SVT VI: 71 ;4. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVT VI: 71 ;4. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre"

Transkriptio

1 SVT VI: ; kel nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fnswefre Tampereen väestölaskenta marraskuun p. 0 Folkräknngen Tammerfors den november 0 Recensement de la populaton de Tampere (Tammerfors) au novembre 0 Taululttetä Tabellblagor Tableaux Helsnk : [Tlastollnen päätomsto], Suomen vrallnen tlasto : ; Väestötlastoa svt Väestö - Befolknng - Populaton 0 Suom - Fnland

2 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO - FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK VI VÄESTÖTILASTOA : TAMPEREEN VÄESTÖLASKENTA MARRASKUUN P. 0 TAULULIITTEITÄ VI BEFOLKNINGS STATISTI K : FOLKRÄKNINGEN I TAMMERFORS DEN NOVEMBER 0 TABELLBILAGOR RECENSEMENT DE LA POPULATION DE TAMPERE (TAMMERFORS) AU NOVEMBRE 0 TABLEAUX HELSINKI VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

3

4 Alkusanat. Marraskuun p:nä 0 suortettn todellnen väestölaskenta, johon ltty rakennus- ja asunt olaskent a, maan yhdessätosta suurmmassa kaupungssa, nmttän Helsngssä, Turussa, Vpurssa, Tampereella, Vaasassa, Kuopossa, Lahdessa, Oulussa, Kotkassa, Raumalla ja Petarsaaressa sekä Rhmäen kauppalassa. Tässä laskennassa on noudatettu suunnlleen samoja peraatteta kun edellsssä todellsssa väestölaskennossa, jota on tomtettu maan suurmmssa kaupungessa vuodesta 0 alkaen. Esllä oleva nde, joka lttyy numerona : Suomen vrallsen tlaston VI sarjaan, ssältää Tampereen kaupunka sekä sen ympärstöä koskevan henklö- ja ammatttuaston. Akasemmn on saman sarjan er numerona julkastu vastaavat Kuopota, Lahtea, Kotkaa, Oulua ja Vaasaa koskevat tedot ja julkastaan muta pakkakunta koskeva anesto lähakona kustakn pakkakunnasta er nteenä. Myöhemmn julkastaan myös erkonen tekstosasto, jossa selostetaan laskennan tomeenpanoa, kysymyskaavakkea sekä tärkempä tuloksa. Rakennus- ja asuntotlasto, johon lttyy tetoja kunkn pakkakunnan vuokraolosta, julkastaan Suomen vrallsen tlaston edellämantun sarjan erkosena alaosastona. Henklö- ja ammatttlastoaneston tarkastusta ja käyttelyä on ohjannut allekrjottanut Modeen v.t. aktuaar H. H o r- m on ja apulasaktuaar A. T unkel o n avustamana. Helsngssä, Tlastollsessa päätomstossa, tammkuussa. J. T. Hanho. Martt Kovero, Förord. Den november 0 anordnades en faktsk folkräknng, tll vlken anslöt sg en byggnads- och bostadsräknng, elva av rkets största städer, nämlgen Helsngfors, Åbo, Vborg, Tammerfors, Vasa, Kuopo, Laht, Uleäborg, Kotka, Raumo och Jakobstad samt Rhmäk köpng. Vd denna räknng ha följts ungefär samma prncper som vd de föregående faktska folkräknngarna, vlka anordnats rkets största städer alltsedan år 0. Förelggande häfte, vlket ngår som n:o : seren VI av Fnlands offcella statstk, nnehåller person- och yrkesstatstk för Tammerfors stad jämte omgvnngar. Tdgare ha motsvarande uppgfter publcerats rörande Kuopo, Laht, Kotka, Uleåborg och Vasa under olka nummer ar samma sere och kommer även materalet för de övrga orterna att offentlggöras en nära framtd särsklda häften för varje ort. Senare ut gv es även en specell textavdelnng, vlken redogöres för räknngens utförande, frågeformulären samt de vktgaste resultaten. Byggnads- och bostadsstatstken, tll vlken ansluta sg uppgfter om hyresförhållandena på respektve orter, utkommer som en särskld underavdelnng ovannämnda sere av Fnlands offcella statstk. Kontrollen och bearbetnngen av det personstatstska och yrkesstatstska materalet har handhafts av undertecknad Modeen med bträde av t. f. aktuaren H. Hormo och bträdande aktuaren A. Tun k elo. Helsngfors, å Statstska centralbyrån, januar. G. Modeen.

5

6 SISÄLLYS. Tauluja. Sv. I. Väkluku: a) Yhdstelmä b) Ertysluettelo kaupungnosttan, korttelttan y. m II. Väestö jaettuna syntymävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan III. Väestö jaettuna kävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan: a) Mespuolset ly b) Naspuolset c) Molemmat sukupuolet 0 IV. Väestö jaettuna syntymäpakan ja än mukaan V. Väestö jaettuna kelen ja än mukaan VI. Väestö jaettuna kelen ja kaupungnosan mukaan VII. Väestö jaettuna kelen, svstysmäärän ja än mukaan VIII. Väestö jaettuna uskontokunnan mukaan 0 IX. Kaupungn ulkopuolella syntyneet jaettuna ssäänmuuttovuoden ja kelen mukaan X. Veraden maden kansalaset jaettuna valtoden ja ssäänmuuttovuoden mukaan XI. Väestö jaettuna päähenklöden elnkenohaarojen ja ammatten mukaan... XII. Ammatnharjottajat ryhmtettynä än sekä elnkenohaarojen ja ammattaseman mukaan Lte -. INNEHALL. Tabeller. I..Folkmängd: Sd. a) Sammandag '_> b) Specfkaton efter stadsdelar och kvarter m. m II. Befolknngen fördelad efter födelseår, kön och cvlstånd III. -Befolknngen fördelad efter åldersår, kön och cvlstånd: a) Mankön IH b) Kvnnkön s c) Bägge könen 0 IV. Befolknngen fördelad efter födelseort och ålder V. Befolknngen fördelad efter språk och ålder VI. Befolknngen fördelad efter språk ooh stadsdel VII. Befolknngen fördelad efter språk, bldnngsgrad och ålder VIII. Befolknngen fördelad efter trosbekännelse 0 IX. Den utom staden födda befolknngen fördelad efter nflyttnngsår och språk X. Utländska medborgare fördelade efter statstllhörghet och nflyttnngsår... XI. Befolknngen fördelad efter huvudpersonernas närngsgrenar och yrken... XII. Yrkesutövarna fördelade efter ålder samt närngsgrenar och ställnng nom yrket TABLE DES MATIÈRES. Pag.. Populaton: a) Abrégé b) Spécfcaton par dstrcts, quarters, etc II. Populaton par année de nassance, par sexe et par état cvl Tableaux. Pag. III. Populaton par âge, par sexe et par état cvl: a) Sexe masculn (; b) Sexe fémnn c) Les deux sexes "

7 VI Pag. IV. Populaton selon le leu de nassance et par âge V. Populaton réparte.«elon la langue et l'âge VI. Populaton réparte selon la langue et l'arrondssemeat VII. Populaton réparte selon la langue, le degré d'nstructon et l'âge VIII. Populaton réparte selon la confesson 0 L'ag. IX. Populaton née hors de la vlle par année de l'entrée et par langue X. Sujets étrangers; classés d'après leur natonalté et d'après l'année de l'entrée XI. Populaton d'après la professon des chefs de famlle XII. Populaton actve réparte d'après l'âge. la professon et la poston socale... 0 Supplément

8 TAULUJA. TABELLER. TABLEAUX.

9 TampereTammerfors Kaupungnosat ta ntä vastaavat alueet. Stadsdelar eller motsvarande områden. Quarters de la vlle ou dstrcts y correspondant. laskenta-alueella Hela räknngsområdet Terrtore total soums à V enquête.. A. Kaupungn rajan ssällä Inom stadens rår Dans les lmtes de la vlle I. Väkluku. Folkmängd. Populaton. a) Yhdstelmä. Sammandrag. Abrégé. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Presents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. PI S O:. SP E ms s : s: Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. - 0 s'' F 0 C ;r* 0 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. 0» s Yhteensä laskentaalueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. ïçg III «wc o, O: O ga«g SP * 0 0. Kosken länspuolella Väster om forsen A T ouest du rapde I kaupungnosa stadsdelen II»» III»» IV»» V»» VI»» VII»» VIII»» Lavat Fartyg Kosken täpuolella Öster om forsen ~-A V est du rapde IX kaupungnosa stadsdelen X»» XI»» XII XIII»» XIV»» XV»» XVI»» XVII»» XVIII»» XIXXX»» XXI»» XXII»» Lapp Nekala Rantaperkö Härmälä Vnkka Vuohenoja Järvensvu * 0

10 TampereTammerfors Kaupungnosat ta ntä vastaavat alueet. Stadsdelar eller motsvarande områden. Quarters de la vlle ou dstrcts y correspondant. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolkn-'ng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. la populaton domclée. Yhteensä laskentaalueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. B. Kaupungn rajan ulkopuolellautom stadens rår En dehors des lmtes de la vlle.. G 0 0 0!. Pohjos-Prkkalan kunnassa I Norr-Brkala kommun: Tahmela Pspala ja Hyhky Eplä KaholaVlllä Ptkänem Lammnkylä Ylöjärven kunnassa Ylöjärv kommun: Lelaht 0 0

11 Ta m pc» rc-tammerfors I. Väkluku. Folkmängd. Populaton. b) Ertysluettelo kaupungnosttan, korttelttan y. m. Specfkaton efter stadsdelar och kvarter m. m. Spécfcaton \ par dstrcts, quarters, etc. Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. *)! s Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Koko laskenta-alueella Hela räknngsområdet 0 A. Kaupungn ra jän ssällä Inom stadens rår J-O ttfco LÀ O l l C t O Qf X tjvj ftf UtP \J\J t Kosken länspuolella Väster om forsen I kaupungnosa stadsdelen.. Tontt Tomterna , _ II kaupungnosa stadsdelen.. TonttTomterna r-..., _ III kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna..., x ) Traducton des rubrques, vor page.

12 TampereTammerfors. Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Kp. Tontt Tomtorna ; 0..J , Kehruusaar! 00 0 ) o IV kaupungnosa stadsdelen 0 Tontt Tomterna ' , C !! V kaupungnosastadsdelen.. Tontt Tomterna

13 TampereTammerfors (Jatkoa Laskenta-aneet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa äsnäoleva henklötä. ^(Td folkräknngen närvarande personer. Prêset ts. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva. laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Tontt Tomterna ^ _ VI kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna _ 0 0 " VII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna, ,, , Pyynkk

14 Forts. Sute.) TampereTammerfors ; Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: ; stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. VIII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna b......,... 0, ,... Särkän saha Eautaten alue Järnvägs området I Lavat Fartyg Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd ^ folkräknngen närvarande personer Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. 0 Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés... _. _.. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée.... N p. l Yhteensä laskenta -alueella asuvaa väestöä. Â räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. 0!. Kosken täpuolella - Ös-! ter om forsen IX kaupungnosa stadsdelen I Tontt Tomterna..., ,,,, ^......,... 0, Soukanlaht: Vahttupa Va -.tstugan Saha Sågen X kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna , , Ö0.... _

15 TampereTammerfors (Jatkoa Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. n. Dstrcts, quarters, etc. j > 0 Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer Présents, Laskenta-alueella asuva. A räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Evk. s Yhteensä läsnäolevaa väestöä. härvarande befolknng nalles. Povulaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. ]STp.. l Yhteensä laskenta -alueella asuvaa väestöä. Ä räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. XI kaupungnosa stadsdelen Tond t -Tomterna, ,,..., ,...!) J<S..., SU......, _ XII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna, : : Krekkal.-^atol. krkko Grek. kat. kyrkan _.. " _._ !!! XIII kaupungnosa stadsdelen Ratna Sornahde Pnn... Rautaten alue Järnvägsområdet I XIV kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna..., L , l :

16 Forts. Sute.) TampereTammerfors Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. läkneområden: stadsdelar, kvarter m. n. Dstrcts, quarters, etc. ö Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd olkräknngen närvarande persone. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. \ Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 PoSSttuu vut laskenta-aluee asukkata. Frånvarande av à räknngsområdet bosat befolknng. Absents de la populaton domclée. l Yhteensä las kentaalueella asuvaa väestöä. Å räknngsomrauet bosatt. befolknng nalles. Populaton domclée. ; My.!! I 0 I...! Tontt Tomtema..., ,...,..., _ _ -.-.._ ï ! 0. 0 : ; XV kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna ï ï ! : : ; ; ; :! : ; XVI kaupungnosa stadsdelen TonttTomterna,...,..., j : ; 0 0

17 TampereTammerfors 0 (Jatkoa Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: j stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. ' Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la -populaton domclée. Yhteensä laskentaalueella asuv QO väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Kp. Tontt Tomterna ;... ;... j !......! ' XVII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna , XVIII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna,...,... Rautaten alue Järnvägsområdet. Kaupungn varasto Stadens förråd Hautausmaa Begravnngsplatsen.. Ylenen saraala Allmänna sjukhuset 00 I ocà TU Uv o pc JL XC 0 A rt q q»ja 00 O C 0 0 XIX XX kaupungnosa stadsdelarna XIX kaupungnosa stadsdelen: Kalevan Tltehdas.. Muut alueet ~ Övrga områden... XX kaupungnosa stadsdelen: Kasarmalue Ka- särnområdet j 0 XTt. 0 Î. XTC 0 on *J\J. 0 f lu 0

18 Forts. Sute.) TampereTammerfors Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laske nta-alueellet Satunnasest asuva. oleskeleva. Å räknngsområdet bosatta. vstande. Tllfällgt Domclés. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. Ylt. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskentaväestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. XXI kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna '.' ,..., , ,...,......,......,,, ,......, Nastenlaht F a *j XXII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna...,......; Hatanpää: Tlat y. m. Egen-! domarna m. fl Saraalat Sjukhusen d v Lapn Tontt Tomterna...,, JL uou

19 TampereTammerfors (Jatkoa Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. n. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. n. Dstrcts, quarters, etc. Tontt Tomterna... : ,, 0... Kunnallskot Kommunal - hemmet Lapn tehdasalue v. m. rn.l '., Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande jpersoner. Presents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. 0 Kp. 0 0 Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. - _ -- - Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Kp. 0 0 Yht, 0 0 ; o Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. ï -._. l I'' Yhteensä laskentaa väestöä. Â räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée.! 0! 0 r xp." Nekala 0 Rantaperkö Alue A Området A» B»» V» C Torpat ja mäktuvat Torp o. backstugor Huvlat Vllor... Rautaten alue Järnvägsområdet... Härmälä H 0 0 : ; Vnkka... Tontt Tomterna , Muut alueet Övrga områden ; l -. :. * : : ; ; : I j!! ' Vuohenoja!! Järvensvu

20 Forts. Sute.) TampereTammerfors Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. B. Kaupungn rajan ulkopuolellautom stadens rår Pohjos-Prkkalan kunnassa I Norr-Brkala kommun: Tahmela Pspala ja Hyhky I Eplä ". RaholaVlllä Ptkänem Lammnkylä Ylöjärven kunnassai Ylöjärv kommun: Lelaht 0 0

21 TampereTammerfors II. Väestö jaettuna syntymävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan. fördelad efter födelseår, kön och cvlstånd. Populaton par année de nassance, par sexe et par état cvl. I Mespuolsa. Mankön. Sexe masculn. 0, Naspuolsa. Kvnnkön. «Seze fémnn. Befolknngen I j Molemmat sukupuolet. Bägge könen. Les deux sexes. Syntymävuos. Födelseår. Année de nassance. $ pr ^ a «s-e g s, H-' g! ft H- C, ^tfe'l^s-^ s» '? «S?= s-ss. '? =?? Sa. Kg. g.»l Ô W CD ^?t.? y & 0 p p S! III o E S. S * ; !! C C C

22 Tampere-Tammerfors j Mespuolsa. Mankön. Sexe masculn.! 0 I I Naspuolsa. Kvnnkön. Sexe fémnn. I I, Molemmat sukupuolet. Bägge könen. Les deux sexes. Syntymävuos. Födelseår. Année de nassance.!o!! 0 :!!, 0! Tuntem. _Okänt... Yhteensä^ Summa ! l J 0! 0!!! 0

23 TampereTammerfors III. Ikävuos. Åldersår. A (je. Väestö jaettuna kävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan, fördelad efter åldersår, kön och cvlstånd. Populaton par âge, par sexe et par état cvl. a) Mespuolset. Mankön. Sexe masculn. G Kaupungssa syntyneet. ) I staden födda. ) Personnes nées dans la vlle. S'» g- N M S 0 : j Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. sog" ^W S! ttoma. fta. marés. res. sssä, fta. >* oj g.".^.c -g-b CD * Befolknngen j lft j Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu de nassance est nconnu). o.îll.'ffîpliîli^ll S E»» r " f» <* S" ST r? I j -! I! 0 j I : j 0 ' 0! 0 :!! ;! l 0!! j!! : I! ' I! : 0! ; 0! IO! ; -! -j I I !!!!! !! ! 0!! 0 0 0,! x ) Ryhmään»kaupungssa syntyneet» on sekä tässä että seuraavssa taulussa laskettu tse kaupungssa syntyneden henklöden lsäks myöskn laskenta-alueeseen osaks ta kokonaan kuuluvssa kunnssa syntyneet. I gruppen» staden födda» ngå såväl denna som följande tabeller, utom personer födda själva staden' även sådana födda de kommuner, som delvs eller sn helhet ngå räknngsområdet. 0 J : '! 0 '! 00!! '! 0,

24 TampereTammerfors Ikävuos. Âldersar. Age. Kaupungssa syntyneet. I staden födda. Personnes nées dans la vlle. Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. j Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu da vtn.ssn.nnp est?«/»n«<w«/. ) j ~ tx ' m u\ \.g gol S ï tl g m fusa g: «?s! m lt :f rf ;f stkll::.! \ F " P.» g:g»? - F " FF gg ffï - g: F? ' FF g S" ; g g ' g! \ : - -! -^ 0 0-!!!... I ^- ; ' Tuntem. - Okänt Yhteensä Summa!

25 TampereTammerfors b) Naspuolset. Kvnnkön. Sexe fémnn. ; I I Kaupungssa syntyneet. I staden födda. Personnes nées dans la vlle. 0 Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. I I Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden I syntymäpakka on tuntematon). j Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu \ de nassance est nconnu). Ikävuos. Aldersår. o e. pp ^. S g <Ä. tn % a; S» «g* E Sg-»SS!»Sa ll SI 0 { - 0 0!!! 0 0! ' 0 I 0 t j 0 0 -^ - ' ! : ! : ! 0 j 0!

26 TampereTaftmerforK Ikävuos. Aldersår. ; I Kaupungssa syntyneet. I staden födda. Personnes nées dans la vlle. " g" m 0 Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. I I Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antekt (r.kl. remer, vlkas födelseort är okänd). Total (y ccnjrh j.eno %t* dcv le leu de nau-ante est ) -! -^! ! 0! 0! ^! I -^ : 0 0 : '. Tuntem. - Okänt g 0 Ç) ) _ j!! J 0! ! 0 0 j j _! j! j ; ;!! lj 0 -I! _ J l! 0 *! Q!! l\ Yhteensä-Summa^O k [ S<H0H> : ; 0! 0 ' î 0!! ;!! j 0 [ ;! ' 0 0 j! '! '! n! l!

27 TampereTammerfors 0 c) Molemmat sukupuolet. Bägge könen. Les deux sexes. Ikävuos. Åldersår. Age. SOS m I I Kaupungssa syntyneet. I staden födda. ersonnes nées dans la vlle. > Ä ~ w â'ssr ~ P 0! Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. sos res. sssa. ta. Änkln Veu n> Les gar o E or. t veuves. p: NB e* o S cc vlsä; Okän L'état ;untema vlstånd ;on. El j I ] Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu de nassance est nconnu). s! r OS!* : ES g* I I I ;! 0 0 ; I! ', ;! 0 0!!! *» 0 S 0 j I -^ j ! 0 ; 0 0! ; : ; : 0 : ;!!! ;! 0 0' 00 0! 0 j '!!! ' 0!! !! ; ~

28 .. _ TampereTammerfors Ikävuos. Åldersår. Age. Kaupungsst syntyneet. I stade födda. Personnes nées dans la vll 'A s o ' S"' O»" S. J z > s g* * «p:' os B* PT O t- îfl. f s» f ce t- S a s» j» s ggs" es IfaS s g, g a l! "F! s 0 l» Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. h» ^ s OB s»! g. > s! «S E?= S s l'p H o Surs s & g. W Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nk. personer, vlkas, födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu de nassance est nconnu). SE > tn <] te ^ O IE* s og g K! S;. «p F ^E s ' S» o * P P C^ " S. et- Hî * l ftp -^... -^ Tuntem. Okänt... Yhteensä Summa _ _ ;. ; ï - 0.! ^. -_; - ' j ' - l'\ _ lj -..' : _; : : j - ; - : _. : '.._; ;...;! ', : : ; _ o , * \ ' j ; * ' _ ; s H _ } ï. 0 é 0 0! 0-0 * ]$

29 - - Tammerfors TampereTammerfors S y n t y m ä p a k k a. Födelseort. Leu de nassance. I I 0 v. år. IV.- Väestö jaettuna syntymäpakan ja än mukaan. Populaton selon le leu I I 0 v. år.! 0 v. år. ; I! 0 v. år. I I 0 v. år. Befolknngen fördelad efter födelseort och ålder. de nassance et par âge. 0 v. --år. 0 0 v. - år. ; 0 v. --år. 0 0 v. år. 0 v.--år. 0 v.år. ( Ikä tuntematon. Okänd ålder. Age nconnu. Tnn.l 0 Tampere.. : 0 00 Muu osa Hämeen läänä Övrga delar av Tavastehus län Uudenmaan lään Nylands län : 0 0 Turun ja Porn lään Åbo ochj 0 Björneborgs län Ahvenanmaan maakunta Landskapet Åland 0 0j !! Vpurn lään Vborgs Iän Mkkelnlään S:t Mchels län Kuopon lään Kuopo Iän Vaasan lään Vasa Iän Oulun lään Uteäborgs Iän Suomessa pakkaa lähemmn tun-l tematta I Fnland utan när-j marejokaluppgft I Yhteensä Suomessa Summa Fnland Ruots Sverge Norja Norge Tanska Danmark Suur-Brtanna Storbrtannen Belga Belgen Saksa Tyskland Itävalta Österrke Ranska Frankrke Itala Italen Vro Estland Latva Lettland Lettua Ltauen Puola Polen Venäjä Ryssland Tshekkoslovaka Tjeckoslovaken Romana Rumänen Unkar Ungern Yhteensä muussa Europassa Summa övrga Europa... Aasa Asen Afrkka Afrka... Amerkka Amerka ï Yhteensä Euroopan ulkopuolsssa massa Summa utomeuropeska länder Yhteensä 0 j ! 0 0 * 0! 0 0! 0 0! Î löj J 0 I I!.0 : Ö ' 0 0 '. 0! ~ _ Q O -* 0 -- c Q 0._. 0 _ _ o \ j fq!a AI Ofll» ftfl llk&&fl 0* S 0. _ z z z z - ' < _. : _. : -- IV ;._ _._ 0 0, X ! J.

30 - TampereTammerfors TampereTammerfors Kel. Språk. Langue. 0 v. år. I 0 v. år. V. Väestö jaettuna kelen ja än mukaan. Populaton réparte selon 0 v. år. I 0 v. år. I 0 v. år.! I Befolknngen fördelad efter språk la langue et Vâqe. 0! 0 v. år. 0 v. år. 0 v. år. och ålder. ] tvk. 0 0 v. -år. SO- v. --år. 0 v. år. Ikä tuntematon. Okänd ålder. Age nconnu. " Flt. tfp. Yhteensä Kaupungssa syntyneet I staden födda Nés dans la vlle Suomea Fnska Fnnos Nästä osaavat myöskn ruotsa Av dessa kunna även svenska Parlant auss suédos Ruotsa Svenska Suédos Nästä osaavat myöskn suomea Av dessa kunna även fnska Parlant auss fnnos Saksa Tyska Allemand Venäjää Ryska Russe Turknkeltä Turkska Turc TataarnkeltäTatarska Tartare Kaupungn ulkopuolella syntyneet Utom staden födda Nés hors de la vlle Suomea Fnska Fnnos Nästä osaavat myöskn ruotsa Av dessa kunna även svenska Parlant auss suédos Ruotsa Svenska Suédos... Nästä osaavat myöskn suomea Av dessa kunna även fnska : Parlant auss fnnos Norjaa Norska Norvégen... Tanskaa Danska Danos... Englanta Engelska Anglas Saksaa Tyska Allemand... Italaa Italenska Italen... \ Vroa Estnska Esthonen... Venäjää Ryska Russe Unkara Ungerska Hongros Turknkeltä Turkska Ture TataarnkeltäTatarska Tartare \ Juutalassaksaa Judetyska j Bas-allemand des jufs ' Kel tuntematon Okänt språk ; Langue nconnue Koko väestö Hela befolknngen Populaton totale ; Suomea Fnska Fnnos ; Nästä osaavat myöskn ruotsa - - Av dessa kunna även svenska - ; Parlant auss suédos Ruotsa Svenska Suédos... Nästä osaavat myöskn suomea Av dessa kunna även fnska Parlant auss fnnos \ Norjaa Norska Norvégen... Tanskaa Danska Danos j Englanta Engelska Anglas ; Saksaa Tyska Allemand j Italaa Italenska Italen I Vroa Estnska Esthonen... Venäjää Ryska Russe Unkara Ungerska Hongros Turknkeltä Turkska Ture! TataarnkeltäTatarska Tartare Juutalassaksaa Judetyska, Bas-allemand des jufs ' Kel tuntematon Okänt språk Langue nconnue 0, 00 0! 0 0 K 0 j! I j j r ! ! ;! T HJ 0 j 0 ' _. - _ Q _ 0 -, I c a t ( f F! : 0-0 g 0 0 C) A o _ Vt r _ c S a m., ] 0 ]. ; " ~~~! ] g 0 "" '*>. -j a _ _.._ -- _ _. : - c ]._ 0 - L 0; F. c s \ a I a C Vt S 0 : : " 0 0^

31 TampereTammerfors TampereTammerfors Kaupungnosat ta ntä vastaavat alueet. Stadsdelar eller motsvarande områden. Quarters de la vlle ou dstrcts y correspondant. ) VI. Väestö jaettuna kelen ja kaupungnosan mukaan. Populaton réparte selon la Suomea. Fnska. Fnnos. Ruotsa. Svenska. Suédos. Befolknngen fördelad efter språk och stadsdel. langue et V arrondssement. Muta kelä, övrga språk. Autres langues. 0 I I Kel tuntematon. Okänt språk. Langue nconnue. Koko laskenta-alueella Hela räknngsområdet A. Kaupungn rajan ssällä - Inom stadens rår. Kosken länspuolella Väster om forsen I kaupungnosa stadsdelen II»» III»» IV»» V»» VI»»! VII» vn» *! Lavat Fartyg I Kosken täpuolella Öster om forsen IX kaupungnosa stadsdelen XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX- XX XXI XXII Lapp Nekala Rantaperkö Härmälä... Vnkka... Vuohenoja. Järvensvu B. Kaupungn rajan ulkopuolella Utom stadens rår Pohjos-Prkkalan kunnassa I Norr-Brkala kommun: Tahmela, Pspala ja Hyhky j Eplä...' j Rahola Vlllä, 0 Ptkänem! 0 Lammnkylä. Ylöjärven kunnassa I Ylöjärv I kommun: Lelaht j *) Traducton des rubrques, vor page.

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN. STATISTISK ARSBOft FÖR FINLAHD STATISTICAL ÏL A B B O O K OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN. STATISTISK ARSBOft FÖR FINLAHD STATISTICAL ÏL A B B O O K OF FINLAND tm fftfttftm! SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ARSBOft FÖR FINLAHD STATISTICAL ÏL A B B O O K OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uus sarja LVIII Vuonna STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uus sarja LXII Vuonna STATISTISK Å RSBO K FÖR FINLAND Ny sere LXII År

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STV 0 kel fnfre nmeke Suomenmaan tlastollnen vuoskrja rnnakkasn. fre Annuare statstque pour la Fnlande 0 julkasja Helsnk : Tlastollnen päätomsto, 0 sarja fn Suomen tlastollnen vuoskrja 0 yl. huomautus

Lisätiedot

STV1899. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue

STV1899. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue STV 0 0 0 0 0 0 kel nmeke rnnakkasn. fre julkasja sarja fn yl. huomautus muu nmeke tetov. alue fnfre Suomenmaan tlastollnen vuoskrja Annuare statstque pour la Fnlande Helsnk : Tlastollnen päätomsto, Suomen

Lisätiedot

STV 1902. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue

STV 1902. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue STV 0 0 0 0 0 0 0 kel nmeke rnnakkasn. fre julkasja sarja fn yl. huomautus muu nmeke tetov. alue fnfre Suomenmaan tlastollnen vuoskrja 0 Annuare statstque pour la Fnlande Helsnk : Tlastollnen päätomsto,

Lisätiedot

STV 1901. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue

STV 1901. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue STV 0 0 0 0 0 0 0 kel nmeke rnnakkasn. fre julkasja sarja fn yl. huomautus muu nmeke tetov. alue fnfre Suomenmaan tlastollnen vuoskrja 0 Annuare statstque pour la Fnlande Helsnk: Tlastollnen päätomsto,

Lisätiedot

SUOMENMAAN TEHNYT TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO. KAHDESTOISTA VUOSIKERTA. 1891. (ANNUAIRE STATISTIQUE POUR LA FINLANDE.) année. 1801.) HELSINGISSÄ 1891.

SUOMENMAAN TEHNYT TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO. KAHDESTOISTA VUOSIKERTA. 1891. (ANNUAIRE STATISTIQUE POUR LA FINLANDE.) année. 1801.) HELSINGISSÄ 1891. STV 0 kel fnfre nmeke Suomenmaan tlastollnen vuoskrja rnnakkasn. fre Annuare statstque pour la Fnlande 0 julkasja Helsnk : Tlastollnen päätomsto, 0 sarja fn Suomen tlastollnen vuoskrja 0 yl. huomautus

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106

Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and HousingCensus 1980 Osa XI Del XI Volume

Lisätiedot

XVIII KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 1934 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 1934 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE ANNÉE 1934

XVIII KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 1934 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 1934 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE ANNÉE 1934 S U O M E N V IR A L L IN E N TI L A ST O - F IN L A N D S O F F IC IE L L A S T A T IS T IK XVIII B KÄSI TYÖT I LASTO V U O N N A 94 HANTVERKSSTATISTIK ÀR 94 STATISTIQUE DES ARTS ET MÉTIERS EN FINLANDE

Lisätiedot

SVT VI : 35. kieli nimeke. rinnakkaisn. fre. julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue

SVT VI : 35. kieli nimeke. rinnakkaisn. fre. julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue SVT VI : 0 0 0 00 00 0 0 kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue finfre Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa joulukuun

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1959 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

STV 1898. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue

STV 1898. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue STV 0 0 0 0 0 0 kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus muu nimeke tietov. alue finfre Suomenmaan tilastollinen vuosikirja Annuaire statistique pour la Finlande Helsinki : Tilastollinen

Lisätiedot

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985 Väestö 1991: 5 Befolkning Population Väestön taloudellinen toiminta - Befolkningens ekonomiska verksamhet Economic Activity of the Population Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

STV 1897. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue

STV 1897. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue STV 0 0 0 0 0 0 kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus muu nimeke tietov. alue finfre Suomenmaan tilastollinen vuosikirja Annuaire statistique pour la Finlande Helsinki : Tilastollinen

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

STV 1894. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue

STV 1894. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue STV 0 0 0 0 0 0 kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus muu nimeke tietov. alue finfre Suomenmaan tilastollinen vuosikirja Annuaire statistique pour la Finlande Helsinki : Tilastollinen

Lisätiedot

Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland

Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland 1 8 5 6-1 9 7 9 Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1958 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIV Vuonna 1958 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LIV

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN 2014 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Viihdytään Lapualla! Simpsiö Joupiska

Viihdytään Lapualla! Simpsiö Joupiska LAPUA Perhekoon kaupunk En famljevänlg stad 2015 Vhdytään Lapualla! ALLA TRIVS I LAPPO! Smpsö Joupska Perhekoon kaupunk En famljevänlg stad Tervetuloa Lapualle Välkommen tll lappo Lapua on non 14 800 asukkaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2004 31. vuosikerta 31 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2009 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2001 28. vuosikerta 28 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2010 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2013 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Vanda stad, stadsdirektörens verksamhetsområde,

Lisätiedot