Tilintarkastajan valinta vuosiksi ja mahdollinen kahden vuoden option käyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilintarkastajan valinta vuosiksi 2013-2016 ja mahdollinen kahden vuoden option käyttö"

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Asianro 529/ / Tilintarkastajan valinta vuosiksi ja mahdollinen kahden vuoden option käyttö Päätöshistoria Tarkastuslautakunta Vuosien tarkastuslautakunta on kilpailuttanut ja valmistellut vuosien tilintarkastuspalvelut seuraavasti: Raision kaupungin tarkastussäännön 5 :n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTTvaratilintarkastajan tai JHTT-yhteisön. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että tilintarkastajien toimikauden pituudeksi päätetään 4-6 vuotta ja tarjouspyyntö laaditaan siten, että tarjoukset pyydetään 4 vuotta + 2 vuotta optiona. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan JHTT-yhteisö, tämän on määrättävä kuntalain 9 luvun 72 :n mukaan vastuulliseksi tarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja. Kuntalain 71 :stä seuraa, että esityksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta valtuustolle tekee valtuuston toimikaudekseen asettama tarkastuslautakunta (uusi tarkastuslautakunta). Vanha tarkastuslautakunta on kuitenkin toimivaltainen valmistelemaan valintaa koskevan asian. Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 1 :n mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden tulee kilpailuttaa hankintansa, siten kuin hankintalaissa säädetään. Kilpailuttamisvelvoitteen laajuus ja sisältö määräytyvät sen mukaisesti, ylittääkö hankinnan arvioitu arvo hankintalain 3 luvun 16 :ssä tarkoitetun tavara- ja palveluhankintojen :n EU-kynnysarvon ja jääkö hankinta-arvo alle :n kansallisen kynnysarvon. Tilintarkastuspalvelun arvioitu hankinta-arvo valtuuston toimikaudelta on Koska hankinta-arvo alittaa EU-kynnysarvon mutta ylittää kansallisen kynnysarvon, noudatetaan hankinnassa hankintalain I, III ja IV osan säännöksiä ( :t 1 23, 65 72, 73 87). Tarkastuslautakunta on valmistellut asian uuden tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi ja tilintarkastajien valintaesityksen tekemiseksi laatimalla tilintarkastuspal-

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) velun hankinnasta tarjouspyynnön, kilpailuttamalla hankinnan sekä käsittelemällä tarjoukset ja laatimalla niistä tarjousvertailut. Tarjouspyynnöstä säädetään hankintalain 69 :ssä. Säännöksen mukaan tarjouspyynnössä on oltava mm. ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava. Taloudelliseksi kelpoisuusvaatimukseksi on tarjouspyynnössä asetettu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän vahinkotapahtumaa kohti tulee olla Teknistä suorituskykyä koskevana vaatimuksena on edellytetty, että tarjoajalla tulee olla kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana tarkastettavanaan viisi suurta tai keskisuurta kuntakohdetta ja kaksi vuokra-asuntoyhtiötä. Lisäksi laatujärjestelmää koskevana vaatimuksena on edellytetty, että tilintarkastusyhteisöllä tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, joka on dokumentoitu laatukäsikirjassa, prosessikuvauksessa tai muussa laatuasiakirjassa. Ammatillista pätevyyttä koskevana vaatimuksena vastuullisella tilintarkastajalla ja hänen sijaisellaan tulee olla kuntalaissa säädetty kelpoisuus ja heidän tulee täyttää tilintarkastajalle laissa julkishallinnon ja talouden tilintarkastajista asetetut vaatimukset. Vastuullisella tilintarkastajalla, hänen sijaisellaan ja avustavilla tilintarkastajilla tulee olla hyvä suomen kielen taito. Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa tulee edelleen ilmoittaa tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys. Lain 72 :n mukaan vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton vertailu. Oikeuskäytännön mukaan vertailuperusteiden tulee olla relevantteja hankinnan kannalta eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajatonta valintavapautta. Tarjouksen valintaperusteeksi on tarjouspyynnössä asetettu kokonaistaloudellinen edullisuus. Tämän arviointiperusteet ovat seuraavat: - Kokonaiskustannukset valtuustokautena (painoarvo 55 %) - Tarkastustoiminen laatu arviointiperusteina tarkastuksen perustuminen riskianalyysiin (painoarvo 5 %) ja vastuullisen tilintarkastajan osallistuminen JHTT lautakunnan valvomaan laadunvarmistukseen (painoarvo 10 %) - JHTT tilintarkastajan tilintarkastuskokemus arviointiperusteina kokemus suurten ja keskisuurten kuntien tarkastuksesta (painoarvo 13 %), kokemus kuntayhtymien tarkastuksesta (painoarvo 4 %), kokemus vuokraasuntoyhtiöiden tarkastuksesta (painoarvo 1,5 %) sekä kokemus muiden osakeyhtiöiden tarkastuksesta (painoarvo 1,5 %)

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) - JHTT tilintarkastajan perehtyneisyys kunnallistalouteen ja hallintoon arviointiperusteina kunnallishallinnon opinnot (painoarvo 5 %) ja kunnan keskushallinnon johtavan viran hoito (painoarvo 5 %). Tarjouspyyntö seuraa liitteenä. Liite nro 3 Hankintalain 68 :n mukaan hankintayksikön on ilmoitettava julkisesti hankinnasta. Tarkastuslautakunta on julkaissut hankintailmoituksen tilintarkastuspalvelun hankinnasta kaupunginvaltuuston toimikaudelle HILMA:ssa Ilmoituksen mukaan tarjoukset on tullut toimittaa kello mennessä sähköpostitse. Määräaikaan mennessä ovat tarjouksen toimittaneet Oy Audiator Ab, PwC Julkistarkastus Oy sekä KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Hankintalain 71 :n mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Kaikki tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä asetetut taloudelliset, tekniset sekä ammatilliset kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista :ssä säädetään. Lain 53 :n mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, joka on syyllistynyt säännöksessä lueteltuihin rikoksiin. Kenenkään tarjoajan osalta tiedossa ei ole säännöksessä tarkoitettuja poissulkemisperusteita. Lain 54 :n mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan seuraavin perustein: 1) konkurssissa tai purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa taikka jonka velkoja on vahvistetulla akordilla, saneerausohjelmalla tai muussa vastaavassa lainsäädäntöön perustuvassa menettelyssä järjestelty; 2) jonka konkurssiin asettaminen tai purkaminen taikka muu 1 kohdassa tarkoitettu menettely on vireillä; 3) saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion; 4) ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen;

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) 5) laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja; taikka 6) syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintayksikölle 8 luvun soveltamista koskevia tietoja tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjoaja tullaan sulkemaan edellä mainituissa tapauksissa pois tarjouskilpailusta. Lisäksi tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajan tulee pyydettäessä toimittaa todistus ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä, todistus arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten merkitsemisestä, todistus verojen maksamisesta, todistus työnantajan lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta sekä tilaajavastuulain 5 :n mukaiset todistukset ja selvitykset. Tarjoajilta ei ole katsottu tarpeelliseksi vaatia selvityksiä poissulkemisperusteista eikä myöskään mainittujen todistusten toimittamista. Hankintalain 62 :n mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Tarjouksista on laadittu hintavertailu ja kokonaistaloudellisuusvertailu, jotka seuraavat liitteinä. Liitteet nrot 4 ja 5. Kokonaistaloudellisuusvertailu osoittaa Oy Audiator Ab:n tarjouksen edullisimmaksi. Oy Audiator Ab tarjouksessaan esittää, että tilintarkastuspalvelun toteuttajiksi valittaisiin: - vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT Hannu Laurila, - vastuullisen tilintarkastajan sijainen ja avustava tilintarkastaja JHTT Anne Arvola, - avustava tilintarkastaja JHTT, KHT Andreas Holmgård sekä - avustaviksi tarkastajiksi Leena Ahonen, KTM Mark Lassfolk ja KTM Aino Lepistö. Päätösehdotus Tarkastuslautakunnan Pj Janne Laulumaa Edellä lausutuin perustein tarkastuslautakunta esittää uudelle tarkastuslautakunnalle edelleen valtuustolle esitettäväksi, että - Oy Audiator Ab:n (Audiator-yhtiöiden tilintarkastustoiminta on yhdistynyt BDO-konsernin kanssa ja kaupan myötä nimi on vaihtunut BDO Audiator Oy:ksi). tarjous kokonaistaloudellisesti edullisimpana hyväksytään tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen mukaisin ehdoin kau-

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) punginvaltuuston toimikaudelle ja mahdollisella 2 vuoden optiolla. Mahdollisen option käyttöönotosta päätetään erikseen kaupunginvaltuuston toimikauden lopulla loppuvuodesta 2016, - vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan JHTT Hannu Laurila, - vastuullisen tilintarkastajan sijaiseksi ja avustavaksi tilintarkastajaksi valitaan JHTT Anne Arvola, - avustavaksi tilintarkastajaksi valitaan JHTT, KHT Andreas Holmgård - avustaviksi tarkastajiksi valitaan Leena Ahonen, KTM Mark Lassfolk ja KTM Aino Lepistö, Edelleen tarkastuslautakunta esittää, että mikäli uusi tarkastuslautakunta esittää valtuustolle tilintarkastajan ja varatilintarkastajan lisäksi avustaviksi tilintarkastajiksi valittavan BDO Audiator Oy:n nimeämät henkilöt, se samalla esittää, että mahdolliset avustavien tarkastajien henkilömuutokset hyväksyy tarkastuslautakunta. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn ehdotuksen. Tarkastuslautakunta Pöytäkirjaan merkittiin, että tilintarkastaja Sari Isaksson poistui kokouksesta esteellisenä ennen tämän asian käsittelyä. Päätösehdotus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että - Oy Audiator Ab:n (Audiator-yhtiöiden tilintarkastustoiminta on yhdistynyt BDO-konsernin kanssa ja kaupan myötä nimi on vaihtunut BDO Audiator Oy:ksi) tarjous kokonaistaloudellisesti edullisimpana hyväksytään tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen mukaisin ehdoin kaupunginvaltuuston toimikaudelle ja mahdollisella 2 vuoden optiolla. Mahdollisen option käyttöönotosta päätetään erikseen kaupunginvaltuuston toimikauden lopulla loppuvuodesta 2016, - vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan JHTT Hannu Laurila, - vastuullisen tilintarkastajan sijaiseksi ja avustavaksi tilintarkastajaksi valitaan JHTT Anne Arvola, - avustavaksi tilintarkastajaksi valitaan JHTT, KHT Andreas Holmgård - avustaviksi tarkastajiksi valitaan Leena Ahonen, KTM Mark Lassfolk ja KTM Aino Lepistö,

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6) - että mahdolliset avustavien tarkastajien henkilömuutokset hyväksyy tarkastuslautakunta. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 2 Tarjouspyyntö_ pdf 3 Hintavertailu.pdf 4 Kokonaistaloudellisuusvertailu.pdf Päätösehdotus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että - Oy Audiator Ab:n (Audiator-yhtiöiden tilintarkastustoiminta on yhdistynyt BDO-konsernin kanssa ja kaupan myötä nimi on vaihtunut BDO Audiator Oy:ksi) tarjous kokonaistaloudellisesti edullisimpana hyväksytään tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen mukaisin ehdoin kaupunginvaltuuston toimikaudelle ja mahdollisella 2 vuoden optiolla. Mahdollisen option käyttöönotosta päätetään erikseen kaupunginvaltuuston toimikauden lopulla loppuvuodesta 2016, - vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan JHTT Hannu Laurila, - vastuullisen tilintarkastajan sijaiseksi ja avustavaksi tilintarkastajaksi valitaan JHTT Anne Arvola, - avustavaksi tilintarkastajaksi valitaan JHTT, KHT Andreas Holmgård - avustaviksi tarkastajiksi valitaan Leena Ahonen, KTM Mark Lassfolk ja KTM Aino Lepistö, - että mahdolliset avustavien tarkastajien henkilömuutokset hyväksyy tarkastuslautakunta. Päätös Tarkastuslautakunnan tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (7)

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista OULAISTEN KAUPUNKI Hallintokeskus Kirje 14.1.2013 JHTT - yhteisöt Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 2013-2016 Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin (Y-tunnus 2045520-5) tarkastuslautakunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 27.11.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 27.11.2008 1 Tarkastuslautakunta 27.11.2008 1 TARJOUSPYYNTÖ JULKISEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ TÄHÄN LIITTYVISTÄ LISÄPALVELUISTA Kirkkonummen kunnan tarkastuslautakunta, joka on tässä tarjouspyynnössä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 Tarjouspyyntö koskee tilintarkastuksen suorittamista Janakkalan kunnalle kuntalain 9. luvun ( :t

Lisätiedot

KAUHAVAN KUNTAKONSERNIN VUOSIEN 2009-2012 TARKASTUSPALVELUT. 1) hankkeiden edellyttämät tilintarkastukset 2) muut mahdolliset erityistehtävät

KAUHAVAN KUNTAKONSERNIN VUOSIEN 2009-2012 TARKASTUSPALVELUT. 1) hankkeiden edellyttämät tilintarkastukset 2) muut mahdolliset erityistehtävät KAUHAVAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta Kirkkotie 10 62200 KAUHAVA TARJOUSPYYNTÖ 28.01.2009 1 TARJOUSPYYNTÖ KAUHAVAN KUNTAKONSERNIN VUOSIEN 2009-2012 TARKASTUSPALVELUT Kauhavan kaupunki pyytää Kauhavan kaupungille

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA 1 (8) 19.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne tilivuosille 2013 2016

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012.

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1 Raision kaupungin yleiset hankintaohjeet Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1. Yleiset ohjeet 1.1. Hankintaohjeiden soveltaminen Sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ

VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ 1 VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2012 Kirkkonummen kunnan sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne jäljempänä tässä tarjouspyynnössä tarkoitetusta

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

Kaustisen kunta / tarkastuslautakunta. Postiosoite: PL 10, 69601 KAUSTINEN. Hankinnan nimi: Hallinnon ja talouden tarkastus 2013 2016.

Kaustisen kunta / tarkastuslautakunta. Postiosoite: PL 10, 69601 KAUSTINEN. Hankinnan nimi: Hallinnon ja talouden tarkastus 2013 2016. Tarkastuspalvelun ostaja Kaustisen kunta pyytää tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta valtuuston toimikautta 2013 2016 vastaavilta vuosilta. Hankinta tehdään julkisista

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.01.2012. Voimassa 01.02.2012 alkaen. Johdanto Laki julkisista hankinnoista (2007/348), jäljempänä hankintalaki, on tullut voimaan 1.6.2007.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 510/2015 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================================== PIETARSAAREN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 3/2013 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 19.00 19.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 22 Kuntalaisten aloitteet 23 6 Konserniohjeet

Lisätiedot