PNEUMATIIKKA. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PNEUMATIIKKA. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio Ko Mekatroniikan peruskurssi Kevät 2007 PNEUMATIIKKA SISÄLLYSLUETTELO PAINEILMAN PERUSTEET JA PNEUMAATTISET KOMPONENTIT Ilma ja sen ominaisuudet Paineilman tuottaminen Kompressorit Paineilman jälkikäsittely Ilman kuivaus Öljyn poisto Suodatus Venttiilit Toimilaitteet PNEUMATIIKAN OHJAUSTEKNIIKKA Kytkentäalgebra Loogiset perusfunktiot Kytkentäalgebran laskusääntöjä Kytkentäfunktioiden esitystavoista Kytkentäfunktioiden sieventäminen Kombinaatiopiirien suunnittelu JA-EI piirien suunnittelu TAI-EI-piirien suunnittelu Tulojen lukumäärä (fan-in) ja elimien kuormitettavuus (fan-out) Pneumaattinen sekvenssiohjaus

2 PAINEILMAN PERUSTEET JA PNEUMAATTISET KOMPONENTIT Paineilmaa on käytetty teollisuudessa jo 800-luvun loppupuolella. Nykyisin sen käyttö on hyvin laajaa. Paineilmaa voidaan käyttää monissa työkaluissa ja hienojakoisen aineen siirrossa (hiekkapuhallus). Teollisuusautomaatiossa paineilman tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet ja pakkauskoneet. Kuvassa. on esitetty muutamia esimerkkejä. Kuva.a Kappaleen kääntö rullaradalla pneumatiikan avulla // Kuva.b Työkappaleen kiinnitys, poraus ja siirto paineilmasylinterin avulla // Paineilman rajoituksina voidaan pitää turvallisuussyistä alhaisena pidettävää käyttöpainetta, kokoonpuristumisesta johtuvaa epätarkkuutta ja kokonaisjärjestelmän alhaista hyötysuhdetta. yleisesti paineilma soveltuu koneautomaatioon, kun - vaaditaan nopeita liikkeitä - käsitellään keveitä kappaleita - liikkeet tapahtuvat yleensä rajalta rajalle - edellytetään pehmeää tartuntaa ja siirtoa - vaaditaan hygieenisyyttä - toimitaan ympäristössä, jossa on palo- tai räjähdysvaara. Paineilman käyttö voidaan jakaa kolmeen ryhmään:. Sylinteripneumatiikka 2. Pyörivien liikkeiden aikaansaaminen 3. Paineilma itse suorittaa varsinaisen työn

3 . Ilma ja sen ominaisuudet Ilmalla on pneumatiikassa keskeinen merkitys. Se toimii väliaineena pneumaattisessa voimansiirrossa ja ohjauksessa. Ilma on kaasujen seos. Sen tilavuudesta noin 78% on typpeä, 2% happea, % argonia ja 0.03% hiilidioksidia. Lisäksi ilma sisältää pieniä määriä neonia, heliumia, kryptonia, vetyä, ksenonia ja radonia. Yksi litra normaalitilassa olevaa puhdasta kuivaa ilmaa,293g. Se sisältää 27*0 2 molekyyliä, joiden yhteenlaskettu tilavuus on hyvin pieni kokonaistilavuuteen verrattuna. Suurin osa ilmasta on siis tyhjiötä. Tämän vuoksi se on hyvin kokoonpuristuvaa. Kun ilmaa puristetaan, sen paine, tiheys ja lämpötila nousevat. Ilman sanotaan olevan normaalitilassa, kun sen paine on noin 0.MPa, eli vallitsee normaali ilmanpaine, ja lämpötila 273 K (0 o ). Ilmanpaine on likimain ilmassa olevien kaasujen osapaineiden summa. Paineen aiheuttaa kaasumolekyylien törmäily astian seinämiä vasten. Ilman ollessa normaalitilassa cm 2 :n alaan kohdistuu 3*0 23 iskua sekunnissa. Kun ilma puristetaan vakiolämpötilassa puoleen alkuperäisestä tilavuudesta, iskujen määrä ja paine lisääntyvät kaksinkertaisiksi. Kun ilma puristetaan yhteen neljäsosaan, iskujen määrä ja paine lisääntyvät nelinkertaisesti. Vakiolämpötilassa paine ja tilavuus ovat siis kääntäen verrannollisia, joten paineen ja tilavuuden tulo pysyy vakiona. Tätä kutsutaan Boylen laiksi. Se voidaan kirjoittaa: p V = p2v2 = p3v3 = vakio (.) Paineen ja tilavuuden muutosta vakiolämpötilassa nimitetään isotermiseksi tilanmuutokseksi. Koska kaasumolekyylit ovat jatkuvasti liikkeessä, niillä on myös liike-energiaa. Kun lämpötila nousee, liike-energia kasvaa. Tästä syystä lämpötilan täytyy tilavuuden noustessa suurentua, jos paine halutaan pitää vakiona. Tilavuuden suurentuminen tapahtuu Gay-Lussacin lain mukaisesti. Sen mukaan tilavuuden suureneminen on suoraan verrannollinen absoluuttisen lämpötilan nousuun, eli V T = (.2) V 2 T 2 Vakiopaineessa tapahtuvaa lämpötilan ja tilavuuden muutosta kutsutaan isobaariseksi tilanmuutokseksi. Mikäli lämpötilan noustessa ei suurenneta tilavuutta, paine nousee. Paineen muutos on suoraan verrannollinen absoluuttisen lämpötilan muutokseen eli p T = (.3) p 2 T 2 2

4 Vakiotilavuudessa tapahtuvaa lämpötilan ja paineen muutosta nimitetään isokooriseksi tilanmuutokseksi. Koska tilavuuden muutos on suoraan verrannollinen lämpötilan muutokseen, Boylen ja Gay Lussacin lait voidaan yhdistää. Tällöin päädytään ideaalikaasun tilayhtälöön: pv T = p2v T 2 2 = vakio (.4) Esimerkki. Paineilmasäiliön tilavuus on 2 m 3, paine 700 kpa ja lämpötila 298 K (25 o ). Kuinka suuri on säiliössä olevan ilman tilavuus normaalitilassa (paine 00 kpa ja lämpötila 273 K)? pv T = p2v T 2 2 T p V 273K 700kPa 2m V = = = 2, 8 pt2 00kPa 293K Ilman massa voidaan laskea kaavalla m pv = mrt (.5) 3 jossa m = kaasun (ilman) massa R = kaasuvakio, ilmalle R = 287 Nm/kgK Esimerkki.2 Kuinka suuri on edellisessä esimerkissä olevan ilman massa? pv = mrt pv 7 0 N / m 2m m = = = 6, 3kg RT 287Nm / kgk 298K Perinteisissä säätöteknisissä ratkaisuissa systeemi oletetaan täydellisesti lämpöeristetyksi, jolloin kyseessä on adiabaattinen muutos. Adiabaattisessa muutoksessa lämpöä ei siirry tapahtuman kohteena olevaan aineeseen tai pois siitä. Adiabaattisessa tapauksessa on voimassa: κ κ p V = p2v2 = vakio (.6) jossa κ = adiabaattivakio, joka kuvaa kaasun joustavuutta ja jonka arvo ilmalle on noin,4. 3

5 Käytännön mallinnustyössä lämpötila oletetaan yleensä vakioksi, mutta vakiolämpötilan oletukseen on syytä suhtautua varauksella. Eräissä mittauksissa on havaittu pneumatiikkapiirissä syntyvän jopa 00 asteen lämpötilamuutoksia työkierron aikana. Tilavuuksien välillä olevat venttiilit idealisoidaan kuristimiksi. Venttiilin tyypistä riippuen venttiilit voivat olla muuttuva- tai vakioaukkoisia. Kuristimen läpi virtaava massavirta voidaan jaotella alikriittiseen ja ylikriittiseen virtaukseen. Alikriittisessä virtauksessa ilma liikkuu pyörteettömästi ja tasaisesti tiettyyn suuntaan. Ylikriittisessä virtauksessa ilma pyörteilee ja ilmapartikkelit kulkevat ilman tarkkaa rataa. Ilman virtauslajit ovat siis analogisia nesteiden virtauslajeille laminaarinen ja turbulenttinen virtaus. Massavirran laatua voidaan arvioida laskemalla kriittinen painesuhde, joka saadaan adiabaattivakion avulla ja voidaan lausua muodossa: κ 2 κ b kr = = 0,53 kun κ =,4 (.7) κ Kriittistä painesuhdetta verrataan järjestelmän paineisiin seuraavasti: Alikriittinen: p p 2 bkr Ylikriittinen: p 2 < p bkr missä p = tulopuolen paine (korkeampi paine) p 2 = lähtöpuolen paine (matalampi paine) Siis kun tulopuolen ja lähtöpuolen paine-ero kasvaa, virtaus muuttuu ylikriittiseksi. Jo kaksinkertainen paine-ero aiheuttaa ylikriittisen virtauksen. Massavirta kuristuksessa voidaan laskea seuraavalla kaavalla: m = q Ap 2 ψ RT (.8) missä q = purkautumiskerroin (terävä reuna 0.8, viistetty reuna 0.9 ja pyöristetty reuna 0.95) ψ = painesuhteesta riippuva kerroin, jolle pätee seuraavat kaavat: ψ = 2 κ p κ 2 p κ p p 2 κ κ alikriittinen (.9) 4

6 2 κ ψ = κ κ 0,48 κ kun κ =,4 ylikriittinen (.0) Kun kriittinen painesuhde alitetaan, virtaus muuttuu alikriittisestä ylikriittiseksi eikä massavirta riipu vastapaineesta p 2. Massavirran sijasta voidaan käyttää ilmanpaineeseen p 0 redusoitua tilavuusvirtaa: p Q = 2 q A RTψ (.) p0 Putkistossa virtaavaan ilmaan syntyy painehäviö virtauksen kitkan aiheuttamana. Häviö riippuu virtausnopeudesta ja ilman viskositeetista. Karkeaan mitoitukseen soveltuu seuraava puoli-empiirinen kaava: 2 flq p = 5 (.2) d p m missä p = putkistossa syntyvä painehäviö L = putken pituus [m] f = kitkakerroin (teräsputkelle 500) Q = tilavuusvirta [l/s] d = putken sisähalkaisija [mm] p m = keskim. absoluuttinen paine putkessa [bar].2 Paineilman tuottaminen Toimivaan paineilmajärjestelmään kuuluu yleensä - kompressori - paineilman jälkikäsittelylaitteet - paineilmasäiliö - paineilmaverkosto - toimintaa ohjaavat venttiilit - toimilaitteet, kuten sylinterit ja moottorit. Kuvassa.2 on esitetty yksinkertainen paineilma-asema. 5

7 Kuva.2 Paineilma-asema /2/.2. Kompressorit Kompressori on yleisnimi laitteelle, jolla kaasun paine voidaan vähintään kaksinkertaistaa verrattuna imupaineeseen. Pienempiä paineita kehittäviä laitteita kutsutaan puhaltimiksi tai ahtimiksi. Puhaltimia käytetään kuljetustehtävissä ja ilmanvaihtolaitteissa. Ahtimilla parannetaan polttomoottorien hyötysuhteita. Kompressorien tuottomäärät vaihtelevat muutamasta litrasta tuhansiin kuutioihin minuutissa. Yleisimpiä kompressorityyppejä ovat ruuvi-, mäntä- ja lamellikompressorit. Mäntäkompressorit soveltuvat kohteisiin, joissa ilman tarve vaihtelee suuresti käytön aikana tai painevaatimukset ovat korkeat. Lamellikompressorit soveltuvat alhaisille paineille ja niiden tuotto on pienempää. Teollisuuden paineilmatarve katetaan nykyään pääasiassa ruuvikompressorien (ks. kuva.3) avulla. Se soveltuu keskialueen paineille ja tuotoille. Taulukossa on esitetty em. kompressorien tyypilliset toiminta-alueet. Taulukko. Kompressorien tyypillisiä toiminta-alueita Tyyppi Tuotettu paine (MPa) Tilavuusvirta (m 3 /min) Mäntäkompressorit 0, ,005-3 Ruuvikompressorit 0,08-3 0,25-0 Lamellikompressorit 0,02-0,8 0,08-2 Kuva.3 Ruuvikompressori /2/ 6

8 Ruuvikompressoreissa puristus tapahtuu ruuvi- ja luistiroottorin väliin jäävissä urissa. Roottorien ympärillä oleva pesä tiivistää roottoreiden ulko- ja päätypinnat. Jos roottorit koskettavat toisiaan, tarvitaan öljyvoitelu. Öljyttömissä ruuvikompressoreissa roottorit eivät ole kosketuksissa, vaan niitä käytetään hammaspyöräkäytöllä. Öljyttömissä koneissa painesuhde on välillä 3 5 ja öljytiivistetyissä 3 5. Ruuvikompressoreissa ei ole lainkaan jäännöstilavuutta, vaan roottorit tyhjentävät puristustilan täydellisesti. Ruuvikompressorien ominaisuuksia: - soveltuvat jatkuvaan raskaaseen käyttöön - melko äänetön ja tärinätön - helppo huoltaa - huomattavasti kalliimpia kuin mäntäkompressorit Kuvassa 4 on esitetty erään öljytiivistetyn ruuvikompressorin puristusperiaate. Siinä kaksi ruuvikierukkaa, joista toisessa on neljä liuskaa ja toisessa kuusi uraa, pyörivät vastatusten. Ensimmäinen ruuvi pyörii 50 prosenttia toista ruuvia nopeammin. Ilma puristuu roottorien ja roottorikotelon väliin. Suihkuava öljy tiivistää välykset ja voitelee roottorit, jolloin kuluminen vähenee. Kuva.4 Öljytiivistetyn ruuvikompressorin puristusperiaate /3/ Mäntäkompressorit ovat kalvo- tai mäntäperiaatteella toimivia. Mäntäkompressoreissa ilma imetään sylinteriin imuventtiilin kautta ja puristetaan paineventtiilin kautta painesäiliöön tai seuraavaan puristusvaiheeseen. Mäntä ei pysty tyhjentämään sylinteriä koskaan täydellisesti, vaan venttiilin koloihin, välyksiin ym. jää puristuksen loppuvaiheessa pieniä määriä paineenalaista ilmaa (3 0 % sylinterin iskutilavuudesta). Mäntäkompressorien rakenteet vaihtelevat suuresti. Ne voivat olla yksi- tai monivaiheisia ja yksi- tai kaksitoimisia. Kuvassa.5 on esitetty yksivaiheinen mäntäkompressori. 7

9 Kuva.5 Yksitoiminen mäntäkompressori Mäntäkompressorien ominaisuuksia: - laaja käyttöalue - yleensä ilma sisältää hieman öljyä - taloudellinen, hyvä hyötysuhde, pieni huollontarve - äänekäs - tuotettuun ilmamäärään nähden suurikokoisia Lamelli- eli siipikompressoreissa on sylinterimäinen pesä, johon roottori on laakeroitu epäkeskeisesti. Roottorin urissa on ohuet radiaalisesti liikkuvat siivet. Roottorin pyöriessä keskipakovoima painaa siivet pesän seinämää vasten. Siipien väliin jää tiloja, joiden tilavuus muuttuu roottorin pyöriessä. Ilman puristuminen tapahtuu näissä siipisolissa staattisesti. Kuva.6 Lamellikompressori 8

10 Lamellikompressorien ominaisuuksia: - pitkäikäisiä, helppoja huoltaa - lähes äänetön ja värinätön - tehoon verrattuna pienikokoisia.3 Paineilman jälkikäsittely Paineilman jälkikäsittelyn tarkoituksena on jalostaa paineilman laatu sen käyttökohteille sopivaksi. Jälkikäsittely kuluttaa aina energiaa, mutta toisaalta oikeaan asteeseen käsitelty paineilma aiheuttaa säästöjä esim. pidentyneinä laitteiden toiminta-aikoina. Jälkikäsittelyssä ilmasta poistetaan öljy ja muut epäpuhtaudet sekä vesihöyry, eli ilma kuivataan..3. Ilman kuivaus Ilma sisältää kosteutta, joka aiheuttaa ongelmia paineilmajärjestelmissä. Kun ilmakehän ilma jäähtyy, kuten kompressorin puristusvaiheen jälkeen tapahtuu, vesihöyry kondensoituu. Käyttöhäiriöiden ja vikojen estämiseksi vesi on poistettava järjestelmästä. Paineilmasäiliö (kuva.7) on oleellinen osa paineilmajärjestelmää. Paineilmasäiliön tehtäviä ovat: - tasoittaa kompressorin aikaansaamat ilmasysäykset - jäähdyttää ilmaa ja kerätä tiivistynyttä vettä - toimia painevarastona - toimia painelähteenä kompressorin pysäytys-käynnistys-automatiikalle - toimia varoventtiilin sijoituskohtana ja näin lisätä järjestelmän käyttöturvallisuutta. Kuva.7 Erikokoisia paineilmasäiliöitä /2/ Painesäiliö sijoitetaan mielellään ulos varjoisaan, viileään ja tasaiseen paikkaan. Kuten kompressoreille, painesäiliölle pätee samat säännöt viilentämisen suhteen. Viileä tila on vesiongelmien paras ennaltaehkäisykeino. 9

11 Syklonierotin (kuva.8) on mekaaninen erotin, joka erottaa lauhteen paineilmasta keskipakovoiman avulla. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi yhteen syklonierottimeen tulee liittää vain yksi kompressori. Kuva.8 Syklonierotin /2/ Adsorptiokuivaus (kuva.9) perustuu huokoisen vesimolekyylejä sitovan, elvytettävissä olevan kuivausaineen (esim. silicageelin tai aktivoidun alumiinioksidin) käyttöön. Käytössä on kaksi kuivaustornia, joista toinen kuivaa paineilmaa ja toinen on elvytyksessä eli sen kuivausainetta kuivataan. Vaihto tapahtuu yleensä automaattisesti aikaan perustuvan arvion mukaan. Kuva.9 Adsorptiokuivaus /2/ 0

12 Absorptiokuivaus eli imeyttäminen perustuu säiliöön sijoitettuihin suojapelletteihin. Kuivaussuoloina käytetään natriumkloridi- ja natriumhydroksidipuristeita. Ilman sisältämä kosteus imeytyy käytettäviin suoloihin. Syntynyt liuos lasketaan pois säiliöstä. Absorptiokuivaus on halpa menetelmä, mutta ei enää useinkaan käytössä, koska ilmasta tulee helposti syövyttävää. Jäähdytyskuivaimessa ilman lämpötila jäähdytetään noin 2 o :een ja siitä poistetaan tiivistynyt vesi. Tämän jälkeen ilma lämmitetään takaisin huoneilman lämpötilaan. Paineilma sisältää edelleen vesihöyryä, mutta tiivistymistä nesteeksi ei tapahdu ennen kuin käyttölämpötila laskee alle 2 o..3.2 Öljyn poisto Kaikki öljytiivistetyt kompressorit tuottavat paineilmaan öljyjätöksiä. Öljy voi olla paineilmassa pisaroina, sumuna, höyrynä tai kiinteinä partikkeleina. Lauhdeveteen sekoittuneena öljy ei yleensä ole sopivaa voiteluun, joten se on poistettava. Suodatusmenetelminä käytetään. mekaanista suodatusta, jonka verkko- tai reikärakenteisesta patruunasta pääsee läpi vain suodatuskykyä pienemmät öljyhiukkaset. 2. yhdistymissuodatusta, jossa pienet öljypisarat yhdistyvät suuremmiksi ja painuvat pohjalle 3. adsorptiota, jossa käytetään yleensä aktiivihiiltä sitomaan kaasuuntuneita öljyjä..3.3 Suodatus Kompressori imee jokaisen ilmakuutiometrin mukana miljoonia epäpuhtaushiukkasia, kuten hiilivetyjä, bakteereita ja viruksia. Suurin osa näistä jää paineilmaan. Useimmissa käyttökohteissa vaaditaan kuitenkin puhdasta ilmaa, joten epäpuhtaudet on poistettava. Vaaditun puhtausasteen mukaan järjestelmässä voi olla esisuodattimia, jälkisuodattimia, mikrosuodattimia, mikrosuodattimen ja aktiivihiilisuodattimen yhdistelmiä sekä steriilisuodattimia. Sen lisäksi, että syklonierottimella voidaan poistaa kosteutta ilmasta, saadaan sillä myös muita epäpuhtauksia poistettua. Syklonin sisään virtaava paineilma pakotetaan pyörivään liikkeeseen. Keskipakovoiman vaikutuksesta kiinteät hiukkaset sinkoutuvat erottimen seiniin ja yhdessä nesteen kanssa valuvat erottimen pohjaosaan..4 Venttiilit Pneumaattinen venttiili on yleisnimitys komponenteille, joilla ohjataan ja säädetään pneumaattista järjestelmää. Kuvassa.0 on esitetty joitain venttiileitä. Venttiilit voidaan jakaa neljän ryhmään: - suuntaventtiilit - vastaventtiilit - paineventtiilit - virta- ja sulkuventtiilit

13 3/2-suuntaventtiili 5/2-suuntaventtiili vaihtovastaventtiili sulkuventtiili vastusvastaventtiili Kuva.0 Erilaisia venttiileitä /4/ Venttiilin valintaan vaikuttavia tekijöitä venttiilin tehtävän lisäksi ovat ohjaustapa, venttiilin koko ja ympäristötekijät (kosteus, lämpötila, jne.). Ohjaus voi olla suoraohjausta, jolloin kyseeseen tulevat lihas- ja mekaaninen ohjaus. Mekaanisessa ohjauksessa on monia vaihtoehtoja, kuten nappi, vipu, rulla, tappi ja poljin. Jos venttiiliä on voitava kauko-ohjata, vaihtoehtoina ovat paine- ja sähköohjaus. Paineohjausta voidaan käyttää palo- ja räjähdysalttiissa sekä kosteissa ja pölyisissä ympäristöissä. Sähköohjauksella saadaan nopeampi toiminta myös pitkillä ohjausetäisyyksillä, mutta sähkökatkon tapahtuessa ohjaus menee välittömästi toimintakyvyttömäksi. Venttiilin koko valitaan käyttöpaineen ja liikuteltavan kuorman perusteella. Venttiilin koko ilmoitetaan liitäntäaukon mittana. Yleensä venttiilivalmistajat ilmoittavat venttiilin läpivirtauskyvyn, eli sen tilavuusvirran, joka virtaa lähtöaukosta, kun tuloaukon puoli on paineistettu ja lähtöpuolella ei ole vastapainetta. Suuntaventtiileillä ohjataan paineilman virtaussuuntaa ja toimilaitteen liikesuuntaa. Suuntaventtiilit ovat joko luisti- tai istukkatyyppisiä (kuvat. ja.2). Luistiventtiileissä on vähän liikkuvia osia, ne ovat edullisia ja ne voidaan asentaa ryhmälaattaan. Toisaalta niiden 2

14 toiminta on hidasta ja läpivirtaus pientä. Lisäksi ne ovat herkkiä tukkeutumaan ja niiden käyttöaika on lyhyempi kuin istukkaventtiilien. Istukkaventtiileillä saadaan suuremmat läpivirtausarvot, nopeampi toiminta eivätkä ne ole yhtä herkkiä likaantumiselle. Myös istukkaventtiilit ovat ryhmäasennettavissa. Istukkaventtiilit ovat kalliimpia kuin luistiventtiilit, mutta vastaavasti niiden kestoikä on pidempi. Kuva. Pneumaattinen luistiventtiili /5/ Kuva.2 Pneumaattinen istukkaventtiili /5/ Pneumatiikan suuntaventtiilit ovat yleensä 3/2-, 5/2- ja 5/3-venttiileitä. 3/2-venttiilit ovat yleensä käsipainikkeellisia tai ns. impulssiventtiileitä, joissa on mekaaninen ohjaus tapilla, rullalla tai nivelrullalla. 5/2- ja 5/3-venttiilit voivat olla myös paine/jousi- tai paine/paine ohjattuja. Jousipalautteinen venttiili palautuu jousen määräämään asentoon ohjauspaineen poistuttua. Paine/paine ohjattu venttiili jää ohjauspaineen poistuttua vaikuttuneeseen asentoonsa. Sitä käytetäänkin ns. muistiventtiilinä. Seuraavassa kuvassa.3 on esitetty yleisimpien suuntaventtiilien toiminta-asennot ja ohjaukset. Kuvassa.4 on esitetty paineohjatun 5/2-suuntaventtiilin toiminta. 3

15 Kuva.3 Yleisimpien pneumaattisten suuntaventtiilien toiminta-asennot ja ohjaukset Kuva.4 Paineohjatun 5/2-suuntaventtiilin toiminta /5/ Vastaventtiilien tehtävänä on sallia virtaus vain yhteen suuntaan. Aikaisemmin näistä käytettiin nimitystä takaiskuventtiili. Pneumatiikassa tärkeimmät vastaventtiilit säätävät toimilaitteiden nopeutta tai välittävät useammasta paikasta tapahtuvia ohjausimpulsseja. Ne voivat myös toimia impulssien katkaisijoina tai sylinteriliikkeen nopeuttajina pikapoistoominaisuudella. Tavallinen vastaventtiili sallii virtauksen kulkea vapaasti toiseen suuntaan ja estää täysin toiseen suuntaan. Venttiilissä voi olla myös jousi, jonka avulla venttiili saadaan avautumaan tietyllä paineella. Jos vastaventtiili sallii virtauksen myös toiseen suuntaan, tosin kuristettuna, puhutaan vastusvasta-venttiilistä. Se on pneumatiikassa yleinen, kun säädetään esim. sylinterin toimintanopeutta. Vastusvastaventtiilit sijoitetaan lähelle sylinteriä niin, että säätö tapahtuu aina sylinteristä poistuvasta ilmasta. 4

16 Kuva.5 Vastusvastaventtiilin rakenne /5/ Ohjattua vastaventtiiliä (kuva.6) kutsutaan pneumatiikassa myös kaksipaineventtiiliksi. Jotta venttiili välittäisi viestin eteenpäin, on sen kaikkien tulokanavien oltava paineisia. Se on siis ns. JA-portti. TAI-portin, eli vaihtovastaventtiilin (kuva.6) avautumiseen taas riittää, kun yksi (yleensä toinen) tulokanava on paineinen. Vaihtovastaventtiilin käyttö on tarpeellista esim. silloin, kun laite halutaan käynnistää useammasta paikasta. Kuva.6 Ohjattu vastaventtiili ja vaihtovastaventtiili /5/ Pikapoistoventtiiliä käytetään sylinterien ja johtojen nopeaan tyhjentämiseen. Varsinkin suurten sylinterien männän nopeus voidaan moninkertaistaa tällä tavoin. Kuva.7 Pikapoistoventtiili ja sen piirrosmerkki /6/ 5

17 Paineventtiileillä säädetään pneumatiikassa painetta. Säätö vaikuttaa paineilmalla saatavaan voiman määrään esim. sylinteritoteutuksissa. Paineventtiilit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: - paineenrajoitusventtiilit - paineenalennusventtiilit - paineenohjausventtiilit Paineenrajoitusventtiilin tehtävänä on suojata paineilmajärjestelmää ja se sijaitsee aina painesäiliöiden yhteydessä. Lisäksi sitä käytetään ylipaineen osoittamiseen. Venttiili avautuu, kun tulopaine ylittää venttiilin sulkuvoimaa vastaavan paineen. Tällöin venttiili päästää ylipaineen vapaaseen ilmaan. Paineenalennusventtiili (kuva.8) muuttaa korkean tulopaineen pienemmäksi käyttöpaineeksi. Tämä käyttöpaine on säädettävissä ja se voidaan pitää lähes vakiona, jolloin yliohjaus tasoittuu. Toiseen suuntaan venttiilissä on vapaa virtaus. Paineenalennusventtiiliä käytetään eripaineisten sylinterien, pneumaattisen lukituksen/puristuksen ja matalapainekäyttöisten sylinterien yhteydessä. Kuva.8 Paineenalennusventtiili ja sen piirrossymboli /6/ Paineenohjausventtiili avautuu, kun tulopaine ylittää sulkuvoimaa vastaavan paineen. Venttiiliä käytetään esim. järjestelmissä, joissa tarvitaan tietty paine ennen kuin laitetta voidaan käyttää. Esimerkkinä voidaan mainita raskaan kaluston jarrujärjestelmät, joissa liikkeellelähtö estyy, mikäli jarrupaine ei ole riittävä. Virtaventtiilien tehtävänä on säätää paineilman tilavuusvirtaa. Näistä yleisin on virtavastusventtiili, joka on myös osana jo edellä esiteltyä vastusvastaventtiiliä. Vastusvastaventtiilissä kuristuksen suuruus on säädettävissä, mutta yksinkertaisimmillaan virtavastusventtiilin virtaustiessä on vakiosuuruinen poikkipinnan muutos. Kuvassa.9 on esitetty vasta- ja vastusvastaventtiilien halkileikkauskuvat. 6

18 Yksi nopeasti yleistyvä virtaventtiili on ns. pehmeäkäynnistysventtiili, joka suojaa komponentteja laitteen käynnistyksessä. Laitteen käynnistyessä venttiili avautuu vähitellen säätäen näin paineilman virtausta. Kun laitteen normaali toimintavaihe on saavutettu, venttiili avautuu täysin ja pysyy avoimena muutaman barin painevaihteluista huolimatta. Kuva.9 Vastaventtiilin ja vastusvastaventtiilin halkileikkauskuvat /7/ 7

19 .5 Toimilaitteet Pneumatiikan yleisin toimilaite on paineilmasylinteri. Sillä saadaan aikaiseksi nopea liike, koska ilma väliaineena on herkkäliikkeistä. Sylintereillä voidaan kiinnittää ja siirtää kappaleita, kehittää voimaa jne. Paineilmasylinterin liikettä pidetään yleisesti epätarkkana ilman kokoonpuristuvuuden vuoksi. Tuotekehitys on kuitenkin mennyt eteenpäin ja tuonut markkinoille ns. älykkäitä sylintereitä, joilla päästään sadasosamillin paikoitustarkkuuksiin. Lisäämällä sylinteriin lukkolaite saadaan aikaan pitävä kiinnitys sylinterin väli- ja päätyasennoissa. Sylinterit voidaan jaotella yksitoimisiin, kaksitoimisiin sekä erikoissylintereihin (ks. kuva.20). Kuva.20 Paineilmasylintereitä /4/ Yksinkertaisin paineilmasylinteri on yksitoiminen sylinteri. Kun paineilma vaikuttaa sylinterikammioon, männän varsi liikkuu ulos. Paluuliikkeessä palautusjousi painaa männän 8

20 jälleen lähtöasentoon. Yksitoimisylinteriä voidaan käyttää vain työskenneltäessä yhteen suuntaan. Siten se soveltuu esim. puristamiseen ja heittämiseen. Kun halutaan kaksisuuntaista työskentelyä, käytetään kaksitoimista sylinteriä. Kun ilma virtaa sylinterin etukammioon ja poistuva ilma virtaa ulos takakammiosta, männänvarsi liikkuu ulos. Jos taas ilma vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan, mäntä palautuu jälleen lähtöasemaan. Samalla paineella männän työntövoima on suurempi kuin vetovoima. Tämä johtuu siitä, että liikkeessä tehokas mäntäpinta on suurempi kuin palautusliikkeessä. Kun kaksitoimisella sylinterillä liikutellaan suuria massoja, se varustetaan päätyvaimennuksin. Sylinteriin kuuluu silloin lisäksi sylinterikannet kuristusventtiileineen sekä vaimennusmäntä. Ennen männän iskeytymistä päätyyn vaimennusmäntä estää ilman suoran ulosvirtauksen. Tästä aiheutuu ilmatyyny (ylipaine) jäljellä olevaan sylinteritilavuuteen. Ilma voi nyt virrata ulos vain pienestä säädettävästä aukosta. Suunnanmuutoksessa ilma kulkee esteettömästi kuristusventtiilin läpi sylinteriin. Näin mäntä voi kulkea eteenpäin täydellä nopeudella ja voimalla. Kaksitoimisessa sylinterissä voi olla myös kaksipuolinen männänvarsi. Se ottaa poikittaisvoimat ja taivutusmomentit vastaan varsin hyvin, sillä varsi on laakeroitu sylinteriputken molemmissa päissä. Kummatkin mäntäpinnat ovat yhtä suuret, joten myös voimat kumpaankin liikesuuntaan ovat samat. Toisen varrenpään ollessa aina vapaana voidaan tähän asentaa ohjausnokka rajakatkaisuventtiiliä varten ahtaassakin paikassa työskentelyä ajatellen. Tandemsylinteriin kuuluu kaksi kaksitoimista sylinteriä, jotka on rakennettu yhdeksi yksiköksi. Paineen vaikuttaessa yhtä aikaa kumpaankin mäntään samansuuntaisesti voidaan saavuttaa lähes kaksinkertainen voima normaalisylinteriin verrattuna. Tandemsylinteriä käytetään, kun tarvitaan suuria voimia eikä suuriläpimittaisen sylinterin käyttö asennus- tai muista syistä ole mahdollista. Tällöin tosin rakennepituus kaksinkertaistuu. Teleskooppisylinterissä on joko kaksi tai kolme sisäkkäistä mäntää. Esi-iskun ja vastaiskun vaikutuksesta lähtee ensin liikkeelle sisin mäntä ja sitten sisältä ulosmenevä seuraava männänvarsi tai putki. Teleskooppivarsi palautuu tavallisesti ulkoisen voiman vaikutuksesta. Maksimimäntävoima määräytyy pienimmän männän alan mukaan. Teleskooppisylinteriä käytetään, kun tarvitaan suurta iskunpituutta, mutta suhteellisen lyhyttä sylinterirakennetta (esim. nostolavat). Kiertosylintereillä lineaariliike muutetaan kiertoliikkeeksi. Kaksitoimisen sylinterin männänvarsi on rakennettu hammastangoksi, joka käyttää hammaspyörää. Kiertokulma riippuu iskunpituudesta, muuntoakselin vääntömomentti puolestaan männän alasta, paineesta ja hammaspyörän halkaisijasta. Kiertosylintereitä käytetään työkappaleiden kääntämiseen, metalliputkien taivuttamiseen, kuristusluukkujen ohjaukseen jne. Muihin erikoissylintereihin voidaan luokitella mm. kalvotoimiset painerasiat, muskelit ja moniasentosylinterit. Paineilmarasiassa kahden metallikopan väliin on jännitetty kumi-, muovitai metallikalvo. Männänvarsi on kiinnitetty keskeisesti kalvoon. Palautusiskun aiheuttaa 9

21 sisään asennettu palautusjousi, mitä kalvon sisäiset jännitykset tukevat. Liukukitkaa on vain laakereissa. Paineilma-rasioita käytetään mm. kuormituslaitteissa ja puristimissa. Paineilmatoimisia lihaksia eli muskeleita käytetään jonkin verran samantapaisissa kohteissa kuin painerasioita. Muskeli toimii paineilman verkkopaineella. Kun lihas paineistetaan, muuttaa verkkomainen rakenne muotoaan. Toimilaite lyhenee samalla kun sen halkaisija kasvaa. Pneumaattinen muskeli on 0 kertaa voimakkaampi kuin vastaavan halkaisijan omaava perussylinteri. Lihaksen toiminta on kitkatonta, mikä mahdollistaa hitaiden ja pehmeiden liikkeiden helpon toteutuksen. Tarkat säädöt saadaan aikaan asemaproportionaalitekniikalla. Muskelien rakenne on ympäristön olosuhteille lähes tunteeton, joten ne kestävät hyvin pölyä ja nesteitä. Moniasentosylinteri koostuu ainakin kahdesta kaksitoimisesta sylinteristä, jotka ovat vastakkain ja muodostavat näin yksikön. Toisen männän varsi on kiinnitetty kiinteästi koneeseen ja sylinteri liikkuu kiinteään mäntään nähden paineilman vaikutussuuntaa vasten. Kahdella sylinterillä saadaan neljä määrättyä asentoa. Moniasentosylintereitä käytetään mm. vipuohjauksessa ja lajittelulaitteissa. 20

22 2. PNEUMATIIKAN OHJAUSTEKNIIKKA Venttiilejä voidaan ohjata mekaanisesti, pneumaattisesti tai sähköisesti. Mekaanista ohjausta voidaan käyttää yksinkertaisissa järjestelmissä, joissa ei vaadita jatkuvia tai toisiinsa sidottuja nopeita liikkeitä. Tällöin venttiilejä ohjaa ihmisen käsi tai jalka tai toimilaitteiden mekaaniset liikkeet. Koska pneumaattisen järjestelmän asentaminen on hitaampaa kuin sähköisen järjestelmän ja siihen tarvitaan enemmän venttiilejä ja putkituksia, on täysin pneumaattisesti ohjattu järjestelmä usein kokonaisuudessaan kalliimpi ja häiriöherkempi kuin sähköinen järjestelmä. Pneumaattista ohjausta käytetäänkin lähinnä sellaisissa tapauksissa, joissa sähköä ei voida käyttää tai sitä ei ole saatavilla, kuten räjähdysvaarallisissa tai häiriösuojatuissa tiloissa. Sähköinen ohjaus toteutetaan tavallisesti rele- tai logiikkaohjauksena. Releohjausta käytetään kun tarvitaan vain yksittäisten toimilaitteiden ohjausta. Releohjaus tehdään kytkemällä venttiileitä, antureita ja releitä toisiinsa sähköjohtimilla. Jos ohjauksessa on suunnitteluvirhe tai sitä halutaan myöhemmin muuttaa, on aikaavievä johdotus tehtävä uudestaan. Releiden kestoikä jää usein ohjelmoitavan logiikan kestoikää pienemmäksi. Myös hankintakustannuksiltaan ohjelmoitava logiikka on yleensä edullisin. Ohjelmoitavat logiikat ovat ohjauslogiikan toteutukseen kehitettyjä laitteita. Niitä kutsutaan yleisesti PL-laitteiksi (programmable logig controller). Ohjelmointilaitteella ohjelmoidaan haluttu ohjelma, joka tallennetaan logiikan muistiin. Logiikkaan kytketään kaikki ohjattavat komponentit (venttiilit, moottorit jne.) sekä kaikki anturit, painonapit ja muut ohjaukseen vaikuttavat komponentit. Ohjelmoitavan logiikan yksi eduista on ohjelman muuttamisen helppous sekä tarjolla olevien erilaisten logiikoiden runsaus. Ohjelmoitavien logiikoiden suunnittelussa joudutaan valitsemaan väyläohjauksen ja erilliskaapeloinnin välillä. Erilliskaapeloinnissa anturit ja venttiiliohjaukset kytketään ohjelmoitavaan logiikkaan kukin omalla johdollaan. Väyläohjauksessa nämä johdot korvataan yhdellä väylällä. Väyläohjaus vähentää johdotustyötä ja johtokatkosten aiheuttamia vikoja. Lisäksi järjestelmään saadaan vikadiagnostiikka-ominaisuuksia ja sen laajentaminen on helpompaa. 2. Kytkentäalgebra 2.. Loogiset perusfunktiot Loogisia perusfunktioita ovat JA-, TAI-, ja EI-funktiot. Joskus pidetään myös JA-EI- ja TAI-EIfunktioita perusfunktioina, vaikka ne tosiasiallisesti ovat muodostuneet edellisten kombinaatioina. Kuvissa on esitetty edellä mainittujen funktioiden totuustaulut, logiikkasymbolit, Boolen algebran lausekkeet sekä pneumaattiset toteutustavat. 2

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Alustus Luentorunko (1-4) 1. Miksi pneumatiikkaa 2. Hydrauliikka vs. pneumatiikka 3. Sähkö vs. pneumatiikka 4. Pneumatiikan rajat 5. Fysiikkaa pneumatiikan takana

Lisätiedot

4. VASTAVENTTIILIN JA PAINEENRAJOITUSVENTTIILIN SEKÄ VASTAPAINEVENTTIILIN KÄYTTÖ hydrlabra4.doc/pdf

4. VASTAVENTTIILIN JA PAINEENRAJOITUSVENTTIILIN SEKÄ VASTAPAINEVENTTIILIN KÄYTTÖ hydrlabra4.doc/pdf 4/1 4. VASTAVENTTIILIN JA PAINEENRAJOITUSVENTTIILIN SEKÄ VASTAPAINEVENTTIILIN KÄYTTÖ hydrlabra4.doc/pdf Annettu tehtävä Työn suoritus Tehtävänä on annettujen kytkentäkaavioiden mukaisilla hydraulijärjestelmillä

Lisätiedot

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille]

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille] KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille] A) p 1, V 1, T 1 ovat paine tilavuus ja lämpötila tilassa 1 p 2, V 2, T 2 ovat paine tilavuus ja

Lisätiedot

Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka

Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka Luento 10 Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit BK60A0100 Hydraulitekniikka 1 Yleistä Toimilaitteen liikenopeus määräytyy sen syrjäytystilavuuden ja sille tuotavan

Lisätiedot

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Lappeenranta University of Technology, Finland Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Rafael Åman LUT/Älykkäiden koneiden laboratorio Tehonsiirto voidaan toteuttaa: Mekaanisesti Hydraulisesti Pneumaattisesti

Lisätiedot

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 5 Sivu 1 (22) Lausekkeiden sieventäminen F C F = B + A C. Espresso F = A (A + B) = A A + A B = A B

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 5 Sivu 1 (22) Lausekkeiden sieventäminen F C F = B + A C. Espresso F = A (A + B) = A A + A B = A B igitaalitekniikan matematiikka Luku 5 Sivu (22).9.2 e = + = ( + ) = + = Espresso igitaalitekniikan matematiikka Luku 5 Sivu 2 (22).9.2 e Johdanto Tässä luvussa esitetään perusteet lausekemuodossa esitettyjen

Lisätiedot

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 4 Sivu 1 (15) Kytkentäalgebra A + 1 = 1 A = A A + B C = (A + B) (A + C) A 0 = 0. Maksimitermi.

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 4 Sivu 1 (15) Kytkentäalgebra A + 1 = 1 A = A A + B C = (A + B) (A + C) A 0 = 0. Maksimitermi. Digitaalitekniikan matematiikka Luku 4 Sivu 1 (15) A + 1 = 1 A + B C = (A + B) (A + C) F(A, B, C) = Σ m (2, 3, 5, 7) Maksimitermi A = A m0 A 0 = 0 M7 A + B = A B Minimitermi Digitaalitekniikan matematiikka

Lisätiedot

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Päivän teemat Toimilaitteiden - liikesuunnan ohjaus? - liikenopeuden ohjaus? - voiman ohjaus? Mistä riittävästi voimaa ohjaukseen? Onko venttiileistä vain iloa?

Lisätiedot

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 1, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Muunnokset Fahrenheit- (T F ), Celsius- (T C ) ja Kelvin-asteikkojen (T K ) välillä: T F = 2 + 9 5 T C T C = 5 9 (T F 2) T K = 27,15

Lisätiedot

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut Kaasut REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Kaasu on yksi aineen olomuodosta. Kaasujen käyttäytymistä kokeellisesti tutkimalla on päädytty yksinkertaiseen malliin, ns. ideaalikaasuun. Määritelmä: Ideaalikaasu on yksinkertainen

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Pneumatiikka venttiilit

Pneumatiikka venttiilit Pneumatiikka venttiilit Veli Hulkkonen No 18 FLUID Finland 1-2008 Johdanto Pneumatiikassa yleisnimeä venttiili käytetään laitteesta, joka ohjaa tai säätää järjestelmän ilmavirtoja. Venttiilien tehtävänä

Lisätiedot

Luvun 12 laskuesimerkit

Luvun 12 laskuesimerkit Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine

Lisätiedot

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 6 Sivu 1 (20) Kombinaatiopiirit & & A B A + B

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 6 Sivu 1 (20) Kombinaatiopiirit & & A B A + B igitaalitekniikan matematiikka Luku 6 Sivu (20).9.20 e 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 igitaalitekniikan matematiikka Luku 6 Sivu 2 (20).9.20 e Johdanto Tässä luvussa esitellään porttipiirityypit J-EI ja TI-EI

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

Digitaalilaitteen signaalit

Digitaalilaitteen signaalit Digitaalitekniikan matematiikka Luku 3 Sivu 3 (9) Digitaalilaitteen signaalit Digitaalilaitteeseen tai -piiriin tulee ja siitä lähtee digitaalisia signaaleita yksittäisen signaalin arvo on kunakin hetkenä

Lisätiedot

7. PAINEILMAJÄRJESTELMÄN TUTKIMINEN pneulab7.doc/pdf

7. PAINEILMAJÄRJESTELMÄN TUTKIMINEN pneulab7.doc/pdf 1 7. PAINEILMAJÄRJESTELMÄN TUTKIMINEN pneulab7.doc/pdf Annettu tehtävä Työn suoritus Tutkitaan OAMK Tekniikan yksikön käytössä oleva paineilmajärjestelmä. Järjestelmään kuuluvat mm. kompressoriyksikkö,

Lisätiedot

kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin

kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin . kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin MH-venttiili Konsepti MH Koltek -venttiili on käsikäyttöinen tai pneumaattinen venttiili, joka on suunniteltu käytettäväksi elintarvike-, kemian-, lääke- ja muussa

Lisätiedot

Apollo SPEEDY Syöttölaite

Apollo SPEEDY Syöttölaite Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi Apollo SPEEDY Syöttölaite PLC - Ohjaus Askelmoottori Syöttö pituus : 1 12 m Vahva, alumiini rakenne Moottori

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄPÄISYKUVAAJAT

TEKNISET TIEDOT TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄPÄISYKUVAAJAT M5 - G 1 vasta- ja vastusvastaventtiilit Vastusvastaventtiilejä käytetään pääasiassa, kun halutaan säätää sylinterin iskunnopeutta. Venttiilejä käytetään myös ilmanvirtauksen säätöön. Vastaventtiili säätää

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

Digitaalitekniikan matematiikka Harjoitustehtäviä

Digitaalitekniikan matematiikka Harjoitustehtäviä arjoitustehtäviä Sivu 6 6.3.2 e arjoitustehtäviä uku 3 ytkentäfunktiot ja perusporttipiirit 3. äytäväkytkin on järjestelmä jossa käytävän kummassakin päässä on kytkin ja käytävän keskellä lamppu. amppu

Lisätiedot

ln2, missä ν = 1mol. ja lopuksi kaasun saama lämpömäärä I pääsäännön perusteella.

ln2, missä ν = 1mol. ja lopuksi kaasun saama lämpömäärä I pääsäännön perusteella. S-114.42, Fysiikka III (S 2. välikoe 4.11.2002 1. Yksi mooli yksiatomista ideaalikaasua on alussa lämpötilassa 0. Kaasu laajenee tilavuudesta 0 tilavuuteen 2 0 a isotermisesti, b isobaarisesti ja c adiabaattisesti.

Lisätiedot

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 3 Sivu 1 (19) Kytkentäfunktiot ja perusporttipiirit

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 3 Sivu 1 (19) Kytkentäfunktiot ja perusporttipiirit Digitaalitekniikan matematiikka Luku 3 Sivu (9) && Digitaalitekniikan matematiikka Luku 3 Sivu 2 (9) Johdanto Tässä luvussa esitetään digitaalilaitteen signaalit ja digitaalipiirien perustyypit esitellään

Lisätiedot

m h = Q l h 8380 J = J kg 1 0, kg Muodostuneen höyryn osuus alkuperäisestä vesimäärästä on m h m 0,200 kg = 0,

m h = Q l h 8380 J = J kg 1 0, kg Muodostuneen höyryn osuus alkuperäisestä vesimäärästä on m h m 0,200 kg = 0, 76638A Termofysiikka Harjoitus no. 9, ratkaisut syyslukukausi 014) 1. Vesimäärä, jonka massa m 00 g on ylikuumentunut mikroaaltouunissa lämpötilaan T 1 110 383,15 K paineessa P 1 atm 10135 Pa. Veden ominaislämpökapasiteetti

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

KALVOVENTTIILIT OMINAISUUDET: YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET: Kemianteollisuus, vesilaitokset, elintarviketeollisuus sekä paperiteollisuus

KALVOVENTTIILIT OMINAISUUDET: YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET: Kemianteollisuus, vesilaitokset, elintarviketeollisuus sekä paperiteollisuus KALVOVENTTIILIT Fluorotechin toimitusohjelmassa on kolmen tyyppisiä kalvoventtiileitä: normaalisti teollisuudessa käytettävä VM-sarjan kalvoventtiili, tiiviimmässä muodossa oleva pienempi CM-sarjan kalvoventtiili

Lisätiedot

P = kv. (a) Kaasun lämpötila saadaan ideaalikaasun tilanyhtälön avulla, PV = nrt

P = kv. (a) Kaasun lämpötila saadaan ideaalikaasun tilanyhtälön avulla, PV = nrt 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 2, ratkaisut (syyslukukausi 204). Kun sylinterissä oleva n moolia ideaalikaasua laajenee reversiibelissä prosessissa kolminkertaiseen tilavuuteen 3,lämpötilamuuttuuprosessinaikanasiten,ettäyhtälö

Lisätiedot

Yhden bitin tiedot. Binaariluvun arvon laskeminen. Koodin bittimäärä ja vaihtoehdot ? 1

Yhden bitin tiedot. Binaariluvun arvon laskeminen. Koodin bittimäärä ja vaihtoehdot ? 1 Luku Digitaalitekniikan matematiikka Täsmätehtävät.9. Fe Digitaalitekniikan matematiikka Täsmätehtävät.9. Fe Opetuskerta Sivu Luku Opetuskerta Sivu Yhden bitin tiedot Luettele esimerkkejä yhden bitin tiedoista.

Lisätiedot

Ideaalikaasulaki. Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua

Ideaalikaasulaki. Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua Ideaalikaasulaki Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua ja tilanmuuttujat (yhä) paine, tilavuus ja lämpötila Isobaari, kun paine on vakio Kaksi

Lisätiedot

Transistori. Vesi sisään. Jäähdytyslevy. Vesi ulos

Transistori. Vesi sisään. Jäähdytyslevy. Vesi ulos Nesteiden lämmönjohtavuus on yleensä huomattavasti suurempi kuin kaasuilla, joten myös niiden lämmönsiirtokertoimet sekä lämmönsiirtotehokkuus ovat kaasujen vastaavia arvoja suurempia Pakotettu konvektio:

Lisätiedot

Molaariset ominaislämpökapasiteetit

Molaariset ominaislämpökapasiteetit Molaariset ominaislämpökapasiteetit Yleensä, kun systeemiin tuodaan lämpöä, sen lämpötila nousee. (Ei kuitenkaan aina, kannattaa muistaa, että työllä voi olla osuutta asiaan.) Lämmön ja lämpötilan muutoksen

Lisätiedot

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta. K i n e e t t i s t ä k a a s u t e o r i a a Kineettisen kaasuteorian perusta on mekaaninen ideaalikaasu, joka on matemaattinen malli kaasulle. Reaalikaasu on todellinen kaasu. Reaalikaasu käyttäytyy

Lisätiedot

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti Tehtävä 1 Selitä lyhyesti: a Mikä on Einsteinin ja Debyen kidevärähtelymallien olennainen ero? b Mikä ero vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa on kanonisella

Lisätiedot

Lämpöopin pääsäännöt

Lämpöopin pääsäännöt Lämpöopin pääsäännöt 0. Eristetyssä systeemissä lämpötilaerot tasoittuvat. Systeemin sisäenergia U kasvaa systeemin tuodun lämmön ja systeemiin tehdyn työn W verran: ΔU = + W 2. Eristetyn systeemin entropia

Lisätiedot

Yhden bitin tiedot. Digitaalitekniikan matematiikka Luku 1 Täsmätehtävä Tehtävä 1. Luettele esimerkkejä yhden bitin tiedoista.

Yhden bitin tiedot. Digitaalitekniikan matematiikka Luku 1 Täsmätehtävä Tehtävä 1. Luettele esimerkkejä yhden bitin tiedoista. Digitaalitekniikan matematiikka Luku Täsmätehtävä Tehtävä Yhden bitin tiedot Luettele esimerkkejä yhden bitin tiedoista. Ovi auki - ovi kiinni Virta kulkee - virta ei kulje Lamppu palaa - lamppu ei pala

Lisätiedot

Tekijä: Markku Savolainen. STIRLING-moottori

Tekijä: Markku Savolainen. STIRLING-moottori Tekijä: Markku Savolainen STIRLING-moottori Perustietoa Perustietoa Palaminen tapahtuu sylinterin ulkopuolella Moottorin toiminta perustuu työkaasun kuumentamiseen ja jäähdyttämiseen Työkaasun laajeneminen

Lisätiedot

Paineventtiilit. No 4. FLUID Finland 2-2003. (Visidon arkisto 1986) Pilottipaine. Kuristus, jonka kautta paine tasaantuu

Paineventtiilit. No 4. FLUID Finland 2-2003. (Visidon arkisto 1986) Pilottipaine. Kuristus, jonka kautta paine tasaantuu Paineventtiilit (Visidon arkisto 1986) No 4 FLUID Finland 2-2003 Pilottipaine Kuristus, jonka kautta paine tasaantuu Paineventtiilit Paineventtiileitä ovat: Paineenrajoitusventtiilit Paineenalennusventtiilit

Lisätiedot

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa 8. NESTEEN VIRTAUS 8.1 Bernoullin laki Tässä laboratoriotyössä tutkitaan nesteen virtausta ja virtauksiin liittyviä energiahäviöitä. Yleisessä tapauksessa nesteiden virtauksen käsittely on matemaattisesti

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 8 Vaimennettu värähtely Elävässä elämässä heilureiden ja muiden värähtelijöiden liike sammuu ennemmin tai myöhemmin. Vastusvoimien takia värähtelijän

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 7 /

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 7 / ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 7 / 31.10.2016 TERVETULOA! v. 02 / T. Paloposki Tämän päivän ohjelma: Virtaussysteemin energiataseen soveltamisesta Kompressorin energiantarve, tekninen

Lisätiedot

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p KEMA221 2009 KERTAUSTA IDEAALIKAASU JA REAALIKAASU ATKINS LUKU 1 1 IDEAALIKAASU Ideaalikaasu Koostuu pistemäisistä hiukkasista Ei vuorovaikutuksia hiukkasten välillä Hiukkasten liike satunnaista Hiukkasten

Lisätiedot

= 84. Todennäköisin partitio on partitio k = 6,

= 84. Todennäköisin partitio on partitio k = 6, S-435, Fysiikka III (ES) entti 43 entti / välikoeuusinta I Välikokeen alue Neljän tunnistettavissa olevan hiukkasen mikrokanonisen joukon mahdolliset energiatasot ovat, ε, ε, 3ε, 4ε,, jotka kaikki ovat

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi. Lämpöoppi Termodynaaminen systeemi Tilanmuuttujat (suureet) Lämpötila T (K) Absoluuttinen asteikko eli Kelvinasteikko! Paine p (Pa, bar) Tilavuus V (l, m 3, ) Ainemäärä n (mol) Eristetty systeemi Ei ole

Lisätiedot

Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki

Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Termodynamiikka Fysiikka III 2007 Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Tilanyhtälö paine vakio tilavuus vakio Ideaalikaasun N p= kt pinta V Yleinen aineen p= f V T pinta (, ) Isotermit ja isobaarit Vakiolämpötilakäyrät

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

KULJETUSSUUREET Kuljetussuureilla tai -ominaisuuksilla tarkoitetaan kaasumaisen, nestemäisen tai kiinteän väliaineen kykyä siirtää ainetta, energiaa, tai jotain muuta fysikaalista ominaisuutta paikasta

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

Rexroth uutuus- ja kampanjatuotteita Liikkuvaan kalustoon

Rexroth uutuus- ja kampanjatuotteita Liikkuvaan kalustoon Rexroth uutuus- ja kampanjatuotteita Liikkuvaan kalustoon Uusia Helppo, kustannustehokkaita skaalattava ja ja tehokas ratkaisuja Avoimen piirin säätötilavuuspumput ja moottorit Säätötilavuuspumppu A10VO-30-sarja;

Lisätiedot

Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla

Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla Termodynamiikkaa Energiatekniikan automaatio TKK 2007 Yrjö Majanne, TTY/ACI Martti Välisuo, Fortum Nuclear Services Automaatio- ja säätötekniikan laitos Termodynamiikan perusteita Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa

Lisätiedot

Sylinterit. (Visidon arkisto 1986) No 3

Sylinterit. (Visidon arkisto 1986) No 3 Sylinterit (Visidon arkisto 1986) No 3 FLUID Finland 1-2003 Sylinterit Pääsääntöisesti sylintereitä on kahta perustyyppiä: yksitoimisia ja kaksitoimisia sylintereitä. Tavalliselle mattimeikäläiselle sylinteri

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Kon Hydraulijärjestelmät

Kon Hydraulijärjestelmät Kon-41.4040 Hydraulijärjestelmät Hydraulijärjestelmän häviöiden laskenta Oheisten kuvien (2 5) esittämissä järjestelmissä voiman F kuormittamalla sylinterillä tehdään edestakaisia liikkeitä, joiden välillä

Lisätiedot

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol

Lisätiedot

Luku 4 SULJETTUJEN SYSTEEMIEN ENERGIA- ANALYYSI

Luku 4 SULJETTUJEN SYSTEEMIEN ENERGIA- ANALYYSI Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 4 SULJETTUJEN SYSTEEMIEN ENERGIA- ANALYYSI Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission

Lisätiedot

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Yleista Sorptioroottorin jäähdytyskoneiston jäähdytystehontarvetta alentava vaikutus on erittän merkittävää

Lisätiedot

Pneumatiikan perusteita. Toimilaitteet. Veli Hulkkonen. No 14

Pneumatiikan perusteita. Toimilaitteet. Veli Hulkkonen. No 14 Pneumatiikan perusteita Toimilaitteet Veli Hulkkonen No 14 FLUID Finland 1-2006 Johdanto Yleensä toimilaitteilla tarkoitetaan seuraavia laitteita: 1. Sylinterit 2. Paineenmuuntimet 3. Väliaineenvaihtimet

Lisätiedot

A = a b B = c d. d e f. g h i determinantti on det(c) = a(ei fh) b(di fg) + c(dh eg). Matriisin determinanttia voi merkitä myös pystyviivojen avulla:

A = a b B = c d. d e f. g h i determinantti on det(c) = a(ei fh) b(di fg) + c(dh eg). Matriisin determinanttia voi merkitä myös pystyviivojen avulla: 11 Determinantti Neliömatriisille voidaan laskea luku, joka kertoo muun muassa, onko matriisi kääntyvä vai ei Tätä lukua kutsutaan matriisin determinantiksi Determinantilla on muitakin sovelluksia, mutta

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

1. Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (1/V)(dV/dT) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (1/V)(dV/dp) T.

1. Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (1/V)(dV/dT) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (1/V)(dV/dp) T. S-35, Fysiikka III (ES) välikoe Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (/V)(dV/d) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (/V)(dV/dp) ehtävän pisteyttäneen assarin kommentit: Ensimmäisen pisteen sai

Lisätiedot

Läppäventtiili Eurovalve

Läppäventtiili Eurovalve Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja

Lisätiedot

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525. Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili

Lisätiedot

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin? Luokka 3 Tehtävä 1 Pieni punnus on kiinnitetty venymättömän langan ja kevyen jousen välityksellä tukevaan kannattimeen. Alkutilanteessa punnusta kannatellaan käsin, ja lanka riippuu löysänä kuvan mukaisesti.

Lisätiedot

7. Resistanssi ja Ohmin laki

7. Resistanssi ja Ohmin laki Nimi: LK: SÄHKÖ-OPPI Tarmo Partanen Teoria (Muista hyödyntää sanastoa) 1. Millä nimellä kuvataan sähköisen komponentin (laitteen, johtimen) sähkön kulkua vastustavaa ominaisuutta? 2. Miten resistanssi

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

XA-sarja, paineilmahydrauliset jalkapumput

XA-sarja, paineilmahydrauliset jalkapumput XA-, paineilmahydrauliset jalkapumput Kuvassa: XA 11G Tuottavuus & ergonomia Lisävarusteena saatava painemittari Integroitu mittari, jossa painelukema (bar, psi ja MPa). 4/3-ohjausventtiili Kaksitoimisten

Lisätiedot

Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon

Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Jesse Viitanen Esko Lätti 11I100A 16.4.2013 2 SISÄLLYS 1TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY... 3 2TEORIA... 3 2.1Jäähdytysteho... 3 2.2Pinnoite... 4 2.3Jäähdytin... 5 3MITTAUSMENETELMÄT...

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

1 Eksergia ja termodynaamiset potentiaalit

1 Eksergia ja termodynaamiset potentiaalit 1 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka, kevät 2017 Emppu Salonen 1 Eksergia ja termodynaamiset potentiaalit 1.1 Suurin mahdollinen hyödyllinen työ Tähän mennessä olemme tarkastelleet sisäenergian

Lisätiedot

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

1 Kertaus. Lineaarinen optimointitehtävä on muotoa:

1 Kertaus. Lineaarinen optimointitehtävä on muotoa: 1 Kertaus Lineaarinen optimointitehtävä on muotoa: min c 1 x 1 + c 2 x 2 + + c n x n kun a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 + + a 2n x n b 2 (11) a m1 x 1 + a m2 x 2 + + a mn x n

Lisätiedot

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ]

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ] 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 7, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Sylinteri on ympäristössä, jonka paine on P 0 ja lämpötila T 0. Sylinterin sisällä on n moolia ideaalikaasua ja sen tilavuutta kasvatetaan

Lisätiedot

Suljettu paisuntajärjestelmä

Suljettu paisuntajärjestelmä Suljettu paisuntajärjestelmä CIREX on teknisesti ja taloudellisesti säröilemätön kokonaisuus Paineenpitopumpulla toimivista paisuntajärjestelmistä on Suomessa pitkäaikainen kokemus. Tällaiset laitokset

Lisätiedot

. Veden entropiamuutos lasketaan isobaariselle prosessille yhtälöstä

. Veden entropiamuutos lasketaan isobaariselle prosessille yhtälöstä LH- Kilo vettä, jonka lämpötila on 0 0 asetetaan kosketukseen suuren 00 0 asteisen kappaleen kanssa Kun veden lämpötila on noussut 00 0, mitkä ovat veden, kappaleen ja universumin entropian muutokset?

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

PALLOVENTTIILIT OMINAISUUDET: YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET:

PALLOVENTTIILIT OMINAISUUDET: YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET: PALLOVENTTIILIT Fluorotechin markkinoimat palloventtiilit voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin. Nämä ovat normaalisti teollisuudessa käytettävä VK-sarjan teollisuuspalloventtiili, vesisovelluksiin tarkoitettu

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi Esite 7338.1/12-57 AKG-A/AKGS-A Luistiventtiili painetiivisteinen kansi laipoin tai hitsauspäin PN 63-160 DN 80/80-300/250 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa ja laivanrakennuksessa

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 10 Noste Nesteeseen upotettuun kappaleeseen vaikuttaa nesteen pintaa kohti suuntautuva nettovoima, noste F B Kappaleen alapinnan kohdalla nestemolekyylien

Lisätiedot

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho Luento 10: Työ, energia ja teho Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 1 / 23 Luennon sisältö Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 2 / 23 Johdanto Energia suure, joka voidaan muuttaa muodosta toiseen,

Lisätiedot

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin TALOUDELLISUUS Dieselmoottori on vastaavaa ottomoottoria taloudellisempi vaihtoehto, koska tarvittava teho säädetään polttoaineen syöttömäärän avulla. Ottomoottorissa kuristetaan imuilman määrää kaasuläpän

Lisätiedot

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista?

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? Ideaalikaasut 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? 2. Auton renkaan paineeksi mitattiin huoltoasemalla 2,2 bar, kun lämpötila oli + 10 ⁰C. Pitkän ajon jälkeen rekkaan

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot

ONGELMA: OIKEAN MOOTTORITOIMILAITTEEN LÖYTÄMINEN VENTTIILINOHJAUKSEEN TAI SÄÄTÖÖN

ONGELMA: OIKEAN MOOTTORITOIMILAITTEEN LÖYTÄMINEN VENTTIILINOHJAUKSEEN TAI SÄÄTÖÖN ONGELMA: OIKEAN MOOTTORITOIMILAITTEEN LÖYTÄMINEN VENTTIILINOHJAUKSEEN TAI SÄÄTÖÖN RATKAISU: ARMATEC TARJOAA MONIPUOLISEN VALIKOIMAN BERNARD CONTROLS MOOTTORITOIMILAITTEITA VENTTIILIEN OHJAUKSEEN JA SÄÄTÖÖN

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. TYÖ 36b. ILMANKOSTEUS Tehtävä Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. Välineet Taustatietoja

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKUIVAIMET FX 1 22

JÄÄHDYTYSKUIVAIMET FX 1 22 JÄÄHDYTYSKUIVAIMET FX 1 22 ILMANKÄSITTELYLAITTEISTO ON TÄRKEÄ INVESTOINTI ATLAS COPCON LAATUILMA ON ÄLYKÄS VALINTA TARVITSET LAADUKASTA ILMAA ATLAS COPCO FX: KUIVAA ILMAA LUOTETTAVASTI Paineilma voi sisältää

Lisätiedot