Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011"

Transkriptio

1 Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla Pilottikohteen väliraportti kattaen Eija Pietikäisen perusterveydenhuollon PaKaste- työskentelyjaksot 2010 Eija Pietikäinen

2 Sisällysluettelo Sivu 1. Johdanto 3 2. Ylitornion hoitopolkujen selkeyttäminen, lääkäri-hoitajatyöparityöskentelyn kriteerien luominen, sairausloma-käytäntöjen selkeyttämien sekä sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto koko terveyskeskuksessa 3 3. Tavoite 5 4. Toteutus 5 5. Tulokset ja tuotokset 8 6. Arviointi 8 7. Pohdinta 9 2

3 1. Johdanto Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut -hanke (http://www.sosiaalikollega.fi/kaste) on aloittanut ja kestää saakka. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmasta (KASTE). Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja koordinoinnista vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö. PaKasteen Lapin osiossa kehitetään perusterveyden huoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalityötä kuntalähtöisesti. Jokaiselle Lapin kunnalle on annettu mahdollisuus kehittää perusterveydenhuoltoa ja terveyden edistämistä PaKasteen rahoittamilla työskentelyjaksoilla. Kunnat ovat saaneet määritellä PaKasteen tavoitteita tukevat kehittämistyön kohteet ja valita kehittäjätyöntekijät. PaKaste on tukenut kuntia kehittämistyössä järjestämällä työkokouksia ja kehittämispäiviä. Lisäksi PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen suunnittelijat ovat tarvittaessa olleet kuntien työntekijöiden tukena. 2. Ylitornion hoitopolkujen selkeyttäminen, hoitaja-lääkärityöparityöskentelyn kriteerien luominen ja sairauslomakäytäntöjen selkeyttäminen sekä sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto koko terveyskeskuksessa Ylitornion terveyskeskuksessa kehittämisen kohteina PaKaste -hankkeessa ovat: o kansansairauksien hoitopolkujen kehittäminen, alkaen verenpainetautia sairastavan potilaan hoitopolun selkeyttämisestä ja uudistamisesta o Sähköisen ajanvarauksen käytön laajentaminen koko terveyskeskukseen vähitellen myös neuvolatoimintaan o Vastaanoton lääkäri - hoitaja -työparityöskentelyn kehittäminen yhtenäiseksi kaikkien työparien osalta o Sairasloman myöntämisen ja sairaan lapsen hoitovapaakäytännön selkiyttäminen 3

4 Lähtötilanne Verenpainepotilaiden hoito ja ohjaaminen koetaan neuvolan terveydenhoitajia kuormittavaksi. Verenpainepotilaan hoitopolku on potilaan näkökulmasta sekavahko ja ammattilaisten työnjako ja toimintakäytännöt eivät ole erityisen tehokkaat. Marja Somervallin työnjakohankkeen puitteissa tekemään verenpainepotilaan hoidon kehittämissuunnitelmaa ei ole vielä täysin hyödynnetty. Tilastointi puuttuu manuaalisen ajanvarauskirjan perusteella toteutuvien vastaanottokäyntien osalta. Koska Pegasoksen sähköistä ajanvarausta ei käytetä kattavasti, ohjelman tilastointiominaisuudet jäävät hyödyntämättä tilastojen tuottamisessa. Esimerkiksi terveydenhoitajien seurannassa ja hoidossa olevien RR potilaiden lukumääriä ja käyntimääriä ei tällä hetkellä tarkasti tiedetä. Jos käytössä olisi kattavasti Pegasoksen sähköinen ajanvaraus, kaikki käynnit tilastoituisivat vastaanottokoodin mukaan. Koska keskistetysti / toisesta toimipisteestä ei voida antaa vastaanottoaikoja terveydenhoitajille, vaikka nämä toimivatkin keskeisesti kansansairauksien hoitopolkuliuissa, potilaat on ohjattava soittamaan erikseen suoraan terveydenhoitajille tai menemään neuvolan käytävälle pyytämään aikaa. Mahdollisuus aikojen antamiseen hoitopolun seuraavaan vaiheeseen ei siis kaikilta osin onnistu edellisen vaiheen toimijalta, mikä estää palveluketjujen muodostumisen kuntalaisen ja myös ammattihenkilöiden kannalta sujuvaksi. Äkillisten, lyhyiden sairaslomien myöntämisessä ja sairaan lapsen hoitovapaata varten tarvittavien todistusten antamisessa on työnjaollista kehittämistä ja selkiytettävistä käytännöistä tulee tiedottaa. Kun ei ole selvää ohjetta, kuntalaiset soittavat heti aamusta useisiin terveyskeskuksen puhelinnumeroihin saadakseen vastauksen ja tarvitsemansa todistuksen. Terveydenhoitajat vastaavat puhelimeen koko päivän, vaikka selkeä puhelinaika saattaisi rauhoittaa työaikaa ja hyvin informoituna parantaisi myös kuntalaisten saamaa palvelua. Lääkäri- hoitaja työparityöskentelyn työnjaossa on eroa eri työparien / henkilöiden välillä. Tarvitaan selkeitä kriteerejä esimerkiksi aluehoitajan toimintavaltuuksien määrittelemi- 4

5 seksi. Tavoitteena on pidettävä sitä, että kaikki pystyvät toimimaan yhteneväisen käytännön mukaisesti 3. Tavoite Tavoitteena on, että hoitopolut ovat kuntalaisten ja ammattihenkilöiden näkökulmasta selkeät ja saumattomat. Verenpainepotilaan hoitomalli on vaikuttava ja se perustuu selvään ja tehokkaaseen työnjakoon eri ammattiryhmien ja toimipisteiden kesken. Jatkossa joko projektin aikana tai sen jälkeen uusia toimintatapoja otetaan soveltuvin osin myös muiden kansansairauksien hoitopolkuihin, kuten esim. diabetes, sydän ja verisuonisairaudet sekä reuma. Tavoitteena on myös, että sähköinen ajanvaraus on riittävän kattavasti käytössä vastaanottotoiminnassa ja että lääkäri-hoitaja työparimalli pohjautuu yhdessä sovittuun työnjakoon. Terveydenhoitajien ja aluehoitajien sekä kotisairaanhoidon yhteistyö ja työnjako on sujuvaa sekä kansansairauksien hoitoketjuissa että erikseen määriteltävien tehtävien osalta. Verenpainetaudin hoitopolkuun rakennetaan sisään Ikihyvä mallia mukaileva elintapaohjaus siten, että se sisältää sekä ryhmäohjausta että yksilöohjausta. Potilaalle tarjotaan tiettyjen kriteerien perusteella jompaakumpaa ohjausmuotoa. Suunnitteilla olevan uudistetun verenpainetaudin hoitopolun ja siihen kiinteästi liittyvän elintapaohjauksen yhdistelmän mahdollista käyttökelpoisuutta pohjaksi muidenkin kansansairauksien hoitopolkumalleille on visioitu. Perusteena on se, että vaikka Ikihyvä -ryhmäohjausmalli on ensisijaisesti kehitetty diabeteksen ennaltaehkäisyyn riskiryhmille, sillä on todettu olevan myönteistä vaikuttavuutta myös muiden kansansairauksien syntyyn ja puhkeamiseen vaikuttaviin tekijöihin. 4. Toteutus Ylitorniolla vastaanotto- ja päivystystoiminnan kehittämistehtäviä on useampia ja osa kohteeksi valituista palveluprosesseista on muutettu ja tehtävä on siis toteutunut ilman, että niiden toimintaprosesseja on tarvinnut avata. Aluehoitajien ja terveydenhoitajien kesken on sovittu uudesta työnjaosta ja palvelukäytännöstä lyhytaikaisten sairausloma- 5

6 todistusten ja sairaan lapsen hoitovapaaseen liittyvien todistusten kirjoittamisessa. Lyhytaikaiset sairauslomat myöntää aluehoitaja ja sairaan lapsen väliaikaisen hoitovapaan edellyttämän todistuksen saa neuvolan terveydenhoitajalta, jolta vanhemmat voivat tarvittaessa saada sairastuneen lapsen hoito-ohjeita. Myös Ylitornion kunta on muuttanut lyhytaikaisten sairauslomien käytäntöä omien työntekijöidensä osalta: omailmoituskäytäntö on otettu käyttöön ja siihen on luotu tietyt kriteerit. Asiakasprosessit tulee kuitenkin vielä kuvata ja julkistaa kuntalaisille tiedottamisen tarkoituksessa kunnan internet sivuilla. Kansansairauksien hoitopolkujen uudistaminen on aloitettu verenpainetautia sairastavan potilaan hoitopolusta ja siihen liittyvästä terveysneuvonnan ja terveyden edistämisen uudesta toimintamallista. Se on edellyttänyt lukuisten toimintaprosessien avaamista ja kuvaamista. Ylitorniolle ehdotettava kokonaisvaltainen omahoitoa ja Ikihyvä - elintapaohjausta hyödyntävä, näyttöön perustuva verenpainetaudin hoitopolkukuvaus työnjakoineen ja päätöksentekoineen on työn alla, mutta jo varsin pitkällä. Joitakin siihen liittyviä toiminnan osaprosesseja on jo muutettu ja uudistuksia otettu käyttöön, mutta vasta kokonaisuuden hahmottaminen ja sen kokeilu käytännössä mahdollistaa mallin hyväksymisen joko sellaisenaan tai tarpeellisiksi todettavin muutoksin tai sen hylkäämisen. Erilaisiin päätöksentekoa edellyttäviin hoitopolkujen vaiheisiin tarvitaan vielä kriteereistä sopimista ja vastuista ja oikeuksista päättämistä. Nämä ovat asioita, joista päättävät kunnan edustajat. Jo tehtyjen ja osittain myös tulossa olevien muutosten vaikutuksia henkilöstön työhön on arvioitu vastaanotolla muun muassa tekemällä SWOT analyysi. Sitä hyödynnetään kehittämistyössä jatkossa. Tämä raportti on pilottikohteen näkökulmasta vasta väliraportti, joten lopullisia tuloksia ei vielä mahdollista dokumentoida. Aloittaessani kehittäjätyöntekijänä maaliskuussa 2010 etsin tietoa kirjallisuudesta. Hoitopoluista löytyi paljon tutkittua tietoa ja kirjallisuutta johon tutustuin ja internet-sivustot tulivat tutuiksi. Kehittämistyön pohjalle valikoitui muutama tutkimus ja aikaisempi projektityönä tuotettu hoitopolku. Näistä tarkemmat tiedot tulee lopullisen raporttiin, sekä hoitopolkujen kuvauksiin prosessikaavioihin. 6

7 Työskentelyjakson alkuvaiheessa tarkensin nykyiset käytännöt ja vapaiden haastatteluiden avulla keräsin tietoa siitä, mitä toiveita sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla oli käytäntöjen uudistamiseksi. Ennen työskentelyjaksojani perusterveydenhuollon suunnittelija PaKaste -hankkeesta oli jo selvittänyt yleisellä tasolla osastonhoitajan ja vastaavan terveydenhoitajan kanssa Ylitornion kansansairauksiin, erityisesti RR- tautiin, liittyvien toimintakäytäntöjen ongelmakohtia. Terveydenhoitajien vastaanottojen verenpaineasiakkaiden määrää pyrittiin arvioimaan määräaikaisella laskennalla, joka ei kuitenkaan kaikkien terveydenhoitajien osalta onnistunut. Näin tieto kuormittavaksi koetun potilasryhmän todellisesta koosta jäi edelleen epävarmaksi ja tuki osaltaan tavoitetta saada kaikki vastaanottokäynnit Pegasos tilastoinnin pariin. Tukenani tässä projektissa on ollut koko ajan haketyöntekijä sekä vastaanoton henkilökunta ja terveydenhoitajat. Vastaanoton osastotunneilla olemme käyneet asioita läpi ja olen niissä saanut kiitettävästi aineksia tehtävääni. Näitä kokoontumisia jatketaan edelleen, sillä työ jatkuu vielä. Kehittämistyössä on ollut yksi sairaanhoitaja irrotettuna omasta työstään ja hänen apunaan on ollut avopuolen henkilökunta, jolta kehittäjätyöntekijä on saanut tarvitessaan ohjausta, neuvoja ja tietoja. Kehittäjätyöntekijän työajoista on lähetetty erillinen työajanseuranta, joten siitä ei tässä väliraportissa enempää. Kehittämistyön tiedottamista ei ole vielä ollut kuntalaisten suuntaan, mutta henkilökuntaa on tiedotettu miltei päivittäin asian etenemisestä. Keskustelua verenpaineasiakkaan hoitopolusta on käyty usein ja tullaan edelleen käymään. Osastotunneilla tiedottaminen jatkuu samoin palaverit terveyskeskuksen johdon kanssa. Kuntalaisille asiasta tiedotetaan kun kehittämistyöstä saadaan lopullisia tuloksia selkiytettyjen asiakasprosessien muodossa. 7

8 5. Tulokset ja tuotokset Lopulliset tuotokset tulevat sitten myöhemmin ja ne dokumentoidaan loppuraporttiin tarkemmin. Tässä väliraportissa on kuitenkin lyhyt kuvaus tulevaan. Meneillään olevan kehittämistyön tuloksena Ylitorniolle saadaan toimiva verenpainepotilaan hoitopolku, jonka pohjalta voidaan kehittää hoitopolkuja myös muihin kansansairauksiin. Verenpainepotilaan hoitopolku tullaan mallintamaan QPR ohjelmalla ja niiden lisäksi käytäntöön tulee tiivistetyt mallit asiakkaan hoitopolusta ja vuosikontrolli-käytännöistä. Kaavioista tulee helppolukuiset ja selkeät, jolloin esim. uusi työntekijäkin löytää helposti tiedot. Osa tultaneen jatkossakin kuvaamaan Word piirtotoiminnoilla ja ne tallennetaan yhteiselle asemalle, jonka käyttöön saannista sovitaan ATK- asiantuntijan kanssa. Sähköiseen muotoon tallennettavat prosessit ja niihin liittyvät ohjeet toimivat työntekijöille toimintakäsikirjana (laatukäsikirja). Sairausloma-käytännöistä on tehty päätökset, joista tiedotteet julkaistaan kunnan intranet- ja internet-sivuilla. Tiedotteessa on selkeästi esillä puhelinnumerot ja puhelinajat, joihin akuuteissa sairaustapauksissa otetaan yhteyttä. Myös muita terveystoimen yhteystietoja koskien on työn alla lentolehtinen, joka tulee jakoon kunnan toimipisteisiin, sillä terveyspalvelujen käyttäjäkunnasta vain osa hakee tietoa netistä. Myös kunnan lehdessä tiedotetaan uusista ja kulloinkin vallitsevista käytänteistä määräajoin. Sähköistä ajanvarausta ei ole vielä kattavasti otettu käyttöön, mutta asia etenee. Terveydenhoitajilla on ollut lähiaikoina useita henkilöstömuutoksia ja töiden uudelleen jakoa. Ne selvitellään ensin ja sen jälkeen tulee ajankohtaiseksi sähköinen ajanvaraus. 6. Arviointi Kyseessä on väliraportti, joten kokonaisarviointia on vaikea tehdä tässä vaiheessa. Väliarviontina voidaan mainita, että verenpainepotilaan kokonaisvaltainen hoito muuttuu selkeämmäksi ja hoidon jatkuvuus paranee. Asiakkaat hyötyvät hoitopolusta ja he osaavat ottaa yhteyden oikeaan henkilöön ja heidän luukuttaminen loppuu. Asiakkaan ohjaus elintapamuutokseen on hallittua ja suunnitelmallista, jolloin tuloksellisuus kasvaa. 8

9 Työnjakoa sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien välillä on jo selkeytetty, samoin kuin lääkäri-hoitajatyöparien työskentelyä. Uudessa käytännössä tulee terveydenhoitajille jäämään enemmän aikaa tehdä elintapa-ohjausta yksilö- tai ryhmäohjauksen muodossa. Asiakkaan vuosikontrollit tapahtuvat suunnitellusti ja sairaanhoitajalla on oikeudet tehdä valmistelut sovitun kaavan mukaan. Asiakas saa yhden puhelun aikana monta asiaa hoidettua. Tämä muutos on lähtenyt asiakkaan näkökulmasta ja se selkeyttää varmasti käytännön toimintaa myös hoitohenkilökunnan kannalta arvioituna. Mutta kuten alussa todettiin, kehittämistyö on vielä kesken, joten sen lopullista arviointia ei voi vielä tehdä. 7. Pohdinta Kehittämistyön tuotoksena tulevaa hoitopolkumallia ei vielä ole voitu kokeilla käytännössä, koska sen lopullinen muoto on vielä kehittämisvaiheessa. Kesällä suoritettiin harjoitusvaihe, jossa verenpaineasiakkaat siirtyivät sairaanhoitajien vastaanotolle. Tämä kokeilu osoitti, että asiakkaan kannalta hoitokäytännöissä ollaan menossa parempaan suuntaan. Asiakkaat kokivat tämän menetelmän hyväksi, he tiesivät kenen ottavat yhteyttä. SWOT analyysin avulla selvitettiin vastaanotonhoitajien kokemuksia verenpaineasiakkaan hoidosta ja tuloksia käytetään hoitopolun edelleen kehittämiseen. Tulevaisuudessa terveyden edistämisellä on iso merkitys asiakkaiden hoidossa ennaltaehkäisevässä muodossa ja tähän pitää reagoida. Ylitorniolle on suunnitteilla AMK- jatkotutkintoon liittyvänä kehittämistehtävänä Omahoito piste, jossa kuntalaiset voivat tehdä mittauksia, tarkistaa omia tottumuksiaan ja elintapojaan sekä saada tietoa hakemalla sitä netistä sekä pisteeseen järjestettävistä painotuotemuotoisista tiedotteista ja ohjeista. Koska Ylitornion kunta on laaja ja välimatkat pitkiä, näitä omahoitopisteitä tullaan järjestämään useampia eri puolille kuntaa, jolloin ne ovat mahdollisimman laajasti asiakkaiden saatavilla. 9

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011

Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011 Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen Leena Mikkosen PaKaste

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5. OTE 2 JA TTK-HANKE Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.2009 Loppuraportti 2 Loppuraportin on toimittanut

Lisätiedot

Omalääkäriopas. Opas omalääkärijärjestelmän. kehittämiseen

Omalääkäriopas. Opas omalääkärijärjestelmän. kehittämiseen Omalääkäriopas Opas omalääkärijärjestelmän kehittämiseen KT ja Lääkäriliitto päivittivät oppaan syksyllä 2009. Päivitykset koskevat viittauksia sopimuksiin. ISBN 978-962-213-542-1 päivitetty 2. painos

Lisätiedot

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 Alueellinen kehittämishanke Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta ja työkyvyn arviointi sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyössä

Pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta ja työkyvyn arviointi sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyössä Pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta ja työkyvyn arviointi sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyössä PaKaste II Rovaniemi: Työikäisten kuntoutuksen palveluprosessin kehittäminen 15.10.2013 ROVANIEMEN

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE HANKESUUNNITELMA 29.8.2008: Liite nro: 7 POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Muutoshankkeen itsearviointi

Muutoshankkeen itsearviointi Muutoshankkeen itsearviointi "On niin kiire soutaa, että ei ehdi moottoria käyntiin vetäistä." Järvenpään kaupunki 2014 Muutoshankkeen itsearviointi, Järvenpään kaupunki 2014 Sisältö 1. Johdanto 2 1.1.

Lisätiedot

VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja

VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja Sosiaali- ja terveysministeriö/terveyden edistämisen politiikkaohjelma Aivohalvaus- ja dysfasialiitto Diabetesliitto Sydänliitto VALTIMOTERVEYDEKSI!

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE HANKESUUNNITELMA 29.8.2008: POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun aiheuttama

Lisätiedot