Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä."

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne kunnan lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisesta valtuuston toimikautta vastaaville vuosille Tarjous pyydetään tekemään kuntalain 73 :n mukaisista tilintarkastukseen kuuluvista ja jäljempänä mainituista muista tehtävistä. Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. 2. TARKASTETTAVAN KOHTEEN YLEISKUVAUS Paltamon kunnan asukasluku oli 3807 henkilöä. Vakituista henkilökuntaa kunnassa on noin 110 henkilöä. Lisätietoja osoitteesta Kunnan organisaatio muodostuu neljästä palveluyksiköstä eli hallintopalveluista, elinkeinopalveluista, sivistyspalveluista ja teknisistä palveluista. Kunnalla ei ole liikelaitoksia, vesihuoltolaitos on laskennallisesti eriytetty. Kunnalla on kaksi tytäryhtiötä, joista Kiinteistö Oy Paltamon Kiehinen hoitaa asumiseen liittyviä kiinteistöpalveluja. Paltamon Työvoimayhdistys ry on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoitus on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, kansalaisten toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Tavoitteena on myös edistää yrittämisen ja työllistymisen yleisiä edellytyksiä. Työvoimayhdistyksen rahoitus on vahvistettu vuoden 2013 loppuun saakka. 3. TARKASTUSTEHTÄVIEN LAAJUUS JA SISÄLTÖ 3.1. Kuntalain mukainen tilintarkastus Kuntalain mukainen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on 8 tarkastuspäivää vuodessa, joista vastuullisen tilintarkastajan osuus 6 tarkastuspäivää ja avustavan tilintarkastajan 2 tarkastuspäivää. Tilintarkastaja on velvollinen raportoimaan tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastustyön kulusta ja tarkastustyössä tehdyistä havainnoista. Tilintarkastajan tulee olla pyydettäessä läsnä tarkastuslautakunnan kokouksissa.

2 3.2. Tytäryhtiöiden tilintarkastus EU hankkeiden tilintarkastus Kuntalaissa ei edellytetä kunnan vastuullisen tilintarkastajan valitsemista tytäryhteisöön. Tilintarkastuslain 6.2 :n mukaan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on kuitenkin valittava vähintään yksi emoyrityksen tilintarkastajista. Tytäryhteisöjen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on 4 tarkastuspäivää, joista vastuullisen tilintarkastajan 2 tarkastuspäivää ja avustavan tilintarkastajan 2 tarkastuspäivää. Hankekohtaiset tilintarkastukset tilataan ja sovitaan aina hankekohtaisesti erikseen. 4. TILINTARKASTAJAN SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjoajan edellytetään olevan JHTT yhteisö, jolla on kokemusta kunnallishallinnon JHTT tilintarkastuksesta. Tarjoajan edellytetään nimeävän kuntalain mukaiselle tarkastukselle tarkastusvastuullisen tilintarkastajan sekä avustavan tilintarkastajan. Lisäksi tilintarkastusyhteisöltä ja tilintarkastajalta edellytetään, että tarjouspyynnössä tarkoitettu tilintarkastus suoritetaan pääsääntöisesti Paltamon kunnan osoittamissa tiloissa. Tilintarkastusyhteisöllä tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, joka on dokumentoitu laatukäsikirjassa, prosessikuvauksessa tai muussa laatuasiakirjassa. 5. TARJOUKSEN SISÄLTÖÄ JA ESITTÄMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET Sopimusaika on valtuuston toimikautta vastaavat vuodet Tytäryhtiöiden osalta sopimusaika on vuosi 2013 ja optiona vuodet Tarjous on annettava tarjouspyynnön kohdan 3 mukaisista tarkastuspalveluista ja pyynnössä esitetyssä laajuudessa. Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomana. Tarjotun vuosittaisen kokonaishinnan tulee sisältää kaikki kulut matka-, majoitus-, päiväraha- yms.kustannuksineen vastuullisen ja avustavan tilintarkastajan osalta.. Erillisiä toimitusmaksuja tai laskutuslisiä ei hyväksytä. Tarkastuspäivän hinta (7,5 tuntia) on ilmoitettava erikseen vastuullisen tarkastajan ja avustavan tarkastajan osalta (alv 0 %). Tuntihinta, johon tarkastuspäivän hinta perustuu, on myös ilmoitettava. Tarjouksessa on ilmoitettava vastuullisen ja avustavan tarkastajan mahdollisuus ottaa vastaan lisätoimeksianto (esim. EU-projektien edellyttämät tilintarkastukset). Osatarjouksia ei hyväksytä. Alihankintana teetettäviä tehtäviä ei tarjoukseen saa sisällyttää. Tarjous on laadittava suomen kielellä ja tarjouksen tulee olla tämän tarjouspyynnön mukainen. Tarjottavat palvelut on hinnoiteltava tarjouspyyntöpohjina oleviin excel-taulukkoon. Taulukkoon ei saa lisätä eikä siitä saa poistaa rivejä.

3 3 Tarjouksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot: - tarjoajan yleisesittely ja tarkat yhteystiedot asiakirjojen postitusta varten - tarjouksen voimassaolo, päiväys, allekirjoitus ja lisätietojen antajat - muut tässä tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset - soveltuvuusehtojen tarkastaminen/ liite 1 allekirjoitettuna - toiminnan aloitusvuosi, kokemus alalla - kuvaus tilintarkastuksen toteuttamisesta ja tilintarkastusjärjestelmästä - selvitys erityisosaamisesta, kehittämisestä ja referensseistä - tarkastuspäivien lukumäärä (JHTT tarkastajan oma ilmoitus) - tarkastuspäivien jakaantuminen vastuullisen tarkastajan ja avustavan tarkastajan kesken - vastuulliseksi JHTT tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi sekä avustaviksi tilintarkastajiksi ehdotettujen nimet, yhteystiedot, CV ja referenssit Tarkastuspäivien ja tuntien yksikköhintojen on oltavat kiinteät koko valtuustokauden ajan. Sopimuskaudella hyväksytään ainoastaan viranomaisten päätöksiin perustuvat hinnanmuutokset. Laskutus on suoritettava tehdyn työn perusteella. Lasku toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Maksuehto on 21 pv, netto ja viivästyskorko korkolain mukainen. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjouksen pyytäjä voi tarvittaessa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjoja. 6. TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUS SEKÄ HANKINTAPÄÄTÖKSEN PERUSTEET Tarjoajat valitaan hankintalain 52 :n mukaisesti. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa liitteen 1 mukainen vakuutus, josta ilmenee tarjoajien kelpoisuus. Tarjoajan on vaadittaessa toimitettava kaikki ko. selvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen ja sisältää tarjouspyynnössä edellytetyt vaatimukset. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. Tarjouskilpailusta suljetaan pois hankintalain 53 ja 54 :n mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, 1) joka on syyllistynyt vakaviin taloudellisiin rikoksiin ja 2) sellaiset yritykset, joilla ei voida katsoa olevan hankintalain 71 mukaisesti teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai 3) joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjous hylätään, mikäli 1) se ei vastaa tarjouspyynnön muodollisia vaatimuksia 2) sitä ei ole annettu määräajassa tai pyydetyssä muodossa 3) tarjouspyynnön liitteet on jätetty täyttämättä tai 4) että tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja.

4 Hankintapäätöksen perusteet Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Tarjousten vertailussa käytettävät valintaperusteet ja painoarvot ovat seuraavat: 1. Kokonaishinta vuodessa, max 60 pistettä Vertailussa edullisimmasta hinnasta (alv 0 %) saa parhaan pistemäärän ja muut tarjotut hinnat suhteutetaan tähän periaatteella: edullisin hinta/tarjottu hinta * maksimipistemäärä 2 Laadun arviointiperusteet, max 40 pistettä, määräytyvät seuraavasti: - kunnan vastuullisen JHTT -tilintarkastajan KHT auktorisoinnista 10 pistettä ja HTM auktorisoinnista 5 pistettä (enintään 10 pistettä eli pisteitä voi saada vain toisesta auktorisoinnista) - kunnan vastuullisen JHTT tilintarkastajan kokemuksesta (enintään 20 pistettä) - kunnan tilintarkastuksen tiimiin nimettävien tilintarkastajien tarkastuskokemuksesta (enintään 10 pistettä tilintarkastajien yhteenlasketun kokemuksen keskiarvosta) Tilintarkastajan kokemusta arvioidaan päätoimisesti tehtyjen tarkastusvuosien määrällä. Kokemuksen tulee olla kunnista tai kuntayhtymistä ja liikelaitoksista tai kunnallisesta osakeyhtiöstä. Kokemuksesta saa 2 5 vuoden tarkastuksesta 25 % pisteistä, 5 10 vuodesta 50 % pisteistä ja yli 10 vuodesta 100 % pisteistä. 7. HANKINTAMENETTELY, TARJOUSTEN ARVIOINTI, HANKINTAPÄÄTÖS JA -SOPIMUS 7.1. Hankintapäätös ja sopimus Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä ja hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankintaprosessi sisältää: - sähköisen hankintailmoituksen tarjouspyynnön - mahdolliset lisäkysymykset mennessä - mahdolliset lisäkysymykset ja vastaukset sivuilla viimeistään tarjoukset viimeistään klo tarjousten avaamisen - tarjousten kelpoisuuden ja niiden tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnin ja vertailun - hankintapäätöksen - hankintapäätöksestä ilmoittamisen - hankintasopimuksen. Esityksen valittavasta tilintarkastusyhteisöstä vuosille tekee Paltamon kunnan tarkastuslautakunta ja päätöksen kunnanvaltuusto. Hankintapäätös lähetetään tiedoksi kaikille tarjouksen jättäneille. Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus valitun tarjoajan kanssa. Hankintasopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

5 7.2. Sopimusehdot Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja(jyse 1994/2009). Hankinnassa sovelletaan sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Sopimusasiakirjojen järjestys: - hankintasopimus - tarjouspyyntö liitteineen - julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 1994/2009) - tarjous liitteineen Asiakirjojen julkisuus Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksen teon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet saa vat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen heti päätöksenteon jälkeen. Tarjous tulee pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Palvelun kokonaishinta ei ole koskaan liikesalaisuus. Asiakirjat tulevat julkisiksi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 8. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN JA LISÄTIEDOT TARJOUSPYYNNÖSTÄ Tarjous liitteineen pyydetään jättämään sekä kirjallisena että sähköisesti. Kirjallinen tarjous toimitetaan Paltamon kunnan tarkastuslautakunnalle suljettuna kirjeena klo mennessä. Kuoren päällä tulee olla merkintä Paltamon kunnan tilintarkastuspalvelut Tarjous toimitetaan osoitteeseen Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, Paltamo. Tarjous tulee toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen siten että se on perillä klo mennessä. Tätä hankintaa koskevat kysymykset tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen klo mennessä. Kysymyksiin vastataan kirjallisesti ja ne siirretään sivuille mennessä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankintailmoitus on toimitettu sähköiseen ilmoituskanavaan (HILMA) Paltamossa Paltamon kunta, tarkastuslautakunta

6 Tarjoajan soveltuvuus Tarjouspyynnön liite 1 tarjouksen liite JHTT-Tilintarkastus, PALTAMON KUNTA Tarjoajaa pyydetään täyttämään oheinen vakuutus tarjoajan soveltuvuudesta. Lomake palautetaan allekirjoitettuna tarjouksen liitteenä. Lisätietoja -kohtaan pyydetään merkitsemään tarvittaessa lisäkommentit. Tarjoajan nimi KYLLÄ EI LISÄTIETOJA Tarjoajaa koskevat ehdottomat soveltuvuusvaatimukset Tarjoaja on suorittanut Suomessa tai sijoittautumismaassaan verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut *) Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin *) Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin *) Tarjoaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin *) Tarjoaja on merkitty työnantajarekisteriin tai antaa selvityksen työssä noudatettavista ehdoista*) Tarjoaja täyttää vaatimuksen, ettei sillä ole ammattinsa harjoittamiseen liittyvää voimassa olevaa tuomiota, joka on annettu lainvastaisesta teosta. Eikä tarjoaja ei ole syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen *) Tarjoaja täyttää vaatimuksen ettei se ei ole konkurssissa, lopettanut liiketoimintaansa tai tarjoajalle ei ole vahvistettu velkäjärjestelyä tai velkasaneerausohjelmaa tai muuta vastaavaa järjestelyä *) Tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus sekä muut alalla tavanomaiset vakuutukset *) Tarjoaja on auktorisoitu JHTT-yhteisö *) Tarjoajalla on kokemusta kunnallishallinnon ja kuntayhtymähallinnon JHTT-tarkastuksesta. *) Pyydettäessä tulee toimittaa todistus, rekisteriote tai muu selvitys asiasta palvelun ostajalle. Vakuutan, että yllä antamani tiedot ovat totuudenmukaisia. Allekirjoitus Nimen selvennys Asema

7 Paltamon kunta HINNOITELULIITE JHTT-tarkastuspalvelut Tarjouspyynnön liite 2 valtuustokaudelle tarjouksen liite Tarjoaja: Yhteyshenkilö: PL ja katuosoite Postinro ja postitoimipaikka 1. Lakisääteinen tarkastus ja lisätarkastuspalvelut päivää/vu osi EUR, alv 0% Lakisääteinen tarkastus Vastuullisen tilintarkastajan tarkastuspäivien määrä ja tarkastuspäivän hinta Avustavan tarkastajan tarkastuspäivien määrä ja tarkastuspäivän hinta Lisätarkastuspalvelut 0 yhteensä pvä/vuosi Vastuullisen tilintarkastajan lisätoimeksiannon päivähinta Avustavan henkilökunnan lisätoimeksiannon päivähinta Yhteensä/vuosi 0,00 = Vertailuhinta Ennakoitu arvo/vuosi 2. Tytäryhtiöiden tilintarkastuspalvelut Vastuullisen tilintarkastajan tarkastuspäivien määrä tarkastuspäivän hinta Avustavan tarkastajan tarkastuspäivien määrä ja tarkastuspäivän hinta päivää/vu EUR, alv Ennakoitu osi 0% arvo/vuosi 0 yhteensä pvä/vuosi Yhteensä/vuosi 0,00 = Vertailuhinta

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot