SVT VI: 71 ;4. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVT VI: 71 ;4. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre"

Transkriptio

1 SVT VI: ; kel nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fnswefre Tampereen väestölaskenta marraskuun p. 0 Folkräknngen Tammerfors den november 0 Recensement de la populaton de Tampere (Tammerfors) au novembre 0 Taululttetä Tabellblagor Tableaux Helsnk : [Tlastollnen päätomsto], Suomen vrallnen tlasto : ; Väestötlastoa svt Väestö - Befolknng - Populaton 0 Suom - Fnland

2 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO - FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK VI VÄESTÖTILASTOA : TAMPEREEN VÄESTÖLASKENTA MARRASKUUN P. 0 TAULULIITTEITÄ VI BEFOLKNINGS STATISTI K : FOLKRÄKNINGEN I TAMMERFORS DEN NOVEMBER 0 TABELLBILAGOR RECENSEMENT DE LA POPULATION DE TAMPERE (TAMMERFORS) AU NOVEMBRE 0 TABLEAUX HELSINKI VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

3

4 Alkusanat. Marraskuun p:nä 0 suortettn todellnen väestölaskenta, johon ltty rakennus- ja asunt olaskent a, maan yhdessätosta suurmmassa kaupungssa, nmttän Helsngssä, Turussa, Vpurssa, Tampereella, Vaasassa, Kuopossa, Lahdessa, Oulussa, Kotkassa, Raumalla ja Petarsaaressa sekä Rhmäen kauppalassa. Tässä laskennassa on noudatettu suunnlleen samoja peraatteta kun edellsssä todellsssa väestölaskennossa, jota on tomtettu maan suurmmssa kaupungessa vuodesta 0 alkaen. Esllä oleva nde, joka lttyy numerona : Suomen vrallsen tlaston VI sarjaan, ssältää Tampereen kaupunka sekä sen ympärstöä koskevan henklö- ja ammatttuaston. Akasemmn on saman sarjan er numerona julkastu vastaavat Kuopota, Lahtea, Kotkaa, Oulua ja Vaasaa koskevat tedot ja julkastaan muta pakkakunta koskeva anesto lähakona kustakn pakkakunnasta er nteenä. Myöhemmn julkastaan myös erkonen tekstosasto, jossa selostetaan laskennan tomeenpanoa, kysymyskaavakkea sekä tärkempä tuloksa. Rakennus- ja asuntotlasto, johon lttyy tetoja kunkn pakkakunnan vuokraolosta, julkastaan Suomen vrallsen tlaston edellämantun sarjan erkosena alaosastona. Henklö- ja ammatttlastoaneston tarkastusta ja käyttelyä on ohjannut allekrjottanut Modeen v.t. aktuaar H. H o r- m on ja apulasaktuaar A. T unkel o n avustamana. Helsngssä, Tlastollsessa päätomstossa, tammkuussa. J. T. Hanho. Martt Kovero, Förord. Den november 0 anordnades en faktsk folkräknng, tll vlken anslöt sg en byggnads- och bostadsräknng, elva av rkets största städer, nämlgen Helsngfors, Åbo, Vborg, Tammerfors, Vasa, Kuopo, Laht, Uleäborg, Kotka, Raumo och Jakobstad samt Rhmäk köpng. Vd denna räknng ha följts ungefär samma prncper som vd de föregående faktska folkräknngarna, vlka anordnats rkets största städer alltsedan år 0. Förelggande häfte, vlket ngår som n:o : seren VI av Fnlands offcella statstk, nnehåller person- och yrkesstatstk för Tammerfors stad jämte omgvnngar. Tdgare ha motsvarande uppgfter publcerats rörande Kuopo, Laht, Kotka, Uleåborg och Vasa under olka nummer ar samma sere och kommer även materalet för de övrga orterna att offentlggöras en nära framtd särsklda häften för varje ort. Senare ut gv es även en specell textavdelnng, vlken redogöres för räknngens utförande, frågeformulären samt de vktgaste resultaten. Byggnads- och bostadsstatstken, tll vlken ansluta sg uppgfter om hyresförhållandena på respektve orter, utkommer som en särskld underavdelnng ovannämnda sere av Fnlands offcella statstk. Kontrollen och bearbetnngen av det personstatstska och yrkesstatstska materalet har handhafts av undertecknad Modeen med bträde av t. f. aktuaren H. Hormo och bträdande aktuaren A. Tun k elo. Helsngfors, å Statstska centralbyrån, januar. G. Modeen.

5

6 SISÄLLYS. Tauluja. Sv. I. Väkluku: a) Yhdstelmä b) Ertysluettelo kaupungnosttan, korttelttan y. m II. Väestö jaettuna syntymävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan III. Väestö jaettuna kävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan: a) Mespuolset ly b) Naspuolset c) Molemmat sukupuolet 0 IV. Väestö jaettuna syntymäpakan ja än mukaan V. Väestö jaettuna kelen ja än mukaan VI. Väestö jaettuna kelen ja kaupungnosan mukaan VII. Väestö jaettuna kelen, svstysmäärän ja än mukaan VIII. Väestö jaettuna uskontokunnan mukaan 0 IX. Kaupungn ulkopuolella syntyneet jaettuna ssäänmuuttovuoden ja kelen mukaan X. Veraden maden kansalaset jaettuna valtoden ja ssäänmuuttovuoden mukaan XI. Väestö jaettuna päähenklöden elnkenohaarojen ja ammatten mukaan... XII. Ammatnharjottajat ryhmtettynä än sekä elnkenohaarojen ja ammattaseman mukaan Lte -. INNEHALL. Tabeller. I..Folkmängd: Sd. a) Sammandag '_> b) Specfkaton efter stadsdelar och kvarter m. m II. Befolknngen fördelad efter födelseår, kön och cvlstånd III. -Befolknngen fördelad efter åldersår, kön och cvlstånd: a) Mankön IH b) Kvnnkön s c) Bägge könen 0 IV. Befolknngen fördelad efter födelseort och ålder V. Befolknngen fördelad efter språk och ålder VI. Befolknngen fördelad efter språk ooh stadsdel VII. Befolknngen fördelad efter språk, bldnngsgrad och ålder VIII. Befolknngen fördelad efter trosbekännelse 0 IX. Den utom staden födda befolknngen fördelad efter nflyttnngsår och språk X. Utländska medborgare fördelade efter statstllhörghet och nflyttnngsår... XI. Befolknngen fördelad efter huvudpersonernas närngsgrenar och yrken... XII. Yrkesutövarna fördelade efter ålder samt närngsgrenar och ställnng nom yrket TABLE DES MATIÈRES. Pag.. Populaton: a) Abrégé b) Spécfcaton par dstrcts, quarters, etc II. Populaton par année de nassance, par sexe et par état cvl Tableaux. Pag. III. Populaton par âge, par sexe et par état cvl: a) Sexe masculn (; b) Sexe fémnn c) Les deux sexes "

7 VI Pag. IV. Populaton selon le leu de nassance et par âge V. Populaton réparte.«elon la langue et l'âge VI. Populaton réparte selon la langue et l'arrondssemeat VII. Populaton réparte selon la langue, le degré d'nstructon et l'âge VIII. Populaton réparte selon la confesson 0 L'ag. IX. Populaton née hors de la vlle par année de l'entrée et par langue X. Sujets étrangers; classés d'après leur natonalté et d'après l'année de l'entrée XI. Populaton d'après la professon des chefs de famlle XII. Populaton actve réparte d'après l'âge. la professon et la poston socale... 0 Supplément

8 TAULUJA. TABELLER. TABLEAUX.

9 TampereTammerfors Kaupungnosat ta ntä vastaavat alueet. Stadsdelar eller motsvarande områden. Quarters de la vlle ou dstrcts y correspondant. laskenta-alueella Hela räknngsområdet Terrtore total soums à V enquête.. A. Kaupungn rajan ssällä Inom stadens rår Dans les lmtes de la vlle I. Väkluku. Folkmängd. Populaton. a) Yhdstelmä. Sammandrag. Abrégé. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Presents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. PI S O:. SP E ms s : s: Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. - 0 s'' F 0 C ;r* 0 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. 0» s Yhteensä laskentaalueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. ïçg III «wc o, O: O ga«g SP * 0 0. Kosken länspuolella Väster om forsen A T ouest du rapde I kaupungnosa stadsdelen II»» III»» IV»» V»» VI»» VII»» VIII»» Lavat Fartyg Kosken täpuolella Öster om forsen ~-A V est du rapde IX kaupungnosa stadsdelen X»» XI»» XII XIII»» XIV»» XV»» XVI»» XVII»» XVIII»» XIXXX»» XXI»» XXII»» Lapp Nekala Rantaperkö Härmälä Vnkka Vuohenoja Järvensvu * 0

10 TampereTammerfors Kaupungnosat ta ntä vastaavat alueet. Stadsdelar eller motsvarande områden. Quarters de la vlle ou dstrcts y correspondant. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolkn-'ng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. la populaton domclée. Yhteensä laskentaalueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. B. Kaupungn rajan ulkopuolellautom stadens rår En dehors des lmtes de la vlle.. G 0 0 0!. Pohjos-Prkkalan kunnassa I Norr-Brkala kommun: Tahmela Pspala ja Hyhky Eplä KaholaVlllä Ptkänem Lammnkylä Ylöjärven kunnassa Ylöjärv kommun: Lelaht 0 0

11 Ta m pc» rc-tammerfors I. Väkluku. Folkmängd. Populaton. b) Ertysluettelo kaupungnosttan, korttelttan y. m. Specfkaton efter stadsdelar och kvarter m. m. Spécfcaton \ par dstrcts, quarters, etc. Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. *)! s Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Koko laskenta-alueella Hela räknngsområdet 0 A. Kaupungn ra jän ssällä Inom stadens rår J-O ttfco LÀ O l l C t O Qf X tjvj ftf UtP \J\J t Kosken länspuolella Väster om forsen I kaupungnosa stadsdelen.. Tontt Tomterna , _ II kaupungnosa stadsdelen.. TonttTomterna r-..., _ III kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna..., x ) Traducton des rubrques, vor page.

12 TampereTammerfors. Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Kp. Tontt Tomtorna ; 0..J , Kehruusaar! 00 0 ) o IV kaupungnosa stadsdelen 0 Tontt Tomterna ' , C !! V kaupungnosastadsdelen.. Tontt Tomterna

13 TampereTammerfors (Jatkoa Laskenta-aneet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa äsnäoleva henklötä. ^(Td folkräknngen närvarande personer. Prêset ts. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva. laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Tontt Tomterna ^ _ VI kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna _ 0 0 " VII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna, ,, , Pyynkk

14 Forts. Sute.) TampereTammerfors ; Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: ; stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. VIII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna b......,... 0, ,... Särkän saha Eautaten alue Järnvägs området I Lavat Fartyg Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd ^ folkräknngen närvarande personer Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. 0 Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés... _. _.. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée.... N p. l Yhteensä laskenta -alueella asuvaa väestöä. Â räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. 0!. Kosken täpuolella - Ös-! ter om forsen IX kaupungnosa stadsdelen I Tontt Tomterna..., ,,,, ^......,... 0, Soukanlaht: Vahttupa Va -.tstugan Saha Sågen X kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna , , Ö0.... _

15 TampereTammerfors (Jatkoa Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. n. Dstrcts, quarters, etc. j > 0 Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer Présents, Laskenta-alueella asuva. A räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Evk. s Yhteensä läsnäolevaa väestöä. härvarande befolknng nalles. Povulaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. ]STp.. l Yhteensä laskenta -alueella asuvaa väestöä. Ä räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. XI kaupungnosa stadsdelen Tond t -Tomterna, ,,..., ,...!) J<S..., SU......, _ XII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna, : : Krekkal.-^atol. krkko Grek. kat. kyrkan _.. " _._ !!! XIII kaupungnosa stadsdelen Ratna Sornahde Pnn... Rautaten alue Järnvägsområdet I XIV kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna..., L , l :

16 Forts. Sute.) TampereTammerfors Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. läkneområden: stadsdelar, kvarter m. n. Dstrcts, quarters, etc. ö Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd olkräknngen närvarande persone. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. \ Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 PoSSttuu vut laskenta-aluee asukkata. Frånvarande av à räknngsområdet bosat befolknng. Absents de la populaton domclée. l Yhteensä las kentaalueella asuvaa väestöä. Å räknngsomrauet bosatt. befolknng nalles. Populaton domclée. ; My.!! I 0 I...! Tontt Tomtema..., ,...,..., _ _ -.-.._ ï ! 0. 0 : ; XV kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna ï ï ! : : ; ; ; :! : ; XVI kaupungnosa stadsdelen TonttTomterna,...,..., j : ; 0 0

17 TampereTammerfors 0 (Jatkoa Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: j stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. ' Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la -populaton domclée. Yhteensä laskentaalueella asuv QO väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. Kp. Tontt Tomterna ;... ;... j !......! ' XVII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna , XVIII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna,...,... Rautaten alue Järnvägsområdet. Kaupungn varasto Stadens förråd Hautausmaa Begravnngsplatsen.. Ylenen saraala Allmänna sjukhuset 00 I ocà TU Uv o pc JL XC 0 A rt q q»ja 00 O C 0 0 XIX XX kaupungnosa stadsdelarna XIX kaupungnosa stadsdelen: Kalevan Tltehdas.. Muut alueet ~ Övrga områden... XX kaupungnosa stadsdelen: Kasarmalue Ka- särnområdet j 0 XTt. 0 Î. XTC 0 on *J\J. 0 f lu 0

18 Forts. Sute.) TampereTammerfors Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laske nta-alueellet Satunnasest asuva. oleskeleva. Å räknngsområdet bosatta. vstande. Tllfällgt Domclés. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. Ylt. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskentaväestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. XXI kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna '.' ,..., , ,...,......,......,,, ,......, Nastenlaht F a *j XXII kaupungnosa stadsdelen Tontt Tomterna...,......; Hatanpää: Tlat y. m. Egen-! domarna m. fl Saraalat Sjukhusen d v Lapn Tontt Tomterna...,, JL uou

19 TampereTammerfors (Jatkoa Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. n. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. n. Dstrcts, quarters, etc. Tontt Tomterna... : ,, 0... Kunnallskot Kommunal - hemmet Lapn tehdasalue v. m. rn.l '., Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande jpersoner. Presents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. 0 Kp. 0 0 Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. - _ -- - Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Kp. 0 0 Yht, 0 0 ; o Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. ï -._. l I'' Yhteensä laskentaa väestöä. Â räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée.! 0! 0 r xp." Nekala 0 Rantaperkö Alue A Området A» B»» V» C Torpat ja mäktuvat Torp o. backstugor Huvlat Vllor... Rautaten alue Järnvägsområdet... Härmälä H 0 0 : ; Vnkka... Tontt Tomterna , Muut alueet Övrga områden ; l -. :. * : : ; ; : I j!! ' Vuohenoja!! Järvensvu

20 Forts. Sute.) TampereTammerfors Laskenta-alueet: kaupungnosat, korttelt y. m. Räkneområden: stadsdelar, kvarter m. m. Dstrcts, quarters, etc. Väestölaskennassa läsnäoleva henklötä. Vd folkräknngen närvarande personer. Présents. Laskenta-alueella asuva. Å räknngsområdet bosatta. Domclés. Satunnasest oleskeleva. Tllfällgt vstande. Non domclés. Yhteensä läsnäolevaa väestöä. Närvarande befolknng nalles. Populaton présente. 0 Possaoleva laskentaalueen asukkata. Frånvarande av å räknngsområdet bosatt befolknng. Absents de la populaton domclée. Yhteensä laskenta-alueella asuvaa väestöä. Å räknngsområdet bosatt befolknng nalles. Populaton domclée. B. Kaupungn rajan ulkopuolellautom stadens rår Pohjos-Prkkalan kunnassa I Norr-Brkala kommun: Tahmela Pspala ja Hyhky I Eplä ". RaholaVlllä Ptkänem Lammnkylä Ylöjärven kunnassai Ylöjärv kommun: Lelaht 0 0

21 TampereTammerfors II. Väestö jaettuna syntymävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan. fördelad efter födelseår, kön och cvlstånd. Populaton par année de nassance, par sexe et par état cvl. I Mespuolsa. Mankön. Sexe masculn. 0, Naspuolsa. Kvnnkön. «Seze fémnn. Befolknngen I j Molemmat sukupuolet. Bägge könen. Les deux sexes. Syntymävuos. Födelseår. Année de nassance. $ pr ^ a «s-e g s, H-' g! ft H- C, ^tfe'l^s-^ s» '? «S?= s-ss. '? =?? Sa. Kg. g.»l Ô W CD ^?t.? y & 0 p p S! III o E S. S * ; !! C C C

22 Tampere-Tammerfors j Mespuolsa. Mankön. Sexe masculn.! 0 I I Naspuolsa. Kvnnkön. Sexe fémnn. I I, Molemmat sukupuolet. Bägge könen. Les deux sexes. Syntymävuos. Födelseår. Année de nassance.!o!! 0 :!!, 0! Tuntem. _Okänt... Yhteensä^ Summa ! l J 0! 0!!! 0

23 TampereTammerfors III. Ikävuos. Åldersår. A (je. Väestö jaettuna kävuosen, sukupuolen ja svlsäädyn mukaan, fördelad efter åldersår, kön och cvlstånd. Populaton par âge, par sexe et par état cvl. a) Mespuolset. Mankön. Sexe masculn. G Kaupungssa syntyneet. ) I staden födda. ) Personnes nées dans la vlle. S'» g- N M S 0 : j Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. sog" ^W S! ttoma. fta. marés. res. sssä, fta. >* oj g.".^.c -g-b CD * Befolknngen j lft j Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu de nassance est nconnu). o.îll.'ffîpliîli^ll S E»» r " f» <* S" ST r? I j -! I! 0 j I : j 0 ' 0! 0 :!! ;! l 0!! j!! : I! ' I! : 0! ; 0! IO! ; -! -j I I !!!!! !! ! 0!! 0 0 0,! x ) Ryhmään»kaupungssa syntyneet» on sekä tässä että seuraavssa taulussa laskettu tse kaupungssa syntyneden henklöden lsäks myöskn laskenta-alueeseen osaks ta kokonaan kuuluvssa kunnssa syntyneet. I gruppen» staden födda» ngå såväl denna som följande tabeller, utom personer födda själva staden' även sådana födda de kommuner, som delvs eller sn helhet ngå räknngsområdet. 0 J : '! 0 '! 00!! '! 0,

24 TampereTammerfors Ikävuos. Âldersar. Age. Kaupungssa syntyneet. I staden födda. Personnes nées dans la vlle. Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. j Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu da vtn.ssn.nnp est?«/»n«<w«/. ) j ~ tx ' m u\ \.g gol S ï tl g m fusa g: «?s! m lt :f rf ;f stkll::.! \ F " P.» g:g»? - F " FF gg ffï - g: F? ' FF g S" ; g g ' g! \ : - -! -^ 0 0-!!!... I ^- ; ' Tuntem. - Okänt Yhteensä Summa!

25 TampereTammerfors b) Naspuolset. Kvnnkön. Sexe fémnn. ; I I Kaupungssa syntyneet. I staden födda. Personnes nées dans la vlle. 0 Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. I I Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden I syntymäpakka on tuntematon). j Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu \ de nassance est nconnu). Ikävuos. Aldersår. o e. pp ^. S g <Ä. tn % a; S» «g* E Sg-»SS!»Sa ll SI 0 { - 0 0!!! 0 0! ' 0 I 0 t j 0 0 -^ - ' ! : ! : ! 0 j 0!

26 TampereTaftmerforK Ikävuos. Aldersår. ; I Kaupungssa syntyneet. I staden födda. Personnes nées dans la vlle. " g" m 0 Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. I I Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antekt (r.kl. remer, vlkas födelseort är okänd). Total (y ccnjrh j.eno %t* dcv le leu de nau-ante est ) -! -^! ! 0! 0! ^! I -^ : 0 0 : '. Tuntem. - Okänt g 0 Ç) ) _ j!! J 0! ! 0 0 j j _! j! j ; ;!! lj 0 -I! _ J l! 0 *! Q!! l\ Yhteensä-Summa^O k [ S<H0H> : ; 0! 0 ' î 0!! ;!! j 0 [ ;! ' 0 0 j! '! '! n! l!

27 TampereTammerfors 0 c) Molemmat sukupuolet. Bägge könen. Les deux sexes. Ikävuos. Åldersår. Age. SOS m I I Kaupungssa syntyneet. I staden födda. ersonnes nées dans la vlle. > Ä ~ w â'ssr ~ P 0! Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. sos res. sssa. ta. Änkln Veu n> Les gar o E or. t veuves. p: NB e* o S cc vlsä; Okän L'état ;untema vlstånd ;on. El j I ] Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nkl. personer, vlkas födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu de nassance est nconnu). s! r OS!* : ES g* I I I ;! 0 0 ; I! ', ;! 0 0!!! *» 0 S 0 j I -^ j ! 0 ; 0 0! ; : ; : 0 : ;!!! ;! 0 0' 00 0! 0 j '!!! ' 0!! !! ; ~

28 .. _ TampereTammerfors Ikävuos. Åldersår. Age. Kaupungsst syntyneet. I stade födda. Personnes nées dans la vll 'A s o ' S"' O»" S. J z > s g* * «p:' os B* PT O t- îfl. f s» f ce t- S a s» j» s ggs" es IfaS s g, g a l! "F! s 0 l» Kaupungn ulkopuolella syntyneet. Utom staden födda. Personnes nées hors de la vlle. h» ^ s OB s»! g. > s! «S E?= S s l'p H o Surs s & g. W Koko lukumäärä (muk. henklöt, joden syntymäpakka on tuntematon). Hela antalet (nk. personer, vlkas, födelseort är okänd). Total (y comprs personnes dont le leu de nassance est nconnu). SE > tn <] te ^ O IE* s og g K! S;. «p F ^E s ' S» o * P P C^ " S. et- Hî * l ftp -^... -^ Tuntem. Okänt... Yhteensä Summa _ _ ;. ; ï - 0.! ^. -_; - ' j ' - l'\ _ lj -..' : _; : : j - ; - : _. : '.._; ;...;! ', : : ; _ o , * \ ' j ; * ' _ ; s H _ } ï. 0 é 0 0! 0-0 * ]$

29 - - Tammerfors TampereTammerfors S y n t y m ä p a k k a. Födelseort. Leu de nassance. I I 0 v. år. IV.- Väestö jaettuna syntymäpakan ja än mukaan. Populaton selon le leu I I 0 v. år.! 0 v. år. ; I! 0 v. år. I I 0 v. år. Befolknngen fördelad efter födelseort och ålder. de nassance et par âge. 0 v. --år. 0 0 v. - år. ; 0 v. --år. 0 0 v. år. 0 v.--år. 0 v.år. ( Ikä tuntematon. Okänd ålder. Age nconnu. Tnn.l 0 Tampere.. : 0 00 Muu osa Hämeen läänä Övrga delar av Tavastehus län Uudenmaan lään Nylands län : 0 0 Turun ja Porn lään Åbo ochj 0 Björneborgs län Ahvenanmaan maakunta Landskapet Åland 0 0j !! Vpurn lään Vborgs Iän Mkkelnlään S:t Mchels län Kuopon lään Kuopo Iän Vaasan lään Vasa Iän Oulun lään Uteäborgs Iän Suomessa pakkaa lähemmn tun-l tematta I Fnland utan när-j marejokaluppgft I Yhteensä Suomessa Summa Fnland Ruots Sverge Norja Norge Tanska Danmark Suur-Brtanna Storbrtannen Belga Belgen Saksa Tyskland Itävalta Österrke Ranska Frankrke Itala Italen Vro Estland Latva Lettland Lettua Ltauen Puola Polen Venäjä Ryssland Tshekkoslovaka Tjeckoslovaken Romana Rumänen Unkar Ungern Yhteensä muussa Europassa Summa övrga Europa... Aasa Asen Afrkka Afrka... Amerkka Amerka ï Yhteensä Euroopan ulkopuolsssa massa Summa utomeuropeska länder Yhteensä 0 j ! 0 0 * 0! 0 0! 0 0! Î löj J 0 I I!.0 : Ö ' 0 0 '. 0! ~ _ Q O -* 0 -- c Q 0._. 0 _ _ o \ j fq!a AI Ofll» ftfl llk&&fl 0* S 0. _ z z z z - ' < _. : _. : -- IV ;._ _._ 0 0, X ! J.

30 - TampereTammerfors TampereTammerfors Kel. Språk. Langue. 0 v. år. I 0 v. år. V. Väestö jaettuna kelen ja än mukaan. Populaton réparte selon 0 v. år. I 0 v. år. I 0 v. år.! I Befolknngen fördelad efter språk la langue et Vâqe. 0! 0 v. år. 0 v. år. 0 v. år. och ålder. ] tvk. 0 0 v. -år. SO- v. --år. 0 v. år. Ikä tuntematon. Okänd ålder. Age nconnu. " Flt. tfp. Yhteensä Kaupungssa syntyneet I staden födda Nés dans la vlle Suomea Fnska Fnnos Nästä osaavat myöskn ruotsa Av dessa kunna även svenska Parlant auss suédos Ruotsa Svenska Suédos Nästä osaavat myöskn suomea Av dessa kunna även fnska Parlant auss fnnos Saksa Tyska Allemand Venäjää Ryska Russe Turknkeltä Turkska Turc TataarnkeltäTatarska Tartare Kaupungn ulkopuolella syntyneet Utom staden födda Nés hors de la vlle Suomea Fnska Fnnos Nästä osaavat myöskn ruotsa Av dessa kunna även svenska Parlant auss suédos Ruotsa Svenska Suédos... Nästä osaavat myöskn suomea Av dessa kunna även fnska : Parlant auss fnnos Norjaa Norska Norvégen... Tanskaa Danska Danos... Englanta Engelska Anglas Saksaa Tyska Allemand... Italaa Italenska Italen... \ Vroa Estnska Esthonen... Venäjää Ryska Russe Unkara Ungerska Hongros Turknkeltä Turkska Ture TataarnkeltäTatarska Tartare \ Juutalassaksaa Judetyska j Bas-allemand des jufs ' Kel tuntematon Okänt språk ; Langue nconnue Koko väestö Hela befolknngen Populaton totale ; Suomea Fnska Fnnos ; Nästä osaavat myöskn ruotsa - - Av dessa kunna även svenska - ; Parlant auss suédos Ruotsa Svenska Suédos... Nästä osaavat myöskn suomea Av dessa kunna även fnska Parlant auss fnnos \ Norjaa Norska Norvégen... Tanskaa Danska Danos j Englanta Engelska Anglas ; Saksaa Tyska Allemand j Italaa Italenska Italen I Vroa Estnska Esthonen... Venäjää Ryska Russe Unkara Ungerska Hongros Turknkeltä Turkska Ture! TataarnkeltäTatarska Tartare Juutalassaksaa Judetyska, Bas-allemand des jufs ' Kel tuntematon Okänt språk Langue nconnue 0, 00 0! 0 0 K 0 j! I j j r ! ! ;! T HJ 0 j 0 ' _. - _ Q _ 0 -, I c a t ( f F! : 0-0 g 0 0 C) A o _ Vt r _ c S a m., ] 0 ]. ; " ~~~! ] g 0 "" '*>. -j a _ _.._ -- _ _. : - c ]._ 0 - L 0; F. c s \ a I a C Vt S 0 : : " 0 0^

31 TampereTammerfors TampereTammerfors Kaupungnosat ta ntä vastaavat alueet. Stadsdelar eller motsvarande områden. Quarters de la vlle ou dstrcts y correspondant. ) VI. Väestö jaettuna kelen ja kaupungnosan mukaan. Populaton réparte selon la Suomea. Fnska. Fnnos. Ruotsa. Svenska. Suédos. Befolknngen fördelad efter språk och stadsdel. langue et V arrondssement. Muta kelä, övrga språk. Autres langues. 0 I I Kel tuntematon. Okänt språk. Langue nconnue. Koko laskenta-alueella Hela räknngsområdet A. Kaupungn rajan ssällä - Inom stadens rår. Kosken länspuolella Väster om forsen I kaupungnosa stadsdelen II»» III»» IV»» V»» VI»»! VII» vn» *! Lavat Fartyg I Kosken täpuolella Öster om forsen IX kaupungnosa stadsdelen XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX- XX XXI XXII Lapp Nekala Rantaperkö Härmälä... Vnkka... Vuohenoja. Järvensvu B. Kaupungn rajan ulkopuolella Utom stadens rår Pohjos-Prkkalan kunnassa I Norr-Brkala kommun: Tahmela, Pspala ja Hyhky j Eplä...' j Rahola Vlllä, 0 Ptkänem! 0 Lammnkylä. Ylöjärven kunnassa I Ylöjärv I kommun: Lelaht j *) Traducton des rubrques, vor page.

SVT VI : 71 ; 8. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI : 71 ; 8. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fnswefre Oulun väestölaskenta marraskuun

Lisätiedot

SVT VI: 71 ;2. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI: 71 ;2. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI: ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Turun väestölaskenta marraskuun

Lisätiedot

SVT VI: 71 ; 11. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI: 71 ; 11. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI: ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Petarsaaren väestölaskenta marraskuun

Lisätiedot

SVT VI : 71 ; 1. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI : 71 ; 1. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Helsngn väestölaskenta marraskuun

Lisätiedot

SVT VI : 58 ; 1. fre. kieli nimeke. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn.

SVT VI : 58 ; 1. fre. kieli nimeke. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. rnnakkasn. swe fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre ulkasa sara fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fînswefre Väestön ryhmtys ammatn a elnkenon

Lisätiedot

SVT VI : 55 ; 1. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI : 55 ; 1. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Helsngn väestölaskenta joulukuun

Lisätiedot

SVT VI : 71 ; 9. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre

SVT VI : 71 ; 9. kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre SVT VI : ; 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. svt ahealue tetovuos alue fînswefre Kotkan väestölaskenta marraskuun

Lisätiedot

SVT VI : 72 : 1. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre

SVT VI : 72 : 1. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre SVT VI : : 0 0 0 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn swe rnnakkasn fre osan tedot osan tedot swe osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom svt ahealue tetovuos alue fnswefre Helsngn rakennus- ja asuntolaskenta

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

SVTVIC 101. finswefre

SVTVIC 101. finswefre SVTVIC 0 0 kel 00 tekjä nmeke rnnakkasn. swe rnnakkasn. fre 0 julk. 0 sarja 0 sarja 00 muu nmeket. 0 svt ahealue 0 asasanat 0 tetov. alue fnswefre Luovutettujen ja vuokrattujen alueden väkluku vuosna 0

Lisätiedot

SVT VI : 20 ; 1. nimeke. rinnakkaisn. fre. osan tiedot osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue.

SVT VI : 20 ; 1. nimeke. rinnakkaisn. fre. osan tiedot osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue. SVT VI : 0 ; 0 0 0 00 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. huom. svt ahealue tetovuos alue fnfre Väenlasku Helsngn, Turun, Tampereen, Wpurn, Oulun

Lisätiedot

SIIRTOLAISUUSTILASTO

SIIRTOLAISUUSTILASTO SUOMEN VIRALLINEN TILASTO XXVIII SIIRTOLAISUUSTILASTO SIIRTOLAISUUS VUONNA EM IG RATION E N H ELSINK I. VALTIONEUVOSTON K IR JAPA IN O. Ssällysluettelo. Table des matères. Tekst. Texte. (Sv..) (Pages.)

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFF ICI ELLA STATISTIK X V III TEOLLISUUSTILASTOA VUONNA 1925 INDUSTRISTATISTIK 42 ÂR 1925

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFF ICI ELLA STATISTIK X V III TEOLLISUUSTILASTOA VUONNA 1925 INDUSTRISTATISTIK 42 ÂR 1925 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFF ICI ELLA STATISTIK X V III A TEOLLISUUSTILASTOA 4 VUONNA 95 INDUSTRISTATISTIK 4 ÂR 95 STATISTIQUE D E S IN D U ST R IE S ANNÉE 95 HELSINKI 96 HELSINGFORS VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

SVT VI : 35. kieli nimeke. rinnakkaisn. fre. julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue

SVT VI : 35. kieli nimeke. rinnakkaisn. fre. julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue SVT VI : 0 0 0 00 00 0 0 kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue finfre Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa joulukuun

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia

K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia 1/(5) K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia K2002 Aihealue: Eri maiden maatunnukset eli prefiksit Oikeita väittämiä: + Oikein (20001) DL on radioamatööriliikenteessä käytettävä Saksan maatunnus. + Oikein

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

Turun ja Porin lääni - Abo och Björneborgs län... 9. Arkistolaitos. Uudenmaan ja Hämeen lääni - Nylands och Tavastehus län... 67

Turun ja Porin lääni - Abo och Björneborgs län... 9. Arkistolaitos. Uudenmaan ja Hämeen lääni - Nylands och Tavastehus län... 67 SISÄLLYS INNEHALL Svu Lukjalle Tll läsaren..................................... 5 Turun ja Porn lään Abo och Björneborgs län... 9 Uudenmaan ja Hämeen lään Nylands och Tavastehus län... 67 Vpurn ja Savonlnnan

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

39 20mk 1936 4 4.00 4,00 40 20mk 1957. 4 4.00-41 20mk 1958 4 12.00 12,00 42 50mk 1953 I+II 4 3.00-43 50mk 1955 4-5 15.00 15,00 44 50mk 1962 8 12.

39 20mk 1936 4 4.00 4,00 40 20mk 1957. 4 4.00-41 20mk 1958 4 12.00 12,00 42 50mk 1953 I+II 4 3.00-43 50mk 1955 4-5 15.00 15,00 44 50mk 1962 8 12. Etelä-Pohjanmaan Numismaattinen kerho järjestää rahahuutokaupan nro 194 Lapuan Nuorisotalolla sunnuntaina 29.9. Kohteet on esillä klo 12.00. Huutokauppa alkaa klo 13.00. Huutokaupaa koskevat tarjoukset

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 Tietoisku 6/2013 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa Oulu - Uleåborg Investments until 2025 Industri Olja/Gas Vattenkraft Gruvnäring Kärnkraft Vinkraft Bioenergia Handel Logistik El nät Turism Offentlig LNG Tornio Windpower 50% nybyggnation 50% reparation

Lisätiedot

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 Näyttely Kaapelin Puristamossa 2012 pj. Pentti Saksala Yhdistyksemme yli 40-vuotisen taipaleen jatkumisen edellytys o n o s a l

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p.

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p. Suomen Matkailija-yhdistyksen toimituksia: Matkasuuntia Suomessa I. V. 1888 Stntf 2: - 11.»»» 50 111.» 1889» -50 Huom. Neljäs vihko matkasuuntia ilmestyy keväällä 1890. Helsinki ymdäristöineeii. Käsikirja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/ACP/CE/2005/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/ACP/CE/2005/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/ACP/CE/2005/fi 1 AF/ACP/CE/2005/fi 2 Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI, HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

KANSAN OP ET USTILASTO 58 TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS KANSAKOULULAITOKSEEN LUKUVUONNA 1926-27 FOLKUNDERVISN INGEN

KANSAN OP ET USTILASTO 58 TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS KANSAKOULULAITOKSEEN LUKUVUONNA 1926-27 FOLKUNDERVISN INGEN SUOM EN VIRALLINEN TILASTO - FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK X KANSAN OP ET USTILASTO TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS KANSAKOULULAITOKSEEN LUKUVUONNA - X STATISTIK ÖVER FOLKUNDERVISN INGEN STATISTISK ÖVERSIKT

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin 2 23.02.2010 Näyttösuunnitelmien hyväksyminen AMMOSNÄY 2 Toimielimen kokoukseen tuodaan seuraavat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja osaamisen arvioinnin suunnitelmat:

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinatilastot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinatilastot PALKKATLASTO - LÖNESTATSTK 4. nelj. - 4. nelj. 1(5) DENTTSET HENKLÖT SOPMUSALOLLA TEOLLSUUS NDUSTR Kaivannaistoiminta Gruvindustri Malmikaivokset ja rikastamot Malmgruvor och anrikningsverk Elintarviketeollisuus

Lisätiedot

SVT VI: 71 ; 13. kieli nimeke. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre

SVT VI: 71 ; 13. kieli nimeke. rinnakkaisn. swe. rinnakkaisn. fre SVT VI: ; 0 2 26 26 28 28 28 260 0 00 8 60 60 6 kieli nimeke rinnakkaisn. rinnakkaisn. swe fre osan tiedot osan tiedot swe osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. svt aihealue tietovuosi alue

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet 2014 Tampereella 9 422 ulkomaan kansalaista 131 eri maasta Vuoden 2014 lopussa oli tamperelaisista 4,2 prosenttia ulkomaan kansalaisia.

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 47 Schlussakte finnisch (Normativer Teil) 1 von 11 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/ACP/CE/2005/fi 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 47 Schlussakte finnisch (Normativer Teil) 1 von 11 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/ACP/CE/2005/fi 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 47 Schlussakte finnisch (Normativer Teil) 1 von 11 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/ACP/CE/2005/fi 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 47 Schlussakte

Lisätiedot

VAALITILASTO VALSTATISTIK KUNNALLISVAALIT KOMMUNALA VAL XXIX VUOSINA 1921-1928 XXIX ÅREN 1921-1928. ÉLECTIO N S CO M M U N A LE S DE 1921 à 1928

VAALITILASTO VALSTATISTIK KUNNALLISVAALIT KOMMUNALA VAL XXIX VUOSINA 1921-1928 XXIX ÅREN 1921-1928. ÉLECTIO N S CO M M U N A LE S DE 1921 à 1928 SU O M E N VIRALLIN E N T IL A ST O - FIN L A N D S O FFICIELLA ST A T IST IK XXIX VAALITILASTO _ B KUNNALLISVAALIT VUOSINA - XXIX VALSTATISTIK B KOMMUNALA VAL ÅREN - ÉLECTIO N S CO M M U N A LE S DE à

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

SVT VI : 76 : 2. 041 kieli

SVT VI : 76 : 2. 041 kieli SVT VI : : 0 kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. fre osan tiedot fin osan tiedot swe osan tiedot fre 0 julk. 0 sarja huom. 0 muu nimeket. 0 svt aihealue 0 asiasanat 0 tietov. alue finsvvefre Suomen

Lisätiedot

Hakkuri-indeksi 2011. Koneyrittäjien Energiapäivät Tampere 4.-5.2.2011 Simo Jaakkola varatoimitusjohtaja,

Hakkuri-indeksi 2011. Koneyrittäjien Energiapäivät Tampere 4.-5.2.2011 Simo Jaakkola varatoimitusjohtaja, Hakkuri-indeksi 2011 Koneyrittäjien Energiapäivät Tampere 4.-5.2.2011 Simo Jaakkola varatoimitusjohtaja, 1 Hakkuri-indeksi 2011 Kustannusindeksit ovat Tilastokeskuksen ylläpitämä, konetyöalojen ja autokuljetuksen

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit 1 Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit Pellervo-Seura ry myöntää hakemuksesta ja poikkeustapauksissa omasta aloitteestaan ansiomitaleita ja -merkkejä. Niitä myönnetään

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

ARMAS LAUNIS SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET

ARMAS LAUNIS SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET LUETTELO 133 ARMAS LAUNIS SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET Signum: Ms.Mus.Launis KANSALLISKIRJASTO KÄSIKIRJOITUSYKSIKKÖ Luettelo Armas Launiksen sävellyskokoelmasta Materiaali on lunastettu yliopiston kirjastoon

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot