Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2004 tulo- ja menoarvio RECETTES

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2004 tulo- ja menoarvio RECETTES"

Transkriptio

1 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2004 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS 2 0 EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS Euroopan yhteisön maksuosuus * Momentti LUKU Osasto TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA 5 2 TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA Pankkikorkoina saatavat tulot p.m. p.m. p.m. Momentti p.m. p.m. p.m Seurantakeskuksen tileille saadut tulot Julkaisujen myynnistä saadut tulot p.m. p.m. p.m Alamomentti kattaa tulot, jotka on saatu seurantakeskuksen julkaisuista niiden julkaisumuodosta riippumatta ja tekijänoikeuteen liittyvät tulot mukaan lukien. Momentti p.m. p.m. p.m. LUKU 5 2 p.m. p.m. p.m. Osasto 5 p.m. p.m. p.m. 9 MUUT TULOT 9 0 MUUT TULOT Muut tulot Muut tulot Alamomentti kattaa muut tulot, kuten uudelleen käytettävissä olevat tulot. Momentti LUKU Osasto KAIKKI YHTEENSÄ DEPENSES Momentti&cr;Alamomentti Nimike Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 1 HENKILÖSTÖ 1 1 VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

2 1 1 0 Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi Peruspalkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen henkilöstön peruspalkat Perhelisät Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII osa I.&cr;Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan kodinhoitolisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan maastamuutto ja ulkomaan asemapaikan korvaukset Sihteerilisät Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvan pika- ja konekirjoittajina, telexin hoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä toimivan väliaikaisen henkilöstön sihteerilisät. Momentti Väliaikainen henkilöstö Väliaikainen henkilöstö p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.&cr;alamonentti on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan sosiaaliturvamaksut Paikallinen henkilöstö p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.&cr;alamonentti on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaus (ylityö mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista. Momentti p.m. p.m. p.m Henkilöstön ammatillinen koulutus Henkilöstön ammatillinen koulutus Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan äskettäin palvelukseen otettujen henkilöiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutuksen, nykyaikaisten tekniikkojen käyttökurssit, seminaarit, EU-asioita koskevat tiedotustilaisuudet jne.&cr;se kattaa myös laitteiden ja asiakirjojen hankinnat sekä myös järjestelyistä vastaavien konsulttien palkkaamisen. Momentti Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista Sairausvakuutus Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.&cr;euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

3 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuista (0,77 % peruspalkasta). &cr;näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,7854 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla) Työttömyysvakuutus Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla muutetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (EYVL L 265, , s. 1).&cr;Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutuksiin.&cr;sovellettu osuus: 0,8 % peruspalkoista Eläkevakuutusmaksut p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.&cr;alamomentti on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tilapäisen henkilöstön puolesta suorittamat maksuit eläkeoikeuksien muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi alkuperämaassa. Momentti Muut lisät ja korvaukset Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä 5000 p.m Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan:&cr; lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,&cr; toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille tai tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:&cr; kerran kalenterivuodesssa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä,&cr; kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset p.m Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovelleltava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, , s. 1), ja erityisesti sen 75 artiklan 4 kohta.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakkomaksujen hoitajina työskenteleville toimenhaltijoille maksettava erityiskorvaus Muut korvaukset ja takaisinmaksut p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.&cr;alamomentti on tarkoitettu kattamaan:&cr; korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi,&cr; korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen. Momentti Ylityö Ylityö p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti 56 artikla ja niiden liite VI.&cr;Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

4 Momentti p.m. p.m. p.m Täydentävät palvelut Freelance-tulkit p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen seurantakeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa käyttöön tulkkeja.&cr;palkka käsittää peruspalkan lisäksi maksut henkivakuutusjärjestelmään ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole seurantakeskuksen asemapaikassa Väliaikaiset palvelut Määräraha on tarkoitettu kattamaan:&cr; väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen,&cr; ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä,&cr; seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut,&cr; henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi,&cr; komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus Ulkopuoliset palvelut Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission seurantakeskukselle antamasta hallintoavusta aiheutuneet kulut, esimmerkiksi automaattisen palkanlaskennan kulut. Momentti Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden ja 33 artikla ja niiden liite III.&cr;Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön hankintamenettelyistä johtuvat kulut, joihin kuuluu:&cr; julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut,&cr; ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset Matkakulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle Muuttokulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 20 ja 71 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat muuttokustannukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

5 Tilapäinen päiväraha Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen henkilöstön päivärahat, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa palvelukseen tulon jälkeen (matkakulut mukaan lukien). Momentti Palkkojen korjauskertoimet Palkkojen korjauskertoimet Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset Väliaikainen määräraha p.m. p.m. p.m Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.&cr;euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, , s. 1).&cr;Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, , s. 1).&cr;Alamomentti on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset. Momentti LUKU TYÖMATKAT Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11 ja 13 artikla.&cr;määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti seurantakeskuksen henkilöstön ja seurantakeskukseen komennettujen kansallisten tai kansainvälisen asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut ja poikkeukselliset kulut seurantakeskuksen ulkopuolella pidetyt kokoukset mukaan lukien. Momentti LUKU SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET Ravintolat ja ruokalat Ravintolat ja ruokalat Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahvioiden ja ruokaloiden käyttökustannukset mukaan lukien toimitilojen kunnossapito.&cr;määräraha on tarkoitettu käytettäväksi myös tavanomaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat laitteiden korvaamisesta uusilla ja uusien laitteiden hankinnoista, joita ei voida liittää juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista aiheutuviin kustannuksiin. Momentti Työterveysasema

6 Työterveysasema Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.&cr;lääkärinpalkkioiden lisäksi tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lääkärintarkastusten kulut (erityistutkimukset ja -analyysit jne.), tarvikkeet (siteet, lääkkeet jne.), erityislaitteet ja -varusteet sekä työkyvyttömyyslautakunnan hallinnolliset kustannukset. Momentti LUKU LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto Henkilöstön liikkuvuus * Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät kansallisten hallintojen toimenhaltijoiden ja muiden työntekijöiden komentamisesta tai väliaikaisesta osoittamisesta määräajaksi seurantakeskuksen palvelukseen, jotta asiantuntijavaihtoa voitaisiin tehostaa Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskuksen virkamiesten siirtoon tai kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin osoittamiseen liittyvät menot. Momentti LUKU SOSIAALITURVA Erityisavustukset Erityisavustukset Alamomentti on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle. Momentti Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi virkistyskeskuksen, kulttuuritoimintojen, henkilökunnan klubien ja urheilukeskusten hallinnosta sekä lisävälineistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen osittain sekä eri kansallisuuksien sosiaalisia kontakteja edistävien hankkeiden edistämiseen. Momentti Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusavun, tuet vanhempainyhdistykselle sekä vanhempainyhdistyksen sihteeristölle. Momentti p.m. p.m. p.m Päiväkodit ja lastenseimet Päiväkodit ja lastenseimet p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin. Momentti p.m. p.m. p.m Lisäapu vammaisille Lisäapu vammaisille p.m. p.m. p.m Alamomentilla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu. Momentti p.m. p.m. p.m.

7 LUKU VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN Virkistys- ja edustuskulut Virkistys- ja edustuskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen virkistysmahdollisuuksien luomiseen sekä edustamiseen liittyvistä velvoitteista. Nämä menot voivat aiheutua niihin valtuudet saaneen henkilöstön yksittäisten jäsenten kuluista heidän suorittaessaan tehtäviään osana seurantakeskuksen toimintaa. Momentti LUKU Osasto RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut Vuokrat Määräraha on tarkoitettu seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien sekä varastojen, autotallien ja ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrien maksuun. Momentti Vakuutukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vakuutusmaksut sekä riita-asioihin, siviilioikeudelliseen ja ammatilliseen vastuuseen liittyvät vakuutusmaksut. Momentti Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut. Momentti Siivous ja ylläpito Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi toimitilojen kunnossapitoon, hisseihin, keskuslämmitykseen, ilmastointivälineisiin jne. liittyvät kustannukset, säännöllisestä siivouksesta aiheutuvat menot, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankinnoista sekä uudelleen maalauksesta, korjauksesta ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.&cr;se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon. Momentti Tilojen kalustaminen p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan rakennusten varustamisen, esim. muutoksiin sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä asiantuntijoiden lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvien töiden kustannukset.&cr;a TRADUIRE Momentti p.m. p.m. p.m Rakennusten turvallisuus ja vartiointi Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten ja toimihenkilöiden vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset. Momentti

8 Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten. Momentti p.m. p.m. p.m Muut rakennuksiin liittyvät menot p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut. Momentti p.m. LUKU TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikka Tietojenkäsittelylaitteisto Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne Ohjelmistojen kehittäminen p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintaa koskevien tietojen ja järjestelmien tarkastamiseen liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön kustannukset Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot. Momentti LUKU IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT Tekniset laitteet ja laitteistot Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.&cr;se kattaa myös tulkkausvälineet ja laitteistot vammaisia henkilöitä varten Laitteiden ja laitteistojen uusiminen p.m Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen Alamomentti on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat Ylläpito, käyttö ja korjaaminen p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut. Momentti Irtaimisto Uudet kalustohankinnat Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan toimistokalusteiden ja erikoiskalusteiden hankinnat, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, kirjastohyllyt jne Vanhan kaluston korvaaminen uudella p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaluston uusiminen Kaluston vuokraaminen p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaluston vuokraukset Ylläpito, käyttö ja korjaaminen p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaluston huolto- ja korjauskustannukset. Momentti Kuljetuskaluston vuokraaminen Kuljetuskaluston vuokraaminen Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kustannukset. Momentti Tietopalvelu ja kirjasto

9 Kirjastovarat, kirjojen osto p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta Kirjastotarvikkeet p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset keskuksen omien tarpeiden mukaan Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset. Momentti p.m. p.m. p.m. LUKU JUOKSEVAT HALLINTOMENOT Paperi- ja toimistotarvikkeet Paperi- ja toimistotarvikkeet Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien ajoneuvojen hankkiminen. Momentti Rahoituskulut Pankkikulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi Muut rahoituskulut p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan rahoituskulut, joita alamomentti ei kata. Momentti Oikeuskulut Oikeuskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot. Momentti Vahingonkorvaukset ja korot Vahingonkorvaukset ja korot Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja seurantakeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut. Momentti Muut käyttömenot Erilaiset vakuutukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot p.m. p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kolousten järjestämiseen littyvät kulut Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä laitteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen) Asiakirjojen arkistointi p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelyyn ja hakuun ulkopuolisista arkistoista liittyvät kulut sekä arkistointikulut. Momentti LUKU POSTITUS JA TIETOLIIKENNE Postitus ja tietoliikenne Postitus- ja toimituskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset. Momentti Tietoliikenne

10 Tietoliikennemaksut Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrauskulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot).&cr;se kattaa myös puhelinluettelojen hankinnat Tietoliikennelaitteet Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta tietoliikennelaitteilla, erityisesti kaapeloinnin hankkimisesta, vuokraamisesta, asentamisesta ja kunnossapidosta.&cr;se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimiseen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset. Momentti LUKU KOKOUSKUSTANNUKSET Kokouskustannukset Kokoukset ja ilmoitukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouksiin kutsuttujen sellaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden matka-, päiväraha- ja satunnaiset menot, jotka eivät suoraan osallistu seurantakeskuksen työohjelman toteuttamiseen.&cr;se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä. Momentti Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa p.m. p.m. p.m Alamomentti on tarkoitettu kattamaan yhteistoiminta jäsenvaltioehdokkaiden kanssa ja niiden kanssa pidettävät kokoukset. Momentti p.m. p.m. p.m Muut kokouskulut Muut kokouskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan konferenssimenot ja seminaarit, jotka eivät liity seurantakeskuksen perusrakenteeseen. Momentti LUKU TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoistutkimuksiin liittyvät kustannukset, joista on tehty sopimus asiantuntijoiden ja konsulttien kanssa, silloin kun seurantakeskuksen henkilöstöllä ei ole asianmukaista asiantuntemusta. Momentti LUKU Osasto TOIMINTAMENOT 3 1 VERKOSTOT Verkostot Tietojen kerääminen ja vertailtavuus Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen keräämän tiedon vertailtavuuteen kuten indikaattorien, määritelmien ja kriteerien kehittämiseen liittyvästä toiminnasta Raxen -kansalliset tietokeskukset Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan yhdessä Raxen-verkoston15 kansallisen tietokeskuksen kanssa tehtävän datan keräämisen kustannukset ja kentällä suoritettavat analyysit. Se kattaa myös kansallisten tietokeskusten nopeaan vastausten antamiseen liittyvät tehtävät, niiden kokousten valmistelun ja seurannan sekä tulosten arvioinnin.

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2003 2002 2001 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO Agis-ohjelman opas 1 SISÄLLYS I. JOHDANTO... 3 I.1. OPPAAN TARKOITUS... 3 I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN... 3 I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY... 3 II.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.3.2002 KOM(2002) 136 lopullinen 2001/0027 (CNS) 2002/0069 (CNS) 2002/0070 (CNS) 2001/0028 (CNS) Muutettu ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöjen virkamiesten

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla:

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla: LUONNOS 7.10.2014 Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 201 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla:

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 3.3.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 63/21 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 438/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, L 72/66 11.3.2004 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 448/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2014 C(2014) 1565 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti

FI Euroopan unionin virallinen lehti L 134/114 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen

Lisätiedot

Basic Texts. Suomennos

Basic Texts. Suomennos Basic Texts Suomennos Basic Texts Suomennos Sisällysluettelo OSA I YLEISSOPIMUS, RAHOITUSPÖYTÄKIRJA JA ERIOIKEUKSIA JA -VAPAUKSIA KOSKEVA PÖYTÄ- KIRJA 1 YLEISSOPIMUS ETELÄISEN PALLONPUOLISKON TÄHTITIETEELLISTÄ

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 TUENSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Tuensaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

Lisätiedot

2001 19 11 CSP EN 00871FI

2001 19 11 CSP EN 00871FI 2001 19 11 CSP EN 00871FI Luonnos: KOMISSION PÄÄTÖS tehty komission sisäisten menettelysääntöjen muuttamisesta (.../.../EY, EHTY, Euratom) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 28. maaliskuuta 2001 Talousarvio 2002 - "Muut pääluokat" TYÖASIAKIRJA Nro 2 Neuvoston talousarvio (Pääluokka II) Budjettivaliokunta Esittelijä: Kathalijne

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 COM(2014) 510 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 FI FI Euroopan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006,

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, 27.12.2006 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 371/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot