Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2004 tulo- ja menoarvio RECETTES

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2004 tulo- ja menoarvio RECETTES"

Transkriptio

1 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2004 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS 2 0 EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS Euroopan yhteisön maksuosuus * Momentti LUKU Osasto TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA 5 2 TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA Pankkikorkoina saatavat tulot p.m. p.m. p.m. Momentti p.m. p.m. p.m Seurantakeskuksen tileille saadut tulot Julkaisujen myynnistä saadut tulot p.m. p.m. p.m Alamomentti kattaa tulot, jotka on saatu seurantakeskuksen julkaisuista niiden julkaisumuodosta riippumatta ja tekijänoikeuteen liittyvät tulot mukaan lukien. Momentti p.m. p.m. p.m. LUKU 5 2 p.m. p.m. p.m. Osasto 5 p.m. p.m. p.m. 9 MUUT TULOT 9 0 MUUT TULOT Muut tulot Muut tulot Alamomentti kattaa muut tulot, kuten uudelleen käytettävissä olevat tulot. Momentti LUKU Osasto KAIKKI YHTEENSÄ DEPENSES Momentti&cr;Alamomentti Nimike Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 1 HENKILÖSTÖ 1 1 VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

2 1 1 0 Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi Peruspalkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen henkilöstön peruspalkat Perhelisät Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII osa I.&cr;Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan kodinhoitolisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan maastamuutto ja ulkomaan asemapaikan korvaukset Sihteerilisät Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvan pika- ja konekirjoittajina, telexin hoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä toimivan väliaikaisen henkilöstön sihteerilisät. Momentti Väliaikainen henkilöstö Väliaikainen henkilöstö p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.&cr;alamonentti on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan sosiaaliturvamaksut Paikallinen henkilöstö p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.&cr;alamonentti on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaus (ylityö mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista. Momentti p.m. p.m. p.m Henkilöstön ammatillinen koulutus Henkilöstön ammatillinen koulutus Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan äskettäin palvelukseen otettujen henkilöiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutuksen, nykyaikaisten tekniikkojen käyttökurssit, seminaarit, EU-asioita koskevat tiedotustilaisuudet jne.&cr;se kattaa myös laitteiden ja asiakirjojen hankinnat sekä myös järjestelyistä vastaavien konsulttien palkkaamisen. Momentti Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista Sairausvakuutus Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.&cr;euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

3 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuista (0,77 % peruspalkasta). &cr;näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,7854 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla) Työttömyysvakuutus Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla muutetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (EYVL L 265, , s. 1).&cr;Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutuksiin.&cr;sovellettu osuus: 0,8 % peruspalkoista Eläkevakuutusmaksut p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.&cr;alamomentti on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tilapäisen henkilöstön puolesta suorittamat maksuit eläkeoikeuksien muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi alkuperämaassa. Momentti Muut lisät ja korvaukset Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä 5000 p.m Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan:&cr; lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,&cr; toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille tai tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:&cr; kerran kalenterivuodesssa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä,&cr; kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset p.m Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovelleltava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, , s. 1), ja erityisesti sen 75 artiklan 4 kohta.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakkomaksujen hoitajina työskenteleville toimenhaltijoille maksettava erityiskorvaus Muut korvaukset ja takaisinmaksut p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.&cr;alamomentti on tarkoitettu kattamaan:&cr; korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi,&cr; korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen. Momentti Ylityö Ylityö p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti 56 artikla ja niiden liite VI.&cr;Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

4 Momentti p.m. p.m. p.m Täydentävät palvelut Freelance-tulkit p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen seurantakeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa käyttöön tulkkeja.&cr;palkka käsittää peruspalkan lisäksi maksut henkivakuutusjärjestelmään ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole seurantakeskuksen asemapaikassa Väliaikaiset palvelut Määräraha on tarkoitettu kattamaan:&cr; väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen,&cr; ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä,&cr; seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut,&cr; henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi,&cr; komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus Ulkopuoliset palvelut Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission seurantakeskukselle antamasta hallintoavusta aiheutuneet kulut, esimmerkiksi automaattisen palkanlaskennan kulut. Momentti Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden ja 33 artikla ja niiden liite III.&cr;Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön hankintamenettelyistä johtuvat kulut, joihin kuuluu:&cr; julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut,&cr; ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset Matkakulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle Muuttokulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 20 ja 71 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat muuttokustannukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

5 Tilapäinen päiväraha Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen henkilöstön päivärahat, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa palvelukseen tulon jälkeen (matkakulut mukaan lukien). Momentti Palkkojen korjauskertoimet Palkkojen korjauskertoimet Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset Väliaikainen määräraha p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.&cr;euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, , s. 1).&cr;Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, , s. 1).&cr;Alamomentti on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset. Momentti LUKU TYÖMATKAT Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11 ja 13 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti seurantakeskuksen henkilöstön ja seurantakeskukseen komennettujen kansallisten tai kansainvälisen asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut ja poikkeukselliset kulut seurantakeskuksen ulkopuolella pidetyt kokoukset mukaan lukien. Momentti LUKU SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET Ravintolat ja ruokalat Ravintolat ja ruokalat Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahvioiden ja ruokaloiden käyttökustannukset mukaan lukien toimitilojen kunnossapito.&cr;määräraha on tarkoitettu käytettäväksi myös tavanomaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat laitteiden korvaamisesta uusilla ja uusien laitteiden hankinnoista, joita ei voida liittää juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista aiheutuviin kustannuksiin. Momentti Työterveysasema

6 Työterveysasema Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.&cr;lääkärinpalkkioiden lisäksi tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lääkärintarkastusten kulut (erityistutkimukset ja -analyysit jne.), tarvikkeet (siteet, lääkkeet jne.), erityislaitteet ja -varusteet sekä työkyvyttömyyslautakunnan hallinnolliset kustannukset. Momentti LUKU LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto Henkilöstön liikkuvuus * Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät kansallisten hallintojen toimenhaltijoiden ja muiden työntekijöiden komentamisesta tai väliaikaisesta osoittamisesta määräajaksi seurantakeskuksen palvelukseen, jotta asiantuntijavaihtoa voitaisiin tehostaa Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskuksen virkamiesten siirtoon tai kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin osoittamiseen liittyvät menot. Momentti LUKU SOSIAALITURVA Erityisavustukset Erityisavustukset Alamomentti on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle. Momentti Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi virkistyskeskuksen, kulttuuritoimintojen, henkilökunnan klubien ja urheilukeskusten hallinnosta sekä lisävälineistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen osittain sekä eri kansallisuuksien sosiaalisia kontakteja edistävien hankkeiden edistämiseen. Momentti Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusavun, tuet vanhempainyhdistykselle sekä vanhempainyhdistyksen sihteeristölle. Momentti p.m. p.m. p.m Päiväkodit ja lastenseimet Päiväkodit ja lastenseimet p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin. Momentti p.m. p.m. p.m Lisäapu vammaisille Lisäapu vammaisille p.m. p.m. p.m Alamomentilla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu. Momentti p.m. p.m. p.m.

7 LUKU VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN Virkistys- ja edustuskulut Virkistys- ja edustuskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen virkistysmahdollisuuksien luomiseen sekä edustamiseen liittyvistä velvoitteista. Nämä menot voivat aiheutua niihin valtuudet saaneen henkilöstön yksittäisten jäsenten kuluista heidän suorittaessaan tehtäviään osana seurantakeskuksen toimintaa. Momentti LUKU Osasto RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut Vuokrat Määräraha on tarkoitettu seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien sekä varastojen, autotallien ja ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrien maksuun. Momentti Vakuutukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vakuutusmaksut sekä riita-asioihin, siviilioikeudelliseen ja ammatilliseen vastuuseen liittyvät vakuutusmaksut. Momentti Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut. Momentti Siivous ja ylläpito Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi toimitilojen kunnossapitoon, hisseihin, keskuslämmitykseen, ilmastointivälineisiin jne. liittyvät kustannukset, säännöllisestä siivouksesta aiheutuvat menot, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankinnoista sekä uudelleen maalauksesta, korjauksesta ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.&cr;se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon. Momentti Tilojen kalustaminen p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan rakennusten varustamisen, esim. muutoksiin sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä asiantuntijoiden lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvien töiden kustannukset.&cr;a TRADUIRE Momentti p.m. p.m. p.m Rakennusten turvallisuus ja vartiointi Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten ja toimihenkilöiden vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset. Momentti

8 Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten. Momentti p.m. p.m. p.m Muut rakennuksiin liittyvät menot p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut. Momentti p.m. LUKU TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikka Tietojenkäsittelylaitteisto Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne Ohjelmistojen kehittäminen p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintaa koskevien tietojen ja järjestelmien tarkastamiseen liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön kustannukset Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot. Momentti LUKU IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT Tekniset laitteet ja laitteistot Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.&cr;se kattaa myös tulkkausvälineet ja laitteistot vammaisia henkilöitä varten Laitteiden ja laitteistojen uusiminen p.m Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen Alamomentti on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat Ylläpito, käyttö ja korjaaminen p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut. Momentti Irtaimisto Uudet kalustohankinnat Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan toimistokalusteiden ja erikoiskalusteiden hankinnat, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, kirjastohyllyt jne Vanhan kaluston korvaaminen uudella p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaluston uusiminen Kaluston vuokraaminen p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaluston vuokraukset Ylläpito, käyttö ja korjaaminen p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaluston huolto- ja korjauskustannukset. Momentti Kuljetuskaluston vuokraaminen Kuljetuskaluston vuokraaminen Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kustannukset. Momentti Tietopalvelu ja kirjasto

9 Kirjastovarat, kirjojen osto p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta Kirjastotarvikkeet p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset keskuksen omien tarpeiden mukaan Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset. Momentti p.m. p.m. p.m. LUKU JUOKSEVAT HALLINTOMENOT Paperi- ja toimistotarvikkeet Paperi- ja toimistotarvikkeet Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien ajoneuvojen hankkiminen. Momentti Rahoituskulut Pankkikulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi Muut rahoituskulut p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan rahoituskulut, joita alamomentti ei kata. Momentti Oikeuskulut Oikeuskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot. Momentti Vahingonkorvaukset ja korot Vahingonkorvaukset ja korot Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja seurantakeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut. Momentti Muut käyttömenot Erilaiset vakuutukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot p.m. p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kolousten järjestämiseen littyvät kulut Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä laitteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen) Asiakirjojen arkistointi p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelyyn ja hakuun ulkopuolisista arkistoista liittyvät kulut sekä arkistointikulut. Momentti LUKU POSTITUS JA TIETOLIIKENNE Postitus ja tietoliikenne Postitus- ja toimituskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset. Momentti Tietoliikenne

10 Tietoliikennemaksut Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrauskulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot).&cr;se kattaa myös puhelinluettelojen hankinnat Tietoliikennelaitteet Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta tietoliikennelaitteilla, erityisesti kaapeloinnin hankkimisesta, vuokraamisesta, asentamisesta ja kunnossapidosta.&cr;se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimiseen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset. Momentti LUKU KOKOUSKUSTANNUKSET Kokouskustannukset Kokoukset ja ilmoitukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouksiin kutsuttujen sellaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden matka-, päiväraha- ja satunnaiset menot, jotka eivät suoraan osallistu seurantakeskuksen työohjelman toteuttamiseen.&cr;se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä. Momentti Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan yhteistoiminta jäsenvaltioehdokkaiden kanssa ja niiden kanssa pidettävät kokoukset. Momentti p.m. p.m. p.m Muut kokouskulut Muut kokouskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan konferenssimenot ja seminaarit, jotka eivät liity seurantakeskuksen perusrakenteeseen. Momentti LUKU TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoistutkimuksiin liittyvät kustannukset, joista on tehty sopimus asiantuntijoiden ja konsulttien kanssa, silloin kun seurantakeskuksen henkilöstöllä ei ole asianmukaista asiantuntemusta. Momentti LUKU Osasto TOIMINTAMENOT 3 1 VERKOSTOT Verkostot Tietojen kerääminen ja vertailtavuus Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen keräämän tiedon vertailtavuuteen kuten indikaattorien, määritelmien ja kriteerien kehittämiseen liittyvästä toiminnasta Raxen -kansalliset tietokeskukset Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan yhdessä Raxen-verkoston15 kansallisen tietokeskuksen kanssa tehtävän datan keräämisen kustannukset ja kentällä suoritettavat analyysit. Se kattaa myös kansallisten tietokeskusten nopeaan vastausten antamiseen liittyvät tehtävät, niiden kokousten valmistelun ja seurannan sekä tulosten arvioinnin.

11 Kansainväliset verkostot Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tutkijoiden ja asiantuntijoiden aihekohtaisten verkostojen koordinaation kulut kansainvälisellä tasolla Tutkimukset p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan Raxen-verkoston toiminnan kehittämiseen liittyvät erikoistutkimukset silloin, kun seurantakeskuksella ei ole käytössään henkilöstönsä asiantuntemusta. Momentti Raxen-verkoston tekniset piirteet Raxen-verkoston tekniset piirteet Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten teknisten varusteiden (laitteistot ja ohjelmistot) kustannukset, joita tarvitaan Raxen-verkoston tulosten käyttöön saamiseksi. Momentti LUKU TUTKIMUKSET JA OPINNOT Tutkimukset ja opinnot Poliittisten puolueiden ohjelma Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan poliittisten puolueiden rasismista vapaata yhteiskuntaa koskevan ohjelman vaikutusten seurantaan ja valvontaan EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aloitteet, joiden tarkoitus on tukea parasta käytäntöä EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa yhteistyössä Euroopan komission kanssa Europaan unionin erityispyynnöt p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen Euroopan unionin toimielinten erityisestä pyynnöstä tekemät toimet Vähemmistöjä koskevat hankkeet Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen vähemmistöjen hyväksi yhteistyössä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa suorittamat hankkeet Kulttuureihin liittyvät taidot p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät kulttuureihin liittyvien taitojen kehittämistä koskeviin aloitteisiin Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityisesti rotuväkivaltaan liittyvien tosiasioiden ja syiden keräämistä ja analyysiä käsitteleviin työistuntoihin liittyvät menot Erityishankkeet Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi rasististen ilmiöiden analyysiä koskevien tutkimussopimusten menojen kattamiseen ensisijaisilla aloilla, jotka on esitetty seurantakeskuksen vuosi- ja monivuotisessa työohjelmassa. Se sisältää myös valmistelevia toimia käsittelevät seminaarit ja aiempien aloitteiden seurannan. Momentti Työryhmät Työryhmien tärkeimmät asiat Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät seurantakeskuksen asettaman erityistyöryhmän työhön, jonka tavoitteena on yhteistyössä Europaan unionin toimielinten ja elinten kanssa tunnistaa tärkeimmät alat, joilla Euroopan yhteisöjen huomio on tarpeen. Momentti LUKU TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ Tietopalvelu Tietopalvelun perustaminen Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat yleisön käytössä olevan tietopalvelun perustamisesta ja pitämisestä ajan tasalla Internetistä ja erityisverkostoista saatavissa olevan, virtuaalista aineistoa koskevan idean mukaisesti Tietopalvelun laitteet p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietopalvelun aineiston teknisten arkistointi-, yhdistämis- ja hallintavälineiden kustannukset.

12 Kirjat ja tilaukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen ja muiden kuin kausijulkaisujen hankkiminen ja jo olemassaolevien seurantakeskuksen ja tietopalveluosaston tarvitsemien volyymien ajan tasalle saattaminen Sanoma- ja aikakauslehdet Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, erityistilastojen, erilaiten tiedotuslehtien ja online-tietokantojen tilaaminen. Momentti Vuosikertomus Vuosikertomus Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosikertomuksen eri versioiden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset sen tiivistelmä mukaan lukien, jotka seurantakeskuksen on annettava käyttöön. Momentti Pyöreän pöydän keskustelut Euroopan pyöreän pöydän keskustelut Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajien pyöreän pöydän keskustelujen järjestämiskustannukset, mukaan lukien osanottajien matka- ja majoituskustannukset Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat tiedon vaihdosta ja levityksestä kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen välillä, mukaan lukien säännöllisesti ilmestyvä uutislehti ja sähköisessä muodossa oleva tieto Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka liittyvät kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen edustajien erityisseminaareihin, joissa käsitellään seurantakeskuksen valmistelemia suosituksia. Momentti Julkaisut ja tiedotus Julkaisut Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen toimintakertomusten ja muiden julkaisujen laatiminen, toimittaminen ja julkaiseminen missä tahansa muodossa, lukuun ottamatta vuosikertomusta ja tiedotuslehteä Equal Voices hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti. Se sisältää esimerkiksi paperin, tarvittaessa konekirjoituksen, kopioimisen tai painatuksen, diakuvien tekemisen, valokuvat, julisteet, jakelu- ja postituskustannukset sekä muut freelance-kustannukset ja tiedon lisäämiseen seurantakeskuksesta ja sen toiminnasta liittyvät kustannukset. Se sisältää myös seurantakeskusta ja sen internet-sivustoa varten tehtävän suunnittelun Equal Voices i aineisto tiedotusvälineitä varten Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen neljännesvuosittain julkaistavan tiedotuslehden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset.&cr;se sisältää kaiken aineiston missä tahansa muodossa, joka seurantakeskuksen on toimitettava tiedotusvälineiden pyynnöstä ja hallintoneuvoston hyväksymien ohjeiden mukaisesti Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaiseen tiedotusmateriaaliin liittyvät kulut, johon ei ollut ennalta varauduttu, jotta seurantakeskus voisi osallistua erityisaiheita koskevaan julkiseen keskusteluun. Momentti Viestinnän tekniset laitteet Viestinnän tekniset laitteet Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät www-yhteyksien käyttömaksuihin. Momentti LUKU SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

13 Hallintoneuvoston kokoukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.&cr;se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä Johtokunnan kokoukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtokunnan kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.&cr;se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten yhteyshenkilöiden kokousten ja työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.&cr;se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä. Momentti Edistäminen ja tuki Käännökset Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle lähetettyjen asiakirjojen käännöskulut niiden tekstien osalta, jotka liittyvät suoraan seurantakeskuksen velvoitteiden täyttämiseen ja sen työohjelman toteuttamiseen Tulkkaus Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot mukaan lukien komission tulkkien palvelujen korvaukset kaikissa kokouksissa, jotka liittyvät työohjelmien toteuttamiseen. Momentti LUKU Osasto KAIKKI YHTEENSÄ Osastoihin I ja II suunnitellusta tuesta * 200,000 pidetään varattuna johtuen meneillään olevasta parlamentin tutkimuksesta, joka koskee EUMC:n tuottamaa lisäarvoa. EUMC on merkinnyt tämän määrän käytettäväksi budjettikohdassa 1520 siinä tapauksessa, että se saadaan käyttöön.

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOA VIII EUROOPAN OIEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 232 850 1 224 812 1 232

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 PÄÄLUOKKA VIII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina,

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO CT/CA-078/2007FI. Hallintoneuvoston 8. marraskuuta 2007 hyväksymä

VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO CT/CA-078/2007FI. Hallintoneuvoston 8. marraskuuta 2007 hyväksymä Hallintoneuvosto VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO CT/CA-078/2007FI Hallintoneuvoston 8. marraskuuta 2007 hyväksymä SISÄLLYS I. JOHDANTO II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO 2008 IV.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 07/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille 14/2003 Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C13 varainhoitovuosi

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat)

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat) Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen LAUSUNTO nro 6/98 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuhun

Lisätiedot

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 15.6.2004 FI Alustava talousarvioesitys vuodeksi 2005 III/1 EUROOPAN YHTEISÖT (EY, EURATOM) ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 NIDE 4 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) jäsenmaksu 62 60

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) jäsenmaksu 62 60 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 10600 11300 jäsenmaksu 62 60 TA 2016 TA 2015 ero ero % toteutunut 2014 Varsinainen toiminta -637156-646746,21-548574,21

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2009 CT/CA-052/2008FI

TALOUSARVIO VUODELLE 2009 CT/CA-052/2008FI Hallintoneuvosto TALOUSARVIO VUODELLE 2009 CT/CA-052/2008FI HALLINTONEUVOSTO ANTOI HYÄKSYINTÄNSÄ 29. LOKAKUUTA 2008 SISÄLLYS I. JOHDANTO II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. VUODEN 2009 TULOTAULUKKO

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 PÄÄLUOKKA VI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Menomomentteja koskevat yleiset määräykset Menot on jaettu talousarviossa momenteiksi tehtävän tai menojen laadun mukaan. Tehtävän mukaan budjetoituja määrärahoja ovat jäljempänä käsiteltävät virastojen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) 10500 10600 jäsenmaksu 62 62 TA 2017 TA 2016 ero ero % toteutunut 2015 Varsinainen toiminta -633696-637156 -598687,85

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat 1 UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla uusi työntekijä oppii tuntemaan yrityksen ja työpaikan sekä työssä noudatettavat työpaikan järjestykseen ja turvallisuuteen

Lisätiedot

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm:

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm: Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 Vesi-isännöintitehtävien kartoituslomake Vesi-isännöitsijä on vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on osakeyhtiön,

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

Jaostot: - Liikuntajaostolta leikataan 750 euroa, vuoden 2010 toteumaa noudattaen

Jaostot: - Liikuntajaostolta leikataan 750 euroa, vuoden 2010 toteumaa noudattaen Lähtökohtia vuoden 2011 talousarvion laadintaan - Jaostojen toimintaa ja edunvalvontaa priorisoidaan - Lapin ylioppilaslehdestä ja tapahtumatuotannosta sekä tukitoiminnoista tingitään Tuotot: - Vuokratuottoja

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2012

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

Talousarvio 2012 / Keskeiset muutokset

Talousarvio 2012 / Keskeiset muutokset Talousarvio 2012 / Keskeiset muutokset Järjestötoiminnan tukeminen - Järjestösihteerin täysipäiväistäminen - Ainejärjestökoulutukset + 1000 - Järjestötoiminnan tukemisen projekti +1000 Henkilöstön palkkaus

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.4.2007 23 Voimaantulo 1.4.2007 2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

TALOUSARVIO VARAINHOITOVUODELLE 2010 CT/CA-044/2009FI

TALOUSARVIO VARAINHOITOVUODELLE 2010 CT/CA-044/2009FI Hallintoneuvosto TALOUSARVIO VARAINHOITOVUODELLE 2010 CT/CA-044/2009FI HALLINTONEUVOSTON HYVÄKSYMÄ 28. LOKAKUUTA 2009 YHTEENVETO I. JOHDANTO A - YLEISTÄ B - TULOT C - MENOT D - TOIMINTA II. TULO- JA MENOTAULUKKO

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2007 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO OSASTOT 05, 14, 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot Nykyinen versio Muutettu versio Korjattu liite nro: 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kainuun maakunta -kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015

MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015 HELSINGIN KAUPUNGINORKESTERI 12.5.2014 TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 41901 KÄYTTÖMENOT MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015 * Myyntituloja esim. Pro Filharmonialle myynnistä * Ruokalippujen myyntitulo * Pääsylipputulot

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot