_1_2011_verkkoversio.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio."

Transkriptio

1 Kste kmmenteista arviintiraprttiin 1 (9) Fimea n julkaissut ensimmäisen lääkehitjen arviintiraprttinsa triptaaneista. Raprtissa arviidaan Sumen markkinilla levien triptaanien kustannusvaikuttavuutta akuutin migreenikhtauksen hidssa aikuisilla migreeniptilailla. _1_2011_verkkversi.pdf Pilttiarviinti tteutettiin Fimean timeksiannsta Itä-Sumen ylipistn Lääketaluden ja -vaikuttavuuden tutkimusyksikössä. Pilttiarviinnin ensisijaisena tavitteena li testata vertailevassa arviinnissa käytettäviä uusia tilastmenetelmiä, arviintiin liittyviä prsesseja sekä kartittaa arviintiin liittyviä resurssitarpeita. Fimea pyysi myös sidsryhmiään ja muita aiheesta kiinnstuneita tahja tai henkilöitä kmmentimaan pilttiarviinnin tulksia, arviinnissa käytettyjä menetelmiä ja tutetun tiedn hyödyntämiseen liittyviä asiita. Alla kste saamistamme kmmenteista. Kmmenttien perusteella kehitämme tuleviin arviinteihin liittyvää arviintiprsessia ja vurvaikutteista viestintää. Kmmen- Kmmentti tija 1 OLEN KÄRSINYT MIGREENISTÄ 13- VUOTIAASTA ASTI, ELI 37 VUOTTA. KOULU- TUKSESTANI OLEN PROVIISO- RI/FARMAKOLOGIA PÄÄAINEENA JA OLEN TOIMINUT KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN KOORDINAATTORINA NOIN 15 VUOTTA, OSA AJASTA NIMENOMAAN MIGREENITUTKIMUSTEN PARISSA. OLEN KÄYTTÄNYT TRIPTAANEJA SIITÄ SAAKKA KUN NE TULIVAT MARKKINOILLE. EN SUOSTU KÄYTTÄMÄÄN SUMATRIPTAANIA MISTÄÄN HINNASTA SIVUVAIKUTUSTEN VUOKSI. 2 Arviinti raprtista Triptaanien kustannusvaikuttavuus akuutin migreenikhtauksen hidssa Fimean selvityksessä lääkevalmisteiden hidllisesta ja taludellisesta arvsta n ansiituneesti kuvattu itse sairautta, migreeniä ja sen hita sekä selvityksessä käytettyä arviintimenetelmää. Jistakin kmmenteissa mainituista puutteista hulimatta julkaistu selvitys n käsityksemme mukaan hulellisesti suritettu taludellinen arviinti, jka n kirjitettu pikkeuksellisen selkeästi. 2 Pyydämme ystävällisesti, että tulevien arviintien khdalla pyrittäisiin nykyistä laajempaan pikkitieteelliseen arviintiin yhteistyössä eri timijiden kanssa j raprtin kstamisvaiheessa. Näin selvitysten läpinäkyvyys, ajantasaisuus ja hyödynnettävyys paranisivat ja tulsten maksuminen lisi npeampaa. Fimea vastaa Vaste lääkehitn n yksilöllinen ja ert migreenikhtausten hidn nnistumisessa eri lääkeaineilla vivat lla yksittäisen ptilaan khdalla merkittäviä. Migreenin Käypä hit -susitus (2008) kehttaa kkeilemaan eri triptaania, ellei jkin triptaanivamiste svi ptilaalle. Tämän analyysin tarkituksena li selvittää, mitä triptaanivalmisettta tulisi kkeilla ensimmäisenä lääkitystä alitettaessa kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta. Lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinti n tulevaisuudessa tarkitus tteuttaa niin, että arviinnin aiheesta kiinnstuneilla sidsryhmillä n mahdllisuus ttaa kantaa arviinnin suunnitteluun, tteutukseen ja tulksiin. Timintamallia suunnitellaan parhaillaan yhdessä arviinnin sidsryhmistä ktun prjektiryhmän kanssa. Asiasta kiinnstuneiden tahjen n mahdllista ttaa kantaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- ch utvecklingscentret för läkemedelsmrådet Finnish Medicines Agency Micrkatu 1, Kupi PL 55, Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Y-tunnus

2 2 (9) 2 Tutkijat esittelevät raprtissa yksityiskhtaisesti tutkimuksen, jnka tarkituksena n arviida kaikkien Sumessa akuutin migreenikhtauksen hitn käytettävien triptaanien inkrementaalista kustannusvaikuttavuutta. Taludellisen arviinnin menetelmänä tutkijat vat käyttäneet kustannusvaikuttavuusanalyysiä, jnka tulsten lutettavuus perustuu analyysissä käytettyjen vaikuttavuusestimaattien ja kustannusten lutettavuuteen sekä katsauksessa käytetyn aiemmin julkaisemattman prtkllan spivuuteen ja lutettavuuteen. Raprtti n kirjitettu sumeksi, mikä lisää sen maksumista käyttöön, samalla se vähentää sen hyödynnettävyyttä ja arviintia muissa maissa. 2 Tutkimuksessa käytetyt vaikuttavuusestimaatit perustuvat aiheesta tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen ja meta-analyysiin. Kirjallisuuskatsaus n laaja ja sen vaiheet selkeästi raprtitu. Katsauksen heikkutena n kuitenkin se, että se ei sisällä julkaisemattmia tutkimuksia. Ferrarin ja kumppaneiden aikaisemmin tekemä katsaus sisältää 12 julkaisematnta tutkimusta, ja niiden perusteella tutkijat lisivat vineet arviida pikkeavatk julkaisemattmien tutkimusten vaikuttavuusestimaatit julkaistujen tutkimusten estimaateista. Mikäli erja esiintyy, n julkaisemattmien tutkimusten humitta jättäminen vääristänyt tutkimuksessa käytettyjä vaikuttavuusestimaatteja. Tästä ei le raprtissa mitään mainintaa. 2 Tutkijat eivät le ttaneet kantaa kirjallisuuskatsaukseen sisällytettyjen tutkimusten laatuun. Mikäli laatuerja esiintyy, lisivat tutkijat vineet ttaa ne meta-analyysissä humin käyttäen laatupaintuksia. Tämä n julkaisemattmien tutkimusten pissulkemisen hella vinut vääristää tutkimuksessa käytettyjä vaikuttavuusestimaatteja. prjektiryhmän lunnstelemaan susitukseen alkuvudesta Arviintiraprttien kirjittaminen englanniksi mahdllistaa tiednjakamisen esimerkiksi eurppalaisten arviintiyksiköiden välillä. On mahdllista, että tulevaisuudessa arviintiraprtit kirjitetaan englanniksi ja arviinneista tutetaan sumenkielisiä yhteenvetja eri käyttäjäryhmille (esim. lääkäreille, ptilaille). Timintamallia suunnitellaan parhaillaan yhdessä arviinnin sidsryhmistä ktun prjektiryhmän kanssa. Asiasta kiinnstuneiden tahjen n mahdllista ttaa kantaa prjektiryhmän lunnstelemaan susitukseen alkuvudesta Kirjittajilla ei llut käytössä riittävän tarkkja tietja julkaisemattmista tutkimuksista. Tästä syystä niitä ei le humiitu kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissä. On ttta, että julkaisemattmien tutkimusten humitta jättäminen saattaa aiheuttaa harhaa meta-analyysin tulksiin. Tässä pilttianalyysissä laadun arviintia ei tehty. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Tällä hetkellä susituksessa kehtetaan arvimaan tutkimusten validiteetti esimerkiksi Cchrane-keskuksen Risk f Bias -työkalun avulla (Higgins ja Green 2009). Näytön laadun arviinnissa neuvtaan käyttämään GRA- DE-lähetsymistapaa (Guyatt ym. 2008). Laadun arviinti liittyy enemmän näytön validiteetin ja svellettavuuden arviintiin. Laatupaintusten käyttö meta-analyysissä jakaa mielipiteitä. Laatupaintusta tarkituksenmukaisempaa lienee arviida miten meta-analyysin tulkset ja jhtpäätökset muuttuvat, js hunlaatuisia tutkimuksia pis suljetaan tai tetaan mukaan metaanalyysiin (herkkyysanalyysit). Lähteet: Guyatt GH, Oxman AD, Vist G, Kunz R, Falck-Ytter Y, Alns-Cell P, ym. Rating quality f evidence and strength f recmmendatins GRADE: an emerging cnsensus n rating quality f evidence and

3 3 (9) strength f recmmendatins. BMJ 2008;336: Selvityksessä käytettäväksi valittu tautispesifinen vaikuttavuusmittari sveltuu käytettäväksi kustannusvaikuttavuusanalyysiin, js tarkituksena n vertailla hitvaihtehtja ainastaan terapiaalueen sisällä. Se ei kuitenkaan le hyödyllinen vaihtehtiskustannusten tarkastelussa. Valittu menetelmä ei myöskään le tureen terveystalushjetta ksk van asetuksen (360/2011, Ssiaali ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmituksesta annetun ssiaali ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta) mukainen. Asetuksen mukaan vaikuttavuutta tulee mitata ensisijaisesti laatupaintettuina elinvusina, jtka n mitattu käyttäen validitua geneeristä elämänlaatumittaria. Raprtin ensisijaisen päätemuuttujan (laskennallinen S24EH vaste) käyttöä perusteltiin sillä, että se kkaa ptilaille tärkeät kmpsiittimuuttujat yhdeksi luvuksi. Raprtissa ei kuitenkaan arviitu S24EHvasteen vaihtehtisten laskentatapjen vaikutusta tulksiin. 2 Lisäksi n arveluttavaa hyödyntää kaikkien haittavaikutusten ilmaantuvuutta vastemuuttujan määrittämiseen ilman haittavaikutusspesifien painkertimen käyttämistä. Tutkijat tteavat raprtissa, että haittavaikutusten letettiin levan lieviä, eikä niiden letettu aiheuttavan lisäkustannuksia. Siksi n kyseenalaista, että päätemuuttujan määrittämisessä käytettiin pelkästään niiden esiintymistaajuutta. Higgins JPT, Green S, tim. Cchrane Handbk fr Systematic Reviews f Interventins Versin [Päivitetty syyskuussa 2009]. The Cchrane Cllabratin, Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Fimean susitus lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arniinnista mukailee Lääkkeiden hintalautakunnan hjetta, jnka mukaan vaikuttavuus tulee ensisijaisesti arviida laatupaintettuina elinvusina. Kuten kmmentissa tdetaan, kustannusutiliteettianalyysin tulkset, jssa hidn terveysvaikutukset n mitattu laatupaintettujen elinvusien ertuksena, tukevat usein parhaiten päätöksenteka. Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa, jnka tavitteena li tunnistaa aiemmin julkaistut triptaanien kustannusvaikuttavuusanalyysit, tunnistettiin 18 kustannusvaikuttavuusanalyysiä. Näistä ainastaan kahdessa käytettiin laatupainttuja elinvusia terveysvaikutusten mittaamisessa. Näiden kahden analyysin QALY laskennassa tehtyjen letusten arviitiin entisestään lisäävän analyysin tulksiin liittyvää epävarmuutta, eikä massa analyysissämme tästä syystä käytetty QALY:a terveysvaikutusten mittaamisessa. Tulevissa arviinnissa tulemme kiinnittämään enemmän humita vaikuttavuusmittarin valinnan perusteluihin, etenkin niissä tilanteissa kun terveysvaikutuksia ei mitata QALY:na. Analyysin ensisijaiseksi vastemuuttujaksi valittiin laskennallinen S24EH-vaste, kska migreeniptilaiden n havaittu arvstavan migreenin lääkehidssa npeaa säryn lievittymistä, pientä säryn uusiutumisen riskiä ja vähäisiä haittavaikutuksia (Liptn ym. 2004, Davies ym. 2000, Gallagher ja Kunkel 2003). Lisäksi haittihin liittyvä letus n raprtissa julkilausuttu. Haittavaikutusspesifien painkertimien käyttö ei le ngelmatnta, eikä niitä le yleisesti käytetty aiemmin julkaistuissa triptaanien kustannusvaikuttavuusanalyyseissä. Lähteet:

4 4 (9) Liptn RB, Liberman J, Cutrer FM, Gadsby PJ, Ferrari M, Ddick DW, ym. Treatment preferences and the selectin f acute migraine medicatins: results frm a ppulatin-based survey. J Headache Pain. 2004;5: Davies GM, Santanell N, Liptn R. Determinants f patient satisfactin with migraine therapy. Cephalalgia. 2000;20(6): Gallagher RM, Kunkel R. Migraine medicatin attributes imprtant fr patient cmpliance: cncerns abut side effects may delay treatment. Headache. 2003;43(1): Surien kustannusten, tässä tapauksessa lääkekustannusten, määrittäminen n suraviivaista ja sen vuksi kustannustietjen virhemarginaali vähäinen. Epäsurien tutannnmenetysten kustannusten määrittäminen sen sijaan n ngelmallisempaa. Raprtissa ei tettu humin menetetyn vapaa-ajan arva eikä vaikuttavuusmittarina käytetty elämänlaatua, jten migreenikhtausten hitn käytettävien lääkehitvaihtehtjen tisistaan pikkeavien minaisuuksien vaikutukset ptilaille aiheutuviin kustannuksiin vat jääneet raprtissa humitta. 2 Katsauksessa käytettyä prtkllaa ei kuitenkaan le rekisteröity tai julkaistu aiemmin eikä muilla sapulilla le llut mahdllisuutta kmmentida valittuja menetelmiä ennen niiden julkaisemista, mikä tisaalta lisää epävarmuutta tulsten lutettavuudesta 2 Kska lääkekustannukset mudstavat merkittävän san kknaiskustannuksista lisi llut hyödyllistä tuda selkeämmin esille, että raprtissa annettu käyttösusitukset ja dminanssisuhteet vat sidttuja tutkimushetken lääkekustannuksiin ja että tulkset tulee arviida uudelleen kustannusten muuttuessa. Uudelleenarviinnin tarvetta lisi vitu ennakida kynnysarvanalyysin avulla. 2 On epäselvää miten selvitystä hyödynnetään käytännössä ja nk sen tulksia tarkitus päivittää kustannusten muuttuessa tai uusien tutkimustulsten tultua. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Tällä hetkellä susituksessa kehtetaan humiimaan kustannuslaskennassa maksajasta riippumatta kaikki surat terveydenhulln ja näihin rinnastettavat ssiaalihulln kustannukset sekä tuttavuuskustannukset, jtka liittyvät vertailtaviin hitihin. Tulevissa arviinneissa tulemme kiinnittämään enemmän humita kustannuslaskentaan. Tavitteenamme n, että arviinnista kiinnstuneet sidsryhmät vivat tulevaisuudessa kmmentida arviinnin tteutukseen liittyviä asiita j arviinnin kuluessa. Timintamallia suunnitellaan parhaillaan yhdessä arviinnin sidsryhmistä ktun prjektiryhmän kanssa. Asiasta kiinnstuneiden tahjen n mahdllista ttaa kantaa prjektiryhmän lunnstelemaan susitukseen alkuvudesta Humiimme kmmentin tulevissa arviinneissa. Tämän pilttiarviinnin ensisijaisena tavitteena li testata vertailevassa arviinnissa käytettäviä uusia tilastmenetelmiä, arviintiin liittyviä prsesseja sekä kartittaa arviintiin liittyviä resurssitarpeita. Pilttiarviinnin tulsten päivitystä ei le tistaiseksi suunniteltu. Tulevissa arviinneissa tulemme kiinnittä-

5 5 (9) 2 Tutkijat phjaavat tutkimuksesta tekemänsä jhtpäätökset perusanalyysiin, jhn n sisällytetty migreenikhtauksen epäsurat tutannnmenetyskustannukset. Tutkimuksen jhtpäätöksenä esitetään, että ensisijainen hitvaihteht naiville ptilaalle tulisi lla geneerinen sumatriptaani ja jllei sumatriptaani svi eletriptaani 40 mg. Raprtin jhtpäätöksissä esitetyn kannan mukaan yhteiskunnan maksuhalukkuuden tulisi tällöin kuitenkin lla vähintään 44 nnistuneesti hidettua khtausta khden. Kska inkrementaalisen kustannusvaikuttavuuden suhteeksi saatiin 44 sumatriptaanihidn ja eletriptaani hidn välillä, ei samaa maksuhalukkuuden rajaa vida sveltaa arviitaessa hidn kustannusvaikuttavuutta ptilaille, jille sumatriptaani ei svellu tai sillä ei saavuteta hitvastetta. 2 Tutkimus n hyvin suritettu, mutta kuten tekijät itse arviivat merkittävää epävarmuutta sisältyy mm. tutkimusnäytön yhdistämisessä käytettyyn verkstmeta-analysiin, mukaan valittuihin kustannuksiin ja vaikuttavuusmittarin valintaan. 2 Tutkimus n kirjitettu Fimean ja Itä-Sumen ylipistn yhteistyönä. Tutkimuksessa annetaan selkeä hitsusitus ilman että muut taht (kliiniset asiantuntijat, tellisuus, ptilasjärjestöt) vat saaneet kmmentida tutkimusta, siinä käytettyjä menetelmiä ja sen tulksia tutkimuksen aikana tai ennen raprtin julkaisemista 2 Raprtin tulkset ja käyttösusitus perustuvat pelkästään valmisteiden taludelliseen arviintiin. Terveydenhulln menetelmäarviinnissa tulisi arviida myös menetelmien käytön ssiaalisia ja eettisiä vaikutuksia. mään enemmän humita tulsten tehkkaaseen välittäminen sidsryhmille ja niiden käyttööntn edistämiseen. Myös yksittäisten arviintien päivitystarve arviidaan j arviinnin kuluessa. Tämän analyysin tarkituksena li selvittää, mitä triptaanivalmisettta tulisi kkeilla ensimmäisenä lääkitystä alitettaessa kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Susituksessa ja tulevissa arviinneissa kiinnitetään erityisesti humita taludelliseen arviintiin liittyvien epävarmuuden lähteiden arviintiin ja herkkyysanalyyseihin. Tavitteenamme n, että arviinnista kiinnstuneet sidsryhmät vivat tulevaisuudessa kmmentida arviinnin tteutukseen liittyviä asiita j arviinnin kuluessa. Timintamallia suunnitellaan parhaillaan yhdessä arviinnin sidsryhmistä ktun prjektiryhmän kanssa. Asiasta kiinnstuneiden tahjen n mahdllista ttaa kantaa prjektiryhmän lunnstelemaan susitukseen alkuvudesta Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Susituksessa tällä hetkellä humiidut arviinnin sa-alueet vat: Terveysngelma ja hitvaihtehtjen käytön nykytilanne Arviitavan lääkehidn kuvaus Kliininen vaikuttavuus Turvallisuus Kustannukset ja taludellinen arviinti Eettinen arviinti Organisatriset tekijät Ssiaaliset tekijät Lainpilliset tekijät.

6 6 (9) 2 Raprtin susituksesta puuttuukin syvempi ptilasnäkökulma, vaikka valittu vaikuttavuusmittari heijastelee tutkijiden mukaan ptilaiden migreenin hidssa arvstamia tekijöitä. Ptilasnäkökulman puuttuminen krstuu myös siksi, että vaikuttavuusmittarina ei käytetty elämänlaatua eikä myöskään menetetyn vapaaajan arva tettu humin. 2 Geneerisen elämänlaatumittarin puuttumisen vuksi migreenin hitvaihtehtjen kustannusvaikuttavuutta suhteessa muiden tautien hitmenetelmiin ei vida raprtin tulsten perusteella arviida. 2 Raprtin julkaisuajankhta humiiden sen alkusassa esitettyjen kulutuslukujen ja krvaustietjen salta lisi vitu käyttää tureimpia 2010 tietja. 3 Kiits mahdllisuudesta kmmentida triptaanien arviintiraprttia. Kmmentintimahdllisuus myös lääketellisuuden edustajille n merkityksellistä. Myös avin tiedttaminen tulevista arviintihankkeista (esim. dabigatraani) n tärkeää. 3 Fimean lääkearviinteihin visi liittää myös laajemman HTA näkökulman (sis. mm. eettisten ja lainsäädännöllisten tekijöiden arviinnin ja ptilaiden (edustajien) kannantn. Ptilaiden näkökulma nähdään erittäin tärkeänä, ja sen sisällyttämistä arviinnin tteutukseen mietitään laadittaessa susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Kuten kmmentissa tdetaan, kustannusutiliteettianalyysin tulkset, jssa hidn terveysvaikutukset n mitattu laatupaintettujen elinvusien ertuksena, tukevat usein parhaiten päätöksenteka. Raprtissa n käytetty uusimpia tietja, mitkä livat saatavilla raprtin kirjitus hetkellä. Humiimme kmmentin tulevissa arviinneissa. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Susituksessa tällä hetkellä humiidut arviinnin sa-aluuet vat: Terveysngelma ja hitvaihtehtjen käytön nykytilanne Arviitavan lääkehidn kuvaus Kliininen vaikuttavuus Turvallisuus Kustannukset ja taludellinen arviinti Eettinen arviinti Organisatriset tekijät Ssiaaliset tekijät Lainpilliset tekijät. 3 Valittu tehmuuttuja S24EH n perusteltu. Hieman arvitukseksi kuitenkin jää, että miksi haittatapahtumat vat tehmuuttujassa mukana, js ne letetaan vähäisiksi eikä niihin esimerkiksi liity kustannuksia. Tisaalta tekstissä mainitaan, että triptaanien välillä lisi erja haittavaikutusten suhteen. Tekstissä lisi vinut lla enemmän kuvausta k. haittatapahtumien lunteesta ja merkityksestä ptilaalle ja hitmyöntyvyydelle. Tämän perusteella tulee phtineeksi, että lisik ensisijaisesti teh- Ptilaiden näkökulma nähdään erittäin tärkeänä, ja sen sisällyttämistä arviinnin tteutukseen mietitään laadittaessa susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Tulevissa arviinneissa tulemme suhtautumaan kriittisemmin yhdistelmämuuttujien käyttöön lpputulstapahtumina.

7 7 (9) muuttujana vinut lla jkin muu. Tki tätä asiaa arviidaan sin yksisuuntaisessa herkkyysanalyysissa. 3 Triptaanit lienevät terapia-alue, jka tulee geneeristymään. Siksi raprtissa lisi vinut lla enemmän phdintaa tästä ja mahdllisesti geneeristymisen vaikutuksia arviiva herkkyysanalyysi. 4 Onnittelut merkittävästä ja uraauurtavasta työstä! Kaikenkaikkiaan pidimme työtä metdlgisesti hyvin tehtynä ja kattavana. Jitakin humiita ja kmmentteja (eivät tärkeysjärjestyksessä tai edes lgisessa järjestyksessä): * Yleisenä kmmenttina haluamme sana, että tämä n ensimmäinen laatuaan, jsta vidaan mennä eteenpäin, ttaa piksi ja kehittyä. Tivmme, että tähän ei viitata "ainana ikeana tapana tehdä taludellista arviintia" terveydenhulln interventiiden suhteen, tai että tämä jissakin khdin hjaisi rjalliseen samanlaisten ratkaisujen/letusten nudattamiseen. Esim. terveystalushjeet n päivitetty tämän analyysin alittamisen jälkeen. 4 Tinen yleinen kmmentti kskee tulevien arviintien rajauksia; mnia keskeisiä kysymyksiä päätetään siinä vaiheessa, kun määritellään terveydenhulln arviintiprjektin laajuus, rajaus ja tutkimuskysymykset. Mikä n tarkka käyttöaihe, ptilasryhmän rajaus, mukaantettavat hidt jne? 4 Tutkimuskysymys (khta 3.1) n mielestämme epäselvästi ilmaistu/raprtitu 4 Khta 3.2. Evaluintimenetelmän valinta ei mielestämme le perusteltu. "kska tutkimuksen ensisijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin jatkuva säryttömyys ilman haittatapahtumia (s24eh)" tämä ei le perustelu analyysimenetelmän valinnalle. 4 Yleisimpiä haittatapahtumia ja niiden insidenssiä ei le raprtitu. Kyllä. Kmmentti tullaan humiimaan tulevissa arviinneissa. Tämän pilttiarviinnin ensisijaisena tavitteena li testata vertailevassa arviinnissa käytettäviä uusia tilastmenetelmiä, arviintiin liittyviä prsesseja sekä kartittaa arviintiin liittyviä resurssitarpeita. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Tässä piltissa hankittuja kkemuksia hyödynnetään susituksen lunnstelussa ja tulevissa arvinneissa. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Susituksessa kehtetaan nudattamaan arviintikysymyksen laadinnassa ns. PI- CO(T)-periaatetta. (P=ptilasryhmä, I=arviitava lääkehit, C=vertailuhit, O=lpputulstapahtuma, T=tarkasteltava ajanjaks). Tavitteena n, että arviinnista kiinnstuneilla sidsryhmillä n tulevaisuudessa mahdllisuus ttaa kantaa arviintikysymyksen suunnitteluun ja rajaukseen. Humiimme kmmentin raprtidessamme tulevia arviinteja. Humiimme kmmentin raprtidessamme tulevia arviinteja. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Susituksessa turvallisuus neuvtaan käsittelemään arviinnissa mana saalueenaan. Turvallisuus sa-alueen tavitteena n: tunnistaa arviitavan lääkkeen käyttöön liittyvät haitat määrittää näiden haittjen vakavuus

8 8 (9) (vakava, ei-vakava) määrittää näiden haittjen vaikeusaste (lievä, khtalainen, vaikea) määrittää näiden haittjen esiintyvyys verrata arviitavan lääkkeen ja vertailuhitjen turvallisuutta. 4 Yhteenvet vaikuttavuudesta puuttuu kliinisen teh & turvallisuussan lpusta löytyy kyllä KVA sista, Taulukk 11 4 Epäsurat kustannukset n hyvä sisällyttää, js k. asian kannalta relevantteja (kuten n tehtykin). * 4 Lääkekustannuksissa n sumatriptaanin kustannukseksi valittu tietyn ajankhdan viitehinta. Tuntematta ja tietämättä sumatriptaanin geneeristä markkinaa (nk geneerinen hinta stabilitunut?) ja geneeristen määrää, haluaisimme sana, että tässä tämä lähestymistapa ehkä n perusteltu. Mikäli geneerinen markkina n alkamassa, tai geneerisiä n vain muutama ja hintakilpailu kvaa, hinta vi vaihdella lyhyelläkin aikavälillä merkittävästi. Herkkyysanalyysi sumatriptaanin hinnalle lisi vinut lla paikallaan nk markkinilla vielä alkuperäinen sumatriptaani ja nk sen hinta samaa tasa kuin muiden alkuperäisten? Uudessa terveystalushjeessa tetaan kantaa mitä hintaa tulee käyttää. 4 Eri lääkemutjen tai geneeristen mlekyylin tehn ja turvallisuuden vastaavuutta ei vi yleistää, vaikka k. letus tässä nkin ehkä llut paikallaan. Arviitava lääke vi aiheuttaa lukuisia erilaisia haittavaikutuksia ja lääkkeen käyttöön liittyy mnenlaisten haittatapahtumien riski. Kaikkien näiden haittjen järjestelmällinen arviiminen n aikaa vievää tai vi lla jpa mahdtnta. Tästä syystä arviinnissa tulee keskittyä yleisiin tai vakaviin haittihin, jilla n merkittäviä taludellisia vaikutuksia tai vaikutuksia ptilaiden elämänlaatuun. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Susituksen avulla pyritään vakiinnuttamaan arviintien raprtintia. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Tällä hetkellä susituksessa kehtetaan arviimaan kustannukset yhteiskunnan näkökulmasta, jllin kustannuslaskentaan tetaan maksajasta riippumatta mukaan kaikki surat terveydenhulln ja näihin rinnastettavat ssiaalihulln kustannukset sekä tuttavuuskustannukset, jtka liittyvät vertailtaviin hitihin. Kmmentti tullaan humimaan susitusta kirjitettaessa ja tulevissa arviinneissa. Tässä analyysissä n tehty letus, että Suussa liukenevat tabletit vastaavat tehltaan tavallisia tabletteja. Geneeristen valmisteiden teh ja turvallisuus vastaavat alkuperäisellä valmisteella tehtyjen kliinisten tutkimusten tulksia.

9 9 (9)

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2010 1(13) Kdistpalvelun jhtryhmän kkus Aika Maanantai 7.6.2010 kl 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvinnin laits (THL), Kkushune Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjhtaja

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin Hum! Liite III Muutksia valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen tiettyihin khtiin Kyseessä levat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat vat lausuntpyyntömenettelyn tulksia. Jäsenvaltin timivaltaiset

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu Suunnitteluhje Ari Savlainen 30.11.2015 Helsinki, Esp, Vantaa, U-ELY 30.11.2015 2 (49) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeen sisältö, tarkitus, käyttö... 4 1.2 Nimikkeistöt... 4 1.3 Suunnittelun hjaus ja hyväksyntä...

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Hittieteen laits VALINTAKOE 15.5.2013, Kysymykset ja arviintikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedn kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Erikssn K, Isla A, Kyngäs H,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Lääkäri Päivitetty 17.11.2015 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.uta.fi/med/piskelu/jatk-piskelu/yleislaaketieteenerityiskulutus/terveyskeskuspalvelu.html

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 (25) A Paljärven Metsätie 00, 02880 Veikkla 5.7.203 D0000503A.dcx YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 203, versi 2.0 E/3.5.203 ELKESAN OY Paljärven Metsätie 00 02880 Veikkla Tel: +358 (0)20 798 060 Faksi

Lisätiedot

Pohjois- ja Itä-Lapin vertaiskonsultaatiohanke: Muistio seminaarista Kemijärvellä

Pohjois- ja Itä-Lapin vertaiskonsultaatiohanke: Muistio seminaarista Kemijärvellä Phjis- ja Itä-Lapin vertaisknsultaatihanke: Muisti seminaarista Kemijärvellä Aika: Keskiviikk 26.2.2003 Paikka: Htelli Kemijärvi, Vapaudenkatu 4, kkustilat alakerrassa Osallistujat: Terttu Kivist, Kemijärvi

Lisätiedot