Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos 91/ /2015 TELA 3 Tokolan teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ta voit tee na on saada käyttöön Raahen keskeisten taajama-alueiden osa yleis kaa vas sa osoitetutut SSAB:n tehdasalueen lähialueiden teol li suus alue va rauk set. Uudet teollisuusalueet palvelisivat ensisijaisesti suur teol li suu den jatkojalostusta, logistiikkapalveluita sekä va ras toin tia. Tavoitteena on, että suunnittelualueella sijaitsevat asuinkiinteistöt voi vat tulevaisuudessa toimia alueella osana pienyritysten toi mi ti lakort te lei ta. Näin turvataan kiinteistöjen arvon säilyminen sen jälkeen, kun asuin käyt tö on päättynyt. Suunnittelualueen itäosassa on asemakaavoitettu alue, jonka ajan tasai suut ta tarkastellaan ja selvitetään mahdolliset tehostamistarpeet. Suunnittelutyön pohjaksi laaditut ympäristöselvitykset ovat val mis tuneet ja alueella olevat luonto-, maisema- ja historialliset arvot pyritään säi lyt tä mään osana työpaikka-alueiden monimuotoisuutta. Alueen suun nit te lus sa otetaan huomioon vireillä oleva valtatien 8 kehit tä mis suun nit te lu. Suunnittelualue on pääosin Raahen kaupungin omistuksessa lukuun ot ta mat ta E Helaakoski Oy:n ja muiden yksittäisten kiinteistöjen omis tus suh tei ta. Asemakaavatyö on käynnistetty logistiikkayritys E He laa kos ki Oy:n aloitteesta, koska yritys on keskittämässä alueelle Poh jois-suo men toimintonsa. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 50,6 hehtaaria. Alueen suunnittelutyö on käynnistynyt alustavasti kaavarunkotasolla, jot ta suunnittelualueen maanomistuksen edellyttämien maanvaihtojen neu vot te lut ovat voitu hoitaa oikea-aikaisesti. Arkkitehti Esko Puijola Arkkitehtistudio EMP Oy:stä esittelee asian ko kouk ses sa. Tokolan teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muu-toksen osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelma , liite 1/4. Pöytäkirjaote/ kaupunginhallitus , liite 2/4.

2 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen. Päätösesitys (vt. palvelukeskuksen johtaja): tekninen lautakunta päättää merkitään osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan vi reil le tu los ta Raahelaisessa, kaupungin internetsivuilla ja kaupun gin ilmoitustaululla ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan vi reil le tu los ta postitse suunnittelualueella sijaitsevien kiin teis töjen omistajille, suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen vuok ra mie hil le ja yksityisille maanomistajille Tekninen lautakunta: Hyväksyi esityksen. Arkkitehti Esko Puijola esitteli asian lautakunnalle. Esko Puijola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja pää töksen teon jälkeen klo TELA 41 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muu tos Raahen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan To ko lan pe rän kaavarungon (Tokolan teollisuusalueen kaavarungon) tu le vien maanvaihtojen ja asemakaavoituksen pohjaksi. Tokolan teollisuusalueen asemakaavaluonnos ja asemakaavan muu tos luon nos on valmisteltu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisen kaa va run ko tar kas te lun pohjalta. Tokolanperän alue on osoitettu Raahen keskeisten taajamaalueiden osa yleis kaa vas sa teollisuusalueeksi TY, jolla ympäristö asettaa toi min nan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alue on esitetty varattavaksi "sel lai sel le teollisuustoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön koh tuu ton ta melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa". Tokolanperän Kin na po tinalan koon sijoittuva alue on osoitettu em. taa ja ma yleis kaa vas sa teollisuus ja varastoalueeksi T, joka "varataan teol li suus toi min nal le ja siihen liittyvälle varastoinnille". Lisäksi alueelle saa sijoittaa pää käyt tö tar koi tus ta palvelevia muita tiloja, kuten toimisto ja ter mi naa li ti lo ja.

3 Uudella Tokolan teollisuusalueella luodaan entistä parempia edel lytyk siä olemassa olevan teollisen yritystoiminnan kehittämiseen ja laa jen ta mi seen. Tällä parannetaan yritystoiminnan kilpailukykyä ja tur va taan Raahessa työpaikkojen säilymistä. Tokolan teollisuusalue si joit tuu kin laajojen teollisuusalueiden viereen. Ympäristön infrastruktuuri on valmista ja mitoitettu teollista toimintaa palvelemaan. Alueen käyt töön ot to on edullista ja yrityksille ympäristö tarjoaa monipuolista kump pa nuut ta. Tokolan alueen keskeinen 3,35 hehtaarin alue sopii laajaa yhtenäistä aluet ta tarvitsevalle esim. logistiikka-alan yritykselle, jolle sataman ja suur teol li suu den läheisyys on tärkeää. Tähän alueeseen voidaan liit tää toimitilakorttelialueen sekä viereisiä pienempiä teollisuustontteja. Korttelialueiden rakennusoikeudet ovat kauttaaltaan suurehkoja. Nykyi sin vaativa yritystoiminta tapahtuu pääosin sisätiloissa ja siten laajo ja piha-alueita ei monella toimialalla tarvita. Rakennusoikeudet vaih te le vat e=0,60-0,30 riippuen korttelin olosuhteista. Suun nit te lualu een halkaisevat voimansiirtolinjat vaativat laajoja avoimia joh dinka tu ja, joita voidaan kuitenkin hyödyntää tonttien liikenne- ja ul ko varas toin ti tar pei siin. Alueen tonttikoko on vaihteleva ja tarjoaa myös pie nem piä teollisuustontteja niitä haluaville yrittäjille. Tonttijako laaditaan oh jeel li se na, jotta sitä voidaan tarkistaa vastaamaan aina kysynnän tar pei ta. Asemakaavassa on otettu huomioon vireillä oleva valtatien 8 ke hit tämis suun nit te lu. Pääliikenneverkko, (kantatie 88, Rautaruukintie ja Sa ta ma jär ven tie) on hyvin toimiva ja sillä on kapasiteettia raskaan liiken teen lisääntymiselle. Tokolan teollisuusalue liittyy olemassa olevaan valtakunnan pää tieverk koon kantatielle 88 kahden liittymän kautta. Pohjoiskulmauksen liit ty män kohdalla on varauduttu yhteyden jatkumiseen kantatien toisen puolen teollisuusalueille ja edelleen Pajuniityntielle. Alueen liit tymi nen suurteollisuuden toimintaan tapahtuu Satamajärventien liit tymäs tä siten, että yhteydet SSAB:n teollisuusalueen eri puolille ovat su ju vat. Arkkitehti Esko Puijola EMP Oy:stä esittelee asian kokouksessa. Tokolanperän maaperä- ja rakennettavuusselvitys, , liite 1/3. Tokolanperän luontoselvitys, ja , liite 2/3. Tokolanperän muinaisjäännösinventointi , liite 3/3.

4 Tokolan kaavarunkokartta KH , liite 4/3. Tokolan teollisuusalueen asemakaavaluonnos muu tos luon nos, selostus , liite 5/3. ja asemakaavan Tokolan teollisuusalueen asemakaavaluonnos ja asemakaavan muu tos luon nos , liite 6/3. Valmistelija: kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen. Päätösesitys (palvelukeskuksen johtaja): tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Tokolanperän alueen ympäristöselvitykset ja To ko lan pe rän kaavarunkokäsittelyn KH liit teiden 1/3-4/3 mukaisesti hyväksyy asemakaavaluonnoksen ja asemakaavan muu tosluon nok sen asettaa asemakaavaluonnoksen ja asemakaavan muu tos luonnok sen nähtäville 30 vrk ajaksi tekniseen palvelukeskukseen ja kau pun gin internetsivuille pyytää asemakaavaluonnoksesta ja asemakaavan muu tosluon nok ses ta lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk sel ta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Lii ken ne vi ras tol ta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Jokilaaksojen pe las tus lai tok sel ta, Raahen Vesi Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä, Elisa Oy:ltä, Elenia Verkko Oy:ltä sekä Raahen kaupungin ym pä ris tö lau ta kun nal ta. ilmoittaa asemakaavaluonnoksen ja asemakaavan muu tosluon nok sen nähtävillä olosta Raahelaisessa, kaupungin il moitus tau lul la sekä kaupungin internetsivuilla ilmoittaa asemakaavaluonnoksen ja asemakaavan muu tosluon nok sen nähtävillä olosta postitse suunnittelualueeseen rajau tu vien kiinteistöjen yksityisille maanomistajille ja vuokramiehille. Tekninen lautakunta: Hyväksyi esityksen. Arkkitehti Esko Puijola esitteli asian lautakunnalle.

5 TELA 55 Tekninen lautakunta hyväksyi Tokolan teollisuusalueen ase ma kaa va luon nok sen ja asemakaavan muutosluonnoksen ja päät ti aset taa sen nähtäville 30 vrk ajaksi. Asemakaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot Poh jois-poh janmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Poh jois-poh janmaan liitolta, Liikennevirastolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Jo kilaak so jen pelastuslaitokselta, Raahen Vesi Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä, Elisa Oy:ltä, Elenia Verkko Oy:ltä sekä Raahen kaupungin ym pä ris tö lau ta kun nal ta. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on ilmoitettu Raahelaisessa, kaupun gin ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla. Luonnos on ol lut nähtävillä teknisessä palvelukeskuksessa ja internetsivuilla välisen ajan. Nähtävänä olon aikana on jätetty kuusi mielipidettä. Lausuntonsa ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus, Lii ken ne vi ras ton hankesuunnitteluosasto, Pohjois-Poh jan maan mu seo, Raahen Energia Oy, Raahen Vesi Oy ja Ele nia Oy. Lausuntojen johdosta on asemakaavaluonnosta tarkistettu seu raavas ti: Kopsalan pihapiiri esitetään ympäristöineen kaavamerkinnällä VP/s. Asemakaava-alueen luoteisosan vanhan pihapiirin arvokas kas vil li suus on esitetty VP/s -kaavamerkinnällä Kaavaselostukseen lisätään liitekartta alueen ra ken nus kan nasta. Vanhim mat rakennukset inventoidaan nykyistä tarkemmin ja ar vo te taan niiden arkkitehtuuri ja säilyneisyys. Tämän pe rusteel la harkitaan suo je lumää räys ten tarve. Rakennettavuusselvityksen suositukset lisätään kaavan yleismää räyksiin. Pohjanmaan rantatien arvoluokitus valtakunnallisesti mer kit tävä nä raken net tu na kulttuuriympäristönä RKY 2009 lisätään ase ma kaa va mää räyk seen sekä kaavaselostukseen. Kaavamerkintä mahdollisesta muinaismuistosta poistetaan.

6 Raahen Vesi Oy:n päärunkovesijohdon linjaus merkitään asema kaavaan 10 metriä leveänä aluerajauksena siten, että sen pääl le ei saa rakentaa. Elenia Oy:n voimajohdot on huomioitu asemakaavassa. 20 kv il ma joh to kulkee vanhastaan kaavoitettujen tonttien halki. Se voi daan kaa pe loi da tiealueelle, kuten lausunnossa mainitaan. Myös puis to aluei ta voi käyttää johtoja kaapeloitaessa. Mielipiteiden pohjalta asemakaavaluonnosta on tarkistettu seu raavas ti: Finn Urakointi Oy:n tontin istutettavia osia kavennetaan ton tinkäy tön pa ran ta mi sek si. Maija-Liisa ja Jorma Honkalan mielipiteen johdosta korttelin 3722 ja ta sa puo li suu den nimissä myös korttelin 3721 te hokkuus lu vuk si muu te taan e= 0,50. Korttelin käyttötarkoitukseen lisä tään ym pä ris töys tä väl li sen teollisuusrakentamisen mah dol lista va lisämääräys. Saloisten Reipas Ry:n puheenjohtaja Timo Tiluksen, Pentti Poluk sen, Pent ti Polus Kauppalainen Oy:n puolesta, Tmi Severin Ju ha Oravan ja Seuranmäen Kirpputori Oy:n Veikko Vilmingon ja 1016 al le kir joit taneen mielipiteet koskevat samaa asiaa, joten nii hin vastataan yh tei ses ti: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk sen ja Raahen kaupungin yh teis työ "Valtatien 8 ke hit tä minen Raa hen kohdalla, maankäytön ja lii ken ne ver kon yh teen sovit ta mi sen uudelleenarviointi ja lii ken ne suun nit te lu" on par haillaan me neil lään. Työssä tutkitaan sekä lähivuosien et tä tu le vaisuu den maankäytön liikenneverkosto valtatien 8 ym pä ris tös sä. Maankäytön ja liikenneverkon suunnittelun ratkaisut elävät vielä, joten tässä vaiheessa on syy tä rajata käsillä olevan ase makaa van ulkopuolelle korttelit, joissa on odotettavissa liit ty mämuu tok sia. Asemakaavan muutosalueen rajausta tarkistetaan siten, että kort te lit 3708 ja sekä liit ty mä alu eet valtatielle 8 jäävät kä sil lä olevan ase ma kaa van ul ko puo lel le. Näiden kortteleiden ase ma kaa van muu tok seen palataan siinä vai hees sa, kun valta tien 8 ympäristön lii ken ne ver kon suunnitelmat ja suu ret suunta vii vat on vahvistettu. Asemakaavaehdotus on laadittu siten, että saatu palaute on huomioi tu vastineiden mu kai ses ti. Asemakaavaehdotuksen eteläosassa on tarkistettu korttelimuotoja,

7 jot ta alueelle voidaan muo dos taa aikaisempaa pienikokoisempia tont te ja. Näillä on ollut lisään ty nyt tä kysyntää. Lisäksi kaavaan on lisät ty ker ros lu ku mää räyk siä. Selostusta on täydennetty olevan rakennuskannan inventointitiedoilla ja selostukseen on liitetty kartta olevasta rakennuskannasta. Arkkitehti Esko Puijola Arkkitehtistudio EMP Oy:stä esittelee asian ko kouk ses sa. Palaute ja vastineet, , liite 1/4. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaavaehdotus, pienennös A3, , liite 2/4. Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen selostus, / liite 3/4. Rakennushistoriallinen selvitys, , liite 4/4. Valmistelija: kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen Päätösesitys (palvelukeskuksen johtaja): tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle hyväksytään Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja ase makaa van muutosehdotus liitteiden 2/4 ja 3/4 mukaisessa muodos sa asetetaan asemakaavaehdotus MRL 65 :n mukaisesti jul kises ti nähtäville 30 vrk ajaksi tekniseen palvelukeskukseen, Rus ka tie 1 Pattijoki ja kaupungin internetsivuille. pyydetään asemakaavaehdotuksesta lausunnot Poh jois-pohjan maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Poh jan maan liitolta, Liikennevirastolta, Poh jois-poh janmaan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Raahen Vesi Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä, Elisa Oy:ltä, Elenia Verkko Oy:ltä sekä Raahen kaupungin ympäristölautakunnalta. ilmoitetaan asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta Raa he laises sa, teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla ja kaupungin in ter net si vuil la

8 ilmoitetaan asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta postitse suun nit te lu alu een yksityisille maanomistajille ja vuokramiehille se kä kaava-alueeseen rajautuville maanomistajille ja vuok ramie hil le Tekninen lautakunta: Hyväksyi esityksen. Arkkitehti Esko Puijola esitteli asian lautakunnalle. Kaavoituspäällikö Kaija Seppänen ja arkkitehti Esko Puijola poistuivat ko kouk ses ta tämän asian esittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo Kokousta jatkettiin klo KH 251 Tokolanperän maaperä- ja rakennettavuusselvitys, Liite 1/4. Tokolanperän luontoselvitys, ja Liite 2/4. Tokolanperän muinaisjäännösinventointi Liite 3/4. Tokolan kaavarunkokartta KH Liite 4/4. Palaute ja vastineet, Liite 5/4. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaavaehdotus, pienennös A3, Liite 6/4. Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen selostus, Liite 7/4. Rakennushistoriallinen selvitys,

9 Liite 8/4. Valmistelija: kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen. Päätösesitys (kaupunginjohtaja Karjalainen): kaupunginhallitus hyväksyy Tokolan teollisuusalueen asemakaavan ja ase makaa van muutosehdotuksen liitteiden 6 ja 7 mukaisessa muodossa asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 :n mukaisesti jul kises ti nähtäville 30 vrk ajaksi tekniseen palvelukeskukseen, Rus ka tie 1 Pattijoki ja kaupungin internetsivuille pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot Poh jois-poh janmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Poh jois- Poh jan maan liitolta, Liikennevirastolta, Poh jois-poh jan maan mu seol ta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Raahen Vesi Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä, Elisa Oy:ltä, Elenia Verkko Oy:ltä sekä Raahen kaupungin ympäristölautakunnalta ilmoittaa asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta Raa he laises sa, teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla ja kaupungin in ter net si vuil la ilmoittaa asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta postitse suun nit te lu alu een yksityisille maanomistajille ja vuokramiehille se kä kaava-alueeseen rajautuville maanomistajille ja vuok ramie hil le. Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen esitteli asian kaupunginhallitukselle kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian esittelyn aikana paikalla olivat myös kaavasuunnittelija Mathias Holmén ja teknisen pal ve lu keskuk sen johtaja Pasi Alatalo.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Lammasluodon asemakaavamuutos

Lammasluodon asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 57 12.06.2014 20 12.03.2015 Lammasluodon asemakaavamuutos 1105/10.03.01/2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.06.2014 57 Arkkitehti

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Ympäristölautakunta 56 18.09.2013 Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta YMPL 56 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäris tö ja luonnonvarat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti:

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti: Kaupunginhallitus 171 25.05.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.05.2015 171 Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa

Lisätiedot