Terveyden edistäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyden edistäminen"

Transkriptio

1 Terveyden edistäminen Raportti PaKaste työskentelyjaksoista Ylitorniolla ja Eija Pietikäinen Sairaanhoitaja AMK Riitta Rautalin suunnittelija, PaKaste

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Raporttiin sisältyvät Terveyden edistämisen työskentelyjaksot Terveyttä edistävän elintapaohjauksen sisällyttäminen kiinteäksi osaksi verenpaineasiakkaiden ja potilaan hoitopolkua Hyvinvointikertomuksen ohje Ylitornion terveyden edistämisen työryhmälle ja johtoryhmälle sekä eri hallintokuntien edustajille 5 3. Yhteenveto, pohdinta ja arviointi työskentelyjaksojen tuloksista 6 Erillisenä liitteenä: Hyvinvointikertomusohjeistus, sisältäen keskeiset käsitteet ja tietolähteitä 2

3 1. Johdanto Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut -hanke (http://www.sosiaalikollega.fi/kaste) on aloittanut ja kestää saakka. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmasta (KASTE). Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja koordinoinnista vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö. PaKasteen Lapin osiossa kehitetään perusterveyden huoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalityötä kuntalähtöisesti. Jokaiselle Lapin kunnalle on annettu mahdollisuus kehittää perusterveydenhuoltoa ja terveyden edistämistä PaKasteen rahoittamilla työskentelyjaksoilla. Kunnat ovat saaneet määritellä PaKasteen tavoitteita tukevat kehittämistyön kohteet ja valita kehittäjätyöntekijät. PaKaste on tukenut kuntia kehittämistyössä järjestämällä työkokouksia ja kehittämispäiviä. Lisäksi PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen suunnittelijat ovat tarvittaessa olleet kuntien työntekijöiden tukena. 2. Raporttiin sisältyvät Terveyden edistämisen työskentelyjaksot Tämä raportti kattaa kaksi erillistä Ylitorniolla toteutettua PaKaste työskentelyjaksoa. Molemmat jaksot ovat kuuluneet Terveyden edistämisen sisältöalueeseen ja molemmissa on ollut sama kehittäjätyöntekijä, sairaanhoitaja (AMK) Eija Pietikäinen. Hän on ollut irrotettuna omasta sairaanhoitajan toimestaan Ylitornion terveyskeskuksen vuodeosastolta kehittäjätyöntekijäksi. Sama henkilö on aiemmin, PaKaste hankkeen ensimmäisellä rahoituskaudella, toteuttanut useamman eripituisen työskentelyjakson perusterveydenhuollon kehittämisen sisältöalueella ja yhden lyhyen jakson Terveyden edistämisen rahoituksella. Yhteistyö PaKaste hankkeen perusterveydenhuollon suunnittelijan kanssa on ollut kaikilla työskentelyjaksoilla tiivistä. Marraskuulle 2010 pääosin ajoittuneella työskentelyjaksolla toteutetun kehittämistyön tavoitteina ovat olleet terveyden edistämisen ja elintapaohjauksen sisällyttäminen uudistettaviin kansansairauksien hoitopolkuihin Ylitorniolla, alkaen verenpainetautia sairastavien potilaiden hoidosta. Jälkimmäisen, alkuvuoteen 2011 ajoittuneen jakson tavoitteena on ollut hankkia tietoa hyvinvointikertomuksen ja -strategian laadinnan tarkoituksesta, suunnittelusta ja toteuttamisesta ja laatia Ylitornion kunnan terveyden edistämisen johtoryhmän ja 3

4 työryhmän käyttöön selkeät ja käytännönläheiset ohjeet hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman laadintaa varten Terveyttä edistävän elintapaohjauksen sisällyttäminen kiinteäksi osaksi verenpaineasiakkaiden ja potilaan hoitopolkua Terveyden edistämisen työskentelyjakso ajoitettiin suoraan jatkoksi sitä edeltäneeseen perusterveydenhuollon työskentelyjaksoon, Perusterveydenhuollon jaksolla oli jo avattu ja kuvattu sekä selkiytetty työnjakoa verenpaineasiakkaiden hoitopolussa verenpainetasoittain Käypä hoito suositusten mukaisella jaottelulla. Verenpaineasiakkaiden hoitopolkuja mallinnettiin siinä yhteydessä sisällyttäen laadittuihin prosessikuvaksiin myös uudistettu työnjakomalli kotihoidon, terveysneuvonnan, aluehoitajien ja väestövastuulääkäreiden kesken. Prosesseihin liitettiin lyhyitä toimintaohjeita, jotka ovat suoraan luettavissa kunkin RR- tason mukaisesta hoitopolkumallista, jotka ovat myös tulostettavissa yhtenä A 4 tulosteena kukin. Terveyden edistämisen työskentelyjaksolla, marraskuussa 2010, verenpainepotilaan hoitopolkuun liitettiin mukaan terveyden edistämisen näkökulma, mikä käytännössä tarkoittaa Finriski testin ja T2DM riskitestin ja elintapaohjauksen mukaan ottamista hoitopolkuun. Riskitestien perusteella suunniteltiin käytäntö, jolla riskitason saavuttaneet ylitorniolaiset verenpaineasiakkaat ohjataan mukaan Päijät Hämeen Ikihyvä -mallin mukaiseen elintapaohjaukseen. Kehittämisjakson aikana selvitettiin Ikihyvä-elintapaohjauksen sisältöä ja se mukautettiin Ylitornion malliin sopivaksi. Muun muassa ohjautuminen ryhmään poikkeaa Ikihyvästä siten, että käytetään kahta riskitestiä pelkän T2 DM riskitestin sijaan. Päijät Hämeen Ikihyvä on suunniteltu diabeteksen ehkäisyyn, mutta se on toimiva myös muiden kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Myös Ylitorniolla sen hyödyntäminen laajennetaan jatkossa kaikkeen kansansairauksia ennalta ehkäisevään ja omahoitoa tukevaan työhön. Verenpaineasiakkaista koostettu ryhmä toimii Ylitorniolla pilottiryhmänä. Jatkossa myös verenpaineen hoitopolulta elintapaohjaukseen suositeltavat kuntalaiset osallistuvat sellaisiin elintaparyhmiin, joissa on mukana eri reittejä ja eri syistä riskitesteihin ja sitä kautta elintaparyhmään päätyneitä kuntalaisia. Terveysneuvonnan ja elintapaohjauksen erityisosaajina pääasiassa terveydenhoitajat tulevat jatkossa toteuttamaan ja kehittämään ohjausta Ylitorniolla, jossa se on nimetty Ainiomainio elintapaohjaukseksi ja vastaavasti osallistujaryhmät ovat Ainiomainiot elintaparyhmiä. Paikalliset nimet on tuotettu terveyskeskuksen henkilöstön ehdotusten pohjalta toteutetun äänestyksen perusteella. 4

5 Kansansairauksien hoitopolkujen uudistamisesta on tiedotettu terveyskeskuksen sisällä osastotunneilla ja erilaisissa palavereissa, joissa on vaihdellen ollut terveydenhoitajia, sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Myös PaKaste seurantakokouksissa hoitopolkujen muuttaminen on jo alkuvaiheessa ollut esillä. Elintaparyhmistä tiedottaminen riskiryhmiin kuuluville kansalaisille on tapahtunut aluksi aluehoitajien, lääkäreiden ja terveydenhoitajien vastaanotoilla. Toistaiseksi riskitesteihin on ohjattu verenpaineasiakkaita, joista koostuva ja joiden hoitopolkuun sisällytetty Ainiomainiot -pilottiryhmä on aloittanut Ylitorniolla Ohjaajina ovat terveydenhoitaja Margit Ylimaunu ja TtM, suunnittelija Riitta Rautalin. Myöhemmin myös erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat voivat sisältää ennalta ehkäisevästä elintapaohjauksesta tiedottamisen Hyvinvointikertomuksen ohje Ylitornion terveyden edistämisen työryhmälle ja johtoryhmälle sekä eri hallintokuntien edustajille Toisen työskentelyjakson kehittämiskohteena oli terveyden edistäminen kuntatasolla. Ylitorniolla on terveyden edistämisen työryhmä nimetty alun perin vuonna 2005, mutta sen toiminta oli ollut varsin vähäistä. Alkuvuonna 2011 työryhmän kokoonpano päivitettiin ja kunnan johtoryhmä nimettiin terveyden edistämisen johtoryhmäksi. Samassa yhteydessä painotettiin sitä, että kuntatasolla terveyden edistäminen ei ole pelkästään terveystoimen asia, vaan kaikkien hallintokuntien yhteinen asia, joka tulee huomioida kunnan päätöksenteossa. Uusi Terveydenhuoltolaki (voimaan ) velvoittaa kuntia laatimaan hyvinvointikertomuksen, jonka pohjalta on mahdollista tehdä kunnalle hyvinvointistrategia ja vuosittaiset hyvinvointisuunnitelmat osana muuta kuntasuunnitelmaa. Hyvinvointikertomuksen laadintaa haluttiin saada Ylitorniolla selkeät ohjeet. Ne laadittiin terveyden edistämisen työskentelyjakson puitteissa Hyvinvointikertomuksen laadintaohjeiden osana selvitettiin terminologiaa ja ohjattiin hyvinvointikertomuksessa tarpeellisten tietolähteiden käyttöön, kuten SOTKAnet ja TEAviisari. Ohjeiden lisäksi tuotettiin myös paikallisesti käytettävä sähköinen hyvinvointikertomuksen laadintapohja. Ylitorniolla päädyttiin ohjeen valmistumisajankohtana toteutuneen videovälitteisen koulutustilaisuuden jälkeen hyödyntämään Haukiputaan mallin mukaista sähköistä hyvinvointikertomuspohjaa. Se toimii netissä käyttäjätunnusten takana ja siihen on tietyt kunnan hyvinvoinnin tilaa kuvaavat tiedot helppo päivittää automaattisesti. 5

6 Ylitorniolla tehty työ hyvinvointikertomuksen ja siihen pohjautuvat strategiatyön valmistelun suhteen ei kuitenkaan ole mennyt hukkaan, sillä laadittu ohjeistus ja paikalliseen käyttöön tehty sähköinen lomake ovat linjassa Haukiputaan hyvinvointikertomuspohjan ja mallin kanssa. Haluttaessa ennakkosuunnitteluun voi käyttää paikallista lomaketta, mutta kunnan virallinen hyvinvointikertomus kannattaa kyllä tehdä Haukiputaan mallin mukaiselle selainpohjaiselle lomakkeelle ja hyödyntää siinä työssä Ylitornion omaa laadintaohjetta. Netissä käytettävän hyvinvointikertomuspohjan käyttö tulee todennäköisesti laajenemaan ja silloin kuntien hyvinvoinnin tilan ja sitä tukevien toimien vertailu on mahdollista tehdä. 3. Yhteenveto, pohdinta ja arviointi työskentelyjaksojen tuloksista Perusterveydenhuollon työskentelyjaksoilla aiemmin työstettyjä kansansairauksien hoitopolkuja, verenpainetaudin hoitopolusta aloitettuna, kirjoitettiin auki vielä tarkennuksia tehden. Nämä hoitopolut on tarkoitus ottaa käyttöön koko terveydenhuollossa jolloin toiminta on yhtenäistä. Vaikuttavuus paranee ja asiakkaan juoksuttaminen luukulta luukulle vähenee. Maaliskuussa 2011 aloitettiin verenpaineasiakkaista kootulle ryhmälle pilottina uudenlainen elintapaohjaus Päijät-Hämeen Ikihyvä-elintapaohjauksen mallin mukaisesti. Selvitys hyvinvointikertomuksesta ja ohjeet sen laadintaan (erillinen liite) valmistuivat työskentelyjakson kuluessa. Ylitorniolla päädyttiin kuitenkin siihen, että hyvinvointikertomus tullaan laatimaan Haukiputaan mallin mukaisesti. Se todettiin koulutustilaisuuden myötä saadun tiedon perusteella toimivaksi ja kattavaksi. Kyseinen suunnitelma on sähköinen ja nettipohjainen. Ylitorniolla laadittu hyvinvointisuunnitelman ohje palvelee kuitenkin myös Haukiputaan mallin mukaista hyvinvointikertomuksen laadintaa. Hyvinvointikertomus-ohjetta tullaan hyödyntämään, kun Ylitorniolle laaditaan kunnan ensimmäinen hyvinvointisuunnitelma, joten tehty työ on tärkeä. Terveyden edistäminen on koko kuntaorganisaation tehtävä ja sen selkeyttäminen palvelee kaikkia kuntalaisia. Kun kunnassa huomioidaan kaikissa päätöksissä myös terveyden edistäminen, ollaan oikeilla linjoilla. Hyvinvoivat ja oloihin ja palveluihin tyytyväiset asukkaat ovat kunnan tavoite ja sen voimavara. Kun terveyden edistäminen on suunnitelmallista ja toimivaa saadaan tuloksiakin aikaan. Terveyttä edistävät kansansairauksien hoitopolut 6

7 tukevat toimintaa omalta osaltaan. Terveydenhuollon toteuttama, asiakasta riittävän varhaisessa vaiheessa kannustava ja tukeva elintapaohjaus vähentää sairastavuutta. Terveyden- ja sosiaalihuollon toimijoiden käyttöön on saatu yhteinen sähköinen tietokoneasema, johon on aloitettu erilaisten ohjeiden ja asiakirjojen tallentaminen. Tavoitteena on, että asemaa käytettäessä ja täydennettäessä, työntekijällä on aina käytettävissään ajantasaiset ohjeet. Asema palvelee siis keskeisesti myös laadunhallintaa. Päivittämisvastuut tulee vielä määritellä yksiselitteisesti. Verenpainepotilaan uudistetun hoitopolun ohjeet ja työnjaon sisältävät verenpainetasojen mukaiset toimintaprosessit on tallennettu edellä mainitulle sähköiselle asemalla kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön. Myös saattohoidon ohjeet sekä elintapaohjauksen materiaali ovat nyt sähköisellä asemalla omissa kansioissaan. Organisaatiotason laadunhallinnan organisointiin ja jatkuvan kehittämistoiminnan työkaluksi päädyttiin terveyskeskukseen hankkimaan myös Kuntaliiton ITE 3: 2010 itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä. Sen käytön opastus toteutettiin huhtikuussa Hoitopolkujen uudistamisen osalta työ jatkuu edelleen. Uuden toimintatavan jalkauttaminen käytäntöön on meneillään ja siksi sen toimivuutta ei voi vielä arvioida. Elintapaohjaus on lähtenyt verenpainepotilaiden hoitopolulla käyntiin. Se löytänee oman paikkansa osana vaikuttavaa hoitoa. Kun uuden toimintamallin vaikutukset työnjakoon ja työtehtäviin saavat keskeisimpien toimijoiden hyväksynnän ja kun saadaan riittävästi näyttöä uuden mallin toimivuudestaan, se laajenee varmasti muihinkin kansansairauksien hoitopolkuihin. Tällä hetkellä muutoksen tekeminen verenpainepotilaan hoitokäytäntöön hakee osin vielä työnjaollista konsensusta. Hyvinvointisuunnitelman ohjeistus on erillisenä tiedostona/ liitteenä. 7

Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011

Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011 Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen Eija Pietikäisen perusterveydenhuollon PaKaste- työskentelyjaksot 2010 Eija Pietikäinen 14.11.2010

Lisätiedot

Suun terveyden edistäminen lapsilla, nuorilla ja ikäihmisillä Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa

Suun terveyden edistäminen lapsilla, nuorilla ja ikäihmisillä Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa Suun terveyden edistäminen lapsilla, nuorilla ja ikäihmisillä Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa Eija Turumäki 10.12.2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien terveyden

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Enontekiön hyvinvointikertomus. - PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.6.-31.7.2010 ja 1.9.-31.10.

Enontekiön hyvinvointikertomus. - PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.6.-31.7.2010 ja 1.9.-31.10. Enontekiön hyvinvointikertomus - PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.6.-31.7.2010 ja 1.9.-31.10.2010 Anne Alatalo ja Lydia Heikkilä 18.10.2010 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Neuvolatoiminta, kouluja. sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Neuvolatoiminta, kouluja. sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Neuvolatoiminta, kouluja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 1:2012 Dnro 349/05.00.04/2011 Päiväys

Lisätiedot

Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011

Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011 Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen Leena Mikkosen PaKaste

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtamisen portaali

Terveyden edistämisen johtamisen portaali Terveyden edistämisen johtamisen portaali PÄTEVÄ Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti 4 Versio Päiväys Tekijä

Lisätiedot

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Perusturvalautakunta 27.5.2015 34 PP HAILUODON KUNTA Terveyskeskus 30.4.2015 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Terveydenhuolto Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Potilasturvallisuuden tavoitteet...

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE HANKESUUNNITELMA 29.8.2008: Liite nro: 7 POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN VISIO, TAVOITTEET

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE HANKESUUNNITELMA 29.8.2008: POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun aiheuttama

Lisätiedot

Työttömien terveystarkastukset Pellossa

Työttömien terveystarkastukset Pellossa Työttömien terveystarkastukset Pellossa - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2.8.-29.10.2010 Mari Pelkonen 29.10.2010 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Työttömien terveystarkastukset Pellossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. valvontaohjelma vuosille 2015 2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon. valvontaohjelma vuosille 2015 2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2018 VALVONTAOHJELMIA 1:2015 Dnro 507/05.00.00.03/2015 Päiväys 23.1.2015 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Johdanto Tämä esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:2. Dehkon 2D -hanke 2003 2007 Kvalitatiivinen arviointi 2006

DEHKO-raportti 2006:2. Dehkon 2D -hanke 2003 2007 Kvalitatiivinen arviointi 2006 DEHKO-raportti 2006:2 Dehkon 2D -hanke 2003 2007 Kvalitatiivinen arviointi 2006 Sirpa Tapaninen Kirjoittaja on MSTAT ja yhteiskuntatieteiden maisteri Alexander-tekniikan opettaja Arviointitutkija ja -kouluttaja

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Ehdotus 20.8.2013 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA... 4 3. VÄESTÖN

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

ASIAKKAAN KUULEMINEN. Tornion terveyskeskus. Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa

ASIAKKAAN KUULEMINEN. Tornion terveyskeskus. Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa 1 Tornion terveyskeskus ASIAKKAAN KUULEMINEN Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa Timo Kilpijärvi 30.7.2011 TKi 30.7.2011 ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot