~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~ / r-----

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r-----"

Transkriptio

1 ~uomf2.n IH.4Jl~ ~I r----- ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~ / Lehtemme pääloimiiiaja Altti Salo i 1 a vastaanottaa 50-vuotispäivänään Suomen Shakkiliiton lähetystön tuomana lahjana shakkikellon. Vasemmalta: A. Saloila, Ari 11m aku n n a s, Risto E n a r v i, Osmo Kai 1 a ja Gerh, L i n d sir ö m,

2 I J 1, Me," k I~ i pii. ;., i ii Erhard A. Björklu~d 70-vuofias K:IIIII'('('I'i II. :;iil'lyi IlcJ~mgm kaupungm vesljohtolaltoksen pa]velllk:;(',';j:l,'liikk",'ii" kollljisen vuotta sitten, H~.n on, k,uulunut Helsingin Sllil k k i k II ti Ii i II v 111 ){k~ia 19,07, V~onna. 191? ha:n VC?I!tl.s~IT\ana vuonna lahjoildllll II..J,Kmjalalsen plkap~llmaljan Ja PItI slta useaan otteeseen haiiilss<i:1i1 v Itt{~{~nsä 35 vuoden aja~. Osallistui 1912 pohjoismaiden shakkikollgi'c':;:;ill '1 luokan!~rnaukseel'l:'" J?ssa. 4 1 /? piste~llä 9 :stä jäi palkinnotta, I',V:;,V I.I,{' 1 i I.ii miin Jalke~n syrjassa kilpallushak~sta, 1.?20-I~yun alkuun, kunll{'s 1,,V Icissuomalarsessa turnau.ksessa Helsm.glssa kesakuussa 1922 jakoi 4,!i, palkinnon ev.lu~tn. Enk, Malmbergm kanssa, jonka jälkeen Oll osall istullut HSK:n tolmmtaan Ja on edelleen kerhossaan kunnioitettava vasl.u:;taja kenelle tahansa.. Kurt He r r m ann 60-vuofi':!s l~ Suomen Shakki liiton pu.. heenjohtaj~ , Tu~nettlln alkomaan myös vahvana 1 luokan p{' laajc:nc:. varkuttaen TammIsaaressa 1915" Turussa 1920 ja sittemmin HeIslpglossa, Jossa kuului Helsingin Shakkiklubiin. Sotien jälkeisinä vuosina han ei ole ollut mukana aktiivisessa shakkitoiminnassa, Kosti M a r t J: i n en 60-vyoiias, Työväen Shakkiliiton puheenjohtaja :-4,~, monmkertamen varapuheenjohtaja, edustaja Suomen,KeskusshakkIhItossa, Sompasaaren kesäturnausten «sielu«suomen Shakm ansloitunut asiamies v:sta 1943 alkaen ja paljon muuta. Kosti ~,arttrsen pltkäaikair:~r: ~?-akkityö liittonsa ja seuransa Helsingin Työvaen ShakInkerhon pllri,ssa 0:n ollut väsymätöntä, uutteraa ja uhrautuvaa, J?~ka,mer.~~!1s on suuri~r::ol~en kofw maan shakinharrastukselle ja erit:yisesh tyolalsten shakkipllrellle, Jotden keskeisimpiin henkilöihin Marttmen edelleen kuuluu.. Ali:ti Salo i 1 a 50-.:lUotia~ ~. Suomen Shakin päätoimittaja v,sta 1943 alkaen seka lukmsten shakklpalstojen toimittaja vuosina :-:-1954, ym. Merkkipäivän onnittelijoista mainittakoon: Suomen Shakkih~t~,o, Työväen Shakkiliitto, Suomen Tehtäväniekat Keski-Suomen Shakk~.llltio, Helsingin Shakkiklub.~,..Helsingin.Shakki~iehet, Helsingin Työva~n Sh~kkIkerho, Turun Tyovaen Shakklkerho, Tikkakosken Työväen OPIstO, Nr-sulan"Osuuskassa,.Suomen Aliupseeriliitto, Suomen Alipäällyston ~al,sten I:llttO, VIrk~mleslll~to, Luonetjärven Alipäällystökerho, IImavolrr:len E~lk~nnan Ah~p,seerIyhdl~tys, Kanervan Kirjapaino, Yhteisk~r.~<:tpam?, Lansl-Savon Klf]apamO, Jne, sekä parisatainen yksityishenkllolden Joukko (joille jokaiselle tässä esitän parhaimman kiitokseni! - AS). Frans Se 1 e n i u s 50-vuo~ias Turun Työväen Shakkikerhon syntysanojen lausuja, perustajajäsen sekä sen puheenjohtaja perustamisesta alkaen, lyhyttä väliaikaa lukuunottamatta, Kerhonsa tarmoka.s Ja puuhakas toimen mies. Työväen Shakkiliiton liittohallituksl'ssa,,111ttonsa edustajana Suomen Keskusshakkiliitossa Suomen Shakin :111- sloltunut ja pitkäaikainen asiamies jne" jonka me;kkipäivänä kunnioi1. tavash yhdymme onnittelijoihin!,turun Työväen Shakkikerho 20-vuotias Työväen Sh:J\d, i 111ton suurm jäsenseura, jonka jäsenmäärä on jo kauan ollu1. 1 IiO:11 jl:1 remmalla ~uolella. Toiminnallisesti kerho on myös noussu1. 111:1:111 ('Iil! volmaisimpien shakkikerhojen joukkoon. Erikoisen tunnusti! k':{'1! 'l'1i'1's'll jäsenistö ansaitsee pelaajainnostaan, sillä esim, kerhoturnauksiill (111 vl':"i'lsä osallistunut noin 75 % jäsenten lukumäärästä. MainiHalwoll vil:lii ::,' kin! että jo v, 1938 kerhon kevätturnauksissa oli mukana 1)('I'iil.i 1:::: 1'" laajaa. Maan shakkimestari- ja 1 luokkaan kerho on k;t,;v:t1i:iiiit! ::1111- ren joukon vahvoja ja nimekkäi,tä pelaajia. Maan sh:lkkiviiki j:l Iliid"11 mukana Suomen Shakki onnittelee lämpimästi toimek:ts1.:t,':ii:lki,ik"i'llli:j! N:06 LOKAKUU 1954 SUOMrlEN S lt1la lk lk ][ Suomen Keskusshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työvå('n Shakkiliiton ja SuomNl Tehtäväniekkojen iiänenkannaita,i:t r~~altti ~_A~' 0 T~l~ ~-Osolte: II E J.. S 1 N K 1 - T Ö (j!, ö, Messeniut:senk. 7 B SUOMEN SHAKKI I TIJ~AUSMAKSU 1954 POSTISIIRTOTILIT II e 1 s 1 n k i 1/ vsk. 450: - mlt Suomen Shakki I 1 I Messeniuksenkatu 7 B 50 Ulkomaille 550: - mlt Altti Saloila Puh. 44& 306 Ilmestyy 8 numeroa Osoite HELSINKI Maailman Shakkiliiton XXV. kongressi ""1 I FIDE:n xxv. kongressi pidettiin Amsterdamissa , 9, 1954 välisenä aikana ja siihen osallistuivat Suomesta FIDE:n 3, alueen varapresidentti toimitusjohtaja Ari 1 l m aku nn a s sekä valtuutettuna edustajana kihlakunnantuomari Eino Hei l i m 0, Ensinmainittu on pyynnöstämme kirjoittanut selostuksen kongressista, josta selviää siinä tehdyt päätökset, Lisäksi viittaamme edellisen kongressin selostukseen Suomen Shakin numerossa 8/195:3 sivulla Toi m i t u s, Saltsjöbadenin kongressissa 1952 muutamia viikkoja shakkiolympialaisten jälkeen, Argentiinan Shakkiliitto pyysi järjestettäväkseen Maailman Shakkiliiton kongressin vuonna 1954 Buenos Airesiin ja anoi samalla XI shakkiolympialaisten järjestämislupaa, Vuoden 1954 kongressista ja shakkiolympialaisten järjestämisestä kilpaili samanaikaisesti Brasilia, joka olisi sijoittanut kisat juuri tänä vuonna 400-vuotisjuhlaansa viettävään Sao Paulon kaupunkiin, Ottamalla huomioon Argentiinassa tapahtuneen valtavan shaki,llisen kehityksen ja tarjouksen edullisuuden, molemmat päätettiin antaa Argentiinan järjestettäviksi, vaikka Sao Paulo tarjosi samat taloudelliset edut. Muulle maailmalle ovat vähemmän tun nl'ituja ne vaikeudet, jotka Argentiinan Shakkiliitolla on ollut sitoumuksiensa lunastamisessa, 0{'rnrninkin kun se Fl- A. Ilmakunnas DE:n XXIV kongressissa j 11l1oiiti valmistelujen olevan käynissä, ja vi{'lii Jl i in myiihii~ill kuin maalis-huhtikuussa 1954 Neuvostoliitto-Argentiina shakl{imaaottelull aikana ilmoitettiin asian olevan kunnossa, Sen vahvistukseksi koko shakkimaailma sai virallisen kutsun sekä kisoihin että kongressiin. Puuttui. ainoastaan ilmoitus lähtösatamista tai lentolinjoista, joita FIDE:n presidentti F, R 0 g a r d tämän tästä tiedusteli. Kun tätä lähtölaukausta ei kuulunut ia muu maailma alkoi hermostua lähtöajan lähetessä, vuoti Rogardin tietoon Brasilian kautta, että kisoista Buenos Aires'issa ei tulisi mitään. Tilanne oli tällöin Maailman Shakkiliiton päämajassa kaikkea muuta kuin miellyttävä. Näinä jännittävinä hetkinä presidentti Rogard neuvotteli varapresidenttiensä kanssa,

3 Jf)4 SUOMEN SHAKKl joita heinäkuussa Ruotsi-Neuvostoliiton maaou('illll ;lik;iii;1 "I,',',k(di Tllkholmassa. Asiat kehittyivät kiihtyvällä vauhdilla, 11~11'lii/\lI(('rikan varapresidentin, tri J. C. La u r e n s i n pyy tämä aikil kllllli 1"1' ,ia vetoomus Argentiinan presidentti Peron'ille jäi ilman l::1:1. '!'iillliin vuoksi oli Argentiina pakoitettu peruuttamaan sekä kisat etui k"lll~r('c:~:ill. Juuri näinä hetkinä hollantilaiset tarjoutuivat vast;)an()t1;lllla:lll ;,ekä kisat että kongressin ja niin säästyi shakkimaailma lisii]jdlynlyksilt~i. FIDE:n XXV kongressin kulusta on julkisessa sanassa ()lil1t vain :mppeita tietoja, joten on paikallaan kertoa sen tärkeimmistii piiiitiiksistä. Kongressi piti istuntojaan tunnetussa Kransnopolsky-nimisl'ssii sullr'botellissa Amsterdamissa elokuun 28 päivän ja syyskuun 3 päiviin viilisenä aikana presidentti Folke Rogardin johdolla. Järjestäjät hoitivat,kongressin järjestelyn kiitettävällä tavalla. Edustettuina oli 25 maata, joista osa, mm. Suomen edustajat E. II e i Ii m 0 ja A. II m aku n n a s saapuivat myöhästyneinä. Juoksevat asiat, kuten pöytäkirjojen ja tilien hyväksyminen ja tarkistus, suoritettiin joustavasti. Jopa Argentiinakin selviytyi suorittamalla erinäiset sähke- ja postikulut ja lahjoittamalla 1000 Sveitsin frangia Rubinsteinin avustusrahastoon. Vuoden 1954 alueturnaukset todettiin osittain suoritetuiksi ja osittain olevan käynnissä; ainoastaan Neuvostoliitto pyysi ja sai lykkäystä naisten turnaukselle 1 päivään lokakuunta 1954 ja miesten 1 päivään huhtikuuta Lykkäyksen aihe oli vuoden 1954 loppupuolella pelattavat maaottelut mm. Argentiinan kanssa. Länsi-Saksan ehdotus pakollisesta 30 siirrosta tasapelissä hylättiin, mutta jos suur- tai kv, mestarien taholta esiintyisi. t8,ssä slj.. hteess::l,,ilmeistä kurittomuutta, niin jäi tuomarin harkinnasta riippuvaksi ryhtyminen kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Ehdotukset kauko- ja teleshakin sekä sokeain shakin turnaussäännöiksi hyväksyttiin. Pelaajan muuttaessa kansallisuuttaan määrättiin 2 vuoden aika, jonka jälkeen pelaaja on edustuskelpoinen uudelle isänmaalleen. XII shakkiolympialaiset. Neuvostoliitto anoi Kansain shakkikisoja v. 1956, johon kongressi mielihyvin suostui. Taloudellisina etuina ovat pääasiassa vapaat matkat valtakunnan rajalta pääkaupunkiin ja takaisin, asunto ja huolto kilpailun aikana. Kun kilpailun järjestäjät neuvottelevat pitkämatkaisten avustamisesta ja on odotettavissa myös uusia jäseniksi liittymisiä, voitanee yhtyä presidentin toivomukseen, että koko shakkimaailma kokoontuisi näihin shakkikisoihin. Henldlökohl:aiset kilpailut. Alueitten välinen turnaus liittyy v kongress~n paikkaan ja ovat siinä ehdolla R.uotsi, Saar ja Hollanti. Naisten haasteturnauksen, joka pelataan Moskovassa 1955, osanottajien luku korotettiin 18:sta 22:ksi, kuitenkin niin, että alkuktlpailu pelataan 2 tai 3 ryhmässä ja loppukilpailu 12 alkukilpailuista parhaiten selvlnneitten l,esken. Nuorten maailmanmestaruuskilpaijluja v anoivat Ranska ja Belgia. Jos Ranska ei tahdo käyttää etuoikeuttaan mennessä saa Belgia kilpailut. Maailman Shakkiliiton sisarjärjestöt. Maailman Ylioppilaitten Liit()1l (1' Union Internationale des Etudiants U.LE) tämän vuoden huhtikuuss:l järjestämät kilpailut Oslossa tunnustettiin akateemisen shakin joukkw' rnaailmanmestaruuskilpailuksi ja voittanut Tshekkoslovakian joukkue SI'Il arvon omistajaksi. Vastaisuudessa nämä kilpailut suoritetaan Maailman Shakki'liiton w() jeluksessa ja liitto nimeää niille ylituomarin. Vuoden 1955 mestaruuskilpailun järjestää Ranskan Shakkiliit.t() yhd( ::::ii U.I.E:n kanssa. Kilpailuissa noudatetaan Maailman Shakkiliitoll k:iii:;:lin shakkikisojen turnaussääntöjä. Turnaukset ovat mahdollisuuksien mukaan järjcsh'{(.iivii k(':-:iil'hlli('1l SUOMEN SHAKKI 165 aikana. Jos Ranskan Shakkiliitto ei järjestä näitä kilpailuja, jäävät.. n~ R otsin hoidettavaksi. Insinööri J. Sajtar Tsh~kkoslovak~asta on tall.a h~kellä akateemisen shakin työteliäimpiä ed';lsta.jia. ja M.aa~lman S~akklliiton Keskuskomitean jäsenenä hänellä on ermomamen tllalsuus tyoskennellä myös tämän lhton hyväksi..... Kaukoshakki sai oman Pysyvalsen komitean vuoden 1958 kongressiin saakka seuraavin kokoonpanoin: Puheenjohtaja: Ljuban Jo k s a, Jugoslavia. Jäsenet: Olav B a.r d a, tri V. F a i g 1, H. G 0 10m b e k, H. R i t t n e r, O. P 0 r tel a Ja C. P u Samoin r d y. sai tehtäväshakki oman pysyvalsen.., k oml 't eansa vuo d en 1958 kongressiin saakka ja sen kokoonpano on seuraava:. Puheenjohtaja: J. R. Ne u k 0 mm,.unka.ri, ~ijais~naan V. Ra % 0 s 1 n, Neuvostoliitto, l.nen varapuheenjohtaja R..K 1 P P 1 n g, Englant:, 2.r:;;D varapuheenjohtaja N. P et r 0 vic, JugOSI.~VI~, 3.nen varapuheenjoht~jan nimiuää Neuvostoliitto mennessa, slhteen: A. N a g 1 e r, S;r~ltsl, jäsenet: R. D ii n n h a u p t, L~Saksa, Vmcet. L. E a t,o n, USA, 01 p, F e e n s t r a K n i per, Hollantl, Leon M a r t.l n, f{anska, V, P a c h m a n, Tshekkoslovakia ja A. E 11 e r m a n, Argentllna. Maailman Shakkiliiton julkaisu. Liiton julkaisu on.:t.uottanut ~uolta. Yleensä sitä tilataan vähän ja Tshekkoslo:vak~~n Sha.kl~~:llltt? on k::rsll-::yt tappiota. Lehti päätettiin julkaista vuosll1eljan!leksltt~:.n Jll:. suoslteltl:.n jäsenliitoille pakollista tilauttamista, 1 kp~ kut~km 50~.~as~nta.kohtI..T:~.: mä merkitsisi esim, meille 6 numeron tllaa~llsta, mita ei VOItane pltaa kohtuuttomana. Lehden toimituksessa tehthn muut.os,. JOn.k~ mukaan nykyinen päätoimittaja O. Opocensky siirtyy aputoll1'llttaja~sl Ja ~udeksl päätoimitta.jaksi valittiin trio J.osef Louma (Tshekkoslovakla). TIlaukset voidaan lähettää FIDE:n toimistoon Tukholmaan Edellä mainitut kysymykset olivatkin kongressm t.arkem~ma~. K~lkkien keskeisin tapahtuma oli luonnollisesti. XI s~akklolym.plala.~set, J?tka vaativat osansa kongressin huomiosta Ja, kalkes~a kl~ree~sa lyo~lln lukkoon kansain shakkikisojen turnaus säännöt kaikkme vlrhe.ll1een,. Jotka olivat niihin soluttautuneet. Presidentti ja ha~lituks.~n toimenpiteet, jotka johtuivat kisojen ja kongressin siirrosta, hyvaksyttlln tunnustuksen sanoin. Vaalit. Vaalit suoritettiin harvinaisen y.ksimielj.~yy~en vallitessa ja täysin salaisesti. Senjälkeen kut:. asi~n?m~lselta 011 hedus~eltu su~stumusta uuteen vahntaan, pyydettlll1 klrjalbs~.t ehd.otuks~t,. Jotka tai kastuksen jälkeen hävitettiin. Tuloksena 011, etta. pr.esl~enth Ja m?net yara: presidenteistä olivat tulleet yksimielisesti vahtulksl yarapresl.de!lh.t tr: J. C. Laurens, Argentiina ja M. Herman, Ranska tuhv.~lt ykslmlehse~h valituiksi seuraavassa äänestyksessä. Saman menetelman avulla vahttiin myös muut keskuskomitean jäsenet, itseoikeutettuja lukuunottamatta. Uusia arvonimiä. Vuodesta 1949 lähtien Ma~lilman Sha~~iliitto on ja. kanut arvonimla kansainvälinen suurmestal'l', kansm~valll1en lne.s~al'l, kansainvälinen naismestarli ja kansainvälinen t~!o~nalfl. JokavuotI~ls~~ kongresseissa punnitaan tehdyt ehdotukset Ja talla kerralla arvommla annettiin seuraaville: Suurmestarirn arvo: W. U,nd c k e r (Länsi-Saksa), I. Kas 1: dan S t 0 1 t z (Ruotsi) ja L. P a c h m a n (USA), G.. B a r c z a (Unk~n), G. (Tshekkoslovakia). Edellä mainituista G. Stoltz J~ I. ~ashd~!l smvat. arvonsa vanhojen ansioiden perusteella, muut edelliset?- Jaon Jalkeen pidetyissä kilpailuissa saavuttamansa vaatimusten mukaisen tuloksen perusteella. h k (K d) R Kansainvälinen mestarin arvo: tri F. Bo % a t y r t s 11: ana a,. Tor a nai b ero (Espanja), A. W. D a k e Ja.N. T. W h 1 t a k e r (USA), G. K 1 u g e r (Unkari), H. Bo u w m e e s t erja H. K ra m e r (HollantI),

4 166 SUOMEN SHAKKI J. BaJanel (Romania), V. KortsI:t.noi,. N. N('.irn('1.dinov, R. HoI m 0 v.~a S. F u l' m a n (Neuvostolutto) Ja H. 1 v k () v (.Jugoslavia).. Kansamvahsen tuomann arvo: H. HeI m s (USI\), 11. C () 1 () m b e k (~nglantl), L. Szabo.Ja tri A. Vajda (Unkari), 1,. I'(',,( () (Italia), tn S. H e~. se t h (NorJa), A. N a g 1 e r (Sveitsi) ja 1. Il () II ei a l' e v s k i (N euvostolutto). Vuoden ko~gressi... yuoden 1955 kongressin paikasta, johon tavallaan Sldottrm. alueitten valmen turnaus, käytiin mielenkiintoinen kilpailu. RuotSI 011 ~eh~;y~ k~~k~?komitean istunnossa esityksen ja ilmoittanut olevansa. valmis Ja~Jestam~an v alueitten välisen turnauksen ja k~:mgressm. ~un esrtys tull kongressissa käsiteltäväksi, niin Saarin energmen edustaja prof. Jos t anoi sekä kongressia että alueitten välistä turnausta. Näitten lisäksi Itävallan edustaja uusi v tekemänsä anor:::uksen saada. v kongressin Wieniin. Hollanti anoi alueitten välista turnausta Ja Luxenbur% ta,as v kongressia. Prof. Jost pyysi aikaa neuvotellakseen hallituksensa kanssa ja saadessaan siihen suostumuksen, pinkasi heti sähköttämään hallitukselle en. Jos Saarin kanta tulisi kielteiseksi, saa Ruotsi miettimisaikaa 15 päivään marraskuuta Siinä tapauksessa, että Ruotsi ei käytä o~keuttaan saa Hollanti ~~u.eitt.~n.välisen turnauksen järjestettäväkseen ja Luxenb~rg kongressin JarJestamlsen vuonna Itävallan kohteliaasti luopuessa tästä kilpailusta. H:nkilöhahmoj~ ja j?h.la.~u~tua. XXI.kongressissa esiintyi useita shakkimaailman merkklhenkllolta, Jotka antoivat sille erikoisleimansa. Kunniapresidentti tri A. Rue b oli mukana istunnorssa koko kongressin ajan. Neuvostoliiton edustajiston joukossa nähtiin shakin maailmanmestaritar royva. B y:.k.o v a, jo.~a.. e~~intyi naisten shakkia koskevissa kysymyksissä. Vl'lmelsena lstuntoparvana saapui shakin maailmanmestari tri M. Bo t vi n n i k. Hän ja rouva Bykova saivat juhlallisesti ojennetut maailmanmest~rin diploominsa, Botvinnik jo kolmannen kerran, mitä voidaan pitää harvmalsena saavutuksena mddän päivinämme, jolloin shakki on kehitetty huippuunsa niin tieteenä, taiteena kuin urheilunakin. Suurin kunnia ja ansio niin tämän kongressin kuin koko Maailman Shakkiliiton viimevuosien onnistuneesta toiminnasta lankeaa sen tarmokkaall~)a tait~vall.e I?residentille Folke Rogardille. Yksi mielyttävimpiä henkllohahmoja ei almoastaan tässä kongressissa, vaan myös aikaisemmiss~ on ollut kunnia-arvoisa Unkarin edustaja tö Lajos A z talo s, joka vaahmattomuudellaan, mutta tavattomalla tietorikkaudellaan on ollut kongresseille ei ainoastaan suureksi avuksi, vaan on antanut niille oman henkilökohtaisen leimansa. XI. Shakkiolympialaiset Hollannin Kuninkaallinen Shakkiliitto pelasti Maailman Shakkiliiton s~~tä nolosta tilanteesta, johon Argentiina sen oli saattanut lupailemalla vume hetkeen saakka shakkikisoja, joita eivät ku1tenkaan niin shakilli ~~l"!- s~~.. ll'i~:~a kuin Al'1~entiina o,nkin - eivät syystä tai toisesta pystyneet JarJestamaan. Hollannm shakklmame ei suotta ole korkealla sen he äskeisten shakkibsojen järjestämisellään jälleen vakuuttavasti todistivat. Mikäli eräin kohdin olikin pientä toivomisen varaa Helsingin erittäin hy... vin hoidettujen järjestelyjen rinnalla, sen hollantilaiset kernaasti saav a1. anteeksi yksin valmisteluajan lyhyyden perusteella. Kisojen ylimmän johdon muodostivat: suurmestari prei. M. Vi dm ;1 l' Jugoslaviasta ylituomarina, ensimmäisenä turnausjohtajana FIDE:n kull. niapresidentti tri A. Rue b Haagista, tuomarikunnan jäseninä tri L..A s z. talo s Unkarista, tri Max E uwe Hollannista H. G 0 10m b e ken!'.. lannista, 1, Bo n d a r e v s k i Neuvostoliitosta j~ L. R e 11 s t nhliin;;.. Saksasta. SUOMEN SHAKKI 167 Kisojen yhteydessä pidettiin FIDE:n tavanomainen vuosikongressi, josta varapresidentti A. I 1 m aku n n a s on kirjoittanut selostuksen lehtemme tähän numeroon. Suomen edustus;ioukkueen 1. pöydän pelaaja shakkimestari Toivo Salo on kirjoittanut katsauksen bsojen osalta. Täydennämme näitä tietoja allamainituilla tuloksilla: alkuerien joukkuetulokset, joukkueemme henkilökohtaiset tulokset sekä loppukilpailun ja sijoituskilpailun lopulliset joukkuetulokset. Edelläolevista selviää, että mukana oli kaikkiaan 26, maata, jotka pelasivat neljässii alkukilpailuerässä ja 12:sta joukkueen loppukilpailu- sekä 14:sta joukkueen sijoituskilpailuryhmässä. Helsingissä mukana olleista maista puuttui tällä kerralla (vahvuusjärjestyksessä mainittuna) Yhdysvallat, Puola, Itä-Saksa, Kuuba ja Brasilia ja näiden tilalla olivat Bulgaria, Kanada, Kolumbia, Belgia, Ranska ja Irlanti. Lukuisten yksityiskohtien puuttumisen tu kia palaamme seuraavassa numerossa lähemmin näiden kisojen tilastolliseen puukcn Neuvostoliitto 2. Hollanti 2 3. Islanti Yz 4. Itävalta J 5. Suomi 0 6. Kreikka \ rgcntiina 2. Bulgaria 3. Tsh.slovakia 4. Kanada 5. Italia 6. Irlanti, o Alkuerä 1 2 3%; Yz /:, JI/2 :3 31h 2]/~ /z 1 Yz /2 1% I/~ Alkuerä II Vz 3% 31/~ 2 2Vz 3 4 1% 11;2 21/~ 31/:~ 1;2 1 11;2 ;:j1/~ Vz 0 % 1/~ Alkuerä III 1. Israel 11;2 3 2% Jugoslav, 2% Ruotsi % 21;2 2 1 /2 2% 1 J / Tanska 1% Yz 3 1 / Norja /2 11;2 2 1 / / 2 6. Ranska 1 11/ / Saar 1 2Yz 0 2 ]1/ Ullkaj'i 2. L-Saksa 3. Englanti Sveitsi Kolumbi;] 6. Belgia 7. Luxemb. T. Salo J. Vesterinen O. Katajisto A. Fred M. Rantanen Alkuera IV 2 1 h lyz 3 4 1'/~ 2Yz /~ ] Yz 2Yz l'/~ 1 J I Y:~ 2 1 /:, () /:, II/:.. I '/', :>.I/:, Ih I'/:~ () () () () () Alkuerä o 0 2 Siioitusk. + o ,3 1 :i'/z / 2 4 :\I/" 1 :~ '/2 4 :3 1 Yhteensä (j l/:~ l/z 5 1 / /:, / / /:, 7 1 /2 Hi / '/2 3 UJ 16'( ) 13 1 /; 13 1 / / %/11 3 /18 8 /15 7%/ :

5 IliS -:"2-2~--2: ';1 r-\.o~~001;;t-tt'to~c'>lm""'1t ~,V",;) (.'I? C'>'? (;'\J ", (.'1 C"l (:."",1 N C'\l C'l r-i ~~ Ä~ [ ~~ ~~:=.,~ oi MMNM,-ir-icY:\C'\1 ~C'Jr-Ir-I cd ~~ ~~~~ [;.,~ ~~~~ 1 C"JC"J'fJC':)r-iC'\lT-l rlc\lr-lc'"'jorl '" ~ [~;:~ ~2 C'JC'lC'JMcY:)C'\I C'lrlrlC"JC'\JrlO ~ ~.-2~ McY:lcr.JC'J I C'11-l~CY)cqrl""'" Ori ;:~ ~ ~~ ~ NC'JC ':) [ G"1C"\lrl rlc"\! 0 McY";),$\1,C\l I M,...-lr-l"'ll'-l~ rl'l""""'lm""oo I $2 ~~~ ~~ M! r-i\.'\]rl C'lr-j rl C'lrlO S2j2;~ ~ ~~~ 1l""'irlC'lrl r-i..-lrlrlocv;, rlc;-.;jcv5~u:;0r:-:cö~o,...i~m~.,.-it"""'ir-i..-il'-! SUOMEN SHAKKI H ~I--t.. HH...r~Ln(,Ot-COO':lOr-1r."J rl rl rl ~ -2---t1.~ ~M~;';~C-;)C'\JMr-t~ IN ~ ~ ~~ [~~~~ MC'JC'JC"l~C"JMNN r-irl ~ ~ 3~ ~ [:.:F ~ MMMMC'JC\l M rlc~rl " I Mrl"'lC"-.l"l~ -2..2, ~ 1,.-1C"]~C'Jrl~-E2~ ~~ [ ~~ ;F ;:~ C'\J,.-j cq~c"'l,...-lh C".l~M rl ;::\"[~~;f: ~ ~~ ~ M Nrl,..-jC"\Jr-Il"""irirl rl ~~~~:~ ~~ [ t-irlr-irlc'\] r-i-20,.., rl~~-.:.ti.ncdr-:cö050rlc-.l rl rl.-< SUOMEN SHAKKI 169 Joukkueemme pistesaalis alkukilpailussa oli 5112 pistettä ja ainoastaan Kreikka jäi jälkeemme. Sijoituskilpailussa oli rankka tahti: 13 kierrosta 14:ssä päivässä. Suomella oli vain yksi varamies (Työväen Shakkiltiton Matti Ra n t a ne n), joten lepäämiseen ei ollut mahdollisuuksia. Joukkueemme keräsi kui'tenkin sijoituskilpailussa 5 0 % tarjolla olevista pisteistä, vaikka jäikin sijoituskilpai'luryhmässä 8. tilalle ja koko kilpailun 20. tilalle. Pelaajiemme henkilökohtaiset pisteet ilmenevät taulukosta ja toteamme Matti Rantasen ja Olavi Katajiston menestyneen heistä parhaiten, edellisellä 6 pistettä yhdestätoista pelistä, eli 54,55 %, Katajiston jäädessä runsaan prosentin verran Rantasesta. Toivo Salon vastus 1 pöydällä oli luonnollisesti kovin ja ottamalla Hsäksi huomioon sen, että myös Vesterinen pelasi osan peleistään tällä pöydällä sekä sen, että Vesterinen ja Fred hoitivat pelimäärältään suurimman urakan, voidaan katsoa jokaisen tehneen tehtävänsä kunnia I 1 a, josta heille yhteinen kiitoksemme. TOIVO SALO KERTOO AMSTERDAMIN MATKASTA. Matkalle Amsterdamin kansain shakkikisoihin eli shakkiolympialaisiin, joiksi niitä paikan päällä nimitettiin, Suomen 5-miehinen joukkue lähti Helsingistä Ensin autolla Turkuun, sitten laivalla Tukholmaan ja junalla Ruotsiin, Tanska ja Saksan kautta Hollantiin. Perille saavuimme yöllä. Amsterdamin asemalla olivat shakkijohtajamme A. 1 l m aku n n a s ja E. Hei l i m 0 joukkuetta vastassa. Asemaravintolassa käynnin jälkeen he veivät meidät asunnoksemme määrättyyn Rijnders-nimiseen hotelliin, j'oka oli vaatimaton, mutta siisti. Niin oli menomatka suoritettu illalla oli Grand Hotel Krasnopolskyyn järjestetty kisojen osanottajille tutustumistilaisuus, jossa monet vanhat ja tutut eri puolilta maailmaa tapasivat toisensa ja jossa myös solmittiin uusia tuttavuuksia. Maailmanmestari M. B 0 tv i n n iki ä ei näkynyt, vaikka hän oli jo saapunut. Kisojen juhlallinen avaus oli lauantaina klo 15 Apollo-hallissa, jossa myös kaikki pelit suoritettiin. Virallisen avaamisen suoritti Hollannin opetusministeri. Lopullisesti tuli mukaan 26 maata, jotka Maailman Shakkiliiton keskuskomitea asiantuntijoiden ja joukkueiden kapteenien avulla jakoi tunnetun pelivahvuuden perusteella neljään alkukilpailun ryhmään, joista kahdessa oli kuusi ja kahdessa neljään alkukilpailun ryhmään, joista kahdessa oli kuusi ja kahdessa seitsemän joukkuetta. Suomi joutui ykkösryhmään, jossa olivat arpanumerojärjestyksessä 1. Kreikka, 2. Neuvostoliitto, 3. Hollanti, 4. Islanti, 5. Suomi ja 6. Itävalta. Ei ole ihme, ettemme näin kovassa (=kovimmassa) ryhmässä päässeet kolmen parhaan joukkoon eli loppukilpailuun, etenkin kun meiltä puuttuivat kaikki kansainväliset mestarimme. Lisäksi Suomen arpaonni oli sikäli huono, että jouduimme pelaamaan ensin väkivahvaa Neuvostoliittoa vastaan ja sen jälkeen seurasivat muut lopullisessa paremmuusjärjestyksessä. 1. kierros alkoi välittömästi avajaisten päätyttyä klo 16. Seuraavina päivinä peliaika oli säännöllisesti klo 17.30~22.30 keskeytyneet seuraavana aamupäivänä klo Ainoa poikkeus oii viimeinen päivä eli , jolloin viimeinen kierros aloitettiin jo klo 13. Syömäajat pelihallin ravintolassa olivat säännönmukaisesti lounas klo ja päivällinen klo Kisojen alkuvaiheissa olivat toimitusjohtaja Ilmakunnas ja tuomari Heilimo mukana, mutta edellisen oli jo paria päivää myöhemmin palattava kotiin, ja Heilimokin lähti ennen alkukilpailun päättymistä Joukkue kiittää etenkin Heilimoa siitä ystävyydestä ja avusta, jota hän joukkuetta kohtaan osoitti. Katselijoita Apollohallissa oli arviolta 500~1.000 henkeä illassa ja Hollannin pelatessa tärkeitä otteluja jopa yli henkeä. Heitä varten oli pelipaikalla 10 suurta senäpeliä, joilla esitettiin aina kaikki neljää hollan-

6 170 SUOMEN SHAKKI Shakkiolympialaisjoukkueemme pöyiäjärjesiyksessä oikealta: Toivo Salo. Jorma V e s :l: eri ne n. Olavi K a taj i s i o. A.atos F red ja Matti R a n t a n e n. tilaispeliä ja tärk:ei.mmät suurmestaripelit. Siirtojen välitys suoritettiin val?mer~em toimivilla puhelimilla ja hiljaisella äänellä puhuen. Seinäpe~len. SIvussa oleval~e mustalle taululle kirjoitettiin siirrot liidulla, joten kali:~1 haluk~aa~ l!l:lllom tahansa saattoivat jäljentää pelit vihkoihinsa. Ylels~ seuras~ entt~m tar:kkavaisesti pelien kulkua, ja hollantilaismenestyksia seurasivat ama rarkuvat kättentaputukset...!??~kk~mestarien ~imikirjoitukset olivat hyvin haluttuja, ja niiden ker~~jia.o~i paljon, el1l!ll~äkseen pieniä poikia, joille jouduimme kymmenittam. kl~]olttamaan nmllämme erilaisille lappu sille ja vihkoihin. ~ISO]en alk.uvai~eilla oli yksityisten pelien tulosten ja varsinkin itse :pelie~, Jotka JoutUlva~ t.urnausj~htajan salkkuun, saaminen hyvin hidasta Ja v.ailceata, mutta vahitellen tllanne parani, ja monistettu bulletiinikin ~lko~ I~mestyä.. E~?le ihi?e,. että järjestelypuolella saattoi esiintyä aukko Ja, sllla hollantllaisilla 011 arkaa kisojen valmis te luihin vain 5-6 viikkoa!. Moni~~. maiden jouk~ue~ssa oli nuoria ja lahjakkaita peloojia, jotka hy VIn pitivat puolensa kilpailussa. Tällaisia olivat Islannin F. Ola f s S 0 n!':l:nskan B. La r sen, Sveitsin J. K u p per, Argentiinan O. Pan no; lt.~va.~lap K. Rob a t s c h jne. Kisojen vanhin osanottaja oli Ranskan l. p.?ydalla pelannut suurmestari tri O. B e r n s t e i n, joka niiden aikana tayth 72 vuotta. Päättäjäistilaisuus palkintojenjakoineen pidettiin klo 22 loistoho- Jatkuu siv. 179 SUOMEN SHAKKI 171 Peli-ja sommitehnaosasto -- I Toimittavat EERO E. RööK ja... O_S_'M... O_..!2:_~~.~elsinki. RUIlebergiru:. 29 B. 8BO. Espanjalainen peli Amsterdam, alkukilpailun B-ryhmän 5. kierros F. Bogatyrishuk, Kanada. F. Norcia. Italia. 1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Lb5 LeS (Siirto, joka mainiltaan vanhimmassa tunnetussa espanjalaisen pelin: analyysissii vuodelta 1480'. Viime vuosisadalla saksalainen teoreeukko C"rdel perinpohjaisilla tutkimuksillaan sai muunnoksen nimiinsä, mutta kiiytiinniis:;ä s~ihcn on suhdauduttu tietyin epäilyksin, mi.käli belgialaisenkv.mest<l'rin A O'Kellyn tu'oreet parannukset eivät lopullisesti omita s.~tä käyttökelpoiseksi.) 4. c3 (Kaikba muita kyseeseen tulevia siirtoja - 4. Rxe5, 4. O~O ja 4. Rc3 - vasta'an 4. - Rd4! on vahva. Mustan vastasiirroista 4. - Df6 ja 4. - Rge7 ovat toisarvoisia, kun taas 4. - f5 johtaa valkealle lupaavampii'n asemiin, tapahtui sitten 5. d4 tai suurmestari R. Finen suosittama 5. exf5. Musta pelaa a la O'Kelly.) 4. - Rf6 5. d3 (Professori Bogatyrtshuk, joka Amsterdamin kongressissa sai kansainvälisen mestarin arvon, on ent. Neuvostoliiton mestari ja vanhan koulun pelaaja. 5. 0'-0. tai: vielä terävämmin ja todennäköisesti myös vahvemmin 5. d4!) 5. - De'} '1. d4 Ld6?? (Kansain shakkikisoissa a.d ja lisäks1 2. pöydällä pelattu! Seuraukset näkyvät hyvin pian, ja mustan ratsupa,rin liikkeissä on suorasta,an koomillilsia piirteitä.) 8. Tel Re8 9. Rbd2 RdB 10. Rfl f6 11. Lc4+ Rf'1 12. Rg3 g6 13. Lh6 Rg'1 (Taas ovat pollet dnnan, molemmat lisäksi kiinniteuyinä.) 14. Rh4, exd4 15. Dg4! (Vielä vahvempi kuin 15. Lxg7 Kxg7 16. Rf5+ D-voitoin. Nyt ei matti ole vältettävissä.) 15. _ Lxg3 16. Rxg6! Lxh Khl antautui. - O. Kai 1 a. 8Bl. Kuningasintialainen puolustus Amsterdam, sijoituskilpailun 3. kierros M. Rantanen G. Thibaut (Belgia) 1. d4 Rf6 2. e4 g6 3. Rc3 Lg7 4. e4 d6 5. g Lg2 Rbd'1 7. Rge2 e Re8 (Tavallinen jatko on 8. - exd4. Mustan siirto on passiivinen mutta ei mitenkään varsinainen virhe.) 9. LeS exd4 10. Rxd4 ReS 11. b3' Ld'1 12. h3 DcB 13. Kh2 (Aktiivisempi ja parempi on 13. f4 ja vasta sitten 14. Kh2.) Rf6 14.:1:3 (Varmuus on paras ajattelee valkea,. Esim. jatko 14. Dd2 on varsin sekava: c5 15. Rb5 Lxh3 16. Rxd6 De6 17. Lxh3 Rf Kg2 Rxd2 19. Lxe6 Rxfl 20. Lxf7 + Txf7 21. Txfl Tc7 22. Rb5 ja valkea saa toisenkin sotilaan kvaliteetistaan.) h6 15. Dd2 Kh7 16. Tael Rg8 (Nyt seuraa toistakymmentä siktoa molemminpuolista «kyuäystä«kummankin etsiessä heikkoa kohtaa :,~st~stajan.ase~ast;a. Näin kasvaa jännitys, joka purkautuu lopulta hurjiksl sommltelmiksl.) 1'1. f4 Rc6 18. Ree2 Rge'1 19. g4 DdB 20. Rf3 RgB 21. Rg3 De'1 22. Te2 Tae8 23. De2 b6 24. a3 a5 25. Tdl Kh8 26. Lel Kh7 2'1. Dd3 LeS 28. g5 LeS 29. Tgl KhS 30. 'fgel Dd8 31. Ld2 Ld7 32. Le3 h5 33. b4 axb4 34. axb4 Lxc3 35. Dxc3+ Kh1 36. c5? (Lupaavammalta. näyt~ää 3? b5 Ra5 27. f5, jolloin musta jää vaille sellaisia vastamahdollisuuksia kuln se nyt saa.) 3'6. - dxc5 37. bxc5 b5! 38. Td2 b4 39. Dc2 De7 40. Tedl TdB 41. e5 LeS 42. Rh4. Txd2 43. Txd2 b3 44. De4 (Kuorisiirto.) Ra5 45. Rxh5 Rc4 4,6. Te2, 02 4'1. RfS+ Rxf6 48. gxf6 Dxc5 49. Txb2! (Jännittävä sommitteluvaihe alkaa. Valkea oli suorastaan pakotettu pelisiirtoon, sillä jatkoa 49. f5 olisi seurannut Dxe5 50. Dxe5 Rxe5 51. fxg6 fxg6 52. Txb2 Txf6 voittaen loppupelin.) 49,. - Rxb2 50. fs! Dc4 51. fxe6 (Koska

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

;J\ \.. N:o 8 LOKA.KUU 1952 ) Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7 78,6 Bronstein 3/5 60,0 Geller 5/8 62,5 Boleslavski 4/5 80,0

;J\ \.. N:o 8 LOKA.KUU 1952 ) Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7 78,6 Bronstein 3/5 60,0 Geller 5/8 62,5 Boleslavski 4/5 80,0 ;J\, w L1 \.. N:o 8 LOKA.KUU, 1952 ) Mifalijoukkueiden HENKILöTULOKSET loppukilpailussa (yli puolet pelanneet varamiehet mukaanluettuna). Neuvosioliiifo: Pist./PeIiä/% Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7

Lisätiedot

-.t t\k K 1. SUOtJtEN. N:o 5 ELOKUU 1950

-.t t\k K 1. SUOtJtEN. N:o 5 ELOKUU 1950 SUOtJtEN -.t t\k K 1 N:o 5 ELOKUU 1950 Maailman Shakkiliiton Kiiöpenharninan kongressin osanottajat. Keskellä istumassa FI D En presidentti F 0 l II e R 0 li~a r,1 hänen vieressään (kuudes vasemmalta)

Lisätiedot

,,----- I L ~ -----~-"\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2!

,,----- I L ~ -----~-\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2! _.~="~~----->~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24.

Lisätiedot

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953)

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----. l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) äwl r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) I H A I( I( I Suomen mestari K a ari e 0 jan e n osallistuu 15. 3. 1953 alkaneeseen kansainväliseen Mar del Plaian suurturnaukseen. Ojanen matkusti

Lisätiedot

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus...

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus... Suomfln ~_w.r ~1~~1~ Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki I SISÄLLYS: Massat yö... 27 Avausteoriaa.............................. 28 Havannan lopputulokset... 30 Helsingin kansainväl. turnaus... 31 Peliosasto................................

Lisätiedot

A.< K I. uot/iei'it-i NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA LOMAOHJELMAA! N:03 SHAKKIKESÄ

A.< K I. uot/iei'it-i NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA LOMAOHJELMAA! N:03 SHAKKIKESÄ j -.. ~,,'. SUOMEN SHAK.1 TESTAA LOPPUPELITAITOSI! Valkean sotilaat uhkaavat korottua, mutta kuningas on nurkassa ja mustalla siirtovuoro. Kuinka käy? Sommitelmaosasto, s. 129. 1979 NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA

Lisätiedot

KKI. pankki, jonka taloudelliset tiedot ovat käytettävissänne omaksi hyödyksenne.

KKI. pankki, jonka taloudelliset tiedot ovat käytettävissänne omaksi hyödyksenne. SUOMEN 5 1973 KKI Ystävällisesti KAHSALLIS-DSAKE-PAHKKI ta pankki, jonka taloudelliset tiedot ovat käytettävissänne omaksi hyödyksenne. Shakkikirjallisuutta CHESS: Games to Remember, selected by L A. Horowitz

Lisätiedot

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. tukuttain. SHAKKIMME SYYSSAAVUTUKSIA 1971

LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. tukuttain. SHAKKIMME SYYSSAAVUTUKSIA 1971 Saomen SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA I ;J:~1::~IJ:'J~:f ~ Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 44628 SHAKKIMME

Lisätiedot

~1~AlTO SUOMIN H SHAHHI UUTISIA TILAA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 367

~1~AlTO SUOMIN H SHAHHI UUTISIA TILAA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 367 SUOMEN SHAKK:I., '9/1992 SUOMEN SHAKKI 367 367 TIlausasiaa H ~1~AlTO 368 Shakkiolympialaiset 379 Brysselin plkashakklkllpallu 383 Kv. tuloksia 385 Nuorten MM-kilpailut 387 Lenk 390 Espoon kv. kilpailu

Lisätiedot

PERUSLIITTOJEN MESTARIT

PERUSLIITTOJEN MESTARIT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat /SSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT TIMO PIRTTIMÄKI, TShL MICHAEL NYKOPP, SSL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA.

SUOMEN SHAKKI. SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA. SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA. Toimitus ja konttori: JYVÄSKYLÄ, Luonnetjärvi. Tilaushinta: ;' vsk. 50 mk, /2 vsk. 85 mk.- Ulkomaille

Lisätiedot

PELAAJALISENSSI. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

PELAAJALISENSSI. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 0355-8096 L1.. neell koekevla ohjeita L... Mln katoaml... 'uu.. ml... Pelaajan 88Ura

Lisätiedot

~uom(2n. r--llj g--- U-illkommen! \...-J. l N:o 5 ELOKUU 1952) Tervetuloa! Ule[[come! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti

~uom(2n. r--llj g--- U-illkommen! \...-J. l N:o 5 ELOKUU 1952) Tervetuloa! Ule[[come! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti ~uom(2n r--llj g--- l N:o 5 ELOKUU 1952) I Tervetuloa! Ule[[come! U-illkommen! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti Hollanti Islanti Israel Italia Itä-Saksa Itävalta Jugoslavia Kuuba Kreikka Luxemburg

Lisätiedot

MM-PRONSSI KAURASELLE

MM-PRONSSI KAURASELLE Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MM-PRONSSI KAURASELLE Risto Kauranen on saavuttanut pronssimitalin kirjeshakin

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

Ilkka Kanko 11.. kertainen Helsingin mestari

Ilkka Kanko 11.. kertainen Helsingin mestari Ilkka Kanko 11.. kertainen Helsingin mestari H ~1~AlTO 3 Ehdokasottelu Timman - Kortshnoi 7 Seniorien MM Bad Wörishofenissa 10 Kotimaisia viikonlopputurnauksia 16 Kotimaisia kilpailukutsuja 19 Suomen Shakkiliiton

Lisätiedot

XVIII SHAKIN OSKAR. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

XVIII SHAKIN OSKAR. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 XVIII SHAKIN OSKAR Shakin Oskar-äänestys suoritettiin nyt 18. kerran. Äänioikeutta

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KI~PAI~UT Mestaruussarja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

PORIN SHAKINYSTÄVÄT SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARIKSI

PORIN SHAKINYSTÄVÄT SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARIKSI Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PORIN SHAKINYSTÄVÄT SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARIKSI Porin Shakinystävät

Lisätiedot

AHMYLOVSKAJA TÄHYILEE JO LÄNTEEN

AHMYLOVSKAJA TÄHYILEE JO LÄNTEEN Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AHMYLOVSKAJA TÄHYILEE JO LÄNTEEN 28. shakkiolympialaisissa olivat 6. kierroksella

Lisätiedot

,-_~*I, guom(2n. L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I. Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv.

,-_~*I, guom(2n. L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I. Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv. guom(2n,-_~*i, L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv. 46) (---~---_. HÄMEENLINNA Kultaseppä Hj. Salo Raatihuoneenkartu 13 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Nro 1 2004. Tässä numerossa: 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI

Nro 1 2004. Tässä numerossa: 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI - - Nro 1 2004 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI Tässä numerossa: 3 Vuosikokouskutsu 4 Kuukauden kynä 5 Pertti Lehikoinen tavoittelee maailmanmestaruutta 17 Sommitelmat 19 Kotimainen kilpailutoiminta

Lisätiedot

Nro 5-6 2003. Tässä numerossa: 42. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI

Nro 5-6 2003. Tässä numerossa: 42. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI - - Nro 5-6 2003 42. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI Tässä numerossa: 127 Pääkirjoitus 128 SKL:n syyskokous 129 Antero Harju 60 v. 130 Kuukauden kynä 133 Kotimainen kilpailutoiminta 137 Kirjeshakkisommitelmia

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄN I E KKOJE N ÄÄNENKANNATTAJA

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄN I E KKOJE N ÄÄNENKANNATTAJA 1 ~; SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄN I E KKOJE N ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus ja konttori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 1640 - Saloila. Tilaushinta:

Lisätiedot