ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6."

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI

2 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu. Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.

3 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2016 V/1 EUROOPAN UNIONIN ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

4 FI V/2 Talousarvioesitys vuodeksi JOHDANTO Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n riippumaton tarkastuselin, jolle on annettu ainutlaatuinen tehtävä edistää EU:n varainhoidon kehittämistä sekä tilivelvollisuutta ja avoimuutta. Se toteuttaa tätä tehtäväänsä i) yksilöimällä EU:n kansalaisten taloudellisiin etuihin kohdistuvat riskit ii) antamalla riippumattoman varmennuksen EU:n varainhoidosta sekä iii) opastamalla päätöksentekijöitä julkisten varojen käytön parantamisessa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin tuottaa lisäarvoa julkaisemalla riippumattomiin tarkastus- ja analysointimenettelyihin perustuvia kertomuksia ja lausuntoja, joilla osaltaan edistetään EU:n talousarvion toteuttamisen julkista valvontaa sekä perusteltua päätöksentekoa hallintojärjestelyjen, toimintapolitiikkojen ja ohjelmien suunnittelun sekä EU:n määrärahojen käytön alalla. Tilintarkastustuomioistuin varmistaa, että sen valituissa tarkastustehtävissä ja erityiskertomuksissa i) kuvastuvat varainhoitoon liittyvät riskit, yleinen etu ja tilintarkastustuomioistuimen valmiudet tuottaa tarkastuksillaan lisäarvoa ii) keskitytään tuloksellisuuteen muun muassa näkökohtiin, jotka liittyvät yleisen edun kannalta kiinnostaviin ajankohtaisiin aiheisiin, EU:n korkean tason tavoitteisiin ja monialaisiin politiikkoihin. Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa parhaillaan uudistusprosessia, tavoitteenaan panna täytäntöön vuosia koskeva strategia ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin huomautukset, jotka parlamentti esitti mietinnössään tilintarkastustuomioistuimen asemasta tulevaisuudessa. Tilintarkastustuomioistuimella on tavoitteena uudistuksen avulla i) tulla joustavaksi tehtävälähtöiseksi organisaatioksi, joka kanavoi resurssinsa joustavasti tehtäviin, joissa niitä eniten tarvitaan ii) rationalisoida tuloksellisuuden tarkastuksen prosessia ja nopeuttaa näin tarkastuskertomusten tuottamista iii) tehostaa vuotuista tilintarkastus- ja säännönmukaisuuden tarkastusprosessia iv) varmistaa, että sen tuotteiden vaikutus maksimoidaan panemalla täytäntöön viestintää ja sidosryhmäsuhteita koskeva strategia v) saada viimeaikaiset muutokset näkymään tilintarkastustuomioistuimen hallinnointirakenteessa vi) parantaa henkilöstöresurssi- ja tietotekniikkajärjestelmiään varmistaakseen, että ne tuottavat vaikuttavalla tavalla tiedot, joita rationalisoitujen tarkastusmenettelyjen toteuttaminen joustavassa tehtävälähtöisessä organisaatiossa edellyttää. Tilintarkastustuomioistuimen talousarvioesityksessä varainhoitovuodeksi 2016 on noudatettu täysin komission ohjeita, jotka koskevat toimielinten ennakkoarvioita niiden hallintomenoista varainhoitovuoden 2016 talousarvioesitystä varten ( 1 ). Varainhoitovuoden 2016 talousarviomenettelyyn sovelletaan monissa jäsenvaltioissa edelleen budjettirajoitteita. Tilintarkastustuomioistuin katsoo näin ollen, että on edelleen tarpeen noudattaa kurinalaista budjettipolitiikkaa. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston odotuksiin ( 2 ) näinä vaikeina aikoina etsimällä jatkuvasti mahdollisuuksia järjestää uudelleen henkilöstö- ja muita resurssejaan sekä päivittää työskentelymenetelmiään. Näin tilintarkastustuomioistuin osoittaa, että se on sitoutunut hyödyntämään resurssejaan parhaalla mahdollisella tavalla, saamaan aikaan säästöjä ja tehostamaan toimintaansa. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii minimoimaan hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvat kulunsa. Sen tavoitteena on vähentää kustannuksia niin paljon kuin mahdollista ilman, että tämä haittaa sen ydintoimintaa. Samalla sen on kuitenkin yhä kyettävä palkkaamaan ja pitämään palveluksessaan erittäin ammattitaitoista henkilöstöä, joka on lähtöisin eri puolilta Eurooppaa. (1 ) Muistio Ares (2014) joulukuuta 2014, budjettipääosasto, sekä kirje Euroopan komission budjetista ja henkilöstöstä vastaavalta varapuheenjohtajalta Kristalina Georgievalta tilintarkastustuomioistuimen presidentille, viite Ares (2015)451874, 4. helmikuuta (2 ) Varainhoitovuoden 2016 talousarvioon sovellettavia suuntaviivoja koskevat neuvoston päätelmät, 17. helmikuuta 2015.

5 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2016 V/3 Tavoitteiden saavuttamista silmällä pitäen tilintarkastustuomioistuin pyrkii rationalisoimaan tarkastusprosessia. Erityiskertomusten kohdalla tämä merkitsee sitä, että kertomusten tuottamisajan pitäisi lyhentyä. Vuoden 2015 vuosikertomuksen kohdalla pyritään entistä parempaan kohdentamiseen ja resurssisäästöihin. Samaan aikaan on syytä huomata, että tilintarkastustuomioistuimella on uusia yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin liittyviä tehtäviä, joita varten saatetaan tarvita lisäresursseja erityistietämyksen ja kokemuksen hankkimiseksi. Tämän vuoksi vuonna 2016 ei sovelleta systemaattista korotusta, jolla huomioitaisiin hintojen nousu (komission arvion mukaan hintataso nousee Luxemburgissa 1,9 prosenttia). Tilintarkastustuomioistuin jatkaa toimintaansa aiemmin toteuttamiensa huomattavien säästöjen mukaisesti ja pyrkii saamaan aikaan uusia säästöjä vuonna Varainhoitovuodeksi 2016 haettavien talousarviomäärärahojen kokonaismäärä on näin arvioituna vuoteen 2015 verrattuna 1,86 prosenttia suurempi. Kasvu johtuu seuraavista seikoista: i) kohdassa 3 mainituista poikkeuksellisista eristä ii) kohdassa luetelluista palkkoja koskevista olettamuksista. Yleinen talousarvioesitys vuodelle 2016 on seuraava: (euroa) Ehdotettu talousarvio 2016 Hyväksytty talousarvio 2015 Muutos (prosenttia) Toimintatalousarvio ,55 Poikkeukselliset erät: Kiinteistökustannukset K2-rakennuksen tekninen kunnostaminen 0 0 Joidenkin jäsenten toimikauden päättyminen Tilintarkastustuomioistuimen uudistus (tietotekniikkavaatimukset) Poikkeukselliset erät yhteensä Talousarvioesitys yhteensä ,86 Kun huomioon ei oteta Poikkeuksellisiin eriin sisältyviä kuluja, toimintatalousarvion arvioitu muutos johtuu osastoon 1 tehdystä 1,51 prosentin lisäyksestä, joka perustuu pääosin palkkojen arvioituun mukautukseen. Osastossa 2 on sitä vastoin tosiasiassa 0,79 prosentin vähennys, koska hintatason arvioidaan nousevan Luxemburgissa 1,9 prosenttia. Tässä asiakirjassa esitetään tilintarkastustuomioistuimen ennakkoarvio varainhoitovuoden 2016 tuloista ja menoista ja tuodaan erityisesti esiin muutokset varainhoitovuoden 2015 hyväksyttyyn talousarvioon nähden. 2. KAUDEN TARKASTUSSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Tilintarkastustuomioistuimen kauden tarkastusstrategian päätavoitteena on maksimoida tilintarkastustuomioistuimen panos EU:n julkisen tilivelvollisuuden alalla. Se on tätä tavoitetta silmällä pitäen määrittänyt seuraavat painopisteet ja aikoo kohdentaa tuotteensa EU:n tilivelvollisuuden parantamiseen työskennellä muiden tahojen kanssa tavoitteena tilintarkastustuomioistuimen myötävaikutuksen voimistaminen EU:n tilivelvollisuuden alalla kehittää edelleen tilintarkastustuomioistuimen toimintaa ammattimaisena tarkastuselimenä

6 FI V/4 Talousarvioesitys vuodeksi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tilintarkastustuomioistuimen tietämystä, taitoja ja asiantuntemusta antaa näyttöä tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuudesta ja tilivelvollisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut tuottamaan relevantteja, korkealaatuisia ja oikea-aikaisia tuotteita, joilla autetaan Euroopan unionia parantamaan EU:n tavoitteiden saavuttamiseen käytettäviä julkisia varoja koskevaa tilivelvollisuutta. Kaudella tilintarkastustuomioistuin keskittyy kertomuksissaan, lausunnoissaan ja huomautuksissaan tarpeeseen vahvistaa julkista tilivelvollisuutta ja tarkastusjärjestelyjä parantaa varainhoitoa sekä raportointia, joka koskee EU:n talousarvion toteuttamista ja talousarviovaroilla aikaan saatuja vaikutuksia, sekä vahvistaa EU:n toimintapolitiikkojen ja meno-ohjelmien rakennetta. Tilintarkastustuomioistuimen strategiassa vuosiksi otetaan huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toimii epävarmassa ja muuttuvassa ympäristössä. Tässä tilanteessa tilintarkastustuomioistuin on asettanut etusijalle valmistautumisen niihin muutoksiin, jotka se voi ennakoida, sekä reagointikykynsä nopeuttamisen ja reaktioidensa sopeuttamisen niiden muutosten kohdalla, joita se ei voi ennakoida. 2.1 Tarpeisiin nähden riittävät resurssit Virkojen vähentäminen Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen 27 kohdan mukaan kaikkien toimielinten on vähennettävä henkilöstöä viidellä prosentilla viiden vuoden aikana. Tilintarkastustuomioistuin on suorittanut jo kolme yhden prosentin henkilöstövähennystä (vuosien 2013, 2014 ja 2015 talousarvioissa) ja aikoo vuonna 2016 edelleen vähentää henkilöstöään yhdellä prosentilla. Nykyisiä vuodelle 2015 hyväksyttyjä virkoja (872) vähennetään näin ollen yhdeksällä vuonna Vuoden 2015 tapaan siirretään yksi virka lisää komissioon tilintarkastustuomioistuimen ja komission palkkatoimiston (PMO) sopimuksen mukaisesti. Täten tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 henkilöstötaulukossa on yhteensä 862 virkaa Vaikutukset kiinteämääräiseen perusvähennykseen Talousarvioesityksessä on vahvistettu 2,76 prosentin kiinteämääräinen perusvähennys, joka vastaa yhteensä 23,5:tä avointa virkaa. Jos perusvähennys on tätä suurempi, se muodostaa riskin Euroopan parlamentille ja neuvostolle osoitetuille tilintarkastustuomioistuimen tuotoksille. 3. POIKKEUKSELLISET KYSYMYKSET 3.1 Tilintarkastustuomioistuimen joidenkin jäsenten toimikauden päättyminen Yhdeksän tilintarkastustuomioistuimen jäsenen toimikausi päättyy 6. toukokuuta 2016 ja yhden tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 1. marraskuuta Lukuun 1 0 sisällytetty euron määrä vastaa seitsemän jäsenen lähdöstä ja vaihtumisesta aiheutuvia kustannuksia. 3.2 Tilintarkastustuomioistuimen uudistus: tietotekniikkajärjestelmien uudenaikaistaminen Tilintarkastustuomioistuimen uudistukseen liittyvä talousarvioesitys ( euroa) kattaa nykyisten tietojärjestelmien (Assyst2, tarkastusten hallinnointijärjestelmä AMS, MR, Compass jne.) mukauttamisen ja käännöstoiminnan parantamissuunnitelman. Se kattaa myös uusien järjestelmien kehittämisen (esim. sidosryhmiä, suosituksia ja petostapauksia koskevat tietokannat).

7 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2016 V/5 Myös tilintarkastustuomioistuimen asiakirjahallintajärjestelmää, tietoportaalia ja toimielimen sisäistä hakutoimintoa (tietämyksenhallinta) ollaan parhaillaan kehittämässä lisää. Lisäksi toteutetaan useita merkittäviä uudistukseen liittyviä it-työpaikkahankkeita, kuten yhdennettyä viestintää koskeva hanke, uudet etäkäyttöä koskevat järjestelyt ja uusi virkamatkajärjestelyjä koskeva sovellus. Toiminnan jatkuvuutta koskeviin vuoden 2016 hankkeisiin lukeutuvat siirtyminen Windows 10:een ja Sharepoint 2013:een, Exchange-ohjelman käyttöönotto sekä mahdollisesti tietokeskusten siirtäminen uusiin ylläpitorakenteisiin. 4. TOISTUVAT KYSYMYKSET 4.1 Henkilöstöasiat Toimielimen jäsenten palkkoihin sekä henkilöstön palkkoihin ja korvauksiin käytettävien määrärahojen vahvistamista koskevat olettamukset Komission budjettipääosaston ohjeiden ( 1 ) mukaisesti jäsenten palkkoihin (luku 1 0) ja vakinaisen ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin ja korvauksiin (luku 1 2) sekä muun henkilöstön palkkoihin ja korvauksiin (luku 1 4) haetaan määrärahoja seuraavien olettamusten perusteella: palkkoja ja korvauksia mukautetaan +1,2 prosentilla vuonna 2015 palkkojen ja korvausten +1,8 prosentin mukautus tulee voimaan 1. heinäkuuta 2016 alkaen eli mukautettuja palkkoja ja korvauksia maksetaan kuuden kuukauden ajan vuonna Virkojen/toimien siirtäminen ylempään palkkaluokkaan - vakinaiset virat ja väliaikaiset toimet Virkojen siirtämisestä ylempään palkkaluokkaan urakehitykseen liittyvistä syistä määrätään henkilöstösääntöjen 6 artiklassa, niiden liitteessä I olevassa B jaksossa sekä liitteessä XIII olevassa 10 artiklassa. Näiden määräysten mukaan toimielinten on varmistettava, että ylenemismahdollisuudet ovat riittävät kullekin palkkaluokalle ennalta määritetyn prosenttiosuuden saavuttamiseksi. Tämän vaatimuksen noudattaminen edellyttää, että vuonna 2016 ylempään palkkaluokkaan siirretään seuraavat 23 virkaa/toimea: Siirto palkkaluokasta toiseen Vakinaisten virkojen määrä Väliaikaisten toimien määrä AD 9 AD 10 6 AD 6 AD 7 2 AST 9 AST 10 1 AST 8 AST 9 1 AST 7 AST AST 6 AST 7 1 AST 4 AST 5 2 AST 2 AST 3 7 Kokonaismäärä 17 6 Kyseiset siirrot eivät anna virkamiehille/toimihenkilöille yksilönoikeuksia ylennyksiin eivätkä ne velvoita ylennysten antamiseen. Ylennyspäätökset tehdään henkilöstösääntöjen 45 artiklan mukaisesti pääasiassa ansioiden perusteella Virkojen/toimien siirtäminen tehtäväryhmästä toiseen vakinaiset virat ja väliaikaiset toimet Tilintarkastustuomioistuin pyysi kahden AST 5 ja kahden AST 6 -viran muuttamista AD 5 viroiksi. Pyyntö liittyy tilintarkastustuomioistuimen tavoitteeseen kohdentaa resurssejaan ydintoimintaan ja ottaa palvelukseen tarkastajia ADtehtäväryhmään. Lisäksi pyydetään useiden AST-toimien/virkojen muuttamista uuteen SC-tehtäväryhmään; näin sihteerintehtävät siirtyvät asteittain SC-tehtäväryhmään. (1 ) Muistio Ares(2014) joulukuuta 2014 budjettipääosaston pääjohtajalta pääsihteerille.

8 FI V/6 Talousarvioesitys vuodeksi Siirto tehtäväryhmästä toiseen Vakinaisten virkojen määrä Väliaikaisten toimien määrä AST 6 AD 5 2 AST 5 AD 5 2 AST 4 SC 5 2 AST 2 SC 3 1 AST 2 SC 2 2 Kokonaismäärä Ulkopuolisen henkilöstön lukumäärän kehitys Väliaikaisen erityisasiantuntemuksen tarve näkyy euron menolisäyksenä sopimussuhteista henkilöstöä ja työkomennuksella olevia kansallisia asiantuntijoita koskevassa tilintarkastustuomioistuimen menosuunnitelmassa. Nämä tarpeet johtuvat tilintarkastustuomioistuimen uusista tehtävistä, jotka liittyvät yhteiseen valvontamekanismiin ja yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin. Molemmat mekanismit vaativat pankkialan erityistietämystä ja -kokemusta. Lisäresursseja tarvitaan kattamaan tilintarkastustuomioistuimen osallistuminen kansainvälisiin yhteistyötoimiin, erityisesti kansainväliseen suhdetoimintaan, viestintään ja strategiaan, joista vastaa presidentin alainen osasto. Ulkopuolisen henkilöstön lukumäärän ja siitä aiheutuvien menojen kehitys Euroopan tilintarkastustuomioistuin Talousarvio 2015 Ennakkoarvio 2016 Henkilöstön tyyppi Määrärahat (euroa) Henkilöstön määrä kokoaikaiseksi muutettuna (*) hyväksyttyjen määrärahojen perusteella Määrärahat (euroa) Henkilöstön määrä kokoaikaiseksi muutettuna (*) hyväksyttyjen määrärahojen perusteella Sopimussuhteinen henkilöstö ,00 57, ,00 61,25 Työkomennuksella olevat kansalliset asiantuntijat , ,00 14 Paikallinen henkilöstö ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta Väliaikaiset työntekijät , ,00 1 Parlamentin jäsenten avustajat ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta (*) Kokoaikavastaavasti laskettuna 4.2 Virkamatkoista aiheutuvat menot Arviot tulevana varainhoitovuonna tarvittavista virkamatkamäärärahoista (momentti 1 6 2) laaditaan aikaisin edeltävänä vuonna (vuonna n-1), kun taas tilintarkastustuomioistuimen vuotuinen työohjelma hyväksytään vasta saman vuoden loppupuolella. Talousarvioesityksen laadintahetkellä tilintarkastustuomioistuimen on arvioitava tulevat tarpeensa jo vuonna n-2 lokakuussa suoritetun monivuotisen työsuunnitelmaprosessin tulosten perusteella. Ongelmaa pahentaa se, että suuri osa virkamatkoja koskevista menoista liittyy välittömästi vuotuiseen työohjelmaan eikä niitä ole mahdollista arvioida edellisten vuosien menojen perusteella. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia ei kuitenkaan voida laatia ilman tarkastajien tekemiä virkamatkoja. Jotta työohjelmaa voitaisiin toteuttaa ilman suurempia häiriöitä, tilintarkastustuomioistuimen on varmistettava, että tähän tarkoitukseen on varattu riittävästi varoja, minkä vuoksi määrärahoja jää joinakin vuosina käyttämättä. Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se varmistaa, että käytettyjen määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty. Näin ollen tilintarkastustuomioistuin toivoo budjettivallan käyttäjän ymmärtävän mahdolliseen määrärahojen vajaakäyttöön johtaneet syyt. Tilintarkastustuomioistuin ehdottaa vuoden 2016 tarkastustyöhön ja tukitoimintoihin euron määrää vuoden 2016 talousarvioon.

9 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2016 V/7 5. LISÄTIETOJA Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuotta 2016 koskevan talousarvioesityksen tueksi esitetään seuraavat liitteet: Liite 1: Selvitys vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön sovellettavasta henkilöstöpolitiikasta Liite 2: Määrärahojen lisäysten ja vähennysten perustelut budjettikohdittain

10 FI V/8 Talousarvioesitys vuodeksi LIITE 1 SELVITYS VAKINAISEEN JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN VARAINHOITOASETUKSEN 38 ARTIKLAN NOJALLA SOVELLETTAVASTA POLITIIKASTA Tilintarkastustuomioistuimen ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa ydintoimintaansa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin on pyytänyt tätä tehtävää varten vakinaisia virkoja ja väliaikaisia toimia Euroopan parlamentilta ja neuvostolta, jotka ovat myöntäneet virat ja toimet. Tilintarkastustuomioistuimen virkoja ja toimia koskevat pyynnöt perustuvat mahdollisimman tarkkaan arvioon vähimmäisresursseista, jotka tilintarkastus-tuomioistuimella on oltava käytettävissään pystyäkseen huolehtimaan taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti siihen kohdistuvista, perussopimuksessa asetetuista velvoitteista ja siten tyydyttämään Euroopan parlamentin ja neuvoston sekä muiden tilintarkastustuomioistuimen tuotosten käyttäjien asianmukaiset tarpeet. Saatuaan tarpeellisiksi yksilöimänsä virat ja toimet tilintarkastustuomioistuin pyrkii ottamaan palvelukseensa päteviä henkilöitä, joilla on alan työkokemusta, ja ottamaan huomioon Euroopan unionissa eri kulttuurien, kielten ja työtapojen välillä vallitsevat erot virkoja ja toimia täyttäessään. Tilintarkastustuomioistuimen harjoittama henkilöstöpolitiikka tarjoaa palvelukseen otetulle henkilöstölle myös mahdollisuuden kehittyä jatkuvasti urallaan. Tarkoituksena on motivoida henkilöstöä ja lisätä sen suorituskykyä. Henkilöstöpolitiikan jatkuvalla tarkistamisella ja parantamisella henkilöstöä kannustetaan mahdollisimman korkeatasoisiin suorituksiin. Tilintarkastustuomioistuimen pyrkimyksenä on saada valtaosa henkilöstöstä jäämään tilintarkastustuomioistuimeen pitkäksi aikaa, ja se auttaa mahdollisten ongelmien ratkaisussa niitä henkilöstön jäseniä, joiden suoritukset jäävät tavoitetason alapuolelle. Tilintarkastustuomioistuimella on ollut viime vuosina vaikeuksia rekrytoida ammattitaitoista työvoimaa ja saada se jäämään palvelukseensa. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja niiden toistumisen estämiseksi on ryhdytty muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin: a) Palvelukseen otetulle henkilöstölle tarjotaan täydennyskoulutusta, ja henkilöstön jäsenen alun perin saama koulutus ja työkokemus otetaan huomioon koko uran kestävässä ammatillisessa kehittämissuunnitelmassa. b) Varmistetaan tarkoin, että tilintarkastustuomioistuin tarjoaa vähintään yhtä hyvät henkilöstösääntöjen mukaiset urakehitysmahdollisuudet kuin muut toimielimet. Tähän pyritään erityisesti siirtämällä henkilöstösääntöjen mukaisesti virkoja tarvittaessa ylempään palkkaluokkaan. c) Sovelletaan henkilöstöarviointijärjestelmää, jossa suoritukset arvioidaan selkeisiin tavoitteisiin nähden ja jossa otetaan huomioon ammatillista kehittymistä koskevat tavoitteet. d) Kiinnitetään huomiota työympäristöön ja siihen liittyvään sosiaaliseen infrastruktuuriin Bryssel-ilmiön välttämiseksi eli pyritään estämään alhaisempien elinkustannusten ja paremmalta vaikuttavan elämäntyylin houkuttelemien nuorempien henkilöstön jäsenten joukkoliike Luxemburgista Brysseliin. Siinä tapauksessa, että henkilöstön jäsenet päättävät lähteä tilintarkastustuomioistuimesta jatkaakseen uraansa toisessa toimielimessä, tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yleisesti ottaen liikkuvuus voi Euroopan unionin varainhoidon osalta tuottaa lisäarvoa, kunhan tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön vaihtuvuus pysyy kohtuullisella tasolla.

11 Budjettikohta LIITE 2 Keskeisten lisäysten perustelut budjettikohdittain Talousarvio 2015 Talousarvioesitys 2016 Lisäys euroa euroa euroa % Alamomentti Palkat, korvaukset ja eläkkeet , , ,00 0,86 Palkkojen korotus Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset Perustelu , , ,00 630,56 Seitsemän jäsenen (kymmenestä) toimikauden uusiminen Alamomentti Palkat ja palkanlisät , , ,00 1,45 Palkkojen korotus Alamomentti Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset , , ,00 9,85 Rekrytointien määrän lisääntyminen Alamomentti Muu henkilöstö , , ,00 5,94 Palkkojen korotus ja pieni lisäys sopimussuhteisen henkilöstön määrässä Alamomentti Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto , , ,00 39,21 Kansallisten asiantuntijoiden lukumäärän lisäys + 1 asiantuntija Euroopan investointipankista Alamomentti Muut ulkoiset palvelut , , ,00 2,50 Väliaikaisten työntekijöiden määrän lisääntyminen Alamomentti Kielten alan ulkoiset palvelut , , ,00 1,83 Käännöskustannusten kasvu. Alamomentti Työterveyshuolto , , ,00 0,96 Analyyseihin ja farmaseuttisiin tuotteisiin liittyvien kustannusten lisääntyminen Alamomentti Ravintolat ja ruokalat , , ,00 9,09 Keittiöiden ylläpitosopimuksen lisäkustannukset Alamomentti Vuokrat , , ,00 5,63 Toimitilojen vuokraaminen Strasbourgista (EP) Alamomentti Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu , , ,00 50,00 K2:n kunnostamista ja uutta K1:tä koskevat selvitykset FI Euroopan unionin virallinen lehti L 705/9

12 Budjettikohta Talousarvio 2015 Talousarvioesitys 2016 Lisäys euroa euroa euroa % Alamomentti Energiankulutus , , ,00 1,80 Vuokrattujen tilojen lisääntyminen Alamomentti Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito Alamomentti Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut Perustelu , , ,00 6,88 Tilintarkastustuomioistuimen uudistuksesta aiheutuva lisäys , , ,00 2,33 Tilintarkastustuomioistuimen uudistuksesta aiheutuva lisäys Alamomentti Tekniset tarvikkeet ja laitteistot , , ,00 53,60 Multimedia-konferenssihuoneen aiempaa kalliimmat ylläpito- ja huoltokustannukset Alamomentti Kuljetuskalusto , , ,00 6,96 Virkamatkojen kilometrimäärän kasvu Alamomentti Juridiset kulut , , ,00 80,00 Aiempaan toteutumaan perustuva lisäys Alamomentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset Alamomentti Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot , , ,00 43,57 Asiantuntijoiden lisääntynyt käyttö tarkastustehtävissä , , ,00 4,84 Arkistointikustannusten lisääntyminen Alamomentti Yleisluonteiset julkaisut , , ,00 2,50 Viestintästrategiakustannusten lisääntyminen L 705/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti

13 Budjettikohta Keskeisten vähennysten perustelut budjettikohdittain Talousarvio 2015 Talousarvioesitys 2016 Vähennys euroa euroa euroa % Alamomentti Siirtymäkorvaukset , , ,00 2,71 Edunsaajien määrä vähentynyt Alamomentti Palkallinen ylityö , , ,00 4,62 Säästöt Alamomentti Ammatillinen täydennyskoulutus , , ,00 3,47 Säästöt Alamomentti Virkamatkat , , ,00 2,70 Säästöt Alamomentti Päiväkoti , , ,00 4,21 Euroopan parlamentin ja komission esittämät arviot Alamomentti Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot Perustelu , , ,00 16,67 Palvelutasosopimuksiin liittyvät kustannukset Alamomentti Tilojen kunnostus , , ,00 48,78 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Siivous ja ylläpito , , ,00 0,70 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta , , ,00 2,10 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Muut kiinteistömenot , , ,00 13,46 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Televiestintä , , ,00 11,41 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Irtain omaisuus , , ,00 11,76 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat , , ,00 14,29 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Posti- ja toimitusmaksut , , ,00 14,00 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit , , ,00 7,75 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Virallinen lehti , , ,00 36,36 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä FI Euroopan unionin virallinen lehti L 705/11

14 V/12 FI Talousarvioesitys vuodeksi TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus tilintarkastustuomioistuimen menoista varainhoitovuodelle 2016 Nimike Määrä Menot Omat tulot Saatava

15 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2016 V/13 OMAT TULOT OSASTO 4 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Momentti Alamomentti TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT Nimike Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 % LUKU Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto ,52 94, Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 0, Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto ,01 99,01 LUKU 4 0 YHTEENSÄ ,53 95,24 LUKU Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta ,22 93, Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m , Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä p.m. p.m. 0, LUKU 4 1 YHTEENSÄ ,04 94,03 Osasto 4 Yhteensä ,57 94,80

16 V/14 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi ,52 Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1). Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, , s. 8). Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, , s. 1) Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 p.m. p.m. 0, Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1). Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, , s. 1). Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi ,01

17 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2016 V/15 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET (jatkoa) (jatkoa) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, , s. 1). LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi ,22 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 p.m. p.m ,82 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta ja 48 artikla Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 p.m. p.m. 0, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

18 V/16 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA TEHDYISTÄ URAKOISTA Momentti Nimike Alamomentti LUKU Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (entinen momentti 5 0 0) p.m. p.m. 0, Momentti Yhteensä p.m. p.m. 0, % Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 5 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileille kertyneet tulot p.m. p.m , Ennakkomaksuista kertyvät korot p.m. p.m. 0, LUKU 5 2 YHTEENSÄ p.m. p.m ,31 LUKU Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,

19 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2016 V/17 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 LUKU Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m , Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 7 YHTEENSÄ p.m. p.m ,53 % LUKU Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Vakuutuskorvauksista saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, Osasto 5 Yhteensä p.m. p.m ,84

20 V/18 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 p.m. p.m. 0, Alamomentti on tarkoitettu toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai takaisin saannista kertyviä tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (entinen momentti 5 0 0) Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 p.m. p.m. 0, Alamomentti on tarkoitettu toimielimelle kuuluvan muun kuin kuljetuskalustoon liittyvän irtaimen omaisuuden myynnistä tai takaisinsaannista kertyviä tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. Momentti sisältää myös sähköisten julkaisujen myynnistä kertyvät tulot.

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT 38 495 000 37 094 000 37 430 263,51 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 65

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2003 2002 2001 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 21.9.2005 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 1/2014

LISÄTALOUSARVIO 1/2014 Haldusnõukogu LISÄTALOUSARVIO CT/CA-026/FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. Yleistä B. Hinnat C. Tulot D. Menot II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO IV. MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 7 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C2/2004. SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 20.2.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2008 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 3

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

FI 1 FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BRYSSEL 08/10/2009 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2009 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 26, 30

FI 1 FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BRYSSEL 08/10/2009 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2009 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 26, 30 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BRYSSEL 08/10/2009 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2009 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 26, 30 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 34/2009 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille 14/2003 Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C13 varainhoitovuosi

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 11/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 18.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 337/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01)

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3 III (Tiedotteita) KOMISSIO HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijoille. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0000(BUD) 3.6.2015 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2075(DEC) 2.2.2015 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Talousarvion valvontavaliokunta 2004 8. tammikuuta 2004 KERTOMUSLUONNOS PUHEMIEHISTÖLLE entisten jäsenten yhdistyksen vuosikertomuksesta ja tarkastetuista tileistä vuodelta 2002

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus 28.12.98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/49 KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus (98/C

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. marraskuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 7.10.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 262/1 II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Heikki Kanninen Varapresidentti Euroopan unionin yleinen tuomioistuin Hallintotuomioistuinpäivä 30.1.2015 Helsingin

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMISSION SUOSITUS suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma Eurooppa-koulujen tulevasta rahoituksesta (2002/2083(INI)) ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan,

Euroopan parlamentin päätöslauselma Eurooppa-koulujen tulevasta rahoituksesta (2002/2083(INI)) ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan, P5_TA-PROV(2002)0605 Eurooppa-koulujen rahoitus Euroopan parlamentin päätöslauselma Eurooppa-koulujen tulevasta rahoituksesta (2002/2083(INI)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

ILMOITUS JÄSENTEN TALOUDELLISISTA SIDONNAISUUKSISTA

ILMOITUS JÄSENTEN TALOUDELLISISTA SIDONNAISUUKSISTA ILMOITUS JÄSENTEN TALOUDELLISISTA SIDONNAISUUKSISTA EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN LIITTEESSÄ I OLEVAT EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNNÖT TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN

Lisätiedot

virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu

virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia ISSN 1024-302X C 345 44. vuosikerta 6. joulukuuta 2001 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu I Tiedonantoja

Lisätiedot

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot