Kunta-alan työolobarometri 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunta-alan työolobarometri 2011"

Transkriptio

1 Kunta-alan työolobarometri Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Muutossuuntia Työpaikan varmuus koetaan kunta-alalla edelleen hyväksi Osallistuminen työnantajan kustantamaan koulutukseen korkealla tasolla Osaamisen ja ammattitaidon ylläpidon ja kehittämisen mahdollisuudet sekä mahdollisuudet osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen ovat kunta-alalla hyvät Sairauspoissaolopäivien määrä laski vuosina 6-, mutta vuonna oli keskimäärin n. 3 päivän lisäys poissaolijaa kohti Työpaikkakiusaaminen ja henkinen väkivalta lisääntyi erityisesti sosiaalitoimessa Terveystoimessa esiintyy edelleen paljon asiakasväkivaltaa Sivistystoimessa kehittämisaloitteiden lukumäärä on noussut, mutta tietojen välittämisen avoimuus on vähentynyt Teknisessä toimessa ja hallinnossa työpaikan säilymistä ei koeta yhtä varmana kuin kunnan muilla toimialoilla Kuntien ja kuntayhtymien työolojen muutoksia kuvaava Kunta-alan työolobarometri on järjestyksessä 18. raportti sarjassa, joka aloitettiin vuonna Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin aineistoon, joka kattaa kaikkien alojen palkansaajat. Tätä aineistoa on kasvatettu Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän toimeksiannosta kunta-alalla työskentelevien osalta poimimalla heistä lisäotos. Tietojenkeruumenetelmä on ollut kaikkina vuosina sama. Kerätty aineisto on kooltaan riittävän suuri koko kunta-alan ja sen neljän päätoimialan työolojen muutoskehityksen seuraamiseksi. Vuonna satunnaisesti valittujen haastateltujen kokonaismäärä kunta-alalla oli 68. Puhelinhaastattelun kato on 19, prosenttia. Tehdyn katoanalyysin perusteella voidaan todeta, että kato ei vinouta tuloksia. Tiedot on yleistettävissä koskemaan kaikkia kunta-alalla työskenteleviä. Tilastokeskus teki haastattelut työvoimatutkimuksen yhteydessä tietokoneavusteisena puhelinhaastatteluna. Kunta-alan työoloja on raportissa verrattu muihin sektoreihin - teollisuuteen, yksityisiin palveluihin ja valtioon. Vertailuissa käytetään samana ajankohtana kerättyjä työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallisen työolobarometrin tietoja. Raportissa tarkastellaan kuntia neljän toimialan mukaisesti: sosiaalitoimi, terveystoimi, sivistystoimi ja muut. Ryhmä muut sisältää erilaisia kunnan toimialoja kuten yleishallinnon, teknisen toimen, energiahuollon, liikenne- ja vesilaitokset sekä palo- ja pelastustoimen. Tuloksia analysoitaessa on otettava huomioon mm. se, että: lasten päivähoito on kunta-alalla sijoitettu monelle toimialalle (sosiaalitoimeen, sosiaali- ja terveystoimeen tai sivistystoimeen) joissain kunnissa yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen vastaukset on sijoitettu sosiaalitoimen toimialalle erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kuntayhtymät ovat joissakin tapauksissa ottaneet vastuulleen myös alueen joitain sosiaalipalveluja teknisen toimen tehtäväkokonaisuuksien toteuttamisessa on paljon eroavaisuuksia kuntien välillä Kunta-alalla työskentelevien vastaajien keski-ikä oli 4,4 vuotta. Se on edellisvuotta hieman alempi (46,1 vuotta), mutta edelleen muita sektoreita (41,6 vuotta) korkeampi. Kunta-alan vastaajista oli naisia 78,1 ja heidän keski-ikä oli 4,7 vuotta. Miehiä vastaajista oli 1,9 ja heidän keski-ikä oli 44, vuotta. Muilla sektoreilla työskentelevien naisten osuus oli 4,7 ja keski-ikä oli 41, vuotta ja miesten osuus 7,3 ja keski-ikä 41,7 vuotta. Vastaajista määräaikaisessa työsuhteessa oli kunta-alalla,1. Osuus on selvästi lisääntynyt edellisiin vuosiin verrattuna (7 18,, 8 18,, 9 17,7 ja 1,3 ). Taulukko 1. Aineiston jakautuminen toimialoittain. Toimiala Vastaajia Vastaajia Keski-ikä Määräaikaisia Sosiaalitoimi 1 16,9 4,7 7,9 Terveystoimi 44 37,1 44,3, Sivistystoimi 187 8,4 4,6 17,1 Muut (tekninen toimi, yleishallinto ym.) 6 17,6 46,9 1,1 Yhteensä 68, 4,4,1

2 Vastanneiden kuntatyöntekijöiden järjestäytymisaste on 84,. Lisäksi,8 kuuluu pelkästään työttömyyskassaan. Muiden sektoreiden vastaajien järjestäytymisaste on 63,9, ja 18, on työttömyyskassan jäsen. Kunta-alan eri toimialoilla järjestäytymisaste vaihtelee jonkin verran: sosiaalitoimi 84,7 (3,6 pelkkä kassa), terveystoimi 8,7 (,3 ), sivistystoimi 84, (7, ) ja ryhmä muut 81,9 (6, ). Palkansaajien arvio työelämän muutosten suunnista Seuraavassa kuviossa työelämän muutoksia on kuvattu balanssiarvon avulla. Se on laskettu yksinkertaisesti vähentämällä niiden määristä, joiden mielestä ollaan menossa hyvään suuntaan, niiden määrä, joiden mielestä muutossuunta on huono. Balanssiarvo on ilmaistu prosenttiyksiköinä, joka voi vaihdella välillä - ja +. Jos kaikkien vastaajien mielestä suunta on hyvä, balanssiarvo on +, ja jos se on huono, arvo on -. Jos arvo on nolla, hyvän ja huonon suunnan arvioita on yhtä paljon. TYÖELÄMÄN MUUTOKSEN SUUNTA PALKANSAAJIEN ARVIOIMANA KUNNISSA JA MUILLA SEKTOREILLA VUOSINA, JA 1994 Työnteon mielekkyys KUNNAT 1994 MUUT SEKTORIT 1994 Sukup. tasa-arvo Mahd. vaikuttaa omaan asemaan Esimiesten johtamistapa Itsensä kehittäminen Tavoitteista tietoa Ympäristökysymykset Balanssi = parempaan suuntaan - huonompaan suuntaan () Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä Vuonna kuntatyöntekijät arvioivat työelämän muutossuuntia lievästi kielteisemmin kuin vuotta aikaisemmin. Edelliseen vuoteen verrattuna työn mielekkyys, mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaan, itsensä kehittäminen ja ympäristökysymykset ovat hieman heikentyneet. Sukupuolten välinen tasa-arvo, esimiesten johtamistapa ja tietojen saanti tavoitteista ovat pysyneet viime vuoden tasolla. Yhdessäkään kysytyistä tekijöistä ei ole tapahtunut selkeää parannusta. Kuntien työntekijöiden arviot kysytyissä muutossuunnissa olivat samansuuntaisia kuin muiden sektoreiden vastaajilla. Kunta-alalla työn mielekkyyden ja sukupuolten välinen tasa-arvon kehitys saivat lievästi muita sektoreita heikomman arvion. Kunta-alan työelämän laadun kokonaiskuva vuonna Kunta-alalla työskentelevät ovat arvioineet edellisten vuosien tapaan työolojaan kouluarvosanan avulla. Arvosana on laskettu summaamalla 14 työelämän laatua koskevan kysymyksen vastaukset, jotka on skaalattu asteikolle 4. Yleiskeskiarvo koostuu neljästä osaulottuvuudesta. Ne ovat 1) työpaikan varmuus, ) työn kannustavuus ja innovatiivisuus, 3) voimavarat suhteessa vaatimustasoon ja 4) tasapuolinen kohtelu. Vuonna kuntien työntekijät antoivat työelämän laadulle lähes yhtä hyvän arvosanan kuin vuotta aiemmin. Työelämän laadun keskiarvo kouluarvosanalla ilmaistuna vuonna oli 7,9 kun se vuonna oli 7,94. Kaikkien palkansaajien antama arvosana vuonna oli 7,96 ja vuonna se oli 7,99. Kunta-alan työolobarometri, Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä..1

3 3 Vuonna kuntasektorin vastaajat arvioivat työpaikan varmuuden sekä työn kannustavuuden ja innovatiivisuuden hiukan muita sektoreita korkeammalla arvosanalla. Muita sektoreita huonompi arvosana liittyy voimavaroihin suhteessa työn vaatimuksiin sekä tasapuoliseen kohteluun. Taulukko. Työelämän laadun neljän ulottuvuuden keskiarvot kunta-alalla ja kaikilla palkansaajilla vuonna. Ulottuvuudet Kunnat Kaikki palkansaajat Työpaikan varmuus 8,7 8,49 Työn kannustavuus ja innovatiivisuus 7,9 7,86 Voimavarat suhteessa vaatimustasoon 7,64 7,76 Tasapuolinen kohtelu 7,6 7,68 Kuntien toimialoista parhaan työelämän laadun yleisarvion työntekijöiltään sai edellisten vuosien tapaan sivistystoimi, jonka yleiskeskiarvo vuonna oli 8,7. Vuotta aikaisemmin se oli 8,16. Vuonna alhaisin yleiskeskiarvo toimialoista on sosiaalialalla (7,83). Taulukko 3. Työelämän laadulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvot kunnan eri toimialoilla vuosina ja. Toimiala +/ Sosiaalitoimi 7,83 7,9 Terveystoimi 7,86 7,76 + Sivistystoimi 8,7 8,16 Muut 7,89 7,88 + Kunnat 7,9 7,94 Työympäristö, työskentelyolosuhteet ja työelämän laatu Työympäristö, työskentelyolosuhteet ja työelämän laatu on moniulotteinen asiakokonaisuus. Seuraavassa taulukossa 4 on esitetty kunta-alan työntekijöiden arvioita oman työpaikkansa työelämän laadun piirteistä ja niiden muutoksista edellisvuoteen verrattuna. Taulukon luvut kuvaavat niiden vastaajien osuutta, jotka ovat arvioineet kysyttyjen asioiden vastaavan oman työpaikan tilannetta joko erittäin hyvin tai melko hyvin. Taulukko 4. Kunnan eri toimialoilla työskentelevien arvioita työpaikkansa työelämän laadun piirteistä vuonna, ja niiden muutos edelliseen vuoteen verrattuna. Sopii omaan työpaikkaan erittäin tai melko hyvin () Kunnat Sosiaali Terveys Sivistys Muut Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Työt ovat hyvin organisoituja Ei paljon piilossa olevia asioita, joista pitäisi keskustella Työtä ei koeta henkisesti raskaaksi Työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti Työpaikalla on riittävästi työntekijöitä Tehnyt parantamisaloitteita vuoden aikana Työtä ei koeta fyysisesti raskaaksi Voi koko ajan oppia uusia asioita Tietoja välitetään avoimesti Keskustellaan yhdessä työtehtävistä, tavoitteista ym Työntekijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita Esimiehet suhtautuvat rakentavasti muutosehdotuksiin Työntekijöiden ja johdon suhteet avoimet ja luottamukselliset Voi olla varma työpaikan säilymisestä Kunta-alan työolobarometri, Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä..1

4 4 Verrattaessa kuntatyöntekijöiden vuoden vastauksia vuoden vastauksiin, on positiivista kehitystä havaittavissa seitsemässä kysytyssä työelämän laatua kuvaavassa piirteessä. Kahdessa piirteessä ei ole tapahtunut muutosta ja viidessä piirteessä muutos on ollut huonompaan suuntaan. Toimialoista suurimmat muutokset olivat seuraavia: - sosiaalitoimessa: työpaikalla on riittävästi työntekijöitä (+ ), työt ovat hyvin organisoituja (+7 ), työntekijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita (-13 ), keskustellaan yhdessä tehtävistä, tavoitteista ym. (-8 ), työntekijöiden ja johdon suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset (-7 ) - terveystoimessa: työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti (+8 ), työtä ei koeta henkisesti raskaaksi (+ 7 ), tietoja välitetään avoimesti (+ 7 ) - sivistystoimessa: tehnyt parantamisaloitteita vuoden aikana (+7 ), tietoja välitetään avoimesti (-8 ) - ryhmässä muut: työtä ei koeta henkisesti raskaaksi (+ ), ei paljon piilossa olevia asioita, joista pitäisi keskustella (+8 ), voi olla varma työpaikan säilymisestä (- ). Henkilöstön lisäykset ja vähennykset kunta-alalla Vastaajien arvioiden mukaan vuonna on kunta-alalla henkilöstöä lisänneitä työpaikkoja enemmän kuin henkilöstöä vähentäneitä työpaikkoja. Ero on 4, prosenttiyksikköä. Vuonna suunta oli toinen. Silloin henkilöstöä vähentäneitä työpaikkoja oli noin prosenttiyksikön verran enemmän kuin henkilöstöä lisänneitä. Eniten muutoksia on ollut ryhmässä muut ja vähiten sivistystoimessa. Taulukko. Niiden kuntien työpaikkojen osuudet, jotka ovat joko lisänneet, pitäneet ennallaan tai vähentäneet henkilöstöään vuonna. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOS VIIMEISEN 1 KK AIKANA () Sosiaalitoimi Terveystoimi Sivistystoimi Muut Kunnat lisääntynyt 3,9,3 1, 17,1 1,3 ennallaan 61, 6, 6,8, 61,8 vähentynyt 14,7 1, 13, 7,9 16,8 Vastaajilta, jotka ilmoittivat henkilöstön määrän lisääntyneen viimeksi kuluneen vuoden aikana, kysyttiin miten henkilöstöä on palkattu työpaikoille. Vakinaisia työntekijöitä otettiin 6,3 työpaikoista. Huomattava osa työpaikoista lisäsi henkilöstönsä määrään myös palkkaamalla määräaikaisia työntekijöitä (77,1 ). Muita lisäystapoja olivat mm. palkattu osa-aikaisia (7,6 ), työntekijöitä siirretty työpaikalle kunnan muista yksiköistä (4,9 ) ja työntekijöitä oli palkattu työllistämisvaroilla (7,7 ). Kaikilta vastaajilta kysyttiin vuokratyöntekijöiden käytöstä työpaikalla. Vastausten perusteella 16, kunnan työpaikoista käytti vuokratyöntekijöitä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Yleisintä se oli terveystoimessa (1,1 ) ja vähäisintä sivistystoimessa (,8 ). Taantuman arvioidut vaikutukset työpaikalle MITEN SUURIA VAURIOITA TAANTUMA AIHEUTTAA TYÖPAIKALLE? ERI SEKTORIT VUOSINA JA Kunnat Valti o Yks. palvel ut Teollisuus Kaikki Työpaikkani ei selviä taantumasta 1 Erittäin suuria Melko suuria Melko pieniä Ei juuri minkäänlaisia Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä Barometrissa on kysytty tietoja taloudellisen taantuman arvioiduista vaikutuksista työpaikalle. Vastaukset on kerätty syys- lokakuun vaihteessa vuosina ja. Kunta-alan työolobarometri, Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä..1

5 Kuntien vastaajista 4 arvioi taantuman aiheuttavan erittäin suuria vaurioita työpaikalleen vuonna. Osuus on noussut yhden prosenttiyksikön edelliseen vuoteen verrattuna. Arviot siitä, että taantuma aiheuttaa melko suuria vaurioita, ovat vähentyneet hieman vuoden takaisesta. Vuonna kuntien vastaajista 7 arvioi vaurioiden olevan melko pieniä. Vuonna osuus on noussut 6 prosenttiin. Ilman minkäänlaisia vaurioita katsoo selviänsä, joka on prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnan toimialoista eniten taantumasta arvioidaan aiheutuvan vaurioita sivistystoimessa, jossa 3 vastaajista arvioi taantuman aiheuttavan ainakin melko suuria vaurioita työpaikalleen (vuonna osuus oli 33 ). Vastaava osuus sosiaalitoimessa oli (6 ) samoin kuin terveystoimessa ( ). Ryhmässä muut se oli 1 (4 ). Julkisella sektorilla oman työpaikan taloudellisen aseman muutokseen suhtaudutaan huomattavasti pessimistisemmin yksityiseen sektoriin verrattuna. Julkisen sektorin vastaajien odotukset ovat muuttuneet vuoden aikana kielteiseen suuntaan. Kuntien henkilöstöstä 4 prosenttia odottaa työpaikkansa talouden muuttuvan tulevan vuoden aikana selvästi tai jonkin verran aikaisempaa huonompaan suuntaan. Luku on prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä vuonna. Niiden osuus, jotka arvioivat työpaikkansa talouden pysyvän ennallaan ( ) on hieman vähentynyt. Jonkin verran parempaa taloudellista tilannetta odottavia on vain 4 prosenttia vastaajista. TYÖPAIKAN TALOUDELLISEN TILANTEEN MUUTOS ERI SEKTORIT VUOSINA JA Kunnat Valti o Yks. pal vel ut Teolli suus Kai kki Selvästi huonompaan suuntaan Jonkin verrran huonompaan Ennallaan Jonkin verran parempaan Selvästi parempaan suuntaan Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä Kunta-alan vastaajilta kysyttiin: Jos ajattelette, että taloudellisen tilanteen perusteella oman alanne paras työpaikka saisi pistemäärän kymmenen () ja huonoin nolla (), minkä pistemäärän silloin antaisitte omalle työpaikallenne? Arviot oman työpaikan taloudellisesta tilanteesta ovat hiukan parantuneet vuoden takaiseen verrattuna. Positiivisinta kehitys on ollut sekä terveys- että sosiaalitoimessa. Sivistystoimen vastaajat arvioivat tilanteen hiukan heikentyneen vuoden aikana. Taulukko 6. Vastaajien omalle työpaikalle antamien pisteiden (-) keskiarvot vuosina ja. TYÖPAIKAN PISTEMÄÄRÄ Toimiala Sosiaalitoimi 7,3 7,1 Terveystoimi 7, 7, Sivistystoimi 7,3 7,4 Muut 7,3 7,3 Kunnat 7,4 7,3 Kunta-alan työolobarometri, Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä..1

6 6 Työaikajoustot ja ylityöt Työaikajoustojen muutoksia on seurattu ylitöiden tekemisen lisäksi kahden indikaattorin avulla. Ensimmäinen indikaattori kuvaa sitä, kuinka moni palkansaaja on sellaisen järjestelmän piirissä, jossa normaalin työajan ylittävä tai alittavat tunnit kirjataan ylös. Lisäksi vastaajia on pyydetty kertomaan, voiko tällä tavalla kertyviä säästötunteja käyttää myöhemmin kokonaisina vapaapäivinä. Tällöin järjestelmää voidaan kutsua myös työaikapankiksi. Työaikapankilla ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Edellä oleva määritelmä on vain yksi mahdollinen tapa rajata työaikapankin käsitettä. Vastaajien arvion mukaan vuonna kunta-alalla työskentelevistä 66 on joustavan työaikajärjestelmän piirissä. Osuus on palannut vuoden 9 tasolle, kun se vuonna oli 68. Kuntien pitkän aikavälin trendi on ollut kasvava. Kuntien osuus on nyt samantasoinen kuin teollisuudessa (66 ) ja yksityisellä palvelusektorilla (67 ). Työaikajoustot ovat yleisimmin käytössä valtion työpaikoilla (86 ). Kuntien eri toimialojen väliset erot työtuntien säästöstä ovat pysyneet samantasoisina kuin edellisinä vuosina. Sivistystoimi poikkeaa edelleen muista toimialoista. Siellä työskentelevistä työtunteja säästöön kirjaavien osuus on alempi kuin muilla toimialoilla, ja se on edelleen pienentynyt edellisiin vuosiin verrattuna ( ). Muilla toimialoilla on osuudet ovat 74-8 tasolla. TYÖAIKAJOUSTOJA KUNTIEN ERI TOIMIALOILLA VUONNA 9, ja Normaalin työajan ylittävien tai alittavien tuntien kirjaaminen myöhempää käyttöä varten ja mahdollisuus käyttää säästötunteja kokonaisina vapaapäivinä Ylittävät/alittavat tunnit säästöön Kokonaisia päiviä (-osuus kaikista palkansaajista) Sosiaali Terveys Sivistys Muut Kunnat Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä Kunta-alalla työskentelevillä on ollut keskimääräistä harvemmin mahdollisuus käyttää kirjattuja säästötunteja kokonaisina vapaapäivinä. Vuonna tällaiseen oli mahdollisuus 46 prosentilla kaikista kuntasektorin työntekijöistä. Jos kokonaisen päivän säästömahdollisuutta kutsutaan työaikapankiksi, niiden käyttö ei ole viimeisen viiden vuoden aikana kunta-alalla yleistynyt. Työajat vaihtelevat myös ylitöiden tekemisen takia. Osa ylitöistä on sellaisia, jotka korvataan joko vapaana tai rahana. Näiden lisäksi ylitöitä tehdään myös korvauksetta. Seuraavat tiedot koskevat kunkin vuoden eloja syyskuuta. Haastattelut on tehty syyskuun ja lokakuun alkupuoliskon aikana, ja ylityötiedot koskevat useimmissa tapauksissa loman jälkeisen kuukauden tilannetta. Vuonna ylitöitä tehneiden määrä kasvoi kunta-alalla muutamaan edelliseen vuoteen verrattuna. Ylityön tekeminen on edelleen yleistä, sillä yli puolet ( ) kuntien työntekijöistä teki ylitöitä elo-syyskuun aikana vähintään yhden tunnin. Ylityötä tehneiden osuus on kasvanut myös muilla sektoreilla (1 ). Kunta-alan työolobarometri, Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä..1

7 7 Taulukko 7. Vuosina 7 - kunta-alalla ylitöitä elo-syyskuussa tehneiden määrät () Kunta-ala: kunkin vuoden elo syyskuu KUNNAT Sosiaali Terveys Sivistys Muu Ylitöitä teki vain vapaana korvattuja vain rahana korvattuja sekä rahana että vapaana korvattuja ylitöitä korvauksettomien ylitöiden lisäksi sekä rahana että/tai vapaana korvattuja - vain korvauksettomia Ei tehnyt lainkaan ylitöitä Kunta-alalla ylitöiden korvaaminen vapaana on ollut tavallisinta. Pelkästään vapaana korvattuja ylitöitä tehneitä oli hiukan edellistä vuotta vähemmän (19 ). Vain vapaana korvattuja ylitöitä tehdään yleisimmin sosiaalitoimessa, jossa ylitöitä tehneistä jopa 3 teki näin korvattavia ylitöitä. Näiden osuus on lisääntynyt edellisvuodesta 9 prosenttiyksikköä. Rahana korvattuja ylitöitä tehneiden osuus kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Nousu johtuu terveystoimessa ja ryhmässä muut tapahtuneista muutoksista. Korvauksettomien ylitöiden lisäksi sekä rahana että/tai vapaana korvattavien ja pelkästään korvauksettomia ylitöitä tehneiden osuus pysyi edellisen vuoden tasolla. Palkkaukseen vaikuttavia tekijöitä Tässä jaksossa kuvataan palkkausjärjestelmien, palkkaukseen vaikuttavien asioiden ja niihin liittyvien arviointivälineiden käytön muutoksia. Kysymys ei siis ole palkan suuruudesta. Tiedot perustuvat pelkästään työssä olevien palkansaajien omiin tietoihin, ja heidän subjektiivisiin kokemuksiin kysytyistä asioista. Palkkausjärjestelmät ja niiden muutokset ovat laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Tavallisten palkansaajien käsitykset järjestelmistä sekä heidän arvionsa niiden toimivuudesta voivat poiketa paljonkin palkkausjärjestelmien sopijoiden käsityksistä ja tavoitteista. Koko kunta-alalla palkkausjärjestelmien muutokset ovat olleet hitaita. Kehitys on ollut odotusten vastaista, mikäli on oletettu erilaisten tulokseen perustuvien järjestelmien käytön lisääntyvän. Vuonna työn vaativuuden arviointijärjestelmien käyttö kunta-alalla on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna palaten vuoden 9 tasolle (4 ). Osuus on vuoden aikana noussut 4 prosenttiyksikköä. Arviointijärjestelmien käyttö on edelleen yleisintä valtion sektorilla, jossa 87 työpaikoista ilmoitti, että heillä on käytössä tällainen järjestelmä. Yksityisellä sektorilla arviointijärjestelmien käyttö on huomattavasti harvinaisempaa (39 ), eikä tässä ole tapahtunut muutoksia viime vuosien aikana. Kehittämiskeskustelujen käyttö on työsuorituksen ja pätevyyden arvioinnissa ollut kunta-alalla varsin yleistä. Kuitenkin voi olettaa, että niillä ei ole suoraa yhteyttä palkan suuruuteen, sillä palveluvuosien määrä on edelleen vuonna keskeisin palkan suuruuteen vaikuttava tekijä. Kehittämiskeskustelut ovat huomattavasti yleisempiä julkisella sektorilla kuin yksityisellä sektorilla. Kuntaalalla niitä käydään 74 työpaikoista. Osuus on hiukan edellisvuosia pienempi. Yleisimmin kehittämiskeskustelut ovat käytössä valtiolla, jossa ne käydään lähes kaikilla työpaikoilla (9 ). Yksityisellä sektorilla osuus (6 ) on lievässä nousussa, mutta on edelleen julkista sektoria alhaisempi. Edellisten vuosien tapaan kunta-alalla työvuosien lukumäärä vaikuttaa palkkauksen suuruuteen muita sektoreita yleisemmin. Valtaosa (7 ) kuntatyöntekijöistä sanoo työvuosien määrän vaikuttavan palkan suuruuteen. Osuus on vuoden aikana hiukan alentunut. Valtiolla tämän osuus on vain 3 ja yksityisellä sektorilla 4. Näilläkin sektoreilla osuus on alentunut edelliseen vuoteen verrattuna. Vain joka neljäs (7 ) kunta-alalla työskentelevä sanoo henkilökohtaisen suoriutumisen ja työn laadun olevan yhteydessä palkan suuruuteen. Osuus on erittäin pieni muihin sektoreihin verrattuna, ja se on pysynyt samalla tasolla viime vuodet. Henkilökohtainen suoriutuminen palkan suuruuteen vaikuttavana tekijänä on valtiosektorille ominainen asia (74 ), vaikka osuus siellä onkin pienempi kuin edellisenä vuotena. Yksityisellä sektorilla osuus (4 ) on kasvanut vuoden aikana viisi prosenttia. Tulospalkkauksella, joka perustuu tiimien tai muiden vastaavien työyksikköjen tulokseen, ei ole koko julkisella sektorilla kovin suurta painoa. Muutostrendi ei myöskään kerro painon lisääntymisestä kunta-alalla. Kunta-alan työolobarometri, Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä..1

8 8 Valtiosektorilla tämän osuus on selvästi kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Yksityisellä sektorilla tulospalkkiot, jotka perustuivat koko työyksikön tulokseen, olivat käytössä joka toisella työpaikalla. PALKKAUKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ ERI SEKTOREILLA VUOSINA 9, JA 9 1) Vaativuuden arviointijärjestelmä ) Kehittämiskeskustelut 3) Työvuodet 4) Suoriutuminen ja työn laatu 9 ) Tiimin tulospalkkio Kunnat Valtio Yksit. Kunnat Valtio Yksit. Kunnat Valtio Yksit. Kunnat Valtio Yksit. Kunnat Valtio Yksit Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä 1) Onko työpaikallanne käytössä jokin kaikkien tiedossa oleva työtehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä, jonka pohjalta määritellään kunkin työtehtävän peruspalkka? ) Työsuoritusta ja pätevyyttä arvioidaan järjestelmällisesti esimerkiksi kerran vuodessa kehittämiskeskustelujen yhteydessä. 3) Palkan suuruuteen vaikuttaa se, kuinka monta vuotta on ollut työssä. 4) Palkan suuruuteen vaikuttaa henkilökohtainen työtehtävistä suoriutuminen ja työsuoritusten laatu. ) Mahdollisuus saada tulospalkkioita, bonuksia tai muita vastaavia lisiä tiimin, ryhmän tai koko työyksikön tuloksen perusteella. PALKKAUKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ KUNNAN ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 9, JA 9 1) Vaativuuden arviointijärjestelmä ) Kehittämiskeskustelut 3) Työvuodet 4) Suoriutuminen ja työn laatu 9 ) Tiimin tulospalkkio Sos Terv Siv Muut Sos Terv Siv Muut Sos Terv Siv Muut Sos Terv Siv Muut Sos Terv Siv Muut Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä Kunnan eri toimialoilla ei ole tapahtunut suuria muutoksia työtehtävien vaativuuden arviointijärjestelmien käytössä. Arviointijärjestelmien käyttö on hieman yleistynyt kaikilla toimialoilla paitsi ryhmässä muut, jossa se hiukan vähentynyt. Kehittämiskeskusteluita käytiin edellisvuosia useammin vain sosiaalitoimessa. Muilla Kunta-alan työolobarometri, Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä..1

9 9 toimialoilla suunta oli toinen. Muutokset ovat kuitenkin pieniä. Ryhmässä muut kehittämiskeskustelut eivät ole edellisvuosien tapaan niin yleisiä kuin muilla toimialoilla. Kunnan toimialat poikkeavat vain vähän toisistaan palkkaukseen vaikuttavien tekijöiden osalta. Työvuosien vaikutus palkkaan on edelleen yleisin palkkaan vaikuttava tekijä, ja sen yleisyys on lisääntynyt selvästi ryhmässä muut. Myös henkilökohtaiseen suoriutumiseen ja työn laatuun perustuvia palkanosia maksettiin edellisvuotta useammin ryhmän muut työpaikoilla. Tiimin tai yksikön työtulokseen perustuvan tulospalkkion yleisyys on muita palkitsemiseen vaikuttavia tekijöitä harvinaisempaa. Vuoden kehitys on hieman tasoittanut kunnan toimialojen välisiä eroavaisuuksia yleisyyden suhteen. Palkkaukseen liittyviä ominaisuuksia Kunta-alalla työskentelevä henkilöstö on aiemmin suhtautunut omaan palkkaukseensa muiden sektoreiden työntekijöitä huomattavasti negatiivisemmin. Viime vuosina kriittisyys on selvästi vähentynyt, ja myönteiset arviot ovat lisääntyneet. Kuitenkin edelleen kunta-alalla toimivat suhtautuvat kielteisemmin palkkaukseensa erityisesti, jos vertailukohtana on yksityinen sektori. Kuitenkin samansuuntainen ero on huomattava myös suhteessa valtioon. PALKKAUKSEEN LIITTYVIÄ OMINAISUUKSIA KUNNAN ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 9, JA 9 8 Erittäin OIKEUDENMUKAINEN KILPAILUKYKYINEN KANNUSTAVA OIKEISTA ASIOISTA PALKITSEVA Melko KUNTA 9 Sosiaali Terveys 9 Sivistys 9 Muut KUNTA 9 Sosiaali 9 Terveys 9 Sivistys 9 Muut KUNTA 9 Sosiaali 9 Terveys 9 Sivistys 9 Muut KUNTA 9 Sosiaali 9 Terveys 9 Sivistys Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä Muut 9 Vuonna palkkaustaan erittäin tai melko oikeudenmukaisena pitäviä oli yli puolet kunta-alalla työskentelevistä (9 ). Osuus on kasvanut muutaman viime vuoden ajan. Palkkaustaan kilpailukykyisenä pitäviä oli kolmannes kuntien henkilöstöstä edellisvuosien tapaan. Myös palkkauksen kannustavuuden ja sen oikeista asioista palkitsevuuden suhteen oltiin edellisten vuosien tasolla. Kunnan eri toimialojen palkansaajien kokemukset palkkaukseensa liittyviin tekijöihin ovat kulkeneet eri suuntiin. Terveystoimessa katsottiin kaikkien kysyttyjen osatekijöiden parantuneen. Ryhmässä muut on kaikkien muiden, paitsi oikeudenmukaisuuden arvioitu heikentyneen. Muilla toimialoilla kehityksen suunnat eivät ole näin yhdenmukaisia. Työn kuormittavuus Työn koettua henkistä ja fyysistä kuormittavuutta arvioitiin kysymällä: Koen työni henkisesti/ fyysisesti raskaaksi. (vastausvaihtoehdot: täysin samaa, jokseenkin samaa, jokseenkin eri, täysin eri mieltä, ei osaa sanoa) Sekä työnsä henkisesti että fyysisesti raskaaksi kokevia on kunta-alalla selvästi enemmän kuin muilla sektoreilla. Varsinkin työnsä henkisesti raskaaksi kokeneita on kunta-alalla paljon. Heitä on 68 prosenttia kaikista. Määrä on kuitenkin hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Myös työtään fyysisesti raskaana pitävien määrä on kunta-alalla muita sektoreita korkeampi, joskin teollisuuden työntekijöiden kokema työn Kunta-alan työolobarometri, Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä..1

10 fyysinen raskaus on lähes samalla tasolla. Kehitys on kuitenkin kunta-alalla ollut positiivinen, sillä työn fyysisen raskauden kokeneiden määrä on laskenut lievästi viime vuosien aikana. TYÖN HENKINEN JA FYYSISEN KUORMITTAVUUS KUNNAN ERI TOIMIALOILLA JA ERI SEKTOREILLA VUOSINA 9, JA KOEN TYÖNI HENKISESTI RASKAAKSI Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä KOEN TYÖNI FYYSISESTI RASKAAKSI Sosiaali 9 Terveys 9 Sivistys 9 Muut 9 Kunnat 9 Valtio 9 Yks.palv. 9 Teollis Sosiaali 9 Terveys 9 Sivistys 9 Muut Kunnat 9 Valtio 9 Yks.palv Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä Teollis. 9 Työn koettu henkinen raskaus on pysynyt korkealla tasolla kuntien kaikilla toimialoilla. Ryhmässä muut työn henkinen raskaus on edelleen alhaisempaa kuin muilla toimialoilla, ja siellä on palattu lähelle vuoden 9 tasoa. Työn koettu fyysinen raskaus on vähentynyt sosiaalitoimessa ja sivistystoimessa. Vähiten työn fyysistä raskautta koetaan sivistystoimessa. Ryhmässä muut koettiin työn fyysistä raskautta hiukan edellisvuosia useammin. Kaikilla kunnan toimialoilla työn fyysistä raskautta koetaan vähemmän kuin työn henkistä raskautta. Työturvallisuus kunnan eri toimialoilla TYÖTURVALLISUUDEN MUUTOS KUNNAN ERI TOIMIALOILLA 7-3 Vähentynyt Lisääntynyt Sosiaali Terveys Sivistys Muut Balanssi () Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä Kunta-alan työolobarometri, Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä..1

11 Työturvallisuus on lisääntynyt kunta-alalla jo usean vuoden ajan. Vuonna työturvallisuuden arvio lisääntyneen 1,7 vastaajista, ja vain 7,4 arvioi sen vähentyneen. 77 vastaajista arvioi, että työturvallisuudessa ei ole tapahtunut muutosta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Balanssiluvulla (lisääntynyt - vähentynyt) mitaten kehitys on ollut positiivista kaikilla kuntien toimialoilla viimeisten kolmen vuoden aikana. Erityisen positiivista kehitys on ollut ryhmässä muut, jossa vuonna balanssiluku oli Sosiaalitoimessa työturvallisuuden lisääntymisen kehityssuunta on ollut viime vuosina laskeva, työturvallisuuden koetun vähenemisen vaihdellen selvästi vuosittain. Terveystoimessa useamman vuoden kehityksenä on nähtävissä, että barometrimaiseen tapaan ilmaistuna työturvallisuuden koettu väheneminen on vähenemässä ja sen lisääntyminen lisääntymässä. Sivistystoimessa on myös todettavissa työturvallisuuden lisääntymiskehitystä. Ristiriidat työyhteisössä Työpaikkaristiriitojen osalta ei vastaajien arvioiden mukaan kunta-alalla ole kehityksessä tapahtunut suuria muutoksia kolmen viime vuoden aikana. Toisaalta, kun verrataan vuoden tilannetta vuoden vastaavaan, on erityyppisten ristiriitojen esiintyminen työpaikoilla useammassa tapauksessa vähentynyt kuin lisääntynyt. Poikkeuksen tekee sosiaalitoimi, jossa esimiesten ja alaisten väliset ristiriidat ovat lisääntyneet kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. RISTIRIITOJEN ESIINTYMINEN TYÖPAIKALLA KUNNAN ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 9, JA 3 Paljon Esimiesten ja alaisten välisiä Työntekijöiden välisiä Henkilöstöryhmien välisiä Melko paljon 1 Sosiaali Terveys Sivistys Muut Sosiaali 9 8 Terveys 9 6 Sivistys Muut 9 4 Sosiaali 9 1 Terveys Sivistys Muut Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä Esimiesten ja alaisten välisiä ristiriitoja esiintyi 9, kunta-alan työpaikoista vuonna. Tilanne on kehittynyt edelliseen vuoteen verrattuna myönteisesti kaikilla muilla toimialoilla paitsi sosiaalitoimessa. Eniten näitä ristiriitoja esiintyi edelleen terveystoimessa, vaikka kehitys onkin siellä ollut lievästi positiivista viime vuosina. Työntekijöiden välisiä ristiriitoja on kunta-alalla melko vähän. Vastaajista 4, kertoi, että omalla työpaikalla näitä on ylipäätään esiintynyt. Yleisimpiä ne ovat edelleen terveystoimessa, vaikka ne ovat siellä vähentyneet selvästi viime vuoteen verrattuna. Toimialojen väliset erot ovat selvästi pienentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstöryhmien väliset ristiriidat ovat työntekijöiden välisiä ristiriitoja harvinaisempia. Kunta-alan työpaikoista vain 3, ilmoitti näitä esiintyneen vuoden aikana. Erityisesti sosiaalitoimessa ja sivistystoimessa ne olivat hyvin harvinaisia. Kunta-alan työolobarometri, Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä..1

Kirkon alan työolobarometri 2009. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista

Kirkon alan työolobarometri 2009. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Kirkon alan työolobarometri Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Sisällys Poimintoja työolobarometrin tuloksista... Tutkimuksen tausta ja tutkimusaineisto.... Tutkimuksen toteutus.... Taustatietoja

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Naisten ja miesten erilainen asema työelämässä Tasa-arvoisen työelämän sudenkuopat. SAK:n työolobarometri 2014 Tasa-arvoraportti

Naisten ja miesten erilainen asema työelämässä Tasa-arvoisen työelämän sudenkuopat. SAK:n työolobarometri 2014 Tasa-arvoraportti 7 2014 Naisten ja miesten erilainen asema työelämässä Tasa-arvoisen työelämän sudenkuopat SAK:n työolobarometri 2014 Tasa-arvoraportti Marraskuu 2014 Niina Tanner Lisätiedot: Riitta Juntunen riitta.juntunen@sak.fi

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015 1 STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015 Työryhmä Aarno Ryynänen, Mielityö Oy Erkki Auvinen, STTK Petri Palmu, Ammattiliitto Pro 1 2 Sisällys: 1) Henkilöstönedustajabarometrin tavoitteet ja raportin

Lisätiedot

Mainettaan parempi kuntatyö?

Mainettaan parempi kuntatyö? Mainettaan parempi kuntatyö? Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 1/2008 Pauli Forma, Pirjo Saari, Taina Tuomi ja Janne Väänänen Mainettaan parempi kuntatyö? KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS HELSINKI 2008 ISBN 978-952-5317-70-1

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 Työterveyslaitos Minna Savinainen Matti Joensuu Krista Pahkin Heli Kuitunen Heli Hannonen Panu Oksa Anneli Leppänen SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön

Lisätiedot

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen - QPS Nordic-ADW - Monitoring Age Diverse Workforce Työterveyslaitos 2007 Krista Pahkin Anna Vanhala Kari Lindström Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Ikä

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta KATSAUS 300/2013 Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta MEADOW-tutkimuksen II väliraportti 10 Jaana Minkkinen, Simo Aho ja Ari Mäkiaho Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden

Lisätiedot

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009 TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 29 Merja Perkiö-Mäkelä Maria Hirvonen Anna-Liisa Elo Irja Kandolin Kaisa Kauppinen Timo Kauppinen Ritva Ketola Timo Leino Pirjo Manninen Sonja Miettinen Kari Reijula

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus PROCOM - VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT RY KIRKON TIEDOTUSKESKUS SUOMEN IR-YHDISTYS

Lisätiedot

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä Raportti 31.5.2007 1(49) TYÖAIKATYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001

Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001 Lasse Ahtiainen Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001 Työministeriö Tyopoliittinen tutkimus 246 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tarkoitus 1 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Kesäkuu 2006 Esipuhe Tulospalkkauksen piirissä

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:14 Työsuojeluhallinnon resurssityöryhmä II TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Loppuraportti 27.2.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Elina Moisio, Anu Hakonen, Roosa Kohvakka, Johanna Maaniemi, Aino Tenhiälä ja Matti Vartiainen

Elina Moisio, Anu Hakonen, Roosa Kohvakka, Johanna Maaniemi, Aino Tenhiälä ja Matti Vartiainen TUOTANTOTALOUDEN LAITOS Palkkatietämys Suomessa Elina Moisio, Anu Hakonen, Roosa Kohvakka, Johanna Maaniemi, Aino Tenhiälä ja Matti Vartiainen TIEDE + TEKNOLOGIA TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti Helsinki 2004 Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti 2004 Tilastokeskus Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. ISBN 952-467-327-4 Edita Prima Oy, Helsinki 2004

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA YRI- TYKSEN MENESTYMINEN VUOSINA 1997-2007

HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA YRI- TYKSEN MENESTYMINEN VUOSINA 1997-2007 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA YRI- TYKSEN MENESTYMINEN VUOSINA 1997-2007 - tutkimus metalliteollisuudessa ja vähittäiskaupan alalla Monika E. von Bonsdorff, Minna Janhonen, Sinikka Vanhala, Päivi Husman, Pekka

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Hyvinvointiviestintä

Hyvinvointiviestintä Hyvinvointiviestintä Osallistava sisäinen viestintä kuntaorganisaation työhyvinvointia rakentamassa Pasi Pekkola, Maarit Pedak, Pekka Aula Viestinnän tutkimuskeskus CRC Communication Research Centre CRC

Lisätiedot