SVT VI: 71 ;4. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVT VI: 71 ;4. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre"

Transkriptio

1 SVT VI: ; kel nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fnswefre Tampereen väestölaskenta marraskuun p. 0 Folkräknngen Tammerfors den november 0 Recensement de la populaton de Tampere (Tammerfors) au novembre 0 Taululttetä Tabellblagor Tableaux Helsnk : [Tlastollnen päätomsto], Suomen vrallnen tlasto : ; Väestötlastoa svt Väestö - Befolknng - Populaton 0 Suom - Fnland

2 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO - FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK VI VÄESTÖTILASTOA : TAMPEREEN VÄESTÖLASKENTA MARRASKUUN P. 0 TAULULIITTEITÄ VI BEFOLKNINGS STATISTI K : FOLKRÄKNINGEN I TAMMERFORS DEN NOVEMBER 0 TABELLBILAGOR RECENSEMENT DE LA POPULATION DE TAMPERE (TAMMERFORS) AU NOVEMBRE 0 TABLEAUX HELSINKI VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

3

4 Alkusanat. Marraskuun p:nä 0 suortettn todellnen väestölaskenta, johon ltty rakennus- ja asunt olaskent a, maan yhdessätosta suurmmassa kaupungssa, nmttän Helsngssä, Turussa, Vpurssa, Tampereella, Vaasassa, Kuopossa, Lahdessa, Oulussa, Kotkassa, Raumalla ja Petarsaaressa sekä Rhmäen kauppalassa. Tässä laskennassa on noudatettu suunnlleen samoja peraatteta kun edellsssä todellsssa väestölaskennossa, jota on tomtettu maan suurmmssa kaupungessa vuodesta 0 alkaen. Esllä oleva nde, joka lttyy numerona : Suomen vrallsen tlaston VI sarjaan, ssältää Tampereen kaupunka sekä sen ympärstöä koskevan henklö- ja ammatttuaston. Akasemmn on saman sarjan er numerona julkastu vastaavat Kuopota, Lahtea, Kotkaa, Oulua ja Vaasaa koskevat tedot ja julkastaan muta pakkakunta koskeva anesto lähakona kustakn pakkakunnasta er nteenä. Myöhemmn julkastaan myös erkonen tekstosasto, jossa selostetaan laskennan tomeenpanoa, kysymyskaavakkea sekä tärkempä tuloksa. Rakennus- ja asuntotlasto, johon lttyy tetoja kunkn pakkakunnan vuokraolosta, julkastaan Suomen vrallsen tlaston edellämantun sarjan erkosena alaosastona. Henklö- ja ammatttlastoaneston tarkastusta ja käyttelyä on ohjannut allekrjottanut Modeen v.t. aktuaar H. H o r- m on ja apulasaktuaar A. T unkel o n avustamana. Helsngssä, Tlastollsessa päätomstossa, tammkuussa. J. T. Hanho. Martt Kovero, Förord. Den november 0 anordnades en faktsk folkräknng, tll vlken anslöt sg en byggnads- och bostadsräknng, elva av rkets största städer, nämlgen Helsngfors, Åbo, Vborg, Tammerfors, Vasa, Kuopo, Laht, Uleäborg, Kotka, Raumo och Jakobstad samt Rhmäk köpng. Vd denna räknng ha följts ungefär samma prncper som vd de föregående faktska folkräknngarna, vlka anordnats rkets största städer alltsedan år 0. Förelggande häfte, vlket ngår som n:o : seren VI av Fnlands offcella statstk, nnehåller person- och yrkesstatstk för Tammerfors stad jämte omgvnngar. Tdgare ha motsvarande uppgfter publcerats rörande Kuopo, Laht, Kotka, Uleåborg och Vasa under olka nummer ar samma sere och kommer även materalet för de övrga orterna att offentlggöras en nära framtd särsklda häften för varje ort. Senare ut gv es även en specell textavdelnng, vlken redogöres för räknngens utförande, frågeformulären samt de vktgaste resultaten. Byggnads- och bostadsstatstken, tll vlken ansluta sg uppgfter om hyresförhållandena på respektve orter, utkommer som en särskld underavdelnng ovannämnda sere av Fnlands offcella statstk. Kontrollen och bearbetnngen av det personstatstska och yrkesstatstska materalet har handhafts av undertecknad Modeen med bträde av t. f. aktuaren H. Hormo och bträdande aktuaren A. Tun k elo. Helsngfors, å Statstska centralbyrån, januar. G. Modeen.

5

6 SISÄLLYS. Tauluja. Sv. I. Väkluku: a) Yhdstelmä b) Ertysluettelo kaupungnosttan, korttelttan y. m II. Väestö jaettuna syntymävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan III. Väestö jaettuna kävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan: a) Mespuolset ly b) Naspuolset c) Molemmat sukupuolet 0 IV. Väestö jaettuna syntymäpakan ja än mukaan V. Väestö jaettuna kelen ja än mukaan VI. Väestö jaettuna kelen ja kaupungnosan mukaan VII. Väestö jaettuna kelen, svstysmäärän ja än mukaan VIII. Väestö jaettuna uskontokunnan mukaan 0 IX. Kaupungn ulkopuolella syntyneet jaettuna ssäänmuuttovuoden ja kelen mukaan X. Veraden maden kansalaset jaettuna valtoden ja ssäänmuuttovuoden mukaan XI. Väestö jaettuna päähenklöden elnkenohaarojen ja ammatten mukaan... XII. Ammatnharjottajat ryhmtettynä än sekä elnkenohaarojen ja ammattaseman mukaan Lte -. INNEHALL. Tabeller. I..Folkmängd: Sd. a) Sammandag '_> b) Specfkaton efter stadsdelar och kvarter m. m II. Befolknngen fördelad efter födelseår, kön och cvlstånd III. -Befolknngen fördelad efter åldersår, kön och cvlstånd: a) Mankön IH b) Kvnnkön s c) Bägge könen 0 IV. Befolknngen fördelad efter födelseort och ålder V. Befolknngen fördelad efter språk och ålder VI. Befolknngen fördelad efter språk ooh stadsdel VII. Befolknngen fördelad efter språk, bldnngsgrad och ålder VIII. Befolknngen fördelad efter trosbekännelse 0 IX. Den utom staden födda befolknngen fördelad efter nflyttnngsår och språk X. Utländska medborgare fördelade efter statstllhörghet och nflyttnngsår... XI. Befolknngen fördelad efter huvudpersonernas närngsgrenar och yrken... XII. Yrkesutövarna fördelade efter ålder samt närngsgrenar och ställnng nom yrket TABLE DES MATIÈRES. Pag.. Populaton: a) Abrégé b) Spécfcaton par dstrcts, quarters, etc II. Populaton par année de nassance, par sexe et par état cvl Tableaux. Pag. III. Populaton par âge, par sexe et par état cvl: a) Sexe masculn (; b) Sexe fémnn c) Les deux sexes "

7 VI Pag. IV. Populaton selon le leu de nassance et par âge V. Populaton réparte.«elon la langue et l'âge VI. Populaton réparte selon la langue et l'arrondssemeat VII. Populaton réparte selon la langue, le degré d'nstructon et l'âge VIII. Populaton réparte selon la confesson 0 L'ag. IX. Populaton née hors de la vlle par année de l'entrée et par langue X. Sujets étrangers; classés d'après leur natonalté et d'après l'année de l'entrée XI. Populaton d'après la professon des chefs de famlle XII. Populaton actve réparte d'après l'âge. la professon et la poston socale... 0 Supplément

8 TAULUJA. TABELLER. TABLEAUX.

9 TampereTammerfors Kaupungnosat ta ntä vastaavat alueet. Stadsdelar eller motsvarande områden. Quarters de la vlle ou dstrcts y correspondant. laskenta-alueella Hela räknngsområdet Terrtore total soums à V enquête.. A. Kaupungn rajan ssällä Inom stadens rår Dans les lmtes de la vlle I. Väkluku. Folkmängd. Populaton. a) Yhdstelmä. Sammandrag. Abrégé. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Presents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. PI S O:. SP E ms s : s: Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. - 0 s'' F 0 C ;r* 0 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. 0» s Yhteensä laskentaalueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. ïçg III «wc o, O: O ga«g SP * 0 0. Kosken länspuolella Väster om forsen A T ouest du rapde I kaupungnosa stadsdelen II»» III»» IV»» V»» VI»» VII»» VIII»» Lavat Fartyg Kosken täpuolella Öster om forsen ~-A V est du rapde IX kaupungnosa stadsdelen X»» XI»» XII XIII»» XIV»» XV»» XVI»» XVII»» XVIII»» XIXXX»» XXI»» XXII»» Lapp Nekala Rantaperkö Härmälä Vnkka Vuohenoja Järvensvu * 0

10 TampereTammerfors Kaupungnosat ta ntä vastaavat alueet. Stadsdelar eller motsvarande områden. Quarters de la vlle ou dstrcts y correspondant. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolkn-'ng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. la populaton domclée. Yhteensä laskentaalueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. B. Kaupungn rajan ulkopuolellautom stadens rår En dehors des lmtes de la vlle.. G 0 0 0!. Pohjos-Prkkalan kunnassa I Norr-Brkala kommun: Tahmela Pspala ja Hyhky Eplä KaholaVlllä Ptkänem Lammnkylä Ylöjärven kunnassa Ylöjärv kommun: Lelaht 0 0

11 Ta m pc» rc-tammerfors I. Väkluku. Folkmängd. Populaton. b) Ertysluettelo kaupungnosttan, korttelttan y. m. Specfkaton efter stadsdelar och kvarter m. m. Spécfcaton \ par dstrcts, quarters, etc. Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. *)! s Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Koko laskenta-alueella Hela räknngsområdet 0 A. Kaupungn ra jän ssällä Inom stadens rår J-O ttfco LÀ O l l C t O Qf X tjvj ftf UtP \J\J t Kosken länspuolella Väster om forsen I kaupungnosa stadsdelen.. Tontt Tomterna , _ II kaupungnosa stadsdelen.. TonttTomterna r-..., _ III kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna..., x ) Traducton des rubrques, vor page.

12 TampereTammerfors. Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Kp. Tontt Tomtorna ; 0..J , Kehruusaar! 00 0 ) o IV kaupungnosa stadsdelen 0 Tontt Tomterna ' , C !! V kaupungnosastadsdelen.. Tontt Tomterna

13 TampereTammerfors (Jatkoa Laskenta-aneet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa äsnäoleva henklötä. ^(Td folkräknngen närvarande personer. Prêset ts. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva. laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Tontt Tomterna ^ _ VI kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna _ 0 0 " VII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna, ,, , Pyynkk

14 Forts. Sute.) TampereTammerfors ; Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: ; stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. VIII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna b......,... 0, ,... Särkän saha Eautaten alue Järnvägs området I Lavat Fartyg Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd ^ folkräknngen närvarande personer Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. 0 Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés... _. _.. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée.... N p. l Yhteensä laskenta -alueella asuvaa väestöä. Â räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. 0!. Kosken täpuolella - Ös-! ter om forsen IX kaupungnosa stadsdelen I Tontt Tomterna..., ,,,, ^......,... 0, Soukanlaht: Vahttupa Va -.tstugan Saha Sågen X kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna , , Ö0.... _

15 TampereTammerfors (Jatkoa Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. n. Dstrcts, quarters, etc. j > 0 Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer Présents, Laskenta-alueella asuva. A räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Evk. s Yhteensä läsnäolevaa väestöä. härvarande befolknng nalles. Povulaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. ]STp.. l Yhteensä laskenta -alueella asuvaa väestöä. Ä räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. XI kaupungnosa stadsdelen Tond t -Tomterna, ,,..., ,...!) J<S..., SU......, _ XII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna, : : Krekkal.-^atol. krkko Grek. kat. kyrkan _.. " _._ !!! XIII kaupungnosa stadsdelen Ratna Sornahde Pnn... Rautaten alue Järnvägsområdet I XIV kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna..., L , l :

16 Forts. Sute.) TampereTammerfors Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. läkneområden: stadsdelar, kvarter m. n. Dstrcts, quarters, etc. ö Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd olkräknngen närvarande persone. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. \ Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 PoSSttuu vut laskenta-aluee asukkata. Frånvarande av à räknngsområdet bosat befolknng. Absents de la populaton domclée. l Yhteensä las kentaalueella asuvaa väestöä. Å räknngsomrauet bosatt. befolknng nalles. Populaton domclée. ; My.!! I 0 I...! Tontt Tomtema..., ,...,..., _ _ -.-.._ ï ! 0. 0 : ; XV kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna ï ï ! : : ; ; ; :! : ; XVI kaupungnosa stadsdelen TonttTomterna,...,..., j : ; 0 0

17 TampereTammerfors 0 (Jatkoa Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: j stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. ' Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la -populaton domclée. Yhteensä laskentaalueella asuv QO väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Kp. Tontt Tomterna ;... ;... j !......! ' XVII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna , XVIII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna,...,... Rautaten alue Järnvägsområdet. Kaupungn varasto Stadens förråd Hautausmaa Begravnngsplatsen.. Ylenen saraala Allmänna sjukhuset 00 I ocà TU Uv o pc JL XC 0 A rt q q»ja 00 O C 0 0 XIX XX kaupungnosa stadsdelarna XIX kaupungnosa stadsdelen: Kalevan Tltehdas.. Muut alueet ~ Övrga områden... XX kaupungnosa stadsdelen: Kasarmalue Ka- särnområdet j 0 XTt. 0 Î. XTC 0 on *J\J. 0 f lu 0

18 Forts. Sute.) TampereTammerfors Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laske nta-alueellet Satunnasest asuva. oleskeleva. Å räknngsområdet bosatta. vstande. Tllfällgt Domclés. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. Ylt. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskentaväestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. XXI kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna '.' ,..., , ,...,......,......,,, ,......, Nastenlaht F a *j XXII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna...,......; Hatanpää: Tlat y. m. Egen-! domarna m. fl Saraalat Sjukhusen d v Lapn Tontt Tomterna...,, JL uou

19 TampereTammerfors (Jatkoa Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. n. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. n. Dstrcts, quarters, etc. Tontt Tomterna... : ,, 0... Kunnallskot Kommunal - hemmet Lapn tehdasalue v. m. rn.l '., Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande jpersoner. Presents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. 0 Kp. 0 0 Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. - _ -- - Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Kp. 0 0 Yht, 0 0 ; o Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. ï -._. l I'' Yhteensä laskentaa väestöä. Â räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée.! 0! 0 r xp." Nekala 0 Rantaperkö Alue A Området A» B»» V» C Torpat ja mäktuvat Torp o. backstugor Huvlat Vllor... Rautaten alue Järnvägsområdet... Härmälä H 0 0 : ; Vnkka... Tontt Tomterna , Muut alueet Övrga områden ; l -. :. * : : ; ; : I j!! ' Vuohenoja!! Järvensvu

20 Forts. Sute.) TampereTammerfors Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. B. Kaupungn rajan ulkopuolellautom stadens rår Pohjos-Prkkalan kunnassa I Norr-Brkala kommun: Tahmela Pspala ja Hyhky I Eplä ". RaholaVlllä Ptkänem Lammnkylä Ylöjärven kunnassai Ylöjärv kommun: Lelaht 0 0

21 TampereTammerfors II. Väestö jaettuna syntymävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan. fördelad efter födelseår, kön och cvlstånd. Populaton par année de nassance, par sexe et par état cvl. I Mespuolsa. Mankön. Sexe masculn. 0, Naspuolsa. Kvnnkön. «Seze fémnn. Befolknngen I j Molemmat sukupuolet. Bägge könen. Les deux sexes. Syntymävuos. Födelseår. Année de nassance. $ pr ^ a «s-e g s, H-' g! ft H- C, ^tfe'l^s-^ s» '? «S?= s-ss. '? =?? Sa. Kg. g.»l Ô W CD ^?t.? y & 0 p p S! III o E S. S * ; !! C C C

22 Tampere-Tammerfors j Mespuolsa. Mankön. Sexe masculn.! 0 I I Naspuolsa. Kvnnkön. Sexe fémnn. I I, Molemmat sukupuolet. Bägge könen. Les deux sexes. Syntymävuos. Födelseår. Année de nassance.!o!! 0 :!!, 0! Tuntem. _Okänt... Yhteensä^ Summa ! l J 0! 0!!! 0

23 TampereTammerfors III. Ikävuos. Åldersår. A (je. Väestö jaettuna kävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan, fördelad efter åldersår, kön och cvlstånd. Populaton par âge, par sexe et par état cvl. a) Mespuolset. Mankön. Sexe masculn. G Kaupungssa syntyneet. ) I staden födda. ) Personnes nées dans la vlle. S'» g- N M S 0 : j Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. sog" ^W S! ttoma. fta. marés. res. sssä, fta. >* oj g.".^.c -g-b CD * Befolknngen j lft j Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu de nassance est nconnu). o.îll.'ffîpliîli^ll S E»» r " f» <* S" ST r? I j -! I! 0 j I : j 0 ' 0! 0 :!! ;! l 0!! j!! : I! ' I! : 0! ; 0! IO! ; -! -j I I !!!!! !! ! 0!! 0 0 0,! x ) Ryhmään»kaupungssa syntyneet» on sekä tässä että seuraavssa taulussa laskettu tse kaupungssa syntyneden henklöden lsäks myöskn laskenta-alueeseen osaks ta kokonaan kuuluvssa kunnssa syntyneet. I gruppen» staden födda» ngå såväl denna som följande tabeller, utom personer födda själva staden' även sådana födda de kommuner, som delvs eller sn helhet ngå räknngsområdet. 0 J : '! 0 '! 00!! '! 0,

24 TampereTammerfors Ikävuos. Âldersar. Age. Kaupungssa syntyneet. I staden födda. Personnes nées dans la vlle. Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. j Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu da vtn.ssn.nnp est?«/»n«<w«/. ) j ~ tx ' m u\ \.g gol S ï tl g m fusa g: «?s! m lt :f rf ;f stkll::.! \ F " P.» g:g»? - F " FF gg ffï - g: F? ' FF g S" ; g g ' g! \ : - -! -^ 0 0-!!!... I ^- ; ' Tuntem. - Okänt Yhteensä Summa!

25 TampereTammerfors b) Naspuolset. Kvnnkön. Sexe fémnn. ; I I Kaupungssa syntyneet. I staden födda. Personnes nées dans la vlle. 0 Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. I I Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden I syntymäpakka on tuntematon). j Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu \ de nassance est nconnu). Ikävuos. Aldersår. o e. pp ^. S g <Ä. tn % a; S» «g* E Sg-»SS!»Sa ll SI 0 { - 0 0!!! 0 0! ' 0 I 0 t j 0 0 -^ - ' ! : ! : ! 0 j 0!

26 TampereTaftmerforK Ikävuos. Aldersår. ; I Kaupungssa syntyneet. I staden födda. Personnes nées dans la vlle. " g" m 0 Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. I I Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antekt (r.kl. remer, vlkas födelseort är okänd). Total (y ccnjrh j.eno %t* dcv le leu de nau-ante est ) -! -^! ! 0! 0! ^! I -^ : 0 0 : '. Tuntem. - Okänt g 0 Ç) ) _ j!! J 0! ! 0 0 j j _! j! j ; ;!! lj 0 -I! _ J l! 0 *! Q!! l\ Yhteensä-Summa^O k [ S<H0H> : ; 0! 0 ' î 0!! ;!! j 0 [ ;! ' 0 0 j! '! '! n! l!

27 TampereTammerfors 0 c) Molemmat sukupuolet. Bägge könen. Les deux sexes. Ikävuos. Åldersår. Age. SOS m I I Kaupungssa syntyneet. I staden födda. ersonnes nées dans la vlle. > Ä ~ w â'ssr ~ P 0! Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. sos res. sssa. ta. Änkln Veu n> Les gar o E or. t veuves. p: NB e* o S cc vlsä; Okän L'état ;untema vlstånd ;on. El j I ] Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu de nassance est nconnu). s! r OS!* : ES g* I I I ;! 0 0 ; I! ', ;! 0 0!!! *» 0 S 0 j I -^ j ! 0 ; 0 0! ; : ; : 0 : ;!!! ;! 0 0' 00 0! 0 j '!!! ' 0!! !! ; ~

28 .. _ TampereTammerfors Ikävuos. Åldersår. Age. Kaupungsst syntyneet. I stade födda. Personnes nées dans la vll 'A s o ' S"' O»" S. J z > s g* * «p:' os B* PT O t- îfl. f s» f ce t- S a s» j» s ggs" es IfaS s g, g a l! "F! s 0 l» Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. h» ^ s OB s»! g. > s! «S E?= S s l'p H o Surs s & g. W Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nk. personer, vlkas, födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu de nassance est nconnu). SE > tn <] te ^ O IE* s og g K! S;. «p F ^E s ' S» o * P P C^ " S. et- Hî * l ftp -^... -^ Tuntem. Okänt... Yhteensä Summa _ _ ;. ; ï - 0.! ^. -_; - ' j ' - l'\ _ lj -..' : _; : : j - ; - : _. : '.._; ;...;! ', : : ; _ o , * \ ' j ; * ' _ ; s H _ } ï. 0 é 0 0! 0-0 * ]$

29 - - Tammerfors TampereTammerfors S y n t y m ä p a k k a. Födelseort. Leu de nassance. I I 0 v. år. IV.- Väestö jaettuna syntymäpakan ja än mukaan. Populaton selon le leu I I 0 v. år.! 0 v. år. ; I! 0 v. år. I I 0 v. år. Befolknngen fördelad efter födelseort och ålder. de nassance et par âge. 0 v. --år. 0 0 v. - år. ; 0 v. --år. 0 0 v. år. 0 v.--år. 0 v.år. ( Ikä tuntematon. Okänd ålder. Age nconnu. Tnn.l 0 Tampere.. : 0 00 Muu osa Hämeen läänä Övrga delar av Tavastehus län Uudenmaan lään Nylands län : 0 0 Turun ja Porn lään Åbo ochj 0 Björneborgs län Ahvenanmaan maakunta Landskapet Åland 0 0j !! Vpurn lään Vborgs Iän Mkkelnlään S:t Mchels län Kuopon lään Kuopo Iän Vaasan lään Vasa Iän Oulun lään Uteäborgs Iän Suomessa pakkaa lähemmn tun-l tematta I Fnland utan när-j marejokaluppgft I Yhteensä Suomessa Summa Fnland Ruots Sverge Norja Norge Tanska Danmark Suur-Brtanna Storbrtannen Belga Belgen Saksa Tyskland Itävalta Österrke Ranska Frankrke Itala Italen Vro Estland Latva Lettland Lettua Ltauen Puola Polen Venäjä Ryssland Tshekkoslovaka Tjeckoslovaken Romana Rumänen Unkar Ungern Yhteensä muussa Europassa Summa övrga Europa... Aasa Asen Afrkka Afrka... Amerkka Amerka ï Yhteensä Euroopan ulkopuolsssa massa Summa utomeuropeska länder Yhteensä 0 j ! 0 0 * 0! 0 0! 0 0! Î löj J 0 I I!.0 : Ö ' 0 0 '. 0! ~ _ Q O -* 0 -- c Q 0._. 0 _ _ o \ j fq!a AI Ofll» ftfl llk&&fl 0* S 0. _ z z z z - ' < _. : _. : -- IV ;._ _._ 0 0, X ! J.

30 - TampereTammerfors TampereTammerfors Kel. Språk. Langue. 0 v. år. I 0 v. år. V. Väestö jaettuna kelen ja än mukaan. Populaton réparte selon 0 v. år. I 0 v. år. I 0 v. år.! I Befolknngen fördelad efter språk la langue et Vâqe. 0! 0 v. år. 0 v. år. 0 v. år. och ålder. ] tvk. 0 0 v. -år. SO- v. --år. 0 v. år. Ikä tuntematon. Okänd ålder. Age nconnu. " Flt. tfp. Yhteensä Kaupungssa syntyneet I staden födda Nés dans la vlle Suomea Fnska Fnnos Nästä osaavat myöskn ruotsa Av dessa kunna även svenska Parlant auss suédos Ruotsa Svenska Suédos Nästä osaavat myöskn suomea Av dessa kunna även fnska Parlant auss fnnos Saksa Tyska Allemand Venäjää Ryska Russe Turknkeltä Turkska Turc TataarnkeltäTatarska Tartare Kaupungn ulkopuolella syntyneet Utom staden födda Nés hors de la vlle Suomea Fnska Fnnos Nästä osaavat myöskn ruotsa Av dessa kunna även svenska Parlant auss suédos Ruotsa Svenska Suédos... Nästä osaavat myöskn suomea Av dessa kunna även fnska : Parlant auss fnnos Norjaa Norska Norvégen... Tanskaa Danska Danos... Englanta Engelska Anglas Saksaa Tyska Allemand... Italaa Italenska Italen... \ Vroa Estnska Esthonen... Venäjää Ryska Russe Unkara Ungerska Hongros Turknkeltä Turkska Ture TataarnkeltäTatarska Tartare \ Juutalassaksaa Judetyska j Bas-allemand des jufs ' Kel tuntematon Okänt språk ; Langue nconnue Koko väestö Hela befolknngen Populaton totale ; Suomea Fnska Fnnos ; Nästä osaavat myöskn ruotsa - - Av dessa kunna även svenska - ; Parlant auss suédos Ruotsa Svenska Suédos... Nästä osaavat myöskn suomea Av dessa kunna även fnska Parlant auss fnnos \ Norjaa Norska Norvégen... Tanskaa Danska Danos j Englanta Engelska Anglas ; Saksaa Tyska Allemand j Italaa Italenska Italen I Vroa Estnska Esthonen... Venäjää Ryska Russe Unkara Ungerska Hongros Turknkeltä Turkska Ture! TataarnkeltäTatarska Tartare Juutalassaksaa Judetyska, Bas-allemand des jufs ' Kel tuntematon Okänt språk Langue nconnue 0, 00 0! 0 0 K 0 j! I j j r ! ! ;! T HJ 0 j 0 ' _. - _ Q _ 0 -, I c a t ( f F! : 0-0 g 0 0 C) A o _ Vt r _ c S a m., ] 0 ]. ; " ~~~! ] g 0 "" '*>. -j a _ _.._ -- _ _. : - c ]._ 0 - L 0; F. c s \ a I a C Vt S 0 : : " 0 0^

31 TampereTammerfors TampereTammerfors Kaupungnosat ta ntä vastaavat alueet. Stadsdelar eller motsvarande områden. Quarters de la vlle ou dstrcts y correspondant. ) VI. Väestö jaettuna kelen ja kaupungnosan mukaan. Populaton réparte selon la Suomea. Fnska. Fnnos. Ruotsa. Svenska. Suédos. Befolknngen fördelad efter språk och stadsdel. langue et V arrondssement. Muta kelä, övrga språk. Autres langues. 0 I I Kel tuntematon. Okänt språk. Langue nconnue. Koko laskenta-alueella Hela räknngsområdet A. Kaupungn rajan ssällä - Inom stadens rår. Kosken länspuolella Väster om forsen I kaupungnosa stadsdelen II»» III»» IV»» V»» VI»»! VII» vn» *! Lavat Fartyg I Kosken täpuolella Öster om forsen IX kaupungnosa stadsdelen XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX- XX XXI XXII Lapp Nekala Rantaperkö Härmälä... Vnkka... Vuohenoja. Järvensvu B. Kaupungn rajan ulkopuolella Utom stadens rår Pohjos-Prkkalan kunnassa I Norr-Brkala kommun: Tahmela, Pspala ja Hyhky j Eplä...' j Rahola Vlllä, 0 Ptkänem! 0 Lammnkylä. Ylöjärven kunnassa I Ylöjärv I kommun: Lelaht j *) Traducton des rubrques, vor page.

SVT VI: 71 ; 11. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI: 71 ; 11. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI: ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Petarsaaren väestölaskenta marraskuun

Lisätiedot

SVT VI : 55 ; 4. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI : 55 ; 4. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Tampereen väestölaskenta joulukuun

Lisätiedot

SVT VI : 71 ; 6. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI : 71 ; 6. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Kuopon väestölaskenta marraskuun

Lisätiedot

SVT VI : 71 ; 9. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI : 71 ; 9. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fînswefre Kotkan väestölaskenta marraskuun

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

SVT VI : 72 : 1. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre

SVT VI : 72 : 1. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre SVT VI : : 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Helsngn rakennus- ja asuntolaskenta

Lisätiedot

SVTVIC 101. finswefre

SVTVIC 101. finswefre SVTVIC 0 0 kel 00 tekjä nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre 0 julk. 0 sarja 0 sarja 00 muu nmeket. 0 svt ahealue 0 asasanat 0 tetov. alue fnswefre Luovutettujen ja vuokrattujen alueden väkluku vuosna 0

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia

K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia 1/(5) K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia K2002 Aihealue: Eri maiden maatunnukset eli prefiksit Oikeita väittämiä: + Oikein (20001) DL on radioamatööriliikenteessä käytettävä Saksan maatunnus. + Oikein

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

SII RTOLAISUUSTIL ASTO EMIGRATIONS STATISTIK

SII RTOLAISUUSTIL ASTO EMIGRATIONS STATISTIK SUOMEN VIRALLINEN TILASTO - FINLANDS OFFICIELLA S T A TI S Tj K XXVIII SII RTOLAISUUSTIL ASTO SIIRTOLAISUUS VUOSINA 98-95 XXVIII EMIGRATIONS STATISTIK EMIGRATIONEN UNDER ÅREN 98-95 ÉMIGRATION DE FINLANDE

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

SIIRTOLAISUUSTILASTO

SIIRTOLAISUUSTILASTO SUOMEN VIRALLINEN TILASTO XXVIII SIIRTOLAISUUSTILASTO SIIRTOLAISUUS VUONNA EM IG RATION E N H ELSINK I. VALTIONEUVOSTON K IR JAPA IN O. Ssällysluettelo. Table des matères. Tekst. Texte. (Sv..) (Pages.)

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 Tietoisku 6/2013 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa Oulu - Uleåborg Investments until 2025 Industri Olja/Gas Vattenkraft Gruvnäring Kärnkraft Vinkraft Bioenergia Handel Logistik El nät Turism Offentlig LNG Tornio Windpower 50% nybyggnation 50% reparation

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Turun ja Porin lääni - Abo och Björneborgs län... 9. Arkistolaitos. Uudenmaan ja Hämeen lääni - Nylands och Tavastehus län... 67

Turun ja Porin lääni - Abo och Björneborgs län... 9. Arkistolaitos. Uudenmaan ja Hämeen lääni - Nylands och Tavastehus län... 67 SISÄLLYS INNEHALL Svu Lukjalle Tll läsaren..................................... 5 Turun ja Porn lään Abo och Björneborgs län... 9 Uudenmaan ja Hämeen lään Nylands och Tavastehus län... 67 Vpurn ja Savonlnnan

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 13/2014 Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Johdanto Merimiestilastosta vastaa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TFM-fuksit / Mallilukujärjestys I periodi / viikot /

TFM-fuksit / Mallilukujärjestys I periodi / viikot / TFM-fuksit / llilukujärjestys I periodi / viikot 37-42 / 2.9.-2.0.206 0:30-0:30- A00 LC- Kie- Differentiaali- nta A009 54 H07 9.540 Diff.- Tekniikan H03 alan Svenska inom perusteell teknik isesti 0 A009

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä Sosiaali- ja terveyslautakunta 164 14.09.2015 Kaupunginhallitus 479 28.09.2015 Kaupunginhallitus 533 26.10.2015 Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä 501/02.07.00/2015 SosTe

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2016 (4.4.-3.5.2016) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinatilastot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinatilastot PALKKATLASTO - LÖNESTATSTK 4. nelj. - 4. nelj. 1(5) DENTTSET HENKLÖT SOPMUSALOLLA TEOLLSUUS NDUSTR Kaivannaistoiminta Gruvindustri Malmikaivokset ja rikastamot Malmgruvor och anrikningsverk Elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

33. 50p 1869 3 34.00 34. 50p 1871 3 5.50 35. 50p 1872. 3 7.00 36. 50p 1874 3 3.60 37. 50p 1889 3 3.40 38. 50p 1890 4 2.20 39. 50p 1891 3 2.40 40.

33. 50p 1869 3 34.00 34. 50p 1871 3 5.50 35. 50p 1872. 3 7.00 36. 50p 1874 3 3.60 37. 50p 1889 3 3.40 38. 50p 1890 4 2.20 39. 50p 1891 3 2.40 40. Etelä-Pohjanmaan Numismaattinen kerho järjestää rahahuutokaupan no: 199 Lapuan Nuorisotalolla sunnuntaina 5.10. Kohteet ovat esillä klo 12.00. Huutokauppa alkaa klo 13.00. Huutokauppaa koskevat tarjoukset

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

VAALITILASTO VALSTATISTIK KUNNALLISVAALIT KOMMUNALA VAL XXIX VUOSINA 1921-1928 XXIX ÅREN 1921-1928. ÉLECTIO N S CO M M U N A LE S DE 1921 à 1928

VAALITILASTO VALSTATISTIK KUNNALLISVAALIT KOMMUNALA VAL XXIX VUOSINA 1921-1928 XXIX ÅREN 1921-1928. ÉLECTIO N S CO M M U N A LE S DE 1921 à 1928 SU O M E N VIRALLIN E N T IL A ST O - FIN L A N D S O FFICIELLA ST A T IST IK XXIX VAALITILASTO _ B KUNNALLISVAALIT VUOSINA - XXIX VALSTATISTIK B KOMMUNALA VAL ÅREN - ÉLECTIO N S CO M M U N A LE S DE à

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot