Tarjouspyyntö TILINTARKASTUSPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tilintarkastuspalvelut käsittävät osakeyhtiön lakisääteisen tilintarkastuksen sekä EU-hankkeiden tarkastuksen. 1. Taustatiedot Lapin AMK Oy perustettiin jatkamaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Kemi- Tornion ammattikorkeakoulun toimintaa Lapin ammattikorkeakouluna alkaen. Lapin AMK Oy sai toimiluvan ammattikorkeakoulutoiminnan ylläpitämiseksi valtioneuvostolta joulukuussa Yhtiön ammattikorkeakoulutoiminta alkoi Yhtiön omistusosuudet jakaantuvat: Rovaniemen kaupunki 44 %, Kemin kaupunki 22 %, Tornion kaupunki 22 %, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 5 %, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 5 % ja Lapin yliopisto 2 %. Lapin AMK Oy:n liikevaihto vuonna 2014 on noin 50 miljoonaa euroa, josta hanketoiminnan osuus on noin 9 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma on noin 42 miljoonaa euroa, josta omaa pääomaa on noin 32 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on keskimäärin 507 henkilöä. Toimipisteitä on Rovaniemellä, Kemissä sekä Torniossa ja opiskelijoita on yhteensä noin Lisätietoja ammattikorkeakoulun toiminnasta saa osoitteessa Lapin AMK Oy:n taloushallinnon järjestelmä on CGI:n ProEconomica, palkkahallinnon järjestelmä on CGI:n Pegasos, matkahallinnon järjestelmä on CGI:n Populus, ostolaskujen kierrätysohjelma on Basware Oyj:n Alusta (noin laskua vuodessa) ja maksuliikenne hoidetaan Basware Oyj:n maksuliikenne-ohjelmalla. Lisäksi käytössä on CGI:n verkkopalkkapalvelu ja myyntilaskuille CGI:n laskuhotelli (noin laskua vuodessa). Tilintarkastajilla on käytettävissään työtilat Rovaniemellä (yhtiön kotipaikka) ja Kemissä (yhtiön pääkirjanpito), liityntämahdollisuus ammattikorkeakoulun tietoverkkoon sekä tulostus- ja kopiointimahdollisuus.

2 Sivu 2 / 8 2. Hankintamenettely Hankinta tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti kansallisen kynnysarvon ylittävänä. Hankintamenettely on avoin. Hankinnasta julkaistaan ilmoitus sähköisessä tietokannassa sekä Lapin AM- Kin verkkosivuilla osoitteessa Osatarjouksia ei oteta huomioon. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Lapin AMK Oy valitsee yhden KHT-tilintarkastusyhteisön toimittajaksi, jonka kanssa se tekee sopimuksen tarjouspyynnön tilintarkastuspalveluista. 3. Tarkastuspalvelujen hankintayksikkö Hankintapäätöksen asiasta tekee Lapin AMK Oy:n yhtiökokous. Yhtiökokous valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Jokiväylä 11 C Rovaniemi 4. Tarkastustehtävien laajuus ja sisältö 4.1 Lapin AMK Oy:n lakisääteinen tilintarkastus Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, arvioidaan olevan 12 tarkastuspäivää tilikaudella. Tarkastuspäivistä vähintään 7 on oltava päävastuullisen KHT-tilintarkastajan suorittamia ja korkeintaan 5 avustavan KHT-/HTM-/JHTT-tilintarkastajan suorittamia. Tarkastuspäivät suoritetaan paikan päällä tarkastuskohteessa Rovaniemellä ja/tai Kemissä. Perustellusta syystä arviota tarkastuspäivien lukumäärästä voidaan yhteisesti sopimalla muuttaa. Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajan edellytetään antavan yhtiön johdolle vähintään 1 väliraportin tilikauden tarkastustoimista. Yhtiöllä ei ole erillistä tarkastuslautakuntaa.

3 Sivu 3 / EU-hankkeiden tarkastus EU-rahoitteisten kotimaisten ja kansainvälisten hankkeiden (esim. Tekes, EAKR, ESR, EU-komissio, Interreg, Pohjoinen Perifery and Arctic ja ENPA / ENI) tarkastusten suorittaminen, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, arvioidaan olevan keskimäärin 15 tarkastuspäivää tilikaudella. Tarkastuspäivät ovat EU-hankkeiden tarkastuksiin tarjouksessa nimetyn päävastuullisen tilintarkastajan ja/tai muun nimetyn KHT-/HTM-/JHTT-tilintarkastajan suorittamia. Tarkastuspäivään sisältyy tavanomaisesti kaksi tarkastustehtävää. Hankkeen koko määrittää lopullisen tarkastustehtävän laajuuden ja toteutuvan tuntimäärän. Tarkastuspäivät suoritetaan tarkastuskohteessa joko Rovaniemellä tai Kemissä. Avustavien tilintarkastajien käyttöä ei hyväksytä. EU-hankkeiden tarkastajalla tulee olla pätevyys hakeutua Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sertifioimaksi ensimmäisen tason valvojaksi (First Level Controller). Tarkastajan tulee tuntea TEM:n sertifioinnin edellytykset. Tilikaudella 2015 päättyvien EU-hankkeiden tarkastuksen hoitaa loppuun hankkeiden tarkastuksesta tällä hetkellä vastaava tilintarkastusyhteisö, ellei muuta sovita. 4.3 Korvausperuste Korvaus suoritetaan toteutuneiden työtuntien perusteella (4.1. ja 4.2). Tarkastuspäivällä tarkoitetaan 7,5 tunnin työpäivää (4.1. ja 4.2) tarkastuskohteessa. 4.4 Muut palvelut Tarvittaessa Lapin AMK Oy voi tilata muita tarkastuspalveluja ja erillisiä toimeksiantoja valitulta toimittajalta. Näiden palvelujen laajuus ja hinta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Erilliset toimeksiannot voivat käsittää esimerkiksi lakiasiainpalveluja, arvonlisä- ja tuloverotusta, sisäistä valvontaa ja tietojärjestelmien tarkastusta. 5. Tilintarkastajan soveltuvuusvaatimukset Tarjoaja vakuuttaa soveltuvuutensa palauttamalla tarjouslomakkeen (Liite 1) allekirjoitettuna. Tarjoajan tulee toimittaa lomakkeella pyydetyt selvitykset tarjouksen liitteenä. Tilintarkastajien tiedot annetaan henkilötietolomakkeella (Liite 2).

4 Sivu 4 / 8 6. Hankintapäätös ja sopimus Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus laaditaan noudattaen tämän tarjouspyynnön mukaisia ehtoja sekä julkisten hankintojen yleisiä ehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT). Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksianto tehdään sähköpostitse tarjoajan osoittamaan osoitteeseen (Liite 5). Lapin AMK Oy:tä sitova sopimus syntyy hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen. Lapin AMK Oy varaa mahdollisuuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta, jolloin sopimusta ei tehdä. Sopijaosapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista, esim. olennaisista organisaatiomuutoksista, henkilövaihdoksista ym. muutoksista, ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti sopijaosapuolille. Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa oikeutta. Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntöasiakirjat 3. JYSE 2014 Palvelut -ehdot 4. Tarjousasiakirjat (tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa). Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada sovittua sopijapuolten kesken, ratkaisee ensiasteena Lapin käräjäoikeus. 7. Sopimuskausi Lapin AMK Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 :n mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous pidetään toukokuun loppuun mennessä. Tavoitteena on, että valitun tilintarkastusyhteisön toimikausi alkaa ja jatkuu toistaiseksi, ellei sopimusta irtisanota 6 kk ennen uuden sopimuskauden alkua.

5 Sivu 5 / 8 8. Hinnat sekä laskutus- ja maksuehdot Tarjouksessa hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina (alv 0 %) nettohintoina, joissa on otettu huomioon kaikki alennukset. Hintojen tulee sisältää kaikki palvelusta aiheutuvat ja muut kustannukset. Erikseen veloitettavia lisäkustannuksia kuten matka- ja majoituskustannuksia tai päivärahoja ei hyväksytä. Lakisääteisen tilintarkastuksen ja EU-hankkeiden tarkastuspalvelujen hinnat määräytyvät hyväksytyn tarjouksen mukaisesti. Hintojen tulee olla kiinteät kolme vuotta ( ) ja ne ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteenä 2 olevalla hintalomakkeella. Hintoja voidaan yhteisesti sopimalla tarkistaa ensimmäisen kerran mennessä koskien tilikauden 2018 tarkastusta. Laskutus ja maksuehdot Laskutus tapahtuu etukäteen sovitun ja tehdyn työn perusteella. Laskutus tehdään ensisijaisesti sähköisenä verkkolaskuna. Verkkolaskutuksen osoitetiedot: Operaattori: Basware Oyj Välittäjän tunnus: BAWCFI22 Verkkolaskuosoite: OVT-tunnus Maksuehto on 21 vrk netto. Viivästyskorko on voimassa oleva Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. 9. Muut keskeiset sopimusehdot Toimittaja ei saa vaihtaa tarjouksessa esitettyä toteuttavaa henkilöstöä ilman Lapin AMK Oy:n suostumusta. Jos Lapin AMK Oy ei perustellusta syystä ole tyytyväinen palvelun toimittajan nimeämiin tilintarkastajiin, toimittaja sitoutuu Lapin Amk Oy:n vaatimuksesta kohtuullisessa ajassa vaihtamaan henkilöitä. Mikäli palveluun nimetty henkilö ei sopijapuolista riippumattomista syistä enää voi osallistua palvelun toimittamiseen joko tilapäisesti tai pysyvästi, osapuolet neuvottelevat tilanteesta ja toimittaja pyrkii ensi tilassa löytämään hänen tilalleen vähintään vastaavan ammattitaidon ja pätevyyden omaavan henkilön. Jos toimittaja ei edellä mainituissa tapauksissa voi osoittaa palvelua toteuttamaan vastaavaa ja Lapin AMK Oy:n hyväksymää henkilöä, Lapin AMK Oy:llä on oikeus irtisanoa sopimus ilman erillistä irtisanomisaikaa toimittamatta olevan työn osalta. Palvelua tuottavien henkilöiden vaihtumisen tarpeesta tiedotetaan välittömästi Lapin AMK Oy:lle.

6 Sivu 6 / Alihankinta Alihankintaa ei hyväksytä. 11. Tarjousten valintaperuste ja arviointikriteerit Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein (arviointikriteerit) ja pistein: Hinta 80 pistettä (Liite 3. Hintalomake) Lakisääteisen tilintarkastuksen ja EU-hankkeiden tarkastuksen kokonaishinta sopimuskaudella tuottaa yhteensä enintään 80 pistettä. Hintapisteet lasketaan seuraavan kaavan mukaan: halvin hinta / vertailtava hinta x 80 pistettä Laatu 20 pistettä (Liite 4. Laatulomake) Päävastuullisen ja EU-hankkeiden tilintarkastajan kokemus ja palvelupyynnön vasteaika tuottavat yhteensä enintään 20 pistettä seuraavasti: Kohta 1. Päävastuullinen tilintarkastaja Kohta 2. EU-hankkeiden tilintarkastaja Kohta 3. Muu tarkastajien toiminta 8 pistettä (max) 9 pistettä (max) 3 pistettä (max) Enimmäispisteet hinta- ja laatupisteistä ovat yhteensä 100 pistettä. Tasapisteissä valinta suoritetaan seuraavassa järjestyksessä kunnes ero tarjousten välille saadaan aikaiseksi (korkein pistemäärä voittaa): 1 Päävastuullinen tilintarkastaja 2 EU-hankkeiden tilintarkastaja 3 Hinta 4 Arvonta.

7 Sivu 7 / Tarjouksen sisältö Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin tarjoajan soveltuvuutta, hankinnan kohdetta kuin hankinnalle asetettuja ehtoja. Tarjoukseen on liitettävä: - Tarjoajan soveltuvuuden arviointilomake (Liite 1) - Selvitys tarkastustehtävään tarjottavista resursseista (Liite 2. Henkilötietolomake) - Hintalomake (Liite 3) - Laatulomake (Liite 4) - Sähköinen tiedoksianto päätöksestä (Liite 5) - Kuvaus alustavasta tarkastustyön työsuunnitelmasta ja tekotavasta sekä painotuksesta tilikauden aikana ja tilinpäätösvaiheessa tapahtuvan tarkastuksen välillä - Kuvaus tarkastustyön raportoinnista - Kuvaus yhteisön palveluksessa olevista erityisasiantuntijoista, jotka ovat käytettävissä mahdollisiin erillistoimeksiantoihin - Allekirjoitukset, lisätietojen antajat ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero). Lisäksi: - Tarjouksen on oltava voimassa asti. - Tarjous on laadittava suomen kielellä. 13. Tarjoajan liike- ja ammattisalaisuudet Tarjoajan ei tule sisällyttää tarjoukseen liike- ja ammattisalaisuuksia. Jos liike- ja ammattisalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, ne on esitettävä erillisellä liitteellä, johon on tehty merkintä ei julkinen. Tarjousten vertailussa käytettävät tiedot kuten hinnat ja kokonaisarvioinnista saadut pisteet eivät ole tarjoajan liike- ja ammattisalaisuuksia. Asianosaisella on tiedonsaantioikeus jätettyihin tarjouksiin hankintapäätöksen jälkeen.

8 Sivu 8 / Tarjouksen jättäminen Tarjous liitteineen tulee toimittaa kirjallisena tiistaihin klo mennessä allekirjoitettuna osoitteeseen: Lapin ammattikorkeakoulu Oy Tarjous 23/2015/TTP, Sinikka Jänkälä Jokiväylä 11 C Rovaniemi Kuoreen tulee merkitä Tilintarkastuspalvelujen tarjous. Lisätiedot: Hankintaa koskevat tiedustelut tulee lähettää sähköpostitse viimeistään osoitteeseen: Sähköpostin tulee olla otsikoituna seuraavasti: Lisäkysymys: Tilintarkastuspalvelut. Vastaukset lisätietoihin julkaistaan Lapin AMKin verkkosivuilla osoitteessa viimeistään Sinikka Jänkälä Talousjohtaja Lapin ammattikorkeakoulu LIITTEET Liite 1. Tarjoajan soveltuvuuden arviointilomake (palautettava tarjouksen mukana) Liite 2. Henkilötietolomake (palautettava tarjouksen mukana) Liite 3. Hintalomake (palautettava tarjouksen mukana) Liite 4. Laatulomake (palautettava tarjouksen mukana) Liite 5. Sähköinen tiedoksianto (palautettava tarjouksen mukana)

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot