Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi."

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Taloussääntö 1 1 Yleiset määräykset 2 Tehtävien järjestäminen Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Tämän lisäksi on noudatettava kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan sekä rahatoimen tehtäväalueen vastuuhenkilön antamia määräyksiä ja ohjeita. Taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. Kaupunginhallitukselle kuuluvien taloushallinnon tehtävien valmistelusta ja johtamisesta vastaa kaupunginjohtaja apunaan rahatoimen tehtäväalueen vastuuhenkilö. Muu kaupungin henkilöstö avustaa tarvittaessa valmistelussa. Tehtäväalueitten ja investointimäärärahojen toimielimet ja vastuuhenkilöt ovat tilivelvollisia. Tilivelvollisen vastuuhenkilön on oltava virkasuhteessa kaupunkiin. 3 Konserniohjaus Kaupungin konsernin ohjauksesta vastaa kaupunginhallitus kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen ja erillispäätösten mukaisesti. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi. Konsernin toiminnan jatkuvasta seurannasta ja valvonnasta vastaa sisäisestä valvonnasta vastaava viranhaltija kaupunginjohtajan ohjauksen mukaisesti. 4 Taloussuunnittelu Taloussuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi ja sen ensimmäinen vuosi vahvistetaan talousarvioksi. 5 Taloussuunnitelman täytäntöönpano Kaupunginhallitus päättää taloussuunnitelman laadinnan ohjeistamisesta. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi vahvistetaan talousarvioksi. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn on tuotava kuuden kuukauden toiminta- ja talousraportti. Kaupunginvaltuusto voi talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä ohjeistaa raportointia. Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa tehtäväalueelle ja investointihankkeelle/-hankeryhmälle tavoitteet, määrärahan ja tuloarvion. Valtuusto voi hyväksyä myös pelkän määrärahan tai tuloarvion, kun sillä tarkoitetaan määrärahan ja tuloarvion erotusta (nettomääräraha). Taloussuunnitelmassa on tällöin

2 Naantalin kaupunki Taloussääntö 2 6 Talousarvion muutokset 7 Talousarvion sitovuus annettava riittävä informaatio määrärahan ja tuloarvion suuruusluokasta sekä jakautumisesta meno- ja tulolajeihin. Tehtäväalueen määrärahaa voidaan käyttää vain tilikauden aikana. Investointihankkeen ja -hankeryhmän määräraha on kokonaismääräraha (kustannusarvio), jolloin hankkeen ollessa tilikauden päättyessä kesken, jatketaan hankkeen toteuttamista kokonaismäärärahan puitteissa kunnes kohde on valmis. Mikäli kokonaismääräraha ei riitä, menetellään kuten anottaessa lisämäärärahaa. Kaupunginvaltuusto antaa taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet. Kaupunginhallitus voi antaa omat täytäntöönpano-ohjeensa. Toimielin, jonka toimialaan tehtäväalue kuuluu, hyväksyy käyttösuunnitelman. Talousarvion käyttötalous- ja investointiosaan tehtävät muutokset on esiteltävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Muutosesitykset tehdään kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaan. Määrärahan tai tuloarvion muuttamista tarkoittava esitys on tehtävä kaupunginhallitukselle niin ajoissa, että kaupunginhallitukselle jää riittävä aika harkita kaupunginvaltuustolle tehtävää ehdotusta. Tulos- ja rahoituslaskelmaosaan voidaan esittää muutoksia vielä talousarviovuoden jälkeen, ei kuitenkaan tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Mikäli toimielimelle on kaupunginvaltuuston erillispäätöksellä tai talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä annettu oikeus tehdä talousarvioon muutoksia, on toimielimen tiedotettava näistä muutoksista kaupunginhallitukselle. Rahatoimen on ylläpidettävä talousarvion ajantasaista versiota, joka sisältää siihen tehdyt muutokset. Talousarviosta on käytävä ilmi, miten tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot sitovat kaupungin eri viranomaisia.

3 Naantalin kaupunki Taloussääntö 3 8 Käyttöomaisuuden hankinta ja luovutus 9 Rahatoimen hoitaminen Kaupunginhallituksella on oikeus päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kaupunkia sitova ja kiireellinen, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kaupunginhallituksen on tällöin viipymättä tehtävä esitys kaupunginvaltuustolle määrärahan myöntämiseksi. Käyttö- ja vaihto-omaisuuden myynnistä päättää kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus siltä osin kuin kaupunginvaltuusto on vahvistanut toimivallan siirtämistä tarkoittavan johtosääntömääräyksen. Irtaimen omaisuuden myynnistä päättää kaupunginhallitus tai muu toimielin tai viranhaltija siltä osin kuin kaupunginhallitus on vahvistanut sitä tarkoittavat ohjeet. Kaupunginvaltuusto päättää taloussuunnitelmassa antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Kaupunginvaltuusto päättää täytäntöönpano-ohjeissa tai muussa ohjeessa rahoitus- ja sijoitusriskeihin liittyvistä periaatteista ja tarpeellisista rajoituksista. Kaupunginhallitus ottaa talousarviossa ja -suunnitelmassa edellytetyt pitkä- ja lyhytaikaiset lainat. Kaupunginhallituksella on oikeus kaupunginvaltuuston päättämien talousarvion täytäntöönpano-ohjeitten mukaan tehdä maksuvalmiutta turvaavia toimenpiteitä ja rahoitusjärjestelyjä ja -sopimuksia. Luotto- ja maksukorttien käyttämisestä päättää kaupunginhallitus. Tarvittavien rahalaitostilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää rahatoimen tehtäväalueen vastuuhenkilö. 10 Kassanhallinta Toiminnot on järjestettävä siten, ettei niihin sitoudu tarpeettomasti pääomaa. Tarvittaessa ohjeita antaa rahatoimen tehtäväalueen vastuuhenkilö. Keskuskassana toimivan rahatoimen kassan ja siitä sekä maksuliikenteestä vastaavan viranhaltijan on sijoitettava kassavarat kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan. Maksuvalmius ennakoidaan jatkuvalla maksuliikenteen seurannalla.

4 Naantalin kaupunki Taloussääntö 4 11 Laskujen hyväksyminen Laskun hyväksyjän tulee tehtäväalueen vastuuhenkilönä olla viranhaltija tai poikkeustapauksessa toimielimen nimeämä työsuhteinen työntekijä. Laskussa on oltava toisen, kaupungin henkilökuntaan kuuluvan merkintä laskun numerollisesta tai asiallisesta tarkastamisesta. Esteellisyys laskun hyväksymiseen määräytyy hallintolain mukaan. Kaupungin saataviin kohdistuvia hyvityslaskuja on käsiteltävä kuten ostolaskuja. Maksetuille ennakkomaksuille on tarvittaessa vaadittava vakuus. Tarkemmat ohjeet antaa kaupunginhallitus. 12 Laskentatoimi Ulkoinen laskentatoimi (kirjanpito) on kaupunginhallituksen ja sisäinen laskentatoimi (kustannus- ja muu laskentatoimi) kunkin toimielimen vastuulla. Jokaisen toimielimen tulee järjestää laskentatoimi siten, että se tuottaa ohjauksessa, päätöksenteossa, seurannassa ja valvonnassa tarvittavan informaation. Jos kaupungilla on itsenäistä toimivaltaa omaavia rahastoja tai liikelaitoksia, päättää kaupunginhallitus niiden kirjanpidon hoitamisesta. Viranomaisen, jolla on hallussaan lain tai sopimuksen perusteella muita kuin kaupungille kuuluvia varoja, on pidettävä näistä erillisiä tilejä, ellei kaupunginhallitus määrää niistä pidettäväksi erillistä kirjanpitoa. 13 Maksujen määrääminen 14 Saatavien poistaminen ja perintä Kaupunginvaltuusto päättää maksuista tai jos maksut on määrätty laissa tai siihen verrattavassa säädöksessä, niin tarvittavista perusteista, jos on käytettävä porrastettuja maksuluokkia tai vastaavia. Kaupunginvaltuusto voi myös päättää maksujen yleisistä perusteista ja siirtää muun toimivallan muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Kaupunginvaltuusto antaa saatavien poistamiseen liittyvästä määrärahakäsittelystä ohjeet talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Kaupunginhallitus antaa yksityiskohtaisemmat ohjeet saatavien poistamisesta ja perinnästä.

5 Naantalin kaupunki Taloussääntö 5 15 Sisäiset laskut ja suoritukset Kaupunginhallitus päättää tarvittaessa toimielinten keskinäisestä laskuttamisesta ja niiden perusteista. 16 Tilahallinta Kaupunginhallitus päättää tarvittaessa tilojen käyttöoikeuksien tai vuokralle luovuttamisen periaatteista. Toimielimen tai viranhaltijan on ennen tilojen luovuttamista varmistuttava, että luovutussopimus ja vastikkeen määrääminen tehdään aikaisemmat luovutussopimukset huomioonottaen kaupungin edun mukaisesti. Tarvittaessa on sovittava siitä, että kaupungin tilintarkastajalla on oikeus tarkastaa sopimusosapuolen kirjanpitoa ja muuta aineistoa kaupungin edun varmistamiseksi. Vastikkeena ei saa ottaa tavaraa tai työsuoritusta. 17 Riskienhallinta Kaupunginhallitus päättää riskienhallinnan järjestämisestä hyväksymällä riskienhallintapolitiikka-asiakirjan. Toimielinten tehtävä on valvoa riskienhallinnan toimeenpanoa. Virastopäällikkö tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija vastaa toimialansa ja tehtäväalueen vastuuhenkilö tehtäväalueensa riskienhallinnan järjestämisestä. 18 Sisäinen valvonta Kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen valvonnan järjestämistä koskevan ohjeistuksen. Toimielinten tehtävä on valvoa sisäisen valvonnan toimeenpanoa. Virastopäällikkö tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija vastaa toimialansa ja tehtäväalueen vastuuhenkilö tehtäväalueensa sisäisen valvonnan järjestämisestä. 19 Hankintatoimi 20 Lahjoitukset Kaupunginhallitus hyväksyy hankintaohjeet. Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa ohjeet lahjoitusten vastaanottamisesta.

6 Naantalin kaupunki Taloussääntö 6 21 Omaisuus- ja muut luettelot 22 Avustukset, lainat ja takaukset Toimielinten ja viranhaltijoiden on pidettävä irtaimistosta, sopimuksista, sitoumuksista ja vakuutuksista luetteloita kaupunginhallituksen antaman ohjeen mukaan. Avustuksen myöntävä toimielin valvoo avustuksen käyttöä ja vaatii saajalta toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen avustuksen saantivuodelta sekä liittää avustuksista kertomuksen toimintakertomukseensa. Avustuksen antamisen ehdoksi on vaadittava oikeus tarkastaa saajan tilejä valvonnan edellyttämässä laajuudessa. Lainat myöntää kaupunginhallitus talousarviossa päätetyin ehdoin. 23 Arvoposti Toimielin päättää toimielimelle osoitetun arvopostin kuittaamisesta, kaupungille osoitetun kuittaa kuitenkin aina kaupunginhallituksen valtuuttama henkilö. 24 Rahavarojen ja asiakirjojen tarkastus Tehtäväalueen vastuuhenkilöt ovat velvolliset järjestämään tehtäväalueensa kassojen, huostassa olevien varojen, varastojen, asiakirjojen, vakuuksien yms. valvonnan ja sitä koskevan raportoinnin. 25 Poistosuunnitelma Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy kaupunginvaltuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Kaupunginvaltuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kaupunginhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Poistolaskennan pohjaksi vahvistettava pienhankintaraja vahvistetaan vuosittain kaupunginvaltuuston täytäntöönpano-ohjeissa. 26 Voimaantulo Tämä sääntö tulee voimaan Samalla kumotaan hyväksytty taloussääntö.

Toimielinten alaisten viranhaltijoiden vastuusta säädetään asianomaisissa

Toimielinten alaisten viranhaltijoiden vastuusta säädetään asianomaisissa PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.4.2006) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 19.1.2009

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 19.1.2009 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 19.1.2009 1 KOUVOLAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 TALOUDENHOIDON VASTUU JA TOIMINNAN TALOUDELLISUUS... 3 3 RISKIENHALLINTA...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Järvenpään seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 29. päivänä toukokuuta 2012. I Yleisiä määräyksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Kirkkolain, kirkkojärjestyksen,

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (11) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

Hallintosääntö 1 (11) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Hallintosääntö 1 (11) Yhtiökokouksen hyväksymä 15.11.2013 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 15. marraskuuta 2013 I luku Soveltamisala 1 Soveltamisala

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I Yleisiä määräyksiä ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Jokaisella seurakunnalla tulee olla oma taloussääntö (OKJ 122 ). Taloussääntöä käydään läpi tarvittaessa ja tehdään tarvittaessa myös

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä Keminmaan seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä syyskuuta 2004 I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Seurakunnan talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot