~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~ / r-----

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r-----"

Transkriptio

1 ~uomf2.n IH.4Jl~ ~I r----- ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~ / Lehtemme pääloimiiiaja Altti Salo i 1 a vastaanottaa 50-vuotispäivänään Suomen Shakkiliiton lähetystön tuomana lahjana shakkikellon. Vasemmalta: A. Saloila, Ari 11m aku n n a s, Risto E n a r v i, Osmo Kai 1 a ja Gerh, L i n d sir ö m,

2 I J 1, Me," k I~ i pii. ;., i ii Erhard A. Björklu~d 70-vuofias K:IIIII'('('I'i II. :;iil'lyi IlcJ~mgm kaupungm vesljohtolaltoksen pa]velllk:;(',';j:l,'liikk",'ii" kollljisen vuotta sitten, H~.n on, k,uulunut Helsingin Sllil k k i k II ti Ii i II v 111 ){k~ia 19,07, V~onna. 191? ha:n VC?I!tl.s~IT\ana vuonna lahjoildllll II..J,Kmjalalsen plkap~llmaljan Ja PItI slta useaan otteeseen haiiilss<i:1i1 v Itt{~{~nsä 35 vuoden aja~. Osallistui 1912 pohjoismaiden shakkikollgi'c':;:;ill '1 luokan!~rnaukseel'l:'" J?ssa. 4 1 /? piste~llä 9 :stä jäi palkinnotta, I',V:;,V I.I,{' 1 i I.ii miin Jalke~n syrjassa kilpallushak~sta, 1.?20-I~yun alkuun, kunll{'s 1,,V Icissuomalarsessa turnau.ksessa Helsm.glssa kesakuussa 1922 jakoi 4,!i, palkinnon ev.lu~tn. Enk, Malmbergm kanssa, jonka jälkeen Oll osall istullut HSK:n tolmmtaan Ja on edelleen kerhossaan kunnioitettava vasl.u:;taja kenelle tahansa.. Kurt He r r m ann 60-vuofi':!s l~ Suomen Shakki liiton pu.. heenjohtaj~ , Tu~nettlln alkomaan myös vahvana 1 luokan p{' laajc:nc:. varkuttaen TammIsaaressa 1915" Turussa 1920 ja sittemmin HeIslpglossa, Jossa kuului Helsingin Shakkiklubiin. Sotien jälkeisinä vuosina han ei ole ollut mukana aktiivisessa shakkitoiminnassa, Kosti M a r t J: i n en 60-vyoiias, Työväen Shakkiliiton puheenjohtaja :-4,~, monmkertamen varapuheenjohtaja, edustaja Suomen,KeskusshakkIhItossa, Sompasaaren kesäturnausten «sielu«suomen Shakm ansloitunut asiamies v:sta 1943 alkaen ja paljon muuta. Kosti ~,arttrsen pltkäaikair:~r: ~?-akkityö liittonsa ja seuransa Helsingin Työvaen ShakInkerhon pllri,ssa 0:n ollut väsymätöntä, uutteraa ja uhrautuvaa, J?~ka,mer.~~!1s on suuri~r::ol~en kofw maan shakinharrastukselle ja erit:yisesh tyolalsten shakkipllrellle, Jotden keskeisimpiin henkilöihin Marttmen edelleen kuuluu.. Ali:ti Salo i 1 a 50-.:lUotia~ ~. Suomen Shakin päätoimittaja v,sta 1943 alkaen seka lukmsten shakklpalstojen toimittaja vuosina :-:-1954, ym. Merkkipäivän onnittelijoista mainittakoon: Suomen Shakkih~t~,o, Työväen Shakkiliitto, Suomen Tehtäväniekat Keski-Suomen Shakk~.llltio, Helsingin Shakkiklub.~,..Helsingin.Shakki~iehet, Helsingin Työva~n Sh~kkIkerho, Turun Tyovaen Shakklkerho, Tikkakosken Työväen OPIstO, Nr-sulan"Osuuskassa,.Suomen Aliupseeriliitto, Suomen Alipäällyston ~al,sten I:llttO, VIrk~mleslll~to, Luonetjärven Alipäällystökerho, IImavolrr:len E~lk~nnan Ah~p,seerIyhdl~tys, Kanervan Kirjapaino, Yhteisk~r.~<:tpam?, Lansl-Savon Klf]apamO, Jne, sekä parisatainen yksityishenkllolden Joukko (joille jokaiselle tässä esitän parhaimman kiitokseni! - AS). Frans Se 1 e n i u s 50-vuo~ias Turun Työväen Shakkikerhon syntysanojen lausuja, perustajajäsen sekä sen puheenjohtaja perustamisesta alkaen, lyhyttä väliaikaa lukuunottamatta, Kerhonsa tarmoka.s Ja puuhakas toimen mies. Työväen Shakkiliiton liittohallituksl'ssa,,111ttonsa edustajana Suomen Keskusshakkiliitossa Suomen Shakin :111- sloltunut ja pitkäaikainen asiamies jne" jonka me;kkipäivänä kunnioi1. tavash yhdymme onnittelijoihin!,turun Työväen Shakkikerho 20-vuotias Työväen Sh:J\d, i 111ton suurm jäsenseura, jonka jäsenmäärä on jo kauan ollu1. 1 IiO:11 jl:1 remmalla ~uolella. Toiminnallisesti kerho on myös noussu1. 111:1:111 ('Iil! volmaisimpien shakkikerhojen joukkoon. Erikoisen tunnusti! k':{'1! 'l'1i'1's'll jäsenistö ansaitsee pelaajainnostaan, sillä esim, kerhoturnauksiill (111 vl':"i'lsä osallistunut noin 75 % jäsenten lukumäärästä. MainiHalwoll vil:lii ::,' kin! että jo v, 1938 kerhon kevätturnauksissa oli mukana 1)('I'iil.i 1:::: 1'" laajaa. Maan shakkimestari- ja 1 luokkaan kerho on k;t,;v:t1i:iiiit! ::1111- ren joukon vahvoja ja nimekkäi,tä pelaajia. Maan sh:lkkiviiki j:l Iliid"11 mukana Suomen Shakki onnittelee lämpimästi toimek:ts1.:t,':ii:lki,ik"i'llli:j! N:06 LOKAKUU 1954 SUOMrlEN S lt1la lk lk ][ Suomen Keskusshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työvå('n Shakkiliiton ja SuomNl Tehtäväniekkojen iiänenkannaita,i:t r~~altti ~_A~' 0 T~l~ ~-Osolte: II E J.. S 1 N K 1 - T Ö (j!, ö, Messeniut:senk. 7 B SUOMEN SHAKKI I TIJ~AUSMAKSU 1954 POSTISIIRTOTILIT II e 1 s 1 n k i 1/ vsk. 450: - mlt Suomen Shakki I 1 I Messeniuksenkatu 7 B 50 Ulkomaille 550: - mlt Altti Saloila Puh. 44& 306 Ilmestyy 8 numeroa Osoite HELSINKI Maailman Shakkiliiton XXV. kongressi ""1 I FIDE:n xxv. kongressi pidettiin Amsterdamissa , 9, 1954 välisenä aikana ja siihen osallistuivat Suomesta FIDE:n 3, alueen varapresidentti toimitusjohtaja Ari 1 l m aku nn a s sekä valtuutettuna edustajana kihlakunnantuomari Eino Hei l i m 0, Ensinmainittu on pyynnöstämme kirjoittanut selostuksen kongressista, josta selviää siinä tehdyt päätökset, Lisäksi viittaamme edellisen kongressin selostukseen Suomen Shakin numerossa 8/195:3 sivulla Toi m i t u s, Saltsjöbadenin kongressissa 1952 muutamia viikkoja shakkiolympialaisten jälkeen, Argentiinan Shakkiliitto pyysi järjestettäväkseen Maailman Shakkiliiton kongressin vuonna 1954 Buenos Airesiin ja anoi samalla XI shakkiolympialaisten järjestämislupaa, Vuoden 1954 kongressista ja shakkiolympialaisten järjestämisestä kilpaili samanaikaisesti Brasilia, joka olisi sijoittanut kisat juuri tänä vuonna 400-vuotisjuhlaansa viettävään Sao Paulon kaupunkiin, Ottamalla huomioon Argentiinassa tapahtuneen valtavan shaki,llisen kehityksen ja tarjouksen edullisuuden, molemmat päätettiin antaa Argentiinan järjestettäviksi, vaikka Sao Paulo tarjosi samat taloudelliset edut. Muulle maailmalle ovat vähemmän tun nl'ituja ne vaikeudet, jotka Argentiinan Shakkiliitolla on ollut sitoumuksiensa lunastamisessa, 0{'rnrninkin kun se Fl- A. Ilmakunnas DE:n XXIV kongressissa j 11l1oiiti valmistelujen olevan käynissä, ja vi{'lii Jl i in myiihii~ill kuin maalis-huhtikuussa 1954 Neuvostoliitto-Argentiina shakl{imaaottelull aikana ilmoitettiin asian olevan kunnossa, Sen vahvistukseksi koko shakkimaailma sai virallisen kutsun sekä kisoihin että kongressiin. Puuttui. ainoastaan ilmoitus lähtösatamista tai lentolinjoista, joita FIDE:n presidentti F, R 0 g a r d tämän tästä tiedusteli. Kun tätä lähtölaukausta ei kuulunut ia muu maailma alkoi hermostua lähtöajan lähetessä, vuoti Rogardin tietoon Brasilian kautta, että kisoista Buenos Aires'issa ei tulisi mitään. Tilanne oli tällöin Maailman Shakkiliiton päämajassa kaikkea muuta kuin miellyttävä. Näinä jännittävinä hetkinä presidentti Rogard neuvotteli varapresidenttiensä kanssa,

3 Jf)4 SUOMEN SHAKKl joita heinäkuussa Ruotsi-Neuvostoliiton maaou('illll ;lik;iii;1 "I,',',k(di Tllkholmassa. Asiat kehittyivät kiihtyvällä vauhdilla, 11~11'lii/\lI(('rikan varapresidentin, tri J. C. La u r e n s i n pyy tämä aikil kllllli 1"1' ,ia vetoomus Argentiinan presidentti Peron'ille jäi ilman l::1:1. '!'iillliin vuoksi oli Argentiina pakoitettu peruuttamaan sekä kisat etui k"lll~r('c:~:ill. Juuri näinä hetkinä hollantilaiset tarjoutuivat vast;)an()t1;lllla:lll ;,ekä kisat että kongressin ja niin säästyi shakkimaailma lisii]jdlynlyksilt~i. FIDE:n XXV kongressin kulusta on julkisessa sanassa ()lil1t vain :mppeita tietoja, joten on paikallaan kertoa sen tärkeimmistii piiiitiiksistä. Kongressi piti istuntojaan tunnetussa Kransnopolsky-nimisl'ssii sullr'botellissa Amsterdamissa elokuun 28 päivän ja syyskuun 3 päiviin viilisenä aikana presidentti Folke Rogardin johdolla. Järjestäjät hoitivat,kongressin järjestelyn kiitettävällä tavalla. Edustettuina oli 25 maata, joista osa, mm. Suomen edustajat E. II e i Ii m 0 ja A. II m aku n n a s saapuivat myöhästyneinä. Juoksevat asiat, kuten pöytäkirjojen ja tilien hyväksyminen ja tarkistus, suoritettiin joustavasti. Jopa Argentiinakin selviytyi suorittamalla erinäiset sähke- ja postikulut ja lahjoittamalla 1000 Sveitsin frangia Rubinsteinin avustusrahastoon. Vuoden 1954 alueturnaukset todettiin osittain suoritetuiksi ja osittain olevan käynnissä; ainoastaan Neuvostoliitto pyysi ja sai lykkäystä naisten turnaukselle 1 päivään lokakuunta 1954 ja miesten 1 päivään huhtikuuta Lykkäyksen aihe oli vuoden 1954 loppupuolella pelattavat maaottelut mm. Argentiinan kanssa. Länsi-Saksan ehdotus pakollisesta 30 siirrosta tasapelissä hylättiin, mutta jos suur- tai kv, mestarien taholta esiintyisi. t8,ssä slj.. hteess::l,,ilmeistä kurittomuutta, niin jäi tuomarin harkinnasta riippuvaksi ryhtyminen kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Ehdotukset kauko- ja teleshakin sekä sokeain shakin turnaussäännöiksi hyväksyttiin. Pelaajan muuttaessa kansallisuuttaan määrättiin 2 vuoden aika, jonka jälkeen pelaaja on edustuskelpoinen uudelle isänmaalleen. XII shakkiolympialaiset. Neuvostoliitto anoi Kansain shakkikisoja v. 1956, johon kongressi mielihyvin suostui. Taloudellisina etuina ovat pääasiassa vapaat matkat valtakunnan rajalta pääkaupunkiin ja takaisin, asunto ja huolto kilpailun aikana. Kun kilpailun järjestäjät neuvottelevat pitkämatkaisten avustamisesta ja on odotettavissa myös uusia jäseniksi liittymisiä, voitanee yhtyä presidentin toivomukseen, että koko shakkimaailma kokoontuisi näihin shakkikisoihin. Henldlökohl:aiset kilpailut. Alueitten välinen turnaus liittyy v kongress~n paikkaan ja ovat siinä ehdolla R.uotsi, Saar ja Hollanti. Naisten haasteturnauksen, joka pelataan Moskovassa 1955, osanottajien luku korotettiin 18:sta 22:ksi, kuitenkin niin, että alkuktlpailu pelataan 2 tai 3 ryhmässä ja loppukilpailu 12 alkukilpailuista parhaiten selvlnneitten l,esken. Nuorten maailmanmestaruuskilpaijluja v anoivat Ranska ja Belgia. Jos Ranska ei tahdo käyttää etuoikeuttaan mennessä saa Belgia kilpailut. Maailman Shakkiliiton sisarjärjestöt. Maailman Ylioppilaitten Liit()1l (1' Union Internationale des Etudiants U.LE) tämän vuoden huhtikuuss:l järjestämät kilpailut Oslossa tunnustettiin akateemisen shakin joukkw' rnaailmanmestaruuskilpailuksi ja voittanut Tshekkoslovakian joukkue SI'Il arvon omistajaksi. Vastaisuudessa nämä kilpailut suoritetaan Maailman Shakki'liiton w() jeluksessa ja liitto nimeää niille ylituomarin. Vuoden 1955 mestaruuskilpailun järjestää Ranskan Shakkiliit.t() yhd( ::::ii U.I.E:n kanssa. Kilpailuissa noudatetaan Maailman Shakkiliitoll k:iii:;:lin shakkikisojen turnaussääntöjä. Turnaukset ovat mahdollisuuksien mukaan järjcsh'{(.iivii k(':-:iil'hlli('1l SUOMEN SHAKKI 165 aikana. Jos Ranskan Shakkiliitto ei järjestä näitä kilpailuja, jäävät.. n~ R otsin hoidettavaksi. Insinööri J. Sajtar Tsh~kkoslovak~asta on tall.a h~kellä akateemisen shakin työteliäimpiä ed';lsta.jia. ja M.aa~lman S~akklliiton Keskuskomitean jäsenenä hänellä on ermomamen tllalsuus tyoskennellä myös tämän lhton hyväksi..... Kaukoshakki sai oman Pysyvalsen komitean vuoden 1958 kongressiin saakka seuraavin kokoonpanoin: Puheenjohtaja: Ljuban Jo k s a, Jugoslavia. Jäsenet: Olav B a.r d a, tri V. F a i g 1, H. G 0 10m b e k, H. R i t t n e r, O. P 0 r tel a Ja C. P u Samoin r d y. sai tehtäväshakki oman pysyvalsen.., k oml 't eansa vuo d en 1958 kongressiin saakka ja sen kokoonpano on seuraava:. Puheenjohtaja: J. R. Ne u k 0 mm,.unka.ri, ~ijais~naan V. Ra % 0 s 1 n, Neuvostoliitto, l.nen varapuheenjohtaja R..K 1 P P 1 n g, Englant:, 2.r:;;D varapuheenjohtaja N. P et r 0 vic, JugOSI.~VI~, 3.nen varapuheenjoht~jan nimiuää Neuvostoliitto mennessa, slhteen: A. N a g 1 e r, S;r~ltsl, jäsenet: R. D ii n n h a u p t, L~Saksa, Vmcet. L. E a t,o n, USA, 01 p, F e e n s t r a K n i per, Hollantl, Leon M a r t.l n, f{anska, V, P a c h m a n, Tshekkoslovakia ja A. E 11 e r m a n, Argentllna. Maailman Shakkiliiton julkaisu. Liiton julkaisu on.:t.uottanut ~uolta. Yleensä sitä tilataan vähän ja Tshekkoslo:vak~~n Sha.kl~~:llltt? on k::rsll-::yt tappiota. Lehti päätettiin julkaista vuosll1eljan!leksltt~:.n Jll:. suoslteltl:.n jäsenliitoille pakollista tilauttamista, 1 kp~ kut~km 50~.~as~nta.kohtI..T:~.: mä merkitsisi esim, meille 6 numeron tllaa~llsta, mita ei VOItane pltaa kohtuuttomana. Lehden toimituksessa tehthn muut.os,. JOn.k~ mukaan nykyinen päätoimittaja O. Opocensky siirtyy aputoll1'llttaja~sl Ja ~udeksl päätoimitta.jaksi valittiin trio J.osef Louma (Tshekkoslovakla). TIlaukset voidaan lähettää FIDE:n toimistoon Tukholmaan Edellä mainitut kysymykset olivatkin kongressm t.arkem~ma~. K~lkkien keskeisin tapahtuma oli luonnollisesti. XI s~akklolym.plala.~set, J?tka vaativat osansa kongressin huomiosta Ja, kalkes~a kl~ree~sa lyo~lln lukkoon kansain shakkikisojen turnaus säännöt kaikkme vlrhe.ll1een,. Jotka olivat niihin soluttautuneet. Presidentti ja ha~lituks.~n toimenpiteet, jotka johtuivat kisojen ja kongressin siirrosta, hyvaksyttlln tunnustuksen sanoin. Vaalit. Vaalit suoritettiin harvinaisen y.ksimielj.~yy~en vallitessa ja täysin salaisesti. Senjälkeen kut:. asi~n?m~lselta 011 hedus~eltu su~stumusta uuteen vahntaan, pyydettlll1 klrjalbs~.t ehd.otuks~t,. Jotka tai kastuksen jälkeen hävitettiin. Tuloksena 011, etta. pr.esl~enth Ja m?net yara: presidenteistä olivat tulleet yksimielisesti vahtulksl yarapresl.de!lh.t tr: J. C. Laurens, Argentiina ja M. Herman, Ranska tuhv.~lt ykslmlehse~h valituiksi seuraavassa äänestyksessä. Saman menetelman avulla vahttiin myös muut keskuskomitean jäsenet, itseoikeutettuja lukuunottamatta. Uusia arvonimiä. Vuodesta 1949 lähtien Ma~lilman Sha~~iliitto on ja. kanut arvonimla kansainvälinen suurmestal'l', kansm~valll1en lne.s~al'l, kansainvälinen naismestarli ja kansainvälinen t~!o~nalfl. JokavuotI~ls~~ kongresseissa punnitaan tehdyt ehdotukset Ja talla kerralla arvommla annettiin seuraaville: Suurmestarirn arvo: W. U,nd c k e r (Länsi-Saksa), I. Kas 1: dan S t 0 1 t z (Ruotsi) ja L. P a c h m a n (USA), G.. B a r c z a (Unk~n), G. (Tshekkoslovakia). Edellä mainituista G. Stoltz J~ I. ~ashd~!l smvat. arvonsa vanhojen ansioiden perusteella, muut edelliset?- Jaon Jalkeen pidetyissä kilpailuissa saavuttamansa vaatimusten mukaisen tuloksen perusteella. h k (K d) R Kansainvälinen mestarin arvo: tri F. Bo % a t y r t s 11: ana a,. Tor a nai b ero (Espanja), A. W. D a k e Ja.N. T. W h 1 t a k e r (USA), G. K 1 u g e r (Unkari), H. Bo u w m e e s t erja H. K ra m e r (HollantI),

4 166 SUOMEN SHAKKI J. BaJanel (Romania), V. KortsI:t.noi,. N. N('.irn('1.dinov, R. HoI m 0 v.~a S. F u l' m a n (Neuvostolutto) Ja H. 1 v k () v (.Jugoslavia).. Kansamvahsen tuomann arvo: H. HeI m s (USI\), 11. C () 1 () m b e k (~nglantl), L. Szabo.Ja tri A. Vajda (Unkari), 1,. I'(',,( () (Italia), tn S. H e~. se t h (NorJa), A. N a g 1 e r (Sveitsi) ja 1. Il () II ei a l' e v s k i (N euvostolutto). Vuoden ko~gressi... yuoden 1955 kongressin paikasta, johon tavallaan Sldottrm. alueitten valmen turnaus, käytiin mielenkiintoinen kilpailu. RuotSI 011 ~eh~;y~ k~~k~?komitean istunnossa esityksen ja ilmoittanut olevansa. valmis Ja~Jestam~an v alueitten välisen turnauksen ja k~:mgressm. ~un esrtys tull kongressissa käsiteltäväksi, niin Saarin energmen edustaja prof. Jos t anoi sekä kongressia että alueitten välistä turnausta. Näitten lisäksi Itävallan edustaja uusi v tekemänsä anor:::uksen saada. v kongressin Wieniin. Hollanti anoi alueitten välista turnausta Ja Luxenbur% ta,as v kongressia. Prof. Jost pyysi aikaa neuvotellakseen hallituksensa kanssa ja saadessaan siihen suostumuksen, pinkasi heti sähköttämään hallitukselle en. Jos Saarin kanta tulisi kielteiseksi, saa Ruotsi miettimisaikaa 15 päivään marraskuuta Siinä tapauksessa, että Ruotsi ei käytä o~keuttaan saa Hollanti ~~u.eitt.~n.välisen turnauksen järjestettäväkseen ja Luxenb~rg kongressin JarJestamlsen vuonna Itävallan kohteliaasti luopuessa tästä kilpailusta. H:nkilöhahmoj~ ja j?h.la.~u~tua. XXI.kongressissa esiintyi useita shakkimaailman merkklhenkllolta, Jotka antoivat sille erikoisleimansa. Kunniapresidentti tri A. Rue b oli mukana istunnorssa koko kongressin ajan. Neuvostoliiton edustajiston joukossa nähtiin shakin maailmanmestaritar royva. B y:.k.o v a, jo.~a.. e~~intyi naisten shakkia koskevissa kysymyksissä. Vl'lmelsena lstuntoparvana saapui shakin maailmanmestari tri M. Bo t vi n n i k. Hän ja rouva Bykova saivat juhlallisesti ojennetut maailmanmest~rin diploominsa, Botvinnik jo kolmannen kerran, mitä voidaan pitää harvmalsena saavutuksena mddän päivinämme, jolloin shakki on kehitetty huippuunsa niin tieteenä, taiteena kuin urheilunakin. Suurin kunnia ja ansio niin tämän kongressin kuin koko Maailman Shakkiliiton viimevuosien onnistuneesta toiminnasta lankeaa sen tarmokkaall~)a tait~vall.e I?residentille Folke Rogardille. Yksi mielyttävimpiä henkllohahmoja ei almoastaan tässä kongressissa, vaan myös aikaisemmiss~ on ollut kunnia-arvoisa Unkarin edustaja tö Lajos A z talo s, joka vaahmattomuudellaan, mutta tavattomalla tietorikkaudellaan on ollut kongresseille ei ainoastaan suureksi avuksi, vaan on antanut niille oman henkilökohtaisen leimansa. XI. Shakkiolympialaiset Hollannin Kuninkaallinen Shakkiliitto pelasti Maailman Shakkiliiton s~~tä nolosta tilanteesta, johon Argentiina sen oli saattanut lupailemalla vume hetkeen saakka shakkikisoja, joita eivät ku1tenkaan niin shakilli ~~l"!- s~~.. ll'i~:~a kuin Al'1~entiina o,nkin - eivät syystä tai toisesta pystyneet JarJestamaan. Hollannm shakklmame ei suotta ole korkealla sen he äskeisten shakkibsojen järjestämisellään jälleen vakuuttavasti todistivat. Mikäli eräin kohdin olikin pientä toivomisen varaa Helsingin erittäin hy... vin hoidettujen järjestelyjen rinnalla, sen hollantilaiset kernaasti saav a1. anteeksi yksin valmisteluajan lyhyyden perusteella. Kisojen ylimmän johdon muodostivat: suurmestari prei. M. Vi dm ;1 l' Jugoslaviasta ylituomarina, ensimmäisenä turnausjohtajana FIDE:n kull. niapresidentti tri A. Rue b Haagista, tuomarikunnan jäseninä tri L..A s z. talo s Unkarista, tri Max E uwe Hollannista H. G 0 10m b e ken!'.. lannista, 1, Bo n d a r e v s k i Neuvostoliitosta j~ L. R e 11 s t nhliin;;.. Saksasta. SUOMEN SHAKKI 167 Kisojen yhteydessä pidettiin FIDE:n tavanomainen vuosikongressi, josta varapresidentti A. I 1 m aku n n a s on kirjoittanut selostuksen lehtemme tähän numeroon. Suomen edustus;ioukkueen 1. pöydän pelaaja shakkimestari Toivo Salo on kirjoittanut katsauksen bsojen osalta. Täydennämme näitä tietoja allamainituilla tuloksilla: alkuerien joukkuetulokset, joukkueemme henkilökohtaiset tulokset sekä loppukilpailun ja sijoituskilpailun lopulliset joukkuetulokset. Edelläolevista selviää, että mukana oli kaikkiaan 26, maata, jotka pelasivat neljässii alkukilpailuerässä ja 12:sta joukkueen loppukilpailu- sekä 14:sta joukkueen sijoituskilpailuryhmässä. Helsingissä mukana olleista maista puuttui tällä kerralla (vahvuusjärjestyksessä mainittuna) Yhdysvallat, Puola, Itä-Saksa, Kuuba ja Brasilia ja näiden tilalla olivat Bulgaria, Kanada, Kolumbia, Belgia, Ranska ja Irlanti. Lukuisten yksityiskohtien puuttumisen tu kia palaamme seuraavassa numerossa lähemmin näiden kisojen tilastolliseen puukcn Neuvostoliitto 2. Hollanti 2 3. Islanti Yz 4. Itävalta J 5. Suomi 0 6. Kreikka \ rgcntiina 2. Bulgaria 3. Tsh.slovakia 4. Kanada 5. Italia 6. Irlanti, o Alkuerä 1 2 3%; Yz /:, JI/2 :3 31h 2]/~ /z 1 Yz /2 1% I/~ Alkuerä II Vz 3% 31/~ 2 2Vz 3 4 1% 11;2 21/~ 31/:~ 1;2 1 11;2 ;:j1/~ Vz 0 % 1/~ Alkuerä III 1. Israel 11;2 3 2% Jugoslav, 2% Ruotsi % 21;2 2 1 /2 2% 1 J / Tanska 1% Yz 3 1 / Norja /2 11;2 2 1 / / 2 6. Ranska 1 11/ / Saar 1 2Yz 0 2 ]1/ Ullkaj'i 2. L-Saksa 3. Englanti Sveitsi Kolumbi;] 6. Belgia 7. Luxemb. T. Salo J. Vesterinen O. Katajisto A. Fred M. Rantanen Alkuera IV 2 1 h lyz 3 4 1'/~ 2Yz /~ ] Yz 2Yz l'/~ 1 J I Y:~ 2 1 /:, () /:, II/:.. I '/', :>.I/:, Ih I'/:~ () () () () () Alkuerä o 0 2 Siioitusk. + o ,3 1 :i'/z / 2 4 :\I/" 1 :~ '/2 4 :3 1 Yhteensä (j l/:~ l/z 5 1 / /:, / / /:, 7 1 /2 Hi / '/2 3 UJ 16'( ) 13 1 /; 13 1 / / %/11 3 /18 8 /15 7%/ :

5 IliS -:"2-2~--2: ';1 r-\.o~~001;;t-tt'to~c'>lm""'1t ~,V",;) (.'I? C'>'? (;'\J ", (.'1 C"l (:."",1 N C'\l C'l r-i ~~ Ä~ [ ~~ ~~:=.,~ oi MMNM,-ir-icY:\C'\1 ~C'Jr-Ir-I cd ~~ ~~~~ [;.,~ ~~~~ 1 C"JC"J'fJC':)r-iC'\lT-l rlc\lr-lc'"'jorl '" ~ [~;:~ ~2 C'JC'lC'JMcY:)C'\I C'lrlrlC"JC'\JrlO ~ ~.-2~ McY:lcr.JC'J I C'11-l~CY)cqrl""'" Ori ;:~ ~ ~~ ~ NC'JC ':) [ G"1C"\lrl rlc"\! 0 McY";),$\1,C\l I M,...-lr-l"'ll'-l~ rl'l""""'lm""oo I $2 ~~~ ~~ M! r-i\.'\]rl C'lr-j rl C'lrlO S2j2;~ ~ ~~~ 1l""'irlC'lrl r-i..-lrlrlocv;, rlc;-.;jcv5~u:;0r:-:cö~o,...i~m~.,.-it"""'ir-i..-il'-! SUOMEN SHAKKI H ~I--t.. HH...r~Ln(,Ot-COO':lOr-1r."J rl rl rl ~ -2---t1.~ ~M~;';~C-;)C'\JMr-t~ IN ~ ~ ~~ [~~~~ MC'JC'JC"l~C"JMNN r-irl ~ ~ 3~ ~ [:.:F ~ MMMMC'JC\l M rlc~rl " I Mrl"'lC"-.l"l~ -2..2, ~ 1,.-1C"]~C'Jrl~-E2~ ~~ [ ~~ ;F ;:~ C'\J,.-j cq~c"'l,...-lh C".l~M rl ;::\"[~~;f: ~ ~~ ~ M Nrl,..-jC"\Jr-Il"""irirl rl ~~~~:~ ~~ [ t-irlr-irlc'\] r-i-20,.., rl~~-.:.ti.ncdr-:cö050rlc-.l rl rl.-< SUOMEN SHAKKI 169 Joukkueemme pistesaalis alkukilpailussa oli 5112 pistettä ja ainoastaan Kreikka jäi jälkeemme. Sijoituskilpailussa oli rankka tahti: 13 kierrosta 14:ssä päivässä. Suomella oli vain yksi varamies (Työväen Shakkiltiton Matti Ra n t a ne n), joten lepäämiseen ei ollut mahdollisuuksia. Joukkueemme keräsi kui'tenkin sijoituskilpailussa 5 0 % tarjolla olevista pisteistä, vaikka jäikin sijoituskilpai'luryhmässä 8. tilalle ja koko kilpailun 20. tilalle. Pelaajiemme henkilökohtaiset pisteet ilmenevät taulukosta ja toteamme Matti Rantasen ja Olavi Katajiston menestyneen heistä parhaiten, edellisellä 6 pistettä yhdestätoista pelistä, eli 54,55 %, Katajiston jäädessä runsaan prosentin verran Rantasesta. Toivo Salon vastus 1 pöydällä oli luonnollisesti kovin ja ottamalla Hsäksi huomioon sen, että myös Vesterinen pelasi osan peleistään tällä pöydällä sekä sen, että Vesterinen ja Fred hoitivat pelimäärältään suurimman urakan, voidaan katsoa jokaisen tehneen tehtävänsä kunnia I 1 a, josta heille yhteinen kiitoksemme. TOIVO SALO KERTOO AMSTERDAMIN MATKASTA. Matkalle Amsterdamin kansain shakkikisoihin eli shakkiolympialaisiin, joiksi niitä paikan päällä nimitettiin, Suomen 5-miehinen joukkue lähti Helsingistä Ensin autolla Turkuun, sitten laivalla Tukholmaan ja junalla Ruotsiin, Tanska ja Saksan kautta Hollantiin. Perille saavuimme yöllä. Amsterdamin asemalla olivat shakkijohtajamme A. 1 l m aku n n a s ja E. Hei l i m 0 joukkuetta vastassa. Asemaravintolassa käynnin jälkeen he veivät meidät asunnoksemme määrättyyn Rijnders-nimiseen hotelliin, j'oka oli vaatimaton, mutta siisti. Niin oli menomatka suoritettu illalla oli Grand Hotel Krasnopolskyyn järjestetty kisojen osanottajille tutustumistilaisuus, jossa monet vanhat ja tutut eri puolilta maailmaa tapasivat toisensa ja jossa myös solmittiin uusia tuttavuuksia. Maailmanmestari M. B 0 tv i n n iki ä ei näkynyt, vaikka hän oli jo saapunut. Kisojen juhlallinen avaus oli lauantaina klo 15 Apollo-hallissa, jossa myös kaikki pelit suoritettiin. Virallisen avaamisen suoritti Hollannin opetusministeri. Lopullisesti tuli mukaan 26 maata, jotka Maailman Shakkiliiton keskuskomitea asiantuntijoiden ja joukkueiden kapteenien avulla jakoi tunnetun pelivahvuuden perusteella neljään alkukilpailun ryhmään, joista kahdessa oli kuusi ja kahdessa neljään alkukilpailun ryhmään, joista kahdessa oli kuusi ja kahdessa seitsemän joukkuetta. Suomi joutui ykkösryhmään, jossa olivat arpanumerojärjestyksessä 1. Kreikka, 2. Neuvostoliitto, 3. Hollanti, 4. Islanti, 5. Suomi ja 6. Itävalta. Ei ole ihme, ettemme näin kovassa (=kovimmassa) ryhmässä päässeet kolmen parhaan joukkoon eli loppukilpailuun, etenkin kun meiltä puuttuivat kaikki kansainväliset mestarimme. Lisäksi Suomen arpaonni oli sikäli huono, että jouduimme pelaamaan ensin väkivahvaa Neuvostoliittoa vastaan ja sen jälkeen seurasivat muut lopullisessa paremmuusjärjestyksessä. 1. kierros alkoi välittömästi avajaisten päätyttyä klo 16. Seuraavina päivinä peliaika oli säännöllisesti klo 17.30~22.30 keskeytyneet seuraavana aamupäivänä klo Ainoa poikkeus oii viimeinen päivä eli , jolloin viimeinen kierros aloitettiin jo klo 13. Syömäajat pelihallin ravintolassa olivat säännönmukaisesti lounas klo ja päivällinen klo Kisojen alkuvaiheissa olivat toimitusjohtaja Ilmakunnas ja tuomari Heilimo mukana, mutta edellisen oli jo paria päivää myöhemmin palattava kotiin, ja Heilimokin lähti ennen alkukilpailun päättymistä Joukkue kiittää etenkin Heilimoa siitä ystävyydestä ja avusta, jota hän joukkuetta kohtaan osoitti. Katselijoita Apollohallissa oli arviolta 500~1.000 henkeä illassa ja Hollannin pelatessa tärkeitä otteluja jopa yli henkeä. Heitä varten oli pelipaikalla 10 suurta senäpeliä, joilla esitettiin aina kaikki neljää hollan-

6 170 SUOMEN SHAKKI Shakkiolympialaisjoukkueemme pöyiäjärjesiyksessä oikealta: Toivo Salo. Jorma V e s :l: eri ne n. Olavi K a taj i s i o. A.atos F red ja Matti R a n t a n e n. tilaispeliä ja tärk:ei.mmät suurmestaripelit. Siirtojen välitys suoritettiin val?mer~em toimivilla puhelimilla ja hiljaisella äänellä puhuen. Seinäpe~len. SIvussa oleval~e mustalle taululle kirjoitettiin siirrot liidulla, joten kali:~1 haluk~aa~ l!l:lllom tahansa saattoivat jäljentää pelit vihkoihinsa. Ylels~ seuras~ entt~m tar:kkavaisesti pelien kulkua, ja hollantilaismenestyksia seurasivat ama rarkuvat kättentaputukset...!??~kk~mestarien ~imikirjoitukset olivat hyvin haluttuja, ja niiden ker~~jia.o~i paljon, el1l!ll~äkseen pieniä poikia, joille jouduimme kymmenittam. kl~]olttamaan nmllämme erilaisille lappu sille ja vihkoihin. ~ISO]en alk.uvai~eilla oli yksityisten pelien tulosten ja varsinkin itse :pelie~, Jotka JoutUlva~ t.urnausj~htajan salkkuun, saaminen hyvin hidasta Ja v.ailceata, mutta vahitellen tllanne parani, ja monistettu bulletiinikin ~lko~ I~mestyä.. E~?le ihi?e,. että järjestelypuolella saattoi esiintyä aukko Ja, sllla hollantllaisilla 011 arkaa kisojen valmis te luihin vain 5-6 viikkoa!. Moni~~. maiden jouk~ue~ssa oli nuoria ja lahjakkaita peloojia, jotka hy VIn pitivat puolensa kilpailussa. Tällaisia olivat Islannin F. Ola f s S 0 n!':l:nskan B. La r sen, Sveitsin J. K u p per, Argentiinan O. Pan no; lt.~va.~lap K. Rob a t s c h jne. Kisojen vanhin osanottaja oli Ranskan l. p.?ydalla pelannut suurmestari tri O. B e r n s t e i n, joka niiden aikana tayth 72 vuotta. Päättäjäistilaisuus palkintojenjakoineen pidettiin klo 22 loistoho- Jatkuu siv. 179 SUOMEN SHAKKI 171 Peli-ja sommitehnaosasto -- I Toimittavat EERO E. RööK ja... O_S_'M... O_..!2:_~~.~elsinki. RUIlebergiru:. 29 B. 8BO. Espanjalainen peli Amsterdam, alkukilpailun B-ryhmän 5. kierros F. Bogatyrishuk, Kanada. F. Norcia. Italia. 1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Lb5 LeS (Siirto, joka mainiltaan vanhimmassa tunnetussa espanjalaisen pelin: analyysissii vuodelta 1480'. Viime vuosisadalla saksalainen teoreeukko C"rdel perinpohjaisilla tutkimuksillaan sai muunnoksen nimiinsä, mutta kiiytiinniis:;ä s~ihcn on suhdauduttu tietyin epäilyksin, mi.käli belgialaisenkv.mest<l'rin A O'Kellyn tu'oreet parannukset eivät lopullisesti omita s.~tä käyttökelpoiseksi.) 4. c3 (Kaikba muita kyseeseen tulevia siirtoja - 4. Rxe5, 4. O~O ja 4. Rc3 - vasta'an 4. - Rd4! on vahva. Mustan vastasiirroista 4. - Df6 ja 4. - Rge7 ovat toisarvoisia, kun taas 4. - f5 johtaa valkealle lupaavampii'n asemiin, tapahtui sitten 5. d4 tai suurmestari R. Finen suosittama 5. exf5. Musta pelaa a la O'Kelly.) 4. - Rf6 5. d3 (Professori Bogatyrtshuk, joka Amsterdamin kongressissa sai kansainvälisen mestarin arvon, on ent. Neuvostoliiton mestari ja vanhan koulun pelaaja. 5. 0'-0. tai: vielä terävämmin ja todennäköisesti myös vahvemmin 5. d4!) 5. - De'} '1. d4 Ld6?? (Kansain shakkikisoissa a.d ja lisäks1 2. pöydällä pelattu! Seuraukset näkyvät hyvin pian, ja mustan ratsupa,rin liikkeissä on suorasta,an koomillilsia piirteitä.) 8. Tel Re8 9. Rbd2 RdB 10. Rfl f6 11. Lc4+ Rf'1 12. Rg3 g6 13. Lh6 Rg'1 (Taas ovat pollet dnnan, molemmat lisäksi kiinniteuyinä.) 14. Rh4, exd4 15. Dg4! (Vielä vahvempi kuin 15. Lxg7 Kxg7 16. Rf5+ D-voitoin. Nyt ei matti ole vältettävissä.) 15. _ Lxg3 16. Rxg6! Lxh Khl antautui. - O. Kai 1 a. 8Bl. Kuningasintialainen puolustus Amsterdam, sijoituskilpailun 3. kierros M. Rantanen G. Thibaut (Belgia) 1. d4 Rf6 2. e4 g6 3. Rc3 Lg7 4. e4 d6 5. g Lg2 Rbd'1 7. Rge2 e Re8 (Tavallinen jatko on 8. - exd4. Mustan siirto on passiivinen mutta ei mitenkään varsinainen virhe.) 9. LeS exd4 10. Rxd4 ReS 11. b3' Ld'1 12. h3 DcB 13. Kh2 (Aktiivisempi ja parempi on 13. f4 ja vasta sitten 14. Kh2.) Rf6 14.:1:3 (Varmuus on paras ajattelee valkea,. Esim. jatko 14. Dd2 on varsin sekava: c5 15. Rb5 Lxh3 16. Rxd6 De6 17. Lxh3 Rf Kg2 Rxd2 19. Lxe6 Rxfl 20. Lxf7 + Txf7 21. Txfl Tc7 22. Rb5 ja valkea saa toisenkin sotilaan kvaliteetistaan.) h6 15. Dd2 Kh7 16. Tael Rg8 (Nyt seuraa toistakymmentä siktoa molemminpuolista «kyuäystä«kummankin etsiessä heikkoa kohtaa :,~st~stajan.ase~ast;a. Näin kasvaa jännitys, joka purkautuu lopulta hurjiksl sommltelmiksl.) 1'1. f4 Rc6 18. Ree2 Rge'1 19. g4 DdB 20. Rf3 RgB 21. Rg3 De'1 22. Te2 Tae8 23. De2 b6 24. a3 a5 25. Tdl Kh8 26. Lel Kh7 2'1. Dd3 LeS 28. g5 LeS 29. Tgl KhS 30. 'fgel Dd8 31. Ld2 Ld7 32. Le3 h5 33. b4 axb4 34. axb4 Lxc3 35. Dxc3+ Kh1 36. c5? (Lupaavammalta. näyt~ää 3? b5 Ra5 27. f5, jolloin musta jää vaille sellaisia vastamahdollisuuksia kuln se nyt saa.) 3'6. - dxc5 37. bxc5 b5! 38. Td2 b4 39. Dc2 De7 40. Tedl TdB 41. e5 LeS 42. Rh4. Txd2 43. Txd2 b3 44. De4 (Kuorisiirto.) Ra5 45. Rxh5 Rc4 4,6. Te2, 02 4'1. RfS+ Rxf6 48. gxf6 Dxc5 49. Txb2! (Jännittävä sommitteluvaihe alkaa. Valkea oli suorastaan pakotettu pelisiirtoon, sillä jatkoa 49. f5 olisi seurannut Dxe5 50. Dxe5 Rxe5 51. fxg6 fxg6 52. Txb2 Txf6 voittaen loppupelin.) 49,. - Rxb2 50. fs! Dc4 51. fxe6 (Koska

7 172 SUOMEN SHAKKI mll~talla oli seuraavalla siirrolla tarjolla tasapelijatko, näyttää tässä vielä vahvcmmalta 51. fxg6 Kg8! 52. Rf5! Lxf5 53. Dxf5 va'lkean voittopelein.) Dxe6? (Ratkaiseva virhe. Tasapeliin johtaa: Dxe4 52 Lxe4 Jxe6 53. Rxg6 Tb8 54. Rf4 Kgl8 55. Lg6 Re4 56. f7 Kg7 57. f8d T~f8 58. ReG Kxg6 59. Rxf8 Kf7 60. Rd7 Ke6 jne.) 52. Rf3 Df5 53. Db4 (Pitkittää turhaan peliä. Nopeammin voiton tarjosi välishakkaus 53. Dh4 ja vasta sitten 54..P?~) Td8 54. Dxb2 Df Kgl! (55. Kh1 johtaa valkean havloon: Td1 56. Rg1 De3 jne.) De Df2 Tdl+ 57. Lfl Df4 58. Dh4+ Dxh4 59. Rxh4. g5 60. Rf3 Kg6 61. Kf2 Kf5 62. L~2!.d5 ~3. e6!. Kx!6? (Mustalla oli tilaisuus johtaa peli siirrolla 63. fxe6 enttam vaikeasti volteuavaan loppl!peliin 64. f7 Td8 65. Lb5 Tf8 66. Le8 g4 67. hxg Kxg4 68. Re5 Kf5 69. Rd7, Joka on kyllä valkean teoreettinen voitto, mutta jossa matin alikaansaaminen on käytännössä erittäin va1keata.) 64. exf7 Td8 65. Lc4 Kf5 66. Ke3 (Suorin tie voittoon oli 66. Rd4 ja 67. Re6.) c5 67. Rd2 Th8 68. Re4! Kg6 (Omalaatuisen vitsikäs ansa oli Txh R~3+ Txg~ 70'. Kf2 voittaen.) 69. Le6 e4 70. Kd4 ja musta ail:iautul. -. K~l.!lkessa pituudessaan erittäin m1elenkiintoinen peli. _ E. R 1 d ala osittam M. R a n t ase n ja T. Salon mukaan Suomen Sosialidemokraatti Kataionialainen avaus Amsterdam, sijoituskilpailun 6. kierros O. Z~mmermann, Sveitsi. O. Katajista, Suomi. 1. Rf3 Rf6 2. e4 e6 3. g3 d5 4. Lg2 c5 5. cxd5 exd5 6. d4 Rc cxd4 8. Rxd4 Lc5? (Varmempi on 8. - Le7.) 9. Rxc6! bxc6 10. I?c2 Db6 11. Rc3 Le7 (Uhkasi 12. Ra4.) 12. e4! Le6 (Mustan olisi vaaralhst~ pelata d4, koska 13. Ra4 Db5! 14. Lg5 ja vaikealie jää vahva al~)]te.) 13. exd5 cxd5 14. Le3,DaS 15. Dd2? (Parempi oli 15. Ld4, jol- 10m va,lkean asema on varma Ja sen mahdollisuudet taktillisesti paremmat. Pelijatkoon liittyy ansa O-O? 16. Rxd5!) Td8 16. Dd4 Td7 17. a b4 Dd8 19. h3 Re8! (Alkuna, mielenkiintoiseen ratsumanööveriin.) 20. Lf4 (Uhkasi Lf6.) g5! 21. Ld2 Rg7 22. Tfel Lf6 23. Dd3 Lf Dfl Re,6 25. Tacl (VaIkea ei keksi mitään aktiivista jatkoa, vaan tyytyy odouava3jn siirtoon.) Rd4 (Nyt uhkaa... ~~: -:-... Rl?3.27. Te2 Rxd2 28. Txd2 Lxe3.) 26. Tcdl Rc2 (Ra,tsu on maaranpaassa, Ja valkean laadunhäviö sinetöity.) 27. Rxd5? Rxel? (Jatko Txd5 28. Lxd5 Dxd5 29. Lxg5 De6! voittaisi helposti.) 28. Lxel Lg7 29. Lc3 Lxc3 30. Rxc3 TxdI 31. Rxdl Dd2 32. Re3 Te8 3~:.. Db5 Tel Kh2?.(34. Lfl olisi ollut parempi, mutta, peliä käydaan molemmmpuohsen alkapulan merkeissä.) Dxf2! 35. Db8+ Kg7 36. De5+ Kg6 37. g4 Lbl 38. Dd6+ f6 39. Rd5 Dgl+ 40. Kg3 Del Kh2 DeS Dxe5 fxe5 43. antautui. - O. K a taj i s t o Ranskalainen puolustus Amsterdam, loppukilpailun 9. kierros 2l W. Unzicker, Länsi-Saksa. Tri M. Botvinnik, Neuvostoliitto. 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Rc3 Lb4 4. e5 c5 5. a3 LaS 6. b4 cxd4 7. Dg4 Kf8 8. bxa5 dxc3 9. Rf3 Re7 10. Ld3 Rd7 11. Db4 Dc Rc5 13. Dxc3 Ld7 14. a4 Te8 15. La3 Rxd3 16. Dxc7 Txc7 17. cxd3 f6 18. Tfcl Txcl Txel Kf7 20. Tc7 Td8 21. Lxe7 Kxe7 22. T:xb7 Tc8 23. Kfl a6 24. Ta7 Tc2 25. Txa6 Ta2 26. Ta7 Txa4 27. Ke2 d4 28. Rd2 Ta2 29. Kdl Kd8 30. exf6 gxf6 31. Re4 Le6 32. Rc5 Ld5 33. a6 Tal+ 34. Kc2 Ta3 35. Kb2 Ta Kbl Ta5 37. Rb7+ Lxb7 38. axb7 Tb Kc2 Kc7 40. b8d++ Kxb8 4,1. Txh7 Ke!! 42. Te7 Te5 43. Kd2 Kd8 44. Tf7 Tf5 45. Ke2 Ke8 46. Ta7 Te Kfl Tb5 48. h4 f5 4,9. g3 Kf8 50. Td7 e5 51. Kg2 Kg8 52. h5 Ta5 SUOMEN SHAKKI h6 Tb5 54. Tg7 + Kh8 55. Te7 Ta5 56. Kf3 Td5 57. g4 e dxe4 fxg Ke2 d Kd2 Td4 61. Te8+ Kh7 62. Te6 Ta4 63. Kxd3 Ta Ke2 Tf3 65. e5 HS 66. Kel Tf4 67. TfS Te4 68. Kfl Txe5 69. Kg2 Ta5 70. Kg3 TgS 71. Kh4 Tg8 72. Kh5 g3 73. tasapeli. - Tähän 9 ankaran pelitll'nnin Juomukseen henkeä puhaltaaksemme todettakoon, että a,vausmuunnelma on tuttu Smyslovin jal Botvinnikin sensati:omaisesta 9. ohclupelistä, jossa, 7. - Re7 johti maailmanmestarille huonoon pehin. Saman tekee ti,issä pelissä 7. - Kf8, joka johtaa suuriin K-slvustan kehittämisvaikeuksiin. Avautuva'a, e-linjaa, myöten vt pääsee a,ina vaa,railiselle 7. rivi lie, mikä maksaa sotilaan mustalle. Musta perustaa vastapelinsä T:n tuomiselle 2. riville. Huomattakoon ansa Te3? 36. Td7 + Kcll :;7 Tx(]!i! T loppupeh on epäilemättä valkean voitto sekä ennen mustan kuol'isiirtoa ffi että sen jälkeen. Maailmanmestarin yksinkertaistamismeneielmii, joka alkaa 57. siirrolla' e4+ on nerokas huipentuen ansaan 59. Kxg4'! d3!, mutta pelaamalla 61. siirrossa e-sotilaansa, eteenpäin valkea olisi voittanut pelin. Botvinnikin oma inielipide on, että 61. Te'8+ johtaa tasapeliin. Pelin loppukin on kaikessa yksinkertaisuudessaan vaikuttava. Amsterdamin suurpelejä! -- O. Kai 1 a Sisilialainen puolustus Amsterdam, sijoituski'lpailun 10. kierros L. Sanchez, Kolumbia. A. Fred, Suomi. 1. e4 c5 2. Rf3 Rc6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rfo 5. Rc3 d6 6. Lg5 e6 7. Dd2 (Vaikea, voi myös jatkaa terävämmin 7. Dd3, joka antaa kuningattarelle mahdollisuuden siirtyä tarvittaessa nopeasti kuningassivustalle.) 7. - a,6 8. O~O-O h6 9. Lxfl> Dxf6 (Parempi kuin 9. - gxf6.) 10. Rb3 (Va!lkea pyrkii välttämään vaihtoja ja säilyttämään painostuksen d-linjalla.) Dd8 11. f4 Le7 12. Kbl Dc7 13. Le2 Ld7 14. Lf Re2 (Tekstisiirto valmistelee e-sotila'an etenemistä, jonka jälkeen mustan d-sotilas «jäätyy«paikalleen.) KbS 16. c4 Db6 11. Rc3 Ra5 (Mustan tarkoituksena on vapauttaa peliään vaihtojen avulla.) 18. Rxa5 Dxa5 19. Dd4 Thg8 20. Td3 DeS 21. Dxe5 dxe5 22. e5 Kc7! 23. Thdl Le6 24. Lxc6 Kxc6 25. Txd8 Txd8 26. Txd8 LxdEl 27. Kc2 Le7 (Tässä musta tarjosi tasapeliä, johon valkea ei kuitenkaan suostunut.) 28. g4 Ld8 29. Kd3 Le7 30. Re4 b6 31. f5 Kd7 32. f6 gxf6 3:), exfs LdB 34. h4 Ke8! (Uhkasi! vaarallinen läpimurto h5 ja g5.) 35. g5 hxg5 36. hxg5 Le7 37. Rd2 Kf8 38. Ke4 KgB 39. Kf3 LeS 40. b3 Kh7 41. Kg4 Le7 42. Rf3 Lb3 43. tasapeli. Puolin ja' toisin moitteeton asemataistelu. - A. F red ~ n viitteiden mukaan V. U. M u s t 0 ne n Uudessa Suomessa Sisilialainen puolustus Amstel'dam, loppukilpailun 10. kierros P. Keres. Neuvostoliitto. J. Sajtar, Tshekkoslovakia. 1. e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 5. Rc3 a6 (Najdorfin ni meä kantava sii'rtu, johon Keres vastaa terävimmällä tavalla. «Viimeinen huuto«on 6. f4, muhu myös siirrot 6. g3, 6. Le2, ja 6. h3 ovat käyttökelpoisia.) 6. Lg5 Rbd'l (Outo siirto, jota esim. yli 500-sivuinen R. Sehwarzin ja H. Platzin «Die sizi lianische Verteidigung«ei, lainkaan mainitse. Huono olisi 6. - e5, koska, valkean ratsut pääsevät hyviin asemiin: 7. LxI6 Dxf6 8. Rd5 Dd8 8. Rf5 jne., normaali 6. - e6, jollo~n tultaisiin Seheveningen~n tai Rauserin muunnoksiin.) 7. Lc4 (Neuvostomestarit Boleslavski etunenässä ovat osoittaneet tämän siirron pelikelpoisuuden sisialaisessa, nyt se viettää p~an oikean riemuvoiton.) Den (Satjar on kv. mestari ja pelaaja, joka Heikki Koskisellemme alueturnauksen aikana vii me kesänä tunnusti ~;uorahn, että hänen tavoitteenaan henkiliikohtaist'c::;a turnauksessa on pari voittoa ja loput pelit remissejä. Nyt hän ti('ly:,:li 1:\:;-

8 174 SUOMEN SHAKKI l{('(~, dtä 8. - Le7 ilman muuta saa vastauksen 9. Lxe6! fxe6 10. Rxe6 ja 11. Rxg7 +, mutta ei usko uhraukseen pehsiirron jälkeen. Mustan paras peli- 1apa on 8. - Re5! ja '8. - Re6!) 9. Lxe'S!! (E6-sotilas on ennenkin ollut uhrauksen kohteena sisilialaisessa, esim. pelit Boleslavski-Aronin, Moskova 1949, joka alkoi 1. e4 e5 2. Rf5 e6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 5. Re3 d6, 6. Le4 Re Le7 8. Le Lb3 a6 10. f4 Ra:5 11. Df3 De7? 12. g4 b5 13. g5 Rd7? 14. Rxe6!!, ja Keres-Kotov, Budapest 1950, jossa tapahtui 1. e4 e5 2. Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 5. Re3 a6 6. Le2 De7 7. Lg5 Rbd7 8. O-~ e L~5 De4? 1~. Rxe6!! PeHssär,nme uhraus perustuu mustan pelin kehlttymattomyyteen Ja valkean ratsujen haarukka- ym. voimaan. Huomattakoon lisäksi, että peli tapahtui loppukilpailun viimeistä edellisellä kierroksella.) 9. - fxe6 10. Rxe6 Dc4 (Muita D-siirtoja seuraa sama vahva R-siirto.) 11. Rd5! Kf7 (Uhkasi 12. Re7+ eikä Rxd5 12. exd5 ole uhkauksen 13. b3! De3 14. Ld2 ja 15. Re7 + takia otollinen mustalle.) 12. Lxf6 Kxe6 (Muut mahdollisuudet ovat: gxf6 13. Dh5+ Kg8 14. De8! ja 15. Re7 matti maksaa md:n sekä Rxf6 13. b3!, jolloin ainoa perääntymis'siirto on Db5 ja 14. Ree7 maksaa mt:n.) 13. Lc3 Rf6 (Kyllin kiusallinen uhkaus oli 14. Dg4+, jota myötäilevät 14. Df3 ja 14. Dh5. Huono on Re5, koska 14. f4!) 14. Lxf6 gxf6 (Lyötyään toisen mustan ratsun samassa f6-ruudussa vl tapasi kohtalonsa. Oikeastaan on vahinko, että nyt ei sommitelmajatko 15. Dh5 vie sen pikaisempaan voittoon kuin «proosallinen«pelijatko.) 15. Rb6 De6 16. Rxa8! (Keres on oma itsensä loppuun asti. 16. Dd5+ olisi ollut liian yksinkertaista. Jos nyt b5, niin 17. Rb6! Dxb6 18. Dg4+ jne.) Le7 17. a4! b6 18. DdS+ Kd7 (Jos Dxd5, niin arvatenkin 19. Re7+... ) 19. Ta3! Ld8 (Ja nyt Dxd5 20. Rxb6+! Tai Lb7 20. Dxe6+ Kxe6 21. Tc3+.) 20. Rxb6+! antautui. sillä valkean viimeisen paukun yttmet ovat Lxb6 21. Df7 + Kd8 22. Dxf6+ ja Dxb6 21. Df5+ Ke7 22. Te3+. Kliitos Keres! - O. Kai l a. 88'6. Slaavilainen puolustusjmeranon muunnos Amsterdam, loppukilpailun 11. kierros I. J ohannsson, Islanti. Z. Nilsso,n. Ruotsi. 1. d4 ds 2. c4 e6 3. Rf3 c6 4,. Rc3 Rf6 S. e3 Rbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5 8. Ld3 Lb7 (Tätä siirtoa Meranon muunnoksessa on suositellut uusseelantilai~englantilainen kv.mestari R. G. Wade ja sen tarkoituksena on vastata etenem1seen 8. e4 vastavedolla 8. - b4. Kehityssiirron, esim. 8. 0'---0, jälkeen musia jatkaa 8. - a6, kuten tavallisessakin Meranossa, mutta tärkeä L-siirto on silloin jo tehty.) 9. e4 b4 10. e5 (Valkean paras jatko on 10. Ra4. Peli siirto johtaa mustalle vaarattomiin selkkauksiin.) bxc3 11. exf6 cxb2 12. fxg7 bxald (Tri Euwen mielestä uusien kuningattarien tekem1sestä musta ei hyödy mitään ja suosittaiakin jatkoa Lxg7 sekä c5. Asia ei ole niinkään helppo valkealle, kuten pelijatko osoittaa.) 13. gxh8d DaS+ 14. Rd2? (Häviää nopeasti. Välttämätön oli 14. Ld2, mutta siirron Dxdl+ jälkeen valkea menettää linnoittumisoikeutensa' ja musthla pelaavan mielipide kallistuu vahvasti sille kannalle, että valkean peli ei ole mustan pelin arvoinen.) D5c3 IS. Ke2 RcS! 16. Dxh7 Rxd3 17. Dxd3 Dxd Kxd3 La' Kc2 (Siirto 19. Ke4 vie vaikean majesteetin nopeasti mattiverkkoon. Pelisiirron jälkeen mustalla on tilaisuus kauniiseen loppusommitelmaan, jonka seuraava siirto aloittaa, mutta jonka kohokohta on vasta viiden siirron kuluttua. Muuten mustalla oli käytettävänäään hyvänä vaihtoehtona siirto Tb8.) Dxa Lh2 Tb8 21. Dal Txb2+! 22. Dxb2 Ld Kc3 Lb4+!! 24. antautui. sillä neljästä kuninga,ttaresta jää vain yksi jäljelle ja se mustalle. Teoreettisesti arvokas ja omalaatuinen peli, jossa hävinneeenä puolena oli XI kansain shakkikisojen nuorin, vasta 17-vuotias, osanottaja. -.:... Z. N i 1 s s 0 n Aftontidningenissä SUOMEN SHAKKI 887. Nimzointialainen puolustus Maacottelun 3. kierros. New York R. Byrne. Yhdysvallat A. Koiov, Neuvostoliitto. 1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rc3 Lb4 4. e3 (On havaittu, syystä kylläkin, että tämä yksinkertaisin siirto johtaa himän a,vauksen ehkäpä kaikkein monimutkaisimpiin ja sommitelmallisimpiil1l muunnelmiin) 4. - c5 5. Ld3 0---"0 6. a3 Lxe3+ 7. bxc3 Rc'6 8. Re2 b6 9. e4 Re8 10. Le3 d La6 12. Rg3 (Tavallisempi menettelytapa tiissii on ensin f2- f4) Ra5 13. De2 Tc8 14. ds Dd7 IS. a4 (Uhkasi l!). - Da4) IS. - e5 16. f4 f6 17. f5 Kf7 (Tämä ajatus mk:n pakpiwlllis('sta turvaan D-sivustaHe on ennenkin esiintynyt käsilläolevassa nimzointiala.isen muunnelmassa) 18. Tf3 Ke7 19. RU Kd8 20.Th3 Th8 21. g4 Kc7 22. Rg3 Kb8 23. Kf2 Re7 24. Da2 Teg8 25. Tgl De7 26. Le2 Le8 27. Rfl Ld7 28. Rd2 g5 29. Rfl Le Rg3 h6 31. Rh5 Lxh5 32.gxh5 (Jos :~2 Txh5, niin Re8 ja edelleen Re8- g7 ja h6- h5 h-jinjan auc'tessakin mustan eduksi!) 32. Re8 33. Lg4 Rg7 34. Ke2 Ke7 35. Kd3 Ta8 (Mustan onnistui estää valkean kaikki hyökkäysyritykset K-sivusialla ja hänellä on nyt hyvät toiveet D-sivustalla, jonne valkea ei ehdi kovi\1jkaan nopeasti toimittaa voimiaan. Seuraa mielenkiintoinen operationäyttämön vaihdos) 36. Tbl Thb8 37. Tb2 a6 38. Kc2 Dd7 39. Tg3 De8 40. Ld2 Ta7 (Jos Rxh5, niin 41. Th3 Rg7 42. Txh6 jne.) 41. Th3 b5 (Lopultakin pääsee musta suorittamaan pitkän valmistelun jälkeen läpimurron, mutta valkeakin S313 odottamattomia vastamahdollisuuksia K-sivustalla) 42. axbs axbs 43. exbs TxbS 44. TxbS DxbS 45. c4! (Vastaisku!) Dxc Dxc4 Rxc4 47. LxgS! Rxf5! 48. exfs fxgs 49. f6 e4 50. f7 Ta8 SI. Tc3 Re5 S2. Ta3! Tf8 53. Le6 Kb6 S4. Tb3+ Kc7 SS. Ta3 Kb6 S6. Tb3+ tasapeli. - Hyvä esimerkki siitä, että suljetutkin asemat saattavat tarjota hyvinkin vaihtelurikkaita mahdollisuuksia. - E. R ida l a. 8 8,8. Englantilainen peli Maaottelun 3. kierros, New Yo'rk T. Petrosjan. Neuvostoliitto A. Bisguier. Yhdysvallat 1. e4 c5 2. g3 (Nykyhetken muotia: 1. e4 ja - vastasi musta mitä hyvänsä - 2. g3. Tätä menettelyä suosittiin jo viime vuoden ehdokasturnauksessa Svetsissä ja nyt jälleen New Yorkin maaottelussa) 2. - Rc6 3. Lg2 g6 4. Rc3 Lg7 S. d3 d6 6. Tb1 (Kun mustan e-sotilas on ottanut kaksoisaskeleen, on tämä siirtoa b3-b4 valmisteleva tornisiirto tuskin paras. Kysymykseen tulivat 6. h3, 6. Rf3 ja 6. e3) 6. - hs (Bisguierin taiteilu alkaa. Parempia tuloksia olisi varmaan kuitenkin antanut joku edellisessä huomautuksessa valkealle suositelluista jatkoista) 7. h3 Ld7 8. e3 Dc8 9. Rge2 Rh6 10. a3 Re,5 11. f4 Lc6 12. e4 Rd7 (Näin vaihtoivat ratsu ja lähetti kätevästi paikkoja) 13. Rd5 e6 14. Re3 fs? (Tämä taiteilu on tietenkin johdonmukais,ta, mutta liian pitkälle menevää. Huomattavasti parempi oli pelin palauttaminen lähemmäksi normaaleja raiteita jatkamaila a5! 15. b3 De7 ja eikä mustan asema "1,, niinkään huono) IS. Dc2 b6 16. b4 Rf7 17. Tgl! (Asemallisesti lodl'll i nen voimasiil'to, joka luo vaikeasti havaittavissa olevia, mutta voim:lkk:tib uhkauksia K-sivustalla) Rf6 18. Lb2 Kf8 19. Tdl Dd'l (Pik"'lllllillkin olisi odottanut surioa Db7 kutn D:n siirtymtstä vaal'alli:wlle d-linjalle) 20. OS Lb7 21. e51 He8 22. d4! (Mustan nappul(jid"1l jlllld1l1 tua perääntymä.än epäjär:iestyksessä päättää valkea avata 1)('lill.i:1 1':;.1'<1: 1 ratkaisevaan hyökkäykseen) Lxg2 23. Rxg2 Tc8 24.flh4 TIl(,?So Rf3 ds 2;6. dxc5 TxeS 27. a4 Kg8 28. La3 Tc8 29. Da2! Rc7 30. Rc3 qs 31. h4 g4 32. Rd4 LxeS (V,alkean painostuksen k:i<:;v:i":::::'.1'1,;; v"ill,:tlo, kaammaksi päättää musta uhrata upseerin k:lhdl':;1:, ::"l.il:i:j;:!:1 \TIII:;,OI' käyttää hyväkseen valkean kuninkaan hieman ('p,;v:mll:i:1 ;1:' 11'"'' '1'" 17;'}

9 ~~~ 176 SUOMEN SHAKKI mii yritys jo~~.aa kyllä mielenkiintoisiin käänteisiin, mutta ei riitä pelastamaan pelm) 33. fxes Rxe5 34. cxd5 Rxd5 35. Rxd5exdS 316. Tg2 Tc4 37. Te2 Txd4 38. TxeS Te6 39. Txd4 TxeS+ 40. Kf2 Kh7 41. Dd2 De6 42. Lb2 Dh6 43. Dxh6 + Kxh6 44. Tf4 Te4 45. Txe4 dxe4 46. LeS ja musta anta.';ll:~~:..- Tunn!:lstus. molemmille: voittaja pelasi terveesti ja tehokkaastl, havmja omaperalsestl Ja mielenkiintoisesti! - E. R ida 1 a Kuningatargambiifii Maaottelun 2. kierros, Tukholma B. Hörberg, Ruotsi. J. Averbach, Neuvostoliitto.. 1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rf3 ds 4. Rc3 c5 5. cxd5 Rxd5 (PuoliklassillIsessa kuningatargambiitissa' tämä vanha pejitapa on kyllä parempi kuin m.m. Keresin harrastama 5. - cxd4. Jos nyt 6. e4, niin «kenraalivaihdot«6. -.Rxc3 7. b.xc3 cxd4 8. cxd4 Lb4+ 9. Ld2 Lxd Dxd2 yksinkerta'lstavat pelm melko varmasti tasapeliksi, kuten esim. peli Reshevsky -Fine, Semmering 1937 todisti: Lc4 Rc6 12. O~O b6 13. Tfdl Lb7 14. Df4 D.f6! 15. De3 Dh6! jne.) 6. e3 Le7 (TavaUisempi on 6. ~. Rc6, eräissä t.::pauksissa nimittäin. tulee kyseeseen tämän lähetin myöhamen Slvustolmmen, es'lm. kantapeh NaJdnrf-Euwe, Buenos Aires 1947: 6. - Rc6 7. Ld3 cxd4 8. exd4 g6 jatkona 9. 0'---0 Lg7 10. Le Db3 jne.) 7. Ld3 Rc (Ko. muunnoksessa musta harvoin jättää d4:ssä lyömisen näin myöhäiseksi. Edellisen kierroksen tasap~lin jälkeen Neuvostoliiton mest.ari yrittänee eksyttää Ruotsin mestarin onnistuenkin siinä, sillä nyt on 9. a3 välttämätön.) 9. De2? Rcb4 10. Le4 cxd4 II. exd4 Rf6 12. Lbl (Valkea ei suosiolla! anna L-paria vastustajalleen, mutta pelm loppusommrtelman tekee mahdolliseksi tämän L-siirron tekemä katko... ) b6 13. Tdl (Uhkasi La6.) Lb7 14. :ReS Tc8 15. LgS.Rbd5 1,6. Re4 Rxe4 17. Dxe4 f5 («Ta,vallisessa<< pelissä valkea on llomen sa'atuaan houkutelluksi mustan heikentämään K-asemaansa ja etenkin e6-sotilasta. Suurmestari mustilla ei kuitenkaan anna aikaa iloitsemiseen.) 18. Lxe7 Dxe7 19. Del (A~noa paikka, koska 19. Df3 Rc3! tai 19. De2 taikka Dd:3 Rf4 ja g2-sotila's «putoaa«.) 19. _ Rf4 20. f3 (Miksei 20. g3!?) Dg5 21. Td2? (Vasta ratkaiseva virhe. Oikein oli nytkin 21. g3!, kun taas muut muunnelmat ovat mukavia m\;stalle: A 21. Df2? Rh3+; B. 21. Dg3? Re2+; C. 21. Dd2? Rh Kfl Dxd2! 23. Txd2 Tcl+ 24. Ke2 La Rd3 Rf4+; D 21. Dfl? La6! 22. Ld3 Tc2!! 23. Lxa6 Txg Khl Txh2 +! 25. Kxh2 Dh Kgl Dg Khl Tf6! tai 23. g3 Re2 +! 24. Khl Rxg3 +! ja vielä E. 21. Dfl? La6! 22. Rd3! Tfd8!, kaikki: mustan voitoksi. Loppusommitdma on problemaahinen.) Tel!! 22. Dxcl Re Txe2 Dxcl+ 24. Kf2 La6 25. Ld3 Dxal 26. LxaS Ddl 27. an:!autui. Antautuminen 25. siirrossa olisi ollut paikallaan, mutta nyt olisi vielä voinut vehkeillä: 27. Rc6 Da4 28. Lb7! Tf7 29. Lag Dxa2 30. d5, vaikka musta voittaa jopa jatkossa exd5 31. Te8 + Tf8 32. Re7 + Kf7 33. Lxd5 + Kxe Lxa2 Kxe7 jne. - O. Kai 1 a Ranskalainen puolustus. Neuvostoliitto--Englanti, 3. pöytä, P. Keres-R. G. Wade: 1. e4 e6 2. d4 ds 3. Rc3 Rf6 4. LgS Le7 5. e5 Rfd7 6. h4 (Tunnettu ns. Chatard-Aljechinin muunnos, jossa seuraavaa sotiban ryöstöä on pidetty hu'onona jo pelistä Aljechin-Fahrni, :'<.I[annheim 1914, alkaen. Parhaat vastaukset ovat c5 ja C. - a6, kun taas 6. - f6 ja 6. - h6 arvioidaan teoriassa vähemmän hyviksi.) 6. - l.xg5? 7. hxgs Dxg5 8. Rh3 De7 (Pienin neljästä pahasta!) 9. Rf4 as 10. Dg4 Kf8 (Tai g ylivoimaisin hyökkäyksin.) 11. Df3! Kg8 (Uhkasi jo 12. Rg6 +!) 12. Ld~l c5? (Lopullinen virhe joka sallii tutun L-uhrauksen uudessa asussa Rf8 tai h6 oli välttämätön.) 13. Lxh7 +!! Txh'l 14. Txh7 Kxh7 15. Q.-O-~!l f5( 1) (Sallii SUOMEN SHAKKI 177 Sommitelmia ja [oppupe[ejä R. Shocron. G. Ståhlberg..~dll M. Najdorf (siirto). L. Evans. Tri M. Euwe (siirto) Etelä-Amerikan alueturnauksessa suurmestari, M. Najdorf näytti terävät sommitelmakyntensä jatkamalla 23. Rxf7!! Txd4 24. exd4 Kxf7 25. Dh5+ Kg8 26. Ld3 g6 (Jos h6, niin 27. Dg6.) 27. Lxg6! Lf8 (Tai hxg6 28. Dxg6+ Kf8 29. f5 exf5 30. Tfl jne.) 28. Ld3 Df7 29. De2 Td7 30. f5 (Tätä tietä vt rientää loppuhyökkäykseen, jossa vd an taa ratkaisevan iskun.) Rd8 31. Tfl De8 32. Tf4 Lh6 33. Th4 Df8 34. fxes Rxe6 35. Dg4+ Kh8 36. Dxe6 Le Kg2 Tf7 38. Dg6 Tf Kh3 antautui Neuvostoliiton-Yhdysvaltain maaottelun eräs kauneimpia sommitelmia oli suurmestari M. Taimanovin käsialaa: Rh5!! 20. gx.h5 (Mitäpä muutakaan? Jos 20. Rcxe4, niin Dh4!+ 2l. Kg2 Rhxf4+, JOs 20. f5, niin Dh4+ 2l. Kg2 Dg3,+ 22. Kfl Dxe3 ja jos 20. Dd2, niin Dh Kg2 Lh6! 22. g5 Rgxf Kfl Lh Rxh3 Dxh Kel Txg5 26. Txg5 Lxg5 27. Lxh5? Dhl+ matti1opuin.) 20. -Dh Kg2 Rxf4+! (Jos nimittäin 2,2. Lxf4, niin ~d Rg4 Lxg4 :1l1C.) 22. Kfl Lh Rxh3 (Eikä 23. Kel? Lxc3+ Ja Txgl+-) 23. Dxh Kf2 (Tai 24. Kel Dxe3. Seuraa kaunis ratkaisusiirto.) Taf8! 25. Lf3 (Uhkasi Rd3 matti. Jos 2,5. Lxf4, niin Txf4 26. Kel Lxc3+ jne.) Rd3+ 2,6. Ke2 Txf3 27. Dd2 Txe3+! (M,usta voittaa miten haluaa eli kauniisti!) 28. Dxe3 Dxh Kd2 (TaI 29. Kfl TfS,+ 30. Kg2 Rf4+, Ld4 tai Tf3!) Lh6 30. Txg8+ Kxg8 31. Rxe4 Lxe Kxe3 Dh Kd2 Re5 34. Tgl+ KfB 35. Tg3 DM 36. antautui vihdoinkin Amsterdamin loppukilpailun 5. kie~roksella exmaa~lmanme~tari M. Euwe omiensa iloksi sommitteli hienon voiton suurn)('~tanvastustajastaan: 25. Th3! Txd4 (Pakko, koska uhkasi 26. Dh4.) 26. Rxf7! Tf4 (Jut~:u Dxf7? 27. Th8--f-! lienee tuttu!) 27. Rxd8! Txf2 28. Rxe6 Db6 (Myos De7 29. Kxf2 on valkean voitto.) 29. Tb3! Te TxbS Txel+ 31. Kf2 Txe5 32. Txb7 TxeG 33. Txa7 (Voimavaro;icn inventointi osoittaa valkean voittaneen sotilaan. Loppu on tri Euw('[]e «tekniikan kysymys«.) TeS 34. Ta3 Tb5 35. Tb3! Ta5 36. a3 Kf'l 37. Te3 Kf6 38. b4 Ta6 39. Ke2 q5 40. g4 Ta4 41. Td3 c5 42. bxc5 Txg4 43. c~ TM 44. h3 Th8 45. c7 TcB 46. Tc3 KeS 47. Ke3 Kd7 48. Kd4 antautui. lyhyen lopun.) 16. Thl + KgB 18. Rg6+ voittaa kuningattaren. lehdessä Th8+! il.n1:m..'iui, koska 17. K:.:h:: Aito E('!f'sin pdii -- O. K,1 i!;t 1\1'11-

10 178 SUOMEN SHAKKI --Kirjepefiosasfo I Toimittaa P AA VO LIHTONEN Helsinki, Fredrikink. 60 A 24 Suomen kirjepelimesl:aruusturnaus. ~e.li Hei1i:n0-::-~janen päättyi tasapeliin. Pelin Lönnblad-Ojanen tuomitsi kansamvalmen mestari Osmo Kai 1 a pelaajien nimiä ennakolta tietämättä mustan häviöksi. Turnauksen tulostaulukko tuli näin ollen seuraavanlaiseksi: yht. 1. Päivärinta V % I palk. 2. Massinen 1 0 V2 % II 3. Wikman 0 % % /~ 71/~ III 4. 0 % % - 1/:2 1 1 l'h ' /~ 5. Ojanen 0 % % 1/~ O'h Lönnblad % 1 1 4% 7. Heilimo % 0 1 % Uimonen % V Erämetsä % 0 V2 Jh ' Saarnivaara V V Soininen 0 0 % V2 1 Onnit~el~mrr,te ~e~taruuden voi~taj~a JaakIm P ä i v ä r i n t a a, joka varmasti Ja sitkeasti pelaten onmstui yrityksessään vallata, v menett.~!?änsä ki.rjepel.~fi.l:estaruus ta ~aisin. Tosin hänellä oli parissa pelissä hyvaa onneakm myota, mutta sehan ei alenna hänen voiuonsa a:rvoa koska n~~s:sä p:;leissä hän ei ollut häviöasemassa. P. M a s s i n e n, joka' kansamvahsessa.iccf:n champion-iuolmn turnauksissa on menestynyt hyvm, on varsm vaarallinen kilpailija vastaisissa mestaruusturnauksissa. Päivärinta saaneekin mestaruuttaan puolustaessaan pitää silmällä erityisesti häntä. Huomioonotettava tekijä on myös R. W i k m a n jolla olisi ollut mahdollisuus vielä parempaan sijoitukseen, jollei hänell~ olisi sattunut kirjepela'ajaa aina vaa'niva ikävä lapsuus (pelissä Päivärintaa vastaan). Varmasti ja ta'saisesti pelasi myös G. L å g I a n d, mutta monet tasapelit pudottivat hänet neljännelle tilalle. Yllättävä on mestaruuden puolustajan A.. 0 Ja sen melko vaatima,ton tulos. Selityksenä siihen on hänen samanaikainen osanottonsa ICCF:n MM-karsintaturnaukseen, joten h~ne1! hoidettavakseen tuli ehkii liian monta vaativaa turnauspeliä, semmmkm kun hänen lukuisat luottamustehtävänsä kaupungin hallinnosssa huomattavasti kavensivat mahdollisuuksia' omistaa riittävästi aikaa peleihin syventymiseen, mikä tietenkin on välttämätön edellytys näin kovassa turnauksessa. Toivottavasti hän jo seuraavassa mestaruusturnauksessa voi jälleen omistaa: peleiueen tarpeellisen huomion. Non stop-iurnauksei. Päättyneitä pelejä: 1/1: Kaasalainen % Braun. Tiedot peleistä Braun Pohjakallio ja Lilja-Braun puuttuvat. 1/2: Salovaara 1 Lilja, Kaasa, lainen 1 Uitto; II/l: Takala 1 Miikki. Tämän ryhmän lopputulos: 1. A. Savelius 5 pist. 2. R. Lilius 4 p. :). P. Haanpää 4 p. 4. P. E. Lundell 2112 p. 5. A. Turunen 2 p. 6. A. Takal a 2 p. 7. T. Miikki 1% p. Savelius korottui pelaamaan 1 luokkaan, Miikki taas putosi III luokkaan. II/2: Sipi. 1f2 Salovaara. Tiedot peleistä Sipi---Liinngren, Salo-Lönngren ja Sipi--Sa-'o puuttuvat. IIj3: Lilius lokanen, Lilius 1 Koski, Lilius 1 Sundpvist, Lindfors o Okanen, Okanen 1f2 Sundqvist. 1II/2: Mustonen 1 Turkka, Railo 1;2 Louhi, Mäkinen 0 Railo., Railo 0 Kiiveri, Kiiveri 112 Mustonen, Rinteenpää 0 Kiiveri, Kiiveri 1 Turkka, Kiiveri 1 Mäkinen. IVj'l: Sinkko Y2 SUOMEN SHAKKI 179 Aaltonen Valli 0 Sinkko Frilund 0 Valli, Karasmaa 0 Valli, Aaltonen o Valli Aaltonen 1fz Mon'tonen, Montonen 1 Frilund, Valli 1 Montonen. IV/5:H~ovinen 1 Taipaleenmäki _. lvii peleistä puuttuvat edelleen tredo.t. Nllmvm:~~ pelel:!ta h.. rohnicl, Seppästä ja Suomista' va,staan. ASIanomaISIa pyydetaan nnsta ensi tilassa ilmoittamaan. Seuraavat uudet ryhmät ovat aloittaneet: II/4: 1. R. Lilius, Aitoo, 2. M. Koski, Kos~enkorva., 3. M. Aho, Keu~ ull. 4. V. Vatjus-Anttila, Tikkakoski, 5. J. Halkkakoskl, Fagersta, RuotSI, 6. A Kiviaho Helsinki 7. A. Vainonen, Kouvola. 'III/3: 1. P. Turkk~, Laukaa, 2,. U. Lallukka, Helsinki, 3. E. P.um~inen, Säynätsalo, 4. J. Railo, Salo, 5. A. Montonen, Tampere, 6. M. Valh, VIurat, 7. O. Okanen, Mänttä.. Uusia ryhmiä muodostetaan jatkuvasti. I luo~assa o~o!taa 4 pelaajaa ryhmän täyttymistä, samoin. IV ~uokass!:-: }l!ll0ittaut~mlsi~ vastaa~ottaa non stop-tu'rnausten turnausjohtaja J. Parvarmta" OSOIte AltOO. Osanottomaksu on 100 mk.... Non-stopp ----:- tc:,rnausten ~~ont~es~en ~uuluu,.. että. pelaajat volva~ Jout~a odottamaan millom enemman millom vahemn:an. alkaa kunnes seltseman pelaajan ryhmä sa'adaan täyteen. Sen V~OkSI. ei.;muut~.l?an kuukauden viipyminen vielä sinänsä oike1;lta pelaa:~aa.. kle.~ta:ytymaar: turnaukseen ryhtymisestä, vaan siiihen vaadlta,an yhta panevat syyt kum turnauksen keskeyttämiseenkin. Pelatkaa kirjepeliä. Nyttemmin on jokaisella tilaisuus milloin ta~.an;:,a pelart:~ ke~it.~äv~.ä, jännittävää ja hauskaa kirjeshakk~a. K.esk~yt~rr,tatta ovat kaynmssa mm kotimaiset non stop-turnaukset kum kamsamvahset ICCF:n turnaukset. Non stpo-tumauksia järje~tetään j~t~~vasti Mestari- sekä. I, II, III j~ IV luokassa seitsemän pelaajan ryhmlssa. Turnaus alka~ heti k~n: ryhma Gn tullut täyteen. Osanottomaksu on 10,0- ma,r~kaa. Il~?-It~~u~umIISIa os~nottomaksuineeen ottaa vajstaan turnaujsohta'ja J. P a 1 v ari n t a, OSOIte Aii~~F:n henkilökohtaisia turnauksia järjestettään.niini~ään jatkuvasti Champion-, Mestari- sekä 1, II ja III luokassa. OsallI~.tc:mlsmaksu ~m ~ mk., mihin sisältyy määräajoin ilmestyvä tulosbul1etnm. TurnalU~Johta'Ja on H. tel' Braak, osoite Amsterdam, Postbox 50,01, HGlland. I~molttautumisia osanottomaksuineen välittää hal1itusneulvos Pa,avo L ~ h t 0' n e n, osoite Helsinki Fredrikinkatu 60 A 24. Ilmoitusta ei oteta huomioon ennenkuin osallistu~ismajksu on suoritettu. Maaotielu Suomi - Englanti Päättyneitä pelejä: West 112 Lågland, Kaasalainen 1 Elliman (Keresin gambiitti!) Jatko sivulta 170. telli Carltonissa. Illallisen kuluessa jaettiin palkinnot ja pid~ttiin luk~i: sia puheita. Hamilton Russelin kome:xn k~ltais~n k~el:topalkmnon V~:nt!l toistamiseen Neuvostoliitto. Sen samom kuin.tolse~sl Ja. ~.ol~anl!-ek.sl SIjoittuneiden Argentiinan ja Jugoslavian p~laa~at s.alvat l1säks~ ~rlk~~sp~}. kintoja. Kansallishymnit juhlistivat palkmtoj~n ~ako.~.. ~un~m poy<;l:an paras pistemies palkitt~in myös, ja n:uist0.pa:~k~ntoja ruth J,OkaIselle, mmpä mekin saimme kukm. Ams~erdamra ~sittavan.kuyateo!rsen... Pelaajiemme terveys Ja pehkunto oli koko kls?jen ajan.h~va,. mu~ta joukkueellamme oli paljon epäonnea, sillä joka mies menetti Jonkm P1S: teen. Paremmalla onnella tuloksemme olisi voinut Glla hugmattavasti parempi, kuten kotona varmaankin odotettiin.

11 180 SUOMEN SHAKKI -~-~-llutisosasto I L Toimittaa A L T T 1 S A LOI L A, Helsinki Messeniuksenk. 7 B 50 SOMPASAAREN 6. KESÄTURNAUS Helsingissä pelattu Sompasaaren 6. kesäturnaus keräsi 126 osanottajaa, joten siitä on muodostunut maamme suurin jo perinteitä sekä arvonantoa nauttiva kesäturnauksemme. Sen johtavana keskipisteenä oli nyt, kuten aikaisemminkin vuotispäiväänsä viettänyt Työväen Shakkiliiton tunnettu shakkimies Kosti M a r t t i n e n, joka turnaustoimikuntansa kanssa ansaitsee kiitoksen vaativan kilpailun malli<kelpoisesta hoitamisesta. Osanottajien joukossa nähtiin runsaasti maaseudun pelaajia ja ilahduttavan paljon nimenomaan nuorempaa pelaajapolvea sekä Suomen Shakkiliitosta että Työväen Shakkiliitosta. Lisäksi oli 16 pelaajaa, jotka eivät kuuluneet mihinkään shakkikerhoon, eivätkä näin ollen kumpaankaan liittoon. Tulokset: Mesfariluokka: L J. Vesterinen... - % 1 % 1 1 1/2 1/ H. Koskinen......,... % - % 1/2 1/2 1/ 2 1/ Y2 3. I. Suominen % % 1/ V2 4. J. Fastberg..,... % % 1-1/ Y2 5. J Haanpää /2 0 lj2-0 1 % 1 1 4Y2 6. S. Kajan % % Y2 7. V. Palo maa /2 % % Y2 8. H. Honkanen... % / O. Pastuhoff...,... 0 % % E. Salmi Helsingin mestarin Jorma V e s t eri sen varma kunto kaunistui 1% pisteen etumatkaan. Heikki K 0 s k i n en osallistui turnaukseen juuri FIDE:n Euroopan 3. alueen kilpailusta palanneena ja ilmeisesti Prahan Marienbadin kokemukset rikastuttivat ennestäänkin luottamusta herättävää pelitaitoaan. Epäonni kavensi parissa pelissä pistethiä, jota puolenkymmentä mestaria tiiviinä ryhmänä tavoitteli Ilmari Suo m i sen päästessä samaan tulokseen. Osanottajista Vesterinen, Koskinen ja Haanpää SSL:n muut TShL:n pelaajia. Kutsuturnausryhmä: 1. A. Alin, TuTS /z % % / H. Matikka, KoT8 % l/ Z P. Hänninen, LohSK 1/ V2 4. U. Laakso, HTS... % % U. Backman, HTS K. Arasola, TuTS V. Tiilikainen, HTS % 1/ 2 1 5Y2 8. L. Linden, LohSK ~~ 1 1 1/ L. Ruonala, Kemin TSK 1f ' 1 % - 1/ V. Nurmi, TuTS... 0 % % 0 1/ / 2 3V2 11. O.. Jalaskoski, HeRauS % 0 0 % O. Saarinen, HTS % % 1/ 2 0' - 2V2 Hyhmän voittajalle oli luvassa, mestarin arvo ja eräille muille mestarikandidaatin arvo. Turun Aatos Ali n (synt ) ja Kotkan Heikki!VI a t i k k a (synt ) suorittavat myöhemmin ratkaisuottelun tittelistä. Moleml1:1at ovat ennestäänkin tunnettuja tekijöitä paikkakunnil- SUOMEN laan kuten myös lhttonsa piirissä. Lähinnä seuraavat Lohjan P. Hänninen ja HTS:n U. Laakso ansaitsi, vat tuloksellaan M-kandidaatin arvon. 1. luokka, ryhmä 1: 1) Gösta B r a n t b e r g (HSK) 8%, 2) Armas Savelius (Gambiitti) 7 1 /2, 3) G. Lågland (Kokkolan Shakkikerho 7, 4-5) K Lembidakis (HYS) ja L. Eriksson (KokkSK) 61/2, 6-7) O. Heinonen(HSM) ja Aulis Luumi (HSM) 6, 8) A. Nilsson (HTS) 5, 9) N. OIkkonen (HSM) 4%, 10) G. Tham (Gambiitti) 4, 11) A. Jakobsson HTS) 2%, 12) P. Tarkkonen (SSK) luokka, ryhmä 2: 1) Aarne R u 0 nai a (Kemrn Työväen Shakkikerho) 9%, 2-3) B. Krokfors (KokkSK) ja L. Hellström. (Jär,,:enpään Shakkikerho) 7. 4) VIlJO TIrkkonen (HSM) 6, 5-6) H. Tverin (HSV) ja Ilmari Mäkihovi (SS~) 5%, 7~-8) T. Jernström (HSM) Ja H. Nyman (Gamb.) 5, 9) T. Pajunen (TaSK) 4%, 10) M. Laaksonen (HTS) 4, 11) P. Koivuranta (SSK) 3%, 12) B. Ellenberg Gamb.) 3. A. Ruonala sai Työväen Shakk.iliiton mestariehdokkaan arvon Ja Lågland ja Eriksson koroituksen 1. luokkaan. 2. luokka, ryhmä 1: 1-2) Olavi Ranta (HTS) ja R. Kauranen (JyvTS) 8% (molemmille koroitus 1. luokkaan), 3) T. Mertens (JärvSK) 6% 4) V. Kousa (HTS) 6, 5-6) T. Ko~onen (HSV) ja 1, Lei<kas (SSK) 51/2. 2. luokka, ryhmä 2: 1) P. M a r t t i n e n KoTS) 8% (koroitus 1. luokkaan), 2) R. Nissinen (HSM) 8,.~) M. Toivonen (KäYS) 71/2, 4) T. Sl1- mes (HTY:n SK) 6, 5-6) F. Aaltonen (HSM) ja O. Kunnas (HSV) 5%. 2. luokka, ryhmä 3: 1) T. HeI e n i u s (TuTS) 7%, 2) H. Tolvanen (HSM) 7, 3-4) A. Kiiveri (HSV) ja T. Rissanen (HSM) 6%, 5-7) Y. Koskinen (SSK), S. Tuutti (HTS) ja N. VorobjElff (HYS) luokka, ryhmä 1: 1) R. La 1 ne (HSV) 8%. 2) T. Pappinen (seuraton) 8 3) J. Viderholm (HTS) '1%, 4-5) P. Martikainen (Elanto) ja tri A. Puumanen (SSK) 7, 6) V. Lallukka (HSV) 5.

12 182 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI luokka, ryhmä 2: 1) O. K a n e l' v 0 (TuTS) 81/2, 2-4) A. Mantila S. Pakarinen ja Y. Puro (kaikki HTS) 7%, 5) J. Eerola (SSK) 6. ' 3. luokka, ryhmä 3: 1-2) U. E k m a n (TuTS) ja K. Aho n e n (Elanto) 7lj2 (9), 3) R. Lindroos 6%, 4) L. Haapaniemi (HTS) luokka, ryhmä 4: 1) P. H i eta n e n (HSV) 8, 2-4) P. Tamminen A. Heinäaro ja H. Forsman 5,5-7) L. Koskinen, T. Virtanen ja K. Nyberg 4%. Eri luokista R. Laine, O. Kanervo" H. Ekman, K. Ahonen ja P. Hietanen saivat korotuksen 2. luokkaan. SUOMEN ALIUPSEERILIITON SHAKKIMEST ARUUS 1954 Hämeenlinnan varuskunnan Aliupseerikerhon järjestämänä pelattiin Suomen Aliupseeriliiton kahdeksas shakkimestaruus Hämeenlinnassa Poltinahon aliupseerikerhossa Mestaruusryhmän lisäksi oli tällä kerralla ensimmäisen kerran mukana B-ryhmä, jonka voittaja saa oikeuden seuraavassa mestaruuskilpailussa osallistua mestaruusryhmään. Tulokset: Mestaruusryhmä: mestari sotilasmestari Voitto Tee l' i aho (Ilmavoimien Viestipataljoona, Hämeenlinna) 7, 2) ylikersantti Leo La p p a la i n en (Viestirykmentti, Riihimäki) 7, 3) sotilasmestari Valde R i n tai a (1. lennosto, Luonetjärvi) 4, 4) ylikersantti A. Roihio (Kou- V. Teeriaho vola) 4, 5) vääpeli A. Kuusinen (Hämeenlinna) 3%, 6) sotilasmestari< V. Lampi (Autopataljoona,. Helsinki) 3, 7) ylikersantti A. Vetri (Pioneeripataljoona, Koria) 3, 8) sotilasmestari V. Salonkivi (Laivasto, Helsinki) 2%, 9) vääpeli A. Lemmetyinen (Ilmavoimien Vi'estipataljoona, Hämeenlinna) 2. B-ryhmä: 1) ylik. V. L a a k s 0 n en (Ilmavoimien Viestipataljoona Hämeenlinna) 6%, 2) ylik. A. Latvala (Kouvola) 5\12, 3) kers. A. Kont~ kanen (Koria) 5%, 4) ylik. O. Kyytsönen (Luonetjärvi) 5, 6) vääp. V. Pesonen (Hämeenlinna) 5, 6) kers. P. Mäkelä (Hämeenlinna) 3, 8) kers. V. Huhta (Oulu) 1% 9) ylik. E. Leppänen (Hämeenlinna lj2. Mestaruusryhmässä kilpailtavana olleen kirjailija Unto Se p p ä sen lahjoittaman komean kiertopalkinnon V. Teeriaho voitti omakseen saatuaan siihen kolme peräkkäistä kiinnitystä. Aliupseeriliiton moninkertainen shakkimestari Teeriaho on syntynyt Helsingissä. Aloitt1 shakinharrastuksensa 14-vuotiaana, mutta kilpailuasteelle innostus nousi vasta sotavuosina. Liittyi Hämeenlinnan Shakkikerhoon v Koroittui I-lk:aan Riihimäen litttoturnauksessa v Turnaustoimikunnan muodostivat A. Saloila (ylituomari)" Aarne Hurme (sihteeri), vääp. Veikko Karvinen, sotilasmestari P. Ijäs, M. Kopra ja V. Savolainen. RAUT ATIELÄISKISAT ITÄVALLASSA Rautatieläisten kansainvälinen urheluhitto USIC, jonka ohjelmaan kuuluu myös shakki, toimeenpanee joka toinen vuosi maitten väliset joukkuemestaruuskilpailut. Ensimmäinen tälla1nen pidettiin v Jugoslaviassa, jossa voittajaksi selviytyi Itävalta Saksan, Jugoslavian ja Suomen vallatessa seuraavat sijat. Tämän vuotinen kilpailu suoritettiin Itävallassa St Urban nimisellä paikkakunnalla, Kärntenissä syyskuun päi'vien välisenä aikana. Pelipaikkana oli Ossiach-nimisen järven rannalla sijaitseva rautatieläisten lomakoti. Ensimmäinen kierros pelattiin kuitenkin lähellä olevassa Villach'in kaupungissa sikäläisen urheiluseuran talossa. Mukana oli kaikkiaan 9 maata, nimittäin: Belgia, Hollanti, Itävalta, Jugoslavia, Ranska, Suomen joukkue rautatieläis:len kisoissa. Vasemmalta: M. L a i s a a ri (seisomassa). B. 'Breider, B. Korenius, E. Partanen, M. L 0 u h i ja E. K a a sai a i n e n. Vastapel'aajina Sveitsin joukkue, joka hävisi meikäläisille tuloksin 4V2-1\-'2. Ruotsi, Saksa, Suomi ja Sveitsi. Joukkueiden suuruus oli 6 pelaa,jaa ja 1 varamies. Ottelut suoritettiin cup-systeemin mukaan, jolloin va1n voittanut joukkue pääsi jatkamaan, Suomen joukkue pelasi seuraavassa. kokoonpanossa M. L a i saa r i, B. B l' e i der, B. K 0 r e n r u s, E. P a r t a n en, L. L 0 u h i, E. K a a sai a i n e n ja varalla H. L a a k s 0 n e n. Ennen varsinaisia pelikierroksia pelas1vat Ruotsi ja Belgia karsintaottelun jonka voitti Ruotsi 5-1 päästen siten jatkamaan. Ensimmäisellä kierroksella osoittautuivat Jugoslaviassa parhaiten menestyneet maat selvästi vastustajiaan paremmiks1. Niinpä Itävalta voitti Hollannin 4-2 ja Saksa Ruotsin 5~1. Jugoslavra sai kiittää joukkueensa tasaisuutta 4-2 voitostaan Ranskaa vastaan, sillä ensipöydällä vanha mestaripelaaja Betbeder voitti Jovanovicin ja toisen pöydän mies Crepeaux sekä kolmas pöytä Day saivat tasapelin Jugoslavian Babic'ia ja Miculic'ia vastaan. Suomella oli vastassaan Sveitsi, joka hävisi 4%-1%. Suomalaisten yksityistulokset olivat: Laisaari 1-0 Maag, Breider 1-0 Uehlinger, Korenius 1-0 Peter, Louhi 0-1 Langenegger ja Kaasalainen 1-0 Li.i.scher. Toisella kierroksella joka pelatti1n Suomi sai vastaansa Itävallan. Suomen joukkueessa oli Louhi vapaana Laaksosen pelatessa 6. pöydällä. Ottelu oli mitä jännittävin päättyen vasta noin 8 tunnin pelin jälkeen isäntämaan voittoon 4-2. Mieskohtaiset tulokset olivat: M. Laisaari 1f2 - H. Weiss 1f2, B. Breider 0 - H. Raffey 1, B. Korenius 1 - J. Kötek 0, E. Partanen 0 - H. Plass 1, Kaasalainen 0 -- A. Husek 1 ja H. Laaksonen 1/2 - J. Spitzer 1f2. Mainittakoon että Partasen peli oli keskeytettäessä selvästi parempi, mutta myöhemmin sattunut virhe muutti tuloksen päinvast~iseksi samoin Laisaaren maratonpeli näytti edullisemmalta kunnes We]Ss keksi oikean jatkon ja tasoitti asemat. Saksan ja Jugoslavian ottelu oli äärimmäisen tasaväkinen kunnes jugoslavialaiset lopulta suoriutuivat voittajina tuloksella 31/2-2 %.

13 184 SUOMEN SHAKKI Kolmannella kierroksella tapahtuivat loppuottelut, JOIssa vastakkain olivat Itävalta ja Jugoslavia sekä Saksa ja Suomi. Edellisessä ratkaistiin ensimmäisen ja toisen palkinnon kohtalo ja jälkimmäisessä kolmas tila. Itävalta voitti tasaväkisen ottelun 3%-2% uusien shen mestaruutensa Jugoslavian päästessä toiseksi. Suomen ja Saksan ottelu oli tasainen alusta loppuun päättyenkin tasan 3-3. Koska Suomi ensi pöydällä saavutti voiton sai se vertailun avulla joukkuevoiton tullen siten kolmanneksi. Henkilökohtaiset tulokset olivat: Laisaari 1 - Fleischmann 0, Breider % - Popp %, Korenius 0 -Loosberg 1, Partanen % - Welling 1;2, Louhi ~ - Muos %, Laaksonen 1/2 - Witte %. Kilpailujen päättäjäisissä, jotka suoritettiin samana iltana kolmelle parhaalle joukkueelle jaettiin kultaiset, hopeiset ja pronssiset plaketit sekä kunniapalkinnot. Parhaasta henkilökohtaisesta saavutuksesta sai M. Laisaari erikoispalkinnon. Lopputulokset olivat: 1. Itävalta, 2. Jugoslavia, 3. Suomi, 4. Saksa ja senjälkeen Ruotsi, joka voitti ensi kierroksen hävinneille järjestetyn lohdutusturnauksen. Seuraava kilpailu suoritetaan v Hollannissa ja shä seuraava Suomessa 195'3. - B. B. Amsterdamin matkan rahoitus. Kansain shakkikisojen pitopaikan siirtyminen Buenos Airesista Asmterdamiin lyhensi melkoisesti kilpailumatkaan tarvittavan ajan pituutta, mutta muuten kustannukset eivät suomalaiskannalta katsoen sanottavasti pienentyneet. «Neuvottelussa«Suomen ja Työväen Shakkiliiton johtohenkilöiden välillä saatiin sovirtuksi siitä, että TShL asettaa joukkueeseen M. Ra n ta sen SSL:n huolehtiessa muusta joukkueesta, joka kv.mestareiden ilmoitettua esteellisyydestään sai seuraavan karsintatuloksiin perustuneen kokoonpanon: T. Salo, J. Ve s t eri n e n, O. K a taj i s t 0 ja. A. F red sekä varalle M. Rantasen lisäksi kongressiedustajana ja kapteenina toimiva E. H e t 1 i m o. TShL:lla ei ollut vaikeuksia Rantasen matkan rahoittamisessa, mutta SSL:n oli neljän miehensä matkojen ja taskurahojen suorittamiseksi järjestettävä ohjelmallisia tilaisuuksia ja käännyttävä jäsenseurojen,yksityisten shakinharrastajien ja shakki<a suosivien liikelaitosten puoleen. Kaikki järjestyikin niin hyvin, että SSL saattoi pitää pelaajilleen pienen vastaanottotilaisuuden. Mainittakoon, että ohjelmallisia tilaisuuksia, joissa kisaedustajamme, kansainväliset ja muut mestarimme auliisti korvauksetta suorittivat ohjelmaa, järjestettiin Hiton toimesta 23." 26., 27., 29. ja sekä , Suomalaisen Shakkikerhon toimesta 18. ja sekä 1. ja 3. 9., Helsingin Shakkiklubin ja 2. 9., Gambiitin , Helsingin Yleisen Shakkiseuran toimesta 6. 9'. Pääkaupungin ulkopuolelta mainittakoot H. K 0 s k i sen simultaani Joensuussa ja Säterin Shakkikerhon keräystulos mk. Suurin lahjoittaja oli E. Bo n s d 0 r f f «tonnin simultaaneineen«. Lyhyitä uutisia. Suomen edustaja Maailman Shakkiliiton Euroopan 3. alueen naisten turnaukseen Leipzigissä on SSL:n mestaritar rouva Meri F a g erja hänen avustajansa neiti Sirkka-Liisa V u 0 r e n pää. Turnauksen ylijohtajana toimii varapresidentti A. II m aku n n a s. Pohjoismaiden rautateiden raittiusliil:1ojen Helsingissä elokuun alkupuolella pidetyn kongressin yhteydessä pelatussa «maaottelussa«suomi voit U Ruotsin 21/2-11/2, sillä R. Iso mä n t y ja R. Kvarby pelasivat 1-1 ja T. Uimonen voitti P. Karlssonin 1 1 /2-1/2. SUOMEN SHAKKI JATKO-OTTELUJEN SYKSY RatkaisuoUelu käynnissä: Vilho Li f 1 ä n der (oikeal~a) ja A. ki L d h t i (vaikeina). -, Katsojma.. V1lsemmi'1.. ]. a: P... KaJ"aste,. B. Nyren, P.. J""IHJlCn. S. Pel±onen. P. Tarkkonen ja ylinnä O. Immnncn. k.. eri kilpailujen jatko-otteluja j; <-11" tillkkoja Kuluneena sy syna on......:' '1' j.. j " sekä mielenkiintoisia sellaisia suontettu ennatysmaal '.' Hangon lii,ttoturnauksen 1. luokan B-ryhm.än voil.<"::i,, V 1.: ~ ~(n9, e 11 K. Li 1 ja Helsingissä ja ratkaisupeli 1 "'1::lII!;I::~<I 22. ' SSL:n 5. nuorten mestaruusturnauksen lop'pwd 1<-111.1;, 1" '.'/ 0 ne n T. T "n elä Riihimäellä ja ~~~v::llpa;i;~:;1 II, II,'" Ui 2~2?a J8tk~otteiu Riihimäellä sekä Jarvenpaassa 30..,1 ".,1 1:;.,/2, Joten ~~~h!l nu~rten mesta6ksi 195,1 tuli ja 1. luokkaan 1\11\1:11 ;' syntynyt II 1- mäen Shakinystävien Juhani Paronen. Vaasan tammikuisen, Tampereen maalisl\lli::"1i.i" Lappeenran.nan kesä. kuisen liittoturnauksen 1. luokan voitta.ii( ll,,11,,111 ::hclkki.mestarm.arv?st~ Helsingissä ki~~roks~n.. tul(li\:" II;1 1\: 1"ahtI 2'lV.~rflan_ der 1 ja R. Ny 1 u n doseka 2. Llflanckl' '" 1,;ddl I~ N.y~und /2 el.i yhteel!.. L'fländer 3 Lahti 21/2 ja Nylund I/" 1111 l\:i illl'rkltsi ;)1. shakklmestann ~~vo~ joutu~i~ta syntynel' 11(', :;II<ILlldlarrastuk.sensa.v alka= neelle ja v luokkaan nouss(,'iii' 1'11:""<111 Shak;kl-48.n.Yllho LIf länderille, joka ammatiltaan on 1m;iI.I "11 k:ii1i'palan pnrmuohooja.

14 186 SUOMEN SHAKKI Hangon liittoturnauksen 1. luokan ryhmävoittajien ottelu pääsystä ottelemaan shakkimestarin arvosta Hämeenlinnan 1. luokan voitajaa vastaan Helsingissä 15. ja sekä Tampereella tu1joksena A. L. M a t t s s 0 n 2, B. A h 1 b ä eki ja V. Li g neil 0 sekä jatko-ottelut 1.luokan koepelaajaksi pääsystä Helsingin Shakkiklubissa, jossa E. HoI m ja R. Jo u t sen pelasivat 1-1, lfz-y2 ja 1-0, sekä Suomalaisessa Shakkikerhossa, jossa E. Sun i n k 0 s k i ja E. Ra h i kai n e n voittivat o. N i e m i sen 2-0, mutta pelasivat keskenään 1-l. Samalla kun onnittelemme kaikkia menestyneitä ja varsinkin uusia mestareita, lausumme tunnustuksen siitä ottelualttiudesta, jota nimenoma,an matkustamaan joutuneet jatko-otteli1jat ovat osoitteneet! SHAKKIKIRJALLISUUTTA M. Euwe ja H. Kramer: Midtspillei, osa 4. Kustantaja Dansk Skakfol" lag, Aabybro, T:mska, syyskuussa Sivuja 72. Hinta 4,75 Tanskan kruunua. - Maailman nykyhetken tuotteliain shakkikirjoittaja, ent. maailmanmestari tri Max E uwe on maanmiehensä _. äsken kansainvälisen shakkimestarin arvon saanee en - H. K r a m eri n kanssa valmistanut painatuksen alaisena olevan sarjan, josta tulee kaikkiaan 12- osainen. Kukin osa käsittelee keskipelikysymysten eri aloja. Niinpä täh~1n mennessä ilmestyneissä osissa käsitellään seuraavia aiheita: Osa 1 (esiteltiin lehtemme numerossa 1/1953) «nappuloitten voimakkuutta«, osa 2 (I;;:ts. n:o 3/1953) «keskustan muodostamistapoja«, osa 3 (kts. n:o 8/1953) «so1;ilasasemia«ja esiteltävänä oleva osa 4 «taistelua avoimista linjoista«. Saatuamme käsillä olevan kirjan juuri numeromme painatusvaiheessa jätämme sen yksityiskohtaisemman tarkastelun seuraavaan numeroon, mutta toteamme jo tässä sen, että sarja näyttää kaikin puolin lunastavan lupauksensa. Sen kukin tähän mennessä ilmestynyt osa ansaitsee tunnustuksen, kuten tri Euwen kirjoittajatuotanto yleensä, joten voimme niitä lämpimästi suositella lukijoillemme. - AS. 1. L. Maizelis - M. M. Judovits: SHAKKI opas kaikille shakkipelin harrastajille. Suomentaneet shakkimestarit Vi,lho P aio maa ja Ilmari SoI i n. Kustantaja Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki S~vuja Kirjan sisällys voidaan tiivistää scmaavi('yl otsikoiden mainitsemiseen: 1) Silmäys shakkipelin historiaan, 2) Kirjan tekijäin sana, 3) Shakkipeli (jossa vasta-alkajalle opetetaan peli ja pelin tapahtumat perusteellisesti ja lukuisin kuvioin selvcnl1ettyinä), 4) Yksinkertaisia loppupelejä, 5) Strategisia ja taktj,lli~;ia hienouksia, 6) Pelcjä, 7) Mestarien pelejä, 8) Shakk1pelin säännöt (Maailman Shakkiliiton kongressin vahvistamat), 9) Kierrostaululmt (20 pelaajaan asti). Kuvioita tai osakuvioita kicrjassa on kaikkiaan noin 190. Ottamalla huomioon Neuvostol'iiion shakkikoulun ikä ja maine on luonnollista, että shakinharrastaja suurella mielenkiinnolla tutustuu siihen järjestelmään, jolla neuvostolaiset shakkimestarit antavat opetusta. Va1kka käsillä olevan kirjan tarkastelu ei sinänsä poikkea, ainakaan suuremmasti, muista parhaista shakin opetuskirjoista, voidaan tässä panna merkille selvyys ja johdonmukaisuus. Suomentajat ovat antaneet työlle oman arvokkaan pitkäaikaiseen kokemukseensa perustuvan panoksensa, joka täydentää ansiokkaasti: shakkipelin alkeiskirjojen ennestään vähälulmista valikoimaamme. - AS. Suomen Shakin numerot 7-8 ilmestyvät yhdistettynä joulukuun alkupuoliskolla sivuluvultaan laajana Suomen Shakin 30-vuotisnumerona. Siihen tarkoitetun aineiston oltava toimituksessa viimeistään 25. Ii. mennessä. SUOMEN SHAKKI,..-_Taideshakkia Toimitt. MATTI MYLLYNIEMI, Helsinki, Otaniemi A 2::1 "1 STIG LINDERBORG, Kuusankoski 1 L- ~~~~~~~~~~ Aarne Dunder:.. ~ KOLME MESTARI TEHTÄVÄÄ Sodan jälkeen kuluneen kymmenen vuode!l!!j~an.:: 0r: maai1~an eri puolilla järjestetty useitakin suuria 10pputehtavalulpaIlu}a.. YkSI hu~mattavimpina oli epäilemättä argentiinalaisen ',Enroque!!'-n~mlsen shakk;~l~?den vuosina ;8 järjestämä. Siihen osallrstui kaikki~an 63 teht~vaa Ja taso alkupäässä oli erittäillj korkea. Tuomareita, oli kaikkraan nelja, mm.: hollantilainen C. J. de F e i j t e r, englantilainen T. R. D a w s 0 n, argentiinalainen professori F. Ben k ö ja tämän artikkelin kirjoittaja. Tehtävät saimme nimettöminä liuskoina Ja arvostelimme ne toisistamme rl1pp11- matta. Tulokset: 1. palko P. F a r a g 0 RomanJa, 2. palko P. F a r a.. E!: 0, :3. palko Jose M u g no s Argentiina, 4. palko ZOIlo Cap u t t 0 Argentnn<l, 5. palko J. H. M a r w i t z ja Se 1 m a n Jr.. Holla~h, ö.. palko Ivan ;-r <1.11 (" Romania, 7. palko Jose Mugnos, 8. palko Jose M<tndIl, Espanja, J. pdlk. J. H M a r w i t z. Li~äksi jaettiin kunnia~ ja kiitosma:inintoja, sekä mainintoja, joidcll saajien joukossa oli mm sellaisia nimiä kuin: De d r 1 e, ~ a; a /" d~ B i a n che t t i, P r 0 k e s, S 0 u k u p - B a r don, N 1 k 0 1 u S S 1, 1 a () 1 I jn~oska maailman shakkilehdissä on kovin harvoin julkaistu tärni; 11 1\1 1 pailun parhaita tehtäviä ja suoii:alais~lle lopputehtävien ystävill,:. nl:. I il nev[\t osaksi täysin tuntemaltoiinu, esittelen seuraavassa kolrnl' 1l;11:d,il: 2. 1 Farago Tasapeli 2 Jose Mugnos il. palko Enroque!! l-:7 3 J. H. Marwitz ja Selman Jr. 5. palk. I':n/""(jll<'! 1 lu47"4b. I.--':'~Il~j "~t:f).: ';' ~:c: f, t,l;~~ Valkea voittaa l./farago/1. exd7/uhkeua 2. d,;i) I jil :1. 1~J,Ii/I. Re6/1. - Ld5-1- 2; Lb7/2. g7!/sekä 2. Lb7? ('Uii :~. 11BJ)1 1 ' IV;)I Jllhda tu~.okse~n!2. - Rd~, 3,. Lb7/Tässä asemassa on tliw;1:iii.. ;llllll;1 v"d.l"l,lli ede~a. sohla,~llaan. d~, kunhan lähetti ensin on vldy kl"llllll1::' 11 "ISI."(;11 d5 ~Ikealle puolelle. Valitta,vana on ruudui eg, r'i ja 1:::. :-;iil"l; lkiiiinlme ensm:/3.. - Lg3!N~t näyttää että valkea vi, v"i~;i 1" I,,.li; Illiti;;;1I d-soillaan ~ter:.emise~ estaml. seksi mutta asemassa Jllillll' yll;)i,y::, Jok;1 Johtaa h.::rvmalsen hienoon old Syvålliseen lähettikaksi nlaisl.l,ij Illll, j"iloii., syvcntymmen maksaa V<lIV,IIl! 4. Le4! dfi 5. Lh7! 1.1'7 Ii. I,/'.Ii I,l"ii '1. I,I~) Ja tnsapeh. Pa,latkaamnw 11.1'1

15 188 SUOMEN SHAKKI asemaan, jossa musta, 3mlla slirrollaan vie lähettinsä yli kriiwlisen pisteen d5' ja. siirtäkäämme:j Lf7/Nyt alkavat hienoudet!/4. Lf3,/Tun tuu ensinäkemärltä omituiselta miksi juuri tähän ruutuun? Mutta se on ainoa oikea. Yritys 4. Le4? kurnoutuu shrtoon LgS!, sillä jos nyt: 5. LB, niin mustan d-sotilas voi esteettä edetä, koska valkea ei pääse ruudusta f3, tekemään JäheHioppositiota, kuten ruudusta e4,j4. - d5 5. Lh5! Lg3: 6. Lf7 ja valkeasta tulee patti./palatkaamme jälleen takaisin mustan kolmanteen siirtoon ja yrittäkäärnme:/3. -- Le6/Mlkä on vastaus tähän?/4. Lg2!/Jos nyt olisi siirtänyt 4. Lf3?, niin Lf7 ja tasapeliä ei enään syntyisi. Sensijaan se syntyy, jos:/4. -- d5 5. Lh3! LgS' 6. Le6 ja tasapeli. Näin on valkea eliminoinut kaikki mustan yritykset päästä etenemään d-sotilaallaan siirtämiillä ensin lähettinsä yli d6-pisteen. Mutta, koska kysymyksessä on ternpolla saatava oppositio, niin mustalla on vielä yksi mawio puolustus, n.5. odottava siirto ennen d5-pisteen ylitystä, nim.: 3. - Le4!/Kuinka valkea vastaa tähän? Se kuuluu:/4. Lhl!! Kaunista, eikö totta? Valkea karttaa pisteitä e4, f3 ja g2, ennenkuin mustan lähetti siirtyy yli d5-pisteen. On myös huomattava, että jos musta nyt, tai aikaisemminkin, vetää lähettinsä ta,kaisin a2 :een, niin vetää valkea myös lähettinsä takaisin b7 :ään, joka on ainoa vastasikto. Suurmestari Faragon parhaimpia, kenties paras, tehtävä, jonka iha,ilemiseen en tule väsymään. 2./Mugnos/1. Kg1!/Tehtävän idea perustuu siihen, että valkea pääsee kuninkaallaan turvaamaan sotilaansa korotuksen Ja oikealla hdkellä vapauttaa mustan f-sotilaan estääkseen patin. Valkean lähetti on tabu, estäen täten mustan sotilaan etenemisen. Tehtävän hienous on siinä, miten valkean kuninkaan marssi tapahtuu. Esim. luonnolliselta näyttävä siirto 1. Kg2? on virhe, 1. - Rh5 2. Le5! I-U4+! 3. Kf3 Rg6' 4. Lf4, pakko, Rxf4 5. g4! Re6 ja tasapelijl. -- Hh7 2. Kg2!/2. Kh2,? KfS! :3. Kh3 Rg6 ja tasapeli/2. - Hf8!j2.-- Hf6 3. Kh3! Rh5 4. Le5! Rf Kh4 Rg6+ 6. Kg5 Rf8 7. Lf4 voittaen/3. Kh2!/Valke'un siirrot ovat erittäin nerokkaita. Kysymyksessä on taistelu l.nnposta, jolloin tempoton nappula, ratsu, vetää lyhyernmiin koitl'nj:i...- I{.ll'l/:'. _... RgG 4. h7 RhS, RfS 5. hsr!, 5. Kg2, I\g(i (J. r,ril l-thll? 1(r':1 Rgti 3. Kd4 RhS 9. Ke5 Rgö+ 10. KfGRh8 11. L!~f) j<l voi U.<la/4. 1< h:} HI};/4..-. Rf6. 5. KM Rh7 6. Kh5 Rf8. 7. Kg5 ReGI B. Kf(i IUBI D..1<.1'7 Hh7 10. Kg7 Rf8 11. Le1 Le1 ja voittaa./5. Kh4 lv.:g!/kuink'ls llyt kiiy? Näyttää kuin valkean kuninkaan tie nousisikin py.c:tyyll'!,jos G. Kh5'!, niin seuraa sha;kki f4:stä ja ratsu pääsee e(i:n kautta jällec,nl'8:aan ja t.asapeli. Etenemistä 6. h7? seuraa näppärästi UJ'H! '7. hsd ja musta on patti, 7. h8r Rg6+! S. Rxg6. ja sama juttu. Valke:ll.la on kuitenkin varalla yllätysjatko, :iolla g-sotllas saadaan ratkai'sevalla hetkellä peliinj6. g4! 1 Rf8 7. g5 Rg6+ 8. Kg3 Rxf4 9. h7 Rg6 10. Kh3! ja valkea voittaa, esim f4 11. Kg4 f3 12. Kh5 RhS 13. g6 jne. Tehtävän isä argentinalainen Jose Mugnos on 'El Ajedrez Argentino' -nimisen shakkilehden lc!'ajan lopputehtäväosastol1 toimittaja ja Etelä-Amerikan nimekkäimpiä laatijoita. 3.jMarwitz ja Selman/l. Le3 Lxf3/1. - Rc6 2. h6 Re? + 3. Kf7 Lxf:-l 4. W Rg6, 5. Ra6 Lh5 6. Kxf6 exd4 '7. Lxd4 RhS 8. Re5+ Ke81 9. Kg7 Rf7 10. Re6 ja 11. Rg5 voittaen exd4 2. Lxd4 Lxf3 3. h6 Le4 4. RaG uhaten 5. Re5 + ja 5. Lxa7 voittaenj2. h6 Le4 3. dxe5/siirrot ovat molemmin puolin verr<l'ttain luonnollisia ja johdonmulmisia. Virhe on kui.. tenkin 3. Ra6? Ke7! 4. dxe5 Rc6 ja tasapelij3. - d41/0dottamaton uh raus! Jos 3. - Kxe7, niin 4. exf6; 3. - fxe5 4. Ra6 Kc6 5. Lxa7 d4 G. Re5 L- 7. h7 Lxh? 8. Kxh7 Kd5 9. KgB e4 10. Kf5 ja voittaa/4. L xd4 /Virhe on 4. exf6'? dxe3 5. f7 e2 jne/4. -- fxe5 5. Ra6! RcG!jValkean molempia uhkauksia 6. Rc5+ ja 6. Lxa'7 musta ei voinut torjua, mutta on parempi antaa lähet.ti kuin ratsu/6. Re5 + Ke8 IlOn hyv~i pl101ustussiirto, mutta samalla kavala surmanloukku, :iota valkea hyperhil'flosti kiiyttää SUOMEN SHAKKI 189 hyväkseen/7. Rxe4 Re Kg7 Rf5+ 9. Kg6 '!/Valkean voitto on hiuskarvan varassa, koska. sen oma lähetti on edelleen uhattuna, Jolloin musta voi lyödä sotilaan. Ei 9. Km? Rxh6 10. Le5 Kd'l!/9. - Rxh6 10. Lb6.!!/Probleemisiirto, jonka tarkoitus selv~ää pian. Ratkaisu haarautuu nyt: A ja B. Jos Rg4, niin 11. Lgl!/A/I0. - Rf7 11. Le5! Rd8 12. Rf6+ ja matti. B/IO. - Rg8 11. Kg7 Re7 12. Rf6+ ja jälleen matti! Klassilliseen ryhmään kuuluva asemallinen taideluomus, päätyen lopuksi kahteen mitä kauneimpaan mallimattiin! ENSIPAINOSTEHTAVIEN HATKAISUJA N:o 9-10/ (Ellerman) Houkutukset: 1. Txe3? (2. Lb6 matti) 1. - Re4/Hxd5/ Rd'7jTxe3 2. Txd3/Tbc4/Rxe6'/hxc3 math Tbl! 2.? ja 1. Lb6? (2. Txe3, matti) 1. - Re4/Rxd5/Tb1 2. Rb3jTxd5jTb5 matti exd2. 1 Ratkaisu: 1. dxe6! (2. De5 matti) 1. Rd7/Rxd5/Re4/De4fTe1fLh2/Dh2 2. Td5/Te4/Rb3r/Lxc3iDf2/Rf5 matti. 892 (Piatesi) E. 1. Dg5 (2. Rf5 matti) 1. R/Rg2/Rd5 2. De3r/Txe4/Re6 matti LhS! 2.? R. 1. DfS (2. Rf5 matti) 1. - R/Rg2/Rd5 2. Df2/Txe4/Re6 matti..tatketun puolustuksen muunnelmat samat sekä esipelissä että ratkaisussa. 893 (Siocchi) E Dd3/Te2 2. Rd4/Rxa3' matti H. 1. De7 (2. Td5 matti) 1. - Dxd6/ Txd6 2. Rd4:jRxd3, matti 894 (Hannelius) 1. Ke2 (2. Kd!) 1. - Lxd6+/ Ld4+/Lf6'-I- (Lf4iJ+ 2. Le3!/Kdl!/Kfl! Vaikea ratkaisusiir1.o! 895 (Rautanen) 1. TfS (2. Txf7 ja 3. Df3 matti) 1.-- Lxc6/Lxg2/Txc6 2. d5!/txf7 ITxf7. Lxd5/Tf5jTf6 3. Le5jDxd2:jTxf6 matti 896 (Schneider) 1. La7 (2. Td5-1-, 3. Ld4 matti) 1. Sd2/Sde4/Sf2/Sfe4 2. f8d!/fhh!/f8d!/d8r! Symmetrisyydestäån huolimatta erinomainen korotustcht;jv1i. 897 (Wirtanen) 1. Dfl (2. d5+ 3. Del matti) 1. - Rd6.jRföi/d7jE2 2. Df2/Dxe!:)/Rxd3/Dxhlt 3. d5/dxb5/rb4/cxd matti. 898 (af Hällström) 1. LbG!, Ha? 2. Te4+, He5 3. Le7! HW 4. Tb4, Ha5 5. Lb8 He3 6. Lat Ha5 matti Lähetti piirtää neliön a7-b6-;-e7-a8~-a7-. Tehtävämestarin pojan harvinaisen «valmis«esikoistehtävä. 899 (Hichter) 1. Kb7! Kh7 2. Dh2-1 KgS 3. Da2t KhF (3. - Kf8 4. Da8t) 4. Df7 voittaen koska m D on «kiinni«. N:o 2} (Apro) a) E R/Re5 2. De3/Dh8 matti H. 1. Db7? R)Rc5 2. Db6{Dg7, 1. De2?, R/Re5 2. Db6.jDg7 matti R. 1. Df5 (2. Ddfi matti) 1. - R/Re5 2. Td3jDf6. b) 1. Df5?, R/Re5 2. Td3/Df6 matti 1. Db7! 901 (Wisserman, Goldschneding) E Re/Reti 2. Dxe6/Rxc7 R 1. Rg:l (2. Te5 matti) 1. - R/Re5 2. Rxe7/Dxc6/matii. 902' (Szögky) Ld6,fLd4/Td4 2. TxfbjDd3/Rxd4 matti ll 1. Te4 1 (2. Tf4 matti) 1. - Ld6/Le3/Td4 2. Dd7/Dxd5/DH matti Uanage. 903 (Dels) 1. Da2! (2. De6 matti) Ei ideaa. 904 (Beszazynski) J. Ke7 (2. Tb4 3. Ta4 matti) 2. - Txe3ljtxe3,/c5 2. f7/fxe7/tb5 3. pad matti eso,/ta5 matti. 905 (Hannelius) 1. b4 (siirtopakko) 1. - axb1/txb4.jlxb4 2. Rd2.l/ Rc5!/Rg5! 90.6 (Edv. af Hällström) 1. Rf4. (2. Rd5 ja '1'1'71 jne) Valitettavasti emme voi tilanpuutteen takia julkaista tekijiill ana!lyysia täydellisesti. Se käsittää noin 4 sivua Dh4I/Dd1/b5/Dh2/c6/Ke5/Dh5 2. Da7!/H.h5L!/Rd5t!/Rd5t!jTf7t!jTd5!j Rxh5t jne. Eri muunnelmissa uhrataan VI.IOl OO!1 valkea upseeri ja muu valkea upseeri tekee vuoroon matin (K. af Hällström) 1. De4! lb4 2. Tb4 He4 3. DeL Ha4 4. Tb31t Kxb3 matti 9.08 (Janos) 1. Tel! Kxh2 2. Kb7 gld 3. Txgl Kxgl 4. f3! voitta,en tai 2. - e4 3. Txe4 gld 4. Th41- voittaen. Suomen Shakin vanhat vuosikenai alkavat loppua toimituksen varastosta. Nyt on vielä saatavissa vuosikerrat (150.:-), 1945 (150:--), 1950 (350:-), 1952 (600:-), 1953 (500:-) ja 1954 (450.:-). Rahan seuratessa tilausta hinnat ovat lähetyskuluineen.

16 Suomen KeskusshakkiliiUo. Pj. R. Enarvi, Hki, Mäyrätie 6 D (789917). Siht. O. Kaila, Hki, Runebergink. 29 B 31 (44!H44). Postisiirtotili Suomen Shakkiliiito. Pj. P. Lihtonen, Hki, Fredrikirnk. 6Q, A 24 (447075!. Siht. O. Kaila (kts. SKSL). Ruotsl.Slht. Gerh. Lindström, H:fors, Kaserng. g, D (1219'1, hem ). ~al.h. F. La,iltinen, Hki, P. Roobertmk. 2 (284M, ko ' 1). Postisiirtotili Työväen Shakkilii:Uo. Pj. M. La. isaari, H:ki ~ Töölönk. 8 A 8 (103'71/ 207, ko 44l432.3 ' ). Siht. O. Salarinen, H:ki, Vanajant. 20 El (778065). Tiedona,ntol. U. Laakso H:k,~ Käpylä, Mäkelänk: 86~. p. 180 (75195). Tal.h. H;i. Kamo~ mak~, H:kl, Fredrikink. 62 A 19 PostisiirtotHi VR:n Shakki (Rautatieläilsten Shak ";iliitto). Pj. V. Reini Hki, HämeentIe 72 B. Siht. B. Breider Pasila VR-talo 4 C 3. " Suo~en Tehfäväniekat. Pj. J. H!mnelIus, Tampere, Väinölänk. 24. SIht. M. Myllyniemi, Hki-Otaniemi A 23 (4:6100'1/2.08). Postisiirto Akateeminen Shalddliitto. Pj. E. P~sonen, Hk~:. ~~detint. 20 (481614). Slht. H. YrJanamen, Hki, Uudenmaank. 44 B 22 (60883)..He!si~gin Shakkiliilfo. Pj. Gerh. Lmdstrom, Hki, Kasarmink. 1) D (35342). Siht. G. österlund Hki Malmink. 36 D 73. " Alkon Shakkikerho. Pj. Mel<~n Hki, Viro?k. 11 B 24 (66360 to). Siht: P. Haatamen, Hki, Isokaari 2 B 23 (30781/289 to, ko). Pelaa: Itämerenk. 51 ma ja to Helsingin Shakkiklubi. Pj. V. U. Mustonen, Helsinki, Valpurintie 3 ( ko). Siht. M. Wäyrynen Hki Dagmarink. 12 B ( ko). Pelaa! Iso-Roobertink. 36 D 51 ma ja to klo Helsingin Shakkimiehei. Pj. F. Laitinen, H:ki, P. Roobertinkatu 2 (28484, ko 21901). Siht. V. Niiranen Sepänkatu 11. A 5. Pelaa: Ruot~ ~alainen Tyttölyseo, Bulevardi 18, ti Ja pe Suo~aiain~n Shakkikerho. Pj. R. EnarvI, Hkl, Museok. 36, Basis (49~?5'~). Pel~aJ: Mikonka:tu 3, ray Peramles ke Ja pe 18,30. Helsingin Shakk;iveikot. Pj. V. Alvi, H.kI, Bulevardi 3 G 13.. SIht. neiti Sirkka-Lii- ~ sa Vuorenpää. Pelaa Kluuvikatu, Ravintola 47 «Elanto«ke ja pe klo Helsingin Työväen Shakkikerho. Pj. V. Sorri, Hki, Agrieolank. 7 (770G26). " Siht. M. Erkkilä Hki Mäkelänkatu 3' A :3 (758.0'2). Pelaa: Siltasaarenk. 8-W Elannon ravintola 2 kerro ma ja ta. Hel~ingin Yle~nen. Shakkiseura. Pj. K. Molder, H:kl, Tarvaskalliontie 4 a (61~38, ko ). Siht. E. Rutanen, H~n, Meritullink. 16 (65828). Pelaa: MIkonkatu 3 Ravintola Perämies ma ja to Helsingin Rautatieläisten Shakkikerho. Pj. Eero Salminen Hki Mannerheimintie 94 D 90. Siht. K'. Neuvonen, Hki, Pengerkatu 4 D 54. Haminan Shakkikerho. Pj. Joh~nnes Nyrkiii. Kirj.vaihto A. G. Ojanen.(1281 ja 1578). Molempien o:s'. Hamma. Pelaa: Kahvila Pirkka t1 :Ja pe Hämee:nlinnan Shakkikerho. Pj. H: Helmme~, ~ibeliuksenk. 9' (3778). Slht. E. Valttmen, Imatran Voima (2;921/24). - Pelaa: Kansalliskerho Sibeliuksen katu 2 ma 19'-23'. ' Hämeenlinnan Työväen Shakldkerho. Pj. E. Salo, Linnankatu 1. Pelaa Työv.talo su 16 ja ti 18. I~s.almen. Shakkikerho. Pj. Eino Helhmo, IIsalmi (330). Pelaa: Savonk. 20 Ylä-Savon ravintola ke 18. Imatran Shakki -48. Pj. Ins. E. Lindblom, Imatran Voima Oy. (1370 ko 1371). Siht. O. Jonsson, Imatra, Rautatehdas B 97 (5021). Pelaa: Valtion Hotelli ma ja pe..~akobs:ta~s Schackklubb. Pj. E. S]oholm, PIetarsaari, Loveret 1 (43). Siht. B. Grönroos, Isok. 15 (1561). Pelaa: StrengbergiIlJ juhlas. t~ Joensuun Shakkikerho. P,i. T. Haila, J:suu, MaJlmik. 7 (2882). Siht. A. Markola, J:suu, Pekkala (3113). - Pelaa: Hotelli Pielishovi ma Jyväskylän Shakkikerho. Pj. J. Yliselä. Jlä, Kauppak. 5 (4149, ko 4321). Siht. O. Puhakka, J:lä, Majavankuja 11. Pelaa: Kauppakatu 35, Kauppalaisseura (1011) ma 18. Kajaanin Shakkikerho. Pj. F. W. Lepanto, Tehdask. 2 (Kajaaniyhtiö: to 316, ko 3414). Siht. H. R. Hyvönen, Kauppak. 3, Osuusteurastamo (2712,) Pelaa: Seurahuone to Karhulan Työväen Shakkikerho. Pj. A. Kiviharju, Karhulal, Otsola. Siht. M. Puustinen. Pelaa: Karhulan Työväentalo pe 18,30. Kouvolan Shakkikerho. Pj. M. Vesterinen, Keskik. 5 A 5 (3041/47 to). Siht. L. Vallasvuo, Männistöntie 3. Pelaa: Hotelli Kymen Kartano ma ja to Kokkolan Shakkikerho. Pj. Reino Rautavaara, Torik. 24 A. Siht. E. E. Korhonen, Pitkänsillank. 33 A. - Pelaa: Hotelli Seurahuone ma ja pe Koikan Shakkikerho. Pj. V. Hietanen, KaP.ula 557 (ko 13544, to 11140/268). Siht. ja rah.h. O. Tikka, Tullikamari. Pelaa: Tehtaankatu 7 Tilihalli ma ja to Kotkan Työväen Shakkikerho. Pj. Taisto Kanio (11111). Siht. K. Kaunonen, Karhula, Malrinkylä. Pelaa: Tilihalli, Tehtaank. 7, su 10-14, ti ja ke 18~22. Kuopion Shakkikerho. Pj. M. Ryynänen, Kasarmialue (sarja 4701). Siht. L. Tikkanen, Maaherrank. 37 A 25 (to sarja). Pelaa: Kaupunginhotelli ti 18,30~23. Lahden Shakkikerho. Pj. A. Limnell, Savonkatu 47 (3457). Siht. E. Puuronen, Kirvesk. 4. Rah.h. B. Hirvala, Asko Oy. Pelaa Hämeenk. 10 Ravintola Liitto ti ja pe Lahden Työväen Shakkikerho. Pj. A. Laaksonen, Kaupungin talo (4672 ja 5081/17). Pelaa Kaupungintalo, VPK:n kerhohuon. ma ja to Lamminpään Shakkimiehei. Pj Hannu Miettinen, Lamminpää, Voima. Siht. Oiva Koskinen, Lamminpää 415. Pelaa: Osuuskunnan talo ti Lappeenrannan Shakkikerho. Pj. S. KaIpa, P. K. Asuntola (914). Siht. P. Valpas, Kouluk. 47 A!i (lo~). - Pelaa: Hotelli Patria ma ln-- -~;\. Lapuan Shakkiseura. Pj. V. Talosela, Lapua, Koulukatu. Siht. P. Siikanen. Lapua Ritamäki. Mikkelin Shakkikerho. Pj. K. Teräsalmi, Hallitusk. 3 B 17 (425). Pelaa: VPK:n kerhohuoneisto ma ja to klo Mäntän Shakkikerho. Pj. K.-E. Ehnwall, Mänttä, Mänt.ylinna B 8. Sihteeri M. Kaivos, 1. piiri. Pelaa: Mäntän Klubi ti 18,30, Ammattikoulu to 18,00. Riihimäen ShakinysfäväJ. Pj. Y. Penttinen, Töyryk. 7 (3469). Siht. O. Paronen (kirj. vaihto), Sako Oy. (3376). Tampereen. Shakkiklubi. Pj. K. Kulmala, Tukku Oy. Sihteeri P.-E. Aalto, Tekn.opisto. Pelaa: Ravintola Tuotanto, Hämeenkatu 26 ti ja pe Tampereen Työväen Shakkikerho. Pj. E. Hindberg, Pispalaminnetie 18. Siht. A. Ahlstedt (kirj.vaihto), Epilä, Kirjasto. Pelaa: Työväentalo, Teatterilämpiö. Tampereen Lentokonetehtaan Shak kikerho. Pj. U. Lahti, Härmälä, Taunonk. 10. Siht. Y. Kivipensas, Härmälä, Nuolialantie 29. Toijalan Shakkikerho. Pj. Veikko Salonen (371). Siht. Erkki Räsänen, Kuurila. Pelaa: Rautatieläisten lukusali ti klo 18~22. Turun Shakinystävä:l:. Pj. V. Säilä, Tku, Linnank. 57 D 7. Siht. R. Rantala, Tku, Puolalanpuisto 1 BIO. Pelaa: Mikael Agricola Hospits ma ja pe Turun Työväen Shakkikerho. Pj. T. Kerppo, Kristiinankatu 5 (12190). Siht. A. Johnsson, Braahenk. 2. (18815). Pelaa: Multavierunk. 5 ma, ke, pe ja su Vaasan Shakkiseura. Pj. J. Lehto, Rantak. 14 (2796 ko 2567). Siht. K. Vahevaara Karjalank. 11 (ko 3891). Pelaa: Pitkäk. 26, Kahvila Keskus ti ja pe 19 (3287). Vii alan Shakkikerho. Pj. V. Saaristo. Siht. ja kirjeenvaihto Leo Kanerva, Viiala, Viilatehdas (130). Ylisiaron Shakkikerho. Pj. Jaakko Maijala. Siht. Jussi Kanervo. Osoite: Ylistaro kk.

17 sen kertoo Teille tuoreeltaan luotettavasti ja pirteästi nykyaikainen suurlehti SUOMEN SOSll\.LIDEMOKRAATTI Varmistakaa lehden saapuminen ensi vuodeksi ja tehkää tilauksenne jo hyvissä ajoin. On toinenkin syy, miksi se kannattaa tehdä heti. Lehtemme on nimittäin saanut Kansan PIikaarpajaiset r.y:n suurlahjoituksena 20 arvokasta taideteosta värilitografiaa, ja ne arvotaan kaikkien niiden kesken, jotka ovat jättäneet vuositilauksensa ensi tammikuun 15. päivään mennessä. SUOMEN SOSD1IDEMO AAIII 75: - LAHTI KANERVAN KIRJAPAINO OY.

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 Erikoismääräykset (yhteinen osa) 1. Kilpailut järjestäjää Suomen Shakkiliitto ja Helsingin Shakkiklubi (HSK). Järjestelytoimikunnassa ovat HSK: Matti Uimonen, Matti Kauranen,

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--)

...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--) Suomen ~_I...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--) C fihakki 15. 1. IS56 alkaneen radiopeiin M. J u d 0 v i t s h-ii:. 0 i a ne n arvontatilaisuus Yleisradiossa, jossa olivat paikalla Neuvostoliiton Helsingin

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

su=.n Keskusshakki/iitto

su=.n Keskusshakki/iitto su=.n Keskusshakki/iitto Suo n Shakki/iitto Työvä Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT JOUNI YRJöLÄ, SSL TIMO PIRTTIMÄKI, TShL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa,

JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa, SUOMEI SNI JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus 1979 Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa, mutta va 1 kea 11 a on parempi nurkka! Miten matinteko sujui? (sommitelmaosasto, s. 183) 1979 N:o 4 KOTIMAINEN

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. :

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. : Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA MM. : UUSI SELO-LISTA JÄRVENPÄÄN KV. TURNAUS SSL:N KV. NUORTEN

Lisätiedot

--------------------~.

--------------------~. qj~.. n ("" / %,0 ~--~ ln:o. 1 HELMKUU 195 ~J --------------------~. Kiittäen joulutervehdyksisiä ja hyvän uuden vuoden toivotuksista, joilla Suomen Shakin lukuisat ystävät ovat jälleen ilahduttaneet meitä,

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KESKELLÄ MAAILMANMESTARI GARRI KASPAROV VASEMMALLA PUOLELLAAN NEUVOSTOLIITON

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I ~umfn ~_ C-N-:-O---T A M'M; K U U--l-S-S-) H A ( ( Rauhallisella ja miellyttävällä ympäristöllä n shakinpelaajan kilpailusurituksiin tärkeä merkityksensä. Harvin näemme näin fäydellisiä «tiveympäris!öå«kuin

Lisätiedot

(' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n

(' ':> '; ;J.,.':;.~)  ~  C' r, ': ') n (', n (' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n 1961 Finnish Chess News Helsinki won over Stockholm 141/2-9'/2,iJn a mal\ch played in the Swedish capital an May 13-14. Eight games were adjaurned and arbitvated

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 TILANNE SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUSSA 4. HESTARUUSSARJA 4 1. Porin Shakinystävät

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKIN OSKARIT XXII Shakin Oskar-äänestys järjestettiin tavanomaiseen tapaan

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982

SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982 Suomen Shakkiliitto on 60-vuotisjuhlansa

Lisätiedot

SUOMEN MESTAREITA 1981

SUOMEN MESTAREITA 1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN MESTAREITA 1981 SIRKKA-LIISA LANDRY MIKA EBELING PÄÄTOIMITTAJA ESKO

Lisätiedot

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari TiJ.:kasesra 6, ldenoksena oli ratkaiseva. (H.Heino) EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT 1 1995 FIDE:N KONGRESSI

Lisätiedot

SUOMEN SHAI I. Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. N:o 2

SUOMEN SHAI I. Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. N:o 2 SUOMEN SHAI I Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. 1976 N:o 2 KIRjESHAKKIOSASTO SUOMEN KIRJESHAKKILIITTO - F1KF r.y. Esko Nuutilainen, Messukyläntie 37 D 36, 33700 TRE 70, puh.

Lisätiedot

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki SI1(Jm(!.n ~l~~j~ ~-~ ( N:o 6 LOKAKUU 1970 J SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MM-OTTELUN AVAJAISIIN OSALLISTUI MYÖS ENGLANNIN PÄÄMINISTERI MARGARET THATCHER,

Lisätiedot

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A 1 37100 Nokia larry.g@suomi24.fi Hei Hyvät Henkilöstöyhdistykset, Olemme järjestämässä toisia Sairaaloiden välisiä Curlingin SM-kisoja huhtikuussa 2008. Tällä kerralla

Lisätiedot

.,,' shakkilehl-i. Kesäkuu N:o 3 ,'~ ~ v J

.,,' shakkilehl-i. Kesäkuu N:o 3 ,'~ ~ v J N:o 3.,,' shakkilehl-i, E o ~ UI,'~ ~ v J Kesäkuu 1961 i' I 5 h a k k i a sana;n, kuvin ja piirraksin SHAKKI-S NOMAT Numero 2 ilmestynyt! Sisältää kuvakatsauksen Helsinki-Tukholma kaupunkiottelusta ja

Lisätiedot

Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle, 70. Kolmen siirron apumatti Kuinka monta ratkaisua?

Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle, 70. Kolmen siirron apumatti Kuinka monta ratkaisua? Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 o M 1 S T U S T E H T Ä V Ä Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle,

Lisätiedot

~UOf}U2fl. ,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 1953 J. S I a I( I( I a~.~.~ii~1

~UOf}U2fl. ,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 1953 J. S I a I( I( I a~.~.~ii~1 ~UOf}U2fl,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 953 J S I a I( I( I ------ a~.~.~ii~ Tämän numeron kansikuva. Shakkiolympialaistemme päänäyttämön julkipuolen kuittasimme shakkiolympialaisnumerossamme julkaistulla

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SM-BEACH VOLLEYN KILPAILUSÄÄNNÖT 2012

ISTUMALENTOPALLON SM-BEACH VOLLEYN KILPAILUSÄÄNNÖT 2012 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry/lentopallojaosto ISTUMALENTOPALLON SM-BEACH VOLLEYN KILPAILUSÄÄNNÖT 2012 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n lentopallojaosto järjestää

Lisätiedot

Suomen ottelut arvokisoissa

Suomen ottelut arvokisoissa Suomen ottelut arvokisoissa Miesten MM-kilpailut 1952 NEUVOSTOLIITTO - 11. Alkulohko A 17.08.52 Puola 0-3 Moskova 19.08.52 Bulgaria 0-3 Moskova 20.08.52 Unkari 0-3 Moskova Sijat 7.-11. 23.08.52 Libanon

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 K A N SAI N V Ä L 1 SEN H S - T U R N A U K SEN K Ä R K 1 K A K S 1 K K 0

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

C-N-:o--j-' - HU H T 1 K U U--1-9S-3--)

C-N-:o--j-' - HU H T 1 K U U--1-9S-3--) ..,guotnf2n ~I C-N-:o--j-' - HU H T K U U---9S-3--) Työväen Shakkiliiton lii:uoiurnauksen osanottajat. - Istumassa mestarit ja iurnausjohtajai, vasemmalta oikealle: K. Marttinen, E. Salmi, M. Laisaari,

Lisätiedot

VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ

VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ LYHYESTI VIISIPALLOSTA Viisipallo muistuttaa pohjimmiltaan paljon polttopalloa: Siinä on sisäjoukkue ja ulkojoukkue. Sisäjoukkue lyö pallon

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 NUO R T E N MM - K 1 L P A 1 L U T K 1 L J A V A L L A 2.-18.8.1984 YLeisnäkymä

Lisätiedot

Shakkiopas vähemmän pelanneille

Shakkiopas vähemmän pelanneille Shakkiopas vähemmän pelanneille Sisällysluettelo: 1. Siirtäminen 2. Yleisiä muodollisuuksia 3. Pöytäkirjan pito 4. Avaukset yleensä 5. Siirron miettiminen 6. Vastustajan vuoro 7. Koulumatti ja Preussilainen

Lisätiedot

Spasski onnittelee "maailmanmestari" Fischeriä

Spasski onnittelee maailmanmestari Fischeriä Spasski onnittelee "maailmanmestari" Fischeriä SUOMEN SHAKKI 23 - H ~1~AlTO 23 Flscher - Spasski 31 Helsinki Open 1 Nuorten MM 6 YrjOlä Kreikassa 3 Naantalin kylpyläturnaukset Muistokirjoitukset 6 PIkashakin

Lisätiedot

35 vuotta ~~I_-..., SHAKKI. 35 -vuotisjuhlanumero

35 vuotta ~~I_-..., SHAKKI. 35 -vuotisjuhlanumero Suomen 35 vuotta ~~I_-..., ( N:o 2 MAALISKUU 1959 ) SHAKKI 35 -vuotisjuhlanumero Dipl.ins. H. Hindström täyttää 70 vuotta 28. 4. 59. Hänet tunnetaan shakkimiehenä jo viiden vuosikymmenen takaa. Suomen

Lisätiedot

5 KKI MATTI! 0 GLE TAI TURBO N VOITTOSIIRT051.

5 KKI MATTI! 0 GLE TAI TURBO N VOITTOSIIRT051. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 VO 5 KKI MATTI! 0 GLE TAI TURBO N VOITTOSIIRT051. ac VOLVO 70 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

Strategia !!!*)!$#!!32!-,!322!!!!!*(!!32!!!!!!!31!-+!!31!"!!31!!!! musta luovutti. II esimerkki. Smyslov - Szabo, Hastings 1954.

Strategia !!!*)!$#!!32!-,!322!!!!!*(!!32!!!!!!!31!-+!!31!!!31!!!! musta luovutti. II esimerkki. Smyslov - Szabo, Hastings 1954. Strategia. tunti: Sotilasenemmistön hyväksikäyttö kuningatarsivustalla Loppupelissä sotilasenemmistö kuningatarsivustalla on merkittävä asemallinen tekijä. Perusideana on sotilasenemmistöä hyväksikäyttämällä

Lisätiedot

ELO - L U V U T SuomaLaiset:

ELO - L U V U T SuomaLaiset: Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 r --- MAAILMAN KÄRKI ELO - L U V U T 1.7.1986 SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A T oimilus ja konffori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 27 - Salo ClI Tilaushinfa: ';' vsk.

Lisätiedot

L N:o 3 ELOKUU 1967 ) r'---- "'''d~ --- SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :-:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI

L N:o 3 ELOKUU 1967 ) r'---- '''d~ --- SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :-:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI Suom(ln ~.m r'---- "'''d~ --- L N:o 3 ELOKUU 1967 ) SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :-:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

r ---- ;;",,~ N :0 I H U H T I KUU I ) .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI

r ---- ;;,,~ N :0 I H U H T I KUU I ) .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI Sll(Jm~n &~w ";tii ~?: ~ o r ---- ;;",,~ L ---, N :0 I H U H T I KUU I 9 6 7 ) SHAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille

Lisätiedot

Opettajan opas. Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi

Opettajan opas. Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Opettajan opas Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Saatteeksi kerho-ohjaajalle Säännöt hanskaan ja pelaamaan käsittelee shakkipelin perusteet kymmenen kerhotunnin (45 minuuttia) aikana.

Lisätiedot

RANTALENTIS- SA A NNÖ T

RANTALENTIS- SA A NNÖ T RANTALENTIS- SA A NNÖ T RANTALENTOPALLOTURNAUS LAUANTAINA 27.6.2015 PAUKARLAHDEN KYLÄYHDISTYS 27.6.2015 Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa

Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen

Lisätiedot

8HAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Sll()m~n. Uudistako,a tilauksenn:e vuodelle 1971! "luottamuspankki

8HAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Sll()m~n. Uudistako,a tilauksenn:e vuodelle 1971! luottamuspankki Sll()m~n 8HAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI "luottamuspankki

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) N:o 5

SUOMEN SHAIII. Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) N:o 5 SUOMEN SHAIII Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) 1979 N:o 5 230 SUO M E N S H A K K 1 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT TAMPEREELLA 4.-5.8.1979 1. TSY 1 (E.Koskinen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN MESTARIT: JOUNI YRJoLÄ JA PÄIVI WALTA PÄIVI WALTA Kuva: Martti Kauppinen

Lisätiedot

SUOMEN. t-ta'kki. N:o 4 KESÄKUU Suomen mestari K. Ojanen (oik.) vastaanottaa palkintonsa.

SUOMEN. t-ta'kki. N:o 4 KESÄKUU Suomen mestari K. Ojanen (oik.) vastaanottaa palkintonsa. SUOMEN t-ta'kki N:o 4 KESÄKUU 1950 Suomen mestari K. Ojanen (oik.) vastaanottaa palkintonsa. POHJOISMAIDEN SHAKKILIITON kongressiturnaus pidetään Reykjavikissa 28. 7.~10. 8. 1950. Järjestäjänä toimi! ~kaksamb~nd

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 VEIJO MÄKI JA NIINA KOSKE~A VEIVÄT SUOMEN MESTARUUDET VEIJO MÄKI Kuva: Eero

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 , I. N:o 6

SUOMEN SHAKKI. Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 , I. N:o 6 , I SUOMEN SHAKKI Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 N:o 6 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT Joukkuepikapelin SM-kilpailut pelattiin Turun Teknillisessä

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. N:o 5

SUOMEN SHAIII. Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. N:o 5 SUOMEN SHAIII Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. 1976 N:o 5 Hanki ilmoituksia Suomen Shakkiin! Itsellesi tuleva myyntipalkkio on 20 %. Lehtemme toivoo, että kaikki

Lisätiedot

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET I FIFA:N SÄÄNNÖT Pärnu Summer Cup 2013 järjestetään FIFA:n jalkapallon sääntökirjan pelisääntöjen (FIFA Laws of the Game 2012/2013: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2012_e.pdf)

Lisätiedot

SuomlZn (N:O 7-8 MARRAS-JOULUKUU 1959) SHAKKI TAPAHTUI. 35 "Vuotta ~ml- v. 1959

SuomlZn (N:O 7-8 MARRAS-JOULUKUU 1959) SHAKKI TAPAHTUI. 35 Vuotta ~ml- v. 1959 SuomlZn 35 "Vuotta ~ml- (N:O 7-8 MARRAS-JOULUKUU 1959) SHAKKI TAPAHTUI v. 1959 / Tammikuussa: Tunnettu shakkimestarimme Toivo Salo täytti puoli vuosisataa. Shakkimestari A. Fred uusi Helsingin mestaruutensa

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna

Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna 4.2.2017 Sisältö Artemiksen visio ja missio Artemis eilen - miten kaikki alkoi? Artemis tänään mitä olemme tehneet vuoden aikana? Artemis ylihuomenna

Lisätiedot

l N:o 2 K E S Ä KUU I ) r---- i~,b, ---"\ .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI

l N:o 2 K E S Ä KUU I ) r---- i~,b, ---\ .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI Suomfln ~~m r---- i~,b, ---"\ l N:o 2 K E S Ä KUU I 9 6 7 ) fihakki.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

C00-joukkueen välierä- ja finaaliottelujen otteluohjelma ja seurannat: C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa.

C00-joukkueen välierä- ja finaaliottelujen otteluohjelma ja seurannat: C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. 28.3.2015 C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. PK kesti maalivahti Jose Ylisalon johdolla KPK: n alkuminuuttien rynnistyksen, irtokiekot ja miehet siivottiin tehokkaasti maalin edestä

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA!

SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA! Seurajoukkueiden

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1988 1. Garri Kasparov (SU) 2. AnatoLi Karpov (SU) 3.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 E ~ 0 - ~ u v U T 1.7.1990 Suoma La i set: 1. Garr; Kasparov (SU) 2. Anatol;

Lisätiedot

SHAKKI. Uudistakaa tilauksenne vuodelle 1971! Sl10mfln , ";iii ~~A ~ ~ N:o 8 JOULUKUU 1970 j ERÄS 25-VUOTISMUISTO

SHAKKI. Uudistakaa tilauksenne vuodelle 1971! Sl10mfln , ;iii ~~A ~ ~ N:o 8 JOULUKUU 1970 j ERÄS 25-VUOTISMUISTO Sl10mfln ~~w. ";iii ~~A ~ ~------ l ------, N:o 8 JOULUKUU 1970 j SHAKKI ERÄS 25-VUOTISMUISTO Visa Kivi 1. p. Suomen Shakki 19'+5 Tasapeli Lähemmin sivulla 235 Uudistakaa tilauksenne vuodelle 1971! on

Lisätiedot

, l N:o 5 LOKAKUU 1960 j SHAKKI SUOMI A-RYHMÄSSÄ LEIPZIGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA

, l N:o 5 LOKAKUU 1960 j SHAKKI SUOMI A-RYHMÄSSÄ LEIPZIGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA Suomen 36 'Vuotta,--------- ~ml ~ ---------~ l N:o 5 LOKAKUU 1960 j SHAKKI SUOMI A-RYHMÄSSÄ LEIPZIGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA Suomella ei ole suuria mahdollisuuksia selvitä loppukilpailuun, johon pääsee

Lisätiedot

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta SU(Jmfln ---- ~.I: "',,"~ ----..., ( N: 3 HEI N Ä KUU I 9 6 8 J SHAKKI LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA Meiltä vitte tilata edullisen ja käytlövarman shakkikelln. Pstitse muille paikkakunnille. Ovh. vain 33:-

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005 Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005 TAPANI SAMMALVUO Omien pelien analysointi 1 Aina välillä minulta kysytään mikä on paras tapa kehittyä shakissa. Tähän kysymykseen

Lisätiedot

TERVETULOA HYUNDAI VAPPUTURNAUS 30.4-1.5.2016

TERVETULOA HYUNDAI VAPPUTURNAUS 30.4-1.5.2016 TERVETULOA HYUNDAI VAPPUTURNAUS 30.4-1.5.2016 TERVETULOA TURNAUKSEEN! Turnaustoimisto: Sijaitsee keskuskentän sisäänkäynnin viereisessä kopissa yhteyshenkilönä Karita Koskinen 0400 392782 Puhelinnumeroita:

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4)

J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4) N:o 1 / 2010 10.2.2010 64. vuosikerta ISSN 0789-2861 J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4) Voitto 4+5 Julkaisija / Publisher: Suomen tehtäväniekat ry Suomen tehtäväniekat

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010

KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010 KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010 Tervetuloa 26. kaupunkiotteluun 3.-4.9.2010 Lappeenrantaan Itä-Suomen kaikki golfseurat ja lisäksi kaksi aikaisemmin mukana ollutta golfseuraa on kutsuttu 26:een golfseurojen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 1 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KAKSOISVOITTO UNKARIIN KULTTUURI-SHAKKI -S8:N JUHLATURNAUKSESSA VEIJO ~ÄELLE

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

33. 50p 1869 3 34.00 34. 50p 1871 3 5.50 35. 50p 1872. 3 7.00 36. 50p 1874 3 3.60 37. 50p 1889 3 3.40 38. 50p 1890 4 2.20 39. 50p 1891 3 2.40 40.

33. 50p 1869 3 34.00 34. 50p 1871 3 5.50 35. 50p 1872. 3 7.00 36. 50p 1874 3 3.60 37. 50p 1889 3 3.40 38. 50p 1890 4 2.20 39. 50p 1891 3 2.40 40. Etelä-Pohjanmaan Numismaattinen kerho järjestää rahahuutokaupan no: 199 Lapuan Nuorisotalolla sunnuntaina 5.10. Kohteet ovat esillä klo 12.00. Huutokauppa alkaa klo 13.00. Huutokauppaa koskevat tarjoukset

Lisätiedot

~ I. f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j

~ I. f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j ~ I f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j Neuvostoliiton shakinpelaajien kirje USA:n shakinpelaajiue Neuvostoliiton shakkijaosto ja lukuisat neuvostoliittolaiset shakinpelaajat ovat lähettäneet USA:n shakinpelaajille

Lisätiedot