KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1"

Transkriptio

1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla on sopimus verkkolaskujen välityspalveluista Nordean kanssa. Tällä hetkellä kuitenkin vain noin 12 % ostolaskuista saadaan sähköisinä. Loput laskuista tulevat paperimuodossa konsernihallinnon talousyksikköön, jossa ne skannataan järjestelmään. Ostolaskuja oli vuonna 2007 yhteensä Kuvaus ostolaskujen tietoteknisestä ympäristöstä on liitteenä 2. Vuoden 2008 talousarviossa tavoitteenamme on, että vuoden lopussa 90 % ostolaskuista vastaanotetaan sähköisesti. Myyntilaskutusta hoidetaan tällä hetkellä useilla eri järjestelmillä. Laskuja lähetettiin vuonna 2007 yhteensä Yleislaskutusjärjestelmänä on Logican Pro elaskutus. Luettelo käyttämistämme laskutusjärjestelmistä sekä lähetettyjen laskujen määrä järjestelmittäin on kuvattu liitteessä 3. Myyntilaskuja ei ole toistaiseksi lähetetty verkkolaskuina. Asiakkaamme ovat suurimmaksi osaksi yksityishenkilöitä. Vuodessa lähetetään noin maksukehotusta. Vuoden 2008 talousarviossa tavoitteenamme on, että 40 % myyntilaskuista lähetetään sähköisesti. 1.3 Kunnan tietotekninen ympäristö Kunnan tietoteknisen ympäristön ja nykyisen laskutusympäristön kuvaus on liitteessä 2 ja 3.

2 Hankinnan kohde Pyydämme toimittajalta (jäljempänä myös operaattori) tarjousta seuraavista palveluista: a) Kunnan kaikkien ostolaskujen vastaanottaminen ja toimittaminen kuntaan sähköisessä muodossa. Sähköisten ostolaskujen konvertointi tarvittaessa Finvoicemuotoon ja niiden visualisointi Paperimuodossa toimitettavien laskujen skannaus b) Toimittajan työpanos, jonka avulla vähintään 70 % ostolaskuistamme vastaanotetaan verkkolaskuina c) Kunnan lähettämien myyntilaskuaineistojen vastaanottaminen. Operaattori vastaanottaa laskuttajan lähettämän myyntilaskuaineiston, joka lähetetään operaattorille eri laskutusohjelmien tuottamissa muodoissa ilman konvertointia. d) Laskutusaineiston konvertointi verkkolaskujen edellyttämään muotoon e) Myyntilaskujen muokkaaminen ja visualisointi. Laskujen visualisointi tehdään yhdessä kunnan edustajan kanssa kunnan layouttien mukaisesti. f) Esilläolopalvelu laskun liitteille ja muille laskun mukana kulkevalle materiaalille kuten esim. tiedotteille. Operaattorin tulee tarjota koko lähetetyn visualisoidun aineiston säilyttäminen niin, että laskuttajalla on haku-, katselu-, ja tulostusmahdollisuus aineistoon vähintään sopimuksen voimassaoloajan. Palveluun tulee sisältyä verkkolaskuliikenteen valvonta, raportointi ja poikkeamista ilmoittaminen kunnalle sekä korjaavat toimenpiteet. g) Verkkolaskujen toimittaminen seuraavalle käsittelijälle. Operaattori siirtää laskut seuraavalle käsittelijälle ja toimittaa ne asiakkaan verkkolaskuosoitteeseen ilman kunnan ja kolmannen osapuolen kesken tehtävää erillistä sopimusta. Palvelun (hinta/lasku) tulee sisältää tästä aiheutuvat kustannukset. h) Toimittajan työpanos verkkolaskujen vastaanoton edistämiseksi i) Paperilaskujen tulostaminen ja postittaminen j) Maksukehotuksien tulostaminen ja postittaminen k) Optiona tarjoaja voi tarjota palkkatositteiden tulostusta ja postitusta.

3 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvioidaan ylittävän EU:n kynnysarvon. Hankinnasta on ilmoitettu HILMA-ilmoituskanavassa ja kunnan internetsivuilla Hankintapäätös ja sopimuksen tekeminen Tarjousten käsittelyn jälkeen kunnanhallitus tekee hankintapäätöksen. Sopimus tehdään yhden toimittajan kanssa. Käyttöönoton sopimuskausi on Ylläpitosopimus tehdään kahdeksi vuodeksi määräaikaisena ja sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana puolen vuoden irtisanomisajalla. Myyntilaskujen osalta käyttöönotto suoritetaan vaiheittain laskutusjärjestelmä ja laskulaji kerrallaan riippuen järjestelmän valmiudesta tuottaa verkkolaskuja. Käyttöönotto aloitetaan ostolaskujen sähköistämisprojektilla ja myyntilaskujen osalta Pro elaskutusjärjestelmästä. 5 Osatarjoukset 6 Vaihtoehdot 7 Alihankkijat Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoja ei hyväksytä. Toimittaja voi käyttää alihankkijoita. Alihankkijoiden osalta toimitetaan samat selvitykset, kuin mitä jäljempänä pyydetään toimittajalta. Toimittaja vastaa alihankkijoiden palveluista kuin omistaan. 8 Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus 8.1 Tarjousten käsittely Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. 8.2 Tarjoajan kelpoisuuden arviointi

4 Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti Hankintayksikkö asettaa toimittajalle seuraavat ehdottomat vähimmäisvaatimukset, jotka tulee näyttää todeksi todistuksin: Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin. Verot, sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksut on suoritettu. Tarvittaessa voidaan esittää verovelkatodistus tai selvitys verojen/eläkevakuutusmaksujen maksusuunnitelmasta. Esitettävät todistukset saavat olla enintään kaksi kuukautta vanhoja laskettuna tarjouksen jättöpäivämäärästä. 8.3 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja palvelua koskevien ehdottomien laatuvaatimusten täyttyminen Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tässä vaiheessa tarjouksia arvioidaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta palvelulta edellytetään. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä ja niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai se on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Liitteessä 4 on kuvattu verkkolaskujen välityspalvelulle asetettavat ehdottomat vaatimukset, jotka tarjoajan tulee täyttää. Samalla liitteellä tarjoaja voi lisäksi esittää palvelunsa ehdottomat vaatimukset ylittävät ominaisuudet. 9 Toimittajan tiedot ja referenssit Tarjouksessa on kuvattava seuraavat asiat: Toimittajan yksityiskohtainen kuvaus tarjoamastaan palvelusta tarjouspyynnön kohdan 2 luettelon mukaan jäsenneltynä Kuvaus verkkolaskujen käyttöönoton mahdollistamista lisäpalveluista (esim. sähköinen palkkatosite) Käyttöönottoprojektin kuvaus alustavine aikatauluineen. Kuvauksesta tulee käydä ilmi kunnalta edellytettävä työpanos. Selvitys SEPA-hankkeen toteutumisen vaikutuksista verkkolaskujen käsittelyyn Kuvaukset tätä toimeksiantoa vastaavista ja soveltuvista referensseistä kuntaympäristössä ja/tai suurissa yrityksissä Toimittajan kokemus rajapinnoista kunnan käytössä oleviin järjestelmiin (liite 3)

5 Toimittajan tuotekehitystä, ylläpitoa, teknistä tukea, asiakastukea ja muita tehtäviä koskevat resurssit Suomessa 10 Tarjoushinnan ilmoittaminen Hintatiedot tulee esittää arvonlisäverottomina liitteessä 5 esitetyllä lomakkeella: a) Käyttöönotto- ja projektikustannukset eriteltyinä Mahdollinen peruskustannus: kiinteä kokonaishinta Kiinteä kokonaishinta/käyttöönotettava laskutusjärjestelmä b) Palvelun hinta: kiinteät hinnat, jotka ovat voimassa vähintään kaksi vuotta sopimuksen alkamisesta eriteltynä Hinta/ostolasku Hinta/myyntilasku Mahdolliset lisäkustannukset eriteltyinä (esim. lisäsivut, liitteet) Laskumäärien ja laskun sivumäärien vaikutus hinnoitteluun on esitettävä Verkkolaskujen osuuden kasvun vaikutus hinnoitteluun on esitettävä c) Mahdolliset ylläpitokustannukset per vuosi: kiinteä hinta, joka on voimassa vähintään kaksi vuotta sopimuksen alkamisesta d) Kiinteä konsulttipäivän kokonaishinta; konsulttipäivän pituutena käytettään 7,5 tuntia. e) Tulostus- ja postituspalvelu: kiinteä hinta, joka on voimassa vähintään kaksi vuotta sopimuksen alkamisesta Hinta/myyntilasku Laskumäärien ja laskun sivumäärien vaikutus hinnoitteluun on esitettävä Hinta/maksukehotus Hinta/palkkatosite Mahdolliset lisäkustannukset eriteltyinä (esim. lisäsivut, liitteet Hintojen tulee sisältää kaikki hankintaan ja palveluun liittyvät kustannukset. Kunta ei esim. maksa erikseen matkoista, matkaajasta, majoituksesta tai muista vastaavista kuluista. 11 Tarjousten vertailu Tarjouspyynnön kaikki ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteita ovat:

6 a) Palvelun kokonaishinta, paino-arvo 50 %, Käyttöönotto- ja projektikustannukset (5 %) Palvelun hinta kahdelta vuodelta (40 %) Ylläpitokustannukset kahdelta vuodelta (5 %) Halvin tarjous saa 50 pistettä. Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan seuraavasti: halvimman tarjouksen painotettu kokonaishinta / tarjouksen painotettu kokonaishinta x b) Palvelun laatu, painoarvo 50 % Referenssit kuntaympäristössä ja isoissa yrityksissä (enintään 10 pistettä) Operaattorin kokemus rajapinnoista kunnan käytössä oleviin järjestelmiin (enintään 15 pistettä) Operaattorin resurssit Suomessa tuotekehityksen, ylläpidon ja muiden tehtävien suhteen (enintään 5 pistettä) Palvelun kuvauksen vastaaminen kunnan tavoitteita, ks. kohdat 2 ja 9 (enintään 10 pistettä) Ehdottomat vaatimukset ylittävä palvelu (enintään 10 pistettä) Arvioinnissa suurimmat laatupisteet saanut tarjous saa 50 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan kaavalla tarjouksen saamat laatupisteet /eniten laatupisteitä saaneen tarjouksen pisteet x 50.

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 24/2013 1 (8) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keminmaan kunta hyvinvointipalvelut SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 36/13 1 (5) KEMI-TORNIO SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemin kaupunki Keminmaan kunta Simon kunta Tervolan kunta KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 26.5.2015

ORIMATTILAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 26.5.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 26.5.2015 TARJOUSPYYNTÖ Urheilutalon lipunmyynnin ja kahvion hoitaminen 1. Tarjouspyynnön tarkoitus Orimattilan kaupungin liikuntapalvelut etsii asiakaspalveluhenkistä

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ

MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ Pyydämme tarjoustanne (jäljempänä toimittaja) Lohjan kaupungin (Tilaaja) myynti laskutusprosessin hoitamisesta, joka muodostuu seuraavista palveluista:

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot