SVT VI: 71 ;4. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVT VI: 71 ;4. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre"

Transkriptio

1 SVT VI: ; kel nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fnswefre Tampereen väestölaskenta marraskuun p. 0 Folkräknngen Tammerfors den november 0 Recensement de la populaton de Tampere (Tammerfors) au novembre 0 Taululttetä Tabellblagor Tableaux Helsnk : [Tlastollnen päätomsto], Suomen vrallnen tlasto : ; Väestötlastoa svt Väestö - Befolknng - Populaton 0 Suom - Fnland

2 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO - FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK VI VÄESTÖTILASTOA : TAMPEREEN VÄESTÖLASKENTA MARRASKUUN P. 0 TAULULIITTEITÄ VI BEFOLKNINGS STATISTI K : FOLKRÄKNINGEN I TAMMERFORS DEN NOVEMBER 0 TABELLBILAGOR RECENSEMENT DE LA POPULATION DE TAMPERE (TAMMERFORS) AU NOVEMBRE 0 TABLEAUX HELSINKI VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

3

4 Alkusanat. Marraskuun p:nä 0 suortettn todellnen väestölaskenta, johon ltty rakennus- ja asunt olaskent a, maan yhdessätosta suurmmassa kaupungssa, nmttän Helsngssä, Turussa, Vpurssa, Tampereella, Vaasassa, Kuopossa, Lahdessa, Oulussa, Kotkassa, Raumalla ja Petarsaaressa sekä Rhmäen kauppalassa. Tässä laskennassa on noudatettu suunnlleen samoja peraatteta kun edellsssä todellsssa väestölaskennossa, jota on tomtettu maan suurmmssa kaupungessa vuodesta 0 alkaen. Esllä oleva nde, joka lttyy numerona : Suomen vrallsen tlaston VI sarjaan, ssältää Tampereen kaupunka sekä sen ympärstöä koskevan henklö- ja ammatttuaston. Akasemmn on saman sarjan er numerona julkastu vastaavat Kuopota, Lahtea, Kotkaa, Oulua ja Vaasaa koskevat tedot ja julkastaan muta pakkakunta koskeva anesto lähakona kustakn pakkakunnasta er nteenä. Myöhemmn julkastaan myös erkonen tekstosasto, jossa selostetaan laskennan tomeenpanoa, kysymyskaavakkea sekä tärkempä tuloksa. Rakennus- ja asuntotlasto, johon lttyy tetoja kunkn pakkakunnan vuokraolosta, julkastaan Suomen vrallsen tlaston edellämantun sarjan erkosena alaosastona. Henklö- ja ammatttlastoaneston tarkastusta ja käyttelyä on ohjannut allekrjottanut Modeen v.t. aktuaar H. H o r- m on ja apulasaktuaar A. T unkel o n avustamana. Helsngssä, Tlastollsessa päätomstossa, tammkuussa. J. T. Hanho. Martt Kovero, Förord. Den november 0 anordnades en faktsk folkräknng, tll vlken anslöt sg en byggnads- och bostadsräknng, elva av rkets största städer, nämlgen Helsngfors, Åbo, Vborg, Tammerfors, Vasa, Kuopo, Laht, Uleäborg, Kotka, Raumo och Jakobstad samt Rhmäk köpng. Vd denna räknng ha följts ungefär samma prncper som vd de föregående faktska folkräknngarna, vlka anordnats rkets största städer alltsedan år 0. Förelggande häfte, vlket ngår som n:o : seren VI av Fnlands offcella statstk, nnehåller person- och yrkesstatstk för Tammerfors stad jämte omgvnngar. Tdgare ha motsvarande uppgfter publcerats rörande Kuopo, Laht, Kotka, Uleåborg och Vasa under olka nummer ar samma sere och kommer även materalet för de övrga orterna att offentlggöras en nära framtd särsklda häften för varje ort. Senare ut gv es även en specell textavdelnng, vlken redogöres för räknngens utförande, frågeformulären samt de vktgaste resultaten. Byggnads- och bostadsstatstken, tll vlken ansluta sg uppgfter om hyresförhållandena på respektve orter, utkommer som en särskld underavdelnng ovannämnda sere av Fnlands offcella statstk. Kontrollen och bearbetnngen av det personstatstska och yrkesstatstska materalet har handhafts av undertecknad Modeen med bträde av t. f. aktuaren H. Hormo och bträdande aktuaren A. Tun k elo. Helsngfors, å Statstska centralbyrån, januar. G. Modeen.

5

6 SISÄLLYS. Tauluja. Sv. I. Väkluku: a) Yhdstelmä b) Ertysluettelo kaupungnosttan, korttelttan y. m II. Väestö jaettuna syntymävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan III. Väestö jaettuna kävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan: a) Mespuolset ly b) Naspuolset c) Molemmat sukupuolet 0 IV. Väestö jaettuna syntymäpakan ja än mukaan V. Väestö jaettuna kelen ja än mukaan VI. Väestö jaettuna kelen ja kaupungnosan mukaan VII. Väestö jaettuna kelen, svstysmäärän ja än mukaan VIII. Väestö jaettuna uskontokunnan mukaan 0 IX. Kaupungn ulkopuolella syntyneet jaettuna ssäänmuuttovuoden ja kelen mukaan X. Veraden maden kansalaset jaettuna valtoden ja ssäänmuuttovuoden mukaan XI. Väestö jaettuna päähenklöden elnkenohaarojen ja ammatten mukaan... XII. Ammatnharjottajat ryhmtettynä än sekä elnkenohaarojen ja ammattaseman mukaan Lte -. INNEHALL. Tabeller. I..Folkmängd: Sd. a) Sammandag '_> b) Specfkaton efter stadsdelar och kvarter m. m II. Befolknngen fördelad efter födelseår, kön och cvlstånd III. -Befolknngen fördelad efter åldersår, kön och cvlstånd: a) Mankön IH b) Kvnnkön s c) Bägge könen 0 IV. Befolknngen fördelad efter födelseort och ålder V. Befolknngen fördelad efter språk och ålder VI. Befolknngen fördelad efter språk ooh stadsdel VII. Befolknngen fördelad efter språk, bldnngsgrad och ålder VIII. Befolknngen fördelad efter trosbekännelse 0 IX. Den utom staden födda befolknngen fördelad efter nflyttnngsår och språk X. Utländska medborgare fördelade efter statstllhörghet och nflyttnngsår... XI. Befolknngen fördelad efter huvudpersonernas närngsgrenar och yrken... XII. Yrkesutövarna fördelade efter ålder samt närngsgrenar och ställnng nom yrket TABLE DES MATIÈRES. Pag.. Populaton: a) Abrégé b) Spécfcaton par dstrcts, quarters, etc II. Populaton par année de nassance, par sexe et par état cvl Tableaux. Pag. III. Populaton par âge, par sexe et par état cvl: a) Sexe masculn (; b) Sexe fémnn c) Les deux sexes "

7 VI Pag. IV. Populaton selon le leu de nassance et par âge V. Populaton réparte.«elon la langue et l'âge VI. Populaton réparte selon la langue et l'arrondssemeat VII. Populaton réparte selon la langue, le degré d'nstructon et l'âge VIII. Populaton réparte selon la confesson 0 L'ag. IX. Populaton née hors de la vlle par année de l'entrée et par langue X. Sujets étrangers; classés d'après leur natonalté et d'après l'année de l'entrée XI. Populaton d'après la professon des chefs de famlle XII. Populaton actve réparte d'après l'âge. la professon et la poston socale... 0 Supplément

8 TAULUJA. TABELLER. TABLEAUX.

9 TampereTammerfors Kaupungnosat ta ntä vastaavat alueet. Stadsdelar eller motsvarande områden. Quarters de la vlle ou dstrcts y correspondant. laskenta-alueella Hela räknngsområdet Terrtore total soums à V enquête.. A. Kaupungn rajan ssällä Inom stadens rår Dans les lmtes de la vlle I. Väkluku. Folkmängd. Populaton. a) Yhdstelmä. Sammandrag. Abrégé. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Presents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. PI S O:. SP E ms s : s: Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. - 0 s'' F 0 C ;r* 0 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. 0» s Yhteensä laskentaalueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. ïçg III «wc o, O: O ga«g SP * 0 0. Kosken länspuolella Väster om forsen A T ouest du rapde I kaupungnosa stadsdelen II»» III»» IV»» V»» VI»» VII»» VIII»» Lavat Fartyg Kosken täpuolella Öster om forsen ~-A V est du rapde IX kaupungnosa stadsdelen X»» XI»» XII XIII»» XIV»» XV»» XVI»» XVII»» XVIII»» XIXXX»» XXI»» XXII»» Lapp Nekala Rantaperkö Härmälä Vnkka Vuohenoja Järvensvu * 0

10 TampereTammerfors Kaupungnosat ta ntä vastaavat alueet. Stadsdelar eller motsvarande områden. Quarters de la vlle ou dstrcts y correspondant. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolkn-'ng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. la populaton domclée. Yhteensä laskentaalueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. B. Kaupungn rajan ulkopuolellautom stadens rår En dehors des lmtes de la vlle.. G 0 0 0!. Pohjos-Prkkalan kunnassa I Norr-Brkala kommun: Tahmela Pspala ja Hyhky Eplä KaholaVlllä Ptkänem Lammnkylä Ylöjärven kunnassa Ylöjärv kommun: Lelaht 0 0

11 Ta m pc» rc-tammerfors I. Väkluku. Folkmängd. Populaton. b) Ertysluettelo kaupungnosttan, korttelttan y. m. Specfkaton efter stadsdelar och kvarter m. m. Spécfcaton \ par dstrcts, quarters, etc. Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. *)! s Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Koko laskenta-alueella Hela räknngsområdet 0 A. Kaupungn ra jän ssällä Inom stadens rår J-O ttfco LÀ O l l C t O Qf X tjvj ftf UtP \J\J t Kosken länspuolella Väster om forsen I kaupungnosa stadsdelen.. Tontt Tomterna , _ II kaupungnosa stadsdelen.. TonttTomterna r-..., _ III kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna..., x ) Traducton des rubrques, vor page.

12 TampereTammerfors. Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Kp. Tontt Tomtorna ; 0..J , Kehruusaar! 00 0 ) o IV kaupungnosa stadsdelen 0 Tontt Tomterna ' , C !! V kaupungnosastadsdelen.. Tontt Tomterna

13 TampereTammerfors (Jatkoa Laskenta-aneet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa äsnäoleva henklötä. ^(Td folkräknngen närvarande personer. Prêset ts. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva. laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Tontt Tomterna ^ _ VI kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna _ 0 0 " VII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna, ,, , Pyynkk

14 Forts. Sute.) TampereTammerfors ; Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: ; stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. VIII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna b......,... 0, ,... Särkän saha Eautaten alue Järnvägs området I Lavat Fartyg Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd ^ folkräknngen närvarande personer Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. 0 Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés... _. _.. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée.... N p. l Yhteensä laskenta -alueella asuvaa väestöä. Â räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. 0!. Kosken täpuolella - Ös-! ter om forsen IX kaupungnosa stadsdelen I Tontt Tomterna..., ,,,, ^......,... 0, Soukanlaht: Vahttupa Va -.tstugan Saha Sågen X kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna , , Ö0.... _

15 TampereTammerfors (Jatkoa Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. n. Dstrcts, quarters, etc. j > 0 Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer Présents, Laskenta-alueella asuva. A räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Evk. s Yhteensä läsnäolevaa väestöä. härvarande befolknng nalles. Povulaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. ]STp.. l Yhteensä laskenta -alueella asuvaa väestöä. Ä räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. XI kaupungnosa stadsdelen Tond t -Tomterna, ,,..., ,...!) J<S..., SU......, _ XII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna, : : Krekkal.-^atol. krkko Grek. kat. kyrkan _.. " _._ !!! XIII kaupungnosa stadsdelen Ratna Sornahde Pnn... Rautaten alue Järnvägsområdet I XIV kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna..., L , l :

16 Forts. Sute.) TampereTammerfors Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. läkneområden: stadsdelar, kvarter m. n. Dstrcts, quarters, etc. ö Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd olkräknngen närvarande persone. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. \ Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 PoSSttuu vut laskenta-aluee asukkata. Frånvarande av à räknngsområdet bosat befolknng. Absents de la populaton domclée. l Yhteensä las kentaalueella asuvaa väestöä. Å räknngsomrauet bosatt. befolknng nalles. Populaton domclée. ; My.!! I 0 I...! Tontt Tomtema..., ,...,..., _ _ -.-.._ ï ! 0. 0 : ; XV kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna ï ï ! : : ; ; ; :! : ; XVI kaupungnosa stadsdelen TonttTomterna,...,..., j : ; 0 0

17 TampereTammerfors 0 (Jatkoa Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: j stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. ' Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la -populaton domclée. Yhteensä laskentaalueella asuv QO väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Kp. Tontt Tomterna ;... ;... j !......! ' XVII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna , XVIII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna,...,... Rautaten alue Järnvägsområdet. Kaupungn varasto Stadens förråd Hautausmaa Begravnngsplatsen.. Ylenen saraala Allmänna sjukhuset 00 I ocà TU Uv o pc JL XC 0 A rt q q»ja 00 O C 0 0 XIX XX kaupungnosa stadsdelarna XIX kaupungnosa stadsdelen: Kalevan Tltehdas.. Muut alueet ~ Övrga områden... XX kaupungnosa stadsdelen: Kasarmalue Ka- särnområdet j 0 XTt. 0 Î. XTC 0 on *J\J. 0 f lu 0

18 Forts. Sute.) TampereTammerfors Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laske nta-alueellet Satunnasest asuva. oleskeleva. Å räknngsområdet bosatta. vstande. Tllfällgt Domclés. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. Ylt. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskentaväestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. XXI kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna '.' ,..., , ,...,......,......,,, ,......, Nastenlaht F a *j XXII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna...,......; Hatanpää: Tlat y. m. Egen-! domarna m. fl Saraalat Sjukhusen d v Lapn Tontt Tomterna...,, JL uou

19 TampereTammerfors (Jatkoa Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. n. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. n. Dstrcts, quarters, etc. Tontt Tomterna... : ,, 0... Kunnallskot Kommunal - hemmet Lapn tehdasalue v. m. rn.l '., Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande jpersoner. Presents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. 0 Kp. 0 0 Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. - _ -- - Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Kp. 0 0 Yht, 0 0 ; o Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. ï -._. l I'' Yhteensä laskentaa väestöä. Â räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée.! 0! 0 r xp." Nekala 0 Rantaperkö Alue A Området A» B»» V» C Torpat ja mäktuvat Torp o. backstugor Huvlat Vllor... Rautaten alue Järnvägsområdet... Härmälä H 0 0 : ; Vnkka... Tontt Tomterna , Muut alueet Övrga områden ; l -. :. * : : ; ; : I j!! ' Vuohenoja!! Järvensvu

20 Forts. Sute.) TampereTammerfors Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. B. Kaupungn rajan ulkopuolellautom stadens rår Pohjos-Prkkalan kunnassa I Norr-Brkala kommun: Tahmela Pspala ja Hyhky I Eplä ". RaholaVlllä Ptkänem Lammnkylä Ylöjärven kunnassai Ylöjärv kommun: Lelaht 0 0

21 TampereTammerfors II. Väestö jaettuna syntymävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan. fördelad efter födelseår, kön och cvlstånd. Populaton par année de nassance, par sexe et par état cvl. I Mespuolsa. Mankön. Sexe masculn. 0, Naspuolsa. Kvnnkön. «Seze fémnn. Befolknngen I j Molemmat sukupuolet. Bägge könen. Les deux sexes. Syntymävuos. Födelseår. Année de nassance. $ pr ^ a «s-e g s, H-' g! ft H- C, ^tfe'l^s-^ s» '? «S?= s-ss. '? =?? Sa. Kg. g.»l Ô W CD ^?t.? y & 0 p p S! III o E S. S * ; !! C C C

22 Tampere-Tammerfors j Mespuolsa. Mankön. Sexe masculn.! 0 I I Naspuolsa. Kvnnkön. Sexe fémnn. I I, Molemmat sukupuolet. Bägge könen. Les deux sexes. Syntymävuos. Födelseår. Année de nassance.!o!! 0 :!!, 0! Tuntem. _Okänt... Yhteensä^ Summa ! l J 0! 0!!! 0

23 TampereTammerfors III. Ikävuos. Åldersår. A (je. Väestö jaettuna kävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan, fördelad efter åldersår, kön och cvlstånd. Populaton par âge, par sexe et par état cvl. a) Mespuolset. Mankön. Sexe masculn. G Kaupungssa syntyneet. ) I staden födda. ) Personnes nées dans la vlle. S'» g- N M S 0 : j Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. sog" ^W S! ttoma. fta. marés. res. sssä, fta. >* oj g.".^.c -g-b CD * Befolknngen j lft j Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu de nassance est nconnu). o.îll.'ffîpliîli^ll S E»» r " f» <* S" ST r? I j -! I! 0 j I : j 0 ' 0! 0 :!! ;! l 0!! j!! : I! ' I! : 0! ; 0! IO! ; -! -j I I !!!!! !! ! 0!! 0 0 0,! x ) Ryhmään»kaupungssa syntyneet» on sekä tässä että seuraavssa taulussa laskettu tse kaupungssa syntyneden henklöden lsäks myöskn laskenta-alueeseen osaks ta kokonaan kuuluvssa kunnssa syntyneet. I gruppen» staden födda» ngå såväl denna som följande tabeller, utom personer födda själva staden' även sådana födda de kommuner, som delvs eller sn helhet ngå räknngsområdet. 0 J : '! 0 '! 00!! '! 0,

24 TampereTammerfors Ikävuos. Âldersar. Age. Kaupungssa syntyneet. I staden födda. Personnes nées dans la vlle. Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. j Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu da vtn.ssn.nnp est?«/»n«<w«/. ) j ~ tx ' m u\ \.g gol S ï tl g m fusa g: «?s! m lt :f rf ;f stkll::.! \ F " P.» g:g»? - F " FF gg ffï - g: F? ' FF g S" ; g g ' g! \ : - -! -^ 0 0-!!!... I ^- ; ' Tuntem. - Okänt Yhteensä Summa!

25 TampereTammerfors b) Naspuolset. Kvnnkön. Sexe fémnn. ; I I Kaupungssa syntyneet. I staden födda. Personnes nées dans la vlle. 0 Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. I I Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden I syntymäpakka on tuntematon). j Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu \ de nassance est nconnu). Ikävuos. Aldersår. o e. pp ^. S g <Ä. tn % a; S» «g* E Sg-»SS!»Sa ll SI 0 { - 0 0!!! 0 0! ' 0 I 0 t j 0 0 -^ - ' ! : ! : ! 0 j 0!

26 TampereTaftmerforK Ikävuos. Aldersår. ; I Kaupungssa syntyneet. I staden födda. Personnes nées dans la vlle. " g" m 0 Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. I I Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antekt (r.kl. remer, vlkas födelseort är okänd). Total (y ccnjrh j.eno %t* dcv le leu de nau-ante est ) -! -^! ! 0! 0! ^! I -^ : 0 0 : '. Tuntem. - Okänt g 0 Ç) ) _ j!! J 0! ! 0 0 j j _! j! j ; ;!! lj 0 -I! _ J l! 0 *! Q!! l\ Yhteensä-Summa^O k [ S<H0H> : ; 0! 0 ' î 0!! ;!! j 0 [ ;! ' 0 0 j! '! '! n! l!

27 TampereTammerfors 0 c) Molemmat sukupuolet. Bägge könen. Les deux sexes. Ikävuos. Åldersår. Age. SOS m I I Kaupungssa syntyneet. I staden födda. ersonnes nées dans la vlle. > Ä ~ w â'ssr ~ P 0! Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. sos res. sssa. ta. Änkln Veu n> Les gar o E or. t veuves. p: NB e* o S cc vlsä; Okän L'état ;untema vlstånd ;on. El j I ] Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu de nassance est nconnu). s! r OS!* : ES g* I I I ;! 0 0 ; I! ', ;! 0 0!!! *» 0 S 0 j I -^ j ! 0 ; 0 0! ; : ; : 0 : ;!!! ;! 0 0' 00 0! 0 j '!!! ' 0!! !! ; ~

28 .. _ TampereTammerfors Ikävuos. Åldersår. Age. Kaupungsst syntyneet. I stade födda. Personnes nées dans la vll 'A s o ' S"' O»" S. J z > s g* * «p:' os B* PT O t- îfl. f s» f ce t- S a s» j» s ggs" es IfaS s g, g a l! "F! s 0 l» Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. h» ^ s OB s»! g. > s! «S E?= S s l'p H o Surs s & g. W Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nk. personer, vlkas, födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu de nassance est nconnu). SE > tn <] te ^ O IE* s og g K! S;. «p F ^E s ' S» o * P P C^ " S. et- Hî * l ftp -^... -^ Tuntem. Okänt... Yhteensä Summa _ _ ;. ; ï - 0.! ^. -_; - ' j ' - l'\ _ lj -..' : _; : : j - ; - : _. : '.._; ;...;! ', : : ; _ o , * \ ' j ; * ' _ ; s H _ } ï. 0 é 0 0! 0-0 * ]$

29 - - Tammerfors TampereTammerfors S y n t y m ä p a k k a. Födelseort. Leu de nassance. I I 0 v. år. IV.- Väestö jaettuna syntymäpakan ja än mukaan. Populaton selon le leu I I 0 v. år.! 0 v. år. ; I! 0 v. år. I I 0 v. år. Befolknngen fördelad efter födelseort och ålder. de nassance et par âge. 0 v. --år. 0 0 v. - år. ; 0 v. --år. 0 0 v. år. 0 v.--år. 0 v.år. ( Ikä tuntematon. Okänd ålder. Age nconnu. Tnn.l 0 Tampere.. : 0 00 Muu osa Hämeen läänä Övrga delar av Tavastehus län Uudenmaan lään Nylands län : 0 0 Turun ja Porn lään Åbo ochj 0 Björneborgs län Ahvenanmaan maakunta Landskapet Åland 0 0j !! Vpurn lään Vborgs Iän Mkkelnlään S:t Mchels län Kuopon lään Kuopo Iän Vaasan lään Vasa Iän Oulun lään Uteäborgs Iän Suomessa pakkaa lähemmn tun-l tematta I Fnland utan när-j marejokaluppgft I Yhteensä Suomessa Summa Fnland Ruots Sverge Norja Norge Tanska Danmark Suur-Brtanna Storbrtannen Belga Belgen Saksa Tyskland Itävalta Österrke Ranska Frankrke Itala Italen Vro Estland Latva Lettland Lettua Ltauen Puola Polen Venäjä Ryssland Tshekkoslovaka Tjeckoslovaken Romana Rumänen Unkar Ungern Yhteensä muussa Europassa Summa övrga Europa... Aasa Asen Afrkka Afrka... Amerkka Amerka ï Yhteensä Euroopan ulkopuolsssa massa Summa utomeuropeska länder Yhteensä 0 j ! 0 0 * 0! 0 0! 0 0! Î löj J 0 I I!.0 : Ö ' 0 0 '. 0! ~ _ Q O -* 0 -- c Q 0._. 0 _ _ o \ j fq!a AI Ofll» ftfl llk&&fl 0* S 0. _ z z z z - ' < _. : _. : -- IV ;._ _._ 0 0, X ! J.

30 - TampereTammerfors TampereTammerfors Kel. Språk. Langue. 0 v. år. I 0 v. år. V. Väestö jaettuna kelen ja än mukaan. Populaton réparte selon 0 v. år. I 0 v. år. I 0 v. år.! I Befolknngen fördelad efter språk la langue et Vâqe. 0! 0 v. år. 0 v. år. 0 v. år. och ålder. ] tvk. 0 0 v. -år. SO- v. --år. 0 v. år. Ikä tuntematon. Okänd ålder. Age nconnu. " Flt. tfp. Yhteensä Kaupungssa syntyneet I staden födda Nés dans la vlle Suomea Fnska Fnnos Nästä osaavat myöskn ruotsa Av dessa kunna även svenska Parlant auss suédos Ruotsa Svenska Suédos Nästä osaavat myöskn suomea Av dessa kunna även fnska Parlant auss fnnos Saksa Tyska Allemand Venäjää Ryska Russe Turknkeltä Turkska Turc TataarnkeltäTatarska Tartare Kaupungn ulkopuolella syntyneet Utom staden födda Nés hors de la vlle Suomea Fnska Fnnos Nästä osaavat myöskn ruotsa Av dessa kunna även svenska Parlant auss suédos Ruotsa Svenska Suédos... Nästä osaavat myöskn suomea Av dessa kunna även fnska : Parlant auss fnnos Norjaa Norska Norvégen... Tanskaa Danska Danos... Englanta Engelska Anglas Saksaa Tyska Allemand... Italaa Italenska Italen... \ Vroa Estnska Esthonen... Venäjää Ryska Russe Unkara Ungerska Hongros Turknkeltä Turkska Ture TataarnkeltäTatarska Tartare \ Juutalassaksaa Judetyska j Bas-allemand des jufs ' Kel tuntematon Okänt språk ; Langue nconnue Koko väestö Hela befolknngen Populaton totale ; Suomea Fnska Fnnos ; Nästä osaavat myöskn ruotsa - - Av dessa kunna även svenska - ; Parlant auss suédos Ruotsa Svenska Suédos... Nästä osaavat myöskn suomea Av dessa kunna även fnska Parlant auss fnnos \ Norjaa Norska Norvégen... Tanskaa Danska Danos j Englanta Engelska Anglas ; Saksaa Tyska Allemand j Italaa Italenska Italen I Vroa Estnska Esthonen... Venäjää Ryska Russe Unkara Ungerska Hongros Turknkeltä Turkska Ture! TataarnkeltäTatarska Tartare Juutalassaksaa Judetyska, Bas-allemand des jufs ' Kel tuntematon Okänt språk Langue nconnue 0, 00 0! 0 0 K 0 j! I j j r ! ! ;! T HJ 0 j 0 ' _. - _ Q _ 0 -, I c a t ( f F! : 0-0 g 0 0 C) A o _ Vt r _ c S a m., ] 0 ]. ; " ~~~! ] g 0 "" '*>. -j a _ _.._ -- _ _. : - c ]._ 0 - L 0; F. c s \ a I a C Vt S 0 : : " 0 0^

31 TampereTammerfors TampereTammerfors Kaupungnosat ta ntä vastaavat alueet. Stadsdelar eller motsvarande områden. Quarters de la vlle ou dstrcts y correspondant. ) VI. Väestö jaettuna kelen ja kaupungnosan mukaan. Populaton réparte selon la Suomea. Fnska. Fnnos. Ruotsa. Svenska. Suédos. Befolknngen fördelad efter språk och stadsdel. langue et V arrondssement. Muta kelä, övrga språk. Autres langues. 0 I I Kel tuntematon. Okänt språk. Langue nconnue. Koko laskenta-alueella Hela räknngsområdet A. Kaupungn rajan ssällä - Inom stadens rår. Kosken länspuolella Väster om forsen I kaupungnosa stadsdelen II»» III»» IV»» V»» VI»»! VII» vn» *! Lavat Fartyg I Kosken täpuolella Öster om forsen IX kaupungnosa stadsdelen XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX- XX XXI XXII Lapp Nekala Rantaperkö Härmälä... Vnkka... Vuohenoja. Järvensvu B. Kaupungn rajan ulkopuolella Utom stadens rår Pohjos-Prkkalan kunnassa I Norr-Brkala kommun: Tahmela, Pspala ja Hyhky j Eplä...' j Rahola Vlllä, 0 Ptkänem! 0 Lammnkylä. Ylöjärven kunnassa I Ylöjärv I kommun: Lelaht j *) Traducton des rubrques, vor page.

SVT VI : 71 ; 8. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI : 71 ; 8. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fnswefre Oulun väestölaskenta marraskuun

Lisätiedot

SVT VI: 71 ;2. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI: 71 ;2. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI: ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Turun väestölaskenta marraskuun

Lisätiedot

SVT VI: 71 ; 11. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI: 71 ; 11. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI: ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Petarsaaren väestölaskenta marraskuun

Lisätiedot

SVT VI : 71 ; 1. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI : 71 ; 1. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Helsngn väestölaskenta marraskuun

Lisätiedot

SVT VI : 55 ; 9. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI : 55 ; 9. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Lahden väestölaskenta joulukuun

Lisätiedot

SVT VI : 55 ; 4. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI : 55 ; 4. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Tampereen väestölaskenta joulukuun

Lisätiedot

SVT VI : 71 ; 6. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI : 71 ; 6. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Kuopon väestölaskenta marraskuun

Lisätiedot

SVT VI : 58 ; 1. fre. kieli nimeke. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn.

SVT VI : 58 ; 1. fre. kieli nimeke. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. rnnakkasn. swe fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre ulkasa sara fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fînswefre Väestön ryhmtys ammatn a elnkenon

Lisätiedot

SVT VI : 55 ; 1. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI : 55 ; 1. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Helsngn väestölaskenta joulukuun

Lisätiedot

SVT VI : 71 ; 9. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI : 71 ; 9. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fînswefre Kotkan väestölaskenta marraskuun

Lisätiedot

SVT VI: 71 ;3. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI: 71 ;3. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI: ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn re osan tedot osan tedot swe osan tedot re julkasja sarja n ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue nswere Vpurn väestölaskenta marraskuun p 0 Folkräknngen

Lisätiedot

SVT VI : 44 ; 1. kieli nimeke rinnakkaisn. fre. osan tiedot osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue

SVT VI : 44 ; 1. kieli nimeke rinnakkaisn. fre. osan tiedot osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue SVT VI : ; 0 0 0 00 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. huom. svt ahealue tetovuos alue fnfre Väenlasku Helsngssä joulukuun p. 0 Recensement de la

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

SVT VI : 72 : 1. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre

SVT VI : 72 : 1. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre SVT VI : : 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Helsngn rakennus- ja asuntolaskenta

Lisätiedot

SVTVIC 101. finswefre

SVTVIC 101. finswefre SVTVIC 0 0 kel 00 tekjä nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre 0 julk. 0 sarja 0 sarja 00 muu nmeket. 0 svt ahealue 0 asasanat 0 tetov. alue fnswefre Luovutettujen ja vuokrattujen alueden väkluku vuosna 0

Lisätiedot

SVT VI : 50 : 1. kieli nimeke rinnakkaisn. fre. osan tiedot osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue

SVT VI : 50 : 1. kieli nimeke rinnakkaisn. fre. osan tiedot osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue SVT VI : 0 : 0 0 0 00 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. huom. svt ahealue tetovuos alue fnfre Asuntolasku Helsngssä joulukuun p. 0 Recensement des

Lisätiedot

SVT VI : 20 ; 1. nimeke. rinnakkaisn. fre. osan tiedot osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue.

SVT VI : 20 ; 1. nimeke. rinnakkaisn. fre. osan tiedot osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue. SVT VI : 0 ; 0 0 0 00 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. huom. svt ahealue tetovuos alue fnfre Väenlasku Helsngn, Turun, Tampereen, Wpurn, Oulun

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN # tilastotiedotus statistisk rapport ISSN 0355-2365 Tilastokeskus 978 Statistikcentralen Tiedustelut-Förfrdgningar Päiväys-Datum N:o-Nr Pekka Myrskylä 5.4.978 VÄ 978:6 Hannele Sauli Ossi Honkanen 90-6022

Lisätiedot

SIIRTOLAISUUSTILASTO

SIIRTOLAISUUSTILASTO SUOMEN VIRALLINEN TILASTO XXVIII SIIRTOLAISUUSTILASTO SIIRTOLAISUUS VUONNA EM IG RATION E N H ELSINK I. VALTIONEUVOSTON K IR JAPA IN O. Ssällysluettelo. Table des matères. Tekst. Texte. (Sv..) (Pages.)

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

SII RTOLAISUUSTIL ASTO EMIGRATIONS STATISTIK

SII RTOLAISUUSTIL ASTO EMIGRATIONS STATISTIK SUOMEN VIRALLINEN TILASTO - FINLANDS OFFICIELLA S T A TI S Tj K XXVIII SII RTOLAISUUSTIL ASTO SIIRTOLAISUUS VUOSINA 98-95 XXVIII EMIGRATIONS STATISTIK EMIGRATIONEN UNDER ÅREN 98-95 ÉMIGRATION DE FINLANDE

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFF ICI ELLA STATISTIK X V III TEOLLISUUSTILASTOA VUONNA 1925 INDUSTRISTATISTIK 42 ÂR 1925

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFF ICI ELLA STATISTIK X V III TEOLLISUUSTILASTOA VUONNA 1925 INDUSTRISTATISTIK 42 ÂR 1925 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFF ICI ELLA STATISTIK X V III A TEOLLISUUSTILASTOA 4 VUONNA 95 INDUSTRISTATISTIK 4 ÂR 95 STATISTIQUE D E S IN D U ST R IE S ANNÉE 95 HELSINKI 96 HELSINGFORS VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia

K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia 1/(5) K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia K2002 Aihealue: Eri maiden maatunnukset eli prefiksit Oikeita väittämiä: + Oikein (20001) DL on radioamatööriliikenteessä käytettävä Saksan maatunnus. + Oikein

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

SVT VI : 35. kieli nimeke. rinnakkaisn. fre. julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue

SVT VI : 35. kieli nimeke. rinnakkaisn. fre. julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue SVT VI : 0 0 0 00 00 0 0 kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue finfre Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa joulukuun

Lisätiedot

SVT VI : 72 ; 9. kieli nimeke. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre

SVT VI : 72 ; 9. kieli nimeke. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Kotkan rakennus-ja asuntolaskenta

Lisätiedot

SVT VI : 54 ; 5. nimeke rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre

SVT VI : 54 ; 5. nimeke rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fnswefre Vaasan kntestö-ja asuntolaskenta

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Turun ja Porin lääni - Abo och Björneborgs län... 9. Arkistolaitos. Uudenmaan ja Hämeen lääni - Nylands och Tavastehus län... 67

Turun ja Porin lääni - Abo och Björneborgs län... 9. Arkistolaitos. Uudenmaan ja Hämeen lääni - Nylands och Tavastehus län... 67 SISÄLLYS INNEHALL Svu Lukjalle Tll läsaren..................................... 5 Turun ja Porn lään Abo och Björneborgs län... 9 Uudenmaan ja Hämeen lään Nylands och Tavastehus län... 67 Vpurn ja Savonlnnan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

TRAVELLING ROUTES TO FINLAND

TRAVELLING ROUTES TO FINLAND TRVELLING ROUTES TO FINLND . 16.35 t LondonHelsnk, Helsngfors. 9.50 Tl. 10.10 20.30 London 8.38 bur 13^.15 o L 14.27 * å. 17.00 s I s Hull O Hull hbour I 15.32 T, To, L 17.00 aftern O, L, S 18.20 F t»

Lisätiedot

SVT VI : 72 ; 7. kieli nimeke. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre

SVT VI : 72 ; 7. kieli nimeke. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fnswefre Lahden rakennus-ja asuntolaskenta

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

SIIRTO LAI S U U STI LASTO

SIIRTO LAI S U U STI LASTO SUOMEN VIRALLINEN TILASTO XXVIII SIIRTO LAI S U U STI LASTO SIIRTOLAISUUS VUONNA 9 E M IG R A T IO N E N 9 HELSINGISSÄ 97 SUOMEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA Ssällysluettelo. Table des matères. Tekst. (S v..)

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

SVT VI : 72 ; 3. kieli nimeke. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre

SVT VI : 72 ; 3. kieli nimeke. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fnswefre Vpurn rakennus-ja asuntolaskenta

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 Tietoisku 6/2013 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: PPTP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: PPTP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: PPTP- OHJEISTUS Esimerkki 1: PPTP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: Palvelinlaitteena TW- EAV510/TW- EAV510AC, asiakaslaitteena Windows 8 HUOM!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

Hakalan leivintuvassa oli vanha muurattu leivinuuni. Tupa sijatsi nykyseillä Lumenen tehtaan tontilla tehdasalueella.

Hakalan leivintuvassa oli vanha muurattu leivinuuni. Tupa sijatsi nykyseillä Lumenen tehtaan tontilla tehdasalueella. Oy Emil Halme Ab Emil sai 19 vuotiaana 16 toukokuuta vuonna 1896 leipurin kisällikirjansa, suoritettuaan ammattityönäytteen. Kisällikirjan luovutti Turun Käsityöläisyhdistyksen Valtuusmiehet. Emil fick

Lisätiedot

SVT VI : 54 ; 3. kieli nimeke rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre

SVT VI : 54 ; 3. kieli nimeke rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fnswefre Vpurn kntestö-ja asuntolaskenta

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

39 20mk 1936 4 4.00 4,00 40 20mk 1957. 4 4.00-41 20mk 1958 4 12.00 12,00 42 50mk 1953 I+II 4 3.00-43 50mk 1955 4-5 15.00 15,00 44 50mk 1962 8 12.

39 20mk 1936 4 4.00 4,00 40 20mk 1957. 4 4.00-41 20mk 1958 4 12.00 12,00 42 50mk 1953 I+II 4 3.00-43 50mk 1955 4-5 15.00 15,00 44 50mk 1962 8 12. Etelä-Pohjanmaan Numismaattinen kerho järjestää rahahuutokaupan nro 194 Lapuan Nuorisotalolla sunnuntaina 29.9. Kohteet on esillä klo 12.00. Huutokauppa alkaa klo 13.00. Huutokaupaa koskevat tarjoukset

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 13/2014 Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Johdanto Merimiestilastosta vastaa

Lisätiedot

Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 7/2016 Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa Oulu - Uleåborg Investments until 2025 Industri Olja/Gas Vattenkraft Gruvnäring Kärnkraft Vinkraft Bioenergia Handel Logistik El nät Turism Offentlig LNG Tornio Windpower 50% nybyggnation 50% reparation

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 Näyttely Kaapelin Puristamossa 2012 pj. Pentti Saksala Yhdistyksemme yli 40-vuotisen taipaleen jatkumisen edellytys o n o s a l

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p.

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p. Suomen Matkailija-yhdistyksen toimituksia: Matkasuuntia Suomessa I. V. 1888 Stntf 2: - 11.»»» 50 111.» 1889» -50 Huom. Neljäs vihko matkasuuntia ilmestyy keväällä 1890. Helsinki ymdäristöineeii. Käsikirja

Lisätiedot

SVT VI : 54 ; 2. kieli nimeke rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre

SVT VI : 54 ; 2. kieli nimeke rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fnswefre Turun kntestö-ja asuntolaskenta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/ACP/CE/2005/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/ACP/CE/2005/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/ACP/CE/2005/fi 1 AF/ACP/CE/2005/fi 2 Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI, HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot