Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela"

Transkriptio

1 Heikki Hemmilä, asiantuntijalääkäri Kela Länsi-Suomen aluekeskus Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela Seinäjoki

2 KUNTOUTUPÄÄTÖSTEN VALVONTA Kohde: Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeavammaisten kuntoutusratkaisut Ajankohta: syksyllä 2006 Aineisto: tutkittiin 600 tapausta Havaintoja: 1/3 kuntoutussuunnitelmista puutteellisesti laadittu lääketieteellisen / toiminnallisen haitan kuvaus kuntoutustoimien tavoitteiden määrittely >>Vaikeuksia vaikeavammaisuuden sekä toimenpiteiden tarpeellisuuden arvioinnissa

3 KUNTOUTUPÄÄTÖSTEN VALVONTA Johtopäätös: ratkaisujen oikeellisuutta edistää: 1. Kuntoutuksen hakemis- ja ratkaisuprosessin hyvä hoitaminen Kelassa riittävät selvitykset asiantuntijalääkärien työpanos asiakkaan haastattelu tarvittaessa 2. Kuntoutussuunnitelmien laatu vaikuttaa keskeisesti ratkaisujen oikeellisuuteen

4 KELAN KUNTOUTUKSEN LAKIPOHJA KKRL 566/ Vajaakuntoisen ammatillinen kuntoutus 6 2. Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus 9 3. Harkinnanvarainen kuntoutus 12 Laki vammaisetuuksista 570/ Alle 16-vuotiaan vammaistuki v täyttäneen vammaistuki 8

5 MUUT SÄÄDÖKSET KELAN JÄRJESTÄMÄN VAIKEAVAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLISEN AVOKUNTOUTUKSEN STANDARDI KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISENA VAIKEA-VAMMAISTEN KUNTOUTUKSENA JÄRJESTÄMÄT TERAPIAT KELAN LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Versio KELAN LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTTAVAN HOIDON STANDARDI KELAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN ETUUSOHJE 11/2007

6 VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAT PSYKOTERAPIA Yksilö- ja ryhmäpsykoterapia Perheterapia Kuvataideterapia NEUROPSYKOLOGINEN KUNTOUTUS Neuropsykologinen ryhmäkuntoutus TOIMINTATERAPIA Ryhmätoimintaterapia MUSIIKKITERAPIA PUHETERAPIA Ryhmäpuheterapia FYSIOTERAPIA Ryhmäfysioterapia Lymfaterapia Ratsastusterapia MUUT TERAPIAT

7 VAIKEAVAMMAISTEN LAITOSJAKSOT Lasten ja nuorten yksilöllinen sopeutumisvalmennusjakso Vaikeavammaisten lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Kuntouttava hoito (perhekuntoutus)

8 HARKINNANVARAINEN KUNTOUTUS Kuntoutuskurssit eri sairausryhmille Sopeutumisvalmennuskurssit Kuntouttava hoito (perhekuntoutus) Psykoterapia Lyhytkestoinen psykoterapia Neuropsykologinen kuntoutus

9 KELAN VAIKEAVAMMAISEN KUNTOUTUKSEN EDELLYTYKSET 1. Saa vähintään korotetun vammaistuen 2. Ei ole julkisessa laitoshoidossa 3. Lain määrittelemä vaikeavammainen

10 VAIKEAVAMMAINEN henkilö, jolle sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella

11 LÄÄKETIETEELLINEN JA TOIMINNALLINEN HAITTA SAIRAUS - VIKA VAMMA ja siitä aiheutuva haitta kuvataan kuntoutussuunnitelmassa arvioidaan jokapäiväisen elämän toimintojen ja kuntoutustavoitteen kannalta (syyyhteys) verrataan samanikäiseen terveeseen henkilöön (mikä viive tai kehitystaso?)

12 TOIMINTAKYKY Keskeisin kuntoutuksen kohde ja sen tarpeen määrääjä! Yllättävän vaikea arvioitava ja kirjattava ADL: - liikkuminen - pukeutuminen - ruokailu - sairaanhoidolliset toimenpiteet - henkilökohtainen hygienia - muut toimet -- kommunikaatio, akateemiset taidot, keskittymiskyky, toiminnanohjaus

13 KELAN KUNTOUTUKSEN YLEISET EDELLYTYKSET Tavoitteena työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen Ei liity välittömästi sairaanhoitoon Kuntoutus on tarpeellista Hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja Perustuu erityisasiantuntemukseen ja -osaamiseen Julkisen terveydenhuollon tekemä KUNTOUTUSSUUNNITELMA (1-3 vuodeksi) Edellytysten täyttyessä vaikeavammaisella on OIKEUS Kelan järjestämään kuntoutukseen

14 KUNTOUTUKSEN YLEISET EDELLYTYKSET Kuntoutuksen tulee lain mukaan olla vaikuttavaa ja tuloksellista Tulee käyttää lain (KKRL 10 ) mukaisia kuntoutustoimia

15 KUNTOUTUSSUUNNITELMA Hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä yhdessä kuntoutujan taikka hänen omaisensa tai muun läheisen kanssa lääkäri tai moniammatillinen työryhmä -- lääkärin allekirjoitus Kuntoutussuunnitelma tehdään 1 3 vuodeksi päätös (yleensä) vuodeksi jatko palautteiden ja kuntoutussuunnitelman perusteella tarkistus, jos kuntoutustarve muuttuu tarvittaessa täydennys Ensijaisesti lomakkeelle KU 207 (B-lausunto)

16 KUNTOUTUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Diagnoosit (ICD-10), anamneesi Kliininen status, lab ja konetutkimukset Lääketieteellinen hoitosuunnitelma Aiempi kuntoutus ja sen tulokset, vaikutukset Toimintakyvyn kuvaus (ADL, toimintatestit) ja rajoitteet Sosiaalinen tilanne (asuminen, kotitilanne, kotona, koulussa selviytyminen jne.) Liitteet: terapeuttien lausunnot ja palautteet

17 KUNTOUTUSTAVOITTEET Yhdessä kuntoutujan kanssa huomioon ottaen kuntoutujan/ perheen kokonaistilanne Arkiselviytymisen kannalta yksilöllisissä olosuhteissa (selkeitä, saavutettavissa olevia, toiminnan tasolla!) Osatavoitteet, pitkän ajan tavoitteet? Kuntoutujan itselleen asettamat tavoitteet? Mitattava lopputulos/välitavoite

18 KUNTOUTUSTAVOITTEET Yksilöllinen perustelu EI: toimintakyvyn ylläpitämiseksi; vamma edellyttää kuntoutusta; vaikeavammaisuuden vuoksi KYLLÄ: fysioterapian tavoite: parantaa vartalon hallintaa ja tasapainoa, mikä parantaa itsenäistä liikkumista puheterapian tavoite: oraalimotoriikan parantaminen, niin, että vieraskin saa kuntoutujan puheesta selvän

19 KUNTOUTUSTOIMENPITEET Toimenpide, ajoitus, kerrat yhteensä, yksittäisen kerran kesto, toteuttaja (puhe-, fysio- tai toimintaterapia) Terapiakerran kesto (30, 45, 60min), lukumäärä, jaksotus Eri terapioiden yhteensovittaminen (kuntoutujan jaksaminen) Laitoskuntoutuksen/ kurssin selkeät tavoitteet, kesto, sisältöpainotus, ajoitus ja peruste Kuntoutujan ja omaisten ohjaus (koti-, ja ohjauskäynnit) Muu kuntoutustarve (apuvälineet, sopeutumisvalmennus) Erityistarpeet, omaisen osallistuminen perusteluineen

20

21 LAITOSJAKSOT Oikea-aikaisuus suhteessa sairauden/vamman vaiheeseen Ajankohtainen tarve tuore tilannekatsaus Uuden jakson tarpeellisuutta ei voida arvioida edellisen yhteydessä Tarpeen arvioi hoidosta vastaava yksikkö EI toteuttajataho (jääviys) Laitosjakso ei automaattista

22 KELAN TULEE KYETÄ Toteamaan vaikeavammaisuus Arvioimaan, voidaanko työ- tai toimintakykyä turvata tai parantaa lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteillä Päättämään, millä toimenpiteillä (= toimenpiteet, määrä ja kesto) ja millä tavoiteasettelulla edelliseen päästään Arvioimaan, liittyvätkö toimenpiteet välittömästi sairaanhoitoon

23 KELAN TULEE KYETÄ Arvioimaan, onko tavoitteita mahdollista saavuttaa Arvioimaan, onko kustannukset järkevässä suhteessa odotettavaan vaikutukseen Arvioimaan, ovatko suunnitellut toimenpiteet tehostettuja ja perustuvatko ne erityisasiantuntemukseen ja erityisosaamiseen

24 KELAN TULEE KYETÄ Arvioimaan, ovatko toimenpiteet hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia Päättämään, mitä toimenpiteitä toteutetaan, miten ja missä ja mitä erityistarpeita tulee ottaa huomioon Selvittämään, missä ja kuka suunnitelman on laatinut sekä kuka vastaa kuntoutuksen seurannasta (milloin ja miten) Pyytämään edelliseltä tarvittaessa lisätietoja (myös puh./s-postiosoite)

25 KIPUPISTEITÄ Vaikeavammaisuuden rajat Vaikuttavuuden arviointi Terapiamäärien ja -muotojen tarpeellisuus Terapiapaikan määrittely Laitosjaksojen tarpeellisuus/kohtuullisuus Standardin ulkopuoliset terapiat Kannustinloukut Tilapäisten lisäterapioiden tarve Toimintakyvyn>< hoidettavuuden turvaaminen

26

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Kunta Kela Vakuutuslaitos Työhallinto Työeläkelaitokset Valtiokonttori 2 On lakisääteinen velvoite ja virkavelvollisuus, johon tulee panostaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan?

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Jorma Kiuttu, LT, sosiaalilääketieteen dosentti, vakuutusalueen ylilääkäri Tunnuslukuja vuonna 2010 Vakuutetut 660 650

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011

Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011 Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011 Kelan kortit Kela-kortti on Kelan asiakaskortti. Se voi olla kuvaton tai kuvallinen. Kuvallisia kortteja ei enää myönnetä. Kuvaton kortti annetaan

Lisätiedot

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI Versio 6/19.1.2010 (voimassa 1.1.2011 lukien) SISÄLLYS 1 YLEISET PERIAATTEET... 3 1.1 STANDARDIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMALOMAKE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMALOMAKE VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMALOMAKE OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN 2010 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom YLEISTÄ PALVELUTARPEEN SELVITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Mustijoen perusturva Lääkinnällinen kuntoutus LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIOIDEN SAATAVUUSPERUSTEET. Mustijoen perusturva

Mustijoen perusturva Lääkinnällinen kuntoutus LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIOIDEN SAATAVUUSPERUSTEET. Mustijoen perusturva Mustijoen perusturva Lääkinnällinen kuntoutus LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIOIDEN SAATAVUUSPERUSTEET Mustijoen perusturva Mustijoen perusturva Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä hyväksynyt Laura

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas. Merja Kunnari, jh, ft, TtM osastonhoitaja Kuntoutus, Rovaniemen terveyspalvelukeskus

Kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas. Merja Kunnari, jh, ft, TtM osastonhoitaja Kuntoutus, Rovaniemen terveyspalvelukeskus Kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Merja Kunnari, jh, ft, TtM osastonhoitaja Kuntoutus, Rovaniemen terveyspalvelukeskus Sisällys 1. Lyhyesti projektista 2. Kuntoutus- ja muut suunnitelmat

Lisätiedot

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet 24.11.2013 Koonnut: Erja Sandberg KELAN ETUISUUKSIA 1. Vammaistuki (alle 16v /16v täyttäneen) 2. Vaikeavammaisten kuntoutus 3. Ammatillinen kuntoutus 4. Koulutarvikemääräraha

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta

Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta Turku 26.5.2014 Hanna-Mari Hanhiala sosiaaliturvasuunnittelija Lihastautiliitto ry PALVELUSUUNNITELMA JA KUNTOUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄLY:n koulutustilaisuus 2.5.2013 Kyösti Haukipuro Ylilääkäri Kela/ Etelä-Suomen vakuutusalue 1 Esityksen sisältö Työkyvyn arviointi eri tilanteissa Kuntoutusraha ja päihdekuntoutus

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan ammatillinen kuntoutus Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten lääkinnällinen

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutus

Nuorten ammatillinen kuntoutus Nuorten ammatillinen kuntoutus Kirsi Vainiemi,asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi 9.3.2012 Helsinki Päihdelääketieteen päivät Kansaneläkelaitos Kelan hoitamat etuudet 1937 alkaen Takuueläke 1.3.

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011. Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus

Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011. Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011 Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus 1 Ajankohtaista Sairauspäivärahan lakimuutos 1.7.2011 Sairauspäivärahan lakimuutos

Lisätiedot

opas hyvään arkeen Sosiaaliturva suomen ms-liiton julkaisuja

opas hyvään arkeen Sosiaaliturva suomen ms-liiton julkaisuja opas hyvään arkeen Sosiaaliturva suomen ms-liiton julkaisuja sosiaaliturva Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 38 1. painos 2012 ISBN 978-952-9797-63-9 ISBN 978-952-9797-64-6 (pdf) Työryhmä: Lakimies Anu

Lisätiedot

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä Jos kohtelet ihmistä sellaisena kuin hän on, hän jää sellaiseksi; mutta jos kohtelet häntä sellaisena kuin hänen pitäisi ja hän voisi olla, hänestä tulee sellainen kuin hänen pitäisi olla ja hän voisi

Lisätiedot

Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Aila Järvikoski Liisa Hokkanen Kristiina Härkäpää (toim)

Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Aila Järvikoski Liisa Hokkanen Kristiina Härkäpää (toim) Asiakkaan äänellä Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta Aila Järvikoski Liisa Hokkanen Kristiina Härkäpää (toim) Asiakkaan äänellä Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta

B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta Johannes Guo LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Asiantuntijalääkäri/ KELA Ammatillisen Kuntoutuksen Päivät/ AVIRE 14.10.2011 B-lausunto on tärkeä

Lisätiedot

KUNTOUTUSSUUNNITELMA - tienviitta sairaudesta elämäntielle

KUNTOUTUSSUUNNITELMA - tienviitta sairaudesta elämäntielle KUNTOUTUSSUUNNITELMA - tienviitta sairaudesta elämäntielle Kuntoutussuunnitelma estää potilasta eksymästä monimutkaisessa palvelujärjestelmässä ja pettymästä saamaansa tukeen. Oikeus kuntoutussuunnitelmaan

Lisätiedot