Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos"

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Laitoskäsikirja Versio 1.2 Martti Rahkila

2 Versio Päiväys Laatinut Tila Martti Rahkila Julkaistu Martti Rahkila Julkaistu Martti Rahkila Julkaistu Martti Rahkila Julkaistu 2

3 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Laitoksen toimintasuunnitelma JOHTAMINEN Johtamiskäytännöt Laitoksen organisaatio Laitoksen vastuuhenkilöt Toiminnan ohjaus VOIMAVARAT Henkilöstö Rahoitus Perusrahoitus Täydentävä rahoitus Tilat ja laitteet Tilat, kiinteistöt Laitteet LAITOKSEN TOIMINNAN KUVAUS Koulutus Tutkimus Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Tukipalvelutoiminnot LAADUN VARMISTAMINEN JA JATKUVA PARANTAMINEN Laadun varmistamisen mekanismit Mittarit Tiedon keruu Tiedon analysointi Opetus Tutkimus Tukitoiminnot

4 1. Johdanto Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen laitoskäsikirjassa on kuvattu laitoksen johtamisjärjestelmä ja laitoksen ydinprosessit tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen osalta. Joitakin prosesseja on kuvattu myös yksityiskohtaisemmin ja liitteenä on laitoksen sisäisiä ohjeita. Tämän dokumentin on laatinut laitoksen laatuvastaava. Toimintakäsikirjaa päivitetään jatkuvasti, jotta se olisi sellainen, että jokainen laitoksen työntekijä voi sitoutua sitä noudattamaan. Kukin työntekijä vastaa paitsi oman työnsä laadusta, myös siitä, että järjestelmä toimii. Tämä dokumentti ja sitä täydentävät yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet ovat löydettävissä laitoksen wiki-sivuilta osoitteesta https://wiki.tkk.fi/display/spanet/spanet+home Laitoskäsikirja täydentää omalta osaltaan TKK:n toimintakäsikirjaa sekä ETA-tiedekunnan toimintakäsikirjaa https://wiki.tkk.fi/display/etatk/home 4

5 2. Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos (SPA) on monitieteinen tutkimus- ja korkeimman opetuksen yksikkö, joka muodostuu kolmesta toimialueesta: signaalinkäsittely, akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka sekä MIKES-AALTO mittaustekniikka. Laitoksen tehtävänä on tarjota opetusta sekä harjoittaa tutkimusta digitaalisen signaalinkäsittelyn ja digitaalisen piiriteknologian, akustiikan, puheen- ja äänenkäsittelytekniikan sekä mittaustekniikan ja optisen teknologian aloilla. Laitos on Suomessa ainoa korkeinta opetusta tarjoava yksikkö, jossa on mahdollista erikoistua akustiikkaan ja äänenkäsittelytekniikkaan. MIKES-AALTO mittaustekniikka toimii myös optisten mittausten kansallisena mittanormaalilaboratoriona. Laitoksen tietoliikenteen signaalinkäsittelyn tutkimusryhmä kuuluu osana Suomen Akatemian SMARAD Älykkäiden radioiden ja langattoman teknologian huippuyksikköön. Laitoksessa työskentelee n. 80 henkilöä. Organisaatioon kuuluu 8 professoria, 1 laboratorioinsinööri, 3 opettavaa tutkijaa, 3 osastosihteeriä, 2 ylläpitäjää sekä tutkimushenkilöstöä. Lisäksi laitoksessa on opintoneuvojia kullakin opetusalueella. Opintoneuvojien tehtäviä hoidetaan muun toimen ohella Laitoksen toimintasuunnitelma Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen perustehtävät ovat (1) tieteellisen tutkimuksen tekeminen ja (2) opetuksen antaminen. Laitoksen toimintasuunnitelma löytyy laitoksen wiki-sivuilta osoitteesta https://wiki.tkk.fi/display/spanet/laitoksen+toimintasuunnitelma 5

6 3. JOHTAMINEN 3.1 Johtamiskäytännöt Laitoksen johtajan ja varajohtajan nimittää rehtori kuultuaan ensin laitoksen henkilökuntaa. Laitoksen johtajan ja varajohtajan istuntokausi on kolme vuotta. Vuonna 2010 laitoksen johtajana toimii Paavo Alku ja varajohtajana Risto Wichman. Laitoksen johdon tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa laitoksen toimintaa. Laitoksen johtaja on vastuussa laitoksen taloudesta ja tuloksista. Laitoksen varajohtaja huolehtii laitoksen johtajan tehtävistä, kun laitoksen johtaja on estynyt hoitamaan tehtäviään. Laitoksen johtaja asettaa laitoksen organisaation TKK:n hallinnon suositusten mukaisesti. Johtoryhmä Laitoksen johtoryhmän muodostavat laitoksen kaikki professorit, laboratorioinsinööri, opettava tutkija sekä kaikki sihteerit. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Laitoksen johtaja toimii sen puheenjohtajana ja joku laitoksen sihteereistä kokouksen sihteerinä. Johtoryhmä päättää vastuualueen strategiasta, budjetista sekä perusrahoituksen käytön linjauksista. Myös tuntiopetuksen järjestämisen yleiset linjaukset tehdään johtoryhmässä. Johtoryhmä valmistelee laitoskokouksessa käsiteltävät asiat. Laitoksen kokouskäytännöt Laitoskokouksia järjestetään 3 kertaa vuodessa ja lisäksi aina tarpeen vaatiessa. Laitoskokouksessa tiedotetaan laitoksen, tiedekunnan, korkeakoulun sekä toimialojen yleisistä asioista ja tulevaisuudennäkymistä ja keskustellaan näiden vaikutuksista laitoksen toimintaan. Laitoskokouksessa keskustellaan myös laitoksen kehitystarpeista ja strategian suuntaviivoista. Laitoskokouksen lisäksi järjestetään virkistystapahtuma kerran tai kaksi vuodessa. Virkistystapahtuman yhteydessä pyritään järjestämään strategiakokous, joka voi kestää pitkiäkin aikoja esim. laiva- tai bussimatkan aikana. Näin pyritään kehittämään laitoksen toimintaa pitkäjännitteisesti ja suunnitellaan tulevan vuoden toimintaa. Koko henkilöstölle suunnattujen kokousten lisäksi tutkimusryhmät kokoontuvat säännöllisesti viikko- tai kuukausipalaveriin. Lisäksi järjestetään toimialakohtaisia kokouksia aina tarpeen vaatiessa esimerkiksi opetuksen järjestelyjen osalta. 6

7 Toimintatapa viestinnässä Johtoryhmän kokouksesta laaditaan muistio sekä erillinen kaksikielinen (suomi & englanti) tiivistelmä, joka lähetetään henkilökunnalle sähköpostitse. Laitoskokouksista ja muista laitoksen yhteisistä tapahtumista tiedotetaan sähköpostitse etukäteen. Niissä tehdyistä päätöksistä ja muista yhteisistä asioista tai laitoksen toimintaan vaikuttavista muutoksista tiedotetaan sähköpostilla ja tarvittaessa laitoksen wiki-sivuilla olevaa ohjeistusta täydennetään. Ongelmien ratkaisu Yleisluontoiset ongelmat ja epäkohdat pyritään ratkaisemaan johtoryhmän kokouksissa sekä laitoskokouksissa. Pienet ongelmat sekä henkilökohtaiset asiat ratkaistaan lähiesimiehen ja tarvittaessa laitoksen johtajan kanssa. Epäkohtien seulonta on tehokkainta kehityskeskustelujen yhteydessä Laitoksen organisaatio Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen organisaatiokaavio on esitetty kuvassa 1. TKK Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos (SPA) Laitoksen johtaja Prof. Paavo Alku Prof. Jorma Skyttä Prof. Paavo Alku Prof. Erkki Ikonen Laboratorioinsinööri Martti Rahkila Prof. Visa Koivunen Prof. Risto Wichman (laitoksen varajohtaja) Prof. Andreas Richter Prof. Unto K. Laine Prof. Vesa Välimäki Prof. Matti Karjalainen dos. Ville Pulkki dos. Petri Kärhä dos. Farshid Manoocheri Sihteerit S: Mirja Lemetyinen A: Heidi Koponen M: Ulla Sikander Ylläpito Jussi Hynninen Tarmo Simonen Opintoneuvojat (os.aik.) S-88: Sampo Ojala S-89: S-108: Tuomas Poikonen Signaalinkäsittely (S / S-88) Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka (A / S-89) MIKES TKK mittaustekniikka (M / S-108) Tukipalvelutoiminnot Kuva 1. Laitoksen organisaatiomalli (helmikuu 2010) 7

8 3.1.2 Laitoksen vastuuhenkilöt Laitoksella on määritelty seuraavat vastuuhenkilöt Avainvastuu: Martti Rahkila, Heidi Koponen, Mirja Lemetyinen, Ulla Sikander, Erkki Ikonen Hankintavastaava: Martti Rahkila Laatuvastaava: Martti Rahkila Matkavastaava: Mirja Lemetyinen varahenkilönä Heidi Koponen Viestintäyhdyshenkilö: Martti Rahkila Talousvastaava: Martti Rahkila Perehdyttäjät: Martti Rahkila, Heidi Koponen, Mirja Lemetyinen, Ulla Sikander Kirjastohankintavastaava: Vesa Välimäki Tietoturvavastaava: Martti Rahkila varahenkilönä Jussi Hynninen Ylläpitäjät: Jussi Hynninen, Tarmo Simonen Lisenssivastaava: Jussi Hynninen Toiminnan ohjaus Toiminnanohjaus koostuu määrällisiin tavoitteisiin ja mittareihin keskittyvästä tulossopimus- eli TuSo-prosessista sekä laadullisiin tavoitteisiin ja mittareihin keskittyvästä laadunvarmistusjärjestelmästä, LVJ:stä. Teknillisen korkeakoulun toiminnan ohjauksen suuntaviivat on kuvattu tarkemmin TKK:n toimintakäsikirjassa. Laitos laatii alkusyksystä budjettiehdotuksensa dekaanille. Dekaani käy tulossopimusneuvottelut rehtorin kanssa ja sopii laitosbudjeteista laitosten johtajien kanssa syksyllä käytävissä keskusteluissa. Tulossopimuksessa määritellään laitoksen strateginen kehys, avainluvut, opetuksen ja tutkimuksen tavoitteet ja toimenpiteet, sekä resurssit (henkilöstö, tilat, rahoitus) Mittarit Laitoksen laadunseuranta ja siihen liittyvät mittarit on kuvattu luvussa Tiedon keruu Mittaamista varten tarvittava tieto kerätään Teknillisen korkeakoulun perusjärjestelmiin, jotka on kuvattu TKK:n toimintakäsikirjassa Tiedon analysointi Kerättyä tietoa analysoidaan laitoksen johtoryhmässä, jossa myös sovitaan jatkotoimenpiteistä. 8

9 4. VOIMAVARAT 4.1 Henkilöstö Henkilöstön kehittämiseksi noudatetaan TKK:n henkilöstöstrategian toimintasuunnitelmassa mainittuja laitosten vastuita. Lisäksi laitoksen henkilökuntaa kannustetaan ja tuetaan osallistumaan oman alansa konferensseihin ja koulutuksiin sekä pätevöitymään ammatillisesti laitoksen resurssien mukaan. Henkilöstön pedagogista koulutusta lisätään ja opetusmenetelmiä uudistetaan. Koulutustarpeet tarkistetaan esimiehen kanssa ainakin kehitys- ja UPJ-keskustelujen yhteydessä. Uuden henkilöstön palkkaamisessa noudatetaan TKK:n henkilöstöstrategiaa. Uusien henkilöiden perehdyttämisestä vastaa lähiesimies, lisäksi laitoksen yleisperehdytykseen on nimetty vastuuhenkilöt. Työtehtävät Henkilökunnan tehtäväkuvaukset ja vaatimukset on kuvattu UPJ:ssä. 4.2 Rahoitus Laitoksen rahoitus jakautuu kahteen osaan: 1) Dekaanin jakamaan budjettirahaan ja 2) täydentävään rahoitukseen. Resurssien jaon periaatteet on kuvattu elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan toimintakäsikirjassa Perusrahoitus Dekaani jakaa perusrahoituksen laitoksille keskusteltuaan rahanjaon periaatteista ensin laitosjohtajien ja hallintopäällikön kanssa ja esiteltyään suuntaviivat tiedekuntaneuvostolle. Perusrahoituksella katetaan vakituisen henkilöstön palkat, laitoksen infrastruktuurin ylläpito, tuntiopetus sekä opintoneuvonta. 9

10 4.2.2 Täydentävä rahoitus Pääosa ulkopuolisesta rahoituksesta saadaan julkisilta rahoittajilta (Tekes, SA, puolustusvoimat, EU) sekä yritysrahoituksena. Täydentävällä rahoituksella hoidetaan tutkimushenkilöstön palkkakulut, projektien laitehankinnat sekä osa vuokra- yms kiinteistä kuluista. Mittaustekniikan yksikkö saa osan rahoituksestaan myös MIKES:ltä, sillä yksikkö toimii optisten suureiden kansallisena mittanormaalilaboratoriona. Yksikkö tekee kalibrointitoimintaa, jolle on ISO vaatimusten mukainen laatujärjestelmä. Tämä järjestelmä on kuvattu verkkosivuilla osoitteessa Laatujärjestelmä on MIKES:in laatupäällikön auditoima. 4.3 Tilat ja laitteet Laitoksella on käytössään useita erikoistiloja ja -laitteita sekä akustisten että optisten mittausten tekemiseen Tilat, kiinteistöt Laitoksella on käytössään tiloja S-rakennuksen useissa eri kerroksissa E-, K-, G- ja I- siivissä sekä pääkäytävän varrella. Laitoksen erikoistiloja ovat - Kaiuttomat huoneet sekä monikanavahuone K-siiven 2. Kerroksessa - Kuunteluhuone sekä A-paja E-siiven 1. Kerroksessa - Optiset mittaustilat sekä elektroniikka- ja puutyöverstas I-siiven 1. kerroksessa Laitteet Laitehankinnat suoritetaan Aallon hankintaohjeistuksen mukaisesti. Hankintojen tekemisestä on lisäksi laitoksen oma hankintaohje laitoksen wiki-sivuilla: https://wiki.tkk.fi/display/spanet/purchases+-+hankinnat+fi 10

11 5. LAITOKSEN TOIMINNAN KUVAUS 5.1. Koulutus Opetuksen järjestäminen Laitoksen tarjoama opetus jakautuu kolmeen päätoimialueeseen, jotka ovat akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka, signaalinkäsittely sekä mittaustekniikka. Nämä päätoimialueet jakautuvat edelleen alitoimialueisiin, joilla kullakin on yksi vastuuhenkilö: joko professori tai opettava tutkija. Opetuksen suunnittelu ja toteutus sekä kehittäminen tapahtuvat pääsääntöisesti päätoimialuekohtaisesti. Kullakin toimialueella on myös opintoneuvoja, joka toimii yhteyshenkilönä tiedekuntaan opetusohjelman sekä luku- ja tenttijärjestysten suunnittelussa ja tarvittaessa antaa myös henkilökohtaista opintojen ohjausta. Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan opetusalueella tehtävää hoitaa erillinen opintotiimi, jonka tavoittaa palveluosoitteesta Vuosittainen opetusohjelmaprosessi hoidetaan tiedekunnan ohjeistamana. Tenttien valvonnassa noudatetaan TKK:n tenttiohjesääntöä. Pääsääntöisesti valvonta järjestetään ko. kurssin henkilökunnan toimesta. Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan opetusalue (S-89) Professorit ja erikoisopettajat luennoivat pääsääntöisesti samat kurssit vuodesta toiseen. Uuden kurssin tapauksessa luennoijasta/vastaavasta opettajasta sovitaan tutkimusryhmän sisällä. Muut opettajat, kuten laskuharjoitus- ja laboratoriotyöassistentit ja erikoistöiden ohjaajat sovitaan erillisissä keskusteluissa vastaavan opettajan kanssa. Opetuksen yleiset organisointiin ja hallintoon liittyvät tehtävät, opetuksen suunnittelu ja kehittäminen sekä kurssi- ja tenttijärjestelyjen koordinointi ja seuranta ovat syksystä 2009 alkaen opintotiimin vastuulla. Opintotiimi toimii yhteistyössä muun opetushenkilökunnan kanssa kaikissa opetukseen liittyvissä asioissa ja avustaa ja ohjeistaa tarvittaessa, etenkin laboratorion ulkopuolisia erikoisopettajia. Opintotiimi muodostuu tällä hetkellä neljästä jatko-opiskelijasta, jotka edustavat päätoimialueen eri tutkimusryhmiä. Tutkimusryhmän jatko-opiskelijat ja post-doc-tutkijat osallistuvat opetukseen kurssien vastuuopettajina, assistentteina tai erikois- ja harjoitustöiden ohjaajina. Jatkoopiskelijoille rakennetaan haluttaessa opetuksen yhteyteen yksilöllinen opetuksen kehittämishanke, josta on mahdollista saada opintopisteitä. Kehittämishanke muodostetaan siten, että jatko-opiskelija toimii kurssilla kahden vuoden ajan. 11

12 Ensimmäisenä vuonna hän tutustuu kurssin sisältöön ja käytäntöihin. Tämän jälkeen yhdessä laboratorioinsinöörin kanssa sovitaan kehittämishanke, joka toteutetaan kurssi seuraavan kerran järjestettäessä. Tämän jälkeen kehittämishanke raportoidaan ja analysoidaan laboratorioinsinöörin kanssa. Signaalinkäsittelyn opetusalue (S-88) Opetuksen hallinnointiin ja kehittämiseen liittyen pidetään aina tammikuussa kaikkien laboratorion kurssien vastuuhenkilöiden kesken yksi tai kaksi kokousta, joissa käydään läpi perustamistarve uusille kursseille, vanhojen kurssien poistamistarve sekä tehdään tarvittaessa muutoksia kurssien sisältöihin ja/tai laajuuteen mm. opiskelijoilta kerättävän palautteen, mitoitusmallin sekä ydinainesanalyysin avulla. Kokouksissa tarkistetaan myös, että laboratorion tarjoamat pää- ja sivuaineet muodostavat edelleen mielekkään kokonaisuuden ja tarvittaessa myös niihin tehdään muutoksia. Kokouksissa tehtyjen päätösten pohjalta erikseen nimetty tutkija (yleensä opintoneuvojan tehtäviä hoitava henkilö) tekee ns. LPM-listan laboratorion kursseista, sekä pää- ja sivuaineista. Lisäksi hän myös toimittaa laboratorion osalta kurssitiedot seuraavan vuoden opetusohjelmaan, käyttäen sähköistä OpasOodi järjestelmää. Keväisin ja syksyisin seuraavan lukukauden luku- ja tenttijärjestystä suunnitellessa pidetään kurssien vastuuopettajien kesken yhdestä kahteen suunnittelukokousta, joissa muodostetaan kurssien henkilökunta (= luennoitsijat ja assistentit) seuraavan lukukauden kursseille. Lisäksi kokouksessa kerätään kurssien henkilökunnalta tila- ja aikatoiveet opetustapahtumille, joiden pohjalta opintoneuvoja kokoaa ja lähettää ehdotuksen osaston lukujärjestyksen suunnittelijalle. Kevään ja syksyn lopussa pidetään professoreiden ja muutamien tutkijoiden kanssa ns. kandikokous, jossa kerätään (mahdollisuuksien mukaan) laboratorion tutkimushankkeisiin liittyviä ajankohtaisia tutkimusaiheita seuraavan lukukauden kandidaattiseminaarin opiskelijoita varten. Samalla näille kandidaatintöille nimetään ohjaajat. Suunnittelukokouksissa kurssihenkilökuntaan määritellyt henkilöt vastaavat kukin oman kurssinsa opetuksesta ja websivustosta. Tarkempi työnjako tehdään kyseisen kurssihenkilökunnan kesken. Laboratorion opintoihin liittyvästä, yleisluontoista tietoa sisältävästä, websivustosta vastaavat ATK-ylläpito, sihteerit ja nimetyt tutkijat. Opintoneuvojan tehtäviä hoitava tutkija vastaa yleisistä laboratorion opetukseen liittyvien asioiden koordinoimisesta joita ovat mm. kurssien tenttijärjestelyt, sähköisen kurssipalautteen keruu opiskelijoilta, opetustapahtumiin ilmoittautumisten avaaminen Oodissa jne.) Diplomitöiden, erikoistöiden tms. opinnäytteiden (pl. kandidaatintyö, josta jo aiemmin) ohjauksesta neuvotellaan aina tapauskohtaisesti tutkijoiden kanssa. Tarkoituksena on jakaa ohjattavien töiden määrä tasaisesti eri tutkijoille/tutkimusryhmille. 12

13 Mittaustekniikan opetusalue (S-108) Toimialueen opetus jakaantuu optiseen metrologiaan ja sähkömittaustekniikkaan. Optisen metrologian vastaavana opettajana toimii Erkki Ikonen ja sähkömittaustekniikan vastaavan opettajana Petri Kärhä. Opetusalueen opintoneuvojana toimii Tuomas Poikonen. Opetukseen tarvittava avainhenkilökunta on kuvattu alla olevassa taulukossa. Kursseihin, joissa on tutkimusryhmän ulkopuolinen luennoitsija, tarvitaan tutkimusryhmässä oleva kontaktihenkilö junailija, joka vastaa käytännön järjestelyistä. Kurssi Nimi Luennot Laskarit Labrat Junailija Muut S Mit.tekn.Per. A P.Kärhä - M.Ojanen - ~10 labra-assaria S Mit.tekn.Per. Y P.Kärhä - T. Poikonen - S Elektr.Mittaukset P.Kärhä M.Ojanen T. Poikonen labra-assaria (M. Shpak) S Elektr. Häir. E.Häkkinen H.Koivula T. Poikonen P.Kärhä S Optiikka E.Ikonen T.Hyvönen F.Manoocheri - 2 labra-assaria S Mittauselektroniikka P.Manninen S Virtuaali-instrum. P.Kärhä - NN - 1 labra-assari S Tietoliik. Opt. F.Manoocheri T. Hieta F. Manoocheri - 2 labra-assaria S /30/40 Erikoistyöt T.Poikone - n S Mit.tekn.tutk.sem E.Ikonen - S Mit.tekn.lis.kurssi P.Kärhä - S SM ja EMC K.Jokela - - P.Kärhä L. Puranen, T. Toivonen S Erikoiskurssi E.Ikonen - S-108.Z Jatkot.Opinnäyte E.Ikonen F. Manoocheri, P. Kärhä Opetuksen kehittäminen Kaikilta kursseilta kerätään kurssipalautetta tiedekunnan käytännön mukaisesti. Laitoksen opetuksen kehittämispäivässä laadittiin suositus, jonka mukaisesti laitoksen kaikilta kursseilta kerätään palautetta tiedekunnan palautejärjestelmän avulla siten, että opiskelijat voivat saada palautteenannosta lisäpisteitä sikäli kuin mahdollista. Tällä pyritään varmistamaan mahdollisimman suuri palautteen määrä. Lisäksi palautetta kerätään TKK:n yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Kurssien vastuuopettajat pyrkivät reagoimaan palautteeseen mahdollisimman pian. Laitoksen opetuksen kehittämispäivässä sovittiin, että kurssihenkilökunta antaa opiskelijoille vastapalautetta edellisen vuoden palautteesta sekä tehdyistä kehittämistoimenpiteistä Noppa-järjestelmän kautta osana kurssisivujen normaalia vuotuista päivittämistä. Toimialueiden opintoneuvojat seuraavat oman alueensa palautteita. Laitos järjestää 1-2 kertaa vuodessa kehittämisseminaarin kurssien opetushenkilökunnalle. Kehittämisseminaarin säännöllisenä aiheena käsitellään kurssipalautetta. Lisäksi kunkin kurssin henkilökunta pitää suunnittelu- ja 13

14 kehittämispalavereita aina ennen ja jälkeen kurssin. Palavereissa käydään läpi kurssipalautteita sekä kurssin aikana havaittuja kehittämiskohteita ja näiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma seuraavalle kerralle. Myös toimialueittain järjestetään kokouksia ja kehittämisseminaareja aina tarpeen vaatiessa. Kurssimateriaalien arkistointi Opetuksen kehittämisseminaarissa sovittiin, että opetuksen kehittämisen tueksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi laitoksessa otetaan käyttöön yhtenäinen kurssimateriaalien arkistointikäytäntö. Laboratorioinsinööri selvittää arkistointikäytännön vaatiman resurssoinnin, jonka jälkeen siitä laaditaan erillinen ohje. Arkistointi rakentuu kurssi- ja vuosikohtaisen jaotteluun ja sisältää mm. seuraavia aineistoja: - luentomateriaalit - oppikirja/opetusmoniste/laskuharjoitusmateriaalit sekä kuvien originaalit - harjoitustyöraportit sekä muun opiskelijoiden kurssia varten tuottaman aineiston - kurssitulokset - tenttitehtävät ja mahdolliset malliratkaisut - kurssipalautteen - kurssihenkilökunnan ohjeistuksen, esimerkiksi kurssin tarkistuslistat - kurssien kehittämishankeraportit - kurssien Noppa/verkkosivujen arkiston Kurssikohtaisen arkiston lisäksi kehittämisseminarissa päätettiin aloittaa erikoistyöaiheiden sekä kandityöaiheiden systemaattinen kerääminen. Tohtorikoulutus Jatko-opiskeluprosessi on kuvattu tiedekunnan toimintakäsikirjassa osoitteessa https://wiki.tkk.fi/display/etatk/jatko-opiskelu Tohtorikoulutus on laitokselle olennaisen tärkeä asia. Jatko-opiskelijoiden kanssa pyritään sopimaan neljän (4) vuoden mittaisesta tutkimustyöjaksosta, vaikka projektit ovat yleensä selvästi lyhempikestoisia. Jatko-opiskeluun liittyy olennaisena osana osallistuminen opetukseen laskuharjoitus- tai kurssiassistenttina. Tästä opetustyöstä pyritään maksamaan pieni erillinen korvaus, jollei jatko-opiskelija työskentele tutkijakoulussa. Työsopimukset pyritään tekemään vähintään vuoden kestoisiksi. Jatko-opiskelijaa kannustetaan ryhmätyöhön ja julkaisujen kirjoittamiseen ryhmän jäsenenä. Erityisesti arvostetaan lehtiartikkeleita ja kaikkia jatko-opiskelijoita kannustetaan kirjoittamaan niitä. Kaikkia jatko-opiskelijoita kannustetaan osallistumaan kansainväliseen konferenssiin vuosittain ja suorittamaan tutkijavierailu ulkomaille jossain vaiheessa jatko-opintojen aikana. 14

15 Post-doc-koulutus Laitoksessa työskentelee useita ns. post-doc-tutkijoita (osa vierailevia), joiden toimikausi on 2-4 vuotta. He toimivat pääasiassa projektipäälliköinä ja tutkijoina, ohjaavat opinnäytteitä ja jatko-opiskelijoita sekä osallistuvat opetukseen luennoitsijoina ja assistentteina. Tässä vaiheessa heitä kannustetaan tekemään kansainvälisiä tutkijavierailuja. 5.2 Tutkimus Laitoksen perustehtäviä toteuttavat professorien johtamat tutkimus- ja opetusryhmät. Tutkimus- ja opetusryhmien professorit ovat suoraan laitoksen johtajan alaisuudessa. Ryhmät ovat vastuussa oman alueensa tieteellisen tutkimuksesta ja opetuksesta tiedekunnassa sovitun mukaisesti. Opetus rahoitetaan laitoksen perusrahoituksesta. Tutkimus rahoitetaan ulkopuolisella rahoituksella, jonka hankkimisesta ryhmät ovat vastuussa. Tutkimus- ja opetusryhmiä kannustetaan ryhmien väliseen yhteistyöhön. Ryhmien johtajat päättävät ryhmänsä rahankäytöstä budjettinsa puitteissa. Professuurien tutkimus- ja opetusalat ovat: Signaalinkäsittely (3) Tietotekniikka Puhekommunikaatiotekniikka Puheteknologia Akustiikka Audiosignaalinkäsittely Mittaustekniikka Tutkimustoiminnan strategia on määritelty tulossopimuksessa (http://unel.hut.fi). Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen syntymistä edistetään mm. osallistumalla korkeatasoisiin tutkimushankkeisiin, palkkaamalla alan huippuopettajia ja tutkijoita (myös ulkomailta), postdoc-järjestelmää kehittämällä, hankkimalla laiterahoitusta sekä keskittymällä mahdollisuuksien mukaan pitkäkestoisempiin tutkimushankkeisiin. Kansainvälisyyden lisäämiseksi laitoksella tuetaan tutkijavaihtoa ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. 5.3 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Vuorovaikutuksen vahvistamiseksi tiedekunnassa on perustettu neuvottelukunta, jossa on teollisuuden, rahoittajien ja liittojen edustajia. Lisäksi kehitetään palautejärjestelmiä opinnäytetöiden ja teollisuuden rahoittamien projektien onnistumisesta. Nämä on kuvattu tarkemmin ETA-tiedekunnan toimintakäsikirjassa. 15

16 5.4 Tukipalvelutoiminnot Tukipalvelutoiminnot sisältävät Tila-asiat IT-palvelut Taloushallinto Mittaustilat ja -laitteet Kansainväliset asiat Kirjasto Henkilöstöhallinto Hankinnat Laadunvarmistus Sihteeripalvelut Matka-asiat Opintoneuvojien tehtävät Hallinnolliset tehtävät (poislukien opetushallinto, taloushallinto sekä projektihallinto) Hallinnolliset tehtävät hoidetaan pääsääntöisesti laitoksen johtajan, laboratorioinsinöörin ja sihteereiden voimin. Myös professorit hoitavat hallinnollisia tehtäviä, jotka liittyvät lähiesimiehen tehtäviin esim. kehityskeskustelujen ja UPJ:n yhteydessä. Laboratorioinsinöörin vastuulla ovat laitoksen infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen, tila- ja turvallisuusasioiden suunnittelu ja hallinnointi sekä laitoksen talouden suunnittelu ja seuranta perusrahoituksen osalta. Laboratorioinsinööri toimii laitoksen nimettynä talousvastaavana osana korkeakoulun taloushallintoa. Sihteerit hoitavat laskutukseen, kirjanpitoon, matkajärjestelyihin, vierailijoiden tukitoimiin ym. liittyvät tehtävät ja toimivat yhteistyössä toisiaan sijaistaen. Sihteerit ovat työajanseurantajärjestelmä Hallin yhteyshenkilöitä laitoksessa. Sihteerit ja laboratorioinsinööri vastaavat yhteistyössä vuosittain korkeakoulun tietokantoihin vaadittavien tietojen syöttämisestä. Taloushallinto Taloushallinnon osalta noudatetaan Aallon ohjeistusta: https://inside.aalto.fi/display/talouspalvelut/toiminnan+suunnittelu+ja+seuranta 16

17 Laitoksen laskuliikenne pyörii oheisen ns. timanttimallin mukaisesti 17

18 Projektihallintoon liittyvät tehtävät Professorit ja muut vanhemmat tutkijat toimivat projektipäälliköinä ja järjestävät tarvittavat projektikokoukset tarvittaessa sihteerien sekä erikseen nimettyjen projekteissa työskentelevien tutkijoiden avustuksella. Sihteerit avustavat projektien talouden seurannassa toimialakohtaisesti. Projektipäälliköt vastaavat projektien raportoinnista. Projektien hallinnoinnissa noudatetaan Aallon ja TKK:n ohjeistusta projektitoiminnasta: https://inside.aalto.fi/display/talouspalvelut/talouspalvelut Uusien projektien perustamisessa noudatetaan Aallon ohjeistusta: https://inside.aalto.fi/display/talouspalvelut/uuden+projektin+suunnittelu Projektipäälliköt valmistelevat uusien projektien asiakirjat yhdessä innovaatiokeskuksen ja sihteerien kanssa. Uudet tutkimussopimukset ja niihin liittyvät asiakirjat (esimerkiksi projektinavauslomake) allekirjoittaa talousohjeistuksen mukaisesti laitoksen johtaja. Perehdytys Uusien työntekijöiden perehdytyksestä vastaa lähiesimies. Yleisperehdytyksestä vastaavat sihteerit sekä laboratorioinsinööri, jotka ovat yksikön nimettyjä perehdyttäjiä TKK:lla. ATK-järjestelmien osalta TKK:n käyttösääntöihin ja laboratorion käytäntöihin perehdyttäjänä toimivat ATK-ylläpitäjät. Hankinnat Hankinnoissa noudatetaan Aallon hankintaohjeistusta: https://inside.aalto.fi/display/talouspalvelut/hankinnat+ja+omaisuus Hankintojen tekemiseksi laitoksella on lisäksi erillinen hankintaohje: https://wiki.tkk.fi/display/spanet/purchases+-+hankinnat+fi ATK-verkko ja työasemat ATK-ylläpitäjät vastaavat päivittäisistä ATK-verkkoon, laitoksen palvelimiin kuten WWW-palvelimet sekä työasemiin liittyvistä asioista sekä ATK-hankinnoista. Matkustaminen Matkojen osalta noudatetaan TKK:n matkustusohjeistusta: Lisäksi laitoksella on oma erillinen toimintaohje matkoihin liittyen: https://wiki.tkk.fi/display/spanet/travel+instructions 18

19 WWW-sivut Laitoksen www-sivujen (http://spa.tkk.fi) päivittämisestä vastaa nimetty www-ryhmä, johon kuuluvat laboratorioinsinööri, ATK-ylläpitäjät sekä opettava tutkija. Laitoksen www-sivut kuvaavat laitoksessa tehtävää tutkimusta ja tarjottavaa opetusta yleisellä tasolla, ajankohtaisempi tieto löytyy toimialakohtaisilta palvelimilta. Toimialakohtaisten www-sivujen päivityksestä vastaavat laboratorioinsinööri ja ATKylläpitäjät. Sivuilla hoidetaan tiedotus opiskelijoille, yhteistyökumppaneille ja muulle yhteisölle sekä suomeksi että englanniksi. Tutkimushankkeiden ja kurssien www-sivuista vastaavat projektipäälliköt ja kurssien opettajat. Intranet Laitoksella ei tätä kirjoitettaessa vielä ole yhteistä intranettia, vaan intranet muodostuu toimialakohtaisista palveluista. Laitoksen wiki-alueelle kootaan yhteinen ohjeistus ja linkit sekä erillisiin palveluihin että ulkopuoliseen aineistoon. Taloushallintoa varten laboratorioinsinöörillä ja sihteereillä on käytössään yhteistä levyaluetta. Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan toimialueella on intranet-käyttöön rajoitettu wwwsivusto, joka antaa ohjeita uusille työntekijöille, erityisesti ulkomaalaisille, sekä menettelytapaohjeita ja uutisia kaikille työntekijöille. Sivujen päivityksestä vastaavat laboratorioinsinööri ja ATK-ylläpitäjä. Mittaustekniikalla ja signaalinkäsittelyllä on käytössään jaettua levyaluetta ja mittaustekniikalla lisäksi intranet-käyttöön rajattu www-sivu. 19

20 6. LAADUN VARMISTAMINEN JA JATKUVA PARANTAMINEN 6.1 Laadun varmistamisen mekanismit Laadunvarmistuksen yleiset periaatteet on kuvattu TKK:n toimintakäsikirjassa Mittarit Laitoksen laadun seurantamittarit ovat pääosin samoja kuin TKK:n toimintakäsikirjassa kuvatut. Laitoksen johtoryhmän kokouksessa laadun seurantamittareiksi sovittiin: Valmistuneiden tohtoreiden määrä Kansainväliset julkaisut YOOPin käyneiden henkilöiden lukumäärä (vuoden vaihteessa todetaan JORYssa) Kilpailtu rahoitus suhteessa kokonaisrahoitukseen. 6.2 Opetus Laitos varmistaa opetuksen laatua palautejärjestelmän (lomakkeet, keskustelut) avulla. Laitos kehittää suunnitelmallisesti ja säännöllisesti tuottamaansa opetustarjontaa. Laitos kannustaa opettajia osallistumaan pedagogisiin koulutuksiin. Mittarit Laitoksen opetustoiminnan tuloksen tärkeimmät mittarit ovat kurssipalaute sekä valmistuneiden tohtoreiden ja diplomi-insinöörien määrät. Tarkkailtavia asioita ovat myös opintopistekertymät. 6.3 Tutkimus Tutkimuksen laatua arvioidaan tiedeyhteisön vakiintunein vertaisarviointimenettelyin (opinnäytteiden arvostelut, asiantuntijalausunnot jne.) Tutkimuksen laadun kehittämiseen pyritään laitoksella tutkimustoiminnan edellytyksiä parantamalla siten, että tuetaan korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen syntymistä. Korkeatasoinen tutkimus ja sen edellytysten turvaaminen on laitoksen kannalta tärkeä strateginen kysymys. 20

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos. Toimintakäsikirja Versio 3

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos. Toimintakäsikirja Versio 3 Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos Toimintakäsikirja Versio 3 Version hallinta Versio Päivitetty Laatinut Hyväksynyt Muutos 01 10.08.08 P.Kontio 02 21.08.08

Lisätiedot

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Toimintakäsikirja Versio 1.0 13.11.2008

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Toimintakäsikirja Versio 1.0 13.11.2008 Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Toimintakäsikirja Versio 1.0 13.11.2008 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta 1.1 Visio, missio, vahvuudet ja kehittämiskohteet

Lisätiedot

UEF tkt Laatukäsikirja

UEF tkt Laatukäsikirja UEF tkt Laatukäsikirja Versio 1.0 (hyväksytty) Tämä UEF tkt:n laatukäsikirjan ajantasainen versio on osoitteessa http://cs.joensuu.fi/pages/intra/2mediawiki-1.14.0/index.php?title=uef_tkt_laatukäsikirja.

Lisätiedot

TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto

TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto 1 (70) TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA Johdanto Toimintakäsikirja kuvaa kielikeskuksen nykyistä toimintaa, sen tavoitteita ja keskeisimpiä kehittämiskohteita. Toimintakäsikirjatyöstä vastaa kielikeskuksen

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Lapin yliopisto Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirja. Versio 2.4.2009

Lapin yliopisto Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirja. Versio 2.4.2009 Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirja Versio 2.4.2009 2 Sisällysluettelo 1. Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirja (27.2.2009)... 3 2. n organisaatio ja hallinto... 4 3 Arktisen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORIO 99600 SODANKYLÄ 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 SGO:n perustehtävät... 4 3 SGO:n

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Paula Latvala. Tekes-projektien talouden hallinnan laatukäsikirja

Paula Latvala. Tekes-projektien talouden hallinnan laatukäsikirja Paula Latvala Tekes-projektien talouden hallinnan laatukäsikirja Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

KOE-ELÄINKESKUKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI. Sisällysluettelo

KOE-ELÄINKESKUKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI. Sisällysluettelo KOE-ELÄINKESKUKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI Sisällysluettelo KOE-ELÄINKESKUKSEN TOIMINTA, VISIO JA ARVOT...4 Perustehtävät...4 Koe-eläinkeskus jakaa asiallista tietoa eläinkokeista ja koe-eläintoiminnasta

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot