HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ. 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ. 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ I YLEISTÄ 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset Yhdistyksen talouden- ja omaisuudenhoidossa tulee noudattaa tämän ohjesäännön määräyksiä sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa yhdistystä koskevissa säädöksissä on sanottu. 2.Yhdistyksen kokonaistalous Yhdistyksen taloudenhoidon ohjesääntö koskee yhdistyksen kokonaistaloutta, joka pitää sisällään kaiken yhdistyksen taloudellisen toiminnan, kaikki yhdistyksen saamat tulot ja menot sekä kulloinkin olemassa olevan yhdistyksen omaisuuden kokonaisuudessaan. 3. Yhdistyksen menojen kattaminen Yhdistyksen varsinaisesta toiminnasta aiheutuvat menot tulee kattaa yhdistyksen omaisuuden tuotoilla, yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotoilla, kylteritoimintaa tukevilta tahoilta haetuilla toiminta- avustuksilla ja yrityssuhdetoiminnan tuotoilla. Yhdistyksellä on mahdollisuus kerätä jäsenmaksuja menojensa kattamiseksi. Omaisuuden riskitason on oltava kohtuullinen ja likviditeetin niin hyvä, että yhdistys voi kaikissa olosuhteissa hoitaa maksuvelvoitteensa. Yhdistys ei voi itse harjoittaa elinkeinotoimintaa. Selvyyden vuoksi lisättäköön, että yhdistys voi toimia omistajatahona elinkeinotoimintaa harjoittavassa osakeyhtiössä. 4. Lainat, takaukset, vakuudet Yhdistyksen tulee pyrkiä velattomuuteen. Yhdistys ei saa antaa lainaa, takausta tai vakuutta, ellei hallitus erityisen painavasta syystä yksittäistapauksessa toisin päätä.

2 5. Taloudenhoidon hallinto Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen edustajisto on yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttävä toimielin on edustajiston valitsema hallitus. Hallituksen tehtävänä on käyttää yhdistyksen edustajiston määrittelemää päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa kaikessa, mitä yhdistyksen talouden ja omaisuuden hallinta ja hoito vaativat ja joita ei yhdistyksen säännöissä ole määrätty edustajiston velvollisuudeksi. Yhdistyksen taloudenhoitoa valvoo yhdistyksen edustajisto siten kuin sen työjärjestyksessä sekä yhdistyksen säännöissä on säädetty. Yhdistyksen omaisuuden- ja taloudenhoidon rakenteen huomattavan suuria muutoksia koskevat päätökset on aina alistettava edustajiston ratkaistaviksi. Alistamisella tarkoitetaan sitä, että hallituksen tulee laatia perusteltu ratkaisuehdotus edustajiston päätettäväksi. Taloudenhoidon tehtävistä huolehtivat hallituksen alaisina yhdistyksen talousvastaava, pääsihteeri ja taloussihteeri. Yhdistyksen talousvastaava raportoi edustajistolle yhdistyksen taloudellisesta tilasta kaksi kertaa vuodessa edustajiston kokousten yhteydessä. Yhdistyksen talousvastaavan tulee olla hallituksen jäsen, joka nimitetään toimeensa hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Yhdistyksen pääsihteerin vastuulla on johtaa yhdistyksen sisäistä taloudenpitoa ja tilinpäätösprosessia, sekä saattaa tilinpäätös edustajiston tietoon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavassa edustajiston kokouksessa. II OMAISUUDENHOITO 6. Omaisuudenhoidon tavoite Yhdistyksen omaisuudenhoidon tavoitteena on turvata taloudelliset edellytykset yhdistyksen toiminnan häiriöttömälle jatkumiselle.

3 7. Omaisuudenhoitosuunnitelma Hallitus laatii ja edustajisto vahvistaa joka toinen vuosi omaisuudenhoidon pitkän aikavälin suunnitelman ja tuottotavoitteen. Sijoitusomaisuuden kehityksen tarkastelujakso on viisi (5) kalenterivuotta. Yhdistyksen varainhoitajaa voidaan vaihtaa tarkastelujaksojen välissä, ja vain erityisen painavasta syystä niiden aikana. III TALOUSARVIO 8. Talousarvion laatiminen Hallituksen tulee vuosittain laatia ja esittää edustajiston budjettikokouksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi ohjeellinen, liukuva, viisi (5) vuotta käsittävä puitetalousarvioesitys ja vuosittain siihen perustuva yhdistyksen talousarvioesitys. Talousarvioesitys on laadittava perusteluineen kyllin seikkaperäisenä siten, että talousarvio osoittaa yhdistyksen eri toimialojen ja niiden alaryhmien kaikki menot eriteltyinä kohteittain ja tulot lähteittäin, jaoteltuina pääluokkiin, lukuihin ja momentteihin sekä tarpeen mukaan kustannuspaikkakohtaisine laskelmineen. 9. Yli tilikauden ajoittuvan talousarvion käsittely Yli tilikauden ajoittuvan talousarvion käsittelyllä tarkoitetaan yksittäiseen kahdelle tai useammalle tilikaudelle ulottuvaan hankkeeseen käytettävää menettelyä. Hallitus toteuttaa hankkeen harkintansa mukaan edustajiston päätöksen mukaisilla tilikausilla. Hankkeen suuruus on oltava vähintään yksi promille yhdistyksen varsinaisen toiminnan budjetista. Päätös hankkeen toteuttamisesta yli tilikauden ajoittuvana voidaan tehdä joko yhdistyksen varsinaisen talousarvion tai lisätalousarvion hyväksymisen yhteydessä. 10. Talousarvion menoerät Tulo- ja menoerät budjetoidaan talousarvioon sadan euron suuruisina momenttikohtaisina määrärahoina. Menomomenttikohtaisia määrärahoja ei pääsääntöisesti saa ylittää. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että sektorikohtaiset määrärahat eivät ylity ja

4 varsinaisen toiminnan kulujen yhteissumma ei kasva. Poikkeuksen edellisestä tekee lisäksi meno, joka yhdistyksen on suoritettava lain tai sellaisen pysyvän sitoumuksen nojalla, joka on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämätöntä ja jota ei ole voitu ennakoida. Tällöin asia on kuitenkin tuotava viivyttelemättä hallituksen ja edustajiston tietoon. Yli 20 prosentin momenttikohtaiset ylitykset hallituksen on viipymättä tuotava edustajiston vahvistettavaksi, vaikka se ei yhdistyksen kokonaistalouteen vaikuttaisikaan. 11. Kirjanpidon ja talousarvion tilijärjestelmät Kirjanpidon tilijärjestelmien ja talousarvion momenttien tulee olla mahdollisimman yhdenmukaiset. IV RAHALIIKENNE 12. Laskujen tarkastaminen Ennen laskun tai maksun hyväksymistä ja maksamista laskun aiheellisuus ja oikeellisuus tulee tarkastaa, lasku tai maksu tiliöidä ja vahvistaa tarkastusmerkinnällä. Maksutositteeseen on tiliöitäessä tehtävä asianmukainen liite tai viite, mikäli se perustuu toimielimen päätökseen tai maksun perusteena olevaan asiakirjaan. Laskut tarkastaa pääsääntöisesti momenttivastuussa oleva työntekijä. 13. Laskujen hyväksyminen Yhdistyksen laskut hyväksyy pääsihteeri. Poikkeustapauksissa laskut voi hyväksyä yhdistyksen talousvastaava tai hallituksen puheenjohtaja, kun pääsihteeri on estynyt ne hyväksymään. Pääsihteerin aiheuttamat laskut hyväksyy hallituksen puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtajan aiheuttamat laskut yhdistyksen talousvastaava ja yhdistyksen talousvastaavan aiheuttamat laskut pääsihteeri. 14. Yhdistyksen käteisvarojen määrä

5 Yhdistys ei pääsääntöisesti ylläpidä käteiskassaa. Tarpeen vaatiessa käteiskassaa voidaan pitää, ja tässä tapauksessa yhdistyksen kassanhallinnasta vastaa yhdistyksen taloussihteeri. V TILINPÄÄTÖS 15. Tilinpäätöksen laatiminen Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Pääsihteeri laatii tilinpäätöksen yhteistyössä yhdistyksen taloussihteerin ja tilitoimiston kanssa. Tilinpäätöksen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hyväksytyn tilinpäätöksen allekirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet. 16. Tilinpäätösasiakirjat Yhdistys laatii lain vaatimat tilinpäätösasiakirjat. Hallitus voi lisäksi antaa laajemman kertomuksen yhdistyksen toiminnasta tilinpäätöksen yhteydessä. 17. Tilinpäätöksen antaminen Hallituksen tulee antaa tilinpäätösasiakirjat yhdistyksen tilintarkastajille tarkastusta varten tilivuotta seuraavan maaliskuun 15. päivään mennessä. VI TILINTARKASTUS 18. Tilintarkastuskertomus Tilintarkastajien tulee tehdä tilinpäätökseen merkintä suorittamastaan tarkastuksesta sekä antaa siitä edustajistolle osoitettu, lain vaatimusten mukainen tilintarkastuskertomus hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä. 19. Tilintarkastajan raportointi Tilintarkastajan tulee laatia suorittamistaan toimista ja tarkastuksista lakisääteisen raportoinnin lisäksi kirjallinen yhteenveto ja saattaa se tiedoksi hallitukselle.

6 VII RAHASTOT 20. Rahastojen asettaminen, kartuttaminen ja käyttö Yhdistyksellä voi olla pysyviä rahastoja, joiden perustamisesta tai lakkauttamisesta edustajisto päättää 2/3 ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Rahastojen käytöstä ja kartuttamisesta päättää edustajisto yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Rahastoihin voidaan ottaa siirtoja, lahjoituksia ja testamentteja. Mahdollisten lahjoitusten ja testamenttien ehtojen tulee soveltua rahaston käyttötarkoitukseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että yhdistys voi aina kieltäytyä ottamasta vastaan siirtoja, lahjoituksia ja testamentteja, mikäli se katsoo, että ne eivät täytä rahaston käyttötarkoitusta. VIII ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 21. Lisäykset ja muutokset Lisäyksistä ja muutoksista tähän ohjesääntöön päättää edustajisto 2/3 annettujen äänten enemmistöllä. 22. Voimaantulo Tämä taloudenhoidon ohjesääntö astuu voimaan ja korvaa sitä ennen hyväksytyn ohjesäännön. 23. Muutoksista tiedottaminen Muutettuna hyväksytty taloudenhoidon ohjesääntö tulee talousvastaavan viipymättä antaa kirjallisena todistettavasti tiedoksi yhdistyksen tilintarkastajille sekä muille asianomaisille luottamus- ja toimihenkilöille.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Warrantti ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Finanssi ry:n taloudenhoidossa tämän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Järvenpään seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 29. päivänä toukokuuta 2012. I Yleisiä määräyksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Kirkkolain, kirkkojärjestyksen,

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013

TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013 1 (6) TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013 TALOUSOHJE 1. Yleiset periaatteet 1.1 :n (jäljempänä Kamari) toiminnassa, varojen hoidossa ja tilinpidossa on noudatettava yhdistyslain,

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiirin (myöhemmin piirin) taloudenhoidon ja varainkäytön tulee täyttää korkeat vaatimukset. Piirin tulee säilyttää avustuksia ja lahjoituksia myöntävien

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

MTK Helsinki ry:n säännöt

MTK Helsinki ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka MTK Helsinki ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on MTK-Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistys on MTK-Uusimaa ry:n rekisteröity jäsenyhdistys. MTK-Uusimaa ry:tä nimitetään

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot