Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos"

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Laitoskäsikirja Versio 1.2 Martti Rahkila

2 Versio Päiväys Laatinut Tila Martti Rahkila Julkaistu Martti Rahkila Julkaistu Martti Rahkila Julkaistu Martti Rahkila Julkaistu 2

3 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Laitoksen toimintasuunnitelma JOHTAMINEN Johtamiskäytännöt Laitoksen organisaatio Laitoksen vastuuhenkilöt Toiminnan ohjaus VOIMAVARAT Henkilöstö Rahoitus Perusrahoitus Täydentävä rahoitus Tilat ja laitteet Tilat, kiinteistöt Laitteet LAITOKSEN TOIMINNAN KUVAUS Koulutus Tutkimus Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Tukipalvelutoiminnot LAADUN VARMISTAMINEN JA JATKUVA PARANTAMINEN Laadun varmistamisen mekanismit Mittarit Tiedon keruu Tiedon analysointi Opetus Tutkimus Tukitoiminnot

4 1. Johdanto Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen laitoskäsikirjassa on kuvattu laitoksen johtamisjärjestelmä ja laitoksen ydinprosessit tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen osalta. Joitakin prosesseja on kuvattu myös yksityiskohtaisemmin ja liitteenä on laitoksen sisäisiä ohjeita. Tämän dokumentin on laatinut laitoksen laatuvastaava. Toimintakäsikirjaa päivitetään jatkuvasti, jotta se olisi sellainen, että jokainen laitoksen työntekijä voi sitoutua sitä noudattamaan. Kukin työntekijä vastaa paitsi oman työnsä laadusta, myös siitä, että järjestelmä toimii. Tämä dokumentti ja sitä täydentävät yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet ovat löydettävissä laitoksen wiki-sivuilta osoitteesta https://wiki.tkk.fi/display/spanet/spanet+home Laitoskäsikirja täydentää omalta osaltaan TKK:n toimintakäsikirjaa sekä ETA-tiedekunnan toimintakäsikirjaa https://wiki.tkk.fi/display/etatk/home 4

5 2. Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos (SPA) on monitieteinen tutkimus- ja korkeimman opetuksen yksikkö, joka muodostuu kolmesta toimialueesta: signaalinkäsittely, akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka sekä MIKES-AALTO mittaustekniikka. Laitoksen tehtävänä on tarjota opetusta sekä harjoittaa tutkimusta digitaalisen signaalinkäsittelyn ja digitaalisen piiriteknologian, akustiikan, puheen- ja äänenkäsittelytekniikan sekä mittaustekniikan ja optisen teknologian aloilla. Laitos on Suomessa ainoa korkeinta opetusta tarjoava yksikkö, jossa on mahdollista erikoistua akustiikkaan ja äänenkäsittelytekniikkaan. MIKES-AALTO mittaustekniikka toimii myös optisten mittausten kansallisena mittanormaalilaboratoriona. Laitoksen tietoliikenteen signaalinkäsittelyn tutkimusryhmä kuuluu osana Suomen Akatemian SMARAD Älykkäiden radioiden ja langattoman teknologian huippuyksikköön. Laitoksessa työskentelee n. 80 henkilöä. Organisaatioon kuuluu 8 professoria, 1 laboratorioinsinööri, 3 opettavaa tutkijaa, 3 osastosihteeriä, 2 ylläpitäjää sekä tutkimushenkilöstöä. Lisäksi laitoksessa on opintoneuvojia kullakin opetusalueella. Opintoneuvojien tehtäviä hoidetaan muun toimen ohella Laitoksen toimintasuunnitelma Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen perustehtävät ovat (1) tieteellisen tutkimuksen tekeminen ja (2) opetuksen antaminen. Laitoksen toimintasuunnitelma löytyy laitoksen wiki-sivuilta osoitteesta https://wiki.tkk.fi/display/spanet/laitoksen+toimintasuunnitelma 5

6 3. JOHTAMINEN 3.1 Johtamiskäytännöt Laitoksen johtajan ja varajohtajan nimittää rehtori kuultuaan ensin laitoksen henkilökuntaa. Laitoksen johtajan ja varajohtajan istuntokausi on kolme vuotta. Vuonna 2010 laitoksen johtajana toimii Paavo Alku ja varajohtajana Risto Wichman. Laitoksen johdon tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa laitoksen toimintaa. Laitoksen johtaja on vastuussa laitoksen taloudesta ja tuloksista. Laitoksen varajohtaja huolehtii laitoksen johtajan tehtävistä, kun laitoksen johtaja on estynyt hoitamaan tehtäviään. Laitoksen johtaja asettaa laitoksen organisaation TKK:n hallinnon suositusten mukaisesti. Johtoryhmä Laitoksen johtoryhmän muodostavat laitoksen kaikki professorit, laboratorioinsinööri, opettava tutkija sekä kaikki sihteerit. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Laitoksen johtaja toimii sen puheenjohtajana ja joku laitoksen sihteereistä kokouksen sihteerinä. Johtoryhmä päättää vastuualueen strategiasta, budjetista sekä perusrahoituksen käytön linjauksista. Myös tuntiopetuksen järjestämisen yleiset linjaukset tehdään johtoryhmässä. Johtoryhmä valmistelee laitoskokouksessa käsiteltävät asiat. Laitoksen kokouskäytännöt Laitoskokouksia järjestetään 3 kertaa vuodessa ja lisäksi aina tarpeen vaatiessa. Laitoskokouksessa tiedotetaan laitoksen, tiedekunnan, korkeakoulun sekä toimialojen yleisistä asioista ja tulevaisuudennäkymistä ja keskustellaan näiden vaikutuksista laitoksen toimintaan. Laitoskokouksessa keskustellaan myös laitoksen kehitystarpeista ja strategian suuntaviivoista. Laitoskokouksen lisäksi järjestetään virkistystapahtuma kerran tai kaksi vuodessa. Virkistystapahtuman yhteydessä pyritään järjestämään strategiakokous, joka voi kestää pitkiäkin aikoja esim. laiva- tai bussimatkan aikana. Näin pyritään kehittämään laitoksen toimintaa pitkäjännitteisesti ja suunnitellaan tulevan vuoden toimintaa. Koko henkilöstölle suunnattujen kokousten lisäksi tutkimusryhmät kokoontuvat säännöllisesti viikko- tai kuukausipalaveriin. Lisäksi järjestetään toimialakohtaisia kokouksia aina tarpeen vaatiessa esimerkiksi opetuksen järjestelyjen osalta. 6

7 Toimintatapa viestinnässä Johtoryhmän kokouksesta laaditaan muistio sekä erillinen kaksikielinen (suomi & englanti) tiivistelmä, joka lähetetään henkilökunnalle sähköpostitse. Laitoskokouksista ja muista laitoksen yhteisistä tapahtumista tiedotetaan sähköpostitse etukäteen. Niissä tehdyistä päätöksistä ja muista yhteisistä asioista tai laitoksen toimintaan vaikuttavista muutoksista tiedotetaan sähköpostilla ja tarvittaessa laitoksen wiki-sivuilla olevaa ohjeistusta täydennetään. Ongelmien ratkaisu Yleisluontoiset ongelmat ja epäkohdat pyritään ratkaisemaan johtoryhmän kokouksissa sekä laitoskokouksissa. Pienet ongelmat sekä henkilökohtaiset asiat ratkaistaan lähiesimiehen ja tarvittaessa laitoksen johtajan kanssa. Epäkohtien seulonta on tehokkainta kehityskeskustelujen yhteydessä Laitoksen organisaatio Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen organisaatiokaavio on esitetty kuvassa 1. TKK Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos (SPA) Laitoksen johtaja Prof. Paavo Alku Prof. Jorma Skyttä Prof. Paavo Alku Prof. Erkki Ikonen Laboratorioinsinööri Martti Rahkila Prof. Visa Koivunen Prof. Risto Wichman (laitoksen varajohtaja) Prof. Andreas Richter Prof. Unto K. Laine Prof. Vesa Välimäki Prof. Matti Karjalainen dos. Ville Pulkki dos. Petri Kärhä dos. Farshid Manoocheri Sihteerit S: Mirja Lemetyinen A: Heidi Koponen M: Ulla Sikander Ylläpito Jussi Hynninen Tarmo Simonen Opintoneuvojat (os.aik.) S-88: Sampo Ojala S-89: S-108: Tuomas Poikonen Signaalinkäsittely (S / S-88) Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka (A / S-89) MIKES TKK mittaustekniikka (M / S-108) Tukipalvelutoiminnot Kuva 1. Laitoksen organisaatiomalli (helmikuu 2010) 7

8 3.1.2 Laitoksen vastuuhenkilöt Laitoksella on määritelty seuraavat vastuuhenkilöt Avainvastuu: Martti Rahkila, Heidi Koponen, Mirja Lemetyinen, Ulla Sikander, Erkki Ikonen Hankintavastaava: Martti Rahkila Laatuvastaava: Martti Rahkila Matkavastaava: Mirja Lemetyinen varahenkilönä Heidi Koponen Viestintäyhdyshenkilö: Martti Rahkila Talousvastaava: Martti Rahkila Perehdyttäjät: Martti Rahkila, Heidi Koponen, Mirja Lemetyinen, Ulla Sikander Kirjastohankintavastaava: Vesa Välimäki Tietoturvavastaava: Martti Rahkila varahenkilönä Jussi Hynninen Ylläpitäjät: Jussi Hynninen, Tarmo Simonen Lisenssivastaava: Jussi Hynninen Toiminnan ohjaus Toiminnanohjaus koostuu määrällisiin tavoitteisiin ja mittareihin keskittyvästä tulossopimus- eli TuSo-prosessista sekä laadullisiin tavoitteisiin ja mittareihin keskittyvästä laadunvarmistusjärjestelmästä, LVJ:stä. Teknillisen korkeakoulun toiminnan ohjauksen suuntaviivat on kuvattu tarkemmin TKK:n toimintakäsikirjassa. Laitos laatii alkusyksystä budjettiehdotuksensa dekaanille. Dekaani käy tulossopimusneuvottelut rehtorin kanssa ja sopii laitosbudjeteista laitosten johtajien kanssa syksyllä käytävissä keskusteluissa. Tulossopimuksessa määritellään laitoksen strateginen kehys, avainluvut, opetuksen ja tutkimuksen tavoitteet ja toimenpiteet, sekä resurssit (henkilöstö, tilat, rahoitus) Mittarit Laitoksen laadunseuranta ja siihen liittyvät mittarit on kuvattu luvussa Tiedon keruu Mittaamista varten tarvittava tieto kerätään Teknillisen korkeakoulun perusjärjestelmiin, jotka on kuvattu TKK:n toimintakäsikirjassa Tiedon analysointi Kerättyä tietoa analysoidaan laitoksen johtoryhmässä, jossa myös sovitaan jatkotoimenpiteistä. 8

9 4. VOIMAVARAT 4.1 Henkilöstö Henkilöstön kehittämiseksi noudatetaan TKK:n henkilöstöstrategian toimintasuunnitelmassa mainittuja laitosten vastuita. Lisäksi laitoksen henkilökuntaa kannustetaan ja tuetaan osallistumaan oman alansa konferensseihin ja koulutuksiin sekä pätevöitymään ammatillisesti laitoksen resurssien mukaan. Henkilöstön pedagogista koulutusta lisätään ja opetusmenetelmiä uudistetaan. Koulutustarpeet tarkistetaan esimiehen kanssa ainakin kehitys- ja UPJ-keskustelujen yhteydessä. Uuden henkilöstön palkkaamisessa noudatetaan TKK:n henkilöstöstrategiaa. Uusien henkilöiden perehdyttämisestä vastaa lähiesimies, lisäksi laitoksen yleisperehdytykseen on nimetty vastuuhenkilöt. Työtehtävät Henkilökunnan tehtäväkuvaukset ja vaatimukset on kuvattu UPJ:ssä. 4.2 Rahoitus Laitoksen rahoitus jakautuu kahteen osaan: 1) Dekaanin jakamaan budjettirahaan ja 2) täydentävään rahoitukseen. Resurssien jaon periaatteet on kuvattu elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan toimintakäsikirjassa Perusrahoitus Dekaani jakaa perusrahoituksen laitoksille keskusteltuaan rahanjaon periaatteista ensin laitosjohtajien ja hallintopäällikön kanssa ja esiteltyään suuntaviivat tiedekuntaneuvostolle. Perusrahoituksella katetaan vakituisen henkilöstön palkat, laitoksen infrastruktuurin ylläpito, tuntiopetus sekä opintoneuvonta. 9

10 4.2.2 Täydentävä rahoitus Pääosa ulkopuolisesta rahoituksesta saadaan julkisilta rahoittajilta (Tekes, SA, puolustusvoimat, EU) sekä yritysrahoituksena. Täydentävällä rahoituksella hoidetaan tutkimushenkilöstön palkkakulut, projektien laitehankinnat sekä osa vuokra- yms kiinteistä kuluista. Mittaustekniikan yksikkö saa osan rahoituksestaan myös MIKES:ltä, sillä yksikkö toimii optisten suureiden kansallisena mittanormaalilaboratoriona. Yksikkö tekee kalibrointitoimintaa, jolle on ISO vaatimusten mukainen laatujärjestelmä. Tämä järjestelmä on kuvattu verkkosivuilla osoitteessa Laatujärjestelmä on MIKES:in laatupäällikön auditoima. 4.3 Tilat ja laitteet Laitoksella on käytössään useita erikoistiloja ja -laitteita sekä akustisten että optisten mittausten tekemiseen Tilat, kiinteistöt Laitoksella on käytössään tiloja S-rakennuksen useissa eri kerroksissa E-, K-, G- ja I- siivissä sekä pääkäytävän varrella. Laitoksen erikoistiloja ovat - Kaiuttomat huoneet sekä monikanavahuone K-siiven 2. Kerroksessa - Kuunteluhuone sekä A-paja E-siiven 1. Kerroksessa - Optiset mittaustilat sekä elektroniikka- ja puutyöverstas I-siiven 1. kerroksessa Laitteet Laitehankinnat suoritetaan Aallon hankintaohjeistuksen mukaisesti. Hankintojen tekemisestä on lisäksi laitoksen oma hankintaohje laitoksen wiki-sivuilla: https://wiki.tkk.fi/display/spanet/purchases+-+hankinnat+fi 10

11 5. LAITOKSEN TOIMINNAN KUVAUS 5.1. Koulutus Opetuksen järjestäminen Laitoksen tarjoama opetus jakautuu kolmeen päätoimialueeseen, jotka ovat akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka, signaalinkäsittely sekä mittaustekniikka. Nämä päätoimialueet jakautuvat edelleen alitoimialueisiin, joilla kullakin on yksi vastuuhenkilö: joko professori tai opettava tutkija. Opetuksen suunnittelu ja toteutus sekä kehittäminen tapahtuvat pääsääntöisesti päätoimialuekohtaisesti. Kullakin toimialueella on myös opintoneuvoja, joka toimii yhteyshenkilönä tiedekuntaan opetusohjelman sekä luku- ja tenttijärjestysten suunnittelussa ja tarvittaessa antaa myös henkilökohtaista opintojen ohjausta. Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan opetusalueella tehtävää hoitaa erillinen opintotiimi, jonka tavoittaa palveluosoitteesta Vuosittainen opetusohjelmaprosessi hoidetaan tiedekunnan ohjeistamana. Tenttien valvonnassa noudatetaan TKK:n tenttiohjesääntöä. Pääsääntöisesti valvonta järjestetään ko. kurssin henkilökunnan toimesta. Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan opetusalue (S-89) Professorit ja erikoisopettajat luennoivat pääsääntöisesti samat kurssit vuodesta toiseen. Uuden kurssin tapauksessa luennoijasta/vastaavasta opettajasta sovitaan tutkimusryhmän sisällä. Muut opettajat, kuten laskuharjoitus- ja laboratoriotyöassistentit ja erikoistöiden ohjaajat sovitaan erillisissä keskusteluissa vastaavan opettajan kanssa. Opetuksen yleiset organisointiin ja hallintoon liittyvät tehtävät, opetuksen suunnittelu ja kehittäminen sekä kurssi- ja tenttijärjestelyjen koordinointi ja seuranta ovat syksystä 2009 alkaen opintotiimin vastuulla. Opintotiimi toimii yhteistyössä muun opetushenkilökunnan kanssa kaikissa opetukseen liittyvissä asioissa ja avustaa ja ohjeistaa tarvittaessa, etenkin laboratorion ulkopuolisia erikoisopettajia. Opintotiimi muodostuu tällä hetkellä neljästä jatko-opiskelijasta, jotka edustavat päätoimialueen eri tutkimusryhmiä. Tutkimusryhmän jatko-opiskelijat ja post-doc-tutkijat osallistuvat opetukseen kurssien vastuuopettajina, assistentteina tai erikois- ja harjoitustöiden ohjaajina. Jatkoopiskelijoille rakennetaan haluttaessa opetuksen yhteyteen yksilöllinen opetuksen kehittämishanke, josta on mahdollista saada opintopisteitä. Kehittämishanke muodostetaan siten, että jatko-opiskelija toimii kurssilla kahden vuoden ajan. 11

12 Ensimmäisenä vuonna hän tutustuu kurssin sisältöön ja käytäntöihin. Tämän jälkeen yhdessä laboratorioinsinöörin kanssa sovitaan kehittämishanke, joka toteutetaan kurssi seuraavan kerran järjestettäessä. Tämän jälkeen kehittämishanke raportoidaan ja analysoidaan laboratorioinsinöörin kanssa. Signaalinkäsittelyn opetusalue (S-88) Opetuksen hallinnointiin ja kehittämiseen liittyen pidetään aina tammikuussa kaikkien laboratorion kurssien vastuuhenkilöiden kesken yksi tai kaksi kokousta, joissa käydään läpi perustamistarve uusille kursseille, vanhojen kurssien poistamistarve sekä tehdään tarvittaessa muutoksia kurssien sisältöihin ja/tai laajuuteen mm. opiskelijoilta kerättävän palautteen, mitoitusmallin sekä ydinainesanalyysin avulla. Kokouksissa tarkistetaan myös, että laboratorion tarjoamat pää- ja sivuaineet muodostavat edelleen mielekkään kokonaisuuden ja tarvittaessa myös niihin tehdään muutoksia. Kokouksissa tehtyjen päätösten pohjalta erikseen nimetty tutkija (yleensä opintoneuvojan tehtäviä hoitava henkilö) tekee ns. LPM-listan laboratorion kursseista, sekä pää- ja sivuaineista. Lisäksi hän myös toimittaa laboratorion osalta kurssitiedot seuraavan vuoden opetusohjelmaan, käyttäen sähköistä OpasOodi järjestelmää. Keväisin ja syksyisin seuraavan lukukauden luku- ja tenttijärjestystä suunnitellessa pidetään kurssien vastuuopettajien kesken yhdestä kahteen suunnittelukokousta, joissa muodostetaan kurssien henkilökunta (= luennoitsijat ja assistentit) seuraavan lukukauden kursseille. Lisäksi kokouksessa kerätään kurssien henkilökunnalta tila- ja aikatoiveet opetustapahtumille, joiden pohjalta opintoneuvoja kokoaa ja lähettää ehdotuksen osaston lukujärjestyksen suunnittelijalle. Kevään ja syksyn lopussa pidetään professoreiden ja muutamien tutkijoiden kanssa ns. kandikokous, jossa kerätään (mahdollisuuksien mukaan) laboratorion tutkimushankkeisiin liittyviä ajankohtaisia tutkimusaiheita seuraavan lukukauden kandidaattiseminaarin opiskelijoita varten. Samalla näille kandidaatintöille nimetään ohjaajat. Suunnittelukokouksissa kurssihenkilökuntaan määritellyt henkilöt vastaavat kukin oman kurssinsa opetuksesta ja websivustosta. Tarkempi työnjako tehdään kyseisen kurssihenkilökunnan kesken. Laboratorion opintoihin liittyvästä, yleisluontoista tietoa sisältävästä, websivustosta vastaavat ATK-ylläpito, sihteerit ja nimetyt tutkijat. Opintoneuvojan tehtäviä hoitava tutkija vastaa yleisistä laboratorion opetukseen liittyvien asioiden koordinoimisesta joita ovat mm. kurssien tenttijärjestelyt, sähköisen kurssipalautteen keruu opiskelijoilta, opetustapahtumiin ilmoittautumisten avaaminen Oodissa jne.) Diplomitöiden, erikoistöiden tms. opinnäytteiden (pl. kandidaatintyö, josta jo aiemmin) ohjauksesta neuvotellaan aina tapauskohtaisesti tutkijoiden kanssa. Tarkoituksena on jakaa ohjattavien töiden määrä tasaisesti eri tutkijoille/tutkimusryhmille. 12

13 Mittaustekniikan opetusalue (S-108) Toimialueen opetus jakaantuu optiseen metrologiaan ja sähkömittaustekniikkaan. Optisen metrologian vastaavana opettajana toimii Erkki Ikonen ja sähkömittaustekniikan vastaavan opettajana Petri Kärhä. Opetusalueen opintoneuvojana toimii Tuomas Poikonen. Opetukseen tarvittava avainhenkilökunta on kuvattu alla olevassa taulukossa. Kursseihin, joissa on tutkimusryhmän ulkopuolinen luennoitsija, tarvitaan tutkimusryhmässä oleva kontaktihenkilö junailija, joka vastaa käytännön järjestelyistä. Kurssi Nimi Luennot Laskarit Labrat Junailija Muut S Mit.tekn.Per. A P.Kärhä - M.Ojanen - ~10 labra-assaria S Mit.tekn.Per. Y P.Kärhä - T. Poikonen - S Elektr.Mittaukset P.Kärhä M.Ojanen T. Poikonen labra-assaria (M. Shpak) S Elektr. Häir. E.Häkkinen H.Koivula T. Poikonen P.Kärhä S Optiikka E.Ikonen T.Hyvönen F.Manoocheri - 2 labra-assaria S Mittauselektroniikka P.Manninen S Virtuaali-instrum. P.Kärhä - NN - 1 labra-assari S Tietoliik. Opt. F.Manoocheri T. Hieta F. Manoocheri - 2 labra-assaria S /30/40 Erikoistyöt T.Poikone - n S Mit.tekn.tutk.sem E.Ikonen - S Mit.tekn.lis.kurssi P.Kärhä - S SM ja EMC K.Jokela - - P.Kärhä L. Puranen, T. Toivonen S Erikoiskurssi E.Ikonen - S-108.Z Jatkot.Opinnäyte E.Ikonen F. Manoocheri, P. Kärhä Opetuksen kehittäminen Kaikilta kursseilta kerätään kurssipalautetta tiedekunnan käytännön mukaisesti. Laitoksen opetuksen kehittämispäivässä laadittiin suositus, jonka mukaisesti laitoksen kaikilta kursseilta kerätään palautetta tiedekunnan palautejärjestelmän avulla siten, että opiskelijat voivat saada palautteenannosta lisäpisteitä sikäli kuin mahdollista. Tällä pyritään varmistamaan mahdollisimman suuri palautteen määrä. Lisäksi palautetta kerätään TKK:n yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Kurssien vastuuopettajat pyrkivät reagoimaan palautteeseen mahdollisimman pian. Laitoksen opetuksen kehittämispäivässä sovittiin, että kurssihenkilökunta antaa opiskelijoille vastapalautetta edellisen vuoden palautteesta sekä tehdyistä kehittämistoimenpiteistä Noppa-järjestelmän kautta osana kurssisivujen normaalia vuotuista päivittämistä. Toimialueiden opintoneuvojat seuraavat oman alueensa palautteita. Laitos järjestää 1-2 kertaa vuodessa kehittämisseminaarin kurssien opetushenkilökunnalle. Kehittämisseminaarin säännöllisenä aiheena käsitellään kurssipalautetta. Lisäksi kunkin kurssin henkilökunta pitää suunnittelu- ja 13

14 kehittämispalavereita aina ennen ja jälkeen kurssin. Palavereissa käydään läpi kurssipalautteita sekä kurssin aikana havaittuja kehittämiskohteita ja näiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma seuraavalle kerralle. Myös toimialueittain järjestetään kokouksia ja kehittämisseminaareja aina tarpeen vaatiessa. Kurssimateriaalien arkistointi Opetuksen kehittämisseminaarissa sovittiin, että opetuksen kehittämisen tueksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi laitoksessa otetaan käyttöön yhtenäinen kurssimateriaalien arkistointikäytäntö. Laboratorioinsinööri selvittää arkistointikäytännön vaatiman resurssoinnin, jonka jälkeen siitä laaditaan erillinen ohje. Arkistointi rakentuu kurssi- ja vuosikohtaisen jaotteluun ja sisältää mm. seuraavia aineistoja: - luentomateriaalit - oppikirja/opetusmoniste/laskuharjoitusmateriaalit sekä kuvien originaalit - harjoitustyöraportit sekä muun opiskelijoiden kurssia varten tuottaman aineiston - kurssitulokset - tenttitehtävät ja mahdolliset malliratkaisut - kurssipalautteen - kurssihenkilökunnan ohjeistuksen, esimerkiksi kurssin tarkistuslistat - kurssien kehittämishankeraportit - kurssien Noppa/verkkosivujen arkiston Kurssikohtaisen arkiston lisäksi kehittämisseminarissa päätettiin aloittaa erikoistyöaiheiden sekä kandityöaiheiden systemaattinen kerääminen. Tohtorikoulutus Jatko-opiskeluprosessi on kuvattu tiedekunnan toimintakäsikirjassa osoitteessa https://wiki.tkk.fi/display/etatk/jatko-opiskelu Tohtorikoulutus on laitokselle olennaisen tärkeä asia. Jatko-opiskelijoiden kanssa pyritään sopimaan neljän (4) vuoden mittaisesta tutkimustyöjaksosta, vaikka projektit ovat yleensä selvästi lyhempikestoisia. Jatko-opiskeluun liittyy olennaisena osana osallistuminen opetukseen laskuharjoitus- tai kurssiassistenttina. Tästä opetustyöstä pyritään maksamaan pieni erillinen korvaus, jollei jatko-opiskelija työskentele tutkijakoulussa. Työsopimukset pyritään tekemään vähintään vuoden kestoisiksi. Jatko-opiskelijaa kannustetaan ryhmätyöhön ja julkaisujen kirjoittamiseen ryhmän jäsenenä. Erityisesti arvostetaan lehtiartikkeleita ja kaikkia jatko-opiskelijoita kannustetaan kirjoittamaan niitä. Kaikkia jatko-opiskelijoita kannustetaan osallistumaan kansainväliseen konferenssiin vuosittain ja suorittamaan tutkijavierailu ulkomaille jossain vaiheessa jatko-opintojen aikana. 14

15 Post-doc-koulutus Laitoksessa työskentelee useita ns. post-doc-tutkijoita (osa vierailevia), joiden toimikausi on 2-4 vuotta. He toimivat pääasiassa projektipäälliköinä ja tutkijoina, ohjaavat opinnäytteitä ja jatko-opiskelijoita sekä osallistuvat opetukseen luennoitsijoina ja assistentteina. Tässä vaiheessa heitä kannustetaan tekemään kansainvälisiä tutkijavierailuja. 5.2 Tutkimus Laitoksen perustehtäviä toteuttavat professorien johtamat tutkimus- ja opetusryhmät. Tutkimus- ja opetusryhmien professorit ovat suoraan laitoksen johtajan alaisuudessa. Ryhmät ovat vastuussa oman alueensa tieteellisen tutkimuksesta ja opetuksesta tiedekunnassa sovitun mukaisesti. Opetus rahoitetaan laitoksen perusrahoituksesta. Tutkimus rahoitetaan ulkopuolisella rahoituksella, jonka hankkimisesta ryhmät ovat vastuussa. Tutkimus- ja opetusryhmiä kannustetaan ryhmien väliseen yhteistyöhön. Ryhmien johtajat päättävät ryhmänsä rahankäytöstä budjettinsa puitteissa. Professuurien tutkimus- ja opetusalat ovat: Signaalinkäsittely (3) Tietotekniikka Puhekommunikaatiotekniikka Puheteknologia Akustiikka Audiosignaalinkäsittely Mittaustekniikka Tutkimustoiminnan strategia on määritelty tulossopimuksessa (http://unel.hut.fi). Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen syntymistä edistetään mm. osallistumalla korkeatasoisiin tutkimushankkeisiin, palkkaamalla alan huippuopettajia ja tutkijoita (myös ulkomailta), postdoc-järjestelmää kehittämällä, hankkimalla laiterahoitusta sekä keskittymällä mahdollisuuksien mukaan pitkäkestoisempiin tutkimushankkeisiin. Kansainvälisyyden lisäämiseksi laitoksella tuetaan tutkijavaihtoa ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. 5.3 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Vuorovaikutuksen vahvistamiseksi tiedekunnassa on perustettu neuvottelukunta, jossa on teollisuuden, rahoittajien ja liittojen edustajia. Lisäksi kehitetään palautejärjestelmiä opinnäytetöiden ja teollisuuden rahoittamien projektien onnistumisesta. Nämä on kuvattu tarkemmin ETA-tiedekunnan toimintakäsikirjassa. 15

16 5.4 Tukipalvelutoiminnot Tukipalvelutoiminnot sisältävät Tila-asiat IT-palvelut Taloushallinto Mittaustilat ja -laitteet Kansainväliset asiat Kirjasto Henkilöstöhallinto Hankinnat Laadunvarmistus Sihteeripalvelut Matka-asiat Opintoneuvojien tehtävät Hallinnolliset tehtävät (poislukien opetushallinto, taloushallinto sekä projektihallinto) Hallinnolliset tehtävät hoidetaan pääsääntöisesti laitoksen johtajan, laboratorioinsinöörin ja sihteereiden voimin. Myös professorit hoitavat hallinnollisia tehtäviä, jotka liittyvät lähiesimiehen tehtäviin esim. kehityskeskustelujen ja UPJ:n yhteydessä. Laboratorioinsinöörin vastuulla ovat laitoksen infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen, tila- ja turvallisuusasioiden suunnittelu ja hallinnointi sekä laitoksen talouden suunnittelu ja seuranta perusrahoituksen osalta. Laboratorioinsinööri toimii laitoksen nimettynä talousvastaavana osana korkeakoulun taloushallintoa. Sihteerit hoitavat laskutukseen, kirjanpitoon, matkajärjestelyihin, vierailijoiden tukitoimiin ym. liittyvät tehtävät ja toimivat yhteistyössä toisiaan sijaistaen. Sihteerit ovat työajanseurantajärjestelmä Hallin yhteyshenkilöitä laitoksessa. Sihteerit ja laboratorioinsinööri vastaavat yhteistyössä vuosittain korkeakoulun tietokantoihin vaadittavien tietojen syöttämisestä. Taloushallinto Taloushallinnon osalta noudatetaan Aallon ohjeistusta: https://inside.aalto.fi/display/talouspalvelut/toiminnan+suunnittelu+ja+seuranta 16

17 Laitoksen laskuliikenne pyörii oheisen ns. timanttimallin mukaisesti 17

18 Projektihallintoon liittyvät tehtävät Professorit ja muut vanhemmat tutkijat toimivat projektipäälliköinä ja järjestävät tarvittavat projektikokoukset tarvittaessa sihteerien sekä erikseen nimettyjen projekteissa työskentelevien tutkijoiden avustuksella. Sihteerit avustavat projektien talouden seurannassa toimialakohtaisesti. Projektipäälliköt vastaavat projektien raportoinnista. Projektien hallinnoinnissa noudatetaan Aallon ja TKK:n ohjeistusta projektitoiminnasta: https://inside.aalto.fi/display/talouspalvelut/talouspalvelut Uusien projektien perustamisessa noudatetaan Aallon ohjeistusta: https://inside.aalto.fi/display/talouspalvelut/uuden+projektin+suunnittelu Projektipäälliköt valmistelevat uusien projektien asiakirjat yhdessä innovaatiokeskuksen ja sihteerien kanssa. Uudet tutkimussopimukset ja niihin liittyvät asiakirjat (esimerkiksi projektinavauslomake) allekirjoittaa talousohjeistuksen mukaisesti laitoksen johtaja. Perehdytys Uusien työntekijöiden perehdytyksestä vastaa lähiesimies. Yleisperehdytyksestä vastaavat sihteerit sekä laboratorioinsinööri, jotka ovat yksikön nimettyjä perehdyttäjiä TKK:lla. ATK-järjestelmien osalta TKK:n käyttösääntöihin ja laboratorion käytäntöihin perehdyttäjänä toimivat ATK-ylläpitäjät. Hankinnat Hankinnoissa noudatetaan Aallon hankintaohjeistusta: https://inside.aalto.fi/display/talouspalvelut/hankinnat+ja+omaisuus Hankintojen tekemiseksi laitoksella on lisäksi erillinen hankintaohje: https://wiki.tkk.fi/display/spanet/purchases+-+hankinnat+fi ATK-verkko ja työasemat ATK-ylläpitäjät vastaavat päivittäisistä ATK-verkkoon, laitoksen palvelimiin kuten WWW-palvelimet sekä työasemiin liittyvistä asioista sekä ATK-hankinnoista. Matkustaminen Matkojen osalta noudatetaan TKK:n matkustusohjeistusta: Lisäksi laitoksella on oma erillinen toimintaohje matkoihin liittyen: https://wiki.tkk.fi/display/spanet/travel+instructions 18

19 WWW-sivut Laitoksen www-sivujen (http://spa.tkk.fi) päivittämisestä vastaa nimetty www-ryhmä, johon kuuluvat laboratorioinsinööri, ATK-ylläpitäjät sekä opettava tutkija. Laitoksen www-sivut kuvaavat laitoksessa tehtävää tutkimusta ja tarjottavaa opetusta yleisellä tasolla, ajankohtaisempi tieto löytyy toimialakohtaisilta palvelimilta. Toimialakohtaisten www-sivujen päivityksestä vastaavat laboratorioinsinööri ja ATKylläpitäjät. Sivuilla hoidetaan tiedotus opiskelijoille, yhteistyökumppaneille ja muulle yhteisölle sekä suomeksi että englanniksi. Tutkimushankkeiden ja kurssien www-sivuista vastaavat projektipäälliköt ja kurssien opettajat. Intranet Laitoksella ei tätä kirjoitettaessa vielä ole yhteistä intranettia, vaan intranet muodostuu toimialakohtaisista palveluista. Laitoksen wiki-alueelle kootaan yhteinen ohjeistus ja linkit sekä erillisiin palveluihin että ulkopuoliseen aineistoon. Taloushallintoa varten laboratorioinsinöörillä ja sihteereillä on käytössään yhteistä levyaluetta. Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan toimialueella on intranet-käyttöön rajoitettu wwwsivusto, joka antaa ohjeita uusille työntekijöille, erityisesti ulkomaalaisille, sekä menettelytapaohjeita ja uutisia kaikille työntekijöille. Sivujen päivityksestä vastaavat laboratorioinsinööri ja ATK-ylläpitäjä. Mittaustekniikalla ja signaalinkäsittelyllä on käytössään jaettua levyaluetta ja mittaustekniikalla lisäksi intranet-käyttöön rajattu www-sivu. 19

20 6. LAADUN VARMISTAMINEN JA JATKUVA PARANTAMINEN 6.1 Laadun varmistamisen mekanismit Laadunvarmistuksen yleiset periaatteet on kuvattu TKK:n toimintakäsikirjassa Mittarit Laitoksen laadun seurantamittarit ovat pääosin samoja kuin TKK:n toimintakäsikirjassa kuvatut. Laitoksen johtoryhmän kokouksessa laadun seurantamittareiksi sovittiin: Valmistuneiden tohtoreiden määrä Kansainväliset julkaisut YOOPin käyneiden henkilöiden lukumäärä (vuoden vaihteessa todetaan JORYssa) Kilpailtu rahoitus suhteessa kokonaisrahoitukseen. 6.2 Opetus Laitos varmistaa opetuksen laatua palautejärjestelmän (lomakkeet, keskustelut) avulla. Laitos kehittää suunnitelmallisesti ja säännöllisesti tuottamaansa opetustarjontaa. Laitos kannustaa opettajia osallistumaan pedagogisiin koulutuksiin. Mittarit Laitoksen opetustoiminnan tuloksen tärkeimmät mittarit ovat kurssipalaute sekä valmistuneiden tohtoreiden ja diplomi-insinöörien määrät. Tarkkailtavia asioita ovat myös opintopistekertymät. 6.3 Tutkimus Tutkimuksen laatua arvioidaan tiedeyhteisön vakiintunein vertaisarviointimenettelyin (opinnäytteiden arvostelut, asiantuntijalausunnot jne.) Tutkimuksen laadun kehittämiseen pyritään laitoksella tutkimustoiminnan edellytyksiä parantamalla siten, että tuetaan korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen syntymistä. Korkeatasoinen tutkimus ja sen edellytysten turvaaminen on laitoksen kannalta tärkeä strateginen kysymys. 20

Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos. Laitoskäsikirja versio 2.0

Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos. Laitoskäsikirja versio 2.0 Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos versio 2.0 27.3.2010 VERSION HALLINTA Versio Päivitetty Päivittäjä Muutos 001 24.9.2008 A. Kontturi n runko 002 4.11.2008 A. Kontturi Laitoksen kommentit

Lisätiedot

Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tuotantotalouden laitos. Laitoskäsikirja Versio 1,001 15.10.2009

Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tuotantotalouden laitos. Laitoskäsikirja Versio 1,001 15.10.2009 Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tuotantotalouden laitos Laitoskäsikirja Versio 1,001 15.10.2009 VERSION HALLINTA Versio Päivitetty Päivittäjä Muutos 0,001 10.11.2008 Aila Orbinski Runko Informaatio-

Lisätiedot

NanoWiki : Mikro ja nanotekniikan laitoksen laitoskäsikirja

NanoWiki : Mikro ja nanotekniikan laitoksen laitoskäsikirja NanoWiki : Mikro ja nanotekniikan laitoksen laitoskäsikirja Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikro- ja nanotekniikan laitos Laitoskäsikirja versionhallinta Versio pvm Tekijä Selitys

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

Töiden organisointi laitoksella

Töiden organisointi laitoksella Töiden organisointi laitoksella Jukka Maalampi Fysiikan laitos KATSE TULEVAISUUTEEN talous-,, henkilöst stö- ja koulutusasioiden muutoksissa. 26.11.2007 Fysiikan laitos Henkilökunta kunta Opetus ja tutkimus

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos. Laitoskäsikirja Versio 2009.1. Matti Lehtonen 10.9.

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos. Laitoskäsikirja Versio 2009.1. Matti Lehtonen 10.9. Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Laitoskäsikirja Versio 2009.1 Matti Lehtonen 10.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. Johdanto... 3 2. Sähkötekniikan

Lisätiedot

Insinööritieteiden ja Arkkitehtuurin tiedekunta Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos. Laitoskäsikirja Versio 1,

Insinööritieteiden ja Arkkitehtuurin tiedekunta Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos. Laitoskäsikirja Versio 1, Insinööritieteiden ja Arkkitehtuurin tiedekunta Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Laitoskäsikirja Versio 1,00 15.10.2009 Laakso/Enberg/Järvinen/Lojander/Tammenmaa/Ojala/Koskela SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja LAATUKÄSIKIRJA 7.10.2009. Versio 1.00. Koulutus- ja tutkimuspalvelut

Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja LAATUKÄSIKIRJA 7.10.2009. Versio 1.00. Koulutus- ja tutkimuspalvelut Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja 7.10.2009 Versio 1.00 Koulutus- ja tutkimuspalvelut 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMINEN... 3 1.1 KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUJEN PERUSTEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Päivitetty yhteistyötoimikunnassa 1 (5) Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 27.11.2008 Hyväksytty hallituksessa 26.1.2009

Lisätiedot

Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet

Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet. 28.10.2013. Heikki Mannila 2 Kustannusmalli, mallin toteutus ja muut asiat Kustannusmalli: millä tavoin ulkopuolinen rahoittaja mitoittaa yliopistolle tai tutkimuslaitokselle

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Radiotieteen ja -tekniikan laitos (RAD) Laitoskäsikirja Versio 2.

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Radiotieteen ja -tekniikan laitos (RAD) Laitoskäsikirja Versio 2. Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Radiotieteen ja -tekniikan laitos (RAD) Laitoskäsikirja Versio 2.9_draft versio pvm laatija selitys ver 2.0 28.8.2008 A. Räisänen Toimintakäsikirja;

Lisätiedot

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA 1 TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA Prof. Kirsi Pyhältö TAUSTAA: TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAISELLE KEHITTÄMISELLE 2 Tohtorikoulutus on yliopiston toiminnan

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Päivitetty yhteistyötoimikunnassa 1 (6) Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 27.11.2008 Hyväksytty hallituksessa 26.1.2009

Lisätiedot

Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietojenkäsittelytieteen laitos. Laitoskäsikirja Ver 2.0, 23.4.2009

Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietojenkäsittelytieteen laitos. Laitoskäsikirja Ver 2.0, 23.4.2009 Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietojenkäsittelytieteen laitos Laitoskäsikirja Ver 2.0, 23.4.2009 Versionhallinta versio pvm laatija selitys ver 0.9 14.11.2008 Pekka Orponen Pekka Mårdin mallin

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

UTUGS-palkanmaksumalli

UTUGS-palkanmaksumalli UTUGS-palkanmaksumalli 9.1.2013 klo 13.00-15.00, Cal3-luentosali YLIOPISTOJEN RAHOITUSMALLIUUDISTUKSEN VAIKUTUKSET TOHTORIKOULUTUKSEEN Yliopistojen uusi rahoitusmalli voimaan 1.1.2013 o Tutkijankoulutuspalkkarahoitusta

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan laitos. Laitoskäsikirja Versio 0.2. Pekka Mård ja Iiris Kauppila

Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan laitos. Laitoskäsikirja Versio 0.2. Pekka Mård ja Iiris Kauppila Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan laitos Laitoskäsikirja Versio 0.2 Pekka Mård ja Iiris Kauppila 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. Johdanto... 3 2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Arkkitehtuurin laitos. Laitoskäsikirja. Versio 6 8.12.2009

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Arkkitehtuurin laitos. Laitoskäsikirja. Versio 6 8.12.2009 Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Arkkitehtuurin laitos Laitoskäsikirja Versio 6 8.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. Johdanto... 3 2. Arkkitehtuurin laitos... 3 2.1. Laitoksen

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen ESITTELYLISTA A 5/2012 Kokous n:o 2 tiistaina 23.10.2012 klo 15.00-16.20 dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja 1. Kokouksen

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea

Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea Koposektorikoulutus Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Järjestöseminaari 2.2.2013 Jenna Anttonen, Antti Seppänen & Maria Rytkönen Sisältö Osa I Verkko,

Lisätiedot

yhteyshenkilö ihmeidentekijä?

yhteyshenkilö ihmeidentekijä? eedu 2004/NRO6 VirtuaaliAMK-yhteyshenkil yhteyshenkilö ihmeidentekijä? - Ketä AMKista tarvitaan - tytti.thuren thuren@tamk.fi 1 AMKin toimijat - Opiskelija Läsnäolevana tutkinto-opiskelijana AMKissa (perus-

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Markku Ihonen Tutkijakoulu Tohtorikoulutus tutkimuksen arvioinnissa YLEISHUOMIO yksikköjen, ohjelmien ja tohtoriopiskelijoiden välinen vaihtelu suurta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta. Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta. Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä Professorin tehtävä, suomen kieli, 1.8.2016 alkaen toistaiseksi 1. Professorin toimintaympäristö

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Täydentävästä rahoituksesta perittävissä yleiskustannuksissa noudatettavat periaatteet 1.1.2010 alkaen (tiedekunnan tutkimustoimikunnan ehdotus)

Täydentävästä rahoituksesta perittävissä yleiskustannuksissa noudatettavat periaatteet 1.1.2010 alkaen (tiedekunnan tutkimustoimikunnan ehdotus) Täydentävästä rahoituksesta perittävissä yleiskustannuksissa noudatettavat periaatteet 1.1.2010 alkaen (tiedekunnan tutkimustoimikunnan ehdotus) Teol. tdk. 14.12.2009 C1, liite Kvestuuri on 2.11.2009 antamallaan

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUIDEN (KOTU) SEKÄ AVOIMEN YLIOPISTON LAATUJÄRJESTELMÄ (KOLA)

KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUIDEN (KOTU) SEKÄ AVOIMEN YLIOPISTON LAATUJÄRJESTELMÄ (KOLA) SISÄLLYSLUETTELO 1 (13) A. LAATUKÄSIKIRJA... 4 A1. KOTUN MENESTYSTEKIJÄT... 4 A2. JOHDON VASTUU JA VALTUUDET SEKÄ ORGANISAATION KUVAUS... 4 A3. TOIMINNAN SUUNNITTELUN KUVAUS... 4 A4. LAATUJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Tervetuloa koulutuspolitiikan ihmeellisille vesille! Sisältö Osa I Verkko, johon olet takertunut Osa II Kopon

Lisätiedot

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Päivi Jantunen laatukoordinaattori 4.1.2017 1 Toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan pohjana SFS-EN ISO9001-standardi johtamisjärjestelmä, joka auttaa

Lisätiedot

Käytännöllisen teologian laitoksen pedagoginen kärkihanke yleiskuvaus

Käytännöllisen teologian laitoksen pedagoginen kärkihanke yleiskuvaus Pedagoginen yksikkö Hallintopalvelut Teologinen tiedekunta LUONNOS Käytännöllisen teologian laitoksen pedagoginen kärkihanke 2007 2009 yleiskuvaus Käytännöllisen teologian laitoksella pyritään kehittämään

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä Johtoryhmän vahvistama 28.10.2008 Johtamisjärjestelmä tukee johtamista Johtamisjärjestelmä TKK:n johtamista tukevien organisaatiotasoisten prosessien, foorumien,

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Sopimukset korkea-asteen oppisopimustyyppisessä koulutuksessa 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola,

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

LAITOSKÄSIKIRJA TEKNILLINEN KORKEAKOULU INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA ENERGIATEKNIIKAN LAITOS. ver 1.1

LAITOSKÄSIKIRJA TEKNILLINEN KORKEAKOULU INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA ENERGIATEKNIIKAN LAITOS. ver 1.1 LAITOSKÄSIKIRJA TEKNILLINEN KORKEAKOULU INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA ENERGIATEKNIIKAN LAITOS VERSION HALLINTA versio pvm laatija selitys ver 0.1 25.11.2008 Siren alustava versio ver

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos. Toimintakäsikirja Versio 3

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos. Toimintakäsikirja Versio 3 Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos Toimintakäsikirja Versio 3 Version hallinta Versio Päivitetty Laatinut Hyväksynyt Muutos 01 10.08.08 P.Kontio 02 21.08.08

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TAMPEREEN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti 28.3.2007 Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän jäsenet Hannu Soini, professori (pj.) Leena Syrjälä, professori

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA JOENSUUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

VOPLA-sadonkorjuujuhla Tukipalveluiden laatutalkoot Case: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. 24.10.2007 Helsingissä Suunnittelija Minna Vänskä

VOPLA-sadonkorjuujuhla Tukipalveluiden laatutalkoot Case: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. 24.10.2007 Helsingissä Suunnittelija Minna Vänskä VOPLA-sadonkorjuujuhla Tukipalveluiden laatutalkoot Case: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 24.10.2007 Helsingissä Suunnittelija Minna Vänskä 1996-1999 verkko-opetuksen ja verkkopalvelun käynnistäminen

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA Sisällys: 1. Suunnitteletko maisterintutkinnon jälkeisiä jatko-opintoja? Väitöskirjaa? 2. Alustavaa informaatiota jatko-opiskelusta perustutkintovaiheessa

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

OHJE Jatko-opintosuunnitelmat 24.8.2012 1 (6) JATKO-OPINTOJEN AIKANA LAADITTAVAT SUUNNITELMAT

OHJE Jatko-opintosuunnitelmat 24.8.2012 1 (6) JATKO-OPINTOJEN AIKANA LAADITTAVAT SUUNNITELMAT 1 (6) JATKO-OPINTOJEN AIKANA LAADITTAVAT SUUNNITELMAT Suunnitelmat Opiskelija laatii ennen jatko-opiskelijaksi hakeutumistaan yhteistyössä työnohjaajansa, työnohjaajiensa tai ohjausryhmän kanssa tutkinnonsuorittamissuunnitelman,

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus on 25. päivänä syyskuuta 2009 hyväksynyt tämän johtosäännön. Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu 1 OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ Yläkoulu 2 OPINTOJEN OHJAUKSEN ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ SIDOSRYHMÄ- PALAUTE OPISKELIJA- PALAUTE OPPILAAN OHJAUKSEN POLKU HENKILÖSTÖ- PALAUTE MÄÄRÄLLISET

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot