SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

2 Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Taloussäännön soveltaminen Taloudellisuus ja tulosvastuu Sisäinen valvonta Riskienhallinta TALOUSSUUNNITTELU Talousarvio ja -suunnitelma RAHA- JA LASKENTATOIMI Rahatoimen periaatteet Laskentatoimi Tositteet Raha- ja maksuliikenteen hoito Saamiset ja perintä Tilinpäätös OMAISUUDEN HOITO Omaisuuden hoidon periaatteet Rahastot Varastot Omaisuusluettelot Omaisuuden tarkastus Pysyviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden myynti Pysyviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden poistosuunnitelma Hankinnat Luottokortit Arvoposti ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Taloussäännön voimaantulo... 6

3 2 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Taloussäännön soveltaminen 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu Tässä säännössä annetaan kuntayhtymän toiminnoille yhteiset taloussuunnittelua, rahatointa ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Tämän lisäksi noudatetaan lainsäädäntöä, perussopimusta, hallintosääntöä sekä hyvää kirjanpitotapaa. Yhtymähallitus voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän taloussäännön soveltamisessa. Kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti ja järjestettävä siten, että vastuu tavoitteiden toteuttamisesta sekä toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Kaikilla esimiehillä on johtamansa toiminnon osalta vastuu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 3 Sisäinen valvonta 4 Riskienhallinta 2 TALOUSSUUNNITTELU 5 Talousarvio ja -suunnitelma Kuntayhtymän toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Sisäisessä valvonnassa noudatetaan kuntayhtymähallituksen hyväksymää ja yhtymäkokoukselle tiedoksi annettua Sisäinen valvonta sekä hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjetta. Kuntayhtymän toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava taloudellisia ja muita riskejä välttäen. Riskien hallitsemiseksi on selvitettävä todennäköisten riskien olemassaolo ja niiden mahdolliset vahinkokustannukset. Riskienhallinnassa noudatetaan yhtymäkokouksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa sekä siihen perustuvaa muuta ohjeistusta. Kuntayhtymän taloudenhoidon on perustuttava ajan tasalla oleviin suunnitelmiin. Yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymälle marraskuun 15. päivään mennessä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntayhtymän talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat toiminnalliset tavoitteet.

4 3 3 RAHA- JA LASKENTATOIMI 6 Rahatoimen periaatteet Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään myös kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Kuntayhtymän toiminnassa on noudatettava talousarviota. Talousarvion sitovuudesta määrätään sen perusteluissa. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymäkokoukselle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida yhtymäkokoukselle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Yhtymähallitus ja johtavat viranhaltijat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Yhtymähallitus vahvistaa käyttötalousosan käyttösuunnitelmat tulosyksikkö 1 -tasolla toimintatulot/toimintamenot -tasoisesti. Talousarvioasetelmassa hyväksytyt käyttösuunnitelmien vahvistajat (viranhaltijat) vahvistavat tämän jälkeen käyttösuunnitelmat tulosyksikkö 2 -tasolla. Tulosyksikkötasolla 2 käyttösuunnitelmat vahvistetaan meno- ja tulolajitasoisesti, huolimatta siitä, että talousarvio on nettositova. Yhtymähallitus nimeää vuosittain talousarvion yhteydessä tilivelvolliset, jotka vastaavat talousarvion toteutumisen seurannasta. Yhtymähallituksen hyväksymissä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annetaan lisämääräyksiä täytäntöönpanoa varten. Rahatoimi on hoidettava tuottavasti ja taloudellisesti. Vieraan pääoman käytön on oltava toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. Yhtymäkokous päättää talousarvion yhteydessä pitkäaikaisten lainojen enimmäismäärästä talousarviovuodelle ja sijoitustoiminnan periaatteista. Kuntayhtymän kassanhallinta on järjestettävä siten, ettei toimintoihin sitoudu tarpeettomasti pääomaa. Rahoitus, maksuliikenne ja sijoitustoiminta on hoidettava riskit halliten. Maksuvalmius ennakoidaan maksuvalmiussuunnittelulla.

5 4 7 Laskentatoimi 8 Tositteet 9 Raha- ja maksuliikenteen hoito 10 Saamiset ja perintä Laskentatoimi on järjestettävä siten, että se tuottaa toiminnan ohjauksessa, johtamisessa ja valvonnassa tarvittavat toiminta- ja taloustiedot. Kirjanpitolainsäädännön ja arvonlisäverolainsäädännön tositteita koskevien määräysten lisäksi noudatetaan seuraavia määräyksiä. (ks. Kirjanpitolautakunnan yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistosta 2011 sekä Arvonlisäverolaki 209 b ) Menotositteessa on oltava asiatarkastus- ja hyväksymismerkinnät. Merkinnät tehdään sähköisen ostolaskujen kierrätyksen järjestelmässä. Asiatarkastuksessa vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu ja että lasku on oikean suuruinen. Hyväksyjän on varmistettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi ja että tositteessa on oikea tilimerkintä. Hyväksyjä vastaa merkinnällään myös, että menolle on talousarviossa määräraha. Yhtymähallitus määrää henkilöt, jotka hyväksyvät kuntayhtymän tositteet. Asiatarkastaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö. Vastaavat merkinnät on löydyttävä myös hyvityslaskuista sekä itse laadituista tositteista. Talouspäällikkö päättää tilien avaamisesta ja lopettamisesta. Talouspäällikkö päättää kassavarojen myöntämisestä yksiköille ja kassojen hoidon ohjeistamisesta. Pankkitilien tilinkäyttöoikeudesta päättää yhtymähallitus. Tilapäislainan ottamisesta päättää talouspäällikkö, mikäli kuntayhtymän yllättävä maksuvalmiuden varmistaminen niin vaatii. Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän tuottamista palveluista ym. perittävien maksujen ja korvausten perusteista. Kuntayhtymällä on erillinen laskutus- ja perintäohje.

6 5 11 Tilinpäätös 4 OMAISUUDEN HOITO 12 Omaisuuden hoidon periaatteet 13 Rahastot 14 Varastot 15 Omaisuusluettelot 16 Omaisuuden tarkastus Tilinpäätös tilikaudelta on laadittava ja annettava tilintarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä sekä yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisällön on oltava tämän suosituksen mukainen. Kuntayhtymän omistama tai hoidettava omaisuus on pidettävä kunnossa ja sitä tulee käyttää taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Rahastojen perustamisesta, niiden käytöstä ja kartuttamisesta päättää yhtymäkokous. Varastot tulee inventoida vähintään kerran vuodessa. Kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta, arvopapereista, saamisista ja muusta omaisuudesta sekä sopimuksista ja vakuutuksista on pidettävä luetteloita. Kuntayhtymän kassoja ja arvopapereita, varastoja sekä kiinteistöjä tulee tarkastaa siten, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vaatimukset täytetään. Kassojen, arvopapereiden ja varastojen osalta tarkastusvastuu on talouspäälliköllä ja kiinteistöjen osalta kiinteistöpäälliköllä. Suoritetut tarkastukset on dokumentoitava. Irtaimiston hoidosta ja seurannasta voidaan antaa erillinen ohje. 17 Pysyviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden myynti Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhtymäkokous. Pysyviin vastaaviin kuuluvan irtaimen omaisuuden myynnistä päättää hallintojohtaja. Ei-poistonalaisen irtaimiston osalta myynnistä voivat päättää tulosalueiden johtajat.

7 6 Tulosalueiden johtajat voivat delegoida myyntioikeuden alaiselleen viranhaltijalle. 18 Pysyviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden poistosuunnitelma 19 Hankinnat 20 Luottokortit 21 Arvoposti 5 ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 22 Taloussäännön voimaantulo Yhtymäkokous hyväksyy pysyviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden suunnitelmapoistojen perusteet. Perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole syytä. Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. Kuntayhtymän hankinnoissa on noudatettava julkisista hankinnoista annetun lain ja asetuksen lisäksi kuntalakia ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaa Kuntien yleistä hankintaohjetta. Kuntayhtymähallitus vahvistaa erillisellä päätöksellä viranhaltijoiden hankintavaltuudet. Kuntayhtymän luottokortin myöntämisestä viranhaltijan/työntekijän käyttöön päättää kuntayhtymäjohtaja. Kuntayhtymälle osoitetun saapuvan arvopostin ja muut arvolähetykset kuittaa ja vastaanottaa kuntayhtymäjohtaja tai valtuuttamansa. Taloussääntö tulee voimaan yhtymäkokouksen päätöksellä

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10)

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2003 alkaen Kunnanhallitus muuttanut 26.2.2007, 86 - Tulee voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje 1. Yleistä Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvio, joka on suunnittelukauden 2012 2014 ensimmäinen vuosi, on hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 61/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 21.12.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmat... 3 3. Henkilöstöasiat... 4 4.

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiirin (myöhemmin piirin) taloudenhoidon ja varainkäytön tulee täyttää korkeat vaatimukset. Piirin tulee säilyttää avustuksia ja lahjoituksia myöntävien

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Warrantti ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. Rantasalmen kunta 12.1.2015 Toimialat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1.Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Lisätiedot