Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2004 tulo- ja menoarvio RECETTES

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2004 tulo- ja menoarvio RECETTES"

Transkriptio

1 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2004 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS 2 0 EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS Euroopan yhteisön maksuosuus * Momentti LUKU Osasto TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA 5 2 TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA Pankkikorkoina saatavat tulot p.m. p.m. p.m. Momentti p.m. p.m. p.m Seurantakeskuksen tileille saadut tulot Julkaisujen myynnistä saadut tulot p.m. p.m. p.m Alamomentti kattaa tulot, jotka on saatu seurantakeskuksen julkaisuista niiden julkaisumuodosta riippumatta ja tekijänoikeuteen liittyvät tulot mukaan lukien. Momentti p.m. p.m. p.m. LUKU 5 2 p.m. p.m. p.m. Osasto 5 p.m. p.m. p.m. 9 MUUT TULOT 9 0 MUUT TULOT Muut tulot Muut tulot Alamomentti kattaa muut tulot, kuten uudelleen käytettävissä olevat tulot. Momentti LUKU Osasto KAIKKI YHTEENSÄ DEPENSES Momentti&cr;Alamomentti Nimike Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 1 HENKILÖSTÖ 1 1 VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

2 1 1 0 Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi Peruspalkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen henkilöstön peruspalkat Perhelisät Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII osa I.&cr;Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan kodinhoitolisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan maastamuutto ja ulkomaan asemapaikan korvaukset Sihteerilisät Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvan pika- ja konekirjoittajina, telexin hoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä toimivan väliaikaisen henkilöstön sihteerilisät. Momentti Väliaikainen henkilöstö Väliaikainen henkilöstö p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.&cr;alamonentti on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan sosiaaliturvamaksut Paikallinen henkilöstö p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.&cr;alamonentti on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaus (ylityö mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista. Momentti p.m. p.m. p.m Henkilöstön ammatillinen koulutus Henkilöstön ammatillinen koulutus Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan äskettäin palvelukseen otettujen henkilöiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutuksen, nykyaikaisten tekniikkojen käyttökurssit, seminaarit, EU-asioita koskevat tiedotustilaisuudet jne.&cr;se kattaa myös laitteiden ja asiakirjojen hankinnat sekä myös järjestelyistä vastaavien konsulttien palkkaamisen. Momentti Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista Sairausvakuutus Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.&cr;euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

3 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuista (0,77 % peruspalkasta). &cr;näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,7854 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla) Työttömyysvakuutus Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla muutetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (EYVL L 265, , s. 1).&cr;Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutuksiin.&cr;sovellettu osuus: 0,8 % peruspalkoista Eläkevakuutusmaksut p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.&cr;alamomentti on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tilapäisen henkilöstön puolesta suorittamat maksuit eläkeoikeuksien muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi alkuperämaassa. Momentti Muut lisät ja korvaukset Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä 5000 p.m Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan:&cr; lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,&cr; toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille tai tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:&cr; kerran kalenterivuodesssa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä,&cr; kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset p.m Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovelleltava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, , s. 1), ja erityisesti sen 75 artiklan 4 kohta.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakkomaksujen hoitajina työskenteleville toimenhaltijoille maksettava erityiskorvaus Muut korvaukset ja takaisinmaksut p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.&cr;alamomentti on tarkoitettu kattamaan:&cr; korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi,&cr; korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen. Momentti Ylityö Ylityö p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti 56 artikla ja niiden liite VI.&cr;Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

4 Momentti p.m. p.m. p.m Täydentävät palvelut Freelance-tulkit p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen seurantakeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa käyttöön tulkkeja.&cr;palkka käsittää peruspalkan lisäksi maksut henkivakuutusjärjestelmään ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole seurantakeskuksen asemapaikassa Väliaikaiset palvelut Määräraha on tarkoitettu kattamaan:&cr; väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen,&cr; ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä,&cr; seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut,&cr; henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi,&cr; komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus Ulkopuoliset palvelut Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission seurantakeskukselle antamasta hallintoavusta aiheutuneet kulut, esimmerkiksi automaattisen palkanlaskennan kulut. Momentti Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden ja 33 artikla ja niiden liite III.&cr;Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön hankintamenettelyistä johtuvat kulut, joihin kuuluu:&cr; julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut,&cr; ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset Matkakulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle Muuttokulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 20 ja 71 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat muuttokustannukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

5 Tilapäinen päiväraha Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen henkilöstön päivärahat, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa palvelukseen tulon jälkeen (matkakulut mukaan lukien). Momentti Palkkojen korjauskertoimet Palkkojen korjauskertoimet Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset Väliaikainen määräraha p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.&cr;euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, , s. 1).&cr;Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, , s. 1).&cr;Alamomentti on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset. Momentti LUKU TYÖMATKAT Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11 ja 13 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti seurantakeskuksen henkilöstön ja seurantakeskukseen komennettujen kansallisten tai kansainvälisen asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut ja poikkeukselliset kulut seurantakeskuksen ulkopuolella pidetyt kokoukset mukaan lukien. Momentti LUKU SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET Ravintolat ja ruokalat Ravintolat ja ruokalat Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahvioiden ja ruokaloiden käyttökustannukset mukaan lukien toimitilojen kunnossapito.&cr;määräraha on tarkoitettu käytettäväksi myös tavanomaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat laitteiden korvaamisesta uusilla ja uusien laitteiden hankinnoista, joita ei voida liittää juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista aiheutuviin kustannuksiin. Momentti Työterveysasema

6 Työterveysasema Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.&cr;lääkärinpalkkioiden lisäksi tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lääkärintarkastusten kulut (erityistutkimukset ja -analyysit jne.), tarvikkeet (siteet, lääkkeet jne.), erityislaitteet ja -varusteet sekä työkyvyttömyyslautakunnan hallinnolliset kustannukset. Momentti LUKU LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto Henkilöstön liikkuvuus * Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät kansallisten hallintojen toimenhaltijoiden ja muiden työntekijöiden komentamisesta tai väliaikaisesta osoittamisesta määräajaksi seurantakeskuksen palvelukseen, jotta asiantuntijavaihtoa voitaisiin tehostaa Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskuksen virkamiesten siirtoon tai kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin osoittamiseen liittyvät menot. Momentti LUKU SOSIAALITURVA Erityisavustukset Erityisavustukset Alamomentti on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle. Momentti Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi virkistyskeskuksen, kulttuuritoimintojen, henkilökunnan klubien ja urheilukeskusten hallinnosta sekä lisävälineistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen osittain sekä eri kansallisuuksien sosiaalisia kontakteja edistävien hankkeiden edistämiseen. Momentti Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusavun, tuet vanhempainyhdistykselle sekä vanhempainyhdistyksen sihteeristölle. Momentti p.m. p.m. p.m Päiväkodit ja lastenseimet Päiväkodit ja lastenseimet p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin. Momentti p.m. p.m. p.m Lisäapu vammaisille Lisäapu vammaisille p.m. p.m. p.m Alamomentilla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu. Momentti p.m. p.m. p.m.

7 LUKU VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN Virkistys- ja edustuskulut Virkistys- ja edustuskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen virkistysmahdollisuuksien luomiseen sekä edustamiseen liittyvistä velvoitteista. Nämä menot voivat aiheutua niihin valtuudet saaneen henkilöstön yksittäisten jäsenten kuluista heidän suorittaessaan tehtäviään osana seurantakeskuksen toimintaa. Momentti LUKU Osasto RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut Vuokrat Määräraha on tarkoitettu seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien sekä varastojen, autotallien ja ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrien maksuun. Momentti Vakuutukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vakuutusmaksut sekä riita-asioihin, siviilioikeudelliseen ja ammatilliseen vastuuseen liittyvät vakuutusmaksut. Momentti Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut. Momentti Siivous ja ylläpito Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi toimitilojen kunnossapitoon, hisseihin, keskuslämmitykseen, ilmastointivälineisiin jne. liittyvät kustannukset, säännöllisestä siivouksesta aiheutuvat menot, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankinnoista sekä uudelleen maalauksesta, korjauksesta ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.&cr;se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon. Momentti Tilojen kalustaminen p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan rakennusten varustamisen, esim. muutoksiin sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä asiantuntijoiden lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvien töiden kustannukset.&cr;a TRADUIRE Momentti p.m. p.m. p.m Rakennusten turvallisuus ja vartiointi Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten ja toimihenkilöiden vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset. Momentti

8 Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten. Momentti p.m. p.m. p.m Muut rakennuksiin liittyvät menot p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut. Momentti p.m. LUKU TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikka Tietojenkäsittelylaitteisto Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne Ohjelmistojen kehittäminen p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintaa koskevien tietojen ja järjestelmien tarkastamiseen liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön kustannukset Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot. Momentti LUKU IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT Tekniset laitteet ja laitteistot Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.&cr;se kattaa myös tulkkausvälineet ja laitteistot vammaisia henkilöitä varten Laitteiden ja laitteistojen uusiminen p.m Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen Alamomentti on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat Ylläpito, käyttö ja korjaaminen p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut. Momentti Irtaimisto Uudet kalustohankinnat Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan toimistokalusteiden ja erikoiskalusteiden hankinnat, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, kirjastohyllyt jne Vanhan kaluston korvaaminen uudella p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaluston uusiminen Kaluston vuokraaminen p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaluston vuokraukset Ylläpito, käyttö ja korjaaminen p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaluston huolto- ja korjauskustannukset. Momentti Kuljetuskaluston vuokraaminen Kuljetuskaluston vuokraaminen Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kustannukset. Momentti Tietopalvelu ja kirjasto

9 Kirjastovarat, kirjojen osto p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta Kirjastotarvikkeet p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset keskuksen omien tarpeiden mukaan Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset. Momentti p.m. p.m. p.m. LUKU JUOKSEVAT HALLINTOMENOT Paperi- ja toimistotarvikkeet Paperi- ja toimistotarvikkeet Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien ajoneuvojen hankkiminen. Momentti Rahoituskulut Pankkikulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi Muut rahoituskulut p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan rahoituskulut, joita alamomentti ei kata. Momentti Oikeuskulut Oikeuskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot. Momentti Vahingonkorvaukset ja korot Vahingonkorvaukset ja korot Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja seurantakeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut. Momentti Muut käyttömenot Erilaiset vakuutukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot p.m. p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kolousten järjestämiseen littyvät kulut Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä laitteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen) Asiakirjojen arkistointi p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelyyn ja hakuun ulkopuolisista arkistoista liittyvät kulut sekä arkistointikulut. Momentti LUKU POSTITUS JA TIETOLIIKENNE Postitus ja tietoliikenne Postitus- ja toimituskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset. Momentti Tietoliikenne

10 Tietoliikennemaksut Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrauskulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot).&cr;se kattaa myös puhelinluettelojen hankinnat Tietoliikennelaitteet Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta tietoliikennelaitteilla, erityisesti kaapeloinnin hankkimisesta, vuokraamisesta, asentamisesta ja kunnossapidosta.&cr;se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimiseen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset. Momentti LUKU KOKOUSKUSTANNUKSET Kokouskustannukset Kokoukset ja ilmoitukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouksiin kutsuttujen sellaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden matka-, päiväraha- ja satunnaiset menot, jotka eivät suoraan osallistu seurantakeskuksen työohjelman toteuttamiseen.&cr;se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä. Momentti Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan yhteistoiminta jäsenvaltioehdokkaiden kanssa ja niiden kanssa pidettävät kokoukset. Momentti p.m. p.m. p.m Muut kokouskulut Muut kokouskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan konferenssimenot ja seminaarit, jotka eivät liity seurantakeskuksen perusrakenteeseen. Momentti LUKU TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoistutkimuksiin liittyvät kustannukset, joista on tehty sopimus asiantuntijoiden ja konsulttien kanssa, silloin kun seurantakeskuksen henkilöstöllä ei ole asianmukaista asiantuntemusta. Momentti LUKU Osasto TOIMINTAMENOT 3 1 VERKOSTOT Verkostot Tietojen kerääminen ja vertailtavuus Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen keräämän tiedon vertailtavuuteen kuten indikaattorien, määritelmien ja kriteerien kehittämiseen liittyvästä toiminnasta Raxen -kansalliset tietokeskukset Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan yhdessä Raxen-verkoston15 kansallisen tietokeskuksen kanssa tehtävän datan keräämisen kustannukset ja kentällä suoritettavat analyysit. Se kattaa myös kansallisten tietokeskusten nopeaan vastausten antamiseen liittyvät tehtävät, niiden kokousten valmistelun ja seurannan sekä tulosten arvioinnin.

11 Kansainväliset verkostot Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tutkijoiden ja asiantuntijoiden aihekohtaisten verkostojen koordinaation kulut kansainvälisellä tasolla Tutkimukset p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan Raxen-verkoston toiminnan kehittämiseen liittyvät erikoistutkimukset silloin, kun seurantakeskuksella ei ole käytössään henkilöstönsä asiantuntemusta. Momentti Raxen-verkoston tekniset piirteet Raxen-verkoston tekniset piirteet Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten teknisten varusteiden (laitteistot ja ohjelmistot) kustannukset, joita tarvitaan Raxen-verkoston tulosten käyttöön saamiseksi. Momentti LUKU TUTKIMUKSET JA OPINNOT Tutkimukset ja opinnot Poliittisten puolueiden ohjelma Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan poliittisten puolueiden rasismista vapaata yhteiskuntaa koskevan ohjelman vaikutusten seurantaan ja valvontaan EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aloitteet, joiden tarkoitus on tukea parasta käytäntöä EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa yhteistyössä Euroopan komission kanssa Europaan unionin erityispyynnöt p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen Euroopan unionin toimielinten erityisestä pyynnöstä tekemät toimet Vähemmistöjä koskevat hankkeet Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen vähemmistöjen hyväksi yhteistyössä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa suorittamat hankkeet Kulttuureihin liittyvät taidot p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät kulttuureihin liittyvien taitojen kehittämistä koskeviin aloitteisiin Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityisesti rotuväkivaltaan liittyvien tosiasioiden ja syiden keräämistä ja analyysiä käsitteleviin työistuntoihin liittyvät menot Erityishankkeet Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi rasististen ilmiöiden analyysiä koskevien tutkimussopimusten menojen kattamiseen ensisijaisilla aloilla, jotka on esitetty seurantakeskuksen vuosi- ja monivuotisessa työohjelmassa. Se sisältää myös valmistelevia toimia käsittelevät seminaarit ja aiempien aloitteiden seurannan. Momentti Työryhmät Työryhmien tärkeimmät asiat Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät seurantakeskuksen asettaman erityistyöryhmän työhön, jonka tavoitteena on yhteistyössä Europaan unionin toimielinten ja elinten kanssa tunnistaa tärkeimmät alat, joilla Euroopan yhteisöjen huomio on tarpeen. Momentti LUKU TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ Tietopalvelu Tietopalvelun perustaminen Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat yleisön käytössä olevan tietopalvelun perustamisesta ja pitämisestä ajan tasalla Internetistä ja erityisverkostoista saatavissa olevan, virtuaalista aineistoa koskevan idean mukaisesti Tietopalvelun laitteet p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietopalvelun aineiston teknisten arkistointi-, yhdistämis- ja hallintavälineiden kustannukset.

12 Kirjat ja tilaukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen ja muiden kuin kausijulkaisujen hankkiminen ja jo olemassaolevien seurantakeskuksen ja tietopalveluosaston tarvitsemien volyymien ajan tasalle saattaminen Sanoma- ja aikakauslehdet Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, erityistilastojen, erilaiten tiedotuslehtien ja online-tietokantojen tilaaminen. Momentti Vuosikertomus Vuosikertomus Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosikertomuksen eri versioiden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset sen tiivistelmä mukaan lukien, jotka seurantakeskuksen on annettava käyttöön. Momentti Pyöreän pöydän keskustelut Euroopan pyöreän pöydän keskustelut Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajien pyöreän pöydän keskustelujen järjestämiskustannukset, mukaan lukien osanottajien matka- ja majoituskustannukset Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat tiedon vaihdosta ja levityksestä kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen välillä, mukaan lukien säännöllisesti ilmestyvä uutislehti ja sähköisessä muodossa oleva tieto Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka liittyvät kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen edustajien erityisseminaareihin, joissa käsitellään seurantakeskuksen valmistelemia suosituksia. Momentti Julkaisut ja tiedotus Julkaisut Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen toimintakertomusten ja muiden julkaisujen laatiminen, toimittaminen ja julkaiseminen missä tahansa muodossa, lukuun ottamatta vuosikertomusta ja tiedotuslehteä Equal Voices hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti. Se sisältää esimerkiksi paperin, tarvittaessa konekirjoituksen, kopioimisen tai painatuksen, diakuvien tekemisen, valokuvat, julisteet, jakelu- ja postituskustannukset sekä muut freelance-kustannukset ja tiedon lisäämiseen seurantakeskuksesta ja sen toiminnasta liittyvät kustannukset. Se sisältää myös seurantakeskusta ja sen internet-sivustoa varten tehtävän suunnittelun Equal Voices i aineisto tiedotusvälineitä varten Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen neljännesvuosittain julkaistavan tiedotuslehden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset.&cr;se sisältää kaiken aineiston missä tahansa muodossa, joka seurantakeskuksen on toimitettava tiedotusvälineiden pyynnöstä ja hallintoneuvoston hyväksymien ohjeiden mukaisesti Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaiseen tiedotusmateriaaliin liittyvät kulut, johon ei ollut ennalta varauduttu, jotta seurantakeskus voisi osallistua erityisaiheita koskevaan julkiseen keskusteluun. Momentti Viestinnän tekniset laitteet Viestinnän tekniset laitteet Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät www-yhteyksien käyttömaksuihin. Momentti LUKU SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

13 Hallintoneuvoston kokoukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.&cr;se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä Johtokunnan kokoukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtokunnan kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.&cr;se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten yhteyshenkilöiden kokousten ja työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.&cr;se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä. Momentti Edistäminen ja tuki Käännökset Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle lähetettyjen asiakirjojen käännöskulut niiden tekstien osalta, jotka liittyvät suoraan seurantakeskuksen velvoitteiden täyttämiseen ja sen työohjelman toteuttamiseen Tulkkaus Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot mukaan lukien komission tulkkien palvelujen korvaukset kaikissa kokouksissa, jotka liittyvät työohjelmien toteuttamiseen. Momentti LUKU Osasto KAIKKI YHTEENSÄ Osastoihin I ja II suunnitellusta tuesta * 200,000 pidetään varattuna johtuen meneillään olevasta parlamentin tutkimuksesta, joka koskee EUMC:n tuottamaa lisäarvoa. EUMC on merkinnyt tämän määrän käytettäväksi budjettikohdassa 1520 siinä tapauksessa, että se saadaan käyttöön.

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2003 2002 2001 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2011

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2011 Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2011 European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Nimike Varainhoitovuosi 2011 Varainhoitovuosi

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOA VIII EUROOPAN OIEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 232 850 1 224 812 1 232

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 1/2014

LISÄTALOUSARVIO 1/2014 Haldusnõukogu LISÄTALOUSARVIO CT/CA-026/FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. Yleistä B. Hinnat C. Tulot D. Menot II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO IV. MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 PÄÄLUOKKA VIII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina,

Lisätiedot

VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO CT/CA-078/2007FI. Hallintoneuvoston 8. marraskuuta 2007 hyväksymä

VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO CT/CA-078/2007FI. Hallintoneuvoston 8. marraskuuta 2007 hyväksymä Hallintoneuvosto VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO CT/CA-078/2007FI Hallintoneuvoston 8. marraskuuta 2007 hyväksymä SISÄLLYS I. JOHDANTO II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO 2008 IV.

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT 38 495 000 37 094 000 37 430 263,51 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 65

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 TA 2015 TA 2014 ero ero % toteutunut 2013 Varsinainen toiminta -646746,21-582246

Lisätiedot

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 15.6.2004 FI Alustava talousarvioesitys vuodeksi 2005 III/1 EUROOPAN YHTEISÖT (EY, EURATOM) ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 NIDE 4 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti.

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti. Edustajiston hyväksymä ylioppilaskunnan talousarvio 2013 JÄSENPALVELUT T TA11 TP11 TA12 LTA12 TA13 Opiskelijakorttitulot 2 500 2 250 2 500 2 500 2 600 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot 16

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat)

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat) Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen LAUSUNTO nro 6/98 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuhun

Lisätiedot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot OYY Luottamuksellinen 13.9.2012 Sivu 1 Edustajistolle hyväksyttäväksi JÄSENALVELUT Opiskelijakorttitulot AA # 2 500 2 250 2 500 2 500 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot # 16 125 14 851 1 600

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 07/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA

Lisätiedot

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Kustannuserä Korvattavat kustannukset Kohdistus Kohdistus tositteella kertoimella A ALLIANSSIHENKILÖSTÖ (hankkeelle työtä tekevät): A1 kuukausi ja tuntipalkat A2

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2009 CT/CA-052/2008FI

TALOUSARVIO VUODELLE 2009 CT/CA-052/2008FI Hallintoneuvosto TALOUSARVIO VUODELLE 2009 CT/CA-052/2008FI HALLINTONEUVOSTO ANTOI HYÄKSYINTÄNSÄ 29. LOKAKUUTA 2008 SISÄLLYS I. JOHDANTO II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. VUODEN 2009 TULOTAULUKKO

Lisätiedot

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0 TAMY TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2014 Jäsenmäärä 11100 11300 Jäsenmaksu 56 54 Molempina vuosina 100 jatkaria TAE TA MUUTOS MUUTOS Toteuma 2014 2013 EUR % 31.12.2013 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 PÄÄLUOKKA VI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 21.9.2005 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys

Lisätiedot

VUODEN 2016 ALUSTAVA TALOUSARVIOESITYS

VUODEN 2016 ALUSTAVA TALOUSARVIOESITYS Hallintoneuvosto VUODEN 2016 ALUSTAVA TALOUSARVIOESITYS CT/CA-004/2015FI SISÄLTÖ I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. HINNAT 2016 C. TULOT D. MENOT E. KÄÄNNÖSKESKUKSEN TOIMINTA II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C2/2004. SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille 14/2003 Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C13 varainhoitovuosi

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014 Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Budjetti Budjetti Toteuma 2014 2013 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta 3000 Vuokratuotot 3001 Vision avustukset 50

Lisätiedot

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00 Liite 2 UUVI syyskokous 13.12.2014 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Toteuma VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta Tuotot 2011 (EK-vaalit) 3000 Vuokratuotot 0,00 0,00 3001 Vision avustukset 300

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2012

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) jäsenmaksu 62 60

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) jäsenmaksu 62 60 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 10600 11300 jäsenmaksu 62 60 TA 2016 TA 2015 ero ero % toteutunut 2014 Varsinainen toiminta -637156-646746,21-548574,21

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

TALOUSARVIO VARAINHOITOVUODELLE 2010 CT/CA-044/2009FI

TALOUSARVIO VARAINHOITOVUODELLE 2010 CT/CA-044/2009FI Hallintoneuvosto TALOUSARVIO VARAINHOITOVUODELLE 2010 CT/CA-044/2009FI HALLINTONEUVOSTON HYVÄKSYMÄ 28. LOKAKUUTA 2009 YHTEENVETO I. JOHDANTO A - YLEISTÄ B - TULOT C - MENOT D - TOIMINTA II. TULO- JA MENOTAULUKKO

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Menomomentteja koskevat yleiset määräykset Menot on jaettu talousarviossa momenteiksi tehtävän tai menojen laadun mukaan. Tehtävän mukaan budjetoituja määrärahoja ovat jäljempänä käsiteltävät virastojen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) 10500 10600 jäsenmaksu 62 62 TA 2017 TA 2016 ero ero % toteutunut 2015 Varsinainen toiminta -633696-637156 -598687,85

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT TAMY TALOUSARVIOESITYS 1.1.-31.12.2013 Jäsenmäärä Jäsenmäärä Toteutunut 11300 11700 31.12.2011 joista 100 jatkaria 300 TAE TA MUUTOS MUUTOS 2013 2012 EUR % 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

Vihreä liitto r.p. Tuloslaskelmaerittelyt 31.12.2007

Vihreä liitto r.p. Tuloslaskelmaerittelyt 31.12.2007 VARSINAINEN TOIMINTA YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Toimisto ja hallinto Toimiston ja hallinnon tuotot 3000 Vuokratuotot 0,00 17 299,09 3001 Henkilöstötuotot 0,03 41 326,54 3002 Työterv.hoidon tulot :Kelakorv

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 7.12.2004, 28.2.2005, 9.3.2009 ja 22.4.2013, 8.6.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 1 Kunnan luottamushenkilöille maksetaan

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Valtuuston hyväksymä 13.12.2012 Voimaantulopäivämäärä 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot