KUNTOUTUSSUUNNITELMA - tienviitta sairaudesta elämäntielle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOUTUSSUUNNITELMA - tienviitta sairaudesta elämäntielle"

Transkriptio

1 KUNTOUTUSSUUNNITELMA - tienviitta sairaudesta elämäntielle Kuntoutussuunnitelma estää potilasta eksymästä monimutkaisessa palvelujärjestelmässä ja pettymästä saamaansa tukeen. Oikeus kuntoutussuunnitelmaan ja oman kuntoutuksen suunnitteluun on kirjattu lakiin. Esitiedot sairauden kehittymisestä, lääketieteellisten tutkimustulosten merkityksen arviointi ja saadun tiedon perusteella tehty hoitosuunnitelma ovat luontevaa lääkärin työtä. Asiat kirjataan tarkoin. Tilanne näyttää mutkistuvan, jos hyvästäkin hoidosta huolimatta jää sellaisia vajavaisuuksia, jotka enemmän tai vähemmän rajoittavat sairaan ihmisen normaaleja toimintoja, ihmissuhdetaitoja, elämänuskoa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Nämä ovat asioita, jotka ovat hyvin henkilökohtaisia ja yksilöllisiä ja joihin kuntoutuksella voidaan useimmiten vaikuttaa. Niissä on monesti hyvin vähän enää lääketiedettä elämän mahdollisuuksien tiedettä sitäkin enemmän. Siksi tällaisen ennakkoelämänkerran laatiminen kirjalliseen muotoon voi hoitotiimistä tuntua vaikealta. Potilasta se kuitenkin estää eksymästä monimutkaisessa palvelujärjestelmässä, pettymästä saamaansa apuun ja tukeen sekä tarpeettomasta uupumisesta sairauden taakan alle. Lainvoimainen oikeus Ilmeisen usein terveydenhuollon ammattilaiset pitävät kirjallista kuntoutussuunnitelmaa pakkopullana ja kuntoutusta kustantavan tahon tarpeettomana byrokratiana. Niin ei asia kuitenkaan ole. Vuonna 1991 toteutetun kuntoutuslainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä ja useissa muissa laeissa sen jälkeenkin on potilaalle säädetty oikeus paitsi osallistua itse oman kuntoutuksensa suunnitteluun, myös oikeus hänen hoidostaan vastaavan yksikön tai lääkärin laatimaan kuntoutussuunnitelmaan. Erityisesti sitä korostetaan Kelan järjestämässä vaikeavammaisten lääkinnällisessä kuntoutuksessa, mutta yhtä lailla myös terveyskeskusten ja sairaaloiden toteuttamassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Vaatimus sisältyy myös kuntoutusrahalaissa, jonka perusteella työikäinen kuntoutuja ja kuntoutukseen osallistuva läheinen voivat saada palkan korvaavaa rahallista tukea kuntoutuksen tai sen odotuksen ajalta. Myös nykyinen työeläkelainsäädäntö ja kuntoutuksen asiakasyhteistyölaki edellyttävät suunnitelmallista kuntoutuksen toteutusta. Kuntoutujan tarpeiden, toiveiden ja mahdollisuuksien huomioon ottamisella luodaan perusta kuntoutukseen sitoutumiselle, motivaatiolle ja tuloksellisuudelle. Suunnitelma toimii myös kuntoutujan, viranomaisten ja kuntoutuksen toteuttajien välisenä yhteistyön ja työnjaon välineenä. Se estää siis viidakon lakien toteutumisen ja mahdollistaa kuntoutujan keskittymisen olennaiseen, omaan kuntoutumiseensa. Vaivattomasti, varhain ja asiantuntevasti Lääkäri on opetettu tunnistamaan sairauksia ja hoitamaan niitä hyväksytyillä ja vaikuttavilla menetelmillä. Kokenut kliinikkolääkäri on kuitenkin huomannut, että koulutus ei ole antanut kuin pinnallisin viittauksin oppia kuntoutumisen edellytyksistä, saati kuntoutussuunnitelman tarpeellisuudesta. Hoidon tavoite on paraneminen, mutta hyväkään hoito ei aina auta selviytymään sairauden seurauksista. Varhain aloitettu kuntoutus on vaivattomin ja vaikuttavin

2 tapa toimia tällaisessa tilanteessa. Hyvä esimerkki on Parkinsonin tauti, jossa kuntoutuksen tuloksellisin aloitusajankohta on silloin, kun lääkehoito alkaa vaikuttaa. Lait eivät juurikaan kerro, mitä kuntoutus sitten on. Vain tapaturma- ja liikennevakuutuslaissa sanotaan selvästi, että kuntoutuksella tarkoitetaan sellaista toimenpiteiden kokonaisuutta, jolla edistetään ja tuetaan kuntoutujan työhön paluuta ja työssä suoriutumista, ehkäistään, poistetaan ja vähennetään työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia haittoja sekä ylläpidetään ja parannetaan hänen itsenäistä suoriutumiskykyään. Kuntoutuksen asiantuntijoiden tulee tietää vielä enemmän. Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista ja ammatillista toimintaa, jonka yleisenä tavoitteena on auttaa kuntoutujaa toteuttamaan itseään ja ylläpitämään elämänsä hallintaa tilanteissa, joissa hänen mahdollisuutensa sosiaaliseen selviytymiseen ja vuorovaikutukseen ovat sairauden tai muiden syiden vuoksi uhattuina tai heikentyneet. Se perustuu kuntoutujan, kuntoutuksen asiantuntijoiden ja käynnistäjän yhteistyössä tekemään suunnitelmaan ja jatkuvaan edistymisen seurantaan. Kuntoutus tukeutuu lähiyhteisöjen, erityisesti läheisimpien muodostamaan verkostoon. Siihen kuuluu kuntoutujan voimavaroja, toimintakykyä ja oman elämän hallinnan tunnetta lisääviä sekä ympäristön tarjoamia toimintamahdollisuuksia parantavia toimintamuotoja. Ne toteutetaan yksilöllisesti ja/tai ryhmässä erikoisesti ryhmän vertaistuki antaa voimaa ja toivon kipinöitä. Hyvin suunniteltu puoliksi tehty Lääketiede väistyy kaiken sen muun edessä, joka sairastuneen tai vammautuneen kannalta on olennaista ja tärkeää. Näin ollen lääkäri tarvitsee kuntoutusta suunnitellessaan muita asiantuntijoita, joiden kokemus ja koulutus ulottuvat muille terveydenhuollon osa-alueille ja kuntoutuksen erikoiskysymyksiin. Tyypillisiä tällaisia ammattilaisia ovat sosiaalityöntekijä, psykologi, neuropsykologi, kuntoutusohjaaja sekä fysio-, toiminta- ja puheterapeutti. Moniammatillinen yhteistyö voi tuntua vaivalloiselta, aikaa vievältä ja liian yksityiskohtaisuuksiin menevältä. Todellisuudessa se säästää aikaa. Se on ainoa mahdollisuus, jonka varassa kuntoutujan moninaiset tarpeet ja mahdollisuudet tulevat luotettavasti havaituiksi. Potilaaksi joutuneen ihmisen kriisivaiheen käynnistämä tulevaisuuden suunnittelu on vaativa ja aikaa vievä tehtävä. Kuntoutuminen edellyttää ongelmatilanteiden ratkaisua, uusien elämäntaitojen ja tapojen oppimista sekä vastaisen varalle valmistautumista. Potilas tai jo kuntoutuja on ongelmiensa keskellä yksinäinen. Selviytyminen edellyttää voimavaroja ja rohkeutta muuttaa se, mikä on tarpeen ja mahdollista. Kuntoutussuunnitelmaa ei näin ollen voida tehdä kuntoutujan puolesta, ohimennen, kiireen keskellä ylimääräisenä virkatyönä. Kuntoutujan tarpeiden ja tavoitteiden on ohjattava sitä. Asiantuntijoiden tehtävänä on ohjata epävarmuus, pelot, tuska ja pettymykset rakentavaksi, eheyttäväksi ja aktiiviseksi toiminnaksi. Näiden seikkojen johdosta suunnitelma onnistuu yleensä parhaiten potilaan hoidosta vastaavan yksikön lääkärin johdolla. Tarve ja tavoite ohjaajina Kuntoutuksella on oltava tavoite, koska sillä on keskeinen merkitys motivaation syntymiselle ja säilymiselle. Kuntoutujalla on oltava käsitys tavoiteltavasta tulevaisuudesta. Tavoite on saavutettava, jotta muutokseen voi uskoa. Onnistuneella vuorovaikutuksella on sinänsä suuri

3 merkitys lopputulokselle ja kuntoutujan kokemalle tyytyväisyydelle. Kuntoutujan ja asiantuntijoiden yhteisesti asettama tavoite käynnistää luontevasti sen arvioinnin, mitä keinoja valitaan. Se helpottaa kuntoutujan sitoutumista suunnitelmaan ja innostusta lähteä ponnistelemaan tavoitteiden suuntaisesti. Lapissa motivaation nimi on hinku, siis into kohti parempaa huomista. Suunnitelmallisuus jäsentää yhteistyötä ja antaa turvallisuuden tunnetta. Voimavarakeskeisyys jäljellä olevan korostaminen menetetyn asemesta on aina ollut osa kuntoutusajattelua. Kuntoutus on potilaan itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden lisäämistä tilanteissa, joissa sairastuminen heikentää hänen elämänsä laatua. Vaikeankin vammautumisen yhteydessä tavoitteena on täysi osallistuminen ja tasa-arvo. Silloin puhutaan kuntoutuksen yhteiskunnallisista tavoitteista, jotka eivät tietenkään vähennä jokaisen kuntoutujan yksilöllisten tavoitteiden merkitystä. Kuntoutujan ikä asettaa erityiset odotukset ja antaa mahdollisuudet, jotka riippuvat siitä, minkä ikäisenä sairastuminen tapahtuu. Saanko sen kirjallisena? Vaikka parhaimmillaan kuntoutussuunnitelma muuttuu joustavasti tarpeiden mukaan, tulee se aina laatia kirjallisesti. Vasta silloin esim. sairauden edetessä, koti- tai taloudellisten tilanteiden muuttuessa uudelleen arviointi johtaa uudelleen oikealle kuntoutuspolulle ja palvelujen oikeaan sisältöön. Yleensä suunnitelma tehdään 1-3 vuodeksi kerrallaan, mutta hoidon yhteydessä, esim. sairaalassa lyhyemmäksikin ajanjaksoksi. Oheisessa taulukossa esitetään kuntoutussuunnitelman yleinen rakenne ja ne asiakohdat, joihin yleisimmin on tarpeellista vastata. Virallista ja valmista suunnitelman kaavaa ei toistaiseksi ole olemassa, mikä kuvastanee kuntoutujien yksilöllisten tarpeiden moninaisuutta. Suomen Kuntaliitto valmisteli vuonna 1993 kuntalomakkeen (Edita 744:93), joka on tarkoitettu kaikkien kuntoutusta järjestävien tahojen käyttöön. Nykyisissä Kelan B-lausuntolomakkeissa on erikseen tila sekä hoito- että kuntoutussuunnitelmalle. Kuntoutuslausunto edellyttää laajemman B2-version käyttöä. Sen rakenne suosii kuntoutustarpeen varhaista ja oikeaaikaista arviointia hoidon yhteydessä. Lähiaikoina Kelassa valmistuu B-lomakkeeseen liitettävä kuntoutussuunnitelmalehti, jossa ohjaustekstein helpotetaan laatijaa sisällyttämään siihen kaikki tarpeelliset asiat. Kuntoutus on auttamispalvelua. Se on syvällinen ihmistenvälinen prosessi. Siinä kosketellaan kaikkien keskeisimpiä vastuun, moraalin ja etiikan ilmiöitä, joiden rinnalla monet tekniset ja rutiininomaiset ratkaisut tuntuvat pinnallisilta. Kuntoutustarpeen arvioiminen tulee liittää luontevaksi osaksi hoitoa. Jos arviointi tehdään kuntoutujan omassa toimintaympäristössä, se on sellaisenaan monesti merkittävä kuntoutuskokemus. Mitä kauemmin auttamisvastuun keksiminen kestää tai se kokonaan unohtuu, sitä vaikeampaa kuntoutuminen on.

4 KUNTOUTUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Kuntoutustarpeen arviointi - Kliiniset tiedot ja hoitosuunnitelma - Toimintakyvyn kuvaus ja toiminnallinen haitta - Sosiaalisen tilanteen selvitys 2. Kuntoutuksen tavoitteet toiminta- ja työkyvyn säilymisen kannalta 3. Toimenpiteet, joihin ryhdytään, toteutustapa, ajoitus ja niiden järjestäjä (esim. sairaala, terveyskeskus, Kela, järjestö), - Potilaan ja omaisten/läheisten ohjaus ja neuvonta - Terapiat kuten fysio-, toiminta- tai puheterapia - Kuntoutusjaksot avo- tai kuntoutuslaitosjaksoina - Kuntoutusohjaus - Sopeutumisvalmennus - Apuvälinepalvelut - Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet - Työpaikalla tehtävät muutokset - Muut kuntoutustoimenpiteet 4. Kannanotto potilaan sosiaaliturvaan ja mahdollisiin sosiaalipalveluihin - Erityiskorvattavat lääkkeet - Sairausvakuutuslain mukainen korvaus tutkimuksesta ja hoidosta - Kuntoutujan toimeentuloturva (Kelan tai työeläkelaitoksen kuntoutusraha) - Sairausvakuutuksen päiväraha - Kuntoutustuki - Vammais- tai hoitotuki - Vammaispalvelulain mukaiset toimenpiteet - Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot 5. Kuntoutumisen seuranta - Kirjaus prosessin seurannasta - Nimetty vastuuhenkilö ja sovittu aikataulu 6. Suunnitelman laatija(t), työryhmän jäsenet

5 Kirjallisuus: Kari A, Puukka P. Vaikeavammaisten kuntoutussuunnitelma velvollisuus vai mahdollisuus? Turku: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 44, 2001 Perttinä P. Kuka minusta puhuu? Asiakkaan osallistuminen kuntoutussuunnitteluun. Fysioterapia 2001;48(8):18-21 Pohjolainen T, Rissanen P. Kuntoutussuunnitelma. Kirjassa: Kunnamo I, toim. Lääkärin käsikirja, 7. painos, luku Helsinki: Duodecim 2004 Rissanen P. Hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Kirjassa: Kallanranta T, Rissanen P, Vilkkumaa I; toim. Kuntoutus, 1. painos, s Helsinki: Duodecim 2001 Ruusuvuori J, Raevaara L, Peräkylä A. Potilas vaivansa tulkkina ymmärtääkö lääkäri yskän? Suom Lääkäril 2003;58: PAAVO RISSANEN Kelan kuntoutuslinjan asiantuntijalääkäri PARKINSON-POSTIA 2/2004

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä Jos kohtelet ihmistä sellaisena kuin hän on, hän jää sellaiseksi; mutta jos kohtelet häntä sellaisena kuin hänen pitäisi ja hän voisi olla, hänestä tulee sellainen kuin hänen pitäisi olla ja hän voisi

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus KONSENSUSLAUSUMA Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus Fokuksessa aivoverenkiertohäiriöt ja aivovammat 29.10.2008 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA Lausunto julkaistaan sellaisenaan

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen heti sosiaalisen yrityksen toiminnan alusta alkaen on sekä yrittäjälle että koko työyhteisölle tarpeellinen ja kannattava sijoitus.

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki ILOTUKI Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Esimiehille...3 2. Työkyky on monen tekijän summa...3 3. Varhainen tuki...5

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta

Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta Turku 26.5.2014 Hanna-Mari Hanhiala sosiaaliturvasuunnittelija Lihastautiliitto ry PALVELUSUUNNITELMA JA KUNTOUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Yhteistyöstä yhteiseen työhön

Yhteistyöstä yhteiseen työhön S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 6 / 2 0 0 6 Sinikka Reito Yhteistyöstä yhteiseen työhön Ikaalilainen palveluohjaus auttaa työikäistä palvelujärjestelmän labyrintissa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VIHDIN KUNTA Pertu 11.10.2006 Listaliite c Kh 8.1.2007 Oheismateriaali f Kv 29.1.2007 Kv liite 2 VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Vammaisneuvosto 2006 1 JOHDANTO. 2 JOHDANTO...2 OHJELMAN TAVOITTEET...3 1. TIETOISUUDEN

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA LyhDeKe-projekti 2005-2007 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. KEHITTÄMISHANKKEESSA SAATUJA KOKEMUKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 3. TYÖPROSESSIT 3.1 Asiakkaaksi

Lisätiedot

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS?

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? 1 Lasten ja nuorten hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa projekti 2007-2011 Vajaaliikkeisten Kunto ry OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? Vaikeavammaisten

Lisätiedot

Työterveys ja kuntoutus

Työterveys ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60 Työterveys ja kuntoutus Työterveyshuollon, työpaikkojen ja kuntoutuksessa toimivien yhteistyö Helsinki 2008 ISSN 1236-2115 ISBN 978-952-00-2472-7 (nid.)

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet

Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Anna Leimumäki (Pirkanmaan Sydänpiiri), Juha Pärkkä (VTT)

Lisätiedot

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 193/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 193/2009 Lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA

TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA HAASTAVIEN TILANTEIDEN KOHTAAMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN PALVELUISSA TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö hanke 2007-2009 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot