Työperäisen altistumisen arviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työperäisen altistumisen arviointi"

Transkriptio

1 tieteessä Riitta Sauni LT, dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen -tiimi Katri Suuronen FT, erityisasiantuntija Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työlääketiede-tiimi Työperäisen altistumisen arviointi Työpaikan altisteilla tarkoitetaan useimmiten kemiallisia, fysikaalisia tai biologisia haittatekijöitä, mutta myös esimerkiksi fyysistä tai psykososiaalista kuormitusta. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan pitää olla selvillä työpaikan altisteista ja arvioida niiden aiheuttamat mahdolliset riskit. Työterveyshuolto toimii asiantuntijana, joka auttaa työpaikkoja altisteiden tunnistamisessa ja niiden aiheuttamien riskien terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto selvittää työpaikan altisteet ja altistumistasot sekä antaa näiden perusteella suositukset tarvittavista toimenpiteistä, esimerkiksi määräaikaistarkastuksista tai suojainten käytöstä. Työperäisten oireiden ja ammattitautien selvittämisessä saatetaan tarvita tarkkoja työntekijä- tai työpistekohtaisia altistumisselvityksiä. LIITEAINEISTO Sisällysluettelot SLL 41/2012 Vertaisarvioitu VV Altistumisella tarkoitetaan henkilön joutumista tekemisiin elimistön ulkopuolisten haittaa tai vaaraa aiheuttavien tekijöiden kanssa. Ihmisen altistumista elinympäristössään tutkii ympäristölääketiede. Kun kyse on työssä tapahtuvan altistumisen terveydellisen merkityksen arvioinnista, ollaan työterveyshuollon ja työlääke tieteen alueella. Työterveyslääkäri tarvitsee lääketieteellisen osaamisen lisäksi tietoa mm. työhygieniasta, toksikologiasta, ergonomiasta ja työpsykologiasta. Tässä artikkelissa käsitellään altistumisen arviointia pääasiassa käytännön työterveyslääkärin näkökulmasta, mutta tiedoista on hyötyä kaikille lääkäreille, jotka ovat kiinnostuneita työn ja terveyden yhteyksistä ja joutuvat ottamaan kantaa näitä koskeviin kysymyksiin. Mitä altisteet ovat? Työpaikan altisteilla tarkoitetaan useimmiten kemiallisia, fysikaalisia tai biologisia haittatekijöitä, mutta altistumisella voidaan käsittää myös esimerkiksi altistuminen fyysiselle tai psykososiaaliselle kuormitukselle (1,2). Kemialliset altisteet voivat olla kaasuja, aerosoleja tai hiukkasmaisia. Liitetaulukossa 1 on esitetty tavallisimpia kemiallisia altisteita, niiden terveyshaittoja, riskitöitä sekä raja-arvoja (Liitetaulukko 1 lehden internet-sivuilla artikkelin pdf-version liitteenä, > Sisällysluettelot > 41/2012).). Fysikaalisiin altisteisiin voidaan lukea melu, tärinä, kuumuus, kylmyys ja säteily (Liitetaulukko 2). Sosiaali- ja terveysministeriö on listannut ja luokitellut biologisiksi altisteiksi bakteerit, homeet, niiden itiöt ja muut biologisesti aktiiviset aineet, tuberkuloosibasillin, virukset, sienet, alkueläimet ja halkiomadot (3). Fyysisiä kuormitustekijöitä ovat mm. työasennot, voiman käyttö sekä taakan paino ja muoto, jotka voivat lisätä riskiä saada tuki- ja liikuntaelinperäisiä oireita ja sairauksia (taulukko 1) (4). Työn psykososiaalisen kuormittavuuden arviointi koetaan käytännön työssä usein haasteelliseksi (5). Psyykkiseen kuormitukseen vaikuttavat mm. työmäärän ja työtahdin kohtuullisuus sekä mahdollisuus itse vaikuttaa niihin, työhön sisältyvä vastuu ja työn tavoitteiden selkeys (6). Sosiaalista kuormitusta voivat aiheuttaa esimerkiksi yksin työskentely, hankalat asiakas- ja vuorovaikutustilanteet sekä ongelmat tiedonkulussa, yhteistyön toimivuudessa tai esimiestoiminnassa. Liialliselle psykososiaaliselle kuormitukselle altistuminen voi vaikuttaa sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin (7,8). Aina tavoitteena ei kuitenkaan ole altistumisen minimointi. Esimerkiksi yksin työskentely ei välttämättä ole parempi vaihtoehto kuin toistuvat asiakaskontaktit. Myös valaistuksessa tavoitteena on löytää optimaalinen valaistusvoimakkuus työhön ja työolosuhteisiin sopien. Riskin arviointi on työnantajan tehtävä Altistumisen arviointia tarvitaan työpaikan riskin arvioinnin perustaksi. Työturvallisuuslaki määrittelee riskin arvioinnin työnantajan tehtäväksi (9). Työnantajan tulee selvittää altisteiden lisäksi altistuvien työntekijöiden määrä, altisteen vaarallisuus ja altistumisen todennäköisyys. 2911

2 Taulukko 1. Työn fyysisen kuormittavuuden tarkastelumalli STM:n työkirjan mukaan (2). TYÖPISTE Työpisteen siisteys ja järjestelyt Kulkutiet ja lattiat Portaat, tikapuut, luiskat Työtason korkeus Istuin Näytöt ja näyttöpäätteet TYÖASENTO Selän asento Hartioiden ja käsien asento Ranteen ja sormien asento Pään ja niskan asento Jalkojen asento Taulukko 2. RUUMIILLINEN KUORMITUS Jatkuva istuminen tai seisominen Työn tauotus ja työtahti Jatkuvasti samoina toistuvat työliikkeet Raskaat nostot tai taakan kannattelu TYÖVÄLINEET JA -MENETELMÄT Työkalut, koneet ja laitteet käsiteltävät kappaleet Työpisteen tuet ja apuvälineet Olennaista riskin arvioinnissa on, että saadaan käsitys altistumisen luonteesta ja määrästä, tarvittavista seuranta- ja torjuntatoimenpiteistä ja niiden tärkeysjärjestyksestä. Tässä voidaan käyttää apuna esimerkiksi BS standardiin (10) perustuvaa riskien luokittelutaulukkoa (taulukko 2). Riski on aina negatiivinen tekijä, mutta kuormitus voi olla positiivistakin, jos se on kohtuullista. Yksinkertainen terveysriskien luokittelu englantilaisen standardin BS8800 mukaan. Vähäiset Haitalliset Vakavat epämukavuus, ärsytys, ohimenevä lievä sairaus palovammat, ihottumat, pitkäkestoisia vakavia vaikutuksia, pysyvät lievät haitat myrkytykset, työperäinen syöpä, astma, pysyvät vakavat vaikutukset, elämää lyhentävät sairaudet Epätodennäköinen merkityksetön riski vähäinen riski kohtalainen riski Mahdollinen vähäinen riski kohtalainen riski merkittävä riski Todennäköinen kohtalainen riski merkittävä riski sietämätön riski Työpaikkaselvityksessä arvioidaan altistumista Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon tärkeimpiä työkaluja altistumisen ja työn terveydellisen vaaran arvioinnissa (11). Työterveyshuolto voi arvioida altistumista joko koko työpaikan tai yksittäisen työntekijän, prosessin tai osaston kannalta. Koko työpaikka on tarkastelussa, kun työterveyshuolto tutustuu uuteen asiakasyritykseensä tai päivittää tietojaan jo hoidossaan olleen yrityksen terveydellisistä olosuhteista. Tällöin puhutaan perusselvityksestä, jota voidaan tarvittaessa syventää suunnatuilla selvityksillä tai erityisselvityksillä (12). Sekä työpaikkaselvitys että riskin arviointi tähtäävät työpaikan vaaratekijöiden tunnistamiseen, niistä aiheutuvien riskien merkityksen määrittämiseen ja riskien priorisoinnin perusteella tehtävistä toimenpiteistä päättämiseen, joten on luontevaa tehdä molemmat työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä (13). Tällöin korostuu työterveyshuollon osaaminen ja vastuu terveydelle haitallisten altisteiden tunnistamisessa ja niiden aiheuttaman riskin terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Työpaikkaselvityksissä halutaan korostaa myös työpaikan voimavaroja ei siis ainoastaan riskejä, vaan myös positiivisia asioita. Tiedostaessaan voimavaroja antavia ja ei-kuormittavia tekijöitä työpaikka voi aktiivisesti ryhtyä vahvistamaan omia voimavarojaan. Työpaikkaselvitys antaa tärkeää tietoa, jonka perusteella yritykselle voidaan laatia juuri sen tarpeisiin perustuva työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Kemikaalialtistuksen arviointi Jos työpaikalla on jo hyvin tehty riskin arviointi, siitä saadaan paljon arvokasta tietoa, jota voidaan täydentää omien työpaikkakäynnillä saatujen havaintojen perusteella. Tarpeellisia tietoja lääkärille ovat tiedot työtilasta, sen yleisilmastoinnista ja kohdepoistosta, altistumistavoista ja -reiteistä, suojainten käytöstä, prosessipäästöistä, lähtöaineista ja tuotteista sekä työn päämäärästä ja tarkoituksesta. Työpaikkaan tutustuminen paikanpäällä, henkilökohtainen työn havainnointi sekä työntekijöiden ja työsuojelusta vastaavien haastattelu antavat korvaamatonta tietoa altistumisen arvioinnin pohjaksi. Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) (taulukko 3) ja kemikaaliluettelo (14) ovat lääkärille hyviä lähtökohtia kemiallisten tekijöiden aiheuttaman terveysvaaran ja altistumisen arviointia varten. Työpaikoilla käytetään myös materiaaleja ja valmisteita, joista ei ole laadittu käyttöturvallisuustiedotetta, mutta joista on tarkoituksenmukaista hankkia muunlainen tuoteseloste tai aine 2912

3 tieteessä Kirjallisuutta 1 Martimo K-P, Antti-Poika M, Uitti J. Työstä terveyttä. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim Murtonen M. Riskien arviointi työpaikalla. Työkirja. Tampere: Työsuojeluosasto, Sosiaali- ja terveysministeriö, STM:n päätös biologisten tekijöiden luokituksesta 229/ Pääkkönen R, Rantanen S, Uitti J. Työn terveysvaarojen tunnistaminen, 3. korjattu painos. Helsinki: Työterveyslaitos, Rantanen S, Pääkkönen R, Jokitulppo J, Palmroos P. Kysely työpaikkaselvityksestä ja riskinarvioinnista. Työterveyslääkäri 2003;(2): Kivistö S, Kallio E. Millaista tämä työ on henkisen hyvinvoinnin kannalta MIVA-kehyksestä apua työpaikkaselvitykseen. Työterveyslääkäri 2009;(1): Kalimo R, Mutanen P, Pahkin K, Toppinen-Tanner S. Työssä jaksamisen voimavarat: työolot ja yksilölliset tekijät jaksamisen ennustajina. Työ ja ihminen 2001;15: Vahtera J, Kivimäki M, Pentti J, Linna A ym. Organisational downsizing, sickness absence, and mortality: 10-town prospective cohort study. BMJ 2004;328: Työturvallisuuslaki. Suomen asetuskokoelma 738/ BS 8800:fi. Ohje työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmistä. Suomen Standardoimisliitto, SFS Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Työterveyshuoltolaki. Suomen asetuskokoelma 1383/ Oksa P, Lappalainen J, Liuhamo M ym. Pienyrityksen työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta. Työturvallisuus ja työterveyskansio. Helsinki: Työterveyslaitos, Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä. Suomen asetuskokoelma 715/ Meluasetus. Suomen asetuskokoelma 85/ Vainio K, Sauni R, Uitti J, Pääkkönen R. Käytännön ohjeita uuden meluasetuksen pohjalta. Työterveyslääkäri 2006;(4): Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos. Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Helsinki: Työterveyslaitos, Hirvasaho-Tolkki M, Sauni R, Uitti J, Pääkkönen R. Tärinäaltistumisen arviointi työpaikalla ja työterveyshuollossa. Työterveyslääkäri 2007;(2): RT Sisäilmastoluokitus Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. RAKTI, SAFA, SKOL, Kiippa P, Palomäki E, Sauni R, Uitti J. Miten selvitän potilaan sisäilmaongelmiin liittyvien oireiden syyn? Työterveyslääkäri 2010;(2): Taulukko 3. Käyttöturvallisuustiedote (KTT). Tärkein kemikaalin vaaraominaisuuksia koskeva tietolähde Päivätty, vakiomuotoinen (vakio-otsikot määrätyssä järjestyksessä) Maahantuojan tai myyjän toimitettava pyynnöstä työpaikalle Oltava työntekijöiden luettavissa työpaikalla Ei täydellinen aineosalista osaluettelo. Tällaisia aineita ovat mm. elintarvikkeet, rehut, lääkkeet ja kosmetiikka. Käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetaan mm. koko valmistetta koskevat merkinnät sekä vaaralliseksi luokitellut aineosat, joiden pitoisuus ylittää EU:n asettaman ilmoitusrajan. Esimerkiksi akuutisti toksiset tai herkistäviksi luokitellut aineosat tulee mainita käyttöturvallisuustiedotteessa, mikäli niiden pitoisuus valmisteessa on vähintään 0,1 %, kun taas syövyttävät tai siittiösolumutageeniset aineet ilmoitetaan, jos niiden pitoisuus on vähintään 1 %. Aineiden vaaraluokituksissa ja käyttöturvallisuustiedotteen laadinnassa voi olla puutteita, ja valmisteessa voi olla aineosia (ja terveysvaikutuksia), joita ei tiedotteessa ole mainittu. EU:n kemikaaliasetuksen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH) mukaan aineiden ja seosten käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi tulee lähivuosien aikana ns. altistumisskenaario, jossa mm. listataan tunnetut käyttötavat ja niissä sovellettavat altistumisen raja-arvot. Asetus tuo myös pakkauksiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin vaaraa osoittavien standardilausekkeiden (R-lausekkeet) tilalle uudet vaaralausekkeet (H-lauseke). Muilta osin käyttöturvallisuustiedote pysyy suunnilleen entisenlaisena. Fysikaalisille tekijöille altistumisen arviointi Meluasetus (15) asettaa melualtistukselle ylemmän toiminta-arvon 85 db, jonka perusteella kuuloa pitää suojata suojaimin, ja alemman toiminta-arvon 80 db, jonka perusteella työntekijöiden saatavilla pitää olla kuulosuojaimet. Päivittäisen melualtistuksen raja-arvo on 87 db, ja sen ylittyessä työnantajan pitäisi välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin altistumisen vähentämiseksi. Melua voidaan mitata melumittareilla, joita on yleisesti työterveyshuoltojen käytössä. Vaativammat melumittaukset ja ns. meluannosmittaus vaativat meluun perehtyneen asiantuntijan osaamista. Työterveyshuollossa toimiville on julkaistu tarkempia ohjeita melualtistumisen arvioinnista ja terveystarkastuksista (16,17). Tärinäaltistukselle on myös asetettu raja- ja toiminta-arvot (Liitetaulukko 2). Useimmiten päivittäinen tärinäaltistus voidaan arvioida riittävän tarkasti, kun tiedetään työvälineiden tärinä arvot ja liipaisinaika (18). Altistumisen mittaaminen ja tarkempi kumulatiivisen tärinäaltistuksen arviointi edellyttävät perehtyneisyyttä asiaan, yleensä työhygieenikon osaamista. Poikkeaville lämpöoloille altistuminen voi aiheuttaa kuormitusta elimistölle. Ilman lämpötilan lisäksi kannattaa huomioida ilman kosteus, tuulen nopeus ja altistumisaika. Suomen sisäilmayhdistys on antanut suosituksen sisälämpötilan tavoitearvoista eri tilanteissa (19). Säteilyn mittaaminen on yleensä asiantuntijoiden tehtävä, esimerkiksi Säteilyturvakeskuksen. Ionisoivia säteilyjä ovat esimerkiksi röntgensäteily, gammasäteily ja radonsäteily. Ionisoimattomia säteilyjä ovat esimerkiksi ultraviolettisäteily, lasersäteily, infrapunasäteily, mikroaaltosäteily sekä sähkö- ja magneettikentät. Puutteellinen valaistus voi lisätä tapaturmariskiä ja aiheuttaa silmien väsymistä. Toisaalta liian kirkas tai vääränlainen valaistus voi aiheuttaa häikäistymistä, silmien ärsytystä ja päänsärkyä. Erilaiset työt vaativat erilaiset valaistusolosuhteet. Tyypilliseen näyttöpäätetyöpaikkaan suositellaan valaistusvoimakkuudeksi luksia (lx). Biologisille tekijöille altistumisen arviointi Biologisille tekijöille ei ole vahvistettu työilman terveysperusteisia raja-arvoja. Altistuminen on mahdollista töissä, joissa ollaan kontaktissa sairaisiin ihmisiin tai eläimiin tai näiden vereen tai eritteisiin. Altistuminen on mahdollista myös, jos käsitellään pilaantunutta orgaanista materiaalia tai oleskellaan kosteusvaurioisessa rakennuksessa (4). Kosteusvauriomikrobeille altistumisen arviointi vaatii usein asiantuntijan selvityksiä, jotka koostuvat aistinvaraisesta tarkastelusta ja tarvittaessa mittauksista (20). Ammattitautitapauksissa altistumisen pitää perustua työpaikan sisäilma- ja rakennusteknisten 2913

4 21 Oksa P, Palo L, Saalo A, Jolanki R, Mäkinen I, Kauppinen T. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset. Helsinki: Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriön päätös biologisten tekijöiden luokituksesta. STM 229/ Lindström K, Elo A-L, Hopsu L ym. Työkuormituksen arviointimenetelmä TIKKA, 1. painos. Helsinki: Työterveyslaitos Taskinen H, Linbohm M-L, Frilander H. Ohjeet vaaran arvioimisesta erityisäitiysvapaan tarvetta harkitessa. Työterveyslaitoksen julkaisuja Saalo A, Soosaar A, Länsimäki E, Kauppinen T. ASA Helsinki: Työterveyslaitos, Priha E, Anttila P, Niskanen J. Työympäristön haittatekijöiden yhteisvaikutukset. Helsinki: Työterveyslaitos, (Siteerattu ) tatutkittu/2006/106296loppurapo rtti.pdf 27 Okada A, Miyake H, Yamamura K, Minami M. Temporary hearing loss induced by noise and vibration. J Acoustic Soc Am 1972;51: Andersson E, Knutson A, Hagberg S ym. Incidence of asthma among workers exposed to sulphur oxide and other irritant gases. Eur Respir J 2006;27: Sauni R, Linna A, Oksa P, Nordman H, Tuppurainen M, Uitti J. Cobalt asthma a case series from a cobalt plant. Occup Med 2010;60: Priha E, Pääkkönen R, Anttila P, Santonen T, Niskanen J. Monialtistuminen haasteena työn terveysriskien arvioinnissa. Työterveyslääkäri 2008;26(3): Suuronen K, Sauni R, Jaakkola M, Altistumisen arviointi ammattiastmaa epäiltäessä. Duodecim 2011;127: Nordman H, Oksa P, Karjalainen A, Koskinen H. Asbestisairauksien diagnostiikka ja seuranta. Työ ja ihminen tutkimusraportti 28. Helsinki: Työterveyslaitos Starck J, Kalliokoski P, Kangas J, Pääkkönen R, Rantanen S, Riihimäki V. Työhygienia. Helsinki: Työterveyslaitos, Rantanen S., Pääkkönen R. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto, Tampere Ahonen I, Pääkkönen R, Rantanen S. Työhygieeniset mittaukset. Helsinki: Työterveyslaitos, Aitio A, Luotamo M, Kiilunen M, toim. Kemikaalialtistuminen. Biomonitorointi. Helsinki: Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitalliseksi tunnetuista pitoisuuksista. Suomen asetuskokoelma 1213/2011. Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Riitta Sauni, Katri Suuronen: Ei sidonnaisuuksia. tutkimusten raportteihin, tutkittavan henkilön sekä tarvittaessa työnantajan ja muiden työntekijöiden haastatteluun. Yleisin infektiivinen työympäristön mikrobi vuonna 2009 oli myyräkuumetta aiheuttava Puumala-virus, ja työperäisen tuberkuloosin tapausmäärä oli nousussa (21). Altistumisen arvioinnissa on huomioitava ihmisten yksilöllinen herkkyys infektioille ja toisaalta olemassa oleva rokotussuoja. Jos työssä altistutaan mikrobeille, joita vastaan on olemassa tehokkaita rokotteita, työnantajan tulee tarjota työntekijöille rokotusta (22). Psykososiaaliselle kuormitukselle altistumisen arviointi Psykososiaalista kuormitusta ja sille altistumista voidaan selvittää esimerkiksi havainnoimalla työtä ja työoloja, haastattelemalla työntekijöitä ja esimiehiä tai kyselymenetelmillä. Työterveyshuollon työkalupakkiin kuuluu usein esimerkiksi Työstressikysely tai TIKKA-menetelmä (23), kun psykososiaalista altistumista halutaan selvittää työyhteisötasolla. Moni ryhmätason kyselylomake soveltuu hyvin myös yksilötapaamisen haastattelurungoksi vastaanotolle. Työterveyshuollon suunnattuun työpaikkaselvitykseen soveltuvat Työstressikyselyn lisäksi mm. pohjoismainen työn psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kysely QPSNordic, Parempi Työyhteisö -kysely (ParTy), Terve organisaatio -kysely ja Työ- ja hyvinvointibarometri (THB). Kuormittumisen arvioinnissa käytetään useita tietolähteitä ja riittävästi mittauksia eri menetelmillä. Koottuja tietoja yhdistelemällä, vertailemalla ja suhteuttamalla muodostetaan käsitys kuormitustilanteesta. Erityiskysymyksiä Perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle vaaralliset aineet Työpaikkaselvityksessä ja riskin arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin. Jos työpaikalla on käytössä aineita, joille altistuminen ei ole suositeltavaa raskausaikana, tulisi työpaikalla olla suunnitelma, miten toimitaan, jos tällaisessa työssä oleva nainen tulee raskaaksi. Vaihto ehtoja voivat olla esimerkiksi siirtäminen toiseen työpisteeseen, työtehtävien rajoittaminen tai muuttaminen kokonaan, tai jos työpaikalla ei voida järjestää raskausaikana turvallista työtä, on olemassa mahdollisuus jäädä erityisäitiysvapaalle. Suomessa on julkaistu ohjeet vaaran arvioimisesta erityisäitiysvapaan tarvetta harkitessa (24). Syöpävaaralliset aineet Syöpävaarallisille aineille altistumista arvioitaessa on otettava huomioon syöville tyypillinen pitkä latenssiaika, jolloin kymmeniä vuosia aikaisemmin tapahtuneen altistumisen selvittäminen voi olla haasteellista. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriin (ASA-rekisteri) tulee ilmoittaa työntekijät, jotka ovat altistuneet syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille kyseisenä vuonna merkittävän osan työajastaan, vähintään 20 työpäivän ajan tai joiden altistuminen on todettu työhygieenisillä mittauksilla (25). Pitoisuushuiput ja kemikaalitapaturmat Altistumiseen voi liittyä korkeita ilmapitoisuushuippuja tai merkittäviä iholle pääseviä ainemääriä joko satunnaisesti tai toistuvasti. Suurilla kerta-altistumisilla voi olla vakavia terveysvaikutuksia, ja ne voivat koskea yhtä tai useampaa henkilöä. Jotkin kemikaalit voivat aiheuttaa hengenvaarallisia myrkytyksiä, ja esimerkiksi yksikin voimakas, usein tapaturmainen altistuminen hengitysteitä ärsyttäville aineille voi aiheuttaa RADS:n (reactive airways dysfunction syndrome). Tällaiset tapahtumat vaativat yleensä laajoja selvityksiä, joissa auttavat työpaikan ja työterveyshuollon tarkasti kirjaamat tiedot tapahtuneesta sekä mahdollisesti altistuneilta henkilöiltä kerätyt veri- ja virtsanäytteet. Tapaturmaisen altistumisen mahdollisuus tulee ottaa huomioon riskin arvioinnissa ja työpaikkaselvityksissä. Yhteisvaikutukset Samanaikaisesti vaikuttavien altisteiden yhteisvaikutukset on otettava riskin arvioinnissa huomioon (26). Esimerkiksi samanaikainen altistuminen melulle ja tärinälle voi johtaa meluvammaan helpommin kuin pelkkä melualtistus (27). Jos henkilö altistuu sekä ärsyttäville että herkistäville aineille, on mahdollista, että herkistymisriski kasvaa. Esimerkiksi rikkidioksidille ja muille ärsyttäville kaasuille altistuneilla työntekijöillä on tutkimuksissa näyttänyt olevan suurentunut riski sairastua astmaan (28,29). 2914

5 tieteessä Voimavaralähtöinen ajattelutapa korostaa asioita, jotka edistävät työhyvinvointia. Yksinkertaisille kemikaaliseoksille altistumisen haitallisuutta arvioidaan yleisimmin ns. vaara indeksimenetelmällä (30). Siinä kunkin aineen mitattu pitoisuus jaetaan sen työhygieenisellä laskennallisella ohjeraja-arvolla (Suomessa HTP-arvot) ja summataan nämä osamäärät vaara indeksiksi. Osamäärien summa ei saa olla yli 1, jotta seoksen laskennallinen raja-arvo ei ylittyisi. Suomessa vaaraindeksimenetelmää on käytetty lähinnä liuotinainealtistusta arvioitaessa. Miten selvitetään työssään oireilevan potilaan altistuminen? Yksittäisen potilaan altistumisen arvioinnissa potilaalta saatu työanamneesi yhdistetään yleiseen tietoon kyseisestä työstä ja erityiseen tietoon kyseisestä työpaikasta, esimerkiksi työpaikkaselvityksen ja riskin arvioinnin perusteella. Jos yleinen tieto ei riitä, työterveyslääkäri tai -hoitaja voi tehdä suunnatun työpaikkakäynnin ja perehtyä itse havainnoimalla kyseisen henkilön työhön. Altistumisen arviointi on tärkeää, jos potilaan oireiden epäillään johtuvan työstä tai työn pahentavan niitä. Ammattitautiepäilyissä altistumisen selvittäminen on edellytys ammattitautidiagnoosille. Kemikaalialtistumisanamneesin tulee sisältää olennaiset tiedot työtehtävistä, työtehtävien jakautumisesta työpäivän tai -vuoron aikana sekä potilaan tai hänen samassa tilassa olevien työntekijöiden käsittelemistä aineista, joista on syytä hankkia käyttöturvallisuustiedotteet. Lisäksi hyödyllisiä ovat tiedot työtilasta, sen yleisilmastoinnista ja kohdepoistosta, suojainten käytöstä, prosessipäästöistä, lähtöaineista ja tuotteista, työn päämäärästä ja tarkoituksesta sekä potilaan uran aikana tapahtuneista työtehtävien olennaisista muutoksista. Ainakin työterveyshuollossa toimivan lääkärin on hyvä opetella potilaan avulla ymmärtämään työprosessi pääosin, jotta altistumisen määrää ja merkitystä voidaan arvioida riittävän luotettavasti (31). Joskus on tarpeena arvioida koko työuran aikana kertynyttä (kumulatiivista) altistumista. Kokonaismäärästä saadaan kvantitatiivinen arvio, kun altistumistaso kerrotaan altistumisajalla. Altistumistaso-arvio voi perustua mittauksiin aineen pitoisuudesta työilmassa, työntekijän veressä tai virtsassa. Näin tarkka altistumisen arviointi voi olla tarpeen esimerkiksi epäiltäessä liuotinaineaivosairautta tai asbestin aiheuttamaa ammattitautia. Asbestille altistuneen työntekijän tutkimuksissa voi olla tärkeää arvioida, onko hän altistunut niin paljon, että säännöllinen seuranta keuhkoröntgenkuvauksin on perusteltua (32). Tällöin selvitetään henkilön koko työhistoria, eri työsuhteet, asbestille altistavat työtehtävät ja niiden kesto. Työtehtäviin liittyvä asbestikuitupitoisuus (kuituja/cm 3 ) kerrotaan työtehtävien kestolla vuosina, jolloin saadaan ns. kuituvuosiarvio. On huomattava, että kuituvuosiarvion virhemahdollisuudet on otettava huomioon ja että luotettava arvio edellyttää useimmiten altistumisen asiantuntijan työtä ja työhygieenisiä perustietoja. Käytännössä työpaikalta ei useinkaan ole mittaustietoa, jolloin joudutaan vertaamaan muista vastaavista töistä tehtyihin mit tauksiin ja yleiseen tietoon kyseisen alan altistumisesta. Samaan tapaan voidaan saada kuva siitä, kuinka paljon altistavaa pölyä potilas on työuransa aikana hengittänyt, arvioimalla pölymäisistä altisteista ns. milligrammavuodet (mgv/ m 3 ). Tällä voi olla merkitystä pölykeuhkosairauksia tutkittaessa. Liuotinainealtistuksen arvioinnissa puhutaan HTP-vuosista. Tällöin eri työjaksoissa ollut työilman liuotinainepitoisuus arvioidaan prosentteina HTP-tasosta ja kerrotaan työvuosien määrällä. Myös fysikaalisille tekijöille, kuten melulle tai tärinälle, altistuminen tulee selvittää ammattitautia epäiltäessä. Diagnoosi saattaa edellyttää asiantuntijan arviota, joka perustuu työterveyshuollosta, työpaikalta tai potilaalta saatuihin mittaustietoihin, aikaisempiin mittaustietoihin kyseisen tyyppisestä työstä, laitekohtaisiin tietoihin ja altistumisanamneesiin. Työhygieeniset mittaukset Työhygieeniset mittaukset tukevat työpaikan riskin arviointia ja työterveyshuollon toimintaa silloin, kun altistumisesta ei saada muuten riittävästi tietoa (33,34). Työhygieenisten mittausten tavoitteena on selvittää joko työntekijöihin kohdistuvaa altistumista tai työpaikan olosuhteita suojaustoimenpiteitä varten (35). Mittauksia tulisi tehdä, jos työntekijän altistumista vaarallisille kemiallisille tekijöille ei voida muutoin luotettavasti arvioida tai jos olosuhteissa tapahtuu työntekijän altistumista lisäävä muutos (14). Yleisen työhygieenisen näkökulman lisäksi voi esimerkiksi ammattitautia epäiltäessä olla perusteltua tehdä tarkkoja, työpiste- tai työntekijäkohtaisia mittauksia ja selvityksiä. 2915

6 Biologiset altistumismittaukset Biologisilla altistumismittauksilla eli biomonitoroinnilla tarkoitetaan työpaikan altisteiden (mm. metallien, tiettyjen liuottimien ja orgaanisten yhdisteiden) tai niiden aineenvaihduntatuotteiden määrittämistä veri- ja virtsanäytteistä (36). Toisin kuin työpaikan ilmasta tehdyt mittaukset, biologiset altistumismittaukset antavat arvion altisteiden imeytymisestä elimistöön ja mahdollistavat parhaimmillaan altistumisen arvioinnin pitkältäkin ajalta. Niissä otetaan huomioon imeytyminen niin hengitysteitse, ruoansulatuskanavasta kuin myös ihon kautta. Biologiset altistumismittaukset liitetään yleensä määräaikaistarkastuksiin, jolloin ne mahdollistavat pitkäjännitteisen työsuojelun ja varhaisen puuttumisen työpaikan kemikaaliongelmiin. Paljon vai vähän? Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa haitalliseksi tunnetut pitoisuudet eli HTP-arvot työntekijöiden hengitysilman epäpuhtauksien pitoisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle, terveydelle tai lisääntymisterveydelle (37). Jos pitoisuus on alle 10 % HTP-arvosta, sitä voidaan pitää vähäisenä, ja mitä lähempänä HTP-arvoa pitoisuus on, sitä tärkeämpiä ovat altistumista rajoittavat toimenpiteet. Esimerkiksi hengitysteiden ärsytysoireissa ja yliherkkyyssairauksissa myös selvästi HTP-arvoja pienemmät pitoisuudet voivat olla terveyden kannalta merkityksellisiä. HTParvot saattavat myös olla perusteiltaan vanhentuneita tai ne perustuvat toksisiin vaikutuksiin, jotka eivät ole olennaisia kyseisellä työpaikalla. Joillekin altisteille on annettu sitovat rajaarvot, joita ei saa ylittää. Nämä altisteet ovat asbesti, bentseeni, lyijy, vinyylikloridi, kovapuupöly sekä eräät räjäytys- ja louhintatyössä muodostuvat yhdisteet. Työterveyslaitos on asettanut HTP-tasoa matalampia ala- tai työtehtäväkohtaisia tavoitetasoja, jotka perustuvat kyseisellä alalla tai työtehtävässä todennettuihin parhaisiin työympäristön hallintatekniikoihin. Tavoitetasot kannustavat jatkuvaan työympäristön parantamiseen, ja niitä voi käyttää esimerkiksi uusien tilojen suunnittelun tai tilojen korjausten tukena. Lopuksi Nykyaikana työpaikkojen tavoitteena on työhyvinvointi. Se on laaja-alainen käsite, mutta pohjimmiltaan se rakentuu terveelliselle ja turvalliselle työlle. Työn tunteminen on työterveyslääkärin ydinosaamista. Työperäisen altistumisen arviointi on osa työpaikkaselvitystä, jonka perusteella työterveyshuolto voi antaa työpaikalle suosituksia altistumisen vähentämiseksi, kuten ohjeita turvallisista työtavoista tai suojautumisesta. Riskilähtöisen ajattelun rinnalle on viime aikoina nostettu voimavaralähtöinen ajattelu tapa. Se korostaa asioita, jotka edistävät työhyvinvointia ja joita siten tulisi vahvistaa. Työkyvyttömyyden ehkäisy ja työurien pidentäminen ovat merkittäviä ajankohtaisia haasteita ja niissä onnistuminen vaatii työterveyshuollolta pitkäjänteisen ehkäisevän toiminnan toteuttamista ja nykyistä syvällisempää työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä myös altistumista arvioitaessa. n English summary > in english Assessment of exposures at the workplace 2916

7 tieteessä english summary Riitta Sauni M.D., Ph.D., Team Manager Center for Health and Work Ability, Finnish Institute of Occupational Health Katri Suuronen Assessment of exposures at the workplace Workplace exposure is usually understood to mean exposure to chemical, physical or biological hazards, but excessive physical or psychosocial burdens may also expose employees to health hazards. According to Finnish legislation employers should be aware of the workplace exposures and evaluate their risks. The purpose of the workplace risk assessment is to prioritize the most important hazardous agents and develop practical control methods to protect workers from adverse effects. Professionals in occupational health care act as experts in recognizing the exposures and evaluating their impact on workers' health. By regular visits to the workplace occupational health care professionals identify and evaluate environmental factors that may endanger workers' health. They should also give guidance regarding suitable control methods and adequate personal protection. Risk management at the workplace and environmental monitoring by occupational health care may benefit from each other, and in some cases, they can be combined. Basic information needed for exposure assessment can be obtained from chemical hazard profiles, material safety data sheets, safety and hygiene handbooks, and occupational exposure limits or recommended values. Occupational hygiene measurements play a significant role in the assessment of chemical, physical and biological agents. Exposure to chemical agents can also be measured from biological samples, usually blood or urine. Data gathered from employees, employers and safety managers by interviews and questionnaires provide valuable information on all exposures, but especially on psychosocial factors. Medical surveillance of workers employed in high-risk occupations is needed in order to monitor workers' health and discover adverse health effects and possible early signs of disease. 2916a

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001)

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Liite 1 KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Työpaikka Päiväys Osasto Allekirjoitus ALTISTEET ALTISTUMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kemikaali tai muu työssä esiintyvä altiste Ktt:n

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Monen ammatin edustajia, mm. kemistejä, insinöörejä, teknikkoja, biokemistejä, mikrobiologeja, toksikologeja sekä fyysikkoja Tiivis yhteistyö TTL:n laboratorioitten

Lisätiedot

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT Riskien arviointi työpaikalla -työkirja Riskien arvioinnin suunnittelu Yritys / osasto Suunnitelman tekijät Päiväys Selvitettävät asiat Lähtötiedot Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Maj-Len Henriks-Eckerman, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija 1 Ihon altistuminen herkistäville kemikaaleille: Epoksihartsit,

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä TYÖHYGIENIA - TARVITAANKO ENÄÄ TULEVAISUUDESSA? Rauno Pääkkönen, teemajohtaja rauno.paakkonen@ttl.fi Työhygienian tausta Työhygienia syntyi ja voimaantui erityisesti teollistumisen

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työsuojeluiltapäivä Pori, 14.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työtapaturmien lukumäärä taas kasvussa Vaaran ja riskin käsitteet

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Kemikaaliriskien hallinta työssä ja REACH Tiina Santonen, tiimipäällikkö, Kemikaaliturvallisuus Kemikaaliriskien hallinta työpaikoilla Työturvallisuuslaki (738/2002) ja VNa 715/2001

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Kemialliset tekijät. Toimenpiteet työpaikoilla. Valtakunnallinen kemikaalihanke

Kemialliset tekijät. Toimenpiteet työpaikoilla. Valtakunnallinen kemikaalihanke Kemialliset tekijät Toimenpiteet työpaikoilla Valtakunnallinen kemikaalihanke Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Onnistuneen narvioinnin edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Aineisto Haastattelut 15 sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Työhygienian erikoistumiskoulutus

Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygieenikon osaamistavoitteet Tuntee työympäristön altisteet ja olosuhteet ja niiden mahdolliset vaikutukset ihmisen terveyteen, työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4.

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4. Riittävän hyvä - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä Helsinki 7.4.2016 Markku Rautio, johtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori. Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee

Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori. Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee Vaikka Kelakin korvaa Työterveyshuollon ammattihenkilöt voivat ehkäisevää työterveyshuoltoa toteuttaessaan käyttää

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Homekoulu haisee Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin vaikeita ratkaista? Sisäilmasto-ongelmat ovat monimuotoisia ja yksinomaan

Lisätiedot

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työikäisen väestön yleistyvä sairaus Astman esiintyvyyden on todettu 12-kertaistuneen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa Pölyt pois yhteistyöllä Vähennä jauhopölyä leipomossa Leipureiden sanomaa: "Jauhot tuotteessa, ei ilmassa eikä lattialla." "Kyllä yhteistyöllä onnistuu." "Samat ongelmat isoissa kuin pienissä leipomoissa"

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

- työolopalaute AT-tutkimusten jälkeen

- työolopalaute AT-tutkimusten jälkeen Miten ammattitauti tai -epäily käynnistää preventiotoimet työpaikalla? - työolopalaute AT-tutkimusten jälkeen Katri Suuronen, erityisasiantuntija, TTL Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 26.1.2006/85 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

KEMIALLISTEN RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKALLA -TOIMINTA- MALLI

KEMIALLISTEN RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKALLA -TOIMINTA- MALLI 1(13) Pohjautuu toimintamalliin, jonka Tampereen aluetyöterveyslaitos laati sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa Kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden arviointia työpaikoilla. KEMIALLISTEN

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa Työpaikkaselvitys

Fysioterapia työterveyshuollossa Työpaikkaselvitys Fysioterapia työterveyshuollossa Työpaikkaselvitys 15.2.2010 Opetustapahtuman tavoitteet: Tiedät työpaikkaselvityksen tarkoituksen ja lainmukaisuuden Tiedät mitä ovat fysikaaliset, kemialliset ja biologiset

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri. Oulun kaupungin opetuspalveluja hoitavan tiimin palveluesimies. Työterveyslääkärinä vuodesta

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo 02.12.2015 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (Vna 708/2013) Työterveyshuollon ydinprosessit Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Yleistietoa lattianpinnoitteista Lähes kaikissa lattianpinnoitteissa on ihmisen terveydelle haitallisia aineita, joita vastaan joudutaan suojautumaan. Puutteellisesta

Lisätiedot

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Riskien hallinta riskinarvioijan näkökulmasta! Sisältö: REACH-kemikaalit/muut kemialliset aineet

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Kokemuksia toistotyön aiheuttamasta kuormittumisesta elintarviketeollisuudessa. Työfysioterapeutti Ulla Mäntymäki

Kokemuksia toistotyön aiheuttamasta kuormittumisesta elintarviketeollisuudessa. Työfysioterapeutti Ulla Mäntymäki Kokemuksia toistotyön aiheuttamasta kuormittumisesta elintarviketeollisuudessa Työfysioterapeutti Ulla Mäntymäki Elintarviketeollisuus Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala Työskentelee n. 34 000 työntekijää

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle

Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle Tärinällä on vaikutusta! Tärinälle altistuminen on päivittäinen ja vakava uhka tuhansien suomalaisten työntekijöiden terveydelle Ajettavia koneita

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveysyhteistyö ja teknologia Harri Lindholm Työterveyslaitos Ehkäisevä terveydenhoito Terveystarkastukset Määräaikaistarkastukset Sairaanhoito Työpaikkaselvitys Riskiarviointi

Lisätiedot

1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake

1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake 1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake Koulu: Oppiaine: Aiemmin tehdyt selvitykset /arvioinnit: Vastuuhenkilö: Arvioinnin kohde Työryhmä Aikataulu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Lisätietoja: 2 Tarkistuslista

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Ergonomia. Janita Koivuranta

Ergonomia. Janita Koivuranta Ergonomia Janita Koivuranta Lainsäädäntö Työturvallisuudesta sekä työympäristön turvallisuudesta ja työnkuormittavuudesta säädetään lainsäädännössä. Työturvallisuuslaki pykälä 24 edellyttää työnantajaa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 29.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 29.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 1 Jauhopölyt ja niiden määrittäminen työympäristöstä Tomi Kanerva erityisasiantuntija Materiaali- ja hiukkastutkimus-tiimi 2 Mitä on jauhopöly Jauhopöly syntyy jauhojen käsittelyssä

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET Hannele Oikarinen työterveyslääkäri, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 20.3.2017 Todettujen sisäilmaongelmien terveyshaitat Pölyisyys Allergiaoireet,

Lisätiedot

Psykososiaalinen hyvinvointi työssä

Psykososiaalinen hyvinvointi työssä Psykososiaalinen hyvinvointi työssä Perusasiat kuntoon - Parempi työ -seminaari 26.4.2013 Leila Partanen-Salosto STM, Työsuojeluosasto Esityksen sisältö Työhyvinvoinnin lisääminen ja psykososiaalisen kuormittumisen

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu ja -tärinä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 4 ISBN 952-00-1297-4 ISSN 1456 257X 2. uudistettu painos Pk-Paino Oy, Tampere 2003 Työpaikkamelu

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Puheenvuoron lähtökohtana on työsuojeluviranomaisen tilannearvio ja painotukset 3.5.2013 1 Työsuojeluviranomaisen toiminnan lähtökohdat

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Työpaikkojen riskinarviointi. Peruskäsitteet ja toimintamalli.

Työpaikkojen riskinarviointi. Peruskäsitteet ja toimintamalli. Tampereen aluetyöterveyslaitos LIITE 5 Jorma Lappalainen & Päivi Piispanen Työpaikkojen riskinarviointi. Peruskäsitteet ja toimintamalli. Työterveyden ja -turvallisuuden perustyökalu Työpaikalla työpaikan

Lisätiedot

Työn muutokset kuormittavat

Työn muutokset kuormittavat Työn muutokset kuormittavat Kirsi Ahola, tiimipäällikkö, työterveyspsykologian dosentti Sisältö Mikä muutoksessa kuormittaa? Keitä muutokset erityisesti kuormittavat? Miten muutosten vaikutuksia voi hallita?

Lisätiedot

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI Haapajärven kaupungin sisäilmaryhmä SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI SISÄILMARYHMÄN TOIMINTA ON KESKITTYNYT KUNNAN OMISTAMIEN JULKISTEN TILOJEN TERVEYSHAITTOJEN SELVITTÄMISEEN Julkisella tilalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Sisällysluettelo 3 Alandia vakuutuksenantajana Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Työtapaturmia sattuu joka päivä

Lisätiedot

Työperäinen syöpä ja ammattisyöpä Suomessa

Työperäinen syöpä ja ammattisyöpä Suomessa Työperäinen syöpä ja ammattisyöpä Suomessa, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 8.3.2017 Käsitehierarkia Työhön liittyvät sairaudet Ei syy-yhteyttä työhön, mutta - tauti

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ 2.12.2015 Seinäjoki Ylitarkastaja Anja Knuuttila Työsuojelun vastuualue Ajankohtaista psykososiaalisen kuormituksen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen OPS

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen OPS Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen OPS 2017 2019 Uusi OPS voimaan 1.8.2017 Rakenne OPS 2017-19 palvelujaksot Runkokoulutus 24 kk Yleislääketieteen erityiskoulutus

Lisätiedot

Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen

Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Ergonomiaopetuksen tavoitteet Opiskelija tietää potilaan siirtymisen avustamisen ergonomiset periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti, tunnistaa potilaan

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla Työsuojeluviranomaisen havaintoja haasteista avustajien työsuojelussa ja työsuhteissa. Miten avustajien työsuojelua voisi edistää? Marja Tereska-Korhonen, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyö työkyvyn turvaajana Jari Latvala apulaisylilääkäri Työterveyslaitos, Oulu Terveydenhuollon yhteistyön lainsäädäntöpohja Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta Ylitarkastaja Tuula Uurala Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta 12.5.2017 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta Tarkastaja Irina Suominen TYÖSUOJELUN VASTUUALUE Johtaja Päivi Suorsa Rikos- ja päätösasiat Viranomaisaloitteinen valvonta Toimintayksikkö 1 Toimintayksikkö

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työ ja liikuntaelinvaivat Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Kari-Pekka Martimo LT, teemajohtaja Esityksen sisältö Ovatko liikuntaelinvaivat ongelma? Yleistä liikuntaelinvaivoista ja niiden

Lisätiedot

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita on edelleen noin 50 000 60 000.

Lisätiedot

TYÖYMPÄRISTÖN RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

TYÖYMPÄRISTÖN RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN TYÖYMPÄRISTÖN RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN Turvallisuusinsinööri Satu Sonkajärvi 1 TALVIVAARA LYHYESTI - Talvivaara on nuori, vielä käynnistysvaiheessa oleva kaivosyhtiö - Länsi-Euroopan suurin nikkelikaivos

Lisätiedot