Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö"

Transkriptio

1 Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 1/2007

2 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Sisäasianministeriö Julkaisun laji Toimeksiantaja Sisäasiainministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi (myös ruotsinkielisenä) Sisäasiainministeriön tiliviraston (tv 240) taloussääntö Julkaisun osat Tiivistelmä Sisäasiainministeriön tiliviraston (tv 240) taloussääntö sisältää keskeiset valtion tiliviraston taloudenhoitoon liittyvät asiat. Tiliviraston talousääntö koskee kaikkia tilivirastoon 240 kuuluvia hallinnonalan virastoja. Taloussääntö sisältää seuraavat osa-alueet: 1) Yleistä 2) Tiliviraston taloushallinto-organisaatio 3) Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta 4) Maksuliike 5) Menojen käsittely 6) Tulojen käsittely 7) Kirjanpito ja muu laskentatoimi 8) Tilinpäätös 9) Omaisuuden hallinta 10) Taloushallinnon tietojärjestelmät 11) Toimenpiteet havaittaessa taloudenhoidossa virheitä ja väärinkäytöksiä 12) Muut määräykset Avainsanat (asiasanat) Sisäasiainministeriö, tilivirasto 240, taloussääntö Muut tiedot Verkkoversion ISBN-numero Sarjan nimi ja numero Sisäasiainministeriön julkaisu 1/2007 Kokonaissivumäärä 45 sivua Jakaja Sisäasiainministeriö Kieli Suomi ISSN Hinta 20 + alv Kustantaja Sisäasiainministeriö ISBN Luottamuksellisuus

3 SISÄASIAINMINISTERIÖ SISÄINEN MÄÄRÄYS Nro SM /Va-33 Antopäivä Voimassaoloaika alkaen toistaiseksi Säädösperusta asetus valtion talousarviosta (1243/1992, muut. 254/2004) 69 b Kumoaa ja korvaa korvaa vahvistetun sisäasiainministeriön taloussäännön (SM /Va-33) kumoaa sisäisen määräyksen tiliviraston 240 sisäisistä tapahtumista virastojen välillä (SM /Va-422) Kohderyhmät hallinnonalan virastot, ministeriön osastot, erilliset yksiköt, pysyvät neuvottelukunnat ja rahastot 1. YLEISTÄ Taloussäännön soveltamisala Tiliviraston päättämät muut ohjesäännöt Yleiset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO Tilivirastotehtävien organisointi tilivirastossa Muut tiliviraston vastuulla olevat taloudenhoidon tehtävät Maksupisteiden ja tilintekijöiden perustamisesta päättäminen Tiliviraston johdon toimivaltuudet taloushallintotehtävissä TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA Toiminta- ja taloussuunnittelun järjestäminen Kehysehdotusten laatiminen Talousarvioehdotusten ja tulostavoite-ehdotusten laatiminen ja hyväksyminen Lisätalousarvioehdotusten laatiminen ja hyväksyminen Tulostavoitteet Talousarvion tilijaottelu Arviomäärärahan ylittämisluvat Tiliviraston sisäiset budjetit ja tulostavoitteet Menorästien tileissä pitäminen Kassavirtasuunnittelu Valtion taloutta koskevat laskelmat ja selvitykset Talousarvion toteutumisen seuranta MAKSULIIKE Tulo- ja menotilit maksuliikepankissa Muut pankkitilit Suoraveloitukset Kassatoiminnot Maksukortit ja asiakaskortit Rahastojen varat Maksuvälineiden hyväksyminen Verkkokaupan maksutavat Maksunsaajan oikeellisuuden varmistaminen MENOJEN KÄSITTELY Yleiset hankintaperiaatteet Menoon sitoutuminen sekä menojen tarkastaminen, hyväksyminen ja maksuunpano Ennakkomaksujen yleiset menettelysäännöt Maksut ulkomaille Matkamenot Edustusmenot ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvat menot Kulukorvaukset Palkkamenot...20

4 37 Työterveyshuollon menot Määrärahan käyttöoikeuden myöntäminen toiselle tilivirastolle Valtionosuudet ja muut lakisääteiset valtionavut Valtionavustukset Muut siirtomenot Sijoitusmenojen käsittely TULOJEN KÄSITTELY Tulojen perimisen ja varojen vastaanottamisen yleiset menettelyt Maksullisen toiminnan tulot Yhteistoiminnan rahoitus valtiontalouden ulkopuolelta Yhteistoiminnan rahoitus toisilta valtion virastoilta ja laitoksilta EU-rahoitus Sponsorointi Lahjoitettujen varojen vastaanottaminen Erääntyneiden saatavien periminen Tileistä poistaminen Yhteisömyynti KIRJANPITO JA MUU LASKENTATOIMI Tiliviraston kirjanpitokokonaisuus Osakirjanpitojen valvonta Kirjanpidon tilit Kirjanpitokirjat Sähköiset menettelyt Tositteet Keskuskirjanpito Tilintekijäin kirjanpidosta määrääminen Valtuuskirjanpito Korkokustannus Tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimen järjestäminen Varastokirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpito ja irtaimiston hallinta Poistosuunnitelma TILINPÄÄTÖS Tilinpäätökseen liittyvät yleiset määräykset Tilinpäätöksen hyväksyminen ja toimittaminen Tilinpäätöslaskelmien, tilinpäätöksen liitteiden ja tase-erittelyjen laatiminen Tiliviraston toimintakertomuksen laatiminen Tulosohjatun viraston ja laitoksen toimintakertomuksen laatiminen Ministeriön tilinpäätöskannanotto Valtion tilinpäätöstä varten toimitettavat selvitykset Hallinnonalan toiminnan tuloksellisuuden kuvauksen laatiminen Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot Tiliviraston taseeseen sisällytetyt rahastot OMAISUUDEN HALLINTA Omaisuuden hallintaan liittyvät yleiset määräykset Arvopaperirekisteri Rahoitusomaisuuden säilyttäminen Kansallis- ja käyttöomaisuuden inventointi Omaisuuden luovutus Muut viraston omaisuuden hallintaan ja käyttöön liittyvät määräykset Vuokraus ja leasing Lahjoitetun omaisuuden vastaanottaminen TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT Taloushallinnon tietojärjestelmät TOIMENPITEET HAVAITTAESSA VIRHEITÄJA VÄÄRINKÄYTÖKSIÄ TALOUDENHOIDOSSA Havainnon tekijän vastuu ja ilmoittamisvelvollisuus Väärinkäytöksistä ilmoittaminen Valtiontalouden tarkastusvirastolle Rikoksista ilmoittaminen EU-varojen hallinnoinnissa havaituista virheistä ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen Jatkotoimenpiteet MUUT MÄÄRÄYKSET Voimaantulo Taloussääntöjen toimittaminen tiedoksi...40

5 1 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILIVIRASTON TALOUSSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ 1 Taloussäännön soveltamisala Sisäasiainministeriön hallinnonalan tulossuunnitelman, toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvioehdotuksen valmistelussa ja laadinnassa, valtion talousarvion toimeenpanossa, valtion tilinpäätöskertomuksen valmistelussa, tilinpäätöskannanoton valmistelussa, tilivirastolle kuuluvien tehtävien hoitamisessa sekä sisäisessä valvonnassa ja riskien hallinnassa noudatetaan tätä taloussääntöä. Tämän taloussäännön määräykset koskevat myös Palosuojelurahastoa. Palosuojelurahasto on sisäasiainministeriön hoidossa ja valvonnassa. Sisäasiainministeriön tehtävänä on valvoa rahaston taloutta ja toimintaa. Palosuojelurahaston kirjanpidon hoitamisesta vastaa sisäasiainhallinnon palvelukeskus. Taloussääntöä noudatetaan soveltuvin osin myös muissa rahastoissa sekä neuvottelu-, lauta- tai toimikunnissa, jotka toimivat tilivirastoon kuuluvan viraston tai laitoksen yhteydessä tai hoidossa. Taloussäännön määräyksiä noudatetaan myös tiliviraston kautta kulkevien läpikulkuerien taloushallinnollisessa käsittelyssä. Valtion taloudenhoitoa koskevat yleissäännökset ovat valtion talousarvioista annetussa laissa (423/1988) ja valtion talousarvioista annetussa asetuksessa (1243/1992). Tiliviraston taloudenhoitoon sovellettavaksi tuleva muu keskeisin lainsäädäntö, hallinnolliset määräykset ja ohjeet on lueteltu liitteessä 1. Taloussäännön perusteella on annettu sisäinen määräys edustamisesta ja vieraanvaraisuuden osoittamisesta sekä henkilöstötilaisuuksista (SM /Va-422). Tarkempia ohjeita tämän taloussäännön soveltamisesta antaa tilivirastotehtävistä vastaavan sisäasiainministeriön talousyksikkö. Sisäasiainhallinnon palvelukeskus voi antaa työjärjestyksensä mukaisesti tarkempia ohjeita kirjanpito- ja maksuliiketehtävien hoidosta sekä muista palvelukeskuksen tehtäväksi palvelusopimuksen puitteissa annetuista taloushallinnon asioista. Ministeriön tulosohjaaman viraston antamien virastokohtaisten ohjeiden tulee olla tämän taloussäännön mukaisia. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa noudatetaan tätä taloussääntöä. Virastokohtaiset ohjeet on annettava tiedoksi tilivirastolle. 2 Tiliviraston päättämät muut ohjesäännöt Taloussäännön lisäksi tilivirastossa voi olla myös muita ohjesääntöjä ja taloushallintoa koskevia tarkentavia määräyksiä ja ohjeita. Koko tilivirastoa koskee hallinnonalan hankintaohje. Taloussääntöön kuuluvista asioista annettujen koko tilivirastoa koskevien sisäisten ohjeiden ja määräysten luetteloinnista vastaa tilivirasto.

6 2 Taloussäännön perusteella annettujen koko tilivirastoa koskevien ohjeiden lisäksi virastossa on virastokohtaisia muita ohjeita tai ohjesääntöjä kuten arkistoinnin ja sisäisen tarkastuksen ohjesäännöt sekä muut vastaavat ohjesäännöt. Virastokohtaisten ohjeiden ja määräysten luetteloinnista vastaa ohjeen antanut virasto. Ohjeet on toimitettava tiedoksi tilivirastolle ja sisäasianhallinnon palvelukeskukselle. 3 Yleiset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla varmistetaan, että virastossa ja laitoksessa toteutetaan sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset menettelyt. Tässä taloussäännössä sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tarkoitetaan viraston toimintarutiineihin sisältyvää jatkuvaa talouden, toiminnan ja omaisuuden turvaamisen kontrollia, virheiden ja ei- toivottujen menettelyjen ehkäisemistä, toimintaa koskevien ohjeiden, määräysten ja säädösten noudattamisen ja informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamista sekä taloudellisuuden edistämistä. Asianmukaisesti järjestetty sisäinen valvonta ja riskienhallinta turvaa osaltaan viraston johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudesta ja toiminnasta. Viraston on huolehdittava siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty sen omassa toiminnassa sekä toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa. Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa viraston ja laitoksen johto (L valtion talousarviosta 423/1988). Menettelyiden on myös käsitettävä viraston tai laitoksen vastattavana tai välitettävänä olevien varojen hoito sekä ne viraston ja laitoksen toiminnot ja tehtävät, jotka se on antanut toisten virastojen ja laitosten, yhteisöjen tai yksityisten tehtäväksi tai josta se muuten vastaa. Tilivirastona toimivan viraston 1 momentissa tarkoitettujen menettelyjen tulee käsittää myös sille kuuluvat tilivirastotehtävät. Sisäisen valvonnan menettelyissä on otettava huomioon Euroopan yhteisön oikeudesta aiheutuvat, viraston ja laitoksen toimintaan kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi on otettava huomioon sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat yleiset standardit ja suositukset (A valtion talousarviosta 1243/1992). Virastoissa ja laitoksissa vuosittain käytävien tuloskeskustelujen tulee ainakin viraston ja sen yksiköiden päälliköiden tasolla sisältää selvitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelyistä. Viraston päällikkö antaa toimintakertomukseen sisältyvän sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman sekä päättää talousarvioasetuksen 69 c :n n mukaisesta taloudenhoidon valvontatoimesta tai hallinnollisesta tarkastuksesta ja siitä laadittavista tarvittavista asiakirjoista. Lääninhallituksissa maaherra antaa arvionti- ja vahvistuslausuman myös paikallispoliisin, kihlakunnanvirastojen ja maistraattien osalta.

7 3 2. TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO 4 Tilivirastotehtävien organisointi tilivirastossa Sisäasiainministeriön tilivirasto muodostuu ministeriön osastoista ja erillisyksiköistä sekä niiden eri toimialoilla tulosohjaamista virastoista ja laitoksista. Tilivirastoon sisäasiainministeriön ohella kuuluvia taloushallinnon ohjeistuksesta ja seurannasta vastaavia virastoja ovat: rajavartiolaitos, Etelä-Suomen lääninhallitus, Länsi-Suomen lääninhallitus, Itä-Suomen lääninhallitus, Oulun lääninhallitus, Lapin lääninhallitus, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi, poliisin tekniikkakeskus, Poliisikoulu, Poliisiammattikorkeakoulu, Poliisin tietohallintokeskus, Pelastusopisto, Väestörekisterikeskus, Ulkomaalaisvirasto, Hätäkeskuslaitos ja sisäasiainhallinnon palvelukeskus (myöh. palvelukeskus). Kukin virasto muodostaa kirjanpitojärjestelmässä organisaation. Lääninhallituksen organisaatioon kuuluvat sen alaisina virastoina läänin kihlakunnanvirastot, maistraatit ja paikallispoliisi. Poliisikoulu ja poliisiammattikorkeakoulu on kirjanpitojärjestelmässä yhdistetty lukien. Lääninhallituksen ohjaukseen kuuluu tulosohjauksen lisäksi sen valvominen, että sen ohjauksessa olevien virastojen sisäinen ohjeistus on asianmukaista sekä asiantuntija-avun antaminen tässä tarkoituksessa sekä tarvittava alueellinen koordinointi. Lääninhallitus tuottaa alaisensa viraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti alueellisesti yhtenäistä talousseuranta-aineistoa siltä osin kuin palvelukeskuksen tuottama kirjanpitoaineisto ei ole riittävää. Lääninhallituksen ja sen ohjauksessa olevan viraston tehtäväjako todetaan virastokohtaisissa tarkentavissa ohjeissa. Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman, tulossuunnitelman, valtion tilinpäätöskertomuksen sekä hallinnonalan menokehysten ja talousarvioehdotuksen laadinnan ohjeistamisesta ja valmistelusta vastaa sisäasiainministeriön talousyksikkö. Sisäasiainhallinnon palvelukeskus vastaa ministeriön ohjauksessa tilivirastolle määrättyjen kirjanpito- ja maksuliikennetehtävien hoidosta. Muiden taloushallinnon tehtävien hoidosta tiliviraston sisällä on sovittu erikseen sisäasiainministeriön osastojen ja palvelukeskuksen välisissä toimialakohtaisissa palvelusopimuksissa sekä näitä tarkentavissa virastokohtaisissa liitteissä.

8 4 Ministeriö antaa koko tilivirastoa koskevan lakiin tai asetukseen sekä valtiovarainministeriön tai Valtiokonttorin ohjeistukseen perustuvan koko tilivirastoa koskevan ohjeistuksen. Ministeriö antaa myös koko tiliviraston tilinpäätöstä koskevan ohjeistuksen. Kirjanpito- ja maksuliiketehtäviin liittyvän ohjeistuksen antaa palvelukeskus. Palvelukeskus antaa myös palvelukeskuksen ja virastojen välisten palvelusopimusten mukaisesti muihin talous- ja henkilöstöhallinnon käytännön menettelyihin liittyvän ohjeistuksen. Palkanlaskennan tietojen sisällöllisestä ja muodollisesta oikeellisuudesta vastaa työnantajana toimiva virasto. Tilivirastolla on yksi maksupiste, tilivirastona toimiva sisäasiainministeriö. 5 Muut tiliviraston vastuulla olevat taloudenhoidon tehtävät Palosuojelurahaston laskut tarkastetaan ja hyväksytään Palosuojelurahastossa. Palosuojelurahaston maksuliikkeestä ja kirjanpidosta vastaa palvelukeskus. Palvelukeskus tekee Palosuojelurahaston tilinpäätöslaskelmat, liitteet ja rahoituslaskelman, jotka Palosuojelurahaston hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa. Tilinpäätöstä varmentavat tase-erittelyt tehdään palvelukeskuksessa ja niiden laatija allekirjoittaa ne. Lääninhallituksissa hoidetaan toisten tilivirastojen puolesta seuraavia taloushallintoon liittyviä tehtäviä: - Valtion eräät lainat, mm. maan- ja metsänparannuslainat - Apteekkimaksut - Puolustusmaksut - Palosuojelumaksut - Regale- maksut - Hirvihuutokauppatuotot - PRH- maksut (patentti- ja rekisterihallitus) - AKE- maksut (ajoneuvohallintokeskus) - Sakkojen muuntorangaistukset ja todistelukustannusten ennakot (oikeusrekisterikeskus) - Aluevalvojien palkkiot Muiden kuin lakiin tai asetukseen perustuvien taloudenhoidon tehtävien tiliviraston vastattavaksi ottamisesta päättää ministeriön talousjohtaja. 6 Maksupisteiden ja tilintekijöiden perustamisesta päättäminen Mahdollisten maksupisteiden perustamisesta ja tilintekijöiden määräämisestä päättää ministeriön talousjohtaja. Päätettäessä maksupisteiden tai tilintekijöiden perustamisesta tai muusta olennaisesta tehtävien hoitamisesta, joka vaikuttaa tiliviraston sisällä taloushallinnon tehtävänjakoon ministeriön, palvelukeskuksen ja muiden tilivirastoon kuuluvien virastojen välillä, on kuultava sitä virastoa tai laitosta, johon muutos kohdistuu. Arvioitaessa tarvetta perustaa maksupiste tulee huomioida maksuliikkeen ja kirjanpidon hajauttamiseen liittyvät näkökohdat hyötyjen, kustannusten ja riskien osalta.

9 5 Tilintekijälle voidaan antaa vain sellaisia maksujen perimiseen liittyviä tehtäviä, jotka on lailla määrätty valtion tehtäväksi. 7 Tiliviraston johdon toimivaltuudet taloushallintotehtävissä Tiliviraston johdolla tai sen määräämällä on ministeriön työjärjestyksen perusteella toimivalta ohjeistaa taloushallintotehtävissä tilivirastoon kuuluvia sellaisia virastoja tai laitoksia, joiden erillinen hallinto ja tehtävät perustuvat lakiin tai asetukseen, mikäli tämä on tilivirastokokonaisuuden taloushallinnon yhtenäisyyden kannalta välttämätöntä. Tiliviraston johdolla tai sen määräämällä on oikeus tarkastaa taloushallinnon järjestelmissä suojattuna yksikkönä olevan suojelupoliisin taloushallintoa ja tilinpitoa siltä osin, kun se tiliviraston taloushallinnon yhtenäisyyden kannalta on välttämätöntä. 3. TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA 8 Toiminta- ja taloussuunnittelun järjestäminen Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma laaditaan vuosittain joulukuun loppuun mennessä valtiovarainministeriön, ja sisäasiainministeriön ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma laaditaan ministeriön osastojen ja erillisyksiköiden esitysten perusteella. Valmisteluprosessista ja suunnitelmien kokoamisesta vastaa talousyksikkö. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään ministeriön näkemys suunnittelukauden keskeisistä toimintaympäristön muutoksista, toiminnan painopisteistä ja päätoimintalinjoista sekä yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista, toiminnallisista tuottavuus-, taloudellisuus- ja kannattavuustavoitteista sekä muista tulostavoitteista sekä hallinnonalan menoista ja tuloista. Tulossuunnitelmassa vahvistetaan talousarviovuoden toiminnalliset tulostavoitteet, henkisten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet, keskeisimmät hankkeet ja hankintamenettelyt sekä ministeriön toimintamenomäärärahan jako. Toiminta- ja taloussuunnitelman ja tulossuunnitelman laadinnan perustana ovat hallitusohjelma, hallituksen strategia-asiakirja, politiikkaohjelmat, ministeriön johtoryhmän, turvallisuusasiain johtoryhmän sekä hallinnon ja aluekehityksen johtoryhmän linjaukset, ministeriön ja alaisen hallinnon väliset tulosneuvottelut, ministeriön sisäiset tuloskeskustelut, valtioneuvoston menokehyspäätös sekä eduskunnan hyväksymä valtion talousarvio. Hallinnonalan virastot laativat oman toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tulossuunnitelman tämän taloussäännön sekä sisäasiainministeriön, valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tulossuunnitelman hyväksyy kansliapäällikön esittelystä ministeri ministeriön johtoryhmän käsiteltyä asian. Ministereiden hyväksymä toiminta- ja taloussuunnitelma toimitetaan valtiovarainministeriölle, Valtiokonttorille ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle sekä hallinnonalan virastoille ja laitoksille.

10 6 Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tulossuunnitelman tultua hyväksytyksi ministeriön talousyksikkö huolehtii niiden julkaisemisesta Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti. Suojelupoliisin toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma ovat salassa pidettäviä asiakirjoja. Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma on käsiteltävä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain ja hallinnonalakohtaisten yhteistoimintasopimusten mukaisesti. 9 Kehysehdotusten laatiminen Sisäasiainministeriön hallinnonalan kehysehdotus laaditaan valtiovarainministeriön ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallinnonalan virastojen kehysehdotukset laaditaan sisäasiainministeriön ja ministeriön toimialojen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kukin ministeriön osasto ja erillisyksikkö laatii esityksensä kehysehdotukseksi omalta ja hallinnoimiensa momenttien osalta saatuaan ja yhdisteltyään ehdotukset alaisesta hallinnostaan. Hallinnonalan kehysehdotuksen valmistelusta ja kokoamisesta vastaa ministeriön talousyksikkö. Hallinnonalan kehysehdotuksen hyväksyy kansliapäällikön esittelystä ministeri, minkä jälkeen ministeriön talousyksikkö huolehtii sen toimittamisesta valtiovarainministeriölle. 10 Talousarvioehdotusten ja tulostavoite-ehdotusten laatiminen ja hyväksyminen Sisäasiainministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus laaditaan valtiovarainministeriön ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallinnonalan virastojen esitykset talousarvioehdotukseksi laaditaan sisäasiainministeriön ja ministeriön toimialojen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kukin ministeriön osasto ja erillisyksikkö tekee esityksensä talousarvioehdotukseksi tulostavoitteineen omalta tai hallinnoimiensa momenttien osalta. Hallinnonalan talousarvioehdotuksen valmistelusta ja kokoamisesta vastaa ministeriön talousyksikkö. Hallinnonalan talousarvioehdotuksen hyväksyy kansliapäällikön esittelystä ministeri, minkä jälkeen ministeriön talousyksikkö huolehtii sen toimittamisesta valtiovarainministeriölle. 11 Lisätalousarvioehdotusten laatiminen ja hyväksyminen Sisäasiainministeriön hallinnonalan lisätalousarvioehdotus laaditaan ministeriössä valtiovarainministeriön ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallinnonalan virastojen esitykset lisätalousarvioehdotukseksi laaditaan sisäasiainministeriön ja ministeriön toimialojen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

11 7 Lisätalousarvioehdotus laaditaan noudattaen samaa menettelyä kuin varsinaisen talousarvion laadinnassa. 12 Tulostavoitteet Sisäasiainministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä tulosohjausta. Toiminnan ja talouden suunnittelulla tuetaan hallinnonalan tulosohjausta ja ministeriön tulosjohtamista. Suunnitteluasiakirjoja ovat hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma, hallinnonalan tulossuunnitelma, talousarvioehdotus, lisätalousarvioehdotus, ehdotus arviomäärärahan ylittämisestä, talousarvion tilijaottelu, tulossopimukset, sisäiset budjetit ja muut mahdolliset toiminnan ja talouden suunnitteluun liittyvät asiakirjat. Suunnitteluasiakirjat valmistellaan toimialoittain ministeriön asianomaisen osaston johdolla ja riittävässä yhteistyössä muiden osastojen ja ministeriön talousyksikön kanssa. Kansliapäällikkö sopii yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista ja toiminnallisista tulostavoitteista sekä tarvittavista voimavaroista alustavasti ministeriön osastojen ja osastot sisällään sekä alaistensa virastojen ja laitosten kanssa. Toiminnan ja talouden suunnittelua, suunnitelma- ja toimeenpanoasiakirjojen laadintaa ja tulostavoitteiden toteutumista koskevat merkittävimmät asiat käsitellään ministeriön johtoryhmässä. Sisäasiainministeriö käy hallinnonalansa virastojen kanssa tulosneuvottelut, joissa sovitaan virastojen tulostavoitteista ja voimavaroista. Tulossopimus vahvistetaan molempien osapuolien allekirjoituksilla. Ministeriön talousyksikkö vastaa ministeriön vahvistamien tulostavoitteiden toimittamisesta tiedoksi valtiovarainministeriölle, valtiontilintarkastajille, Valtiokonttorille ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Sisäasiainministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset julkaistaan Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti Valtiokonttorin ylläpitämään Netra-järjestelmään. Sisäasiainministeriön hallinnonalan virastoissa sovelletaan tulosjohtamista virastojen käytäntöjen mukaisesti. 13 Talousarvion tilijaottelu Hallinnonalan tilijaotteluun sisällytetään pääluokan luvut ja momentit, eduskunnan päättämät ja ministeriön tarpeellisiksi katsomat käyttösuunnitelmat tai lisäjaottelut sekä tulojen kertymisen ja määrärahojen käytön perusteet osoittavat säädösviittaukset. Viivalla merkittyä lisäjaottelua voidaan muuttaa ministeriön päätöksellä.

12 8 Ministeriön osastojen valmistelun perusteella ministeriön talousyksikkö kokoaa tilijaottelun, jonka talousjohtaja vahvistaa. Tilijaotteluun tehtävistä muutoksista päättää asianomainen osasto. Lisätalousarviosta aiheutuvat muutokset vahvistaa talousjohtaja. Ministeriön talousyksikkö toimittaa vahvistetut tilijaottelut ja niiden muutokset välittömästi tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirastolle, Valtiokonttorille, asianomaisille virastoille ja palvelukeskukselle. 14 Arviomäärärahan ylittämisluvat Esitys arviomäärärahan ylittämisestä tehdään ohjauksesta ja määrärahan hallinnoinnista vastaavassa ministeriön yksikössä varainhoitovuoden marraskuun loppuun mennessä, kuitenkin hyvissä ajoin ennen tilinpäätöksen valmistumista. Arviomäärärahan ylittämistä koskeva ministeriön päätös, josta on pyydetty valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan (valtiovarainministeriön) lausunto, osoitetaan maksavalle tai jakavalle yksikölle ja lähetetään tiedoksi valtiovarainministeriölle, Valtiokonttorille, Valtiontalouden tarkastusvirastolle, ministeriön talousyksikölle ja palvelukeskukselle. 15 Tiliviraston sisäiset budjetit ja tulostavoitteet Virastolle myönnetyistä muista sen käytössä olevista määrärahoista on laadittava käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmat hyväksytään työjärjestysten määräämällä tavalla. 16 Menorästien tileissä pitäminen Ministeriön talousjohtaja päättää sisäasiainhallinnon pääluokkaan kuuluvien määrärahojen osalta tiliviraston menorästien tileissä pitämisestä sen viraston perustellusta esityksestä, jonka käyttöön myönnettyjä määrärahoja menorästi koskee. Lupaa menorästien tileissä pitämiseksi muiden määrärahojen osalta hakee ministeriön talousyksikkö sen viraston perustellusta esityksestä, jonka käyttöön myönnettyjä määrärahoja menorästi koskee. Jos varainhoitovuonna tulee maksettavaksi edelliseen vuoteen kohdistuva meno, jonka suorittamista varten tarvittavia varoja ei ole voitu siirtää varainhoitovuodelle menorästinä, voidaan meno maksaa kuluvan vuoden määrärahasta viraston menon hyväksyjän päätöksellä, mikäli kuluvan vuoden määrärahaa voidaan käyttää menoa vastaavaan tarkoitukseen ja määrärahasta on jäänyt käyttämättä vähintään menoa vastaava määrä (arviomäärärahan osalta ylityslupa huomioiden). Merkittävät edelliseen vuoteen kohdistuvat menot on luetteloitava virastossa ja luettelo on toimitettava palvelukeskukselle tilinpäätöksen yhteydessä. 17 Kassavirtasuunnittelu Tiliviraston kassavirtalaskelma laaditaan etukäteen tiedettävistä menoeristä kerran kuukaudessa ennusteena valtion keskitettyyn kassanhallintajärjestelmään. Kassavirtalaskelmien tekemisestä vastaa palvelukeskus.

13 9 Kassavirtalaskelmat tehdään nettopalkoista, ennakonpidätyksistä, sosiaaliturvamaksuista ja valtionosuuksista ja -avustuksista kunnille sekä muista kulutusmenoista. Kassavirtalaskelmat muista kulutusmenoista tehdään kuukausikohtaisesti seuraavalle kuukaudelle keskiarvolaskelmana. Arviota täsmennetään seuraavan pankkipäivän tapahtumien perusteella päivittäin. Tällöin pankkiin toimitettu maksatusaineisto toimii teknisenä limiittinä. Kassavirtalaskelmat tuloista tehdään toimialakohtaisten arvioiden perusteella. Virastot vastaavat omien tuloarvioidensa tekemisestä. Palvelukeskus vastaa tilivirastotasoisten tuloarvioiden kokonaisuudesta. 18 Valtion taloutta koskevat laskelmat ja selvitykset Ministeriön talousyksikkö kokoaa ja laatii tarvittaessa talousarvioasetuksen 21 :ssä säädetyt hallinnonalakohtaiset kassamenoja ja kassatuloja koskevat laskelmat sekä muut valtiovarainministeriön tarpeelliseksi katsomat selvitykset. Ministeriön talousyksikkö voi talousjohtajan päätöksellä siirtää laskelmien tekemisen tai selvitysten kokoamisen palvelukeskuksen hoidettavaksi. 19 Talousarvion toteutumisen seuranta Tiliviraston sisäisen budjetin toteutumista seurataan kuukausittain. Tilivirastoon kuuluvat virastot ja laitokset vastaavat omien budjettiensa toteutumisen seurannasta. Tilivirastokokonaisuuden osalta talousarvion toteutumisen seurannasta vastaa palvelukeskus. Ministeriön talousyksikkö seuraa talousarvion toteutumista Valtiokonttorin tili-ilmoitusten sekä tietojärjestelmästä saatavan kuukausiraportoinnin perusteella. Tiliviraston tilinpäätösraportoinnista sekä valtion tilinpäätökseen tulevasta raportoinnista määrätään luvussa MAKSULIIKE 20 Tulo- ja menotilit maksuliikepankissa Tiliviraston maksuliiketilit avataan ja lopetetaan Valtiokonttorin kautta. Tilivirastolla on yksi maksuliikemenotili, jonka hoitamisesta vastaa palvelukeskus ja johon käyttöoikeudet on vain palvelukeskuksen henkilöstöllä. Tilivirastolla ja siihen kuuluvilla virastoilla voi olla useampia maksuliiketulotilejä. Meno- ja tulotilien avauspyynnöt ja tarpeettomaksi käyneiden tilin lakkauttamispyynnöt sekä tileihin liittyvät sopimukset (esimerkiksi tileihin liittyvien palvelujen muutoksista) tekee palvelukeskuksen talouspalvelupäällikkö tai hänen sijaisensa. Maksuliikemenotilin käyttöoikeuksista ja niiden muuttamisesta esitykset tilivirastolle tekee palvelukeskus. Maksuliiketileihin liittyvät rahahuoltosopimukset tekee asianomainen virasto. Sopimukset on toimitettava tiedoksi Valtiokonttorille. Sopimusten tekemiseen liittyvistä menettelyistä on tarkemmin ohjeistettava virastokohtaisissa ohjeissa.

14 10 Maksuliiketiliä käyttää aina yhdessä kaksi henkilöä, joista ainakin toisen tilinkäyttöoikeuksien on oltava valtuustasoa 2. Tilien kate- ja tyhjennyskirjaukset muilta tileiltä tiliviraston yleisille tileille sekä tiliviraston yleisiltä tileiltä valtion tileille tehdään päivittäin. Tilivirasto ylläpitää luetteloa käytössä olevista maksuliikemeno- ja maksuliiketulotileistä sekä tilien käyttöön ja koneellisen maksuaineiston lähettämiseen oikeutetuista sekä muista tilin käyttäjistä. Tilintekijäin käyttöön avattavien valtion maksuliiketilien perustamisesta ja näiden tilien hoidosta mukaan lukien tilien katteiden siirrot ja tilitykset päättää ministeriön laskentapäällikkö. 21 Muut pankkitilit Muiden pankkitilien avaamisesta päättää palvelukeskuksen esityksestä ministeriön laskentapäällikkö Valtiokonttorin antamien ohjeiden mukaisesti. Valuuttatilien ja muiden saldollisten pankkitilien avaamiseen tarvittavien lupien hakemisesta valtiovarainministeriöstä päättää ministeriön laskentapäällikkö. Lääninhallitusten budjettitalouden piiriin kuulumattomien maksutalletuslain mukaisiin talletuksiin liittyvien pankkitilien avaamisesta päättävät lääninhallitukset. Palvelukeskus valvoo hoidossaan olevien pankkitilien lupaehtojen noudattamista. Virastot vastaavat lupaehtojen noudattamisesta hoidossaan olevien tilien osalta. 22 Suoraveloitukset Suoraveloituksena voidaan maksaa palkkoja ja pankkipalvelumaksuja. Rahalaitokselle annettavasta suoraveloitukseen oikeuttavasta tilinkäyttövaltuudesta päättää ja sitä koskevat sopimukset tekee ministeriön laskentapäällikkö. Palvelukeskus valvoo suoraveloituksia osana tiliotteiden käsittelyä siltä osin kuin veloitustili on palvelukeskuksen hoidossa. Virastot valvovat suoraveloituksia hoidossaan olevien tilien osalta. 23 Kassatoiminnot Kassan perustaminen, aukioloajat ja enimmäismäärät Tilivirastoon voidaan perustaa kassoja valtion tulojen vastaanottamista ja vähäisten menojen maksamista varten tarpeen mukaan. Kassojen perustamisesta päättää virasto. Kassavarojen enimmäismääristä ja aukioloajoista päätetään virastokohtaisissa ohjeissa. Kassojen ja sivukassojen luetteloinnista (vastuutaho ja säilytyspaikka) vastaa palvelukeskus. Viraston on ilmoitettava vanhojen kassojen lakkauttamisesta tai uusien avaamisesta palvelukeskuksen talouspalvelupäällikölle.

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 61/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 21.12.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ 1.1.2006 alkaen Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 14.12.2005 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Taloussäännön soveltamisala... 3 1.2 Yliopiston päättämät muut ohjesäännöt,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen 19.10.2010 hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö Taideyliopisto Taloussääntö Käsittely: 1. Taloustoimikunta 9.8.2012 Lähtökohdat ja valmistelu 2. Taideyliopistoprojektin talouspalvelut ja hallinto ryhmä 21.8.2012 Taloussääntö, Luonnos 1.0 3. Taideyliopistoprojektin

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10)

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1 Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä Keminmaan seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä syyskuuta 2004 I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Seurakunnan talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot