KIRKKONUMMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 27.11.2008 1"

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta TARJOUSPYYNTÖ JULKISEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ TÄHÄN LIITTYVISTÄ LISÄPALVELUISTA Kirkkonummen kunnan tarkastuslautakunta, joka on tässä tarjouspyynnössä tarkoitettu hankintayksikkö, pyytää tarjoustanne kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuspalveluista ja niihin liittyvistä lisäpalveluista vuosille Tarjouksessa pyydetään ilmoittamaan myös hintatiedot mahdollisten ylimääräisten tarkastustuntien ja tarkastuspäivien osalta, joita hankintayksikkö voi tarpeen mukaan hankkia sopimuskauden aikana. Hankinta tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti avointa hankintamenetelmää käyttäen. Hankinnasta on ilmoitettu Kirkkonummen kunnan internet-sivuille sekä HILMAssa. Tarjoajan tulee olla JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. 1. PALVELUJEN SISÄLTÖ 1.1 Tarkastuspalvelut Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä ensisijaisesti kuntalain 9. luvun ja kunnan tarkastussäännön mukaisen JHTTtilintarkastajan suorittaman julkisen hallinnon ja talouden tilintarkastuksen suorittamista Kirkkonummen kunnassa siten, että tarkastuksessa noudatetaan JHTT ry:n suositusta Hyvä tilintarkastustapa julkishallinnossa. Kunnan voimassa olevien konserniohjeiden sekä Kuntaliiton suosituksen mukaisesti tarjouspyynnön tarkastuspalvelut koskevat myös kunnan kolmea tytäryhteisöä, jotka on eritelty jäljempänä tarjouspyynnössä. Valtuusto tekee päätöksen kunnan tarkastuspalvelujen osalta. Tarkastuslautakunta toimittaa tarjoukset, tarjousvertailun ja päätösehdotuksen tiedoksi tytäryhteisöille. Tytäryhteisön yhtiökokous tai vastaava elin tekee osaltaan päätöksen tilintarkastajan valitsemisesta.

2 Tarkastuslautakunta Lisäpalvelut 1.3 Lisätunnit Lisäpalveluilla tarkoitetaan seuraavia palveluja - tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät, jotka sisältävät lautakunnan kokousten valmistelun ja esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisen niihin kuuluvine liitteineen - tilintarkastajan läsnäolo tarkastuslautakunnan kokouksissa, silloin kun tilintarkastajan raportteja tai ilmoituksia käsitellään tai lautakunta muutoin katsoo tarpeelliseksi - tarkastussuunnitelman laatiminen vuosittain ja sen esittäminen tarkastuslautakunnalle - raportointi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastustyön kulusta ja tarkastustyössä tehdyistä havainnoista tarkastuslautakunnan päättämin ajoin - raportointi kunnan johdolle tarkastustyössä havaituista puutteista ja ongelmakohdista - tarkastuslautakunnan avustaminen lautakunnan arviointityössä - muut kunnan tarkastussäännössä tilintarkastajan tehtäviksi määrätyt tehtävät (LIITE) Lisätunneilla tarkoitetaan mahdollisia ylimääräisiä tarkastustehtäviä, jotka tilataan ja joiden tilaamisesta sovitaan erikseen (optio). Tällaisia voivat olla johonkin tarkastusohjelman ulkopuoliseen kohteeseen perehtyminen sekä mahdolliset erityistilintarkastukset ja vastaavat. 2. PALVELUILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 2.1 Toteutuksesta vastaavat henkilöt Tarkastuspalvelu ja lisäpalvelut tulee toteuttaa käyttäen vastuullista JHTT-tilintarkastajaa ja avustavaa tilintarkastajaa. Vastuullisen JHTTtilintarkastajan osalta vaatimuksena on hyväksytysti suoritettu JHTTtutkinto. Avustavan tilintarkastajan osalta vaatimuksena on, että hän on suorittanut tilintarkastustehtäviin soveltuvan ylemmän korkeakou- edellä mainittujen lisäksi myös muita lututkinnon. Tarjoaja voi käyttää tarkastuspalveluiden toteuttamisessa henkilöitä. Tarjoajan tulee ilmoittaa vastuunalaiseksi JHTT-tilintarkastajaksi ja avustavaksi tilintarkastajaksi esitettävät henkilöt tarjouspyynnössään sekä ilmoittaa mainittujen henkilöiden osalta edellä esitettyjen vähimmäisvaatimusten arvioimiseksi riittävät tiedot. Vastuunalaisen JHTT-tilintarkastajan osalta tulee myös esittää tiedot hänen kokemuksestaan liikevaihdoltaan ja menotaloudeltaan huomattavan suurten yhtiöiden vastuunalaisena tilintarkastajana.

3 Tarkastuslautakunta JHTT-yhteisö voi perustellusta syystä muuttaa sopimuskauden aikana määräystään vastuullisesta tilintarkastajasta. Muutoksesta tulee neuvotella etukäteen tarkastuslautakunnan kanssa. Kuhunkin kunnan kolmeen tytäryhteisöön JHTT-yhteisön tulee nimetä tilintarkastusta koskevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti vastuullinen JHTT-, KHT- tai HTM-tarkastaja sekä tämän varahenkilö. Jokaisessa tytäryhteisössä tulee olla nimettynä yksi kunnan tilintarkastajiksi nimetyistä tilintarkastajista. 2.2 Kielitaito Vaatimuksena sekä JHTT-tilintarkastajan että avustavan tilintarkastajan osalta on riittävä kirjallinen ja suullinen suomen ja ruotsin kielen taito. Myös mahdollisella muulla henkilökunnalla tulee olla riittävä kielitaito tehtävän ja kunnan kaksikielisyyden vaatimukset huomioon ottaen. Tarjouksesta tulee käydä ilmi tiedot tämän arvioimiseksi. 2.3 Palvelun laajuus Tarjouspyynnön perustana on käsitys, että hyvän tilintarkastustavan mukainen tarkastuspalvelu edellyttää 80 tarkastuspäivää vuodessa, joista JHTT-tilintarkastaja suorittaa noin 75 % ja avustava tilintarkas- taja noin 25 %. Tarjoukset tulee hinnoitella 80 vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan. Tytäryhteisöjen tilintarkastus vaatii arvion mukaan vuosittain yhteensä noin tarkastuspäivää. Tarjoukset tulee hinnoitella tytäryhteisöjen osalta 12 vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan. Tarkastuslautakunnalla on ollut vuosittain kokousta, jotka ovat kukin kestäneet noin puoli päivää. Tarkastuslautakunnan sihteeri- ja arviointityön avustamistehtäviin kuluu vuosittain noin 15 päivää. Tarjoukset tulee hinnoitella 15 vuosittaisen päivän mukaan. 2.4 Tilintarkastajan käytettävissä olevat palvelut tarkastettavassa kohteessa Tarkastuskohteessa on käytettävissä seuraavat avustavat palvelut: - postitus- ja kopiointipalvelut - tiedoksiantopalvelut (pöytäkirjanotteet, kokouskutsut jne.) - käännöspalvelut esityslistojen ja niiden asiakirjojen osalta, jotka edellyttävät kunnanvaltuuston käsittelyä (lähinnä arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus) - kokoustilojen ja tarjoilujen järjestelyt Tilintarkastajille nimetään kunnasta yhteyshenkilö. Kunnalla ei ole omaa sisäisen tarkastuksen henkilökuntaa.

4 Tarkastuslautakunta TARKASTETTAVAN KOHTEEN KUVAUS Kirkkonummen kunta on kaksikielinen kunta, jonka palveluksessa oli syyskuun 2008 lopussa noin työntekijää. Vuoden 2009 talousarvion toimintamenot ovat noin 201 ja investointimenot 36 miljoonaa euroa. Kirkkonummen kunnalla on kolme tytäryhteisöä: - Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy liikevaihto 2007: n. 6,3 meuroa - Kiint.Oy Kirkkonummen Männistönmuori liikevaihto 2007: n euroa - As.Oy Masalanhovi tuotot 2007: n euroa Kirkkonummen kunnan tarkastuslautakuntaan kuuluu tarkastussäännön mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 4. SOPIMUSKAUSI / SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimus ilman eri irtisanomista koskee valtuuston toimikautta ( ) vastaavien vuosien tarkastustoimintaa. 5. HINNAT JA HINTOJEN TARKISTAMINEN, MAKSUEHDOT Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan palvelukokonaisuuden kokonaishinta siten, että mainittu hinta (vuosihinta) kattaa kaikki edellä kohdassa 1.1 kuvatut palvelut (JHTT-tarkastuspalvelut ) kunkin tarkastusvuoden ajalta ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) niin, että tarkastuspäivien lukumäärä on kunnan osalta 80 päivää ja tytäryhteisöjen osalta yhteensä 12 päivää. Tarjouksen perusteella tehtävästä sopimuksesta ei saa seurata kunnalle muita kustannuksia, kuin mainittu vuosihinta. Tämä edellyttää, että tarjotut hinnat sisältävät myös mm. mahdolliset matka-, majoitus- ja päivärahakustannukset. Kohdan 1.2. palvelujen (tarkastuslautakunnan valmistelu- ja sihteeritehtävät) osalta tulee ilmoittaa kokonaishinta kunkin tarkastusvuoden ajalta ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) niin, että käytettyjen päivien määrä on 15. Tarjoajan tulee lisäksi ilmoittaa tarjouksessaan tuntihinta kohdassa 1.3 kohdissa esitetyille palveluille siten, että tarjouksesta käy ilmi tarkastustunnin kokonaishinta ja ylimääräisen tarkastuspäivän koko-

5 Tarkastuslautakunta naishinta kunkin tarkastusvuoden aikana. Myös lisätuntien tulee edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla sisältää mahdolliset matka-, majoitus- ja päiväraha- yms. kustannukset. Lisätunnit ovat optioluonteisesti mukana tarjouspyynnössä eikä niitä huomioida hintavertailussa. Sopimuskauden aikana mahdollisesti voimaan tulevat hinnankorotukset tulee ilmoittaa tarjouksessa. Lisäksi tarjouksessa tulee ilmoittaa, missä määrin normaalit neuvontapalvelut sisältyvät ilmoitettuun tilintarkastuspalveluiden kokonaishintaan. Laskutuksesta ja maksuehdoista sovitaan erikseen toimeksiantosopimuksessa. 6. ALIHANKINTA Tarjoajalla ei ole oikeutta suorittaa tämän tarjouspyynnön tarkoittamia palveluja alihankintana. 7. MUUT SOPIMUSEHDOT Osapuolten sitoutuminen Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista (esim. olennaisten organisaatioym. muutosten johdosta) ilmoitetaan toiselle sopijaosapuolelle. Tarjoajalla tulee olla koko sopimuskauden ajan voimassa oleva vastuuvakuutus. Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa tarjoajan yleiset sopimusehdot, mikäli sellaisia tullaan soveltamaan hyväksytyn tarjouksen pohjalta laadittavaan sopimukseen. 8. TARJOUSASIAKIRJAT Tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot : Vaadittavat asiakirjat - ote kaupparekisteristä - selvitys yhteisön osakkaista - todistus yhteisön merkitsemisestä JHTT-luetteloon - veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista - vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta

6 Tarkastuslautakunta vakuutusyhtiön todistus tarjoajan vastuuvakuutuksista ja viimeksi vahvistettu tilinpäätös Tiedot tarjoajasta: JHTT yhteisö - Tarjoajan palveluksessa olevien tilintarkastajien määrä, joilla on JHTT -pätevyys - Tarjoajan mahdollinen tarkastustoiminnan perustana oleva laadunvarmistusjärjestelmä ja kuvaus siitä - Kuvaus JHTT-yhteisön osaamisen painopistealueista tarkastustoiminnassa - Referenssit Kirkkonummen kuntaa vastaavien julkisyhteisöjen ja muiden julkisyhteisöjen tarkastustoiminnasta Tiedot tarjottavasta lakisääteisestä JHTT tilintarkastuspalvelusta - Vastuullisen tilintarkastajan ja avustavan tilintarkastajan nimi ja yhteystiedot - Vastuullisen tilintarkastajan ja avustavan tilintarkastajan CV ja referenssit - Tiedot tarkastuspäivien arvioidusta jakautumisesta vastuullisen tilintarkastajan ja avustavan tilintarkastajan kesken (sekä kunta että tytäryhteisöt) - kuvaus tarkastuksen perustana olevasta riskianalyysistä - Muiden tarjoajan palveluksessa olevien mahdollisesti tarkastustoimintaan osallistuvien henkilöiden tiedot - Selvitys tarkastustoiminnan kohdassa 1.2 tarkoitetusta raportoinnista - Selvitys siitä, mitä tilintarkastukseen liittyvää koulutusta tarjoaja järjestää omille tilintarkastajilleen - Selvitys siitä, miten tarkastusyhtiö hoitaa tilaajaorgani- saation neuvontapalvelun tilikaudella sekä sisältyykö se tarjottuun hintaan. Mikäli neuvonta ei sisälly tarjottuun hintaan on hinnoitteluperusteet ilmoitettava erikseen. Tiedot tarjottavista tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Hintatiedot - Tarkastuslautakunnan sihteeriksi esitettävän henkilön nimi, CV ja referenssit. Tarjouksen hintana tulee ilmoittaa: - Kirkkonummen kunnan tilintarkastuksen vuosihinta kunkin vuoden osalta kaudella (80 pv/v, ALV 0 %)

7 Tarkastuslautakunta Kirkkonummen kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastuksen yhteenlaskettu vuosihinta kunkin vuoden osalta kaudella (12 pv/v, ALV 0 %) - Tarkastuslautakunnan sihteeri- ja arviointityön avustamistehtävien vuosihinta kunkin vuoden osalta kaudella (15 pv/v, ALV 0 %) - Lisätuntien hinta kunkin vuoden osalta (ALV 0 %, ei mukana hintavertailussa) - Neuvontapalveluiden vuosihinta kunkin vuoden osalta (ALV 0 %), mikäli palvelut eivät sisälly muihin hintoihin (mukana hintavertailussa) Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa asti. 9. TARJOUSTEN VALINTAPERUSTEET JA ARVIOINTIKRITEERIT Tarjouksista hyväksytään se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan tarjouksen vuosihinnan ja tarjottavan palvelun laadun perusteella. Palvelun hintaa, jonka painoarvo on 60 %, arvioidaan siten, että eri hintakriteerit koko sopimuskaudella huomioiden edullisin tarjous saa 60 pistettä ja seuraavaksi edullisimmat tarjoukset saavat pisteitä suhteessa edullisimpaan tarjoukseen syntyvän euromääräisen hintaeron mukaan. Hintavertailussa huomioidaan: - Kirkkonummen kunnan tilintarkastuksen hinta Kirkkonummen kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastuksen hinta Tarkastuslautakunnan sihteeri- ja arviointityön avustamistehtävien hinta Neuvontapalveluiden hinta , mikäli ei sisälly muihin hintatekijöihin Palvelun laatua, jonka painoarvo on 40 %, arvioidaan siten, että eniten eri laatukriteereistä pisteitä saanut tarjous saa täydet 40 vertailupistettä ja seuraavaksi eniten pisteitä saaneet tarjoukset suhteessa eniten laatupisteitä keränneen tarjouksen pistemäärään syntyvän piste-eron mukaan. Palvelun laatua arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella: - Esitettyjen vastuullisen JHTT-tilintarkastajan ja avustavan tilintarkastajan kokemus, koulutus, erityisosaaminen ja riittävä kielitaito (max. 15 p.) - Kokemus Kirkkonummen kuntaa vastaavien yhteisöjen tarkastuspalvelujen toteuttamisesta (max. 10 p.)

8 Tarkastuslautakunta Tarjoajan JHTT-tarkastuspalvelutoiminnan laajuus ja kattavuus (max. 5 p.) - Tarjoajan mahdollinen laadunvarmistusjärjestelmä (max. 5 p.) - Tilintarkastuksen toteuttamistavat ja toimintatavat (max. 5 p.) 10. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN JA HANKINTAMENETTELY Kirkkonummen kunnanvaltuustolle osoitetut, suomen kielellä laaditut tarjoukset pyydetään toimittamaan kirjallisina tarkastuslautakunnalle klo mennessä osoitteeseen: Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI Kuoreen merkitään Tilintarkastustarjous Tarjouksen tekemisestä ei makseta. Mikäli tarjoukseen sisältyy liikeja ammattisalaisuuksiin luokiteltavaa tietoa, edellytämme, että ne tulee selkeästi yksilöidä tarjouksessa. Tarkastuslautakunta ja Kirkkonummen kunnanvaltuusto pidättävät itsellään oikeuden hyväksyä jonkin tarjouksen vain osittain tai hylätä kaikki tarjoukset ja määrätä asian uuteen valmisteluun sekä oikeuden päättää neuvottelumenettelyyn siirtymisestä. Tarjoajalla ei ole tämän johdosta oikeutta korvaukseen. Hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi tehdään hankintaa koskeva kirjallinen sopimus. 11. LISÄTIEDOT Kysymykset tarjouspyyntöön liittyen tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kunnan internet-sivuilla kohdassa Hankinnat mennessä. Kunnan tilinpäätös 2007 ja talousarvio 2009 ovat saatavilla kunnan internet-sivuilta osoitteesta Kunnan tytäryhteisöjen tilinpäätökset voi tarvittaessa tilata laskentapäällikkö Patrik Marjamaalta (sp:

9 Tarkastuslautakunta LIITTEET - Kirkkonummen kunnan tarkastussääntö Eero Hirvonen Tarkastuslautakunnan pj Karl-Gustaf Lindström Talousjohtaja

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA 1 (8) 19.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne tilivuosille 2013 2016

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 Tarjouspyyntö koskee tilintarkastuksen suorittamista Janakkalan kunnalle kuntalain 9. luvun ( :t

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot