SUOMllEN Suomen Keskusshakkilliton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton Ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannattaja. S lhla1k1kl[ I ~äätoimittaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMllEN Suomen Keskusshakkilliton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton Ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannattaja. S lhla1k1kl[ I ~äätoimittaja"

Transkriptio

1 A I~ I~ I Suomen shakkimesl:aruus 954: Kuva palkiniojenjakotilaisuudesta. Eturivissä vasemmalta: A. Fred. J. Solin. O. Kaila. T. Salo, H. Koskinen. Takana: K. Marttinen (iurnaustoimikunnan pj.), O. Katajisto, J. Vesterinen ja O. Pasiuhoff. Kuvasta puu:uuu R. Niemi.

2 VUOnl;!H' ;lil\llllilpantu Shakin Päivän vieuo L;lllIllIi:'lll:n puoliväliin osuvalla Slllllllllll.;lilt< ()n elinvoimoisilla shakkip;lildclkl/llni'lla -muodostunut j() lwl'illl.,'ili omaavaksi.' Vuosi vuodelta ()Il Illllk;lan saatu uusia pa.ikka!wlll.ia, ::i Ilii shakinharrastus on tasaisen val'l n;llii \'l'hnyt aluevaltauksia, Tii;:;:ii ::ltldl'('ssa Helsingin shakkiolympi;t!:li::d m:'l'kitsivät suurtapahtulll:l:l, jollka Il<'ddmien poimimisen aika P;II'Il;lil ' "all on käynnissä. Mutta tllyi;;; \ kans,ainvälisen ja kotimaisen sll:lkkit"irninnan jatkuva vilkastulllilh'll.i: ;:lllli'cn yleisönkin huomion kohl.!'i'il<l oleminen, esimer~keinä mainillal«i(>i. viime syksyn maailmanmc!-:tal'il'ildokasturnaus SveItsissä, Olll:l 0()I\('ll mcstaruusturnauksemme VU()dl'll v;lihteessa, ensi kevään Inaailtll:IIIIH':,lal'uusottelu Moskovassa ja aludul'naus Tshekkoslovakiass<I :,I'ki; ('\('! kaikkea ensi syksyn kans;li'll sha'-{kikisat Buenos Airesi'ss<I, "v:i ollliaan vaikuttamaan sekä shakinhal'rastuksen laajenemiseen dl.:i v:ii';:ilkin Suomen shakille tärkeään :dlakin «sijoittamiseen«. Viime vu():,i i II ;Ild.i nimittäin shakki on käsitetty omillaan toimeen tulevaksi L:lvalli:l<'ksi peliksi, mutta vihdoinkin ovat silmät aukenemassa ja shakki ;;:I:lln:III:;a arvoisensa sijan pelien kuninkaana, tunnustettuna henkisen ' \l' i muotona ja samalla erittäin kehittävänä hacrrastuksena, joka sopii k:likillc ikäkausille ja yhteiskuntaluokme. Tämän muka~sesti morw. k;iiiihii,~'it, kauppalat ja' kunnat ovat jo alkaneet tukea PUlkallisia sh:li, i ll;';lsuvjia, aluksi tosin hyvin vaatimattomissa mitoissa, mutta tukil'n klli.i'llkin. Tämän avustustoiminnan laajeneminen on edellytykscnii sll:lkillilaltastuksen nopealle vilkastumiselle maassamme ja Suomen saau:llllis('iii' Ilykytstäkin tunnustetumpaan kansainväliseen asemaan, ja näiss~i ll'l"kl'i:;;;ii vietetään Shakin Päi~.ää Shakin I'iiivi; alusta alkaen ollut myos maamme en shakklnntamm yhteistoimintaali kphoittava tapaus. Kun nyttemmin sekä Suomen Shakkiliitto ettii '!'yi;v;il'l Shakkiliitto ovat päättäneet Suomen Keskusshakklliiton kauua I'vlllv:i tukemaan alueellista shakkitoimintaa, Shakin Päivän mer],ity:-; l.iilll;ill Lien viitoittamisessa on entistä suurempi. Helsingis;;;i, I:\..!!)54. Suo m en K e s k u s s h a k k i l i i tt 0 r.y. Visa Kivi, Puheenjohtaja. Osmo Kaila, Sihteeri. SUOMEN SHAKKILIITON UUTISIA Suomen Sil:lkkiliiton 57. jäsenseura on Schacksällkapet Remis r.f., Kristinestad. -. Kokkolan 2. luokan liittoturnauksen ryhmävoittajien jatkoottelun perus.i',!' I ; ). K l' 0 k f 0 l' S on koroitettu. luokka-an, kun taas muut ryhm~invllilt.'l.iat G. Lågland ja L. Eriksson ovat s.aane'et. luokan kocpelaajan oikeudet. Tämä on tärkeä en!akk~~a:pa~:" )a tolvottavalsti maaselldun 'kiinnostus 2. luokan tmnauksien JarJestamlseen sen johdosta yhä nous(;c. --:- Suomen S~akkili.ito~ ~uosikokous ptdetään sunnuntaina 2. 2.!J:i' \-]0 2 hotelli Helsrnglssa. R. Pohjalainen. luokkaan Imatran liilt.ollll I\;lIlksen 2. luokan jatko-ottelut ovat päättyneet seuraavasti. Joulukllll;:::;l R Tuusvuori voitti V, Virolaisen ottelussa ryhmänvoitosta 2-0,i: I.yllln;invoittajien ottelussa R. Pohjalainen voitti Tuusvuoren /2- I/~.. p<'ii Imatralla päättyi tasan, 2. pelin 3.. Lappeenrannassa I'llhj:t!;lilcn voitti. Onnittelut Imatralle! Viime numeron lmm:ikuva. Saatuamme nyt tietoommc kuvassa esiintyvien henkilöidl'll l\ill\('i, jotka kuvan lähdetietojen pliliui;ellisuuden takia jäi\~h viime nuil\('i'o:;;" mainitsematta, luettelemme ne Uiydennykseksi jo mamihujen lisiiksi: '':lliid,:tla ikkunan ääressä näkyvii pelaaja on shakkimedari Mauno L:I i:::i; l' i, katsojina Niilo S ä i] ii (kl'skl'llä) ja ko. turnauksen toimitsija N., i \ II hoi m (äärimmäisen~i oikl':tla). N:o TAMMIKUU 954 SUOMllEN Suomen Keskusshakkilliton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton Ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannattaja I ~äätoimittaja A L T T [ S A LOI LA, SUOMEN SHAKKI Helsinki Messeniuksenkatu 7 B 50 Puh, I S lhlakkl[ Osoite: Helsinki - Töölö, Messeniuksenkatu 7 B 50 ' TILAUSMAKSU 954 POSTISIIRTOTILIT / vsk. 450: - ml!.: Suomen Shakki ~::Oe:t:i;le 85~~:er:: A~~t:it:a~~~SI~~~O I T.röväen Shakkiliitto 20-vuotias Työväen Shakkiliitto perustettiin Helsingissä loppiaisena 934, joten toiminnan toinen vuosikymmen täyttyi 6,. 9M,. Merkkipäiväänsä liit.. to juhli järjestämällä Suomen shakkimestatuusturnauksen 954 ja sen rinnalla pelatun liiton oman 20-vuotisjuhlaturnauksen. Juhlaohjelmaan sisältyi edelleen mm. Suomen mest3jrin Kaarle Ojasen simultaaniesitys 2,7. 2., turnaustanssiaiset 5,., shakkimestari V, Palomaan simultaani 5.., turnausten palkintojenjakotilaisuus ja samassa yhteydessä pidetty TShL:n 20-vuotisjuhlakokous Shakin Ansiomerkkien jakoineen , Vaatimattomasta alusta alkanut liittotoiminta on kuluneen kahden vuosikymmenen aikana laajentunut huomattavaksi ja arvovaltaiseksi tekijäksi maamme shakkielämässä, Toiminta' on keskittynyt alusta alkaen omaksuttuihin tavoitteisiin: shakinharrastuksen levittämiseen työväestön keskuuteen, jäsenkerhojen keskuselimenä toimimiseen, yhteistoiminnan ohjaamiseen, shakillisen tietouden ja pelitason kohottamiseen, -- kilpailu- ym, shakkitoiminnan järjestämiseen. Sotien jälkeisen shakillisen toiminnan monipuolistuminen on luonnollisesti laajentanut myös Työväen Shakkiliiton ohjelmaa ja edellä mainittujen lisäksi voidaan mainita paljon muutakin mitä liitto on tehnyt ja saanut aikaan. Näistä kirjoittaminen jää kuitenkin 2ö-vuotistoiminnan merkkipäivään. Tyydymme tässä mainitsemaan vain eräitä liiton kehitystä selventäviä lukuja ja viittaama,an liiton W-vuotishistoriikkiin Suomen Shakin numerossa /944 sekä 5-vuotishistoriikkiin numerossa 8/949. Tämän jälkeinen liittotoiminta on selostettu lehdessämme ajankohtaisena vuosittain. Lisäksi sitä on selostettu liitton jäsenmonisteessa, jota viime vuosina on toimitettu kuukausittain ja jaettu liiton jäsenseuroille, liittotoimikunnan jäsenille, shakkitoimittajille ym:lle. Liiton jäsenseurojen ja jäsenistön lukumääräinen kasvu on nimenomaan sotien jälkeen ollut esimerkillisen voimakasta. Perustavassa kokouksessa oli läsnä viisi kerhoa. Seuraavana vuonna liittoon kuului jo kymmenen shakkikerhoa. Sotien päättyessä niistä oli jäljellä vain viisi. Toiminta oli kuitenkin vuosina sotien takia keskeytyneenä, «Siellä jossa-

3 4 SUOMEN SHAKKI kin«shakki kuitenkin näytteli nii,n suuri;ll"voista osaa sotilaan elämän ja mielialan virkistäjänä, että kotiutumisen.i~tkecnkään sitä ei unohdettu. Kotipaikkakuntien shakkielämä nostettiin nop(;<ljsti entiselleen ja pian ajettiin siitä ohikin sekä lukumääräisesti että harrastuksen virkeydessä ja monipuolistumisessa. Shakkikerhojen ja -liihojen renesanssi nosti TShL:n jäsenkerhojen lukumääräksi v. UJ47 8 ja seuraavaksi vuodeksi 22. Näihin aikoihin kasvu muutamiksi vuosiksi hidastui, sillä vuoteen 9'50 lisääntyi vain yksi jäsenkerho, ollen tällöin 23 kerhon yhteinen jäsenmäärä 85. Seuraavan vuoden vastaavat luvut 25 ja 95 ja vuoden 963:n aikana tapahtunut kehitys nosti ensimmäsen kerran liiton jäsenmäärän toiselle tuhannelle, eli 085:een, seurojen lukumäärän ollessa 32. Liiton toimihenkilöinä ovat kuluneen 20-vuotiskauden aikana toimineet (mainittuina järjestyksessä pj., varapj., sihteeri ja taloudenhoitaja): 9G4 A. Vormula, V. Kivi, G. Nyberg, N. Säilä. 935 V. Kivi, A. Vormula, G. Nyberg, N. Säilä. 936 V. Kivi, K. Marttinen, R. Arppe, N. Säilä. 937 V. Palomaa, U. Aho, V. A. Ristakoski, U. Aho. 93'8 P. Tuomi, E. Hindberg, A. Ahlstedt. 939 P. Tuomi, E. Hindberg, R. Kujala. 940 ei ollut liittokokousta eikä liittoturnausta. 94 P. Tuomi, E. Hindberg, R, Kujala ' toiminta sodan takia kokonaan keskeytyneenä. 945 P. Tuomi, V. Palomaa', R. Kujala. 946 S. Salmio, K. Marttinen, tal.h. Hj. Kalliomäki. 947 K. Marttinen, A. Valkama, A. Korp~nen, Hj. Kalliomäki. 948 K. Marttinen sa,akka, josta alkaen L. Nordberg, U. Peltonen, A. Valkama, Hj. Kalliomäki. 949 L. Nordberg, P. Bremer, E. Väkevä, Hj. Kalliomäki. 950 uusittujen, liiton sääntöjen mukaan liittokokous pidetään joka toinen vuosi, joten tänä vuonna liittokokousta ei ollut. Työväen Shakkiliiton liitto:l:oimikunnan iäsemä 95: Istumassa vasemmalta: Erkki Nurminen, Seppo Salmi(), Visa Kivi (SKSL:n pj.), Mauno Laisaari (TShL:n pj.), Kosti Marttinen. S(~is()massa vasemmalta U. Laakso, O. Saarinen ja Paavo J. Markkola SUOMEN SHAKKI 5 95 L. Nordberg, P. Bremer, E. Väkevä, E. Nurminen. 952 ylimääräinen liittokous 7. 2., jossa pj :ksi valittiin M. Laisaarl muut toimihenkilöt K. Marttinen, P. J. Markkola. E. Nurminen. ' 953 M. Laisaari, K. Marttinen, O. Saarinen, E. Nurminen. Liiton kotipaikkana on ollut Helsinki ja Tampere viimemainittu vuosien ajan. ' Kilpailullisen toiminnan näkyvimpänä tapahtumana vuosittain ovat olleet liittomestaruus- ja liittoturnaukset, karhumaljaottelu sekä tähtiottelu. Yhteenveto liittomestaruuksista on paikallaan:. liiuoturnaus pääsiäisten pyhinä (kuten yleensä myöhemmätkin liittoturnaukset) 935 Helsill:giss~: li(ies~ari T. J. W i e l! 3,% (5), voitettuaan jatko-ottelussa P. Bremerm. Lahmna V. Palomaa 3 Ja A. Fred 2,f2..2. liift~turnaus 936 M-ryhmä Helsingissä, toinen ryhmä Turussa. Mest~n ~ath Ra n ta ne n 5% (7), voitettuaan jatko-ottelussa A Fredin. Lähmna V. Palomaa 4%, G. Nyberg ja M. Pietilä 3%. 3. li.i±ioturnaus 937 M-ryhmä Tampereella, toinen ryhmä Viipurissa. Mestan M. Ra n t a n e n 6 (7). Lähinnä A. Fred ja V. Palomaa 4% m±to~~rnaus He~singissä. Mestari M. Ra n t a ne n 4 (5). Lähinna T. J. WIlen 3%, A. Jarvmen 3, V. Kivi 2%.. 5. iit.±~turnaus 93.9 M-ry:h~ä. Tun~ssa, toinen ryhmä Tampereella A Ja B-sar~oIssa. Mesta'r~.,-:. ~ V, Joka'. Jatko-ottelussa voitti A. Järvisen ja B. Vuonon 5V2 (7). Lahmna L. Suommen 4%, V. Altola ja K. Kivi 2%. 6. lii±toiurnaus 94 mestaruusryhmä T'ampereella, toinen ryhmä Kotkassa. Mestari M. Ra n t a n en 4, lähinnä H. Kaipola 3%, A. Ahlstedt 2,f2. 7. liittoturnaus 945. Tampereella. Mestari M. Ra n t a n e n. 8. lii:uoiurnaus 94.6 Turussa. Mestari M. Ra n t a n e n 6 (7). Lähinnä A. Visa 5, koroittuen mestariluokkaan (kts. SSh.n:o 4/946). 9. liiitoiul'naus 94,7 Helsingissä. Mestari M. La i saa r i 7% (9) lähinnä H. Honkanen 7, koroittuen lvl-lk:aan (SSh.n:o 4/947). ' 0. liittoiurnaus 948 Mestari- ja lk:ssa Tampereella, II lk:ssa Kotkassa. Mestari M. Ra n ta n e n (4, pelaajaa, 2,-kierr.) 4,f2 (SSh n:o 3/948).. liittoiurnaus 949 Helsingissä (liiton l'5-vuotisjuhlaturnaus). Mestari A. J ä r v i n en 5 (7) (SSh. n:o 3/949). 2. liiuoiurnaus 950 Turussa (Turun Työväen Shakkikerhon 5-vuotisjuhlakilpailuna). Mestari R. N i e m i 6 (7) (SSh. n:o 3/950). 3. liittoiurnaus 95 - ja 2. lk:ssa pääsiäisen pyhinä Kotkassa Kotkan Shakkikerhon 5-vuotisjuhlaturnauksena (SSh. n:o 2~3/95,). ja' M.lk:ssa Sompasaaressa. Mestari M. La i s a, ar i 7% (9). Lähinnä E. Sa'lmi, koroittuen M-lk:aan (SSh. n:o 6/95). 4. liittoiurnaus 952 Helsingissä. Mestari M. R a n t a n e n 7 % (9). (SSh. n:o 3/9'52). 5. liittoiurnaus 95,3 Helsingissä. Mestari M. Ra n t a n e n 6 (7). (SSh. n:o 3/953). Shakkimestari M. Rantasen osuus turnauksissa on yhdeksän liittomestaruuden voittajana oloissamme harvinainen shakillinen saavutus. Sompasaaren kesäturnaus, joka sittemmin on muodostunut erääksi maamme suurimmaksi ja suosituimmaksi kesäturnaukseksi, pelarttiin ensimmäisen kerran v. 949 sekä tämän jälkeen vuosittain, ollen viime kesäinen järjestyksessä viides. Työväen Shakkiliitto on ottanut ja ansainnut paikkansa maamme shakkielämässä, jossa sen osuus jatkuvasti kasvaa määrältään sekä merkitykseltään. Liitto voi syystä olla tyytyväinen saavutuksiinsa. Altti Salo i a.

4 6 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 7.sUOMEN MESTARUUS 954 o. KAILA VOITTI HARVINNAISEN KIREÄN KILPAILUN MYöS I. SOLIN JA T. SALO KUNNOSTAUTUIVAT. Suomen mestaruusturnauksen 954 järjestämisestä huolehtii Työväen Shakkiliitto, jonka 20-vuotisjuhlintaan se kuului. Ajankohta oli tuttuun tapaan Tapaninpäivästä loppiaiseen eli siis Osanoton ollessa rajoittamaton mukaan tuli 7 mestaria, mikä Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen turnausmuotoa koskevan päätöksen mukaisesti merkitsi Monradin järjestelmän soveltamista. Pelaajamäärän ollessa pariton vapaavuorolaisista aiheutui tiettyä hankaluutta, mutta uudenvuodenaatto ja M. La i saa r e n vapaaehtoinen luopuminen viimeisestä kierroksesta auttoivat asian. Pelipaikkana oli Cotton Club, joka ansaitsee arvosanan tyydyttävä. Yleisömenestys yllätti järjestäjät, jotka eivät olleet varautuneet häiritsevään tunkeilemiseen pelipöytien ääressä. Ilmanvaihdossa oli toivomisen varaa, valaistus oli yhtä pöytää lukuunottamatta riittävä. Hiljaisuus ei ollut täydellinen, mutta kuitenkin odotettua parempi. Turnaustoimikunnan puheenjohtaja Kosti M a r t t i n e n, jonka hartiollla lähes kaikki turnaukseen liittyvä oli, teki parhaansa, mutta liika on liikaa puuhakkaaliekin miehelle. Niinpä ei. kierroksen pelissä Vesterinen-Koskinen virallisesti voitu todeta ajanylitystä, eräät kellot parilla ensimmäisellä kierroksella olivat jääneet vetämättä, uudenvuodenaaton peliohjelma johti. N i e me ä n tekemään vastalauseeseen jne. Sopuisaa turnaushenkeä olivat omiaan heikentämään myös eräiden pelaajien myöhästymiset, mutta ennen kaikkea aiheutti arvostelua käytetty MonraJdin järjestelmä. Systeemistä itsestään ei pitäisi olla mitään pahaa sanottavana, mutta, se ei kerta kaikkiaan sovellu suomalaiseen rehellisyyteen ja oikeustajuntaan, ja vähiten muuten mitä tasaväkisimmässä kilpailussa, jossa mukana on eräitä «heittopusseja«. Turnaustaulukkojen tarkastelija voi itse ottaa selvää siitä, keille systeemi oli onneksi, keille epäedullinen. Meillä outo Monradin järjestelmän mukainen parien järjestely jäi tuomarineuvoston jäsenen Gerhard L i n d s t r ö m i n tehtäväksi. Muutaman värejä koskevan erehdyksen sattuminen oli tarkassa urakassa pikku juttu, ja loppujen lopuksi värit sopivat ihanteellisesti, sillä ne jakautuivat kaikkilla joko 6-5 tai 5-6 (Laisaarella 5-5). Kuuteen peliin valkeilla pääsivät Kaila" Salo, Katajisto, Pastuhoff, Koskinen, Rantanen, Blomberg ja Honkanen. Tuomaristo (V. K i vi pj., G. Lindström ja P. J. M a r k koi a,) joutui käsittelemään yhden vastalauseen. Peli Niemelä-Kaila määrättiin uudelleen ja:tkettavaksi. Kauneuspalkintojen osalta tapahtui tuttu virhe: ennen kilpa,ilua ei pelien laadusta eikä tuomarista ilmoitettu mitään. Tosin tällä kerta,al ei syntynyt yhtäkään ehdotonta loistopeliä, mutta julkaisukelpoisten pelien ja peliasemien määrä tuntuu ennätyssuurelta. Peli- ja sommitelmaosasto puhuu puolestaan näissä suhteissa. Pelaajien suoritusten arviointi kilpailussa, jossa pelaajaa päätyy maaliin kahden pisteen sisässä, on vähintään epäkiitollistal Ja, juttu käy vieläkin vaikeammaksi, kun Monradin järjestelmän mukaan kierrosta pelattaessa kukin pelaaja on jäänyt viittä vastustajaa vähemmälle kuin 7 pelaajan täydessä turnauksessa. Uusi mestari Osmo Kai a on itse asiassa vanha mestari. Ehkei niin paljon iältään, sillä hän on 37-vuotias, kuin pelaajana, sillä hän oli jo v. 936 Suomen joukkueessa Munchenin shakkiolympiaiaisissa, saavutti v. 938 shakkimestarin, v. 939 Suomen mestarin ja v. 946 pohjoismaiden mestarin arvon. Helsingin shakkiolympialaisissa hän oli paras suoma- Suomen mestari Osmo Kaila vastaanottaa kiertopalkinnon Suomen Keskusshakkiliiton pj:ua Visa Kiveltä (keskellä) ja Työväen Shakkiliiton pj:ltä Mauno Laisaarelia. lainen, ja syksyllä 952 FIDE:n kongressi myönsi hänelle kansainvälisen mestarin arvon. Kailalla oli epäkiitollinen tehtävä olla ainoa mukanaoleva kansainvälinen mestari ja lisäksi pelata vajavaisesti valmentautuneena. Vauhtiin päästyään hän varsin laatuisin pelisuorituksin selviytyi voittajaksi. Tyypillistä kyllä, 2.-3,. palkinnon jakajat Ilmari SoI i n ja Toivo Salo olivat mestareina kilpailun vanhimmat. Salo on tunnettu kovien kilpailujen miehenä, Solin saa kiittää «come back«-tuloksestaan innostavaa starttiaan, mutta myös hyvää onnea. Solin on ollut Suomen mestarina v. 945 ja Salon nimissä SM. on ollut kahdesti, nim. vv sekä Lisäksi ovat alempana mainitut turnauksen osanottajat omanneet tämän tittelin: Fred <947-4'8 ja Niemelä 948-4,g. Olavi K a taj i s t 0 on varmimpia ja huolellisimpia pelaajiamme, mutta väsähti jollakin tavoin puolivälin jälkeen. Viisikosta 6% pisteessä Aatos F red i n panos oli vastustajien laatuun katsoen paras. Tällä kertaa Fred ei mielestämme pelannut kyllin aktiivisesti. - Reino N i e m i oli jälleen vaa'allisimmillaan. Paremmalla onnella hän olisi sijoittunut aivan kärkipäähän. - Oleg P a s t uho f f oli kilpailun yllätysmies, ehkä siksi, että hän pystyi hallitsemaan omalaatuisen pelitapansa entistä paremmin. - Jorma Ve s t eri n e n ei epäonnistuneen alun jälkeen jaksanut nousta Helsingin mestaruuden ja karsintaturnauksen voiton edellyttämään sijoitukseen, mutta hyvä näinkin. - Heikki K 0 s k i n e n, «systeemin suosikki n:o «, saisi vieläkin aktivisoida pelitapaansa.

5 8 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKIMEST ARUUS TURNAUKSEN 954 TAULUKKO c- ri <D lo,..., ~rir-i ~< "" ri ri r-i M ri ri ri rl r-i O...--lrlr-lr-l.-l..--ir-lr-l [0 r-imr-i.-f,--i;:,~ 00 r-il~oo ~~..-I~~ 0000 ~ -~ -- ~~ ~I~ 000 ;~OMrl - [;F0 000 I 0 ~~oo r-f~2:o~ o~o -E:: *000 rl rl o 0000 (,"'r;);:,~rl I ~;::,~oo~oo o 00,...ja C"'!o I O~r-i r-io~-l 000 o r-ijr-i~..-ioo~oo 0 00 rl~~~~~~oo~orl~~~0~~ r-ir-il""""tr-l""';r-ir-ir-i EdellämainHut yhdeksän saivat rahapalkinnon: :-, 2, X 5.000: :- ja 5,X.600:-. Seuraavat saivat pisterahaa 00 markkaa puolikasta kohti. Kuuden tasapelin Matti Ra n t a ne n ja ensikertalainen Juuso F a s t b e ::- g eivät päässeet palkinn0ll!e yli!'loi-prosenttisesta, tuloksestaan huolimatta. Pelitavaltaan he ovat lähes täydellisiä vastakohbao - Jorma H aan pää alkanee uskoa aikapulan kannattamattomuuteen. Elnsikertalaiselle 5,0 % on kuitenkin kaunis saavutus. ' - Ilmar~ N i e m.. ~ ä esitti melko epätasmsta peha, mutta pluspuolelle asetetaan joitakin kauniita sommitelmia. - Ke~jo BIO' m b e r gin heikko tulos oli kilpailun negatiivisin yllätys. Syynä kai jatkuva kovien kilpailujen puute. Tämänkertaisen SM-turnauksen osanottajien runsaus oli oloissamme harvinaista tuoden samalla uusia pulmia kilp3jilun järjestämisen suhteen. E'm~ikertalaisten vakuuttava näyte kunnostaan ja pelitaidostaan osoitti lisäksi sen, että lähivuosina SM-turnauksen osanottajien lukumäärän voidaan odottaa yhä vain lisääntyvän. Käsittääksemme olemme nyt päässeet shakkielämässämme siihen pisteeseen, jossa eräitä harrastusalamme kilpailutoiminnallisia kulmakiviä - ehkä vähän muutakin - on kohennettava uudelleen. Ensimmäiseksi olisi mitä pikimmin luotava uusi järjestelmä SM-turnausta varten. Koska meillä ajan ja varojen puute eliminoi mahd0'llisuuden pelata esim. 8-2,2. osanottajan turnaus normaalina (jokainen jokaista va,staan), jäänee jäljelle karsinta- ja useamman ryhmän järjestelmät. Monradin järjestelmä sai tässä SM-kokeilussa pelaajien yksimielisen tuomion ja siihen on yhtynyt myös kilpahua seurannut yleisö. Neuvostoliitossa käytössä oleva j ärj estelmä al uekarsin ta turna uksineen ja eräin etuoikeutetuin osanotoin, on siellä osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi. Meillä nykyisen mestariluokan pelaajien hel- sinkiläispitoisuus puoltaa etutilalle usean ryhmän järjestelmää, tai helsinkiläiskarsintoja joihin mahdollisesti joku maaseudultakin voisi osallistua. TYöVÄEN SHAKKILIITON 20-VUOTISJUHLATURNAUS Samanaikaisesti Suomen mestaruusturnauksen kanssa suoritettiin Työväen Shakkiliiton 20-vuotisjuhlaturnaus. Se suoritettiin., 2. ja 3. luokassa, yhdessä ryhmässä kussakin. Valitettavasti ei kutsu..luorten turnaukseen saanut riittävästi vastakaikua. Turnaustaulukot puhuvat puolestaan. Turnauksen seuraamuksista päättää TShL:n liittotoimikunta. luokka:. K. Aalto, Salo U. Laakso, HTS U. Backman, HSV 4. A. Jakobsson, HTS % 0% () 0 % 0 % 0 0 f2 0 % 5. V. Pulkkinen, HTS E. Paarma, HTS O. Kunnas, HSV O. Saarinen, HTS.... o 0 0 o 0 0 % A. Nilsson, HTS V. Reini, HeRauS luokka:. E. Lahti, HTS... f2 2. P. Tiitinen, HTS... f2-3. O. Ranta, HTS... 0 /2 4. H. Kettunen, HSV... 0 % 5. K. Neuvonen, HeRauS % 0 6. L. Boström, HTS... % /2 7. P. Hietanen, HSV /2 8. A. Kiiveri, HSV A. Laitinen, HäTSK.. % 0 0. J. Tamminen, HTS luokka: fz /z -% f2 - /2 o o 0 % f2 h / % /2 0- % o /2 0-0 /2 0%f % fz 00000%- % /2 /2 /2 0 o / o 2 /2 000 /2 o /2 /2 o o 0-7 6% / /2 6 5 /2 5% /2 Kesk.. H. Riihinen, KirjaTT 2. O. Massinen, HSV % 0 / R. Heikkilä, HTS.. 0 (} 0 % (} % 6 4. U. Lallukka, HSV % 5% 5. S. Nevalainen, HSV 0 % % 0 /2 5 /2 6. O. Velin, HTS... 0 % % 7. P. Hietanen, HSV fz 0-0 fz 5 8. A. Gustafsson, Kir.TT f2 0 4% 9. L. IS0'ksela, HSV... 0 fz fz /2 4 / 2 0. O. Sillanpää, HTS fz 0 4%. V. Alvi, HSV % 0 0 /2 /2-0 3 /2 2. A. Heinäaro, HTS fz (} fz 0 0 /2 0-3 /2 II III-IV III-IV. luokan ryhmässä Salon Shakkikerhon Kosti A a t 0, synt. 926, ammatiltaan maalari, selviytyi yllättäen häviöittä ohi ennakolta vahvimpina pidettyjen Laakson ja Backmannin. Ilahduttavaa, että toistaiseksi vähän shakkiareenoillamme näkyvissä ollut Salo sai näin vahvan rohkaisun Aallon viime vuotisen esiintymisen TShL:n mestaruusturnauksen 2 lk:n ryhmän voiton jatkoksi. Kosti Aalto on aloittanut pelaamisen noin 0 vuotta sitten. Nykyisin hän pelaa pääasiassa kirjepelejä (kotimaassa luokassa ja kansainvälisessä 2, lk:ssa). Onnittelemme! 2. luokan ryhmässä HTS:n lupaava pelaaja Erkki La h t i (synt '2.4) lunasti lupauksensa häviöittä, mutta myös häviöittä pelasi edellisestä vain 2 pistettä huonommalle tulokselle jäänyt saman seuran P. II III IV IV II IV IV IV

6 JO SUOMEN SHAKKI T i i t i n e n. Lahti liittyi HTS:n 952, voihaen seuraavana keväänä 4 lk:n turnauksen ja edelleen 3 lk:n syysturmmksen 9'53. Onnittelemme! 3. luokan ryhmän voittaja Helsingin Kirjatyöntekijäin Shakkikerhon Holger R i i h i n e n (synt. 90) yllätti tuloksellaan paitsi yleisön, myös itsensä. Hän kertoi toivoneensa kyllä palkintosijoitusta, mutta maksimituloksinen voitto pantiin osittain hyvän onnen tiliin. Riihinen aloitti pelaamisen 6-7-vuotiaana. Hän on pelannut pääasiassa työpaikkakilpailuissa ja antoi tälle viimeaikoina näkyvämmin esiin nousseelle shakin harrastusmuodolle erikoisen kiitoksen. Tilgman Oy:llä alkanut ja nyt US:ssa Toivo Salon paimennuksessa jatkuva pelaaminen on antanut ensimmäisessä vakavammmassa turnauksessa kannustavan tuloksen. - Onnittelemme! Päättäjäiset ja TShL:n 20-vuotisjuhla Loppiaisiltana järjestetyssä juhlatilaisuudessa nähtiin ilahduttavan runsaasti juhlayleisöä naisineen. Kysymyksessä olikin shakkielämässämme varsin huomattava tapaus: SM- ja juhlakilpailun päättäjäiset, Shakin ansiomerkkien jako ja Työväen Shakkiliiton 20-vuotisjuhla. Tervehdyspuheessaan juhlivan piiton pj. varatuomari Mauno La i saa r i luonnehti hyvin sattuvasti liittonsa toimintaa, saavutuksia ja tulevaisuutta lausuen mm.: Kaksikymmentä vuotta on suhteellisen lyhyt aika, mutta kuitenkin kyl Iin pitkä antamaan jonkinlaisen kuvan sen työn tuloksista ja tarpeellisuudesta, jota Työväen Shakkiliitto on tehnyt. Tulokset osoittavat, että liitto on omalla sarallaan välttämätön Suomen shakkielämässä. Kun tällaisena juhlapäivänä on katsottava taustana maamme koko shakkielämää, ei voida välttyä toteamasta, että shakkiorgasatiomme kaksijakoisuudesta on sen hyvien puolien lisäksi havaittu myöskin haittoja. Nämä haitat ovat Imitenkin voitettavissa, kun muistamme aina kokonaisuuden edun, hyvän tahdon ja toisten mielipiteiden kunnioittamisen. Organisaiio on loppujen lopuksi kuori, jolle ihmiset antavat sisällön. Seuranneessa palkintojen jaossa, jonka suorittivat Suomen Keskusshakkiliiton pj. V. Kivi ja M. Laisaari SM-turnauksen osalta sekä NL Laisaari ja ins. O. Saarinen TShL:n,iuhlaturnauksen osalta, V. Kivi kiitti Työväen Shakkiliittoa turnausten järjestämisestä ja onnitteli palkinnon saajia. Rahapalkintojen lisäksi Suomen mestari Osmo Kaila sai haltuunsa kiertopalkinnon, jonka näemme tämän numeron kanskuvassa sekä tekstissä olevassa palkinnon luovuttamiskuvassa sivulla 7. Työväen Shakkiliiton juhlakokous aloitettiin Shakin ansiomerkkien jaolla jonka suorittivat Suomen Keskusshakkiliiton pj:n ominaisuudessa V. Kivi ja Työväen Shakkiliiton sihteeri O. Saarinen. Ansiomerkin kultaisin sotilain savat Kosti M a r t t i n e n ja Vilho P aio maa ja hopeisin sotilain M. Laisaari, N, Säilä, Paavo J. Markkola, P. Bremer, A. Jakobsson,. S. Salmio L. Laakkonen, P. Tuomi, A. Laaksonen ja T. Talling. Tämän 'jälkeen esitettiin onnittelut ja tervehdykset Työväen Shakkiliitolle seuraavasti: SKSL V. Kivi, SSL O. Kaila, Helsingin Shakkiliii::to Gunnar österlund, VR:n Shakki V. Reini, Suomen Shakki Altti Saloila, HTS Vilho Palomaal TuTS T. Kerppo, Kirjatyöntekijäin Shakkikerho Holger Riihinen, TaTS Paavo Tuomi. KoTS Seppo Salmio, Tikkakosken Shakkikerho Vald. Maurisalo, Hämeenlinnan Työväen Shakkike:rho Armas Laitinen HSM Felix Laitinen. Sähkeellä, tai kirjallisesti onnittelivat mm. HElI{ Mu~tonen, Kuusela, SSK ja. P. Bremer. Liiton pj. lvi. Laisaari kiitti onnihelijoita. Rj. K a II i 0 m ä k i, TShL:n vanha veteraani, esitti tilaisuutta varten laatim3jnsa laajan runopukuisen kronikan, jonka pituudestaan huolimatta tässä numerossa julkaisemme melkein täydellisenä (tekijän luvalla kolme merkityksettömämpää säkeistöä jää pois). Ohjelmassa seurannut karkelointi jatkui pikkutunneille ltluodostaen sopivan päätepisteen onnistuneelle shakkitilaisuudehe. SUOMEN SHAKKI RIIMITYS TYöVÄEN SHAKKILIITON 20-VUOTISREISULTA Kirj. Hj. K ali i 0 m ä k i Vuosikymmentäkaksi kun umpeen ehti tänään Työväen Shakkiliiton syntymästä sain tulkittavakseni: historian lehti mitä yleisölle voi tarita tästä Vähän ennen jo -- vuosia kymmenkunta - shakkikärpäsen puremaan jokunen heräs «proletaarien«parissakin. Vieroksuntaa osin vastassa vaikka, hän joukkoa, keräs joka Caissalle ajoittain uhrasi illan myös pohjoispuolella pitkänsillan Alun hankalan haitoista tunnetuista kun päästy oli niin jo kaikuja kantoi yrityksistä samanlaisista muista, joille maaseutukaupungit aihetta antoi Opittu kun täällä oli hivenen alaan shakin hurmassa kireä kilpailujänne veti vieraat vedet jo poikia kalaan ja vieraat myös kokemaan tulivat tänne Pienestä kanssakäynnistä tästä ajatukset nää aatteeksi aivoissa iti että säästyttäis suhteiden etsinnästä yks yhteinen järjestö olla piti Ajatuksien noiden ketkä lie isät Visa Kivi ne kuitenkin julkaista tohti kokoon kutsuen perustavan kokouksen Oman lehden julkaisemistakin pohti vaikka kerhoja koolla oli vaivaiset viisi Näin syntynsä saaneet ovat Tee-Äs-Ällä ja Työväen Shakki, pienellä hälinällä Sovun vallassa vaikka nuo päätökset tehty niin perustajista viis neljäksi ehty: Kas «KuUervon«kerho jäi liittymättä Turku-Tampere sen sijaan ojentaa kättä jo ajalla vuoden ensimmäisen heti Ja vuos seuraava enemmänkin veti kun Forssa, Kotka" Käpylä tullivat mukaan ja toinenkin kerho Tampereelta samaan sukaan Ensi vuotena Vormula nuijan sai käteen Varalle Kivi, joka lehden myös päänä hyvin mainoksen hoiti, pani teoriat päteen Alan kylvöä tehden ylen mietteliäänä Uusi vuosi kun koitti: liittokokous antoi tälle myös johdon pitääkseen vauhtia yllä Ja kirkkaana kynttilää kahtakin kantoi hän - kertomus toteaa ylistetyllä

7 2 SUOMEN SHAKKI Vieläkin vuoden hän tehtävät täytti niin hoitaen liiton kuin lehdenkin puolta Sitten askarteluun tähän väsyvän näytti ajan arkisen tuodessa tärkeämpää huolta Tuli Palomaa vasaran vartijaksi ja nuoruuden innolla ryhtyikin toimeen Mutta lehden kun toimitus lisättiin loimeen työt kertyivät raskaaksi urakaksi Siinä varsinkin pätevä apuakin puuttui joku puitava jyvä. kai tienpuoleenkin juuttui sillä varpailleen nousi maaseudun väki joka Helsingin kirouksen kaikessa näki Ja kokous seuraava siksi oli tuima teot suoritut että se armotta suomi Ja ohjelma uusi niin laadittiin huima sivuun entiset jäi ja Paavo Tuomi puheenjohtajan tehtävät ottaa sai vastaan ja esikuntaan vaiittiin ainoastaan pojat Tampereen - jonne myös liitto siirtyi Kotipaikkana Tampere kahdeksan vuotta tämän jälkeen sai liitolle olla Ja tiheä vaikka kronikoitsijan nuotta tulos sieltä on plus-miinus-nolla Olosuhteet kuitenkin olivat syynä sadon kasvusta ettei heitä voi kiittää Hyvä kun säilyimme pivossa pyynä jälkikasvu näin liittoon edelleen riittää Sota kaikenhan kaatoi vuosiksi lakoon ja tamperelaiset kun sotaa pakoon «elintärkeän«liittomme ottivat luokseen Tämän ansio maininnan Tampere toki kaukonäkeisyydestään ottakoon vastaan - ja toisenkin: liittomme merkkihän koki siellä syntynsä, josta näin ainoastaan on maininta tarpeen ja paikallansa että tietoinen siitäkin shakki-kansa Sen ansiosta, että «jostakin sieltä«shakin harrastus levisi ylitse Suomen oli liitollamme ylen myönteistä mieltä kun Salmio nuijan sai kädestä Tuomen En mainitsematta tässä olla nyt saata kuinka otollinen hetki oli muokata maata Pieni seikka vain sai aikaan pahaa - kuten ainakin - liitolla ollut ei rahaa Ripein ottein me kuitenkin matkaan lähtiin Mutta vuoden päästä mitä kuultiin, nähtiin Nyt tultiin Turusta tuulispäänä ja höyryten hönkäistiin haudatut julki Eväät luntasta eräs luki pisteliäänä ja toinen ääniä kalastain kulki ja vaikka oli todettu karttuneet varat ja kasvua osoittivat viljelys-sarat SUOMEN SHAKKI niin sittenkin.- aikoinaan kertoi posti sai Salmion paikan Marttisen Kosti Hän vakaana toimintaa johtikin vuoden ja touhuten toistakin aloittaa kerkes Kädet levittäin, vetoovan katseen luoden viranhoidosta kuitenkin kesken herkes Nyt Nordberg sai kunnian istua tuoliin ja joukkoa johtaa tätä Työväen Shakin vuotta neljättä vaipua huoliin Tässä viimeinen onkin nyt vahdin vaihto Työväen Shakkiliiton historiasta On Laisaari vallassa, josta jo kaihto tämä poika enempää lausumasta sillä vallassa olijan arvostelu kuin majesteettirikos on maallikon suusta Näin paljastin syntymme salaisuudet ja esittelin liitomme johtavat jehut Usein johtoon on vaihtuneet miehet uudet se siitä et käytössä vahvat on mehut Paitsi näitä on miehiä useita työmäärässä joita toiset ei voita eteen liittomme minkä he suorineet ovat Ja kerhojen piirissä myöskin on monta jotka maininnan ansaitsis, mutta kovat ajat vallalla niin, että onnetonta tätä kirjuria saatu ei työhön tulokselliseen, vaikka päivät jatkuvat yöhön Kas asia on niin, että pää ei aina muista ja: vaikeus vielä se, ettei kynä luista Esiin kuitenkin saan tuoda vielä Turun sen kerho kun suurrin on liitossamme ja vahvin myös vaikkakin vallassa surun näin tunnustaa täytyy täällä juhlassamme Salenius aikoinaan luoja sen mahdin myös liitolle virkistävän toi tahdin: varamiehenä vuotta kun seuraili monta aina höyryten vauhtia armotonta Kokoisekseen myös Kotkan mainitsen vielä hyvin toimiva kerhomme pärjää siellä Sen saavutuksista Salmio myhää kun parisamme joskus hän viettää pyhää Vielä Lahtikin pääsee tapeetille sen virkeän toiminnan ansiosta Ja Tampere - kotikylä Rantasen - josta jo yhdeksän kertaa on mestari tuhu joka todistaa: hän meistä on eniten hullu Niin! Itse me kehumme että kun inga sten peli on shakki, tai kuningas pelien vaikka Mutta sivulta kun seuraa normaali veli hän ravistaa päätä ja lausuvi: paikka tämä ei ole tyyssijaksi viisaiden - II/Ie tyydymme siihen kumartaen. 3

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953)

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----. l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) äwl r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) I H A I( I( I Suomen mestari K a ari e 0 jan e n osallistuu 15. 3. 1953 alkaneeseen kansainväliseen Mar del Plaian suurturnaukseen. Ojanen matkusti

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. tukuttain. SHAKKIMME SYYSSAAVUTUKSIA 1971

LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. tukuttain. SHAKKIMME SYYSSAAVUTUKSIA 1971 Saomen SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA I ;J:~1::~IJ:'J~:f ~ Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 44628 SHAKKIMME

Lisätiedot

KKI. pankki, jonka taloudelliset tiedot ovat käytettävissänne omaksi hyödyksenne.

KKI. pankki, jonka taloudelliset tiedot ovat käytettävissänne omaksi hyödyksenne. SUOMEN 5 1973 KKI Ystävällisesti KAHSALLIS-DSAKE-PAHKKI ta pankki, jonka taloudelliset tiedot ovat käytettävissänne omaksi hyödyksenne. Shakkikirjallisuutta CHESS: Games to Remember, selected by L A. Horowitz

Lisätiedot

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r-----

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r----- ~uomf2.n IH.4Jl~ ~I r----- ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ Lehtemme pääloimiiiaja Altti Salo i 1 a vastaanottaa 50-vuotispäivänään 11. 9. 1954 Suomen Shakkiliiton lähetystön

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

. ";ji} ~ifj \._------------ SHAKKI LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

. ;ji} ~ifj \._------------ SHAKKI LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta Suomfln ~~W;!. ";ji} ~ifj ( N:o 2 T 0 U K 0 KUU I 9 6 8.1 \._------------ SHAKKI LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA Meiltä voitte tilata edullisen ja käyttövarman shakkikellon. Postitse muille paikkakunnille.

Lisätiedot

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 )

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) ~uomen ( ~ 1 l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) S H A I( I( I «Lentomatkalle«lähtijät Seutulan lentokentällä 2. 4. 1954. Vasemmalta: johtaja Reino Nuotio, Esmo Ridal'a, Heikki Koskinen, Olavi Katajisto, Aatos

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHT.ÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHT.ÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHT.ÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus ia konffori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 2070 - saloila'l Tilaushinfa: '/ 1 vsk. 80:

Lisätiedot

~uom(2n. Sff I1D,ä ö. 'vuodesta toiyohrnme. CJ\ (-------~-j,! N:o 9-10 JOULUKUU 1952 I ~-------------------------/ Kiittäen. lmluneesta. (!

~uom(2n. Sff I1D,ä ö. 'vuodesta toiyohrnme. CJ\ (-------~-j,! N:o 9-10 JOULUKUU 1952 I ~-------------------------/ Kiittäen. lmluneesta. (! ~uom(2n )i?;-"" CJ\ (-------~-j,! N:o 9-0 JOULUKUU 952 I ~-------------------------/ * Kiittäen lmluneesta 'vuodesta toiyohrnme Sff ID,ä ö (!]JUTUfi ja [,!..' ) }ll te ~_. [ 5 ' 6J[ fff } lf «f ~:(j l

Lisätiedot

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus...

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus... Suomfln ~_w.r ~1~~1~ Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki I SISÄLLYS: Massat yö... 27 Avausteoriaa.............................. 28 Havannan lopputulokset... 30 Helsingin kansainväl. turnaus... 31 Peliosasto................................

Lisätiedot

;J\ \.. N:o 8 LOKA.KUU 1952 ) Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7 78,6 Bronstein 3/5 60,0 Geller 5/8 62,5 Boleslavski 4/5 80,0

;J\ \.. N:o 8 LOKA.KUU 1952 ) Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7 78,6 Bronstein 3/5 60,0 Geller 5/8 62,5 Boleslavski 4/5 80,0 ;J\, w L1 \.. N:o 8 LOKA.KUU, 1952 ) Mifalijoukkueiden HENKILöTULOKSET loppukilpailussa (yli puolet pelanneet varamiehet mukaanluettuna). Neuvosioliiifo: Pist./PeIiä/% Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7

Lisätiedot

A.< K I. uot/iei'it-i NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA LOMAOHJELMAA! N:03 SHAKKIKESÄ

A.< K I. uot/iei'it-i NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA LOMAOHJELMAA! N:03 SHAKKIKESÄ j -.. ~,,'. SUOMEN SHAK.1 TESTAA LOPPUPELITAITOSI! Valkean sotilaat uhkaavat korottua, mutta kuningas on nurkassa ja mustalla siirtovuoro. Kuinka käy? Sommitelmaosasto, s. 129. 1979 NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA

Lisätiedot

,,----- I L ~ -----~-"\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2!

,,----- I L ~ -----~-\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2! _.~="~~----->~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24.

Lisätiedot

-.t t\k K 1. SUOtJtEN. N:o 5 ELOKUU 1950

-.t t\k K 1. SUOtJtEN. N:o 5 ELOKUU 1950 SUOtJtEN -.t t\k K 1 N:o 5 ELOKUU 1950 Maailman Shakkiliiton Kiiöpenharninan kongressin osanottajat. Keskellä istumassa FI D En presidentti F 0 l II e R 0 li~a r,1 hänen vieressään (kuudes vasemmalta)

Lisätiedot

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS SM~LnGA EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS 993 SISÄLLYS /993 339 Kerhojen kokous 340 MM-ottelut 345 Euroopa-Cup 348 Shakkia Brasiliassa

Lisätiedot

PELAAJALISENSSI. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

PELAAJALISENSSI. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 0355-8096 L1.. neell koekevla ohjeita L... Mln katoaml... 'uu.. ml... Pelaajan 88Ura

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT Tarauksen mestarijoukkue: Edessä vasemmalta Jorma Kekki, Timo Lampen, Veijo Mäki ja Jyrki Kiltti. Takana vasemmalta Pekka Paldanius, Ular Lauk, Jarkko Penttinen, Hannu Salokangas, Antero ~atri~ Petri Hokkanen,

Lisätiedot

~1~AlTO SUOMIN H SHAHHI UUTISIA TILAA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 367

~1~AlTO SUOMIN H SHAHHI UUTISIA TILAA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 367 SUOMEN SHAKK:I., '9/1992 SUOMEN SHAKKI 367 367 TIlausasiaa H ~1~AlTO 368 Shakkiolympialaiset 379 Brysselin plkashakklkllpallu 383 Kv. tuloksia 385 Nuorten MM-kilpailut 387 Lenk 390 Espoon kv. kilpailu

Lisätiedot

MM-PRONSSI KAURASELLE

MM-PRONSSI KAURASELLE Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MM-PRONSSI KAURASELLE Risto Kauranen on saavuttanut pronssimitalin kirjeshakin

Lisätiedot

J:lestari, kersantti Gunnar Bräl1nbeck Vaasan Sotilaspiiri, ensimmamen oikealla, vastassaan 'kers. Leo Lappalainen, ViestiR, Riihimäki.

J:lestari, kersantti Gunnar Bräl1nbeck Vaasan Sotilaspiiri, ensimmamen oikealla, vastassaan 'kers. Leo Lappalainen, ViestiR, Riihimäki. uo H El K 1948 Suomen Aiupseeriliiton 1. mestaruuskilpailu (kts. n:o 81(47). J:lestari, kersantti Gunnar Bräl1nbeck Vaasan Sotilaspiiri, ensimmamen oikealla, vastassaan 'kers. Leo Lappalainen, ViestiR,

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA.

SUOMEN SHAKKI. SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA. SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA. Toimitus ja konttori: JYVÄSKYLÄ, Luonnetjärvi. Tilaushinta: ;' vsk. 50 mk, /2 vsk. 85 mk.- Ulkomaille

Lisätiedot

PERUSLIITTOJEN MESTARIT

PERUSLIITTOJEN MESTARIT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat /SSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT TIMO PIRTTIMÄKI, TShL MICHAEL NYKOPP, SSL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

TÄYSOSUMA NYKÖBINGISSÄ

TÄYSOSUMA NYKÖBINGISSÄ Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄYSOSUMA NYKÖBINGISSÄ - JOHANNA PAASIKANGAS Kuva: Eero Raaste NIINA KOSKELA

Lisätiedot

Nro 1 2004. Tässä numerossa: 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI

Nro 1 2004. Tässä numerossa: 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI - - Nro 1 2004 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI Tässä numerossa: 3 Vuosikokouskutsu 4 Kuukauden kynä 5 Pertti Lehikoinen tavoittelee maailmanmestaruutta 17 Sommitelmat 19 Kotimainen kilpailutoiminta

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

Ilkka Kanko 11.. kertainen Helsingin mestari

Ilkka Kanko 11.. kertainen Helsingin mestari Ilkka Kanko 11.. kertainen Helsingin mestari H ~1~AlTO 3 Ehdokasottelu Timman - Kortshnoi 7 Seniorien MM Bad Wörishofenissa 10 Kotimaisia viikonlopputurnauksia 16 Kotimaisia kilpailukutsuja 19 Suomen Shakkiliiton

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot