TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö"

Transkriptio

1 TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö Huutoa TeaKissa, kuva: Hannu Keski-Hakuni

2 1 1. YLEISTÄ Taloussäännön soveltamisala Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Yleiset määräykset sisäisestä valvonnasta Sisäisen valvonnan keskeiset välineet Sisäisen valvonnan kohdentaminen Sisäisen valvonnan suhde Teatterikorkeakoulun yleisiin tavoitteisiin Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimenpiteisiin ryhtyminen Talousarvioasetuksen 65 :n edellyttämät sisäistä valvontaa koskevat selostukset Sisäinen tarkastus TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO Tilivirastotehtävien organisointi Maksupisteiden ja tilitekijöiden perustamisesta päättäminen TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA Toiminta- ja taloussuunnittelun järjestäminen Talousarvioehdotusten ja tulostavoite-ehdotusten laatiminen ja hyväksyminen Lisätalousarvioehdotusten laatiminen ja hyväksyminen Tulostavoitteet Talousarvion tilijaottelu Arviomäärärahan ylittämisluvat Sisäiset budjetit ja tulostavoitteet Menorästien tileissä pitäminen Kassavirtasuunnittelu MAKSULIIKE Tulo- ja menotilit maksuliikepankissa Muut pankkitilit Suoraveloitukset Kassatoiminnot Kassojen perustaminen ja niiden käyttötarkoitus Käteisvarojen ja arvopapereiden säilytys Kassakaapin avaimet Maksu- ja asiakaskortit Maksuvälineiden hyväksyminen Verkkokaupan maksutavat Maksunsaajan oikeellisuuden varmistaminen MENOJEN KÄSITTELY Yleiset hankintaperiaatteet Menoon sitoutuminen sekä menojen tarkastaminen ja hyväksyminen Menopäätösten tekijät Menojen tarkastaminen Menojen hyväksyminen... 12

3 Maksutoimeksiannot Matkamenot Matkasuunnitelmien hyväksyjät Matkalaskut Matkustuspalvelut Matkaennakot Oman auton käyttö Taksin käyttö Edustusmenot ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvat menot Kulukorvaukset Palkkamenot Työterveyshuollon menot TULOJEN KÄSITTELY Tulojen perimisen ja varojen vastaanottamisen yleiset menettelyt Maksullisen toiminnan tulot Yhteistoiminnan rahoitus valtiontalouden ulkopuolelta Yhteistoiminnan rahoitus toiselta valtion virastolta tai laitokselta EU-rahoitus Sponsorointi Lahjoitettujen varojen vastaanottaminen Erääntyneiden saatavien periminen Tileistä poistaminen Yhteisömyynti KIRJANPITO JA TULOKSELLISUUDEN LASKENTATOIMI Teatterikorkeakoulun kirjanpitokokonaisuus Osakirjanpitojen valvonta Kirjanpidon tilit Kirjanpitokirjat Sähköiset menettelyt Tositteet Tositteiden ryhmittely tapahtumalajien mukaan ja tositteiden numerointi Korjaustositteiden laadinta ja hyväksyminen Tositteiden säilyttäminen Keskuskirjanpito Valtuuskirjanpito Korkokustannus Tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimen järjestäminen Varastokirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpito Poistosuunnitelma TILINPÄÄTÖS...20

4 Tilinpäätökseen liittyvät yleiset määräykset Tilinpäätöksen hyväksyminen ja toimittaminen Tilinpäätöslaskelmien, tilinpäätöksen liitteiden ja tase-erittelyjen laatiminen Toimintakertomuksen laatiminen Opetusministeriön tilinpäätöskannanotto Valtion tilinpäätöstä varten toimitettavat selvitykset OMAISUUDEN HALLINTA Yleiset määräykset Arvopaperirekisteri Rahoitusomaisuuden säilyttäminen Käyttöomaisuuden inventointi Omaisuuden luovutus Muut omaisuuden hallintaan ja käyttöön liittyvät määräykset Virka-autot Matkapuhelimet Muut henkilöstön käyttöön luovutetut koneet ja laitteet Vuokraus ja leasing Lahjoitetun omaisuuden vastaanottaminen TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT Tietoturvallisuuden varmistaminen Taloushallinnon ja palkanlaskennan tietojärjestelmien hankkiminen Kirjanpito- ja maksuliikejärjestelmät Palkanlaskentajärjestelmä TOIMENPITEET HAVAITTAESSA TALOUDENHOIDOSSA VIRHEITÄ JA VÄÄRINKÄYTÖKSIÄ Havainnon tekijän vastuu ja ilmoittamisvelvollisuus Velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin Väärinkäytöksistä ilmoittaminen valtiontalouden tarkastusvirastolle Rikoksista ilmoittaminen EU-varojen hallinnoinnissa havaituista virheistä ja väärinkäytöksistä ilmoitta- minen Jatkotoimenpiteet MUUT MÄÄRÄYKSET Voimaantulo Taloussäännön toimittaminen tiedoksi... 24

5 4 1. YLEISTÄ 1.1. Taloussäännön soveltamisala Teatterikorkeakoulun toiminnan ja talouden suunnittelussa, maksuliikkeessä, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä, materiaalitoiminnoissa, tuloksellisuuden laskentatoimessa sekä sisäisessä valvonnassa noudatetaan tätä taloussääntöä. Lisäksi noudatetaan yliopistolakia (645/97) ja yliopistoasetusta (115/98), talousarviolakia (423 / 1988, muutettu 1372/1991, 165/1992, 307/1992, 978/1995, 380/1996, 430/1998, 960/1998, 217/2000, 384/2000, 678/2000, 898/2000, 689/2001, 1109/2001, 974/2002, 1056/2002), asetusta valtion talousarviosta (1243/92, muutettu 927/94, 1587/95, 1042/96, 600/97, 823/97, 1111/98, 263/00, 1054/00, 1252/01, 718/02, 1175/02, 321/03, 936/03, 254/04), lakia julkisista hankinnoista (348/2007), asetusta julkisista hankinnoista (614/2007), valtioneuvoston asetusta valtionhallinnon yhteishankinnoista (765/2006), valtiovarainministeriön päätöstä valtionhallinnon yhteishankinnoista (766/2006), valtioneuvoston päätöstä valtion talousarvion yleisistä soveltamismääräyksistä (TM 9509), valtion maksuperustelakia (150/92, muutettu 348/94, 749/96, 961/98, 721/00), valtion maksuperusteasetusta (211/92, muutettu 818/95, 1317/01) Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Johtosääntö Teatterikorkeakoulun hallinnon järjestämisestä ( ), tammikuussa 2009 vahvistettava Teatterikorkeakoulun hallinto- ja tukipalveluyksikön työjärjestys (jatkossa työjärjestys), Teatterikorkeakoulun sisäisen tarkastuksen ohjesääntö ( ), ohje talousarviovaroin toteutetusta edustamisesta Teatterikorkeakoulussa ( ), Teatterikorkeakoulun hankintaohjeet ( , päivitetty ), Teatterikorkeakoulun kassaohjeet ( , päivitetty ), ohje taksikortin käytöstä Teatterikorkeakoulussa ( ), ohje virka-autojen käytöstä Teatterikorkeakoulussa ( ) Yleiset määräykset sisäisestä valvonnasta Sisäinen valvonta on Teatterikorkeakoulun itsensä toteuttama valvonnan kokonaisuus, jonka tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että yliopiston resurssit ovat tarkoituksenmukaisessa käytössä yliopiston tavoitteiden saavuttamiseksi. Varsinainen valvonta tapahtuu Teatterikorkeakoulun omissa toimintaprosesseissa. Rehtorilla ja hallintojohtajalla on vastuu sisäisen valvonnan rakenteen asianmukaisuudesta ja tehokkuudesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehyksenä toimii Coso-Erm malliin perustuva valvontakehikko, joka jakaantuu kahdeksaan osa-alueeseen: o Sisäinen toimintaympäristö o Tavoitteiden asettaminen o Riskien tunnistaminen o Riskien arviointi o Riskeihin vastaaminen o Valvontatoimenpiteet o Informaatio ja tiedonkulku o Seuranta

6 5 Onnistunut sisäinen valvonta edistää organisaation joustavuutta ja mahdollistaa tuloksekkaan toiminnan päätösvallan delegoinnin kautta, kun delegoija huolehtii sisäisen valvonnan mekanismien olemassaolosta ja valvoo niiden toimimista. Päätösvallan delegoinnit ilmenevät Teatterikorkeakoulun johtosäännöstä ja työjärjestyksestä. Teatterikorkeakoulun johto ja muut, jotka ovat vastuussa toiminnan tavoitteiden saavuttamisesta, ovat vastuussa myös näihin toimintoihin liittyvistä valvontaprosesseista. Yksikön johtajan valvontavelvollisuus koskee kaikkea kyseisessä yksikössä työskentelevän henkilöstön käytössä olevaa rahoitusta. Yksikön johtajat vastaavat siitä, että taloussäännössä määrättyjä sisäisen valvonnan menettelyjä noudatetaan. Yksikön johtajan tulee säännöllisesti arvioida sisäisen valvonnan menettelyjen riittävyyttä omassa yksikössään ja ilmoittaa hallintoyksikköön havaitsemistaan heikkouksista menettelyjen kehittämiseksi. Valvonta määritellään dynaamiseksi, integroiduksi toimintoketjuksi, jota hallitus, johto ja muu henkilöstö toteuttavat. Valvontaprosessin on tarkoitus tuottaa kohtuullinen varmuus seuraavien tavoitteiden toteuttamisesta: 1) toimintojen tuloksellisuus, tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus 2) resurssien menetysten estäminen ja ehkäisy 3) taloudellisen informaation ja johdon informaation luotettavuus sekä 4) lakien, sääntöjen ja sisäisten toimintaperiaatteiden noudattaminen Sisäisen valvonnan keskeiset välineet Sisäisen valvonnan keskeisiä välineitä ovat: 1) Dokumentointi: sisäisen valvonnan rakenne ja kaikki merkittävät tapahtumat on dokumentoitava selvästi ja dokumentoinnin on oltava helposti saatavilla. Dokumentaation perusteella tulee olla mahdollista jokaisen tapahtuman jäljittäminen alusta alkaen, prosessin aikana, ja sen tultua loppuun suoritetuksi. 2) Tapahtumien viivyttelemätön ja oikea kirjaaminen: tapahtumat on merkittävä muistiin viivyttelemättä ja luokiteltava oikein. 3) Valtuuttaminen tapahtumiin ja näiden toteuttaminen: Vain henkilöt, joilla on siihen toimivalta, saavat myöntää valtuudet tapahtumiin. Nämä on toteutettava myönnetyn toimivallan puitteissa. Valtuutukset tulee dokumentoida ja niiden tulee sisältää valtuuttamisen erityiset edellytykset ja ehdot. 4) Tehtävien eriyttäminen: Avainvelvollisuudet ja tehtävät valtuuksien myöntämisessä sekä tapahtumien käsittelyssä, muistiin merkitsemisessä ja tarkastamisessa tulee jakaa eri henkilöiden kesken. Tarkoituksena on tällöin vähentää virheistä, tuhlauksesta tai luvattomista teoista johtuvaa riskiä ja riskiä olla havaitsematta tällaisia ongelmia. 5) Työnjohto: On huolehdittava pätevästä työnjohdosta sen varmistamiseksi, että sisäisen valvonnan tavoitteet saavutetaan Sisäisen valvonnan kohdentaminen Sisäisen valvonnan kohdentamisessa käytetään apuna sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen tuottamaa riskianalyysia. Valvonnassa painotetaan niitä toimintoja, joissa taloudelliset riskit ovat suurimpia.

7 Sisäisen valvonnan suhde Teatterikorkeakoulun yleisiin tavoitteisiin Teatterikorkeakoulun johto pyrkii vaikuttamaan ilmapiiriin siten, että sisäinen valvonta koetaan luontevaksi osaksi toimintaa Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimenpiteisiin ryhtyminen Teatterikorkeakoulun kunkin tulosyksikön johtajan tulee yksikkönsä toiminnan järjestelyssä ja valvonnassa ottaa huomioon sisäisen valvonnan näkökohdat ja huolehtia myös vastuualueensa valvonnan kannalta tarpeellisten tarkastusten suorittamisesta. Tulosyksikön johtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan tuottaman tiedon pohjalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Hallintojohtajan tehtävänä on valvoa, että tässä taloussäännössä mainitut tarkastukset suoritetaan ajallaan. Taloudenhoidossa havaittujen virheiden ja väärinkäytösten johdosta tehtävät toimenpiteet on tarkemmin kuvattu kohdassa Talousarvioasetuksen 65 :n edellyttämät sisäistä valvontaa koskevat selostukset Toimintakertomukseen tulevan arvioinnin sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä sen perusteella laaditun lausuman sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista (sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma) laatimisvastuu on yliopiston johdolla Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastuksen tehtävänä on tuottaa johdon tarpeisiin tietoa siitä, että organisaatiosta saatu tieto on oikeaa ja riittävää. Lisäksi sen tehtävänä on varmistaa, että toiminta ja taloudenhoito on ollut tarkoituksenmukaista, tuloksellista ja laillista. Sisäinen tarkastus valvoo, että omaisuuden turvaaminen on järjestetty asianmukaisesti. Sisäinen tarkastus suorittaa johdon apuna hallinnollisten prosessien tarkastusta ja arviointia sekä valvoo, että voimassa olevia määräyksiä noudatetaan. Sisäisestä tarkastuksesta annetaan tarkemmat määräykset Teatterikorkeakoulun sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä. 2. TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO 2.1. Tilivirastotehtävien organisointi Hallinto- ja tukipalveluyksikköön sijoitettu hallintoryhmä (jatkossa hallintoryhmä) hoitaa Teatterikorkeakoululle tilivirastona kuuluvat tehtävät, ellei tässä taloussäännössä, johtosäännössä tai työjärjestyksessä joidenkin tehtävien osalta ole toisin määrätty. Maksuliikkeen ja kirjanpidon käytännön tehtävät tuottaa Teatterikorkeakoulun toimeksiannosta ja hallintoyksikön valvonnassa pääkaupunkiseudun yliopistojen yhteinen PAVE-palvelukeskus (myöhemmin palvelukeskus). Yksityiskohtaisesta tehtävä- ja vastuunjaosta sovitaan palvelusopimuksen liitteessä. Hallintoryhmä huolehtii tilivirastotehtävien kehittämisestä. Hallintoryhmä ohjaa, koordinoi ja kouluttaa tulosyksiköitä niille kuuluvien tehtävien hoidossa.

8 Maksupisteiden ja tilitekijöiden perustamisesta päättäminen Yliopistolla on yksi maksupiste. Mahdollisten lisämaksupisteiden perustaminen tapahtuu saavutettavien hyötyjen sekä kustannus- ja riskimuutosten arvioinnin pohjalta. Uusien maksupisteiden perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallintojohtaja. Yliopiston tilintekijöistä päättää talouspäällikkö. Tilintekijälle voidaan antaa vain valtiolle kuluvien maksujen perimiseen liittyviä tehtäviä. 3. TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA 3.1. Toiminta- ja taloussuunnittelun järjestäminen Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun tarkoituksena on yliopiston toiminta-tavoitteiden ja voimavarojen yhteensovittaminen sekä seuraavien 1-4 vuoden tavoitteiden määrittely ja kehityksen ennakoiminen. Toiminnan suunnittelu perustuu yliopiston hallituksen hyväksymään strategiaan. Keskeisin suunnitteluasiakirja on yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma (strategian toteuttamissuunnitelma) ja keskeisin seuranta-asiakirja on yliopiston tilinpäätösasiakirja siihen sisältyvine toimintakertomuksineen. Yliopiston vuotuinen suunnittelu perustuu kullekin vuodelle laadittuun tulossopimukseen yliopiston ja opetusministeriön välillä. Yliopiston yksiköt laativat oman vuosittaisen budjettinsa rehtorin tekemän määrärahojen jakopäätöksen pohjautuen. Toiminta- ja taloussuunnitelma tukee toiminnan ja talouden tuloksellisuutta sekä antaa perusteita talousarvion ja tulostavoitteiden laatimiselle sekä yliopiston johtamiselle. Suunnittelussa otetaan huomioon aiempien vuosien toteutunut toiminta ja taloudellinen toteuma. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan tehdyt vaikutusten ja tuloksellisuuden kehityksen arvioinnit. Toiminta- ja taloussuunnitelman (strategian toteuttamissuunnitelman) laatii Hallinto- ja tukipalveluyksikkö tulosyksiköiden ehdotusten perusteella ja sen hyväksyy yliopiston hallitus, hallintoryhmä vastaa asiakirjan toimittamisesta opetusministeriöön sen ilmoittamassa aikataulussa sekä tietojen sijoittamisesta valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun (Netra) Talousarvioehdotusten ja tulostavoite-ehdotusten laatiminen ja hyväksyminen Yliopistojen talousarvioehdotus laaditaan opetusministeriön toimesta. Opetusministeriön talousarvioehdotuksen laatimista varten edellyttämän esityksen talousarviovuoden voimavaroiksi laatii hallinto- ja tukipalveluyksikkö tulosyksiköiden ehdotusten perusteella ja sen hyväksyy yliopiston hallitus. Teatterikorkeakoulun tulostavoite-ehdotukset laaditaan osana opetusministeriön ohjausjärjestelmää. Opetusministeriölle toimitettavat asiakirjat hyväksyy yliopiston hallitus Lisätalousarvioehdotusten laatiminen ja hyväksyminen Mahdollisiin lisätalousarvioihin liittyvät esitykset laatii hallinto- ja tukipalveluyksikkö ja ne hyväksyy yliopiston hallitus Tulostavoitteet Yliopiston tulostavoitteista sopii rehtori opetusministeriön kanssa. Tulosopimuksen opetusministeriön kanssa allekirjoittavat rehtori ja hallintojohtaja.

9 Talousarvion tilijaottelu Yliopiston talousarvion tilijaottelun ja sen muutokset laatii palvelukeskus ja sen hyväksyy talouspäällikkö Arviomäärärahan ylittämisluvat Yliopiston käyttöön osoitettujen arviomäärärahojen mahdollisen ylittämiseen liittyvän ehdotuksen valmistelee hallinto- ja tukipalveluyksikkö ja sen hyväksyy hallitus Sisäiset budjetit ja tulostavoitteet Teatterikorkeakoulun sisäisen määrärahojen käyttösuunnitelman valmistelee hallintoyksikkö ja sen hyväksyy rehtori. Yliopiston tulosyksiköt laativat käyttösuunnitelmansa rehtorin päätettyä määrärahojen jaosta tulosyksiköille. Yksiköiden tulostavoitteet sovitaan ja niiden toteutumista seurataan yliopiston sisäisissä tulosneuvotteluissa yliopiston johdon ja yksiköiden välillä. Yksiköillä on vastuu käyttöönsä osoitettujen määrärahojen seuranasta Menorästien tileissä pitäminen Hallinto- ja tukipalveluyksikkö vastaa opetusministeriölle tehtävästä hakemuksesta mahdollisen kiinteään tai arviomäärärahaan liittyvän menorästin pitämiseksi edelleen tileissä. Hakemus tehdään opetusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti Kassavirtasuunnittelu Palvelukeskus vastaa yliopiston menotiliin liittyvän teknisen limiitin valvonnasta. 4. MAKSULIIKE 4.1. Tulo- ja menotilit maksuliikepankissa Yliopiston tulo- ja menotilien avaamis- ja lopettamispyynnöt valtiokonttorille allekirjoittaa talouspäällikkö. Pankkitilien käyttäjistä päättää hallintojohtaja. Maksupalveluja koskevat sopimukset allekirjoittaa hallintojohtaja. Kate- ja tyhjennyssiirtojen valvojan määrää palvelukeskus, joka myös pitää luetteloa tilien käyttäjistä ja koneellisten maksujen lähettäjistä Muut pankkitilit Yliopiston mahdollisten valuuttatilien avaamis- ja lopettamispyynnöt valtiokonttorille sekä asiaan liittyvän lupahakemuksen opetusministeriölle allekirjoittaa talouspäällikkö. Tilin käyttäjät määrää hallintojohtaja siten, että tilinkäyttöoikeutta käytettäessä allekirjoittajina on kaksi henkilöä yhdessä. Valuuttatilin avaamisessa ja lopettamisessa noudatetaan valtiokonttorin määräystä, valtiovarainministeriön päätöstä ja opetusministeriön ohjeita Suoraveloitukset Hallintojohtaja voi tehdä valtion maksuliikettä hoitavan pankin kanssa sopimuksen, jolla pankki valtuutetaan veloittamaan suoraan yliopiston menotililtä palkkojen katteet ja pankin palveluista ja

10 9 lomakkeista perittävät maksut. Suoraveloituksen käyttö muissa tapauksissa on kielletty. Palvelukeskus valvoo, että suoraveloitetut maksut täsmäävät pankkitilin veloitusten kanssa Kassatoiminnot Kassojen perustaminen ja niiden käyttötarkoitus Teatterikorkeakoulun pääkassa on hallintoryhmässä. Mahdollisista muista kassoista päättää ja niitä koskevat ohjeet kuten muutkin täydentävät kassaohjeet antaa talouspäällikkö, joka päättää myös kassojen aukioloajoista. Teatterikorkeakoulun kassatoiminnoista on annettu erillinen kassaohje. hallintoryhmä pitää luetteloa käytössä olevista kassoista. Suoraan kassasta voidaan suorittaa kiireellisiä maksuja vain silloin, kun tilisiirto ei ole mahdollinen tai tarkoituksenmukainen. Kassoissa pidettävien varojen enimmäismäärää koskevat määräykset antaa talouspäällikkö. Kassoihin kertyvät varat on viipymättä siirrettävä yliopiston tulotilille. Kaikki alakassat on tilitettävä siten, että tapahtumat on mahdollista kirjata tapahtumakuukauden kirjanpitoon. Kassat on tarkastettava vähintään puolivuosittain. Tarkastuksesta on tehtävä asianmukaiset merkinnät. Kassantarkastukset suorittaa talouspäällikkö. Vastaanotettaessa maksuja kassaan on maksusta laadittava maksupäivää osoittavalla merkinnällä varustettu ja ennakolta juoksevasti numeroitu tulotosite, jonka alkuperäiskappale annetaan kuittina maksajalle. Kassatositteessa on mainittava maksun suorittaja, maksun aihe ja suorituspäivä sekä suoritettu euromäärä ja arvonlisäverolain edellyttämät merkinnät. Kassavastaava vahvistaa kuitin. Tulotositteessa on oltava maksajan allekirjoitus, mikäli se on mahdollista. Erillistä tulotositetta ei kirjoiteta, jos käytössä on kassakone, joka tulostaa kuitin tai maksu tapahtuu muuta tositetta vastaan Käteisvarojen ja arvopapereiden säilytys Yliopistossa olevat käteisvarat, sekit, arvopaperit, numeroidut tulotositelomakkeet, kassatosite- ja maksulomakkeet, taksikortit ja vastaavat on säilytettävä kassakaapissa. Myös muut omaisuusarvoiset asiakirjat on säilytettävä turvallisesti Kassakaapin avaimet Kassakaapin avaimien tulee olla kassanhoidosta vastaavan henkilön hallussa. Vara-avaimen säilyttämisestä ja käytöstä määrää talouspäällikkö Maksu- ja asiakaskortit Hallintojohtaja päättää Teatterikorkeakoulun maksuaikakorttien hankinnasta ja henkilöistä, joilla on oikeus käyttää henkilölle osoitettua maksuaikakorttia. Korttien hakumenettelyistä vastaa hallintoryhmä, jossa myös säilytetään maksuaikakortit, joita ei ole osoitettu tietylle henkilölle. Virkaautojen polttoaineen hankintaan oikeuttavat luottokortit ovat virka-autosta vastaavan yksikön hallussa. Hallintoryhmä pitää luetteloa yliopiston maksukorteista ja niiden käyttäjistä sekä huolehtii, että maksuaikakortin haltijat sitoutuvat noudattamaan niiden erillisiä käyttöehtoja. Maksukorttia saa käyttää vain yliopiston menojen maksamiseen toisaalla tässä taloussäännössä annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiakaskorttien käytöstä mahdollisesti saatavat asiakashyödyt kuuluvat yliopistolle, eikä korttia käyttäville henkilöille. Menon hyväksyjä valvoo, ettei maksuaikakortteja käytetä yksityisluonteisten menojen maksamiseen.

11 Maksuvälineiden hyväksyminen Rahasuorituksena voidaan ottaa vastaan pankkikortti ja sekki. Pankkikortin ja sekin esittäjän henkilöllisyys on aina tarkistettava. Ilman katteen varmistamista voidaan pankkikorttimaksu ja varmentamaton sekki vastaanottaa vain siihen määrään, mistä pankit ovat yleisesti sitoutuneet vastaamaan. Sekit on toimitettava välittömästi pääkassaan. Maksuvälineenä hyväksytään myös seuraavat luottokortit: Visa, VisaElectron, Eurocard, MasterCard ja Maestro Verkkokaupan maksutavat Teatterikorkeakoulu voi myydä palveluitaan ja tuotteitaan verkkokauppana, jolloin tuotteen ja palvelun luovuttamisen ehtona on, että niitä koskeva suoritus on sitä ennen saapunut Teatterikorkeakoulun tulotilille. Teatterikorkeakoulun maksuaikakortteja voidaan käyttää maksuvälineenä verkkokaupassa, mikäli sillä tavoin savutetaan merkittävä kustannussäästö. Maksuaikakortteja käytettäessä maksuvälineenä on varmistuttava siitä, että kortin tiedot annetaan vain riittävän suojattua yhteyttä käyttäen. Teatterikorkeakoulun kaikkea verkkokauppaa koskevat tässä taloussäännössä hankintatoimesta annetut määräykset Maksunsaajan oikeellisuuden varmistaminen Teatterikorkeakoulun maksamien menojen pankkiyhteystiedot tulee saada kirjallisesti maksunsaajalta. Toimittajatietoja ylläpidetään taloushallinnon tietojärjestelmässä palvelukeskuksen toimesta. Maksunsaajarekisteri on suojattu käyttöoikeusmäärittelyin ja salasanoin. Palvelukeskus vastaa maksunsaajarekisterin tietojen tietoturvallisuudesta 5. MENOJEN KÄSITTELY 5.1. Yleiset hankintaperiaatteet Teatterikorkeakoulun hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja erikseen annettua Teatterikorkeakoulun hankintaohjetta ( , päivitetty ). Hankintaohjeen laatimisesta vastaa talouspäällikkö. Teatterikorkeakoulun hankinnoista päättää hallintojohtaja tai hänen määräämänsä. Päivittäisiä yksikön kulutustarvikkeita voivat hankkia myönnettyjen määrärahojen puitteissa menopäätösten tekijät. Hankinnoista tehtävä sopimus tai tilaus laaditaan kirjallisesti. Ehdoiltaan yksinkertaisessa hankinnassa voidaan käyttää tilausmenettelyä. Hankinnat suoritetaan yliopiston kannalta edullisimmalla tavalla, elleivät erityiset määräykset ja ohjeet edellytä poikkeamista tästä periaatteesta. Hankinnat perustuvat pääsääntöisesti kirjallisiin tilauksiin. Suullisistakin tilauksista on pidettävä asianmukaista luetteloa. Valtiovarainministeriön valtionhallinnon yhteishankinnoista antaman päätöksen mukaiset hankinnat on toteutettava käyttämällä Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelyjä. Hankinnat tulee muutoinkin mahdollisuuksien mukaan keskittää Hansel Oy:n sopimustoimittajille. Tilatusta ja vastaanotetusta tavarasta tai muusta suorituksesta on vaadittava lasku. Laskun on oltava alkuperäinen.

12 11 Teatterikorkeakoulun henkilökuntaan kuuluville voidaan erityisistä syistä myöntää hankintaennakkoa, ellei kiireellisten ja välttämättömien menojen maksaminen muuten ole käytännössä mahdollista. Ennakkopyyntö on tehtävä kirjallisesti. Ennakkopyyntöön on liitettävä selvitys maksettavista menoista ja ennakkopyyntöön tekee asiatarkastuksen menon hyväksyjä. Ennakon maksamisesta päättää talouspäällikkö. Ennakon maksamisen edellytyksenä on, että aikaisemmat ennakot on tilitetty ja määrärahaa on käytettävissä. Menopäätökset sekä menoihin sitovat sopimukset on tehtävä valtiolle kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisilla maksuehdoilla. Maksut on suoritettava valtiolle edullisimmalla tavalla ottaen huomioon kassa- ja muut alennukset sekä eräpäivä. Menojen maksamista koskevat määräykset kattavat sekä kotimaan että ulkomaan maksut Menoon sitoutuminen sekä menojen tarkastaminen ja hyväksyminen Menopäätösten tekijät Menopäätösten tekijöitä ovat rehtori, hallintojohtaja sekä Teatterikorkeakoulun johtosäännön mukaisten tulosyksiköiden johtajat sekä muut hallintojohtajan kirjallisesti määräämät. Ennen menoon sitoutumista, tilauksen tai muun sitoumuksen tekoa, on menopäätöksen tekijän varmistettava menon laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus, valtuudet ja määrärahan riittävyys. Jos asiassa tarvitaan erityinen hyväksyminen, lupa tai lausunto, on menopäätöksen tekijän varmistettava, että sellainen on saatu. Rehtorin ja hallintojohtajan väliset vastuut yliopistoa koskevien sopimusten tekemisessä on säädelty yliopiston johtosäännössä Menojen tarkastaminen Vastaanottotarkastus Tavaraa tai palvelusta vastaanotettaessa on suoritettava vastaanottotarkastus, jossa on todettava, että vastaanotettu tavara tai palvelus on tehdyn tilauksen tai muun sitoumuksen mukainen. Vastaanottotarkastuksen suorittaa tavaran tai palvelun vastaanottaja. Numerotarkastus Numerotarkastuksessa on todettava, että menotositteesta ilmenee, mistä meno on aiheutunut. Lisäksi on todettava, että menotositteen maksettavaan määrään johtavat laskutoimitukset ovat oikein, että merkityt alennukset on otettu huomioon ja että menotosite täyttää muodollisesti tositteelle asetettavat vaatimukset. Samoin on tarkastettava, että menotosite täyttää alv-lain vaatimukset ja että laskun toimittaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Numerotarkastuksesta on tehtävä päivätty nimikirjanimin varustettu merkintä tositteeseen. Numerotarkastuksen yhteydessä tarkistetaan, että meno tulee kirjattua talousarvio- ja liikekirjanpidon sekä sisäisen laskennan osalta oikeille laskentakohteille. Matkalaskujen osalta on tarkastettava, että matkakustannusten kuitit ovat matkalaskun liitteenä ja ne täsmäävät matkalaskuun. Koneellista tietovälinettä käytettäessä tulee palvelukeskuksen suorittaa numerotarkastus ennen menotositteen lähettämistä asiatarkastajalle. Numerotarkastuksesta ei tehdä reskontramerkinnän lisäksi muuta erillistä merkintää. Numerotarkastuksen tekijän tulee näkyä järjestelmässä selväkielisenä. Käytettäessä matkahallintajärjestelmää numerotarkastuksen tulee sisältää allekirjoittaja nimi selväkielisenä sekä toimenpiteen ajankohta. Numerotarkastus tehdään käyttämällä matkahallintajärjes-

13 12 telmän käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sähköistä matkahallintajärjestelmää käytettäessä numero- ja asiatarkastuksen tekee sama henkilö. Asiallinen tarkastus Asiallisessa tarkastuksessa on todettava, että numerotarkastus on suoritettu ja että menoa vastaava tavara tai palvelus on toimitettu ja vastaanotettu määrältään, lajiltaan ja laadultaan oikeana, (työ- tai virkamatka on asianmukaisesti suoritettu) sekä että laskelma, lasku tai muu tositteena oleva asiakirja on yliopistoa sitovan tilauksen, sopimuksen tai päätöksen mukainen. Asiallisesta tarkastuksesta on tehtävä päivätty nimikirjaimin varustettu merkintä tositteeseen. Koneellista tietovälinettä käytettäessä asiatarkastus tehdään koneellisesti ilman elektronista allekirjoitusta. Asiatarkastuksen tekijän nimen tulee näkyä järjestelmässä selväkielisenä. Kalusto- ja laitehankintojen osalta on lisäksi varmistettava että yli arvoinen hankinta kirjataan irtaimistorekisteriin ja että käyttöomaisuusesineistä on täytetty erillinen kalustolomake. Menotositteeseen on merkittävä, että palvelun myyjä on merkitty ennakkoperintärekisteriin Menojen hyväksyminen Ennen menon maksamista on tähän tehtävään määrätyn henkilön hyväksyttävä meno. Hyväksyjän on varmistuttava siitä, että määräraha on riittävä, ja että meno on laillisen menoperusteen tai laillisesti syntyneen päätöksen mukainen sekä siitä, että tositteessa ovat asianmukaiset tarkastus- ja vastaanottomerkinnät. Hyväksyminen on päivättävä ja allekirjoitettava, minkä lisäksi hyväksymismerkinnästä tulee käydä ilmi liike- ja talousarviokirjanpidon tilit, joille meno kirjataan. Menon asiallisen tarkastajan ja hyväksyjän on oltava eri henkilö. Menojen hyväksyjät määrää hallintojohtaja erillisellä päätöksellä. Hallintoryhmä pitää hyväksyjistä ja heidän sijaisistaan luetteloa nimikirjoitusnäytteineen. Luettelosta tulee myös ilmetä, mitä menoja kukin henkilö on oikeutettu hyväksymään. Koneellista tietovälinettä käytettäessä tositteen hyväksymismerkinnän tulee sisältää allekirjoittajan nimi selväkielisenä tai selväkieliseksi saatettavissa oleva henkilökohtainen tunnus sekä toimenpiteen ajankohdan yksilöivä aikaleima. Hyväksyminen allekirjoitetaan elektronisesti. Elektroninen allekirjoitus todentuu henkilökohtaisen salasanan avulla. Matkahallintajärjestelmää käytettäessä hyväksymismerkinnän tulee sisältää allekirjoittajan nimi selväkielisenä sekä toimenpiteen ajankohdan yksilöivä aikaleima. Hyväksyminen tehdään käyttämällä käyttäjätunnusta ja salasanaa Maksutoimeksiannot Maksutoimeksiantoja voidaan tehdä vain asianmukaisesti hyväksytyille menoille. Maksutoimeksiannon tekee aina kaksi yliopiston pankkitilin käyttöoikeuden omaavaa henkilöä yhdessä. Ennen lopullisen maksatusaineiston muodostamista tarkastetaan, että aineistossa olevat loppusummat ja toimittajien pankkiyhteystiedot vastaavat tositteissa oleviin tietoihin. Maksutoimeksiantoon osallistuvien henkilöiden on tarkastettava, että konekielisessä maksutoimeksiannossa maksuun pantava summa vastaa reskontrasta tai muusta vastaavasta järjestelmästä ajetun lopullisen maksuluettelon summaa ja maksutapahtumien kappalemäärää, ja että maksutoimeksiannon summa sekä maksu-

14 13 tapahtumien kappalemäärä ovat samat kuin pankista saadun palautteen vastaavat määrät. Jos näin ei ole, on eron syy selvitettävä viiveettä. Palvelukeskus vastaa Teatterikorkeakoulun maksutoimeksiannoista ja niiden oikeellisuudesta Matkamenot Teatterikorkeakoulun virkamatkoissa noudatetaan valtion matkustussääntöä sekä teatterikoulun erillistä virkamatkaohjetta. Muille kuin yliopiston oman henkilökuntaan kuuluville maksettavissa matkakorvauksissa noudatetaan soveltuvin osin valtion matkustussääntöä ja tässä säädettyä. Ulkopuolisten maksamien virkamatkojen osalta noudatetaan lisäksi VM:n ohjetta 10/ Matkasuunnitelmien hyväksyjät Vastuualueiden päälliköt hyväksyvät matkasuunnitelmat. Kaikista virkamatkoista on tehtävä matkasuunnitelma matkanhallintajärjestelmässä, perustellusta syystä matkasuunnitelma voidaan hyväksyä myös suullisesti. Myös ulkopuolisen maksamaa virkamatkaa varten on aina oltava hyväksytty matkasuunnitelma, jossa matka hyväksytään virkamatkaksi. Rehtorin matkasuunnitelman hyväksyy hallintojohtaja, hallintojohtajan ja vararehtorin matkasuunnitelman hyväksyy rehtori. Tulosyksiköiden johtajien matkasuunnitelmat antaa hallintojohtaja. Käytettäessä sähköistä matkahallintajärjestelmää matkasuunnitelmat ja matkalaskut tehdään koneellisesti. Matkasuunnitelma ja lasku allekirjoitetaan koneellisesti käyttämällä matkahallintajärjestelmän käyttäjätunnusta ja salasanaa Matkalaskut Matkalaskun hyväksyy matkasuunnitelman hyväksyjä. Matkalasku tulee laatia välittömästi virkamatkan päättymisen jälkeen. Yli kaksi kuukautta matkan päättymisen jälkeen laadittujen matkalaskujen perusteella ei suoriteta korvauksia muuten kuin hallintojohtajan päätöksellä erityisen painavista syistä. Matkalaskujen maksatukseen hyväksynnän yhteydessä tarkastetaan matkalaskut numerollisesti. Maksatukseen hyväksynnän tekee talouspäällikön määräämä henkilö. Numerotarkastuksen suorittajan on myös tarkastettava, että matkalasku on matkustussäännön mukainen Matkustuspalvelut Matkaliput ja majoituspalvelut tilataan siitä matkatoimistosta, jonka kanssa yliopistolla on sopimus käyttäen hyväksi valtion matkustuspalveluja koskevia puitesopimuksia Matkaennakot Mahdolliset matkaennakot haetaan, käsitellään ja hyväksytään matkahallintojärjestelmässä. Ennakkona annetaan enintään niin paljon kuin virkamatkasta siitä laaditun suunnitelman mukaan arvioidaan asianomaiselle aiheutuvan menoja. Matkaennakkohakemus on tehtävä hyvissä ajoin, kymmenen arkipäivää, ennen virkamatkaa ja ennakot maksetaan pankkitilille. Liikaa saatu matkaennakko on palautettava välittömästi, kun matkalasku on hyväksytty. Uutta matkaennakkoa ei makseta, jos edellisiä matkaennakoita on tilittämättä. Yliopiston henkilökuntaan kuulumattomille ulkomaalaisille vierailijoille voidaan maksaa päivärahat matkanhallintajärjestelmän ulkopuolella matkaennakkona kassasta kirjallisen tositteen perusteella.

15 Oman auton käyttö Yksikön päällikkö voi antaa pidempiaikaisen oman auton käyttöoikeuden, jolloin auton käytöstä on pidettävä ajopäiväkirjaa. Oman auton käyttölupapäätöksestä on toimitettava kopio talouspalveluihin. Oman auton käyttöluvan myöntämisperusteissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota oman auton käytön edullisuuteen verrattuna julkisten kulkuneuvojen käyttöön. Tilapäisluonteisesta oman auton käytöstä ei edellytetä ajopäiväkirjanpitoa, mutta oman auton käyttötarve tulee perustella matkamääräystä haettaessa. Matkalaskusta tulee tällöin ilmetä riittävällä tarkkuudella ne tiedot, joita kilometrikorvauksen suorittaminen edellyttää Taksin käyttö Taksin käyttö virkamatkan suorittamiseen on sallittua ainoastaan perustellusta syystä. Taksin ja Teatterikorkeakoulun taksikorttien käytöstä virkamatkoilla on annettu erillinen ohje Edustusmenot ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvat menot Valtion varoja voidaan käyttää edustustarkoituksiin vain tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai huomaavaisuuden osoittamiseksi. Edustusmenojen hyväksymisessä noudatetaan vastaavaa menettelyä kuin matkamääräysten antamisessa. Edustusmenoista ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvista menoista Teatterikorkeakoulussa on annettu erillinen ohje ( ). Yksiköiden esimiesten tulee huolehtia, että yksiköiden edustusmenot ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvat menot pysyvät kohtuullisina. Rehtorin edustusmenojen käytöstä annetaan vuosittain raportti yliopiston hallitukselle Kulukorvaukset Teatterikorkeakoulun henkilökuntaan kuluvalle voidaan perustellusta syystä erikseen sovittaessa maksaa korvaus oman omaisuuden, käyttöoikeuden tai palvelun käytöstä (esim. puhelin, tietokone, tietoliikenneliittymä) virkatehtävien hoitoon. Maksettavasta korvauksesta ja sen perusteista tekee päätöksen hallintojohtaja. Kulukorvaus hyväksytään kuten muutkin menot Palkkamenot Henkilöstöpäällikkö vastaa palkanlaskennasta. Palkat maksetaan suoraveloitusmenettelyä hyväksikäyttäen saajan määräämään rahalaitokseen. Konekielinen maksatusaineisto menee Teatterikorkeakoulun maksuja välittävälle rahalaitokselle suoraan palkkojen käsittelystä vastaavasta palvelukeskuksesta. Ennen palkka-aineiston maksutoimeksiantoa on aineisto asiatarkastettava ja hyväksyttävä. Teatterikorkeakoulun maksuja välittävälle rahalaitokselle annettavasta valtuudesta suoraveloitukseen päättää hallintojohtaja. Palkanlaskennan perusteet ja niissä tapahtuvat muutokset sekä muut palkkaukseen vaikuttavat tekijät on ilmoitettava laskentaa suorittaville henkilöille kirjallisesti. Palkkioista ja lyhytaikaisista tilapäisistä tehtävistä on kirjoitettava palkkiolasku, mistä tulee käydä ilmi laskuttaja, työn suoritusaika ja maksuperuste. Palkkiolaskut tarkastetaan ja hyväksytään tulosyksikössä samalla tavalla mitä menon hyväksymisestä on määrätty. Ilmoitukset palkoista ja palkkioista vero- tai muita viranomaisia varten hyväksyy henkilöstöpäällikkö tai hänen määräämänsä henkilö. Palkkauspäätöksen hyväksyjä vastaa siitä, että menon maksuperuste on laillinen, että tiliöinti, jolle meno kirjataan, on oikea ja että rahoitus on riittävä.

16 15 Yliopistossa maksettavista palkoista ja palkkioista pidettävään palkkakirjanpitoon sovelletaan, mitä ennakkoperintälaissa ja ennakkoperintäasetuksessa säädetään kirjanpitovelvollisen suorituksen maksajan palkkakirjanpidosta. Palkkakirjanpidon aineiston säilytysaikojen osalta noudatetaan Valtiokonttorin määräyksiä. Palkka-aineistoa tarkistettaessa on todettava, että palkkalistan, muuttuneiden tapahtumien luettelon ja muiden tietojen sisältö on sekä asiallisesti että numerollisesti oikea. Palkkalistan tarkistuksesta vastaa henkilöstöpäällikkö tai hänen määräämänsä henkilö. Kaikki palkkalistat hyväksyy hallintojohtaja Työterveyshuollon menot Henkilöstöpäällikkö määrää työterveyshuollon laskujen tarkastajat ja laskut hyväksyy hallintojohtaja. Työterveyshuollon laskujen liitteet säilytetään hallintoryhmässä siten, että tietosuoja- ja tietoturvallisuusvelvoitteita noudatetaan. 6. TULOJEN KÄSITTELY 6.1. Tulojen perimisen ja varojen vastaanottamisen yleiset menettelyt Rehtori päättää yliopiston toimintaan merkittävästi vaikuttavista tutkimus-, palvelu- ja muista sopimuksista, joiden arvo on yli Hallintojohtaja päättä yliopiston sopimuksista, joiden arvo on enintään , ellei Teatterikorkeakoulun johtosäännössä ole muuta säädetty. Tuloja koskevissa sopimuksissa on oltava vähintään sopimusosapuolet, sopimusehdot ja hinta asianmukaisin alv-tiedoin. Tuloja koskevat sopimukset rekisteröidään ja arkistoidaan hallintoryhmässä, joka myös päättää, miten ulkopuolelta tullut rahoitus otetaan yliopiston kirjanpitoon. Yliopiston tulot tarkastetaan palvelukeskuksessa ja ne hyväksyy talouspäällikkö. Esitystoiminnan lippujen hinnoittelun periaatteet päättää hallintojohtaja. Syntynyt saaminen on viipymättä tai tehdyn sopimuksen, sitoumuksen tai päätöksen mukaisesti laskutettava. Laskua ei kuitenkaan ole tarpeen käyttää, jos kyseessä on käteissuoritus kassaan tai jos peritään määräaikoina toistuvia tuloja, jotka on sovittu tai säädetty vaatimatta maksettaviksi, taikka jos maksu perustuu sitoumukseen tai päätökseen, josta ilmenevät maksuvelvollisuus ja maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot. Talouspalvelut antaa yleisohjeita laskutuksesta. Laskussa tai muussa velkomisasiakirjassa on mainittava ainakin maksaja, maksun aihe, maksettava summa, maksun vastaanottaja, eräpäivä, Teatterikorkeakoulun pankkiyhteys, arvonlisäverolain edellyttämät merkinnät sekä sopimuksen mukainen tai muuten määrätty laillinen viivästyskorko. Laskutuksesta huolehtii se tulosyksikkö, jonka toimintaan lasku liittyy ja hyväksytty laskutuspyyntölomake toimitetaan palvelukeskukseen. Saadun maksusuorituksen kirjaamiskelpoisuus on varmistettava ja se, että suoritus on laskun mukainen. Saadun maksusuorituksen tarkastuksen suorittaa palvelukeskus ja hyväksymisen suorittaa talouspäällikkö. Tarkastuksesta ja hyväksymisestä on tositteeseen tai suorituksia koskevaan yhteenvetoon tehtävä päivätty ja allekirjoitettu merkintä. Palvelukeskuksen vastaa saatavareskontrasta ja sen täsmäytyksestä

17 Maksullisen toiminnan tulot Tulosyksiköiden, jotka perivät erilaisista palveluista maksuja yliopistolle, tulee tuottaa asianmukaiset hinnoittelulaskelmat. Niiden tulee olla sellaisia hinnoittelu- ja kustannusvastaavuuslaskelmia, joiden perusteella kyseiset maksut voidaan määrätä sekä seurata maksullisen palvelutoiminnan tuloja ja kustannuksia. Hintojen ja hinnastojen vahvistamisesta päättää yksikön päällikkö saatuaan hinnoitteluperusteista hallintoryhmän lausunnon. Hinnastoista on toimitettava kopio hallintoryhmään. Maksullisen toiminnan sopimusmenettelystä on maksullisen toiminnan erillisyksiköiden osalta säädetty Teatterikorkeakoulun johtosäännössä. Maksullisen toiminnan tulojen käsittelyä koskevat edellä annetut yleiset tulojen käsittelyä koskevat ohjeet. Maksullista toimintaa koskevat kustannusvastaavuuslaskelmat laatii hallintoryhmä, maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudesta vastaa palvelut tuottava yksikkö Yhteistoiminnan rahoitus valtiontalouden ulkopuolelta Yhteisrahoitteisen toiminnan sopimuksenteosta ja hyväksymismenettelystä on säädetty Teatterikorkeakoulun johtosäännössä. Yhteistoimintaan sitoutuneen yksikön johtaja vastaa sopimusehtojen mukaisesta varojen käytön seurannasta sekä valvonta- ja raportointimenettelyistä Yhteistoiminnan rahoitus toiselta valtion virastolta tai laitokselta Teatterikorkeakoulun saadessa yhteistoiminnanrahoitusta toiselta valtion virastolta tai laitokselta käsitellään saatua rahoitusta Teatterikorkeakoulun kirjanpidossa luovuttavan viraston antamien ohjeiden ja määräysten sekä valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti EU-rahoitus Euroopan Unionin rahoittamien hankkeiden kirjanpidossa ja maksuliikkeessä noudatetaan valtion yleisten säädösten lisäksi EU:n mahdollisesti antamia erilisiä säädöksiä ja määräyksiä. Sopimusten solmimisoikeuksia koskevat säädökset on annettu Teatterikorkeakoulun johtosäännössä Sponsorointi Mahdollisen sponsorointirahoituksen vastaanotosta päättää rehtori. Sponsorointisopimus on tehtävä kirjallisesti yliopiston ja sponsoroivan tahon välillä. Sopimukseen on kirjattava sponsoriyhteistyön koko sisältö. Sponsorointi voi olla media- ja imagohyötyä, tavaraa tai palveluja. Sopimusten hyväksymisestä annetaan määräykset Teatterikorkeakoulun johtosäännössä Lahjoitettujen varojen vastaanottaminen Lahjoitusten on perustuttava lahjakirjaan tai vastaavaan asiakirjaan. Lahjoitusvarat on käytettävä lahjakirjassa osoitettuun tarkoitukseen. Lahjoituksen hyväksyy rehtori Erääntyneiden saatavien periminen

18 17 Saatavien perintä ja sen valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat ajallaan ja asianmukaisesti perityksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, on velallista, ellei asiasta ole toisin säädetty tai määrätty, ensin kirjeitse kehotettava maksamaan velkansa viivästyskorkoineen määräajassa. Jos saatavaa ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu määräajassa, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Perimistoimenpiteistä huolehtii palvelukeskus, Teatterikorkeakoulun päätöksellä saatava voidaan siirtää perintätoimiston perittäväksi Tileistä poistaminen Päätökset saatavien poistamisesta tekee talouspäällikkö. Saatavien poistamisessa noudatetaan valtion talousarvion yleisiä soveltamismääräyksiä. Maksullisen toiminnan saatavat poistetaan käyttäen sen yksikön, jonka saatavista on kysymys, maksullisen toiminnan määrärahaa. Hyvityslaskut laaditaan vastaavalla menettelyllä kuin myyntilaskutkin Yhteisömyynti Laskuttava yksikkö vastaa siitä, että asiakkaan arvonlisäveronumero on oikea. Palvelukeskus vastaa yhteisömyynnin yhteenvetoilmoituksen laatimisesta. 7. KIRJANPITO JA TULOKSELLISUUDEN LASKENTATOIMI 7.1. Teatterikorkeakoulun kirjanpitokokonaisuus Kirjanpito käsittää voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaisen liikekirjanpidon ja talousarviokirjanpidon sekä sisäisen kirjanpidon ja tarvittavat apukirjanpidon, joita ovat osto- ja myyntireskontrat, laskutus- ja tilausten käsittelyjärjestelmät ja käyttöomaisuuskirjanpito. Kirjanpidon yleisvalvonnasta huolehtii talouspäällikkö, jonka tulee huolehtia siitä, että kirjanpitoa hoidetaan säädösten, määräysten ja annettujen ohjeiden mukaisesti Osakirjanpitojen valvonta Palvelukeskus täsmäyttää osakirjanpidot (paperittoman kirjanpidon järjestelmä, matkanhallintajärjestelmä, käyttöomaisuus, reskontrat) kirjanpitoon kerran kuukaudessa. Samoin palvelukeskus täsmäyttää siirron palkanlaskennan tietojärjestelmästä kirjanpitojärjestelmään ja vastaa muista menettelyistä, joilla varmistetaan, että osakirjanpitojen ja pääkirjanpidon välisten tiedonsiirtojen kirjausketjut (audit trail) pystytään vaivatta toteamaan. Yksikkö, joka laskuttaa yliopiston sisäisesti menoja (esim. puhelin- ja postimenot), vastaa sisäisen laskutuksen täsmäämisestä alkuperäiseen menolaskuun Kirjanpidon tilit Tilijärjestelmän perustana ovat valtion talousarvioasetuksen mukaiset tilit sekä suunnittelu- ja seurantajärjestelmän edellyttävät tilipuitteet. Hallintoryhmä antaa tilien käyttöä koskevat yleiset ohjeet ja tekee niiden soveltamista koskevat päätökset. Palvelukeskus perustaa talousarviotilit, niiden lyhytkoodit, liikekirjanpidon tilit, projektit ja vastuualueet kirjanpitojärjestelmään. Tililuettelo säilytetään tilinpäätösaineiston liitteenä.

19 Kirjanpitokirjat Yliopistossa on pidettävä päiväkirjaa, liikekirjanpidon pääkirjaa, talousarviokirjanpidon pääkirjaa sekä päivittäin päätettävää kassakirjaa. Koneellista tietovälinettä käytettäessä päivä- ja pääkirjat voidaan säilyttää koneellisessa muodossa. Yliopiston kirjanpitokirjat tuotetaan ja arkistoidaan palvelukeskuksessa Sähköiset menettelyt Valtiokonttorille tehtävän Talousarvioasetuksen 41 c :n mukaisen lupahakemuksen Valtiokonttorille laatii hallintoryhmä ja sen allekirjoittaa hallintojohtaja. Sähköisesti käsiteltyjen tositteiden, kirjanpitotapahtumien ja kirjanpitomerkintöjen täydellisyys pääkirjanpidossa varmistetaan täsmäytysraportilla, jotka tekee palvelukeskus Tositteet Tositteiden ryhmittely tapahtumalajien mukaan ja tositteiden numerointi Tositteet ryhmitellään tapahtumalajin mukaan eri numerosarjoihin. Numerosarjoja ylläpitää palvelukeskus. Tositteiden liitteet on liitettävä kiinteästi tositteisiin. Koneellista tietovälinettä käytettäessä kirjanpitomerkinnät on tehtävä siten, että konekielisesti säilytettävään tositteeseen yhdistetään tositteen numero, päiväys ja muut kirjanpitomerkinnät sekä muut kirjanpitotapahtuman tarkastusta ja hyväksymistä koskevat merkinnät. Koneellista tietovälinettä käytettäessä tulee paperilta kuvatun tositteen olla tulostettavissa paperille ja tietokoneen näytölle selväkieliseen muotoon ja värejä lukuun ottamatta samanlaisena kuin tosite oli alkuperäisenä ja siten, että kaikki asetuksessa valtion talousarviosta edellytetyt tiedot ovat nähtävissä muuttumattomina. Tietovälineellä laaditun menotositteen tulee olla tulostettavissa selväkielisenä paperille ja tietokoneen näytölle siten, että kaikki asetuksessa valtion talousarviosta edellytetyt tiedot ovat nähtävissä muuttumattomina, vaikka tositteen muoto ei vastaa alkuperäistä tositetta Korjaustositteiden laadinta ja hyväksyminen Kirjanpitoon tehtävästä korjauksesta on laadittava tosite, joka on tarkastettava ja hyväksyttävä. Korjaustositteeseen merkitään viite korjattavaan tositteeseen. Alkuperäiseen tositteeseen merkitään korjaustositteen numero. Tallennusvirheen tai muun teknisen virheen (korjaus koske Lkp-tiliä, vastuualuetta tai projektia) korjaamista laaditun tositteen hyväksyy talouspäällikkö tai palvelukeskus palvelusopimuksen rajausten mukaisesti. Jos korjaustositteella muutetaan alkuperäisen tositteen talousarviokirjanpidon tilejä, tosite hyväksytään kuten alkuperäinen tosite Tositteiden säilyttäminen Tositteiden ja muiden tiliasiakirjojen säilyttämisestä on noudatettava voimassa olevia säädöksiä, määräyksiä ja teatterikorkeakoulun arkistonmuodostamissuunnitelmaa. EU-rahoitusta koskevan kirjanpidon arkistoinnissa noudatetaan Euroopan Neuvoston asetusta 1260/99.

20 Keskuskirjanpito Palvelukeskus toimittaa tiedot keskuskirjanpitoon valtiokonttoriin säädösten mukaisesti. Keskuskirjanpidosta saadut tilivirastokohtaiset raportit tarkastaa ja täsmäytyslaskelmat laatii palvelukeskus, joka myös hyväksyy tili-ilmoituksen ja täsmäytyslaskelman koneellisessa tietojärjestelmässä Valtuuskirjanpito Talousarvion käsittelyn yhteydessä myönnettyjen valtuuksien ja niiden käytöstä aiheutuvien menojen seurannasta sekä valtiokonttorille tehtävästä ilmoituksesta vastaa hallintoryhmä Korkokustannus Investointilaskelmissa, kustannusvastaavuuslaskelmissa, kannattavuuslaskelmissa ja muissa pääomien käytön arviointia koskevissa laskelmissa käytetään valtiokonttorin vuosittain ilmoittamaa korkoa, jollei muuta ole määrätty Tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimen järjestäminen Talousarvioasetuksen 55 :ssä tarkoitetun laskentatoimen järjestämisestä ja kehittämisestä vastaa hallintoryhmä, joka vastaa myös laskennassa tarvittavien kirjanpitoon perustuvien tietojen tuottamisesta sekä tarvittavien henkilöstötietojen tuottamisesta. Opetukseen ja opintoihin liittyvien tietojen tuottamisesta vastaa hallinto- ja tukipalveluyksikkö. Yliopiston sisäinen laskenta tuottaa lisäksi tietoa johtamista varten voimavaroista, kustannuksista ja toiminnan tuloksellisuudesta. hallintoryhmä määrittää sisäisessä laskennassa käytettävät tilit ja tililuokat Varastokirjanpito Teatterikorkeakoulun vaihto-omaisuuden arvo ja määrä on niin vähäinen, ettei yliopistossa pidetä talousarvioasetuksen 58 mukaista varastokirjanpitoa. Hallinto- ja tukipalveluyksikkö tekee julkaisuvaraston inventoinnin vuosittain tilinpäätöstä varten Käyttöomaisuuskirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpitoon viedään yli arvoinen käyttöomaisuudeksi määritelty omaisuus. Käyttöomaisuuskirjanpito hoidetaan taloushallinnon tietojärjestelmän avulla. Samaan rekisteriin rekisteröidään käyttöomaisuudeksi luokiteltu kansallisomaisuus, rekisteriä käytetään myös luettelona muusta kuin käyttöomaisuuteen kuuluvasta hankinta-arvoltaan yli irtaimistosta. Hankintamenettelyistä on tarkemmat ohjeet Teatterikorkeakoulun hankintaohjeessa. Hallintoryhmä antaa tarvittaessa erillisiä ohjeista käyttöomaisuuteen liittyvistä käytännön asioista, mm. kalustolomakkeen yhteydessä. Rekisterin käyttöomaisuuskirjanpitoa koskevan osuuden ylläpitovastuu on palvelukeskuksessa. Rekisterin kirjauksista ja täsmäyttämisestä pääkirjanpitoon sekä poistokirjauksista vastaa palvelukeskus Poistosuunnitelma Hallintoryhmä laatii poistosuunnitelman, jonka hallintojohtaja hyväksyy, hallintoryhmä vastaa myös suunnitelman ylläpidosta. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat hankinta-arvoon ja poistoaikaan.

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto. Helsingin yliopiston taloussääntö

Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto. Helsingin yliopiston taloussääntö Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto Helsingin yliopiston taloussääntö Julkaisija: Kvestuuri /hallintovirasto/ Helsingin yliopisto Julkaisun laji: Ohje Toimittaja / toimituskunta

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto

13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto 13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto Tilinpäätöserittelyt ja muut tilinpäätöksen yhteydessä laadittavat luettelot ovat tiliviraston sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, eikä niitä sisällytetä

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 52 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto 52/2015

Lisätiedot

Koneellisten tietovälineiden käyttäminen kirjanpidossa sekä menetelmäkuvauksen

Koneellisten tietovälineiden käyttäminen kirjanpidossa sekä menetelmäkuvauksen Valtiokonttori Määräys 1 (5) 7.12.2010 Dnro VK 482/03/2010 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Koneellisten tietovälineiden käyttäminen kirjanpidossa sekä menetelmäkuvauksen

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN ALKAEN

Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN ALKAEN Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN 1.1.2005 ALKAEN 1 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTON TULOJEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset.

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloussääntö YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloudenhoidossa on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSLAITOKSEN (tv 150) TALOUSSÄÄNTÖ

OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSLAITOKSEN (tv 150) TALOUSSÄÄNTÖ 1 OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSLAITOKSEN (tv 150) TALOUSSÄÄNTÖ Annettu 1 päivänä helmikuuta 2006 Oikeusministeriö on valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 69 b : nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Tässä luvussa käsitellään tiliviraston tilinpäätöksen laatimista. Luvussa ohjeistetaan tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat pysyvät periaatteet ja menettelyt.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit (Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit) 1. Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit.. 3 600

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus OHJE 23.11.2004 1(5) Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE Valtion tilinpäätös sekä tilivirastojen tilinpäätösraportointi

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001 1(5) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001 25.9.2001 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON ALKUSALDOJEN MUUNTAMINEN EUROIKSI Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016 Valtiokonttori Määräys 1 (5) 10.11.2016 VK/999/00.00.00.01/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2

5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2 Sisällysluettelo: 5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2 5.1 Toisen tiliviraston määrärahan käyttö omaan toimintaan...2 5.2 Menojen kirjaaminen suoraan

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt. 1 (10) Tampereen yliopiston taloussääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus 15.11.2010 hyväksynyt. Muutettu hallituksen päätöksillä 21.3.2014

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Irtaimistorekisteri. Valtiokonttori Ohje 1 (5) Hallinnon ohjaus Dnro 232/03/2012

Irtaimistorekisteri. Valtiokonttori Ohje 1 (5) Hallinnon ohjaus Dnro 232/03/2012 Ohje 1 (5) 15.8.2012 Dnro 232/03/2012 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Irtaimistorekisteri Voimaantulo Lisätiedot Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/03 01.06.2004 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Limes ry:n talousohjesääntö

Limes ry:n talousohjesääntö i luku: Yleisiä määräyksiä Limes ry:n talousohjesääntö 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen sekä yhdistyksen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 15.05.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-

Lisätiedot

Epilepsialiitto ry:n taloussääntö

Epilepsialiitto ry:n taloussääntö Epilepsialiitto ry:n taloussääntö 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Epilepsialiitto ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry TALOUSSÄÄNTÖ 1 (5) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toiminnassa, taloudenhoidossa ja varojen käytössä noudatetaan laeissa ja asetuksissa,

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 12.12.2007 Dnro 435/03/2007 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b :n 4 momentin

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 Nro 52 Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (627/87): A Laki valtion liikelaitoksista Annettu Naantalissa

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/02 7.5.2002 Opetusministeriö Lapin yliopisto LAPIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Lapin

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 8.7.1996 Valtiokonttori Viite: Valtiokonttorin lausuntopyyntö 11.3.1996 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTION KIRJAN- PITO- JA TILINPÄÄTÖSMALLIN PERIAATERATKAISUISTA

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 21.3.2013 klo 18.30-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Ilm. esteestä Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Ilm. esteestä Sointu Ojonen Marja Korhonen

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot