() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C"

Transkriptio

1 OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo ~~OOOGCOCCOf.',GCJQOC C0000e{)QS"''''~0{";G00 <3DO,'OC<:COGO 0 " ::: 0 G 'J () <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO o (: o ;) (., i) 0 () n c' (;00():;'-:J;~GJ:~::):,0

2 SUOMEN SHAI(K ILEI~ITr 1962 on lähtenyt taipalec110 :HlOtlli::i:;:;, 1 1II<:,.kr 'i'::::, [. Ti 111'<1:j, IlIlii, i,.ii" 11011:;1.1 on ilahdutlava asia näin vuoden O'!kU( ::::'1. ()" il"ii" lilyii:: l()d,'h<1v<1 l.li.ii::;0n pai'kkakun 'tien esiinmatssi. Asiom;()\,lclI l"i'lli"l', 0" "11,,Ii r: "li::lii o,ktiivi.::cmpaa mutta siilä huolimatta kirjakauppojell 0::1111:: li()1l::(i<' viimr:vuolislcl suur0:mmc:dmi. Tällä hetkellä tilausten hankinncllo::o johlcrvu.l asimniehot 39 1'0' toiseksi tulee kirjakaupat 32 1'0 ja viimeiset /C, Iflcmeväl poslin ja lehden konttarin nimiin. Palaamme tilasloihin seuraavassa numerossa, Uusia asiclmiehiä: Lappeenranta: Somero: p, H a r j ula, Kaukas, Tori,tal0' II D 5 Tauno R 0' t 0, Koisthuhta Mikkeli: K. Pyy m ä k i, Rauhanniementie lil. Suamen Shakkilehti numero 2 Hmes,tyy maalis:kuun pu0'livälin jälkeen, Numeroon tule'vat käsikirjoitulkset 'Ovat pos-titettava viimeistään 26, 2, ),916,2. Shakkikerhojen sihteerit: Ilmoittakaa vu'osikokouksienne,tiedot ja syysturnauksien lulakse'l O'jaissa lehtemme toimitukseen. Hmoittakaa myös'kin tämän vuodenkerh0'nne ohjelma. Älkää laiminlyökö näin mainiata tilaisuutta mainos,taa 'Omaa kerh'oanne ja sen loim~ntaa. Sihteerit! Sha'kkilehden sivut kertovat shakkihistariaa jö'llkipolville aikamaan vuosi,kymmenien lako'a. KANSALLINEN MESTARITURNAUS Helsingissä HelsinkiIäise,t shokkimestmi,t 'kokoontui'vat neuvotte'lutilai'suuteen 3i '962. Mukana oli 17 mes,tmia. Manis'sa puheenvu'oroissa todettiin nykyisen,kilpailutilanteen mestarion 'Osalta 'Olevan melkein olemattoman, valikka mestareilla olisi hyvät kilpoiluhalut. Yksimie,liseS'ti päätettiin järjestää ju.jkinen shalkkililaisuus yleisölle jo helmikuussa. Asiaa e,teenpäin viemään valittiin taimi,kunta: Kaarle 0 j 01 ne n, Heikki K'O s k i n e n, Esmo R ida I a, Allan K i via h '0 ja Pentti S i m 0 n en. Mestari turnaus pelata'on mieltrmisajoin 2D+2!O, mlnuuttia. Turnau'ksesta muodos,tuu erittäin vahva, siilä mukana on suurin osa pa~haimmistoamme. Muus,ta ahjelma,sta maini,ttalkaon Suomen mestarin Kaarle Ojasen simultaani, pikapeiiturnaukset ja yleisölle varataan trlojisuus kevei'siin pe1eihin. JliHTI \t:v VJ( es '8 (~ \ 1962 Päätoimittaja P E N T T I S I M 0 N E N N:o 1 SUOMEN SHAKKILEHTI Humalistonkatu 15 A 17 Helsinki TILAUSMAKSU /1 vsk. 800 mk Ulkomaille 1100 mk Ilmestyy 6 numeroa POSTISIIRTOTILIT Suomen Shakkilehti 5149 Pentti Simonen 9582 Osoite HELSINKI UUDISTUSTA TARVITAAN Uuden vuoden alkaminen herättää myös shakkipiireissä uusia toiveita paremmas,ta tulevaisuudesta, Esi'lämmekin seuraavo'ssa eräi,tä näkökantoja ja toivomuksia maamme shakki}ohdol,le, erityisesti tu.]evia vuosikokouksia silmällä pitäen. Ensimmäinen,kO'skee keskeisten.shdkkijärjestöjen,johtee<limiä - näytteleväthän nämä liitot kuitenkin ratkaisevaa osaa ja tuntuuhan niiden taiminnan vilkkaus - tai,1aimeus - sekä välittömästi että välillisestikin kai'kkialla. Haluamme vielä kerran 'kerosta'a, että liittejen hallitukset 'OvO't luonteehaan teime,enpanevia. elimiä ja että niitä lkokoanpantaesso' O'n ensisijaisena näkökohto'na ete,t,ta:va huo'mioon teiminnan tehokkuus. Ja minkälaisen tulisi siis tämän erjimen olla? Puheenjohta1a 'voi oha joko ItseO'ktiivisesti toimiva ja,joka asiaan puu1tuva,tai hän v'oi myös heitaa tehtävänsä suurten UnjO'jen suunnitte1i.jana ja kriithlisiin tilanteisiin puuttuvana johtajana, mikä itse asiasso' 'On vain aktiivisuuden toinen muoto, Periaatteessa ovat molemmat vaihtoehdot samanarvoise'l ja tois,en tai loisen valinnan 'Olisi riipul\tava lähinnä IkäytetlÖ'vissä 'Olevista henkilöistä sekä hamtuksen muusta kokoenpanesta, Näis,tä hallirluksen muis'ta jäsenistä on.siihteerillä tie'renkin erityisen suuri merkitys, siuä hänen ko'nneha'vakseen jeutuu suuri,tai suurin osa käytännön 'juolksevistaasioista. Tässä yhteydessä ko'nnaltaa heil\tää edelleen harkittavaksi esiin kysymys, 'eikö tehtävien tas'aisemman jakautumisen,kanna,]ta 'Olisi parempi, että sihteerin tehtävät Ijaettaisiin ja hänen rinnalleen perustett'oisiin toiminnanjahto'jan virka, Tällöin olisi varsin'oisesti toimtnnanj'ohtajan tehtävänä hoitaa: jueksevat asiat ja sihteeri pi,täisi e'l1!sisijaisesti huolta pöytäkirjanpid0'sta ja kirje,envaihdos1a, joissa niiossäkin 'On yhdelle miehelle aivan tarpee:ksi :tekemistä. SamaIlO' vältettäisiin vauankeskityksen vaarat.

3 2 SUOMEN SHAKKILEHTI Kun tie>tää shakkljiittojen nykyisen tilan, on taloudenlhohajan vaalille om~stettavaa~van erityistä huomiota - tekisipä mieli väittää, >että se saattaa oha vaaleista jopa >tärkein. On selvää, että taloudenhoitajan tehtävänä ei ole yksinoma an vain hoitaa olemassaolevia varoja, vaan ennen acaikkea hankkia uusia. Sen, jolle tämä tehtävä uskotaan, 'Olisi o].tav a,siis pystyvä ennen kaikkea täitä näkökannalta >katsoen. Ulkoasiainhoitajan pätevyysvaatimuksiin 'kuuluu i>tsestään selvänä a:siana riittävä kielitaito. Englanti ja saksa toisen kotimaisen lisäksi. Tärkeätä olisi myös, että asianomaisella 'Olisi hyviä herrkilökohaisia suhteita ulkomaisiin shakkrjohtajiin; niillähän on usein aivan ratkaise>va merbtys. Hallituksen muiden jäsenten osa1ta on sanottava, että he eivät ole suinkaan edustavan elimen, vaan täytäntöönpanevan elimen jäs eniä. Täten olisi va:rsin i9hdonmukaista, että joitakin keskeisempiä tehtäviä. jaettaisiin heidän välihään. Samoin olisi hallitusten jäseniksi ehdottomasti otettava uusia voimia ja vältettävä Isellai>sten vanhempien nimien pakottamista, jotka itsekin myöntävät, e,tteivät aika joa: muut tehtävät salli heidän antaa täyhä panostaan. Mitä vuoden kilpailutoimintaan tulee, on tietenkin ensisijaisesti toivottava, ettei se ainakaan enää heikkenisi nykyise>stään ja että esimerkiksi kai.kki piiri- ja: perusliittojen mestaruusturnaukset saada'an ajallaan pelatuksi. Mutta sitäkään ei voida vielä pitää tyydyttävänä tuloksena. Sen lisäksi olisi kyettävä vuosi'ltain järjesltämään ainaki:n yksi tai kaksi kohtgilaisen vahvaa kansoinvälistä mestari.turnausta sekä ainakin yksi vahva kotimainen me's tariturnaus. Ilahduttavaa kylläkin, on ensinmainitusta - kii,tos yksityisen aloitteen - jioiveita. Uudenvuodentoiveemme haluaisimme lyhyesti kiteyttää seuraavaan muotoon: enemmän ohjelmallisia tilaisuuksia, enemmän >kilpailuja - etenkin mestarei,]]e! - enemmän vierailijoi1a ulkomailta j aenemmän nuoria voimia,johtoeumiin! BORIS SPASSKI VOITTI Neuvostoliiton 29. mestaruusturnauksen,,joka pelattiin joulukuussa Bakussa. Turnaus on jälleen laskettava maariman vahvimmaksi kansalliseksi kilpailu:ksi. Olihan mukana kymmenen suurmestaria, joista lisäksi kaksi oli e'ntistä maailmanmestaria. Osanottajien arvot käyvät tarkemmin selville,seuraavasta arvontalue1telos>ta: 1. SM M. TaI (Riika), 2. M V. Bagirov (Baku). 3. M V. Sihijanovsb (Kiev), 4. SM J. Averbach (Mos,kova). S. SM E. Vasjulkov (Mos'kava). 6. M J. Kots (Donetsk), 7. MA.Gipslis (Riika). 8. M V. Savon (Harkov). 9. SM P. Keres (Tallinna). W. SM V. Smyslov (Moskova).,II. SM R. Holmov (Sotshi). 12. SM D. Bronstein (Moskova). 13. Neuvostoliion SM, KvM L. Polugajevski (Kuibyshev). 14. M A. Leln (Leningradin piiri). IS. KvM R. Nezme>tdinov (Kasan). 16. M B. Gurgenidze (Tbilisi). 17. SM B. Spasski (Leningrad). 18. M A. Hasin (Moskova). 19. SM M. Taimanov (Leningrad). 20>. M B. VIadimirov (Leningrad) j>a 21. M I. Shamkovitsh (Moskova). Turnauksesta olivat M. Bo tv i n n iki n lisäksi poissa Neuvostoliiton kaikki neljä AV-furnauspe,laajaa, mestaruuden puolustaja T. P e t r 0 s jan, suurmes Itari V. Kortshnoi ja viime vuoden E. Geller ja L. Stein. Näistä olisi osanotto-oikeus ollut vain Botvinnikilla ja Petrosjanilla. Turnaus herätti tavatonta mie>lenkiintoa kaiikkialla sharokimaailmassa, Yhdysvalloissa jopa niin paljon, että maan virallinen shakkilehti on päättänyt julkaista liimeenä kaikki pelit tästä turnauksesta. Me puolestamme pyrimme tässä numerossa julkaisemaan näitä pelejä mahdolhsimman paljon, mutta luonnol Hsesti ti.jamme ei riitä,kuin parhaille' peleille. SUOMEN SHAKKILEHTI 3 TAL, KERES, SPASSKI JA SMYSLOV olivat suurimpia voittajaehdokkaita,ennen lkilpailua. Näiden :j'oukostahan voit- 1aja tulikin, multa tulosluehelassa esim. KeTes ja Smyslov :jäivät vaatimatlomille HloiJ.le. Kilpailun kulusta todeha,koon: 'Spass1ki ja Smyslov aloittivat komeasti kolme ensimmäistä 'kierrosta ja.kolme pistehä molemmilla. Viimeksi maini>tun osalta tämä jatkuva voitontahti lopa!hti tähän ja tulevaisuus toi viiden ikierwksen pituisen lamakauden. Entinen nuorten maailmanmestari Boris Spasski sensija.an jatkoi hienoa :tulosvauhtia, joka viiden kierroks en peräs>tä merkittiiin 4 1 /2 pi'steenä. Lähinnä seurasivat Averbach ja Hormov 3,1/ 2, 7. kierroksella HolmO'v sai kiinni SpassHn, mutta muut pysyivät vielä selvän pesäeron paassä. 8. kierros muutti tilanteen >jälleen Spasskille edullis>eiksi, sillä hän voitti Polugajevskin ja Holmov hävisi Taimanoville.,seuraavalla kolmena kierrokseua ei >tapahtunut mitään erilkoisia y~lä>tyksiä, vaan Spass'ki pysyi edelleen johdos>sa. 12. kierroksella tapahtui jo åikoisempaa, sillä Tai pe.jasi.kehnosti Bronsteinia: vastaan Ija hävisi 4,1. siirrossa. 13. kierroksen ainoa yllätys oli Keresin häviö Vasjukoville. Johdossa pysyi Spasski 9, Averbach ja Holmov 8, Bronstein, Shamkovitsh ja Polug-ajevski 7 1 / 2, Vasjukov, Taimanov ja Smyslov 7, TaI, Keres ja Hasin 6 / 2 ' Tämän jä,lkeen a]koivat voimia kysyvät loppukierrokset, iowa yl>eensä akanat selvitetään jyvistä. Kaiksi >seuraavaa kierrosta meni ilman yllä>tyksiä, wutta 16. kierroksella Spasski kärsi ensimmäisen ihäviönsä Sham'kovitshille. Yllät>lävän >kauniisti Polugaje,vski kukisti Averbachin ja Keres tuuril>la Savonin. Smyslov kärsi jäueen häviön, tällä >k ertaa voittajana oli GipslJis. Viimeinen kierros toi ratkaisun 17. 'kierroksella kohta'sivat Spasski-TaI, keskipelissä valkea voitti upseerin ja 'koko pis.te tuli 3'5. siirrossa. Seuraavalla kierroksella Spasski voitti Bagirovin ja tämän jälkeen hänellä oli 1,2 /2, Polugajevski oli uhkaavan lähellä 12 pistehä, seuraavina Averbach I,!, Bronstein, ' Taimanov ja Holmov WIf2, Keres, Vasjukov, Shamkovitsh ja Smyslov 9 b Tai ja Gipslis 9. Tässä vaiheessa oli selvä.ä, että ainoa Spasskin uhkaa>ja ' oli enää Polugajevski. Taistelu voitosta ratkesi va'sta viimeisellä kierroksella, >jolloin 'Spassb pelasi rauhallisen tasapelin Vasjukovin 'kanssa, mutta Polugajevskin tasapeli Keres>i ä vastaan tuli tiukan ta~stelun perästä. Erikois,ta' huomiota herättää Talin raivokas loppukiri neljältä. viimeiseltäkierroikselta - ne>ljällä pisteellä ja nousu hyvälle palkinto'sijalle. Taistelu voitosta ratkesi viimeisellä kierroksella, siis verraten helpo's>ti. Mikäli Poluga'jevski olisi voittanut pelinsä, niin mestaruus olisi ratkennut vasta jatko-ottelussa Spasskin,kanssa. Boris Spasski on syntynyt '37, joten hän.kuuluu nuorimpiin suurmestareihin. KV.mes'tarin arvon hän SGi v. J9;5G Budapes1tin 'suurturnauksessa saa c vuttamalla palkinnon. V. 195,s Spasski voiui nuorten maailmanmestaruuden ja samana vuonna tuli toinenkin täysosuma, nimittäin hän sijoittui sijalle Göteborgin AV-tumaukses>sa. Tulos tiesi jatkoon pääsyä ehdo'kasturnaukseen ja samalla suurmestarin arvoa. Tämän jäl:keen Spasskilla on ollut monia hyviä turnauksia, mutta liian railakkaan pelityylinsäansios>ta usein on SGl\tunut myös epäonnistumisia. Tälläkertaa hän pelasi rauhallisemmin ja tuloksena oli mm. eräitä 10istaviG loppupele'jä.

4 4 SUOMEN SHAKKILEHTI Toiseksi si:joitlunut neuvostoliittolaisen suurmestarin arvon omaava 1. Polugajevski on syntynyt v Tämä 'turnaus oe hänen,tähänastinen parhain kilpailutuloksensa, 'jo,ka melkoisella varmuudella tietää myös kv. suurmestarin arvoa. Minään 'Suurena yllätyksenä Polugajevskin tulos ei tullut, si'llä montaa kertaa hän on pelannut alku'kierroiksen loistavasti, multa viimeisihä 'ja juuri ratkai'sevilla kierroksilla on pelhyyli muuttunut man asemalliseksi ja tuloksena on ollut liikaa tasapelejä. Pronssimitalin vienyt D, Bronstein on syntynyt 'v, 'ja kuuluu nä~n ollen,kes1kipolven suurmestareihin. Hänen tuloskäyränsä on ollut Iaslkusuunnassa use'amman vuoden ajan, joten siltä,kannalta katsottuna tämä tulos merhtsi paluuta neuvostoliittolaiseen valiokaartiin, Ex-maailmanmestari Mihail TaI ja' Neuvostoliiton uusin sumpelaaja E, Vasjukov jakoivat 4.-5,,sijan, Kummankin,loppulkiri oli kaun~s, Talin loppurynnis,tyksestä on mainit1u, mutta paljoa ei,jäänyt Vasljukovkaan Ijäl!keen, hän teki neljästä viime~sestä pelistä 3,1/ 2, Vanhat tunnetut te'krjält,j. Averbach,ja Taimanov jakoivat 6,-7, sijan. Tulos on molempien osalta miellyttävä yllätys. 8,-11. s~jan jakoivat 'Suurmestarit R. Holmov, p, Keres ja ex"mm V. Smyslov sekä lc~tvialainen 'tavallinen mestari A. Gipslis, Viimeksi mainitun tujosta oli. pidettävä hyvänä menes,tyksenä, Moskovalainen yhätyspelaaja L. SihamkO'vitsih sijoittui yli 501 '10 tuloksella 12, sijalle, Alkukierrokset hän pelasi loistavasti, multa loppu meni kehnosti. Yhde:ksdltä jälkipuoliskon kierrokselta: tuli vain 31 pistettä. Ke's'ki:joukon jälkeen sijo~tltuivat tavalliset mestarit ja suurin yllätys tapahtui jälkipään sijoituksessa, siuä viime vuonna hyvin menestynyt Y'lioppilaspelaaja V. Bagirov jätettiin viimeis,tä,tilaa jakama'an Gurgenidzenkanssa. Remis'sikuninkaaksi tuli yllättäen Paul Keres 14 tasapelihä, läjhinnä D. Bronstein 13 ja A. Gipslis 12. Neuvostoliiton 29. mestaruusturnaus Pisto 1. TaI - '/. 1 '/. '/. '/. 1/z 1 1/z 1/z '/. o '/. '/ IV-V 2. Bagirov '/. - 0 o '/. o '/. '/. 1/z ' o '/. o '/. o '/. '/ Shijanovski 0 1- o '/. o '/. '12 o '/. 1 '/. o '/. 1 0 o '/. '/. '12 1/z 8 4. Averbach '/. 1 l- I '/. 0 1 '/. '/. '/. '/ o '/. o '/. 1 1/z 11'/ Vasjukov '/. '/. ' '/. 1/z 1 1/z '/. '/. '/. 1 '/. 12 IV-V 6. Kots '/. 1 1 '/. 0-'/. 0 o '/. 1 0'/ ' Gipslis '/. '/. '/. 1 '/. 1/z - 1 1/z 1 '/2 o '/. 1 '/2 1 o '/. 1/z 1/z Savon o '/2 '/. o '/ '/ '/. '/ o '/. 7'/2 9. Keres '/. '/. 1 '/. 0 1 '/2 1 - '/2 '12 '/. '/2 '/. 1/z '/2 1/z o 1f2 1 lh Smyslov '/. '/. '/. '12 '/2 '/ /z - 1 '/ '/. o 1/ Holmov '/. 1 o '/. 1 o '/. '/. 1/z 0- '/. '/ '/ Bronstein 1 1 '/. '/ '/. '/. '/. -,(. '/. '/. '/2 '/2 1/z 1 lh lh 12 ' h II! 13. Polugajevski '/ '/.,(. 1,(. o '/. '/. - '/ '/ II 14. Lein '/. '/. '/ o '/. 0 o '/. '/. - 1 '/. '/. 1/z 1/z o 1/z 7 ' /2 15. N ezmetdinov '/, '/. '/. 0 o,( o '/. '/ Gurenidze o ' o '/. '/. '/. o '/. o ' , Spasski '/.,( '/. 1 '/, '/. 1 '/. '/. 1-1/z 1/z '/ Hasin o '/. '/. 1 '/. 1,( /z o '/. o '/. '/. 1'/ '/2 19. Taimanov o '/. '/. '/. '/. o '/2 o 1/z 1 1 o '/. '/. 1 1 '/. l- I 1 11'/ Vladimirov 0 o '/. 0 o '/. '/ o '/ Shamkovitsh 0 1 '/. '/. '/. 1 1 '/. 1/z 0 1 '/. o '/ '/. SUOMEN SHAKKILEHTI 5 PELIOSASTO Toimittaa ESMO RIDALA, Hki - Munkkiniemi, Solnantie 37 D 77. Avustavat: P. Simonen ja A. Kiviaho. H-linjan heikkous 246. Sisilialainen puolustus Gipslis Gurgenidse Neuvostoliiton 29. mes'taruusturnaus, e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 cd4 4. Rxd4 Rf6 5. Rc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f Dd2 Rc6 9. Lc4 Ra5 10. Lb3 Rxb3 11. Rxb3 Le a5 13. Rd4 Lc4 14. Lh6 Lxh6 (Mus,ta heikentää h- ja g-linjan. Vaihtoa h6:ssa piti välttää). 15. Dxh6 e5 16. Rdb5 Ta6 17. Td2 a4 18. Thdl (Valkea saa a~van mielensä mukaisesti IkehiteUä peliään) Lxb5 19. Rxb5 DaS 20. c4 DM 21. Kbl Re8 22. Tc2 Tc6 23. a3 DaS 24. h4 Dd8 (Mustan torni on matissa f8:'ssa. Valkea uhkaa ih5, jota musta D,tuli torjumaan. Seuraa kuitenkin yllätys :toisella si vus'ta,]]a). 25. c5! DaS (Mustalla pitäisi olla hissi linjalla d8-as). 26. Rxd6 Rg7 (Ei käynytkään 26. Txc5, koska' 27. Rxb7!) h5 gxh5 28. g4 musta antautui. sillä avautuu g-linja ja musta on voimaton puolustamaan g7-ruu- 'tue! Englantilainen peli Savon Nezmetdinov Neuvostoliiton 29. mes,taru'usturnaus c4 e5 2. Rc3 d6 3. g3 f5 4. Lg2 c6 5. d4 Le7 6. e4 exd4 7. Dxd4 Rf6 8. Rge fxe4 10. Rxe4 d5 11. cxd5 Rxd5 12. R2c3 Rxc3 13. Dxc3 Ra6 14. Dc4+ Kh8 15. Lf4 Lg4 16. LeS Dd7 17. Tfel Tad8 18. a3 Dd3 19. Dxd3 Txd3 20. Lfl? Td5 21. Rc3 LeS 22. Lf4 Td7 23. h3 Lf3 24. b4 Ld4 25. Tad h6 26. Le2! (Pela's,tci.va ol<jenkorsi, joka,tgsoittgg asema!. Tosin mustan hyakkäys näyttää vaaralliselta, mutta Ra6 sijaitsee huonosti ja liian kaukana tullakseen apuun painostukseen) Lxe2 27. Txe2 c5 28. b5 Rc7 29. a4 b6 30. LeS Re6 31. Kg2 Kh7 32. Tcel Tff7 tasapeli Espanjalainen peli J. Kots B. Spasski Neuvostomton 2'9,. mestaruusturnaus e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Lb5 a6 4. La4 Rf Le7 6. Tel d6 7. c3 Lg4 8. h3 Lh5 9. d3 Dd7 10. Rbd2 g5 (Valkea viivytleli Ld:n kehittämisessä. Nyt musta pääsi pelaamaan g5 ilman h6:n apua), 11. g4 Lg6 (Uhraus Lxg4 on houkutteleva, multa,tuslkin riittävä, joten mus,ta ei lähtenyt sameas'sa vedessä!kalastamaan). 12. Rfl h5! (,Luonnollinen siirto tässä asemassa). 13. R3h2 hxg4 14. hxg (Mustan K on turvassa ja raskas tykistö vapautunut hyökkäykseen). 15. Lxc6 Dxc6 16. Lxg5 Dd7 17. Le3(Val kea: uskotte,lee pelanneensa kauniisti. Musta on asia:sta toista mieltä ja rankaisee näppäräs,ti sotilaan ryöstön. Jos vdkea pelaa: 17. Lxf6, niin Lxf6 18. f31 Lg5 ja L5,f! Tästä syystä lyönti f6:een ei käy ollenkaan. VaIkean asema on vaarallisempi, kuin aluksi ensi näbe:mältä 'vaikuttaa. Riittämältön 'On myöskin 17. B, sillä 'Seuraa taas'kin mustan seuraava tekstisii~to).

5 6 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 7 j Rxg4! 18. Dxg4 (IS:. Rxg4 fs, 19. exf5 LxfS 210. f3 Tdg8 ja mustalla on voimoon vievä hyökkäys) IS 19. exls LxfS 20. De2 Tdg Rg3 Lh4 22. DI3 Lxd3 23. Ld2 Lxg3 24. Dxd3 Dh3 valkea antautui. - P. Simonen Sisilialainen puolustus Spasski Gipslis N euvqls,toliiton 219. mestaruusturnaus e4 cs 2. Rc3 Rc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 d6 6. Rge2 RI6 7. h Rd4 (Avaus on kulkenut vanhan tunne,tun muunnelman merkeissä. Mustan viimeinen siirto täytyy olla liian röyhkeä. Tässä muunnelmassa musta pyr.kii mahdolhsimman nopeasti pelaamaan IS,. Hyvin 'käytetty siirto on 8. - Re8). 9. Rxd4 cxd4 10. Re2 Rd7 11. f4 15 (Musta on pää'ssyt pelaamaan IS" muha asemassa alkaa olla jäykkyyttä. LcH on vail'lakehitysruutuja, sotilaa:t e7 ja d6, ovat upseerien tiellä ja viistolin'ja g2~b7 uhkaa 'jäädä valkean hallintaclln). 12. Kh2 Kh8 13. exf5 gxl5 (TornillCll lyönti olisi tempon häviö). 14. c3 dxc3 15. bxc3 (Mustan etuun '}ohtaisi [5. Hxc3.?). IS. - DaS 16. Le3 RcS 17. Ld4 es 18. Le3 (Mustan peliä vapauttaisi 18. fjces). 18. Le6 19. Tbl TadB 20. d4 Re4 21. Txb7 Dxa2 22. Tb4 LdS 23. Tgl La8 24. Ta4 Db2 2S. TM (Aikapulassa oleva valkea ei heti :keksi oikeaa ja tkoa). 2S. - Da2 (Mus'ta olisi tyytyväinen siirtaj,en toistolla tasape'liin). 26. Ta4 Db2 27. Txa7 (Mus,la pitää asemaansa tyydyltävcänä,!koska ei pelannut Df7) Rxc3 28. Rxc3 Dxc3 29. DhS! (Tämä siirto asettaa mustalle ovelan ansan) exd4? (Musta nielaisi syöin. Oikein on exf4 molemmin puolin vaikein asemin. Tässä jatkossa voisi valkea mennä ansaan esim Txg? Kxg Tel' fxg3,+ 32. KM Lxg2+ 3:3. Kxg2 DxeG 34. Te7 + K16. Näin vaihtelevaa on shakkipeli). 30. Txg7! musia antautui. - P. S i m o~ n en Nimzointialainen Vladimirov Averbach Neuvustoliiton 29. mestaruusturnaus 1 9m 1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rc3 LM 4. LgS cs S. ds d6 6. Tel exds 7. cxds e3 Rbd7 9. Rge2 h6 10. LI4 Rb6 11. a3 LaS 12.. Tbl RbxdS! 13. b4 cxb4! 14. RxdS bxa3+ IS. Rdc3 Le6 16. Tel Tc8 17. Lxd6 a2 18. Lxf8 Dxdl+ 19. Txdl Lb3!! 20. Tel Re4 valkea antautui. 2S1. Sisilialainen puolustus Vasjukov Vladimimv Neuvostoliiton 29. mestaruusturnaus e4 cs 2. Re2 Rc6 3. g3 ds 4. Lg2 dxe4 S. Lxe4 RfS 6. Lg2 LfS 7.. Ra3 Dd7 8. h3 es 9. d3 Le7 10. g4 Le6 11. Rg3 Td8 12. Ld Rc4 RdS 14. Le4 16 IS. Rf5 Rd4 16. Rxe7 + Rxe7 17. c3 Rdc6 18. Le3 b6 19. Da4 Tc Tfd8 21. Kbl Tb8 22. Rd2 bs 23. Dc2 Rd4 24. cxd4 exd4 2S. Rb3! dxe3 26. ReS De8 27. fxe3 b4 28. d4 exd4 29. exd4 h6 30. Thel LI7 31. Lh7+ Kf8 32. Txe7! Kxe7 33. LIS Lxa Kai De6 3S. b3 Kf7 36. Dc4+ musta anautui. Teoreettinen tasapeli 2S2. D-intialainen Bronstein Polugajevski Neuvostoliiton 29. mes'taruusturnaus 11'9:61 1. d4 RI6 2. RI3 e6 3. c4 b6 4. g3 Lb4+ S. Ld2 Lxd2+ 6. Dxd2 LaS 7. b3 c6 8. Lg2 ds Tel Rbd7 11. a4 Te Ra3 De7 13. Db2 es 14. RbS Rb8 IS. ReS dxe4 16. bxe4 exd4 17. Rxd4 Lb7 18. Lxb7 Dxb7 19. as Rbd7 20. Rxd7 Rxd7 21. axb6 axb6 tasapeli. 2S3. Sisilialainen puolustus Keres Hasin Neuvostolii,ton 2:9. mestaruusturnaus e4 es 2. Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 S. Re3 g6 6. Le3 Lg7 7. LbS+ Rbd a6 9. Le Dd2 De7 11. Lb3 ReS Rxb axb3 bs 14. Lh6 b4! (Musta osoittaa valkean viimeisen siirwn virheeksi). IS. RdS RxdS 16. exds DaS 17. Kbl (Yllättäen ilmestynyt mattiuhka olitorjuttava) Lxh6 18. Dxh6 DxdS 19. h4 m! (Hieno asemallinen puolus,tus:siirto, joilla on myöhemmässä vaiheessa ratkaiseva merikitys). 20. TheI Db7 (Uhkaus Re6! tuli näin torjutuksi). 21. hs gs! 22. Rc6! e6! 23. Txd6 as 24. Tedl Dg7 2S. Dxg7 + Kxg7 26. Td8 Txd8 27. Txd8 Kh6! 28. g4? Lb7 29. Td6 Ta6 30. Txe6 Txe6 31. Te3 Td6 32. Kel Td4 33. e4 TI4 34. es LxlS 3S. Kd2 Lxg4 valkea antautui. - Keresillä oli huono päivä. -. PS. 2S4. Sisilialainen puolustus Savon Taimanov Neuvostoliiton 219. mestaruusturnaus e4 es 2. Rf3 a6 (Vielä muutamia vuosia sitten pidettiin mustan teksti,siirtoa erhtäin heilkkona. Kovin suurta 'kannatusta se' ei ole saanut nykyisinkään, vaikka erää,t suurmestarit ovat sitä,joskus,käyttäneet). 3. d3 g6 4. g3 Lg7 S. Lg2 es (Taimanov on aikaisemminkin pelannut tätä muunnelmaa, mutta niin, että valkea pelaa 6. Le3. Nuorukaisen kirjoissa loleva 'Savon on tutkinu1 tätä muunnelmaa 'ja järjestää patenttisiirrohlaan mus,tahe aikamoisen yllätylksen). 6. h4! d6 7. hs ("Sanoista tekoihin") Lg4 8. h6 116 (8. - Ll8? 9. Rc3 Rc6 W. RdS). 9. Rbd2 Rge7 10. Rc a4 (Nyt b7-b5 olisikin mahdollinen, joten valkea elhkäisee,tämän siirron te kemisen) Rbe6 12. as! (Erikoislaatuinen asema. - Valkean reunasotilaat hallitseva:t peliä.!) ds 13. exds RxdS 14. e3 Dd7 IS. 0-0 Lh3 16. Tel Lxg2 17. Kxg2 Tfe8 18. Rld2 Tad8 19. DI3 (Näin hienosti va}ke:a torjuu heikkouden d3:ssa) DIS 20. DxfS gxfs 21. Rb3 Te? (Sotilas e's on jo,tuomittu menet et yksi, siksi musta alkaa järjestellä pudlustuspeliään 7-linjalle). 22. Le3! (Val,kea haluaa saada lähehinsä vaihde,tuksi ratsuun tai sitten cs:n,kautta hyökkäykseen mukaan) Rxe3+ (Paikko, muuten valkea alkaakutitella Lxc5 ja sitten Rd6!) 23. Rxe3 (Jälleen erikoinen asema, reunasotilaiden li säksi kabi ratsua hahi'lsee pelig) Te7 (Tällä siirrolla musta myön-

6 8 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 9 tää peiin käsittelynsä epäonni'stuneen ja jää odottamaan linjojenavautumista). 24. Rxf5! (24. Rxc5 f4!). 24. Re7 25. Rxe7 + Lxe7 26. Txe5 Txd3 27. Tael Kf8 28. Rxc5! Td6 (28. TxC'5 29. Txe7). 29. Rb3 f6 30. Th5 (Estää mustan tornin pääsyn viidennelle riville). 30. Kf7 31. Rd4 Lf8 (Uhkasi 312. Rf5 ja musl-an on vältettävä vaihtoja). 32. f4 Ted7 33. Kf3 b5 34. axb6 Txb6 35. Te2 Tdb7 36. b4 Tc7 37. Te3 Tc4 38. Td5! Tb7 39. Re6 Le7 40. Ke2 Kg6 41. Kd3 Tc8 (Aikapula on ohi, mutta valkea ei huomaa shä ja mustalle on edunista pelata tällaisessa asemassa -aikapulaesa. Voihan vastustajalle sattua virhe). 42. g4 Kf7 (Kuorisiirto). 43. f5 Tc6 44. Te4 Tc8 45. Tc4 Tg8 46. Re7 Ta7 47. Td7 a5 48. Te4 Te8 49. bxa5 musta antautui. - Nuoren pelaajan riemuvoitto. - P. S i m 0 n e n Ranskalainen peli Shamkovitsh Gipslis NeuvostoliHon 219. mes'taruus,turnaus e4 e6 2. d4 d5 3. Rc3 LM 4. e5 c5 5. a3 LaS 6. Dg4 Re7 7. dxc5 Lxc3+ 8. bxe3 Rd7 9. Rf3 De7 10. Dxg7 Tg8 II. Dxh7 Rxe5 12. Dh5 Rxf Dxf3 Ld7 14. Lf4 es IS. Lg3 f5 16. DhS+ Rg6 17. Ld3 DxeS 18. LxeS Ld4 De Kd2 Rf4 21. Dh6 Rxg2 22. Tabl RM 23. La6 Rf Kdl Rxd4 25. Txb7 Re6 26. De3 d4 27. De5 musta antautui Espanjalainen peli Spass1ki Holmov Neuvostoliiton 2:9. mestaruusturnaus 1' e4 es 2. Rf3 Rc6 3. LbS IS 4. Rc3 fxe4 S. Rxe4 ds 6. Rxe5 dxe4 7. Rxc6 DdS 8. c4 Dd6 9. Rxa7 + Ld7 10. Lxd7+ Dxd7 11. RbS Rf c6 13. Rc3 LeS 14. d4 exd3 15. Tel + KI7 16. Le3 Lxe3 17. Txe3 Tad8 18. Df3 The8 19. Re4 Dd4 20. Rxl6 Txe3 21. fxe3 Dxf6 22. Kf2 Ke6 23. Dxf6 + gxf6 24. Kel Tg8 25. g3 Tg5 26. Tdl ThS 27. M TfS 28. Txd3 Tf3 29. g4 Th3 30. hs Tg3 31. Tb3 Txg4 32. Txb7 Txc4 33. Txh7 Tc2 34. h6 Txb2 3S. Ta7 Th2 36 h7 cs 37. a4 KdS 38. Tf7 c4 29. as e3 40. Kdl Kc4 41. a6 c Kel Kb3 43. Tb7+ Kc3 44. Tc7 + Kb3 45. a7 Thl Kd2 Tdl Ke2 Td8 48. e4 Kb2 49. Tb7 + Kc3 SO. Tb8 cld SI. Txd8 Dhl S2. Tc8+ Kb3 tasapeli. 2S7. Espanjalainen peli Holmov Hasin Neuvostoliiton 2.9. mestaruusturnaus 196,1 1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. LbS a6 4. La4 Rf6 S. d4 Rxe4 6. De2 bs 7. Dxe4 ds 8. De3 bxa4 9. Rxe5 Rxe Le6 11. dxes Dd7 12. Rc3! Lb4 13. Dg Lh6 f6 IS. Lf4 cs 16. Tadl Dc6 17. Lh6 Tf7 18. exl6 g6 19. DeS d4 20. Re4 DdS DxeS 22. fxe5 Lxa2 23. Tai Ld5 24. RgS Te8 2S. Txa4 TxeS 26. Txa6 Te2 27. Tlal c4 28. Ta8 + TI Lxl7 30. LxlB Lxf8 31. Rxf7 Kg7 32. Rg5 LeS 33. Tc8 Lb6 34. Tc6 musta antautui Nimzointialainen Bronstein Spasski Neuvos,toliiton 29. mestaruusturnaus d4 Rf6 2. e4 e6 3. Rc3 LM 4. e3 b6 S. Rge2 Lb7 6. a3 Lxc3+ 7. Rxc3 ds 8. b cxd5 RxdS 10. Dc2 cs 11. dxcs bxc5 12. Rxd5 Dxd5 13. b5 a6 14. bxa6 Lxa6 15. e4 Dd6 16. Lxa6 Dxa6 17. De2 Rc6 tasapeli Hollantilainen puolustus Vladimirov Smyslov N eu"vostoliiton 219. mestaruusturnaus 1916,1 1. d g3 Rf6 3. Lg2 e6 4. Rf3 Le c4 d5 7. b3 Rc6 8. Re5 Ld7 9. cxd5 exd5 10. Rc3 Le8 11. Lg5 Re4 12. Lxe7 Rxe7 13. Tel Rg6 14. f4 (Tämä oli jo välttämätön, U!hkasi Rxc3 ja f4!) Rxe5 15. fxe5 Lh5! 16. Dd3 c6 17. e3 De7 18. Lh3 Dg5 19. b4 a6 20. Tf4 g6 21. Tcfl De7 22. Rxe4 fxe4 23. Dc3 Lf3 24. DeS Dg7 25. Dd6 g5 26. Txf8 + Dxf8 27. Dd7 Dg7 28. Le6 + Kh8 29. Lg4 Dxd7 (Musta on kovassa aikapulassa, eikä huomaa jatkoa TgB!) 30. Lxd7 Kg7 31. a4 h5 32. Tel Kf7 33. b5 axb5 34. axb5 exb5 35. Lxb5 KeS 36. Tc7 Tai Kf2 Ta Kel Txh2?? (Mustan peli on aikapulassa mennyt sekaisin). 39. Ld7 +? (Tg?!) Ke7 40. Lb5+ Ke6 (Jälleen mattiruutuun. Tosin muutkin jatkot johtavat häviöön). 41. Ld7 + (Aikapula on ohi, mutta valkea on hiaksi keskittynyt ratkaisevan voittosiirron löytämiseen) Ke7 42. Lb5+ Ke6 42. Tg7! musta antautui. Spasski D-intialainen Polugajevski Neuvostoliiton 29. mestaruus 'turnaus d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rf3 b6 4. Rc3 Lb7 5. Lg5 Lb4 6. e3 h6 7. LM g5!? 8. Lg3 Re4 9. De2 Lxc bxc3 d6 11. Ld3 Rxg3 12. fxg3 g4? 13. RM Dg5 14. O-O! (VaIkealla on y!i.voimainen.kehitysetu. Mustan operaatio g?-g4 osoittautuu hitaaksi). 14. Dxe Khl Rd7 16. TI4 Tg8 17. Tafl Tlf2 (Valkea yrittää D kiinni) Del Tfl De3 20. Txf7 Tdf8 21. De2 Dxe2 22. Lxe2 h5 23. Kgl Le4 24. Txf8+ Rxf8 25. Kf2 Rg6 26. Ke3 Lc6 27. Tf6 Rxh4 28. gxm g3 29. hxg3 Txg Kf4 Txg2 31. LxhS Txa2 32. Txe6 a5 33. Lg4 Kd8 34. h5 Th2 35. h6 Ld7 36. Kg3!! Thl 37. Lf3! Tgl+\ 38. Lg2 Tel 39. h7 Txc3+ (Musta tais-telee menetetyn asian puolesta). 40. Kh2 Lxe6 41. h8d+ Ke7 42. d5 musta antautui. - Ylivoimainen esitys valkeaha! - P. Simonen Englantilainen peli KH~ T~ Neuvostolii.ton 29. mestaruus {urnaus 1951, 1. d4 Rf6 2. Rf3 e6 3. c4 c5 4. e3 d5 5. cxd5 exd5 6. Le2 Rc Ld6 8. dxc5 Lxc5 9. a b4 Ld6 11. Lb2 a6 12. Rbd2 De7 13. Tel Td8 14. Dc2 Lg4 15. Ld3 h6 16. h3 Ld7 17. Tfdl Te8 18. Dbl Tad8 19. LfS Lb8 20. Lxd7 Txd7 21. Df5 De6 22. Dxe6 fxe6 23. Rb3 Re4 24. Rfd2 Rd6 25. e4 La7 26. Rc5 Tf7 27. Tel Tef8 28. f3 a5 29. Kfl axb4 30. Rxb7 Rc4 31. Rxc4 dxc4 32. Txc4 bxa3 33. Lxa3 ReS tasapeli Espanjalainen peli Lein Spasski Neuvostolii,ton.29. mestaruus 'turnaus 196 1' 1. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. Lb5 a6 4. La4 db 5. d4 b5 6. Lb3 Rxd4 7. Rxd4 exd4 8. c3 d3 9. a4 Ld Rf6 11. Dxd3 Le7 12. axb5 axb5 13. Txa8 Dxa8 14. Lg5 h6 15. Lxf6 Lxf6 16. f4 Dc6 17. Rd Rf3 b4 19. e5 dxe5 20. fxe5 Le7 21. Rd4 Db6 22. Khl bxc3 23. bxc3 c5 24. Lc2 g6 25. Tbl Dd8 26. e6 Lxe6 27. Rxe6 Dxd3 28. Lxd3 fxe6 29. Lc4 Tf6 30. g3 Kf7 31. Tb6 h5 32. Kg2 Lf8 33. Tc6 g5 34. h3 h4 35. Lb3 Le7 36. Le4 Ld8 37. gxm gxh4 38. Txc5 Lb6 39. Te5 Ke7 40. Te4 tasapeli.

7 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI Sisilialainen puolustus Bronstein Taimnov Neuvoslolii'lon 29. mestatuus turnaus 196,1/ 1. e4 c5 2. RI3 e6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rc6 5. Rc3 Dc7 6. Le3 a6 7. a3 b5 B. Rxc6 Dxc6 9. Le2 Lc5 10. Ld4! 16? (Oikein on 10'. - Lxd4 11. Dxd4 f6). 11. Lxb5! axb5 12. Dh5+ g6 13. Dxc5 Dxc5 14. Lxc5 TbB 15. e Re7 17. Lxe7 Kxe7 lb. Td4 Lb7 19. Rxb5 Lxg2 20. Thdl Le6 21. c4 ThlB 22. b Rd6 TaB 24. Tld3 Lg2 25. Rb7 TI5 26. Txd7 + KIB 27. Rc5 Txe5 28. Txh7 KgB 29. Tdd7 Lc6 30. Tdg7 + KIB 31. Tc7 KgB 32. Thg7 + KhB 33. Tge7 Lf3 34. Th7 + musta antautui. Averbach 264. Kuningasintialainen Gipslis Neuvostoliilton 29. mestaruus 'turnaus d4 RI6 2. c4 g6 3. Rc3 Lg7 4. e4 d Le3 Rc6 7. Rge2 a6 B. Dd2 Tb8 9. Tel Ld7 10. g3 b5 11. cxb5 axb5 12. Lg2 e5 13. d5 Ra5 14. b3 b4 15. Rdl Lb5 16. Dxb4 c6 17. dxc6 Rxc6 lb. Dd2 d5 19. Rec3 La6 20. Rxd5 Rxd5 21. exd5 Rd4 22. Rc DI6 24. Tdl TlcB 2S. IxeS Rc2+! 26. Dxc2 DxeS 27. KI2 Txc3 2B. Dd Lxl4 DIS 30. Lh3 Dxh3 31. LxbB DhS 32. Thfl Ld4+ valkea antautui. 26S. Espanjalainen peli Tai Smyslov NeuvostoJii,ton 29. mestaruusturnaus 1961' 1. e4 es 2. RI3 Rc6 3. LbS a6 4. La4 RI6 S. 0-0 Le7 6. Tel bs 7. Lb c3 d6 9. h3 h6 10. d4 Te8 11. Rbd2 Lf8 12. Rfl Ld7 13. Rg3 RaS 14. Lc2 c5 IS. ds Rc4 16. Rh2 g6 17. Tfl Lg7 18. b3 Rb exl4 20. Lxl4 De7 (Rauhallisen tuntuisesta teoreettisesta avauikses,ta on tuhu keskipeliin, jonka pinnan aha tuntuu tkytevän). 21. Dd2? (Rauhallinen hiljaisuus enteilee aina myrskyä. Paras oli 21. Del) g5! 22. e5 (:22. Le3 RfxdS!) gxl4? (Mustan etuun johtaisi 2:2. - dxe5 2,3. d6 Dd8). 23. exl6 Dxl6 24. Re4 Dg6 25. Rxc5 Lf5 26. Lxl5 Dxf5 27. Txl4 Dxd5 28. Rd3 Rc4 29. bxc4 bxc4 30. TI3 cxd3 31. Txd3 Dg5 Tasapeli Sisilialainen puolustus Holmov Tai N euvostolii,ton 29. mestaruus 'turnaus 196,1' 1. e4 cs 2. RI3 d6 3. d4 cxd4 4. Dxd4 Ld7 5. Lc4 Rc6 6. De3 RI e6 8. Rc3 Le7 9. De Lf4 a6 11. a3 Tc8 12. h3 e Le6 14. Lxl6 Lxl6 15. Rd5 g6 16. Tadl Lg7 17. c3 Kh8 18. Re3 Tc7 19. Td2 Lh6 20. Lxe6 Ixe6 21. Tldl Td7 22. Td3 De7 23. Rc4 Tld8 24. a4 b5 25. axb5 axb5 26. Ra3 b4 27. Rc4 bxc3 28. bxc3 Lg7 29. h4 d5 30. Rb6 Tb7 31. exd5 e4 32. Dxe4 exds 33. Dxe7 Rxe7 34. Rg5 Kg8 35. Rxd5 Rxd5 36. Txd5 Txd5 37. Txd5 Lxc3 38. g3 Te Lf6 40. Re4 Kg7 41. KI2 Le5 42. Kg2 Lf6 43. Kh3 LeS 44. Kg4 h Kh3 LI6 46. Td6 LeS 47. Ta6 Ld4 48. Rg5 Lf6 49. Re6+ KI7 50. RI4 Td7 51. Tb6 Ta7 52. Rd5 Ld4 53. Tb4 LeS, sitkeistä yrityksistä huolimal\ta va.] kecllil oli,tyytyminen taspeliin parikymmentä,siirtoa myöhemmin Espanjalainen peli Keres Shijanovski Neuvostolii,ton 29. mestaruus 'turnaus 196-,]' 1. e4 es 2. RI3 Rc6 3. Lb5 a6 4. La4 d Ld7 6. c4 g6 7. d4 Lg7 8. Le3 Rge7 9. d5 Rb8 10. c Rc3 h6 12. Rd2 Rc8 13. b4 Lxa4 14. Dxa Rd7 16. Tael Lf2 Kh7 18. c6 b5 19. DaS Rdb6 20. a4 bxa4 21. Rxa4 Rxa4 22. Dxa4 Re7 23. Tc2 Rg8 24. Tai Lf6 25. DaS Le7 26. Tca2 Tb8 27. La7 Tc8 28. Dxa6 g5 29. b5 RI6 30. b6 cxb6 31. Lxb6 De8 32. De2 Tb8 33. Lc7 Tc8 34. Ta7 TI7 35. Rc4 musta antautui Espanjalainen peli Gurgenidze Spasski Neuvostolii,ton 29. mestaruus 'turn.aus 196r 1. e4 e5 2. RI3 Rc6 3. LbS a6 4. La4 RI d6 6. Lxc6 + bxc6 7. d4 Le7 8. dxe5 Rxe4 9. Rbd2 Rxd2 10. Lxd2 Lg4 11. Lc3 ds 12. h3 Lh5 13. Dd3 c5 14. LaS c4 15. De3 Dd7 16. Rd e6 Ixe6 18. Dxe6+ Dxe6 19. Rxe6 Tlc8 20. Tael Ld6 21. Lc3 Lg Lxc Te8 24. g4 Te7 25. g5 Tae gxl6 27. gxl6 Td7 2B Txl7 29. Txl7 Kxf7 30. RgS+ KfB 31. Lg7 + Kxg7 32. Txe8 a5 33. KI2 a4 34. a3 KI6 35. RI3 c5 36. TdB Ke6 37. TeB+ Kd7 3B. Te2 Lf5 39. h4 Kc6 40. ReS+ Kb5 41. RI7 Lh2 42. Kg2 Lc7 43. Te7 Kc6 44. Re5+ Kd6 45. TI7 Le Kf2 LaS 47. Ta7 Ld2 48. Rf7+ Kc6 49. Ta6+ Kb7 50. Txa4 Lf4 51. Rd8+ Kb6 52. Re6 LeS 53. Ta8 Lf5 54. TeB Lxb2 55. Tb8 + KaS 56. Rc7 c3 57. Rxd5 c2 58. a4 Kxa4 59. Rb6+ Kb3 60. Rd5+ Ka2 valkea antautui. SHAKJNHARRASTAJAT! Mie1enkiintoista luettavaa -löytyy lehtipakkauksista. Teoria,katsau.ksia loistopej<ejä, sommitelmia, tehtä,vid jne. Suomen Shakki kaikki saatavissa olevat numerot ,010: - Suomen Shakki kpl + 5 kpl ulkolais;cr shakkilehtiä 9SOI: - Suomen Shakki. i957~6o 213 'kpl + '6 kpl u~kolaisia s,hakkilehtiä 17SIO:- Suomen Shakki 1944~60 210, kpl + 6 kpl ulkolaisia shakkilehtiä :~O': - Suomen Shakki ,0,kpl + 8kpl ulkolaisia shakkilehtiä '13'5101: Suomen Shakki <5 kpl + 8 IlGpl ulkolaisia shakkileh.tiä ,1001: - VUOSIKERTOJA Suomen Shakkilehti Suomen Shatkki.]e'hti Shakki~Sanomat Suomen Shakki Suomen Shakki Suomen Shakki Suomen Shakki -6 Suomen. Shabki Suomen Sha'kki Tids'krift för Schack Tidskrif,t för,scthac'k Tidskri.H för Schack TidskriH för Schadk 1, ,:- 196,1 6.50: ,0101:, <0101:,19<S.9 SSO: SlOo,:- 1' :- 195<2 60,01: : HDo.:- 196,1 9510: : ]19159 SO.o:- Bulletiineja, ulkolaisia lehtiä Venäläinen turnausbulletiini 40,0: Ulkolaisia sha:kkilehtiä JO, kpl 5001: Ulkolaisia shakkilehtiä ls, 'kpl 8.00:: Latvian Sahs v,sk. -6,124 N:o,1<1'00: LatvianSahs vs'k : - Esmo R ida la : 50 Paul Keresin loistopeliä SIOOI:- Ti,laukset osoitteella: Humalistonka'tu l's A 1'7, HeIsinki. SUOMEN SHAKKILLEHTI

8 12 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 269. Preussilainen peli T. Ketonen L Tuoma,inen Sha,kbliHon me8'taruulsturnaus, Turku ,21 Lounais~Suomen 1. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. Le4 Rf6 4. d4 (Lienee vdkean tehokkain jatko. Jos 4. Rg5, niin parhaiten teräväsh 4. LeS!) 4. - exd Rxe4 (Toinen mahdolhsuuson ns. Max Langen hyökkäys 5. - LeS, multa pelijatko on kyllä paljon varmempi ja helpompi) 6. Tel d5 7. Lb5? (Tämä ei voi kuitenkaan olla hyvä, sihä valkea häviää 'korvaulkseha soti,laan. Psykologisesti on asia silti ymmärreuävissä, si'llä Ketosen oli väittämättä voitet1ava. Teoreettinen jatko oli 7. Lxd5 Dxd5 8. Rc3 jne.) 7. - Le5 B. Rxd Lxe6 bxe6 10. Le3 Ld7 (Yksinker1aisempi oli W. - Df6,) 11. c4 Df6 12. a3 Ld6 13. Rd2 Rxd2 14. Dxd2 h6 15. cxd5 (Musta uhlkasi jo eos, ja d4) cxd5 16. Re2 Le5 (Musta lähtee sei,bkailujen tielle ja joutuu lopulksi turmioon. Tekstisiirron jä:lkeen peli ei ole enää mus 'tan voi\:ehoivissa, multa: hänen ei tarvitse suinkaan höiviltä). 17. Tacl Lxb2 lb. Txc7 Le6 19. Rd4 Lxa3? (Mul,ta tämä on kohtalokas virhe, }onka jälkeen valkean yksi ainoa siirto riittä'ö murskaamaan mustan va'starinnan): 20. Rxe6! ja musta antautui, sillä jos 2:0. - fxe6, niin 2,1. Ld4 Dg6 22. Txg7 + Dxg7 23. Lxg7 Kxg? 24. Dc3 + Kg8 25. Dxa31 jne. - E. Ridala Sisilialainen peli H. Brantberg K. Kai!kko Ari Hmakunnaan muisoturnaus, 1 luokka, Helsinb e4 c5 2. d4 cxd4 3. RI3 d6 4. Rxd4 RI6 5. Rc3 a6 6. Lg5 e h6 B. Lxf6 gxf6 9. Dh5 b Ke7 11. fxe6 fxe6 12. O~O-O DeB 13. Df3 Ta7 14. Le2 b4 15. e5 dxe5 16. Re4 Lg7 17. Rd6 Da4 lb. Dg4 ja musta antautui Ranskalainen peli L. Vilske O. Kettunen Helsingin,työpaikkojen shalåisarjal, &1 1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Ld3 Rf6 5. Rf3 Ld Lg5 Le6 (Mustan viimeinen siirto on epältarkkuus. Oikein oli 7. - Lg4 8. Rbd2 Rbd7 9. c3 e6 W. De2 De7 1,1. ne'l Tfe8 tasa-asemin). B. Rbd2 c5 (Musta tekee kabs'i.kehnoa siirtoa peräkkäin. Välttämätön oli keskustaa tulkeva 8. - Rbd7). 9. dxc5 Lxc5 10. Rb3 Lb6 11. c3 h6 (Musta hei,kentää K-asemaansa. Paras oli vie:läbn Rbd7). 12. Lh4 Re6 13. Le2 g6 14. Tel Kg7 15. Rbd4 Lg4 (Musta siirtää si,t'tenkin Lg4, mutta liian myöhään). 16. Dd3 Rxd4 17. Rxd4 Len (Viimeinen virhe, joka ra:\.kaisee tavallisesti pelin ja tällä kertaa antaa valkeaee kauniin tilaisuuden näppärään s'ommitelmaan). lb. Re6 +! Lxe6 19. Txe6! g5 (Malliin johtaisi fxe6 20'. Dxg6+ Kh8 21. Lxf6+ 'ja 22, Dh7) 20. Tx16! Kxf6 (Ma'ttiin 'johtavat myös jatkot gxh4 ja Dxf6). 21. Tel! musta antautui. - P. Sim on en Sisilialainen puolustus M. Tepponen P. Römpötti Kirjeshakin,SM-,tumaus 19m' 1. e4 e5 2. RI3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 5. Re3 a6 6. Lg5 e6 7. DI3 Le De7 9. g4 Rbd7 10. Lxl6 gxl6 (Musta hei'kensi tarpee1ttomasli asemaansa. Kys)'1mykseen tuli Lxf5. Tässä muunnelmassa mus'tan on syytä varoa uhrausta Re3<-d5). 11. Dg3 b5? (Ehdottoma'sti tärkeää oli ava- ta ruutu d7:n). 12. Lxb5! (Orkea ajatus, 'sij:lä lähetin kehittäminen muuten peliin veisi liiaksi ai kaa) axb5 13. Rdxb5 De5 14. Rxd6+ Lxd6 15. Txd6 Re5 16. Thdl Df4 Kg7 18. g exf5 Lb7 (Upseerin häviöön johaisi 1'9. - exf5,). 20. Tld5!! exd5 21. Dxe5+ KgB 22. Re4! DaS 23. R16+ KhB 24. Rg4+ f6 25. Txf6 musta antautui. - PS Ranskalainen peli M. Vestu K. Haapanen Porin mestarutusurnaus 1J.9'&I' 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Rd2 c5 4. dxe5 (Tämä verrattain harvinainen siirto ei va~mastikaan ole valkean paras, sillä nythän,saa musta kehi,te'tyksi edullisella tavalla K-Iähettinsä. Mustan ei,1i10in tarvi,tse pelätä Y'ksinäis:\ä d-1sotilasta - 'Onhan hänellä erinomainen ups'eeripeli. Paras oli 4. exd5, joskin myös 4. Rf3' 'Oli ajateltavissa) 4. Lxe5 5. Rb3 Lb6 6. exd5 exd5 7. Ld3 (Kysymykseen tuli myös 7. Lb5+ ja 7. Rf3:) 7. - RI6 8. Re2 (Jos 8. Rf3, niin 8. - De De:2 Dxe,Z+ IG. Kxe2 0:...-'1), muslan eduin) Rg4? (Ilmeinen virhe. Parempi oli 9. - Rc6) 10. Rg3? (Miksi ei yksinkertaisesti m. h:3>?) Dh4 11. h3 Rxf2 12. Txl2 Dxg3 13. Rd4 (On annettava 'tunnus,tus va:]lbean,kekselidi'syydelle epätoivoisessa tilanteessa. Bl'lei tätä siirtoa olisi, 'olisi valkean asema antau:tumiskypsä) Lxd4 14. Lxh7 + Kxh7 15. Dxd4 Re6 16. Dxd5 Le6 17. Dh5+ Kg8 18. Lg5 De5 (Ei'kä,tieenkään 'valkean asettamaan ansaan langeten.is. - f6: 19. Lf4 g6 29. Dh6 'ja musta menettääkuningattarensa.) 19. DM Dxb2?? (Tämä siir:jo mene.nää voiton, joka oli käden ulottuvilla ehkä ybsinkertais'immin siirroha ,) 20. Ll6! (Vitsikäs siirto, Ijoka pelast.aa pelin!) gxf6 21. Dg3+ Kh7 22. TI4 Dxal+ 23. Kh2 Dd4 24. DM+ Kg6 25. Dg3+ ja tasapeli KuningasinHalainen HuH Kiviaho Soc:kholms Sehaeksällskap-Helsingin Sha,bkiklubi Helsinki 1196,1 1. d4 RI6 2. e4 g6 3. Rc3 Lg7 4. Rf g3 d6 6. Lg2 Rbd7 7. 0'-0 e5 8. h3 e6 9. Le3 Rh5 10. dxe5 dxe5 11. e Rg5 De7 13. Db3+ KhB 14. Re6 Te8 15. Rxg7 Kxg7 16. De4 g5 17. b4 14 lb. gxf4 gxf4 19. Ld2 DM 20. Re4 Rdl6 21. Rxl6 Kxf6 22. Kh2 Le6 23. De3 Tg8 24. Le Rg3 25. Dxg3 Txg3 26. fxg3 Dxh Kg 1 Dxg3 + valkea antautui Sisilialainen puolustus A. Han'kipohja K. Ketola 2. jatko-ottelupelisuomen Shakblii'ton 1. luoban mestmuudesta 1' e4 e5 2.. Re3 Re6 3. g3 d6 4. Lg2 g6 5. d3 Lg7 6. Le3 e6 7. Rge2 Rge7 B. 0-0 Rd4 9. f4 Tb8 10. h3 b5 11. Dd2 Da5 12. g4 Ld7 13. Rg3 f5 14. Df2 h5 15. exf5 exl5 16. gxh5 gxh5 17. Tael KdB 18. Red5 Rxd5 19. Lxd5 M 20. Rhl Ke? 21. e3 Le6 22. cxd4 Lxd5 23. Ld2 (Harvinainen asema - musta syöttää daaminsa.shalki.lla) Lxd4!! 24. Lxa5+ Ke6 25. Te7? (Vas'tauhraus 25. Dxd4 j'ohtaisi mielenkiintoisiin käänteisiin mustan pelatessa 2'5. - Thg Kf2 Tg KeG Te8+ mustan

9 14 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI l!s häviöön johtai'si cxd4? 28. DeS! todennäköisin tasape1ein. Sommite,lman jälkeinen asema tarjoaa hämmähtyttäviä muunnelmia ja paljon tutkittavaa) Lx Kxl2 M (Musta uhraus on saavuttanut päämääränsä Suurmestari O'Kelly voitti -lähetti jää kiinni). 27. Tgl Thg8 28. T7el Lxhl 29. Txhl Tb5 30. Lc7 Kxc7 31. Te7 + Kb6 32. Te6 Kc6 33. TI6 Ta5 34. TaI Tg3 35. Txf5 Txh3 36. antauui, si1lä vaikealta menee yksi sotilas lisää. joulukuussa UtreahU,ssä Hollannissa pelatun pi'enen kansainvälisen turnauksen. Turnaus oli erittäin tasaväkinen kärkimiesten osalta. Tätä kuvastaa esim. O'K e 11 y n viisi tasapeliä kymmenen miehen 'turnau ksessa. Suurmestari M a t a n '0 vic i n jääminen jakamaan kolmatta sijaa oli pienoinen pettymys. Hollanti:lainen ylioppilaspelaaja K. La n g e w e g 'teki ijäheen hyvän tuloksen sijoittuessaan viidenne'ksi kahden suurmes,larin väliin. Kuudes oli suurmestari D 0 n n e r Tulokset: 1. A. O'Kelly K. Robatsch A. Bisguier A. Matanovic K. Langeweg J. H. Donner H. Bouwmeester D. D. van Geet F. J. Perez J. H. van de Pol Espanjalainen peli A. O'Kelly A. Matanovic Utrecht,1%1, 8. :kierros 1. e4 e5 2. RI3 Rc6 3. Lb5 a6 4. La4 RI Le7 6. Tel b5 7. Lb3 d6 8. c h3 Ra5 10. Lc2 c5 11. d4 Dc7 12. Rbd2 Ld7 13. RII Tfe8 14. Re3 g6 15. dxe5 dxe5 16. Rh2 TadB 17. DI3 Le6 18. Rhg4 Rxg4 19. hxg4 Rc4 20. Rd5 Lxd5 21. exd5 Rb6 22. Tedl Td7 (Tämä muunnelma on erittäin hyvässä suosios sa nykyisten huippupelaajienkeskuudessa. Muunnelman perus teellisesta tutkimises.la lankeaa kunnia 's'uurmes,tari Paul Keresille - ainakin näin väittävät venäläise:t ja siihen on syytä yhtyä. Kuitenkin oman lisänsä,tähän muunne,lmaan ovat viime vuosi,kymmenen :ai kana antaneets'uurmestarit Geller 'ja Gligoric) 23. a4 TedB 24. axb5 axb5 25. Le4 c4 26. Tla6 Db7 27. Ta5 Ra4 (Parempana pidetään Rc8. Kun kuvion :asemaan on tuhu teoree:ttisia latuja pitkin, niin panee ajatteiemaan tulevaisuuteen - 'kuinka pitkälle peli _ '12 '/2 1 '/2 '/2 1 ' 'h 1 '/2 - '/2 '/2 '/2 1 '12 ' '/2 '/2 - '/2 1 '/2 1 o '12 1 5'h 3/4 o '/2 '/2 - '/, '/, ' 'h 3/4 '/2 '/, o '/2 - '/, ' ' '12 o '12 '/2 '/, - '12 '12 '12 1 4% 6 o '/2 o '/, '/2 '/, - 1 '12 ' '/, '/2 1 0 o '/, 0-'/, 0 3 8/9 0 o '12 0 o '/2 '/, '/ / o '/2 o '/, voidaan teoree,ttises.ti viedä ilman nappuloiden loppumista,kesken. Tietenkin tämä kos'kee' vain hyvin harvqja muunnelmia, mutta tästäkin ajatuksesta huomaa,tutkimisen -tärkeyden. Nykyaikana ei rii:tä enää pellkät luonnon lahjat, vaan 'On entistä syvemmin ja bin,teämmtn seura,(!ava avausten ja pelien kelhitystä) 28. d6! Db6 29. dxe7! Txdl+ 30. Kh2 Kg7 31. Lg5 Te8 32. Ta8 Txe7 33. Lxe7 musta antautui. - Huippuhieno peli! - P. S i m 0 n 'e n. I II I I 277. Sisilialainen puolustus A. Matanovic K.Langeweg Zevenaar 196,1 1. e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 5. Rc3 a6 6. Le2 e Dc7 8. O~O Rbd7 9. Khl b5 10. a3 Lb Tb8 12. De2 Le7 13. Ld Tael Tfd8 15. Lel Dc4 16. Df2 d5 17. e5 LeS 18. Le3 Re4 19. Rxe4 dxe4 20. Le2 Da2 21. Tbl Rb6? (Vahvempi on Tbc8 22. c3 LdS) 22. Rxb5! Lxe3 23. Dxe3 Ra4 24. Rd6 Rxb2 25. Da7 musta antautui Vastaanotetlu D-gambiitti E. Geller P. Keres Bled 1'9,s,1 1. Rf3 d5 2. c4 dxc4 3. e3 e6 4. Lxc4 c Rf6 6. d4 a6 7. e4! b5 8. Ld3 Lb7 9. e5 Rd5 10. a4 b4 11. Rbd2 cxd4 12. Rb3 Rd7 13. Tel Rc5 14. Rxc5 Lxc5 15. Rg5 Re3 16. Rxe6 Ixe6 17. Ixe3 Dg5 18. e4 Dxe Dxl4 20. Dh5+ Df7 21. Dxc5 De7 22. Tael Dxc5 23. Txc5 Tc8 24. Txc8+ Lxc8 25. Tel Kd7 ja tasapeli Sisilialainen peli B. Parma R. Fischer Bled 1:96/1 1. e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 RI6 5. Rc3 a6 6. Lg5 e Db6 8. Dd2 Dxb2 9. Tbl Da3 10. Lxl6 gxf6 11. Le2 Rc6 12 Rb3 Lg Re5 15. Rd4 b5 16. Khl Ld7 17. Lh5 Tac8 18. Tb3 DeS 19. Rce2 Rc4 20. Del e5 21. Tg3 Kh8 22. Txg7 Kxg7 23. TI3 Tg8 24. Tg3 + KfB 25. Dh6+ Ke7 26. Dxh7 exd4 27. Dxl7 + Kd8 28. TxgB+ Kc7 29. Rf4 Da3 30. Rd5+ KbB 31. h3 Re3 32. Txc8 + Kxc8 33. Rxe3 Dxe Del Kh2 Df Kg 1 Del Kh2 D Kgl Del Kh2 D14+ ja tasapeli Nimzointialain,m peli E. Geller M. Tai Bled d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rc3 LM 4. e Ld3 d5 6. Rf3 c dxc4 8. Lxc4 Rbd7 9. Dd3 b6 10. d5 Lxc3 11. dxe6 Re5 12. exf7+ Kh8 13. Dxc3 Rxf gxf3 b5 15. Lxb5 Lh3 16. Tel DbG 17. Lfl Re4 18. fxe4 Dg Khl Dxe Kgl Dg Khl Df3+ ja tasapeli Nimzoinialainen 1. Szabo M. Botvinnik (Unkari) (N-lii:tto) 1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rc3 LM 4. e3 b6 5. Rge2 Re4 (Näinkin voi pelata, mutta tavallisempi ja ehkä hieman parempikin on S. - La6) 6. Ld2! Rxd2 7. Dxd2 Lb7 8. a3 Le7 9. d5! g3 c5 11. Lh3 e exf4 13. gxf4! (VaIkealla on erinomainen asema ja hyökkäyskelpoinen g-linja) d Te8 15. Rg Thgl g6 17. Rce4 Lg7 18. Rg5 Rd7 19. e4 b5! 20. cxb5? (2,0,. es!) c4 21. Dc2 Rc5! 22. Kbl Rd3 23. Txd3 cxd3 24. Dxd3 a6 25. bxa6 Lxa6 26. Dc2 Lxb2 27. Rf5 Db6! 28. Rh6+ Kf8 29. Rxh7 + Ke7 30. Ka2 Lc4+ valkea antautui. - Valkean hyvä peli sai kehnon lopun. 2 peliä - Sama avaus - eri lopputulos 282. Caro-Kann Ciocaltea Barcza Budapest e4 c6 2. Rc3 d5 3. d4 dxe4 4. Rxe4 Rd7 5. Lc4 Rgl6 6. Rg5 e6 7. De2 Rb6 (Nyt 7. - Le7?? tai 7. os?, niin 8. Rxf7! Kxf7 9. Dxe6+). 8. Lb3 h6 (8. - Dxd4? 9. Rlf3 jos 9. Lb4+, niinw. c31 Lxc3+ 1'l. Kj]!) 9. R513 c5 (Pe-li Drimer-Parcza samas,ta turnaubses'ta erkani täs,sä.) 10. dxc5 Rbd7 11. c6!? bxc6 12. Rh3 Ld6? (Paras on gs.) 13. Le3 Dc g4! Rxg4 16. Thgl Rdf6 17. Kbl! e5 18. Lcl! Kh8 19. Rd2! e4 20. Rxe4 Rxe4 21. Dxe Dg2 Lxh2? 23. Thl LeS RI6 25. f4 Ld6 26. Dg6 Ld7 27. Rg5 Le8 28. Txh6+ gxh6 29. Dxh6+ Rh7 30. Txd6 Dg7 31. Ld2! Dxh6 32. Txh6 Kg7 33. Txh7 + Kg6 34. LM c5 35. Lxc5 Tf6 36. Le7 Tb6 37. Ld5 TcS 3B. 113 musta antautui Caro-Kann Drimer Barcza jatkuu,edellisestä pe:listä siidtojen 1-9 'jäjkeen 10. c3 a6! cxd4 12. Rxd4 (12. cxd4 Lb4+) Ld6! 13. Tadl? (Epätarkkuus, vaikealta jäi nä:kemättä seuraava siiiltosarja, "joka tapahtuu pelis'sä)

10 1 16 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI Lxf4! 14. Rxe6 Lxe6! 15. Txd8+ Txd8 16. Lxe6 O-O! 17. Rf3 Tle Txe6 19. Dc2 Lc7 20. Rd4 Te7 21. g3 Rc4 22. Tdl Re5 23. Kg2 (Z3. RfS? Rf3'+ I 24. KgZ Rel +) g6 24. Db3 Lb8 25. Db6 Td6 26. DeS Te7e8 27. Tel Rtd7 28. DaS Kg7! 29. Da4 Tc8 30. Tdl Rc5 31. Dc2 Rc6 32. Tel Tcd8 33. Rxc6 bxc6 34. b4 Td2 35. Dhl Rd3 36. Te7 Rxf2 37. Db3 Re Kfl Tdl+ 39. Ke2 Tld Kf3 Rg Kg4 T8d4+! valkea antauui Sisilialainen puolustus Littlewood Botvinnik Hastings Z18. liz. 1%1 1. e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rl6 5. Rc3 g6 6. Le3 Lg a6 8. Lc4 b5 9. Lb3 Lb7 10. Dd2 Rbd Rc5 12. Kbl Rxb3 13. cxb Lh6 Lxh6 15. Dxh6 b4 16. e5 Rd7 17. h4 bxc3 18. h5 dxe5 19. hxg6 Rf6 20. bxc3 exd4 21. gxh7 + Kh8 22. Txd4 DaS 23. De3 Rd5 24. Dd2 Rxc KaI Tad8 26. Tel Dxa Dxa2 Rxa2 28. Txd8 Txd8 valkea antautui; Ijos Z9. Te7, niin TdZ 30. Txb? Rc3 1 LÖYTYYKÖ SHAKKITARVI KKEITA Shabkinappulat. 7'501:- Ruotsalaiset shakkinappulat :- Shakkilauta (jol1jba vol kääriä rullalle 'ja taivuttaa) 4So,:- Shakkilauta (tavallinen) 2S0: Taskushakit.. 900: --19,010':- Pelipöy,täki~jat 3:- Länsimaisia SHAKKIKELLOJA Venäläisiä SHAKKIKELLOJA Kirjepeli:kor,ti1t... Z:- Turnaustaulukot paperiset 6, '8, 110 pel. 3:- pahvi'set 8, 10, 12" 30:- 6400:- 5950:- Tilaubset osoitte'ella: H u m a.jistonkoltu I'S: A 17, Helsinki-Töölö. ASIAMIEHIÄ? SUOMEN SHAKKILEHTI Jos paikkakunnallanne taikerhossanne ei ole asiami estä, niin pyydämme asiasta innostuneita ottamaan yhteyden lehden konttoriin. Lisää asiamiehiä haluamme Tampereelle, Vaasaan, Pietarsaareen, Rovaniemelle, Kuopioon, Kuhmoon. Outokumpuun. Pieksämäelle, Haminaan, Porvooseen. Espooseen, Naantaliin, Saloon. ForssacIn. Riihimäelle, Harjavaltaan. Kokemäelle, Ulvilaan, Kalevaan. Hyvinkäälle, Järvenpä.ähän. Loviisaan. Kajaaniin ja Juvalle. SUOMEN SHAKKILEHTI Helsinki-Töölö HumaHs,tonkatu 1S1 AI,7 \ SOMMITELMIA Valkean siirto Mus'tan siirto Valkean siirto 28. Suurmesltari valkeilla juonitteh aika onni'sluneesti mustasta voiton ! exl5 21. Tael Dd8 22. Te7 h5 23. Dg5 Tac8 24. Rh4 Rxl6 25. Dxl6 musta antautui. - Asema oli pe>listä A. O'K e 11 y-h. Bo u w m e e s t e r, -Utrecht 1'96, Kuvion asema on pelistä D. La r d 0 t~p. S i m 0 n en, pikapeli Hellsinki Musta on päässyt mukavasti sisään, mutta siitä huolimatta. valkea ei ollut varautunut,kahteen seuraavaan siirtoon Td5 2. Rf4 (Valkea oli ottanu.t huomioon vain siirron 1. - TdZ ja senhän tie,tenkin torjuisi Rf4. Mustan ajatu.ksena on hei'kko h-linja (emme tarkoita vaaleista tultua linjaa) Th5+! 3. Rxh5 Dh3 matti. 30. Asema syntyi pehssä J. Van d 0 r f f y (Unkari)-A. O. J e n sen (Tanska). Kirjeshakin IV joukkue-mm-kilpailu.l. Peli jatkui kuvion asemas,ta seuraavasti ja huutomerkit ovat valkean: 48. f3!! KI7 49. Lg6+! Kxg6 50. Dxe8+ Kg7 51. Dd7+ Kg6 52. Dc6+ KI7 53. Kh3 Dd2 54. Dd7+ Kf8 55. D15+ Kg8 56. g5! Df2 57. g6 Kg7 58. Dxe5+ Kg8 59. De8+ Kg7 60. D17+ Kh6 61. g7 mus,ta antautui. - Nyt me vuoros,tamme 'järi'e'stämme kuvion Gsemasta blpai,lun ja kysymme valppailta lukijoilta: seuraavaa: Voiko valkea saada muua voittoja,tkoja? On!ko mustalla mahdollisuus,tasapeliin? Voiko musta voittaa? - 1. palkinto Neuvos,toliiton Z'9. mestaruusturnauksen bulletiini ja Paul Keresin 50 Lois10peliä, Z. palkinto Paul Keresin SOI Loistopeliä ja Shakki Sanomat I%Z. Vastaukset IS 'Z menne's,sä osovtteella: Suomen Shakkilehti, Helsinki, Humalistonka,tu 15 A n Tilaa - Lue - Levitä Suomen Shakkilehteä

11 18 SUOMEN SHAKKILEHTI Taideshakkia 37. H. Ahues, Saksa Toimitt. MATTI MYLLYNIEMI, Helsinki, Otaniemi, Otalaakso 38. J. Bereznoz 'ja v. Orpov, SSSR 39. L. Larhen, Tans'ka 1. M. C. Liburkin, Schachmati 1938 SUOMEN SHAKKILEHTI 19 Lopputehtäväosasto Toimittaa ERKKI PUHAKKA, Suomenlinna, Isosaari 2,. L. I. KubbeL Schachmatnyi Listok Kakovin-NN, Moskova }936 I 1 ',II I,!I' 1'1 l' 1,'11,1!: Valkean voiho Valkean voitto Valkean voitto A. Kakovin, SSSR 41. E. Petite, Espanja F. Bondarenko, SSSR LUKIJALLE lopputehtäväosasrolla on kymmenen vuoden,tauon jälkeen paljon,tarjottavaa. Tasan vuosikymmen on siitä ai,kaa, kun Suomen Shakin '!opputehtäväosasto lakkautettiin. Silloin osaston,toimittaj'ana oli tunnettu shakkimies Bruno B r e i der. Hän joutui kuitenkin luopumaan tehtävästään lääkärin määräyksestä. Kun tilalle ei löytynyt sopivaa henlkilöä, päätettiin yhdistää tehtäväosasto Taideshakkiosaston nimellä kulkevaksi. Osaston loppuminen oli tavaton menetys tehtäväshakhliseue harrasltusaj.alle, mutta ti'lanteelle ei voinut mitään parhaalla tahdollaka=. AllekirjoHtanut on useamman vuoden ajan pyrkinyt löytämään sopivan toimittajan lopputehtäväosas'tolle, mutta tilaisuus tähän tarjoutui vasita tämän vuoden alussa, jolloin kapteeni Er1ki Puh a k k a suostui ottamaan osaston toimittamtsen huolekseen. Sha'kinharras'rCJJja,t tuntevat Puhakan hyvänä 1. luokan pelaajana ja erinomaisena pikapelaajana sekä maineibkaana lopputehtävien laatijana. Erkki Tapio Puhakka on syntynyt '92;9 Jyväskylässä, toimii nykyisin.kapteenina rannikkotykistössä. Hänen shakinharrastuksensa alkoi v. 1'94,5, jolloin liittyi Jyväskylän Shakkikerhoon. 1. luolkkaan nousu tapahtui jo niin nopeaan kuin vuoden vaihteessa pela:tun Kuopion 2. luokan liittoturnauksen 43. J. Koppelomäki, Teuva 44. G. Paros, Unkari 45. V. Toger, SSSR 46. W. Tura, Puola 47. E. Pepeljaeva, SSSR 48. O. Riihimaa, Tunku 1,'1' ii Apumat'ti 2 Apumatti 2 Itsemauti 5 Itsematti 4 Kumpi puoli voi linnoittaa? :il 1I1!II'I 'IJ

12 '1 ;1 1' l lil,1 20 SUOMEN SHAKKILEHTI ryhmävoiton 'ja kesällä pelatun ryhmien v'oittajien vähsen otte,lun perusteeha. Tämän jälkeen Puhakka on 'Osallistunut hyväillä menes'tyksellä kolmeen 1. luokan liittoturnauikseen ja lukuisiin kerhokilpai'luihin. Keski-Suomen mestaruuden hän voitti v ja 19'5,0., Lopputehtäväharras,tus alkoi v. W530,Jyväskylän 'lii.ttoturnau'ksesta saadun "Nl suomalaista lopputehtävää"-kirjan innoittamana. Puhakan paras tähänastinen saavutus on 2. palhnto J. Gunstin muistokhpailussa v. 19:59'. Lehden toimituskunnan puolesta toivotan kapteeni E. Puhakan,terve.tulleeksi joukkoomme ja sama\.la pyydän lukijoha 10'P'PutehtÖlväasioissa kääntymäö,n hänen puoleensa. Pentti S i m 0 n 'e n SHAKINPELAAJAT JA LOPPUTEHTÄVÄT Use'an shakinpelaajan -suhtautuminen tehtäviln on välinpitämätön. Shakkilehdistä,tutkitaan tarkkaan peii- ja sommite'lmaosastot, muua,tehtäväos'astoon jätetään syventymättä, kos'ka siitä ei Olle' "hyötyä". Tehtävien tarkastelu ei,kuitenkaan 'Ole' peli shakin harrastajaue hyödytöntä, koska kysee'slsähän on aina parhaan siirron löytäminen. Tehtäv'ien ratkaisu kehi'ttää si,ten myöskin pelisilmää.. Erityisen sopi,via ovat lopputehtävät, sillä niiden al:kuasemat ovat usein pelimäisiä. Lopputehtäv,ien vaatimuksenabn on pelillisesti voitto tai,tasapeli. Lopputehtäviin syvennyttäessä on kuitenkin syytä unohtaa kailaki hyötynäkö,kolhdat ja tarkas,tella tehtäviä vain ni'iden sisähön vuoksi. Keskenjäänyttä peliä analysoitaessa huomataan kuoriasemassa piilevän monin verroin 'enemmän mahdollisuuksia kuin mitä pelin aikana oli havaioua'vissa. Samoin on laita myöskin,loppu tehtävien,suhteen. Niiden tarkastelu paljastaa yksinkertaisessakin asemassa piilevät monet hienot mahdollisuudet. Mitä parempi,tehtävä on, sitä suurempi on sen tutkimisesta koituva ilo. Lopputehtävi,en harrastu'kseen tarjoutuvat nykyisin hyvät mahdollisuudet, sinä 'kirjakaupoista 'On saatavissa runsaasti alan kirjallisuutta. Sekä suornalaisten että venäläisten laatijoiden tehtäväkokoelma,t ovat erityisen suosi,teltavia. Venäläiset mest'arilaatijat G. M. Kasparjan ja V. A. Korolkov 'Ovat juikaisseet oma,t,tehtäväkokoelmansa. FIDE:n tehtäväa'lbumi vuosilta l o58 sisältää tämän ajanjakson pmhaat tehtävät. Kaikkein monipuolisin 1ienee kuitenkin ranskalaissveitsiläisen Cheronin kolmiosainen loppupelin oppikirja, joka si'sältää mahtavan -kokoelman huipputehtäviä. Viimemainitun teoksen etuna 'On lisäksi' analyysien perusteellisuus. Näytteeksi olen ottanut mukaan kaksi tehtävää, 'jotka ovat rdkenteeltaon eri~ ~äin selväpiireisiä, mikä OIn eräs huipputehtävältä vaadi Hava ominaisuus. Ensimmäisessä tehtävässä on sekä valkea ratsu että musta lähetti uha,ttuna. Ratsun on pyrit.tävä vapautumaan uhkauksesta shakkaamalla ja mus'tan kuninkaan taas siirryttävä uhkaamaan ratsua silten, euei valkea torni voi suojata ratsua samalla shakaten. Täs,täaiheutuu hauska kilpajuoksu valkean ratsun ja mustan 'kuninkaan välillä. Ratkaisu on seuraava: 1. Rd4+ Kc3 2. Rb5+ Kc4 3. Rd6+ KeS, 4. Rb7! (Ei sen sijaan 4. Re4? Kd5! 5. Rf6+ Ke5 6. Rd7 +Ke6 7. Rc5,(fB) + Kd5(f7)) Kc6 5. Rd8+ Kc7 6. Re6+ Kd7 7. Rf8+ Ke7 8. Rg6+ Kf7 9. Rh8+ Kg7. Ratsun menetys:tä ei enää voi estää, mutta musta kuningas joutuu samalla epäedulliseen paikkaan. W. Txel Kxh8 1,1. Thl g3,,12. Ke3, Kg7 13.Kf4 g2 14. Tgl Rfl 1,5. Txg2 ja 16. Tf2 ja ra.lsu on saatu kiinni. Toisessa tehtävässä musta sotilas näyttää etenevän es,teettä, mutta musta,kuningas joutuukin yllättäen mattiverkkoon. Alkusiirtona on!kaunis ra'tsun uhraus. l. Rc6! Kxc6 2. Lf6 Kd5 3. d3,! a2 4. c4+! KcS 5. Kb7! ald 6. Le? matti! Kolmas näyte 'Osoittaa, että pelitkin saattavat saada kovin tehtävänomaisia piirteitä. Tämän pelin loppu on todeua yllätyksellinen ja katsojien ilmeet ohsrivat varmasti olleet näkemisen arvoisia. 1. f4 + Kd5 (Kf5 2. Rd4 +) 2. f5! LxfS 3. Rf4+ Ke5 4 Td2!! c5 S. Td5+! cxd5 5. Rd3+! exd3 7. f4!! matti. SUOMEN SHAKKILEHTI 2,1 Maailman suurmestarit ovat suosittuja shakinpelaajia kaik:kialla. To pelkkä suurmestarin arvo he'rättää tiettyä kunnioitusta ja arvonantoa. Suurmestariksi nouseminen on työn ja v'aivan takana. Suomessa tätä arvoae,i 'Ole vielä saavuittanuit kukaan, niinkuin valistuneet shakinpelaajat hyvin tie,tävät. Koko maailmassa on tällä hetkellä suurmestari en luku 62 pelaajaa. Seuraavat pelaaijat omistava,t tämän arvon: (Lue,ttelo on maittain ja arvon saamisvuosine,en). Neuvosto'liitto: M. Botvinnik, V. Smyslov, V. Ragosin, A. Lilienthal, A. Kotov, P. Keres, S. Flohr, D. Brons,tein, I. Bondarevsh ja I. Bole-slavski, 1949.kantajakelu. M. Taimanov, T. Petrosjan, E. Geller ja J. Averbach, 19'52. A. Tolush,,19503,. B. Spasski, V.Kortshnoi, M. Tai, R Holmov,,1960. E. Vasjukov, 1'961.. Yhdysvallat: S. Reshevsky, R Fine, N. Rossolimo, 1%3. 1. Kashdan, 18M. A. Bisguier, 1. Evans, R Fischer, P. Belllkö, W. Lombardy, Jug'Oslavia: M. Vidmar, B. Kostic, 'S. Gligoric, V. Pirc, P. Trifunovic, A. Matanavic, B. Ivkov, Argentiina: M. Najdorf, E. Eliskases, H. Pilnik, 195:2. O. Panno, C. Guimard, H. Rossetto, Länsi-Saksa: F. Sämisch, 194,9, W. Unzicker, W Schmid, 1%9. Un kari: 1. Szabo, G. Barcza, 19M. L. Portisch, 1'951. HoUanti: M. Euwe, J. H. Donner, Itävalta:' E. Griinfeld, K. Robatsch, 196,1. Ru otsi: G. Ståhlberg, G. Stoltz, Tshekko,slova.kia: 1. Pachman, 19M, M. Filip, 1%5. Belgia: A. O'KeHy de Galway, 19M. Bulgaria: M. Bobotsov, Islanti: F. Olafsson, I ä-sa,ksa: W. Uhlmann, Ranska: O. S. Bernstein, Tanska: B. Larsen, 19,ss. Luettelosta voisi poimia monenlaisia tilastolukuja, mutta mielenkiintoisin on näistä kehityksen suunta. Jos jätämme kantajakelun pois ja seuraamme suurmes,larin arvon saamista vuodesta 1951 lähtien Neuvostoliiton ja muun maailman välillä, niin on tilasto vuoden 196,1 loppuun seuraava: V. 19S 1, Neuvosto-.

13 22 SUOMEN SHAKKILEHTI SUOMEN SHAKKILEHTI 2<3 '1 liitto 0, - muu maailma 1. V. 1952, NL 4 - muu m. 2. V.,1'91513" NL 1 - muu m. 3. V. 19M, NL 01 - muu m. 5. V , NL I - muu m. 4. V , NL 1 - muu m. 2. V. 1967, NL I - muu m. 2. V. J9:5H NL 01 - muu m. 3. V , NL 0 - muu m. 3. V. 196H NL I - muu m. 3. V. 1961' NL I - muu m. 3. Yhteistu,los JO vuodenaikana, 195>1----'1961. Neuvos,!oliH!o 1'0 - muu maailma 3,1 suurmestaria. Tilasto osoittaa ensiksimainitun pitävän pintansa Ikantajakelussa saaneidensuurmesiarien voimalla. Onhan v. 19M jä.jkeen noussut Neuvostoliitolle jopa maailmanmestarikin (M. Tdl, mutta kantavana voimana ovat vrelä M. Botvinnik, P. Keres, V. SmysJov ja D. Bronstein. Pois'Sa laskuista eivät ole mi'ssään.tapauks-es.gasellaiset nimet kuin: S. Flohr ja A. Kotov. Muu maailma elää meikein pelkästään nuorten suurmes'tarien varassa. Suurmestareiden luku 'kasvaa jatkuvas'ti, multa poismenneitäkin on kantajakelun jälikeenseitsemän. Manan majoilrle ovalt siirtynee,t O. D ura s, G. L ö w en f i s c h, G. M a r 0 c z y, J. M ies e 's, A. R u b i n s t e i n, S. Ta r t a k 0 v erja E. D. Bo g 0 I'j u b '0 v. Näiistä jokainen on piirtänyt nimensä shakkihistoriam lehdille. On luonnon laki, e1tä vanhuus veroittaa 'Oman osansa ihmisen energiasta, ja shakissa tämä tulee hyvin näkyvä'sti esiin. Nykyhetken shakbarenoilla taistelu voitos ta ja sijoittumisesta käydään kovien harjoi,tusten ja valmennusleirien jälkeen. VanhemmiUa pelaajiha ei ole monestikaan tilai'suutta ottaa osaa yhteisiin peli-iltoihin ja harjoirtuslurnauksiin. Täs tä syystä kunto väkisinkin laskee ja s1tä myöten vähenee tieten:kim kiinnos,tuskilpasha kkiin. Suurme'stareista aktiivisen -kilpailun ovat jättänee't M. V i dm a r, F. S ä m i s e h, R. F i n e, E. G r ii n f e 1 d, B. K 0 s tie ja O. S. B e r n s t ei n. TÄHYSTIN: Suomen Shakkiliiton vuosikokous pidetään Helsingissä. Alueidenvälinen turnaus pelataan Tukholmassa - Hollannin [UOvuttua viisumikysymyksen vuoksi sekä Neuvostoliiton ja Espanjan muis,ta syistä välisenä aikana. Osanottaja,t ova1 arvontajärjestyksessä: 1. L. Stein, 2. T. Petrosjan,3. E. GeUer, 4. V. Kortshnoi (kaikki neljä NeuvostoUitostal, 5. M. Filip (Tshekkoslovakia), 6. Tu!. Bolbochan (Argentiina), 7. M. Bertok (Tugoslavial, 8. W. Uhlmann (Itä-Saksa), 9. R. Te'schner (Länsi-Saksa), W. P. Benkö (Yhdysvallat), 11. M. Aaron (Intia), 12. L. Portisch, 1r3. 1. Bilek, <14. G. Barcza «kaikki kolme Unkaris'ta),.1.5. A. Bisguier, IH. R. Fischer (molemma,t Yhdysvalloista), 17. A. Pomar (Espanja), 1:8. S. Gligoric (Tugoslavia), 19. S. Schweber (Argentiina), 20. A. Yanofsky (Kanada), 2,1. E. German (Brasilia), 22. M. CueHer-Gacharna (Kolumbia) se,kä F. OJ.afsson (Islanti). Kuusi paras.ta pääsee ehdokasturnaukseen, johon osallistuvat myös P. Keres ja M. Ta!. Tukiholman turnauksen ylituomarina on suurmestari G. St&hlberg ja turnausjohtajana Tukholman ShakbliHon puheenjohtaja John Byström. Mar,del Platassa pelataan 'jäll!"en suuri kansainvälinen 1urnaus 2: välisenä ailkana. Tärjes'täjät toivovat, että saisivat houkutelluk'si mukaan seuraavat vahvat nimet: M. Botvinnik, M. TaI (tai V. Smyslav), T. H. Donner, R. Fischer (tai A. Btsguierl, L. Pachman, L. Szabo, W. Unzh,ker ja J. Penrose s ekä kahdeksan argentiinala1ista vahvaa miestä. Clare Benedict-turnaus pelataan ~änä vuonna ,. 4. Gurten Kulmis'sa Bernin lähistöllä Sveitsissä. Pokaalia puolus'taa ItävaUan joukkue ja mukana ovat,lisäksi Länsi-Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja sekä tietenkin 1säntämaa SveLtsi. Suomen Shakkilehden kirjepeliosasto NON STOP-TURNAUKSET Toimittaa ja ~urnausj'olhtdja P. S i m 0 n en, HeJsinki, Humaliston!katu IS A 17. PÄÄTTYNEITÄ PELEJÄ 1/17 Täderholm-O. Kaartinen I----JOI, Sabel-Hcol!me '1' III19 Pohjanpalo-Nurmi Ih-1b Nurmi,..-H. Tuominen 1-01, Sopanen-Vahanen , H. Sauso-Vahanen '0. II/21 Stenbäck-Molarius , S. Sauso-Molarius 1-01, Molarirus~Paahtama le---joi, PaahtamClf---<S. Sauso /22 Lindroos-Ruuskanen , Laine-Paijula 1c...JOi, Lindroos-Laine 1/2_1/2, Laine-Sipilä 1----'01, Laine-Molarius 1/2_1f2, 'Sipi.h... ~Lindroos D>----,I, Sipilä-PajuJa II/23 Korhonen-Aström 1/ 2 _1 f2, Eis'konen~Aström /24 alkoi Osanot,tajat: 1. H. Dahlqvist (Siuntio), 2. V. Harjunpää (Salo), 3. H. Stenbäck (Porvoo), 4. O. Väisänen (Rantasalmi), 5. R. Huuhka (Salo), 6. V. Vatanen (Helsinki), 7. H. Venho (Turku). II/25 puuttuu kolme pe,laajaa. III/21 Osmanen... A. Kokkonen 0-1, HuU'skonen-Antin Finnish Chess News Day 01 Che-ss wa-s celebrated in Finland on the 2:lst of lanuary ror the sixteenth ltime. Loeal meetings werearranged in main cen~e'rs all over the country where 'the main interest C'oncentra~ed in simultaneous displays of a number of beslt Finnish ma'sters, rolpid tournaments and m'os,s, matches. The main me'eting was arranged in Helsinki where an extensi've from morning.to night pr'ogram incjuded a speec'h by Mr. He'lge Hindsltröm, the Finnish Vice President of thew odld Chess Federation, on current problems of chess me on Finland, a tournament for ma's'te'rs, lightning chess, ma:s's match between,the ea'stern and we,gtern pa'rt of Helsinki as well as presentation af chess problems. Finland is one of,the, four countrie's in the w,o.rld where chess i's popularized by means' of,an annual Day of Chess. The Suomen Shakkilehti isan independent chess magaxine, owned and published by Chess Mas,ter Pentti Simonen who is a1so the editor af the magazine. He is assisted by E'smo Ridala, a ma's'ter Cl'nd ehes's author, who is 'the chief of the games departmen1t, Matti Myllyniemi, who is the chief of the probiems depar.tment and E. Puhakka, who is the chie! ol the department for end games and end games studies.

14 24 SUOMEN SHAKKILEHTI Osanottajat: KIRJE SHAKIN SM-TURNAUS G. L å g 1 a n d (Kokkola). 2. P. R ö m p ö 11 i (Inkeroinen). 31. U. P e 1- t'o ne n (Järvenpää), 4. P. E k bio m (Tikkurila), 5. A. Jo h a n s S 0 n (Tammisaari), 6. Pauli Hietanen (Helsinki). 7. R. Oikamo (Selänpää). 8:. M. Tepponen (Jyväs.kylä). 9. S. Räsänen (Kuopio). 10. O. Harald (Kokkola), 111. Pertti H i eta n en (Helsinki), 1,2. M. Ui t t 0 (Munkkiniemi) ja 1'3. H. W e s t eri n e n (Helsinki). Päättyneitä pelejä: Tepponen-Pe Hietanen IQ~L Tepponen~Römpöm l~o, Johansson-Pa Hietanen l~o., Tepponen-Pa Hietanen O~I, E1kblom-Westerinen 1-0" Uitto-Pa Hie'tanen 1/ 2 _1/ 2, Pe Hietanen'--oRäsänen 112-1/2, Peltonen-Ekblom /2, Tepponen-Räsänen 1/ 2 _112. Täydelliset kirjeshakin säännöt ovat julkaistu Shakki-Sanomissa nume'fo 3. Irtonumeron hinta 200: - (Lähe:teltään postiveapaasti maksun seuratessa tilauslta). Suomen Shakkilehli Helsinki, Humalis,tonkatu 15 A 17 PELATKAA KIRJESHAKKIA! Parihaita keinoja kohottaa pelrtaitoanne on kirjesha'kki. Sen voi aloittaakoska tahansa, riippumatta paikkalkunnasta,,koska pos,ti kulkee ka:ikkia['le. Non stop-turrrauksiin voi ottaa osaa,jokainen, joka Qlsaa kirjoi'haa ja pelata shakba. PelaajOIn ei tarvitse kuulua mihinkään kerhoon tai liittoon. Ilmoitus vain turrrausjohtajalle, niin shlä on päas,ty alkuun. Turnausjohtaja lähettää Itarka't ohjeet ja säännöt sekä vastapelaoljien nimet ja osoitteet. Tumauksia järjes,tetäänkeskeytymättä. Kotimaisiin turnauksiin oltaa i:lmoittautumi,sia: vastacl!np. S i m 0 n en, Humalis,t'Ouk. 15 A 17, Hki. Osallis!umismaksu ~OIOI m.k. Non stop-turnauksen ryhmien voittajille jaeta.an kirjapalkinnot. Uudistakaa ajoissa Suomen Shakkilehden tilaus v. 1962! SUOMEN SHAKKILEHTI 2,s Uutisosasto PIIRIEN MESTARUUSTURNAUKSIA pelataan pitkin vuoha, mutta suurin 'Osa,turnCl!uksia on vuoden vaihteessa, Viime 1I'uodelta meillä on yhteen koottuna seuraavat tulokse,t: Kaakkois-Suomen Shakkipiiri. M-ryhmä: 1. A. G. 0 jan en (Hamina) 6 (7). 2. H. Laaksonen (Hamina) 5, 3,.-4. P. Mmttinen (Kotka) ja K. Kaunonen (Karhula) 4. 2.,1 u 0 kk a (loppukilpailu): 1. O. K 0 n t i ne n (Kotka) 2 1/ 2 (3). 2. V. iigviharju 2, 3. H. Lehvä 11/ 2 (kaikki Karhulasta). 3. luo k,k a: 1. K. S e p p älä (Hamina) 6 (7), 2. A. Koi,stinen (Karihula) 6, 3. T. Antin (Kotka) 5:, 4. A. Nieminen (Karhula) 4. Jukolan Shakkipiirin M-ryhmään tuli vain kolme pelaajaa, joten rurnaus peruuteniin u 0 k a n r y h m ä sen sijaan samiin käyntiin ja todettakoon siitä seuraavat tulokset: 1. J. Ä i jäi ä (Riihimäki) 7 1/ 2 (8), 2. V. Tahti (Riihimäki) 5, 3. T. Heikkilä (Hyvinkää) 4 112,4. R. Hurme (Hyvin.kää) 4 112, 5. A. SaHi (Riihimäki) 4. Lounais-Suomen Shakkiliiton mes'taruusturnaus pelattiin Turussa. M-ryhmä: 1. T. K e,to ne n (TuTS) 5 1/ 2 (7). 2. K. Arasola (TuTS) 5, 3. V. Tirkkonen (TSY) I. Tuomainen :. A. Alin 31, 6. R. Lindeman 3, 7. E. HHli1ä 2 1 h ja T. Helenius luok,ka: A-ryhmä:1. U.Sans't,e n (TuTS) 41 1 /2 (6). 2. O. Boström (TSY) 4 1 /2, 3. A. Jussila (Nousiainen) 4. B-ryhmä: 1. R. Sundell (TuTS) 4 1/ 2 (6). 2. K. Viekki (TuTS) 4, Niemimaa (TSY) u 0,k.k a: 1. P. S 0 pan e:n (TSY) 6 (7), 2. E. HeinO'nen (NO'usiainen) 6, 3. M. Vainio (TuTS) luokka: A-ryhmä: 1'.1. Vuodo ('TSY) 5 (6,). B-ryhmä: 1. R. Vanhala (TuTS). 5,1/2 (6,),2. T. Virtanen (TSY) 4. MATTI VESTU PORIN MESTARIKSI tiukan kilpailun jälkeen. Turnaus pelahiin syksyn a~kanc! kierros viikossa ja päätehiinkhpailu loppiaisena. Onnis,tuneen turnauksen 'jo'htajana toimi Aarne D u n der. Tulokset: 1. Matti V e s t u 7 1/ 2 (JOi). 2. Pauli Santanen 7, KalHe Haapanen ja Urpo Mantovaara 6, S. Aarne Järvinen 5, Björn Mustonen ja,lauri Vuorinen 4 1/ Tapio Talas,terä ja Jorma VarjonmCIJa 4, W. Risto Ormanto 3,1/2. 1'1. ReinO' SCI!arinen 3,. B-ryhmä (3.-4. luokka): 1.-2,. Hannu G r ö n '11'0' [,1 ja Aate Le' Ih ti m äk i 6 (8). 3. Veikko KO's,kineen S-1f2, 4. Juhani.Jäntti 5, 5.-6,. TO'ivo Forsström ja Heimo Tiainen 4 112, 7. Toi1l'0 Laine 3,1f2, B. E. IsoviHa,1 ja Leo Korte,[,ainen. K. KYRKI TURUN SHAKINYSTÄVIEN UUDEKSI PUHEENJOHTAJAKSI Turun Shakinys,tävien vli'osi,kokous pidet>tiin Turun HO'spitsissa. Seuran pulheenjohtaljan E. Latvian lausuttua läsnäo'li'jat tervetulleiksi ja luotua' lyhyen katsauksen kulunees een vuoteen, hänet valittiin,kokouksen puheenjohtajaksi ja sihte'erilksi M. Seppälä. Seuran uudeksi puheenjohtajaksi Latvion pyydehyä eroa valittiin K. Kyrki, uudeksi sihteeriksi E. Eloranta, rahas,tonhoita:jaksi S. Kem Hn, V'arapuheenjohtajaksi T. Tuominen ja 'kalustonhoitajaksi J. Välimäki. Tur-

15 I I 26 SUOMEN SHAKKILEHTI naus,toimikunnan muodostavat K. Armio, R. Lindeman, H. Heinonen }a varaua R. Happonen. AsiantuntiJjalautakuntaan valittiin V. Säilä, Keisala, Nummi ja varaea Hakala. Kokouksen päätyttyä suoritettiin syys,kauden blpailujen palkintojen jako. Tulokset kärkimiesten kohdalla muodostuivat seuraaviksi: Luokkaturnaus: A ryhmä: 1-'2.) O. Boström 'ja K. Kyrki 5,1/2 (7), 3) R. Lindeman 4 1/2. B ryhmä: 1-'2.) V. 1 i vai' i n e n (korotus 1 luolkan koepelaajaksi) ja E. K e i sai a 5 1 /2 (8),3) P. Huhtinen 5. - C-ryhmä: 1-2) K. Armio Ija: R. Happonen (II luokkaan) 6 (8), 3-4) A. Aaltonen ja E. Kronström 5 1/2. - D-rylhmä: 1-3) R. Berg, E. Hilanne ja T. Virtanen 8 (101) sekä V. Kirjonen 7 1/2. Kaikki korotettiin II! luokkaan. Non~stop turnaus: A-sarja: 1) K. Kyrki 10123',2) T. Tuominen 83:8, 3) O. Boström B-sarja: 1) E. Keisa,la 877,2) V. Iivarinen 7138,31) P. Huhtinen 69'5. - C-sarja: 1) K. A l' m i 0' 831'2., 2) L. Moisander 666, '31) R. Happonen 650:. Pikapeliturnaus: A-,sarja: 1) R. Li n dem 'a n 317, 2) I. Kanko 34, 3--4) E. Eloranta ja V. Kaitanen 25 1 /2. - B-sarja:l) M. Seppä1ä 3<7,2) P. Huhtinen 31 /2,3-4) P. Gönroos ja K. Kyrki C-sarja: 1) A. Har'kke 20i1f2, 2,) T. Maaniitty 2{]:, 3) T. Virtanen 15 1 /2. Monrad-turnaus: A-sarja: 1) R. Lindeman 211, 2) V. Kaitainen 17 1f2, 3') E. Nummi 15 1/2. - B-smja: 1) Y. La,tvio 15 1/2,2) L. Moisander 14, 3) J. VäHmäki 13,1/2' - C-sarja: 1-2) R. Berg ja A. Harkke 13,3) K. Armio j,ji/2' T. KERPPO TURUN TYÖVÄEN SHAKKIKERHON PUHEENJOHTAJAKSI Turun Työväen Shakkikerhon vuosikokouks,essa toimi puheenjohtajana T. Kerppo ja sihteerinä V. Nurmi. Kerhon toiminnan todettiin vilkastuneen. Toiminta- ja tilikertomus hyväksyttiin. Uuteen johtokuntaan valittiin yksimielisesti äänes,tykselttä puheenjohtajalksi T. Kerppo ja varapuheenjohtajaksi A. Alin. Sihteeri:ksi tuli K. Arasola, taloudenhoitajaksi O. Alho, kantt.hoitajaksi M. Mäkinen, kalustonhoitajaksi R. SundeH se,kä jäseniksi M. Elmeranta, T. Ketonen ja K. Ruos'tela. Tilintar'kas,taljiksi valittiin entiset T. Ursin ja A. H. Ruusunen, varallla K. Lindström ja U. Ruuskanen. Ansiomerkki,toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin K. Arasola. ARVOKAS PALKINTO LAHJOITUS Kelloseppämestari T. Lampi on lahjoittanut kerholle arvokkaan 'kier,topalkinnon, johon kuuluu 2G sm:n korkuinen käsin hgpe-as,ta,taottu shalkki.torni se'kä siihen kuuluvat kuusi pi'enoistornia. KiertopG'llkinnosta kilpaillaan kuudessa kerhon mestaruusturnauksessa, joiden voittajat lopuksi pelaavat 10rnin omistamisesta kelloseppämestari Th. Lammin - kerhon taloudellisena tukijana sen alusja pitäen toimine en ja viime syksynä kuolleen mes'enaoltin - muis,tolle omistetun turnauksen. OIKAISU Kerroimme viime vuoden 6. numerossa, ehä tunnetun problemistimme E. A. W i r ta sen laatimien tehtävien.iuku ylilttää Tämä Ue'lo on huomattavasti varrhentunut: Wirtasen tehtävien luku ylittää jo luvun l.ooo ja palkintojen luku ylittää 20:01. MONRAD-SYSTEEMIÄ selostetaan seuraavassa Suomen ShakkHehden numerossa.,toivomu'ksen esittäjille Turkuun ja Tampereelle. Tämä Hmoituksena SUOMEN SHAKKILEHTI Ulkomailta PÄÄTOIMITTAJA VAIHTUI TIDSKRIFT FöR SCHACKISSA Ruotsin Shakkiliiton äänenkannattajan nds'krift för Schac'kin päätoimittaja vaihtui, 'sillä tähänastinen päätoimittaja, lukuisten 8uomalais'tenkin,tuntema Jostein W e s t bel' g, erosi ja <tilalle astui Eric U h 1 i n Göteborgista. Westberg jää kuitenbn lehden vaki,tuis'eksi avustajaksi' ja Tukholman uutis,ten toimrtla:jaksi. Tidskrift för Schackin nykyiseen toimitusikuntaan päätormittajan Jisäksi umuluvat Ernst A h m anja Arne B e' l' g 9 l' e n. Lehden lopputehtäväosolston toimittaja A. H i 1 d e b '1' a n d on 'luopunut tehtä,väs,tään. LGpputehtäväosa8toa toimittaa toistaiseksi päätoimittaja Uhlin. TidskrHt för Schackin vuosikerta,19062 maksaa 11001: - Ija voi lehden tilata :kirjakauppojen, p08'tin tai toimi:luksemmekautta. ERIK LUNDINlN 6. RUOTSIN MESTARUUS Syksyllä pelasivat Erik L u n d i n ja E. A l' nl i n d, jotka jakoivat kesällä pelatussa: Ruotsin mestaruusturnauks,e'ssa voittosijan, 'jatko-ottelun, joka päättyi ensi:nmaini,tun voittoon 2 1/2-1 1/2. Lundin, Ruotsin shakkielämän tunnetuimpia nimiä., saavutti,täten kuudennen kerran maans'a mes,taruuden. KAARLE OJANEN voiltti Linköpingissä pelatun kansainvälisen turnauksen. Kilpatlu pelattiin aikana 6,.-7. l ja otti siihen osaa 16 pelaajaa. Suomesta kut'suttiin Suomen mes 'tari Kaarle Ojanen. Peliaika oli minuuttia. Tavallaan hidas,te.ttua pikapeliä. Turnaus pelattiin kahdessa päivässä läpi. Kotimaahan palattuaan Ojanen kertoi turnauksen, voitostaan huolimatta, olleen hyvin rasittavan. Hän puolestaan ehdotti peliajaksi esim. 310, minuuttia. Taistelu voitos,ta käytirn Ojasen ja tunnetun maaotte,lupela ajan Folke Ekströmin kesken. Tulokset: L K. 0 jan e n H 1/2 (15), 2. F. Eks.tröm 11, 3,. A. Fridh 10, 4. B. Hammar 9 1/2, U.Svensson, S. Nyman ja M. Christensen 8 1 b G. Carlberg ja T. Larsson 7, W.-12. T. Danielsson, G. Anderssen ja A. Remne,lgas 6 1/2. LARRY EVANS YHDYSVALTAIN MESTARI Vuodenvaihteessa New Yor'kissa pelatun Yhdysvaltain me'staruusturnauksen voitti 7 1 h pisteehä 1:1 mahdollisesta suurmestari Larry Eva n s, mutta tuloksen saavuttami's,ta helpgtti se, että poissaolollaan.loistivat suurmestarit R. F i 's che r, S. R e s h e vs k y, W. L 0 mba r d y ja A. B i s 9 u i e r. Puoli pistettä voittajasta jäi RobeI1t Byrne ja 'koko pisteen P. Benkö, Mednis, Seidman ja J. Sherwin. Muiden tulokse't olivat: E. Hearst 50 1 f2, Donald Byme 5, R. Weinstein 41 f2, Turner 4, Kramer 3,1/2 ja Bernstein 3. Turnaus ei :siis,tänä vuonna ollut yhtä vahva kuin viime vuosina yleensä. Epäilemättä on tähän osansa Fischerin ja Reshevskyn välisellä selkkaukseha, joka tullee selvitettäväksi oikeudessa. Evansin tulos ei sinänsä ole yllätys, sihä hän voitti YhdysvOlLtain mestaruuden ensimmäisen kerran jo 1961 selkä avoimen mestaruuden 19,51, 195,2 ja 19M, 'ja on viime vuosina yhä kehhtynyt. Kovan kilpailun tulokset ovat suurin piii1tein "normaaleja"; ainoan poikkeulksen muodostaa Weinstein, joka jäi parjon -alle normaalinsa. Uskomme silti hänen jo lähivuosina saavuttavan suurmes,tarin arvon. '2.7

16 28 SUOMEN SHAKKILEHTI GUIMARD JA KELLER OLIVAT ENSCHEDEN KANSAINVÄLISEN TURNAUKSEN VOITTAJAT Kilpailu pelattiin aikana :1 hollantilaisessa pildkukaupungissa Enschedessä. Argentiinalainen suurmestari, G ui m a r d ja sveitsiläinen kv. mestari Keli e r kävivät tasaväkisen tais,teiun v'oi,tosta, j'okaei kumminkaan ratkennut, vaan päättyi 5 pisteejlä Ita:savoittoon. Kolmanneksi tuli itävaltalainen ikv,mestari Dlickstein 4 J f2, sitten,8,eurasivolt 4,-5, Heidenfeld (Etelä-Afrikka) ja Wade (Uusi-Seelanti) 4, 6. Rells,tab(Länsi-Saksa) 31, 7. van de P'OI (Hollanti) 2 ja 8. van Go'Ol (Hollanti) J /2, ALUEIDENVÄLISEiN TURNAUKSEN LIEPEILTÄ Salzburgissa viime vuoden.lopulla peiattu itävaltalaisen A, D li c k s t e i n i n ja: R Te s c h n eri n välinen ottellu pääsystä alueidenvälis'een turnaukseen päättyi Itasatulokseen 3:--3. Oli 'Ote'tlavaavuksi turnaus tuloksen vertaileminen Sonneborn-Bergerin järjestelmän avuha, mikä, oli tietenkin mitä V'alitettavinta, Te'schner 'Oli onnekkaampi,ja voi,m pistein 27,75:--2:6,75. Neuvostoliitto e'si.tti vielä viime hetkessä yj.jättävän vaatimuksen MaaHman Shakkiliiton presidentille F, Rogardille, että entinen maa,ilmanme's'tarr V, Smyslov päästettäisiin Neuvostoliitton viidenneksi edustaja'bi' TukJholman alueidenväliseen turnaukseen, Rogard torjui sääntöihin vii,taten vaatimu'ksen jynkästi. Seurasi uusi, 'lievempi ehdotus: Smyslov 'Olisi päästettävä mukaan, jos jolm lurnauks'en varsinaisesta 23 osanottajasta jäisi pois, Tämänkin vaaltimuksen Rogard torjui ja lopuksi neuvostoliittolaiset edustajat peruuttivat sen, Sama kysymys 'Oli, samanlaisin tuloksin, ollut,esi1lä j'o Maailman Shakkiliiton kongressissa Sofiassa. Toimittajamme matkuslta:a Tukholmaan seuraamaan alueidenvälistä turnausta ja kertoo' näkemyksidän pelipaikalta SeUTaaVOiSSa numerossa:. Bobby Fischerin kertomaa: LehUmies pyysi suurmestari R. Fischeriä kertomaan tulevaisuuden suunnit,elmiaan ja niitähän,ei nuorelta suurmestariha puutu niinkuin seuraavasta: näemme. Fischer:Siitä on enemmän Ikuin sata vuotta, 'kun,lepe,tin asumiseni yhdessä äitini kanssa. MinuHa 'On Breeklynilssä vara.ttuna neljän huoneen huoneisto ja muutan sinne. Huoneisteon olen tilannu't Zlirichistä erikeisen shakkipöydän, joka maksaa.joo dollaria, Sitten minulle 'On televi'siesta tarjottu esii'ntymistilaisuus josta palkkio' on 5,001 doljari,a minuutiha - tietenkin hyväksyn tarjouksen, Tä~än 'jälke,en minulla en jo tilaisuus muuttaa ManhcrttaniHe. Minulla en valmisteilla!kirja, j'oka dsältää vi,isikymmentä parasta peliäni ja ilmestyy.. ~e vuonna 19,63, jona vuonna jälleen pelataan maahmanmes,taruudes,ta, - Nam Fischer kertoi aja,tuksiaan ja lukija päätelköön omansa RUOTSIN 10 PARASTA Rangi.Jistan viime vuode.j.ta, ovat,j.aatinee~ Stockholms-Tidningenin sha:kkitoimi'ltajat Z. N i 1 'S S 0 n, A, W eri e 'ja B. A h 1 b '0 m, Lista 'On sa'anut seuraavat ni'met: 1. E. Lundin, 2. G, Ståhlberg, S,.E, ArnJind, 4. Z, Nilssen, 5. S. Buskens,tröm, 6. E. Tons'son, 7. M. Jehansson, 8 B. Söderborg, g,. K. Sköld ja W. Ove Kinnmark, Lis1a on herättäny:t naapurimaass(l! valtavan kiistan j'a sanasodan, aloiotlajina ovat 'OHeet J. W e s t b e r g ja G, S t å h 1 be' r g, Puolu8'tajina tietenkin Hstan laatij at Suomen Shakkiliitto: Pi. R. Enarvi, Hki, Mannerheimintie 27. Siht. O. Kaila. Varapi ia ruots. siht. Gerh. Lindström, H :fors, Kaserng. 8 D (12191, hem ). Tal.h. F. Laitinen, Hki, P. Roobertink. 2 (628484, ko ). Postisiirtotili VR:n Shokl<i (Rautatieläisten Shakkiliitto). Pi. V. Reini, H :ki Hämeentie 72 B. Siht. B. Breider, Pasila, VR-talo 4 C 3. Suomen Tehtäväniekaf. Pi. O. Kaila, HKl-Lauttasaari, Haahkalie 13 A 5. (674522). Siht. V. Hynönen, HKl, Sturenkatu 25 B. Postisiirlotili Al<ateeminen Shokkiliifto. Pi. E. Aallio, Tikkurila. Postisiirtotili Alkon Shokkil<erho ry. Helsinki, Salmisaaren ranta 7. Pi. M. Vako, Lauttasaari, Isokaari 1 A 4 (30781). Pelaa: to Helsingin Shakkiklubi. Siht. Bo Nyren. Pelaa: Iso-Roobertink. 36 D 51 ma ja to Helsingin Yleinen Shakkiseura. Pi. A, Klemetsö, Merilullink. 11 B (666821). Siht. H. Haantola, Untamon!. 12 A (795011), Pelaa: Vuori katu 4, ke ja pe Helsingin Rautatieläisten Shal<kikerho. Pi. K. Neuvenen, Etelä-Makasiinink. 5 B 13. Siht. R. Bäckman, Rautatiehallitus (10371/259). Pelaa: H :gin aseman Kerholassa ti klo 19. Suomalainen Shal<kikerho. Pj. J. Vähätupa, Munkkiniemi, Tallikuja 2 B (to 10981, ko ). Pelaa: Pelipaikka neuvotaan p, Espoon Shakkikerho. Pj. ;< Wahlstedt (409259). Siht. T. lautiärvi (409439). Pelaa: Myllykylän kansakeululla keskiviikkoisin. Hämeenlinnan Shakkil<erho: Pi. K. Sipi, H :Iinna, Parelantie 1 A 8 (te 23541/21). Siht. K. laurinen, H :Iinna, Raatihueneenkatu 4 A 3, (te 23037). Pelaa: Kansalliskerho, Palokunnank. 20, ma , Nuorisokerho, Parolantie 17, ke Imatran Shakki -48. Pj. M. Urpalainen Tainionkoski (2396). Siht. P. Virolainen Tainienkoski (2091). Jakobstads Schackklubb. Pj. E. Sjöhelm, Pietarsaari, loveret 1. (43). Siht. B. Grönroos, Isok. 15. (156). Pelaa: Strengbergin iuhlas. Ii Joensuun Shakkikerho. Pj. Arvo Pippuri, Ahtelankatu 5 (3117). Pelaa: Hetelli Pielishevi ma ja pe Jyväskylän Työväen Shakkikerho. Pj. O. Peippo, Käyräkatu 9 B 23 (te 14720). Siht. V. Huttunen, Tellervenk. 17 B 12. ( ). Pelaa: TyöväentalO' ma Kajaanin Shakkikerho. Pj. Jehannes Virkkunen, lamminkatu 31. (to 2518, ko 2509). Siht. ArvO' Peltenen, Puistelantie 10 (2647). Pelaa: Peliisilaites ti Kouvolan Shakkikerho. Pi. S. Virta, Virkamiestalo (ko 3482). Siht. l. Vallasvuo, Männistönt. 3. Pelaa: Kymen KartanO' ma ia pe Kokkolan Shakkikerho. Pj. H. Lindqvist, Kustaa Adolfinkatu 20 (3003). Siht. S. Snellman, Ouluntie 53. Pelaa: Kekkelan Säästöpankin kerhohuone pe Kotkan Työväen Shakkikerho. Pj. T. Kallio, Ketka, Puutarhak. 25 A 6. Pelaa: Keskuskatu 20 piharakennus ti klo' Kuopion Shakkimiehet. Pi. O. Järvinen, Raivaaiantie 3 (te 13904, ke 20531). Siht. N. Saadetdin, Ruotsinkatu 31. Pelaa: Kaupunginhetelli ti ja te Lahden Shakkil<erho. Pi. Reino Eskola, Kulmakatu 1 B 33. Siht. Pekka Eloranta, lahden katu 18 F 53. Pelaa: Vapaudenkatu 4 a I kerros ma ja pe , Lappeenrannan Shakkikerho. Pi. S. Kaipa, Lappeenranta PK:n asuntelo. (12865). Siht. S. Hakkarainen, Kouluk. 45. Pelaa: Nu'Orisotalo pe 18.

17 Lapuan Shakkiseura. Pj. Mikko Huhtala, Lapua (to ). Siht. Joel Sorasalo, Lapua (31 698). Kirjeenvaihto sihteerille. Mikkelin Shakkikerho r.y. Pj. M. Orava. Siht. K. Pyymäki, Rauhaniementie 11. Tal.hoit. O. Tapanila. Pelaa- Oy Länsi Savon kerhohuone. Mäntän Shakkikerho. Pj. E. Sairanen, Mänttä. Siht. P. Perkola, Mänttä. Pelaa: Mäntän Klubi ti 18.30, Ammattikoulu to Partlisten Työväen Shakkikerho - Pargas Arbetares Schakklubb. Pj. Erik Höglund, Prästgårdsmalm 9 B. Pelaa: PK Oy:n kerhohuone ma ja to Porin Shakinystävät. Pj. P. Santanen, Kiertokatu 7 B 18. Pelaa: Valtakatu 20 ke Riihimäen Shakinystävät. Pj. P. Äijälä ja siht. O. Miilumaja, moi. os. Riihimäki, Keskusvankila. (245). Savonlinnan Shakkikerho. Pj. O. Karjalainen, Asema-alue, (2669). Pelaa: Seurahuone ma ja pe Tampereen seudun shakkipiiri. Siht., rah.hoit. ja kiri.vaihto P.-E. Aalto, Kirkkokatu 10 B 16 Tampere (24554). Tampereen Shakkiklubi. Kirkkokatu 10 B 16. Siht. R. Helin, Satakunnank. 37. A. Pelaa: Ravintola Tuotanto, Hämeenk. 26 ma ja pe Tampereen Työväen Shakkikerho. Pj. E. Hindberg, Teiskontie 13 E 59. Siht. Heikki Salminen, Takahuhti, Takahuhdintie 40. Pelaa: Liikeväenkerho, Sukkavartaankatu 9, keskiviikkoisin ia joka kuukauden toinen ja neljäs tiistai Valmet Oy:n Shakkikerho. Pj. V. Vadem, Kaleva, Teiskonk. 7 C 93. Siht. T. Sainio, Tampere, Tuomiokirkonk. 10. Toijalan Shakkikerho. Pj. V. Salonen (1371). Siht. M. Pernu (1455). Pelaa: Toijalan Seudun Osuuskaupan kerhohuoneito ti ja to lounais-suomen Shakkiliitto r.y. Sydvästra Finlands Schaddörbund r.f. Pj. V. Säilä, Turku, Linnank. 57 D 7. Turun Shakinystävät. Pj. K. Kyrki (ko to 21341/145). Siht. E. Eloranta, Ilpoistentie 62, Turku 16. Turun Työväen Shakkikerho. Pj. T. Kerppo, Kristiinank. 5 (12190). Siht. K. Arasola, Betaniankatu 2 A 16. Varkauden Shakklkerho. Pj. P. Laine, Mikkelintie 15, (2718). Siht. R. Johansson, Unnukank. 16 (3676). Pelaa: Ammattikoulu ti ja pe Hinta 150:- Mikkelissä Oy. Länsi-Savon Kirjapaino

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 &

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 & ö '" q, [1 '" :J '-' CI :> ;'1 c: C G 0 ~ 0 e- D (,; t;; ::, (.) '" G ~'j 0 :) ('OOOt'O GO,..0 {;;"' C.000(l~O?t>"'G",r~o

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

";::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 "G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo

;::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo U",o-"'vD"'",;:,C00iiO';;O "do",,,/.;l~"'i:."'(.1 b",,,,, ""J-OQIi>U,,,.:l "OQ;:;.,"''''ol>t>00(>j(;000 $o",a;;;'gd04ö@ S VöÖ ~OOOOOOC;frO~"'OCOD ~,o':-"'oö(:logc:oooo ni!j';':;;'d00>qoogo

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Artur Jusupov ja Anatoli Karpov valmistautuvat ehdokasottelupeliinsä Lontoossa

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

::::::::::>0 soa. I e.1 O::;'000~ODOOOO 2- 0" 0 0. " 0 DOc, 0 Q 0 0 0 Q 0 " 0 0 0. ~00000'lQO( "''''0''00 ';;';'Ö~"'[>f2D000GC,QO('c..

::::::::::>0 soa. I e.1 O::;'000~ODOOOO 2- 0 0 0.  0 DOc, 0 Q 0 0 0 Q 0  0 0 0. ~00000'lQO( ''''0''00 ';;';'Ö~'[>f2D000GC,QO('c.. OOOOo.'i';;:;",,>OC.0GQG-QI:) "'(;G~D;;a0Q&."'C(;;00oJ. i:>00&(-7'~u(le~cio",,jod{] fjöeo":i:l,,"o~'()0;j;;'o:)c B/,;l$"'(l'Oor.;

Lisätiedot

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT 6 1994 NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA .. SISÄLLYS 6/1994 115 Pääkirjoitus 116 EtVaSin juhlaturnaus 131 Uudet Eloluvut

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o  r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.)

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) FIDE:N EHDOKASOTTELUT KOTIMAISIA TULOKSIA 5 1995 ALUETURNAUS KV. KILPAILUJA SISÄLLYS

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Helsingin ylipormestari Kari Rahkamo on innokas

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Sarjatilanteet 9.2. kierroksen jälkeen: Mestaruussarja

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

.JC~,_v~v,-. ;::>~:.) "'; N:o 7 A 1961

.JC~,_v~v,-. ;::>~:.) '; N:o 7 A 1961 .JC~,_v~v,-. ;::>~:.) "'; N:o 7 A 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:- Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN SIL4.KKILEHTI Helsinki, H u m ali s t 0 n k. 15

Lisätiedot

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ~1aa il man kärk i : 1. Ana to 1 i Karpov (SU) 2. Garri Kasparov (SU) 3. Viktor

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa.

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa. 35 "1luotta Suom~n SHAKKI Muistoja aikojen takaa Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: 1924--31: päätoimittaja Ilmari Rahm, avustajat H. Hindström, E. Malmberg, A. Rautanen, J. Terho, Y. S. Nilsson,

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4 1. Volvo! Thle ään oikeita valintoja ja tehokkaita ratkaisuja.

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972!  luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen.

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. NAISTEN ALUETURNAUS KOULULAISTEN PM 3 1995 SEURAJOUKKUEIDEN SM PCA:N EHDOKASOTTELUT SISÄLLYS 3/1995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

MAAILMANMESTARUUS OTTELU

MAAILMANMESTARUUS OTTELU Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MAAILMANMESTARUUS OTTELU Kasparovin ja Karpovin neljännen MM-ottelun ensimmalnen

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KESKELLÄ MAAILMANMESTARI GARRI KASPAROV VASEMMALLA PUOLELLAAN NEUVOSTOLIITON

Lisätiedot

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 1993 SISÄLLYS 6-7/1993 179 Pääkirjoitus 180 Nuorten

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot

SUO " EN" E S T ARI T

SUO  EN E S T ARI T Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 055-8096 SUO " EN" E S T AR T KAARLE OJANEN LEENA LATNEN Kaarle Ojanen (64) saavutti.

Lisätiedot

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI.

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. ac VOLVO 740 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS SM~LnGA EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS 993 SISÄLLYS /993 339 Kerhojen kokous 340 MM-ottelut 345 Euroopa-Cup 348 Shakkia Brasiliassa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKIN OSKARIT XXII Shakin Oskar-äänestys järjestettiin tavanomaiseen tapaan

Lisätiedot

SUOMEN SNA II. Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) N:04

SUOMEN SNA II. Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) N:04 SUOMEN SNA II Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) 1978 N:04 1 JU.. SUO M E N S H A K K 1 PER T T 1 P 0 U T 1 A 1 N E N 1 N M EMO R 1 A M PERTTI POUTIAINEN 5.12.1952-11.6.1978

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

SUOMEN. SHAIlI. Jefimov-Dorfman, Beltsy 79 Musta on viimeksi pelannut Lg7xLh6. Onko valkean nyt pelattava Rxf6+? (Sommitelmaosasto) N:o 6

SUOMEN. SHAIlI. Jefimov-Dorfman, Beltsy 79 Musta on viimeksi pelannut Lg7xLh6. Onko valkean nyt pelattava Rxf6+? (Sommitelmaosasto) N:o 6 SUOMEN SHAIlI Jefimov-Dorfman, Beltsy 79 Musta on viimeksi pelannut Lg7xLh6. Onko valkean nyt pelattava Rxf6+? (Sommitelmaosasto) 1979 N:o 6 KILPAILU- JA TAPAHTUMAKALENTERI marraskuu 1979 - syyskuu 1980

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8 SUOMEN SHAIII Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) 1976 N:o 7-8 uotjien 1-1 A.< K I N:o 7-8 Suomen KeskusshakkIliiton,

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot