Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och"

Transkriptio

1 Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafis Publications 30/2012

2

3 Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Trafiksäkerhetsverket Trafi Helsinki Helsingfors 2012 ISSN-L ISSN (verkkojulkaisu)

4 ISSN-L ISSN (verkkojulkaisu) Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) PL Helsinki

5 Johdanto Tämä tilastoselvitys koskee suomalaisten varustamoiden kokonaan tai osittain mm. tytäryhtiöiden tai ulkomaisten varustamoiden osakkuuksien kautta omistamia tai hallinnoimia ulkomailla rekisteröityjä aluksia. Loppuosassa on lisäksi tietoja suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamista aluksista, jotka eivät ole lainkaan suomalaisomistuksessa. Tilastosta vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto vuodesta 2010 alkaen. Tiedot perustuvat Finnish Maritime Index -vuosikirjan (Breakwater Publishing AB) tietoihin. Tiedot voivat olla osittain puutteellisia, sillä kaikista ulkomaisista omistuksista ei ole välttämättä saatu tietoa. Näin ollen lukuja voidaan pitää vain suuntaa antavina. Luvut kuvaavat vuoden 2012 elokuun lopun tilannetta. Tilastossa on esitetty alusten lukumäärä, bruttovetoisuus (brutto) ja kantavuus (dwt) rekisteröintimaittain ja aluslajeittain. Vuoden 2012 tietojen ohella selvitys sisältää myös kymmenen vuoden aikasarjoja taulukoina ja kuvina. Lastialuksista ovat mukana kantavuudeltaan yli 400 dwt:n sekä matkustaja-aluksista bruttovetoisuudeltaan yli 400 olevat alukset. Suomessa rekisteröityjä aluksia koskevat tiedot ovat peräisin Suomen alusrekisteristä, josta lastialuksista on otettu mukaan bruttovetoisuudeltaan 100 tai sitä suuremmat alukset ja matkustaja-aluksista bruttovetoisuudeltaan vähintään 500 olevat alukset. Lähdeaineistojen erojen vuoksi luvut eivät ole täysin vertailukelpoiset. Tilastoselvityksen lopussa on tietoja suomalaisten varustamoiden pääosin pitkäaikaisilla sopimuksilla aikarahtaamista aluksista, jotka ovat ulkomaisissa rekistereissä. Myös nämä tiedot perustuvat Finnish Maritime Index -vuosikirjaan. Aikarahdatut alukset on esitetty rekisteröintimaittain ja aluslajeittain vuoden 2012 osalta. Tämän tilaston on koonnut Pasi Kilpelä Liikenteen turvallisuusvirastosta. Inledning Denna statistiska utredning gäller utlandsregistrerade fartyg som helt eller delvis, bl.a. via dotterbolag eller delägarskap i utländska rederier, ägs eller förvaltas av finländska rederier. I slutet finns dessutom information om finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg, som varken helt eller delvis är i finländsk ägo. Från början av år 2010 ansvarar Trafiksäkerhetsverket för statistiken. Statistiken grundar sig på uppgifter från Finnish Maritime Index -årsbok (Breakwater Publishing AB). Uppgifterna kan delvis vara bristfälliga eftersom det inte alltid finns information att tillgå om ägande utomlands. Uppgifterna kan därför anses vara endast riktgivande. Statistiken skildrar läget i slutet av augusti Statistiken redovisar fartygens antal, bruttodräktighet (brutto) och dödvikt (dwt) efter registreringsland och fartygstyp. Utöver informationen för år 2012 innehåller utredningen också tio års tidsserier i form av tabeller och bilder. Av lastfartygen inkluderas de fartyg som har en dödvikt över 400 dwt och av passagerarfartygen de som har en bruttodräktighet över 400. Uppgifterna om de fartyg som är registrerade i Finland är tagna ur det finska fartygsregistret; av lastfartygen inkluderar denna statistik fartyg som har en bruttodräktighet av minst 100 och av passagerarfartygen de som har en bruttodräktighet av minst 500. Siffrorna är inte helt jämförbara på grund av vissa skillnader i källmaterialet. 3

6 I slutet av denna statistiska utredning finns uppgifter om utlandsregistrerade fartyg som tidsbefraktats av finländska rederier, i huvudsak genom långtidsavtal. Statistiken grundar sig också på uppgifter från Finnish Maritime Index -årsbok. För år 2012 förtecknas de tidsbefraktade fartygen efter registreringsland och fartygstyp. Denna statistik har insamlats av Pasi Kilpelä från Trafiksäkerhetsverket. 4

7 Sisältö - Innehåll Johdanto - Inledning 3 1 Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset 1 Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg 7 Taulukko 1. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset, Tabell 1. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg, Taulukko 2. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain, 2012 Tabell 2. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland, Kuva 1. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset, Figur 1. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg, Kuva 2. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain, 2012 Figur 2. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland, Taulukko 3. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain, Tabell 3. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland, Taulukko 4. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, 2012 Tabell 4. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, Kuva 3. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, 2012 Figur 3. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, Taulukko 5. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain ja aluslajeittain, 2012 Tabell 5. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland och fartygstyp, Taulukko 6. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, Tabell 6. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, Kuva 4. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, Figur 4. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, Koko suomalainen kauppalaivasto 2 Finlands hela handelsflotta 16 Taulukko 7. Suomalainen kauppalaivasto, Tabell 7. Finländska handelsflottan, Kuva 5. Suomalainen kauppalaivasto, Figur 5. Finländska handelsflottan, Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset 3 Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg 19 Taulukko 8. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset, Tabell 8. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg, Taulukko 9. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset rekisteröintimaittain, 2012 Tabell 9. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt registerland, Kuva 6. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset, Figur 6. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg, Kuva 7. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset rekisteröintimaittain, 2012 Figur 7. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt registerland, Taulukko 10. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset aluslajeittain, 2012 Tabell 10. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt fartygstyp, Kuva 8. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset aluslajeittain, 2012 Figur 8. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt fartygstyp,

8 6

9 1 Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset 2012 Alusten kokonaismäärä Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröityjä aluksia oli vuoden 2012 elokuun lopun tilanteen mukaan kaikkiaan 42 eli neljä alusta edellisvuotta vähemmän. Alusten bruttovetoisuus oli yhteensä 1,05 miljoonaa ja kantavuus 1,07 miljoonaa dw-tonnia. Alukset rekisteröintimaittain EU-maiden osuus rekisteröinneistä oli 56 % bruttovetoisuudella mitattuna. Valtaosa EUalueen rekisteröinneistä oli Ruotsissa sekä lukumääräisesti (33 %) että bruttovetoisuuden mukaan (39 %). Toisena oli Saksa 9 % osuudella bruttovetoisuudesta. EU:n ulkopuolisista maista merkittävin rekisteröintimaa oli Bahama, joskin sen osuus koko bruttovetoisuudesta on laskenut luvun alkuvuosien 70 prosentista 44 prosenttiin vuonna Alukset aluslajeittain Aluslajeittain tarkasteltuna suurin ryhmä bruttovetoisuudeltaan oli säiliöalukset (44 %), toisena tulivat ro-ro-lastialukset 27 prosentin osuudella bruttovetoisuudesta. Muiden kuivalastialusten osuus oli yhteensä 5 prosenttia bruttovetoisuudesta ja matkustaja-alusten osuus 24 prosenttia. Muiden alusten osuus oli vajaa puoli prosenttia. Kymmenvuotisjaksolla ro-ro-lastialusten osuus bruttovetoisuudesta on vaihdellut 26 prosentista 36 prosenttiin ja säiliöalusten osuus 39 prosentista 45 prosenttiin. 1 Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg 2012 Totala antalet fartyg Antalet finskägda fartyg som registrerats utomlands var i början av augusti 2012 totalt 42, dvs. fyra fartyg mindre än året innan. Fartygens bruttodräktighet uppgick till sammanlagt 1,05 miljoner och dödvikten till 1,07 miljoner dwt. Fartyg efter registreringsland EU-ländernas andel av registreringarna var 56 procent i bruttodräktighet mätt. Merparten av registreringarna i EU-området hänförde sig till Sverige, både kvantitativt (33 %) och enligt bruttodräktighet (39 %). På andra plats kom Tyskland med en andel på 9 procent av bruttodräktigheten. Av länderna utanför EU var det ledande registreringslandet Bahamas, även om landets andel av hela bruttodräktigheten har sjunkit från det tidiga 1990-talets 70 procent till 44 procent år Fartyg efter fartygstyp I statistiken per fartygstyp utgjorde tankfartygen (44 %) den största gruppen i bruttodräktighet mätt; på andra plats kom roro-lastfartygen med en 27 procents andel av bruttodräktigheten. Andelen övriga torrlastfartyg var totalt 5 % av bruttodräktigheten och passagerarfartygens andel 24 procent. De övriga fartygen stod för knappt 0,5 %. På tio år har roro-lastfartygens andel av bruttodräktigheten varit från 26 till 36 procent och tankfartygens andel från 39 till 45 procent. 7

10 Taulukko 1. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset, Tabell 1. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg, Vuosi Lukumäärä Bruttovetoisuus Kantavuus År Antal Bruttodräktighet Dödvikt Milj. Milj. dwt Mn Mn dwt ,10 1, ,11 1, ,03 0, ,07 0, ,25 1, ,16 1, ,18 1, ,19 1, ,14 1, ,05 1,07 Taulukko 2. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain, 2012 Tabell 2. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland, 2012 Rekisteröintimaa Lukumäärä Bruttovetoisuus Kantavuus Registerland Antal Bruttodräktighet Dödvikt % % dwt % Ruotsi - Sverige 14 33, , ,5 Saksa - Tyskland 3 7, , ,2 Alankomaat - Nederländerna 13 31, , ,9 Britannia - Storbritannien 1 2, , ,0 Viro - Estland 2 4, , ,0 EU-maat yhteensä - EU-länderna totalt 33 78, , ,6 Bahama - Bahamas 8 19, , ,4 Venäjä - Ryssland 1 2, ,0 82 0,0 Yhteensä - Totalt

11 Kuva 1. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset, Figur 1. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg, Lukumäärä - Antal ,5 Bruttovetoisuus, milj. - Bruttodräktighet, mn 1,0 0,5 0, ,5 Kantavuus, milj.dwt - Dödvikt, mn dwt 1,0 0,5 0,

12 Kuva 2. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain, 2012 Figur 2. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland, 2012 Lukumäärä - Antal Muut 2 % Övriga Bahama 19 % Bahamas Ruotsi 33 % *) Sverige Muut EU-maat 8 % *) Övriga EU-länderna *) EU-maat kaikkiaan 79 % EU-länderna totalt Alankomaat 31 % *) Nederländerna Saksa 7 % *) Tyskland Bruttovetoisuus - Bruttodräktighet Muut 0 % Övriga Bahama 44 % Bahamas Ruotsi 39 % *) Sverige Muut EU-maat 0 % *) Övriga EU-länderna Alankomaat 8 % *) Nederländerna *) EU-maat kaikkiaan 56 % EU-länderna totalt Saksa 9 % *) Tyskland 10

13 Taulukko 3. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain, Tabell 3. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland, Rekisteröintimaa Registerland Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Bahama - Bahamas Belgia - Belgien * Caymansaaret - Caymanöarna Dominica Gibraltar * Alankomaat - Nederländerna *) Honduras Italia - Italien * Britannia - Storbritannien * Kypros - Cypern * 1) Luxemburg * Malta * 1) Norja - Norge Panama Ruotsi - Sverige * Saksa - Tyskland * St. Vincent Tanska - Danmark * Venäjä - Ryssland Viro - Estland * 1) Yhteensä - Totalt * EU-maat % 74,5 54,5 74,5 56,8 79,6 59,8 81,8 61,4 82,8 63,2 81,5 59,5 82,0 61,0 81,6 61,5 80,4 59,8 78,6 56,2 * EU-länderna % 1) EU-maa toukokuusta 2004 lähtien - EU-medlem från maj

14 Taulukko 4. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, 2012 Tabell 4. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, 2012 Aluslaji Lukumäärä Bruttovetoisuus Kantavuus Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Dödvikt % % dwt % Matkustaja-alus - Passagerarfartyg 1 2, , ,4 Ro-ro-matkustaja-alus - Roro-passagerarfartyg 7 16, , ,2 Ro-ro-lastialus - Roro-lastfartyg 13 31, , ,0 Irtoalus - Bulkfartyg 1 2, , ,0 Muu kuivalastialus - Övrigt torrlastfartyg 9 21, , ,0 Säiliöalus - Tankfartyg 8 19, , ,4 Muu alus - Övrigt fartyg 3 7, , ,0 Yhteensä - Totalt Kuva 3. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, 2012 Figur 3. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, 2012 Lukumäärä - Antal Matkustaja-alus 2 % Muu alus 7 % Passagerarfartyg Övrigt fartyg Säiliöalus 19 % Tankfartyg Ro-ro-matkustaja-alus 17 % Roro-passagerarfartyg Muu kuivalastialus 22 % Övrigt torrlastfartyg Ro-ro-lastialus 31 % Roro-lastfartyg Irtoastialus 2 % Bulkfartyg Bruttovetoisuus - Bruttodräktighet Muu alus 0 % Övrigt fartyg Matkustaja-alus 3 % Passagerarfartyg Ro-ro-matkustaja-alus 21 % Roro-passagerarfartyg Säiliöalus 44 % Tankfartyg Ro-ro-lastialus 27 % Roro-lastfartyg Muu kuivalastialus 3 % Övrigt torrlastfartyg Irtolastialus 2 % Bulkfartyg 12

15 Taulukko 5. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain ja aluslajeittain, 2012 Tabell 5. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland och fartygstyp, 2012 Rekisteröintimaa/aluslaji Lukumäärä Bruttovetoisuus Kantavuus, dwt Registerland/fartygstyp Antal Bruttodräktighet Dödvikt, dwt Alankomaat - Nederländerna Kuivalastialus - Torrlastfartyg Ro-ro-lastialus - Roro-lastfartyg Yhteensä - Totalt Bahama - Bahamas Säiliöalus - Tankfartyg Yhteensä - Totalt Britannia - Storbritannien Ro-ro-lastialus - Roro-lastfartyg Yhteensä - Totalt Ruotsi - Sverige Matkustaja-alus - Passagerarfartyg Irtolastialus - Bulkfartyg Ro-ro-matkustaja-alus - Roro-passagerarfartyg Ro-ro-lastialus - Roro-lastfartyg Yhteensä - Totalt Saksa - Tyskland Ro-ro-lastialus - Roro-lastfartyg Yhteensä - Totalt Venäjä - Ryssland Muu alus - Övrigt fartyg Yhteensä - Totalt Viro - Estland Muu alus - Övrigt fartyg Yhteensä - Totalt Kaikkiaan - Inalles

16 Taulukko 6. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, Tabell 6. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, Aluslaji Fartygstyp Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Matkustaja-alus - Passagerarfartyg Ro-ro-matkustaja-alus - Roro-passagerarfartyg Ro-ro-lastialus - Roro-lastfartyg Irtolastialus - Bulkfartyg Jäähdytysalus - Kylfartyg Muu kuivalastialus - Övrigt torrlastfartyg Säiliöalus - Tankfartyg Muu alus - Övrigt fartyg Yhteensä - Totalt

17 Kuva 4. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, Figur 4. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, Lukumäärä - Antall Muut alukset Övriga fartyg Säiliöalukset Tankfartyg Kuivalastialukset Torrlastfartyg Matkustaja-alukset Passagerarfartyg 1,4 1,2 Bruttovetoisuus, milj. - Bruttodräktighet, mn Muut alukset Övriga fartyg 1,0 0,8 Säiliöalukset Tankfartyg 0,6 0,4 Kuivalastialukset Torrlastfartyg 0,2 0, Matkustaja-alukset Passagerarfartyg 15

18 2 Koko suomalainen kauppalaivasto Koko suomalaisesta kauppalaivastosta, jolla tässä tarkoitetaan sekä Suomessa rekisteröityjä että ulkomailla rekisteröityjä suomalaisten varustamoiden kokonaan tai osittain hallinnoimia aluksia, ulkomailla rekisteröityjen alusten osuus lukumäärästä oli vuonna prosenttia, bruttovetoisuudesta 38 prosenttia ja kantavuudesta 48 prosenttia. Ulkomailla rekisteröityjen alusten osuus koko suomalaisen kauppalaivaston lukumäärästä on vaihdellut kymmenen viime vuoden aikana prosentin välillä. Tarkasteltaessa koko bruttovetoisuutta ulkomailla rekisteröityjen alusten osuus on ollut prosenttia ja vastaava dw-tonnien osuus prosenttia. Vertailtaessa Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjen alusten tilastotietoja on otettava huomioon, että Finnish Maritime Index -vuosikirjassa lastialuksista ovat mukana kantavuudeltaan yli 400 dwt:n sekä matkustaja-aluksista bruttovetoisuudeltaan yli 400 olevat alukset, kun taas Suomen alusrekisteristä on otettu mukaan lastialuksista bruttovetoisuudeltaan 100 ja sitä suuremmat alukset ja matkustaja-aluksista bruttovetoisuudeltaan vähintään 500 olevat alukset. 2 Finlands hela handelsflotta Av Finlands hela handelsflotta, varmed här avses finskregistrerade fartyg samt utlandsregistrerade fartyg som helt eller delvis förvaltas av finländska rederier, uppgick andelen utlandsregistrerade fartyg år 2012 till 12 procent av det totala antalet, 38 procent av bruttodräktigheten och 48 procent av dödvikten. Andelen utlandsregistrerade fartyg i hela den finländska handelsflottan har under de senaste 10 åren varierat mellan 12 och 17 procent. När man ser till den totala bruttodräktigheten har andelen utlandsregistrerade fartyg varit procent och motsvarande andel i dwt procent. När man jämför statistiken för fartyg som registrerats i Finland med statistiken för utlandsregistrerade fartyg bör det beaktas att uppgifterna från Finnish Maritime Index - årsbok inkluderar lastfartyg med en dödvikt över 400 dwt och passagerarfartyg med en bruttodräktighet över 400, medan uppgifterna från det finska fartygsregistret däremot inkluderar lastfartyg med en bruttodräktighet av minst 100 och passagerarfartyg med en bruttodräktighet av minst

19 Taulukko 7. Suomalainen kauppalaivasto, Tabell 7. Finländska handelsflottan, Suomessa rekisteröidyt 1) sekä ulkomailla rekisteröidyt 2) suomalaisten varustamoiden alukset Finländska rederiers i Finland registrerade 1) och utomlands registrerade 2) fartyg Lukumäärä - Antal Bruttovetoisuus - Bruttodräktighet Kantavuus - Dödvikt % % dwt % 2003 Suomessa - i Finland , , ,8 Ulkomailla - Utomlands 51 14, , ,2 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,2 Ulkomailla - Utomlands 51 15, , ,8 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,6 Ulkomailla - Utomlands 49 14, , ,4 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,9 Ulkomailla - Utomlands 55 15, , ,1 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,5 Ulkomailla - Utomlands 58 16, , ,5 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,6 Ulkomailla - Utomlands 54 15, , ,4 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,7 Ulkomailla - Utomlands 50 14, , ,3 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,2 Ulkomailla - Utomlands 49 14, , ,8 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,9 Ulkomailla - Utomlands 46 13, , ,1 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,0 Ulkomailla - Utomlands 42 11, , ,0 Yhteensä - Totalt , , ,0 1) lastialukset brutto >=100, matkustaja-alukset brutto >=500 - lastfartyg brutto >=100, passagerarfartyg brutto >=500 2) lastialukset kantavuus yli 400 dwt, matkustaja-alukset brutto yli lastfartyg dödvikt över 400 dwt, passagerarfartyg brutto över

20 Kuva 5. Suomalainen kauppalaivasto, Figur 5. Finländska handelsflottan, (Suomessa sekä ulkomailla rekisteröidyt suomalaisten varustamoiden alukset - Finländska rederiers i Finland och utomlands registrerade fartyg) 400 Lukumäärä - Antal 300 Ulkomailla rekisteröidyt Utomlands registrerade 200 Suomessa rekisteröidyt I Finland registrerade ,0 Bruttovetoisuus, milj. - Bruttodräktighet, mn 2,5 2,0 Ulkomailla rekisteröidyt Utomlands registrerade 1,5 1,0 0,5 Suomessa rekisteröidyt I Finland registrerade 0,

21 3 Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Vuoden 2012 elokuun lopun tilanteen mukaan suomalaisten varustamoiden käytössä oli yhteensä 62 ulkomailta pääasiassa pitkäaikaisella sopimuksella aikarahdattua alusta, joiden yhteenlaskettu bruttovetoisuus oli 0,71 miljoonaa ja kantavuus 0,66 miljoonaa dw-tonnia. EUalueelta rahdattujen alusten osuus oli 79 prosenttia lukumäärästä, 85 prosenttia bruttovetoisuudesta ja 81 prosenttia kantavuudesta. Eniten rahtauksia bruttovetoisuudella mitattuna oli Alankomaista, Ruotsista, Maltalta ja Kyprokselta. EU:n ulkopuolelta rahtauksia oli bruttovetoisuuden mukaan eniten Norjasta (8 %) ja Antigua ja Barbudasta (7 %). Suomalaisten varustamoiden ulkomailta rahtaamista aluksista suurin osa (60 %) oli ro-rolastialuksia ja muita kuiva- ja irtolastialuksia. Bruttovetoisuudesta näiden osuus oli 72 prosenttia. Säiliöalusten osuus lukumäärästä oli 40 prosenttia ja bruttovetoisuudesta 28 prosenttia. 3 Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg 2012 I slutet av augusti 2012 hade de finländska rederierna sammanlagt 62 fartyg som tidsbefraktats från utlandet, i huvudsak genom långtidsavtal. Den sammanlagda bruttodräktigheten för dessa fartyg uppgick till 0,71 miljoner och dödvikten till 0,66 miljoner dwt. Andelen fartyg som befraktats från EU-länder uppgick till 79 procent av det totala antalet, 85 procent av bruttodräktigheten och 81 procent av dödvikten. Mätt i bruttodräktighet befraktades flest fartyg från Nederländerna, Sverige, Malta och Cypern. När det gäller befraktningar från länder utanför EU toppar Norge (8 %) och Antigua och Barbuda (7 %) statistiken, även här mätt i bruttodräktighet. Av de fartyg som befraktats från utlandet av finländska rederier var majoriteten (60 %) rorolastfartyg och andra torrlastfartyg och bulkfartyg. Deras andel av bruttodräktigheten uppgick till 72 procent. Tankfartygen stod för 40 procent av det totala antalet och 28 procent av bruttodräktigheten. 19

22 Taulukko 8. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset, Tabell 8. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg, Vuosi Lukumäärä Bruttovetoisuus Kantavuus År Antal Bruttodräktighet Dödvikt Milj. Milj. dwt Mn Mn dwt ,90 1, ,05 1, ,23 1, ,22 1, ,44 1, ,24 1, ,22 1, ,95 0, ,97 0, ,71 0,66 Taulukko 9. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset rekisteröintimaittain, 2012 Tabell 9. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt registerland, 2012 Rekisteröintimaa Lukumäärä Bruttovetoisuus Kantavuus Registerland Antal Bruttodräktighet Dödvikt % % dwt % Alankomaat - Nederländerna 14 22, , ,1 Ruotsi - Sverige 9 14, , ,8 Malta 10 16, , ,7 Kypros - Cypern 7 11, , ,2 Tanska - Danmark 4 6, , ,3 Saksa - Tyskland 4 6, , ,7 Portugali - Portugal 1 1, , ,1 EU-maat yhteensä - EU-länderna totalt 49 79, , ,7 Norja - Norge 5 8, , ,3 Antigua ja Barbuda - Antigua och Barbuda 7 11, , ,0 Turkki - Turkiet 1 1, , ,1 Yhteensä - Totalt

23 Kuva 6. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset, Figur 6. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg, Lukumäärä - Antal ,6 1,4 1,2 1,0 0,8 06 0,6 0,4 0,2 0,0 Bruttovetoisuus, milj. - Bruttodräktighet, mn ,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Kantavuus, milj.dwt - Dödvikt, mn dwt

24 Kuva 7. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset rekisteröintimaittain, 2012 Figur 7. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt registerland, 2012 Lukumäärä - Antal Antigua ja Barbuda 11 % Antigua och Barbuda Norja 8 % Norge Muut 2 % Övriga Alankomaat 23 % *) Nederländerna Muut EU-maat 14 % *) Övriga EU-länderna Ruotsi 15 % *) Sverige Kypros 11 % *) Cypern Malta 16 % *) *) EU-maat kaikkiaan 79 % EU-länderna totalt Bruttovetoisuus - Bruttodräktighet Antigua ja Barbuda 7 % Antigua och Barbuda 8. Muut 21 % Norja 8 % Norge Muut EU-maat 10 % *) Övriga EU-länderna Muut 1 % Öviga 1. Iso-Britannia 19 % *) Alankomaat 35 % *) Nederländerna Kypros 6 % *) Cypern Malta Norja % *) 14 % 3. Saksa 11 % *) *) EU-maat kaikkiaan 85 % EU-länderna totalt 5. Muu EU 4 % *) 4. Hollanti 9 % *) Ruotsi 23 % *) Sverige 22

25 Taulukko 10. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset aluslajeittain, 2012 Tabell 10. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt fartygstyp, 2012 Aluslaji Fartygstyp Lukumäärä Bruttovetoisuus Kantavuus Antal Bruttodräktighet Dödvikt % % dwt % Ro-ro-lastialus - Roro-lastfartyg 19 30, , ,2 Muu kuivalastialus - Övrigt torrlastfartyg 18 29, , ,8 Säiliöalus - Tankfartyg 25 40, , ,0 Yhteensä - Totalt

26 Kuva 8. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset aluslajeittain, 2012 Figur 8. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt fartygstyp, 2012 Lukumäärä - Antal Säiliöalus 40 % Tankfartyg Ro-ro-lastialus 31 % Roro-lastfartyg Muu kuivalastialus 29 % Övrigt torrlastfartyg Bruttovetoisuus - Bruttodräktighet Säiliöalus 28 % Tankfartyg Ro-ro-lastialus 59 % Roro-lastfartyg Muu kuivalastialus 13 % Övrigt torrlastfartyg 24

27

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT)

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT) Kauppalaivastotilasto 20100 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics Suomen virallinenn tilasto Liikenne Finlands ja officiella matkailu statistik 2011 Transport Official Statistics

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015 Tietoisku 6/2015 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2014

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2014 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2014 Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg Ulkomaanliikenteen palkat 1.4.2013 Utrikesfartens löner 1.4.2013 DWT/ IHV Vahtivapaa konepääll. I-konemestari II/III-konemest. DWT/ IHK Vaktfri maskinchef I-maskinmästare II/III-maskinmästare Alle 12999

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2012

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2012 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2012

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2010

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2010 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2010 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2011

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2011 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2011 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2011

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Faktoja Viestintäalalta 2009 Fakta från Mediabranchen 2009

Faktoja Viestintäalalta 2009 Fakta från Mediabranchen 2009 Faktoja Viestintäalalta 29 Fakta från Mediabranchen 29 Kustantamisen ja painamisen liikevaihto 1995-28 Omsättningen för förlagsverksamhet och grafisk produktion 4 35 M Kustantaminen Förlag Painaminen Tryckning

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2011

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2011 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2011 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2011 Transport

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 Tietoisku 6/2011 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2012

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2012 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2012

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002

Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002 Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002 Juha Suokas Artikkelissa tarkastellaan talouskasvun jakautumista maan eri osien välillä kuvaamalla alueellisina

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Elokuu Augusti 2014

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Elokuu Augusti 2014 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Elokuu Augusti 2014 Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Syyskuu September 2014

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Syyskuu September 2014 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Syyskuu September 2014 Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2009 vp Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen aravan rajoituksista vapautuminen Eduskunnan puhemiehelle Hiljattain julkisuudessa kerrottiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2012

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2012 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2012

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2010

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2010 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2010 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1026/2010 vp Matkailuautojen hiilidioksidipäästöihin perustuva todistus Eduskunnan puhemiehelle Ajoneuvovero jakaantuu perusveroon ja käyttövoimaveroon. Ajoneuvoveron perusvero muuttuu

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

1 2012 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA STATISTIK FRÄN TRAFIKVERKET STATISTICS FROM THE FINNISH TRANSPORT AGENCY

1 2012 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA STATISTIK FRÄN TRAFIKVERKET STATISTICS FROM THE FINNISH TRANSPORT AGENCY Luk enne vira sto 1 2012 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA STATISTIK FRÄN TRAFIKVERKET STATISTICS FROM THE FINNISH TRANSPORT AGENCY Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikennetilasto 2011 STATISTIK ÖVER

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Kesäkuu Juni 2015

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Kesäkuu Juni 2015 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Kesäkuu Juni 2015 Suomen virallinen tilasto Liikenne ja matkailu 2015 Finlands officiella statistik Transport och turism ISSN 2342 0278

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2011

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2011 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2011 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2011 Transport

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Taidehistoria Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja kysyy haluaako

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Alkoholijuomien matkustajatuonti 2013 Resandeinförseln av alkoholdrycker 2013 Esa Österberg +358 29 524 7018 esa.osterberg@thl.fi Tuomo Varis +358 29

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 804/2012 vp Alkoholin myynti-ikärajoista Eduskunnan puhemiehelle Nuorten päihteiden käyttö ja humalahakuinen juominen toimivat usein nuorten syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2012

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2012 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2012 Transport

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 293/2012 vp Kelan matkakorvaukset Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain nojalla on mahdollista saada Kela-korvausta matkoista, jotka liittyvät julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2002 tilastotiedote 8/2003

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2002 tilastotiedote 8/2003 Stakes/StakesTieto 22.5.2003 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2241 Kaija Vaalgamaa Fax. (09) 3967 2459 e-mail: kaija.vaalgamaa@stakes.fi ISSN 1459-2355 (Internet) ISSN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2012

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2012 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2012 Transport

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1362/2010 vp Ruotsissa työskennelleiden henkilöiden eläkepäätösten käsittelyajat Eduskunnan puhemiehelle 1960- ja 1970-luvuilla Suomesta lähti satojatuhansia suomalaisia Ruotsiin töihin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 944/2006 vp Työeläkkeen menetyksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Uuden eläkelain voimaan tullessa mahdollistui työeläkkeelle pääsy 63 vuoden iässä ilman, että menettäisi ansaitun

Lisätiedot

Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikennetilasto 2009

Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikennetilasto 2009 1 2010 Liikenneviraston tilastoja Statistik från Trafikverket Statistics from the Finnish Transport Agency Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikennetilasto 2009 Statistik över trafiken genom Saima

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003 Tilastotiedote Statistikmeddelande 10/2004 Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003 Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 31.12.2003 Kaija Vaalgamaa +358 9 3967 2241 kaija.vaalgamaa@stakes.fi

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Sulo Aittaniemi /kesk

Sulo Aittaniemi /kesk KK 571/1996 vp Kirjallinen kysymys 571 Sulo Aittoniemi /kesk: Kotimaisten puuntaimien tuotannon korvaamisesta tuonnilla Eduskunnan Puhemiehelle Suomi on metsäinen maa ja se myös elää metsästä. Olosuhteet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1091/2005 vp Opintotuen asumislisä Eduskunnan puhemiehelle Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintorahaa ja opintolainaa saa kuka

Lisätiedot

Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010

Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010 Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010 Nimi / Namn: Henkilötunnus / Personbeteckning: Tehtävä 1/Uppgift 1 (9 pistettä/9 poäng) Käytä tehtävässä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot