Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto"

Transkriptio

1 Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 61/2007

2 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Sisäasiainministeriö Julkaisun laji Toimeksiantaja Sisäasiainministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi (myös ruotsinkielisenä) Sisäasiainministeriön tiliviraston (tv 240) taloussääntö Julkaisun osat Tiivistelmä Sisäasiainministeriön tiliviraston (tv 240) taloussääntö sisältää keskeiset valtion viraston taloudenhoitoon liittyvät asiat. Tiliviraston taloussääntö koskee kaikkia tiliviraston 240 kuuluvia hallinnonalan virastoja. Taloussääntö sisältää seuraavat osa-alueet: 1) Yleistä 2) Taloushallinto-organisaatio 3) Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta 4) Maksuliike 5) Menojen käsittely 6) Tulojen käsittely 7) Kirjanpito ja tuloksellisuuden laskentatoimi 8) Tilinpäätös 9) Omaisuuden hallinta 10) Tietojärjestelmät 11) Toimenpiteet havaittaessa virheitä ja väärinkäytösksiä taloudenhoidossa 12) Muut määräykset Avainsanat (asiasanat) Sisäasiainminsteriö, tilivirasto 240, taloussääntö Muut tiedot Verkkoversion ISBN-numero Sarjan nimi ja numero Sisäasiainministeriön julkaisu Kokonaissivumäärä 47 Jakaja Sisäasiainministeriö Kieli suomi ISSN Hinta 20,-+alv Kustantaja Sisäasiainministeriö ISBN Luottamuksellisuus

3 SISÄASIAINMINISTERIÖ SISÄINEN MÄÄRÄYS Nro SM /Va-33 Antopäivä Voimassaoloaika alkaen toistaiseksi Säädösperusta asetus valtion talousarviosta (1243/1992) 69 b Kumoaa ja korvaa korvaa vahvistetun sisäasiainministeriön taloussäännön (SM /Va-33) kumoaa sisäisen määräyksen tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinnoinnista (SM /Yl-4, ) kumoaa sisäisen määräyksen edustamisesta ja vieraanvaraisuuden osoittamisesta sekä henkilöstötilaisuuksista (SM /Va-422, ) Kohderyhmät hallinnonalan virastot, ministeriön osastot, erilliset yksiköt, pysyvät neuvottelukunnat ja rahastot 1 YLEISTÄ TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA TILIVIRASTON PÄÄTTÄMÄT MUUT OHJESÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA RISKIEN HALLINNASTA TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO TILIVIRASTOTEHTÄVIEN ORGANISOINTI TILIVIRASTOSSA MUUT TILIVIRASTON VASTUULLA OLEVAT TALOUDENHOIDON TEHTÄVÄT MAKSUPISTEIDEN JA TILINTEKIJÖIDEN PERUSTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN TILIVIRASTON JOHDON TOIMIVALTUUDET TALOUSHALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUN JÄRJESTÄMINEN KEHYSEHDOTUSTEN LAATIMINEN TALOUSARVIOEHDOTUSTEN JA TULOSTAVOITE-EHDOTUSTEN LAATIMINEN JA HYVÄKSYMINEN LISÄTALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN JA HYVÄKSYMINEN TULOSTAVOITTEET TALOUSARVION TILIJAOTTELU ARVIOMÄÄRÄRAHAN YLITTÄMISLUVAT TILIVIRASTON SISÄISET BUDJETIT JA TULOSTAVOITTEET MENORÄSTIEN TILEISSÄ PITÄMINEN KASSAVIRTASUUNNITTELU VALTION TALOUTTA KOSKEVAT LASKELMAT JA SELVITYKSET TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA MAKSULIIKE TULO- JA MENOTILIT MAKSULIIKEPANKISSA MUUT PANKKITILIT SUORAVELOITUKSET KASSATOIMINNOT Kassasuoritusten tositteet Käteisvarojen säilytys ja kassan tarkastus Muut kassahoitoon liittyvät asiat MAKSUKORTIT JA ASIAKASKORTIT RAHASTOJEN VARAT MAKSUVÄLINEIDEN HYVÄKSYMINEN VERKKOKAUPAN MAKSUTAVAT MAKSUNSAAJAN OIKEELLISUUDEN VARMISTAMINEN... 13

4 5 MENOJEN KÄSITTELY YLEISET HANKINTAPERIAATTEET MENOON SITOUTUMINEN SEKÄ MENOJEN TARKASTAMINEN, HYVÄKSYMINEN JA MAKSUUNPANO Menoon sitoutuminen Tositteen tarkastaminen Maksuunpano Muut lisämääräykset ENNAKKOMAKSUJEN YLEISET MENETTELYSÄÄNNÖT MAKSUT ULKOMAILLE MATKAMENOT Neuvoston pääsihteerin matkakorvauspäätöksen mukaiset matkakustannusten korvaukset EDUSTUSMENOT JA HENKILÖSTÖTILAISUUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT Kahvitarjoilu tai vastaava tarjoilu Ruoka- tai alkoholitarjoilu Muut mahdolliset menot Henkilökunnan virkistäytyminen Menojen seuranta KULUKORVAUKSET PALKKA- JA PALKKIOMENOT TYÖTERVEYSHUOLLON MENOT MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN TOISELLE VIRASTOLLE VALTIONOSUUDET JA MUUT LAKISÄÄTEISET VALTIONAVUT VALTIONAVUSTUKSET MUUT SIIRTOMENOT SIJOITUSMENOJEN KÄSITTELY TULOJEN KÄSITTELY TULOJEN PERIMISEN JA VAROJEN VASTAANOTTAMISEN YLEISET MENETTELYT MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT YHTEISTOIMINNAN RAHOITUS VALTIONTALOUDEN ULKOPUOLELTA YHTEISTOIMINNAN RAHOITUS TOISILTA VALTION VIRASTOILTA JA LAITOKSILTA EU-RAHOITUS JA OSA- RAHASTOJEN HALLINNOINTI SPONSOROINTI LAHJOITETTUJEN VAROJEN VASTAANOTTAMINEN ERÄÄNTYNEIDEN SAATAVIEN PERIMINEN TILEISTÄ POISTAMINEN YHTEISÖMYYNTI KIRJANPITO JA TULOKSELLISUUDEN LASKENTATOIMI TILIVIRASTON KIRJANPITOKOKONAISUUS OSAKIRJANPITOJEN VALVONTA KIRJANPIDON TILIT KIRJANPITOKIRJAT SÄHKÖISET MENETTELYT TOSITTEET KESKUSKIRJANPITO TILINTEKIJÄIN KIRJANPIDOSTA MÄÄRÄÄMINEN VALTUUSKIRJANPITO KORKOKUSTANNUS TULOKSELLISUUDEN JA JOHDON LASKENTATOIMEN JÄRJESTÄMINEN VARASTOKIRJANPITO KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO JA IRTAIMISTON HALLINTA POISTOSUUNNITELMA TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVÄT YLEISET MÄÄRÄYKSET TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA TOIMITTAMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN, TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEIDEN JA TASE-ERITTELYJEN LAATIMINEN TILIVIRASTON TOIMINTAKERTOMUKSEN LAATIMINEN TULOSOHJATUN VIRASTON JA LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN LAATIMINEN MINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VALTION TILINPÄÄTÖSTÄ VARTEN TOIMITETTAVAT SELVITYKSET HALLINNONALAN TOIMINNAN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSEN LAATIMINEN TALOUSARVION ULKOPUOLISET VALTION RAHASTOT TILIVIRASTON TASEESEEN SISÄLLYTETYT RAHASTOT... 38

5 9 OMAISUUDEN HALLINTA OMAISUUDEN HALLINTAAN LIITTYVÄT YLEISET MÄÄRÄYKSET ARVOPAPERIREKISTERI RAHOITUSOMAISUUDEN SÄILYTTÄMINEN KANSALLIS- JA KÄYTTÖOMAISUUDEN INVENTOINTI OMAISUUDEN LUOVUTUS MUUT VIRASTON OMAISUUDEN HALLINTAAN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VUOKRAUS JA LEASING LAHJOITETUN OMAISUUDEN VASTAANOTTAMINEN TIETOJÄRJESTELMÄT TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINNOINTI Uusien käyttöoikeuksien hakeminen Käyttöoikeuksien muuttaminen ja lakkauttaminen TOIMENPITEET HAVAITTAESSA VIRHEITÄ JA VÄÄRINKÄYTÖKSIÄ TALOUDENHOIDOSSA HAVAINNON TEKIJÄN VASTUU JA ILMOITTAMISVELVOLLISUUS VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTOLLE RIKOKSISTA ILMOITTAMINEN EU-VAROJEN HALLINNOINNISSA HAVAITUISTA VIRHEISTÄ JA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN JATKOTOIMENPITEET MUUT MÄÄRÄYKSET VOIMAANTULO TALOUSSÄÄNTÖJEN TOIMITTAMINEN TIEDOKSI... 43

6 1 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILIVIRASTON TALOUSSÄÄNTÖ 1 YLEISTÄ 1.1 Taloussäännön soveltamisala Sisäasiainministeriön hallinnonalan tulossuunnitelman, toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvioehdotuksen valmistelussa ja laadinnassa, valtion talousarvion toimeenpanossa, valtion tilinpäätöskertomuksen valmistelussa, tilinpäätöskannanoton valmistelussa, tilivirastolle kuuluvien tehtävien hoitamisessa sekä sisäisessä valvonnassa ja riskien hallinnassa noudatetaan tätä taloussääntöä. Tämän taloussäännön määräykset koskevat myös Palosuojelurahastoa. Palosuojelurahasto on sisäasiainministeriön hoidossa ja valvonnassa. Sisäasiainministeriön tehtävänä on valvoa rahaston taloutta ja toimintaa. Palosuojelurahaston kirjanpidon hoitamisesta vastaa sisäasiainhallinnon palvelukeskus. Taloussääntöä noudatetaan soveltuvin osin myös muissa rahastoissa sekä neuvottelu-, lauta- tai toimikunnissa, jotka toimivat tilivirastoon kuuluvan viraston tai laitoksen yhteydessä tai hoidossa. Taloussäännön määräyksiä noudatetaan myös tiliviraston kautta kulkevien läpikulkuerien taloushallinnollisessa käsittelyssä. Valtion taloudenhoitoa koskevat yleissäännökset ovat valtion talousarvioista annetussa laissa (423/1988) ja valtion talousarvioista annetussa asetuksessa (1243/1992). Tiliviraston taloudenhoitoon sovellettavaksi tuleva muu keskeisin lainsäädäntö, hallinnolliset määräykset ja ohjeet on lueteltu liitteessä 1. Tarkempia ohjeita tämän taloussäännön soveltamisesta antaa tilivirastotehtävistä vastaavan sisäasiainministeriön talousyksikkö. Sisäasiainhallinnon palvelukeskus voi antaa työjärjestyksensä mukaisesti tarkempia ohjeita kirjanpito- ja maksuliiketehtävien hoidosta sekä muista palvelukeskuksen tehtäväksi palvelusopimuksen puitteissa annetuista taloushallinnon asioista. Ministeriön tulosohjaaman viraston antamien virastokohtaisten ohjeiden tulee olla tämän taloussäännön mukaisia. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa noudatetaan tätä taloussääntöä. Virastokohtaiset ohjeet on annettava tiedoksi tilivirastolle ja Sisäasiainhallinnon palvelukeskukselle. 1.2 Tiliviraston päättämät muut ohjesäännöt Taloussäännön lisäksi tilivirastossa voi olla myös muita ohjesääntöjä ja taloushallintoa koskevia tarkentavia määräyksiä ja ohjeita. Koko tilivirastoa koskee hallinnonalan hankintaohje. Taloussääntöön kuuluvista asioista annettujen koko tilivirastoa koskevien sisäisten ohjeiden ja määräysten luetteloinnista vastaa tilivirasto. Taloussäännön perusteella annettujen koko tilivirastoa koskevien ohjeiden lisäksi virastossa on virastokohtaisia muita ohjeita tai ohjesääntöjä kuten arkistoinnin ja sisäisen tarkas-

7 2 tuksen ohjesäännöt sekä muut vastaavat ohjesäännöt. Virastokohtaisten ohjeiden ja määräysten luetteloinnista vastaa ohjeen antanut virasto. 1.3 Yleiset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla varmistetaan, että virastossa ja laitoksessa toteutetaan sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset menettelyt. Menettelyiden on myös käsitettävä viraston tai laitoksen vastattavana tai välitettävänä olevien varojen hoito sekä ne viraston ja laitoksen toiminnot ja tehtävät, jotka se on antanut toisten virastojen ja laitosten, yhteisöjen tai yksityisten tehtäväksi tai josta se muuten vastaa. Tilivirastona toimivan viraston sisäisen valvonnan menettelyiden tulee käsittää myös sille kuuluvat tilivirastotehtävät. Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa viraston ja laitoksen johto. Tässä taloussäännössä sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tarkoitetaan viraston toimintarutiineihin sisältyvää jatkuvaa talouden, toiminnan ja omaisuuden turvaamisen kontrollia, virheiden ja ei- toivottujen menettelyjen ehkäisemistä, toimintaa koskevien ohjeiden, määräysten ja säädösten noudattamisen ja informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamista sekä taloudellisuuden edistämistä. Asianmukaisesti järjestetty sisäinen valvonta ja riskienhallinta turvaavat osaltaan viraston johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudesta ja toiminnasta. Sisäisen valvonnan menettelyissä on otettava huomioon Euroopan yhteisön oikeudesta aiheutuvat, viraston ja laitoksen toimintaan kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi on otettava huomioon sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat yleiset standardit ja suositukset Virastoissa ja laitoksissa vuosittain käytävien tuloskeskustelujen tulee, ainakin viraston ja sen yksiköiden päälliköiden tasolla, sisältää selvitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelyistä. Viraston päällikkö antaa toimintakertomukseen sisältyvän sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman sekä päättää talousarvioasetuksen 69 c :n mukaisesta taloudenhoidon valvontatoimesta tai hallinnollisesta tarkastuksesta ja siitä laadittavista tarvittavista asiakirjoista. Paikallispoliisien arviointi- ja vahvistuslausuman antamisesta vastaa läänin poliisijohtaja. 2 TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO 2.1 Tilivirastotehtävien organisointi tilivirastossa Sisäasiainministeriön tilivirasto muodostuu ministeriön osastoista ja erillisyksiköistä sekä niiden eri toimialoilla tulosohjaamista virastoista ja laitoksista. Kirjanpitojärjestelmään voidaan kirjanpidon selkiyttämiseksi perustaa erillisiä organisaatioita virastoille. Tilivirastoon (240) sisäasiainministeriön (200) ohella kuuluvia taloushallinnon virastoja ovat (suluissa on kirjanpitojärjestelmässä käytettävä organisaatiokoodi): Rajavartiolaitos (201)

8 3 Etelä-Suomen läänin paikallispoliisi ja poliisin lääninjohto (235) Länsi-Suomen läänin paikallispoliisi ja poliisin lääninjohto (236) Itä Suomen läänin paikallispoliisi ja poliisin lääninjohto (237) Oulun läänin paikallispoliisi ja poliisin lääninjohto (211) Lapin läänin paikallispoliisi ja poliisin lääninjohto (212) Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (215) Keskusrikospoliisi (216) Suojelupoliisi (217) Liikkuva poliisi (218) Poliisin tekniikkakeskus (219) Poliisiammattikorkeakoulu (222) Poliisin tietohallintokeskus (249, jälkeen Hallinnon tietotekniikkakeskus, HALTIK) Pelastusopisto (220) Maahanmuuttovirasto (232) Hätäkeskuslaitos (250) ja Sisäasiainhallinnon palvelukeskus (myöh. Palvelukeskus, 262) Joutsenon vastaanottokeskus (200) Oulun vastaanottokeskus (200) Perniön vastaanottokeskus (200) Hallinnonalan tietotekniikkakeskus (HALTIK) jatkaa poliisin tietotekniikkakeskuksen pohjalta. Sisäasiainministeriöön kuuluvien vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan kirjanpito sekä Joutsenon, Oulun ja Perniön vastaanottokeskuksien kirjanpito hoidetaan ministeriön (200) kirjanpito-organisaatiossa. Kukin virasto vastaa osaltaan taloushallinnon ohjeistuksesta ja seurannasta, kuitenkin niin, että läänien paikallispoliisien taloushallinnon ohjeistuksesta vastaa poliisin lääninjohto. Poliisin lääninjohdot tekevät tulossopimukset poliisilaitosten kanssa. Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman, tulossuunnitelman, valtion tilinpäätöskertomuksen sekä hallinnonalan menokehysten ja talousarvioehdotuksen laadinnan ohjeistamisesta ja valmistelusta vastaa sisäasiainministeriön talousyksikkö. Sisäasiainhallinnon palvelukeskus vastaa ministeriön ohjauksessa tilivirastolle määrättyjen kirjanpito- ja maksuliiketehtävien hoidosta. Muiden taloushallinnon tehtävien hoidosta tiliviraston sisällä on sovittu erikseen sisäasiainministeriön osastojen ja palvelukeskuksen välisissä toimialakohtaisissa palvelusopimuksissa sekä näitä tarkentavissa virastokohtaisissa

9 4 toimeksiantosopimuksissa ja niiden liitteissä. Vastaanottokeskukset noudattavat sisäasiainministeriön tekemää palvelusopimusta talouspalveluiden osalta. Ministeriö antaa koko tilivirastoa koskevan lakiin tai asetukseen sekä valtiovarainministeriön tai Valtiokonttorin ohjeistukseen perustuvan koko tilivirastoa koskevan ohjeistuksen. Ministeriö antaa myös koko tiliviraston tilinpäätöstä koskevan ohjeistuksen ja Palvelukeskus laatii tilinpäätöksen teknistä toteutusta koskevan ohjeistuksen. Kirjanpito- ja maksuliiketehtäviin liittyvän ohjeistuksen antaa palvelukeskus. Palkanlaskennan tietojen sisällöllisestä ja muodollisesta oikeellisuudesta vastaa työnantajana toimiva virasto. Tilivirastolla on yksi maksupiste, tilivirastona toimiva sisäasiainministeriö. 2.2 Muut tiliviraston vastuulla olevat taloudenhoidon tehtävät Palosuojelurahaston laskut tarkastetaan ja hyväksytään Palosuojelurahastossa. Palosuojelurahaston maksuliikkeestä ja kirjanpidosta vastaa palvelukeskus. Palvelukeskus tekee Palosuojelurahaston tilinpäätöslaskelmat, liitteet ja rahoituslaskelman, jotka Palosuojelurahaston hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa. Tilinpäätöstä varmentavat tase-erittelyt tehdään palvelukeskuksessa ja niiden laatija allekirjoittaa ne. Muiden kuin lakiin tai asetukseen perustuvien taloudenhoidon tehtävien tiliviraston vastattavaksi ottamisesta päättää ministeriön talousjohtaja. 2.3 Maksupisteiden ja tilintekijöiden perustamisesta päättäminen Mahdollisten maksupisteiden perustamisesta ja tilintekijöiden määräämisestä päättää ministeriön talousjohtaja. Päätettäessä maksupisteiden tai tilintekijöiden perustamisesta tai muusta olennaisesta tehtävien hoitamisesta, joka vaikuttaa tiliviraston sisällä taloushallinnon tehtävänjakoon ministeriön, palvelukeskuksen ja muiden tilivirastoon kuuluvien virastojen välillä, on kuultava sitä virastoa tai laitosta, johon muutos kohdistuu. Arvioitaessa tarvetta perustaa maksupiste tulee huomioida maksuliikkeen ja kirjanpidon hajauttamiseen liittyvät näkökohdat hyötyjen, kustannusten ja riskien osalta. Tilintekijälle voidaan antaa vain sellaisia maksujen perimiseen liittyviä tehtäviä, jotka on lailla määrätty valtion tehtäväksi. 2.4 Tiliviraston johdon toimivaltuudet taloushallintotehtävissä Tiliviraston johdolla tai sen määräämällä on ministeriön työjärjestyksen perusteella toimivalta ohjeistaa ja tarkastaa taloushallintotehtävissä tilivirastoon kuuluvia sellaisia virastoja tai laitoksia, joiden erillinen hallinto ja tehtävät perustuvat lakiin tai asetukseen, mikäli tämä on tilivirastokokonaisuuden taloushallinnon yhtenäisyyden kannalta välttämätöntä. Tiliviraston johdolla tai sen määräämällä on oikeus tarkastaa taloushallinnon järjestelmissä suojattuna yksikkönä olevan suojelupoliisin taloushallintoa ja tilinpitoa siltä osin, kun se tiliviraston taloushallinnon yhtenäisyyden kannalta on välttämätöntä.

10 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA Toiminta- ja taloussuunnittelun järjestäminen Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma laaditaan vuosittain joulukuun loppuun mennessä valtiovarainministeriön ja sisäasiainministeriön ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma laaditaan ministeriön osastojen ja erillisyksiköiden esitysten perusteella. Valmisteluprosessista ja suunnitelmien kokoamisesta vastaa ministeriön talousyksikkö. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään ministeriön näkemys suunnittelukauden keskeisistä toimintaympäristön muutoksista, toiminnan painopisteistä ja päätoimintalinjoista sekä yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista, toiminnallisista tuottavuus-, taloudellisuus- ja kannattavuustavoitteista sekä muista tulostavoitteista sekä hallinnonalan menoista ja tuloista. Tulossuunnitelmassa vahvistetaan talousarviovuoden toiminnalliset tulostavoitteet, henkisten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet, keskeisimmät hankkeet ja hankintamenettelyt sekä ministeriön toimintamenomäärärahan jako. Toiminta- ja taloussuunnitelman ja tulossuunnitelman laadinnan perustana ovat hallitusohjelma, hallituksen strategia-asiakirja, politiikkaohjelmat, ministeriön johtoryhmän sekä turvallisuusasiain johtoryhmän linjaukset, ministeriön ja alaisen hallinnon väliset tulosneuvottelut, ministeriön sisäiset tuloskeskustelut, valtioneuvoston menokehyspäätös sekä eduskunnan hyväksymä valtion talousarvio. Hallinnonalan virastot laativat oman toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tulossuunnitelman tämän taloussäännön sekä sisäasiainministeriön, valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tulossuunnitelman hyväksyy kansliapäällikön esittelystä ministeri ministeriön johtoryhmän käsiteltyä asian. Ministereiden hyväksymä toiminta- ja taloussuunnitelma toimitetaan valtiovarainministeriölle, Valtiokonttorille ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle sekä hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tulossuunnitelman tultua hyväksytyksi ministeriön talousyksikkö huolehtii niiden julkaisemisesta Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti. Suojelupoliisin toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma ovat salassa pidettäviä asiakirjoja. Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma on käsiteltävä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain ja hallinnonalakohtaisten yhteistoimintasopimusten mukaisesti. 3.2 Kehysehdotusten laatiminen Sisäasiainministeriön hallinnonalan kehysehdotus laaditaan valtiovarainministeriön ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallinnonalan virastojen kehysehdotukset laaditaan sisäasiainministeriön ja ministeriön toimialojen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

11 6 Kukin ministeriön osasto ja erillisyksikkö laatii esityksensä kehysehdotukseksi omalta ja hallinnoimiensa momenttien osalta saatuaan ja yhdisteltyään ehdotukset alaisesta hallinnostaan. Hallinnonalan kehysehdotuksen valmistelusta ja kokoamisesta vastaa ministeriön talousyksikkö. Hallinnonalan kehysehdotuksen hyväksyy kansliapäällikön esittelystä ministeri, minkä jälkeen ministeriön talousyksikkö huolehtii sen toimittamisesta valtiovarainministeriölle. 3.3 Talousarvioehdotusten ja tulostavoite-ehdotusten laatiminen ja hyväksyminen Sisäasiainministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus laaditaan valtiovarainministeriön ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallinnonalan virastojen esitykset talousarvioehdotukseksi laaditaan sisäasiainministeriön ja ministeriön toimialojen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kukin ministeriön osasto ja erillisyksikkö tekee esityksensä talousarvioehdotukseksi tulostavoitteineen omalta tai hallinnoimiensa momenttien osalta. Hallinnonalan talousarvioehdotuksen valmistelusta ja kokoamisesta vastaa ministeriön talousyksikkö. Hallinnonalan talousarvioehdotuksen hyväksyy kansliapäällikön esittelystä ministeri, minkä jälkeen ministeriön talousyksikkö huolehtii sen toimittamisesta valtiovarainministeriölle. 3.4 Lisätalousarvioehdotusten laatiminen ja hyväksyminen Sisäasiainministeriön hallinnonalan lisätalousarvioehdotus laaditaan ministeriössä valtiovarainministeriön ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallinnonalan virastojen esitykset lisätalousarvioehdotukseksi laaditaan sisäasiainministeriön ja ministeriön toimialojen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisätalousarvioehdotus laaditaan noudattaen samaa menettelyä kuin varsinaisen talousarvion laadinnassa. 3.5 Tulostavoitteet Sisäasiainministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä tulosohjausta. Toiminnan ja talouden suunnittelulla tuetaan hallinnonalan tulosohjausta ja ministeriön tulosjohtamista. Suunnitteluasiakirjoja ovat hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma, hallinnonalan tulossuunnitelma, talousarvioehdotus, lisätalousarvioehdotus, ehdotus arviomäärärahan ylittämisestä, talousarvion tilijaottelu, tulossopimukset, sisäiset budjetit ja muut mahdolliset toiminnan ja talouden suunnitteluun liittyvät asiakirjat. Suunnitteluasiakirjat valmistellaan toimialoittain ministeriön asianomaisen osaston johdolla ja riittävässä yhteistyössä muiden osastojen ja ministeriön talousyksikön kanssa.

12 7 Kansliapäällikkö sopii yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista ja toiminnallisista tulostavoitteista sekä tarvittavista voimavaroista alustavasti ministeriön osastojen ja osastot sisällään sekä alaistensa virastojen ja laitosten kanssa. Toiminnan ja talouden suunnittelua, suunnitelma- ja toimeenpanoasiakirjojen laadintaa ja tulostavoitteiden toteutumista koskevat merkittävimmät asiat käsitellään ministeriön johtoryhmässä. Sisäasiainministeriö käy hallinnonalansa virastojen kanssa tulosneuvottelut, joissa sovitaan virastojen tulostavoitteista ja voimavaroista. Tulossopimus vahvistetaan molempien osapuolien allekirjoituksilla. Ministeriön talousyksikkö vastaa ministeriön vahvistamien tulostavoitteiden toimittamisesta tiedoksi valtiovarainministeriölle, valtiontilintarkastajille, Valtiokonttorille ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Sisäasiainministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset julkaistaan Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti Valtiokonttorin ylläpitämään Netra -järjestelmään. Julkaisemisesta vastaa ministeriön ohjaava osasto tai tulosohjattu virasto osaston ja viraston välillä tehdyn sopimuksen mukaan. Sisäasiainministeriön hallinnonalan virastoissa sovelletaan tulosjohtamista virastojen käytäntöjen mukaisesti. 3.6 Talousarvion tilijaottelu Hallinnonalan tilijaotteluun sisällytetään pääluokan luvut ja momentit, eduskunnan päättämät ja ministeriön tarpeellisiksi katsomat käyttösuunnitelmat tai lisäjaottelut sekä tulojen kertymisen ja määrärahojen käytön perusteet osoittavat säädösviittaukset. Viivalla merkittyä lisäjaottelua voidaan muuttaa ministeriön päätöksellä. Ministeriön osastojen valmistelun perusteella ministeriön talousyksikkö kokoaa tilijaottelun, jonka talousjohtaja vahvistaa. Tilijaotteluun tehtävistä muutoksista päättää asianomainen osasto. Lisätalousarviosta aiheutuvat muutokset vahvistaa talousjohtaja. Ministeriön talousyksikkö toimittaa vahvistetut tilijaottelut ja niiden muutokset välittömästi tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirastolle, Valtiokonttorille, asianomaisille virastoille ja palvelukeskukselle. 3.7 Arviomäärärahan ylittämisluvat Esitys arviomäärärahan ylittämisestä tehdään ohjauksesta ja määrärahan hallinnoinnista vastaavassa ministeriön yksikössä varainhoitovuoden marraskuun loppuun mennessä, kuitenkin hyvissä ajoin ennen tilinpäätöksen valmistumista. Arviomäärärahan ylittämistä koskeva ministeriön päätös, josta on pyydetty valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan (valtiovarainministeriön) lausunto, osoitetaan maksavalle tai jakavalle yksikölle ja lähetetään tiedoksi valtiovarainministeriölle, Valtiokonttorille, Valtiontalouden tarkastusvirastolle, ministeriön talousyksikölle ja palvelukeskukselle.

13 3.8 Tiliviraston sisäiset budjetit ja tulostavoitteet 8 Virastolle myönnetyistä muista sen käytössä olevista määrärahoista on laadittava käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmat hyväksytään työjärjestysten määräämällä tavalla. 3.9 Menorästien tileissä pitäminen Ministeriön talousjohtaja päättää sisäasiainhallinnon pääluokkaan kuuluvien määrärahojen osalta tiliviraston menorästien tileissä pitämisestä sen viraston perustellusta esityksestä, jonka käyttöön myönnettyjä määrärahoja menorästi koskee. Lupaa menorästien tileissä pitämiseksi muiden määrärahojen osalta hakee ministeriön talousyksikkö sen viraston perustellusta esityksestä, jonka käyttöön myönnettyjä määrärahoja menorästi koskee. Jos varainhoitovuonna tulee maksettavaksi edelliseen vuoteen kohdistuva meno, jonka suorittamista varten tarvittavia varoja ei ole voitu siirtää varainhoitovuodelle menorästinä, voidaan meno maksaa kuluvan vuoden määrärahasta viraston menon hyväksyjän päätöksellä, mikäli kuluvan vuoden määrärahaa voidaan käyttää menoa vastaavaan tarkoitukseen ja määrärahasta on jäänyt käyttämättä vähintään menoa vastaava määrä (arviomäärärahan osalta ylityslupa huomioiden). Merkittävät edelliseen vuoteen kohdistuvat menot on luetteloitava virastossa ja luettelo on toimitettava palvelukeskukselle tilinpäätöksen yhteydessä Kassavirtasuunnittelu Tiliviraston kassavirtalaskelma laaditaan etukäteen tiedettävistä menoeristä ennusteena valtion keskitettyyn kassanhallintajärjestelmään. Kassavirtaennuste tulee laatia ja päivittää säännöllisesti. Päivätason ennusteet laaditaan juoksevasti vähintään kuukaudeksi eteenpäin. Kuukausitason ennusteet laaditaan juoksevasti 12 kuukautta eteenpäin. Kassavirtaennusteet laaditaan VM TM 0603 määräyksen mukaisesti Palvelukeskuksessa. Kassavirtalaskelmat tehdään nettopalkoista, ennakonpidätyksistä, eläkevakuutusmaksuista, sosiaaliturvamaksuista ja valtionosuuksista ja -avustuksista kunnille sekä muista kulutusmenoista. Tehtyä päivätason arviota täsmennetään seuraavan pankkipäivän tapahtumien perusteella päivittäin. Tällöin pankkiin toimitettu maksatusaineisto toimii teknisenä limiittinä. Kassavirtalaskelmat tuloista tehdään toimialakohtaisten arvioiden perusteella. Virastot vastaavat omien tuloarvioidensa tekemisestä. Palvelukeskus vastaa tilivirastotasoisten tuloarvioiden kokonaisuudesta Valtion taloutta koskevat laskelmat ja selvitykset Ministeriön talousyksikkö kokoaa ja laatii tarvittaessa talousarvioasetuksen 21 :ssä säädetyt hallinnonalakohtaiset kassamenoja ja kassatuloja koskevat laskelmat sekä muut valtiovarainministeriön tarpeelliseksi katsomat selvitykset. Ministeriön talousyksikkö voi talousjohtajan päätöksellä siirtää laskelmien tekemisen tai selvitysten kokoamisen palvelukeskuksen hoidettavaksi.

14 Talousarvion toteutumisen seuranta Tiliviraston sisäisen budjetin toteutumista seurataan kuukausittain. Tilivirastoon kuuluvat virastot ja laitokset vastaavat omien budjettiensa toteutumisen seurannasta. Tilivirastokokonaisuuden osalta talousarvion toteutumisen seurannasta vastaa palvelukeskus. Ministeriön talousyksikkö seuraa talousarvion toteutumista Valtiokonttorin tili-ilmoitusten sekä tietojärjestelmästä saatavan kuukausiraportoinnin perusteella. Tiliviraston tilinpäätösraportoinnista sekä valtion tilinpäätökseen tulevasta raportoinnista määrätään luvussa 8. 4 MAKSULIIKE 4.1 Tulo- ja menotilit maksuliikepankissa Tiliviraston maksuliiketilit avataan ja lopetetaan Valtiokonttorin kautta. Tilivirastolla on yksi maksuliikemenotili, jonka hoitamisesta vastaa palvelukeskus ja johon käyttöoikeudet on vain palvelukeskuksen henkilöstöllä. Tilivirastolla ja siihen kuuluvilla virastoilla voi olla useampia maksuliiketulotilejä. Meno- ja tulotilien avauspyynnöt ja tarpeettomaksi käyneiden tilien lakkauttamispyynnöt sekä tileihin liittyvät sopimukset (esimerkiksi tileihin liittyvien palvelujen muutokset) tekee palvelukeskuksen talouspalvelupäällikkö tai hänen sijaisensa. Maksuliiketileihin liittyvät sopimukset ja muut asiakirjat arkistoidaan Rondoon ministeriön talousyksikön saataville. Maksuliiketileihin liittyvät asiakirjat suojataan Rondossa lukoilla. Maksuliiketileihin liittyvät rahahuoltosopimukset tekee asianomainen virasto. Sopimukset on toimitettava tiedoksi Valtiokonttorille. Sopimusten tekemiseen liittyvistä menettelyistä on tarkemmin ohjeistettava virastokohtaisissa ohjeissa. Maksuliikemenotiliä käyttää aina yhdessä kaksi henkilöä, joista ainakin toisen tilinkäyttöoikeuksien on oltava valtuustasoa 2. Tulotilien tyhjennyskirjaukset muilta tulotileiltä tiliviraston yleiselle tilille sekä tiliviraston yleisiltä tileiltä valtion tulotileille tehdään päivittäin. Palvelukeskus ylläpitää luetteloa käytössä olevista maksuliikemeno- ja maksuliiketulotileistä sekä tilien käyttöön ja koneellisen maksuaineiston lähettämiseen oikeutetuista sekä muista tilin käyttäjistä sekä pankkitileihin liittyvistä palveluista. Tilintekijäin käyttöön avattavien valtion maksuliiketilien perustamisesta ja näiden tilien hoidosta mukaan lukien tilien katteiden siirrot ja tilitykset, päättää palvelukeskuksen esityksestä ministeriön laskentapäällikkö. 4.2 Muut pankkitilit Muiden pankkitilien avaamisesta päättää viraston esityksestä palvelukeskuksen talouspalvelupäällikkö Valtiokonttorin antamien ohjeiden mukaisesti. Valuuttatilien ja muiden saldollisten pankkitilien avaamiseen tarvittavien lupien hakemisesta valtiovarainministeriöstä päättää ministeriön laskentapäällikkö. Palvelukeskus valvoo hoidossaan olevien pankkitilien lupaehtojen noudattamista. Virastot vastaavat lupaehtojen noudattamisesta hoidossaan olevien tilien osalta.

15 10 Tilivirastoon kuuluvilla virastoilla tai niiden nimellä ei voi olla muita kuin kappaleissa 4.1 ja 4.2 määrättyjen menettelyiden mukaisesti avattuja pankkitilejä. 4.3 Suoraveloitukset Suoraveloituksena voidaan maksaa palkkoja ja pankkipalvelumaksuja. Rahalaitokselle annettavasta suoraveloitukseen oikeuttavasta tilinkäyttövaltuudesta päättää ja sitä koskevat sopimukset tekee palvelukeskuksen talouspalvelupäällikkö. Palvelukeskus valvoo suoraveloituksia osana tiliotteiden käsittelyä siltä osin kuin veloitustili on palvelukeskuksen hoidossa. Virastot valvovat suoraveloituksia hoidossaan olevien tilien osalta. 4.4 Kassatoiminnot Virastoihin voidaan perustaa kassoja valtion tulojen vastaanottamista ja vähäisten menojen maksamista varten tarpeen mukaan. Kassasta voidaan maksaa myös vastaanottokeskustoimintaan liittyviä maksuja. Viraston on ohjeistettava erikseen kassojen perustamisen vastuusta, kassavarojen enimmäismääristä, kassan aukioloajoista, kassan avainten säilyttämisestä, kassakirjasta tai muusta rekisteröintitavasta sekä kassan tarkastamisen vastuista. Kassojen ja sivukassojen luetteloinnista (vastuutaho ja säilytyspaikka) vastaa Palvelukeskus. Viraston on ilmoitettava vanhojen kassojen lakkauttamisesta tai uusien avaamisesta palvelukeskuksen talouspalvelupäällikölle. Kassasta maksuja suoritetaan ja kassaan vastaanotetaan tuloja vain tapauksissa, joissa maksuliikejärjestelmän käyttö ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista Kassasuoritusten tositteet Kassaan suoritetuista maksuista on tehtävä suorituspäivän osoittavalla merkinnällä varustettu juoksevasti numeroitu tosite. Tositteessa on mainittava maksun suorittaja, maksun aihe, suoritettu euromäärä ja kirjanpidon tilit. Suorituksesta on annettava maksajalle päivätty kassakuitti. Maksun tapahtuessa käteisenä kassasta on tositteeseen merkittävä maksun saaja, maksun aihe, maksettu euromäärä, maksupäivä, maksunsaajan allekirjoitus, arvonlisäveron määrä verokannoittain eriteltynä ja kirjanpidon tilit. Milloin maksuvelvollisia on useita ja maksun suorittaa yksi muidenkin maksuvelvollisten puolesta, tulee tositteeseen merkitä, kenen puolesta suoritus tapahtuu. Kassatositteiden asiatarkastamisessa ja hyväksymisessä noudatetaan kappaleen 5.2 määräyksiä. Virastojen on pidettävä käteiskassojen rahaliikkeestä kassakirjaa, johon tehdään päivittäin kirjausmerkinnät ja joka päätetään kuukausittain. Kassakirja voidaan korvata kassakoneella tai muulla rekisteröintitavalla. Käteiskassan varojen täydennystä varten on pyydettävä palvelukeskukselta valtakirja, jolla täydennys saadaan nostettua tiliviraston maksuliikemenotililtä. Valtakirjassa on ilmoitettava asiointikonttori, noston määrä ja nostajan (valtuutettu) nimi ja henkilötunnus. Lähetettäessä valtakirjaa sähköpostitse palvelukeskukseen ei henkilötunnusta saa laittaa valtakir-

16 11 jaan, vaan se on ilmoitettava palvelukeskukseen muulla tavoin, esim. puhelimitse, jonka jälkeen allekirjoitettu valtakirja lähetetään virastoon postitse. Virastojen on toimitettava palvelukeskukselle luettelo henkilöistä, jotka voivat pyytää valtakirjaa rahan nostoa varten sekä ilmoitettava kertanoston enimmäismäärä. Viraston on allekirjoitettava luettelo ja valtakirjapyyntö. Vastaanottokeskusten erikseen määräämille henkilöille voidaan kassatoimintojen sujuvuudeksi myöntää valtakirja käteisvarojen nostoon. Virasto täsmäyttää kassavaransa viraston kassakirjaan ja kirjanpitoon kauden sulkemisen yhteydessä kuukausittain Käteisvarojen säilytys ja kassan tarkastus Virastojen on säilytettävä käteisvarat, shekit, arvopaperit, kassatosite- ja maksulomakkeet lukitussa säilytyspaikassa. Kassan tarkastus suoritetaan aikaa ennalta ilmoittamatta vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastuksesta tehdään päivätty ja allekirjoitettu merkintä kassakirjaan. Lisäksi kassan tarkastus on tehtävä aina, kun kassan hoidosta vastaava henkilö vaihtuu tai kun on aihetta epäillä, että kassanhoidossa on toimittu virheellisesti Muut kassahoitoon liittyvät asiat Poliisin käytössä olevan kassajärjestelmän yleisohjauksesta vastaa sisäasiainministeriön poliisiosasto ja tietojärjestelmän ylläpitoon liittyvistä tehtävistä vastaa poliisin tietohallintokeskus ( jälkeen Hallinnon tietotekniikkakeskus). 4.5 Maksukortit ja asiakaskortit Virastot voivat hankkia menojen maksamiseen Valtiokonttorin ohjeiden ja määräysten mukaisesti hankittuja valtion Eurocard - maksuaikakortteja. Tämän lisäksi käytössä voi olla kertakäyttöisiä taksikortteja viraston ulkopuolisten henkilöiden taksimatkojen käyttöön, VR:n matkatilikortteja, Matkahuollon liikematkakortteja sekä kauppaliikkeiden ja lentoyhtiöiden asiakaskortteja. Kortteja voidaan hakea henkilön nimiin tai yhteiskäyttöön. Kansainväliset maksuaikakortit on aina haettava henkilön nimiin. Lisäksi virastolla voi olla käytössä Business Eurocard Matkatili. Hankittuja maksuaika- ja asiakaskortteja saa käyttää virkatehtäviin välittömästi liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen ja kuitit on toimitettava laskun liitteeksi. Luottokorttiyhtiön koontilaskujen liitteeksi on kuittien lisäksi liitettävä korttiyhtiön palvelusta saatava tapahtumatasoinen erittely. Korteista saadut asiakasedut ja hyvitykset tulee käyttää viraston hyväksi. Kortteja ei saa aktivoida niin, että ostot veloitetaan suoraan tiliviraston maksuliikemenotililtä. Korttien palvelusopimusten hyväksymisestä, kortteihin liittyvästä enimmäiskäyttörajasta, korttien luetteloinnista, tarpeettomien korttien lakkauttamisesta ja korttien käyttöä koskevien tarkempien ohjeiden antamisesta on ohjeistettava tarkemmin virastokohtaisesti. Kortin käytöstä, turvallisesta säilyttämisestä sekä käyttöä koskevien ohjeiden noudattamisesta vastaa henkilö, jolle kortti on luovutettu. Laskun hyväksyjä valvoo korttien käyttöehtojen noudattamista. Kortin käytön vastuisiin ja velvollisuuksiin sisältyy seuraavat vastuut ja velvollisuudet:

17 - käyttövastuu (turvallinen ja huolellinen käyttö), - säilytysvastuu (kortin turvallinen säilytys ja tositteiden säilytys), - ilmoitusvelvoite kortin katoamisesta ja - tositteiden toimitusvelvoite laskun asiatarkastajalle. 12 Ohjeiden ja käytön vastainen menettely voi johtaa maksuaikakortin poisottamiseen, josta päättää viraston päällikkö tai muu tehtävään määrätty henkilö. Muiden kuin edellä mainittujen maksuaikakorttien käyttäminen vaatii poikkeuslupaa Valtiokonttorilta. Virasto vastaa lupahakemuksen tekemisestä. Valtiokonttorilta saatu lupa on toimitettava tiedoksi tilivirastolle. 4.6 Rahastojen varat Palvelukeskuksen hoidossa olevat Palosuojelurahaston varat hoidetaan ministeriön pankkitilien välityksellä. Stipendirahastojen osalta varojen hoidossa käytetään niitä hallinnoivan viraston pankkitilejä ja kassaa. 4.7 Maksuvälineiden hyväksyminen Kassaan voidaan ottaa rahasuorituksena myös pankkivekseli tai varmennettu shekki. Pankkikortti tai maksuaika- ja luottokortti voidaan ottaa tulojen perinnässä vastaan maksuvälineenä, jos virastolla tai laitoksella on tähän mahdollisuus. Korttien käsittelyssä on noudatettava pankin tai muun rahoituslaitoksen tästä antamia ohjeita. Maksukortinlukijaa käytettäessä tiliksi voidaan ohjelmoida ainoastaan maksupisteen tai tilintekijän käytössä oleva pankkitili. Pankkivekseli, shekki tai pankkikorttimaksun vastaanottajan tositekappale on esitettävä pankille lunastettavaksi viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmantena pankkipäivänä sen kassaan luovuttamisesta. Perittäessä maksuja tilivirastolle on pankki-, maksuaika- ja luottokorttien, shekkien, pankkivekseleiden ja muiden mahdollisten maksuvälineiden voimassaolo, kate- ja luottovaraus sekä maksajan henkilöllisyys tarkastettava noudattaen pankin tai muun rahoituslaitoksen antamia ohjeita. 4.8 Verkkokaupan maksutavat Internetin kautta tehtävissä hankinnoissa voidaan maksuja suorittaa tiliviraston maksuaikakorttia käyttäen vain Valtiokonttorin antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kortin tietoja ei saa koskaan lähettää salaamattomassa yhteydessä Tehdyistä ostoista on tulostettava kuvaus ostoista ja maksuehdoista sekä myyjän kuittaus maksun hyväksymisestä. Nämä liitetään tositteeksi luottokorttilaskuun. Internetin kautta tehtävissä hankinnoissa tulee noudattaa hankintamenettelyistä annettuja ohjeita. Ennen hankintaan ryhtymistä on varmistauduttava voimassa olevasta kilpailutetusta sopimuksesta.

18 Maksunsaajan oikeellisuuden varmistaminen Maksunsaajan pankkiyhteystietojen tulee perustua kirjalliseen ilmoitukseen. Maksunsaajan pankkiyhteystiedot tallennetaan palvelukeskuksessa keskitetysti ylläpidettävään taloushallintojärjestelmän liikekumppanirekisteriin. Samalla palvelukeskus tarkistaa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ), että toimittaja on ennakkoperintärekisterissä. Yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) mukaan jokaisella elinkeinonharjoittajalla on Y- tunnus, joka on merkittävä elinkeinotoimintaan liittyviin asiakirjoihin. Y-tunnusta käytetään kotimaan kaupassa myös arvonlisäverotunnisteena. Tavaran yhteisömyynnissä, sekä niissä palvelujen myyntitilanteissa, joissa myyntimaa määräytyy ostajan rekisteröintimaan perusteella, myyjän on merkittävä laskuun Y-tunnuksen lisäksi tai ohella arvonlisäverotunnisteensa. Arvonlisäverotunniste on verovelvollisen Y-tunnus, jonka eteen on lisätty FI ja tunnuksen kahden viimeisen numeron välillä oleva viiva on poistettu. Mikäli elinkeinonharjoittajaa ei ole merkitty YTJ:ään, Palvelukeskus pidättää laskusta veron (arvonlisäverolla vähennetystä määrästä) verohallinnon määräysten mukaisesti. Luonnollisten henkilöiden (ml. toiminimenä elinkeinotoimintaa harjoittava), osalta ennakonpidätys toimitetaan palkkajärjestelmän kautta verokortin perusteella, muiden elinkeinonharjoittajien osalta ennakonpidätys voidaan pidättää ja laskut käsitellä Rondon kautta. Tieto ennakonpidätyksestä rondon kautta on toimitettava palvelukeskuksen henkilöstöpalvelut yksikköön. Liikekumppanirekisterin tiedot siirtyvät ajastettuna linjasiirtona ostolaskujen käsittelyjärjestelmään. Laskun perustietoja palvelukeskuksessa täydentävän on varmistuttava siitä, että liikekumppanirekisterissä olevat maksunsaajan nimi ja tilinumero vastaavat käsiteltävän laskun tietoja. Palvelukeskus tulostaa liikekumppanirekisterin vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä sähköiseen arkistoon säilytettäväksi. Maksatuksiin liittyvät työnkulut on palvelukeskuksessa järjestettävä niin, että laskun perustietoja täydentävät henkilöt eivät voi tallentaa saajien pankkitilejä ja niiden muutoksia. Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen kirjanpitojärjestelmässä on eri tilivirastoille yhteinen liikekumppanirekisteri. Palkanlaskentajärjestelmän kautta maksettavien suoritusten pankkiyhteystiedot tallennetaan ja ylläpidetään palkanlaskentajärjestelmässä. Palkkapankkitilimuutoksen voi ilmoittaa kirjallisesti työsähköpostin välityksellä tai sähköisellä itsepalvelujärjestelmällä, johon liittyy käyttäjän tunnistus. 5 MENOJEN KÄSITTELY 5.1 Yleiset hankintaperiaatteet Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden, palveluiden tai oikeuksien ostamista ja vuokraamista sekä urakalla teettämistä näihin liittyvine suunnittelu-, valmistelu-, päätöksenteko- ja seurantatoimintoineen. Sisäasiainministeriön hallinnonalan hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä lisäksi ministeriön vahvistamia koko hallinnonalaa

19 14 koskevia hankintojen toteuttamismenettelyjä ja sisäasiainhallinnon hankintaohjetta sekä muita mahdollisia hankintaa koskevia, esimerkiksi toimiala- ja virastokohtaisia ohjeita. Ministeriön kansliapäällikkö päättää ministeriötä ja sen alaista hallintoa laajasti koskevista keskitetyistä hankinnoista. Hallinnonalan ja ministeriön hankintojen suunnittelua ja koordinointia sekä tärkeimpien hankintojen valmistelua varten on kansliapäällikön apuna hankintatiimi. Ministeriön talousyksikön hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmä valmistelee hankintatiimissä käsiteltävät asiat. Hallinnonalan virastot tai koko toimialaa ohjaavat ministeriön osastot päättävät toimivaltuutensa rajoissa muista hankinnoista keskitetyt sopimukset huomioon ottaen. Keskitetysti hoidettaviin toimialan hankintoihin tarvittavat määrärahat osoitetaan pääsääntöisesti omaisuuden rekisteröiville haltijavirastoille. Hankinnan käytännön suorittajan on huolehdittava vakuuden saamisesta silloin, kun valtion hankinnoista annettujen säännösten mukaan vakuus on vaadittava. Hankinnan käytännön suorittaja on velvollinen valvomaan vakuuden voimassaoloa ja sitä, että kaikki vakuutta koskevat vaatimukset esitetään ajoissa. Vakuudeksi hyväksytään: - raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus - rahasuoritus viraston tilille - pankkitalletukset, jonka toimittaja/urakoitsija tallettaa viraston nimiin - vakavaraisen yhteisön antama omavelkainen takaus - valtion velkasitoumukset Vakuuksien hyväksymisestä, säilyttämisestä ja luetteloimisesta on ohjeistettava tarkemmin virastokohtaisissa ohjeissa. 5.2 Menoon sitoutuminen sekä menojen tarkastaminen, hyväksyminen ja maksuunpano Menoon sitoutuminen Oikeus sitoutua menoon on henkilöllä, jolla on työjärjestyksen tai ohjesäännön sekä niiden nojalla annettujen valtuutusten perusteella oikeus käyttää ratkaisuvaltaa asiassa. Ennen tavaraa tai palvelua koskevan tilauksen tekemistä tai muunlaista menoon sitoutumista menopäätöksen tekijän on varmistettava, että menopäätös ja menoon sitova sopimus tehdään valtiolle kokonaisvaltaisesti katsoen mahdollisimman edullisin ehdoin ja että menopäätös on laillinen ja tarkoituksenmukainen sekä valtuus ja määräraha riittävät. Jos asiassa tarvitaan erityinen hyväksyminen, lupa tai lausunto, on menopäätöksen tekijän varmistettava, että sellainen on annettu. Menoon sitoutuja huolehtii siitä, että asiatarkastajalla on asiatarkastusta tehdessään riittävä tieto asiatarkastuksen tekemiseksi. Ennen menon maksamista on sitä koskeva lasku tarkastettava ja hyväksyttävä. Tositteesta on käytävä ilmi, mistä meno on aiheutunut ja miten se liittyy viraston toimintaan.

20 Tositteen tarkastaminen Tarkastus käsittää vastaanottotarkastuksen sekä laskun tai asiakirjan numero- ja asiatarkastuksen. Kotimaiset ja ulkomaiset ostolaskut tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti. Matkalaskut tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti. Vain poikkeustilanteissa menolaskut voidaan tarkastaa ja hyväksyä manuaalisesti, jolloin paperitositteisiin tehtävä hyväksyminen on päivättävä ja allekirjoitettava. Paperitositteen tehnyt virasto vastaa tositteen arkistoinnista sähköiseen arkistoon. Poikkeustilanteita, jolloin menolaskut voidaan tarkastaa ja hyväksyä manuaalisesti, ovat salainen tositeaineisto, salaisiin hankintoihin ja peitetoimintaan liittyvät laskut, palkka- ja palkkioennakot, kassatositteet ja pikamaksumääräykset. Vastaanottotarkastus on suoritettava tavaraa tai palvelua vastaanotettaessa. Tällöin on tarkastettava, että vastaanotettu tavara, suoritettu palvelu tai työ on rahtikirjan, lähetysluettelon tai muun asiakirjan mukainen. Numerotarkastuksessa on todettava, että 1) laskusta käy selville, mistä meno on aiheutunut, 2) lasku tai muu maksuasiakirja täyttää muodollisesti tositteelle asetettavat vaatimukset, 3) maksunsaajan pankkitili vastaa liikekumppanirekisterissä olevaa tietoa, ja 4) maksettavaan määrään johtavat laskutoimitukset on oikein suoritettu ja että merkityt alennukset on otettu huomioon, 5) onko myyjä merkitty ennakkoperintärekisteriin. Ostolaskujen numerotarkastus tehdään palvelukeskuksessa laskun perustietojen täydennyksen ja reitityksen yhteydessä laskujenkäsittelyn järjestelmässä. Numerotarkastuksesta ei tehdä erillistä merkintää tositteeseen. Matkalaskun numerotarkastus tehdään matkahallintajärjestelmässä asiatarkastuksen yhteydessä. Numerotarkastaja vastaa numerotarkastuksen yhteydessä tehdyn esitiliöinnin oikeellisuudesta. Asiatarkastuksessa on todettava, että 1) menoa vastaava tavara tai palvelu on toimitettu ja vastaanotettu määrältään, lajiltaan ja laadultaan oikeana, 2) käyttöomaisuuteen ja irtaimistoon kuuluvat hankinnat ovat liikekirjanpidon tilien osalta oikein kirjattu, 3) virkamatka on asianmukaisesti suoritettu, lasku on matkustussäännön mukainen ja vastaa matkamääräystä, 4) lasku tai muu tositteena oleva asiakirja on maksavaa virastoa sitovan tilauksen, sopimuksen tai päätöksen mukainen, 5) laskussa on tarvittavat liitteet menon ja sen aiheen todentamiseksi (esimerkiksi matkatai maksuaikakorttilaskussa kuitit). Asiatarkastajan on lisäksi tarkastettava, että tositteesta on poistettu kaikki arkaluontoiset tiedot ja liitteet. Tarvittaessa liitteiden erillisestä toimittamisesta on sovittava laskuja lähettävän tahon kanssa. Asiatarkastaja huolehtii siitä, että tosite on tiliöity asianmukaisesti.

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö

Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 1/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.12.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Dnro 344/03/2004

Dnro 344/03/2004 VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(3) 23.11.2004 Dnro 344/03/2004 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV 28.1.2010 TILINPÄÄTÖS TIEDETÄÄN MUTTA MISTÄ TILAUS TIETOTILINPÄÄTÖKSELLE? Viraston ja laitoksen tulee antaa tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV Merkittävä merkillinen kysymys Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV 6.5.2015 Valtion taloudenhoidossa aina kyse myös valtion taloudenhoidon laillisuudesta ja talousarvion noudattamisesta oikeiden ja riittävien

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 52 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto 52/2015

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (7) 1952017 VK/314/00000001/2017 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

Sisäministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 200) taloussääntö SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 12/2016

Sisäministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 200) taloussääntö SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 12/2016 Sisäministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 200) taloussääntö SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 12/2016 Sisäministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 200) taloussääntö Sisäministeriö Helsinki 2016 ISSN 2341-8524 ISBN 978-952-491-089-6

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön kirjanpitoyksikön (TV 240) taloussääntö

Sisäasiainministeriön kirjanpitoyksikön (TV 240) taloussääntö Sisäasiainministeriön kirjanpitoyksikön (TV 240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 37/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön kirjanpitoyksikön (TV 240) taloussääntö

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö Huutoa TeaKissa, kuva: Hannu Keski-Hakuni 1.1.2009 1 1. YLEISTÄ...4 1.1. Taloussäännön soveltamisala... 4 1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön kirjanpitoyksikön (240) taloussääntö. Hallinto

Sisäasiainministeriön kirjanpitoyksikön (240) taloussääntö. Hallinto Sisäasiainministeriön kirjanpitoyksikön (240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 19/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön kirjanpitoyksikön ( 240 ) taloussääntö Helsinki

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää.

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää. Toimialoille ja liikelaitoksille KASSANHOITO OHJE 1 Yleistä Tämä ohje on kassanhoitoa ja käteisen rahan käsittelyä koskeva yleisohje, jota toimialojen ja liikelaitosten (jäljempänä toimialojen) tulee noudattaa

Lisätiedot

Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN ALKAEN

Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN ALKAEN Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN 1.1.2005 ALKAEN 1 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTON TULOJEN

Lisätiedot

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Päivitetty 29.8.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 2 2. LUKU TALOUDEN SUUNNITTELU 2 3. LUKU KIRJANPITO 2 4. LUKU TILINPÄÄTÖS 4 5. LUKU

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö Huutoa TeaKissa, kuva: Hannu Keski-Hakuni 11.12.2007 1 1. YLEISTÄ...4 1.1. Taloussäännön soveltamisala... 4 1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Käteiskassaohje Voimaan 1.1.2015

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Käteiskassaohje Voimaan 1.1.2015 Käteiskassaohje Tämä ohje koskee kassapäätejärjestelmä- ja lipaskassamuotoisia kassoja sekä korttimaksupäätekassoja, jolle on myönnetty oikeus kassan hoitoon tulojen perimistä ja/tai menojen suorittamista

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Pelastusosasto 14.9.2010 Pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki

SISÄASIAINMINISTERIÖ Pelastusosasto 14.9.2010 Pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Pelastusosasto 14.9.2010 Pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki SM014:00/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS PALOSUOJELURAHASTON TYÖJÄRJESTYKSESTÄ Toimivalta Palosuojelurahastolain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Talousohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 6 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan talousohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä Humanistisen

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 3 KONSERNIOHJAUS 4 TALOUSSUUNNITTELU Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto. Helsingin yliopiston taloussääntö

Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto. Helsingin yliopiston taloussääntö Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto Helsingin yliopiston taloussääntö Julkaisija: Kvestuuri /hallintovirasto/ Helsingin yliopisto Julkaisun laji: Ohje Toimittaja / toimituskunta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSLAITOKSEN (tv 150) TALOUSSÄÄNTÖ

OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSLAITOKSEN (tv 150) TALOUSSÄÄNTÖ 1 OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSLAITOKSEN (tv 150) TALOUSSÄÄNTÖ Annettu 1 päivänä helmikuuta 2006 Oikeusministeriö on valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 69 b : nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2002:17. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2002:17. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2002:17 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2002:17 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö ISSN 1458-6436

Lisätiedot

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset.

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloussääntö YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloudenhoidossa on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ. 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ. 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ I YLEISTÄ 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset Yhdistyksen talouden- ja omaisuudenhoidossa tulee noudattaa

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi.

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi. Naantalin kaupunki Taloussääntö 1 1 Yleiset määräykset 2 Tehtävien järjestäminen Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO 1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO AINEJÄRJESTÖSSÄ Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KOKOUS vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

TKO äly ry:n talousohjesääntö

TKO äly ry:n talousohjesääntö TKO äly ry:n talousohjesääntö 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa yhdistyksen ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan TKO äly ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016 Valtiokonttori Määräys 1 (5) 10.11.2016 VK/999/00.00.00.01/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin taloussääntö KH 2.2.2015 KV 9.2.2015

Iisalmen kaupungin taloussääntö KH 2.2.2015 KV 9.2.2015 Iisalmen kaupungin taloussääntö KH 2.2.2015 KV 9.2.2015 Iisalmen kaupungin taloussääntö 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Taloussäännön soveltamisala... 5 1.2 Muu ohjeistus ja säännöt... 5 1.3 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Yhdistyksen talousvastaava ja puheenjohtaja ovat yhteisvastuussa talouden hoidon tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta.

Yhdistyksen talousvastaava ja puheenjohtaja ovat yhteisvastuussa talouden hoidon tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta. 1 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan :n taloudenhoidossa tämän talousohjesäännön määräyksiä. 2 :n kokonaistalous

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus OHJE 23.11.2004 1(5) Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE Valtion tilinpäätös sekä tilivirastojen tilinpäätösraportointi

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Tilinpäätösbrunssi HAUS Maileena Tervaportti 1

Tilinpäätösbrunssi HAUS Maileena Tervaportti 1 Tilinpäätösbrunssi HAUS 11.12.2012 Maileena Tervaportti 1 Esityksen sisältö Talousarvion tilijaottelu vuodelle 2013 Uudistuksia talousarvion tilijaottelussa Tilijaottelun tekemisessä huomioitavaa Vuoden

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Sisäisen valvonnan ohje Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä 0 SISÄLLYS 1. Sisäisen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto

13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto 13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto Tilinpäätöserittelyt ja muut tilinpäätöksen yhteydessä laadittavat luettelot ovat tiliviraston sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, eikä niitä sisällytetä

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (6) VK/1134/ /2017

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (6) VK/1134/ /2017 Valtiokonttori Määräys 1 (6) 20.12.2017 VK/1134/04.00.00/2017 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. SISÄINEN VALVONTA POHJANMAAN LIITOSSA 1. Johtosääntömääräykset Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTION TALOUSARVIOSTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISEKSI

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTION TALOUSARVIOSTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISEKSI 1 (6) 2014/302/31 Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi 16.12.2014 Lausuntopyyntö 5.12.2014 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTION TALOUSARVIOSTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISEKSI Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto Rahastonhoitajakoulutus 15.1.2014 Seuran toimisto Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätösaineiston kokoaminen Ikäluokan taloudenhoito Rahastonhoitajan toimenkuva Ikäluokan kirjanpidon perusteet Vuoden 2014 kuukausittaisen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...2 2. Vastuuhenkilöt...2 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti...3

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Pesäpuu ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan kirjanpitolain

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa.

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa. 1 ASIAKKAAN OMIEN VAROJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN HYVINVOINTIPALVELUISSA (Ohje) Yleistä Asiakkaiden omien varojen säilyttämiseen liittyvät ohjeet liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin hyvinvointipalveluissa.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Koti kaapan5iesa w. Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET

Koti kaapan5iesa w. Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET Koti kaapan5iesa w Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET 1 (5) Sisällysluettelo: VISIO...2 1. VARASTOT...2 2. RAHOITUS...2 3. VARASTOINTI...3 4. VARASTOHANKI NNAT...3 5. VASTAANOTTO... 3 6. VARASTOSTA

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Taloudenhoito, kirjanpito ja kuitit sekä toiminnan- / tilintarkastus. Kyläpäällikkökoulutus

Taloudenhoito, kirjanpito ja kuitit sekä toiminnan- / tilintarkastus. Kyläpäällikkökoulutus Taloudenhoito, kirjanpito ja kuitit sekä toiminnan- / tilintarkastus Kyläpäällikkökoulutus Talouden hoitaminen yhdistyksessä Yhdistys hankkii tuloja, jotka se uhraa menoina tuottaakseen suoritteita, joiden

Lisätiedot