Hyvinvointilautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointilautakunta"

Transkriptio

1 Hyv. ltk , liite 3 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Toimintakertomus

2 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus Yleistä 1.1. tilaaja-tuottaja -toimintamalli hyvinvointipalveluissa 1.2. hyvinvointilautakunnan kokonaiskatsaus ja talousarvion 2011 toteutuminen 2. Palvelualueittainen tarkastelu: Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna, arvio tavoitteiden toteutumisesta (BSC / asiakas-, prosessit- ja rakenteet, henkilöstö- ja talous), talouden toteutuminen ja toteutunut palvelutilaus 1-12/2011 (ostot omalta tuotannolta ja ostot ulkoa) 2.1. sosiaalipalvelut 2.2. vanhuspalvelut 2.3. terveyspalvelut 2.4. varhaiskasvatuspalvelut 2.5. opetuspalvelut 2.6. kirjastopalvelut 2.7. vapaa-aikapalvelut 2.8. kulttuuripalvelut 3. Hyvinvointilautakunnan tuloslaskelmat 1-12/2011 hyvinvointilautakunnan palvelutilaukset (kooste) hyvinvointilautakunnan tuloslaskelma sisäiset ostot palvelutuotannosta tuoteryhmävertailut (päivähoito-, vanhus-, sosiaali- ja terveyspalvelut) sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden ulkoa ostot sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoa ostot erikoissairaanhoito tuet ja avustukset, sosiaalipalvelut Oheismateriaalina palvelusopimuksen mukaiset palvelutuotannon raportit: palvelutuotannon tuloslaskelmat 1-12/2011 toteutuneet suoritemäärät 1-12/2011

3 1. YLEISTÄ Kiimingin kunnassa on siirrytty tilaaja-tuottaja järjestelmään alkaen. Järjestelmässä organisaatio on jaettu tilaaja- ja tuottajaorganisaatioon, joiden kesken tehtävillä palvelusopimuksilla toimintaa ohjataan. Kullekin palvelualueelle laadittiin toimintavuoden 2011 osalta palvelusopimukset, jotka hyväksyttiin palvelujohtokunnassa ja hyvinvointilautakunnassa Lisäksi laadittiin erilliset palvelusopimukset sivistyspalveluiden osalta kunnan oman tuotannon ulkopuolelta ostettavien palveluntuottajien kanssa (kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut). Palvelusopimuksissa määriteltiin mm. tuotettavat palvelut, niiden hinta, määrä ja laatu sopimuskaudelle Kulunut vuosi oli viimeinen nykymuotoinen toimintavuosi järjestämisvastuun siirtyessä pääosin Oulun kaupungille alkaen. Ainoastaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden osalta järjestämisvastuu säilyy saakka Kiimingin kunnalla. Uusi Oulu aloittaa TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTAMALLI HYVINVOINTIPALVELUISSA Kiimingin kunnan hyvinvointipalvelut ovat toimineet tilaajan osalta alkaen yhdessä prosessissa, joka rakentuu kahdeksasta palvelualueesta: terveys-, sosiaali-, vanhus-, päivähoito-, opetus-, vapaa-aika-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointipalveluissa perusajatuksena on ollut asiakkaan näkökulma elämänkaari- mallia toteuttamalla. Uudella toimintamallilla on pyritty yhä parempaan palveluiden laatuun, tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Voidaan myös todeta, että Kiimingin hyvinvointipalveluiden monialaisella toimintamallilla on ollut paljon annettavaa myös uuden Oulun valmistelussa. Uuden Oulun valmistelu on tapahtunut Kiimingissä tilaajalähtöisesti, palvelutuotannon asiantuntemusta hyödyntäen. Kiimingin kunnan hyvinvointilautakunnan viimeinen täysipainoinen toimintavuosi on edelleen edistänyt palvelutuotantoalueiden ja palvelualueiden välistä yhteistyötä ja kehittämistä asiakkaan tarpeista käsin. Laajamittainen ja toimiva yhteistyö on mahdollistanut hyvät peruspalvelut niukoilla taloudellisilla resursseilla. Kumppanuuteen ja luottamukseen perustunut yhteistyö palvelutuotannon kanssa on ollut toimivaa ja tehokasta. Kaikkien hyvinvointipalveluiden kuuluminen saman lautakunnan alaiseen toimintaan on edesauttanut monialaisten ja kustannustehokkaiden ydinpalvelujen järjestämisessä kuntalaisille. Toimintavuoden 2011 aikana tilaaja- ja tuotanto-organisaatiot ovat säilyttäneet hyvin roolinsa ja keskinäinen yhteistyö sekä luottamus on toiminut hyvin. Tilaaja on määritellyt asiakkuuteen, prosesseihin ja rakenteisiin, henkilöstöön sekä talouteen sovellettavat kriittiset t, arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetason vuodelle Palvelutuotannon tavoitteena on ollut pystyä vastaamaan asetettuihin kriteereihin ja täyttämään tavoitetason niiltä osin, kuin se koskettaa omaa palvelutuotantoa. Palvelutarpeen kasvaessa useilla palvelualueilla suoritemäärät ovat kohonneet yli tehtyjen palvelutilausten ja tilaajalle syntyvät kustannukset ylittävät arvioidun. Tämä tarkastelu täytyy kuitenkin tehdä kunnanhallitustasolla, jossa on arvioitavissa myös palvelutuotannon tulos. Vuoden aikana henkilöstölle tehtiin Kunta10- kysely, johon vastasi 79% kunnan työntekijöistä. Kyselyn tuloksia tarkastellaan vuoden 2011 henkilöstökertomuksessa. Laadunarviointia jatkettiin vanhus-, varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa. Laadun arvioinnin kautta saatuja kokemuksia voidaan pitää erinomaisina ja prosessin edelleen kehittämisen soisi jatkuvan myös uudessa Oulussa. Kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman ja siihen liittyvien päätösten valmistelu ja toimeenpano on tehty saumattomalla yhteistyöllä tilaajan ja palvelutuotannon välillä. Vuoden 2011 alkuun mennessä toimenpide-ohjelman mukaiset päätökset oli valmisteltu sekä toimeenpantu ja ne sisältyivät vuoden 2011 talousarvioon ja lautakunnan käyttösuunnitelmaan HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKONAISKATSAUS JA TALOUSARVION 2011 TOTEUTUMINEN Kuluneen tilikauden toimintaa on leimannut uuden Oulun valmistelutyö ja eri palvelualueiden toimintojen yhteensovittamisen tarpeet uutta Oulua rakennettaessa. On pyritty löytämään uusia toimintatapoja, jakamaan hyviä käytänteitä ja rakentamaan asiakasnäkökulmaa uuteen Ouluun. Sekä tilaajan että palvelutuotannon johtajien työpanosta on merkittävästi suunnattu uuden Oulun toimintojen

4 yhteiseen tarkasteluun ja harmonisoinnin valmisteluun. Toimialojen merkittäviä harmonisointipäätöksiä tehtiin jo vuoden 2011 aikana, mutta osa harmonisointipäätöksistä on sovitusti jätetty vuodelle Hyvinvointilautakunnan tilikauden toteuma on 101,83 % ( ). Sosiaali- ja terveydenhuollon prosessin tulos ilman poistoja tilaajan kokonaisuutena on toteutunut 102,06 %, sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen prosessin 101,57 %. Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksutuotot ovat toteutuneet 111,18 % (sis. lastensuojelun kertaluonteisen jälkilaskutustulon ) ja toimintakulut 102,52 %. Nettoylitys sosiaali- ja terveyspalveluiden prosessissa on 102,06 % ja sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa 101,57 %. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajan ja tuotannon yhteenlasketut maksutuotot ovat toteutuneet noin 6,78 % arvioitua suurempana ja toimintakulut 7,59 % arvioitua suurempana. Hyvinvointilautakunnan toisen osavuosikatsauksien yhteydessä oli nähtävissä, että erikoissairaanhoito tulee ylittymään merkittävästi arvioidusta. Samoin vuodeosastohoidon ja vanhusten asumispalveluiden ylitykset ovat olleet näkyvissä ja ne on aiemmissa osavuosikatsauksissa raportoitu. Alkuperäisen talousarvion ylitykset on raportoitu palvelualueiden myöhemmissä teksteissä. Lautakunta esitti talousarviomuutosta, jonka valtuusto myönsi Talousarviomuutoksen jälkeen lautakunnan talousarvion loppusumma oli Myönnetystä lisärahasta kirjattiin erikoissairaanhoitoon , vuodeosastohoitoon , vanhusten asumispalveluihin ja lastensuojeluun Erikoissairaanhoidon laskutus 1-12/2011 oli ja sairaanhoitopiiriltä saadun kalliinhoidon palautuksen ( ) jälkeen netto Myös perusterveydenhuollon vuodeosaston nettomenot ylittyivät arvioidusta. Toteuma 102,78 % on yli arvioidun. Sosiaalipalveluissa lastensuojelun ylitys on 20,48% ( ), mikä syntyi tilaajalle sekä omien ostojen kasvusta että toiselta kunnalta tulleesta kustannuserästä ( ), josta osa oli vuoden 2010 menoja ja osa vuodelta 2011, mutta kirjautuvat molemmat tähän tilinpäätökseen. Nämä muutokset eivät olleet tiedossa siten, että niihin olisi ollut mahdollista hakea talousarviomuutosta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on huomioitava talousarviomuutoksen (1,5m ) ja SHP:n kalliinhoidon palautuksen ( ) lisäksi ympäristötoimen osalta kuntaan tuleva palautus ( ), joka tuloutetaan kuntaan myöhemmin, eikä se näy vielä lautakunnan tilinpäätösluvuissa. Tilaajalautakuntaan nähden oman tuotannon ostot tarkastelujaksolla toteutuvat euromäärissä palvelusopimuksen mukaisena opetus- kirjasto- vapaa-aikapalveluissa (tot.: opetuspalvelut 100% ( ), kirjastopalvelut 100% ( ) ja vapaa-aikapalvelut 99,59% ( ).) Sen sijaan ylitystä oli vanhuspalveluissa 1,38 %, ( ), terveyspalveluissa 9,4 % ( ), päivähoitopalveluissa 5,47 % (oma tuotanto yhteensä 5,47 % ( ), lasten kotihoidon tuet alitus 3,16%, ) ja sosiaalipalveluissa 22,64 % (tuet ja avustukset 41,21 % ( )). Kulttuuripalvelut toteutuvat palvelusopimuksen mukaisesti, mutta tilaajan menoihin on kirjattu ko. kiinteistöihin kohdistuvia vuokria, mistä syystä toteumaprosentti on kulttuuritoimenhoidon osalta 204,7% ( ) ja OJ- museon hoidon osalta 156,75% ( ). Opetuspalveluiden ulkoisten ostopalveluiden toteumaprosentti on 165% ( ), mitä selittää pääosin muualla koulua käyvien erityisoppilaiden koulumatkakustannusten huomattava kasvu edellisvuodesta ( ). Lisäksi Välikylän pk- koulun tilavuokrasta on kirjattu lautakunnan menoksi opetuspalveluiden osuus ajalta ( ). Tilat on otettu palvelutuotannon käyttöön , josta alkaen sisäinen vuokra on kirjattu opetuspalveluiden palvelutuotannon menoksi. Edellä kuvatusti hyvinvointilautakunnan tilinpäätöksen merkittävin poikkeama talousarvioon 2011 nähden on sisäisissä ostoissa omalta palvelutuotannolta (yht. 103,95%), joka on yhteensä (, josta sosiaalipalvelut , terveyspalvelut ja varhaiskasvatuspalvelut ). Tähän kokonaisuuteen tilaajalla ei ole ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia puuttua, eikä lautakunnan toisen osavuosikatsauksen perusteella ylitys ole ollut ennakoitavissa tilaajalautakunnan tasolla. Palvelujohtokunnan esittämällä palvelutuotannon mahdollisella ylijäämällä tulee kompensoida kunnanhallitustasolla tilinpäätösvaiheessa hyvinvointilautakunnan alijäämää niiltä osin kuin se on syntynyt hyvinvointilautakunnan alaisessa toiminnassa.

5 2. PALVELUALUEITTAINEN TARKASTELU 2.1. SOSIAALIPALVELUT Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Tilaajan kokonaisuus sosiaalipalveluissa on toteutunut tavoitteellisesti varsin hyvin, kuten BSC-taulukosta näkyy. Euromääräisesti tapahtui tilaajan kokonaisuudessa ylitystä 7,3 %. Ulkoa ostojen pientyminen johtuu toisaalta mielenterveystyön asumispalvelujen osalta, jotka alittuivat ainakin osittain kotikuntoutuksen toimintatavan vakiintumisen ansiosta. Toisaalta kehitysvammaisten asumispalvelujen muutos myöhästyi suunnitellusta ja varatulla rahalla katetaan siltä osin ylittynyttä omaa toimintaa. Kehitysvammaisten ryhmäkodin kilpailutuksen ja rakentamisen valmistuminen ja tuotannon siirtyminen yksityiselle tuottajalle myöhästyi suunnitellusta ja ajoittuu vasta v maaliskuuhun, mikä näkyy oman tuotannon ylityksenä ryhmäkodin osalta. Suoralaskutuksena tilaajalle tulleet tuet ja avustukset ovat toinen suuri ylityserä. Lastensuojelun menot lisääntyivät talousarviossa arvioidusta. Uutena toimintamuotona sosiaalipalveluissa on vuoden ajan ollut sosiaalinen työllistäminen, joka siirrettiin kunnanhallituksen alaisuudesta. Kuntalisä palkkatukityöllistämiseen on otettu käyttöön kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Pitkäaikaistyöttömien sekä erityisesti nuorten työttömien elämänhallintaa lisääviä toimia on edelleen tehostettu palveluohjauksen, kuntouttavan työtoiminnan, Sihti-projektin ja monialaisen yhteistyön avulla. Liikkeenluovutusperiaatteella siirtyvälle henkilöstölle sekä myös kehitysvammaisten omaisille on järjestetty Caritaksen kanssa tiedotus- ja keskustelutilaisuudet. Tehdyt sopimukset on tuotu lautakunnalle tiedoksi. Seudullinen sosiaalipäivystys yhteistyönä Nuorten Ystävät - palvelut Oy:n kanssa on käynnistynyt hyvin. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös sosiaalipalvelujen tavoitteiden toteutumista seurattiin uudistetun BSC-tuloskortin mukaisesti. 1. ASIAKAS Laadukkaat peruspalvelut Asiakaslähtöisten Käsittelyaika Toimeentulotuki peruspalveluiden 100% tuottaminen ja turvallinen saavutettavuus Kuntalaisen Huostaanotettujen/ Käsittelyaika (arkipäivää): - toimeentulotuki: enintään 2 - muut enintään 7 - päätös lastensuojeluilmoitusten jatko-toimista enintään 7 - vammaispalvelupäätös enintään 3 kk lastensuojelu 80% vammaispalvelu 100% 0,56%

6 hyvinvointi Asiakastyytyväisyys kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä vastaavanikäisestä väestöstä (%) Aktivoinnin piirissä olevien alle 25-vuotiaiden työmarkkinatukea saavien määrä ja osuus ko. ikäryhmän työttömien määrästä (lkm, %) Kunnan työmarkkinatuki-kusta nnukset Alle 0,7 % alle 18-v. määrästä Kaikki aktivoinnin piirissä Alle 25-v. työmarkkinatukea saavien määrä laskee Kunnan työmarkkinatukikustan nukset vähenee Aktivointitoimet toteutuneet 72:lle alle 25-vuotiaalle Aktivoinnit ovat lisääntyneet Pysynyt samana Ei ole mitattu. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Palvelurakenteita ja prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Päätetyt keskeiset muutokset ja toimenpiteet: toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut Valmistelu edennyt lukuisissa alatyöryhmissä: sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu, toimeentulotuki Kuntalaisten valinnanvapauden edistäminen Kehittämistoimen-p iteet ja arviointi Päätetyt kehittämistoimen-p iteet Toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut kehittämistoimenpiteet Lautakunta on päättänyt yhdistymishallituks esta tulleet järjestämisvastuun siirtymiseen / harmonisointiin liittyvät asiat 3. HENKILÖSTÖ Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun Tehtävien 3-10 pv/v työn Tieto saatavilla edellyttämä vaativuuden mukaan 3/2012 koulutus Työtyytyväisyys Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, Uuden Oulun yhteiset koulutukset) Henkilöstö kysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvon paraneminen 0,2 pisteellä edellisestä vuodesta Poissaolopäivien Kunta10-kysely toteutettu, ei voi verrata aikaisempaan Hyvä henkikyselyyn

7 Työpanos Sairauspoissaolo-p äivien määrä väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi Ilmoitetaan henkilöstötilin-päät öksessä Uuden Oulun valmisteluprosessist a tiedottaminen 4. TALOUS Tuloksekkuus ja vakavaraisuus Henkilöstön tietoisuus Uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Henkilöstö kysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvo > 4,0 Kunta10-kysely Tasapainottamis-o Tehdyt Toimenpiteistä on Toteutettu v hjelman tasapainottamis-toi päätetty ja ne on toteuttaminen menpidepäätök-set toimeenpantu tuotannossa. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Sosiaalipalvelujen oman tuotannon palvelusopimuksen kasvu, palvelujen tuottaminen ja siitä johtuva menojen ylitys on ollut merkittävä. Palvelusopimus on ylittynyt ja tilaus on toteutunut 120,5 % alkuperäiseen verrattuna. Kuntalaisten lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastaaminen on ollut haasteellista palvelutuotannolle. Erityisesti lastensuojelussa ja lastenvalvojan palveluissa palvelutarve on lisääntynyt edellisvuotiseen verrattuna merkittävästi. Lakisääteisissä käsittelyajoissa ei lastensuojelun osalta ole täysin pysytty, tähän on syynä ollut lisääntyneen palvelutarpeen lisäksi kahden sosiaalityöntekijän ajoittainen resurssivaje. Tuet, avustukset ja ostopalvelut ovat toteutuneet 135,20 %. Niissä merkittävin ylitys arvioituun on vammaispalveluissa ja lastensuojelun perhekuntoutuksessa sekä perhehoidossa. Sosiaalisen työllistämisen (kuntouttava työtoiminta, tukityöllistäminen+ kuntalisä) toteuma on 127,5 %. Työmarkkinatukimenoissa toteuma on 123,61 %. Näistä johtuu osa tapahtuneista ylityksistä koska määrärahasiirtoa ( ) kunnanhallitukselta ei tehty. Sosiaalityön tuotemäärät ovat toteutuneet keskimäärin 87 % ja perhetyön käynnit 93 %. Tilaajan tilinpäätöksessä toteuman ylitys on n. 7,3%, kun huomioidaan katteeksi valtuuston myöntämä lisämääräraha, josta on lastensuojeluun kirjattu Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamistoimet olivat osana talousarviota huomioitu. Kaikilta osin ne eivät ole toteutuneet, mikä näkyy menojen ylityksenä. Keskustelu käytiin tuotannon kanssa syksyllä. Osa kasvaneista menoista on lakisääteisiä. Talouden tervehdyttämistoimissa matkojen yhdistämiskeskukseen mukaan pääsy suunnitellusti ja kehitysvammaisten ryhmäkodin liikkeenluovutus ovat siirtyneet. Molemmilla on vaikutusta ylityksiin. Ryhmäkodin ylitys pystytään lähes kokonaan kattamaan tilaajan talousarvioon varatusta palvelutoiminnan ostosta. Kehitysvammaisten ryhmäkotihanke etenee ja toteutuu 3 / Yhteistyö Oulun Matkapalvelukeskuksen kanssa alkaa tammikuussa Toteutunut palvelutilaus

8

9 2.2. VANHUSPALVELUT Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Vanhuspalvelujen kokonaisuus on tilaajan osalta toteutunut kokonaisuutena hyvin. Rakenteelliset ja toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat osittain valtakunnallisesti ohjeistettuja ja talousarviossa hyväksytty, kotona asuvien, valvottuun asumispalveluun ja laitoshoitoon siirtyneiden osalta eivät toteutuneet, mikä on luettavissa BSC- taulukosta. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien yli 75-vuotiaiden määrä on alle tavoitetason. Omalta tuotannolta osto toteutui noin 101%:sti. Ostot muilta tuottajilta kuitenkin ylittyivät: vuodeosaston ostot noin 3% (asiakkaat pääosin vanhuksia) ja asumispalvelujen osto peräti noin 29% talousarviossa arvioidusta. Tämä johtuu siitä, että ikäihmiset eivät koe pärjäävänsä kotona, turvattomuudesta ja siitä, ettei sukulaisia ole osallistumassa hoitoon. Intervallihoito on lisääntynyt omassa tuotannossa noin 14 %, mikä on oikeansuuntainen ja kotihoitoa tukeva toimintatapa. Ennaltaehkäisevät käynnit on tänä vuonna tehty vuotta täyttäville. Kaikille on tarjottu mahdollisuutta joko osallistua ryhmään tai henkilökohtaista käyntiä. Avoin toiminta Senioritalossa on ollut onnistunutta. Rai- toimintakykymittari on kotihoidossa ollut käytössä ja laajenee koko vanhuspalveluihin v Raimittari antaa yksityiskohtaisempaa tietoa toimintakyvystä ja vertailtavuutta koko uudistuvan Oulun osalta. Koko vuotta on leimannut valmistautuminen uuteen Ouluun. Palveluiden ja toimintojen yhdenmukaistamistyötä on tehty koko vuosi ja johtajien työaikaa on käytetty siihen paljon. Tämä työ on ilmeisesti vienyt aikaa perustyön kehittämiseltä. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös vanhuspalvelujen tavoitteiden toteutumista seurattiin uudistetun BSC-tuloskortin mukaisesti. 1. ASIAKAS Laadukkaat peruspalvelut Asiakaslähtöinen Palvelutarpeen Kaikki 75 v. Toteutunut peruspalveluiden arviointiin pääsy täyttäneet 7 vrk:n tuottaminen ja sisällä turvallinen saavutettavuus 5-6 % 8,8% Kuntalaisen hyvinvointi Ikäihmisten määrä: - saa omaishoidon tukea - on säännöllisen kotihoidon piirissä - asuu kotona - asuu tehostetussa palveluasumisessa - on laitoshoidossa % % 5-6 % 3 % 11% 86,7% 9% 4,3% Asiakastyytyväisyys Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvo > 3,7 Kotihoidon asiakkaiden vastausten keskiarvo 4,61 ja omaisten 4,32

10

11 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Palvelurakenteita ja prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Toteutuneet uuden Oulun perustamista koskevat toimenpiteet Päätetyt keskeiset muutokset ja toimenpiteet: toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut Osallistuttu uuden Oulun suunnittelupalaver eihin. Muutokset ja toimenpiteet etenevät v Kuntalaisten valinnanvapauden edistäminen Vaihtoehtoinen palvelutarjonta lisääntyy Asiakastyytyväisyy s tasolla 4 tehty v ja toteutetaan joka toinen vuosi. Kehittämistoimenpi-t eet ja arviointi Päätetyt kehittämistoimenpit eet Toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut kehittämistoimenpit eet Laatuhanke päättynyt 3. HENKILÖSTÖ Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun Tehtävien 3-10 pv/v työn edellyttämä vaativuuden koulutus mukaan Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, uuden Oulun yhteiset koulutukset) Tiedot selviää myöhemmin henkilöstötilinpäät öksessä Uuden Oulun valmisteluprosessista tiedottaminen Työtyytyväisyys Työpanos Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Sairauspoissaolopä ivien määrä (pv/henkilö/vuosi) Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvon paraneminen 0,2 pisteellä edellisestä vuodesta Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi Tuloksen keskiarvo > 4,0 Mitataan koko kunnan kanssa ja ei kyselyä tänä vuonna Henkilöstötilinpäät öksessä Ei erillistä kyselyä. Oulu 10 kysely tehty. 4. TALOUS Tuloksekkuus ja vakavaraisuus Tasapainottamisoh-j Toteutunut elman toteuttaminen Tehdyt tasapainottamistoi menpide-päätökset Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Seurantaraportti tuotetaan valtuustolle.

12 Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Talousarviomäärärähan muutosta saatiin erikoissairaanhoitoon 1,5 m, jota ei kuitenkaan siihen kaikkea tarvittu. Rahalla voidaan nyt kattaa ( ) tilaajan talousarviossa olevaa ja ennakoitua enemmän lisääntynyttä vanhusten asumispalvelujen ja vuodeosastopalvelujen ostoa. Alkuperäiseen talousarvioon verraten asumispalvelut ylittyivät 22%. Vanhuspalvelujen palvelutilaukset ovat toteutuneet 101,4%. Toteumassa näkyy intervallihoidon ylitys kaikissa Jaarankartanon kodeissa. Tästä johtuen pitkäaikaishoito ja pysyvä palveluasuminen on hieman alle tavoitteen. Kehitys on oikean suuntaista. Päivätoimintaa on tuotettu hieman suunniteltua enemmän, samoin säännöllistä kotihoitoa, myös muiden vastaanottokäyntien määrä on toteutunut hieman suunniteltua suurempana. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman päätökset on toteutettu talousarviota tehdessä. Asiakasmaksutulot oli ennakkoon vaikea arvioida tehdystä taulukkomuutoksista johtuen. Ne oli arvioitu talousarviossa alakanttiin ja ne ovat lisääntyneet peräti 15% (n ) lautakuntatasolla ja 5,8% tuotannon tuloissa ( ). Osa kasvusta on asetuksella päätettyjä ja osa aiemmin lautakunnan päätöksellä osana talouden tervehdyttämistoimia. Toteutunut palvelutilaus

13 2.3. TERVEYSPALVELUT Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Terveyspalvelujen kokonaisuus on lautakunnan tasolla toteutunut hyvin, kun huomioidaan ennakoitu erikoissairaanhoidon kasvu ja siihen anottu talousarvion muutos 1,5 m. Lisämäärärahaa anottiin osittain kattamaan muutakin näkyvissä olevaa ylitystä, mutta se kohdennettiin anomisvaiheessa näkyvissä olevaan erikoissairaanhoidon toteutumaan. Lisämäärärahasta kului erikoissairaanhoitoon kalliin hoidon palautuksen ( ) jälkeen ja loppu kirjattiin kattamaan mm. lisääntyneitä vuodeosastomenoja. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin, kuten BSC-taulukko näyttää. Kotikuntoutus vakiinnutettiin omaksi toiminnaksi palvelusopimuksen ulkopuolisena toimena ja se osoittautui onnistuneeksi. Menot vähenivät mielenterveyden asumispalveluissa, joka osittain johtuu uudesta toimintatavasta ja osittain vuosivaihtelusta. Valo hanke onnistui Kiimingin osalta hyvin: terveysasemaan Kiiminkiin vaihtajia oli noin 90. Terveyspalveluiden oma palvelutuotanto on pystynyt vastaamaan hyvin palvelutarpeeseen (toteuma 109,4 %). Terveysneuvonnan osalta tuotemäärissä näkyy asetuksen mukaisten tarkastusten määrän huomattava kasvu. Suun terveydenhuollossa on ajoittain ollut vaikeuksia pysyä hoitotakuun rajoissa palvelutarpeen kasvaessa ja henkilöstövajeen vuoksi. Ryhmätoimintaa on pystytty toteuttamaan arvioitua enemmän kansansairauksien ehkäisyssä ja tupakasta vieroittamisessa. Alueellisen apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistyttyä ja apuvälinepalveluiden määrän vähennyttyä kuntoutuksessa on lisätty kuntoneuvolan vastaanottoa ja diagnoosipohjaisia ryhmiä. Kotikuntoutuksen piirissä olevien asiakkaiden määrä on ollut keskimäärin 15 asiakasta. Toiminta on osoittanut vaikuttavuutensa. Sairaalahoidosta tai asumispalveluissa olleita asiakkaita on pystytty tukemaan kotiin. Asiakkaan valinnan vapaus VALO- hankkeen myötä on toteutunut. Kapitaatioperusteista kustannuskorvausta Kiiminki sai 6758 (netto). Asiakkaiden terveysasemavaihdot Kiimingin ja Oulun välillä eivät merkittävästi vaikuttaneet palvelutuotantoon. Kiimingin valintaan ovat vaikuttaneet ensisijaisesti asiakkaan aikaisemmin saama hyvä palvelu ja kokemus henkilökunnan hyvästä palvelusta ja ammattitaidosta. Suun terveydenhuollossa asiakkaan palveluprosessin laatua parannettiin röntgenkuvauksen digitalisoinnilla. Terveyskeskuksen laajennus ja peruskorjaus aloitettiin ja etenee suunnitellusti. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös terveyspalvelujen tavoitteiden toteutumista seurattiin uudistetun BSC-tuloskortin mukaisesti. 1. ASIAKAS Laadukkaat peruspalvelut Asiakaslähtöisten Hoidon tarpeen arvio Hoidon tarpeen arvio Toteutuu peruspalveluiden kiireellisissä 3 arkipäivässä yhteydenottopäivän tuottaminen ja tapauksissa ä turvallinen (hoitotakuuajat) saavutettavuus Hoidon järjestämisaika kiireettömissä tapauksissa - suun terv.huolto 6 kk - muut 3 kk -tavoitetaso alle Toteutunut suun terveydenhuollossa ajoittain. Hoitojono keskimäärin 6 kk. Lääkärin vastaanottotoiminn

14 Kuntalaisen hyvinvointi Asiakastyytyväisyys Päivystyskäyntien (Osyp) osuus lääkäreiden vastaan-ottokäynneist ä Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) 15%. Tuloksen keskiarvo > 3,7 assa päivän sisällä. - päivystyskäyntien osuus 12,4 %. Toteutunut, tulos 3,8. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Palvelurakenteita ja -prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Päätetyt keskeiset muutokset ja toimenpiteet: toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut Kehittämistoimenpiteet ja arviointi Toteutuneet kehittämistoimen-pit eet Päätösten 100 % toimeenpano annetun aikataulun mukaisesti Valmistelu edennyt seuraavissa työryhmissä: hyve-tiimi, henkilöstötyöryhmä, terveyspalvelut, avoterveydenhuolt o, ennaltaehkäisevä työ, kuntoutus, suun terv.huolto Uuden Oulun aikataulun mukaisesti. Kuntalaisten valinnanvapauden edistäminen Toteutunut. Kiimingin terveysaseman nettomuutos on +27 asiakasta. 3. HENKILÖSTÖ Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun Tehtävien Koulutuspäivien 3-10 pv/v työn Tiedot saatavissa edellyttämä lukumäärä vaativuuden mukaan 3/2012. koulutus Työtyytyväisyys Työpanos Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Sairauspoissaolo-päi vien määrä (pv/henkilö/vuosi) Tuloksen keskiarvon paraneminen 0,2 pisteellä edellisestä vuodesta Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi Kunta10- kysely toteutettu, mutta se ei ole verrattavissa Hyvä Henki-pisteytyksee n. Ilmoitetaan henkilöstötilinpäätö ksessä.

15 Uuden Oulun valmisteluprosessista tiedottaminen Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvo > 4 Kunta10- kysely toteutettu, mutta se ei ole verrattavissa Hyvä Henki-pisteytyksee n. 4. TALOUS Tuloksekkuus ja vakavaraisuus Tasapainottamisoh Tehdyt -jelman tasapainottamis-toi toteuttami-nen menpidepäätök-set Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Seurantaraportti tuotetaan valtuustolle. Tasapainottamis-o hjelman sisältämät toimenpiteet on valmisteltu, toimeenpantu. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Tilaajan alkuperäisen talousarvion ylitykset: erikoissairaanhoito alkuperäiseen talousarvioon verraten 12,8% ja vuodeosastohoito (2,8%), joka pystytään kattamaan erikoissairaanhoitoon pyydetyn lisämäärärahan avulla. Tiedossa oli, ettei kaikkea haettua määrärahaa tarvita erikoissairaanhoitoon, mutta kun kalliinhoidon tasauksen palautussummaa ( ) ei pysty etukäteen arvioimaan, anottiin lisäraha silloin tiedossa olleelle koko ylityssummalle. Nyt ylijäävällä katetaan muuta terveyspalvelun ylitystä (vuodeosastohoito ). Ympäristöterveydenhuollon ylityksestä tullaan osa tulouttamaan sosiaali- ja terveydenhuollolle (noin koko ympäristötoimen osalta), joka palautetaan kunnalle myöhemmin keväällä Oman tuotannon palvelutilaus on ylittynyt ja toteutunut 109,4 %. Toteutuneet tuotemäärät poikkeavat eniten terveysneuvonnassa, jossa ennalta ehkäisevän työn asetuksen mukaisen toiminnan edellyttämien tuotemäärien arviointi on ollut haasteellista lääkärin laaja-alaisten tarkastusten ja muiden määräaikaistarkastusten osalta. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnassa henkilöstöresurssit ovat olleet hyvät ja palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan hoitajien ja lääkäreiden vastaanottojen osalta suunniteltua enemmän. Kuntoutuksessa apuvälinepalveluita on toteutunut vain 26,7 %, koska huomattava osa palveluista on siirtynyt Alueelliseen Apuvälinekeskukseen. Puheterapeuttisen tutkimuksen budjetoitu määrä on virheellinen. Alihankintana toteutetut ostopalvelut ovat ylittyneet (noin ). Mielenterveystyön kotikuntoutustoiminta on ostettu palvelutilauksen ulkopuolisena. Tilaaja korvasi kulut kokonaisuudessaan koska sitä ei huomioitu talousarviossa, mutta toimintatavan muutos oli taloudellisesti perusteltu ja säästöä saatiin asumispalvelujen ostossa. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelma on toteutettu suunnitellulla tavalla osana talousarviota. Toteutunut palvelutilaus

16

17 2.4. VARHAISKASVATUSPALVELUT Lautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Arvio varhaiskasvatuspalvelujen kokonaistilanteesta Tilaajalautakunnan kokonaisuuden osalta varhaiskasvatuspalvelut kasvoivat jälleen voimakkaasti. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin, kuten BSC- taulukko kertoo. Lastenhoidon tuet alittuivat noin Yksityiset päiväkodit vastasivat osaltaan kysynnän kasvuun. Yksityiselle siirtyi hyvätuloisia perheitä, mikä heijastui asiakasmaksutulojen odotettua vähäisempänä (n ) kasvuna. Varhaiskasvatuspalveluissa tapahtui vuoden aikana merkittäviä palvelurakenteen muutoksia: Honkimaan päiväkoti siirtyi ostopalveluyrittäjältä kunnan omalle tuotannolle. Päiväkoti Tuokkosen peruskorjaus ja laajennus sekä päiväkoti Pikku-Tuokkosen lakkautus aiheuttivat muutoksia sekä lapsiryhmien ja henkilöstöresurssien järjestelyihin että tilojen varusteluun. Muutos sujui sekä asiakkaiden että henkilöstön osalta suunnitellusti. Päivähoito on lakisääteinen, subjektiivinen oikeus. Oman tuotannon palvelusopimus ylittyi 5,5%. Lisähenkilöstöä palkattiin kahteen päiväkotiin sekä perhepäivähoitoon yhteistyössä tilaajan kanssa. Välikylän päiväkodissa lisäryhmä toimi koko vuoden. Välikylän yksikössä aloitettiin elokuusta alkaen ensimmäisen vuosiluokan ja esiopetusryhmän joustavan esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminta. Laadun itsearviointia jatkettiin laatuhankkeen aikana sovitulla tavalla: päivähoidon johtamisen vahvistaminen ja varhaiskasvatus-suunnitelmien päivitys sekä suunnitelma- ja keskustelulomakkeiden kehittäminen, joissa onnistuttiin tavoitteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus oli omalta osaltaan mukana oppimisen tuen käsikirjan ja esiopetussuunnitelman päivittämisen valmistelussa yhdessä opetuspalveluiden kanssa. Elokuun alussa tuli voimaan omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien uusi työaikalaki. Se lisäsi ohjauksesta vastaavien henkilöiden hallinnollisia tehtäviä. Uuden Oulun valmistelutyöryhmiin osallistuttiin aktiivisesti. Osa varhaiskasvatuspalveluiden harmonisointipäätöksistä saatiin vuoden vaihteeseen mennessä yhdistymishallituksen kautta lautakunnalle päätettäväksi. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas-, prosessit- ja rakenteet, henkilöstö- ja talous) 1. ASIAKAS Laadukkaat peruspalvelut Asiakaslähtöisten perus-palveluide n tuottaminen ja turvallinen saavutettavuus Palvelurakenne Palvelurakenne-selvit yksen 2010 mukaiset toimen-piteet vuodelle 2011 Toteutui: Honkimaan pk aloitti omana toimintana 1.7., pk Tuokkosen laajennus ja Pikku-Tuokkosen lakkautus 1.7.alkaen) Päivähoitopaikkojen riittävyys Päivähoitopaikka säädettyjen määräaikojen puitteissa. Tavoite toteutui 100%, mutta jouduttu perustamaan 1/2011 alkaen lisäryhmiä ja pph -hoitopaikkoja.

18 Eri hoitomuotojen tarjonta vastaa kysyntää Tavoite toteutunut noin 90 %, päiväkotipaikoista on kausiluontoisesti suurempi kysyntä kuin voidaan tarjota. Kuntalaisen hyvinvointi Asiakastyyty-väis yys Varhaiskasvatus-suun nitelmien laadinta ja seuranta Asiakkaan toiveet hoitomuotoa valittaessa Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Suunnitelmat laaditaan kaikille väh. 6 kk ph-paikkaa käyttäville 100 % ja niiden toteutumista seurataan vuosittain. Toiveen mukainen hoitomuoto toteutuu väh. 90 % Tuloksen keskiarvo 4 Tavoite toteutunut 100% Tavoite toteutunut noin 90 % Kyselyä ei ole tehty vuonna 2011, edellinen kysely syksyllä 2010: Ka 4,02 palvelujärjestelmä ja 4.47 lapsen hoitopaikka 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Palvelurakenteita ja prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tulokselli-suuden lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Kuntalaisten valinnanvapauden edistäminen Kehittämistoi-menp iteet ja arviointi Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Vaihtoehtoinen palvelutarjonta Toteutuneet kehittämistoimen-pit eet Nykytila-analyysi Palvelurakenne-selvit yksen 2010 mukaiset toimenpiteet toteutuvat v.2011 Palvelurakenneselvi-t yksen 2010 mukaiset toimenpiteet v.2011 Päätetyt keskeiset muutokset ja toimenpiteet: toteutetaan v:lle aikataulutetut Palvelurakenneselvitys ja Kiimingin hyvät käytännöt ovat mukana uuden Oulun valmistelu-työryhmi ssä. Kuntalaisella on mahdollisuus valita joko kunnan päivähoito tai yksityinen päivähoito. Laadun itsearviointia ja valittujen kehittämiskohteide n toteutaminen suunnitellusti; kohteena mm. johtamisjärjestelmä ja Kuntavasun päivitys.

19 3. HENKILÖSTÖ Suunnitelmallinen henkilös-töpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun Tehtävien edellyttämä koulutus Työpanos Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, uuden Oulun yhteiset koulutukset) Sairauspoissaolo päivien määrä (pv/henkilö/vuosi) 3-10 koulutuspv/vuosi, työn vaativuuden mukaan Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi Toteutuneet koulutuspäivät keskiarvo 2,23pv/ hlö Poissaoloja seurataan koko kunnan henkilöstö-kertomu ksessa. Henkilöstökertomu s valmistuu keväällä Uuden Oulun valmistelu-prosessista tiedottaminen Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutos-prosessista Asian käsittely henkilöstö-kokou ksissa Säännöllinen käsittely Siva-joryssa ja varhaiskasva-tuksen työryhmissä ja henkilöstö-kokouksis sa Tiedotus ja asioiden käsittely toteutunut säännöllisesti. Varhaiskasvatukse n 2 omaa tiedotustilaisuutta järjestetty koko henkilöstölle. 4. TALOUS Tuloksekkuus ja vakavaraisuus Tasapainotta-misohj elman toteuttaminen Tehdyt tasapainottamis-t oimenpidepäätök set Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Seurantaraportti tuotetaan valtuustolle. Toimenpiteet on toteutettu ohjelman mukaisesti. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Palvelutilaus toteutui tilaajan kokonaisuutena 103,7 %. Kunnan omassa tuotannossa toteuma oli 105,5 %. Hoitopäiviä tuotettiin yhteensä , mikä on hoitopäivää arvioitua enemmän (lisäryhmien toiminta, jatketun aukiolon ja ympärivuorokautisen päivähoidon tarpeen kasvu). Perhepäivähoidossa hoitopäiviä kertyi noin 760 päivää arvioitua vähemmän (työaikalaki). Oman tuotannon päivähoito toteutui talouden osalta alijäämäisenä. Asiakasmaksutuotot jäivät 6 % alle arvioidun, henkilöstökulut ylittyivät 6,4 % arvioidusta. Ylitys johtui tuotettujen palvelujen aiheuttamasta lisäyksestä. Asiakasmaksutulojen pienempi kertymä johtuu toisaalta tehtyyn maksutulon määräävän taulukon tarkistukseen toisaalta osittain siitä, että hyvätuloisia on siirtynyt yksityiseen päivähoitoon.

20 Kaikki varhaiskasvatuspalveluiden oman toiminnan kulut huomioiden (mukaan lukien esiopetus, erityispäivähoito ja hallinnolliset kulut) toteutuneen hoitopäivän keskimääräiseksi bruttokustannukseksi muodostui 67,86. Vuonna 2010 vastaava hoitopäivän bruttokustannus oli 67,50 (muutos noin + 0,5%). Vuonna 2011 keskimääräinen asiakasmaksu hoitopäivää kohti oli 9,86, kun vuonna 2010 se oli 10,22. Asiakasmaksujen väheneminen johtui osittain ylintä maksua maksavien siirtymisestä yksityisiin päiväkoteihin syksyllä 2010 ja osittain elokuun alussa 2010 tehdyistä maksujen tulorajojen indeksitarkistuksesta, joissa molemmista vaikutus kohdistui nyt koko vuodelle. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet varhaiskasvatuksen osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon, palvelusopimukseen ja lautakunnan käyttösuunnitelmaan. Talouden tasa-painottamisohjelma on toteutettu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti ja tarvittavat päätökset ja toimenpiteet on tehty. Toteutunut palvelutilaus

21 2.5. OPETUSPALVELUT Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Opetuspalveluiden keskeisenä haasteena on laadukkaan perus- ja lukio-opetuksen toteuttaminen yhä kiristyvässä kuntataloudessa. Tilaajalautakuntaan nähden oman tuotannon ostot tarkastelujaksolla toteutuvat euromäärissä palvelusopimuksen mukaisesti. Oma palvelutuotanto on toteutunut ajalla opetuspalveluiden tuloslaskelman mukaan noin ylijäämäisenä. Oman tuotannon tilikauden tulokseen ovat vaikuttaneet merkittävästi saadut avustukset ( ), jotka käytettiin osittain ko. tilikaudella. Tilaajan ostopalvelut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla 165%:sti ( ), mitä selittää lisääntyneet muualla koulua käyvien lasten koulukuljetuskustannukset ( ). Lisäksi tilaajalta laskutettiin Välikylän pk- koulun tilavuokra ( ) ajalta Johtavien viranhaltijoiden työtä on sävyttänyt merkittävässä määrin uuden Oulun valmisteluun liittyvät tehtävät. Uuden Oulun valmisteluun liittyvä tiedottaminen henkilöstölle on ollut säännöllistä. Uuden Oulun perusopetuksen ja lukio-opetuksen rehtorikokoukset ovat loppuvuonna vakiinnuttaneet paikkansa säännöllisinä kokoontumisina. Oppimisen tuen strategian mukaista erityisopetusta annetaan lähikouluilla ja toiminnan vaatimaa henkilöstön täydennyskoulutusta toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämistä jatketaan samoin kuin joustavan perusopetuksen käytänteitä yläluokilla. Lisäopetusta on järjestetty sekä Laivakankaan että Jokirannan kouluissa. Koulukuraattoritoiminta on vakiintunut tehdyn rekrytoinnin myötä. Kehittämishankkeiden avulla on tuettu koulujen kerhotoimintaa ja oppilaanohjauksen osa-alueita. Koulujen itsearvioinnin tulosten pohjalta Kiimingin kouluissa laadittiin koulujen hyvinvointisuunnitelmat, joilla parannetaan kunkin kouluyhteisön viihtyvyyttä. Laadunarviointi on vakiintumassa osaksi arkipäivän koulutyötä. OKM:n perusopetusryhmien ryhmäkoon pienentämiseen tarkoitetun erityisavustuksen avulla on perustettu uusia opetusryhmiä ja tuettu uusia opetuksen toteuttamistapoja. Kouluturvallisuuteen liittyen turvallisuussuunnitelmat on käyty läpi kaikilla kouluilla ja koulukiusaamistapauksiin on pyritty puuttumaan välittömästi. Useat kouluyksiköt ovat lisäksi mukana eri kehittämisohjelmissa mm. KIVA- kouluhankkeessa. Kiimingin Kulttuuriopetussuunnitelma valmistui joulukuussa ja Yrittäjyyskasvatuksen ops- luonnos valmistui Kiimingin osalta kuluneena toimintavuonna ja sitä pyritään edelleen kehittämään yhteistyössä mm. Oulun opetustoimen kanssa huomioiden uuden Oulun yrittäjyyskasvatustarpeet. Opetuspalveluiden investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös opetuspalvelujen tavoitteiden toteutumista seurattiin uudistetun BSC-tuloskortin mukaisesti. 1. ASIAKAS Laadukkaat peruspalvelut Asiakaslähtöisten Palvelurakenne Palvelurakenneselvityksen Palveluverkossa ei peruspalveluiden 2010 muutoksia 2011 tuottaminen ja mukaiset toimenpiteet turvallinen (2011) saavutettavuus Oppimistulokset Keskiarvo vähintään Oulun läänin keskita-soa (englanti/ruotsi) Englanti, 9 lk: tavoite ylitettiin (Kiimingin ka. 72,9, Pohjois-Suomen ka. 66,3). Ruotsi, 9 lk: tavoite ylitettiin (Kiimingin ka.

22 66,9, Pohjois-Suomen ka. 63,8). Kuntalaisen hyvinvointi Toisen asteen oppilaitoksessa aloittaneet / edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneet Turvallisuus ja koulukiusaaminen Keskiarvo vähintään valtakunnan keskita-soa (matematiikka) 100 % peruskoulun päättäneistä aloittaa opiskelun toisen asteen oppilaitoksessa / < 3,2 % keskeyttää opintonsa ensimmäisen vuoden aikana (negatiiviset keskeyttäjät) Kiusaamisen ehkäi-semisen koulukoh-taiset suunnitelmat toteutuvat / Kiva-kouluhankkeet, koulukiusaamisiin puututaan 100%:sti Matematiikka 6 lk: tavoitetta ei aivan täytetty (Kiimingin ka. 7-, valtakunnallinen ka. 7) Matematiikka 9 lk: tavoite täytettiin (Kiimingin ka. 7-, valtakunnallinen ka. 6+). 96,1 % peruskoulun päättäneistä on aloittanut opiskelun toisen asteen oppilaitoksessa (lisäopetuksessa 7). Mahdollisten keskeyttäneiden tarkkaa määrää ei opetuspalveluissa ole saatu tiedusteluista huolimatta. Koulukohtaisia suunnitelmia toteutetaan. Tietoon tulleisiin koulukiusaamistapauk siin on puututtu 100 %:sti. Turvallisuussuunnitel ma käydään läpi kai-kissa yksiköissä joka syksy Turvallisuussuunni-tel mat on käsitelty ja tarkistettu kaikilla kouluilla syyslukukauden aikana.

23

24 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Palvelurakenteita ja -prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Nykytila-analyysi palvelurakenneselvity ksen 2010 mukaiset toimenpiteet (2011) Kehittämistoimen-p iteet ja arviointi Toteutuneet kehittämistoimenpit eet Kts. keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudelle Kiimingin opetuspalveluiden hyvät käytännöt ja hyväksytty palvelu-rakennesel vitys on nivottu osaksi uuden Oulun valmistelutyötä. Joustavan esi- ja alkuopetuksen ja joustavan perusopetuksen ryhmät toimivat Kiiminkijoen ja Jäälin kouluissa. JoPo- ryhmät toimivat Laiva-kankaan ja Jokiran-nan kouluilla. Opetussuunnitelma työn valmistelu on aloitettu. Uuden Oulun perusopetuksen ja lukiopalveluiden kehittämiseen osallistutaan aktiivisesti. Opetustoimen hankkeet etenevät suunnitellusti. 3. HENKILÖSTÖ Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun Tehtävien 3-8 koulutuspäivää / Ka. 3,7 edellyttä-mä vuosi, työn koulutus-päivää/ koulutus vaativuuden mukaan henkilö. Työpanos Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, uuden oulun yhteiset koulutukset) Sairauspoissaolo päivien määrä (pv/henkilö/vuosi) Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi Sairauspoissaolot raportoidaan kunnan henkilöstökertomuk sessa, joka valmistuu keväällä 2012.

25 Uuden Oulun valmisteluprosessista tiedottaminen Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Asian käsittely henkilöstö-kokou ksissa Säännöllinen käsittely Siva-joryssa, rehtori-kokouksissa ja koulujen henkilöstö-kokouksis sa Uuden Oulun valmistelua on käsitelty kaikissa vuoden 2011 Sivajoryn kokouksissa ja rehtorikokouksissa sekä säännöllisesti koulujen henkilöstökokouksi ssa. 4. TALOUS Tuloksekkuus ja vakavaraisuus Tasapainottamisoh-j elman toteuttaminen Tehdyt tasapai-nottamist oimen-pidepäätö kset Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Seurantaraportti tuotetaan valtuustolle. Päätettyjen tasapainottamis-toi menpiteiden toteuttamista jatketaan. Mm. opetustuntimäärän pienentämisen vaikutus jatkuu lukuvuonna Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Opetuspalveluiden palvelutilaus omalta tuotannolta on toteutunut arvioidusti. Opetuspalveluiden ulkoisten ostopalveluiden ylitys selittyy pääosin muualla koulua käyvien erityisoppilaiden koulumatkakustannusten huomattavasta noususta ( ). Oppilashuollon osalta ei laskutusta kohdistunut vuoteen Tilaajan muuhun opetukseen kohdistuvat tulot ja menot muodostuvat kotikuntakorvaustulojen ja menojen netosta. Clearing- järjestelmän mukaisia kotikuntakorvausmenoja oli hieman arvioitua enemmän (netto ) Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet opetuspalveluiden osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon, palvelusopimukseen ja lautakunnan käyttösuunnitelmaan. Talouden tasa-painottamisohjelma on toteutettu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti ja tarvittavat päätökset ja toimenpiteet on tehty. Toteutunut palvelutilaus Koko vuoden palvelutilaus toteutui arvioidusti. Omassa tuotannossa koulukuljetusmenot ylittyvät kuljetusten kustannustason nousun vuoksi. Koulunkäyntiavustajien määrän vähentämisessä ei palvelutuotannossa päästy tavoitteeseen tuen tarpeen kasvun johdosta ja tehokkaasta koordinoinnista huolimatta.

26 2.6. KIRJASTOPALVELUT Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Kirjastopalveluissa on toteutettu palvelusopimuksen tavoitteita järjestämällä lainaustoimintaa sekä tapahtumia, tilaisuuksia ja näyttelyjä. Aukioloaikojen määrää viime vuodesta lisättiin. Yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa on tiivistetty ja kouluja tiedotettu Netlibris- lukudiplomikirjojen saatavuudesta. Oma palvelutuotanto on toteutunut ajalla lautakuntaan nähden arvioidun mukaisesti ja palvelutuotanto toteutui kirjastopalveluiden tuloslaskelman mukaan noin ylijäämäisenä. Johtavien viranhaltijoiden työtä on sävyttänyt merkittävässä määrin uuden Oulun valmisteluun liittyvät tehtävät ja kirjaston henkilöstö on osallistunut aktiivisesti Uuden Oulun kirjastopalveluiden eri valmistelutyöryhmiin. Kirjastopalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä Oulun kaupungille , tehtiin syksyllä 2011 merkittävä määrä kirjastopalveluiden harmonisointityöstä ja uuden Oulun aluekirjastomallia valmisteltiin käytännön toteutukseen. Outi-kirjastojen yhteistyötä jatkettiin ja kirjaston oma toiminta jatkui vilkkaana edellisvuosien tapaan. Kirjaston asiakastyytyväisyydestä järjestetyn kyselyn perusteella asiakastyytyväisyys on hyvä. Vastausten keskiarvo oli 3,9 (tavoite 3,7). Kyselyn vastaukset tullaan ottamaan huomioon toiminnan kehittämisessä. Tavoitteiden toteutuminen jäi hieman palvelutilauksen toteutumasta kokonaislainauksen osalta, fyysiset käynnit säilyivät lähes ennallaan. Fyysiset kirjastokäynnit olivat lähes edellisvuoden tasolla (-0,27 %) ja lainausmäärät laskivat hieman (- 8 %). Koulujen ja päiväkotikäyntien määrä on kasvanut 4 %. Satutuokioiden osallistujamäärät ovat olleet hieman edellisvuotta pienemmät. Tilojen käyttötehokkuutta on parannettu järjestämällä paremmat taidenäyttelytilat pääkirjastoon. Tavoitteiden toteutuminen (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös kirjastopalvelujen tavoitteiden toteutumista seurattiin uudistetun BSC-tuloskortin mukaisesti. 1. ASIAKAS

27 Laadukkaat peruspalvelut Asiakaslähtöisten Palvelurakenne Kirjastoselvityksen Valmistelu etenee peruspalveluiden 2010 mukainen hyvin. Uuden tuottaminen ja palvelurakenteen Oulun turvallinen kehittäminen aluekirjastomallima saavutettavuus llin organisointi on käynnissä ja palvelurakenneselv itys on saatu sisällytettyä siihen Kokonaislainaus Fyysiset käynnit Kokoelmien määrä ja laatu Väh. v taso Väh. v taso Kirjaa/as. > 7,40 Lainaus laskenut - 8 %. Fyysiset käynnit laskeneet 0,27 % Kirja-aineistot/asuk as 7,31 Lainan hinta Keskiarvo alle Oulun läänin keskitason 2,04 eur (maakunta 2,61 eur). Kuntalaisen hyvinvointi Aukioloajat Vähintään vuoden 2010 taso Vuoden 2010 taso ylitetty Asiakastyytyväi-sy ys Kirjaston tapahtumat ja tilaisuudet, aineiston esilletuonti (näyttelyä/kk) Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Koulujen ja päiväkotien käyntien määrä lisääntyy > 2 % > 3,0 Tuloksen keskiarvo > 3,7 Ryhmäkäyntien määrä 4% enemmän, osallistujien määrä laskenut. Näyttelyjä 3,25/kk/kirjasto Asiakaskyselyt tulosten ka. 3,9 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Palvelurakenteita ja -prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Nykytila-analyysi Kirjastoselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet (2011) Uuden Oulun työryhmien työskentelyyn osallistuttu aktiivisesti Kehittämistoimenpi teet ja arviointi Toteutuneet kehittämistoimenpitee t Kts. keskeiset muu-tokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Pääkirjaston tilojen käyttötehokkuutta lisätty/ paremmat taidenäyttelytilat 3. HENKILÖSTÖ

28 Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun Tehtävien edellyttä-mä koulutus Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, uuden Oulun yhteiset 2 pv/henkilötyövuosi Totetunut 2,5 pv/ htv koulutukset) Työtyytyväisyys Työpanos Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Sairauspoissaolo-pä ivien määrä (pv/henkilö/vuosi) Tuloksen keskiarvo > 4,0 Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi Kunta10- kysely toteutettu, mutta se ei ole verrattavissa Hyvä Henki-pisteytyksee n. Sairauspoissaolot raportoidaan kunnan henkilöstökertomuk sessa, joka valmistuu keväällä Uuden Oulun valmisteluprosessi sta tiedottaminen Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Uuden Oulun valmistelua on käsitelty henkilöstökokouksi ssa 4. TALOUS Tuloksekkuus ja vakavaraisuus Tasapainottamisoh-j elman toteuttaminen Tehdyt tasapainot-tamistoi menpide-päätökset Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Seurantaraportti tuotetaan valtuustolle. Talouden tasapainottamisohj elma on toimeenpantu tuotannossa Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Kirjastopalveluiden palvelutilaus omalta tuotannolta on toteutunut arvioidusti. Jäälin kirjasto pidettiin suljettuna henkilökunnan virkistyspäivänä sekä kesällä vuosilomien toteuttamiseksi. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet kirjastopalveluiden osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon, palvelusopimukseen ja lautakunnan käyttösuunnitelmaan. Talouden tasa-painottamisohjelma on toteutettu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti ja tarvittavat päätökset ja toimenpiteet on tehty. Toteutunut palvelutilaus

29

30 2.7. VAPAA-AIKAPALVELUT Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Kiimingin vapaa-aikapalveluiden toiminta on jatkunut vilkkaana edellisvuosien tapaan. Oma palvelutuotanto toteutui tilaajalautakuntaan nähden ajalla lähes arvioidun mukaisesti 99,59% ( ) ja vapaa-aikapalveluiden palvelutuotanto tuloslaskelman mukaan noin alijäämäisenä. Johtavien viranhaltijoiden työtä on sävyttänyt merkittävässä määrin uuden Oulun valmisteluun liittyvät tehtävät. Vapaa-aikapalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä Oulun kaupungille , tehtiin syksyllä 2011 merkittävä määrä vapaa-aikapalveluiden harmonisointityötä. Uuden Oulun valmisteluun liittyvä tiedottaminen henkilöstölle on ollut säännöllistä. Vuoden 2011 aikana liikuntapalvelut järjesti 19 tapahtumaa, joihin osallistui henkilöä. Osallistujia oli 224 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna (Kunnassa järjestetyt Koululiikuntaliiton Oulun piirin hiihdot nostivat osallistujien määrää vuonna 2010). Liikuntapalvelut osallistui edellisten vuosien tapaan kylien talvija kesätapahtumien järjestelyihin. Lasten ja koululaisten uimakoulut järjestettiin kesällä Vesi-Jatulissa Haukiputaalla. Erityisryhmien liikunnanohjaaja aloitti tehtävänsä alkaen. Erityisryhmien liikunnanohjaaja on toiminut aktiivisesti ja järjestänyt liikuntatapahtumia kuntalaisille yhdessä eri toimijoiden kanssa. Nuorisopalveluissa on tehty paikallista ja seudullista yhteistyötä kerhojen, tapahtumien ja leirien järjestelyissä lapsille ja nuorille. Sykkeen nuorisotilassa toimii musiikin harjoittelutila. Kesäleirit järjestettiin yhteistyössä Oulun seudun setlementti ry:n sekä Haukiputaan nuorisotoimen kanssa. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelupisteet ovat toimineet nuorisotaloilla. Nuoriso- ja erityisnuorisotyö on ollut vahvasti mukana eri hankkeissa, joilla on pyritty ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Kiimingin monialaisen viranomaisyhteistyön toimintamalli toimii hyvin. Maaliskuussa järjestettiin jo perinteinen seudullinen nuorisotoimijoiden seminaari Kiimingissä. Lakisääteinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu säännöllisesti. TsekPoint nuorten neuvontapisteen ja Etsivä-nuorisotyön toimintaa on tehostettu työparitoiminnan kehittämisen avulla. Etsivä nuorisotyöntekijä aloitti syyskuussa hankerahoituksen avulla toimintansa. Lisäksi osallistuttiin lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman laatimiseen. Nuorisotalojen toiminta on ollut aktiivista ja nuoret ovat osallistuneet vahvasti toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Nuorisovaltuusto kokoontui kerran kuukaudessa, samoin kuin Laivankankaan nuorisotalon talotoimikunta. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös vapaa-aikapalvelujen tavoitteiden toteutumista seurattiin uudistetun BSC-tuloskortin mukaisesti. 1. ASIAKAS Laadukkaat peruspalvelut Asiakaslähtöisten Palvelurakenne Liikuntapaikkaselvi-ty peruspalveluiden - liikuntapaikat ksen ja talouden tuottaminen ja - nuorisotilat tasapainottamisoh-jel turvallinen man mukainen saavutettavuus palveluverkon kehittäminen Liikuntatilojen ja - paikkojen käytön seuranta (ka) - käyttöaste h/vrk - kävijämäärät/kk Väh. v taso Jäälin urheilualueen rakentaminen etenee suunnitellusti. Urakkatarjous on laadittu. Jäälin nuorisotilatoiminta on vakiintunut Laivakankaan koulun yhteyteen Liikuntatilojen käyttöaste on (ka.) 5 h /vrk

31 käv. / kk Kuntalaisten hyvinvointi Nuorisotilojen aukioloajat Ohjattu vapaa-aika-toiminta ja kilpailu-toiminta - asiakas/tapahtuma Väh. v taso Kävijämäärien 5 % kasvu vuoteen 2010 verrattuna - nuorisotilakäynnit/ kk Tavoite saavutettiin Nuorisotilat avoinna arkisin Tavoitteesta jäätiin. Kilpailutoiminta: 19 tapahtumaa / osallistujaa (ka. 69) v /1534 (ka. 80) Asiakastyytyväisyys Asiakaskysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvo > 3,7 Ohjattu vapaa-aikatoiminta: as./41 tap. (ka 36 osall./tap) Nuorisotilakäyntejä kpl/ kk Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty

32 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Palvelurakenteita ja prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuu-den lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Nykytila-analyysi Liikuntapaikkaselvityk sen 2009 mukaiset toimenpiteet (2011) Kuntalaisten valinnanvapauden edistäminen Kehittämistoimen-pit eet ja arviointi Järjestöjen tuottamat palvelut määrä/vuosi Toteutuneet kehittämistoimenpi-te et 3. sektorin toiminnan määrä 2% laajempaa kuin vuonna 2010 Kts. keskeiset muu-tokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Nykytilakartoitukset tehty 2010 lopussa. Osallistuttu aktiivisesti uuden Oulun valmisteluun ->Kiimingin hyvät käytännöt Toiminta pysynyt entisellä tasolla Jäälin urheilualueen suunnittelu on edennyt aikataulussa. Kohde on urakkalaskennassa. Monialaisen viranomaistyön toimintamallin nuorisotoimijoiden seminaari järjestettiin Etsivä nuorisotyöntekijä sekä erityisryhmien liikunnanohjaaja aloittivat Uuden Oulun valmisteluun osallistuttiin. 3. HENKILÖSTÖ Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun Tehtävien Koulutuspäivien 2 pv/henkilötyövuosi Toteutunut 2 pv/ edellyttä-mä lukumäärä henkilötyövuosi koulutus Työtyytyväisyys Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvon paraneminen 0,2 pisteellä edellisestä vuodesta Kunnan omaa henkilöstökyselyä ei toteutettu. Vastaava Kunta 10 kysely toteutettiin kaikissa uuden Oulun kunnissa. Sairauspoissaolo Poissaolopäivien Sairauspoissaolot

33 Työpanos päivien määrä (pv/henkilö/vuosi) väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi raportoidaan kunnan henkilöstökertomuk sessa, joka valmistuu keväällä Uuden Oulun valmisteluprosessista tiedottaminen Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvo > 4,0 Osallistuttu säännöllisesti Siva-joryn kokouksiin. Vapaa-aikapalvelui den tiimissä tiedotettu uuden Oulun valmistelutilanteest a. 4. TALOUS Tuloksekkuus ja vakavaraisuus Tasapainottamisohjelman toteutta-minen Tehdyt tassapai-nottamis toimen-pidepäätö kset Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. seurantaraportti tuotetaan valtuustolle. Talouden tasapainottamisohj elma on toteutettu ja toimeenpantu. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Palvelutilaus on toteutunut arvioidusti. Vapaa-aikapalveluiden oman tuotannon tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on palvelutuotannon osalta alijäämäinen. Tilaajalautakunnan osalta palvelutilaus on toteutunut talousarvion mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet opetuspalveluiden osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon, palvelusopimukseen ja lautakunnan käyttösuunnitelmaan. Talouden tasa-painottamisohjelma on toteutettu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti ja tarvittavat päätökset ja toimenpiteet on tehty. Toteutunut palvelutilaus

34

35 2.8. KULTTUURIPALVELUT Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Hyvinvointilautakunta ostaa kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen ja yleisten kulttuuripalveluiden palvelut Kiiminkijoen Opisto Oy:ltä. Palveluiden järjestämistä ja rahoitusta sitoo Kiimingin kunnan ja Kiiminkijoen opiston allekirjoittama osakassopimus. Maaliskuussa 2011 allekirjoitetuilla palvelusopimuksilla hyvinvointilautakunta on voinut entistä paremmin ohjata tilattavien palvelujen määrää ja laatua. Lisäksi palvelusopimuksella 2011 on sovittu, että Kiiminkijoen opiston käyttämistä Kiimingin kunnan tiloista peritään tilavuokraa samoin ehdoin kuin tilapalvelut laskuttavat kunnan omia hallintokuntia. Uuden Oulun osalta vuoden aikana valmistui ns. TAIVAS- selvitys, josta hyvinvointilautakunta antoi lausuntonsa Oulun konservatoriolta ostettiin edellisvuosien tapaan 40 oppilaspaikkaa (taiteen perusopetus / musiikki). Vuoden aikana huomionarvoista oli Kiiminkijoen Opiston saama kunniamaininta kansalaisopistojen laatupalkintokilpailussa ja O.Jauhiaisen museotoiminnan näkyvyys sekä tapahtumatarjonnan määrä ja laatu. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen ja yleisten kulttuuripalveluiden tavoitteiden toteutumista seurattiin uudistetun BSC- tuloskortin mukaisesti. Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus 2011 toteutuma 1. ASIAKAS Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Laadukas ja monipuolinen opetustarjonta Toteutunut tuntimäärä/kalenterivuosi Monipuolinen kurssivalikoima kuntalaisille Kans.opetus > 7500 opetustuntia/vuosi 7974 Taiteen po. >2 500 opetustuntia/vuosi 2637 Opiskelijamäärä/kalenterivuosi Netto-opiskelijat Kurssilaisten määrä/lukuvuosi Brutto-opiskelijat Opiskelijapalaute Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely >3,5 4,2 (1-5 asteikko) Hyvä tiedottaminen/ julkisuuskuva Tiedottamisen jatkuva kehittäminen Medianäkyvyys Kotisivujen ajantasaisuus tot. Hyvä palvelu Asiakaspalautteet Asiakaskyselyn tulos Asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2010 tasolla tot. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Toiminnan jatkuva kehittäminen Kehittämistoiminta ja kysyntään vastaaminen Kehittämisseminaarit Vähintään 1/vuosi, ja Toimintatilastot ja kurssitarjonnan muutoskyky tarvelähtöiseksi. Luodaan toimiva ohjaus- ja seurantajärjestelmä Kysyntä ~ tarjonta

36 3. HENKILÖSTÖ Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö Koulutus ja kokemus Henkilöstön määrä ja pätevien osuus ammattiryhmästä > 85 % päteviä tot. Kehityskeskustelut Käydään vähintään kerran vuodessa (100%) Käyty Koulutusta vähintään 1,5 pv/vuosi/hlö tot. 4. TALOUS Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Kustannustehokkuus Vertailu lähikuntien opistojen kanssa euroa/opetustunti euroa/brutto-opiskelijat Kustannukset alle vertailukuntien opistojen tason tot. Kansalaisopisto-opetus kevät 2011 ja syksy 2011/Kiiminki (arvio ja toteutuma) Kevät TAIDE- JA TAITOAINEET Kursseja Tunteja Opiskelijoita 1101 MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT ESITTÄVÄ TANSSI SANATAIDE MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET Pääluokka 11 yhteensä KIELET YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEET TIETOTEKNIIKKA LIIKUNTA, TERVEYS, URHEILUVALMENNUS Kaikki yhteensä Syksy TAIDE- JA TAITOAINEET 1101 MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT ESITTÄVÄ TANSSI SANATAIDE MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET

37 Pääluokka 11 yhteensä KIELET YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEET TIETOTEKNIIKKA LIIKUNTA, TERVEYS, URHEILUVALMENNUS Kaikki yhteensä Kalenterivuosi yhteensä Kiimingin kunnan osuus euroa, yhteensä 12,47 euroa/toteutunut opetustunti Valtionosuus euroa Taiteen perusopetus kevät 2011 ja syksy 2011/Kiiminki (arvio ja toteutuma) Kevät 2011 TAITEEN PERUSOPETUS Kursseja Tunteja Opiskelijoita 1101 MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT ESITTÄVÄ TANSSI Kaikki yhteensä Syksy 2011 TAITEEN PERUSOPETUS 1101 MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT ESITTÄVÄ TANSSI Kaikki yhteensä Kalenterivuosi yhteensä Kunnan osuus euroa sis euroa laskennallista taiteen perusopetusvaltionosuutta, joten kunnan oma osuus/toteutunut opetustunti on 11,91 euroa. Valtionosuus euroa

38 Yleiset kulttuuripalvelut ja O.Jauhiaisen museopalvelut Strateginen päämäärä 2025 ASIAKAS Vetovoi-mai nen ja luonnon-läh einen Kiiminki on haluttu paikka asua ja yrittää menestys-t ekijä Laadukkaat peruspalvelu t Arviointikriteeri Asiakaslähtöiste n peruspalveluide n tuottaminen ja turvallinen saavutettavuus Kuntalaisen hyvinvointi Mittari hlö/museotapahtuma hlöä/ muu tapahtuma tapahtumaa/vuosi Eri ikäryhmät huomioiva tarjonta: - tapahtumia lapsille - tapahtumia vanhuksille Tavoitetaso Toteutuma Asiakastyyty-väi syys Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Elinvoimai-s uus (elinkeinotoiminta) Matkailun edistäminen Käynnistyneet ja toteutuneet matkailua tukevat hankkeet Yhteistyön tiivistäminen O.Jauhiaisen museo, Koiteli ja Kiimingin kirkko Kulttuuritapahtu mia suunniteltu yhteistyössä, yhteistä Facebook markki- nointia TALOUS Vakava-rain en ja taloudel-lise sti elinvoimain en Kiiminki Tuloksek-ku us ja vakavaraisu us Tasapainotta-mi sohjelman toteuttaminen Tehdyt tasapainottamistoime npidepäätökset Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Toiminta suhteutettu talousarvioon. PROSESSI Seudulliset ja tehokkaat asiakasläh-t öiset palve-lupros essit Palvelurake nteita ja -prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuu den lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Kehittämistoi-m enpiteet ja arviointi Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Toteutuneet kehittämistoimenpitee t Nykytila-analyysi Kulttuuriselvityk sen 2010 mukaiset toimenpiteet (2011) Kulttuuriselvityk sen 2010 mukaiset toimenpiteet (2011) Toimenpiteitä aloitettu, Kulttuuriopetussuunnitel ma tehty -näkyvyyden lisääntyminen mediassa -sunnuntai aukiolot kesällä -ammattitaitoinen opastus -ryhmien kahvitus -vitriininäyttelyt -kävijämäärän kasvu

39 Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Palvelutilaus on toteutunut lähes arvioidusti lukuun ottamatta tilaajalta laskutettuja Sykkeen auditorion ( ) ja OJ- keskuksen ( ) tilavuokria. Konservatorion ennakkolaskutus oli arvioitua pienempi, mutta tasauslasku tulee keväällä Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja yleisten kulttuuripalveluiden sekä museotoiminnan osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon, palvelusopimuksiin ja lautakunnan käyttösuunnitelmaan. Talouden tasa-painottamisohjelma on toteutettu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti ja tarvittavat päätökset ja toimenpiteet on tehty. Toteutunut palvelutilaus

40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA / PALVELUTILAUKSET TP 2010 TA 2011 TOT TOT% Terveyspalvelut Oma tuotanto ,40 % 0007 Ympäristöterveydenhuolto ,23 % 0030 Erikoissairaanhoito ,84 % 0031 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito ,73 % 0032 Sairaankuljetus ,26 % Terveyspalvelut yhteensä ,24 % Vanhuspalvelut Oma tuotanto ,38 % 0034 Asumispalveluiden ostot yli 65 v ,08 % 0040 Yöhoito ,00 % Vanhuspalvelut yhteensä ,32 % Sosiaalipalvelut Oma tuotanto ,64 % 0074 Asumispalveluiden ostot alle 65 v ,61 % 0035 Kehitysvammatyön ostot ,76 % 0038 Lastensuojelu ,60 % Sosiaalipalvelut yhteensä ,64 % Varhaiskasvatuspalvelut Oma tuotanto ,47 % 0033 Lasten kotihoidontuet ,84 % 1231 Honkimaan päiväkoti ,80 % 0144 Päivähoito ulkokunnissa Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä ,67 % Opetuspalvelut Oma tuotanto ,00 % 0041 Opetuksen ostopalvelut ,26 % Opetuspalvelut yhteensä ,73 % Vapaa-aikapalvelut Oma tuotanto ,59 % Vapaa-aikalut yhteensä ,59 % Kirjastopalvelut Oma tuotanto ,00 % Kirjastopalvelut yhteensä ,00 % Kulttuuripalvelut 0042 Kansalaisopiston ja taiteen perusopetus ,48 % 0044 Konservatorio-opetus ,18 %

41 0045 Kulttuuritoimen hoito ,07 % 0046 Oj-museon hoito ,26 % 0047 SiVan avustukset ,36 % Kultturipalvelut yhteensä ,13 % Palvelutilaukset Sote (sis+ulk) Palvelutilaukset Siva (sis+ulk) Muut lautakunnan menot (=projektit,palv.setelit,neuvostot ja hallinto) HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHT ,83 %

42 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Tuloslaskelma Tp 2010 Ta 2011 Tot 2011 Tot% Sosiaali- ja terveyspalvelut ,06% Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut ,57% Yht ,83%

43 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Ulkoa ostot/sote Hyvinvointilautakunta Soten ulkoa ostot 01-12/2011 Tp 2010 Ta lisäta Tot tulot 2011 tot menot 2011 Tot netto 2011 Tot% Ympäristöterveydenhuolto ,2 % Palvelusetelit ,1 % Erikoissairaanhoito ,8 % Pth vuodeosastohoito ,7 % Sairaankuljetus ,3 % Asumispalvelut yli 65 v ,1 % Keh.vammatyön ostopalvelut ,0 % Lastensuojelu ,6 % Yöhoito ,0 % Asmispalvelut alle 65 v ,6 % Muut soten ulk.ostot Kaikki yht ,0 %

44 HYVINTOINTILAUTAKUNTA Erikoissairaanhoito

45 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Sosiaalipalvelut/Tuet, avustukset

46 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Ulkoa ostot/siva

47 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Sisäiset ostot palvelutuotannosta

48 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Tuoteryhmävertailut

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

4.2.2.9. Yhdyskuntapalvelut

4.2.2.9. Yhdyskuntapalvelut 4.2.2.9. Yhdyskuntapalvelut Lautakunta: Vastuuhenkilö: Yhdyskuntalautakunta Tilaajajohtaja Arvio yhdyskuntapalveluiden kokonaistilanteesta Yhdyskuntapalveluiden osalta palvelusopimukset ovat toteutuneet

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP TAM TP Tulot 34 738 33 824 33 640 Menot 179 494 180 327 176 929 Netto 144 756

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2011

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS Kunnanhallitus 17.10.2011 Kunnanvaltuusto 14.11.2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1.Väestökehitys... 4 2.2. Työllisyys... 5 2.3. Henkilöstö...

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Palvelujohtokunnan toiminta ja talous 1-4/2011. Palvelujohtokunta 30.5.2011 Liite 1

Palvelujohtokunnan toiminta ja talous 1-4/2011. Palvelujohtokunta 30.5.2011 Liite 1 Palvelujohtokunnan toiminta ja talous 1-4/2011 Palvelujohtokunta 30.5.2011 Liite 1 Sisältö Sivu 1. PALVELUJOHTOKUNTA... 3 1.1 Palvelujohtokunnan toiminta... 3 1.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteiden

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys-

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Kiimingin kunnan laadunhallintasuunnitelma. Varhaiskasvatus ja opetuspalve lut

Kiimingin kunnan laadunhallintasuunnitelma. Varhaiskasvatus ja opetuspalve lut Kiimingin kunnan laadunhallintasuunnitelma Varhaiskasvatus ja opetuspalve lut Hyvinvointipalvelujen laatuverkosto 27.1.2010 Kiiminki asukasluku 31.12.2009 12 925 hlöä väestönkasvu n.3% / vuosi VT 20 varrella,

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA 1 KIIMINKIJOEN OPISTO OY PALVELUSOPIMUS 2011. Vastuuhenkilö: Juha Aho, tilaajajohtaja Vastuuhenkilö:

KIIMINGIN KUNTA 1 KIIMINKIJOEN OPISTO OY PALVELUSOPIMUS 2011. Vastuuhenkilö: Juha Aho, tilaajajohtaja Vastuuhenkilö: KIIMINGIN KUNTA 1 Hyv.ltk 29.3.2011 34 Liite 12 PALVELUSOPIMUS 2011 Palvelun järjestäjä: Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Kiiminkijoen Opisto Oy Vastuuhenkilö: Juha Aho, tilaajajohtaja Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2012

Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2012 Yhtymähallitus 26 26.03.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2012 3/02.02.02/2012 Kyh 26 Kuntalain 68 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjojen

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

Sivistystoimiala. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Sivistystoimiala. Kasvatus- ja opetuslautakunta Sivistystoimiala Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat Toimintatuloissa ennustetaan talousarvioylitystä n. 2,8 milj., josta valtionosuutena saatavat erityisavustusrahoituspäätökset

Lisätiedot

Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta

Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2008 2/2008 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikapalveluiden osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2008 1. Yleistä 1. tilaaja-tuottaja- toimintamalli vapaa-aikapalveluissa

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT 23.5.2011 ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT Lasten ja nuorten ohjelma Turusta parempi kasvukaupunki Turku tukee lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustehtävää ennalta

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t):

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t): 2011 1 (5) 2011 Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi VANHUSTEN PALVELUT Palvelun tilaaja (SoTe-tilaajalautakunta): JÄMSÄN KAUPUNKI SoTe-tilaajalautakunta Vastuuhenkilö(t):

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 07.02.2017 Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden toteuma 2016 43/02.06.01/2017 SOTE 07.02.2017 14 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)5056260

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot