Asiakasohjauksen ja paikallisen yhteistyön kehittäminen Linjauksia ja hyviä käytäntöjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakasohjauksen ja paikallisen yhteistyön kehittäminen Linjauksia ja hyviä käytäntöjä"

Transkriptio

1 VATES-päivät Teemasessiot Teemasessio I: Asiakasohjauksen ja paikallisen yhteistyön kehittäminen Linjauksia ja hyviä käytäntöjä Puheenjohtaja: Kehittämispäällikkö Pauliina Lampinen, VATES säätiö Erityisasiantuntija Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto Ylitarkastaja Minna Koljonen, Pohjois Savon ELY keskus Johtaja Tommi Eskonen, Tampereen työvoiman palvelukeskus Projektikoordinaattori Päivi Krook, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

2 Asiakasohjauksen ja paikallisen yhteistyön kehittäminen Linjauksia ja hyviä käytäntöjä VATES-päivät Erityisasiantuntija Erja Lindberg

3 Suomen Kuntaliitto Erja Lindberg Kuntien rooli työllisyydenhoidossa Lähtökohta: valtio vastaa julkisen työvoimapalveluiden järjestämisestä Kunnilla tulee olla mahdollisuus osallistua nykyistä paremmin osallistua työllisyys- ja aktivointitoimintaa koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon Kuntien tehtävä on tuottaa ammattitaitoisen henkilöstön avulla mahdollisimman laadukkaita palveluja, joilla voidaan muun muassa ehkäistä syrjäytymistä Työllisyyden edistämisessä kunnilla on moninainen rooli; kunnat ovat työnantajia, kehittävät elinkeinoja ja torjuvat sosiaalista syrjäytymistä Erja Lindberg 2 Kunnat ovat vapaaehtoisesti ottaneet hoitaakseen erityisesti työelämänä valmentavia tehtäviä; työpajaverkosto, erilaiset työllisyysprojektit, omat työllisyysyksiköt, tuki järjestöille, erilaiset ostopalvelut Työvoiman palvelukeskukset eli kuntien ja työhallinnon yhdessä ylläpitämät resurssikeskukset ovat avainasemassa vaikeimmin työllistyvien palveluiden järjestämisessä Kuntien aktiivisuutta varaa parantaa useissa kunnissa työllisyyden hoidossa hyvä työllisyyden hoito on kunnan kilpailuvaltti Tanskan mallia ei voi sellaisenaan kopioida Suomeen, mutta siitä on syytä oppia Täytyy luoda oma, suomalainen malli Erja Lindberg 3 1

4 Suomen Kuntaliitto Erja Lindberg Kehittämistarpeita Ohjausjärjestelmää on parannettava Palkkatukea on räätälöitävä laajemminkin toimenpiteitä on räätälöitävä lisää: jokaiselle vaikeasti työllistyvälle todellinen yksilöllinen aktivointiohjelma ml. terveyspalvelut ja varat sen toteuttamiseen. Työnteko tulee aina tehdä toimeentulotukea ja työttömyysturvaa houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi Kaikkien osallisuus tulee varmistaa; jokaisella oltava mahdollisuus tehdä työtä omien kykyjensä, yj osaamisensa ja vahvuuksiensa mukaisesti Työkyvyn arviointia ja sen kohentamiseen tarvittavia palveluita tulee kehittää ja niihin tulee osoittaa tarvittavat resurssit Erja Lindberg 4 Vaikeammin työllistyvien koulutuksessa tulee painottaa enemmän osaamisen päivittämistä kuin pelkkää tutkintoon tähtäävää koulutusta Aktivointijakson jälkeen tulee työllistyä joko välityömarkkinoille tai avoimille työmarkkinoille Pysyvämmille välityömarkkinoille on tarve Kuntien ja kolmannen sektorin työllistämistoimenpiteille tulee taata riittävät resurssit Työvoimanpalvelukeskusten toiminta tulee vakiinnuttaa ja toimintamalli tulee levittää koko maahan sen resurssit turvaten, jotta mahdollisuus räätälöityihin palveluihin mahdollistetaan. Erja Lindberg 5 2

5 Suomen Kuntaliitto Erja Lindberg Erja Lindberg 6

6 Suomen Kuntaliitto Erja Lindberg Asiantuntijaryhmä STM, TEM ja Kuntaliitto ovat asettaneet työryhmän arvioimaan olemassa olevia rakenteita Työryhmän toimikausi on Työryhmän tehtävänä on arvioida eri toimijatahojen keskinäisen työn- ja vastuunjaon selkeyttä sekä ylisektoriaalisen yhteistyön toimivuutta Tarkoituksena ksena on tehdä muutos- ja toimenpide-ehdotuksia ehdot rakenteisiin, käytännön toimintatapoihin, nykyiseen lainsäädäntöön ja tulevan hallitusohjelman valmisteluun Erja Lindberg 7 Ellei työttömyyden pidentymiselle tehdä jotain, joudutaan tulevina vuosina tukemaan kalliisti suurta joukkoa ihmisiä, i iä jotka ovat kokonaan pudonneet työmarkkinoilta ja pahimmassa tapauksessa ajautuneet syrjäytymiskierteeseen ja samanaikaisesti työmarkkinoitamme vaivaa kasvava työvoimapula! Erja Lindberg 8 1

7 TE-toimiston palvelumalliuudistus VATES-päivät

8 Pohjois-Savon ELY-keskus Minna Koljonen Asiakassegmentointi, palvelulinjat TE-toimistossa Tavoitteena asiakaspalvelun parantaminen ja virkailijoiden asiantuntijuuden vahvistaminen asiakassegmenteittäin Huomioidaan eri asiakkaiden erilaiset asiointitarpeet Lähtökohtana ovat asiakkaan palvelutarve ja julkisen työvoimapalvelun tavoitteet Millä keinoin ja millaisilla palveluilla edistetään parhaiten asiakkaan työllistymistä Palvelulinja määritellään alkukartoituksessa TE-toimiston sisäinen työkalu, jolla systematisoidaan palvelun järjestämistä Asiakkaan palvelulinjanvalinta perustuu virkailijan asiantuntijaarvioon Työnvälitys Asiakkaat joiden ammattitaito, osaaminen ja työkokemus tarjoaa edellytykset sijoittua suoraan työmarkkinoille ja työmarkkinoilla on tai on odotettavissa heidän osaamistaan vastaavia työmahdollisuuksia Työpaikan vaihtajia, työttömiä, ammatillisen opintonsa päättäneitä tai työmarkkinoille palaavia Työllistymistä voidaan parhaiten tukea: tarjoamalla työnhaun neuvontaa, tietoa työmarkkinoista ja avoimista työpaikoista, henkilökohtaista työnvälityspalvelua sekä tarjoamalla mahdollisuuksia omatoimiseen työnhakuun

9 Pohjois-Savon ELY-keskus Minna Koljonen Koulutus ja osaamisen kehittäminen Asiakkaat joiden työllistyminen edellyttää Osaamisen ja työkyvyn arviointia, ammatillisten valmiuksien parantamista, urasuunnittelua, koulutusta tai ammatillista kuntoutusta Em. ovat välittömiä tavoitteita Työote ohjauksellinen ja kantaaottava Asiakasprosessi voi koostua useista peräkkäisistä palveluista Työmarkkinavalmiuksien parantaminen Asiakkaat joiden työllistymisen tukemiseen eivät riitä yksinomaan julkisen työvoimapalvelun ratkaisut, vaan niiden lisäksi asiakkaat tarvitsevat monisektorista palvelua asiakkailla voi olla työllistymiseen vaikuttavia erilaisia työ- tai toimintakykyyn tai elämänhallintaan liittyviä rajoitteita TYP:n asiakkaat Työllistyminen edellyttää ensivaiheessa työllistymisen esteiden poistamista ja työmarkkinaedellytysten parantamista, elämäntilanteen selkiintymistä

10 Pohjois-Savon ELY-keskus Minna Koljonen Toteuttaminen Kaikkien asiakkaiden palvelussa on tavoitteena työllistyminen avoimille työmarkkinoille Onnistunut alkukartoitus turvaa pääsemisen heti oikean asiantuntijapalvelun piiriin Yhteistyö yritysten ja muiden työnantajien kanssa sekä heidän palvelutarpeiden tunteminen on oleellista kaikissa asiakassegmenteissä työskenteleville Asiakas voi työllistyä avoimille työmarkkinoille mistä segmentistä tahansa tai tulla asiakkaaksi mihin segmenttiin tahansa Asiakkaan asiakassegmentti tarkistetaan säännöllisesti ja muutetaan tarvittaessa palvelun edetessä Toteuttaminen Monikanavainen palvelu Henkilökohtainen palvelu on aidosti yksilöllistä asiantuntijapalvelua ja se kohdistetaan niille asiakkaille, jotka sitä eniten tarvitsevat Contact Center-palvelu yleistiedottamiselle Verkkopalvelu monipuoliseen omatoimiseen asiointiin, joustavaan perusasioiden hoitoon ja palveluista tiedottamiseen

11 Pohjois-Savon ELY-keskus Minna Koljonen Toteuttaminen Pohjois-Savossa Viime syksynä konsultti Kirsi Parviaisen johdolla on työstetty mallia ja sen toimeenpanoa Pohdintaa neljässä eri ryhmässä, joita vetivät TE-toimistojen apulaisjohtajat Asiakkuuskriteerit eri palvelulinjoille, palvelulinjojen rajapinnat Asiakasprosessin eteneminen Siirtymät palvelulinjojen välillä Osaamisvaatimukset virkailijoille, kehittämiskohteet Kuinka toteutetaan esim. maahanmuuttajien palvelut Keskustelut ovat olleet erittäin tärkeitä toimeenpanossa Toteuttaminen Pohjois-Savossa Kun työryhmät saivat työnsä päätökseen, mallien hyväksyttäminen TE-toimistojen johtajilla ja toteuttaminen TE-toimistokohtaiset työstämispäivät, kuinka malli viedään käytännöntyöhön ja erilaisten käytännönasioiden ratkominen toimistotasolla Itse pidän uudistusta erittäin tervetulleena, erinomainen paikka tarkastella meidän toimintaa ja parantaa asiakaspalvelua sekä sen vaikuttavuutta TE-toimistojen virkailijoiden asiantuntijuus omassa työssään korostuu Antaa mahdollisuuden osata ja hallita oman asiakaskunnan palvelut aikaisempaa paremmin Haasteena, että uskalletaan työskennellä uudella tavalla ja luovutaan entisestä

12 Pohjois-Savon ELY-keskus Minna Koljonen Työmarkkinavalmiuksien parantaminen Pohjois-Savossa Asiakkaat, joiden työllistymisen haasteet ovat ensisijaisesti muita kuin avointen työpaikkojen ja osaamisen puutteista johtuvia Asiakkaat, jotka tarvitsevat työmarkkinoille kuntoutuakseen tiivistä ohjausta ja kannattelua yhteistyössä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia palveluketjuja ja toisiaan tukevien palvelukokonaisuuksien rakentamista Työmarkkinavalmiuksien parantaminen Pohjois-Savossa Esimerkkejä tähän segmenttiin kuuluvista asiakkaista Asiakkaat, jotka ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan Kuntoutustuelta työttömäksi palaavat henkilöt, jotka tarvitsevat edelleen tiiviimpää tukea palatakseen työmarkkinoille Muiden segmenttien asiakkaat, joiden tilanne ei etene eikä ratkaisua löydy, on näyttöä etteivät toimenpiteet onnistu Ammattikouluttamattomat utta atto nuoret, joilla elämänhallinnalliset ä a ongelmat estävät suoraan ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen

13 Pohjois-Savon ELY-keskus Minna Koljonen Työmarkkinavalmiuksien parantaminen Pohjois-Savossa Asiakkaan palvelu alkaa kokonaistilanteen kartoituksella, joka sisältää mm. tavoitteiden asettamisen, työmarkkinavalmiuksien arvioinnin, sosiaalisen tilanteen ja terveydentilan arvioinnin Asiakkaan tilanteen selvittely- ja kartoitusvaihe vie pidemmän ajan kuin muissa segmenteissä TE-toimiston rooli on olla aktiivinen työllistymisprosessin ylläpitäjä Henkilökohtainen asiakasvastuu Tiivis yhteydenpito asiakkaaseen Etuusasiakkaat Asiakkaan työllistymistä ei voida auttaa TE-toimiston keinoin TE-toimisto, TYP ja yhteistyötahot ovat pitkään jatkuneen työttömyyden aikana tuloksetta pyrkineet edistämään asiakkaan työllistymistä työnhakijalla on vaikeita päihde- tai mielenterveysongelmia tai asianmukaisesti todettuja vakavia terveydellisiä rajoitteita asiakkaalle varmistetaan, että mitä tarkoittaa olla etuusasiakkaana ja millä perusteilla tähän tulokseen on päädytty ja lisäksi, että asiakas voi aina halutessaan pyytää TE-toimiston palveluja Asiointi TE-toimistossa perustuu tietyn toimeentuloa turvaavan etuuden hakemiseen eikä heidän kohdallaan voida puhua siirtymätilanteesta työmarkkinoilla

14 Pohjois-Savon ELY-keskus Minna Koljonen Etuusasiakkaat jatkuu ja kysymyksiä TYP:stä Etuusasiakkaaksi määrittelylle täytyy yy olla vahvat perusteet Asiakkaan tilannetta seurataan ja jos on aiheellista hänen palvelutarvettaan arvioidaan uudelleen Mitä tapahtuu niille asiakkaille, jotka eivät pääse TYP:iin? Työvoimanpalvelukeskus on 3. segmentin intensiivi- ja erikoispalvelua Myös TYP:n tavoitteena on ohjata asiakkaansa avoimille markkinoille töihin tai koulutukseen TYP:llä on omat valtakunnallisesti määritellyt asiakaskriteerit TYP on kallis erityispalvelu, johon tulee ohjata sellaiset asiakkaat, jotka hyötyvät sen palveluista TYP:n asiakkuus voi kestää enintään 3 vuotta

15 Näkökulmia yhteistyöhön ja asiakasohjaukseen j j VATES-päivät, Helsinki Tommi Eskonen

16 Tampereen työvoiman palvelukeskus Tommi Eskonen VATES-päivät paikallisen yhteystyön kehittäminen Yhteistyön kehittäminen Kumppanuus Aktiivinen vuoropuhelu eri toimijatahojen kesken Yhteistyöfoorumit ja muut rakenteet Yhteinen intressi edellyttää kokonaisvaltaista ajattelua, ei pikavoittoja Selkeä ja realistinen kuva eri toimijoiden roolista työllisyydenhoidon kentällä Kumppanuuden kytkentä toimijoiden omiin strategioihin Yhteiset strategiat Yhteiset tavoitteet Yhteinen toimintaohjelma Aiesopimukset Yhteistyösopimukset Suunnitelmat ja toteutuksen säännöllinen seuranta ja arviointi Yhteistyön kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa huhtik-11 2 Palveluun, palvelussa ja palvelusta Asiakasohjauksen ulottuvuudet Kumppaneilla tulisi olla yhteinen näkemys tarjolla olevista palveluista, palvelujen ajoituksesta, asiakasohjauksesta, järjestämisvastuista ja kehittämishaasteista Kuka ohjaa? Kenen vastuulla on asiakasohjaus? Ketä ohjataan? Mikä on kohderyhmä? Minne ohjataan? Palvelun sisältö, tavoite ja soveltuvuus Ohjaus vaatii aikaa asiakkaan kuulemiseen tarpeiden selvittämiseen tiedon keruuseen palvelutarpeen arviointiin suunnitelmalliseen etenemiseen asiakkaan motivaation herättämiseen tuloksen arviointiin huhtik

17 Tampereen työvoiman palvelukeskus Tommi Eskonen VATES-päivät paikallisen yhteystyön kehittäminen Asiakkaiden ohjaus palveluun Palveluun ohjauksessa korostuu siis oikea asiakas oikeaan aikaan oikeassa paikassa Vertauksena takin napittaminen Tahtoa ja tekemistä Yhteiset hankkeet, asiakasohjaus, yhteinen resursointi, kokonaisuuden kehittäminen, prosessiajattelu Luottamus ja sitoutuminen palveluun ohjaavan ja palvelua tuottavan tahon välillä. huhtik-11 4 Palveluun ohjaus Onnistumisen edellytyksiä Palvelut kuin omia Sitoutuminen Kaikki näkevät toiminnan hyödyt Kaikki ovat valmiita panostamaan yhteistyöhön Keskusteluyhteys toimii kaikissa olosuhteissa Luottamus syntyy kun sanat vastaavat tekoja Tavoitteellisuus yhteistyöllä pitää olla tarkoitus Monimutkaiset ongelmat on ratkaistava yhdessä Sitoutuminen edellyttää läheisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia joustavuus Niitä palveluja käytetään, jotka tunnetaan huhtik

18 Tampereen työvoiman palvelukeskus Tommi Eskonen VATES-päivät paikallisen yhteystyön kehittäminen Hyvät käytännöt Konkreettisia esimerkkejä Ohjauksen jatkuva kehittäminen ja uudet avaukset Tiivis ohjausprosessi työvoiman palvelukeskuksessa Kytkeytyminen muiden toimijoiden tuottamiin paveluihin Asiakasohjausta koskevat sopimuksen ja niiden seuranta Palveluportaali ja -kartta, Palvelujen läpinäkyvyys VÄLKE - Välityömarkkinoiden kehittämishanke Käytännön perehdytys, opinpolku Asiakasohjauspiste Paikalliset erot ohjauskäytännöissä ja ohjauksen sujuvuudessa Asiakasohjauksen kipupisteet huhtik-11 6 TYP esimerkkinä Tampereen kaupunkiseudun TYP:n erityispiirteitä Moniammatillinen näkökulma Avoimille työmarkkinoille tähtäävä asiakasprosessi Seudullisuus Vahva työelämäsuuntaus Tiivis yritysyhteistyö Korkea aktivointiaste Jatkuvat asiakasvirrat sisään ja ulos Strateginen palvelujen hankinta Laaja kumppanuus huhtik

19 Tampereen työvoiman palvelukeskus Tommi Eskonen VATES-päivät paikallisen yhteystyön kehittäminen TYP:n prosessi 1 Ohjausprosessi yleisellä tasolla Urasuunnittelu Palveluohjaus Työ 1st Step Aktivoituminen Voimaantuminen Pohjan luominen Lähtötason asettaminen 2nd Step Ammatillinen kehittyminen Osaaminen Taitojen vahvistaminen Valmiuksien parantaminen 3rd Step Liukuma työhön Näyttö Osaamisen osoittaminen Hivuttautuminen työhön huhtik-11 8 Muutosvaiheet TYP:n asiakasprosessi ja asiakkaan muutosvaiheet 2. Harkintavaihe 4. Toimintavaihe - Ongelman tunnistaminen - Ongelman hyväksyminen - Muutoksen toimeenpano 1. Esiharkintavaihe - Ongelma? - TYP vai ei? Urasuunnittelu - Päätös toiminnasta Palveluohjaus 3. Valmistautumisvaihe 5. Ylläpitovaihe Työ - Muutoksen vakiinnuttaminen - Integrointi elämään huhtik

20 Tampereen työvoiman palvelukeskus Tommi Eskonen VATES-päivät paikallisen yhteystyön kehittäminen TYP:n asiakasprosessi Saate Urasuunnittelua tukevat ryhmät Selvitykset US 1. US 2. Välitehtävät US 3. US 4. PO SUUNNITELMA Aktiivinen toiminta Suunnitel- mallinen ohjaus työvoiman palvelukeskukseen Perusvalmiudet Työelämäja ammattiosaaminen Palveluohjaus Tuettu työ TYÖ Realistinen käsitys asiakkaan mahdollisuuksista ja työllistymiseen liittyvistä haasteista Työsuunnitelma jatkoa varten Pohja palvelujen hankinnalle Aktivoituminen välityömarkkinoilla Valmiuksien parantaminen Yhteydet työelämään Oma paikka työelämässä Emo-organisaatiot TYP:n sisäinen prosessi Yhteistyöverkostossa toteutettava prosessi Asiakkaan oma missio YHTEISYMMÄRRYS TILAUS - TYÖNJAKO TUKI - VASTUU huhtik Yhdessä olemme enemmän. Kenenkään elämäntilanne ei muutu hetkessä. Tarvitaan suunnittelua, tukea, yhteistyötä ja palveluja. huhtik

21 Yhteistyössä toimijoiden kesken Projektikoordinaattori Päivi Krook SeAMK

22 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Päivi Krook Käyttäjä ja toimijalähtöinen kehittäminen Kuka osallistuu kehittämistoimintaan? Toimijoiden määrittely Kehittämisprosessin neuvotteleva luonne 1

23 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Päivi Krook Case Alavus Aktivointityön kehittäminen Mukaan kutsuttiin Kokemusasiantuntijoita Työvoimaneuvojia Sosiaalityöntekijöitä Projekti Neljä eri pöytää, jossa keskustelut Yhteenveto Viranomaisten kehittämispäivä Muutosten toteuttaminen Käyttöönotto Tiedotus kokemusasiantuntijoille. 2

24 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Päivi Krook 3

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet, Eksoten kehittämisohjelma Aktivointi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN 19.2.2009 1/7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009 2012 Työvoiman palvelukeskuksen missio Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen (TYP) toiminnan tavoitteena

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5. Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.2014 Kuntien muuttuva rooli työllisyydenhoidossa Resurssit julkisten

Lisätiedot

Vajaakuntoinen TE-toimiston asiakkaana

Vajaakuntoinen TE-toimiston asiakkaana Vajaakuntoinen TE-toimiston asiakkaana Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 31/2011 elina vedenkannas tuomas koskela matti tuusa janne jalava henna harju mona särkelä veijo notkola

Lisätiedot

Kuntouttavan sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus

Kuntouttavan sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus Kuntouttavan sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus MARKKU MÄKI Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Tampereen yliopisto Yhteiskunta-

Lisätiedot

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 1 Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Turun kaupungin tarkastuslautakunta TYÖTÄ JA LEIPÄÄ - Turun työllisyysasioiden arviointi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

2. korjattu painos ISBN 951-609-231-4

2. korjattu painos ISBN 951-609-231-4 1 2. korjattu painos ISBN 951-609-231-4 Eräsalon kirjapaino Tampere 2004 2 TYÖKALUPAKKI työllisyydenhoidon palveluprosesseista Ulla-Maija Koivula & Sanna Koskinen (toim.) Equal-yhteisöaloiteohjelma Euroopan

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu. Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun

Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu. Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun 1 1. Tausta Hallitusohjelman keskeiset tavoitteet liittyvät julkisen talouden vakauttamiseen ja kestävään

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA SOSVOIMA-kehittämiskumppanuus Helsinki 2006 1 SOSVOIMA Julkaisu 1 ISBN (10): 952-493-007-2 (nid.) ISBN (13): 978-952-493-007-9 (nid.) ISBN (10): 952-493-008-0

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISUUNNITELMA 2011-2015

TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISUUNNITELMA 2011-2015 TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISUUNNITELMA 2011-2015 KR/31.5.2010 17 SISÄLLYS 1 PROJEKTIN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Vammaisten henkilöiden osaamista ei saada käyttöön jatko-opintojen jälkeen 3 1.2. Työvalmennuksen

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Kristiina Leinonen Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus.

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus. UUDELY/1408/00.02.00/2012 Kooste Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen TE-toimistojen kommenteista luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien

Lisätiedot

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen)

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toiminnan lakisääteistäminen TYP-toiminnan lakisääteistämisen tavoitteena

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Työ- ja elinkeinotoimistot Työvoiman palvelukeskukset OHJE 21.12.2010 TEM/3366/00.03.01.02/2010 TYÖNHAKIJAN PALVELUPROSESSI Tämä

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.11.2012 allekirjoitettu 9.1.2013 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot