TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö"

Transkriptio

1 TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö Huutoa TeaKissa, kuva: Hannu Keski-Hakuni

2 1 1. YLEISTÄ Taloussäännön soveltamisala Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Yleiset määräykset sisäisestä valvonnasta Sisäisen valvonnan keskeiset välineet Sisäisen valvonnan kohdentaminen Sisäisen valvonnan suhde Teatterikorkeakoulun yleisiin tavoitteisiin Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimenpiteisiin ryhtyminen Talousarvioasetuksen 65 :n edellyttämät sisäistä valvontaa koskevat selostukset Sisäinen tarkastus TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO Tilivirastotehtävien organisointi Maksupisteiden ja tilitekijöiden perustamisesta päättäminen TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA Toiminta- ja taloussuunnittelun järjestäminen Talousarvioehdotusten ja tulostavoite-ehdotusten laatiminen ja hyväksyminen Lisätalousarvioehdotusten laatiminen ja hyväksyminen Tulostavoitteet Talousarvion tilijaottelu Arviomäärärahan ylittämisluvat Sisäiset budjetit ja tulostavoitteet Menorästien tileissä pitäminen Kassavirtasuunnittelu MAKSULIIKE Tulo- ja menotilit maksuliikepankissa Muut pankkitilit Suoraveloitukset Kassatoiminnot Kassojen perustaminen ja niiden käyttötarkoitus Käteisvarojen ja arvopapereiden säilytys Kassakaapin avaimet Maksu- ja asiakaskortit Maksuvälineiden hyväksyminen Verkkokaupan maksutavat Maksunsaajan oikeellisuuden varmistaminen MENOJEN KÄSITTELY Yleiset hankintaperiaatteet Menoon sitoutuminen sekä menojen tarkastaminen ja hyväksyminen Menopäätösten tekijät Menojen tarkastaminen Menojen hyväksyminen... 12

3 Maksutoimeksiannot Matkamenot Matkasuunnitelmien hyväksyjät Matkalaskut Matkustuspalvelut Matkaennakot Oman auton käyttö Taksin käyttö Edustusmenot ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvat menot Kulukorvaukset Palkkamenot Työterveyshuollon menot TULOJEN KÄSITTELY Tulojen perimisen ja varojen vastaanottamisen yleiset menettelyt Maksullisen toiminnan tulot Yhteistoiminnan rahoitus valtiontalouden ulkopuolelta Yhteistoiminnan rahoitus toiselta valtion virastolta tai laitokselta EU-rahoitus Sponsorointi Lahjoitettujen varojen vastaanottaminen Erääntyneiden saatavien periminen Tileistä poistaminen Yhteisömyynti KIRJANPITO JA TULOKSELLISUUDEN LASKENTATOIMI Teatterikorkeakoulun kirjanpitokokonaisuus Osakirjanpitojen valvonta Kirjanpidon tilit Kirjanpitokirjat Sähköiset menettelyt Tositteet Tositteiden ryhmittely tapahtumalajien mukaan ja tositteiden numerointi Korjaustositteiden laadinta ja hyväksyminen Tositteiden säilyttäminen Keskuskirjanpito Valtuuskirjanpito Korkokustannus Tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimen järjestäminen Varastokirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpito Poistosuunnitelma TILINPÄÄTÖS...20

4 Tilinpäätökseen liittyvät yleiset määräykset Tilinpäätöksen hyväksyminen ja toimittaminen Tilinpäätöslaskelmien, tilinpäätöksen liitteiden ja tase-erittelyjen laatiminen Toimintakertomuksen laatiminen Opetusministeriön tilinpäätöskannanotto Valtion tilinpäätöstä varten toimitettavat selvitykset OMAISUUDEN HALLINTA Yleiset määräykset Arvopaperirekisteri Rahoitusomaisuuden säilyttäminen Käyttöomaisuuden inventointi Omaisuuden luovutus Muut omaisuuden hallintaan ja käyttöön liittyvät määräykset Virka-autot Matkapuhelimet Muut henkilöstön käyttöön luovutetut koneet ja laitteet Vuokraus ja leasing Lahjoitetun omaisuuden vastaanottaminen TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT Tietoturvallisuuden varmistaminen Taloushallinnon ja palkanlaskennan tietojärjestelmien hankkiminen Kirjanpito- ja maksuliikejärjestelmät Palkanlaskentajärjestelmä TOIMENPITEET HAVAITTAESSA TALOUDENHOIDOSSA VIRHEITÄ JA VÄÄRINKÄYTÖKSIÄ Havainnon tekijän vastuu ja ilmoittamisvelvollisuus Velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin Väärinkäytöksistä ilmoittaminen valtiontalouden tarkastusvirastolle Rikoksista ilmoittaminen EU-varojen hallinnoinnissa havaituista virheistä ja väärinkäytöksistä ilmoitta- minen Jatkotoimenpiteet MUUT MÄÄRÄYKSET Voimaantulo Taloussäännön toimittaminen tiedoksi... 24

5 4 1. YLEISTÄ 1.1. Taloussäännön soveltamisala Teatterikorkeakoulun toiminnan ja talouden suunnittelussa, maksuliikkeessä, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä, materiaalitoiminnoissa, tuloksellisuuden laskentatoimessa sekä sisäisessä valvonnassa noudatetaan tätä taloussääntöä. Lisäksi noudatetaan yliopistolakia (645/97) ja yliopistoasetusta (115/98), talousarviolakia (423 / 1988, muutettu 1372/1991, 165/1992, 307/1992, 978/1995, 380/1996, 430/1998, 960/1998, 217/2000, 384/2000, 678/2000, 898/2000, 689/2001, 1109/2001, 974/2002, 1056/2002), asetusta valtion talousarviosta (1243/92, muutettu 927/94, 1587/95, 1042/96, 600/97, 823/97, 1111/98, 263/00, 1054/00, 1252/01, 718/02, 1175/02, 321/03, 936/03, 254/04), lakia julkisista hankinnoista (348/2007), asetusta julkisista hankinnoista (614/2007), valtioneuvoston asetusta valtionhallinnon yhteishankinnoista (765/2006), valtiovarainministeriön päätöstä valtionhallinnon yhteishankinnoista (766/2006), valtioneuvoston päätöstä valtion talousarvion yleisistä soveltamismääräyksistä (TM 9509), valtion maksuperustelakia (150/92, muutettu 348/94, 749/96, 961/98, 721/00), valtion maksuperusteasetusta (211/92, muutettu 818/95, 1317/01) Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Johtosääntö Teatterikorkeakoulun hallinnon järjestämisestä ( ), tammikuussa 2009 vahvistettava Teatterikorkeakoulun hallinto- ja tukipalveluyksikön työjärjestys (jatkossa työjärjestys), Teatterikorkeakoulun sisäisen tarkastuksen ohjesääntö ( ), ohje talousarviovaroin toteutetusta edustamisesta Teatterikorkeakoulussa ( ), Teatterikorkeakoulun hankintaohjeet ( , päivitetty ), Teatterikorkeakoulun kassaohjeet ( , päivitetty ), ohje taksikortin käytöstä Teatterikorkeakoulussa ( ), ohje virka-autojen käytöstä Teatterikorkeakoulussa ( ) Yleiset määräykset sisäisestä valvonnasta Sisäinen valvonta on Teatterikorkeakoulun itsensä toteuttama valvonnan kokonaisuus, jonka tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että yliopiston resurssit ovat tarkoituksenmukaisessa käytössä yliopiston tavoitteiden saavuttamiseksi. Varsinainen valvonta tapahtuu Teatterikorkeakoulun omissa toimintaprosesseissa. Rehtorilla ja hallintojohtajalla on vastuu sisäisen valvonnan rakenteen asianmukaisuudesta ja tehokkuudesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehyksenä toimii Coso-Erm malliin perustuva valvontakehikko, joka jakaantuu kahdeksaan osa-alueeseen: o Sisäinen toimintaympäristö o Tavoitteiden asettaminen o Riskien tunnistaminen o Riskien arviointi o Riskeihin vastaaminen o Valvontatoimenpiteet o Informaatio ja tiedonkulku o Seuranta

6 5 Onnistunut sisäinen valvonta edistää organisaation joustavuutta ja mahdollistaa tuloksekkaan toiminnan päätösvallan delegoinnin kautta, kun delegoija huolehtii sisäisen valvonnan mekanismien olemassaolosta ja valvoo niiden toimimista. Päätösvallan delegoinnit ilmenevät Teatterikorkeakoulun johtosäännöstä ja työjärjestyksestä. Teatterikorkeakoulun johto ja muut, jotka ovat vastuussa toiminnan tavoitteiden saavuttamisesta, ovat vastuussa myös näihin toimintoihin liittyvistä valvontaprosesseista. Yksikön johtajan valvontavelvollisuus koskee kaikkea kyseisessä yksikössä työskentelevän henkilöstön käytössä olevaa rahoitusta. Yksikön johtajat vastaavat siitä, että taloussäännössä määrättyjä sisäisen valvonnan menettelyjä noudatetaan. Yksikön johtajan tulee säännöllisesti arvioida sisäisen valvonnan menettelyjen riittävyyttä omassa yksikössään ja ilmoittaa hallintoyksikköön havaitsemistaan heikkouksista menettelyjen kehittämiseksi. Valvonta määritellään dynaamiseksi, integroiduksi toimintoketjuksi, jota hallitus, johto ja muu henkilöstö toteuttavat. Valvontaprosessin on tarkoitus tuottaa kohtuullinen varmuus seuraavien tavoitteiden toteuttamisesta: 1) toimintojen tuloksellisuus, tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus 2) resurssien menetysten estäminen ja ehkäisy 3) taloudellisen informaation ja johdon informaation luotettavuus sekä 4) lakien, sääntöjen ja sisäisten toimintaperiaatteiden noudattaminen Sisäisen valvonnan keskeiset välineet Sisäisen valvonnan keskeisiä välineitä ovat: 1) Dokumentointi: sisäisen valvonnan rakenne ja kaikki merkittävät tapahtumat on dokumentoitava selvästi ja dokumentoinnin on oltava helposti saatavilla. Dokumentaation perusteella tulee olla mahdollista jokaisen tapahtuman jäljittäminen alusta alkaen, prosessin aikana, ja sen tultua loppuun suoritetuksi. 2) Tapahtumien viivyttelemätön ja oikea kirjaaminen: tapahtumat on merkittävä muistiin viivyttelemättä ja luokiteltava oikein. 3) Valtuuttaminen tapahtumiin ja näiden toteuttaminen: Vain henkilöt, joilla on siihen toimivalta, saavat myöntää valtuudet tapahtumiin. Nämä on toteutettava myönnetyn toimivallan puitteissa. Valtuutukset tulee dokumentoida ja niiden tulee sisältää valtuuttamisen erityiset edellytykset ja ehdot. 4) Tehtävien eriyttäminen: Avainvelvollisuudet ja tehtävät valtuuksien myöntämisessä sekä tapahtumien käsittelyssä, muistiin merkitsemisessä ja tarkastamisessa tulee jakaa eri henkilöiden kesken. Tarkoituksena on tällöin vähentää virheistä, tuhlauksesta tai luvattomista teoista johtuvaa riskiä ja riskiä olla havaitsematta tällaisia ongelmia. 5) Työnjohto: On huolehdittava pätevästä työnjohdosta sen varmistamiseksi, että sisäisen valvonnan tavoitteet saavutetaan Sisäisen valvonnan kohdentaminen Sisäisen valvonnan kohdentamisessa käytetään apuna sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen tuottamaa riskianalyysia. Valvonnassa painotetaan niitä toimintoja, joissa taloudelliset riskit ovat suurimpia.

7 Sisäisen valvonnan suhde Teatterikorkeakoulun yleisiin tavoitteisiin Teatterikorkeakoulun johto pyrkii vaikuttamaan ilmapiiriin siten, että sisäinen valvonta koetaan luontevaksi osaksi toimintaa Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimenpiteisiin ryhtyminen Teatterikorkeakoulun kunkin tulosyksikön johtajan tulee yksikkönsä toiminnan järjestelyssä ja valvonnassa ottaa huomioon sisäisen valvonnan näkökohdat ja huolehtia myös vastuualueensa valvonnan kannalta tarpeellisten tarkastusten suorittamisesta. Tulosyksikön johtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan tuottaman tiedon pohjalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Hallintojohtajan tehtävänä on valvoa, että tässä taloussäännössä mainitut tarkastukset suoritetaan ajallaan. Taloudenhoidossa havaittujen virheiden ja väärinkäytösten johdosta tehtävät toimenpiteet on tarkemmin kuvattu kohdassa Talousarvioasetuksen 65 :n edellyttämät sisäistä valvontaa koskevat selostukset Toimintakertomukseen tulevan arvioinnin sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä sen perusteella laaditun lausuman sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista (sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma) laatimisvastuu on yliopiston johdolla Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastuksen tehtävänä on tuottaa johdon tarpeisiin tietoa siitä, että organisaatiosta saatu tieto on oikeaa ja riittävää. Lisäksi sen tehtävänä on varmistaa, että toiminta ja taloudenhoito on ollut tarkoituksenmukaista, tuloksellista ja laillista. Sisäinen tarkastus valvoo, että omaisuuden turvaaminen on järjestetty asianmukaisesti. Sisäinen tarkastus suorittaa johdon apuna hallinnollisten prosessien tarkastusta ja arviointia sekä valvoo, että voimassa olevia määräyksiä noudatetaan. Sisäisestä tarkastuksesta annetaan tarkemmat määräykset Teatterikorkeakoulun sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä. 2. TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO 2.1. Tilivirastotehtävien organisointi Hallinto- ja tukipalveluyksikköön sijoitettu hallintoryhmä (jatkossa hallintoryhmä) hoitaa Teatterikorkeakoululle tilivirastona kuuluvat tehtävät, ellei tässä taloussäännössä, johtosäännössä tai työjärjestyksessä joidenkin tehtävien osalta ole toisin määrätty. Maksuliikkeen ja kirjanpidon käytännön tehtävät tuottaa Teatterikorkeakoulun toimeksiannosta ja hallintoyksikön valvonnassa pääkaupunkiseudun yliopistojen yhteinen PAVE-palvelukeskus (myöhemmin palvelukeskus). Yksityiskohtaisesta tehtävä- ja vastuunjaosta sovitaan palvelusopimuksen liitteessä. Hallintoryhmä huolehtii tilivirastotehtävien kehittämisestä. Hallintoryhmä ohjaa, koordinoi ja kouluttaa tulosyksiköitä niille kuuluvien tehtävien hoidossa.

8 Maksupisteiden ja tilitekijöiden perustamisesta päättäminen Yliopistolla on yksi maksupiste. Mahdollisten lisämaksupisteiden perustaminen tapahtuu saavutettavien hyötyjen sekä kustannus- ja riskimuutosten arvioinnin pohjalta. Uusien maksupisteiden perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallintojohtaja. Yliopiston tilintekijöistä päättää talouspäällikkö. Tilintekijälle voidaan antaa vain valtiolle kuluvien maksujen perimiseen liittyviä tehtäviä. 3. TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA 3.1. Toiminta- ja taloussuunnittelun järjestäminen Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun tarkoituksena on yliopiston toiminta-tavoitteiden ja voimavarojen yhteensovittaminen sekä seuraavien 1-4 vuoden tavoitteiden määrittely ja kehityksen ennakoiminen. Toiminnan suunnittelu perustuu yliopiston hallituksen hyväksymään strategiaan. Keskeisin suunnitteluasiakirja on yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma (strategian toteuttamissuunnitelma) ja keskeisin seuranta-asiakirja on yliopiston tilinpäätösasiakirja siihen sisältyvine toimintakertomuksineen. Yliopiston vuotuinen suunnittelu perustuu kullekin vuodelle laadittuun tulossopimukseen yliopiston ja opetusministeriön välillä. Yliopiston yksiköt laativat oman vuosittaisen budjettinsa rehtorin tekemän määrärahojen jakopäätöksen pohjautuen. Toiminta- ja taloussuunnitelma tukee toiminnan ja talouden tuloksellisuutta sekä antaa perusteita talousarvion ja tulostavoitteiden laatimiselle sekä yliopiston johtamiselle. Suunnittelussa otetaan huomioon aiempien vuosien toteutunut toiminta ja taloudellinen toteuma. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan tehdyt vaikutusten ja tuloksellisuuden kehityksen arvioinnit. Toiminta- ja taloussuunnitelman (strategian toteuttamissuunnitelman) laatii Hallinto- ja tukipalveluyksikkö tulosyksiköiden ehdotusten perusteella ja sen hyväksyy yliopiston hallitus, hallintoryhmä vastaa asiakirjan toimittamisesta opetusministeriöön sen ilmoittamassa aikataulussa sekä tietojen sijoittamisesta valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun (Netra) Talousarvioehdotusten ja tulostavoite-ehdotusten laatiminen ja hyväksyminen Yliopistojen talousarvioehdotus laaditaan opetusministeriön toimesta. Opetusministeriön talousarvioehdotuksen laatimista varten edellyttämän esityksen talousarviovuoden voimavaroiksi laatii hallinto- ja tukipalveluyksikkö tulosyksiköiden ehdotusten perusteella ja sen hyväksyy yliopiston hallitus. Teatterikorkeakoulun tulostavoite-ehdotukset laaditaan osana opetusministeriön ohjausjärjestelmää. Opetusministeriölle toimitettavat asiakirjat hyväksyy yliopiston hallitus Lisätalousarvioehdotusten laatiminen ja hyväksyminen Mahdollisiin lisätalousarvioihin liittyvät esitykset laatii hallinto- ja tukipalveluyksikkö ja ne hyväksyy yliopiston hallitus Tulostavoitteet Yliopiston tulostavoitteista sopii rehtori opetusministeriön kanssa. Tulosopimuksen opetusministeriön kanssa allekirjoittavat rehtori ja hallintojohtaja.

9 Talousarvion tilijaottelu Yliopiston talousarvion tilijaottelun ja sen muutokset laatii palvelukeskus ja sen hyväksyy talouspäällikkö Arviomäärärahan ylittämisluvat Yliopiston käyttöön osoitettujen arviomäärärahojen mahdollisen ylittämiseen liittyvän ehdotuksen valmistelee hallinto- ja tukipalveluyksikkö ja sen hyväksyy hallitus Sisäiset budjetit ja tulostavoitteet Teatterikorkeakoulun sisäisen määrärahojen käyttösuunnitelman valmistelee hallintoyksikkö ja sen hyväksyy rehtori. Yliopiston tulosyksiköt laativat käyttösuunnitelmansa rehtorin päätettyä määrärahojen jaosta tulosyksiköille. Yksiköiden tulostavoitteet sovitaan ja niiden toteutumista seurataan yliopiston sisäisissä tulosneuvotteluissa yliopiston johdon ja yksiköiden välillä. Yksiköillä on vastuu käyttöönsä osoitettujen määrärahojen seuranasta Menorästien tileissä pitäminen Hallinto- ja tukipalveluyksikkö vastaa opetusministeriölle tehtävästä hakemuksesta mahdollisen kiinteään tai arviomäärärahaan liittyvän menorästin pitämiseksi edelleen tileissä. Hakemus tehdään opetusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti Kassavirtasuunnittelu Palvelukeskus vastaa yliopiston menotiliin liittyvän teknisen limiitin valvonnasta. 4. MAKSULIIKE 4.1. Tulo- ja menotilit maksuliikepankissa Yliopiston tulo- ja menotilien avaamis- ja lopettamispyynnöt valtiokonttorille allekirjoittaa talouspäällikkö. Pankkitilien käyttäjistä päättää hallintojohtaja. Maksupalveluja koskevat sopimukset allekirjoittaa hallintojohtaja. Kate- ja tyhjennyssiirtojen valvojan määrää palvelukeskus, joka myös pitää luetteloa tilien käyttäjistä ja koneellisten maksujen lähettäjistä Muut pankkitilit Yliopiston mahdollisten valuuttatilien avaamis- ja lopettamispyynnöt valtiokonttorille sekä asiaan liittyvän lupahakemuksen opetusministeriölle allekirjoittaa talouspäällikkö. Tilin käyttäjät määrää hallintojohtaja siten, että tilinkäyttöoikeutta käytettäessä allekirjoittajina on kaksi henkilöä yhdessä. Valuuttatilin avaamisessa ja lopettamisessa noudatetaan valtiokonttorin määräystä, valtiovarainministeriön päätöstä ja opetusministeriön ohjeita Suoraveloitukset Hallintojohtaja voi tehdä valtion maksuliikettä hoitavan pankin kanssa sopimuksen, jolla pankki valtuutetaan veloittamaan suoraan yliopiston menotililtä palkkojen katteet ja pankin palveluista ja

10 9 lomakkeista perittävät maksut. Suoraveloituksen käyttö muissa tapauksissa on kielletty. Palvelukeskus valvoo, että suoraveloitetut maksut täsmäävät pankkitilin veloitusten kanssa Kassatoiminnot Kassojen perustaminen ja niiden käyttötarkoitus Teatterikorkeakoulun pääkassa on hallintoryhmässä. Mahdollisista muista kassoista päättää ja niitä koskevat ohjeet kuten muutkin täydentävät kassaohjeet antaa talouspäällikkö, joka päättää myös kassojen aukioloajoista. Teatterikorkeakoulun kassatoiminnoista on annettu erillinen kassaohje. hallintoryhmä pitää luetteloa käytössä olevista kassoista. Suoraan kassasta voidaan suorittaa kiireellisiä maksuja vain silloin, kun tilisiirto ei ole mahdollinen tai tarkoituksenmukainen. Kassoissa pidettävien varojen enimmäismäärää koskevat määräykset antaa talouspäällikkö. Kassoihin kertyvät varat on viipymättä siirrettävä yliopiston tulotilille. Kaikki alakassat on tilitettävä siten, että tapahtumat on mahdollista kirjata tapahtumakuukauden kirjanpitoon. Kassat on tarkastettava vähintään puolivuosittain. Tarkastuksesta on tehtävä asianmukaiset merkinnät. Kassantarkastukset suorittaa talouspäällikkö. Vastaanotettaessa maksuja kassaan on maksusta laadittava maksupäivää osoittavalla merkinnällä varustettu ja ennakolta juoksevasti numeroitu tulotosite, jonka alkuperäiskappale annetaan kuittina maksajalle. Kassatositteessa on mainittava maksun suorittaja, maksun aihe ja suorituspäivä sekä suoritettu euromäärä ja arvonlisäverolain edellyttämät merkinnät. Kassavastaava vahvistaa kuitin. Tulotositteessa on oltava maksajan allekirjoitus, mikäli se on mahdollista. Erillistä tulotositetta ei kirjoiteta, jos käytössä on kassakone, joka tulostaa kuitin tai maksu tapahtuu muuta tositetta vastaan Käteisvarojen ja arvopapereiden säilytys Yliopistossa olevat käteisvarat, sekit, arvopaperit, numeroidut tulotositelomakkeet, kassatosite- ja maksulomakkeet, taksikortit ja vastaavat on säilytettävä kassakaapissa. Myös muut omaisuusarvoiset asiakirjat on säilytettävä turvallisesti Kassakaapin avaimet Kassakaapin avaimien tulee olla kassanhoidosta vastaavan henkilön hallussa. Vara-avaimen säilyttämisestä ja käytöstä määrää talouspäällikkö Maksu- ja asiakaskortit Hallintojohtaja päättää Teatterikorkeakoulun maksuaikakorttien hankinnasta ja henkilöistä, joilla on oikeus käyttää henkilölle osoitettua maksuaikakorttia. Korttien hakumenettelyistä vastaa hallintoryhmä, jossa myös säilytetään maksuaikakortit, joita ei ole osoitettu tietylle henkilölle. Virkaautojen polttoaineen hankintaan oikeuttavat luottokortit ovat virka-autosta vastaavan yksikön hallussa. Hallintoryhmä pitää luetteloa yliopiston maksukorteista ja niiden käyttäjistä sekä huolehtii, että maksuaikakortin haltijat sitoutuvat noudattamaan niiden erillisiä käyttöehtoja. Maksukorttia saa käyttää vain yliopiston menojen maksamiseen toisaalla tässä taloussäännössä annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiakaskorttien käytöstä mahdollisesti saatavat asiakashyödyt kuuluvat yliopistolle, eikä korttia käyttäville henkilöille. Menon hyväksyjä valvoo, ettei maksuaikakortteja käytetä yksityisluonteisten menojen maksamiseen.

11 Maksuvälineiden hyväksyminen Rahasuorituksena voidaan ottaa vastaan pankkikortti ja sekki. Pankkikortin ja sekin esittäjän henkilöllisyys on aina tarkistettava. Ilman katteen varmistamista voidaan pankkikorttimaksu ja varmentamaton sekki vastaanottaa vain siihen määrään, mistä pankit ovat yleisesti sitoutuneet vastaamaan. Sekit on toimitettava välittömästi pääkassaan. Maksuvälineenä hyväksytään myös seuraavat luottokortit: Visa, VisaElectron, Eurocard, MasterCard ja Maestro Verkkokaupan maksutavat Teatterikorkeakoulu voi myydä palveluitaan ja tuotteitaan verkkokauppana, jolloin tuotteen ja palvelun luovuttamisen ehtona on, että niitä koskeva suoritus on sitä ennen saapunut Teatterikorkeakoulun tulotilille. Teatterikorkeakoulun maksuaikakortteja voidaan käyttää maksuvälineenä verkkokaupassa, mikäli sillä tavoin savutetaan merkittävä kustannussäästö. Maksuaikakortteja käytettäessä maksuvälineenä on varmistuttava siitä, että kortin tiedot annetaan vain riittävän suojattua yhteyttä käyttäen. Teatterikorkeakoulun kaikkea verkkokauppaa koskevat tässä taloussäännössä hankintatoimesta annetut määräykset Maksunsaajan oikeellisuuden varmistaminen Teatterikorkeakoulun maksamien menojen pankkiyhteystiedot tulee saada kirjallisesti maksunsaajalta. Toimittajatietoja ylläpidetään taloushallinnon tietojärjestelmässä palvelukeskuksen toimesta. Maksunsaajarekisteri on suojattu käyttöoikeusmäärittelyin ja salasanoin. Palvelukeskus vastaa maksunsaajarekisterin tietojen tietoturvallisuudesta 5. MENOJEN KÄSITTELY 5.1. Yleiset hankintaperiaatteet Teatterikorkeakoulun hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja erikseen annettua Teatterikorkeakoulun hankintaohjetta ( , päivitetty ). Hankintaohjeen laatimisesta vastaa talouspäällikkö. Teatterikorkeakoulun hankinnoista päättää hallintojohtaja tai hänen määräämänsä. Päivittäisiä yksikön kulutustarvikkeita voivat hankkia myönnettyjen määrärahojen puitteissa menopäätösten tekijät. Hankinnoista tehtävä sopimus tai tilaus laaditaan kirjallisesti. Ehdoiltaan yksinkertaisessa hankinnassa voidaan käyttää tilausmenettelyä. Hankinnat suoritetaan yliopiston kannalta edullisimmalla tavalla, elleivät erityiset määräykset ja ohjeet edellytä poikkeamista tästä periaatteesta. Hankinnat perustuvat pääsääntöisesti kirjallisiin tilauksiin. Suullisistakin tilauksista on pidettävä asianmukaista luetteloa. Valtiovarainministeriön valtionhallinnon yhteishankinnoista antaman päätöksen mukaiset hankinnat on toteutettava käyttämällä Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelyjä. Hankinnat tulee muutoinkin mahdollisuuksien mukaan keskittää Hansel Oy:n sopimustoimittajille. Tilatusta ja vastaanotetusta tavarasta tai muusta suorituksesta on vaadittava lasku. Laskun on oltava alkuperäinen.

12 11 Teatterikorkeakoulun henkilökuntaan kuuluville voidaan erityisistä syistä myöntää hankintaennakkoa, ellei kiireellisten ja välttämättömien menojen maksaminen muuten ole käytännössä mahdollista. Ennakkopyyntö on tehtävä kirjallisesti. Ennakkopyyntöön on liitettävä selvitys maksettavista menoista ja ennakkopyyntöön tekee asiatarkastuksen menon hyväksyjä. Ennakon maksamisesta päättää talouspäällikkö. Ennakon maksamisen edellytyksenä on, että aikaisemmat ennakot on tilitetty ja määrärahaa on käytettävissä. Menopäätökset sekä menoihin sitovat sopimukset on tehtävä valtiolle kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisilla maksuehdoilla. Maksut on suoritettava valtiolle edullisimmalla tavalla ottaen huomioon kassa- ja muut alennukset sekä eräpäivä. Menojen maksamista koskevat määräykset kattavat sekä kotimaan että ulkomaan maksut Menoon sitoutuminen sekä menojen tarkastaminen ja hyväksyminen Menopäätösten tekijät Menopäätösten tekijöitä ovat rehtori, hallintojohtaja sekä Teatterikorkeakoulun johtosäännön mukaisten tulosyksiköiden johtajat sekä muut hallintojohtajan kirjallisesti määräämät. Ennen menoon sitoutumista, tilauksen tai muun sitoumuksen tekoa, on menopäätöksen tekijän varmistettava menon laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus, valtuudet ja määrärahan riittävyys. Jos asiassa tarvitaan erityinen hyväksyminen, lupa tai lausunto, on menopäätöksen tekijän varmistettava, että sellainen on saatu. Rehtorin ja hallintojohtajan väliset vastuut yliopistoa koskevien sopimusten tekemisessä on säädelty yliopiston johtosäännössä Menojen tarkastaminen Vastaanottotarkastus Tavaraa tai palvelusta vastaanotettaessa on suoritettava vastaanottotarkastus, jossa on todettava, että vastaanotettu tavara tai palvelus on tehdyn tilauksen tai muun sitoumuksen mukainen. Vastaanottotarkastuksen suorittaa tavaran tai palvelun vastaanottaja. Numerotarkastus Numerotarkastuksessa on todettava, että menotositteesta ilmenee, mistä meno on aiheutunut. Lisäksi on todettava, että menotositteen maksettavaan määrään johtavat laskutoimitukset ovat oikein, että merkityt alennukset on otettu huomioon ja että menotosite täyttää muodollisesti tositteelle asetettavat vaatimukset. Samoin on tarkastettava, että menotosite täyttää alv-lain vaatimukset ja että laskun toimittaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Numerotarkastuksesta on tehtävä päivätty nimikirjanimin varustettu merkintä tositteeseen. Numerotarkastuksen yhteydessä tarkistetaan, että meno tulee kirjattua talousarvio- ja liikekirjanpidon sekä sisäisen laskennan osalta oikeille laskentakohteille. Matkalaskujen osalta on tarkastettava, että matkakustannusten kuitit ovat matkalaskun liitteenä ja ne täsmäävät matkalaskuun. Koneellista tietovälinettä käytettäessä tulee palvelukeskuksen suorittaa numerotarkastus ennen menotositteen lähettämistä asiatarkastajalle. Numerotarkastuksesta ei tehdä reskontramerkinnän lisäksi muuta erillistä merkintää. Numerotarkastuksen tekijän tulee näkyä järjestelmässä selväkielisenä. Käytettäessä matkahallintajärjestelmää numerotarkastuksen tulee sisältää allekirjoittaja nimi selväkielisenä sekä toimenpiteen ajankohta. Numerotarkastus tehdään käyttämällä matkahallintajärjes-

13 12 telmän käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sähköistä matkahallintajärjestelmää käytettäessä numero- ja asiatarkastuksen tekee sama henkilö. Asiallinen tarkastus Asiallisessa tarkastuksessa on todettava, että numerotarkastus on suoritettu ja että menoa vastaava tavara tai palvelus on toimitettu ja vastaanotettu määrältään, lajiltaan ja laadultaan oikeana, (työ- tai virkamatka on asianmukaisesti suoritettu) sekä että laskelma, lasku tai muu tositteena oleva asiakirja on yliopistoa sitovan tilauksen, sopimuksen tai päätöksen mukainen. Asiallisesta tarkastuksesta on tehtävä päivätty nimikirjaimin varustettu merkintä tositteeseen. Koneellista tietovälinettä käytettäessä asiatarkastus tehdään koneellisesti ilman elektronista allekirjoitusta. Asiatarkastuksen tekijän nimen tulee näkyä järjestelmässä selväkielisenä. Kalusto- ja laitehankintojen osalta on lisäksi varmistettava että yli arvoinen hankinta kirjataan irtaimistorekisteriin ja että käyttöomaisuusesineistä on täytetty erillinen kalustolomake. Menotositteeseen on merkittävä, että palvelun myyjä on merkitty ennakkoperintärekisteriin Menojen hyväksyminen Ennen menon maksamista on tähän tehtävään määrätyn henkilön hyväksyttävä meno. Hyväksyjän on varmistuttava siitä, että määräraha on riittävä, ja että meno on laillisen menoperusteen tai laillisesti syntyneen päätöksen mukainen sekä siitä, että tositteessa ovat asianmukaiset tarkastus- ja vastaanottomerkinnät. Hyväksyminen on päivättävä ja allekirjoitettava, minkä lisäksi hyväksymismerkinnästä tulee käydä ilmi liike- ja talousarviokirjanpidon tilit, joille meno kirjataan. Menon asiallisen tarkastajan ja hyväksyjän on oltava eri henkilö. Menojen hyväksyjät määrää hallintojohtaja erillisellä päätöksellä. Hallintoryhmä pitää hyväksyjistä ja heidän sijaisistaan luetteloa nimikirjoitusnäytteineen. Luettelosta tulee myös ilmetä, mitä menoja kukin henkilö on oikeutettu hyväksymään. Koneellista tietovälinettä käytettäessä tositteen hyväksymismerkinnän tulee sisältää allekirjoittajan nimi selväkielisenä tai selväkieliseksi saatettavissa oleva henkilökohtainen tunnus sekä toimenpiteen ajankohdan yksilöivä aikaleima. Hyväksyminen allekirjoitetaan elektronisesti. Elektroninen allekirjoitus todentuu henkilökohtaisen salasanan avulla. Matkahallintajärjestelmää käytettäessä hyväksymismerkinnän tulee sisältää allekirjoittajan nimi selväkielisenä sekä toimenpiteen ajankohdan yksilöivä aikaleima. Hyväksyminen tehdään käyttämällä käyttäjätunnusta ja salasanaa Maksutoimeksiannot Maksutoimeksiantoja voidaan tehdä vain asianmukaisesti hyväksytyille menoille. Maksutoimeksiannon tekee aina kaksi yliopiston pankkitilin käyttöoikeuden omaavaa henkilöä yhdessä. Ennen lopullisen maksatusaineiston muodostamista tarkastetaan, että aineistossa olevat loppusummat ja toimittajien pankkiyhteystiedot vastaavat tositteissa oleviin tietoihin. Maksutoimeksiantoon osallistuvien henkilöiden on tarkastettava, että konekielisessä maksutoimeksiannossa maksuun pantava summa vastaa reskontrasta tai muusta vastaavasta järjestelmästä ajetun lopullisen maksuluettelon summaa ja maksutapahtumien kappalemäärää, ja että maksutoimeksiannon summa sekä maksu-

14 13 tapahtumien kappalemäärä ovat samat kuin pankista saadun palautteen vastaavat määrät. Jos näin ei ole, on eron syy selvitettävä viiveettä. Palvelukeskus vastaa Teatterikorkeakoulun maksutoimeksiannoista ja niiden oikeellisuudesta Matkamenot Teatterikorkeakoulun virkamatkoissa noudatetaan valtion matkustussääntöä sekä teatterikoulun erillistä virkamatkaohjetta. Muille kuin yliopiston oman henkilökuntaan kuuluville maksettavissa matkakorvauksissa noudatetaan soveltuvin osin valtion matkustussääntöä ja tässä säädettyä. Ulkopuolisten maksamien virkamatkojen osalta noudatetaan lisäksi VM:n ohjetta 10/ Matkasuunnitelmien hyväksyjät Vastuualueiden päälliköt hyväksyvät matkasuunnitelmat. Kaikista virkamatkoista on tehtävä matkasuunnitelma matkanhallintajärjestelmässä, perustellusta syystä matkasuunnitelma voidaan hyväksyä myös suullisesti. Myös ulkopuolisen maksamaa virkamatkaa varten on aina oltava hyväksytty matkasuunnitelma, jossa matka hyväksytään virkamatkaksi. Rehtorin matkasuunnitelman hyväksyy hallintojohtaja, hallintojohtajan ja vararehtorin matkasuunnitelman hyväksyy rehtori. Tulosyksiköiden johtajien matkasuunnitelmat antaa hallintojohtaja. Käytettäessä sähköistä matkahallintajärjestelmää matkasuunnitelmat ja matkalaskut tehdään koneellisesti. Matkasuunnitelma ja lasku allekirjoitetaan koneellisesti käyttämällä matkahallintajärjestelmän käyttäjätunnusta ja salasanaa Matkalaskut Matkalaskun hyväksyy matkasuunnitelman hyväksyjä. Matkalasku tulee laatia välittömästi virkamatkan päättymisen jälkeen. Yli kaksi kuukautta matkan päättymisen jälkeen laadittujen matkalaskujen perusteella ei suoriteta korvauksia muuten kuin hallintojohtajan päätöksellä erityisen painavista syistä. Matkalaskujen maksatukseen hyväksynnän yhteydessä tarkastetaan matkalaskut numerollisesti. Maksatukseen hyväksynnän tekee talouspäällikön määräämä henkilö. Numerotarkastuksen suorittajan on myös tarkastettava, että matkalasku on matkustussäännön mukainen Matkustuspalvelut Matkaliput ja majoituspalvelut tilataan siitä matkatoimistosta, jonka kanssa yliopistolla on sopimus käyttäen hyväksi valtion matkustuspalveluja koskevia puitesopimuksia Matkaennakot Mahdolliset matkaennakot haetaan, käsitellään ja hyväksytään matkahallintojärjestelmässä. Ennakkona annetaan enintään niin paljon kuin virkamatkasta siitä laaditun suunnitelman mukaan arvioidaan asianomaiselle aiheutuvan menoja. Matkaennakkohakemus on tehtävä hyvissä ajoin, kymmenen arkipäivää, ennen virkamatkaa ja ennakot maksetaan pankkitilille. Liikaa saatu matkaennakko on palautettava välittömästi, kun matkalasku on hyväksytty. Uutta matkaennakkoa ei makseta, jos edellisiä matkaennakoita on tilittämättä. Yliopiston henkilökuntaan kuulumattomille ulkomaalaisille vierailijoille voidaan maksaa päivärahat matkanhallintajärjestelmän ulkopuolella matkaennakkona kassasta kirjallisen tositteen perusteella.

15 Oman auton käyttö Yksikön päällikkö voi antaa pidempiaikaisen oman auton käyttöoikeuden, jolloin auton käytöstä on pidettävä ajopäiväkirjaa. Oman auton käyttölupapäätöksestä on toimitettava kopio talouspalveluihin. Oman auton käyttöluvan myöntämisperusteissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota oman auton käytön edullisuuteen verrattuna julkisten kulkuneuvojen käyttöön. Tilapäisluonteisesta oman auton käytöstä ei edellytetä ajopäiväkirjanpitoa, mutta oman auton käyttötarve tulee perustella matkamääräystä haettaessa. Matkalaskusta tulee tällöin ilmetä riittävällä tarkkuudella ne tiedot, joita kilometrikorvauksen suorittaminen edellyttää Taksin käyttö Taksin käyttö virkamatkan suorittamiseen on sallittua ainoastaan perustellusta syystä. Taksin ja Teatterikorkeakoulun taksikorttien käytöstä virkamatkoilla on annettu erillinen ohje Edustusmenot ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvat menot Valtion varoja voidaan käyttää edustustarkoituksiin vain tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai huomaavaisuuden osoittamiseksi. Edustusmenojen hyväksymisessä noudatetaan vastaavaa menettelyä kuin matkamääräysten antamisessa. Edustusmenoista ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvista menoista Teatterikorkeakoulussa on annettu erillinen ohje ( ). Yksiköiden esimiesten tulee huolehtia, että yksiköiden edustusmenot ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvat menot pysyvät kohtuullisina. Rehtorin edustusmenojen käytöstä annetaan vuosittain raportti yliopiston hallitukselle Kulukorvaukset Teatterikorkeakoulun henkilökuntaan kuluvalle voidaan perustellusta syystä erikseen sovittaessa maksaa korvaus oman omaisuuden, käyttöoikeuden tai palvelun käytöstä (esim. puhelin, tietokone, tietoliikenneliittymä) virkatehtävien hoitoon. Maksettavasta korvauksesta ja sen perusteista tekee päätöksen hallintojohtaja. Kulukorvaus hyväksytään kuten muutkin menot Palkkamenot Henkilöstöpäällikkö vastaa palkanlaskennasta. Palkat maksetaan suoraveloitusmenettelyä hyväksikäyttäen saajan määräämään rahalaitokseen. Konekielinen maksatusaineisto menee Teatterikorkeakoulun maksuja välittävälle rahalaitokselle suoraan palkkojen käsittelystä vastaavasta palvelukeskuksesta. Ennen palkka-aineiston maksutoimeksiantoa on aineisto asiatarkastettava ja hyväksyttävä. Teatterikorkeakoulun maksuja välittävälle rahalaitokselle annettavasta valtuudesta suoraveloitukseen päättää hallintojohtaja. Palkanlaskennan perusteet ja niissä tapahtuvat muutokset sekä muut palkkaukseen vaikuttavat tekijät on ilmoitettava laskentaa suorittaville henkilöille kirjallisesti. Palkkioista ja lyhytaikaisista tilapäisistä tehtävistä on kirjoitettava palkkiolasku, mistä tulee käydä ilmi laskuttaja, työn suoritusaika ja maksuperuste. Palkkiolaskut tarkastetaan ja hyväksytään tulosyksikössä samalla tavalla mitä menon hyväksymisestä on määrätty. Ilmoitukset palkoista ja palkkioista vero- tai muita viranomaisia varten hyväksyy henkilöstöpäällikkö tai hänen määräämänsä henkilö. Palkkauspäätöksen hyväksyjä vastaa siitä, että menon maksuperuste on laillinen, että tiliöinti, jolle meno kirjataan, on oikea ja että rahoitus on riittävä.

16 15 Yliopistossa maksettavista palkoista ja palkkioista pidettävään palkkakirjanpitoon sovelletaan, mitä ennakkoperintälaissa ja ennakkoperintäasetuksessa säädetään kirjanpitovelvollisen suorituksen maksajan palkkakirjanpidosta. Palkkakirjanpidon aineiston säilytysaikojen osalta noudatetaan Valtiokonttorin määräyksiä. Palkka-aineistoa tarkistettaessa on todettava, että palkkalistan, muuttuneiden tapahtumien luettelon ja muiden tietojen sisältö on sekä asiallisesti että numerollisesti oikea. Palkkalistan tarkistuksesta vastaa henkilöstöpäällikkö tai hänen määräämänsä henkilö. Kaikki palkkalistat hyväksyy hallintojohtaja Työterveyshuollon menot Henkilöstöpäällikkö määrää työterveyshuollon laskujen tarkastajat ja laskut hyväksyy hallintojohtaja. Työterveyshuollon laskujen liitteet säilytetään hallintoryhmässä siten, että tietosuoja- ja tietoturvallisuusvelvoitteita noudatetaan. 6. TULOJEN KÄSITTELY 6.1. Tulojen perimisen ja varojen vastaanottamisen yleiset menettelyt Rehtori päättää yliopiston toimintaan merkittävästi vaikuttavista tutkimus-, palvelu- ja muista sopimuksista, joiden arvo on yli Hallintojohtaja päättä yliopiston sopimuksista, joiden arvo on enintään , ellei Teatterikorkeakoulun johtosäännössä ole muuta säädetty. Tuloja koskevissa sopimuksissa on oltava vähintään sopimusosapuolet, sopimusehdot ja hinta asianmukaisin alv-tiedoin. Tuloja koskevat sopimukset rekisteröidään ja arkistoidaan hallintoryhmässä, joka myös päättää, miten ulkopuolelta tullut rahoitus otetaan yliopiston kirjanpitoon. Yliopiston tulot tarkastetaan palvelukeskuksessa ja ne hyväksyy talouspäällikkö. Esitystoiminnan lippujen hinnoittelun periaatteet päättää hallintojohtaja. Syntynyt saaminen on viipymättä tai tehdyn sopimuksen, sitoumuksen tai päätöksen mukaisesti laskutettava. Laskua ei kuitenkaan ole tarpeen käyttää, jos kyseessä on käteissuoritus kassaan tai jos peritään määräaikoina toistuvia tuloja, jotka on sovittu tai säädetty vaatimatta maksettaviksi, taikka jos maksu perustuu sitoumukseen tai päätökseen, josta ilmenevät maksuvelvollisuus ja maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot. Talouspalvelut antaa yleisohjeita laskutuksesta. Laskussa tai muussa velkomisasiakirjassa on mainittava ainakin maksaja, maksun aihe, maksettava summa, maksun vastaanottaja, eräpäivä, Teatterikorkeakoulun pankkiyhteys, arvonlisäverolain edellyttämät merkinnät sekä sopimuksen mukainen tai muuten määrätty laillinen viivästyskorko. Laskutuksesta huolehtii se tulosyksikkö, jonka toimintaan lasku liittyy ja hyväksytty laskutuspyyntölomake toimitetaan palvelukeskukseen. Saadun maksusuorituksen kirjaamiskelpoisuus on varmistettava ja se, että suoritus on laskun mukainen. Saadun maksusuorituksen tarkastuksen suorittaa palvelukeskus ja hyväksymisen suorittaa talouspäällikkö. Tarkastuksesta ja hyväksymisestä on tositteeseen tai suorituksia koskevaan yhteenvetoon tehtävä päivätty ja allekirjoitettu merkintä. Palvelukeskuksen vastaa saatavareskontrasta ja sen täsmäytyksestä

17 Maksullisen toiminnan tulot Tulosyksiköiden, jotka perivät erilaisista palveluista maksuja yliopistolle, tulee tuottaa asianmukaiset hinnoittelulaskelmat. Niiden tulee olla sellaisia hinnoittelu- ja kustannusvastaavuuslaskelmia, joiden perusteella kyseiset maksut voidaan määrätä sekä seurata maksullisen palvelutoiminnan tuloja ja kustannuksia. Hintojen ja hinnastojen vahvistamisesta päättää yksikön päällikkö saatuaan hinnoitteluperusteista hallintoryhmän lausunnon. Hinnastoista on toimitettava kopio hallintoryhmään. Maksullisen toiminnan sopimusmenettelystä on maksullisen toiminnan erillisyksiköiden osalta säädetty Teatterikorkeakoulun johtosäännössä. Maksullisen toiminnan tulojen käsittelyä koskevat edellä annetut yleiset tulojen käsittelyä koskevat ohjeet. Maksullista toimintaa koskevat kustannusvastaavuuslaskelmat laatii hallintoryhmä, maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudesta vastaa palvelut tuottava yksikkö Yhteistoiminnan rahoitus valtiontalouden ulkopuolelta Yhteisrahoitteisen toiminnan sopimuksenteosta ja hyväksymismenettelystä on säädetty Teatterikorkeakoulun johtosäännössä. Yhteistoimintaan sitoutuneen yksikön johtaja vastaa sopimusehtojen mukaisesta varojen käytön seurannasta sekä valvonta- ja raportointimenettelyistä Yhteistoiminnan rahoitus toiselta valtion virastolta tai laitokselta Teatterikorkeakoulun saadessa yhteistoiminnanrahoitusta toiselta valtion virastolta tai laitokselta käsitellään saatua rahoitusta Teatterikorkeakoulun kirjanpidossa luovuttavan viraston antamien ohjeiden ja määräysten sekä valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti EU-rahoitus Euroopan Unionin rahoittamien hankkeiden kirjanpidossa ja maksuliikkeessä noudatetaan valtion yleisten säädösten lisäksi EU:n mahdollisesti antamia erilisiä säädöksiä ja määräyksiä. Sopimusten solmimisoikeuksia koskevat säädökset on annettu Teatterikorkeakoulun johtosäännössä Sponsorointi Mahdollisen sponsorointirahoituksen vastaanotosta päättää rehtori. Sponsorointisopimus on tehtävä kirjallisesti yliopiston ja sponsoroivan tahon välillä. Sopimukseen on kirjattava sponsoriyhteistyön koko sisältö. Sponsorointi voi olla media- ja imagohyötyä, tavaraa tai palveluja. Sopimusten hyväksymisestä annetaan määräykset Teatterikorkeakoulun johtosäännössä Lahjoitettujen varojen vastaanottaminen Lahjoitusten on perustuttava lahjakirjaan tai vastaavaan asiakirjaan. Lahjoitusvarat on käytettävä lahjakirjassa osoitettuun tarkoitukseen. Lahjoituksen hyväksyy rehtori Erääntyneiden saatavien periminen

18 17 Saatavien perintä ja sen valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat ajallaan ja asianmukaisesti perityksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, on velallista, ellei asiasta ole toisin säädetty tai määrätty, ensin kirjeitse kehotettava maksamaan velkansa viivästyskorkoineen määräajassa. Jos saatavaa ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu määräajassa, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Perimistoimenpiteistä huolehtii palvelukeskus, Teatterikorkeakoulun päätöksellä saatava voidaan siirtää perintätoimiston perittäväksi Tileistä poistaminen Päätökset saatavien poistamisesta tekee talouspäällikkö. Saatavien poistamisessa noudatetaan valtion talousarvion yleisiä soveltamismääräyksiä. Maksullisen toiminnan saatavat poistetaan käyttäen sen yksikön, jonka saatavista on kysymys, maksullisen toiminnan määrärahaa. Hyvityslaskut laaditaan vastaavalla menettelyllä kuin myyntilaskutkin Yhteisömyynti Laskuttava yksikkö vastaa siitä, että asiakkaan arvonlisäveronumero on oikea. Palvelukeskus vastaa yhteisömyynnin yhteenvetoilmoituksen laatimisesta. 7. KIRJANPITO JA TULOKSELLISUUDEN LASKENTATOIMI 7.1. Teatterikorkeakoulun kirjanpitokokonaisuus Kirjanpito käsittää voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaisen liikekirjanpidon ja talousarviokirjanpidon sekä sisäisen kirjanpidon ja tarvittavat apukirjanpidon, joita ovat osto- ja myyntireskontrat, laskutus- ja tilausten käsittelyjärjestelmät ja käyttöomaisuuskirjanpito. Kirjanpidon yleisvalvonnasta huolehtii talouspäällikkö, jonka tulee huolehtia siitä, että kirjanpitoa hoidetaan säädösten, määräysten ja annettujen ohjeiden mukaisesti Osakirjanpitojen valvonta Palvelukeskus täsmäyttää osakirjanpidot (paperittoman kirjanpidon järjestelmä, matkanhallintajärjestelmä, käyttöomaisuus, reskontrat) kirjanpitoon kerran kuukaudessa. Samoin palvelukeskus täsmäyttää siirron palkanlaskennan tietojärjestelmästä kirjanpitojärjestelmään ja vastaa muista menettelyistä, joilla varmistetaan, että osakirjanpitojen ja pääkirjanpidon välisten tiedonsiirtojen kirjausketjut (audit trail) pystytään vaivatta toteamaan. Yksikkö, joka laskuttaa yliopiston sisäisesti menoja (esim. puhelin- ja postimenot), vastaa sisäisen laskutuksen täsmäämisestä alkuperäiseen menolaskuun Kirjanpidon tilit Tilijärjestelmän perustana ovat valtion talousarvioasetuksen mukaiset tilit sekä suunnittelu- ja seurantajärjestelmän edellyttävät tilipuitteet. Hallintoryhmä antaa tilien käyttöä koskevat yleiset ohjeet ja tekee niiden soveltamista koskevat päätökset. Palvelukeskus perustaa talousarviotilit, niiden lyhytkoodit, liikekirjanpidon tilit, projektit ja vastuualueet kirjanpitojärjestelmään. Tililuettelo säilytetään tilinpäätösaineiston liitteenä.

19 Kirjanpitokirjat Yliopistossa on pidettävä päiväkirjaa, liikekirjanpidon pääkirjaa, talousarviokirjanpidon pääkirjaa sekä päivittäin päätettävää kassakirjaa. Koneellista tietovälinettä käytettäessä päivä- ja pääkirjat voidaan säilyttää koneellisessa muodossa. Yliopiston kirjanpitokirjat tuotetaan ja arkistoidaan palvelukeskuksessa Sähköiset menettelyt Valtiokonttorille tehtävän Talousarvioasetuksen 41 c :n mukaisen lupahakemuksen Valtiokonttorille laatii hallintoryhmä ja sen allekirjoittaa hallintojohtaja. Sähköisesti käsiteltyjen tositteiden, kirjanpitotapahtumien ja kirjanpitomerkintöjen täydellisyys pääkirjanpidossa varmistetaan täsmäytysraportilla, jotka tekee palvelukeskus Tositteet Tositteiden ryhmittely tapahtumalajien mukaan ja tositteiden numerointi Tositteet ryhmitellään tapahtumalajin mukaan eri numerosarjoihin. Numerosarjoja ylläpitää palvelukeskus. Tositteiden liitteet on liitettävä kiinteästi tositteisiin. Koneellista tietovälinettä käytettäessä kirjanpitomerkinnät on tehtävä siten, että konekielisesti säilytettävään tositteeseen yhdistetään tositteen numero, päiväys ja muut kirjanpitomerkinnät sekä muut kirjanpitotapahtuman tarkastusta ja hyväksymistä koskevat merkinnät. Koneellista tietovälinettä käytettäessä tulee paperilta kuvatun tositteen olla tulostettavissa paperille ja tietokoneen näytölle selväkieliseen muotoon ja värejä lukuun ottamatta samanlaisena kuin tosite oli alkuperäisenä ja siten, että kaikki asetuksessa valtion talousarviosta edellytetyt tiedot ovat nähtävissä muuttumattomina. Tietovälineellä laaditun menotositteen tulee olla tulostettavissa selväkielisenä paperille ja tietokoneen näytölle siten, että kaikki asetuksessa valtion talousarviosta edellytetyt tiedot ovat nähtävissä muuttumattomina, vaikka tositteen muoto ei vastaa alkuperäistä tositetta Korjaustositteiden laadinta ja hyväksyminen Kirjanpitoon tehtävästä korjauksesta on laadittava tosite, joka on tarkastettava ja hyväksyttävä. Korjaustositteeseen merkitään viite korjattavaan tositteeseen. Alkuperäiseen tositteeseen merkitään korjaustositteen numero. Tallennusvirheen tai muun teknisen virheen (korjaus koske Lkp-tiliä, vastuualuetta tai projektia) korjaamista laaditun tositteen hyväksyy talouspäällikkö tai palvelukeskus palvelusopimuksen rajausten mukaisesti. Jos korjaustositteella muutetaan alkuperäisen tositteen talousarviokirjanpidon tilejä, tosite hyväksytään kuten alkuperäinen tosite Tositteiden säilyttäminen Tositteiden ja muiden tiliasiakirjojen säilyttämisestä on noudatettava voimassa olevia säädöksiä, määräyksiä ja teatterikorkeakoulun arkistonmuodostamissuunnitelmaa. EU-rahoitusta koskevan kirjanpidon arkistoinnissa noudatetaan Euroopan Neuvoston asetusta 1260/99.

20 Keskuskirjanpito Palvelukeskus toimittaa tiedot keskuskirjanpitoon valtiokonttoriin säädösten mukaisesti. Keskuskirjanpidosta saadut tilivirastokohtaiset raportit tarkastaa ja täsmäytyslaskelmat laatii palvelukeskus, joka myös hyväksyy tili-ilmoituksen ja täsmäytyslaskelman koneellisessa tietojärjestelmässä Valtuuskirjanpito Talousarvion käsittelyn yhteydessä myönnettyjen valtuuksien ja niiden käytöstä aiheutuvien menojen seurannasta sekä valtiokonttorille tehtävästä ilmoituksesta vastaa hallintoryhmä Korkokustannus Investointilaskelmissa, kustannusvastaavuuslaskelmissa, kannattavuuslaskelmissa ja muissa pääomien käytön arviointia koskevissa laskelmissa käytetään valtiokonttorin vuosittain ilmoittamaa korkoa, jollei muuta ole määrätty Tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimen järjestäminen Talousarvioasetuksen 55 :ssä tarkoitetun laskentatoimen järjestämisestä ja kehittämisestä vastaa hallintoryhmä, joka vastaa myös laskennassa tarvittavien kirjanpitoon perustuvien tietojen tuottamisesta sekä tarvittavien henkilöstötietojen tuottamisesta. Opetukseen ja opintoihin liittyvien tietojen tuottamisesta vastaa hallinto- ja tukipalveluyksikkö. Yliopiston sisäinen laskenta tuottaa lisäksi tietoa johtamista varten voimavaroista, kustannuksista ja toiminnan tuloksellisuudesta. hallintoryhmä määrittää sisäisessä laskennassa käytettävät tilit ja tililuokat Varastokirjanpito Teatterikorkeakoulun vaihto-omaisuuden arvo ja määrä on niin vähäinen, ettei yliopistossa pidetä talousarvioasetuksen 58 mukaista varastokirjanpitoa. Hallinto- ja tukipalveluyksikkö tekee julkaisuvaraston inventoinnin vuosittain tilinpäätöstä varten Käyttöomaisuuskirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpitoon viedään yli arvoinen käyttöomaisuudeksi määritelty omaisuus. Käyttöomaisuuskirjanpito hoidetaan taloushallinnon tietojärjestelmän avulla. Samaan rekisteriin rekisteröidään käyttöomaisuudeksi luokiteltu kansallisomaisuus, rekisteriä käytetään myös luettelona muusta kuin käyttöomaisuuteen kuuluvasta hankinta-arvoltaan yli irtaimistosta. Hankintamenettelyistä on tarkemmat ohjeet Teatterikorkeakoulun hankintaohjeessa. Hallintoryhmä antaa tarvittaessa erillisiä ohjeista käyttöomaisuuteen liittyvistä käytännön asioista, mm. kalustolomakkeen yhteydessä. Rekisterin käyttöomaisuuskirjanpitoa koskevan osuuden ylläpitovastuu on palvelukeskuksessa. Rekisterin kirjauksista ja täsmäyttämisestä pääkirjanpitoon sekä poistokirjauksista vastaa palvelukeskus Poistosuunnitelma Hallintoryhmä laatii poistosuunnitelman, jonka hallintojohtaja hyväksyy, hallintoryhmä vastaa myös suunnitelman ylläpidosta. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat hankinta-arvoon ja poistoaikaan.

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen 19.10.2010 hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ 1.1.2006 alkaen Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 14.12.2005 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Taloussäännön soveltamisala... 3 1.2 Yliopiston päättämät muut ohjesäännöt,

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö

Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 1/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.12.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 61/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 21.12.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö Taideyliopisto Taloussääntö Käsittely: 1. Taloustoimikunta 9.8.2012 Lähtökohdat ja valmistelu 2. Taideyliopistoprojektin talouspalvelut ja hallinto ryhmä 21.8.2012 Taloussääntö, Luonnos 1.0 3. Taideyliopistoprojektin

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10)

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

o yliopistossa noudatetaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa, o lainanotto on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua.

o yliopistossa noudatetaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa, o lainanotto on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. VAASAN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Hallitus 30.8.2011 Yliopistolain (558/2009) 14 $:n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 g:n perusteella yliopiston hallitus on 4. päivänä huhtikuuta2dll hyväksynyt tämän talouss?iännön.

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1 Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä Keminmaan seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä syyskuuta 2004 I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Seurakunnan talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot