Kunnanhallitus Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/ /2014. Kunnanhallitus 5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 5 13.01.2014. Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 5."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/ /2014 Kunnanhallitus 5 Taustaa Laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (2007/449) 4 mukaan jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen. Ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 :ssä tarkoitetun asian, työnantajan on lain 5 :n mukaan neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Harkitessaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista, työnantajan on yt-lain 7 :n mukaan annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista sekä säännöksessä luetellut ennakkotiedot, jotka on toimitettava myös työvoimatoimistolle. Yhteistoimintavelvoite on täytetty, kun työnantaja on menetellyt edellä selostetulla tavalla sekä, jos työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, kun neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien. Kirkkonummen kunnanhallitus on päätöksellään päättänyt käynnistää kunnallisen yt-lain mukaisen yhteistoimintamenettelyn kunnallisen yt-lain 4 :n nojalla. Yhteistoimintamenettelyjen perusteena ovat olleet taloudelliset, tuotannolliset ja uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt. Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluesitys on annettu koko henkilöstölle Yhteistoimintaneuvottelut on käyty , jona aikana kokouksia oli yhteensä seitsemän. Yhteistoimintaneuvottelujen perusteena on ollut vuoden 2014 talousarvion valmistelutyö ja sen puitteissa kunnanhallituksen asettama talousarvion kokonaiskehys sekä vuosien taloussuunnitelman laadintakehys ja niiden pohjalta tehty valmistelutyö. Lisäksi neuvottelujen perusteena on ollut kunnanhallituksen päätös yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta yhteistoimintalain 4 :n nojalla. Yhteistoimintamenettely on päättynyt Kunnanhallitus on käsitellyt ja kunnanvaltuusto hyväksynyt vuoden

2 2014 talousarvion. Talousarvioon sisältyy muiden leikkausten ohella myös yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena leikkaukset henkilöstökuluihin, joihin on sisällytetty tässä esitettävät lomautukset ja irtisanomiset. Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 19 mukaan taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä tapahtuvasta lomauttamisesta tai irtisanomisesta päättää kunnanhallitus. Lomautusten ja irtisanomisten perusteet Kunnallisen viranhaltijalain (2003/304) 7 luvun 30 :n 1 momentin mukaan työnantajalla on oikeus lomauttaa viranhaltija siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi joko kokonaan tai osittain virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa, jos työnantajalla on 37 :n mukainen peruste irtisanoa virkasuhde. Viranhaltijalain 7 luvun 30 :n 2 momentin mukaan viranhaltija voidaan 1 momentissa mainitulla tavalla lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos tehtävät tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita tehtäviä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta. Työsopimuslain (2001/55) 5 luvun 2 :n mukaan työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos hänellä on 1) 7 luvun 3 :ssä tarkoitettu taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai 2) työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta; työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. Kunnallisen viranhaltijalain (2003/304) 8 luvun 37 :n 1 momentin mukaan virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Työsopimuslain (2001/55) 7 luvun 3 :n 1 momentin mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin 4 :ssä säädetyllä tavalla. Kirkkonummen kunnan taloustilanne on heikentynyt nopeasti. Kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti tuloja nopeammin. Kunnan taloudellinen tilanne on vaikea ja kunnanhallituksen kesäkuussa 2013 päättämän talouskehyksen saavuttaminen näyttäytyi toimialojen esitysten perusteella hyvin haastavalta, josta johtuen kunnanhallitus päätöksellään

3 käynnisti yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena oli 6 miljoonan euron henkilöstösäästöt vuodelle Yhteistoimintamenettelyn käynnistämispäätöksen taustalla on ollut Kirkkonummen kunnan nopeasti heikentynyt kuntatalous. Vuosien ylijäämäisten tilinpäätösten jatkoksi vuoden 2012 tilinpäätös osoitti noin 8,4 miljoonan euron alijäämää ja vuoden 2013 tilinpäätösennuste ennakoi peräti noin 16,5 miljoonan euron alijäämää. Lisäksi vuoden 2014 talousarvioneuvottelut käynnistyivät tilanteessa, jossa nollatulokseen pääseminen olisi edellyttänyt noin yhdeksän miljoonan euron leikkauksia lautakuntien jo valmiiksi viilattuihin ehdotuksiin. Toteutuessaan tämä olisi merkinnyt yhteensä noin 34 miljoonan euron alijäämää kolmen vuoden ajanjaksolta, mikä puolestaan olisi tarkoittanut kunnan taseeseen kertyneen ylijäämän käyttämistä lähes kokonaan. Koska vuoden 2013 osalta nopeasti vaikuttavien säästötoimenpiteiden tekemiselle ei ollut edellytyksiä, talouden syöksykierteen oikaisu viimeistään vuonna 2014 on välttämätöntä. Kuntarakenteeseen, kuntien tehtäviin, kustannusrakenteeseen ja niiden rahoitukseen kohdistuvat epävarmuustekijät yhdessä yleisen taloudellisen epävarmuuden kanssa edellyttävät kunnilta vastuullisuutta ja tarvittaessa vaikeitakin päätöksiä. Kunnalla on siten pakottava tarve kustannusten vähentämiseksi sekä toiminnan sopeuttamiseksi ja uudelleenjärjestelemiseksi vuonna Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten perusteita, vaihtoehtoja ja vaikutuksia sekä niihin liittyviä periaatteita. Yt-neuvotteluissa ei kuitenkaan löydetty keinoa tarvittavien säästöjen saavuttamiseksi kokonaan muulla tavoin, vaan kunta joutuu turvautumaan myös irtisanomisiin ja lomauttamisiin sopeuttamis- ja säästötoimenpiteinä. Lomautusten perusteena ovat taloudelliset syyt edellä selostetuin perustein. Kunnalla on pakottava kustannusten vähentämistarve vuonna 2014, mistä seuraa, että työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet kunnallisen viranhaltijalain 7 luvun 30 :n 2 momentissa ja työsopimuslain 5 luvun 2 :n 1 momentin 2-kohdassa tarkoitetulla tavalla. Yhteistoimintaneuvotteluissa lomautusten kestoksi on rajattu enintään 14 vrk ja perusopetuksen ja lukion opettajien osalta 7 vrk. Irtisanomisten perusteena ovat taloudelliset ja tuotannolliset sekä uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt edellä selostetuin perustein. Irtisanomiset perustuvat kunnan pakottavaan kustannusten vähentämistarpeeseen vuonna 2014 ja siitä seuraaviin palvelujen olennaiseen vähentämiseen tai lakkauttamiseen, palvelutason heikennyksiin sekä toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Irtisanomisten ja lomautusten toteuttaminen Hallintosääntö tai muut johtosäännöt eivät sisällä määräystä siitä, kuka antaa irtisanomis- tai lomautusilmoituksen. Esitetään, että irtisanomisilmoitukset toimittaa irtisanottaville toimialajohtaja tai hänen määräämänsä ja että lomautukset panee täytäntöön kunkin toimialan operatiivinen johto.

4 Lomautuksen kesto on edellä mainitusti pääsääntöisesti 14 kalenteripäivää. Poikkeuksena perusopetuksen ja lukion opettajat, joiden osalta lomautuksen kesto on 7 kalenteripäivää. Lomautukset on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2014 aikana työnantajan määräämänä ajankohtana yhdessä tai useammassa jaksossa. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) VIII luvun 2 1 momentin mukaan työnantajan on lomauttaessaan noudatettava vähintään yhden kuukauden ilmoitusaikaa. Lomautuksen toteuttaminen työsuhteisen henkilöstön osalta edellyttää työsopimuslain 5 luvun 4 :n mukaista lomautusilmoitusta, joka on annettava tiedoksi lomautettavalle henkilökohtaisesti viimeistään kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Lomautuksen toteuttaminen virkasuhteisen henkilöstön osalta edellyttää viranhaltijalain 31 :n mukaista päätöstä lomauttamisesta, joka on annettava tiedoksi lomautettavalle viimeistään kuukautta ennen lomautuksen alkamista. KVTES:n VIII luvun 2 1 momentin soveltamisohjeen mukaan lomautusta ei voida määrätä alkamaan tai päättymään työntekijän vapaapäivänä. Lomautuksen tulee siten alkaa ja päättyä sellaisena päivänä, joka ilman lomautusta olisi ollut työntekijän työpäivä. KVTES:n VIII luvun 1 :n 1 momentin soveltamisohjeen mukaan lomautus ei voi alkaa tai päättyä sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti viranhaltijan vapaapäivä (viikkolepopäivä, viikon toinen vapaapäivä tai arkipyhä). Yhteistoimintaneuvotteluissa sovitun mukaisesti viranhaltijan/työntekijän lomautusjaksot tulisi mahdollisuuksien mukaan sijoittaa myös siten, että edellytykset työttömyyspäivärahan maksamiselle täyttyvät. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa kokoaikaisesti lomautetulle sen jälkeen, kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa yhteensä viisi täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon ajan. Lomautuksen ulkopuolelle esitetään rajattavaksi - luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut (Työsopimuslaki 5 luku 2 ) - määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät, jotka eivät toimi vakinaisen työntekijän sijaisena ((Työsopimuslaki 5 luku 2 ) - määräaikaisessa virkasuhteessa oleva henkilö, jonka virkasuhde on kestänyt alle 6 kk ennen lomautuksen alkamista (KVTES luku VIII 1 1 mom.) - oppisopimussuhteiset, jotka ovat määräaikaisessa työsuhteessa - palkkatuella työllistetyt - vesihuoltolaitoksen vesihuollon kannalta oleellinen henkilöstö - perusturvan ympärivuorokautista hoitoa tarjoavien yksiköiden henkilöstö (mukaan lukien ikäihmisten kotihoito) - terveyskeskuspäivystyksen hoitajat - sivistystoimen päivähoidon ympärivuorokautista ja iltahoitoa tarjoavien ryhmien henkilöstö - erityisluokanopettajat

5 - irtisanottavat viranhaltijat/työntekijät. Yhteistoimintamenettelyssä todettiin, että vapaaehtoisen palkattoman virka-/työvapaan pitämisellä voidaan korvata mahdollinen lomautus. Kahden kalenteriviikon pituinen virka-/työvapaa korvaisi siten kahden viikon lomautuksen. Edellytyksenä virka-/työvapaan pitämiselle on, ettei vapaan ajalta synny sijaiskustannuksia. Palvelutaso saattaa alentua myös lomautusten vaihtoehtona pidettävien virka-/työvapaiden myötä. Toimialojen tulee laatia yksityiskohtaiset lomautussuunnitelmat. Lomautussuunnitelmassa todetaan, mitä työ- tai virkatehtäviä lomautus koskee, miten pitkä lomautusaika on, miten lomautus toteutetaan käytännössä ja miten palvelut toteutetaan lomautusaikana. Riittävän tarkalla lomautussuunnitelmalla varmistetaan, että lakisääteiset palvelut ja viranomaistehtävät voidaan hoitaa lomautuksista huolimatta mahdollisimman pienin vaurioin. Toimialojen operatiivinen johto vastaa työnantajan edustajana siitä, että lomauttamisessa noudatetaan työnantajavelvoitteita sekä voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. Lomautukset tulee suunnitella siten, että asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu. Lomautuksia toteutettaessa tulee ottaa huomioon ao. toimialan palvelutoiminnan luonteeseen liittyvät piirteet, jotta lomautukset voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella ja toimintaa vähiten haittaavalla tavalla. Toimialojen tulee tarpeen mukaan tiedottaa kuntalaisille ja asiakkaille lomautusten vaikutuksista palveluihin ja aukioloaikoihin. Opetushenkilöstön osalta lomautukset tulee toteuttaa niin, että opetusta koskevassa lainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säännöksissä säädetty oikeus perusopetukseen ja lukio-opetukseen sekä ammatilliseen opetukseen voidaan turvata säännöksissä tarkoitetulla tavalla lomautuksista huolimatta. Lomautussuunnittelussa tulee ottaa huomioon oppilaiden oikeuksia koskevat vaatimukset. Opetushenkilöstön lomautukset otetaan huomioon lukuvuosien työsuunnitelmissa (perusopetusasetuksen 9 ). Opetushenkilöstön lomauttaminen voidaan toteuttaa perus- ja lukio-opetuksen osalta osittain virkaehtosopimuksen mukaisina koulutuspäivinä (VESO-päivät), jotka sijoitetaan esimerkiksi syyslomien yhteyteen. Toisen asteen koulutuksen osalta opetusjärjestelyt suunnitellaan siten, että lainsäädännön velvoitteet toteutetaan ja kysymykseen tulevat itsenäisen opiskelun työtavat. Näistä järjestelyistä vastaavat rehtorit työsuunnitelmien yhteydessä. Perusopetus varautuu ylimääräiseen tukiopetukseen lomautusjärjestelyjen vuoksi opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneiden oppilaiden kohdalla. Irtisanottavia koskeva vakanssiliite jaetaan kokouksessa. Vakanssiliite ei niiltä osin, kun mahdolliset irtisanomiset ovat vielä riippuvaisia tulevista luottamushenkilötoimielimissä tehtävistä päätöksistä, sisällä kaikkia sivistystoimen toimialan osana yhteistoimintamenettelyä käsiteltyjä mahdollisia irtisanomisia. Näihin palataan erikseen myöhemmässä vaiheessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

6 Esityslistan liite - Lista irtisanottavista vakanssien haltijoista, liite jaetaan kokouksessa Ehdotus Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää, että 1 irtisanotaan liitteessä olevien vakanssien haltijat (17 henkilöä) ja valtuutetaan toimialajohtajat tai heidän määräämänsä toimittamaan irtisanottaville irtisanomisilmoitukset, 2 irtisanottavilla ei ole työntekovelvoitetta irtisanomisaikana ja heidän kertyneet vuosilomansa maksetaan rahana, 3 Kirkkonummen kunnan henkilöstö, mukaan lukien toimialajohtajat, lomautetaan 14 kalenteripäiväksi vuonna 2014, lomautuksen keston ollessa kuitenkin perusopetuksen ja lukion opettajien osalta 7 kalenteripäivää, kuitenkin siten, että lomautuksen ulkopuolelle rajataan - luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut (Työsopimuslaki 5 luku 2 ) - määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät, jotka eivät toimi vakinaisen työntekijän sijaisena ((Työsopimuslaki 5 luku 2 ) - määräaikaisessa virkasuhteessa oleva henkilö, jonka virkasuhde on kestänyt alle 6 kk ennen lomautuksen alkamista (KVTES luku VIII 1 1 mom.) - oppisopimussuhteiset, jotka ovat määräaikaisessa työsuhteessa - palkkatuella työllistetyt - vesihuoltolaitoksen vesihuollon kannalta oleellinen henkilöstö - perusturvan ympärivuorokautista hoitoa tarjoavien yksiköiden henkilöstö (mukaan lukien ikäihmisten kotihoito) - terveyskeskuspäivystyksen hoitajat - sivistystoimen päivähoidon ympärivuorokautista ja iltahoitoa tarjoavien ryhmien henkilöstö. - erityisluokanopettajat - irtisanottavat viranhaltijat/työntekijät Kunnanjohtajan lomauttaminen käsitellään erillisessä pykälässä, 4 kunkin toimialan toimialajohtaja tai hänen määräämänsä valtuutetaan päättämään lomautusajankohdan ja antamaan lomautusilmoituksen toimialoillaan, 5

7 kunnanjohtaja valtuutetaan päättämään lomautusajankohdan ja antamaan lomautusilmoituksen toimialajohtajien osalta, 6 viranhaltija/työntekijä voi lomautuksen sijaan pitää vuonna 2014 vapaaehtoisesti palkatonta virka-/työvapaata perusteluosassa selostetulla tavalla, tai vaihtaa lomarahoja vapaaksi lomautusta vastaavan säästön verran (JYTY tai lääkärisopimus), 7 pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely Kunnan viranhaltijat ja työntekijät kunnanjohtajaa lukuunottamatta ovat esteellisiä käsittelemään tätä pykälää (hallintolaki 28, intressijäävi). Esteellisinä tämän pykälän ajaksi kokouksesta poistuivat hallintojohtaja, vs. talousjohtaja, henkilöstön edustaja, tiedotuspäällikkö, kunnansihteeri. Kunnanjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälä käsittelyn ajan. Kunnanjohtaja esitteli asian kunnanhallitukselle. Keskustelun aikana I varapuheenjohtaja Ari Harinen ehdotti, että päätösehdotuksen kohta 3 poistetaan kokonaan. II varapuheenjohtaja Pekka M. Sinisalo kannatti Harisen ehdotusta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että I varapuheenjohtaja Harinen on tehnyt muutosehdotuksen. Ehdotusta on kannatettu. Kunnanhallitus ei hyväksynyt ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että ehdotuksista on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Harisen muutosehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanhallitus päättää Harisen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 11 Jaa -ääntä (Adlercreutz, Beck, Grönberg, Hedberg, Isomäki-Reik, Kaurila, Kilappa, Lehtinen, Piironen, Sankalahti, Vahasalo) 2 Ei -ääntä (Harinen, Sinisalo) Kunnanhallitus hyväksyi pohjaehdotuksen.

8 Kunnanhallitus hyväksyi lisättäväksi pöytäkirjaan henkilöstöjärjestöjen puheenvuoron, joka on toimitettu sähköpostilla kunnanhallitukselle ja jonka henkilöstön edustaja esitteli ennen varsinaista kunnanhallituksen kokousta. Puheenvuoro liitetään tämän pykälän liitteeksi. Päätös Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdotuksen mukaisesti. I varapuheenjohtaja Ari Harinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen: "Lomautukset eivät ole se rakenteellinen muutos jolla talouden tasapainottamisohjelmaa viedään vastuullisesti eteenpäin. Lomautukset jäävät suurimmaksi säästötoimenpiteeksi tässä päätöksessä. Ne eivät myöskään kohdistu tasapuolisesti kaikkiin työntekijäryhmiin." Pöytäkirjan liitteet: Kh 2 / , Lista irtisanottavista vakanssien haltijoista Kh 3 / , Henkilöstöjärjestöjen puheenvuoro Tiedoksi Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) 1 Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

- ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus

- ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus MUUTOKSENHAKUPROSESSIT lyhyesti A4, jonka perässä tapaukset tarkemmin: HAO ja KHO taso: Lomauttamista ei ole lainsäädännössä kielletty, joten se ei ole lain vastaista. Viranhaltijan ja työntekijän viranhaltijalaki

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko 18.5.2009 1 (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

1. merimieslaissa (423/78),

1. merimieslaissa (423/78), 1 (14) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA Kauppatieteiden osasto Yritysjuridiikka Kaisa Vauhkonen 0269866 IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA NOTICE ON BASES OF PRODUCITVE AND ECONOMICAL

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille Paikallinen sopiminen kunta-alalla Opas kunnallisille esimiehille Opas kunnallisille esimiehille PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNTA-ALALLA KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2002 Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus

1 Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus NASTOLAN KUNTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 17.10.1994 42 Muutos: Kv 10.12.2001 71 Kv 29.9.2003 40 Kv 12.6.2006 23 Kh 20.1.2014 1 Voimaantulo: 1.2.1994 1.11.1994 1.1.2002 6.11.2003

Lisätiedot

LIITESOPIMUKSET 1.3.2014 28.2.2017 ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS

LIITESOPIMUKSET 1.3.2014 28.2.2017 ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS Ulkomaanliikenteen liitesopimukset 1/83 LIITESOPIMUKSET ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 2/83 Ulkomaanliikenteen liitesopimukset

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot