SUOMllEN Suomen Keskusshakkilliton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton Ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannattaja. S lhla1k1kl[ I ~äätoimittaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMllEN Suomen Keskusshakkilliton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton Ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannattaja. S lhla1k1kl[ I ~äätoimittaja"

Transkriptio

1 A I~ I~ I Suomen shakkimesl:aruus 954: Kuva palkiniojenjakotilaisuudesta. Eturivissä vasemmalta: A. Fred. J. Solin. O. Kaila. T. Salo, H. Koskinen. Takana: K. Marttinen (iurnaustoimikunnan pj.), O. Katajisto, J. Vesterinen ja O. Pasiuhoff. Kuvasta puu:uuu R. Niemi.

2 VUOnl;!H' ;lil\llllilpantu Shakin Päivän vieuo L;lllIllIi:'lll:n puoliväliin osuvalla Slllllllllll.;lilt< ()n elinvoimoisilla shakkip;lildclkl/llni'lla -muodostunut j() lwl'illl.,'ili omaavaksi.' Vuosi vuodelta ()Il Illllk;lan saatu uusia pa.ikka!wlll.ia, ::i Ilii shakinharrastus on tasaisen val'l n;llii \'l'hnyt aluevaltauksia, Tii;:;:ii ::ltldl'('ssa Helsingin shakkiolympi;t!:li::d m:'l'kitsivät suurtapahtulll:l:l, jollka Il<'ddmien poimimisen aika P;II'Il;lil ' "all on käynnissä. Mutta tllyi;;; \ kans,ainvälisen ja kotimaisen sll:lkkit"irninnan jatkuva vilkastulllilh'll.i: ;:lllli'cn yleisönkin huomion kohl.!'i'il<l oleminen, esimer~keinä mainillal«i(>i. viime syksyn maailmanmc!-:tal'il'ildokasturnaus SveItsissä, Olll:l 0()I\('ll mcstaruusturnauksemme VU()dl'll v;lihteessa, ensi kevään Inaailtll:IIIIH':,lal'uusottelu Moskovassa ja aludul'naus Tshekkoslovakiass<I :,I'ki; ('\('! kaikkea ensi syksyn kans;li'll sha'-{kikisat Buenos Airesi'ss<I, "v:i ollliaan vaikuttamaan sekä shakinhal'rastuksen laajenemiseen dl.:i v:ii';:ilkin Suomen shakille tärkeään :dlakin «sijoittamiseen«. Viime vu():,i i II ;Ild.i nimittäin shakki on käsitetty omillaan toimeen tulevaksi L:lvalli:l<'ksi peliksi, mutta vihdoinkin ovat silmät aukenemassa ja shakki ;;:I:lln:III:;a arvoisensa sijan pelien kuninkaana, tunnustettuna henkisen ' \l' i muotona ja samalla erittäin kehittävänä hacrrastuksena, joka sopii k:likillc ikäkausille ja yhteiskuntaluokme. Tämän muka~sesti morw. k;iiiihii,~'it, kauppalat ja' kunnat ovat jo alkaneet tukea PUlkallisia sh:li, i ll;';lsuvjia, aluksi tosin hyvin vaatimattomissa mitoissa, mutta tukil'n klli.i'llkin. Tämän avustustoiminnan laajeneminen on edellytykscnii sll:lkillilaltastuksen nopealle vilkastumiselle maassamme ja Suomen saau:llllis('iii' Ilykytstäkin tunnustetumpaan kansainväliseen asemaan, ja näiss~i ll'l"kl'i:;;;ii vietetään Shakin Päi~.ää Shakin I'iiivi; alusta alkaen ollut myos maamme en shakklnntamm yhteistoimintaali kphoittava tapaus. Kun nyttemmin sekä Suomen Shakkiliitto ettii '!'yi;v;il'l Shakkiliitto ovat päättäneet Suomen Keskusshakklliiton kauua I'vlllv:i tukemaan alueellista shakkitoimintaa, Shakin Päivän mer],ity:-; l.iilll;ill Lien viitoittamisessa on entistä suurempi. Helsingis;;;i, I:\..!!)54. Suo m en K e s k u s s h a k k i l i i tt 0 r.y. Visa Kivi, Puheenjohtaja. Osmo Kaila, Sihteeri. SUOMEN SHAKKILIITON UUTISIA Suomen Sil:lkkiliiton 57. jäsenseura on Schacksällkapet Remis r.f., Kristinestad. -. Kokkolan 2. luokan liittoturnauksen ryhmävoittajien jatkoottelun perus.i',!' I ; ). K l' 0 k f 0 l' S on koroitettu. luokka-an, kun taas muut ryhm~invllilt.'l.iat G. Lågland ja L. Eriksson ovat s.aane'et. luokan kocpelaajan oikeudet. Tämä on tärkeä en!akk~~a:pa~:" )a tolvottavalsti maaselldun 'kiinnostus 2. luokan tmnauksien JarJestamlseen sen johdosta yhä nous(;c. --:- Suomen S~akkili.ito~ ~uosikokous ptdetään sunnuntaina 2. 2.!J:i' \-]0 2 hotelli Helsrnglssa. R. Pohjalainen. luokkaan Imatran liilt.ollll I\;lIlksen 2. luokan jatko-ottelut ovat päättyneet seuraavasti. Joulukllll;:::;l R Tuusvuori voitti V, Virolaisen ottelussa ryhmänvoitosta 2-0,i: I.yllln;invoittajien ottelussa R. Pohjalainen voitti Tuusvuoren /2- I/~.. p<'ii Imatralla päättyi tasan, 2. pelin 3.. Lappeenrannassa I'llhj:t!;lilcn voitti. Onnittelut Imatralle! Viime numeron lmm:ikuva. Saatuamme nyt tietoommc kuvassa esiintyvien henkilöidl'll l\ill\('i, jotka kuvan lähdetietojen pliliui;ellisuuden takia jäi\~h viime nuil\('i'o:;;" mainitsematta, luettelemme ne Uiydennykseksi jo mamihujen lisiiksi: '':lliid,:tla ikkunan ääressä näkyvii pelaaja on shakkimedari Mauno L:I i:::i; l' i, katsojina Niilo S ä i] ii (kl'skl'llä) ja ko. turnauksen toimitsija N., i \ II hoi m (äärimmäisen~i oikl':tla). N:o TAMMIKUU 954 SUOMllEN Suomen Keskusshakkilliton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton Ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannattaja I ~äätoimittaja A L T T [ S A LOI LA, SUOMEN SHAKKI Helsinki Messeniuksenkatu 7 B 50 Puh, I S lhlakkl[ Osoite: Helsinki - Töölö, Messeniuksenkatu 7 B 50 ' TILAUSMAKSU 954 POSTISIIRTOTILIT / vsk. 450: - ml!.: Suomen Shakki ~::Oe:t:i;le 85~~:er:: A~~t:it:a~~~SI~~~O I T.röväen Shakkiliitto 20-vuotias Työväen Shakkiliitto perustettiin Helsingissä loppiaisena 934, joten toiminnan toinen vuosikymmen täyttyi 6,. 9M,. Merkkipäiväänsä liit.. to juhli järjestämällä Suomen shakkimestatuusturnauksen 954 ja sen rinnalla pelatun liiton oman 20-vuotisjuhlaturnauksen. Juhlaohjelmaan sisältyi edelleen mm. Suomen mest3jrin Kaarle Ojasen simultaaniesitys 2,7. 2., turnaustanssiaiset 5,., shakkimestari V, Palomaan simultaani 5.., turnausten palkintojenjakotilaisuus ja samassa yhteydessä pidetty TShL:n 20-vuotisjuhlakokous Shakin Ansiomerkkien jakoineen , Vaatimattomasta alusta alkanut liittotoiminta on kuluneen kahden vuosikymmenen aikana laajentunut huomattavaksi ja arvovaltaiseksi tekijäksi maamme shakkielämässä, Toiminta' on keskittynyt alusta alkaen omaksuttuihin tavoitteisiin: shakinharrastuksen levittämiseen työväestön keskuuteen, jäsenkerhojen keskuselimenä toimimiseen, yhteistoiminnan ohjaamiseen, shakillisen tietouden ja pelitason kohottamiseen, -- kilpailu- ym, shakkitoiminnan järjestämiseen. Sotien jälkeisen shakillisen toiminnan monipuolistuminen on luonnollisesti laajentanut myös Työväen Shakkiliiton ohjelmaa ja edellä mainittujen lisäksi voidaan mainita paljon muutakin mitä liitto on tehnyt ja saanut aikaan. Näistä kirjoittaminen jää kuitenkin 2ö-vuotistoiminnan merkkipäivään. Tyydymme tässä mainitsemaan vain eräitä liiton kehitystä selventäviä lukuja ja viittaama,an liiton W-vuotishistoriikkiin Suomen Shakin numerossa /944 sekä 5-vuotishistoriikkiin numerossa 8/949. Tämän jälkeinen liittotoiminta on selostettu lehdessämme ajankohtaisena vuosittain. Lisäksi sitä on selostettu liitton jäsenmonisteessa, jota viime vuosina on toimitettu kuukausittain ja jaettu liiton jäsenseuroille, liittotoimikunnan jäsenille, shakkitoimittajille ym:lle. Liiton jäsenseurojen ja jäsenistön lukumääräinen kasvu on nimenomaan sotien jälkeen ollut esimerkillisen voimakasta. Perustavassa kokouksessa oli läsnä viisi kerhoa. Seuraavana vuonna liittoon kuului jo kymmenen shakkikerhoa. Sotien päättyessä niistä oli jäljellä vain viisi. Toiminta oli kuitenkin vuosina sotien takia keskeytyneenä, «Siellä jossa-

3 4 SUOMEN SHAKKI kin«shakki kuitenkin näytteli nii,n suuri;ll"voista osaa sotilaan elämän ja mielialan virkistäjänä, että kotiutumisen.i~tkecnkään sitä ei unohdettu. Kotipaikkakuntien shakkielämä nostettiin nop(;<ljsti entiselleen ja pian ajettiin siitä ohikin sekä lukumääräisesti että harrastuksen virkeydessä ja monipuolistumisessa. Shakkikerhojen ja -liihojen renesanssi nosti TShL:n jäsenkerhojen lukumääräksi v. UJ47 8 ja seuraavaksi vuodeksi 22. Näihin aikoihin kasvu muutamiksi vuosiksi hidastui, sillä vuoteen 9'50 lisääntyi vain yksi jäsenkerho, ollen tällöin 23 kerhon yhteinen jäsenmäärä 85. Seuraavan vuoden vastaavat luvut 25 ja 95 ja vuoden 963:n aikana tapahtunut kehitys nosti ensimmäsen kerran liiton jäsenmäärän toiselle tuhannelle, eli 085:een, seurojen lukumäärän ollessa 32. Liiton toimihenkilöinä ovat kuluneen 20-vuotiskauden aikana toimineet (mainittuina järjestyksessä pj., varapj., sihteeri ja taloudenhoitaja): 9G4 A. Vormula, V. Kivi, G. Nyberg, N. Säilä. 935 V. Kivi, A. Vormula, G. Nyberg, N. Säilä. 936 V. Kivi, K. Marttinen, R. Arppe, N. Säilä. 937 V. Palomaa, U. Aho, V. A. Ristakoski, U. Aho. 93'8 P. Tuomi, E. Hindberg, A. Ahlstedt. 939 P. Tuomi, E. Hindberg, R. Kujala. 940 ei ollut liittokokousta eikä liittoturnausta. 94 P. Tuomi, E. Hindberg, R, Kujala ' toiminta sodan takia kokonaan keskeytyneenä. 945 P. Tuomi, V. Palomaa', R. Kujala. 946 S. Salmio, K. Marttinen, tal.h. Hj. Kalliomäki. 947 K. Marttinen, A. Valkama, A. Korp~nen, Hj. Kalliomäki. 948 K. Marttinen sa,akka, josta alkaen L. Nordberg, U. Peltonen, A. Valkama, Hj. Kalliomäki. 949 L. Nordberg, P. Bremer, E. Väkevä, Hj. Kalliomäki. 950 uusittujen, liiton sääntöjen mukaan liittokokous pidetään joka toinen vuosi, joten tänä vuonna liittokokousta ei ollut. Työväen Shakkiliiton liitto:l:oimikunnan iäsemä 95: Istumassa vasemmalta: Erkki Nurminen, Seppo Salmi(), Visa Kivi (SKSL:n pj.), Mauno Laisaari (TShL:n pj.), Kosti Marttinen. S(~is()massa vasemmalta U. Laakso, O. Saarinen ja Paavo J. Markkola SUOMEN SHAKKI 5 95 L. Nordberg, P. Bremer, E. Väkevä, E. Nurminen. 952 ylimääräinen liittokous 7. 2., jossa pj :ksi valittiin M. Laisaarl muut toimihenkilöt K. Marttinen, P. J. Markkola. E. Nurminen. ' 953 M. Laisaari, K. Marttinen, O. Saarinen, E. Nurminen. Liiton kotipaikkana on ollut Helsinki ja Tampere viimemainittu vuosien ajan. ' Kilpailullisen toiminnan näkyvimpänä tapahtumana vuosittain ovat olleet liittomestaruus- ja liittoturnaukset, karhumaljaottelu sekä tähtiottelu. Yhteenveto liittomestaruuksista on paikallaan:. liiuoturnaus pääsiäisten pyhinä (kuten yleensä myöhemmätkin liittoturnaukset) 935 Helsill:giss~: li(ies~ari T. J. W i e l! 3,% (5), voitettuaan jatko-ottelussa P. Bremerm. Lahmna V. Palomaa 3 Ja A. Fred 2,f2..2. liift~turnaus 936 M-ryhmä Helsingissä, toinen ryhmä Turussa. Mest~n ~ath Ra n ta ne n 5% (7), voitettuaan jatko-ottelussa A Fredin. Lähmna V. Palomaa 4%, G. Nyberg ja M. Pietilä 3%. 3. li.i±ioturnaus 937 M-ryhmä Tampereella, toinen ryhmä Viipurissa. Mestan M. Ra n t a n e n 6 (7). Lähinnä A. Fred ja V. Palomaa 4% m±to~~rnaus He~singissä. Mestari M. Ra n t a ne n 4 (5). Lähinna T. J. WIlen 3%, A. Jarvmen 3, V. Kivi 2%.. 5. iit.±~turnaus 93.9 M-ry:h~ä. Tun~ssa, toinen ryhmä Tampereella A Ja B-sar~oIssa. Mesta'r~.,-:. ~ V, Joka'. Jatko-ottelussa voitti A. Järvisen ja B. Vuonon 5V2 (7). Lahmna L. Suommen 4%, V. Altola ja K. Kivi 2%. 6. lii±toiurnaus 94 mestaruusryhmä T'ampereella, toinen ryhmä Kotkassa. Mestari M. Ra n t a n en 4, lähinnä H. Kaipola 3%, A. Ahlstedt 2,f2. 7. liittoturnaus 945. Tampereella. Mestari M. Ra n t a n e n. 8. lii:uoiurnaus 94.6 Turussa. Mestari M. Ra n t a n e n 6 (7). Lähinnä A. Visa 5, koroittuen mestariluokkaan (kts. SSh.n:o 4/946). 9. liiitoiul'naus 94,7 Helsingissä. Mestari M. La i saa r i 7% (9) lähinnä H. Honkanen 7, koroittuen lvl-lk:aan (SSh.n:o 4/947). ' 0. liittoiurnaus 948 Mestari- ja lk:ssa Tampereella, II lk:ssa Kotkassa. Mestari M. Ra n ta n e n (4, pelaajaa, 2,-kierr.) 4,f2 (SSh n:o 3/948).. liittoiurnaus 949 Helsingissä (liiton l'5-vuotisjuhlaturnaus). Mestari A. J ä r v i n en 5 (7) (SSh. n:o 3/949). 2. liiuoiurnaus 950 Turussa (Turun Työväen Shakkikerhon 5-vuotisjuhlakilpailuna). Mestari R. N i e m i 6 (7) (SSh. n:o 3/950). 3. liittoiurnaus 95 - ja 2. lk:ssa pääsiäisen pyhinä Kotkassa Kotkan Shakkikerhon 5-vuotisjuhlaturnauksena (SSh. n:o 2~3/95,). ja' M.lk:ssa Sompasaaressa. Mestari M. La i s a, ar i 7% (9). Lähinnä E. Sa'lmi, koroittuen M-lk:aan (SSh. n:o 6/95). 4. liittoiurnaus 952 Helsingissä. Mestari M. R a n t a n e n 7 % (9). (SSh. n:o 3/9'52). 5. liittoiurnaus 95,3 Helsingissä. Mestari M. Ra n t a n e n 6 (7). (SSh. n:o 3/953). Shakkimestari M. Rantasen osuus turnauksissa on yhdeksän liittomestaruuden voittajana oloissamme harvinainen shakillinen saavutus. Sompasaaren kesäturnaus, joka sittemmin on muodostunut erääksi maamme suurimmaksi ja suosituimmaksi kesäturnaukseksi, pelarttiin ensimmäisen kerran v. 949 sekä tämän jälkeen vuosittain, ollen viime kesäinen järjestyksessä viides. Työväen Shakkiliitto on ottanut ja ansainnut paikkansa maamme shakkielämässä, jossa sen osuus jatkuvasti kasvaa määrältään sekä merkitykseltään. Liitto voi syystä olla tyytyväinen saavutuksiinsa. Altti Salo i a.

4 6 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 7.sUOMEN MESTARUUS 954 o. KAILA VOITTI HARVINNAISEN KIREÄN KILPAILUN MYöS I. SOLIN JA T. SALO KUNNOSTAUTUIVAT. Suomen mestaruusturnauksen 954 järjestämisestä huolehtii Työväen Shakkiliitto, jonka 20-vuotisjuhlintaan se kuului. Ajankohta oli tuttuun tapaan Tapaninpäivästä loppiaiseen eli siis Osanoton ollessa rajoittamaton mukaan tuli 7 mestaria, mikä Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen turnausmuotoa koskevan päätöksen mukaisesti merkitsi Monradin järjestelmän soveltamista. Pelaajamäärän ollessa pariton vapaavuorolaisista aiheutui tiettyä hankaluutta, mutta uudenvuodenaatto ja M. La i saa r e n vapaaehtoinen luopuminen viimeisestä kierroksesta auttoivat asian. Pelipaikkana oli Cotton Club, joka ansaitsee arvosanan tyydyttävä. Yleisömenestys yllätti järjestäjät, jotka eivät olleet varautuneet häiritsevään tunkeilemiseen pelipöytien ääressä. Ilmanvaihdossa oli toivomisen varaa, valaistus oli yhtä pöytää lukuunottamatta riittävä. Hiljaisuus ei ollut täydellinen, mutta kuitenkin odotettua parempi. Turnaustoimikunnan puheenjohtaja Kosti M a r t t i n e n, jonka hartiollla lähes kaikki turnaukseen liittyvä oli, teki parhaansa, mutta liika on liikaa puuhakkaaliekin miehelle. Niinpä ei. kierroksen pelissä Vesterinen-Koskinen virallisesti voitu todeta ajanylitystä, eräät kellot parilla ensimmäisellä kierroksella olivat jääneet vetämättä, uudenvuodenaaton peliohjelma johti. N i e me ä n tekemään vastalauseeseen jne. Sopuisaa turnaushenkeä olivat omiaan heikentämään myös eräiden pelaajien myöhästymiset, mutta ennen kaikkea aiheutti arvostelua käytetty MonraJdin järjestelmä. Systeemistä itsestään ei pitäisi olla mitään pahaa sanottavana, mutta, se ei kerta kaikkiaan sovellu suomalaiseen rehellisyyteen ja oikeustajuntaan, ja vähiten muuten mitä tasaväkisimmässä kilpailussa, jossa mukana on eräitä «heittopusseja«. Turnaustaulukkojen tarkastelija voi itse ottaa selvää siitä, keille systeemi oli onneksi, keille epäedullinen. Meillä outo Monradin järjestelmän mukainen parien järjestely jäi tuomarineuvoston jäsenen Gerhard L i n d s t r ö m i n tehtäväksi. Muutaman värejä koskevan erehdyksen sattuminen oli tarkassa urakassa pikku juttu, ja loppujen lopuksi värit sopivat ihanteellisesti, sillä ne jakautuivat kaikkilla joko 6-5 tai 5-6 (Laisaarella 5-5). Kuuteen peliin valkeilla pääsivät Kaila" Salo, Katajisto, Pastuhoff, Koskinen, Rantanen, Blomberg ja Honkanen. Tuomaristo (V. K i vi pj., G. Lindström ja P. J. M a r k koi a,) joutui käsittelemään yhden vastalauseen. Peli Niemelä-Kaila määrättiin uudelleen ja:tkettavaksi. Kauneuspalkintojen osalta tapahtui tuttu virhe: ennen kilpa,ilua ei pelien laadusta eikä tuomarista ilmoitettu mitään. Tosin tällä kerta,al ei syntynyt yhtäkään ehdotonta loistopeliä, mutta julkaisukelpoisten pelien ja peliasemien määrä tuntuu ennätyssuurelta. Peli- ja sommitelmaosasto puhuu puolestaan näissä suhteissa. Pelaajien suoritusten arviointi kilpailussa, jossa pelaajaa päätyy maaliin kahden pisteen sisässä, on vähintään epäkiitollistal Ja, juttu käy vieläkin vaikeammaksi, kun Monradin järjestelmän mukaan kierrosta pelattaessa kukin pelaaja on jäänyt viittä vastustajaa vähemmälle kuin 7 pelaajan täydessä turnauksessa. Uusi mestari Osmo Kai a on itse asiassa vanha mestari. Ehkei niin paljon iältään, sillä hän on 37-vuotias, kuin pelaajana, sillä hän oli jo v. 936 Suomen joukkueessa Munchenin shakkiolympiaiaisissa, saavutti v. 938 shakkimestarin, v. 939 Suomen mestarin ja v. 946 pohjoismaiden mestarin arvon. Helsingin shakkiolympialaisissa hän oli paras suoma- Suomen mestari Osmo Kaila vastaanottaa kiertopalkinnon Suomen Keskusshakkiliiton pj:ua Visa Kiveltä (keskellä) ja Työväen Shakkiliiton pj:ltä Mauno Laisaarelia. lainen, ja syksyllä 952 FIDE:n kongressi myönsi hänelle kansainvälisen mestarin arvon. Kailalla oli epäkiitollinen tehtävä olla ainoa mukanaoleva kansainvälinen mestari ja lisäksi pelata vajavaisesti valmentautuneena. Vauhtiin päästyään hän varsin laatuisin pelisuorituksin selviytyi voittajaksi. Tyypillistä kyllä, 2.-3,. palkinnon jakajat Ilmari SoI i n ja Toivo Salo olivat mestareina kilpailun vanhimmat. Salo on tunnettu kovien kilpailujen miehenä, Solin saa kiittää «come back«-tuloksestaan innostavaa starttiaan, mutta myös hyvää onnea. Solin on ollut Suomen mestarina v. 945 ja Salon nimissä SM. on ollut kahdesti, nim. vv sekä Lisäksi ovat alempana mainitut turnauksen osanottajat omanneet tämän tittelin: Fred <947-4'8 ja Niemelä 948-4,g. Olavi K a taj i s t 0 on varmimpia ja huolellisimpia pelaajiamme, mutta väsähti jollakin tavoin puolivälin jälkeen. Viisikosta 6% pisteessä Aatos F red i n panos oli vastustajien laatuun katsoen paras. Tällä kertaa Fred ei mielestämme pelannut kyllin aktiivisesti. - Reino N i e m i oli jälleen vaa'allisimmillaan. Paremmalla onnella hän olisi sijoittunut aivan kärkipäähän. - Oleg P a s t uho f f oli kilpailun yllätysmies, ehkä siksi, että hän pystyi hallitsemaan omalaatuisen pelitapansa entistä paremmin. - Jorma Ve s t eri n e n ei epäonnistuneen alun jälkeen jaksanut nousta Helsingin mestaruuden ja karsintaturnauksen voiton edellyttämään sijoitukseen, mutta hyvä näinkin. - Heikki K 0 s k i n e n, «systeemin suosikki n:o «, saisi vieläkin aktivisoida pelitapaansa.

5 8 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKIMEST ARUUS TURNAUKSEN 954 TAULUKKO c- ri <D lo,..., ~rir-i ~< "" ri ri r-i M ri ri ri rl r-i O...--lrlr-lr-l.-l..--ir-lr-l [0 r-imr-i.-f,--i;:,~ 00 r-il~oo ~~..-I~~ 0000 ~ -~ -- ~~ ~I~ 000 ;~OMrl - [;F0 000 I 0 ~~oo r-f~2:o~ o~o -E:: *000 rl rl o 0000 (,"'r;);:,~rl I ~;::,~oo~oo o 00,...ja C"'!o I O~r-i r-io~-l 000 o r-ijr-i~..-ioo~oo 0 00 rl~~~~~~oo~orl~~~0~~ r-ir-il""""tr-l""';r-ir-ir-i EdellämainHut yhdeksän saivat rahapalkinnon: :-, 2, X 5.000: :- ja 5,X.600:-. Seuraavat saivat pisterahaa 00 markkaa puolikasta kohti. Kuuden tasapelin Matti Ra n t a ne n ja ensikertalainen Juuso F a s t b e ::- g eivät päässeet palkinn0ll!e yli!'loi-prosenttisesta, tuloksestaan huolimatta. Pelitavaltaan he ovat lähes täydellisiä vastakohbao - Jorma H aan pää alkanee uskoa aikapulan kannattamattomuuteen. Elnsikertalaiselle 5,0 % on kuitenkin kaunis saavutus. ' - Ilmar~ N i e m.. ~ ä esitti melko epätasmsta peha, mutta pluspuolelle asetetaan joitakin kauniita sommitelmia. - Ke~jo BIO' m b e r gin heikko tulos oli kilpailun negatiivisin yllätys. Syynä kai jatkuva kovien kilpailujen puute. Tämänkertaisen SM-turnauksen osanottajien runsaus oli oloissamme harvinaista tuoden samalla uusia pulmia kilp3jilun järjestämisen suhteen. E'm~ikertalaisten vakuuttava näyte kunnostaan ja pelitaidostaan osoitti lisäksi sen, että lähivuosina SM-turnauksen osanottajien lukumäärän voidaan odottaa yhä vain lisääntyvän. Käsittääksemme olemme nyt päässeet shakkielämässämme siihen pisteeseen, jossa eräitä harrastusalamme kilpailutoiminnallisia kulmakiviä - ehkä vähän muutakin - on kohennettava uudelleen. Ensimmäiseksi olisi mitä pikimmin luotava uusi järjestelmä SM-turnausta varten. Koska meillä ajan ja varojen puute eliminoi mahd0'llisuuden pelata esim. 8-2,2. osanottajan turnaus normaalina (jokainen jokaista va,staan), jäänee jäljelle karsinta- ja useamman ryhmän järjestelmät. Monradin järjestelmä sai tässä SM-kokeilussa pelaajien yksimielisen tuomion ja siihen on yhtynyt myös kilpahua seurannut yleisö. Neuvostoliitossa käytössä oleva j ärj estelmä al uekarsin ta turna uksineen ja eräin etuoikeutetuin osanotoin, on siellä osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi. Meillä nykyisen mestariluokan pelaajien hel- sinkiläispitoisuus puoltaa etutilalle usean ryhmän järjestelmää, tai helsinkiläiskarsintoja joihin mahdollisesti joku maaseudultakin voisi osallistua. TYöVÄEN SHAKKILIITON 20-VUOTISJUHLATURNAUS Samanaikaisesti Suomen mestaruusturnauksen kanssa suoritettiin Työväen Shakkiliiton 20-vuotisjuhlaturnaus. Se suoritettiin., 2. ja 3. luokassa, yhdessä ryhmässä kussakin. Valitettavasti ei kutsu..luorten turnaukseen saanut riittävästi vastakaikua. Turnaustaulukot puhuvat puolestaan. Turnauksen seuraamuksista päättää TShL:n liittotoimikunta. luokka:. K. Aalto, Salo U. Laakso, HTS U. Backman, HSV 4. A. Jakobsson, HTS % 0% () 0 % 0 % 0 0 f2 0 % 5. V. Pulkkinen, HTS E. Paarma, HTS O. Kunnas, HSV O. Saarinen, HTS.... o 0 0 o 0 0 % A. Nilsson, HTS V. Reini, HeRauS luokka:. E. Lahti, HTS... f2 2. P. Tiitinen, HTS... f2-3. O. Ranta, HTS... 0 /2 4. H. Kettunen, HSV... 0 % 5. K. Neuvonen, HeRauS % 0 6. L. Boström, HTS... % /2 7. P. Hietanen, HSV /2 8. A. Kiiveri, HSV A. Laitinen, HäTSK.. % 0 0. J. Tamminen, HTS luokka: fz /z -% f2 - /2 o o 0 % f2 h / % /2 0- % o /2 0-0 /2 0%f % fz 00000%- % /2 /2 /2 0 o / o 2 /2 000 /2 o /2 /2 o o 0-7 6% / /2 6 5 /2 5% /2 Kesk.. H. Riihinen, KirjaTT 2. O. Massinen, HSV % 0 / R. Heikkilä, HTS.. 0 (} 0 % (} % 6 4. U. Lallukka, HSV % 5% 5. S. Nevalainen, HSV 0 % % 0 /2 5 /2 6. O. Velin, HTS... 0 % % 7. P. Hietanen, HSV fz 0-0 fz 5 8. A. Gustafsson, Kir.TT f2 0 4% 9. L. IS0'ksela, HSV... 0 fz fz /2 4 / 2 0. O. Sillanpää, HTS fz 0 4%. V. Alvi, HSV % 0 0 /2 /2-0 3 /2 2. A. Heinäaro, HTS fz (} fz 0 0 /2 0-3 /2 II III-IV III-IV. luokan ryhmässä Salon Shakkikerhon Kosti A a t 0, synt. 926, ammatiltaan maalari, selviytyi yllättäen häviöittä ohi ennakolta vahvimpina pidettyjen Laakson ja Backmannin. Ilahduttavaa, että toistaiseksi vähän shakkiareenoillamme näkyvissä ollut Salo sai näin vahvan rohkaisun Aallon viime vuotisen esiintymisen TShL:n mestaruusturnauksen 2 lk:n ryhmän voiton jatkoksi. Kosti Aalto on aloittanut pelaamisen noin 0 vuotta sitten. Nykyisin hän pelaa pääasiassa kirjepelejä (kotimaassa luokassa ja kansainvälisessä 2, lk:ssa). Onnittelemme! 2. luokan ryhmässä HTS:n lupaava pelaaja Erkki La h t i (synt '2.4) lunasti lupauksensa häviöittä, mutta myös häviöittä pelasi edellisestä vain 2 pistettä huonommalle tulokselle jäänyt saman seuran P. II III IV IV II IV IV IV

6 JO SUOMEN SHAKKI T i i t i n e n. Lahti liittyi HTS:n 952, voihaen seuraavana keväänä 4 lk:n turnauksen ja edelleen 3 lk:n syysturmmksen 9'53. Onnittelemme! 3. luokan ryhmän voittaja Helsingin Kirjatyöntekijäin Shakkikerhon Holger R i i h i n e n (synt. 90) yllätti tuloksellaan paitsi yleisön, myös itsensä. Hän kertoi toivoneensa kyllä palkintosijoitusta, mutta maksimituloksinen voitto pantiin osittain hyvän onnen tiliin. Riihinen aloitti pelaamisen 6-7-vuotiaana. Hän on pelannut pääasiassa työpaikkakilpailuissa ja antoi tälle viimeaikoina näkyvämmin esiin nousseelle shakin harrastusmuodolle erikoisen kiitoksen. Tilgman Oy:llä alkanut ja nyt US:ssa Toivo Salon paimennuksessa jatkuva pelaaminen on antanut ensimmäisessä vakavammmassa turnauksessa kannustavan tuloksen. - Onnittelemme! Päättäjäiset ja TShL:n 20-vuotisjuhla Loppiaisiltana järjestetyssä juhlatilaisuudessa nähtiin ilahduttavan runsaasti juhlayleisöä naisineen. Kysymyksessä olikin shakkielämässämme varsin huomattava tapaus: SM- ja juhlakilpailun päättäjäiset, Shakin ansiomerkkien jako ja Työväen Shakkiliiton 20-vuotisjuhla. Tervehdyspuheessaan juhlivan piiton pj. varatuomari Mauno La i saa r i luonnehti hyvin sattuvasti liittonsa toimintaa, saavutuksia ja tulevaisuutta lausuen mm.: Kaksikymmentä vuotta on suhteellisen lyhyt aika, mutta kuitenkin kyl Iin pitkä antamaan jonkinlaisen kuvan sen työn tuloksista ja tarpeellisuudesta, jota Työväen Shakkiliitto on tehnyt. Tulokset osoittavat, että liitto on omalla sarallaan välttämätön Suomen shakkielämässä. Kun tällaisena juhlapäivänä on katsottava taustana maamme koko shakkielämää, ei voida välttyä toteamasta, että shakkiorgasatiomme kaksijakoisuudesta on sen hyvien puolien lisäksi havaittu myöskin haittoja. Nämä haitat ovat Imitenkin voitettavissa, kun muistamme aina kokonaisuuden edun, hyvän tahdon ja toisten mielipiteiden kunnioittamisen. Organisaiio on loppujen lopuksi kuori, jolle ihmiset antavat sisällön. Seuranneessa palkintojen jaossa, jonka suorittivat Suomen Keskusshakkiliiton pj. V. Kivi ja M. Laisaari SM-turnauksen osalta sekä NL Laisaari ja ins. O. Saarinen TShL:n,iuhlaturnauksen osalta, V. Kivi kiitti Työväen Shakkiliittoa turnausten järjestämisestä ja onnitteli palkinnon saajia. Rahapalkintojen lisäksi Suomen mestari Osmo Kaila sai haltuunsa kiertopalkinnon, jonka näemme tämän numeron kanskuvassa sekä tekstissä olevassa palkinnon luovuttamiskuvassa sivulla 7. Työväen Shakkiliiton juhlakokous aloitettiin Shakin ansiomerkkien jaolla jonka suorittivat Suomen Keskusshakkiliiton pj:n ominaisuudessa V. Kivi ja Työväen Shakkiliiton sihteeri O. Saarinen. Ansiomerkin kultaisin sotilain savat Kosti M a r t t i n e n ja Vilho P aio maa ja hopeisin sotilain M. Laisaari, N, Säilä, Paavo J. Markkola, P. Bremer, A. Jakobsson,. S. Salmio L. Laakkonen, P. Tuomi, A. Laaksonen ja T. Talling. Tämän 'jälkeen esitettiin onnittelut ja tervehdykset Työväen Shakkiliitolle seuraavasti: SKSL V. Kivi, SSL O. Kaila, Helsingin Shakkiliii::to Gunnar österlund, VR:n Shakki V. Reini, Suomen Shakki Altti Saloila, HTS Vilho Palomaal TuTS T. Kerppo, Kirjatyöntekijäin Shakkikerho Holger Riihinen, TaTS Paavo Tuomi. KoTS Seppo Salmio, Tikkakosken Shakkikerho Vald. Maurisalo, Hämeenlinnan Työväen Shakkike:rho Armas Laitinen HSM Felix Laitinen. Sähkeellä, tai kirjallisesti onnittelivat mm. HElI{ Mu~tonen, Kuusela, SSK ja. P. Bremer. Liiton pj. lvi. Laisaari kiitti onnihelijoita. Rj. K a II i 0 m ä k i, TShL:n vanha veteraani, esitti tilaisuutta varten laatim3jnsa laajan runopukuisen kronikan, jonka pituudestaan huolimatta tässä numerossa julkaisemme melkein täydellisenä (tekijän luvalla kolme merkityksettömämpää säkeistöä jää pois). Ohjelmassa seurannut karkelointi jatkui pikkutunneille ltluodostaen sopivan päätepisteen onnistuneelle shakkitilaisuudehe. SUOMEN SHAKKI RIIMITYS TYöVÄEN SHAKKILIITON 20-VUOTISREISULTA Kirj. Hj. K ali i 0 m ä k i Vuosikymmentäkaksi kun umpeen ehti tänään Työväen Shakkiliiton syntymästä sain tulkittavakseni: historian lehti mitä yleisölle voi tarita tästä Vähän ennen jo -- vuosia kymmenkunta - shakkikärpäsen puremaan jokunen heräs «proletaarien«parissakin. Vieroksuntaa osin vastassa vaikka, hän joukkoa, keräs joka Caissalle ajoittain uhrasi illan myös pohjoispuolella pitkänsillan Alun hankalan haitoista tunnetuista kun päästy oli niin jo kaikuja kantoi yrityksistä samanlaisista muista, joille maaseutukaupungit aihetta antoi Opittu kun täällä oli hivenen alaan shakin hurmassa kireä kilpailujänne veti vieraat vedet jo poikia kalaan ja vieraat myös kokemaan tulivat tänne Pienestä kanssakäynnistä tästä ajatukset nää aatteeksi aivoissa iti että säästyttäis suhteiden etsinnästä yks yhteinen järjestö olla piti Ajatuksien noiden ketkä lie isät Visa Kivi ne kuitenkin julkaista tohti kokoon kutsuen perustavan kokouksen Oman lehden julkaisemistakin pohti vaikka kerhoja koolla oli vaivaiset viisi Näin syntynsä saaneet ovat Tee-Äs-Ällä ja Työväen Shakki, pienellä hälinällä Sovun vallassa vaikka nuo päätökset tehty niin perustajista viis neljäksi ehty: Kas «KuUervon«kerho jäi liittymättä Turku-Tampere sen sijaan ojentaa kättä jo ajalla vuoden ensimmäisen heti Ja vuos seuraava enemmänkin veti kun Forssa, Kotka" Käpylä tullivat mukaan ja toinenkin kerho Tampereelta samaan sukaan Ensi vuotena Vormula nuijan sai käteen Varalle Kivi, joka lehden myös päänä hyvin mainoksen hoiti, pani teoriat päteen Alan kylvöä tehden ylen mietteliäänä Uusi vuosi kun koitti: liittokokous antoi tälle myös johdon pitääkseen vauhtia yllä Ja kirkkaana kynttilää kahtakin kantoi hän - kertomus toteaa ylistetyllä

7 2 SUOMEN SHAKKI Vieläkin vuoden hän tehtävät täytti niin hoitaen liiton kuin lehdenkin puolta Sitten askarteluun tähän väsyvän näytti ajan arkisen tuodessa tärkeämpää huolta Tuli Palomaa vasaran vartijaksi ja nuoruuden innolla ryhtyikin toimeen Mutta lehden kun toimitus lisättiin loimeen työt kertyivät raskaaksi urakaksi Siinä varsinkin pätevä apuakin puuttui joku puitava jyvä. kai tienpuoleenkin juuttui sillä varpailleen nousi maaseudun väki joka Helsingin kirouksen kaikessa näki Ja kokous seuraava siksi oli tuima teot suoritut että se armotta suomi Ja ohjelma uusi niin laadittiin huima sivuun entiset jäi ja Paavo Tuomi puheenjohtajan tehtävät ottaa sai vastaan ja esikuntaan vaiittiin ainoastaan pojat Tampereen - jonne myös liitto siirtyi Kotipaikkana Tampere kahdeksan vuotta tämän jälkeen sai liitolle olla Ja tiheä vaikka kronikoitsijan nuotta tulos sieltä on plus-miinus-nolla Olosuhteet kuitenkin olivat syynä sadon kasvusta ettei heitä voi kiittää Hyvä kun säilyimme pivossa pyynä jälkikasvu näin liittoon edelleen riittää Sota kaikenhan kaatoi vuosiksi lakoon ja tamperelaiset kun sotaa pakoon «elintärkeän«liittomme ottivat luokseen Tämän ansio maininnan Tampere toki kaukonäkeisyydestään ottakoon vastaan - ja toisenkin: liittomme merkkihän koki siellä syntynsä, josta näin ainoastaan on maininta tarpeen ja paikallansa että tietoinen siitäkin shakki-kansa Sen ansiosta, että «jostakin sieltä«shakin harrastus levisi ylitse Suomen oli liitollamme ylen myönteistä mieltä kun Salmio nuijan sai kädestä Tuomen En mainitsematta tässä olla nyt saata kuinka otollinen hetki oli muokata maata Pieni seikka vain sai aikaan pahaa - kuten ainakin - liitolla ollut ei rahaa Ripein ottein me kuitenkin matkaan lähtiin Mutta vuoden päästä mitä kuultiin, nähtiin Nyt tultiin Turusta tuulispäänä ja höyryten hönkäistiin haudatut julki Eväät luntasta eräs luki pisteliäänä ja toinen ääniä kalastain kulki ja vaikka oli todettu karttuneet varat ja kasvua osoittivat viljelys-sarat SUOMEN SHAKKI niin sittenkin.- aikoinaan kertoi posti sai Salmion paikan Marttisen Kosti Hän vakaana toimintaa johtikin vuoden ja touhuten toistakin aloittaa kerkes Kädet levittäin, vetoovan katseen luoden viranhoidosta kuitenkin kesken herkes Nyt Nordberg sai kunnian istua tuoliin ja joukkoa johtaa tätä Työväen Shakin vuotta neljättä vaipua huoliin Tässä viimeinen onkin nyt vahdin vaihto Työväen Shakkiliiton historiasta On Laisaari vallassa, josta jo kaihto tämä poika enempää lausumasta sillä vallassa olijan arvostelu kuin majesteettirikos on maallikon suusta Näin paljastin syntymme salaisuudet ja esittelin liitomme johtavat jehut Usein johtoon on vaihtuneet miehet uudet se siitä et käytössä vahvat on mehut Paitsi näitä on miehiä useita työmäärässä joita toiset ei voita eteen liittomme minkä he suorineet ovat Ja kerhojen piirissä myöskin on monta jotka maininnan ansaitsis, mutta kovat ajat vallalla niin, että onnetonta tätä kirjuria saatu ei työhön tulokselliseen, vaikka päivät jatkuvat yöhön Kas asia on niin, että pää ei aina muista ja: vaikeus vielä se, ettei kynä luista Esiin kuitenkin saan tuoda vielä Turun sen kerho kun suurrin on liitossamme ja vahvin myös vaikkakin vallassa surun näin tunnustaa täytyy täällä juhlassamme Salenius aikoinaan luoja sen mahdin myös liitolle virkistävän toi tahdin: varamiehenä vuotta kun seuraili monta aina höyryten vauhtia armotonta Kokoisekseen myös Kotkan mainitsen vielä hyvin toimiva kerhomme pärjää siellä Sen saavutuksista Salmio myhää kun parisamme joskus hän viettää pyhää Vielä Lahtikin pääsee tapeetille sen virkeän toiminnan ansiosta Ja Tampere - kotikylä Rantasen - josta jo yhdeksän kertaa on mestari tuhu joka todistaa: hän meistä on eniten hullu Niin! Itse me kehumme että kun inga sten peli on shakki, tai kuningas pelien vaikka Mutta sivulta kun seuraa normaali veli hän ravistaa päätä ja lausuvi: paikka tämä ei ole tyyssijaksi viisaiden - II/Ie tyydymme siihen kumartaen. 3

8 4 SUOMEN SHAKKI -Peli- ja sommitelmaosasto I Eero E. B ö ö k : Toimittavat EERO E. BööK ja OSMO KAILA, Helsinki, Runebergink. 29 B. Mestarin mietteitä Hyökkäys ja vastahyökkäys Vaikka shakissa hyvin paljon puhutaan strategian tärkeydestä, ei voida kieltää, että taktiikka on kuitenkin ratkaiseva tekijä. Muistan jossakin shakkikirjassa lukeneeni seuraavan m~etelmän: «Taktiikka ilman strategiaa on järjetöntä, strategia ilman taktiikkaa mahdotonta«. Erikoisesti tilanteissa, joissa kaikki on veitsen terällä eikä perusteeuiseen harkintaan enää ole aikaa, vaikuttaa pelaajan tektillinen vaisto ratkaisevasti lopputulokseen. Erikoisesti kaikilla huippuluokan mestareilla tämä on näytellyt ratkaisevaa osaa. Seuraavassa pelissä viime Suomen nlestaruusturnauksesta molenlmat pela8jjat osoittavat sangen hyvää tilanteenhalintaa siitä huolimaitta, että tarjona on koko ajan laskematon määrä mahdollisuuksia. Aikapulavaiheessa lopuksi kuitenkin ensin valkea ja sitten musta laiminlyövät tilaisuutensa ja pelin voittaa tietenkin se pelaaja, joka on tehnyt viimeistä edellisen vh' heen. Kuningasintialainen hyökkäys Suomen mestaruusturnaus, 6. kierros T. Salo. Rgl-f3 d7-d5 2. g2-g3 Salo on jo pitkät ajat käyttänyt avausta, jota hän leikillä kutsuu «tip-top-systeemiksi«. Siitä joudutaan sam8jn tapaisiin asemiin vaihtovärein, kuin muuten kuningasintialaisessa puolustuksessa. Valkea selviytyy vaikeuksitta hyvään asemaan, dkä tarvitse oikeastaan mitään avausteoreettisia, tietoja. --- Sen sijaan avaus edellyttää hyvää strategista keskipelitaitoa, eikä niin ollen ole erikoisen sopiva sommittelupelaajille Lc8-fS Niemi olettaa ilmeisesti valkean aikovan pelata Retin aikanaan käyttämää systeemiä, jdhonka kuuluu kuningatarlähetin sivustoiminen ja c-sotilaan eteneminen. Sitä vastaan mustan lähetti siirto on melko hyvä kun taas Salon jatkossa lähetti joutuu huonoon asemaan. 3. Lfl-g2 4. O~O 5. d2-d3 6. Rbl-d2 c7-c fS Rb8-d'i' R. Niemi SaI0 pelaa tavanomaisen siirron, jota vastaan ei liene mitään huomautettavaa. On kuitenkin mielenkiintoista todeta, että 6. Rf3-d2! myöskin tuli kysymykseen, sillä antaa sekä e- että f-sotilaille etenemismahdollisuuden, mikä epäilemättä osoittaisi mustan kuningatarlähetin liikekannauepanon virheelliseksi e7-e'6 7. Rf3-h4 Heti 7. Ddl-el olisi ollut selkeämpi peli tapa, joka sekin takaa hienoisen avausedun LfS-g4!? Musta pyrkii jo tässä provosoimaan valkean sotilassiirtoihin kuningassivustalla, saadakseen tilaisuuden mieleiseensä sommittelupeliin. 8. h2-h3 Lg4-h5 9. Ddl-el! Lf8-e'l Vaikuttaa siltä kuin olisi musta vielä tätä siirtoa tehdessään suunnitellut Ennoittumista kuningassivustalle ja vasta parin siirron kuluttua tullut siihen tulokseen, että hänen kuningaslähettinsä turvallisuus vaatii g-sotilaan etenemistä. J" ohdonmukaista olisi ollut tehdä heti g7-g5, mikä olisi antanut mustalle paremmat mahdollisuudet kuin pelijatko. 0. e2-e4 d5 X e4 Musta vai!j.taa, jotta ratsu voisi väistää sotilaan etenemistä d5 :een. Seurauksena on kuitenkin myös, ttä vaikea saa käyttöön ruudun-c4.. d3xe4 g7-g5 2. Rh4-f3 g5-g4 3. h3xg4 LhSXg4 4. Rd2--c4 h7-h5 Musta on päättänyt hyökätä ja tekee sen hyvin suoraviivaisesti välittämättä paljon omasta turvallisuudestaan. Toinen vaihtoehto olisi ollut 4. --Lg4'Xf3! 5. Lg2Xf3 Dd8-c7 6. Lc-f4'! e6-e5 7. Lf4 -e3 0'-0-0 jne. Mustalla on siinä tapauksessa melko turvallinen kuningas asema ja h-sotilaan eteneminen edelleen käytettävissään, joten mustan mahdollisuudet olisivat paljon paremmat kuin pelijatkossa, jossa mustan toiveet eivät perustu itse pelitilanteeseen, vaan siinä valkealle tarjonaoleviin virhesiirtoihin. 5. Lcl--gS RH3--h'l!? Ui. Rc4-d6+ Ke8--f8 7. Rd lxb7 Salo ei koskaan jatka hyökkäystä, jos hän luulee saavansa riittä- vän aineellisen edun. Tässä olisi kuitenkin johddnmukainen ja oikea jatko ollut hyökkäyksen jatkaminen pelaamalla 7. Lg5'X e7 +! De8 X e7 tai Kf8 X e7 8. TaI- dl! :llä. VaIkealla olisi silloin valtava kehitysetu, joka mustan kuninkaan huonon aseman huomioonottaen riittäisi melko nopeaan ratkaisuun. Pelisiirto lienee tuskin varsinainen virhe, mutta musta saa valkean upseerien epäedullisen sijoituksen johdosta aikaa yllättävän tehokkaishn uhkauksiin DaS-bS 8. Lg5Xe7+ Kf3Xe7 9. Rb'7-a5 Lg4)<f3! 20. Lg2Xf3 Rd'!-eS 2. Lf3-g2 RM-.. g5 Musta on nyt voittanut useita tcm.. poja saattaen valkean täysin puolustuskannalle. 22. Del-c3 f7--f6 23. BaS-c4! SUOMEN SHAKKI 5 Kuningatarvaihtoon pyrkiminen olisi johtanut loppupeliin seuraa'vasti: 23. Ra'5-b3 h5-h4! 24. Dc3-c5+ Db6 X c5 25. Rb3 X c5 4-h3 ' Lg2_hl Rg5-f Lhl Xf3 Re5 Xf3+ 2,8. Kgl-hl Ta8-b8! b2-b3 Th8-d8 30. Tfl-dl e6-e5 3. Tdl-d3 Td8 X d3 32. c2'xd3 Ke7-d6 jne. Va,lkealla olisi silldin tosin sotilas enemmän, mutta kuninkaansa pattiaseman vuoksi hänellä ei Dlisi mitään voittomahdollisuuksia. Pelisiirto, joka johtaa uusiin sommitelmiin on oikein vaistottu, vaikka valkean kuningasasema sen jälkeen vaikuttaakin hyvin uhatulta Dh3Xc4 25. e4-e5! Re5Xc4 Ta8-g8 Valkea menettelee aivan oikein käydessään puolestaan mustan keskustassa olevan kuninkaan kimppuun. Musta,n ei nyt kannalta lyödä sotilasta, sillä seuraisi f6xe5 26. Dc4r-M! Ke7-d7 27. Kgl-h2! ja valkea uhkaa avata f2-f4:ä linjat omille torneilleen. Myöskään f6-f5 ei olisi hyvä, sillä tärkeä ruutu-d6 (Taldl--d6!) jää silloin valkean hai.. tuun Lg2Xf3 27. Lf3-g2 RgS-f3+! Tg8X93+ Tämä siirto saattaa, valkean ilmeisesti häviöasemaan. Pelaamalla 27. Kgl-hI! Tg3Xf3 28_ Ta,I-dl! olisi valkea voinut ottaa aloitteen haltuunsa hyvin voitontoivein, sillä mustan upseerien yhteispeli on rikki Th8-g8 23. e5xf6+ Ke7-f7 29. Tal-el KuningaHaren uhraus molempia torneja vastaan olisi parempi 28. Dc4~e4! Tg3Xg2+ 3'0. De4xg2 Tg8Xg2J+ 3. KgIXg2. Db6Xb2 jne. liliusta jää siinä tapauksessa sotilaan voitolle, mikä tekee hänen voittonsa torniljarista huolimat.ta melko todennä-köiseksi. Pelisilrioa seuraavat sommitelmat eivät ole rajoitetuin ajatusajoin laskettavissa, mutta valkean olisi pitänyt vaistota, että mustan kuninkaalla on mahdollisuudet välttää ikuinen

9 6 SUOMEN SHAKKI shakki, jonka jälkeen matinuhkaukset ratkaisevat. Tämä tulos on todennäköinen siksi, että valkean kuningastorni jää täysin passiviseksi ruutuun-f. 35. DeSXe6+ Kg6-h7 36. DeS-f7+ Kh7-hS Torninsiirtoja seuraisi matti! 37. Tel--e6+ Tg4-g Tg3Xg2+ Johtaa häviön, kun sen sijaan Kgl-hl c6-c5 -- Tg8--g6! 38_ Df7-f&+ Kh6-h7 3. De4-e4 Tg2-g4 39. Te6-e7 + Tg6-g7 40. Df8-f5 + Tg4-g6 olisi riittänyt tasapeliin valkean sotilaanylivoimasta huolimatta. 38. c2-c4! Nyt uhkaa 39. Df7Xg8! Kysymykseen tuli mustalle ainoastaan Tg6 X e6, mutta seuraa 39. Df7 )( e6+! Tg8-g6 40. De6-h3+! Kh6- g7 4. Tfl-dl! Db4xc4 42. Tdld7 + Kg7-f8 (Tai Kg7~-f6 43. Dh3-f3+ ja musta menettää tornin muutamassa siirrossa,.) 4'3. Dh3 -h8+! Dc4--g8 44. Dh8-h2! Kf,a -e8 45. Td7-d3! Dg8xa2 (Turvallisin paikka kuningattarelle!) 46. Dh2-h8+! (E~ 46. Dh2-e5 +! joka pelastaa mustan tornin ja myöskin kuninkaan.) Da2-g8 47. Dh8-e5 +! Dg8-e6 48. De5-b8 + Ke8-f7 4, De4--h7 + Kf7Xf6 Db8--c7 + ja valkea voittaa kuningattaren. Mustan toiset 4. siirrot 33. Dh7Xh5 johtavat häviöön yksinkertaisem- Välishakkaukset ervac pelastaisi ti- malla tavalla. lanneua: 33. Dh7-h6+ Kf6--e7! 34,. Dh6 X h5 (Tai 34. Dh6-h DM-h8 Tg8-g7 35. Dh7Xh5 Db6-M jne.) 39. Tfl-gl! Db6-b8! 35. Dh5xc5'+ Ke7-.f7! Lopulta, tämä torni pääsee silrty- 36. Dc5-h5+ Kf7-f6 37. Dh5- mään! h6+ Tg8-g6 38. DM-h5! Db Db8-a8+ f4 39. Dh5-h8+ Kf6-f7 40. Dh8-40. f2-f3 Antautui h7 + Kf7-f8 4. Dh7-h8 + Tg6- Todellakin värikäs ja lviistelias g8.ia valkea joutuu matiksi. Val- peh, joka on kunniaksi kummallekean pelisiirtoon olisi myöskin pi- kin mestarille! (Peli oli kilpailutänyt vastata Db6--b8! :lla, mutta paikalla myös katsojien huomion sen sijaan hän tekee aikapulasiir- kohteena. Varsinkin sen loppuvairon, joka muuttaa voiton tasape- heiden aikana katsojien muuri pöyliksi. dän ympärillä oli läpäisemätön, sen Db6-b4 oli lehtemme päätoimittajakin oma- 34. Dh5-e5+ Kf6-g'S kohtaisesti toteamassa. - AS.) MESTARIN MIETTEITÄ JA LEHTEMME PELIOSASTO.!\. VARTEN toivotaan kilpailujen järjestäjien lähettävän jonkun ta,i joitakin ko. kilpailun parhaista peleistä. Myös yksityiset pelaajat voivat lähettää julkaisemattomia pelejään. Toivomme lisäksi, ettei meille lähetettäviä pelejä luovutettaisi julkaistavaksi muissa lehdissä ainakaan ennen lehtemme seuraavan numeron ilmestymistä. Pelilähetykset (joihin voi liittää myös sommitelmia pelatuisia peleistä) pyydetään lähettämään Suomen Shakin peliosaston toimittajalle Osmo Kai a e, tai MESTARIN MIETTEITA val'ten os.: diplinsinööri Eero E. B ö ö k, Kotka Kirkkokatu 0. } q~ IJ: ", Veli U. Mustonen. e2-e4 2. d2-d4 3. e4-e5 4. c2-c3 5. Rgl-f3 SUOMEN SHj\KKI _._-- LOISTO PELEJÄ Ranskalainen puolusl:us Pelattu ICCF:n championiluokassa v. 953 e7-e6 d7-d5 c7-c5 Rb8-c6 Parempi kuin heti tapahtuva a3, koska musta helposti erehtyy seuraavaan oppikirjajatkoon Ddtl--b6? Kaavamaisuutta, josta olisi aika luopua. Parempi on esim Rge7. 6. a2-a3! Nerokkaan saksalaisen L. Paulsenin jo satavuotias metodi, joka on ansaitusti kelpuutettu jälleen turnauskäyttöön. Sen tarkoituksena on saada musta «sotkeutumaan omiin jalkoihinsa«ja varata siten valkealle aikaa tehokka,aseen painostukseen K-sivustalla c5xd4 Mustan parhaasta vastapelistä ei ole vielä päästy yksimielisyyteen. Tekstisiirron ohella tulevat kysymykseen esim a5 (7. b3!), 6. - Ld7 (7. b4) ja Rfe7 (7. M). Kiintoisimpia mahdollisuuksia tarjonnee «systeeminvastainen«6. - c4, vaikeine strategisine pulmine D sivustalla. 7. c3xd4 Lc8-d7 3. b2-b4 Ta8-e8 9. Lcl-b2 a'7-a5 Turha vapautumisyritys. Parempi on 9. - h5 jatkona kuningasratsun kehittäminen f5:een. 0. b4-b5 Rc6-a7. Rbl-c Ei tietenkään. a4, koska, Lb l,+ päästäisi mustan pälkäästä. Vaihdot b5:ssä maksaisivat nyt Db3:n jälkeen upseerin. \ Rg8-hS 2. Thl-gl! Lf8-G'7 3. g2-g4! Vanhat käsitykset heittävät hauskasti kuperkeikkaa! Valkealla on selvä yliote siitä huolimatta, että se on upseerien kehityk;'cssä kaksi tempoa jäljessä, luopunut tomitusmahdollisuudesta, rikkonut ke- Sven Olsson (Ruotsi) vytmielisesti sotilas asemansa ja jopa luovuttanut klassillisen c-linjan mustan hallintaan Db6-d8 Ei 3. ~- 0-0, sillä 4. rajuun hyökkäykseen. 4. DdJ.-b3 5. e5xf6 6. LH--d3 7. h2-h4 Ld3 johtaisi f7--f6 g7xf6 Rh6-f7 Uhraus 7. Rxd5 exd5 8. Dxd5 b6 ei luottaisi ratkaisevaa etua, joten valkea edelleenkin turvautuu hitaasti tappavaan myrkkyynsä. ' b7-b6 UI. Kel-H Rf7-d6 9. Tal-el Rd6--c4 Musta on hiljalleen parantanut asemaansa ja uhkaa jo tasottaa tilanteen. Siksi valkean on pakko jatkaa terävimmällä tavalla säilyttääkseen kurkkuotteensa. Seuraava siirto avaa g-linjan ja ottaa tärkeän tukiruudun e5 valkean haltuun, ehkälsien samalla mustan mahdolliset läpimurtoyritykset keskustassa. 20. g4-95! f6 X g5 Jos f5, niin 2. Lxf5! Mikäli taas Rxb2, niin rohkeasti 2l. Lxh7! 2. Ld3Xe4 TcBXc4 Parempi kuin 2. - dxc4 22. Ddl! jne. 22. a3-a4 Uhkasi a5-a4:n jälkeen sb5:n menetys Db3-a2 24. Rf3Xg5 25. TgIXg Lb2-al! Te4-b4 0-0 Le7XgS KgB-h8 Luonnolliselta vaikuttava 26. La3 ei antaisi selvää etua. Esim Dm, 27. Lxb4 axb4 2,8. Rdl Df3 ja mustan alote korvannee riittävästi laadun vähemmyyden. Tekstisiirto säilyttää L:n tärkeällä hyökkäysdiagonaalilla 0\--h8, poistaa sen mt:n vaikutuspih'istä ja antaa samalla vd:lle vapaat kädet.

10 I:l Da2-e2 Dd8-f6 Ra7-e8 Ratsun keinottelumahdollisuudet b5':ssä ova t kuivuneet kokoon, eikä mikään näytä estävän sen toivioretkeä keskustan tai K-sivustan vihreinä väikkyville laitumille. Toisin Dli kuitenkin säädetty Rc3-e4! Df6-f3 29. Kfl-gl Df3- f4 Uhkasi De? selvin seuraamuksin. 30. TgS-g2! Vapauttaa ratsulle vahvan ruudun g5 ja suojaa samalla oman heikkouden f2:ssa. Jos nyt dxe4" niin 3. d5+, e5 32. De? ja valkea voittaa. Musta laski tämän ja pää.tti seuraavalla välisiirrolla eliminoida mahdollisuuden De? Tb4--c4 3. De2Xc4!! Tämä uhraus, jonka varsinainen ydin on vasta 2 siirtoa myöhemmin, on alkuna pitkään sommitelmaparaatiin dsxe4 32. d4-ds + e6-es 33. Re4-gS!! Jatko., jonka lukuisat seuraamukset oli harkittava jo kuningataruhrauksen yhteydessä. Kaikki muut siirrot johtavat häviöön Tf8-fS.Tos Te8, niin kauniisti 34. SUOMEN SHAKKI Rf? +!!, D.f7: 35. Te5:! ja valkea voittaa. Paras jatko olisi epäilemättä ollut h6, 34. Le5:+, Dxe5 35. Txe5 hxg5 ja valkean loppupelivoitto olisi työn takana. Tekstisiirron tehdessään musta ei ilmeisesti laskenut loppuun kaikkia muunnelmia, joista eräät johtavat aina siirron päähän. 34. TeIXeS e4-e3! Musta lyö teräviä vastaiskuja. Jos heti Del +, niin yksinkertaisesti 35. Tel + jne. 35. LalXc3 Df4-el+ 36. Kgl-h2 Del X e3 Jos Df4+, niin 3? Khl!, Dh4+ (De+, Tg) 38. Kg ja valkea voittaa. 37. Te5Xf Uhkaa Rf7 matti. Jos nyt h6 tai Le8, niin 38. Tf8+, Kg7 39. Re4 + ja md on mennyttä De3-e d5--d6! - _.- - Sommitelmasarjan vähäeleinen, mutta tärkeä välivaihe. Jos tekstisiirron asemasta heti 38. f4, niin tietenkin Lxf5 mustan voitoin Jos : De7Xd6+ Rxd6, niin hauskasti 39. Tf8+, Kg7 40. Re6+, Kh6 4. Tf6+, Kh5 4Q. Tg5'+, KM: 43. Th6 matti. 39. f2-f4 Dd6-g6 40. RgS-f + Kh8-g7 4. Tg2XgS+ h?xg6 42. TfS-d5 Ld7-eS 43. Rf7-d6! Le6Xd5 44. Rd6Xdl Kg'l-f7 45. Re8Xb6 LdS--e,6 46. Kh2-g3 Kf7-e7 47. Kg3-f3 Antautui. Jos esim Kd6, niin 48. Ke4, Ke5 (c7) 49. Ke5 ja valkea voittaa helposti. Huomautukset V. U. M u s t 0 n e n 83. Kuninga:targambiitti. SM-turnauksen. kierros, O. Kaiajisto. I. Niemelä.. dl!. d5 2. r;4 eli 3. Rc3 Rf6 4. Rf3 Le? 5. e b3 (Najdorfin järjestelmä, jolla valkea välttää tavallisen jatkon 6. Ld3, samoin kuin vaihtomuunnelman.) 6. - b5 '. Ld3 Lb Rbd7 9. Lb2 c5 0. De2 a6 (Tuskin paras.) J. Tidl De'l 2. Tael Re4 (Ennenaikaista, kuten valkea vakuuttavasti osoittaa Tfd8 oli paikallaan.) J.3. cxd5 exd5 4. dxc5 bxc5 5. Ra4! (Tekee mustan keskustasotilaat to- SUOMEN SHAKKI della riippuviksi. Musta puolustautuu aktiivisella sotilaansi~rrolla, joka suojaa e4-pisteen ja tarpeen tullen jouduttaa K-painostusta. Esim. 5: - Rg5 ei käy, koska 6. Rxg5 Lxg5 7. De2!) IS. - f5 6. Rd4 (Klvat kiinnitykset alkavat.) 6. - Ti6! (Suojaa 6. rivin heikkoudet ja tähtää sekin mustan K-hyökkäykseen. Valkean vastaus on monipuolinen: se katkaisee D-linjan e7-h2, ottaa mr:lta e5-pisteen, vaikeuttaa mustan sotilaiden etenemistä j8' lopulta tukee valkean omia hyökkäyspyrkimyksiä.) 7. f4! Taf8 8. Te2 g5? (Musta on malttamaton. Selvästi parempi on 8. - Th6, joka uhkaa 9. - g5. Sitäkin vastaan 9. Lxe4 on vahva.) 9. Lxe4 fxe4 (Ei dxe4?, koska 2,0. De4'+ ja 2. Re6.) 20. Dg4! Dd6 (Ainoa puolustus kaksoisuhkausta 2,. Re6 ja 2. Dxg5+ vastaan.) 2. La3! Tg6 22. RxeS (Sotilas tuli, sillä gxf4? ei käy lainkaan vastauksen 23. Rx::i7! takia.) LeS 23. fs Re5 24. Dg3 LxfS 2S..Ree6! (Tämä oli syy., miksi valkea luopui saaliistaan. Vähintään kvaliteetti menee mustalta.) Rf gxf3 Dxg hxg3 exf3 28. RxfS TxfS 29. Lxe7 Txe6 30. Te8+ Kf 3. LeS ja valkea voitti vaivatta. -. O. K a taj i s t o. 84. Kuningasintialainen puolustus. SM-turnauksen 3. kierros, O. Pastuhoff. T. Salo.. d4 Rf6 2. e4 gs 3. Re3 Lg7 4. e4 d6 5. f Le3 Rbd7 7. Rh3 (Varsinaiseen ns. venäläiseen pelitapaan olisi johtanut 7. Ld3 ja s<itten 3. g4.). - e5 8. d5 a5 (Kuuluu systeemiin.) 9. Rf2 ReS 0. Le2 Re8 (Tuttu tapa toimia f-linjalla.) II. Dd2 fs 2. Lg5 Rf f.4 4. Ta.cl hei IS. Lxi6 TxfS 6. Redl hs 7. Te3 gs 8. Rd3 Tg6 9. Rxe5 dxc5 20. Khl? (Perussyy valkean häviöön. Parempi oli pitää K gl :ssä, josta se tarpeen tullen voisi livistää D-sivustalle. Siksi 20'. h3!, ja kun g4', niin lyönti f-sotilaalla.) g4 2. Tgl DM (MD on nyt hyvässä hyökkäysruudussa, josta sen ei enää tarvitsekaan siirtyä.) 22. LE (Tähän asetelmaansa valkea on perustanut puolustuksensa.) Ta6 23. Td3 Lf8 24. Re3 Tg7! (Suojaa e?-sotilaan, mutta vielä tärkeämpää on tilan teko toiselle T:lle. Mustan uhkauksen edessä valkea uhraa sotilaan saadakseen edes jonkinlaisia vastapeliä d-linjalla.) 25. dg Lxd6 26. Rd5 Lf8 27. g3 (Valkea ei malta odottaa, mhen musta jatkaisi hyökkäystään: Tag6 ja sitten joko g3 tai gxf3.) 2. - fxg3 28. Txg3 Tag6 29. :'4 exf4 30. Rxf4 Tf6 3. Lg2 Tgf7 32. Rh3 (Muita R-siirtoja seura:~si 3,2. - Tf2. Jos nyt pahaa aavistamatta Ld6?, niin 33. e5! valkean vastapelein.) Lh6 33. De3 Kh7 34. Rgl Lf4 (Voittaa kvaliteetin.) 3S. es Lxg3 36. Txg3 Tf2! 37. e6 (Valkea on voimaton uhkaavaa ml:n peliintuloa vastaan.) 3. - Lxe6 38. DeS LfS 39. DxeS Txg2! (Armon. isku: 40. Txg2 Le4 4. De3 g3! 42. Dxg3 Dxg3 43. hxg3 Tf2 voittaen. Kiireessään valkea tekee heikon viimeisen siirron.) 40. Rf3? gxf3 4..antautui. -- T. Salo. 8S. Caro-Kann. SM-turnauksen 4. kierros, O. Kaila. H. Koskinen.. e4 ei> 2. d4 d5 3. exd5 exds 4. e4 R:f6 5. Rc3 Rel3 6. LgS DaS (Tavallisempi ja varovaisempi on 6. - eg. Mielenkiintoista ja yritteliästä pelimuunnelmaa käytettiin mm. kuuluisassa loistopelissä Keres-Czerniak, Buenos Aires 939.) 7. Dd2 (Jos heti 7. Lxf6, niin 7. - exf6 8. cxd5 Lb4!) Lf5 (Edellämainitussa Keresin pelissä jatkettiin 7. - dxe4 8. Lxe4 e5, mutta pelijatko (m parempi.) 8. Lxfll ex'ts 9. cxd5 Rb4 0. Lb5+ (Kysymykseen tuli myös 0. Tel.) UI. - Kdll. Tel Td3! 2. a3 (Suoranainen pakko, sillä musta uhkasi mm Rxd5.) 2. - ly

11 20 SUOMEN SHAKKI DxbS (Riittää tasoittamaan pelit, mutta myös jatko 2. - Re2+! 3. Kdl! Txe3 4. Dxe3 Dxb5 5. Rf3 Dxd5 6. Txc2 Lxe2 7. Dxe2, joka on vaikeampi kuin pelijatko, tuli kysymykseen. Väärin on 3. Txc2?, koska 3. - Lxc2 4. Dxe2 Dxb5.) 3. RxbS Txel + 4. Dxel (Tai 4. Ke2 Tc2 jne.) 4. - Rd3+ 5. Kd2 Rxel,6. Kxel a6? (Musta mietti runsaan puoli tuntia ja teki sitten ratkaisevan virheen. Oikein oli pelin jälkeen suositeltu 6. - Ld3'!, joka olisi pitänyt tasapainon. Paha virhe nimittäin olisi 7. Rxa7?, jota seuraa 7. - Lf! Oikean siirron 7. Re3 jälkeen 7. - Lfl 8. h4,! Lxg2 9. Th2 Lfl 20. f4" mutta myös 7. - Ld6 8. Rge2 Te8 9. Kd2 Lc4 tarjoaa aktiivisesti toimivan L parin omaavalie mustalle täysin tyydyttävän pelin. Jatkossa R-pari yllättäen osoittautuu L-pariin nähden ylivoima:iseksi.) 7. Re3 hs 8. h4 Ld6 9. Rge2 Te!! 20. Kd2 Ld7 2. g3 g6 22. Rel b6 23. Rd3 Ke7 24. b4 LfS 25. Rb2 Li8 26. Re4 Td8 27. Re3 Ld7 28. Re4 a5 29. bxas bxas 30. Tel (Nyt vasta T poistuu h-linjaita, jossa se on ollut estämässä mustan g-sotilaan etenemistä. Loppu tapahtuu etenkin mustan puolelb aika:pulassa.) Kb7 3. Rc5+ Ka7 32. Tbl LeS 33. dxe6 antautui. koska Txd Kc3 ja valkean e-sotilas voittaa. - E. R.i d ala. 86. Griinfeldin puolustus. SM-turnauksen 4. kierros, J. Ves:lerinen J. Haanpää.. d4 Rf6 2. c4 g6 3. ~3 Lg7 4. Lg2 d5 5. exd5 Rxd5 6. e4 Rb6 (Toinen suuri muunnelma tässä Grunfeldin puolustuksen muunnoksessa alkaa 6. - Rb4'.) 7. Re2 c5 3. d e6 0. a4 exd5 II. exd5 Ra6 2. Ra3 (Valkean pelitapa a4+ Ra3 tähtää c3-pisteen vapaana pitämiseen toiselle ratsulle. Sotila:an ryöstöyritys 2. - Lg4-siirrolla olisi nyt va:rsin vaarallista.) 2. - Rb4 3. Re3 Lf5 (Ei ahneesti 3. - Lxe3?, koska 4. bxc3 R4Xd5 5. a5 upseerin voitoin.) 4. Le3 Tae8! (Tri Euwe esittää «Losbladigessa«W siirron 4. - Rd7 ja mainitsee siirron 5. Dd2 jälkeen valkean pelin hyväksi. Haanpään siirto vaikuttaa pa:remmalta.) 5. Dd2 Ld3 6. Tfdl Re4 '7. Rxc4 Lxc4 8. d6 (Yritteliäs jatko. Jos esim. 8. Lh3, niin todennäköisesti 8. - [5.) 3. -Dd7 9. Re4 b6 20. a5 Lb3 2. Tdel (Ansasta olisi käynyt 2. axb6! Lxd? 22,. b7! valkean eduin. Jos nyt 2. '- Tfd8, niin 22. Lg5.) 2. Tcd8 22. axb6 axb6 23. Lxe5! (Hauska tasapelisommitelma.) bxc5 24. Rxe5 Dxd6 25. Dxd6 Txd6 26. Rxb3 Lxb2 27. Tdl! (Pelastaa kvaliteetin ja tasoittaa aseman.) TfdB 2B. Txd6 Txd6 29. Tbl Lg7 30. Re5 Td4 3. Re4 h6 32. h3 tasapeli. - J. Ve s t eri n e n. 87. Kunin.gatarintialainen puolustus. SM-turnauksen 5. kierros, T. Salo.. Solin.. Rf3 Rf6 2. g3 b6 3. Lg2 Lb es 5. c4 e5 6. d4 cxd4 7. Rxd4 Lxg2 8. Kxg2 Dc8 9. b3 Db f3 as. Lb2 Le7 2. e4 Re6 3. Rc3 (Lyönti c6:een olisi valkealle tuskin edullista. Musta lyö takaisin sotilaalla, ja jos 4. e5, niin 4. - Td8 sekä Rd5 ja Rc5.) a4 TfdB 5. Tel Lb4 6. Te2 d5 (Tällä siirrolla musta pyrkii saamaan aloitteen.) '7. cxd5 Rxd4 (Tässä olisi myös voinut pelata 7. - exd5, mutta 8. e5! Re8 9. e6 ei ole mustalle oikein miellyttävä.) 8. Dxd4 Le5 9. DeS (Valkea ei halua luovuttaa voittamaansa sotilasta takaisin, vaan päättää lähteä seikkailemaan D:llaan.) 9. LdS 2 Dg5 hs 2. DM (Salo: 2. Del on parempi.) Le! 22. dxes fxes (Valkea on nyt tosin voittanut sotilaan, mutta hänen asemassaan on määrätynlaisia heikkouksia, jotka myöhemmin tulevat esille.) 2:~. Dh3 Kf7 24. e5 (VaIkealla näyttää olevan varaa hankkia lisäheikkouksia.) SUOMEN SHAKKI Td3 25. Tfl (Jos 25. exf6, niin tietysti Dxf3+ ja 2,6. Lc5:+.) Rh7 26. Dh5+ I{gB 27. Dg6 Dd7 28. Re4 Tf8 29. b4 TfS (Seikkailemaan lähtenyt D huomaa jo olevansa hyvin ahtaalla. Sitäpaitsi valkean kuningatarsivustan sotilaat ovat maukkaita suupaloja mustalle. Sen vuoksi Salo päättää uhrata sotilaan takaisin raivatakseen samalla tien auki L:lle.) 30. Hd6 Lxd6 3. exds Rf8 32. Dg4 Txd6 (Mustan sotilaanvoitto ei ole enää vältettävissä.) 33. Tff2 h5 34. Dc4 Dxa4 35. DeS Dxb4 36. Dxa6 Db3 37. De8 Dd5 38. Te2 Td'7 39. DeS Tdf7 40. De6 b5 4. Dxd5 Txd5 (Mustana on vapaasotilas, mutta voitto on pitkän ja vaivalloisen taistelun takana.) 42. Te8 Tb7 43. Lel Kf7 44. f4 Rd7 45. Tfe2 Rb6 46. T8c7+ Td7 47. T7e5 Rd5 4B. Kf3 Rb4 49. Td2 Txd2 50. Lxd2 Rd5 (Houkutteleva siirto Rd3 tekee mustan voiton hieman kyseenalaiseksi, koska seuraa 5. Txh5 b4 52. Lxb4.) 5. Lel g6 52. Lb2 b4 S3. h3 Ta7 (Musta luopuu b-linjasta ja siirtää T:nsa puolustus asemasta hyökkäävään toimintaan.) 54. Te5 Ke7 55. LeS Kd7 56. Tb8 Ta Kf2 Td3 58. Tg8 Re7 S9. Tb8 h4! (Musta uhraa sotilaan voittaakseen T:lle enemmän alaa 3. rivillä ja hajoittaa,kseen samalla valkean sotilasketjun. Tähän tähtäsi jo mustan 53. siirto. Sotilaan menetykseen johtaa b3! 60. Ke2! Txg3?? 6. f5 Txh3 62. f6! ja valkea voittaa.) 6,0. gxh4 b3 6. Kg2 Rf5 62. Lf6 Re Kh2 Rd5 64. Le5 Ke665. Te8 (Salo: 65. Tg8 tarjoaa hyviä tasapelimahdollisuuksia.) Ke5 66. Txe6 Rc3 67. Lxe3 Txc3 68. Tel (Enää ei ole aikaa lyödä tärkeätä sotilasta g6.) Kd4 69. TgI b2 70. Tbl Tb3 7. f5 gxf5 72. h5 Ke3 73. h6 Tb6 74. antautui. Oikea taistelupeli. -. SoI i n. 88. Kuningasin:tialainen puolustus. TShL:n juhlaturnaus,. luokka 9. kierros, K. Aalto. U. Laakso.. d4 Rf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg e4 ds 6. Re2 e Rbd7 8. Rbc3 exd4 9. Rxd4 a5 (Mustan valitsemaa siirtojärjestystä valkea voisi yrittää käyttää hyväksi pelaamalla 0. Rdb5. Peli palautuu kuitenkin erääseen K-intialaisen nykyaikaisista päämuunnoksista.) 0. h3 Te8. Tel e6 2. Le3 Re5 3. De2 a4 4. Tadl DaS ('Iäydentää a-sotilaan etenemisen edellyttämän kehityst3jv3jn. Musta pyrkii jatkoon Rf6--d7-e5 ja mahdolhsesti Db4. Valkea voi nyt valita pelisiirron ja f- tai g-sotilaan etenemisen välillä, kun taas <5. a3 on pelin Botvinnik -Geller, Budapest 952, kokemusten jälkeen vähemmän suosittu.) 5. Lf4 Re6? (Ratkaiseva erehdys. Mustan piti suojata d6-sotilas siirrolla 5. _ Lf8, jonka jälkeen valkea jatkaa joko 6. Lfl tai 6. Rf3. Joka tapauksessa on ilahduttavaa, että. luokan pelaajat hallitsevat mrausteonaa näinkin pitkälle.) 6. Lxd6 Rxd4 7. Txd4 Le6 IB. cs bs 9. cxb6 Dxb6 20. Tb4! (Vielä varmempi kuin heti 20. Txa4.) Dd8 2. e5 Rd5 22. Rxd5 exd5 23. Txa4 (Valkea voittaa toisen sotilaan ja säilyttää silti asem3jetunsa. Loppu on selvä.) Te8 24. Ddl Te6 25. Td4 Db6 26. Tb4 DaS 27. a4 Tee8 28. TbS Dxel+ 29. Dxel Tel 30. Kfl Txel+ 3. Kxel d4 32. Tb8 TxbB 33. Lxb8 LfB 34. Ld6 ja valkea voitti helposti. 27-vuotias salolainen maalari K. Aalto oli Työväen Shakkiliiton juhlaturnauksen positiivisin yllätys. - O. Kai a. 89. Ranskalainen puolustus. TShL:n juhlaturnauksen 2. luokka, 5. kierros '53. E. Lahti. O. Ranta.. e4 e6 2. d4 ds 3. Re3 Lb4 4. e5 es 5. a3 exd4? (Pelisiirtoa, jota sitäkin suurmestarit ovat pelanneet, huomattavasti parempia ovat siirrot 5. - Lxc3+ ja myös 5. - La5. Nyt valkea saa vähintään selvän a:semaedun.) 6. axb4 dxc3 7. bxc3 De7 8. f4 Dxc3+ 9. Ld2 De7 0. Ld3 Re7 ll. Rf3 h6 (Heti linnoittuminen johtaa tunnetun L-uhrauksen kaut-

12 22 SUOMEN SHAKKI ta häviöön:. - O~O 2. Lxh7 +! Kxh7 3. Rg5+ Kg84. Dh5 'd8 5. Dxf7 + Kh8 6. 'a3 Rf5 7. 'h3+ Rh6 8. Dg6 Kg8 9. Txh6 jne. Jos musta 5. siirrossa yrittää paeta K:llaan g6:n kautta, seuraa 6. f5,+! exf5 7. Lxf4 ja valkea voittaa väkevän uhkauksen h5+ avulla vaivatta.) Ld7 (Huolimatta siitä, että mustan K-asema, on siirron. - h6 heikentämä, linnoittuminen olisi ollut johdonmukainen jatko. Nyt valkea vähitellen rakentaa voimakkaan hyökkäyksen keskustaan jäävää mk:ta vastaan.) 3. De2 Rf Db6+ 5. Kh Re? ls. Rh4 d~ 7. f5! exfs (Musta olisi voinut tehdä pitempään vastarintaa, jos hän olisi antanut valkean lyödä e6:een.) 8. gxf5 LcS+ 9. Kgl Rd7 20. e6! Rf6 2. exf7+ Kxf7 22. DeS Kf8 23. b5 Te8 (Jos L väistyy, seuraa D-vaihto ja musta menettää T:n a8:s8a.) 24. Lb4! (Vielä vahvempi kuin upseerin ottaminen heti.) Ld5 25. Rg6 maiti. - E. R ida a Kuningafargambii:Ui. TShL:n juhlaturnaus, 3. luokka 8. kierros, L. Isoksela. U. Lallukka.. dl! d5 2. e4 e6 3. Rc3 Rf6 4. LgS Le? 5. Lxi6 (Ei virhe mutta kylläkin ajanhukkaa. Tavallinen on tietysti 5. e3.) 5. - Lxf6 6. Rf3 Rd7'? (Sd5 jäi nyt lyötäväksi. Oikein oli e-sotilaan siirto.) 7. e4(?) dxe4 8. Rxe4 Le? (Asema muistuttaa huomattavasti ranskalaisen vaihtomuunnelmaa.) 9. a3 c6 0. Ld3 Rf6. O-IJ Rxe4 2. Lxe4 0-0 (Musta! «suostuu«ottamaan vastaan valkean K-hyökkäyksen. Etusijan ansaitsee kuitenkin 2. - Lf6.) 3. Re5 De'? 4. Dh5 g6 (Yhtä vankka puolustus ei ole 4. - h6.) 5. Dh6 Li6 ls. f4 Lg'l 7. DM f6 (Kaksiteräinen siirto, kuten muuten valkean seuraava uhrauskin. Toiminta D-sivustan kehittämiseksi oli paikallaan.) 8. Rxg6!? hxgs 9. Lxg6 Lh8? (9. - Td8! pakottaa valkean sameaan jatkoon 2,0. f5, johon musta puolestaan vastaa e5 epäselvin asemin.) 20. Tf3 f5 2. '93 Lxd Khl Lf6 (Mustan peli on jo menetetty.) 23. Lxi5! Kf7 24. Dh7+ Ke8 25. Dxc7 anl:autui. - O. Kai a. SOMMITELMIl\. Jatkoa sivulta kierros ,: K. Blomberilla on hyvä peli I. Niemelää vastaan, mikäli hän pelaa. - Kg8! Ahneus. - Dxe5? tuli erittäin hauskasti rangaistuksi: 2. Dxe5 Rxe5 3. Lg7+!! Kxg7 (Jos 3. - Kg8, niin tietysti 4. Lxe5.) 4. Rxe6+ ja 5. RxdS valkean voitoin kierrokselta 2, Valkea on uhrannut d5-sotilaan ja odotti nyt kieli pitkällä luonno'llista jatkoa,. - Txd4. johon kuitenkin sisältyy seuraava hauska ansa: 2. Txd4 Re2 3. Td8!! Rxal 4. Lxa4 ja valkean mahdollisuudet ovat paremmat sekä jatkossa 4. - Lxa6 5. Txb8 b5 6. Tb6 että jatkossa 4. - Ta8 5. Lxc8 jne. Musta pelasi. - e5!, jonka jälkeen valkea voitti sotilaan takaisin pelaama,ua 2. Rf3 Txdl:+ 3. Txdl Rc6 4. Td6 Lb7 5. Lxa6 Lxa6 6. Txe6. Valkea hävisi kuitenkin ajanylityksellä 38. siirrossa kierrokselta.. 954:. Pelin Katajisto-Kaila keskeytys asema, jossa musta luovutti kuultuaan kuorisiiirron. LxfS! Peruste:. - Ddl +! 2. Kh2 Kxf6! 3. Dh4+!! Kf5 (3. - Ke6 4. Dc4-- Dd5 5. Rd4+! Ke5 6. Re6+ Kd6 7. Dxd5+! ja 8. Rb4+; 3. - Kg6 4. De4+!) 4. Dh5+! Kf6 (Muuten 5. De5+ tai 5. De8+.) 5. De5+ Kf7 6. Rg5+ KgB 7. Re4! Ta6 8. g4! ja valkea voittaa ,. kierrokselta Niemelä on pelannut viimeksi Le3, mikä asettaa melkoisen ansan.. - Tac8 2. Tael Lxel}? 3. Rxe6 Dxc6 4. Dxc6 Txc6 5. Rxd5!! ja valkea voittaa. Jos vl olisi mennyt g5:een, sommitelma ei kävisi vastauksen 5. - Rxd5 takia. J. Haanpää pelasi kuitenkin. - Ld6! 200 H. Koskinen O. Pasfuhoff (siirto) SUOMEN SHAKKI 23 Sonlmife[mia ja {oppupe{ejä SM-TURNA UKSEN SOMMITELMIA Tapahtuneita 20 T. Salo (siirto) o. Kai a 202 K. Blomberg (siirto) I. Niemelä kierros 2, : SM-turnauksen yllätysmies O. Pastuhoff käytti aikapulastaan huolimatta kauniisti hyväkseen mk:n vaaranalaista asemaa.. d6!! Dxd6? (Heikko siirto' kovassa kiireessä. Jos paras. - Tc'8, niin 2. Ld5+! Dxd5 3. Dxe8 Dxd6 - muuten 4,. d7-4. Dc4+ mattilopuin. Riittämätön on sen sijaan. - Te8 2. b4?, koska yksinkertaisesti 2. - Dxc3.) 2. Dc4+ antautui kierros : valkean uhkaavan a-sotilaan musta eliminoi mitä kauneimmin.. - LeS 2. De3 (Jonkin verran parempi on 2. Df2, vaikka 2. - Lxd4 3. Dxd4 Db7! onkin ilmeinen tasapeli.) 2. - Lxa7!! 3. tasapeli, sillä vaikealla ei ole muuta jatkoa kuin 3. Dxc7, jolloin seuraa 3. - Lxd Kfl Txa + ja ikuinen shakki. Piileviä Solin (siirto) O. Kaila O. Kaila O. Katajisto (siirto) 205 J. Haanpää (siirto). Niemelä

13 24 SUOMEN SH.il;.KKI Uutisosasto I Toimittaa A L T T S A LOI L A, Helsinki Mesc:cniuksenk. 7 B 50 SHZKIN ANSIOI'i.!E:0lKIN SAAJl;'.T Työväen Shakkiliitto on aikaisemmin esittänyt Shakin ansiomerkkejä jäsenilleen hyvin rajoitetusti, joten 20-vuotisjuhlapäiv~nä oli paika.llaan muist&a shakkimiehiä harrastusalamme kalkkem korkelmmaua, JulkIsella tunnustuksella Shakin ansiomerkillä. Jaossa palkittiin kaksi ansiomerkillä kultaisin sotilain ja kymmenen hopeisin sotilain. Ansiomerkkitoimikunnalle esitettyjen perush,lujen mukaisesti esittelemme ansiomerkkien saaiat seuraavasti:. ANSIOMERKKI KULTAISIN SOTILAIN: Kosti M a r tt i n e n, synt Turussa. Monitahoinen shakkimies, lk:n pelaaja, tunnollinen turnausjohtaja, liiton toiminnassa mukana alus~a alkaen. Suomen Shakin suurasiamies Helsingissä v:sta 94"3, alkaen yhtajaksoisesti (esitelty Suomen Shakissa 4/947). Vilho P aio m a aj, synt. 2, D'6 Helsingissä. Shakkimestari 950, HTS:n toiminnassa mukana mm. sihteerinä, pj:na ja johtokunnassa yli 0 vuoden ajan. Avustanut kerhoa lahjoituksilla. Liiton toiminnassa' mukana alusta alkaen. YTK:n, Shakin Päivän ja Tähtiottelun a'oitteentekijä. SKSL:n sihteeri perustamisesta vuoteen 953. Ulkomaanmatkoja shakillisissa edustus tehtävissä. Shakkikirjallisuuden ym. shakkimateriaalin hankkija (kts. lisäksi SSh 4/950). Kosti M a r Uin en (vas.) ja Vilho P aio maa saivat Shakin ansiomerkin kuuaisin sotilain. SUOMEN SHAKKI 25 ANSIOMERKKI HOPEISIN SOTILAIN: Mauno La i saa r i, synt Oulussa. Shakkimestari 945, TShL:n mestari 947 ja 95, TShL:n pj. vuodesta 95,2,. Vaikuttanut tehokkaasti valtion avustuksen saantiin shakkiolympialaisia varten (esitelty Suomen ShakissaJ 4IW47). Niilo S ä i ä, vanhimpia shakkiveteraaneja HTS:ssa, johon liittynyt v Vuodesta 932 alkaen keskeytyksettä hoitanut kerhon tal.hoitajan tehtävät. TShL:n perustajajäsen ja liiton ta.hoitaja vuosina Paavo J. M a r k koi a, synt Helsingissä. Liittyi HTS:n 936, TShL:n liitto toimikunnan jäsen ja shteeri 952, SKSL:n hallituksen ja kisakomitean jäsen 953. ST:n jäsen ja tehtäväseppo. Suomen Sosialidemokraatin shakkipalstan toimittaja 7 vuoden ajan. Paavo B r em e r, synt HTS:n ja Hgin Työväenyhdistyksen shakkikerhon johtokunnissa n. 0 vuoden ajan eri jaksoina. 930-luvulla kuulunut myös Tampereen Työväen Shakkikerhoon. TShL:n liiuotoimikunnassa Algot J a k 0 b s s 0 n, synt Toiminut yli 20-vuotta HTS:n johtokunnan jäsenenä ja tunnollisena kalustonhoitajana sekä turn. toimikunnan jäsenenä. Ottanut osaa tänä aikana kaikkiin kerhon järjestämiin turnauksiin. Seppo SaI m i 0 (Kotka). Liittynyt HTS:n 932. Ollut perustamassa Kotkan Työväen Shakkikerhoa 936, jonka johtokunnassa toiminut yli 0 vuoden ajan siitä suurimman osan pj :na, TShL:n pj. 946, kuulunut SKSL:n edustajistoon 2 vuoden ajan, lk:n pelaaja. Lauri La a k k 0 ne n (Kotka). KoTS:n perustajajäsen ja johtokunnan jäsen jatkuvasti perustamisesta lähtien. Kerhon keskeisin henkilö, joka aina on läsnä ja hoitaa kaikki juoksevat asiat, kerhomestari ja veikkausasiamies. Paavo l' u 0 m i (Tampere). TShL:n pj. vuosina Aarne La a k s 0 ne n (Lahti). Lahden Työväen Shakkikerhon monivuotinen ja ansioitunut pj., Lahden Shakkipiirin pj., Suomen Shakin pitkäaikainen asiamies Lahdessa. Lauri l' ali i n g (Lohja). Paikkakunnan shakkielämän keskeisenä henkilönä vuodesta 9'28. Lohjan Shakkikerhon perustaja 945 josta lähtien sen pj. Länsi-Uudenmaan Shakkipiirin perustajia. Suomen Shakin pitkäaikainen asiamies Lohjalla. Tehnyt korholleen huomattalvia taloudellisia lahjoituksia, palkintoina, matkarahoina jne. JALO HIETALA UUSI SHAKKIMESTARI J. H i eta a ja P. M a ss i ne n jatkoivat marraskuun lopulla Helsingissä 2-2, päättynyttä otteluaan shakkimestarin arvosta Vaasassa joulun jälkeen. 2'7. 2. pelatussa. jatko-ottelupelissä Massisella oli valkeat Sisialialaisessa hän käytti E. Böökin radiopeli siirtoa 3. g3. Tuloksena tasapeli ensimmäisessä istunnossa pelatussa K-intialaisessa Massisella oli lievä etu loppupelissä, mutta se ei riittänyt voittoon. Tulos oli siis -, jonka jiilkccn seuraavan voiton oli määrä ratkaista '. lvlassilll'n arvottaessa sai valkeat, ja sisialialaisessa käytettiin nyt 0hikäärrrH'tllU'llllllosta. Tornia ja lähettiä lukuunottamatta upseerit vaihtuivat no]h':isi.i. IVl;lssincn, jolla jälleen oli pieni asemaetu, innostui pelaamaan voil.to:!, l\lulta sai L-loppupelissä kärsiä karvaan tappion 70. siirrossa, jo<'l II id:d:i~;.:! tuli 48. suomalainen, joka saa shakkimestarin arvon. Konttoristi.I:d" Ilid:d: on syntynyt Kokkolassa, mutta asunut Vaasassa jo,,>lllli::<'llkyllllnentä vuotta. Ylioppilas v. 94D'. Nykyisin toimessa Lassil: 8... Tilc,,",j:dl:.. luokkaan Hietala tunnustettiin v Hänen parhaat. ~::I;lvlllllk::<'II:::. luokassa olivat epäilemättä ryhmänvoitto ns. yhteistum:llik:a'::::: VV. Il)!i!!i2, vaikka jatko-ottelussa I. Suominen

14 26 SUOMEN SHAKKI saavuttikin mestarinarvon, sekä voitto Pietarsaaren liittoturnauksessa v Hieta~a on erinomaisen sitkeä pelaaja, jonka pelityyli on varovaisen asemallmen. Ottelussa Massista vastaan Hietala: saavutti voiton ennen kaikkea hyvien hermojen ansiosta. Suomen Shakin parhaat onnittelut uudelle mestarille ja myös Vaasan Shakkiseuralle jonka ensimmäinen mestari Hietala on. '. SUOMEN KESKUSSHAKKILIITON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS pidettiin Suomen Keskusshakbliiton edustajiston ylimääräinen kokous ravmtola Alkolaissa Helsingissä. Suomen Shakkiliitosta oli läsnä 7 ja, Työväen ShakkiHitosta kaikki 3 edustajaa. Edelleen olivat edustettuina Helsingin ShakkHiitto ja Akateeminen Shakkiliitto. SKSL:n pj:n Visa K i v e n lausuttua tervetuliaissa,nat ja selostettua lyhyesti kokouksessa käsliteltäviä asioita kokouksen pj :ksi valittiin Seppo S aj m i 0 (Kotka, TShL) ja siht:ksi Reino Nuo t i 0 (SSL). EsityslistaUa olevat a,sia,t käsiteltiin tehdyn muutoksen jälkeen seurwavassa järjestyksessä:. Kisa,trlit v:lta 950, 2. varojen osoittaminen perusuirtoille 3'. piiriliittokysymys ja 4. kijsawit v:lta 95. '. Tilintarkastustoimikunta J. G u n s t, N. von E ss e n ja U. La a k s 0 oli tarkastanut v. 95'0 tilit ja 6.. 9'5,3 päivätyssä lausunnos'sa,an ehdottanut tili- ja vastuuvapauden myöntämistä ti'livelvoihsille. Runsaiden puheenvuorojen aikana ilmeni, että eräät edustajista ohvat tilien hyväksymisen kannalla" kun taas toiset ehdottivat hyväksymistä pienin varauksin. Puheenvuorojen tultua rajoitetuiksi pj. Salmio totesi, että v. 950 aikana toimeenpannun rahankeräyksen puuttuvia, keräyslrstoja oli ao. tilivelvollisten toimesta karhuttu, että kassavarojen suuruudesta oli annettu selvitys, että Dubrovnikin matkan rahoituksen suhteen oli olemassa halhtuksen päätös ja että yksi kateissa olevista shakkikelloista oli hävinnyt tavalla, josta ao. tilivelvollista ei voida panna valstuuseen. Hän katsoikin, että esitettyihin väitteisiin ja lausuntoihin oli annettu riittävät selvitykset. Asiassa tehtiin seuraava yksimielinen päätös: «Vuoden 950 kisatilit hyväksytään ja asianomaisille tilivelvollishle myönnetään tili- ja vastuuvapaus. Sa,malla katsotaan selvitetyksi, että tilisa,ataviin sisältyneistä neljästä shakkikellosta yksi on kadonnut tavaua, josta ei ketään yksityilstä henkllöä voida panna va,stuuseen, kaksi on lähetetty Kurikan Shakkikerholle ja yhdestä vastaa ao. tilivelvollinen sen hankintahinnasta:, mikäli hän ei pysty sen katoamista selvittämään. Dubrovnikin matkan yhteydessä liikaa perittyjen ja muihin talrkoituksiin käytettyjen matkakulujen suhteen päätettiin, että tällaista menettelyä on vastaisuudessa ehdottomasti vältettävä.«2. Varojen osoittamisesta' perusliitoille syntyi kymmeniä puheenvuoroja käsittänyt keskustelu. - Työväen ShakkiliJiton vaatimuksena: oli, että SKSL:n lähes markkaan nousevista rahavaroista heti jaettaisiin markkaa kummallekin perusiiitolle shakkitoiminnan vilkastuttamiseksi maassajmme. Suomen ShakkiliiJton hallitus oli ehdottanut, että jaetaan enintään 200,.000 markkaa kummallekin perusliitolle ja, mmkkaa Suomen Tehtäväniekoille. SSL:n pj. Eino Hei l i m 0 ilmoitti tarkoin perehtyneensä rahojen jakoasiaan ja sanoi, että rahojen jako ehdotetulla tavalla on sekä sääntöjen että la~nvastainen, koska jo lakikin kieltää jakamasta varoja, joita ei hyväksytyn tilinpäätöksen perusteella ole vahvistettu yhd~styksen voitoksi. Samalla hän kuitenkin puolsi määrätynsuurui'sen määrärahan asettamista hallituksen käyttöön jaettavaksi edelleen anomuksesta ilmenevien tarpeiden mukaan. Käytyjen keskustelujen välillä pidettiin parikin taukoa, joiden aikana liittojen edustajat piuvät erillisneuvotteluja. Kun vielä oli keskusteltu TShL:n ehdotuksesta, että ko. summat lainattaisiin SKSL:n varoista, kunnes tilinpäätös on vahvistettu, sekä vaihtelevasti erisuuruisten summien myöntämi'sestä lii- SUOMEN SHAKKI 27 ton perustajajäsenille, sikryttiin asian ratkaisuun. TShL:n pj. Mauno L a i s a: ari piti jatkuvasti kiinni liittonsa alkuperäisestä ehdotuksesta lisättynä markan antamisella ST:lle, asiassa oli äänestettävä. Kun rahojen jakamisesta ja lainaamijsesta ehdotetuin tavoin oli luovuttu pitkän keskustelun ja äänestyksen jälkeen, päätettiin SKSL:n hahirtuksen käyttöön asettaa 520.0'00 markan määräraha, josta summasta, hahitus jakaa anomusten perusteella kummallekin perusliitolle markkaa ja Suomen Tehtäväniekoille 20,.000 markkaa sekä voi anomuksesta jakaa loput markkaa, muihin shakillisiin tarkoituksin. 3. PHriliittokysymystä ei oltu käsitelty TShL:n liittokokouksessa, jossa sen ilmoitettiin tulevan esille kokouksessa , joten kokous vain kuuli Osmo Kai l a n asiaa koskevan alustuksen ja päätti velvoittaa hallituksen tekemään asiassa selvän ehdotuksen. 4. Pj. Salmio luki v. 9<5 kisatillen tarkastuskertomuksen, jonka mukaisesti tilintarkastustoimikunta, ehdottaa tili- ja vastuuvapauden myöntämistä myös tämän vuoden tilrvelvollisille. Kertomus oli päivätty Käytettyjen puheenvuorojen aikana kävi selville, että eräät edustajat olivat sitä mieltä, että tilejä ei vo~da hyväksyä tässä kokouksessa toisten ollessa päinvastaisella kannalla. Keskustelujen aikana osa edustajista poistui, ja pj:n ehdottaessa äänestystä todettiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen (läsnä vähemmän kuin 6 edustajaa), joten asian ratkaiseminen jäi seuraavaan kokoukseen. Kello 2 alkanut kokous päättyi kello 7.5,0, ja sen aikana käytettiin yhteensä 2 puheenvuoroa. - R. N. MAKSIMITULOKSIA VAASAN LIITTOTURNAUKSESSA Suomen Shakkiliiton. luokan liittoturnausten tiheän ketjun viimeinen rengas on Vaasan Shakkiseuran Vaasassa <54 järjestämä turnaus, josta lupasi tulla kerrassaan erinomainen kahden lo-miehisen ryhmän kilpailu. Sattuneiden esteiden jälkeen oli kuitenkin tyydyttävä kahteen keskivahvaan B-miehiseen ryhmään. Vaasan Shakkiseuran puuhakkaan puheenjohtajan J. Le h don johtama kilpailu, jonka muodollisena ylituomarina O. Kai la toimi, sai sikäli yllättävän lopun, että kummassakin ryhmässä voittaja oli huomattava'n ylivoimainen saavuttaen komean maksimituloksen. Liittoturnauksissa on vastaavaa tapahtunut vain v. 938, jolloin Osmo Kaila ansaitsi mestarinkannuksensa. A-ryhmä E. Kämäräinen O. Boström.... A. Keiri.... B. Ahlbäck.... M. Uimonen.... L. Eriksson.... B. Krok['ofs.... A. Hoi mstl'iim B-ryhmä R. Nylulld D. Lal'do, S. Liljanu) E. Bonsdorff P-Ä. Johansc:oll K-E. EhnwlIll N. Olkko('.. A. Videmall... 0 o 0 Jz 00 o Jz Jz IJ2 o,2 o 0 IJz () \/2 II 2 o 0 () Jz o Jz o Jz o Jz Jz 0 o /2 Jz /2 o 0 Jz Jz /2 /2 0 o Jz 0 Jz /2 o 0 Jz /2 o IJ2 Jz /2 II III-IV III-IV II II! IV

15 28 SUOMEN SHAKKI?-,aulukot kertovat tulokset, joihin palaamme vielä. Parhaat onnittelut yam Lappeenrannan Shakkikerhoa edustavalle Erkki K ä m ä r ä i s eli e Ja Suomalaisen Shakkikerhon Risto N y u n d i e, jotka tulevat ottelemaan turnauksen lopullisesta voitosta ja pääsystä ottelemaan shakkimestarinarvosta. Parhaassa miehuudessaan meni viime vuoden viimeisepä p~ivinä manan majoille toimittaja Arvid Kaj a n. ~an. O~I kuollessaan 55-vuotias ja hyvin tunnettu ruotsmkielinen sanomalehtimies, joka aikaisemmin kuului Huvudstadsbladetin toimitukseen, mutta oli viimeksi «freelancer«. Toimittaja Kajan oli innokas shakinharrast.aja, Joka n~orempana aktiivisesti toimi Helsingin Ylelsessa Shakklseurassa ja oli aina valmis asettamaan terävän kynänsä shakin palvelukseen. Lehtemme kunnioittaa vainajan muistoa julkaisemalla Huvudstadsbladetissa Shakin Päivänä v. 952 olleen Helsingin Itä-Länsiottelua koskettelevan toimittaja Kajanin runon. På schackets dag Ett apropå till kampen mellan östra och västra Helsingfors. dag är det igen den märkesdag då varje schackutöva,re skall luta sitt kloka huvud över varje drag av vit och svart på varje tävlingsruta. Det kämpas friskt av flere hundratal Ostrobotnias förnäma spellokal. Man möts i synbar och alldaglig frid men där finns alltjämt kvar den gamla fläkten av tigande och koncentrerad strid emellan hjärnorna och intellekten bland spelarna i huvudstadens öst och väst och därför spelar alla just i dag som bäst..~äm~enlinnan Shakkikerho. Syysturnauksen tulokset: <::.: ) K. Kayhko 8, 2,) V. ~avolai~en. 7%, 3) A. Hurm~ 6,.4 ) B..Helander 4%, 5-6) V. Mustonen Ja V. Teenaho 2,. Turnaus 0 2-kIerroksmen. _ 2 lk' ) H. Heln::-inen 9, 2-4) K. Sipi, M.. Siren ja O. Suuronen 8/2, 5-6) K: Rantanell: Ja. R. Kaarto 5, 7) E. Varttmen 4%, 8-9) H. Kajander ja H. N.~rI!.lesmeml 4,.0) ~. Kopra 3, -2) L. Vormula ja V. Mattila 2%. Tama luo~ka 0 hyvm t.asainen ja kärkitiiat ratkesivat vasta aivan lopussa. Tn Harry H~. mln e n sai korotuksen kerhon luokkaan. _ IV l~.okan ~ahder:t ryhman I?arhaat olivat: A-ryhmässä Y. Suuronen 9 lähin ~a R. Sleve.r~ Ja, E. Helmmen.7. B-ryhmässä E. Viitanen 8, lähinnä' E. Borg Ja K. Loukramen 7%.. RyhmIen voittajat k;orottuivat 3 luokkaan ja lisäksi tullaan kor:o~tamaan. Jat.ko-ottelmden R. Slevert-E. Helminen ja E. Borg -:-K. Loukral~en VOIttaJat pelaatu seuraottelu Hämeenlmr:ta!l Shak~lkerho - Hämeenlinnan Työväen Shakkikerho päättyi ensin mamitun VOIttoon 9~2,... Kouvolan Sha~k;i~~rhon syysturnauksen tuloksia: A-ryhmä: M. Vestennen 5' (5), V.. SIP.I~~men 3%, L. Vallasvuo 2%, T. Lajunen,%, A. Vainonen l'i'?, P. HeIkkIla. - B-r~hmä: R. Penttinen 4 (5), Y. Kekki 3%, M. Sorva~ 2 %, R. Hope:: 2, Y..RIssane.~ 2. - C-ryhmä: V. Malmi (2,), K. PuontI :. - S~manaIkaIs:,.stI pelattun teematurnaus (K-intiaL), jossa oli osan~ttajra 25 Jaettuna vuteen 5 pelaajan ryhmään. Ryhmien voittajat pelasivat 0ppuk~lpaIlun tuloksm:. R. Penttinen 3,%, M. Vesterinen 3, H. Katas V2, A. Vamonen, T. Saansto 0 postettä. SUOMEN SHAKKI 29 Lukijat kirjoittatjo{ Otsikkollllll" IIIIkainen osasto on ollut lukijain kiiyldtiivissä jo lehtemme,i'iiviii>::ill, ja se on palveluksessanne e(h'ii,,( t. Toimitukselta on lisäksi Li, ".':,, LI kysymys- ja vastausosaslon mahdoll i:;la toimintaa ja ilmoitarntlj(' ',["V;Ime valmiit myös tällaisella pal:-:tnll; palvelemaan lukijoitamith', I i, ii! i se kohdistuu shakinharrastaj ia y I,'i~:('sti kiinnostaviin kysymy ksi i I\. Jo;. i I'jeenvaihtoa aiheuttaviin lähetyksi i pyydämme liittä. mään po: :Lilll;lksllIl. Kirjoitukset ja tiedustelut voidaali julkaista nimimerkillåkin, lluji.la toimitukselle on ehdottomasti ilmoildl,lv, lähettäjän oikea nimi j; tiiydellinen osoite. KereUiläisiä mietteitä radiopejin johdosta Kun yleisr,ldio tiukasta ohjelma-ajastaan uhraa, muutamia kalliita minuutteja shakille, on sekä yleisradiolla että maan shakkiväellä lupa odottaa, että n~im~i minuutit käytetään parhaalla mahdollisella :cllvaua, Myönnän mielcliini, että radio-ottelun järjestäjät ovat yrittäneet tarjota parasta, mitä saatavissa on, kutsuessaan maan etevimmät asiantuntija,t, kansainväliset mestarit, esittämään taitoaan radiopelissä, mutta siitä huolimatta rohkenen olla sitä mieltä, että tämä järjestely ei ollut paras mahdollinen, Silläkin uhalla, että kantani leimataan vanhanaikaiseksi, pyydän esittää näkökohtia, joihin olisi kiinnitettävä huomiota, jos tahdotaan, että radiopeli täyttää sen, mitä siltä on lupa odottaa, Kirjansa «Richtig opfern«esipuheessa suurmestari R. Spielmann lausuu seuraalvat mestarin mietteet, jotka osuvat naulan kantaan radiopeliäkin ajatellen: «Asiantuntija on eläytynyt liian paljon pelin tekniikkaan voidakseen ottaa osaa joukon yksinkertaisen iloon. Hän ei katsele näytelmää katsomosta, vaam näyttämöltä käs,in. Hän on va,rmaan myös hiukan turtunut (abgestumpft), Mutta shakkiväki on säilyttänyt raikkaan luonnollisen tunteensa ja ihailee nyt kuten ennenkin uhraustyyliä«, Siinä on osuvasti lausuttu asian ydin, Kaikki arvo ja kunnia kansainvälisille mestareille, mutta radiopelin suorittajiksi he mielestäni eivät sovellu yksin jo siitä syystä, että pehn tulos on heille kunniakysymys. Heille on tärkeämpää olla häviämättä kuin pelata «yleisöpeliä«, ts. he eivät voi pelata rohkeaan tyyliin, koska he silloin voivat joutua häviön vaaraan - ja häviö merkitsee heille maineen himmenemistä, Ei, valittakoon radiopelin ottelijoiksi yrihelijäitä, sommittelunhaluisia pelaajia, jotka kärsivät kestää häviönldn - silloin shakkiväki on tyytyväinen ja radiopeli täyttänyt tar J{()ituksensa, Pääasiahan ei ole, että pelaajat ovat maan parhaat, tärkeämpiiii on, että he pelaavat mielenkiintoisesti. Tätä on pidetty ohjeena, Ruotsissa, jossa sanomalehtien järjestämiin puhelinotteluihin on valittu pelaajiksi ei Ståhlberg, Stoltz tai Lundin, vaan rohkeasta pelitava'staan tunne..uj; pelaajia kuten Nils Bergqvist, Werle ja Johansson, Näitä poikia ei häv('[.ii ',,;.; - horr~bile dictu - kuningagambiitiakalan. Seurauksena on, dlii ::II;lkkiviihi on innoissaan soittaen langat kuumina lehtien toimituksiill II<'IIVII"II, k.\'::<'ii"i, arvostellen ja kiittäen. PHllk";I, Ilt'IT;J!.Iiit.j,'::Uijät, vaikkapa vain kokeeksi, esim. shakkimestaru, Itid;J!I.; I\It"lllI'lii )('I;lmnaan radiossa kuningasgambiittia, niin kyllä shakl(iviil'l Illt'llIiiLIII ;> lliiii kiitoskortteja ja ennen kaikkea elää mukan,\. I':il"ii k"il('llkiiilll :llvil::<' pelätä, että peli venyy niin pitkäksi, ettei ::<' "lldi l'i;iil\,yii ::;; ill,lna, Yhdyn mestarin mietteisiin siinä, ettei vllid'l v;lal,ia pf'i,i;ljl; ::; yhteen menoon 70 siirtoa, käsittävää peliä kllkllpa kuulij,lk:i;i.l'j!;,',:li::i siui nukahtamatta seura,ta,! Mutta mitä voida: vaatia, on ;;", l'il.i; r;ldill[>"li l'~~tetään koko shakkiväen iloksi eikii V:IIII liarvalukuistl'l ;::i;lldllld i.l;lill autittavaksi. Paavo L i h f 0 n e n. l

16 30 SUOMEN SHAKKI Leo Lappalainen: RUNOLLINEN RUUTU LAUTA Tutustuessani tuonnoin erääseen J. M ies e k sen mamloon loppupelikirjaan, huomioin - paitsi monen tutkielman sykähdyttävän syvällisyyden - myöskin pilkahduksen esitellyn aineiston runollisuudesta. Se alkoi ajatuksissani aivan yllättävästi ja lyhyessä hetkessä kiteytyä runoasuun. Allaolevassa rohkenen esitellä näistä muutamia. Käytännössä emme tietenkään voi aina mennä tämänkaltaisiin analyyseihin, sillä olisihan esim. käytännöllisen pelin kulun kuvaaminen runon tai musiikin avulla peräti tukala tehtävä, mutta eräänlaisena shakmisena viihdepalana nämä puolustanevat paikkaansa.. F. Sa.ckman 2. H. Riibesamen 3. W. Queckenstädt 4. H. Mattison 5. A. K. L. Kubbel 6. A. Havasi. VaIkealla sekundantit puijaa mustan Ellää toinen kiintää huomion ja toinen selkään tellää Ratkaisu:. Lo8 Lfl 2. e7 Lb5 3. c4+ Kxc4 4. La6 voittaen. 2. Aikaa ei 00 lainkaan muuhun vuoroin mennääb Ellän suuhun Ratkaisu. d6 Lxd6 2. b8d+ Lxb8 3. Lähetit nää hilpeät lie hippasilla tässä Toinen toisen kiinni sa'a jo leikiss veikeässä Ratkaisu:. b3 +! Kxb3 2. c4 Le8 3. Lf3! e4 4. Lh5! Lc6 5. Lf7 La8 6. Ld5 c6 7. c5+ cxd5 8. cxb6 voittaen (päämuunnelma). 3. c7 L tai Kxc7 4. Patti 4. Muskettisoturit näette tässä miekoin voimia mittelemässä Ratkaisu:. Ra3 Rxa3 2'. Kc8! ald 3. Lc3! Dg (dl) 4,. Rc7 + Ka7 5, Ld4i+ Dxd4 6. Rb5+ Rxb5 7. Patti. 5. Eipä nenäkkyyden löydy rajaa! Kehno vahvaa pakkosiirroin ajaa - pattiin, jota heikko vajaa Ratkaisu:. Le5 TM+ 2. Kd5 Tb5+ 3. Kc6! Txe5 4. d7 Te6+ 5. Kb7 Td6 6. Kc8 Tc6+ 7. Kb7 Tc Ka8! Txd7 9. Patti, 6. : Hei! Hyvät hevoset ostakaa! W : Ei! Kaks ennestäänkin mulla - ja tarkemmin kun katsastaa on aika pattipollet sulla! Ra.tkaisu:. Rf4, Rxh4! 2. g4! Rf3 3. g5+! Rxg5 4. Rd6! voittaen. (Yllättävä loppukäänne, jossa mustan on siirrettävä jompaa kumpaa ratsuaan ja tällöin matti tulee joko f7;stä tai f5:stä. Suomen Keskusshakkiliitto. Pj. V. Kivi, III(i, L:lIIu'asaari, Otavant. 5 B (22:,, Iw (i7 :ll9). Vpj. ja ulkoas. h. H. NI\lIl.i(l, liki, Vuorik. 3, Oy Elit (255(i, «( 'UW;7H). Siht. O. Kaila, Hki, HIIII<'IH I);illk. 29 B 3 (4244). Tal.h.K N I'llIillcn, Hki, Lauttasaari, L:lIda:::I:ln'It. 3 A 8. Postisiirtotil i!)~)!ii, Suomen Shakkilii:l:to. Pj. E. Heilimo, i:;:i!lili (:;:\0). Vpj. R. Nuotio (kts. 0'':'0,). 0iht. O. Kaila (kts. SKSLl. Ello.s,siht. Gerh. Lindström, Helsin,uJ())':-:, Kaserng, 8 D (29, hem :5:2). T:ll.h. F. Laitinen, Hki, P.Rooh(,)'.illlL:2 (28484, ko 290). Postisiil'.olili Työv-äen ShakkiliiUo. Pj, M. Laisaari, Hki, Tiiiilönk. 8 A 8 (037/ 207, ko 444:)23). Siht. O. Saarinen Hki, Vanajan:. 20 B (778065). Tiedonantol. U, Laakso, Hki, Käpylä, Mäkclänk. '3(i P 80 (7595). Tal.h. E. Nurminen (kts, SKSL). Postisiirtotili Suomen Tehtäväniekai. Pj. J. Hannelius, Tampere, Väinölänk. 24. Siht. M. Myllynierni, Hki-OtaniE'mi A 23 (055/208). Postisiirtotili 786. Akateeminen Shakkiliiiio. Pj. E. Pesonen, Hki, Kadetint. 20 (4864). Siht. H. Yrjänäinen, Hki, Uudenmaank. 44 B 22 (60383). Helsingin Shakkiliiiio. Pj. Gerh. Lindström, Hki, Kasarmink. 8 D (35342). Siht. G. österlund, Hki, Malmink. 36 D 73. Alkon Shakkikerho. Pj. Melt~n, Hki, Vironk. B 24 (66360 to). Siht. P. Haatainen, Hki, Isokaari 2 B 23 (3073/289 to, ko). Pelaa: Itämerenk. 5 ma ja to (22706, ko 48383). Siht. K. Kuusela, Helsingin Shakkildubi. Pj. V. U. Mustonen, Helsinki, Valpurintie 3 Helsinki, Vuorimiehenkatu 0 E 34 (:l2:;;j kol. Pelaa: Iso-Roobertink. 36 D :il ma ja lo klo Helsingin Shakkimiehet. Pj. F. \.:lil.il( II, H:l,i, P. UooJJt'rtinkatu 2 (:~II'IB/I, Iw :~!)(). SiilI:. V. Niiranen, 0"I':)"kalll L \ :i. '( la:l: Hno: :::!I:li""I 'I'yf.tiily:;( o, II,IIev:\nli IH, Li ja p"!i:~:l. Suomalainen Shakkikerho. 'j_ H. ':":\I'vi, ki, NllI:a ()k. :Hi, Basi:; ('I!)'/;,:cn, ', ::: JVIikollk. :\, ray '('I';illli,':: k,' ja )(',:\0. Helsingin Shakkiveikot. Pj. V. Alvi, Hki, Bulevardi 3 G 3. Siht. neiti Sirkka-Liisa Vuorenpää. Pelaa Kluuvikatu, Ravintola «Elanto«ke ja pe klo Helsingin Työväen Shakldkerho. Pj. V. Sorri, Hki, Agricolank. 7 (7346). Siht. O. Saarinen, Hki, Vanajantie 20 B 8. Pelaa: Siltasaarenk. 8-0 Elannon ravintola 2. kerros ma ja to. Helsingin Yleinen Shakkiseura. Pj. K. Mölder. H:ki, Taivaskalliontie 4 a (6338, ko ). Siht. E. Rutanen, Hki, Meritullink. 6 (65828). Pelaa: Mikonkatu 3 Ravintola Perämies ma ja to Helsingin Rautatieläisten Shakkikerho. Pj. Eero Salminen, Hki, Mannerheimintie 94 D 90. Siht. M. Leirikangas, Hki, Vallininkuja Haminan Shakkikerho. Pj. Johannes Nyrkiö. Kirj.vaihto A. G. Ojanen (28 ja 578). Molempien os. Hamina. Pelaa: Kahvila Pirkka ti ja pe Hämeenlinnan Shakkikerho, Pj. H. Helminen, Birger Jaarlink. 2 (3778). Siht. K. Rantanen, Oikotie 2 (258 toimeen). Pelaa: Linnank. 2, Kansalliskerho ma 9. Hämeenlinnan Työväen Shakki. kerho, Pj. A. Laitinen, Härkätie 23, Siht. A. Koivisto, Katumaa B 30. Pelaa Työväentalo su 6 ja ti 8. Iisalmen Shakkikerho. Pj. Eino Heilimo, Iisalmi (330). Pelaa: Savonk. 20 Ylä-Savon ravintola ke 8. Imatran Shakki -48. Pj. Ins. E. Lindblom, Imatran Voima Oy. (370 ko 37). Siht. O. Jonsson, Imatra, Rautatehdas B 97 (502). Pelaa: Valtion Hotelli ma ja pe. Jakobstads Schackldubb. Pj. E. Sjöholm, Pietarsaari, Loveret (43). Siht. B. Grönroos, Isok. 5 (56). Pr I:l;IO: Sl )'('II,LUwrg'in juhlasali ti :{. Joensuun Shakkikerho. Pj. M. ninn(', Kauppak. 23b A (376). Siht. /\- Kylwriiinen, Jns. Sirkkala (2875). l'l'iaa: Hotelli Pielishovi ma 8,30- :2:l.:lO. Jyväskylän Shakkikerho. Pj. J. Yliselä, Jlä, Kauppak. 5 (449, ko

17 Majaatu 35, 8. Kajaanin Shakkikerho. Pj. F. W. Lepanto, Tehdask. 2 (Kajaaniyhtiö: to 36, ko 34'4). Siht. H. R. Hyvönen, Kauppak. 3, Osuusteurastamo (272.) Pelaa: Seurahuone to Kouvolan Shakkikerho. Pj. M. Vesterinen, Keskik. 5 A 5 (304/47 to). Siht. L. Vallasvuo, Männistöntie 3. Pelaa: Hotelli Kymen Kartano ma ja to Kokkolan Shakkikerho. Pj. Reino Rautavaara, Torik. 24 A. Siht. E. E. Korhonen, Pitkänsillank. 33 A. - Pelaa: Hotelli Seurahuone ma ja pe Koikan Shakkikerho. Pj. V. Hietanen, Kalliola 557 (ko 3544, to 40/268). Siht. ja rah.h. O. Tikka, Tullikamari. Pelaa: Tehtaankatu 7 Tilihalli ma ja to Koikan Työväen Shakkikerho. Pj. Taisto Kallio. Siht. Y. Rautiainen, Kotkank. 3. Pelaa: Tilihalli, Tehtaank. 7, su 0-4, ti ja ke Kuopion Shakkikerho. Pj. M. Ryynänen, Kasarmialue (sarja 470). Siht. L. Tikkanen, Savonk. 0 (2440). Pelaa: Hotelli Puijonsarvi ti (tai ma) Lahden Shakkikerho. Pj. A. Limnen, Savonkatu 47 (3457). Siht. E. Puuronen, Kirvesk. 4. Rah.h. B. Hirvala, Asko Oy. Pelaa Hämeenk. 0 Ravintola Liitto ti ja pe Lahden Työväen Shakkikerho. Pj. A. Laaksonen, Kaupungin talo (4672 ja 508/7). Pelaa Kaupungintalo, VPK:n kerhohuon. ma ja to Lamminpään Shakkimiehet. Pj Hannu Miettinen, Lamminpää, Voima. Siht. Oiva Koskinen, Lamminpää 45. Rah.h. O. Mansikkamäki, Lamminpää. Pelaa: Osuuskunnan talo pe Lappeenrannan Shakkikerho. Pj. S. Ka,lpa, P. KAsuntola (94). Siht. P. Valpas, Kouluk. 47 A 5 (02). - Pelaa: Hotelli Patria ma Lapuan Shakkiseura. Pj. V. Talosela, Lapua, Koulukatu. Siht. P. Siikanen, Lapua Ritamäki. Lovisa Schackklubb-Loviisan Shakkikerho. Pj. H. Holmberg, Lov. 75:- Säästöpankki (869). Siht. V. Tallgren, Degerbynk. 2. Pelaa: Linjaautoasema ti ja pe Mikkelin Shakkikerho. Pj. K Teräsalmi, Hallitusk. 3 B 7 (425). Pelaa: VPK:n kerhohuoneisto ma ja to klo Mäntän Shakkikerho. Pj. K-E. Ehnwall, Mänttä, Mänt.ylinna B 8. Siht. V. Tähkä, 7. piiri. Pelaa: Mäntän Klubi ti 8,30. Riihimäen Shakinystavä. Pj. Y. Penttinen, Töyryk. 7 (3469). Siht. O. Paronen (kirj. vaihto), Sako Oy. (3376). Tampereen Shakkiklubi. Pj. K. Kulmala, Tukku Oy. Sihteeri P.-E. Aalto, Tekn.opisto. Pelaa: Ravintola Tuotanto, Hämeenkatu 26 ti ja pe Tampereen Työväen Shakkikerho. Pj. E. Hindberg, Pispalaminnetie 8. Siht. A. Ahlstedt (kirj.vaihto), Epilä, Kirjasto. Pelaa: Työväentalo, Teatterilämpiö. Tampereen Lentokonetehtaan Shakldkerho. Pj. U. Lahti, Riihitie 4 elo. Siht. ins. A. Granlund, Valmet. Toijalan Shakkikerho. Pj. H. Mä~ kinen (372). Siht. Veikko Salonen (37). Pelaa: Rautatieläisten luku~ sali ti klo Turun Shakinys:täväf. Pj. V. Säilä, Tku, Linnank. 57 D 7. Siht. R. Rantala, Tku, Aningaistenk. 4 A 32. Pelaa: Mikael Agricola Hospits ma ja pe Turun Työväen Shakkikerho. Pj. T. Kerppo, Kristiinankatu 5 (290). Siht. A. Johnsson, Braahenk. 2. (885). Pelaa: Multavierunk. 5 ma, ke, pe 8-23 ja su 2-8. Vaasan Shakkiseura. Pj. J. Lehto, Rantak. 4 (2796 ko 2567). Siht. K Vahevaara Karjalank. (ko 389). Pelaa: Pitkäk. 26, Kahvila Keskus ti ja pe 9 (3287). Viialan Shakkikerho. Pj. V. Saaristo. Siht. ja kirjeenvaihto Leo Kanerva, Viiala, Viilatehdas (30). Ylis±al'On Shakkikerho. Pj. Jaakko Maijala. Siht. Jussi Kanervo. Osoite: Ylistaro kk LAHTI 954. KANERVAN KIRJAPAINO OY.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

Shakkiopas vähemmän pelanneille

Shakkiopas vähemmän pelanneille Shakkiopas vähemmän pelanneille Sisällysluettelo: 1. Siirtäminen 2. Yleisiä muodollisuuksia 3. Pöytäkirjan pito 4. Avaukset yleensä 5. Siirron miettiminen 6. Vastustajan vuoro 7. Koulumatti ja Preussilainen

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki SI1(Jm(!.n ~l~~j~ ~-~ ( N:o 6 LOKAKUU 1970 J SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh.

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 Erikoismääräykset (yhteinen osa) 1. Kilpailut järjestäjää Suomen Shakkiliitto ja Helsingin Shakkiklubi (HSK). Järjestelytoimikunnassa ovat HSK: Matti Uimonen, Matti Kauranen,

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

Opettajan opas. Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi

Opettajan opas. Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Opettajan opas Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Saatteeksi kerho-ohjaajalle Säännöt hanskaan ja pelaamaan käsittelee shakkipelin perusteet kymmenen kerhotunnin (45 minuuttia) aikana.

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

su=.n Keskusshakki/iitto

su=.n Keskusshakki/iitto su=.n Keskusshakki/iitto Suo n Shakki/iitto Työvä Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT JOUNI YRJöLÄ, SSL TIMO PIRTTIMÄKI, TShL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

--------------------~.

--------------------~. qj~.. n ("" / %,0 ~--~ ln:o. 1 HELMKUU 195 ~J --------------------~. Kiittäen joulutervehdyksisiä ja hyvän uuden vuoden toivotuksista, joilla Suomen Shakin lukuisat ystävät ovat jälleen ilahduttaneet meitä,

Lisätiedot

Strategia !!!*)!$#!!32!-,!322!!!!!*(!!32!!!!!!!31!-+!!31!"!!31!!!! musta luovutti. II esimerkki. Smyslov - Szabo, Hastings 1954.

Strategia !!!*)!$#!!32!-,!322!!!!!*(!!32!!!!!!!31!-+!!31!!!31!!!! musta luovutti. II esimerkki. Smyslov - Szabo, Hastings 1954. Strategia. tunti: Sotilasenemmistön hyväksikäyttö kuningatarsivustalla Loppupelissä sotilasenemmistö kuningatarsivustalla on merkittävä asemallinen tekijä. Perusideana on sotilasenemmistöä hyväksikäyttämällä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KESKELLÄ MAAILMANMESTARI GARRI KASPAROV VASEMMALLA PUOLELLAAN NEUVOSTOLIITON

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I ~umfn ~_ C-N-:-O---T A M'M; K U U--l-S-S-) H A ( ( Rauhallisella ja miellyttävällä ympäristöllä n shakinpelaajan kilpailusurituksiin tärkeä merkityksensä. Harvin näemme näin fäydellisiä «tiveympäris!öå«kuin

Lisätiedot

JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa,

JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa, SUOMEI SNI JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus 1979 Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa, mutta va 1 kea 11 a on parempi nurkka! Miten matinteko sujui? (sommitelmaosasto, s. 183) 1979 N:o 4 KOTIMAINEN

Lisätiedot

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari TiJ.:kasesra 6, ldenoksena oli ratkaiseva. (H.Heino) EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT 1 1995 FIDE:N KONGRESSI

Lisätiedot

...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--)

...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--) Suomen ~_I...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--) C fihakki 15. 1. IS56 alkaneen radiopeiin M. J u d 0 v i t s h-ii:. 0 i a ne n arvontatilaisuus Yleisradiossa, jossa olivat paikalla Neuvostoliiton Helsingin

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKIN OSKARIT XXII Shakin Oskar-äänestys järjestettiin tavanomaiseen tapaan

Lisätiedot

C-N-:o--j-' - HU H T 1 K U U--1-9S-3--)

C-N-:o--j-' - HU H T 1 K U U--1-9S-3--) ..,guotnf2n ~I C-N-:o--j-' - HU H T K U U---9S-3--) Työväen Shakkiliiton lii:uoiurnauksen osanottajat. - Istumassa mestarit ja iurnausjohtajai, vasemmalta oikealle: K. Marttinen, E. Salmi, M. Laisaari,

Lisätiedot

Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle, 70. Kolmen siirron apumatti Kuinka monta ratkaisua?

Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle, 70. Kolmen siirron apumatti Kuinka monta ratkaisua? Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 o M 1 S T U S T E H T Ä V Ä Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle,

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. :

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. : Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA MM. : UUSI SELO-LISTA JÄRVENPÄÄN KV. TURNAUS SSL:N KV. NUORTEN

Lisätiedot

.,,' shakkilehl-i. Kesäkuu N:o 3 ,'~ ~ v J

.,,' shakkilehl-i. Kesäkuu N:o 3 ,'~ ~ v J N:o 3.,,' shakkilehl-i, E o ~ UI,'~ ~ v J Kesäkuu 1961 i' I 5 h a k k i a sana;n, kuvin ja piirraksin SHAKKI-S NOMAT Numero 2 ilmestynyt! Sisältää kuvakatsauksen Helsinki-Tukholma kaupunkiottelusta ja

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 NUO R T E N MM - K 1 L P A 1 L U T K 1 L J A V A L L A 2.-18.8.1984 YLeisnäkymä

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A T oimilus ja konffori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 27 - Salo ClI Tilaushinfa: ';' vsk.

Lisätiedot

SUOMEN SHAI I. Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. N:o 2

SUOMEN SHAI I. Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. N:o 2 SUOMEN SHAI I Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. 1976 N:o 2 KIRjESHAKKIOSASTO SUOMEN KIRJESHAKKILIITTO - F1KF r.y. Esko Nuutilainen, Messukyläntie 37 D 36, 33700 TRE 70, puh.

Lisätiedot

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A 1 37100 Nokia larry.g@suomi24.fi Hei Hyvät Henkilöstöyhdistykset, Olemme järjestämässä toisia Sairaaloiden välisiä Curlingin SM-kisoja huhtikuussa 2008. Tällä kerralla

Lisätiedot

8HAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Sll()m~n. Uudistako,a tilauksenn:e vuodelle 1971! "luottamuspankki

8HAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Sll()m~n. Uudistako,a tilauksenn:e vuodelle 1971! luottamuspankki Sll()m~n 8HAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI "luottamuspankki

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 VEIJO MÄKI JA NIINA KOSKE~A VEIVÄT SUOMEN MESTARUUDET VEIJO MÄKI Kuva: Eero

Lisätiedot

(' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n

(' ':> '; ;J.,.':;.~)  ~  C' r, ': ') n (', n (' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n 1961 Finnish Chess News Helsinki won over Stockholm 141/2-9'/2,iJn a mal\ch played in the Swedish capital an May 13-14. Eight games were adjaurned and arbitvated

Lisätiedot

Spasski onnittelee "maailmanmestari" Fischeriä

Spasski onnittelee maailmanmestari Fischeriä Spasski onnittelee "maailmanmestari" Fischeriä SUOMEN SHAKKI 23 - H ~1~AlTO 23 Flscher - Spasski 31 Helsinki Open 1 Nuorten MM 6 YrjOlä Kreikassa 3 Naantalin kylpyläturnaukset Muistokirjoitukset 6 PIkashakin

Lisätiedot

fihakki YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA 'luottamuspankki Ilmoittafat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA 'luottamuspankki Ilmoittafat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA I ~ I '! Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI 'luottamuspankki

Lisätiedot

VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ

VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ LYHYESTI VIISIPALLOSTA Viisipallo muistuttaa pohjimmiltaan paljon polttopalloa: Siinä on sisäjoukkue ja ulkojoukkue. Sisäjoukkue lyö pallon

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 E ~ 0 - ~ u v U T 1.7.1990 Suoma La i set: 1. Garr; Kasparov (SU) 2. Anatol;

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982

SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982 Suomen Shakkiliitto on 60-vuotisjuhlansa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 TILANNE SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUSSA 4. HESTARUUSSARJA 4 1. Porin Shakinystävät

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. SIlOmt2n ~ ~11 ~., mel:tä -- tukekaa izmoittaiiamme. Ilmodtaiat t~tkevat

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. SIlOmt2n ~ ~11 ~., mel:tä -- tukekaa izmoittaiiamme. Ilmodtaiat t~tkevat SlOmt2n ~ ~11 ~., ( N:o 4 KESÄKUU 1970 ) SHAKK LUOTETTAVA SHAKKKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA!

SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA! Seurajoukkueiden

Lisätiedot

r ---- ;;",,~ N :0 I H U H T I KUU I ) .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI

r ---- ;;,,~ N :0 I H U H T I KUU I ) .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI Sll(Jm~n &~w ";tii ~?: ~ o r ---- ;;",,~ L ---, N :0 I H U H T I KUU I 9 6 7 ) SHAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille

Lisätiedot

~UOf}U2fl. ,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 1953 J. S I a I( I( I a~.~.~ii~1

~UOf}U2fl. ,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 1953 J. S I a I( I( I a~.~.~ii~1 ~UOf}U2fl,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 953 J S I a I( I( I ------ a~.~.~ii~ Tämän numeron kansikuva. Shakkiolympialaistemme päänäyttämön julkipuolen kuittasimme shakkiolympialaisnumerossamme julkaistulla

Lisätiedot

Bridgen peruskurssi/eto Harjoitusjaot 8. oppitunti Raija Tuomi 1(6)

Bridgen peruskurssi/eto Harjoitusjaot 8. oppitunti Raija Tuomi 1(6) Raija Tuomi 1(6) JAKO 1 Jako 1 AQ6 N/- 842 KQJ6 7532 QJ3 98 K53 N QJ109 A4 W E 10752 K1052 S 864 KJ104 A76 983 A97 1NT pass 2C pass 2D pass 3NT pass pass pass Sitoumus: 3NT/N Lähtö: Q. Luonnollinen lähtö

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN MESTARIT: JOUNI YRJoLÄ JA PÄIVI WALTA PÄIVI WALTA Kuva: Martti Kauppinen

Lisätiedot

ELO - L U V U T SuomaLaiset:

ELO - L U V U T SuomaLaiset: Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 r --- MAAILMAN KÄRKI ELO - L U V U T 1.7.1986 SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MM-OTTELUN AVAJAISIIN OSALLISTUI MYÖS ENGLANNIN PÄÄMINISTERI MARGARET THATCHER,

Lisätiedot

Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa

Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 K A N SAI N V Ä L 1 SEN H S - T U R N A U K SEN K Ä R K 1 K A K S 1 K K 0

Lisätiedot

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 , I. N:o 6

SUOMEN SHAKKI. Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 , I. N:o 6 , I SUOMEN SHAKKI Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 N:o 6 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT Joukkuepikapelin SM-kilpailut pelattiin Turun Teknillisessä

Lisätiedot

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta SU(Jmfln ---- ~.I: "',,"~ ----..., ( N: 3 HEI N Ä KUU I 9 6 8 J SHAKKI LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA Meiltä vitte tilata edullisen ja käytlövarman shakkikelln. Pstitse muille paikkakunnille. Ovh. vain 33:-

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU 21. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN

KILPAILUKUTSU 21. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN KILPAILUKUTSU 21. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN 20.-21.7.2013 Se yksi ja alkuperäinen istumalentopallon MARJOLA BEACH VOLLEY turnaus JO VUODESTA 1993 21. MARJOLA TURNAUS 2013 Tervetuloa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Sumen Keskusshakkiliitt Sumen Shakkiliitt Työväen Shakkiliitt Sumen Kirjeshakkiliitt Sumen Tehtäväniekat ISSN 055-809 U U D E T K Ä R K N M E T ELO - L S T A L L A..984 MaaiLman kärki:. arri Kasparv (SU)

Lisätiedot

SUOMEN MESTAREITA 1981

SUOMEN MESTAREITA 1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN MESTAREITA 1981 SIRKKA-LIISA LANDRY MIKA EBELING PÄÄTOIMITTAJA ESKO

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ Turnaustiedote YLEISTÄ Ilmoittautuminen Joukkueet ilmoittautuvat Palokan koulukeskuksessa sijaitsevaan kisakansliaan viimeistään puoli tuntia ennen otteluidensa

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) N:o 5

SUOMEN SHAIII. Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) N:o 5 SUOMEN SHAIII Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) 1979 N:o 5 230 SUO M E N S H A K K 1 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT TAMPEREELLA 4.-5.8.1979 1. TSY 1 (E.Koskinen

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. N:o 5

SUOMEN SHAIII. Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. N:o 5 SUOMEN SHAIII Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. 1976 N:o 5 Hanki ilmoituksia Suomen Shakkiin! Itsellesi tuleva myyntipalkkio on 20 %. Lehtemme toivoo, että kaikki

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

RANTALENTIS- SA A NNÖ T

RANTALENTIS- SA A NNÖ T RANTALENTIS- SA A NNÖ T RANTALENTOPALLOTURNAUS LAUANTAINA 27.6.2015 PAUKARLAHDEN KYLÄYHDISTYS 27.6.2015 Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN

Lisätiedot

l N:o 2 K E S Ä KUU I ) r---- i~,b, ---"\ .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI

l N:o 2 K E S Ä KUU I ) r---- i~,b, ---\ .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI Suomfln ~~m r---- i~,b, ---"\ l N:o 2 K E S Ä KUU I 9 6 7 ) fihakki.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005 Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005 TAPANI SAMMALVUO Omien pelien analysointi 1 Aina välillä minulta kysytään mikä on paras tapa kehittyä shakissa. Tähän kysymykseen

Lisätiedot

35 vuotta ~~I_-..., SHAKKI. 35 -vuotisjuhlanumero

35 vuotta ~~I_-..., SHAKKI. 35 -vuotisjuhlanumero Suomen 35 vuotta ~~I_-..., ( N:o 2 MAALISKUU 1959 ) SHAKKI 35 -vuotisjuhlanumero Dipl.ins. H. Hindström täyttää 70 vuotta 28. 4. 59. Hänet tunnetaan shakkimiehenä jo viiden vuosikymmenen takaa. Suomen

Lisätiedot

XXXVI KULTAVASKOOLI TURNAUS 28-30.6.2013 ROVANIEMI

XXXVI KULTAVASKOOLI TURNAUS 28-30.6.2013 ROVANIEMI XXXVI KULTAVASKOOLI TURNAUS 28-30.6.2013 ROVANIEMI Tervetuloa Napapiirille yöttömään yöhön Suomen vanhimpaan lentopalloturnaukseen. Yhteystiedot Turnauksen johtaja Mikko Vikström 0400-432 498 Kilpailupäällikkö

Lisätiedot

5 KKI MATTI! 0 GLE TAI TURBO N VOITTOSIIRT051.

5 KKI MATTI! 0 GLE TAI TURBO N VOITTOSIIRT051. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 VO 5 KKI MATTI! 0 GLE TAI TURBO N VOITTOSIIRT051. ac VOLVO 70 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

LOUNAIS-LIIGAN SÄÄNNÖT

LOUNAIS-LIIGAN SÄÄNNÖT LOUNAIS-LIIGAN SÄÄNNÖT JOHDANTO Lounaisliiga on joukkuekilpailusarja, jonka järjestämisoikeudet ovat Lounais-Suomen piirillä. Lounais-liigan säännöt ovat kolmiosaiset. Ne koostuvat Hallintosäännöstä, Kilpailusäännöistä

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus jo konttori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 2070 - Salo.ila. Tilaushinta: '/, vsk.

Lisätiedot

C00-joukkueen välierä- ja finaaliottelujen otteluohjelma ja seurannat: C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa.

C00-joukkueen välierä- ja finaaliottelujen otteluohjelma ja seurannat: C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. 28.3.2015 C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. PK kesti maalivahti Jose Ylisalon johdolla KPK: n alkuminuuttien rynnistyksen, irtokiekot ja miehet siivottiin tehokkaasti maalin edestä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 OLYMPIAKULTAA NEUVOSTOLIITOLLE JA UNKARILLE Shakkiolympialaislen miesten

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 1 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KAKSOISVOITTO UNKARIIN KULTTUURI-SHAKKI -S8:N JUHLATURNAUKSESSA VEIJO ~ÄELLE

Lisätiedot

CHAMPIONS CUP

CHAMPIONS CUP CHAMPIONS CUP 2 16 6.2.2016 Champions Cup 2016 Turnaus pelataan kahdessa sarjassa, kilpa ja haaste, joissa molemmissa on kolme alkulohkoa. Kotijoukkue pelaa puffetin puoleisessa päädyssä ja vierasjoukkue

Lisätiedot

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE.

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. PuMu D-TYTÖT 2013 Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. Onko 1-tilanne, 2-tilanne, 3-tilanne, 1-3-tilanne, 2-3-tilanne, ajolähtö

Lisätiedot

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET I FIFA:N SÄÄNNÖT Pärnu Summer Cup 2013 järjestetään FIFA:n jalkapallon sääntökirjan pelisääntöjen (FIFA Laws of the Game 2012/2013: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2012_e.pdf)

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

~ I. f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j

~ I. f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j ~ I f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j Neuvostoliiton shakinpelaajien kirje USA:n shakinpelaajiue Neuvostoliiton shakkijaosto ja lukuisat neuvostoliittolaiset shakinpelaajat ovat lähettäneet USA:n shakinpelaajille

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1988 1. Garri Kasparov (SU) 2. AnatoLi Karpov (SU) 3.

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu 18.11.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 18.11.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot