ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6."

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI

2 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu. Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.

3 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2016 V/1 EUROOPAN UNIONIN ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

4 FI V/2 Talousarvioesitys vuodeksi JOHDANTO Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n riippumaton tarkastuselin, jolle on annettu ainutlaatuinen tehtävä edistää EU:n varainhoidon kehittämistä sekä tilivelvollisuutta ja avoimuutta. Se toteuttaa tätä tehtäväänsä i) yksilöimällä EU:n kansalaisten taloudellisiin etuihin kohdistuvat riskit ii) antamalla riippumattoman varmennuksen EU:n varainhoidosta sekä iii) opastamalla päätöksentekijöitä julkisten varojen käytön parantamisessa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin tuottaa lisäarvoa julkaisemalla riippumattomiin tarkastus- ja analysointimenettelyihin perustuvia kertomuksia ja lausuntoja, joilla osaltaan edistetään EU:n talousarvion toteuttamisen julkista valvontaa sekä perusteltua päätöksentekoa hallintojärjestelyjen, toimintapolitiikkojen ja ohjelmien suunnittelun sekä EU:n määrärahojen käytön alalla. Tilintarkastustuomioistuin varmistaa, että sen valituissa tarkastustehtävissä ja erityiskertomuksissa i) kuvastuvat varainhoitoon liittyvät riskit, yleinen etu ja tilintarkastustuomioistuimen valmiudet tuottaa tarkastuksillaan lisäarvoa ii) keskitytään tuloksellisuuteen muun muassa näkökohtiin, jotka liittyvät yleisen edun kannalta kiinnostaviin ajankohtaisiin aiheisiin, EU:n korkean tason tavoitteisiin ja monialaisiin politiikkoihin. Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa parhaillaan uudistusprosessia, tavoitteenaan panna täytäntöön vuosia koskeva strategia ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin huomautukset, jotka parlamentti esitti mietinnössään tilintarkastustuomioistuimen asemasta tulevaisuudessa. Tilintarkastustuomioistuimella on tavoitteena uudistuksen avulla i) tulla joustavaksi tehtävälähtöiseksi organisaatioksi, joka kanavoi resurssinsa joustavasti tehtäviin, joissa niitä eniten tarvitaan ii) rationalisoida tuloksellisuuden tarkastuksen prosessia ja nopeuttaa näin tarkastuskertomusten tuottamista iii) tehostaa vuotuista tilintarkastus- ja säännönmukaisuuden tarkastusprosessia iv) varmistaa, että sen tuotteiden vaikutus maksimoidaan panemalla täytäntöön viestintää ja sidosryhmäsuhteita koskeva strategia v) saada viimeaikaiset muutokset näkymään tilintarkastustuomioistuimen hallinnointirakenteessa vi) parantaa henkilöstöresurssi- ja tietotekniikkajärjestelmiään varmistaakseen, että ne tuottavat vaikuttavalla tavalla tiedot, joita rationalisoitujen tarkastusmenettelyjen toteuttaminen joustavassa tehtävälähtöisessä organisaatiossa edellyttää. Tilintarkastustuomioistuimen talousarvioesityksessä varainhoitovuodeksi 2016 on noudatettu täysin komission ohjeita, jotka koskevat toimielinten ennakkoarvioita niiden hallintomenoista varainhoitovuoden 2016 talousarvioesitystä varten ( 1 ). Varainhoitovuoden 2016 talousarviomenettelyyn sovelletaan monissa jäsenvaltioissa edelleen budjettirajoitteita. Tilintarkastustuomioistuin katsoo näin ollen, että on edelleen tarpeen noudattaa kurinalaista budjettipolitiikkaa. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston odotuksiin ( 2 ) näinä vaikeina aikoina etsimällä jatkuvasti mahdollisuuksia järjestää uudelleen henkilöstö- ja muita resurssejaan sekä päivittää työskentelymenetelmiään. Näin tilintarkastustuomioistuin osoittaa, että se on sitoutunut hyödyntämään resurssejaan parhaalla mahdollisella tavalla, saamaan aikaan säästöjä ja tehostamaan toimintaansa. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii minimoimaan hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvat kulunsa. Sen tavoitteena on vähentää kustannuksia niin paljon kuin mahdollista ilman, että tämä haittaa sen ydintoimintaa. Samalla sen on kuitenkin yhä kyettävä palkkaamaan ja pitämään palveluksessaan erittäin ammattitaitoista henkilöstöä, joka on lähtöisin eri puolilta Eurooppaa. (1 ) Muistio Ares (2014) joulukuuta 2014, budjettipääosasto, sekä kirje Euroopan komission budjetista ja henkilöstöstä vastaavalta varapuheenjohtajalta Kristalina Georgievalta tilintarkastustuomioistuimen presidentille, viite Ares (2015)451874, 4. helmikuuta (2 ) Varainhoitovuoden 2016 talousarvioon sovellettavia suuntaviivoja koskevat neuvoston päätelmät, 17. helmikuuta 2015.

5 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2016 V/3 Tavoitteiden saavuttamista silmällä pitäen tilintarkastustuomioistuin pyrkii rationalisoimaan tarkastusprosessia. Erityiskertomusten kohdalla tämä merkitsee sitä, että kertomusten tuottamisajan pitäisi lyhentyä. Vuoden 2015 vuosikertomuksen kohdalla pyritään entistä parempaan kohdentamiseen ja resurssisäästöihin. Samaan aikaan on syytä huomata, että tilintarkastustuomioistuimella on uusia yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin liittyviä tehtäviä, joita varten saatetaan tarvita lisäresursseja erityistietämyksen ja kokemuksen hankkimiseksi. Tämän vuoksi vuonna 2016 ei sovelleta systemaattista korotusta, jolla huomioitaisiin hintojen nousu (komission arvion mukaan hintataso nousee Luxemburgissa 1,9 prosenttia). Tilintarkastustuomioistuin jatkaa toimintaansa aiemmin toteuttamiensa huomattavien säästöjen mukaisesti ja pyrkii saamaan aikaan uusia säästöjä vuonna Varainhoitovuodeksi 2016 haettavien talousarviomäärärahojen kokonaismäärä on näin arvioituna vuoteen 2015 verrattuna 1,86 prosenttia suurempi. Kasvu johtuu seuraavista seikoista: i) kohdassa 3 mainituista poikkeuksellisista eristä ii) kohdassa luetelluista palkkoja koskevista olettamuksista. Yleinen talousarvioesitys vuodelle 2016 on seuraava: (euroa) Ehdotettu talousarvio 2016 Hyväksytty talousarvio 2015 Muutos (prosenttia) Toimintatalousarvio ,55 Poikkeukselliset erät: Kiinteistökustannukset K2-rakennuksen tekninen kunnostaminen 0 0 Joidenkin jäsenten toimikauden päättyminen Tilintarkastustuomioistuimen uudistus (tietotekniikkavaatimukset) Poikkeukselliset erät yhteensä Talousarvioesitys yhteensä ,86 Kun huomioon ei oteta Poikkeuksellisiin eriin sisältyviä kuluja, toimintatalousarvion arvioitu muutos johtuu osastoon 1 tehdystä 1,51 prosentin lisäyksestä, joka perustuu pääosin palkkojen arvioituun mukautukseen. Osastossa 2 on sitä vastoin tosiasiassa 0,79 prosentin vähennys, koska hintatason arvioidaan nousevan Luxemburgissa 1,9 prosenttia. Tässä asiakirjassa esitetään tilintarkastustuomioistuimen ennakkoarvio varainhoitovuoden 2016 tuloista ja menoista ja tuodaan erityisesti esiin muutokset varainhoitovuoden 2015 hyväksyttyyn talousarvioon nähden. 2. KAUDEN TARKASTUSSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Tilintarkastustuomioistuimen kauden tarkastusstrategian päätavoitteena on maksimoida tilintarkastustuomioistuimen panos EU:n julkisen tilivelvollisuuden alalla. Se on tätä tavoitetta silmällä pitäen määrittänyt seuraavat painopisteet ja aikoo kohdentaa tuotteensa EU:n tilivelvollisuuden parantamiseen työskennellä muiden tahojen kanssa tavoitteena tilintarkastustuomioistuimen myötävaikutuksen voimistaminen EU:n tilivelvollisuuden alalla kehittää edelleen tilintarkastustuomioistuimen toimintaa ammattimaisena tarkastuselimenä

6 FI V/4 Talousarvioesitys vuodeksi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tilintarkastustuomioistuimen tietämystä, taitoja ja asiantuntemusta antaa näyttöä tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuudesta ja tilivelvollisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut tuottamaan relevantteja, korkealaatuisia ja oikea-aikaisia tuotteita, joilla autetaan Euroopan unionia parantamaan EU:n tavoitteiden saavuttamiseen käytettäviä julkisia varoja koskevaa tilivelvollisuutta. Kaudella tilintarkastustuomioistuin keskittyy kertomuksissaan, lausunnoissaan ja huomautuksissaan tarpeeseen vahvistaa julkista tilivelvollisuutta ja tarkastusjärjestelyjä parantaa varainhoitoa sekä raportointia, joka koskee EU:n talousarvion toteuttamista ja talousarviovaroilla aikaan saatuja vaikutuksia, sekä vahvistaa EU:n toimintapolitiikkojen ja meno-ohjelmien rakennetta. Tilintarkastustuomioistuimen strategiassa vuosiksi otetaan huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toimii epävarmassa ja muuttuvassa ympäristössä. Tässä tilanteessa tilintarkastustuomioistuin on asettanut etusijalle valmistautumisen niihin muutoksiin, jotka se voi ennakoida, sekä reagointikykynsä nopeuttamisen ja reaktioidensa sopeuttamisen niiden muutosten kohdalla, joita se ei voi ennakoida. 2.1 Tarpeisiin nähden riittävät resurssit Virkojen vähentäminen Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen 27 kohdan mukaan kaikkien toimielinten on vähennettävä henkilöstöä viidellä prosentilla viiden vuoden aikana. Tilintarkastustuomioistuin on suorittanut jo kolme yhden prosentin henkilöstövähennystä (vuosien 2013, 2014 ja 2015 talousarvioissa) ja aikoo vuonna 2016 edelleen vähentää henkilöstöään yhdellä prosentilla. Nykyisiä vuodelle 2015 hyväksyttyjä virkoja (872) vähennetään näin ollen yhdeksällä vuonna Vuoden 2015 tapaan siirretään yksi virka lisää komissioon tilintarkastustuomioistuimen ja komission palkkatoimiston (PMO) sopimuksen mukaisesti. Täten tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 henkilöstötaulukossa on yhteensä 862 virkaa Vaikutukset kiinteämääräiseen perusvähennykseen Talousarvioesityksessä on vahvistettu 2,76 prosentin kiinteämääräinen perusvähennys, joka vastaa yhteensä 23,5:tä avointa virkaa. Jos perusvähennys on tätä suurempi, se muodostaa riskin Euroopan parlamentille ja neuvostolle osoitetuille tilintarkastustuomioistuimen tuotoksille. 3. POIKKEUKSELLISET KYSYMYKSET 3.1 Tilintarkastustuomioistuimen joidenkin jäsenten toimikauden päättyminen Yhdeksän tilintarkastustuomioistuimen jäsenen toimikausi päättyy 6. toukokuuta 2016 ja yhden tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 1. marraskuuta Lukuun 1 0 sisällytetty euron määrä vastaa seitsemän jäsenen lähdöstä ja vaihtumisesta aiheutuvia kustannuksia. 3.2 Tilintarkastustuomioistuimen uudistus: tietotekniikkajärjestelmien uudenaikaistaminen Tilintarkastustuomioistuimen uudistukseen liittyvä talousarvioesitys ( euroa) kattaa nykyisten tietojärjestelmien (Assyst2, tarkastusten hallinnointijärjestelmä AMS, MR, Compass jne.) mukauttamisen ja käännöstoiminnan parantamissuunnitelman. Se kattaa myös uusien järjestelmien kehittämisen (esim. sidosryhmiä, suosituksia ja petostapauksia koskevat tietokannat).

7 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2016 V/5 Myös tilintarkastustuomioistuimen asiakirjahallintajärjestelmää, tietoportaalia ja toimielimen sisäistä hakutoimintoa (tietämyksenhallinta) ollaan parhaillaan kehittämässä lisää. Lisäksi toteutetaan useita merkittäviä uudistukseen liittyviä it-työpaikkahankkeita, kuten yhdennettyä viestintää koskeva hanke, uudet etäkäyttöä koskevat järjestelyt ja uusi virkamatkajärjestelyjä koskeva sovellus. Toiminnan jatkuvuutta koskeviin vuoden 2016 hankkeisiin lukeutuvat siirtyminen Windows 10:een ja Sharepoint 2013:een, Exchange-ohjelman käyttöönotto sekä mahdollisesti tietokeskusten siirtäminen uusiin ylläpitorakenteisiin. 4. TOISTUVAT KYSYMYKSET 4.1 Henkilöstöasiat Toimielimen jäsenten palkkoihin sekä henkilöstön palkkoihin ja korvauksiin käytettävien määrärahojen vahvistamista koskevat olettamukset Komission budjettipääosaston ohjeiden ( 1 ) mukaisesti jäsenten palkkoihin (luku 1 0) ja vakinaisen ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin ja korvauksiin (luku 1 2) sekä muun henkilöstön palkkoihin ja korvauksiin (luku 1 4) haetaan määrärahoja seuraavien olettamusten perusteella: palkkoja ja korvauksia mukautetaan +1,2 prosentilla vuonna 2015 palkkojen ja korvausten +1,8 prosentin mukautus tulee voimaan 1. heinäkuuta 2016 alkaen eli mukautettuja palkkoja ja korvauksia maksetaan kuuden kuukauden ajan vuonna Virkojen/toimien siirtäminen ylempään palkkaluokkaan - vakinaiset virat ja väliaikaiset toimet Virkojen siirtämisestä ylempään palkkaluokkaan urakehitykseen liittyvistä syistä määrätään henkilöstösääntöjen 6 artiklassa, niiden liitteessä I olevassa B jaksossa sekä liitteessä XIII olevassa 10 artiklassa. Näiden määräysten mukaan toimielinten on varmistettava, että ylenemismahdollisuudet ovat riittävät kullekin palkkaluokalle ennalta määritetyn prosenttiosuuden saavuttamiseksi. Tämän vaatimuksen noudattaminen edellyttää, että vuonna 2016 ylempään palkkaluokkaan siirretään seuraavat 23 virkaa/toimea: Siirto palkkaluokasta toiseen Vakinaisten virkojen määrä Väliaikaisten toimien määrä AD 9 AD 10 6 AD 6 AD 7 2 AST 9 AST 10 1 AST 8 AST 9 1 AST 7 AST AST 6 AST 7 1 AST 4 AST 5 2 AST 2 AST 3 7 Kokonaismäärä 17 6 Kyseiset siirrot eivät anna virkamiehille/toimihenkilöille yksilönoikeuksia ylennyksiin eivätkä ne velvoita ylennysten antamiseen. Ylennyspäätökset tehdään henkilöstösääntöjen 45 artiklan mukaisesti pääasiassa ansioiden perusteella Virkojen/toimien siirtäminen tehtäväryhmästä toiseen vakinaiset virat ja väliaikaiset toimet Tilintarkastustuomioistuin pyysi kahden AST 5 ja kahden AST 6 -viran muuttamista AD 5 viroiksi. Pyyntö liittyy tilintarkastustuomioistuimen tavoitteeseen kohdentaa resurssejaan ydintoimintaan ja ottaa palvelukseen tarkastajia ADtehtäväryhmään. Lisäksi pyydetään useiden AST-toimien/virkojen muuttamista uuteen SC-tehtäväryhmään; näin sihteerintehtävät siirtyvät asteittain SC-tehtäväryhmään. (1 ) Muistio Ares(2014) joulukuuta 2014 budjettipääosaston pääjohtajalta pääsihteerille.

8 FI V/6 Talousarvioesitys vuodeksi Siirto tehtäväryhmästä toiseen Vakinaisten virkojen määrä Väliaikaisten toimien määrä AST 6 AD 5 2 AST 5 AD 5 2 AST 4 SC 5 2 AST 2 SC 3 1 AST 2 SC 2 2 Kokonaismäärä Ulkopuolisen henkilöstön lukumäärän kehitys Väliaikaisen erityisasiantuntemuksen tarve näkyy euron menolisäyksenä sopimussuhteista henkilöstöä ja työkomennuksella olevia kansallisia asiantuntijoita koskevassa tilintarkastustuomioistuimen menosuunnitelmassa. Nämä tarpeet johtuvat tilintarkastustuomioistuimen uusista tehtävistä, jotka liittyvät yhteiseen valvontamekanismiin ja yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin. Molemmat mekanismit vaativat pankkialan erityistietämystä ja -kokemusta. Lisäresursseja tarvitaan kattamaan tilintarkastustuomioistuimen osallistuminen kansainvälisiin yhteistyötoimiin, erityisesti kansainväliseen suhdetoimintaan, viestintään ja strategiaan, joista vastaa presidentin alainen osasto. Ulkopuolisen henkilöstön lukumäärän ja siitä aiheutuvien menojen kehitys Euroopan tilintarkastustuomioistuin Talousarvio 2015 Ennakkoarvio 2016 Henkilöstön tyyppi Määrärahat (euroa) Henkilöstön määrä kokoaikaiseksi muutettuna (*) hyväksyttyjen määrärahojen perusteella Määrärahat (euroa) Henkilöstön määrä kokoaikaiseksi muutettuna (*) hyväksyttyjen määrärahojen perusteella Sopimussuhteinen henkilöstö ,00 57, ,00 61,25 Työkomennuksella olevat kansalliset asiantuntijat , ,00 14 Paikallinen henkilöstö ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta Väliaikaiset työntekijät , ,00 1 Parlamentin jäsenten avustajat ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta (*) Kokoaikavastaavasti laskettuna 4.2 Virkamatkoista aiheutuvat menot Arviot tulevana varainhoitovuonna tarvittavista virkamatkamäärärahoista (momentti 1 6 2) laaditaan aikaisin edeltävänä vuonna (vuonna n-1), kun taas tilintarkastustuomioistuimen vuotuinen työohjelma hyväksytään vasta saman vuoden loppupuolella. Talousarvioesityksen laadintahetkellä tilintarkastustuomioistuimen on arvioitava tulevat tarpeensa jo vuonna n-2 lokakuussa suoritetun monivuotisen työsuunnitelmaprosessin tulosten perusteella. Ongelmaa pahentaa se, että suuri osa virkamatkoja koskevista menoista liittyy välittömästi vuotuiseen työohjelmaan eikä niitä ole mahdollista arvioida edellisten vuosien menojen perusteella. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia ei kuitenkaan voida laatia ilman tarkastajien tekemiä virkamatkoja. Jotta työohjelmaa voitaisiin toteuttaa ilman suurempia häiriöitä, tilintarkastustuomioistuimen on varmistettava, että tähän tarkoitukseen on varattu riittävästi varoja, minkä vuoksi määrärahoja jää joinakin vuosina käyttämättä. Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se varmistaa, että käytettyjen määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty. Näin ollen tilintarkastustuomioistuin toivoo budjettivallan käyttäjän ymmärtävän mahdolliseen määrärahojen vajaakäyttöön johtaneet syyt. Tilintarkastustuomioistuin ehdottaa vuoden 2016 tarkastustyöhön ja tukitoimintoihin euron määrää vuoden 2016 talousarvioon.

9 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2016 V/7 5. LISÄTIETOJA Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuotta 2016 koskevan talousarvioesityksen tueksi esitetään seuraavat liitteet: Liite 1: Selvitys vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön sovellettavasta henkilöstöpolitiikasta Liite 2: Määrärahojen lisäysten ja vähennysten perustelut budjettikohdittain

10 FI V/8 Talousarvioesitys vuodeksi LIITE 1 SELVITYS VAKINAISEEN JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN VARAINHOITOASETUKSEN 38 ARTIKLAN NOJALLA SOVELLETTAVASTA POLITIIKASTA Tilintarkastustuomioistuimen ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa ydintoimintaansa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin on pyytänyt tätä tehtävää varten vakinaisia virkoja ja väliaikaisia toimia Euroopan parlamentilta ja neuvostolta, jotka ovat myöntäneet virat ja toimet. Tilintarkastustuomioistuimen virkoja ja toimia koskevat pyynnöt perustuvat mahdollisimman tarkkaan arvioon vähimmäisresursseista, jotka tilintarkastus-tuomioistuimella on oltava käytettävissään pystyäkseen huolehtimaan taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti siihen kohdistuvista, perussopimuksessa asetetuista velvoitteista ja siten tyydyttämään Euroopan parlamentin ja neuvoston sekä muiden tilintarkastustuomioistuimen tuotosten käyttäjien asianmukaiset tarpeet. Saatuaan tarpeellisiksi yksilöimänsä virat ja toimet tilintarkastustuomioistuin pyrkii ottamaan palvelukseensa päteviä henkilöitä, joilla on alan työkokemusta, ja ottamaan huomioon Euroopan unionissa eri kulttuurien, kielten ja työtapojen välillä vallitsevat erot virkoja ja toimia täyttäessään. Tilintarkastustuomioistuimen harjoittama henkilöstöpolitiikka tarjoaa palvelukseen otetulle henkilöstölle myös mahdollisuuden kehittyä jatkuvasti urallaan. Tarkoituksena on motivoida henkilöstöä ja lisätä sen suorituskykyä. Henkilöstöpolitiikan jatkuvalla tarkistamisella ja parantamisella henkilöstöä kannustetaan mahdollisimman korkeatasoisiin suorituksiin. Tilintarkastustuomioistuimen pyrkimyksenä on saada valtaosa henkilöstöstä jäämään tilintarkastustuomioistuimeen pitkäksi aikaa, ja se auttaa mahdollisten ongelmien ratkaisussa niitä henkilöstön jäseniä, joiden suoritukset jäävät tavoitetason alapuolelle. Tilintarkastustuomioistuimella on ollut viime vuosina vaikeuksia rekrytoida ammattitaitoista työvoimaa ja saada se jäämään palvelukseensa. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja niiden toistumisen estämiseksi on ryhdytty muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin: a) Palvelukseen otetulle henkilöstölle tarjotaan täydennyskoulutusta, ja henkilöstön jäsenen alun perin saama koulutus ja työkokemus otetaan huomioon koko uran kestävässä ammatillisessa kehittämissuunnitelmassa. b) Varmistetaan tarkoin, että tilintarkastustuomioistuin tarjoaa vähintään yhtä hyvät henkilöstösääntöjen mukaiset urakehitysmahdollisuudet kuin muut toimielimet. Tähän pyritään erityisesti siirtämällä henkilöstösääntöjen mukaisesti virkoja tarvittaessa ylempään palkkaluokkaan. c) Sovelletaan henkilöstöarviointijärjestelmää, jossa suoritukset arvioidaan selkeisiin tavoitteisiin nähden ja jossa otetaan huomioon ammatillista kehittymistä koskevat tavoitteet. d) Kiinnitetään huomiota työympäristöön ja siihen liittyvään sosiaaliseen infrastruktuuriin Bryssel-ilmiön välttämiseksi eli pyritään estämään alhaisempien elinkustannusten ja paremmalta vaikuttavan elämäntyylin houkuttelemien nuorempien henkilöstön jäsenten joukkoliike Luxemburgista Brysseliin. Siinä tapauksessa, että henkilöstön jäsenet päättävät lähteä tilintarkastustuomioistuimesta jatkaakseen uraansa toisessa toimielimessä, tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yleisesti ottaen liikkuvuus voi Euroopan unionin varainhoidon osalta tuottaa lisäarvoa, kunhan tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön vaihtuvuus pysyy kohtuullisella tasolla.

11 Budjettikohta LIITE 2 Keskeisten lisäysten perustelut budjettikohdittain Talousarvio 2015 Talousarvioesitys 2016 Lisäys euroa euroa euroa % Alamomentti Palkat, korvaukset ja eläkkeet , , ,00 0,86 Palkkojen korotus Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset Perustelu , , ,00 630,56 Seitsemän jäsenen (kymmenestä) toimikauden uusiminen Alamomentti Palkat ja palkanlisät , , ,00 1,45 Palkkojen korotus Alamomentti Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset , , ,00 9,85 Rekrytointien määrän lisääntyminen Alamomentti Muu henkilöstö , , ,00 5,94 Palkkojen korotus ja pieni lisäys sopimussuhteisen henkilöstön määrässä Alamomentti Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto , , ,00 39,21 Kansallisten asiantuntijoiden lukumäärän lisäys + 1 asiantuntija Euroopan investointipankista Alamomentti Muut ulkoiset palvelut , , ,00 2,50 Väliaikaisten työntekijöiden määrän lisääntyminen Alamomentti Kielten alan ulkoiset palvelut , , ,00 1,83 Käännöskustannusten kasvu. Alamomentti Työterveyshuolto , , ,00 0,96 Analyyseihin ja farmaseuttisiin tuotteisiin liittyvien kustannusten lisääntyminen Alamomentti Ravintolat ja ruokalat , , ,00 9,09 Keittiöiden ylläpitosopimuksen lisäkustannukset Alamomentti Vuokrat , , ,00 5,63 Toimitilojen vuokraaminen Strasbourgista (EP) Alamomentti Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu , , ,00 50,00 K2:n kunnostamista ja uutta K1:tä koskevat selvitykset FI Euroopan unionin virallinen lehti L 705/9

12 Budjettikohta Talousarvio 2015 Talousarvioesitys 2016 Lisäys euroa euroa euroa % Alamomentti Energiankulutus , , ,00 1,80 Vuokrattujen tilojen lisääntyminen Alamomentti Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito Alamomentti Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut Perustelu , , ,00 6,88 Tilintarkastustuomioistuimen uudistuksesta aiheutuva lisäys , , ,00 2,33 Tilintarkastustuomioistuimen uudistuksesta aiheutuva lisäys Alamomentti Tekniset tarvikkeet ja laitteistot , , ,00 53,60 Multimedia-konferenssihuoneen aiempaa kalliimmat ylläpito- ja huoltokustannukset Alamomentti Kuljetuskalusto , , ,00 6,96 Virkamatkojen kilometrimäärän kasvu Alamomentti Juridiset kulut , , ,00 80,00 Aiempaan toteutumaan perustuva lisäys Alamomentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset Alamomentti Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot , , ,00 43,57 Asiantuntijoiden lisääntynyt käyttö tarkastustehtävissä , , ,00 4,84 Arkistointikustannusten lisääntyminen Alamomentti Yleisluonteiset julkaisut , , ,00 2,50 Viestintästrategiakustannusten lisääntyminen L 705/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti

13 Budjettikohta Keskeisten vähennysten perustelut budjettikohdittain Talousarvio 2015 Talousarvioesitys 2016 Vähennys euroa euroa euroa % Alamomentti Siirtymäkorvaukset , , ,00 2,71 Edunsaajien määrä vähentynyt Alamomentti Palkallinen ylityö , , ,00 4,62 Säästöt Alamomentti Ammatillinen täydennyskoulutus , , ,00 3,47 Säästöt Alamomentti Virkamatkat , , ,00 2,70 Säästöt Alamomentti Päiväkoti , , ,00 4,21 Euroopan parlamentin ja komission esittämät arviot Alamomentti Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot Perustelu , , ,00 16,67 Palvelutasosopimuksiin liittyvät kustannukset Alamomentti Tilojen kunnostus , , ,00 48,78 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Siivous ja ylläpito , , ,00 0,70 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta , , ,00 2,10 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Muut kiinteistömenot , , ,00 13,46 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Televiestintä , , ,00 11,41 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Irtain omaisuus , , ,00 11,76 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat , , ,00 14,29 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Posti- ja toimitusmaksut , , ,00 14,00 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit , , ,00 7,75 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä Alamomentti Virallinen lehti , , ,00 36,36 Säästöt hallinnollisista tukitoiminnoista johtuvien kustannusten vähentämisestä FI Euroopan unionin virallinen lehti L 705/11

14 V/12 FI Talousarvioesitys vuodeksi TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus tilintarkastustuomioistuimen menoista varainhoitovuodelle 2016 Nimike Määrä Menot Omat tulot Saatava

15 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2016 V/13 OMAT TULOT OSASTO 4 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Momentti Alamomentti TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT Nimike Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 % LUKU Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto ,52 94, Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 0, Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto ,01 99,01 LUKU 4 0 YHTEENSÄ ,53 95,24 LUKU Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta ,22 93, Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m , Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä p.m. p.m. 0, LUKU 4 1 YHTEENSÄ ,04 94,03 Osasto 4 Yhteensä ,57 94,80

16 V/14 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi ,52 Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1). Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, , s. 8). Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, , s. 1) Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 p.m. p.m. 0, Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1). Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, , s. 1). Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi ,01

17 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2016 V/15 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET (jatkoa) (jatkoa) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, , s. 1). LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi ,22 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 p.m. p.m ,82 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta ja 48 artikla Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 p.m. p.m. 0, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

18 V/16 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA TEHDYISTÄ URAKOISTA Momentti Nimike Alamomentti LUKU Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (entinen momentti 5 0 0) p.m. p.m. 0, Momentti Yhteensä p.m. p.m. 0, % Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 5 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileille kertyneet tulot p.m. p.m , Ennakkomaksuista kertyvät korot p.m. p.m. 0, LUKU 5 2 YHTEENSÄ p.m. p.m ,31 LUKU Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,

19 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2016 V/17 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 LUKU Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m , Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 7 YHTEENSÄ p.m. p.m ,53 % LUKU Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Vakuutuskorvauksista saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, Osasto 5 Yhteensä p.m. p.m ,84

20 V/18 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 p.m. p.m. 0, Alamomentti on tarkoitettu toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai takaisin saannista kertyviä tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (entinen momentti 5 0 0) Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 p.m. p.m. 0, Alamomentti on tarkoitettu toimielimelle kuuluvan muun kuin kuljetuskalustoon liittyvän irtaimen omaisuuden myynnistä tai takaisinsaannista kertyviä tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. Momentti sisältää myös sähköisten julkaisujen myynnistä kertyvät tulot.

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/75 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) JOHDANTO

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 3.3.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 63/21 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 438/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/71 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) SISÄLLYS

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan. Säännönmukaisuuden Tarkastuksen. Käsikirja

Euroopan. Säännönmukaisuuden Tarkastuksen. Käsikirja Euroopan Tilintarkastustuomioistuin 2012 Tilintarkastuksen ja Säännönmukaisuuden Tarkastuksen Käsikirja FI 2 Yleiskatsaus TILINTARKASTUKSEN JA SÄÄNNÖNMUKAISUUDEN TARKASTUKSEN KÄSIKIRJA YLEISKATSAUS TILINTARKASTUKSEN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden,

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden, BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN, ESPANJAN KUNINGASKUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN, ITALIAN TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2012 COM(2012) 117 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Jatkotoimet 12 päivänä heinäkuuta 2011 annetulle neuvoston päätökselle 2011/734/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot