Sastamalan kaupunki Khall Käteiskassaohje Voimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Käteiskassaohje Voimaan 1.1.2015"

Transkriptio

1 Käteiskassaohje Tämä ohje koskee kassapäätejärjestelmä- ja lipaskassamuotoisia kassoja sekä korttimaksupäätekassoja, jolle on myönnetty oikeus kassan hoitoon tulojen perimistä ja/tai menojen suorittamista varten. Käteiskassoista/oikeuksista pidetään luetteloa, josta käy ilmi käteiskassaoikeutta koskevat päätöstiedot, kassan sijainti, tulojen/menojen lajit, myönnetyn pohjakassan määrä, käteiskassanhoitaja/t/kassavastuuhenkilöt ja käteiskassaoikeuden voimassaoloaika. Luetteloa säilytetään taloustoimessa. Tämä ohje on osa Sastamalan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeistusta. 1. Kassojen perustaminen Päätöksen kassan perustamisesta ja pohjakassan suuruudesta tekee hallintosäännön mukaisesti talousjohtaja itse tai ydinprosessin johtajan esityksestä. Kassan perustamista koskevassa esityksessä tulee olla perustelut käteiskassan/korttimaksupäätekassan tarpeellisuudesta, ehdotus pohjakassan suuruudesta sekä tieto kassavastuuhenkilöstä ja varavastuuhenkilöstä. Käteiskassaoikeutta koskevassa päätöksessä on määrättävä - ydinprosessi/osaprosessi ja sen toimintayksikkö, jolle oikeus myönnetään - perustamisaika ja oikeuden voimassaoloaika - kassan muoto (lipas/kassapääte/korttimaksupääte) - pohjakassan suuruus - oikeuden luonne: tulojen vastaanottaminen/ tulojen vastaanottaminen ja/tai menojen suorittaminen - käyttötarkoitus: vastaanotettavien käteistulojen tai käteiskassasta suoritettavien menojen luonne - käytettävät maksuvälineet - kirjanpidon rahatili(tasetili) Ennen kassan toiminnan käynnistämistä ydinprosessin on lisäksi määrättävä - kassanhoitaja(t) - kassavastuuhenkilö ja varavastuuhenkilö - pankkitilille tehtävistä tilityksistä vastaava henkilö - kassantarkastaja Tilityksistä vastuussa olevan henkilön ja kassavastuuhenkilön on, mikäli mahdollista, oltava eri henkilöt. 1

2 2. Kassanhoito/kassakirjanpito Käteiskassan perustamisen yhteydessä otetaan käyttöön kassan laajuus ja luonne huomioiden tarpeellinen kassakirjanpito, jonne kassatapahtumat (tulot ja pankkitilitykset) kirjataan tapahtumakohtaisesti. Mikäli käytössä on kassapäätejärjestelmä, tehdään kirjanpitomerkinnät päiväkohtaisesti. Kirjanpitomerkinnät on tehtävä selkein, pysyvin ja arkistokelpoisin merkinnöin. Vastaanotettaessa maksuja kassaan, on maksutapahtumasta laadittava maksupäivälle päivättävä ennakolta juoksevasti numeroitu tulotosite kaksin kappalein, joista toinen jää kassaan tulotositteeksi ja toinen annetaan maksajalle todisteeksi maksun suorittamisesta. Tulotositteesta on lisäksi käytävä ilmi luovutettu tuote/palvelu, tuotteen/palvelun yksikköhinta, määrä ja yhteissumma sekä myynnin ollessa arvonlisäverollinen, arvonlisäveroerittely. Käteiskassa ei saa käyttää kantamiaan tuloja menojen suorittamiseen, vaan ne maksetaan sähköisen ostolaskujen käsittelyjärjestelmän kautta (WorkFlow). Kassavarojen ja kassakirjanpidon täsmäytys tehdään päiväkohtaisesti. Mikäli todetaan kassaeroa, tulee erosta laatia selvitys, joka hyväksytetään ydinprosessin johtajalla tai hänen valtuuttamallaan. Mikäli eroa ei voida selvityksin oikaista, kirjataan hyväksytyllä selvityksellä todennettu ero muihin toimintakuluihin. Kassan saldosta toimitetaan päivätty kassavastuuhenkilön allekirjoittama saldotodistus kirjanpitoon tilinpäätöstä varten. Saldotodistuksessa ilmoitetaan kassassa olleet rahavarat. Saldotodistuksesta on lisäksi käytävä ilmi käteiskassan sijainti ja kirjanpidon tasetilinumero. Kassavarojen hoidosta ja tilinpidosta syntyvät asiakirjat säilytetään arkistointiohjeiden mukaisesti seuraavasti: Kassakirjat tai vastaavat sekä kirjanpidon tositteiksi liitettävä aineisto10 v tilikauden päättymisestä. Kassanauhat ja kontrollinauhat sekä kuittivihkojen kannat tai vastaavat säilytetään sisäistä valvontaa ja seurantaa varten 2 v tilikauden päättymisestä. 3. Maksuvälineet Pääsääntöisesti maksuvälineenä käytetään käteistä rahaa. Mikäli kassan luonne/laajuus edellyttää voidaan maksuvälineenä käyttää pankki-/luottokorttia. Tällöin on tehtävä Nets Oy:n kanssa toimipistesopimus, joka mahdollistaa maksupäätelaitteen käytön. Kaupungilla on Nets Oy:n kanssa kauppiassopimus, johon toimipistesopimukset kytketään. Käytettävistä maksuvälineistä sovitaan kassan perustamisen yhteydessä. 4. Pankkitilitykset Kassaan kertyneet varat tilitetään pankkiin Sastamalan kaupungin/liikelaitoksen pankkitilille kertyvien varojen määrä huomioiden riittävän usein, jotta kassassa säilytettävien rahavarojen määrä ei kasva tarpeettoman suureksi. 2

3 Tilitystiheyteen vaikuttaa kertyvien varojen määrän lisäksi mm. tulojen arvonlisäverollisuus, mikäli kassatapahtumien pääkirjanpitokirjapitokirjaukset tehdään tilitysten yhteydessä. Arvonlisäverot tulee tilittää kuukausittain, mikä edellyttää pääsääntöisesti arvonlisäverollisten kassatulojen kirjaamista pääkirjanpitoon vastaavalla tavalla. Vuoden lopussa tulee rahavarat tilittää mahdollisuuksien mukaan riittävän ajoissa pankkiin siten, että ne kirjautuvat kaupungin pankkitilille vielä saman vuoden puolella. Rahoja pankkiin tilitettäessä tulee kassaan jättää aina vahvistetun pohjakassan mukainen määrä kassan lopettamistilannetta lukuun ottamatta. Kassatilityksien tekemisestä on tämän ohjeen liitteenä erilliset pankin laatimat asiakasohjeet, joita tulee noudattaa. Ohjeesta löytyvät tiedot mm. tilitystyypin valinnasta, tilitysten selvittelyistä aiheutuvista kuluista, tilitysten tekemiseen tarvittavista tarvikkeista (turvapussit, rahaerittelylomakkeet ja pankkikorttitositteet), rahojen kirjautumisaikataulusta pankkitilille ja vaihtorahapalvelusta. Huomioitava on, että pankit eivät (joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta) ota kassatilityksiä vastaan pankin tiskille. Em. ohjeiden lisäksi tulee huomioida, että tilitystositteessa (malli ohessa) tulee näkyä aika, jolta tilitys tehdään, tilitettävä summa sekä pääkirjanpidon rahatili(tasetili), jolla rahavaroja kirjanpidossa seurataan. Tilitystositteesta tulee lähettää kopio yhdessä kassatositteiden kanssa kirjanpitäjälle kirjanpitoon kirjattavaksi. Sastamalan kaupunki on solminut Vammalan Seudun Osuuspankin kanssa rahahuoltosopimuksen. Lisäksi kustakin rahatilityksiä tekevästä toimipaikasta täytetään rahahuoltosopimukseen liitettävät toimipaikan tiedot. 5. Kassan säilytys Käteiskassan rahavarat on säilytettävä lukollisessa kassalippaassa varmassa säilytyspaikassa erillään muista varoista. Kassalippaat/-tositteet on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä yön yli kassakaapissa. 6. Kassavastuuhenkilö - tehtävät Kassavastuuhenkilö - vastaa kassavarojen asianmukaisesta hoidosta ja säilytyksestä - vastaa kirjanpidon hoidosta sekä rahatilitysten teosta - valmistelee pankin kanssa rahahuoltosopimukseen liitettävän toimipaikan tietoja koskevan lomakkeen - kuittaa ja vastaa rahatilityksiä varten tarvittavasta Nouto. -säilön avaimesta - laatii selvityksen kassaerosta - on läsnä kassantarkastuksissa ja allekirjoittaa tarkastusraportin yhdessä tarkastuksen suorittajan kanssa - toimittaa kirjanpitoon allekirjoitetun saldotodistuksen kassavaroista tilanteesta tilinpäätöstä varten 3

4 7. Käteiskassatoiminnan valvonta Ydinprosessien johtajien tulee järjestää oman prosessinsa käteiskassatoiminnot siten, että riittävä sisäinen valvonta toteutuu. Sisäinen valvonta toteutetaan toimintaohjeilla, valtuuksien ja vastuun jaolla sekä mahdollisuuksien mukaan tehtävien jaolla ja vaihdolla. Toimintoketjut on järjestettävä siten, että ei synny vaarallisia työyhdistelmiä ja että varkausja kavaltamismahdollisuudet ehkäistään ennalta. Ydinprosessien johtajat valvovat, että toimintaohjeet hyödykkeiden myynnistä käteisellä, käteiskassan hoitamisesta sekä kirjanpidosta ja tilityksistä on annettu. Ydinprosessin johtaja tai hänen määräämänsä henkilö vastaa kassantarkastuksesta oman prosessinsa käteiskassojen kohdalla. Kassantarkastus tehdään tarpeellisin väliajoin, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa, satunnaisina päivinä tarkastuspäivää ennakolta ilmoittamatta. Kassantarkastus suoritetaan kuitenkin aina kassavastuuhenkilön vaihtuessa tai kassan lopettamisen yhteydessä. Kassantarkastuksessa tulee olla kassantarkastajan lisäksi paikalla vähintään kassavastuuhenkilö. Kassantarkastaja laatii tehdystä kassantarkastuksesta kassantarkastusraportin (lomake liitteenä), joka toimitetaan ydinprosessin johtajalle sekä tiedoksi talousjohtajalle. Kassantarkastusraportissa todetaan mm. seuraavat perustiedot: kassantarkastuksen paikka ja aika, kassan muoto ja sijaintiyksikkö, pohjakassan suuruus ja kassavastuuhenkilö. Tarkastuksen suorittamisesta ilmoitetaan kassantarkastajan nimi, kassantarkastuksessa läsnä olleet, miten kassantarkastus on toteutettu, kassan saldo ja tarkastuslausunto, jossa kiinnitetään huomiota mm. - Kassavarojen säilytyksen asianmukaisuuteen - Kirjanpidon hoidon asianmukaisuuteen - Tositteiden numeroinnin aukottomuuteen - Rahavarojen ja kassakirjanpidon vastaavuuteen - Kassassa säilytettävien rahavarojen määrään - Muihin mahdollisiin havaintoihin Kassantarkastusraportin allekirjoittavat tarkastuksen suorittaja ja muut tarkastuksessa läsnä olleet. 8. Kassan lopettaminen/ muutokset kassanhoidossa Kassan lopettamisesta päättää hallintosäännön mukaan talousjohtaja itse tai ydinprosessin johtajan esityksestä. Kassan lopettamisen yhteydessä suoritetaan kassantarkastus, josta laadittava raportti liitetään lopettamispäätökseen. Mikäli kassan perustamispäätöksessä määritellyissä seikoissa tapahtuu muutoksia, on niistä ilmoitettava talousjohtajalle. 4

5 KASSANTARKASTUSRAPORTTI TARKASTUSPAIKKA: KASSAN SIJAINTI: AIKA: KASSAN MUOTO Kassapääte Lipaskassa Muu, mikä POHJAKASSA EUR: KASSAVASTUUHENKILÖ: KASSANTARKASTAJA: TARKASTUKSESSA LÄSNÄ OLLEET: TARKASTUKSEN TOTEUTTAMISTAPA: KASSAN SALDO EUR: TARKASTUSLAUSUNTO: ALLKEKIRJOITUKSET: 5

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Warrantti ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Finanssi ry:n taloudenhoidossa tämän

Lisätiedot

TKO äly ry:n talousohjesääntö

TKO äly ry:n talousohjesääntö TKO äly ry:n talousohjesääntö 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa yhdistyksen ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan TKO äly ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1 Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10)

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 61/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 21.12.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Järvenpään seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 29. päivänä toukokuuta 2012. I Yleisiä määräyksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Kirkkolain, kirkkojärjestyksen,

Lisätiedot

Taloudenhoidon ohjesääntö

Taloudenhoidon ohjesääntö Taloudenhoidon ohjesääntö 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET 1(8) KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Yleisperiaatteet 1 Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti noudattaen ao. lakeja, hallintosääntöä, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Vastuu Yhdistyksen hallitus on yhteisvastuussa talousasioista. Käytännön vastuu kuuluu yhdistyksen taloutta hoitavalle toimihenkilölle. Taloudenhoitoon kuuluu varojen

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013

TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013 1 (6) TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013 TALOUSOHJE 1. Yleiset periaatteet 1.1 :n (jäljempänä Kamari) toiminnassa, varojen hoidossa ja tilinpidossa on noudatettava yhdistyslain,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

TALOUSOHJESÄÄNTÖ I LUKU. Yleiset taloudenhoidon periaatteet.

TALOUSOHJESÄÄNTÖ I LUKU. Yleiset taloudenhoidon periaatteet. TALOUSOHJESÄÄNTÖ I LUKU Yleiset taloudenhoidon periaatteet. Suomen ylioppilaskuntien liiton taloudenhoidossa noudatetaan tätä ohjesääntöä niiltä osin kuin liiton säännöissä ei toisin mainita. Taloudenhoitoa

Lisätiedot

Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet

Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet Seuran varainhankinnan pelisäännöt Joukkueen/ryhmän on noudatettava Seinäjoen Taitoluistelijat ry:n asettamia pelisääntöjä joukkue/ryhmäkohtaisesta varainhankinnasta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011 YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Helmikuu 2011 1 KURSSIN SISÄLTÖ 1. Ajankohtaiskatsaus 2. Laskentatoimen käsitteitä 3. Yhdistystoiminnan perusteet, talous ja hallinto 4. Yhdistyslain

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella.

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella. 1 A-Kiltojen Liitto ry JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ (hyväksytty A-Kiltojen Liiton hallituksessa 24.10.2014) YLEISTÄ 1 Johto- ja taloussääntö A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen

Lisätiedot

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät Nyyti ry Kevätkokous 29.3.2007 1 TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Nyyti ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava

Lisätiedot