::::::::::::oshåkkileh-ti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "::::::::::::oshåkkileh-ti"

Transkriptio

1 """",,<;l{),,,f.>q....,ee.ooo OQ;)fi1e>OiiJi;>OeQOa{90fi) 0~000D.$>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l<$~;';<:~<)G:;;'C;OQ0013;j) 0<li,""Go~C0000QG{JOO GfS-{i;09.:>ODO>;l"QQOOöl') &oo""idc.. (,~<.).",t,;(ji3lu eo"'{loo",or>qi>o<c>ooo ')"e...,",<:oo"(;:;'oooq6~.' C> co 9 (> <1> i.' ~ (> (> Q I? C! ego Q (v o;.&"",;!>wo$..,a,~\ogoqo O<:>DC";:;;;O{JG::>t; 0,_, -il"'6g.;o.aoi>qo,)",o"v!jcl "ho"v0ij~oo<:;;) o G :: 0 BpC-60öt.>fl;COJ;e(1) O"a.6"(:O::'00Gwc.:c:.OC,';:l O.:1:.o(>öo<")<.,,,aö,;;,OC.O ""e.o(;>go<o",'-'l<'l<)&o<::)od ODoo90(",OQO<).!J>c0000" oc><.)<>ooe-t'o~oo(;>""000 GlOOi.}o<}oCOC><i/DQOQOG eodoo<t>oco()oo<::oe;;,oo /:J&oeo(;Jo(ilooOOOCOOG 000.,00Q<:> OOGOQ"'{'f)oQ()::.ODOQ(J OQOQOo>OOOOODOOICl OOOO OOQOöSQOOOGlO~ GOO{l~~OO()OOOOO <2iQVOOo)OOiJO{JCQ. ecooceco;:';öbotjw"- Q000QOWb(;l G';;'O \{j <::ID&)o'lOO 18&!DCO ~oc~otjö~w0og0ogo ClO... ooq0000c;o(!lo 1)00QC6C;;OO~iJO 0 Fischer - GOOOODOOOO 0 [;1 ::::::::::::oshåkkileh-ti C:~OOCOOOGCvCOO OQr.JOOODClOOOOOC 0 o D0l:000005C1GOG Gt 8000 GOOC 000 8QODQ Ol'>OO 0 (; 00"0 000(; " OOQQOQOOCC C GOOO{j OOGOCQQOQ 0- El (; >; 0 C O D,) 0 (; C Petrosjan E

2 ~.-.., Löytyykö UUSIa asiamiehiä Jos paikkakunnallanne tai kerhossanne ei ole Suomen Shakkiliiton asiamiestä, niin pyydämme asiasta innostuneita kirjoittamaan toimitul{secmmc. Seuraaville paikkakunnille toivomme asiamiehiä: Tampere, Vaasa, Pietarsaari, Kuopio, Hamina, Porvoo, Loviisa, Naantali, Salo, Forssa, Riihimäki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, Kotka, Kaleva ja Kemi. Suomen Shakkilehti numero 3 ilmestyy toukokuun puolivälissä. Sisällöstä mainittakoon: 5. AV-turnaukseen loistava pelikatsaus mm. Fischerin omia viitteitä, Helsingin mestaruusturnaus merkillisine päätöksineen, pääsiäiskilpailut jne. Tällystin: Suomeu Shakkiliiton mestaruusturnaus mestari-, mestariehdokas- ja 1 luokassa pelataan Helsingissä välisenä aikana. Mestariluokan kaksi parasta pääsee Suomen mestaruusturnaukseen, kaksi seuraavaa tulee varalle. ME-luokan voittaja nousee mestariksi ja vastaavasti 1 luokan voittaja mestariehdokkaaksi. Työväen Shakkiliiton mestaruusturnaus pelataan pääsiäisen aikoihin Kotkan Työväen Shakkikerhon 25-vuotisjuhlaturnauksessa Kotkassa. Naantalin Shakkikerhll,järjestää kuudennen ll:ylpyläturnauksensa Turnaus pelataan mestari-, I, II ja III luokassa ja on avoin myös muiden pohjoismaiden pelaajille. Avoin Suomen mestaruusturnaus on luvattu järjestää syyskesällä pelattavan jokavuotisen Ari Ilmakunnaan muistoturnauksen yhteydessä. Finnish Chess News Chess masters 01 HeisinIli arranged February a weekend tournament which was won by A. Fred with 13 points out of 15. followed by H. Westerinen 12 ' /2, 1. Solin 11, I. Sar'en 10, A. Kiviaho and H. Koskinen 9, O. Pastuhoff and E.Ridala 7 ' /2, H. Honkanen 6 ' /2, P. Simonen 6, V. Palomaa and N. Wikberg 5 ' 12, T. Jernström 5, H. Kahra and E. Salmi 4 and E. Candolin 2. International masters K. Ojanen and E. Book contributed to the programme, the former with a simultaneous display and the latter with alecture about chess machines. I. Solin anu H. Westerinen tied in the Helsinki championships and will play a four game match about the title. 16 masters altogether participated in the tournament, divided into two groups. The result of the final was: 1. SoI i n and H. We s t 0' r i n e n 4, P. S i m 0 n e n and H. K 0 s k i ne n 2 ' /2 and A. K i via h 0 and N. W i k b e r g 1. The sensation of the tournament was that K. Ojanen and A. Fred, both top players in Finland, did not q ualify f 0 r th e fi nal. IliHTI \!fi~1 (~--== Päät~i-:ittTal~aA~sEMNA-;s~1 1: ~:o N E N_-~OSTI~:;~ILlT N:~ 1 Humalistonkatu 15 A 17 1/1 vsk. 800 mk Suomen Sh.kkolehti 5149 Ulkomaille 1100 mk Pentt. S,monen 9582 ~,.. H~e_I"_sHi_n~k_i J. ~II~m~e~.~tY~Y~6~n_u_mEeEr-o_. ~ O SM-turnauksen järjestelmä soei_te H-E~L_S-JN--K-I Suomen mestaruusturncmksen järjesltelmä,kuuluu niihin kysymyksiin, jotka ovat useiden vuosien a'jan herähäneet mvos'telua ja vilkasta mieli1pi'teiden valih~ toa etenkin mestarien,kelsbmdessa..lähinnä on kiinnitemy huomio:ta, SllIhen, e,tta tähän arvoturnauksl8en, jonka merki.tys kaikkiin muihin,kotimaj:sim 'j:urnauksnn nähden on ollut niin yleisön kuin pela!a'ji'enbn silmissä ylivoimainen Ja: e[ol.~ten mielerj'kiintoa herättävä, on pääsy ollut rajoitettu voimaan saate'tun bllnhojarj estelmän vuoksi..suomen mestaruus on ai'kojen kuluessa ratlka1i:s,tu moneea eri ta,v.a lla. 19,20, luvulla ja vielä 193:Q,-luvunal1kupuoleHa,se selvhe!t:tiin Suon::en mestann:. Ja ha:~steoikeuden hän~ä vastaan saaneen mes,tatuuden 'tav01'ttel1'jan val/s'e,])a.,kaksinottelulla. Kun mestarien määrä,ja shakkielämän puit.tee:t;nu;:tenk.!n OI!IVo~t noi~ htn aikoihin nykyilsiä huomattavasti pienemmät, ol! talla JarJes,termaHa ehka tietty oikeutubsensabn......',.. A'an pi,tkään se ei kuitenkaan pysltyny,t tyydyttamaa,n. 19GOQu:un. puol1valissä J shakbelämän yhä vhkastuessa 'siirryttiin mestaruusturna\llksun,. Jotke: '011- valt avoimet kaikihe mestariluokan pelaaji,ue. Tämä j.är)estelma.toi:n 1 hyvm.. ~a olibn voimassa aina v:,een 19M sa'o'kka, johoin mestaruus.ratkawtnn.. :llldlka~n kyhäbin avoimessa turnaukses's'a, muha nyt ns. MonradmJar]8'stelm::,a' noudc(ttaen, johoin ei tarvinnut pela!ta täyttä m(iäi"ää.,kierro~sla".. Taman Ja'r)els'te:lm~n edut ja puutteet ovat tunnetut emmek~ nn~ln.:tas~a.. lahemml!l puutu. Jota~umbn yksimielinen käsitys :kui1jenikiin oh, ena tama JarJe'Ste,lma ei urhel'lu,]llslsta syistä Suomen mestaruusturnaubseen sovellu ',".',' HeHämme tässä kui:lenkin esiin kysymyksen, elko tallakm Jarjestelmalla. olisi nykyiseen suljettuun järjes,te.lmään verra:ttunase huomlonadvol~en e~tu, e:tta sll~.... "t kal'kkl' ha'lu,kk a'a't mestarit mukaan Ja JOS pelattms. un.- mlsta 1 Oln paaslsrva...".: ". k. nähdäksemme on ilman muuta löhdenä'vä - yht(j1 monta kierrosta. kuln ny YIsinkin eh '13, merkitsisi tämä Monrad-järjesteltnankm. haittojen plenenenusta. Asia on mi,elestämme joka tapauksessa tutbmisen Grvomen, :Josbn.on myqnne,ttävä etlä Monrad-järj,estelmä paremmin sovehuu avoimen Suomen mestaruusturn~uksen yhteyteen sikäli kuin sellaisia jälleen TUve,taan pelaamalon.

3 30 Käännekohdaiksi näiden 'jä~jestevffi!ien hisltoriassa muodol'ltui vuosi' Osanottajat, Ijoita 'Oli ennältysmäärä, :jaettiin kahteen ryhmään, joi's,tc( kaksi parasta pääsi loppublpailuun. Mutta s,ekä tämä että jlatkot päättyi:väit,tas'atuloks'e'en niin että: kuss'a:kin vaiheessa vailn ylksi blpail),i'ja IkerraUaaln putos:i pois, jolloin lopuhisen voittajan se,lviitäminen venyi -liian pitkälle. Tämä ja osi'ttain muutkin syylt aiheuttiva't.vgls'tarelc1.ktion ja sen, e'ltä seuraa VClna vuonnas,i'irry;tti'i'n jo 'kiintiöjärjestelmän kannalle. JOI myönnettävä on, että ensimmäisenä vuonna tämäl järjestelmä: näyttiikln - ainakiin päällisin puolin 'kaitsoen - to!imiv'cfn hyvin. Sen vapjopuole,t esi,t,täyilyivä1 kui'tenkin 'i'o seuraavhl!a vuosi.na j'a ovat käyneet ylhäijlme'j,t),emmiks<i. Yhä useammat me'sta'rltalkoivat valiuaa siltä, että he edvät pää'sseet mukaan tähän turnaukseen, joka oli' vuoden :ldlpailutapahtumis'ta ylilvoimolisesti Ikiilnnosltavin. LiilttO'jen, Ijoilllekullelkin oh,a:nnettu ~ielty kiin,tiö, valinnoi:s,s,a alkoi Hmeltä merkl1hsiiä' ratka Lsuja. Melstarit joutuivat 'järjes,töjen halllinloelinlen armoille, eheivält :saltune,elt sijoittumaan ensimmäiseil:le tai jollelkin muulle aivan kär'bpaiikalle. Mestmeilta,kohtalan Gloi'tet'tiiln myös painostus, eltä he'idän ohsi osahdstuttava piiri~,tai perusliittojensa mesltaruus.turnauks<irn. Yarkka tällainen osams'tumijnen mahdohrsimman suure'ssa mittaka:a VOissa on tie'tenkin mhä toivottalvintai, antoi, sille - kuten niin moni:lle muille,kin piirteilleshaikkilelämässämme vidme vuos'ina, - epämiehytävän sivumaun pakottaminen. Luonno,[Jiisena reaktiona Ikai,ke'sta tästä oli tie,tenkin, että mestcjirien - ainakin niiden, jotka eivät syys,tä 'tai,toic;e'st,cji olleet 'viejä päässee't It:ämän luokan kärkiijou'kkoon - mielen:ki<into Suomen: me;s't'a:ruuls'iunnaustal kohtaan väheni huomaltavastr. MonetOJjatteli:vat, että heillä. ei ohut mi,tään mahdollisuuksia päästä mukaan,,kun kiintiöpaiktnl oli' kai'lcki,täytetty.. Tämä johti ajan pitkään siihen, el'tä koslka kiiintiöpaikoi1!e vojlhut eivät voinelet 'kaikki osauiistua, alikoi iilmetä vaikeuksia sa.ada turnau'ksen vakio-osan '0ttajamäärä 14,kO'ko'0n. Seurauksen!a oh, 'ettlä. moni,lle mestareltle <soi.tehiin palrikolme päivää ennen turnauksen 'alkua, elt<tä he,tulisivat kui<tenkin mukaan ja kun moneltlkaan eivät voine'et yli kahdeksi vii'koksi riittävää vapaa-aikaa: yhtäkkiä Ihankkia, Olli johto'portacdla heti 'syytös vaimiina "mes,tari NN:Hekin tarjottiin pai'bkala turnau'ksessa, multoj hän,kie,häy,tyi". Kaiken kaikkiaan on nykyises'tä järjes,tellmäsltä ollut seurcjiubena peliharrastuksen heiike'nrtyminen mestarien keskuudessa (puhumattakaojn sii<tä, et:tä. SUO" men mestarin palkinto - j'a vastaa'vas.ti muutkin pa1kinnot - kolmatta viikkoa ke's'täväistä mitäankcllrin~a: henbs.tä ponnisltus,ta'se!kä siitä ennen tapahtuv'alcl va,lmilstdutumista edehyttäväs tä työstäi '0nai'van s'kandaalimainen). Sitä voita:isiin varsin yksinkertadseha ja I~ehokkaa,[ja tavalla elvyhää juhs,ramcjilh turnaus jälleen Ikai,kille mestarehle avormebi. Voiltaneen ole,t<taa,,että 'lupnaulkseen tu!i.si:,täillöin yl,i:2!01 osgno't'tajaa" jdloin se voi'laisiin jalkaa kahteen a;jkuhlpailuryhmään, 'j'0~s'va,babsi parast'a kummastakin pelaisi kaksikerroksi,sen l'0ppuhlpahun. V:n 1956 piltkäksi venynyttä turnausta, pelätään aivan Waksi. Ihanteellinen ra:tkaisu, johonkuitenka'an toistali'sebi maas,samme '~Ulskin pä'ästään, oji.si se, että voitai:siin pe,lata 1<6'----"18 miehen mes't:aruus,tum.aus, johon os'anoltitajatvalittai'siin alkukgrs,intojen pemsteeh'cl 'vain muutamin hyvin harvoin poi:kkeuksin (vapaita olisivat esimerki1k,siedeuisen vuoden,suomen mestari jg :kv.mes:varit).. Täs'sä yh:teydes,sd lienee paikallaoln vielä todeta, ehä Suomen me'slarin arvon merkitysitä olisi syytä hsätä.esimerkiksi määrdy:ksellä, että hän on auna - v,aikka olisi "vain" tavallinen me'stari - edus'tava maa:joukkuei,s,s'a ja kansain shakikilkis.ois'sa Suome'a 1. pöydä,l:1ä riippumallta s,iiltä, ke tä muita joukkueeseen ffi'ahdalli'sesti 'kuuluu. On selvää, e,ttä tämäkin olisilosaltaan omi'aan kannus,tama<cin mesta:re,i:ta ja muitakin its8lnsä kehittämiseen, milkä oji.si bpedslti larpe,en edus,tuss'hcckkimme,kohentamisen kalnna<lta. Suurmestari Robert Fischerin erikoishaastattelu Suomen Shakkilehdelle Pitkänhuiskea, vaalea nuorukainen, jonkal esiintyminen oli erittäin miehytilävää jaasia:llista ja joka tunsi koko ajan va:s:tustamatou'ta halua pelinsemien analysointi'in - 'eiikä suirrbaan mikään ämyttävä ja 'VeventeIe'vä 'Ongelmalapsi, kuten eräissä lehtikirjoituksissa 'ja, radiolesijtyksi:s.sä on viime aikoina väi,tet:ty - se oli 'kolmen shahrrharrastajan vaiku1elmal8-vuohaasta amerikbalalsesta suurmestarista Robert Fi's ch e r is II ä,heidän vieltettydän TubhoIman alueidenväli!sen Iturnauksien loppupuolel~al ihan tämän Seurassa. Mu:Ua a}kakaamme alusta. AHekirjoHtaneelt oijivat maa:hs'kuun 4. pnä pai,kan pädllä seuraamassa alueidenvälilsen turnauksen viimeistä: 'ede,llistd kierrosta Tukholman kaupunginta:lon avara'ssa ja: 'ko'mea.s:sg "Sinisessä,s'a'lis,s'Q". Jo iltse pelhen seuraaminen tässä Ijuhlavas;sa ympärilsitössä di mitä mi'eletnkiintois inta ja jännittävintä, mut~a päivän suurvmmabsi elämykseksi muodos,tui kuh,enikin 'kierroksen jdlke'en tapahtunut tapaaminen turnauksen voittajan,,~uoi1'oin vielä 1'8-cvuO'tia.an shakkineron FLsche'rin,kanssa. Pyysimme' Fischeril:tä haastatte:lucll ja hän Isuostui.sHhen mielihyvin. Siirryimme vi'ihtyi'sään ravintolaian ja mukaamme liilttyi vielä nluori T'ukholma'ssa asuva vi'rolainen I luokan pellaaja 1. MarUnson. Huippupelaajait ovat usein vai'ketta haastateuavia, jot.ka antavat mieluimmin varovaisig ja pyöreitä lausuntoja. Poildceulksen muodostaa kumenkin juuri Fischer, jdka esittää usein varsin 'suoralsukaises:tijkin mlelipiteitään.,se tapahtuu ilwltenkin aivan luonnolliseij'la ja itsestään,selvä.llä tav'cclla - Fisoher on liian poikkeuksellinen kyky, jotta hänlen t arvitsisi diivan eleitä käy,uä-ä. Objektiivista analysointia Kysyimme vaikutelmia juuri pääittymäishlään olevas,ta turnauksesta. "Tunnen :kyllä its'eni hieman vösyneeiks] näin pitkän :khpcrilun Ijä:lkeen, muilta muuten on kailkki mennyt erinomaises,ti. Myös kyll'mä ja viileä sää OIn Ijonkin verran haitannut", Fisoher vastasi., "Entä Iketkä ovat oheet pahimpia kilpadijoiit'ann'e tässä turnaukse'ssia?" kysyimme. "Epäi:lemäJ,tä neuvostoliittolaiset s'uurmestarit, lä!hinnä juuri GeUer, Pe:trosjan ja Kortshnoi. Mutta eivät he mij,vään Ilavoin voitlamalto'mia oie". "OHttebo 'kertaakaan rturnauk:sen GiJkana Ihävtön vaarassa", utelimme ede:lle,e:n. "Kyllä, GeHerid vastaan. Häntä vastaan oh,sin varmaan hävinny;t, jos vastusjqjani olisi hav'ainnu,t oi,kean 'i'atkon", vasldasi Fisrcher 'ja 'Otti esiin tas:kushalkkinsg näyttäen tilanteen ja 'jou1kdnana'lyysimuunne,limia. Panimme merki1le niin tä,ssä y;hteydessä kuin myähemminkin pelejd 1aslkushakiUa tutbttaessa Fischerin intohimoisen pyrkimyksen: obje:ktiivrsuuteen - hän 'ei! todeh,akalan kuulu niihin pela'ajiin, 'joihaon :koko ajan aina ens'i siirrosta }äihti:en voittoa!sema, muilta jotk'a,kuten he joka pelin Ikohda!Ha: selittävät, ihmeellisellä tavalla kuitenikin. lopulta "huonon onnen vuoksi!" häviäv'qt! Tai vaarallisin kilpailija Curac;;aossa' "Erutä ketä pidä.tte palhimpa:na Qd1pailijanarune CuragaDn e<hdokastumauksessa", 'tiedus'tehmme ja odotimme jännityksellä va:sltausta.

4 ----,-- 32 "Niin, sitähän on hyvin vaikeata tietää, multa luulisin, e,ttä entinen maailmanme's'iari TaI onkanssablpailijoistani vaaral!lis,in. o.len,kuhen:kin si tä mieltä, että esim'elrbksi Ke,pe s ja Petros,jan 'Ovat hieman liian vcmhoj-a voidakseen menestyä maa~lman'mes'taruuden,tavoittelussa". Keskustelu shakkimaailman loistavimmi,sta tähdistä ja'tkui. Fischer esitti mm. mi e:lipite en, ehä hä:nen nähdö:kseen Keres pelaa iterävämpää peliä kuin TOI!. Kaxkke,in "röyhlkeimpänä" (peelaudan ääre'ssä) suurmes,tarina hän piti GeUeriä, muitta hän ei antanut,tähe, ominai suudellle 'eri,tyisen suu~ta arvoa, Ikoska se jo hipoo "epätervettäpelin>käshte'lyä". IJa niin saimmekin illan rrnhtaan kuul'la vielä mone,t kerralt sanq:t "terve" ja -"'epäterve" peiinkäsitte!ly. Sii,iä rtuli ijtse' asiassa y,ksi mi'elenkiintoisimmista huomioistu, mirtä: teimme. Kävii'lmi, että Fischer käsitti "tet.veellä" pelinlkälsihely;r!ä se:llaista" jqlka perus,tuu asemalliseslli :luonteville' pe'fiaattehle ja välttää!liiallis'en terävyyden. Ehkäpä tästä on käsitettävä johdonmukaiseslii 'johdjetuksi F1scherin hiemanyhättävdn Ijyrkkä väite, ehei kuningalsgambiitti o'le lainkaan 'hyvä. "Sehän jahtaa hci'",iöön 1" hän huudahti. Sii rrqlslta 1. d2~d4 hänellä, ol'i :käsitys, e:ltä "se 'On huono enlkä pelaa 'si,tä koslkaan". On mie'len1kiintoista nähdä, muuhaoko aika hänen näitäkä'sityksiään,. Vain ammattilaisilla mahdollisuuksia nykyisin EdHäin jännittyneenä odotimme Fischerin vastausta kysymykseen voiko pekj)aj-a, joka menee aamulla klo 8i,toimeensa ja palaa klo 16, saavuttaa' hyviä,tuloksia suurkilpailuissa? Tähän tulh ensin Ieibllinen va's,taus, e!hä ylitöi,tä tekemällä saavutetaan parempi tulos - ~lmeisesti hän tällä tmko'ilti taloudeuista tulosta. Mutta sihen hän myönsi ol8ivan:sa: IkyHä sel,västi si,jliö' ikannalha, elttei nyk)"aj1an tärkeissä :kijpailuissa ole mahdollisuuksia, ellei ale ammanilainen. Keskustelun lomassa Fischer pala'si yhäuudelheen pehanalyyseihinsn tasku,shakin avu>ha. Emme niihin tässä yhteydessä, pi,temmälti puutu, vaan palaamme asiaan toisen kehan. Joka. tapauksessg s'e oli osoi,tu!ks'ena hänen valtavasta innostukses1aan yhteiseen harrasltukseemme. Sitä osoitti myös :se, että hän piti täysin luonnollisena omistautumistakokonaan shabue 'ja :koulunlkäynnrn jättämistä ke,s,ken. On ~ä'män!kin asian suhteen mie,lenlkiintoista nähdä, mitä hän a)att(liee sii~d IO-~IS vuoden kulu.ttua. Gligoricisilu Fischer olli sitä miend, että tämä pelaa ",kuin 'kone". Hän sandi. pcmn:e,e,nsa merkille, etä jugoslavia.jainen 'suurmes,tari pyrkii eten:kin 10PPl,lpe:lissä usein pelaamaan aiv'an väkisin voiltöa - tämä onnistuu Iky11ä usein heikompia peliaajia vas:taan, muilta harvoin samanvahvui'sia suurmestareita vastaan.. 33 mrelenkiintoinen. Hän ilmoitti, e,ttä 'hän haluaisi,sliinä tapauksessa pe'lata klqksi simultaania. Lähipä'ivinä suoritetut tiedustelut Hels1ingissä osoittiviat, että Fischerin ehdot olisi 011ut mahdollista hyväksyä, mutta e.l:tä sopivaa huoneitstoa vierailua varten ei ollu.t slqata!vissa. Mutta toivokaamme, ehä tämä ajaltus 1o:leutuu myöhemmin. Onhan Fischw 'sentään ainuhaa:luinen ilmiö koko shabbpehn his,toi'iassa! Itseluottamus menes,tyksen perusta Suurta päämääräänsä, maaijmanmes'ta'ruuden saavuttamista, Fis'C'her ei suinkaan,sa'laillut. Hän sanoi uskovansa, että hän volitt:aa alkukesäl,l'ä pela:ttavan ehdokas.iurnauksen ja,sen jdlkeen nykyisen maailmanmestarin, tri Botvinnikin. Brää! ova'! pitäne'et tähaisia puheilta: liian suurelmslinla. Mutta Ikun seurasi koko illan hänen peliana'lyysejoan ja 'kun 1ielää, miten hdn on kulkenut voitoslta voittoon, alkoivat ainakin illanistujaistemme osano:t,tajlat yhä enemmän uslkoa, etllä BobbY!D itse'luotlamus on läysin oiikeutettua. Ja eikö lopulta: ol.e niin, et.tä. voiton saavut:tamisen ensimmäinen ehto' OIn rij,j,tävän voimakas Hs!e,luottamus? Paitsi innckasta peeen nnal)"soin:tia, harrastaa nuori ame.rikkcdninen myös runsaasti shakk!i!kirjalhi'suuden!lukemista j'e! shak,khehdis,tön seuraamista, mitä hän suositteli muille-kin. Hän omi'staa itse joka päivä shablle viisi tun:tia, suurten kilpailujen edellä enemmänkin. TÖlrkeä seii)klka on myös y,leislkunnon hoiitaminen; tässä yhteydessä hän viihasi: siihen, että' neuvostoliittolainen suurmestari Kortshnoi näyl:ti erityisen rasittuneeha. VHkkaan keskustelun parissa piteni aluksi vain puolitunltise,k'si aljate1tu haa,statte.juli'laisuu's kuudeksi 1unn>ilksi. KeUo oli JOI yli ke.ghyön, kun saatoimme kolmisin tämän slhakkimaailm:an tällä hetkellä e1hkä suurimman huomion kohte'ena olevan mes:tarin noteuiin. Kaihl'le läsnäohjoille,ilta' oli m uodosituldu t udlohluma,tiomaksi eläm ykse'ksi. Fische,rin määrätietoisuus shakin alalla, hänen nopea Ija objektiivinen analysointitailtonsa se,kä ys>läväjlinen jla Vlaatimaton e,siintymisensä olivnt tehneet syvän> vaikutuksen meihin ikaikkiin. Pentti Simonen Esmo Ridala "Orjatyöjärjes,telmä" "Mitä mieltä 'Olette nykyisestä mielsllen henhläkohtai,sta maailmarimestaruutta 'koslkevasta ji;irjestehriästä" kysyimme viita,ten kai.kkiall'a maai'l'massa käy,lävään 'keskusteluun tämö;n,järjestellmän mahddhises,ta muuttamisesta. ",Se muis,h.ltta~ orjalyöjärjes,teilmää", oli nuoren amerikkalaisen hi'dehishumoristinen vasta.us, 'johon' isisähyi ke'vyt naurahdus. "Aj<ate!lkaa nyt - täälläkin on ensimmäinen palkinto voin 250! dollaria (n. 810, ,smk),; mikä raha se sellainen' 'On? Minu'lle tarjottiin Yhdysvalloi,s'sa ieräästämainosesiintymises.tä televisiossa 5iQ:QI (n.,1:601.0,001 Smk) dcl1aria minuutissa!". Pelipaikan' puute esti Suomen-vieraiI'un Tilaa - Lue - Levitä Suomen Shakkilehteä Kysyirum~, olisiko' Fischer halukas tuie~acin: Suomeen. HälD sanoi, etito: hän voisi 'sen hyvin turncmksen jälkeen tehdä' ja e>ltärnat<ka olisi hänellekin varmas.ti

5 34 Kansallinen mestarilurnaus Helsingiss.ä Turnaus pela'llliin ravinto'la Royalin kongressi's'a!bs's'a m~ebtimi,sajoin 20'+20 minuuttia. Ilolla on tqlde,ttcllv'a kuuderutois:tcll suqlmalaisen shak!kimestaniln mulcaan tulo. Turnauksen järje'stäjänä :toimi shakkilme,starien valitsema toi'rni>kun'la, jqhon kuuluiv1ar Kaarle O'janen, Hei:bki Kos.kinen, E,smO' Rid'ale!, Allbn Kiviaho j'a Pentti S t moi ne' n. Turnau!ksen Iä:htökoMana oli 'ajoitus' saada me'stare]lle viimeinkin pelitilai'suu's kahdeksan kuu'kauden tauon jälkeen ja s'=aua myöskin suurelle shakkiyleisölle ju1!bne!n shakbtiltaisuus. Turncmksen johtajana toimi Kaarle Ojanen jo!!kierrqlsten jäpje'stäjinä 1. Å s.t r ö m ja ja J. E,1 f vi n g. Yleisön ohjelmaslsa oh lau'antai:n!a kv.,sha'kkimes:tarin Eero B ö ö k i n esitelmä shak,kia pelaavista koneis.kl'. SUITnuntai,na K. Ojarrr8n. pelasi simu'ltaanin tuloksin +9-3'. =1. TurITauksen voitosita 'kä",tuiul ankarol 'to!i,s'jeiu A. Fredin, H. Westeri'sen ja 1. SO'linin :be's,ken. Monet tunnetut pika:pe'l!aaj;qlt olivat toutumattomia tai ma:ltta 'ffiattomia uuteen pelivauhtiin, Ijoten nähtiin odollitamattomia sijoi,tu'bsia. Tulokse{: ' Pisto Sija 1. A. Fred ' '/, '/ r 2. H. Westerinen. 0'- 1 '/ '/ '/ '/, III 3. I. Solin 0' 0'- 1 '/, 1 0' '/ III 4. I. Saren... 0' '12 0'- 0' 0' '/, 1 10 IV 5. A. Kiviaho ' '/2 1-'/2 0' 1 0' 1 1 0' 1 1 0' H. Koskinen.. '/, 0' 0' 1 '/ ' 1 1 0' 0' T'. J ernström.. 0' 0' 1 0' 1 0'- 0' 1 1 0' 1 0' 1 '/, 7'/, E. Ridala 0' 0' 0' 0' 0' 0' 1-0' 1 1 '/, '/, O. Pastuhoff 0' '12 0' 0' 1 0' 0' 1- II, 0' '. H. Honkanen 0' 0' 0' 0' 0' 0' 0' '/, - 0' '/. 10' 11. P. Simonen 0' 0' 0' 0' 0' 0' 0' 0' 1 l- I '/. '/ V. Palomaa '/. 0' 0' 0' 1 0' 1 '/2 0' 0' 0'- 0' 1 0' '/, 5'/, N. Wikberg 0' '/2 '12 0' 0' 1 0' 0' 0' 0' '12 1-0' 1 1 5'/, H. Kahra... 0' 0' 0' '12 0' 0' 1 0' 0' 0' '/, 0' l- I 0' E. Salmi... 0' 0' 0' 0' 1 1 0' 0' 0' 0' 0' 1 0' 0' E. Candolin.. 0' 0' 0' 0' 0' (} '/, 0' 0' 0' 0' '/, 0' 1 0' SUURMESTARI TRIFUNOVIC VOITTI BEVERWIJKISSÄ pe,l,atu'n 'Peril'n'te~lli,sen!kansGinvälHse:n turn!au:ksen. Tänä Vuonna os anotlajistosta puut,tuivat venäläise't pelaajat, jotka: ei,vält pe'raa NA.TO:n kuuluvis'sa maissa, koska nämä 'ovat jatkuvasti kieltäneet itäsaks'c::kj'i'se:lta suurmes'tg!ri Uhlmc!nIni'lta vii'sumiln. Sj.],ti 'Pääluoil<:'an pe,uvahvusuoli: me'lbo '8du:slrava - viisi suurme:stari'a, neljä ikv.mestaria ja yk:!si,tarvalhnen me,sl!:ari.. VOiJtO'SltG käytiin TaSaL 'väkinen,tais telu viiden pe!laajanketslken, joista,ju'gos,}avktlainen suurmestaii TrifunovicviJrui puolien pisteen etumatkalla,kärki:si'}alle,. Tulokset: ' Pisto Sija 1. Trifunovic, Jugoslavia... _ '/, 1 '/. '/, '/, ' 'h Robatsch, Itävalta... '/,- 1 '/, 0' 1 '/, 1 '12 '12 5' Donner, Hollanti... 0' 0'- 1 '/ ' /. 2-:3 4. Kottnauer, Englanti... '/2 '/2 o - '/, '/,,/,,/, Bisguier, USA... '/~ 1 '12 '/, - 1 '/, '12 0' ' Langeweg, Hollanti... '/, 0' 0' '/2 (} - '/, '/, O'Kelly, Belgia... '/2 '/. 0' '/, '/, ' '/ van Scheltinga, Hollanti... 0' 0' 1 '/. '/, 0' 1 - '/, 1 4'/, Aaron, Intia.... 0' II, 0' 0' 1 0' 0' '/2 _ '/. 2'/. 9 10'. Henneberke, Hollanti.... '/, '/, 0' 0' '/2 0' 0' 0' '1, ' Mesiariluokka, A-ryhmä: 1. SUOMEN SHAI:I:ILEHTI P a r m et (JugosllaviG) 7 (9), 2. SGCifare,]]i, (Itali.a) 6, 3. Barendregt (Holla.rrti) 5,1/ 2, Puig '(E:spanja) ja HsiJng (Läns1i-Saksa) 5, 6. Kuypers (Hollanti) 4 1 b 7.~H. Bi!nk '(HolVan't;) ;jal Wade (Engl,anti) 31 1/2, 9. Fazekas (Englanti) 3, ja l'oi. Durao (,Portugali!),2. B-ryhmä: 1. G e r e: ben (Sveiltsi ' ) 7, 2.-3,. Mohrlok (Länsi-Saksa!). jg! Kraemer (Hollarrti) 5>1/ 2, 4. De RQloi (Hollanti) 5, 5.-6,. Sandor (Unkari') ja Smedere,vac (Jugoslavia) 4 1/ 2, 7. F. Perez (Espanja) 4" Oa:s'tagna (BelgiG) ja Re1l:sbab (Läns.i-Saks'a) 31 1/ 2 j'a '10'. Ba,kker (HoINarri'i) 2. BOTVINNIK YLIVOIMAINEN HASTINGSISSÄ Kansainvälilnen Ha:strngs'in turnaus pelattiin, vuoden vaiihtee'ssa 3,7:nnen!kerran. Maai.Jmanmestari Mihail Bo tv i' n n ~ k i n 'OsanottO' antoi turnauikse,]]e arvokkaan.jeiman. Bottvinni'k voi:tti 'lumjau'ks:en. arvonsa mukai'sesti lahden pis Iteen e,tumartkalla ja ilman häviäittä. Jugoslay]a!IIClJ.]nen! 'suurme's'!ari. G 1 i g 0 r i c tull toiseksi, mutta hänen main'eikols s:hak:buransa allkaa hil}a:l,leen IGskeutua. Näinkin pienessö tu~nauksess'a.1aks1 häviatä heiko'mmalleen merbl'see epävarmuutta. Kolmantena oli vanhemman polven suurmestareihin IkuuluVG venäläi'nen F 10' h r. Tulokset: Pisto Sija 1. Botvinnik, USSR... _ '/, '/, Gligoric, Jugoslavia... '/, - 1 0' '/2 0' Flohr, USSR.... '/, 0' - '12 '/2 '/, ' '" 3 4. Bisguier, USA.... 0' 1 '/2 - '/, 0' 1 '/, '/, Penrose, Englanti... 0' '12 '12 '/, - ' Littlewood, Englanti... 0' 1 '/, 1'/, - 0' 0' 1 0' Robatsch, Itävalta... 0' 0' '12 0' 0' 1- '/, Wade, Englanti... 0' 0' 0' '/, 0' 1 '/, - '/2 1 3'/, 8 9. Barden, Englanti.... 0' 0' 0' '12 1 0' 0' '/, Aaron, Intia.... (} 0' 0' 0' 0' 1 0' 0' 0'- 10 BOTVINNIK VOITTI SENSAATIOMAISESTI 3 PISTEEN ETUMATKALLA TUKHOLMASSA,tammikuuss'a järjestetyn pienen kansainvälis en,kutsu'turnauksen. Maailmanmestari BotYinnik' pela.si molamiehensö: F:lohr'in kanssa qosan, mu:lrta voitti ruots'alaiset 8>---"0,1 Toisen than jako'ivat Söd,erborg ja suurmes'ta.ri F,lohr kolme pilstettä voittajaa jälje'ssd. Ne,}jättä tilaa }akoi"fa:t 1cv.me,sltaTi 'Lundin ja nuori ruotsalainen ",llältysm]e,s Å. 01 ss 0 n. Tulokset Pisto 1. Botvinnik.... '/ '/2 2. Söderborg.... 0' '/, 0' '12 1 '12 1 5'/2 3. Flohr.... '/, '/, 0' 1 '/, '/, '12 1 5'12 4. Lundin ' 0' '/, ' A. Olsson.... 0' '/, 0' 1 '/, '/, '/, Sköld.... 0' 0',/, '12 1,/, '/, Hörberg.... 0' '/, '/, '/, '/, 0' (} Z. Nilsson.... 0' 0' '/, '/2 '/, '/, 1 1 ';' 4'" 9. B. Andersson.... 0' 0' 0' 0' 0' '/, 0' 0' 1 1'/2 10. Buskenström.... 0' 0' 0' 0' 0' 1 0' '/. 0' 1'/,

6 36 PELIOSASTO Toimittaa ESMO RIDALA, Hki - Munkkiniemi, Solnantie 37 D 77. Avustaval: P. Simonen ja A. Kiviaho D-intialainen Taimanov Spasski NeuVGs,tdlii'lon Z9. mestaruusturnaus, 14.,k,ierros 1,961' 1. c4 e6 2. d4 Rf6 3. Rc3 Lb4 4. e3 bs 5. Re2 La6 (Ex-maailmanmestarl Smyslovi'n sugsima siirto', jota hän usein Gn,käYltbäny't Botvin.ni.ba vastaan pelates's'a'an) 6. a3 (Pe:hsiirrol1a vaikea luopuu eg--e4 'siirron pel-a!amisesla, johon olisi ohut mahdollisuus 6. Rg3 jälke'en) Lxc3+ 7. Rxc3 ds 8. Df3 (Daami'n siirto' on Gktiivisempi kuin 8. b4 ja 8. b3) '-0' 9. Le2 e5 10'. dxc5 Rbd7! (Spasskin 'kotianaiyysi,en,tulos, josl~a T'O'imanGv oli yllättynyt vielä pelin jälkeenkin. TGvaiJl'isin ja Taimanovin ~tsensälkin suoshtama 'jatko on W. - bxes lil..0'-"01 Re6, 11<2,. cxds, LxeZ 113. Rxe'2 exds 14. LdZ Re4 IS,. Tldl ReS 16. DfS Rd3 1'7. LaS! ja vallkeom Gse:ma on 'vapaampi pela'la') 11. cxds (Lyönti cxb6 Gn 'tai'soi' mustalle loiis'tavan upseeripelin, sinä seura'i'si Dxb6 ja mus~ajn mglemmalt tgmit pääsevät v'apcla,s'ti peliin) Lxe2 (,Jos musta pelaisi lil. - ReS" ohsi vallkeg 'vgilttanut ratkaisevia tempoja IZ. Dg3,Rd3+ H. Lxd31 olxd3 14. e4! Lxe4 IS. LgS exds 116. O---"O'---'[)i! bxcsl7. 13 näin y llättävästi vol'ke'a saisi kehhyse,tua) I,Z. Rxe'Z jo:htaisikin mustan se,l'väön etuun RxcS,],31. TeE exd5 14. RxdS RxdS, 1'50. TxdS De8!.tai ]3,. b4 Rb3: ]4,. Tbll RxclI JOI mus,ta on rtasgittanut pelin) Rxc5 13. b4 Rb3 14. Tbl Rxcl IS. Txcl RxdS tasapeli. Suurmestari Taimanovin mukagn P S im 0 nen Sisilialainen puolustus Nezmetdinov M. TaI Neuvos,tolii'lon 29. mestaruusturnaus, I'S. kierros,196il 1. e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 5. Rc3 e6 6. Le2 a Dc7 8. f4 Rbd7 9. g4 b5 lo. a3 Lb7 11. Lf3 Rc5 12. De2 e5 13. RI5 g6 14. fxe5 dxe5 15. Rh6 Re6 16. Lg2 Lg7 17. Tx16! Lxf6 18. Rd5 Dd8 19. Df2 Rf4 20. Lxf4 exf4 21. e5!! Lxe5 22. Tel f6 23. Rx16+ Dxf6 24. Dd4 Kf8 2S. Txe5 Dd8 26. Tf5 + gxf5 27. Dxh8 + Ke7 28. Dg7 + Ke6 29" gxf5+ musta antautui. -- Eräs tämän turncluks'en yllättävin pem lopputuj.oksel,taan Espanjalainen peli M. Tai. Gurgenidze Neuvostoli'iton,29. mesltaruus,tutnaus, 16. klerrosl9: e4 es 2. Rf3 Rc6 3. LbS a Dxe2 (Valkean oli tässä pelattava 'L0;4 Rf6 S. 0-0' Le7 6. Tel b5 7. Lb3 tarkasti, slllä hou'kuttelev1alta näyttävä:. d6' 8. c3 0'-0' 9. h3 RaS 10'. Lc2 cs 11. d4 De7 12. Rbd2 T.e8 13. b4 cxb4 14. cxb4 Rc6 15. Lb2 Rxb4 16. Lb3 Rd3 17. Lxf7+ Kf8 18. Lxe8 Rxb2 19. Dbl Ra4 20'. Tel Rc5 21. dxc5 Rxe8 22. cxd6 Dxd6 23. Db2 Lf6 24. a4 Tb8 25. TabI Le6 26. Rc4 Dd3 27. Db4+ Le? 28. Rcxe5 Lxb4 29. Rxd3 La3 30. Tc6 Lg8 31. Txa6 Td8 32. axb Txd3 33. b6 Ld6 34. b7 1b8 35. Ta8 musta antautui. MIELENKIINTOISIA LOPPUPELEJÄ 288. Sisilialainenpuolustus Spasski Vladimirov N euv'os'ro:hi,ton 29. ill"e,staruustu~naus, 16. kierrgs 19,6'1 1. e4 cs 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 5. Rc3 a6 6. Lg5 Rbd7 7. f4 Dc7 8. Df3 g6 9. 0'-0'-0 Lg7 10'. Le2 h6 11. Lh4 e5 12. Rdb5 axb5 13. Rxb5 DaS 14. Rxd6+ KfS 15. Lc4 exf4 16. Rxf7 Dc7 17. Lb3 ReS 18. RxeS Dxe5 19. Td8+ Re8 20". c3 gs 21. Dh5 De7 22. LI2 Lg4 23 Txe8+ (Mattlin olisi johtanut 23. Dxe8+ Dxe8 24. LcS matti) 23._ Txe8 24. Dxg4 LeS 25. Tdl musta luopui. Shamkovitsh-Spasski Lein-Averbach Smyslov-Holmov V,a:lkea,S'iirto Shamkovitsh --"SpasS'ki, 41. Kd2 (kuori'si,ir,to) Td6 42. Kel Te6 43. a4 Te5 44. Rb6+ Ke6 45. TxEi5+ Kxe5 46. Rc4+ Kd4 47. Kd2 Le6 48. as f5 49. a6 f4 SO'. a7 LdS 51. Ke2 gs S2. g3 hxg3? (Parempi on g'4!) S3. fxg3 e3 54. gxf4 gxf4 55. Rxe3! fxe3 56. h4 Lb7 (Asemassa on hauskoja: kää:nlteitä. Esim. Ss.. La8S,7. h5 KeS SI8,. KXE!3 Kl Kd4. Kg KeS Kx;.nS 6,1. b4 Kg6 6,2. Ke6 c6 603,. Kd7 Kf7 64. Kc7 Ke7 65. KM Kd7 66,. KXaJ81 Kc7f37. b6 cxbs - peitti!) 57. hs

7 3;8 suomen SHAKKILEHTI 39 Ke5 58. b4 KI5 59. Kxe3 LeS SO. Kd4 lgs S1. hs KgS S2. Ke5 mus,ta antautui. Lein-Averbaeh, 41. TgI TI4 42. DeS Db8 43. Dg7 Txh4 44. Re2 Te8 45. Rd4 DdS 4S. TgS DbS 47. Rf3 The4 48. Rel a5 49. Kai Td4 50. RI3 Te4 51. Txh6 De3 52. Th8 Txh8 53. Dxh8+ Ka7 54. Dd8 De Ka2 a4 valkea antautui. Smyslov-Holmov, 1. Tx16+ Kxl6 2. Txe8 g5 3. Rd5+ KI7 4. Te5 Txa2 5. Tx15+ Ke6 6. Lh3 Kd6 7. Re3 Ta1+ 8. Kf2 Te7 9. Td5+ Ke Txa5 Tel 11. Re,2 mus,ta antautui Kuningasintialainen A verbaich Polugajevski N euvos,tol~'i1on 29. mestaruus'turnaus i16. lkierws d4 RI6 2. e4 g6 3. Re3 Lg7 4. e Lg5 e5 6. d5 d6 7. Re2 (Aktiiv'isi.a,jatkoja ovat myös' 7. Dd2, 1e2, Ld3 ja Rf3) 7. - e6 8. Rg3 h6 9. Ld2 exd5 10. exd5 Rg4 11. Le2 Dh4 12. Db3 15 (Lupaava1ta näyttävä 12. Ld4 olisikin heikentävä s~irto, sihä val'kea pelalrsi 13. Lxg4 Lxg4 11' ja uhb::tisi li51. Dxb7 tai 1'5. Rb5) 13. Lxg4 Ixg4 14. Ree4 Rbd '-0 (Sotilas d6 ei 'ohut Iyötävissä: 15. Rxd6 De7+ li6. Rde4 RI6 W.. De3 Rxe4 18. Dxe4 D16. Sri~toa 15. O~O seuraisi De7 'ja sen 'jällkeen h6_h5ch4) De7 16. Thel Re5 (Mustan ~atsu halliltsee fatkarsevasti keskustaa, mutta muutenkin mu1slta: on:kehittäny,t hyvin pelinsä) 17. Le3 Tb De2 (Uhkasi jo suoraan b5 ja c4:n heikennys s:eufaav'clls's'a siirrossa) Ld7 19. Kbl b5 (Valkea on mukavasti saq, nut pe!hnsä puqlu:s'tus:kelpoise'ksi ja suoranloisia uhkauksi,a ei ole nä'kyvis,sä). 20. exb5 Lxb5 21. Rxe5! (Yhtäkkiä valkean puqlus,!uspehstä Qn tullutbn hyök:käävd) 21. Tle8 (Uhrausta ei voinut ottaa VQ,s.taa.n dxc5, 212. LX'85 Lxe5 2,3. Dxg6+ Kh8 24. Dxh6+ Kg8 26. Dg6+ Kih8 26,. Dh5+ tai Dg7, niin De Kh8 26. Dxe5) 22. Re6?? ('Siinä se hyvä peli meni. Oike,in oli 22. Rb3 1 ) Ld3! 23. Txd3 Rxd3 24. Rxg7 (1214. Dxd3 TxcG 25,. Dxg6 Txb2 +) 24. Dxel Lxel Txe2 valkea antautui. - P. S i m 0 n '8 n Kuningasinlialainen Spasski Tai Neuvostoliiton 2'9. mestaruusturnaus, 1'7. benos d4 RIS 2. RI3 gs 3. g3 Lg7 4. Lg2 e5 5. e S. 0-0 d6 7. Re3 Re6 8. dxe5 dxc5 9. Le3 Le Lxe5 DaS 11. La3 Lxc4 12. Rd4 Rxd4 13. Dxd4 Tae8 14. DI4 (UhkasiV'ailwaslti 14. Rd5,) g5 15. De3 Te7 16. Tadl Te8 17. Td4 b5 18. Dxg5 h6 (Näytitää väistämättömältä val'kealle upseerin mene,tys) 19. Dd2 b4 20. Rbl! Rd5 21. Tg4 h5 22. Tg5 Te5 23. b3 Re3 24. Txe5 Dxe5 25. Rxe3 bxe3 26. Lxe5 exd2 27. bxe4 TbS 28. Lxa7 Tb2 29. e3 Txa2 30. LeS e h4 32. Tdl hxg3 33. hxg3 Te2 34. Le2 Tb2 35. Ld3 musta antautui. - A:vauslteoreettises'li kork,eatasoinen suoritus. Ke'skipeliikää:ntee:t loi,stavia. Musta:n virheen' osoilltaminen hyvin vaikeaa Kuningasintialainen Filip Yanowsky '5. AV - turnaus, Tukholma, 1. kierros 1. c4 Rf6 2. Re3 gs 3. g3 Lg7 4. Lg e4 d6 6. Rge2 e :Le6 8. ci3 De Re6 10. Rd5 Lg4 11. Re3 Lh Lxg2 13. Kxg2 Re8 14. Rd5 f6 15. h4 Tf7 16. g4 Re7 17. :Rxe7 Txe7 18. Rg3 TI7 19. g5 DdS 20. Ixg6 hxg6 21. h5 IxgS 22. Txf'7 Xxl7 23. hxg6+ KgB 24. Dhl RI6 25. :Lxg5 Dd7 26. Tfl T Dh4 Dg4 28., 'Tx16 Dxh4 29. Txf8 + LxlS 30. Lxh4 Kg7 31. Ld8 e6 32. Rf5+ Kxg6 33. Le7 :musta antautui Kuningasintialainen 'Teschner Fischer 5. A V-Iturnaus, Tukholma, 1. kierros 1. d4 Rf6 2. c4 g6 3. Re3 Lg7 4. e Rf3 d6 6. Le2 e5 7. dxe5 dxe5 8. DxdS TxdS 9. Lg5 Te8 10. Rd5 Rxd5 11. cxd5 es 12. Lc4 exd5 13. Lxd5 Rd7 14. Tel h6 IS. Le3 RI6 16. Lb3 Rxe4 17.' Te7 LeS 18. LxeS Txe6 19. Txb7 Ta6 20. a3 Rd6 2l. 'Tb4Te f5 23. g3 g5 24. Tdl a5 25. Ta4 Re4 26. Tel Rxb2 2'7. ixe6 Rxa4 28. h Ld2 e4 30. Rel fxg3 31. Tc4 gxl Kxl2 e Kxe3 Rb6 34. Te4 Rd Ke2 Rf6 36. Ta4 gxh4 37. Txh4 Kh7 3S. Ta4 Te KI3 Rd7 40. Txa5 Re Kf2 tasapeli. 1. KIERROKSEN SE'NSAATIOPELI! 293. Kuningasintialainen Geller Guellar 5. A V-turnaus, Tukholma' 1. RI3 e5 2. g3 Rf6 3. Lg2 gs Lg7 5. d dxc5 Ra6 7. Le3 Re4 8. Ld4 Lh6 9. Re5 Rexe5 10. Rg4 Lg7 (Musta puolu's'ta.a kekseliäästi s'hakkau'suna:n ih6':sta, mi'kä ilmenee muula:n.an siirron peröstä) 11. Lxg7 Kxg7 12. Dd Rc3 d6 14. DI4 Lxg4 15. Dxg4 De8 16. Dh4 (V'Oihto i tule.kysymykseen mustan kehitysedun vuoksi) Re7 17. Tadl a5 IS. e4 Ta6! 19. Tlel b5 20. Te3 h4 21. Rd5 e6 22. Rxe7 Dxe7 23. LI1 TaaS 24. Dg4 Tad8 25. b3 e5 (Mustan siirto estää tornin kehi,ty'ksen d4:ään, sehän antaisi val'ke.a:n D:lle' ruudun dl) 26. Td2 (Valkean on ny'! yritettävä mufto'a c-iinja) h5 27. Ddl Re6 28. e3 bxe3 29. Te2 Db7! 30. Le4 Rd4 31. LdS Db4 32. Texc3 Rxe2 (Suurm-estmi GeUerin tyyppinen pelaa:j'a ei pitänyt j'otlkosta 312. Tcxc:3 Tc8 33. Lc4 TcS. i'a mu:slta tuplaa tornill'sa c-linjalle. Valkean -asema jdä pas,siiviseksi, joten val:kean pe'lisiirto on aktiivinen ja ei,suill'k!alan aivan vaoraton mus,tah'8) 33. Tc7 + Kh6 34. Dxe2 Del Kg2 f5! 36. exf5 Txl e4! 38. Lxe4 (381. Db2 on kyllä vahvempi siirto, muua vähitellen sekin johtaa häv'iöön) Te5! 39. Txe5 dxc5 40. Dxc5 Td Kh3 Dfl Kh4 Txh2 matti! 294. Kuningasintialainen hyökkäys Benkö BisgU'ier 5. AV-,turnaus, Tukholma,,1.ki.erws 1. Rf3 RI6 2. g3 d5 3. Lg2. e Le7 5. d Rhd2 b6 7. e4 Lb7 8. e5 Rfd7 9. Tel Te8 10. RU RfS 11. h4 Rbd7 12. Rlh2 c5 13. h5 h6 14. Rg4 Rh7 15. Rlh2 Rdf Tb8 17. Ld2 b5 IS. Rf2 d4 19. Lxb'7 Txb7 20. DI3 Td7 21. a4 b4 22. b3 Td5 23. Te2 Rd7 24. Tael Rb6 25. Re4 Td7 26. Dg4 Rd TU 1IS 28. RI3 Db6 29. Rh4 f5 30. exl6 Rhxl6 31. Rxf6+ Rxl6 32. Dg6 Db8 33. Tlel Tde exl5 35. Txe7 Txe7 36. Txe7 Lxe7 37. Rxf RxhS+ Kh8 39. Rf7 + KgS 40. LI4 Db7 41. Rh6+ KhS 42. Rf7+ KgS 43. Rg5 De7 44. LeS DeS 45. Lxl6 musta antautui.

8 Espanjalainen peli Portisch Bilek 5. A V-turnaus', Tukholma, I kierros 1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Lb5 a6 4. La4 Rf Le7 6 Tel b5 7. Lb3 d6 8. c h3 h6 10. d4 Te8 11. Rd2 Li8 12. Rfl Lb7 13. Rg3 g6 14. Lc2 Lg7 15. dxe5 Rxe5 16. Rxe5 dxe5 17. Le3 Dxdl 18. Taxdl Tad Lf8 20. Txd8 TxdB 21. Tdl tasapeli D-sotilaspeli Petrosjan Olafsson 5. AV -,tunnclus, Tukholma, 1. kierros 1. d4 Rf6 2. Rf3 e6 3. Lg5 c5 4. e3 Db6 5. Del Rc6 6. c3 Re4 7. LM d5 8. Rbd Rxe4 fxe4 10. Rd2 cxd4 11. exd4 Lcl6 12. Le Lf e5 15. dxe5 Lxg3 16. hxg3 Rxe5 17. Rb3 Lg4 18. Ddl Lxe2 19. DxeZ Dg6 20. Rd4 Tae8 21. Db5 Rg4! (22. Dxd5-? KM 23,. f3 Re3 24. Dxb7 Dxg3 2ö. Tf2 IRg4) Re3 23. g4 a6! 24. Dxb7 exf3 25. Txf3 Txf3 26. gxf3 Dd6! 27. Re SisHialainen puolustus Fischer Benkö 5. AV-turnaus, Tukholma, 2. kierros 1. e4 c5 2. Rf3 Rc6 3. d4 cxd4 4. Rxd.4 Db6 5. Rb3 Rf6 S. Rc3 e6 7. Le2 Lb4 8. [J--O Dd3 Lxc3 10. bxc3 cl5 11. exd5 exd5 12. LI4 Te8 13. TabI ReS 14. Dcl4 Dxd4 15. Rxd4 bs 16. Rb5 RgS 17. Le3 La6 lb. Tlel Te7 19. LI1 Re4 20. Ld4 Td8 21. TbdI LxbS 22. LxbS Te? 23. Te3 Rd6 24. Lfl Rf5 2S. TI3 Rxd4 26. Txd4 Re5 27. Te Rc6 29. Tdl Kf8 30. g3 RaS 31. Ted3 Re4 32. Lg2 Te5 33. TxdS TxdS 34. Txd5 Txd5 35. Lxd5 Re3 36. Le Ld3 g6 38. e4 Ke7 39. KI2 Rg Kg2 Kd6 41. h3 Rf6 42. Kf3 hs 43. e3 Kc5 44. Le2 Re8 45. g4 hxg4 46. hxg4 Kxe4 47. gxf5 gxf5 48. Lxl5 RdB 49. Le6+ Kxe3 SO. Kg4 b5 51. Kg5 a5 52. Kf6 b4 53. Lb3 Re Ke7 Rg3 55. Kd6 Rh5 56. f5 Rg7 tasapeli. 2. kierroksen sensaatio peli 298. Sisilialainen puolustus Cuellar Kortshnoi 5. AV-,turnaus, Tukholma 1. e4 e5 2. Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 5. Rc3 g6 6. g3 ReB Lg2, Rxd4 8. Dxd4 Lg Dd2 (10. - DaS, m. Rd5, Dxcl2? 12. Rxe7 +) De7 II. RdS Rxd5 12. exd5 b5 13. a4 b4 14. Dxb4 Tb8 15. Dh4 LlCb2 (15. - Dxc2 IG. Dxe? La6 17. Tel Ld4 18. Le31). 16. Lxb2 Txb2 17. e4 La6 18. Tael Tfb8 19. Tiel DeS 20. Df4 T8h7 21. Lfl T2b4 22. M! Txa4 23. h5 De8 24. h6 Te7 25. Tehl (25. Lxc4? 26. Txe7 11 Txe? 27. Df6 Df8 28. Tb8). 2S Te4 Lb7 27. De3 es!? (Paremmalta vaikutacl! KfB) 28. exd Lxe4 29. Dxe4 Ta Lg2! KfB 31. Dd4 Ke7 32. Ld5 DI8 33. Dd2 Tac5 34. Kg2 Dc8 35. Db2 as 36. Db6 a4 37. Tb4 a3 38. Ta4! Txe4 39. Lxe4 TlCC4 40. Ta7 + KxeG 41. De3-t Kd5 42. Dd3+ Ke6 43. De3+ KdS 44. Dxa3 Te7 45. Ta6 Tc6 46. D13+ Ke5 47. TaI! ds 48. Da3+ Kd4 49. TdI + (49. DeGl+ Kc4 80. Ta4+ Kb5 5,1. Db31+ Kc5 5,2. Db41+) Ke5 SO. Tel+ Kd4 SL Db4+ Te4 52. Tdl+ KeS S3. De7 + De6 S Txf4 55. gxf4 musta antautui D-gambiitti Pomar Teschner 5. A V-turnaus, Tukholma, 2. kierros 1. d4 d5 2. e4 c6 3. RI3 Rf6 4. Re3 dxe4 S. a4 Ra6 6. e4 Lg4 7. Lxe4 e6 8. Le3 Rb4 9. a5 Le7 10. Dh3 Lxl3 11. gxf3 b5 12. Le a De? IS. Lf3 Tae8 16. Re2 e5 17. dxes Rc6 18. es Rd5 19. LxdS exds 20. DxdS Rxa5 21. b4 Re6 22. De4 as 23. Re3 Rxb4 24. Rxb5 DeS 2S. Dxe6 Rxe6 26. Rd6 Tb8 27. Tfbl Tfd8 28. TbG Txb6 29. exb b7 fxe5 31. fxe5 Lxd6 32. exd5 Txd6 33. Tel Td7 34. TxeS Txh7 35. Ta6 h6 36. Txa5 Kh7 37. Kg2 Kg6 38. Kg3 Th4 39. Ta7 Kf6 40. LeS Th musta antautui Sisilialainen puolustus German Filip 5. AV-turnaus, Tukholma, 2. kierros 1. e4 es 2. RI3 Re6 3. d4 exd4 4. Rxd4 e6 5. Rb5 d6 6. I.f4 e5 7. Le3 Rf a6 9. R5e3 Le7 10. Le4 O~O Ii. 0-0 Ra5 12. Ld5 Le6 13. Rd2 LxdS 14. Rxd5 Rxd5 IS. exds TeB 16. Tel bs 17. De2 Dd b3 Db7 19. Dd3 LdB 20. c4 Lh6 21. exh5 Lxe Dxe3 Dxb5 23. Re4 Rh7 24. DgS Txcl 2S. Txel Rg3 h6 27. Dd2 Rc5 28. Te4 a5 29. De2 Db6 30. Di2 Db7 31. Dd2 Da7 32. Df2 DI7 33. Dd2 e4 34. Rfl exf3 35. gxl Khl D!S 37. Kg2 TI6 38. Khl Rd3 39. Td4 Re5 40. De2 Tf8 41. Rd2 Dc2 42. Kg2 Dxa2 43. Ta4 Db2 44. Txa5 Rxf3 45. DeS+ KhB 46. Kxf3 Dc Kg4 Dxd2 48. De4 Ddl + valkea antautui KuningasintiaJainen Amon Fischer 5. A V-turnaus, Tukholma, 3'. kierros 1. d4 Rf6 2. e4 g6 3. Re3 Lg7 4. e4 d Le3 Rbd7 7. Dd2 c5 8. Rge2 a6 9. Rg3 cxd4 10. Lxd4 ReS 11. Le2 Le6 12. RdS hs 13. cxbs axb LxbS Rxd5 IS. exds Lxd5 16. a4 e DM 18. Re2 Tie8 19. Le3 Re4 ZO. Lxe4 Dxe4 21. Ticl Da6 22. Txe8+ Txe8 23. Re3 Le4 24. f4 d5 25. Ld4 Lxd4 26. Dxd4 Db7 27. Df2 La6 28. Tdl Te4 29. Td2 Txe3 valk~a antaului Englantilainen peli Filip Cuellar 5. AV-,turnaus, Tukholma, 3. kierros 1. e4 es 2. g3 RI6 3. Lg2 d5 4. exd5 RxdS S. Re3 Re7 6. RI3 Rb g6 B. d3 Lg7 9. Ld Tel Lg4 11. Re4 b6 12. h3 Lxl3 13. Lxf3 Rd4 14. Lg2 a5 15. RgS Ta7 16. Rf3 Rx Lxf3 es 18. M Rf5 19. Lg2 Rd Tel Dd6 21. Da4 b5 22. Ddl a4 23. Le3 Tfd8 24. Dd2 I.f8 2S. h5 gxh5 26. Lxd4 Dxd4 27. DxgS+ Kh8 28. Le e3 Dd6 30. Lxl5 Tg7 31. Dxh5 DfS 32. Le4 Ld6 33. Kg2 Ti8 34. Te2 De6 35. Thl Tff7 36. Dh6 TI6 37. Dh3 Dg h6 39. Dxh6 + musta antautui Sisilialainen puolustus Geller Stein 5. AV-turnaus, Tu1kholma, 3. kierros 1. e4 e5 2. RI3 ds 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 S. Re3 as 6. Rb3 es 7. Le2 Le De? 9. Le3 Rhd7 10. a as bs 12. axb6 Rxh6 13. nas Le6 14. Dd2 Tfd8 15. LxbG DxbB 16. Rd5 Rxd5 17. exd5 Ld7 18. Ta2 h6 19. Tfal LgS 20. Ddl TdeB 21. g3 De7 22. e3 Teb8 23. Ld3 Te De2 De8 25. Re6 Lxc6 26. dxe6 DxeS 27. Txa6 D:)7 28. De4 Dxe4 29. Lxe4 Taha 30. b4 TieS 31. Tla3 Ld2 32. Te6 TxcS 33. Lxc6 Lg5 34. Ld5 Ld2 35. Kfl TeB 36. hs TbB 37. e4 Lh4 38. Ta7 LeS 39. Txf7 Kh e4+ Kg8 41. Ld5 Eh Ke2 h5 43. Kd3 Kh6 44. Ke4 g6 45. h4 ThS 46. f3 Th7 47. Txh7 Kxh7 47. I.f7 Kg7 49. Le8 Lf2 50. Kd5 Lxg3 51. h6 Lf2 S2. b7 La7 S3. KxdS Lb Kd7 g5 55. Lxh5 gxm 56. Lg4 musta antautui Caro-Kann Fischer Porti.sch 5. AV-turnaus, Tukholma, 4. kierros 1. e4 e6 2. Rc3 d5 3. Rf3 dxe4 4. Rxe4 Rd7 5. Lc4 Rf6 6. Reg5 Rd5 7.

9 42 43 d4 h6 8. Rge4 R7b6 9. Lb3 Lf5 10. Rg3 Lh '-0 e6 12. Re5 Rd7 13. e4 R5f Lf4 Rxe5 15. Lxe5 Ld6 16. De Tadl De7 18. Lxd6 Dxd6 19. f4 e5 20. De5 Dxe5 21. dxe5 Re4 22. Td7 Rxg hxg3 Le4 24. La4 TadB 25. Tfdl Txd7 26. Txd7 g5 27. Ldl Le6 28. Td6 TeS 29. Kf2 KfS 30. Lf3 Lxf3 31. gxf3 gxf gxf4 Ke exf5 34. Txh6 TdS 35. Ke2 TgB 36. Kf2 TdB 37. Ke3 TdI 3S. b3 Tel Kf4 Te2 40. Kxf5 Txa2 41. f4 Te2 42. Th3 Tel 43. Td3 Tbl 44. Te3 Tb2 45. e6 a6 46. exf7 + Kxf7 47. KeS Td2 4B. Te3 b TdI SO. Th3 b5 51. Th7 + KgB S2. Tb7 bxe4 53. bxe4 Td4 S4. Ke6 Te4+ SS. Kd5 TI4 56. KxeS TxfS+ S7. Kd6 T16+ S8. Ke5 TI7 59. Tb6 Te7 60. Kd5 Kj7 61. Txa6 Ke7 62. Te6+ KdB 63. Td6+ Ke7 64. e5 TeB 6S. e6 Te? 66. Th6 KdB 6'7. Th8+ Ke7 68. Ta8 musta antautui Sisilialainen puolustus Billek Fiseher 5. AV-lumaus, Tukholma, 5. kierros 1. e4 es 2. Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 RI6 S. Re3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 Db6 8. Dd2 Dxb2 9. Tbl Da3 10. e5 dxes 11. IxeS Rld7 12. Le4 Le7 13. Lxe LxgS 15. Dxg5 h6 16. DM Dxe3 17. Txf7 Txl7 18. DdB+ Rf8 19. Lxl7 + Kxf7 20. Tfl + Kg6 21. Txl8 Ld7 22. Rf3 De Khl Del+ 24. Rg 1 Dxe2 2S. Tg8 DI2 26. TI8 Dxa2 27. TI3 Kh7 valkea ylitti aikansa Kuningasintialainen Filip Stein 5. AV-turnaus, Tukholma, 5. berros 1. d4 RI6 2. RI3 g6 3. LgS Re4 4. Lh4 Lg7 S. e3 d5 6. Ld3 0'-0 7. e4 LfS 8. Re3 Rxe3 9. bxe3.dxe4 10. Lxe4 es 11. O~O ReS 12. Ld3 Lxd3 13. Dxd3 Dd7 14. Tfdl exd4 IS. exd4 e6 16. Tabl TleB 17. Rd2 IS lb. DbS b6 19. Rf3 Rb8 20. De2 DdS 21. Lg3 Rd7 22. RgS Te4 23. Rh3 De6 24. LM e5 2S. ds Da4 26. Le7 h6 27. d6 TaeB 2B. a3 Dxa3 29. Dd2 De5 30. Da2 a5 31. Khl Kh7 32. Rgl a4 33. RI3 De6 34. M b5 35. Rd2 Tc2 36. DI7 a3 37. hs gxhs 3B. DxIS+ KhB 39. Re4 musta yliti aikansa Caro-Kann Fiseher Barcza S. AV -,turnaus, Tukholma, 6. kierros l.e4 dl 2. Re3 ds 3. RI3 dxe4 4. Rxe4 Rf6 5. Rxf6 exl6 6. d4 Ld6 7. Le4 0-0 B. 0'-0 Te8 9. Lb3 Rd7 10. RM RI8 11. Dd3 Le7 12. Le3 De7 13. RIS De4 14. Dxe4 Txe4 15. Rg3 Te8 16. ds cxd5 17. LxdS Lb6 18. Lxb6 axb6 19. a3 Ta5 20. Tadl Te5 21. e3 Te Td7 23. Txd7 Rxd7 24. Rf5 Re5 25. Rd6 Td8 26. Rxe8 Txe8 27. Tdl KI8 28. Td4 Te7 29. h3 IS 30. Tb4 Rd7 31. Kfl Ke7 32. Ke2 KdB 33. TbS g6 34. Ke3 Ke8 35. Kd4 KbB 36. KdS Te6 37. Kd4 TeS 38. a4 Ke7 39. a5 Td LdS Ke8 41. axb Ke3 Rxb6 43. Lg8 Ke7 44. TeS+ Kb8 4S. Lxh7 Rd KI3 Re7 47. M b6 48. TbS Kb7 49. hs Ka6 SO. e4 gxh5 51. LxfS Td4 52. b3 Re6 53. Ke3 Td8 54. Le4 Ra5 55. Le2 M 56. Th5 Te Kd2 Tg8 58. TxM b5 59. TI4 bxe4 60. bxe4 Txg2 61. Tx16+ Ka7 62. Ke3 Tg Rb7 64. Kb4 musta antautui. - "Bobby" fi,scher on käsitellyt tätä peliä capabvancamaiseua varmuudella. Valkean solijassiirrot osoilttav'a't hienoa as emava~i's,toa. Mustan 17. 'Siirrossa 'täytyy phl'lä erös a,lkutekijä huonoon peliin. Tos1a'S'iassa kahde't kaksoilssotilaa't merkilts.evät käytännössä valkeaua sotilaan vaittaa. - PS Sisilialainen puolustus Bi,sguier Fiseher 5. AV-turnaus, Tukholma, 7. kierros 1. e4 e5 2. e3 RI6 3. e5 Rd5 4. RI3 Re6 5. Ra3 g6 6. g3 Lg7 7. Lg2 Re7 8. De2 0' d6 10. d4 exd4 11. exd4 Lg4 12. Tdl Re6 13. De4 Lf5 14. Del Lg4 15. De4 Lxl3 16. Lxf3 d5! 17. De3 Te8 18. Lg4 Db6 19. Lxe6 Ixe6 20. b3 g5 21. Lb2 Tl5 22. Td2 Td8 23. Re2 h6 24. De2!? (Valkea pitää omasta mielestääm asemaansg parempana. ja menee rohke'ckln :kuningat.taren vaihtaon,kahta Itornila V'as:taan) Txf2 25. Dxf2 Txf2 26. Txf2 g4! (Tehaka'S si,i'f'tio, 'jaka ottaa valkea rotsul.ta ruutuja). 27.Lel Db5 28. Lf4 Dd3 29. Td2 Dg6 30'. Rel h5 31. Rg2 Kh7 32. Tel Rd8 33. Rh4 De8 34. h3 gxh3 35. Kh2 RI7 36. Kxh3 Lh6 37. Te2 Dg8 38. Tfl Dg Kh2 Rg5 40. LxgS Lxg5 41. Rf3 Le3 42. Te2 Lh6 43. T212 Kg8! 44. RM Dxd4 45. TI7 Dg4! 46. Tlf3 (Nyt valkea näke'e, ettei hän voi kaksinta'a tarnej-aan seiltsemännehe rivli:lle, kas'ka uhkaa De2+ j.a Le3 +). 46. Dg5 47. T314 d4! 48. RI3 Dg6 49. RM Dxf7 (Ikävä yllätys va>lkectlle. Rf3 ei ollut pel'abtav]s'sa, mu:lta mihä val,ke-a esltäi,si d4-'sothaan karot.\umi,sen). 50. Txf7 Kxf7 51. Kg2 d3 52. KI2 Lg7 53. Rf3 KgG 54. Ke3 Kf5 valkea antautui K-intialain.en peli A. Kiviaho K. Ojanen Helsingin me,s taruus'turnaus, alkuki!lpaijut d4 Rf6 2. c4 g6 3. Re3 Lg7 4. Rf3 d6 5. g3 0' Lg2 Re a6 8. h3 Tb8 9. Le3 b5 10. Rd2 Lb7 11. exb5 axb Rb4 13., Lxb7 Txb7 14. LI2 e5 15. dxc5 dxes 16. Lxe5 Td7 17. Db3 RaB 18. Le3 Txd2 19. Lxd.2 Dxd2 20. DxbS Re7 21. De4 Re6 22. TabI Rh5 23. Kg2 Tb8 24. Tbdl De2 25. Tel Dd2 26. Tedl De2 27. Tel Dd2 ja tasapeli. Kamppai1luremi:ssi, jassa valke-a oli siirron 12. f4, vuoksi pienissä va,ikeuks,iss-a K-intialain.en peli P. Simonen H. We1slterinen Helsingin mestaruusturnaus, alkublpailut e4 Rf6 2. RI3 g6 3. Re3 Lg7 4. d4 0'-0 5. e4 d6 6. Le2 e5 7. d5 Rbd Rh5? (Tämä sii~to on tunneuu virhe, :joka Euwen muka-an on,kuma'ltav'i:ss'a.5ii,inolla 9. g3, ja sen jälkeen mamööverilla Rf3'-ell-d3,. Multa kyllä Simosenkin ja:tko hyvä on, eltenkin kun musta vielä seuraalv'a:ha K-sivustaansa heilkentävällä siinalla auhaa valkean pyrlbmyksiä) 9. Tel h6 10. Le3 f5 (Epä:ilemättä johdonmukaista, muha tosias'i1a,ksi jää, että mus tam. K-si'vusta heikkenee yhä) 11. exfs gxls 12. Rxe5 Lxe5? (Tässä mus'tan alis't ohut ede,s yrite'höjvä,12. - Rxe5" V'a]kka valkea s,äily,tt,ääkin: jatkossa g3. Lxh5, Rxc4 1'4. Ld4! selvän, mahdowsesh vaimoon riilttävän asemaedun) 13. Lxh5 f4 14. Ld4 13 (Musta yrittöä epätoivan vimmaua K-hyökkäystä, mutta sen anniistumiselta puuttuu edeuy,tykset) IS. Lxf3 DM 16. Lxe5 Rxe5 17. Te4 DI6 18. De2 Kh8 (Jos musta: 'Oikai kerran ]3:een lyödä, oli!si 'sen odattanut 'tapahtuvan Itäs,sä, siuä nyt suajaa valkea Iopullhsesti o:semans-a seuraavalla T-siirralla:) 19. Te3 Rxl3 20. Txf3 Dxl3 (Epätor.voinen yritys, jolla ei ale mi'täön menestymisen mahdouisuuksia, muua joka: eräissä alnalyysei'sisö on varuste,ttu perä:ti kcdhdeua huutamerhllä. Peli'jatkon lisäks'] olisi he'lppooin voittaon johtanuit myös jo'tlka 211. gxf3 Tg'8 22. KH Lh3 2:30. Keli TgI,24. Kdi2 Txal 2,5. DeG,~h De7 KgB: 27. Re4 jne) 21. Dxf3 Txf3 22. gxl3 Lh3 23. Khl TI8 24. Tgl TI4 (Musta jatkoa, ilmeisen 'turhann, vielä toivotanta kamppai!lua yli parinkymmenen si'ilt' ron verr=,. Loppu on selvä enemmhtä huomautuksi>tta) 25. b3 LIS 26. Kg2 Td4 27. Tdl TM 28. Rb5 Th Th4 3D. Td4 Tg Kf3 Tgl 32, Td2 Tel 33. Rxe7 Le Kg3 Tgl Kh4 Tg2 36. Re Rd4 Tg KhS Txf4 39. Kxf5, Tx Kg4 Tl8 41. f4 Kg7 42. Te2 TI b5 44. exb5 h Kg5 Tb7 46. Te6 Txb5 47. Txd6 Ta5 48. a4 musta antautui. - E. R ida:, Slaavilainen peli T. Jernström E. Sa,lmi Helsingin me'staruusturmlus, a:l:kukilpailu ' 1. d4 d5 2. e4 e6 3. Rc3 eb 4. Rf3 Le7 5. e3 Rbd7 6. Ld3 Rgl Ld6 (Muslta peia.a hapu'iileva!sä Jos hän halusi si'joi'ltaa lähe,tin d6:een, oli tämän tapahduttava heil - nythän hän menettää,tempon. Tämän Itemponmenotyksen sijas'ta hänen oli'si anut pelattava 7. O~OI ja 8. - b6 sekä sivustoi,tava :lähetltinsä, jolloin hänellä olisi tosin hieman ahdas, multa: pualustuskelpoinen peli) 8. e4 dxe4 9. Lxe4 Rxe4 10. Rxe4 Le7 11. Ld2 RI6 12. Tel b4 (Luonnolhsemmalta tuntuu 11'3. Lc3.J b5 14. Re5 Lb7 15. Re5 LxeS 16. dxe5 bxe4 17. De2 Rd5 18. Rxe4 DfG 19. a4 (V'Oikuttaa ensilnökemähä ehkä hi1eman oudolta, mutta an perusteltu, 'sil'lä nyt

10 44 valkea saa kältevähä ravallia,laminsa K-si'vU'sltaille), La6 20. ReS Tie8 21. Ta3 De7 22. Th3 g6 23. Te4 Kg7 24. TeM Th8 25. Rxc6 DI6 26. Lh6+ Kg8 27. Lcl Dg7 28. b5 Le8 29. Td Te4 Ld Re7 + Kf8 (Mus,tan asema 'On muulttunut ja 'aiv(j1n toivcattam'aksi') :)2. e6 Kf7 33. exd7 Rxe7 34. Db3 ThdS 35. Dxe6+ Kf8 36. La3 ja musta antautui Oikeaoppinen D-gambiitti 1. Mäkihovi E. Candolin Helsingin mestaru'usurnaus, alkur kilpaillu 25. '2. '62 1. d4 d5 2. e4 e6 3. Re3 Rf6 4. Lg5 Le7 5. e3 h6 (Tämä siirto on nykyisin yleensä tapalng tehdä;,toi,sg!<:xlta se tasin merhtsee' K-silvus tcl!n hei,kentäm'ilstä, muua' ta;'s'aal'la,te!kee mahdo'lh" se,ksi vähtää matrnuhan vi,imeiseltä rivihä) 6. LM Ld3 (Tämä s~ir- 10' disi rnenl8'utänyt nyt 'tempan, jas mus'ta 'Olisi j'at'kanut 7. - dxc4. Siks,i tässä pelaltaan ylei,semmin 7. RB, vai'kka myös siirrolla 7. Tel 'On kannattajansa) 7. - b6 8. exd5 exd5 9. RI3 Rbd Lb7 11. Tel Re4 12. Lxe7 Dxe7 13. a3 Tae8 14. Lbl a6 15. Db3 Rdf6 16. Rxe4 Rxe4 17. Dd3 TieS 18. Re5 e5 19. Rg4 e4 20. De2 (Seurauks,ena valkean hapu'devasta peli taivasta 'On ollut, että mu's'ta 'On s Q)anU't se:lvälsh paremman j.a vapaamman aseman) Dg5 21. f3 g6? (Paha virhe, janka jäl,keen valkea saa vastapeiliä. Musilan ei pitänyt pelällä D-shCl!kkaus,ta h7:s'sä, vaan O'hiamtaudUlttava jatkoon Rf6 22. Rxl6 + Dxf6, s,iuä nyt 23. Dh7 + on huona 2:3. - Km vuoks]) 22. fxe4 Dxg4 23. Tf4 Dg5 24. e5 Te? 25. Tcfl (Valkela 'On ja 8aanut 'selvän y;liotteen. Kysymys 'On lähinnä s'ilitä, mihä tcl!vain hän vai käyttää etulcl!an hyv'äkselen. Tähän 'tmjoaa, mu'stan ;kuningaltaren epävarma asema hyväit mahdalili8uude,t) Tee7 26. T1I3 Le8 27. Tg3 Dh5 28. h3 (Valke'Cl' :te!kee' aivcan oi 'kein v-a,lmistelless'aan ratkaisev'oia hyökkäystä K-sivustalla 8,iiTtämäl'lä,kuninkaansn,turvaan mus'tan shakkauksilta) Te6 29. Kh2 b5 30. Df2! (Tämä sihtoon erittäin vaimnkas ja tuo. ratkaisun pian) a5 31. TI6 (Tas~n tämäkin siir,ta rirhää voilttaon, mutta s'e oli vie,lä helpommin s'aavutettavi'ssa,jatkolla 3,11. - T1h4! DlCh4312. Txg6+ fxg6' 313. Dxh6 ja s,euraa,tuho'a mus~an leirissä aiheuttava vallke'an kuningattaren tunkeutuminen mus'tan asemilin) Tee6 32" Lf5 Txf6 (Kvali.teetin uhrauksen sisö'ltävä vaslayri~ys b4 kumautuu V'astau:kseen 313. Lg4! DM 34. Lxe6 Lxe Txg6+ jne.) 33. exf6 Te8 (?) (Hieman pitempää V'astar~ntaa olisi 'tehnyit Td7) 34. Lxg6 ja musta antautui. - E. R i' d ala Wieniläinen peli V. Hänninen R. Kauranen Kes'ki-Suomenme,staruUSTurnaus, Jyväskylä ,2 1. e4 e5 2. Re3 RIS 3. Le4 Rc6 (Paljan.käytetlyä jgtkoa 3. - Rxe4 4. Dh5 Rd6 51. :b3' Rc6, jne. on ptde,tty mu's'.tahe edu:llisena, mult'a viilmei',sten tutkimusten 'mukaan etu ei ale niilnkään selvä) 4. d3 Lb4 5. Lg5 (Kef8'sin mukaan 'On 5. Rf31 hyvä. Suurmest'Cl'ri Po:chman 'suoslttelee pehs,iirtoa jn eräs mahdollisuus 'On myös 5. He,2) 5. h6 6. Lxf6 Lxc3+ 7. bxe3 Dxf6 8. Re2 ds g5! (MuutenV'alkea saa aloitteen s]irralila 10. f4! Teorkr maini,tsee mus~an mahdollisuuksien K-'sivus'talla korvaa,van valkean yli 'Otteen keskus'lass'a. Tebs'i m:i'el,i sanaa, että se enemmän ku'iln korvaa) 10. d4 h5 11. Lb5 (Ke~els ehdattaa 's'1i~taa II. f3.) Ld7 (Faremmcilla näyttää 1,1. h4 1 jota voisi seurata 112. d5 a6,13. dxc'6 axb5' 14. cxb7 Lxb7 15. Dd3 La6 ' suunnilleen tasa-asemln, mutta paiketen M. Dd5, b6 15. f3 Ta5 mus'tan eduin, tai 113. La4 1b:3: dxc6 b5 15. Lb3 hxg2 16. Tell' Dh6 tai po'i:ke.ten 16. Kxg2 Ich Kg;1 Df Rf4 Dxf4 19. Tel, Lg4 mustan voitaiin. Näin Kaurasen mukaan) 12. d5 Re7 (Jos Rb8, n'iin,113. Dbl) 13. Lxd7 + Kxd7 14. Dd3 a6 (Heti,14. h4 'aikao:hukikaamatlta ohsi,käynyt) 15'. Tabl Tab8 16. a4 Rg6 17. De4 (Parempi oli heti 1,7. Tb31, jolrloin VG,Ikealla on hyvält mahdollilsuudet) M! 18. Tb3 h3 19. Tfbl b6 20. \ \ 45 \, ali! Thc8 (Uhkasi Dc6+ Ke7 22> c4 ' enemmän veitsenterämuunneimin,een. VGlkea us'kaa ole'vgns'a jatkas~a 'ed6'heenhln paremmalla' pualeua jn mus'tan epölsuara tasapelitarjaus jäi huomiaan ottamatta) 21. Dxa6 RM! 22. Dd3 (Tadennähii.sesti v~rhe. Jatkossa 22. axb6 Rf gxf3 Dxf3 24. Da4+ Ke? 2S. Kfl Dbil+ 26. RgI Dxh2! 27. Ke2! V'alkea lienee paremmalla puoleha, vaikka,kin peli on molemmijn puolin vaikea) hxg2 23. axb6?(tämä optimishnen sliida 'On ratkaiseva vi'rhe. JatkO' 23. Rg3!! R! Kxg2 Th8 25. Rf5! Txh KH g4 27. axb6, vallkean,eduin. Ei 25. Txh2+! eilkä Q!6. Kxf3i, kas,ka 26. Th3\+) R Kxg2 Th8! 25. Rg3 (Vallke'a laskt vain Txh Kfljne., johoin alta,isiin edewsen huamautuksen,tapaisessa muunne.lmassa. SiJksi mustclln seuracj:va tadeua hiena 'siirto. tuli Ityrmäävänä yll'ät)'1ksenä. Tas'rn m]kään muukaan siirta ei 'e,nala alilsi pe]:astcl!il'u't val!keaa) Rel +!! ja valkea antautui, shlä 'IDuningatar o.n haarukass'a ja lyönhä 26. Txelse'Uraa kaunis mahliljatko 26,. - Txh Kxh2, Dxf2 28. Kh3 1Jh8+ jne. Vaiheri,kas ja mielenkiintoinen peli. - Huomautukset molempien pebajien K e s k i s U '0 m al cll i S,8 IS1t 'a. OPETTAVAISIA KIRJEPELEJÄ 314. SisHialainen puolustus P.-E. Ekblom H. We'sterinen SM-turnaus,119.6ll~ e4 e5 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 5. Re3 a6 6. LgS Rbd7 7. Df3 b5? (Virhe, 'joka maksaa pelin) 8. e5! dxe5 9. Dxa8 exd4 10. Rd5 Re4 (Vaihto ds:s,sä pi'tkittäisi pe,l'i:ä) 11. DeS musta antautui. snlä , niin m. Rc7 + Kf7,]13. De6 + Kg Dxe4 + vai'btaen lisää ma'terila.alia Caro-Kann Pertti Hie'uanen R. Oikamo.:SM-turnaus ],9.61~62 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Re3 dxe4 4. Rxe4 Lf5 5. Rg3 Lg6 6. Le4 e6 7. Rle2 RI6 8.. Rf4 Ld6 9. Rxg6 hxg6 10. Lg5 Rbd De7 12. Dd2 Re4 (Tämä siirta 'Oli odatettav'i'ssa, jaten valkean piti pelata Tell 'tai Df3,) 13. De3 RxgS 14. Dxg5 Lf4 15. Dg4 RI6 16. Df Tfdl TM 18. e3 g5 19. h3 g4 20. hxg4 Rxg4 21. Rh5 Le3 22. g3 Lx12+ valkea luovutti. 31S. SisHialainen puolustus P. Römpötti H. Westerinen SM~tunnaus 1%1'~6'2 1. e4 e5 2. Ri3 Re6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 5. Re3 d6 6. Le2 g6 7. Le3 Lg Db6 lo. e5 dxe fxe5 Rxe5 12. RI5 Dxb2 13. Rxe7 + Kh8 14. Ld4! (Mus,t'a. jou't'uu me'lkaisiin vai1keuidsi]n ahneutensa taba) Tfd8 (Hyvä V'astayriltys, jonka: valkea 'kuitenkin he;]pasti kumoaa) 15. Red5! Dxd4+ (Musta malk SGOC sohlm:m,ahnehtimis'esta palkan) 16. Dxd4 Rxd5 17. DM! (Yllättävä vapautusls'i'irta, jo'ka vgrmusti tu,j] mus 'talle yllätyksenä) Le6 18. Rxd5 Lxd5 19. Tadl h6 20. e4 g5 21. Dg3 Le4 22. Txd8 + Txd8 23. Da Tdl TI8 25. Td KI2 g4 27. Te6 Tf7 28. Dd6 Tf5 29. g Ldl Th5 31. Db8+ Kh7 32. Ke3 Lg6 33. De7 TI5 34. Te7 Rf7 35. KI2 Ld Kfl Lb6 37. Dxb7 Tf6 38. Le2 Kg7 39. Lxg6 mus,ta antautui. jankg ausi varnut puhtaaua omaha,iunnallal tehdä ja vi]siltaista siirtaa Gikai'semmi:n. Länsimai'sia SHAKKIKELLOJA Venä!läisiä SHAKKIKELLOJA 6400:- 5950:- Ti,lau'kset O'sO'ittee.Jla: H um a Ii s.t '0 n 'k a t u 115 A 17, Hel'sinki-Töölö.

11 ~.!i I 1,1 11 : 1 BOBBY FISCHER YLIVOIMAINEN VOITTAJA TUKHOLMASSA 5. alueiden välinen turnaus pelatltiiin Tukholmassa aiikana : %2'. Turnaus Olli' alunperin latkoiitus, pe}a!ta Hollanni,ssa, mu~ta vii'sumivaikeuksien vuo'ks'i se jouduttiin siirtämään muual:le. Tämä oli JO' neljäs kerta, kun Maailman Sha!kblii'ton alueidenvälinen turnaus pe,lattiin Ruotsissa. Aikaisemmin on pelattu seura'av'asti: Sahsjöbaden 1948, Sa,lltsjöbaden 1952 ja Göteborg Ainoa poilkkeus on siis Portorozin turnaus Viides alueidenvahnen turnaus oli jo ennakkoon erhtäin mie'lenkiin"loinen 'tapalhtuma. Olihan kulunut jo,seitsemän Vuo!t'ta, ku:n viimeksi oli pohjo'ismaissn pej.attu kansninväenen suurturnaus. Erittäin mielenkiintoisena jännhyspalana 'Oli R. F i s che r i n ja venäläi'sten v äliset pelit. Olihan "Bobby" varoi'teuut ja uh'kaiuut ottav1anlsa :Iuulot pois viime,ksi. mainillui1llta. Pe:laajien eslittely selviää: jokaiselle lukijalle seuraavas'~a arvontalue;tteio'sta: 1. KvM 1.Steln (NeuvostoliMto), 2. SM T. Peltrosjan (Neuvostoli'iitto), 3. SM E. Geller (Neuvos'~oli'i'tto), 4. SM V. Kortshnoi (Neuvostoliitto).,.5. SM M. Filip (T,shekkosllovaba), 6. KV1M Jul. Bolbochan (Argentiina), 7. KvM M. Ber.tok (;JU'go~.8'laV1in), 8. SM W. Uhlmann (Itä-Saksa)., 9. KvM R. Teschner (Länsi-Sa.ksa), 110. SM P. Benkö (Yhdysva'IJia!), 1,1. KvM M. Aaron (lnt'i!a), 12. SM 1. Porhsch (Unkarli ), 13. KvM 1. Bilek (Unkari), 14. SM G. Barcza (Un:kmti),,15. SM A. Bisquier (Yhdysvana!), 16. SM R. Fischer (YhdysV'allat), 17. KvM A. Pomar (Espanja), 18. SM S. Gligori.c (jugos].avia), 19. KvM S. 'SchwebeT (Argentiina), 2,0 '. KvM D. Yanofsk'i (Kanada), 211. KvM E. German (BrnsiJi,a), 22. KvM M. CueHar Gacharna (Kolumbi'a) j'a 23. SM F. Ola'fsson (Islanlii). 1. kierroksen sensaatio; Y'leensä pienetkin shakkihlpailut alkavat odo:!tama:!tomi:lla: yllätyksillä ja suuremmissa kilpailuissa nämä yllätykseit noteerataan sensaatioina. 5. A V turnauksen alku ei Itehnyt tästä poikkeusta, V1aan Kolumbian edustalja M. C u ei,1 '0: r pisti 'lika!jai'si'ksi suurmestari E. G e' lie r i n mattiin l Muita y.1- Iätysrtuloksia ei 1. kierroksella sanunut. Cuellar-Geller. 1-0, E. Geller Venäläiset yrittivät Fischeristä. revanshia kudenkalan si'i>nä onnistumatta,kuin osittain. Olihan jenk.kinuorukainen syksyllä.bledissö ku1bstanut i'täisen maan suurmestarit 3. 1 h- I 12. Fische r vo'il~ti,tdlläkin kertaa venäläiset suurmes tarit 21/2~11/2.PeJi,en tuloks et oh~ vat Fischer-Kortshnoi I~O' ja Itasapelit Petros'jania, GeHeriä ja Steiniä vastaan. Stein aloilli heikosti alkuberrokset, siuä viidestä peli1stä hänellä oli vain kaksi' tasapehä. Kahde'ksCl'Sta pelis,tä 2,1/2, mutlt'a sitten 14:'ltä seuraav'q,]ta berrokselta tuli pisteitä li1. Kaikil!la venäläisihä diivat al'kukierrok 'set hei,kkoja. Loppua,kohden he kumminkin kiristivättahha 'ja ny t nöhdään heistä Ikolme ehdokasturnauksessa ja yksi V'malla. Uhlmann väsähti pahemman kerran neljännentoista kierroksen jölkeen. Tebkö vapaa.kierros hänelle pahaa va'j eikö 'kunto kuitenkaan ouu t tarpeeksi korkea pitkäön turnauks een? loka Itapauksessa Uhlmann hävisi nerjä peliä peräkkäin 1' kierro'ksHla. Näin lupa'a1v1a asema luhi'sltui, mutta kuitenhn hän nousi vielä j'oe~ulj]e 9.-W.,tilalle. 2.. kierros: Cuellar-Kortshnoi l-o! Toise].]a kierrokseljla kolumbi'olainern,te.ki venälälsihe toi,sen paharn tempun, pe'irttoamall:a rohkeailo' hyökkäyksellä K 0 r It s h n o~ n. Muut pelit sujui'vat rauhamrseen jo; tunnusltelevaan tapaan. Kolmannesta kierroksestg lähtien päö'sti'in 'tuttuun yri:ttämi sen vauhtiin ja,tämä o:te vain lilsäärrtyi kilpai.lun.ioppua Ikohden. Sei'tsemästä alkukierroksesta Fischer om,kuusi pr,stelitä, FiEp 5,1/2. Vielä kilpailun puolivällin mentiin tasavälkisi.ssä merkeiss ä, mutta sitl'en Bobby Ffischer alkoi 'kasvatl'og muihin piste-eroa, joka viimein päötlyi harvinai'sen ylivoimaiseen 2 1/2 pilsteen elumatkaan. Robert Fischer T. Petrosjan Benkö hermoili Fischerin sanonnan mukaan jopa yöllä unissaankin ja,tkoon päöisystään. Ehkenpä,tämä hermoilu kannatti, sillä Benkö 'jakoi Steinin j.a Gligoricin kanssa tilan 'ja se.lvisi uusintae otteluun kuudennesta paikasta ehdokasturnaukseen. Fischer ja Petrosjan tappioitta Näinkin pi1tkän turnauksen aikalna sattuu pel'aa'jille' yhtä ja toima. Si:ksi on ihme elli s tä. fi,scherin ja Petrosjanin selviäminen häviöittä. V iimeiksi mai-

12 48 49 nitun kastuminen Olafssonia vastaan oli melkein selvä tapaus, mutta' 'kovassa ai:kapulassa islantiil'ainen teki häviöön johtavan virheen. Yksityiskohtaises'sa 'tulos,ten,tarkastelussa on,tietenbn ensinnä todehava Fischerin ylivoimaisuus 'ja tavaton v'armuus. Omi,en sanojensa mukaan hänenä olli vain yhdessä peli,ssä häviön vaara. Eräissä peleis,sä jenkkinu'orukai,nen piti asemaansa parempana, vaikka ne lopuksi pää.ttyivätbn 'tasan. Fischerin tuleva maailmanmestaruus 1Iukholman pelien 'pe'rustee'lla on melkein uskottava,tos,iasi'a. Avau:ksissa hän,käyttdä nykyi'sin vain varmoja muunnelmia j-a 'keskipeen käs]helyyn on tullut :selkeyttä 'ja hyökkäysha'lu'a, Loppupelejä Fischer 'käs'i'ttelee loi's tavas,ti 'ja nerokkaas'ti. Suurmestari,t GeUer ja Petrosj'an jakoivat sulassa sa.vus's'a toi,s'en ja kolmannen tilan. Ensiksi mainitun varmuus pe;ni kahdessa peliwä, mutta si'lä enemmän hänelj]ä on yriltämtsen halua. Tigran Petrosjan pela,si varmaan tapaansa ja sai remissikuni:nkaan arvon neljälllätoist-a tasape.tihä. On ert asia, rii'ttääkö tämä,tyyu voihoon ehdokas:tumauksessa. Filip ja Kortshnoi jakoivat tilan kolme 'ja puoli pilstettä voitta:jaa jäljess'ä. Tshelbkil'ä:i,sen s'uurme'starin tulos on eriit'läin hyvä näin vahv'assa turrrau'kses'sa. Suurmestari Kortshnoin tulos 'Oli,tiukan työn [ a'kana ja useaan otteeseen hänen muka:anpääsynsä j-c:': koki:lpai,luun näym vailn unelmalta. Venäldinen ei kui,ten,kaan lannis,tunul, vaan otti jopa nel'j,ältd 'viimeiseltä kierrokselta loppukiris'sd,kb'jme :eistettä }a varmi,sli paikkansa kolmantena magrrsa pe,la-ajana ehdokas,turnauikseen. Tässä muistutetlakoon vielä' m:ie,}iin, että Ta:l ja Keres ovat itseoikeutehuja Oura<;:aon turnaubseen. M. Filip V. Kortshnoi P. Benkö Stein, Benkö ja Gligoric jakoiv-at kuudennen tilon ja joutuivat luonnollisest!i uusimaan. Tosin uusint-a merkitsi vendläi'se.llevain omien maami-esitensä V'arapaikk:a-a, koska!sääntöjen muka'an yhdels'tä maas'la,saa GUa va'in viisi pelaajaa. Ste:in -ansaitsi tulokse'llaan suurmestarin "arvon 'ja muita uusil'a suurme'sta~ei:ta ei tässä turnauks:e'ssa :leivottuka-an. Uusinnassa Stein voiltti. Benkö oli,toinen ja ans-ai,tsi kuudennen paikan ehdokas'turnaajana. S'U'1.lrmeslt-ari Gligoric sai uusinnassa vain puoli pisteitä ja sekin tuli ilman pe'bamatla, sillä tum-ausjohdon,luv-alla pel'issä Benkö Gligoric,tehtiin,tas-apeU ilman yhkdän siirtoa. Porlisch ja Uhlmann j.akoivat 9.~1O. si'jan, Molemmil:le tulos on er,inomainen, jolka jälkimmäisen osalta ol'isi voinut OI[,]a parempikin, Portisch kärsi vhmei'stä edehisellä kierrokseua -elämänsä kat,kerimman tappion turnaulksen: jumbohe, intialaisel'le Aaronil.le, Voitolla hän olisi päässyt uusvmaan,kuudennesta paikaslta. Olafsson ja Pomar pe:lasivot nerok1kaita pe.]e'jä, mulho molemma,t mene,ttivät koviss-a aikapuhs'so jopa voiltopevejä. Pomar on entinen sha'kin ihme,laps,i, joka,kui,tenkaan ei ole pystynyt yhtiä hyvä'än me:nestyks'e'en kuin Fischer. Kolmastais:ta ma meni argentiinalai'sehe,,suurmestarille J. BolbochaniUe. Hän:elle alku oli lupaava vi'ide.jtä ens,immäiiseltä kierrokse:!.ta nel'jine pis,teineen. Tatkassa kui,tenkin tuli yhde,ksästä seu:raavas'ta: pelistä vain,kolme p'i'stettä tila meni unkmilaisehe Bileblle ja Barcza.Jle 111 pistee,uä.. Seuraava sijoi,tus tulikin jo al],[e :kymmenen pisteen tuloksella jo s!en oltti suurmes,tari BisguieT. Tämän IjäJlkeen 'julilkin hiäntäpää Ijo eri pistel!ukemhla. Ja sen aloittivat D. Yands'ki ja M. Bertok pisteellä' ja sijoitus Gl'i Il,7.-d-8. tila. l.9'.-2iqi. sija ja:e,t I~iin S. Schweberin j.a E. Germanin kesken, Länsi-Saksan R. Teschner ei iaksunut loppuun saalkk'a, vaan kärs} viimeisillä :kierroksi.jla n'e'l'jä peräkkäistä hdviötä ja :jäi 2,1. sijalle'. ViimeisW ede:lliseksi jäte,tviin al,kuki'errosten sensaatio M. CueUa:r ja perää piti intialainen Aaron.

13 !:JO 51 ~~~~~~~MrlOOMMMMMM~sM~M~r ~MO>.-IOT"""'4M1""""I1"'""I...t...tM...-I01""""l...-4rlOM-;;:,-.l 1-;:: ~~r-im1-i1-i~.-!~...-to.--l.-!-;;.-t..-irl-;;~>m 1 00 :5..-1>..-I:\""""!...-IM1""""I.-I.-!...-I~~:>,...-(>o:: 10» ~.-I>.-t,.-t:.-I»OM.-iT"'"i1""""l>,...,M:1""""I 1:: 0- ~.-I.-I:.-!>O.-l.-t.-l0-3!-1""""IM;,~.-!~: I o::...-i~ ~.-!:.-I:M.-!>:...-t1-l...-l:::»I::rl:o~ ~.-t.-l::>.-t.-t.-!.-i1""""i:»::i::o:ooo ~,-Ir-I.-I:r-I.-I:o:I-I:.-t:: 1:: ~.-!>~.-!.-t~>.-i~ooo~!-;;»:»o.-!o ~1""""I.-I~.-!>~.-I~»:ol»»oo~:oo ~>o.-!~.-!~>~~.-t:i.-i.-io»oo:ooo ~...-I.--f.-!>.-IOOM>.-t I ~>...-I::o:ooooo ~>.-t~o>.-!o~.-tloo>.-tooo...-loo...-lo...t ~.-t.-t~>o>...-i>lo:»>:ooo.-!ooo...-l CO.-l»»>M I ::o>:o,..-to:o;o:oo ~>.-t>.-i»loo...-l,-l:o:>o:o:ooöo ~:...-I>::!:>:o.-t>::OOO...-loo:oo ~.-t>:ol~~~~~oo>oo~o»oo~o ~~~~I~~o~~~~~oo~~~oo~ooo M~>I»»~~>Oö»o>o>ooo~o ~~I~>~OO>OOOMO~OO>O~>OM> M I»>o»>o>o~oooooooo>oo ~~~ :~ ~~~ ~ ~ ~ ~] ~ ~ ~~~~~~; ~.:::l '..-1 ro '..-1' '.-1 ro ro ~ ro' M. '0 :!3.~ ~. ~.:;: :::;-- -- :::;-- '2 ~:::;-- :. ~ 't);::: 5 U).D. :..p :~ ~:::: : B ro ~ ~ "E ',. Q) ~ ':::;- ~ ~ 'u) b.o.~ S. ~~~~~ ~~~Hro ~~~~~rn~~~~~ w>zoz«::>~1'i8~~«::i'i~~~~~s~o_ ~~~~~W~~~ ~~~~ro~~~~ ~~~ ~CIJ ~,.~>-, '),"",~I'i 1'i11'i~~ '"""M ""~~H Z~~O~Z~ l'il'i~ro ~~~~I'iCIJ~ ~ ""~~~I'i ~u~roo~..c:ro~~~~ro~cij~ ~~~~i~ ~~8=roU~~~B~8~]= u~~-~~so-~~8z~~~...,i'i""~ucij~ ~~~~ H~~H-roo~rnw~wrow ~~ro -ClJCIJ~OCIJ_-O~-~o~--~~ÖUClJU«:: ~ö~ ~~wc5~.o ~ i$~. we-;.. ~~~~>~~w~~~~~0h~~~~w~~~ ~~M~~m~oo~~~~~~~~~~~~~~~ 5. TurnClustilClsto kerto'o pelien yhteislukumäärän n'ousevan Tästä: määräsläw9, päättyi tasen ja 1144 jommankumman 'Osapuolen voittoon. Eniten voittoja kerä:si Fischer (1'3), remissi'kuninga's olji, kuten jo aikaisemmin mainitltiin, Tigran Petrosjan (14). Vähiten voittoja oli B8'ntoblla (1). Eniiten häviöltä Amonilla (il'6). SM R. Fisher SM E. GeHer SM T. Petros'i'an SM V. Kor,tshnoi SM M. Fiil'ip KvM 1. Stein SM P. Benkö SM S. Gligoric SM W. Uhlmann SM 1. Porhsch SM F. O],afsson KvM A. PomaT K vm J ui. Bdlbochan KvM I. Etlek SM G. Barcz'a SM A Bisguier KvM D. Yanofski KV'M M. Bentok KvM E. Genman KvM,S. Schweber KvM R. Teschner KvM M. CueJllar KvM M. Aaron W 8,14 9 I],Q, ,9 8 H 7 11, ' : 17 1 /2 215 Dl 15 3' 14 2: /2 3: 13 1 /2 2 1'3 1 / /2 512,1/ n 1/ ' 7 9 1/ W 7 1 /2 \ / ',lil 7 2 lio' W ,1/ \ <3 cm 1 SHAKmHARRASTAJAT! Mielenkiintoista luettavaa,löytyy lehtipal<!kaulksista. Teoriaka,tsauksia, loistopelejä:, sommitelmia, tehtäviä jne. Suomen Shakki kaikki saatavissa 'Olevat numer'ot... ' ,010:- Suomen Shakki kpl + 5 kpl ulkolaisia shakkilehtiä <: - Suomen ShClkki 'kpl + 6 kpl ulkolaisia shakkilehtiä ,0,:- Suomen ShClkki , kpl + 6 kpl ulkolaisia shakkilehtiä ,50,: - Suomen Shakki ,0,,kpl + 8 kpl ulkoiaisia shakkilehtiä '13'5,0: - Suomen ShClkki kpl + 8 Ikpl ulk'olaisia shakkilehtiä: WOi:- VUOSIKERTOJA Suomen Shakkilehti : - SuO'men Shakkile'hti 1%1 6,s0:- Shakki~Sanomat ,0101:- Su'Omen Shakki,1960 6,0101:- Suomen Shakki : - Suomen Shakki 1'95,s,s00,: - Suomen Sihakki :- Suomen Shakiki '0,0: - Suomen Shakki :0,:- Tidskrift!ör Schack 1962 LlOlo,: - TidskrHt för,sohack 196,1 9,510:- Tidskrift för Schaok 1%10 90l0I:- TidskriH föt Schacik ,:- Bulletiineja, ulkolclisia lehtiä Venäläinen turnausbulle'liini 40,0,: Ulkolaisia: shakkilehtiäw, kpl 50101: Ulkolaisia shakkilehtiä 15, 'kipl 800; Latvi= 8cths vsk N:o IHOa Latvian 8ahs vslk. -6'0: 950: - Esmo R ida 1 a : 50 Paul Keresin loistopeliä 50111: PeHmuis'li'O :0101: TH au k's et '0 s'oi~ t e,e11a:: Humalistonkatu }5 A lq, HersrnkL SUOMEN SHAKKILLEHTI

14 52 Taideshakkia S,3 58. W.. Weber, Saksa 59. F. Bondarenko, SSSR 60. R. Heiskanen, Hki Toin,itt. MATTI MYLLYNIEMI, Helsinki. Otaniemi, Otalaakso 49. E. Paalanen, Oulu 50. P. Fastosky, Argentiina 51. M. Novis, Bwsilia Hsematti 4' ltsemotti 6 II s em'atti L. Larsen, Tanska. 53. A. Kakovin, SSR 54. Slobodan Saletic, ~ugos'lav,i'a Ensipainoksista muodosta'va t sulu,tehtävä,t tällä kertaa enemmi's,tön. Tö'ssä yhteydes'sä lienee syytä mainita t6htävien ju}kaisujäpjestyks'e~sltä. Ensi si'i'al!.le aset61taan aina puhdasoppiset m:tblitehtävät, satu,sha,kkiteht'ävi'ä ju'lku]staan,sikäli,kuin tavalli'siha mattitehtävillä jää. tilaa. Tämä johtuu si'itä, että. Suomen Shak'ki-!ehti ei ole varsinainen tehtävei'lehti, jloten :se asettacr puhdas'oppise't tehtävät enslis'i,jalle. Tästä on seurauksena, että S'Oltutehtä'vät 'joutuvat 'Odottamaan juilkai,suvuoroaan suht,eellisen!kauan. Toisena periaate:ena on, että samalta laa,hja:lta jul!kai'staan samssa numeross yleensä' vain yksi tehtävä. M. Myllyniemi: MUUTOSPELI 2-SIIRTOISISSA Koska muutospeli - yhdessä houkutuspe:lin Ikanssa - on 2-siirtoisissa jo pari vuosi,kymmentä ollut suosituin laadilnta-aihe', olen,katsonut aihe,ehiseksi: l-a'otia suppean yhteenvedon siitä, mi'tä 'ko. la'adinramuodoua tarkoi tetaan. 55. M. Morysko, Tshe,kkoslavdkia T. Kardos. Unkari Apumatti' H. Moser, Suksa 1. Malinmuutoksel Ymmärtääksemme, kuinka tällainen pe:!ishakille vieras :la'adintamu010 on saanut alkunsa, on a'luksi tarkastemava' hieman ratkaisute'kniikka'a. Harj-a-aintunut Ta,tkaisi'ja ei lähde umpimähkään - yri'tykse,n ja e'rehdy,ksen tieltä, - hakemaan oikeata alkusiirtoa, vaan Ilava,lili sesti,tutkii ensin,kuvioasemasta. mus'\an puolustuspeliä. Jos mus,taha onesim. shakkausmahdolli!suuksia tai hänen 'kuninka:a'l.laan pakoruutuja, ratkai,sija katsoo, 'Onko vallkea1]:a olemcl!s'su mailti'siirrolt ko, puolustussiirtoihin jo alkuasemals'sa. Tö:llaisten mal:tisiirtoj,en olema:ssuolo!tai niiden puuttuminen voi antaa hyvän vihjeen Cl!llkusiirron löytä:mise'ksi. Vie:lä harjaan'luneempi ratkaisija hakee G'l.kuasemasta monasti jo mustan teemapeliä ja tutkii, onko valkeaha' mathmahdohilsuude,t sii,tä vas-luan alkua:semass'o vglmiina:. Jos tällainen jo al'kuu'sema'ssa o!.eva matlimahdollisuus jotalkin must= puoluslussiirtoa vastaan muut,tuu a:lkusiirron jölkeen toiselksi, sanotaan, että esipeilin (= peli ennen C11kusiirtoa) j'o Taltkaisupelin kes'ken on.tapahtunut matinmuulos. Apumatti 2 Apumatti 8 ItsemaHi 3

15 ql 1 I II 'Ii 'i 54 Kuvio 1 M. Birnov 2 Kuvi.o2 Kuvio,3 A. Volkmann, Lipp.Lztg -511 V. Bar!olovic Main Post "515 2 Z On 's:anomattalkin sell:vää, että täbainen 'kuvioaseman mabtien muuttuminen on.omiaan harhauttamaan "'teema:ailltis"la" raltkaisija'a. Siirtykäämme esimerkkitehtävään 1. Näemme, että Glkuasema:ssa on vaikealla mattisiinot valmiina ka'i'kken mustan siirtoihin: 1. - c2 21. Dxd2,; d4 2. Dxe4; L - e,3 2. Dd4; R- 2. Dxc:3. Koska, täualisis'sa siirtopakkotehtävi,s'sä rojlkaisute,knhk'ka on poikkeuksena edehä kuva'tun mukainen, ei esi'pe:liä voine olla huomaamatta Myöskin esimerbstä 2 voi,tcmeen sanoa, että jokainen ratrka'isija nä,kee har 'hauttavan e'sipe:!in, 'koska musran puolus,tussil,irrot ova't erittäin "evaarahi'siha" vaikuttavia: 1. - Ke51+ '2. Rcd3' 'ja :1. - Kg5,+ 2, Re4, Li'säksi muunnelmat 'toteutuva:t Menon Ihoukutuksen 1. Td2? (2. Td5') jä.lke'en. Tällaisen houkutuk.sen kcl!tsota'anbn a'ina lisääv:än 'tehtävän arvoa. Kumouksena on 1. - Th2! 'Todellinen 'ja ma,tirt muuttava alkusiirto 1. Dc2! tuleekin suurena yllätyksenä, 1. - Ke5+ Z. Rg6 'ja 1. - Kg5+ Z. Rd3. EsipeEn näkeminen 'kuvion 3' Glsemasta ei enää ole yhtä varmaa. Joka lapauks'essa voidaan otaks'ua teemaal!ti:s'en raltkaisij'an,tässäbn jo al'kuasemasta päättelevän, että,tehtävän ide'ana: 'on mustan kiinn:ittyminen ruuduha e4 erilto "ten, kun!joal'kuasemasta löytyy maltusiirrot: L - Dxe4, 2. Td5, 1. - Tbxe4 2. Ld4, 1. - Thxe4 2. LhZ j'a 1. - Lxe4 2. 1'15..Mkusiirrossa 1. 1'xf3 ', joka muuttaa edellä esiteltyt mali't, Heneehn keksimi'stä: 1. - Dxe4 2. Dd5, 1. 'Tbxe4 2. d Thxe4 2. Df4, ja,ilxe4 2. Tf5. Kuvi'o 4 G. LatzeI. Ring,turn. -4'S Kuvio 5 H. Musante, BCM -56 BCM 5& Kuv,io 6, G. Jönsson, 'Spri'ngaren -54 Kuvion 4, a'sema on siitä 'erikoinen, ehä alkuasemass'a ei mustan puolusrtuss'iictoihin 1. - Txc6 (Rxd4.) ole valkean mcl!ttisiirtoja o]emalss,a. Tehtävä, näyt 'tää rcl!tkeavan siirroha I'. Dd31?, jouoin muunnellmat 'OVCl!t l. - Txc6 (Rxd4)' 2. Rxf3 (Lg2). Houkutus kumoutuu :kulitenkrn siirltoon 1. - Rd2,! Vaminaiselssa J'atkaisussa 1. Db7! seurcl!a vastaicl!via. pualusltuiksia uudet matit: 1. - Txc6 (Rxd4,) TxdS (Rxb3,). Ma:ti'D'muuDkse.! e,ivät tässä :tapahdu siis e,sipelhn ja ra:t,kaisupel'i:n v-aan hou!ku!tuspelin ja ja roltkailsupelin kes!ken. TälHai,sesS'a1 matinmuutosleh.täväs'sä ei ratkai:sun löytämistä pyritä. vaiikeu't:tama'an sil,lä, ehä al'kus'iirto peru'ste'ei1lisesti muuttaisi ' Cl!lkuasem=. Kysymys 'on I1Cl!tk'OIisilja!n hairhau:ttcl!mi'se:sta tarjoamalla houkutuksen Ii. Dd3:? jä:lke'en riil\tävä, ratkaisi'jaa tyydyttävä muunnelmisto,,joha hän uskoilsi' löytäneensä rarkaisun. OnlhaJn niin, 18,ttä sivuratka~sun tai houku!tuksen y,]eensä pa:l,jas,taa ku'nnohisen muunlnellmiston puute. Esipehssä esiintyvät matit voiva:t muuttua houkultuspeen muunnel'm'js:s'a ja vie,lä 'ratka,i'supemn'bn muunnelm'is,sa. Näin ollaankin pä'ästy mon:ivailhetehtävlin. Esimerkissä S seuraaalkuasemassa mus,t'an teemasiirtoja matit: 1. - Re2 (Rb:3:)' 2. Le6 (Lxh7). A'llk:U'siirrolllta tuntuu yritys 1'. Rg2?! jdno~n emo muunnelmi:en moitit muuttuvat: 1. - ReZ (R:lJi31), 2. R2e3 (Rh4). Yritys 'kumouluu kuitenkin siirtdon 1. - 'Txg2 Edel'leen voi mu!sta yrhtää 1,. Re6!?, jolloin 1. - Rh3,:ea seuraa 2. Dxh7, 'mutta ' tämä yritys kumoutuu,tdiseen teemasiii'toon Re2! Ltse ra'tkai'sus!sa J. Rd3 ' muutlruvat emo muston puollustussiirtojen jä.]lkeis8lt matit vielä 'kerran: II,. - ReZ (Rh31) 2. Re3 (Rh:5). Näin onkinkäsi,tehy pääpiirte,et matinmuutolksi:sta. Matinmuutoksien e'sitrtämi's,tcl!poja on olemassa mui,takin kui'n edellä esitetyt - ehkä panhaimmat ovc:crt vi'elä 'keksimät,tä. Eräänä Itä.l,laisena :tarkas.teltaikoon lopuksi kekseliään Jönssonin tehtä,vää 6. A,]:kuasemassal seuraa mustan teemapuo1ustuk:sia mali,t seuraavas,ti: l. - Rc'3 (dxc'6:) 2. 'Lg'31 (Te6). Kun va!llkea ratsu d5,:,sä ryhtyy suori:ttamaon alkusiirtoa, 'On se n'oslte,(lava laudailta. Tässä vailheessa, jolloin siis Rd5:.!ä ei ale Dlema:s:sa, muu!rtuvcl!t bo. ma'tit:,1. - Hc3 (dxc6) 2. d4 (De6),. Rd5:nOilku'siirto päätyy kultenhn ruudulle b4: (1. Rb4,!), jolloin ko, matit muuttuvat 'vielä,kerran 1'. - Rc3 (dxc6 2, DxcG (Rxc6). Jatkuu Shakkilauta uutuus jonka voi kääriä rullalle ja myös taivuttaa. Vahnistettu erittäin kestävästä telonikankaasta. Silkkipainotyö muovivärein. Hinta vain 450:- HKl, Humalistonkatu 15 A

16 56 SUOMENSHAKKILEHTI 4. A. Kakovin-NiN, Ensi'Pa~inos Lopputehtäväosasto Toimittaa ERKKI PUHAKKA, Suomenlinna, Isosaari 5. J. Koppelomäki, kunniamaininta, Schach-Echo M. Seppälä, kunrriamaininta, Schach~Echo ,7 31. L u n d i n - F,10 h r, Tukhorma 19'62. Vajljcean pehsiirto oli johdonmukainen 'ja yllättävän tehokas, 1. e4! dxe4 2. d5+ Kf7 3. Rd4 Rb6 4. Txe7 + KgB 5. Re6 musta antautui. 32. Asema on pelistä F rank - E :11 r i c h, Den Haag W6il. L - axb5!! 2. h3 bxc4! 3. Lc2 Dxb2 4. Tbl c3 5. Ddl Re3! valkea antautui. 33. Padev,ski-Gius:tolisi, Reggio Emilia Dc3! 31. Dbl Df3 32. Tg3 Tdl+ 33. Dxdl Dxdl+ 34. Kg2 Lxf4 35. Tc3, Dd Kgl LeS 37. Th3 Ddl Kg2 Dg Tg3 Lxg3 40. hxg3 Da4 41. b6 Dxa3 42. b7 Da7 43. c6 Db8 valkea antautui. KANSALLISESTA MESTARITURNAUKSESTA NÄYTTEITÄ Ta:sapeli Tasapeli Ta~sapeli Tunnetun neuvosro.lii'holai'sen 'liaatijcm ensipainos'tehtävä on venäläisten harrastaman dominabo-!eeman se~keä: esi,tys. Ratka:isun 'löytäminen ei liene ylivoimaista. Länsisaksalai'sen 'Shakkilehden "Schach-Echo"n loppulehtävälurnaukseen ohi osaa 3',1,tehtävää. Voi,Ha:jaksi 'sevriyty~ sa'ksa:la:inen A. H '8 r b e r g hienolla: torniloppulehtdvdlldän. Suoma.!aislten 'sa1a:vutuson sangen Hahduttava lisä: meikäilö'isten viime aikojen m'ene'8ly:ksiin. Suomala:rset IlopputehtÖ'Väl'aiatij.at ovat Vf]me vuosina: saavutaneet use.i,ta hu'omattavia,tu'lobsia. Mene'stystehtäviä pyritään s'oattamaan lukijo'i1den tietoon :tähä palstalla mahdollisuuksien mukaan. T'ämän vuo:lmi ohsi,toivotta,vaa, että: 'loalt'ijat llöhetltärsivät ul,komaille' menesty 'neet 'tehtävänsä osas:ton :toimhtaja~he. Tehtävien ratkaisut ov'a,i.seurala:vois'sa numerossa. SOMMITELMIA Val,kean :siirto Mustan siirto 34. A. F red - H. K Q,h r a. Va,lkean pehjatkoa 1. Dxb5 pidetltiin p2hpalikailla: vaihoon johtav,ana. Onkahan se sitä? IEs]m Dxd4 ja a'sema on hyvin vaikea. PeH,jatkui 1. - Txe7 2. Dd3 Tcl+ 3. Txcl Dxcl+ 4. Tfl Dc7 5. e3! fxe3 6. Ld5+ Le6 7. Df5! Lf7 8. e6 e2 9. exf7+ Kf8 10. Tel Dc3 11. Df2 Dc2 12. Dg3 Tc7 13. DeS (Aikapu'l-ass'a olev'alta valkecljlta jäi huomaamatta 1"3. Dd6+ ja kahden siirron maltti) Dg Khl musta antautui. 35. Kuvion asema pelisllä V. P a,l 0' maa - A. K iv ra h 0 osoit.taa :kuinka paljon ailkapula haittaa pelisuori!tuiksia Kg8 2. De6+ Kg7 3. Re3 (Nyt De5+ KgB 4. Db8+ Kg7 5. Da7+ j:a sotilas a:2 putoaa jaai'kapujois'sa olisi he.[ pampi voittaa) 3. - Dxe3 4. Dxe3 ald 5. De5+ musta antautui, si1'iä: vallke'aha oli 'juuri. sen verran aikaa, että matin ehtii 'te'kemään So 1 i n - A. F r e, d. Mustan ra:t'sui ovat avainasemissa loppu'iskua V'anten. 1. h4 Dd7! 2. Dxd7 Txd7 3. Tf2 Rh3+ valkea antautui. OSTETAAN VANHAA SHAKKIKIRJALLlSUUTTA Tarjoukset Va]bean siirto'

17 58 RIDALA KUMOAA SYYTöKSET PAUL KERES-KIRJAA VASTAAN Jonkin te'oks'en arvosteileminen hyväksi ta:i huonoksi 'On asia,,joka kuullul1 lähinnä asianomaiselle ki~jani:suuden arvosteli'jallje eikä tehjän ole yleensä syytä ryhtyä polemi'soimaan :täuais~s'sa tapauksi,ssa, elilei arvosltelu oso~to: poi'k 'keuksellisen suurta 'epäasiald'isu'uha,. Mutta jos arvos:te!lijo: väi:hä1ä, ebtei kirjan tekijä ole, pannutomakohtaislta työtä: teolksensa kirjoibtami:seen, vaan kopioinult toisiten ajatuksia, on tekijän suoranainen ve,lvoihisuu's oikai'skx väärä lausunto. Tällainen tilanne 'On syntynyt sen arvostelun j-ohdos'ta, jonka' kan:sainvälinen mestari Eero B ö ök julkaisi Itammtkuun 1'9,. pnä Uudessa Suomelssa otsi,koha UuHa, shakkikirjallisuuha ja 'j'ossa' erädltä 'Osaltaan huitais:tiin y'limi'eili:sesti myös 'ahekirjoittaneen suomeksi, sa:ksa,ksi' ja: ruoits]ksihmestynyttä Paul Keres-kirjaa sanomaua sekä siitä että ai:kailsemmin ilmestyneestä amerikkc:cjiai:sen Fred R e i n f ei d i n Kere's-brja'slta, e,ttä "nämä molemmat teokset on kui,tenkin kokoonpantu enemmän keräämähä shakbkirja'l:!isuudessa.ja -lehdistössä ju1lkaistua ma,teriaailiakuin,tekijöiden omakohtai:se'lla a:nalysoimilsltyöllä". Ta Böök jatkaa: "SeHaisenaan kumpikin te'os on,kuitenkin hyvin onni>5tunut tehden oi'keu'tta Kere'sin mon~ne 10i'staviUe saa:vutuksihe". Jätän Reinfeldin br'jan puolustamisen -as'ianomaisename,rikkaj.aisen shalkkikirjailijan omalksi,tehtävä:ksi; totean vain, etltä se on mielestäni erinomaisen värilkkääs,ti ja mukaansl(]tempaavasti IbnjoilteHu ja e,ttä sen analiyysit kirjan ensimmäisen kerran 1194:0 Hmestye'ssä edustivat korkeata tasoa. Mutta onko todellra niin et:tä kir,joitta:e'ssani brjani olen syylhstyny,t ainoas,taan 10isIen analyysien keräämiseen ja julk'aisemiseen 'sekä oman analyysit yöni laiminlyömiseen? Tämä on nähdäkseni periaaheehises.ti erinomaisen tärkeä kysymys ja Böökin esihämä syytös pahin, mitä yle1ensä v'oidaan brjaa va'staan elsittää.< Mie,lestäni shak!kiki~jai,]ijan on :!yötöön tehdessöän - Ijos hän ot,taa sen todella V'akaval1ta :kannaha - käyte'ttäväl hyvä.k:sikaiikki siihenasti'nen käy~ettävissä oleva tieto, samalla',kun hänen on -anne\ltava' mahdolhslimman omaperäinen, omia käsityk<siään ja; omaa vakaumustaan shalkkipehs,tä vastaava panos, jokq,lyö leimans'a kirjaqn. Jos lähdemme ensin kirjan hrjoittami's'en 'tava'],la,an V'ailmils,telui,hin kuuluvasta aikaisempaan!kirjallisuuteen ja aikaisempiin ana:lyyseihin,tutustum'ises,to" on todettava, e,ttei ens:innäkään silliä 2S-vuotisajanrjalksona,1, ,0" j'olta Kereskirj'ani peht ovat eri maiden,sharklkhehdi'ssä ilmestynyt erityilsen runs'aas.ti Keresin pe,lejä. Suurimma]ta osaltaan samat peliit kierteevät e'ri lehdissä. Pi'en:en :kansan edustajana Keres ei, i,lme,;,selsti'kään saalvuttanut si,t,ä huomiota, jota hän oh:si suuren kgnsan edustajgna 'saavuttanut. Sulaa hulluutta on vä'i!ltää', kuten Böök <telkee, e:hä näiden aikakausllehitien analyyseihe, jois.ta useimmalt ovat melko prntapuolisia, osaksi toisilta J.ainat 'tuija ja melkoiselta osahaan virheei1isii'äbn, vohaisiin minkäänllaista shakkikirjaa rakentaa. Oman pulmansa - sama,]]al sekä ehkä vaiikeuttavan, mutta myös kannustavan - muodositi Reinfeildin mi,eielstäni eriittä:in koi1keatasoi!nen. kirja. Uuden brjan tekijön cili yksin!kertctl<s:es<ti yihe:ttö'vä se: ou löydettävä siitä vi'rhe'hä (joilta niiltäkin kyhä oli) tai' aina'kin muuten t:u:ltava: e,rilaisiin tu'loksiin ku:in Reinfeld. Ilman Itätä Ikynnyksen yhlltämistä 'ei ny't tapahtunut Keres-kirjan Jörjoittamin:en olisi ollut lainkaan niin mi'elj.enkiintoinen Ikuin. se nyt oh, Jok'ainenl'. jolka vedaa oma,a :kirjaani ameri<kka'la:isen kirjailijan tedidseie'il, voi helposti todella; e,ttä ne :ov'a,t aivan erij.aiset. Jos joissakin pailkoin ol'emme samaja miehä, on seb.q. tapahtunut vas,ta tarkan harkinnan jä!l'k:een. JOItkin viittaukse:t joidenkin toi81ten SUO MEN SHAKKILEH T 1 mes'tarilen aikaisempiin anallyyseihin (joita ahe!ki'rjoiitaneen te'ok:sess'a esiintyy,esvmenblasi huomo:ltavas<ti vähemmän!kuin Keresin 'OmaSisa, 'vuosv sitten ilmestyneessä peukokoe,lmassa "ValHud pal1fiid"), Imenkitsee se si,tä, että alen t=kastanut 'ja hyv:ä!ksyny't ne. Ede,]:]een hava]tsee tarkkaa'v'ainen lu'bja,,ehä teokseni,sisähää: suuren mäörän, erityisesti avaus.teori'aan li'i'ttyviä, analyyseljä, joltka perust''uv'o:t joko omi:he peveilleni 'tai 'kotianalyyseiheni }a: joitci ei mistäiän: muusta shc'!'kkilkirj'alsta rtai -ailkakaus.lehdesltä void-a 'löytää. Kuinlka voidaanväijttää, että kirjani perustuu enemmän muiden koko=o'lle materiaaijihe' :kuin omalkohtaiisilie anailyysehleni?1 Omalaatuinen on Böökin vähe, :euä oma,kohtaiseen analysoimilsltyöhön tarvitto:i:siin summe'starin pe!jitaho. Ei pitäisi oua BöökiLle!kään mikään sg'latsuus, että pelaaminen ja: :shakkikirjoi,ttaminen ovat eri 'asiatta. Lopuksi todettakoon, elttä,kirjail:tani isaatavan.ti<edon hyväilas,ikäyttö olisi säästän}"t,suurme,slatv Keresin itsensdbn 'e'l'äi:ltä vä'äriltä,ana.lyysei'lta hänen "Va'!iltud partiid" teobessaan. Niinpä hän on yhä A.D.196Il ;käsiltyk:ses:sd, että p:elissä Keres-Srmy ' slov, Leningrad~Mosikova , musta o'li:si 216. shrrosso: pelnama:]]a Re,8~f5 voinut pe'las:taa pe.jinsä., Kaiken,kai,kkiuantuntuu Bööki'n räikeä väite siitä,,että kinjani olisi murden 'keräämän.aineiston kokoelma, tyystin asiauoimalita 'j'a bäsihämätltömäl:tä. Helisrngissä, tammikuun 22:. pnä: WG2 Tukholman 5. AV-turnauksen Esmo Ridala BULLETIINIA vielä saatavissa 650:- Aivan uusinta venäläistä shakkikirjallisuutta saatavissa. Magneettinen taskushakki (unkarilainen) 1700:- HKl, Humalistonkatu 15 A 17

18 &0. 61 Suomen Shakkilehden kirjepeliosasto Toimittaa ja Iturnausjohtaja P. S i m 0' ne n, Helsinki, Humaliston'katu 15 A 1'7. PÄÄTTYNEITÄ PELEJÄ NON STOP-TURNAUKSET 1/16 JUDltunen-Pe Hie,tanen l'~o, faskari-juntunen '/2-1/2, Juntunen-H. TuO'minen 1_ sijan jatkoivat A. V a h te ra ja J. J u n,t u n 18 n 4 pis,teeillä. 1/17 Halme~Ronlkanen 0~1, Ha,jme~Jäderholm Of--I, Säily-JädeTho~m OL-Jl, Ronkanen-Kaartinen 0'-1, Mikkola-Säily,l-'Q!, Jäderholm-MikkO'l-a 1-0'. 1/19 puuttuu yksi' osanotta1j-a. 1/20 odottaa kolme pe,laajaa. 11/16 lopputulobet: 1. Tuominen (Turku) 5, 2_ J. Juntunen (Kajaani) 4 1 b M. Jokinen (Jyväskylä) ja Y. F. Gylden (Kotka) 31h, 5. J. Ekola (Parkano) 3, 6. V. Vänttinen (Rantasalmi) 1\ b ja 7.. H. Yrjänäinen (Helsinki). 11/19 H. Tuominen~P. Sopan!en l-'fl 11/21 Stenbäck-Paahtama 1-'01. lryhmän voimi yliv;olmaise'slti 'Stig M i et t i nen (Högbaoka) 51/2 pisteel!lä, toi:sena:h. SItenbäck (Porvoo) 4,jaR. Molar i u s ja'baa ainakin ikolmannen sij-an. 11/22 PajuJa-Lindroos Of--,I, Hetkkin:en~SipiIä I~O, Pajulh»-Ruuskanen 0...,1, Ruus'kanen-Heikkinen i2. Molar~us~Pajula 1~0I, Molarius~Sipilä 112-1/2, Paljulac-Hei'bkinen OL-.JI. 11/23 Tapanila-Korhonen 0'-1. Tap=ila--Valve , Korhonen-Saarikoski 1-0:, Åström-Tapanila 1-'0. II/24 Dahlqvist-Vaitanen 0'-1.. II/25 alkoi Osanotla!ja't: 1. J.. Ekola (~arkano), 2. J. Jaskari {Käpylä}, 3. H. Venho (Turku), 4. Antero Harju (Östersundom). 5. Seppo Sauso (Myllyoja). 6. J. Salonen (Heinola) ja 7. R. Sallinen (Lahti). II/26 puuttuu 'kaksi pelaaj-aa. III/20 Asurnltupa-Eriksson 1-01, Kauppinen-Asuinlupa 0,---,1. Lopputulokse't: K. Asuintupa (Kajaani) ja V.. Harjunpää (Salo) 5,112,3. V. Valtonen (Kotka) 4, 4. V. Kauppinen (Kaleva) M. Eriksson (Turku) K. Lailsaari (Rantasalmi) 1 ja 7. V. WessIin (Vartiokylä) O. III{21 Fabritius'-:-Päivärinila 11"---"01. III/22 Ra:jalin-VaLtonen 1/2_1/2, Noponen-Latva,la 0-1. Spåre~Latvala :O~}, Noponen-Vahonen I~OI, ~arjonen-lraj'cdin 1~():. 1II/23 alkoi Osanolla'jat: 1. P. Katajisto (Kilo). 2. A. Ruotanen (Tornio). 3. Terho Ruuskanen (Rantasalmi), 4. U. Toivari (Luopioinen), 5. M. Keskinen (Eelä-Haaga), 6. A. Virta (TammijärVi) ja 7. Yrjö Övermark (Lapua). m/24 puuttuu k'aksi pelaa1jaa. KIRJESHAKIN SM-TURNAUS Ekblom-Oikamo. '0~1, Pe Hietanen-Uillo 1/2_1/2, oekblom-,;römp9'tii ]-{Ji, Wesiterinen-Pe Hi'etanen 112-1/2' Pe Hietanen-Oikamo 0'-1, Pa Hie,tanen Räsänen ' Römpötti-Wes:terinen I-iQlI, Låg.land-Ui:tto 0---"1. Johansson Peltonen I~O, Räsänen-Harald 1/2_1/2, Harald~Pa Hietanen 1/2_1/2, Oi!kamo Peltonen 112-1/2, Wes.teri'nen-Räsänen!1~0, Tepponen-Ekblom 0L...,l, Uilto Römpötti i2. Oikamo-Tepponen 1-0. Pistetilcmne: Oi,kamo 3il/2-1/2, Ekblom 3, /2, Johansson 3~Q:. Uutisosasto AARNE JÄRVINEN SATAKUNNAN MESTARI Satakunnan Shakkiliiton pääluokan ViOitlti porilainen Aarne, Järvinen 3d 12 pisteehä. Tämä oli mainio s'c1avutus, :sil:lä muibana olivat mes,tariehdokkaat P. Palmo ja A. Haila, jois,ta ede:l!inen jätettiin viimeisiä edemsehe sija1!e. Tulokset: 1. A. Järvinen (PSY) 3: 1 12 (5),2.-3. P. Määllänen (VamSK) ja A. Haila (KoSS). 3, 4. T. Luhtanen (psy) 2, 5. P. PalmO' (RaSY) 2 j,a 6. ik. Plallinola (RaiSY) 11/ 2,. 2. luokka: 1. E. K a r im ä,k i (KauvSiK) 4, (5,), 2. J. Sal'O (KO'SS) 3, 3. R. Saarinen (FriiSK) 2 1/2, 4.-5:. V. HeinO' (SäkySK) ja: T.Pohjanpalo (VamSK) 2 ja ' 6. O. Bragge (NSK) 11/2, 3. luokka: 1. J. R i s 'l,i mä k i (KauvSK) 51 (5,) " 2:. E. Rantava (SÖlkySK) 3, 3. J. KaHio (VamSK) 2, 4.-5,. M. Mäenpää (HaSY) ja P. Suonilemi (VamSK). 2" 6. R. Eskola (KauvSK) :1. Nuorten luokka: 1. H. G r ö n vajl] (PSY) 4 (4,) " 2. M. RainE (VamSK) 3-, 3. R. Runonen (RaSY) 2, 4. P. AhO'me'tsä (VaIffiISK) 1 ja E. Varho (RaSY). Nakkilan Shakkikerhon vuosikokouksessa valittiin 'pu:heenj'ohta:jaksi Veilkko ~irtanen, vamp. Urho Pel.tomaa, siht. Oiva Bragg'e ja rahastonh. Vä',inö Perkiökangas. Savonlinnan Shakkikerho järje-sl'i,tammilkuussa 'joukkueturna:uksen savon:linnalais:ten liikelaitosten kes:ken. Kj.]pailuun otti osaa pe'rä,ti li4:31-miehistä joukkueita. Savonlinna on oi:kenua 'suunnalla siinä, et!iä paikallinen shakbke,rho hoitaa myös työpaikkashakkiturnaukset. Monissa pienis.säkin kaupungeissa on peruste.tlu erikseen puulj:adbshakkitoimi,kunnalt ja tämä: ei ole kuin vahinga.ksi pai'kka1kunn1an sha'kkikerholle. Onnistune,en,turnauksen,johtajana Itoimi Keijo T u u n a: n 'e' n :se,kä tuoma'r ijäseninä V. Palomä:ki j'a T. Kälviäinen. Tasavdki'sen ki'lpai!lun voitti Scha.umanin joukkue. jossa pe:la,sivat O. K i,l:j unen, V. M ii n c'!k j,o I-I. Hu s a, yhteensä 30 pe,lapistehä, toiserjia Pää:s ' kylahden posti /2, 3:. Päöposti , VH 28 1/2, Savonlinnan Työväen PaIlokerho , Tuote 26-, KOL /2, SPY 19,1/2, SKS 16 1/2, ISO I '1'5, ISO II 10, Salv:anmaa '101, YK ja A:I'ko 6. Parhaat pistemi:ehe.t: 1. pöy,tä O. Kiljunen (SGH) 111: 1/2, loinen pöytä P. Härkönen (VR) II ja :kolmas pöy,tä P. Karvnnlen. (Posti) U 1/2. Itä-Suomen Shakkiliiton 'joukkuepikapeemes:taruusturnaubsen voiltti Joensuun Shakbkerhon I joui~kue (A. Talo, H. lrenkonen, T. Turunen, A. Ky.heröinen, L. Kiartiunen ja A. Pippuri)g~6:112 piste:t,tä, euraavina Kuopion YIJ.einen Shaikkisema 86, Vankauden Shakkikerho 815" Kuopion Shalkbmiehet 72 i'o Joensuun Shakkike'rho n Hen1ki:lökohtaisen mes,taruuden V'ei A. Talo 26 (29), 2. H. Ren,konen 25, 3.-5,. T. Turunen ja M. Kolu (KuYS) 21 1/2, 6. N. Si:J:aae.tdin (KuSM) 201 1/2, O. Airas (VarSK),ja A. Kyheröinen 201, L. Päclk (KuYS) ja L. Karl:tunen 19., AKI LAHTI TAMPEREEN SEUDUN SHAKKIPIIRIN MESTARI 'ennen MaHi R -a n t -a s.t a. Mestaruusryhmään os-aui.s:tui seitsemän pel-aaj-aa',,kaksi mes,taria, yksi mes:tariehdokas 'ja n:e,l,jä 1. luokan pelaajaa, Tulokselt: 1. A. Lahti 5 (6). 2.-"':"'3-. M. Mäntyharju ja: M. Rantanen 4, T. Kuha ia L.Hyttinen 3:, 6. S. Nieminen 11,1/2 jla 7. K. Ki.vi 112.

19 162 Jukolan Shakkipiirin joukkuemestaruuskilpailun voitti yuättäen Hämeenlinnan Shakki:ke,rho ennen Järvenpäätä, jonka' joukkueessa, kuten iunneltaan, pelaavat mm. sha:bkime,stari,t L. HÖ1llström, A. Sauso Ij-a H. KahTa. Tulolkse!t: A-sarj:a: Hämeenilinna:n SK (0. Suuronen, J. He:lenius, J. 'Päivä:rinta!, H. Nurmesniemi, K. Käyhkö, V. SaV'Dllainen, L. Colthander, T. Sinkko, E. Vai,Hinen, L. Melkko ja A. Hurme, joista seitsemän kulloi'nkin pelasi) 22 (2:80), Järvenpään SK 19, Riihimäen SY Jo3i, Keravan SK 8 1/2 'ja Hyvinikään SS 81 1/2 se'kä B~saTi'a: HämSK II 16 /2 ('211), JärvSIK II 1'2, Lopen SK 110 ja KerSIK II 3"/2' ' Jyväskylän Shakkikerhon vuosikotkoukselssa ,196:2, valiuiin kerhon puheenjohtajaimi OHi Aura, varap. Eino Seppäläinen, sihteeriksi Veikko. Kaartinen,,~aloudenb:oitajaksi Jorma NorDIa,,jäseniksi Ossi Puha'kka, O. Kuosmanen ja H. Va!lkonen. Vuoden 1,96:1 aikana pelattujen turnausten lulo'kse,t: Pilkapeth I-II :llk: 1) O. Puha!kka 8'B'/2 p., 2.) ErnO' Seppaläinen 84 p., 3:) K. Hämäläinen 64"/2 p. - III Jk: 1) Kari Kuosmanen 512 1/ 2 p., 2) O. Kuosmanen 391/ 2 p., 31) E. Virma!salO' 35 1/ 2 p. Kevätturnaus I-fI lk: 1) Tapio. LaihO' 80 p., 2) J.Yliselä 7 ' / 2 p., 3:) V. Kaartinen &'/ 2 p. - III lk: 1) J. LaMinen 6 p., 2:) O. Kuasman:en 51 1/2 p., 3,) P. Heinäsmä!ki 5 p. Sy}"sturnaus I-II Ik: '1) O. Puhakka 81 1/2 p., 2) E. Seppälä:inen 7, 3') V. Kaarinen 6"/2 p. - III Lk: 1) O. Kuosmanen, 2) A. Lahtrnen, 3) A. Matti:la. Jyväskylän Työväen Shakkikerhon vuosikokouks:e.ssa 11,5,. 1,. Jt962 valittiin puheenjohtajaksi.olavi Peippo, varap. Ve'i,kko Hänninen, sihteeri'ksi ja: taloudenhoitaja!ksi Väinö Huttunen, jäseni.ksi RistO' Kauranen, Nli.lO' V,aittinen i:a vgrahe Marltti Tepponen. Kerhon tämän vuoden toiminttasuunniteilmaan si'8ältyy mm. mahdo'llisimman suurenosanotajitamäärä:n saaminen p]irin mesta:ruushlpailuihin, ystävyysotteluja jne. Kuopion Shakkimiehet valitsivojl vuo'silkoko'uksessacm seurans'a pulheenjohtajaksi edelle'en O. JärvLsen, 'VOirap. S. Räsäsen, 'sihteeriksi N. Saadetdin, rahas to'nhoitaja1ksi E. Ikosen ja muiksi jäserriksi V. Halosen 'ja L. Lustigin. Jämsässä pelattiin Jyväs.kylän 'ja Iämsän sha:kkiikerhojen välinen ottelu,jo'ka yl:lättäen päättyi isän:hen s'e.jvään vaiho'on. TulDksia (Jyväs:kylän pe'laa:ja ensin): V. Kaartinen-A. Hyvärinen,/ 2 _1 b E. Seppäläinen-E. Mäke,läinen 0...",,1, V. Saloheimoc...""M. MartIkainen II~QI, T. Laiho J. Leppänen tol.j1, O. Aurac...""A. Salonen , K. HÖJmÖJläinen-M. Horri 0'-1, H. VaIkonen"""""M. ViHala Of-1, O. Kuosmane'ili""""R. Jaatila 0"""",1" K. KuO'smanen-K. Kan:kare 1'-[), A. Lahtinen~O. Mäkinen,1<...;01, A. MäkeIä-R. Syrjänen 0,...,1. Jämsän A. Lehtonen sai piseen ilmais'elksi. Porissa ,antoi s,imuhacminäytöksen kv.t,,!es,tari Eem B ö ö,k, seuraavin tuldksin: +,1,6', =2, ---<1'2. VR:N MESTARIKSI A,RVO KAASALAINEN joka päälttyi Rautatieläisten henki.lökohtlainen mestaruusturnaus pelattiin Vuokatissa. aiikana 4,...; Jt9I52. YlituDmarina ;loimi kv.shakjbtuomari EinO' Hei 1 i m 0 Iisalmesta. o.sanotto'luku nousi 53' pe,laaj'aan. Tuloks'et: Mestaruusluokka: A. Kaasalainen,(Riihimäki) 7 (10)., M. Laistrari (He,lsinki) 611/2, E. Käma.räinen '(Kaitjärvi) & 1 f2, L. LOUihi (Jyväskylä) 6, H. LaaksO'nen (Hamina), B. Breider (He,lsin'ki) 5,1 f2, U. Sans'ten (Tu~ku) 5', R. Kotlka (Haapamäki) 4,.1/ 2, V. SäLly (Tampere) Gil f2, T. Luhtanen (Pori) 21/ 2,ja N. J'Ouppi1a (Ilmajoki) luokka: P. J. Ni'eminen (Helsiruki) 8: (111)., P. Pumnen (,TuI1ku) 7, L. Vo:lkO'nen (Pie.ksämÖiki) 6 1/2, K. Makirinta (Tqmpere) e., K. RikkO'nen (Tampere) 6, E. Ran- 63 tanen (Tampe're) 5 /2, R. Mänd (Suinula) 51/ 2, P. Hirvonen (Hellsinki) 5, E. Salminen (HeIsiniki) 5., ' H. Virtanen (He.Jsinki) 4 1/ 2, J. Salo (Pori) 3,1/2 ia M. KeJ1man (Tampere) 3, '/ 2. Voi'tta'ja jla,kakkonen 'saavat ensi vuonna pe:lata: M-ryhmä:ssä. Muissa luotkissa pal:kinnot jakaantuivat seuj1aa'vas,ti: 2,/A:Lauri Reunanen (Turku) 4 ' 12. K. Tolvanen (OUtlu) R. MiUola (Hyvinkää) 31/ ' 2 (lisäksi kolmella3 ' / 2!). 2/B: R. AaItO'nen (TUtrku) 5 ' /2, Y. Viitanen (Oulu) 5' 12. A. Hta!kulinen (Helsinki) 4 (kahdeltla: 3,1/ 2 ), 2/C: T. F. Immonen (Espoo) 6" V. Martikainen (KO'tka),5"12. Leo Reunanen (Turku) 5 (ko'l:mella 31)., /A: E. Heik:blä (Turku) 4 ' / 2, A. R'epO'La (Seinä!joki) Svan (SeinäjoiJ,i) 3,1/ 2. 3'/S: J. Vaurio (Turku) 5, E. Siponen (Tampere) 4,1/ 2 ja L. Friman (Turku) 4., GUNNAR LINDSTRÖM HELSINGIN SHAKKILIITON PJ:KSI Helsj.ngin Shakkiliiton vuosikokous pide,ttiin ,,jol,loin uudeksi puheenjohtajalksi kiaksi vuotta tällä paikalla toimineen, mutta uudellee'l1lvgalis:ta ehdottomastli,kietjtä,ytyneen kauppigs 'Kurt W a h 1st ed t i n tila,ji!,e' 'VatHttiin johtaja Gunnar Li n d s t r ö m, joka on tähän saa!kkg ItO'iminut Helsingin Y,I'eisen Shak'kis,euran va:rapuheenj.ahta:jana. Muu hahi:tus jäi ennalleen ja on siis edelleenkin seuraava: vcarapuheenjo'htajg O. KG il a (SStK), sihteeri A. Soi nt u (:puis'tolanstk)" Ituloudenthoitaja T. D a h I m a n (HSM), vakinainen jä'sen Genh. Li n d s t r ö m (GambHen) selkä vara:jäsenet O. M a s' s i n 'e n (HSV), Ijolka on samalla kollustonho'itaja, ja O. S 0 ra kun n a s (tkä:ys).. THintarka,stajiksi val'itttiin O. S i II a n,p ä ä (HTS) 'ja G. Ö s,t e r'l u n d ('Koho), varlaue V. P aio maa (HSK) 'ja: L. Me 1 El n (Al'kon SK). Liittoontkuuluu nykyisin 1:6 Ijäs'enke~hO'a. KESKI-SUOMEN SHAKKILIITON UUDEKSI pj:ksi OLLI AURA Keski-Suomen Shakkilii.ton VUO'sikO'kous pidettiin Jyvcäslk}"läs'sä N. 1., jollo'in lii:ton uudeksi puheenjohtajgksi valimiin Olli A ura. Varapuhe,enjohtaj-aksi tuli shakkimestari V,eikko Hä n 'n i n en, sihteeri,ksi Veilkko Ka a r t i n e n, turnaustoimikunnan jäseniksi R. Kau'ranen, M. Jo,kinen, T. LaihO' jla E. Sepp ä '1 ä i ne n s'e,kä halli:tuksen muiksi jd.senilksi jäsen!kej1hoj,en puheerrj'ohtajat. Tilinta:nka:sta'jiksi vollittiin S, K 0 r h 0' n en ja 1. R u usa I a. Kes'iki-Suomen Shakkiliiton I lk:n pela.oljiksi ko'rote.ttiin T. P G et s u (JyvT,ShiK), J. Leppänen (jss) ja V. HOlkkun'en (ÄSK). II,llk:n pelaaji,ksi korote'lttiin M. M a r t i kai n en (j'ss)' E. 0,k s ia I a (JTShK) ja,pekka P G a n a n e n. Lii:ton toiminta'ohjelmaan kuuluvat henlkllö'kohtainen mestaruusturnaus se,kä henkilökohtainen ja joukkuepikapelitturnclus. Hcdliltuksen tehtä'vaksi annettiin edistää kerhojen välisten turnausl~ense'kä simuhnanitilaisuuksien järjestämistä harras,luksen 'levihämiselksi Kesb-SuO'messa. HaHitukselle uskottiin niinikään sääntöjen laatiminen liito'ue. RISTO KAURANEN UUSI KESKI-SUOMEN MESTARUUTENSA Keski-SuO'men mestaruus pe,la:ttiin 4.-Jt4. 1, vöusenä..aikana,jyvös'ky.lässä pelipaik!kana jyväshovi. Rislto K a ura ne n uusi mestaruutensa peräti maksimitulokse,lla 7 pisltehä. Ylivoimaiseksikakkosebsi.tuli V. Hänninen, joka hävisi vain Kauraselle, mutta voitti h:ri'kki muut. Turnauksen :tulokset oliv,at seuraavqt:

20 - 64 SUOMEN S HA KKILEH TI M-ryhmä:.1) R K a ura ne n (ijyts) 7 (7!), 2) V. Hänninen (JyTS) 6, 3t---4) T, Paasu ja M. Teppenen (JyTS) c--8') R Kot,ka, HaClipamäki, E. Mäikelläinen, Jämsä, O. Ntemi ja M. Jokinen (<Jy'I1S) 2. II-Ik: 1) J. Leppänen (Jä:msä) 6,(7), 2~3) V. Kaartinen ja T. Laiho (JySK) ) J. Ma'ti'lainen (,JyTIS) ja K. Hämälä~nen (JyT,S) 4, 6-7) o. Aura (JySK) ja E. Oksiala (JyTS) 2, 8) H. Valkenen ('!ysk) O. IIllA: 1) P. P aan CI ne n 4 1/ 2 (6,),,2f-31) K. Kuosmanen j,a E. V'ainik1ka:la (JySK) 4, 4) A. Lehtonen (Jämsä) 31 1/2, 5) S. Liimatainen (JyTS) 3" 6-7) E. Vasama ja A. Penttinen (JyTS) %.. IIIfB: 1) M. Martikainen (Jämsä) 4 1/ 2 (6),2) M. Valtenen (JyTS) 4,3:"'-4) J. Paasu (JyTS) ja O. Kuesmanen (JySK) 3,1/ 2,5) O. Hujanen ()yts) 31,6) J. Nenenen (K-euruu) ) A. Maruti.la (ijysk) O. Helsingin Työväen Shakkikerhon uudeksi puheenjelhtajaksl valittiin vues'ikokeukse'ssa Matti Salmi, varap. W. Pa'lin, muut jäsenet M. Erkkilä, 1. Pa:lomau, T. Paasenen, rva M. Aaltonen ja T. Satu'kJangas. Syysturnauksen ~ulelkset: ME-1. luek,ka:,kerhon mestari K. Ahonen 6 (7), J. Salo 5,1 i2 ja J. Tamminen luokka: T. Sa:tukangas 8 (10, Ikorotus II. luokan :koepelaajaksi), M. PQiasipure ja T. Aa.],to 7, 'lähinnä A. Ruusula luekka: J. Kainulainen 51 1/ 2 (7,,Imrotus 2. luokkaan), E. Aire'koski, T. SO'rmunen ja K. lgainulainen luolkka: R Li.ljeström 6 1/ 2 (101), A. Viren 6. mo:].emmiue (korotus 3,. luokkaan, T. Puonti Varkauden Shakkikerhon 'syys turnauksen' voitti O. Airas 1:01 011), seura.avina M. Viikki 9, P. Eronen 8" O. Ahokas 6 1/ 2, V. Kosunen ja V. Sundqvi.st 5 1 /2. R Johansson, M: Moilanen ja 1. Pesonen 4 1 f2, T. Heiskanen 4, P. W,asccstjema 3 ja E. Ojala 1. Kerhon uude'ksi puheenjohtajaksi vali.tiin M. ViI k k i, varap. P. Ero n en, sihteeriksi R ) 0 h a n s san, tai.hoitajcliksi T. H,e i sk a ne n. Vilkkaasta kilpai'lutoiminnasta mainitta,koon pä'öisiäisenä jädjesle,tlävä 2. luokan liihoturnaus Va~kaudessa. Työväen Shakkiliiton liittoturnaus pel1atqic:!n pääsiäisenä Kolikassa. järjestäjänä to.imii 25 vuobla läy1uäivä Kotikan Työväen ShClJkbkerho. VuO'siko.kouksessa valitltiin kerhon puheenjo.hta}aksi K. Ra s 'k, varap. H. La h t i, sihteeriksi T. A n t i n, whccstonhoitaja:ksi K. H cc ka:,1 a sekä 'jäseni,ksi 1. L 'a a: kk 0. n e n, Pauli MarLtin,en ja K. Vesa. PELATKAA KIRJESHAKKIA! Parhaita keinoja kohottaa pehtaitoanne on kirjeshakki. Sen voi aloittaa 'kos'ka,tahansa, ritppumatta paikkclkunnasta,,koska pos,li 'kulkee kaikkiolle. Non stop-turnauksiin Vo.i ottaa o.saa jekainen, joka osaa kirjoittaa ja pelata shakba. Pelaajan ei tarvitse :kuulua mihinkään kerhoon tai liittoon. Ilmoitus vain turnausjohtajalle, niin si:liä on pääs,ty alkuun. Turnausjohtaja lähettää ;tarkat ehjeet ja säännöt sekä vastapelaajien nimet ja oso.ittee'!. Turnauksia järjes,tetään :k,eskeytymähä. Kotimaisiin turnauksiin ottaa HmoHtaulumisiQi vastaan P. Humalis'!omk. 15 A 17, HkL OsaIlLstumisma:ksu 400 mk. Non stop-turnauksen ryhmien voittajille jaetaan kirjapalkinnot. S i m 0 n en, VR:n Shokki (Rautatieläisten Shakkiliitto). Pj. V. Reini, H :ki Hämeentie 72 B. Siht. B. Breider, Pasila, VR-talo 4 C 3. Suomen Tehtäväniekat. Pi. O. Kaila, HKl-Lauttasaari, Haahkatie 13 A 5. (674522). Siht. V. Hynönen, HKl, Sturenkatu 25 B. Postisiirto.tili Akateeminen Shakkiliitto. Pj. E. Aaltio, Tikkurila. Postisiirtotili Alkon Shakkikerho ry. Helsinki, SaImisaarenranta 7. Pj. M. Vako, Lauttasaari, Isokaari 1 A 4 (30781). Pelaa: to Helsingin Yleinen Sho:!d<iseura. Pj. Å. Klemetsö, Meritullink. 11 B ( Siht. H. Haantola, Untamont. 12 A ( Pelaa: Vuori katu 4, ke ja pe Helsingin Rautatieläisten Shakkikerho. Pj. K. Neuvonen, Etelä-Makasiinink. 5 B 13. Siht. R. Bäckman, Rautatiehallitus (10371/259). Pelaa: H :gin aseman Kerholassa ti klo 19. Suomalainen Shakldkerho. Pj. J. Vähätupa, Munkkiniemi, Tallikuja 2 B (to 10981, ko ). Pelaa: Pelipaikka neuvotaon p Espoon Shakkikerho. Pj. M. Soiniitty (413551). Siht. T. lautjärvi (409439). Pelaa: Myllykylän kansakoululla keskiviikkoisin. Hämeenlinnan Shakkikerho: Pj. K. Sipi, H:linna, Parolantie 1 A 8 (to 23541/21). Siht. K. Laurinen, H :Iinna, Raatihuoneenkatu 4 A 3, (to 23037). Pelaa: Konsollis. kerho, Palokunnank. 20, ma 18.30~23, Nuorisokerho, Parolantie 17, ke Imalran Shakki -48. Pj. M. Urpalainen Tainienkoski (2396). Siht. P. Virolainen Tainionkoski (2091). Jakobsfads Schackklubb. Pj. E. Sjöholm, Pietarsaari, Loveret 1. (43). Siht. B. Grönro.os, Isok. 15. (156). Pelaa: Strengbergin juhlas. ti Joensuun Shakkikerho. Pi. A. Kyheröinen, Huvilakatu 7 (3651). Pelaa: hotelli Pielishovi ma Jyväskylän Työväen Shakl<ikerho. Pj. O. Peippo., Käyräkatu 9 B 23 (to 14720). Siht. V. Huttunen, Tellervonk. 17 B 12. (to ). Pelaa: Työväentalo ma Kajaanin Shakkikerho. Pj. Johannes Vit-kkunen, Lammink. 31 (2143, ko 2509). Siht. Ana Heikkinen, Kuurnantie 17 (3488, ko 2110). Pelaa: Poliisilaitos ti Kouvolan Shakkikerho. Pj. M. Vesterinen, Keskik. 5 A (3041/). Siht. L. Vallas vuo, Männistöntie 3. Pelaa: Kymen Kartano ma ja pe Kokkolan Shakkikerho. Pj. H. Lindqvist, Kustaa Adolfinkatu 20 (3003). Siht. S. Snellman, Ouluntie 53. Pelaa: Kokko.lan Säästöpankin kerhohuone pe Kotkan Työväen Shakkikerho. Pj. K. Rask, Gutzeitintie 488/B. Pelaa: Työväen. talo ke Kuopion Shakkimiehet. Pj. O. Järvinen, Raivaajantie 3 (to 13904, ko 20531). Siht. N. Saadetdin, Ruotsinkatu 31. Pelaa: Kaupunginhotelli ti ja to Lahden Shakkikerho. Pj. Reino Eskola, Kulmakatu 1 B 33. Siht. Pekka Eloranta, lahden katu 18 F 53. Pelaa: Vapaudenkatu kerros ma ja pe Lappeenrannan Shakkikerho. Pj. S. Kaipa, lappeenranta PK:n asuntola. (12865). Siht. S. Hakkarainen, Kouluk. 45. Pelaa: Nuo.risotalo pe 18. Lapuan Shakkiseura. Pj. Mikko Huhta 10, Lapua (to ). Siht. Joel Sorasalo, Lapua (31 698). Kirjeenvaihto. sihteerille.

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i c, ~,,~,,~ (', ~ r, ' l A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 &

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 & ö '" q, [1 '" :J '-' CI :> ;'1 c: C G 0 ~ 0 e- D (,; t;; ::, (.) '" G ~'j 0 :) ('OOOt'O GO,..0 {;;"' C.000(l~O?t>"'G",r~o

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

";::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 "G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo

;::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo U",o-"'vD"'",;:,C00iiO';;O "do",,,/.;l~"'i:."'(.1 b",,,,, ""J-OQIi>U,,,.:l "OQ;:;.,"''''ol>t>00(>j(;000 $o",a;;;'gd04ö@ S VöÖ ~OOOOOOC;frO~"'OCOD ~,o':-"'oö(:logc:oooo ni!j';':;;'d00>qoogo

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT 6 1994 NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA .. SISÄLLYS 6/1994 115 Pääkirjoitus 116 EtVaSin juhlaturnaus 131 Uudet Eloluvut

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Helsingin ylipormestari Kari Rahkamo on innokas

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... . ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa.

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa. 35 "1luotta Suom~n SHAKKI Muistoja aikojen takaa Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: 1924--31: päätoimittaja Ilmari Rahm, avustajat H. Hindström, E. Malmberg, A. Rautanen, J. Terho, Y. S. Nilsson,

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

::::::::::>0 soa. I e.1 O::;'000~ODOOOO 2- 0" 0 0. " 0 DOc, 0 Q 0 0 0 Q 0 " 0 0 0. ~00000'lQO( "''''0''00 ';;';'Ö~"'[>f2D000GC,QO('c..

::::::::::>0 soa. I e.1 O::;'000~ODOOOO 2- 0 0 0. 0 DOc, 0 Q 0 0 0 Q 0 0 0 0. ~00000'lQO( ''''0''00 ';;';'Ö~'[>f2D000GC,QO('c.. OOOOo.'i';;:;",,>OC.0GQG-QI:) "'(;G~D;;a0Q&."'C(;;00oJ. i:>00&(-7'~u(le~cio",,jod{] fjöeo":i:l,,"o~'()0;j;;'o:)c B/,;l$"'(l'Oor.;

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Artur Jusupov ja Anatoli Karpov valmistautuvat ehdokasottelupeliinsä Lontoossa

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA:

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Yrjö Rantasesta tuli

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

(' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n

(' ':> '; ;J.,.':;.~) ~ C' r, ': ') n (', n (' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n 1961 Finnish Chess News Helsinki won over Stockholm 141/2-9'/2,iJn a mal\ch played in the Swedish capital an May 13-14. Eight games were adjaurned and arbitvated

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8 SUOMEN SHAIII Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) 1976 N:o 7-8 uotjien 1-1 A.< K I N:o 7-8 Suomen KeskusshakkIliiton,

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

MAAILMANMESTARUUS OTTELU

MAAILMANMESTARUUS OTTELU Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MAAILMANMESTARUUS OTTELU Kasparovin ja Karpovin neljännen MM-ottelun ensimmalnen

Lisätiedot

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.)

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) FIDE:N EHDOKASOTTELUT KOTIMAISIA TULOKSIA 5 1995 ALUETURNAUS KV. KILPAILUJA SISÄLLYS

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 1993 SISÄLLYS 6-7/1993 179 Pääkirjoitus 180 Nuorten

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Sarjatilanteet 9.2. kierroksen jälkeen: Mestaruussarja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS SM~LnGA EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS 993 SISÄLLYS /993 339 Kerhojen kokous 340 MM-ottelut 345 Euroopa-Cup 348 Shakkia Brasiliassa

Lisätiedot

.,,' shakkilehl-i. Kesäkuu N:o 3 ,'~ ~ v J

.,,' shakkilehl-i. Kesäkuu N:o 3 ,'~ ~ v J N:o 3.,,' shakkilehl-i, E o ~ UI,'~ ~ v J Kesäkuu 1961 i' I 5 h a k k i a sana;n, kuvin ja piirraksin SHAKKI-S NOMAT Numero 2 ilmestynyt! Sisältää kuvakatsauksen Helsinki-Tukholma kaupunkiottelusta ja

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKIN OSKARIT XXII Shakin Oskar-äänestys järjestettiin tavanomaiseen tapaan

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ~1aa il man kärk i : 1. Ana to 1 i Karpov (SU) 2. Garri Kasparov (SU) 3. Viktor

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus...

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus... Suomfln ~_w.r ~1~~1~ Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki I SISÄLLYS: Massat yö... 27 Avausteoriaa.............................. 28 Havannan lopputulokset... 30 Helsingin kansainväl. turnaus... 31 Peliosasto................................

Lisätiedot

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI.

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. ac VOLVO 740 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

SUO " EN" E S T ARI T

SUO EN E S T ARI T Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 055-8096 SUO " EN" E S T AR T KAARLE OJANEN LEENA LATNEN Kaarle Ojanen (64) saavutti.

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen.

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. NAISTEN ALUETURNAUS KOULULAISTEN PM 3 1995 SEURAJOUKKUEIDEN SM PCA:N EHDOKASOTTELUT SISÄLLYS 3/1995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

su=.n Keskusshakki/iitto

su=.n Keskusshakki/iitto su=.n Keskusshakki/iitto Suo n Shakki/iitto Työvä Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT JOUNI YRJöLÄ, SSL TIMO PIRTTIMÄKI, TShL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun)

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) PO LG AR~SP ASSKI NAISTEN ALUETURNAUS 3 1993 JOOSE NORRI HELSINGIN MESTARIKSI HENRIKSSON PIKASHAKKIMESTARIKSI SISÄLLYS 3/1993 71 Pääkirjoitus

Lisätiedot

&~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI

&~~.. ---AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI Suomen &~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös

Lisätiedot

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4 1. Volvo! Thle ään oikeita valintoja ja tehokkaita ratkaisuja.

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot