Työperäisen altistumisen arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työperäisen altistumisen arviointi"

Transkriptio

1 tieteessä Riitta Sauni LT, dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen -tiimi Katri Suuronen FT, erityisasiantuntija Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työlääketiede-tiimi Työperäisen altistumisen arviointi Työpaikan altisteilla tarkoitetaan useimmiten kemiallisia, fysikaalisia tai biologisia haittatekijöitä, mutta myös esimerkiksi fyysistä tai psykososiaalista kuormitusta. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan pitää olla selvillä työpaikan altisteista ja arvioida niiden aiheuttamat mahdolliset riskit. Työterveyshuolto toimii asiantuntijana, joka auttaa työpaikkoja altisteiden tunnistamisessa ja niiden aiheuttamien riskien terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto selvittää työpaikan altisteet ja altistumistasot sekä antaa näiden perusteella suositukset tarvittavista toimenpiteistä, esimerkiksi määräaikaistarkastuksista tai suojainten käytöstä. Työperäisten oireiden ja ammattitautien selvittämisessä saatetaan tarvita tarkkoja työntekijä- tai työpistekohtaisia altistumisselvityksiä. LIITEAINEISTO Sisällysluettelot SLL 41/2012 Vertaisarvioitu VV Altistumisella tarkoitetaan henkilön joutumista tekemisiin elimistön ulkopuolisten haittaa tai vaaraa aiheuttavien tekijöiden kanssa. Ihmisen altistumista elinympäristössään tutkii ympäristölääketiede. Kun kyse on työssä tapahtuvan altistumisen terveydellisen merkityksen arvioinnista, ollaan työterveyshuollon ja työlääke tieteen alueella. Työterveyslääkäri tarvitsee lääketieteellisen osaamisen lisäksi tietoa mm. työhygieniasta, toksikologiasta, ergonomiasta ja työpsykologiasta. Tässä artikkelissa käsitellään altistumisen arviointia pääasiassa käytännön työterveyslääkärin näkökulmasta, mutta tiedoista on hyötyä kaikille lääkäreille, jotka ovat kiinnostuneita työn ja terveyden yhteyksistä ja joutuvat ottamaan kantaa näitä koskeviin kysymyksiin. Mitä altisteet ovat? Työpaikan altisteilla tarkoitetaan useimmiten kemiallisia, fysikaalisia tai biologisia haittatekijöitä, mutta altistumisella voidaan käsittää myös esimerkiksi altistuminen fyysiselle tai psykososiaaliselle kuormitukselle (1,2). Kemialliset altisteet voivat olla kaasuja, aerosoleja tai hiukkasmaisia. Liitetaulukossa 1 on esitetty tavallisimpia kemiallisia altisteita, niiden terveyshaittoja, riskitöitä sekä raja-arvoja (Liitetaulukko 1 lehden internet-sivuilla artikkelin pdf-version liitteenä, > Sisällysluettelot > 41/2012).). Fysikaalisiin altisteisiin voidaan lukea melu, tärinä, kuumuus, kylmyys ja säteily (Liitetaulukko 2). Sosiaali- ja terveysministeriö on listannut ja luokitellut biologisiksi altisteiksi bakteerit, homeet, niiden itiöt ja muut biologisesti aktiiviset aineet, tuberkuloosibasillin, virukset, sienet, alkueläimet ja halkiomadot (3). Fyysisiä kuormitustekijöitä ovat mm. työasennot, voiman käyttö sekä taakan paino ja muoto, jotka voivat lisätä riskiä saada tuki- ja liikuntaelinperäisiä oireita ja sairauksia (taulukko 1) (4). Työn psykososiaalisen kuormittavuuden arviointi koetaan käytännön työssä usein haasteelliseksi (5). Psyykkiseen kuormitukseen vaikuttavat mm. työmäärän ja työtahdin kohtuullisuus sekä mahdollisuus itse vaikuttaa niihin, työhön sisältyvä vastuu ja työn tavoitteiden selkeys (6). Sosiaalista kuormitusta voivat aiheuttaa esimerkiksi yksin työskentely, hankalat asiakas- ja vuorovaikutustilanteet sekä ongelmat tiedonkulussa, yhteistyön toimivuudessa tai esimiestoiminnassa. Liialliselle psykososiaaliselle kuormitukselle altistuminen voi vaikuttaa sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin (7,8). Aina tavoitteena ei kuitenkaan ole altistumisen minimointi. Esimerkiksi yksin työskentely ei välttämättä ole parempi vaihtoehto kuin toistuvat asiakaskontaktit. Myös valaistuksessa tavoitteena on löytää optimaalinen valaistusvoimakkuus työhön ja työolosuhteisiin sopien. Riskin arviointi on työnantajan tehtävä Altistumisen arviointia tarvitaan työpaikan riskin arvioinnin perustaksi. Työturvallisuuslaki määrittelee riskin arvioinnin työnantajan tehtäväksi (9). Työnantajan tulee selvittää altisteiden lisäksi altistuvien työntekijöiden määrä, altisteen vaarallisuus ja altistumisen todennäköisyys. 2911

2 Taulukko 1. Työn fyysisen kuormittavuuden tarkastelumalli STM:n työkirjan mukaan (2). TYÖPISTE Työpisteen siisteys ja järjestelyt Kulkutiet ja lattiat Portaat, tikapuut, luiskat Työtason korkeus Istuin Näytöt ja näyttöpäätteet TYÖASENTO Selän asento Hartioiden ja käsien asento Ranteen ja sormien asento Pään ja niskan asento Jalkojen asento Taulukko 2. RUUMIILLINEN KUORMITUS Jatkuva istuminen tai seisominen Työn tauotus ja työtahti Jatkuvasti samoina toistuvat työliikkeet Raskaat nostot tai taakan kannattelu TYÖVÄLINEET JA -MENETELMÄT Työkalut, koneet ja laitteet käsiteltävät kappaleet Työpisteen tuet ja apuvälineet Olennaista riskin arvioinnissa on, että saadaan käsitys altistumisen luonteesta ja määrästä, tarvittavista seuranta- ja torjuntatoimenpiteistä ja niiden tärkeysjärjestyksestä. Tässä voidaan käyttää apuna esimerkiksi BS standardiin (10) perustuvaa riskien luokittelutaulukkoa (taulukko 2). Riski on aina negatiivinen tekijä, mutta kuormitus voi olla positiivistakin, jos se on kohtuullista. Yksinkertainen terveysriskien luokittelu englantilaisen standardin BS8800 mukaan. Vähäiset Haitalliset Vakavat epämukavuus, ärsytys, ohimenevä lievä sairaus palovammat, ihottumat, pitkäkestoisia vakavia vaikutuksia, pysyvät lievät haitat myrkytykset, työperäinen syöpä, astma, pysyvät vakavat vaikutukset, elämää lyhentävät sairaudet Epätodennäköinen merkityksetön riski vähäinen riski kohtalainen riski Mahdollinen vähäinen riski kohtalainen riski merkittävä riski Todennäköinen kohtalainen riski merkittävä riski sietämätön riski Työpaikkaselvityksessä arvioidaan altistumista Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon tärkeimpiä työkaluja altistumisen ja työn terveydellisen vaaran arvioinnissa (11). Työterveyshuolto voi arvioida altistumista joko koko työpaikan tai yksittäisen työntekijän, prosessin tai osaston kannalta. Koko työpaikka on tarkastelussa, kun työterveyshuolto tutustuu uuteen asiakasyritykseensä tai päivittää tietojaan jo hoidossaan olleen yrityksen terveydellisistä olosuhteista. Tällöin puhutaan perusselvityksestä, jota voidaan tarvittaessa syventää suunnatuilla selvityksillä tai erityisselvityksillä (12). Sekä työpaikkaselvitys että riskin arviointi tähtäävät työpaikan vaaratekijöiden tunnistamiseen, niistä aiheutuvien riskien merkityksen määrittämiseen ja riskien priorisoinnin perusteella tehtävistä toimenpiteistä päättämiseen, joten on luontevaa tehdä molemmat työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä (13). Tällöin korostuu työterveyshuollon osaaminen ja vastuu terveydelle haitallisten altisteiden tunnistamisessa ja niiden aiheuttaman riskin terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Työpaikkaselvityksissä halutaan korostaa myös työpaikan voimavaroja ei siis ainoastaan riskejä, vaan myös positiivisia asioita. Tiedostaessaan voimavaroja antavia ja ei-kuormittavia tekijöitä työpaikka voi aktiivisesti ryhtyä vahvistamaan omia voimavarojaan. Työpaikkaselvitys antaa tärkeää tietoa, jonka perusteella yritykselle voidaan laatia juuri sen tarpeisiin perustuva työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Kemikaalialtistuksen arviointi Jos työpaikalla on jo hyvin tehty riskin arviointi, siitä saadaan paljon arvokasta tietoa, jota voidaan täydentää omien työpaikkakäynnillä saatujen havaintojen perusteella. Tarpeellisia tietoja lääkärille ovat tiedot työtilasta, sen yleisilmastoinnista ja kohdepoistosta, altistumistavoista ja -reiteistä, suojainten käytöstä, prosessipäästöistä, lähtöaineista ja tuotteista sekä työn päämäärästä ja tarkoituksesta. Työpaikkaan tutustuminen paikanpäällä, henkilökohtainen työn havainnointi sekä työntekijöiden ja työsuojelusta vastaavien haastattelu antavat korvaamatonta tietoa altistumisen arvioinnin pohjaksi. Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) (taulukko 3) ja kemikaaliluettelo (14) ovat lääkärille hyviä lähtökohtia kemiallisten tekijöiden aiheuttaman terveysvaaran ja altistumisen arviointia varten. Työpaikoilla käytetään myös materiaaleja ja valmisteita, joista ei ole laadittu käyttöturvallisuustiedotetta, mutta joista on tarkoituksenmukaista hankkia muunlainen tuoteseloste tai aine 2912

3 tieteessä Kirjallisuutta 1 Martimo K-P, Antti-Poika M, Uitti J. Työstä terveyttä. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim Murtonen M. Riskien arviointi työpaikalla. Työkirja. Tampere: Työsuojeluosasto, Sosiaali- ja terveysministeriö, STM:n päätös biologisten tekijöiden luokituksesta 229/ Pääkkönen R, Rantanen S, Uitti J. Työn terveysvaarojen tunnistaminen, 3. korjattu painos. Helsinki: Työterveyslaitos, Rantanen S, Pääkkönen R, Jokitulppo J, Palmroos P. Kysely työpaikkaselvityksestä ja riskinarvioinnista. Työterveyslääkäri 2003;(2): Kivistö S, Kallio E. Millaista tämä työ on henkisen hyvinvoinnin kannalta MIVA-kehyksestä apua työpaikkaselvitykseen. Työterveyslääkäri 2009;(1): Kalimo R, Mutanen P, Pahkin K, Toppinen-Tanner S. Työssä jaksamisen voimavarat: työolot ja yksilölliset tekijät jaksamisen ennustajina. Työ ja ihminen 2001;15: Vahtera J, Kivimäki M, Pentti J, Linna A ym. Organisational downsizing, sickness absence, and mortality: 10-town prospective cohort study. BMJ 2004;328: Työturvallisuuslaki. Suomen asetuskokoelma 738/ BS 8800:fi. Ohje työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmistä. Suomen Standardoimisliitto, SFS Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Työterveyshuoltolaki. Suomen asetuskokoelma 1383/ Oksa P, Lappalainen J, Liuhamo M ym. Pienyrityksen työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta. Työturvallisuus ja työterveyskansio. Helsinki: Työterveyslaitos, Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä. Suomen asetuskokoelma 715/ Meluasetus. Suomen asetuskokoelma 85/ Vainio K, Sauni R, Uitti J, Pääkkönen R. Käytännön ohjeita uuden meluasetuksen pohjalta. Työterveyslääkäri 2006;(4): Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos. Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Helsinki: Työterveyslaitos, Hirvasaho-Tolkki M, Sauni R, Uitti J, Pääkkönen R. Tärinäaltistumisen arviointi työpaikalla ja työterveyshuollossa. Työterveyslääkäri 2007;(2): RT Sisäilmastoluokitus Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. RAKTI, SAFA, SKOL, Kiippa P, Palomäki E, Sauni R, Uitti J. Miten selvitän potilaan sisäilmaongelmiin liittyvien oireiden syyn? Työterveyslääkäri 2010;(2): Taulukko 3. Käyttöturvallisuustiedote (KTT). Tärkein kemikaalin vaaraominaisuuksia koskeva tietolähde Päivätty, vakiomuotoinen (vakio-otsikot määrätyssä järjestyksessä) Maahantuojan tai myyjän toimitettava pyynnöstä työpaikalle Oltava työntekijöiden luettavissa työpaikalla Ei täydellinen aineosalista osaluettelo. Tällaisia aineita ovat mm. elintarvikkeet, rehut, lääkkeet ja kosmetiikka. Käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetaan mm. koko valmistetta koskevat merkinnät sekä vaaralliseksi luokitellut aineosat, joiden pitoisuus ylittää EU:n asettaman ilmoitusrajan. Esimerkiksi akuutisti toksiset tai herkistäviksi luokitellut aineosat tulee mainita käyttöturvallisuustiedotteessa, mikäli niiden pitoisuus valmisteessa on vähintään 0,1 %, kun taas syövyttävät tai siittiösolumutageeniset aineet ilmoitetaan, jos niiden pitoisuus on vähintään 1 %. Aineiden vaaraluokituksissa ja käyttöturvallisuustiedotteen laadinnassa voi olla puutteita, ja valmisteessa voi olla aineosia (ja terveysvaikutuksia), joita ei tiedotteessa ole mainittu. EU:n kemikaaliasetuksen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH) mukaan aineiden ja seosten käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi tulee lähivuosien aikana ns. altistumisskenaario, jossa mm. listataan tunnetut käyttötavat ja niissä sovellettavat altistumisen raja-arvot. Asetus tuo myös pakkauksiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin vaaraa osoittavien standardilausekkeiden (R-lausekkeet) tilalle uudet vaaralausekkeet (H-lauseke). Muilta osin käyttöturvallisuustiedote pysyy suunnilleen entisenlaisena. Fysikaalisille tekijöille altistumisen arviointi Meluasetus (15) asettaa melualtistukselle ylemmän toiminta-arvon 85 db, jonka perusteella kuuloa pitää suojata suojaimin, ja alemman toiminta-arvon 80 db, jonka perusteella työntekijöiden saatavilla pitää olla kuulosuojaimet. Päivittäisen melualtistuksen raja-arvo on 87 db, ja sen ylittyessä työnantajan pitäisi välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin altistumisen vähentämiseksi. Melua voidaan mitata melumittareilla, joita on yleisesti työterveyshuoltojen käytössä. Vaativammat melumittaukset ja ns. meluannosmittaus vaativat meluun perehtyneen asiantuntijan osaamista. Työterveyshuollossa toimiville on julkaistu tarkempia ohjeita melualtistumisen arvioinnista ja terveystarkastuksista (16,17). Tärinäaltistukselle on myös asetettu raja- ja toiminta-arvot (Liitetaulukko 2). Useimmiten päivittäinen tärinäaltistus voidaan arvioida riittävän tarkasti, kun tiedetään työvälineiden tärinä arvot ja liipaisinaika (18). Altistumisen mittaaminen ja tarkempi kumulatiivisen tärinäaltistuksen arviointi edellyttävät perehtyneisyyttä asiaan, yleensä työhygieenikon osaamista. Poikkeaville lämpöoloille altistuminen voi aiheuttaa kuormitusta elimistölle. Ilman lämpötilan lisäksi kannattaa huomioida ilman kosteus, tuulen nopeus ja altistumisaika. Suomen sisäilmayhdistys on antanut suosituksen sisälämpötilan tavoitearvoista eri tilanteissa (19). Säteilyn mittaaminen on yleensä asiantuntijoiden tehtävä, esimerkiksi Säteilyturvakeskuksen. Ionisoivia säteilyjä ovat esimerkiksi röntgensäteily, gammasäteily ja radonsäteily. Ionisoimattomia säteilyjä ovat esimerkiksi ultraviolettisäteily, lasersäteily, infrapunasäteily, mikroaaltosäteily sekä sähkö- ja magneettikentät. Puutteellinen valaistus voi lisätä tapaturmariskiä ja aiheuttaa silmien väsymistä. Toisaalta liian kirkas tai vääränlainen valaistus voi aiheuttaa häikäistymistä, silmien ärsytystä ja päänsärkyä. Erilaiset työt vaativat erilaiset valaistusolosuhteet. Tyypilliseen näyttöpäätetyöpaikkaan suositellaan valaistusvoimakkuudeksi luksia (lx). Biologisille tekijöille altistumisen arviointi Biologisille tekijöille ei ole vahvistettu työilman terveysperusteisia raja-arvoja. Altistuminen on mahdollista töissä, joissa ollaan kontaktissa sairaisiin ihmisiin tai eläimiin tai näiden vereen tai eritteisiin. Altistuminen on mahdollista myös, jos käsitellään pilaantunutta orgaanista materiaalia tai oleskellaan kosteusvaurioisessa rakennuksessa (4). Kosteusvauriomikrobeille altistumisen arviointi vaatii usein asiantuntijan selvityksiä, jotka koostuvat aistinvaraisesta tarkastelusta ja tarvittaessa mittauksista (20). Ammattitautitapauksissa altistumisen pitää perustua työpaikan sisäilma- ja rakennusteknisten 2913

4 21 Oksa P, Palo L, Saalo A, Jolanki R, Mäkinen I, Kauppinen T. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset. Helsinki: Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriön päätös biologisten tekijöiden luokituksesta. STM 229/ Lindström K, Elo A-L, Hopsu L ym. Työkuormituksen arviointimenetelmä TIKKA, 1. painos. Helsinki: Työterveyslaitos Taskinen H, Linbohm M-L, Frilander H. Ohjeet vaaran arvioimisesta erityisäitiysvapaan tarvetta harkitessa. Työterveyslaitoksen julkaisuja Saalo A, Soosaar A, Länsimäki E, Kauppinen T. ASA Helsinki: Työterveyslaitos, Priha E, Anttila P, Niskanen J. Työympäristön haittatekijöiden yhteisvaikutukset. Helsinki: Työterveyslaitos, (Siteerattu ) tatutkittu/2006/106296loppurapo rtti.pdf 27 Okada A, Miyake H, Yamamura K, Minami M. Temporary hearing loss induced by noise and vibration. J Acoustic Soc Am 1972;51: Andersson E, Knutson A, Hagberg S ym. Incidence of asthma among workers exposed to sulphur oxide and other irritant gases. Eur Respir J 2006;27: Sauni R, Linna A, Oksa P, Nordman H, Tuppurainen M, Uitti J. Cobalt asthma a case series from a cobalt plant. Occup Med 2010;60: Priha E, Pääkkönen R, Anttila P, Santonen T, Niskanen J. Monialtistuminen haasteena työn terveysriskien arvioinnissa. Työterveyslääkäri 2008;26(3): Suuronen K, Sauni R, Jaakkola M, Altistumisen arviointi ammattiastmaa epäiltäessä. Duodecim 2011;127: Nordman H, Oksa P, Karjalainen A, Koskinen H. Asbestisairauksien diagnostiikka ja seuranta. Työ ja ihminen tutkimusraportti 28. Helsinki: Työterveyslaitos Starck J, Kalliokoski P, Kangas J, Pääkkönen R, Rantanen S, Riihimäki V. Työhygienia. Helsinki: Työterveyslaitos, Rantanen S., Pääkkönen R. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto, Tampere Ahonen I, Pääkkönen R, Rantanen S. Työhygieeniset mittaukset. Helsinki: Työterveyslaitos, Aitio A, Luotamo M, Kiilunen M, toim. Kemikaalialtistuminen. Biomonitorointi. Helsinki: Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitalliseksi tunnetuista pitoisuuksista. Suomen asetuskokoelma 1213/2011. Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Riitta Sauni, Katri Suuronen: Ei sidonnaisuuksia. tutkimusten raportteihin, tutkittavan henkilön sekä tarvittaessa työnantajan ja muiden työntekijöiden haastatteluun. Yleisin infektiivinen työympäristön mikrobi vuonna 2009 oli myyräkuumetta aiheuttava Puumala-virus, ja työperäisen tuberkuloosin tapausmäärä oli nousussa (21). Altistumisen arvioinnissa on huomioitava ihmisten yksilöllinen herkkyys infektioille ja toisaalta olemassa oleva rokotussuoja. Jos työssä altistutaan mikrobeille, joita vastaan on olemassa tehokkaita rokotteita, työnantajan tulee tarjota työntekijöille rokotusta (22). Psykososiaaliselle kuormitukselle altistumisen arviointi Psykososiaalista kuormitusta ja sille altistumista voidaan selvittää esimerkiksi havainnoimalla työtä ja työoloja, haastattelemalla työntekijöitä ja esimiehiä tai kyselymenetelmillä. Työterveyshuollon työkalupakkiin kuuluu usein esimerkiksi Työstressikysely tai TIKKA-menetelmä (23), kun psykososiaalista altistumista halutaan selvittää työyhteisötasolla. Moni ryhmätason kyselylomake soveltuu hyvin myös yksilötapaamisen haastattelurungoksi vastaanotolle. Työterveyshuollon suunnattuun työpaikkaselvitykseen soveltuvat Työstressikyselyn lisäksi mm. pohjoismainen työn psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kysely QPSNordic, Parempi Työyhteisö -kysely (ParTy), Terve organisaatio -kysely ja Työ- ja hyvinvointibarometri (THB). Kuormittumisen arvioinnissa käytetään useita tietolähteitä ja riittävästi mittauksia eri menetelmillä. Koottuja tietoja yhdistelemällä, vertailemalla ja suhteuttamalla muodostetaan käsitys kuormitustilanteesta. Erityiskysymyksiä Perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle vaaralliset aineet Työpaikkaselvityksessä ja riskin arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin. Jos työpaikalla on käytössä aineita, joille altistuminen ei ole suositeltavaa raskausaikana, tulisi työpaikalla olla suunnitelma, miten toimitaan, jos tällaisessa työssä oleva nainen tulee raskaaksi. Vaihto ehtoja voivat olla esimerkiksi siirtäminen toiseen työpisteeseen, työtehtävien rajoittaminen tai muuttaminen kokonaan, tai jos työpaikalla ei voida järjestää raskausaikana turvallista työtä, on olemassa mahdollisuus jäädä erityisäitiysvapaalle. Suomessa on julkaistu ohjeet vaaran arvioimisesta erityisäitiysvapaan tarvetta harkitessa (24). Syöpävaaralliset aineet Syöpävaarallisille aineille altistumista arvioitaessa on otettava huomioon syöville tyypillinen pitkä latenssiaika, jolloin kymmeniä vuosia aikaisemmin tapahtuneen altistumisen selvittäminen voi olla haasteellista. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriin (ASA-rekisteri) tulee ilmoittaa työntekijät, jotka ovat altistuneet syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille kyseisenä vuonna merkittävän osan työajastaan, vähintään 20 työpäivän ajan tai joiden altistuminen on todettu työhygieenisillä mittauksilla (25). Pitoisuushuiput ja kemikaalitapaturmat Altistumiseen voi liittyä korkeita ilmapitoisuushuippuja tai merkittäviä iholle pääseviä ainemääriä joko satunnaisesti tai toistuvasti. Suurilla kerta-altistumisilla voi olla vakavia terveysvaikutuksia, ja ne voivat koskea yhtä tai useampaa henkilöä. Jotkin kemikaalit voivat aiheuttaa hengenvaarallisia myrkytyksiä, ja esimerkiksi yksikin voimakas, usein tapaturmainen altistuminen hengitysteitä ärsyttäville aineille voi aiheuttaa RADS:n (reactive airways dysfunction syndrome). Tällaiset tapahtumat vaativat yleensä laajoja selvityksiä, joissa auttavat työpaikan ja työterveyshuollon tarkasti kirjaamat tiedot tapahtuneesta sekä mahdollisesti altistuneilta henkilöiltä kerätyt veri- ja virtsanäytteet. Tapaturmaisen altistumisen mahdollisuus tulee ottaa huomioon riskin arvioinnissa ja työpaikkaselvityksissä. Yhteisvaikutukset Samanaikaisesti vaikuttavien altisteiden yhteisvaikutukset on otettava riskin arvioinnissa huomioon (26). Esimerkiksi samanaikainen altistuminen melulle ja tärinälle voi johtaa meluvammaan helpommin kuin pelkkä melualtistus (27). Jos henkilö altistuu sekä ärsyttäville että herkistäville aineille, on mahdollista, että herkistymisriski kasvaa. Esimerkiksi rikkidioksidille ja muille ärsyttäville kaasuille altistuneilla työntekijöillä on tutkimuksissa näyttänyt olevan suurentunut riski sairastua astmaan (28,29). 2914

5 tieteessä Voimavaralähtöinen ajattelutapa korostaa asioita, jotka edistävät työhyvinvointia. Yksinkertaisille kemikaaliseoksille altistumisen haitallisuutta arvioidaan yleisimmin ns. vaara indeksimenetelmällä (30). Siinä kunkin aineen mitattu pitoisuus jaetaan sen työhygieenisellä laskennallisella ohjeraja-arvolla (Suomessa HTP-arvot) ja summataan nämä osamäärät vaara indeksiksi. Osamäärien summa ei saa olla yli 1, jotta seoksen laskennallinen raja-arvo ei ylittyisi. Suomessa vaaraindeksimenetelmää on käytetty lähinnä liuotinainealtistusta arvioitaessa. Miten selvitetään työssään oireilevan potilaan altistuminen? Yksittäisen potilaan altistumisen arvioinnissa potilaalta saatu työanamneesi yhdistetään yleiseen tietoon kyseisestä työstä ja erityiseen tietoon kyseisestä työpaikasta, esimerkiksi työpaikkaselvityksen ja riskin arvioinnin perusteella. Jos yleinen tieto ei riitä, työterveyslääkäri tai -hoitaja voi tehdä suunnatun työpaikkakäynnin ja perehtyä itse havainnoimalla kyseisen henkilön työhön. Altistumisen arviointi on tärkeää, jos potilaan oireiden epäillään johtuvan työstä tai työn pahentavan niitä. Ammattitautiepäilyissä altistumisen selvittäminen on edellytys ammattitautidiagnoosille. Kemikaalialtistumisanamneesin tulee sisältää olennaiset tiedot työtehtävistä, työtehtävien jakautumisesta työpäivän tai -vuoron aikana sekä potilaan tai hänen samassa tilassa olevien työntekijöiden käsittelemistä aineista, joista on syytä hankkia käyttöturvallisuustiedotteet. Lisäksi hyödyllisiä ovat tiedot työtilasta, sen yleisilmastoinnista ja kohdepoistosta, suojainten käytöstä, prosessipäästöistä, lähtöaineista ja tuotteista, työn päämäärästä ja tarkoituksesta sekä potilaan uran aikana tapahtuneista työtehtävien olennaisista muutoksista. Ainakin työterveyshuollossa toimivan lääkärin on hyvä opetella potilaan avulla ymmärtämään työprosessi pääosin, jotta altistumisen määrää ja merkitystä voidaan arvioida riittävän luotettavasti (31). Joskus on tarpeena arvioida koko työuran aikana kertynyttä (kumulatiivista) altistumista. Kokonaismäärästä saadaan kvantitatiivinen arvio, kun altistumistaso kerrotaan altistumisajalla. Altistumistaso-arvio voi perustua mittauksiin aineen pitoisuudesta työilmassa, työntekijän veressä tai virtsassa. Näin tarkka altistumisen arviointi voi olla tarpeen esimerkiksi epäiltäessä liuotinaineaivosairautta tai asbestin aiheuttamaa ammattitautia. Asbestille altistuneen työntekijän tutkimuksissa voi olla tärkeää arvioida, onko hän altistunut niin paljon, että säännöllinen seuranta keuhkoröntgenkuvauksin on perusteltua (32). Tällöin selvitetään henkilön koko työhistoria, eri työsuhteet, asbestille altistavat työtehtävät ja niiden kesto. Työtehtäviin liittyvä asbestikuitupitoisuus (kuituja/cm 3 ) kerrotaan työtehtävien kestolla vuosina, jolloin saadaan ns. kuituvuosiarvio. On huomattava, että kuituvuosiarvion virhemahdollisuudet on otettava huomioon ja että luotettava arvio edellyttää useimmiten altistumisen asiantuntijan työtä ja työhygieenisiä perustietoja. Käytännössä työpaikalta ei useinkaan ole mittaustietoa, jolloin joudutaan vertaamaan muista vastaavista töistä tehtyihin mit tauksiin ja yleiseen tietoon kyseisen alan altistumisesta. Samaan tapaan voidaan saada kuva siitä, kuinka paljon altistavaa pölyä potilas on työuransa aikana hengittänyt, arvioimalla pölymäisistä altisteista ns. milligrammavuodet (mgv/ m 3 ). Tällä voi olla merkitystä pölykeuhkosairauksia tutkittaessa. Liuotinainealtistuksen arvioinnissa puhutaan HTP-vuosista. Tällöin eri työjaksoissa ollut työilman liuotinainepitoisuus arvioidaan prosentteina HTP-tasosta ja kerrotaan työvuosien määrällä. Myös fysikaalisille tekijöille, kuten melulle tai tärinälle, altistuminen tulee selvittää ammattitautia epäiltäessä. Diagnoosi saattaa edellyttää asiantuntijan arviota, joka perustuu työterveyshuollosta, työpaikalta tai potilaalta saatuihin mittaustietoihin, aikaisempiin mittaustietoihin kyseisen tyyppisestä työstä, laitekohtaisiin tietoihin ja altistumisanamneesiin. Työhygieeniset mittaukset Työhygieeniset mittaukset tukevat työpaikan riskin arviointia ja työterveyshuollon toimintaa silloin, kun altistumisesta ei saada muuten riittävästi tietoa (33,34). Työhygieenisten mittausten tavoitteena on selvittää joko työntekijöihin kohdistuvaa altistumista tai työpaikan olosuhteita suojaustoimenpiteitä varten (35). Mittauksia tulisi tehdä, jos työntekijän altistumista vaarallisille kemiallisille tekijöille ei voida muutoin luotettavasti arvioida tai jos olosuhteissa tapahtuu työntekijän altistumista lisäävä muutos (14). Yleisen työhygieenisen näkökulman lisäksi voi esimerkiksi ammattitautia epäiltäessä olla perusteltua tehdä tarkkoja, työpiste- tai työntekijäkohtaisia mittauksia ja selvityksiä. 2915

6 Biologiset altistumismittaukset Biologisilla altistumismittauksilla eli biomonitoroinnilla tarkoitetaan työpaikan altisteiden (mm. metallien, tiettyjen liuottimien ja orgaanisten yhdisteiden) tai niiden aineenvaihduntatuotteiden määrittämistä veri- ja virtsanäytteistä (36). Toisin kuin työpaikan ilmasta tehdyt mittaukset, biologiset altistumismittaukset antavat arvion altisteiden imeytymisestä elimistöön ja mahdollistavat parhaimmillaan altistumisen arvioinnin pitkältäkin ajalta. Niissä otetaan huomioon imeytyminen niin hengitysteitse, ruoansulatuskanavasta kuin myös ihon kautta. Biologiset altistumismittaukset liitetään yleensä määräaikaistarkastuksiin, jolloin ne mahdollistavat pitkäjännitteisen työsuojelun ja varhaisen puuttumisen työpaikan kemikaaliongelmiin. Paljon vai vähän? Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa haitalliseksi tunnetut pitoisuudet eli HTP-arvot työntekijöiden hengitysilman epäpuhtauksien pitoisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle, terveydelle tai lisääntymisterveydelle (37). Jos pitoisuus on alle 10 % HTP-arvosta, sitä voidaan pitää vähäisenä, ja mitä lähempänä HTP-arvoa pitoisuus on, sitä tärkeämpiä ovat altistumista rajoittavat toimenpiteet. Esimerkiksi hengitysteiden ärsytysoireissa ja yliherkkyyssairauksissa myös selvästi HTP-arvoja pienemmät pitoisuudet voivat olla terveyden kannalta merkityksellisiä. HTParvot saattavat myös olla perusteiltaan vanhentuneita tai ne perustuvat toksisiin vaikutuksiin, jotka eivät ole olennaisia kyseisellä työpaikalla. Joillekin altisteille on annettu sitovat rajaarvot, joita ei saa ylittää. Nämä altisteet ovat asbesti, bentseeni, lyijy, vinyylikloridi, kovapuupöly sekä eräät räjäytys- ja louhintatyössä muodostuvat yhdisteet. Työterveyslaitos on asettanut HTP-tasoa matalampia ala- tai työtehtäväkohtaisia tavoitetasoja, jotka perustuvat kyseisellä alalla tai työtehtävässä todennettuihin parhaisiin työympäristön hallintatekniikoihin. Tavoitetasot kannustavat jatkuvaan työympäristön parantamiseen, ja niitä voi käyttää esimerkiksi uusien tilojen suunnittelun tai tilojen korjausten tukena. Lopuksi Nykyaikana työpaikkojen tavoitteena on työhyvinvointi. Se on laaja-alainen käsite, mutta pohjimmiltaan se rakentuu terveelliselle ja turvalliselle työlle. Työn tunteminen on työterveyslääkärin ydinosaamista. Työperäisen altistumisen arviointi on osa työpaikkaselvitystä, jonka perusteella työterveyshuolto voi antaa työpaikalle suosituksia altistumisen vähentämiseksi, kuten ohjeita turvallisista työtavoista tai suojautumisesta. Riskilähtöisen ajattelun rinnalle on viime aikoina nostettu voimavaralähtöinen ajattelu tapa. Se korostaa asioita, jotka edistävät työhyvinvointia ja joita siten tulisi vahvistaa. Työkyvyttömyyden ehkäisy ja työurien pidentäminen ovat merkittäviä ajankohtaisia haasteita ja niissä onnistuminen vaatii työterveyshuollolta pitkäjänteisen ehkäisevän toiminnan toteuttamista ja nykyistä syvällisempää työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä myös altistumista arvioitaessa. n English summary > in english Assessment of exposures at the workplace 2916

7 tieteessä english summary Riitta Sauni M.D., Ph.D., Team Manager Center for Health and Work Ability, Finnish Institute of Occupational Health Katri Suuronen Assessment of exposures at the workplace Workplace exposure is usually understood to mean exposure to chemical, physical or biological hazards, but excessive physical or psychosocial burdens may also expose employees to health hazards. According to Finnish legislation employers should be aware of the workplace exposures and evaluate their risks. The purpose of the workplace risk assessment is to prioritize the most important hazardous agents and develop practical control methods to protect workers from adverse effects. Professionals in occupational health care act as experts in recognizing the exposures and evaluating their impact on workers' health. By regular visits to the workplace occupational health care professionals identify and evaluate environmental factors that may endanger workers' health. They should also give guidance regarding suitable control methods and adequate personal protection. Risk management at the workplace and environmental monitoring by occupational health care may benefit from each other, and in some cases, they can be combined. Basic information needed for exposure assessment can be obtained from chemical hazard profiles, material safety data sheets, safety and hygiene handbooks, and occupational exposure limits or recommended values. Occupational hygiene measurements play a significant role in the assessment of chemical, physical and biological agents. Exposure to chemical agents can also be measured from biological samples, usually blood or urine. Data gathered from employees, employers and safety managers by interviews and questionnaires provide valuable information on all exposures, but especially on psychosocial factors. Medical surveillance of workers employed in high-risk occupations is needed in order to monitor workers' health and discover adverse health effects and possible early signs of disease. 2916a

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 2014

Lisätiedot

HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT

HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT Jonna Hassinen Pro gradu -tutkielma Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Maaliskuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Sisällysluettelo 3 Alandia vakuutuksenantajana Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Työtapaturmia sattuu joka päivä

Lisätiedot

Kemikaalit ja työ. Kemikaalit ja työ. Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä. Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä

Kemikaalit ja työ. Kemikaalit ja työ. Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä. Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä Käytössä olevista ja käytöstä poistetuista kemikaaleista sekä tuotteista löytyvät kemikaaliryhmittäin yhteenvedot niiden käytöstä, altistumisesta ja terveyshaitoista sekä toimenpideehdotuksia. Lisäksi

Lisätiedot

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Marika Kontio Työsuojelun toimintaohjelma Muokattava toimintaohjelma kaupan alan erikoismyymälöihin Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

Hitsauksen työturvallisuus

Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen työturvallisuus H I T S A U S U U T I S E T n R o 2 2 0 0 6 Terveys ja turvallisuus hitsauksessa UUTISET 2 2006 HITSAUS G l o b a l s o l u t i o n s f o r l o c a l c u s t o m e r s e v e

Lisätiedot

ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ

ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ Johanna Kilpinen PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Huhtikuu 2011 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset Majvik II -suosituksesta ohjeita kosteusvaurioiden selvittelyyn Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset aiheuttavat poikkeuksellisen ongelman sekä työympäristössä että asuinrakennuksissa.

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Logistiikkakeskukset ovat tavara-, liikenne-, tieto- ja rahavirtojen solmupisteitä, rajapintoja. Tämä luo työja yritysturvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia.

Lisätiedot

Asbestisairaudet eivät ole loppumassa asbestipurkajapotilaan tapaus

Asbestisairaudet eivät ole loppumassa asbestipurkajapotilaan tapaus Tapausselostus tieteessä Pihla Ylioinas Työterveyshuollon erikoislääkäri Työterveyslaitos Oulu, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työlääketiede-tiimi ja Oulun yliopistollinen sairaala, ammattitautien

Lisätiedot

Merja Mynttinen. Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen

Merja Mynttinen. Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen Merja Mynttinen Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 4 1. JOHDANTO 5 1.1 Kehittämistyön taustaa 5 1.2 Kehittämistyön tavoite 7 2. KEHITTÄMISTYÖN

Lisätiedot

LABORATORIOIDEN TYÖN JA TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

LABORATORIOIDEN TYÖN JA TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN JUHA SUUTARINEN SALME RANTANEN HANNU SYVÄOJA JUKKA MANNI LABORATORIOIDEN TYÖN JA TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN DEVELOPING WORK ENVIRONMENT AND PROCESSES IN LABORATORIES VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS 76 MAATALOUDEN

Lisätiedot

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN VÄHENTÄMINEN TAVARANKULJETUSLINJASTOLLA

FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN VÄHENTÄMINEN TAVARANKULJETUSLINJASTOLLA Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Emilia Koskinen FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN VÄHENTÄMINEN TAVARANKULJETUSLINJASTOLLA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot