Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring."

Transkriptio

1 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta

2 Sisällys 1. Jhdant Tapahtuman idea Tapahtuman sisältö Kysyntä Khderyhmä ja segmentinti Työtehtävät ja tutantaikataulu Jhtaminen Taludellinen tutant Sisältötutant Laki ja hallint Tekninen tutant Markkininti ja tiedttaminen Tutantaikataulu Kustannukset ja ansaintalgiikka Kustannukset Ansaintalgiikka Yhteenvet Liitteet Lähteet... 23

3 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 1 1. Jhdant Helmikuussa 2013 suunniteltiin järjestettäväksi valtakunnallisella taslla ainutlaatuiset elkuva- ja mediakulttuurimessut. Messut li tarkitus tteuttaa Arktisen Upeeta - elkuvafestivaalin yhteydessä Ylippilastal Ilkivessä, Jyväskylässä. Ensimmäisellä tteuttamiskerralla messujen li tarkitus keskittyä esittelemään paikallista ja alueellista elkuva- ja mediakulttuuria. Messujen sisällön suunniteltiin alunperin kstuvan työnäytöksistä, puheenvurista, tute-esittelyistä ja heistutemyynnistä sekä mahdllisuuksien mukaan myös työpajatiminnasta. Tapahtuman tarkitukseksi määriteltiin tarjta pienemmille alueellisille timijille, kuten tutantyhtiöille, elkuvantekijöille ja pienyrittäjille mahdllisuus timintansa esille tumiseen ja kehittämiseen uusien vertais-, asiantuntija- ja asiakaskntaktien lumisen kautta. Lisäksi timijille haluttiin tarjta tilaisuus tutustua alan uuteen teknlgiaan ja tekniikihin. Tapahtuma alun perin suunnitellun laajuisena päätettiin kuitenkin jättää tteuttamatta ja sen sijaan järjestettiin Keski-Sumen alueen elkuvatimijille suunnattu timijatapaaminen, jnka li tarkitus timia sana alkuperäistä tapahtumaa. Tapaamisen tarkituksena li keskusteluttaa suunniteltu knsepti sekä kerätä kmmentteja ja ideita knseptin kehittämiseksi timijiden tarpeiden ja tiveiden mukaiseen suuntaan. Osana knseptintia tteutettiin kyselytutkimus, jlla pyrittiin kartittamaan messutapahtuman knseptinnin kannalta lennaisia satekijöitä, kuten kiinnstusta, sisältötivmuksia ja käytännön tteutukseen liittyviä seikkja. Kysely tteutettiin internetkyselynä ja linkkiä kyselyyn jaettiin Keski-Sumen alueen elkuvatimijille sähköpstitse. Vastauksia kyselyyn saatiin 13. Timijatapaamisessa saatujen kmmenttien ja kyselytutkimuksen vastausten phjalta tapahtumasta rakennetaan mnistettavissa leva knsepti, jta n jatkssa mahdllista hyödyntää sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Valmis knsepti n saatavilla käyttöön Live Herring -työryhmän kautta.

4 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 2 Elkuva- ja mediakulttuurimessuprjektin taustalla vaikuttavat elkuva- ja mediakulttuurin läänintaiteilijaryhmä Live Herring (Taike/ Keski-Sumi), Keski-Sumen elkuvakeskus ja Arktisen Upeeta -elkuvafestivaali sekä Jyväskylän Ylipistn Ylippilaskunta. Knseptintia n tukenut Audivisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. 2. Tapahtuman idea Tapahtuman tarkituksena n tarjta pienemmille alueellisille timijille, kuten tutantyhtiöille, elkuvantekijöille ja pienyrittäjille mahdllisuus timintansa esille tumiseen ja kehittämiseen uusien vertais-, asiantuntija- ja asiakaskntaktien lumisen kautta. Lisäksi timijille tarjtaan tilaisuus tutustua alan uuteen teknlgiaan ja tekniikihin. Tapahtuma li alun perin suunniteltu tteutettavan alueellisena, Keski-Sumen alueen kattavana. Kska knseptinnissa kuitenkin li lennaista humiida työryhmän näkemysten lisäksi myös alan timijiden mielipiteet ja tiveet tapahtuman kattavuutta kskien, knseptinnin tueksi laadittuun kyselyyn päätettiin sisällyttää kysymys aiheeseen liittyen. 53,8 prsenttia vastaajista kki alueellisuuden järkeväksi rajaukseksi messutapahtumalle, kun taas sekä paikallisuutta että valtakunnallisuutta kannatti 23,1 prsenttia kyselyyn vastanneista. Tapahtuman ulttaminen valtakunnalliseksi nähtiin kuitenkin ngelmallisena, sillä messujen ei uskttu ainakaan ensimmäisinä järjestämisvusinaan pystyvän hukuttelemaan paikalle ulkpaikkakuntalaisia timijita pitkien välimatkjen vuksi. Myöskään paikallisuutta ei nähty Jyväskylän kkisessa kaupungissa kannattavaksi, sillä suuren san esimerkiksi elkuva-alan timijista tiedettiin timivan Keski-Sumessa Jyväskylän alueen ulkpulella. Messutapahtuman rajaamisen paikalliseksi uskttiinkin näin llen asettavan liikaa rajituksia tapahtuman sisällölle, kun esimerkiksi man timinnan esittelijöiden juksta karsiutuisivat maakunnan elkuvateatterien ja audivisuaalisen alan yritysten edustajat. Tämän vuksi tapahtuma katsttiinkin levan järkevintä rajata Keski-Sumen laajuiseksi.

5 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 3 Messutapahtumaknseptia ei kuitenkaan haluttu sita pelkästään Keski-Sumeen vaan tavitteena li luda mnistuskelpinen knsepti, jka lisi hyödynnettävissä myös Keski- Sumen alueen ulkpulella. Jyväskylän ja kaupungissa vaikuttavan alan timijakentän verrattain pienestä ksta jhtuen tapahtumaa ei katsttu järkeväksi rajata paikalliseksi, mutta paikallisuus vidaan kuitenkin nähdä timivaksi ratkaisuksi, mikäli tapahtuma päädytään järjestämään asukasluvultaan ja elkuva- ja av-timijiden määrältään suuremmassa kaupungissa. Olennaista nkin humiida rajauksen levan riippuvainen avkulttuurikentän laajuudesta ja alan timijiden aktiivisuudesta. Kyselytutkimuksella haluttiin selvittää myös, kuinka usein elkuva- ja av-alan timijat tivisivat tapahtuman järjestettävän. Kysymykseen kuinka usein tapahtuma tulisi järjestää? vastanneista 61,5 prsenttia tivi tapahtumasta vusittaista. Vastausvaihteht kerran kahdessa vudessa sai kannatusta 30,8 prsentilta ja kahdesti vudessa 7,7 prsentilta. Muu, mikä? -khdassa li kuitenkin tutu esille näkemys siitä, että tapahtuman järjestämistiheys lisi järkevää suunnitella ensimmäisestä messutapahtumasta saatujen kkemusten perusteella. Messutapahtumaa li alun perin kaavailtu saksi vusittain Jyväskylässä järjestettävää Arktisen Upeeta -elkuvafestivaalia. Tapahtuma li alustavasti suunniteltu kertaluntiseksi, niin santuksi pilttitapahtumaksi, jlla pyrittäisiin kartittamaan messujen kysyntää, liiketimintaptentiaalia ja uudelleenjärjestämismahdllisuuksia. Messut kettiin järkeväksi piltida kysynnän selvittämiseksi, sillä knseptinnin tueksi laadittu kyselytutkimus teetettiin ainastaan elkuva- ja audivisuaalisen alan ammattilaisilla eikä esimerkiksi harrastaja- ja piskelijayleisöjen kiinnstuksesta tapahtumaa khtaan le juurikaan tieta. Myös kyselytutkimukseen sallistuneiden ammattilaisten verraten pienen määrän vidaan puhua piltinnin järkevyyden pulesta, sillä mikäli tapahtumasta kiinnstuneiden timijiden määrä ei ylitä kyselyyn vastanneiden ammattilaisten määrää, tapahtumasta tuskin n kannattavaa kaavailla vusittaista. Näin llen tapahtuma vidaankin nähdä järkeväksi piltida alueellisten timijiden aktiivisuuden selvittämiseksi. Tämän vuksi lpullinen päätös tapahtuman järjestämistiheydestä kannattaneekin tehdä ensimmäisestä messutapahtumasta saatujen kkemusten perusteella.

6 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 4 Tapahtuma li alun perin suunniteltu saksi jyväskyläläistä Arktisen Upeeta - elkuvafestivaalia, mutta ajatuksen järkevyyttä päätettiin testata selvittämällä kyselytutkimuksessa, missä yhteydessä messutapahtuma lisi alan timijiden mielestä kannattavinta järjestää. 33,3 prsenttia vastaajista kannatti ajatusta messutapahtuman järjestämisestä jnkin tisen aihealueeseen liittyvän tapahtuman yhteydessä, kun taas 25 prsenttia tivi messuista muista tapahtumista erillistä, itsenäistä tapahtumaa. Osaksi jtain tista jyväskyläläistä messutapahtumaa, kuten levy- tai kirjamessuja, tapahtumaa tivi 25 prsenttia vastaajista. Lput 25 prsenttia ei kkenut yhteyttä merkitykselliseksi. Messutapahtuman yhdistämisessä jhnkin tiseen paikalliseen kulttuuritapahtumaan vidaan nähdä sekä psitiivisia että negatiivisia pulia. Messujen tteuttaminen tisen tapahtuman yhteyteen karsisi kuluja etenkin markkininnin salta, kun yhteistyössä timivat tapahtumat visivat markkinida tapahtumiaan yhteisillä materiaaleilla ja jakaa esimerkiksi julisteiden painattamisesta kituvat kulut. Yhteistyötapahtumat visivat myös hyödyntää tistensa verkstja markkininnissa ja tavittaa näin mien kntaktiensa ulkpulisia yleisöjä. Messujen tteuttaminen jnkin verraten suuren ja j vakiintuneen ja nimekkään tapahtuman sana tisi messuille näkyvyyttä ja uskttavuutta. Tisaalta jnkin tisen tapahtuman yhteydessä timiminen saattaisi hämärtää rajaa elkuvamessujen ja yhteistyötapahtuman välillä. Suurimpana ngelmana kahden tapahtuman yhdistämisessä vidaan kuitenkin nähdä spivan, mlempien tapahtumien tekniset tarpeet täyttävän tapahtumapaikan löytäminen. Tapahtumapaikkaan liittyviä ngelmia n käsitelty kappaleessa 6.5. Kska kahden tapahtuman välisestä yhteistyöstä n löydettävissä sekä psitiivisia että negatiivisia pulia, yhteistyötä suunniteltaessa lennaista n punnita, kumpi vaihtehdista n miinuspulistaan hulimatta kannattavampi elkuvamessutapahtuman kannalta. Plus- ja miinuspulien määrän n kuitenkin humiitava levan suurilta sin riippuvainen siitä, minkätyyppisen tapahtuman yhteydessä messut pyritään tteuttamaan, sillä negatiivisten vaikutusten määrän vidaan katsa jäävän psitiivisten varjn mikäli yhteistyötapahtumat vat teknisiltä vaatimuksiltaan lähellä tisiaan.

7 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 5 3. Tapahtuman sisältö Alkuperäisen suunnitelman mukaan tapahtuman li tarkitus kstua työnäytöksistä, puheenvurista, tute-esittelyistä ja heistutemyynnistä sekä mahdllisuuksien mukaan myös työpajatiminnasta. Knseptinnissa päädyttiin kuitenkin hyödyntämään sekä timijatapaamisessa saatua palautetta että kyselytutkimuksen vastauksia. Timijatapaamisessa käydyssä keskutelussa krstuivat erityisesti mahdllisuus verkstitumiseen sekä erityyppisten kulutustilaisuuksien järjestämiseen. Kyselyssä tapahtuman hjelmasisältöjä kartitettiin kysymyksellä minkälaisista sa-alueista tivisit tapahtuman kstuvan?. Kysymykseen annettiin yhdeksän valmista vastausvaihtehta, jista vastaajat valitsivat itseään eniten kiinnstavat vaihtehdt. Vaihtehtja li mahdllista valita useampia. Kannatus valmiiden vaihtehtjen välillä jakautui seuraavasti: - Esittelypisteitä 58,3% - Puheenvurja 58,3% - Tutemyyntiä (esim. tekniikka) 16,7% - Oheistutemyyntiä (esim. elkuvakirpputri) 58,3% - Keskustelutilaisuuksia 75% - Paikallisten tekijöiden elkuvien näytöksiä 75% - Verkstitumismahdllisuuksia 91,7% - Työnäytöksiä 16,7% - Työpajja 41,7% Muuta, mitä? -khdassa tapahtumaan tivttiin kutsuvieraita ja elkuvanäytöksiä ilman alueellista rajausta. Kyselytutkimukseen sallistuneiden ammattilaisten vastauksissa krstuivat tivmukset verkstitumismahdllisuuksista, keskustelutilaisuuksista ja paikallisten tekijöiden elkuvanäytöksistä. Sisällön kannalta ngelmallisena vidaan kuitenkin nähdä se, että, kuten kappaleessa 5. n esitetty, ammattilaiset tivivat messutapahtuman suunnattavan alan timijiden lisäksi myös elkuvaharrastajille, jiden tivmusten tapahtuman sisällöstä vidaan uska pikkeavan ammattilaisten tiveista verraten merkittävästi. Näin llen

8 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 6 sisällöllisesti tapahtuman suurin haaste nkin tteuttaa tapahtuma niin, että kukin messuille määritelty khderyhmä pystytään humiimaan tapahtuman sisällössä ilman, että tietylle asiakassegmentille suunnattu hjelmist häiritsee tiselle segmentille tarkitettuja hjelmasa-alueita tai estää niiden tteuttamisen kknaan. Ammattilaisten ja harrastajien hjelmisttiveiden ristiriitaisuuksien tapahtumalle mahdllisesti aiheuttamia ngelmia n käsitelty lisää khdissa 4. Kysyntä ja 5. Khderyhmä. 4. Kysyntä Tapahtuman kysynnän arviiminen knseptintivaiheessa n hankalaa, sillä knseptia kskevaan kyselyyn pyydettiin vastauksia ainastaan alan timijilta sen sijaan, että tutkimuksella lisi pyritty kartittamaan esimerkiksi alan piskelijiden tai elkuvakulttuurin suurkuluttajien sallistumishalukkuutta. Kyselytutkimuksessa alan timijilta saadut vastaukset vidaan kuitenkin nähdä kysynnän kannalta rhkaisevina, sillä kaikki kysymykseen lisitk kiinnstunut sallistumaan elkuvamessutapahtumaan? saaduista vastauksista livat psitiivisia. Kysynnän arviiminen pelkkien ammattilaisten näkemysten perusteella n kuitenkin ngelmallista, sillä esimerkiksi elkuvakulttuurin kuluttajien vidaan uska levan kiinnstuneita jkseenkin erilaisista hjelmistsisällöistä kuin alalla timivien ammattilaisten. Messutapahtuman knseptinnin tueksi laaditussa kyselyssä lähestulkn 92 prsenttia vastaajista tivi tapahtuman mahdllistavan verkstitumisen timijiden kesken, mutta verkstitumismahdllisuuksien ei kuitenkaan uskta hukuttelevan esimerkiksi elkuvakulttuurin harrastajia. Vunna 2011 tteutetun, jyväskyläläisen elkuvafestivaalin khderyhmien tiveita kartittaneen kyselytutkimuksen perusteella elkuvamessutapahtumalle vidaan kuitenkin nähdä levan kysyntää ammattilaisten lisäksi myös muiden elkuvakulttuurista kiinnstuneiden keskuudessa (Ks. Huttunen & Huttunen 2011). Kysynnän edellytyksenä vidaan kuitenkin nähdä tapahtuman hjelmistn suunnittelu elkuvaharrastajat humin ttaen. Messuknseptin tueksi tteutetussa kyselyssä esimerkiksi elkuvakirpputrin tivi saksi tapahtumaa vain hieman yli pulet kyselyyn vastanneista ammattilaisista, mutta

9 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 7 aiemman, jyväskyläläisen elkuvafestivaalin khderyhmien heishjelmativeita selvittäneen kyselyn perusteella heistutemyynnille löytyi kysyntää nimenmaan elkuvakulttuurin harrastajien keskuudessa. Näin llen kysynnän takaamiseksi tapahtuma nkin pyrittävä suunnittelemaan tisistaan ertettujen khderyhmien ehdilla svittamalla eri yleisöjen tiveet yhdeksi tapahtumakknaisuudeksi. 5. Khderyhmä ja segmentinti Tapahtuman khderyhmän määrittelyssä n hyödynnetty knseptinnista vastaavan työryhmän ja yhteistyörganisaatiiden alkuperäisten ajatusten lisäksi kyselytutkimukseen saatuja vastauksia. Tapahtuma li alun perin suunniteltu kaikille avimeksi, kuitenkin painttuen alan timijiden ja harrastajien humiimiseen hjelmistsisällöissä. Kyselyssä khderyhmää kartitettiin kysymyksellä kenelle tapahtuman tulisi lla suunnattu?. 76,9 prsenttia vastaajista tteuttaisi tapahtuman kaikille avimena ja 23,1 prsenttia kki kannattavaksi suunnata messut pääasiassa elkuva- ja audivisuaalisen alan timijille ja harrastajille. Tapahtuman rajaaminen pelkästään alan timijille tai harrastajille ei saanut kannatusta ainaltakaan kyselyyn vastanneelta. Vaikka messutapahtuma tulisikin kyselyyn saaduista vastauksista päätellen pitää kaikille avimena, tapahtuman markkininti nähdään kannattavimmaksi suunnata messujen ensisijaiselle khderyhmälle, elkuva- ja audivisuaalisen alan timijille. Tapahtuman khderyhmien n kuitenkin humiitava riippuvan messujen hjelmistsisällöistä, minkä vuksi tarkkja khderyhmiä ei vida määritellä ennen kuin tapahtuman lpullinen sisältö n tiedssa. Tapahtuman pääkhderyhmä n kuitenkin alustavasti järkevää jakaa klmeen yläsegmenttiin - elkuva- ja av-alan timijihin, alan piskelijihin ja muihin teemasta kiinnstuneisiin. Pääkhderyhmä kettiin järkeväksi lhka useampaan segmenttiin, sillä segmentinnin katsttiin mahdllistavan eri asiakasryhmien mahdllisimman tehkkaan tavittamisen ja eri yleisöjen humiimisen tapahtuman sisällössä. Alan harrastajat segmentitiin elkuva- ja av-tutantjen tekijöihin ja elkuvakulttuurin suurkuluttajiin, jista

10 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 8 jälkimmäiseen ryhmään luettiin sekä elkuvakerhjen jäsenet että aktiivisesti elkuvakulttuuria seuraavat ja elkuvia katsvat. Ensimmäinen yläsegmentti, alan timijat, luettiin maksi segmentikseen, sillä ryhmän uskttiin levan tavitettavissa muista segmenteistä pikkeavin keinin, kuten alan lehtien, sähköpstilistjen ja Internet-sivustjen kautta. Jukk päädyttiin jakamaan kahteen erilliseen ryhmään, kska itse elkuvia ja muita av-tutantja tekevien uskttiin levan kiinnstuneita erilaisista tapahtumasisällöistä kuin muiden teemasta kiinnstuneiden. Tekijöiden arviitiin vivan lla kiinnstuneita esimerkiksi hjaajavieraiden luennista ja työpajista, kun taas muun muassa heistutemyynnin ja elkuvanäytösten uskttiin kiinnstavan klmatta yläsegmenttiä. Alan piskelijat pulestaan ertettiin maksi segmentikseen sillä piskelijiden uskttiin levan tavitettavissa ppilaitsten sähköpstilistjen kautta. Kuten kappaleessa 3. n esitetty, alan timijiden tiveet messutapahtuman suhteen pikkesivat kuitenkin suhteellisen merkittävästi elkuvaharrastajien hjelmisttivmuksista. Ammattilaisia messutapahtumassa kiinnstivat pääasiassa verkstitumismahdllisuudet ja keskustelutilaisuudet, kun taas harrastajat sittivat kiinnstusta elkuva-aiheista kirpputria ja muuta heistutemyyntiä khtaan. Vaikka ammattilaisten tiveet eivät lleetkaan yhteneväisiä harrastajien tiveiden kanssa, alan timijat kkivat järkeväksi pitää messutapahtuman avimena kaikille kiinnstuneille. Ammattilaisten tiveiden ristiriitaisuus suhteessa harrastajien tiveisiin kuitenkin hankalittaa saltaan knseptin suunnittelua ja etenkin tapahtuman käytännön tteutusta. Tämän vuksi tapahtumaa käytännössä järjestettäessä nkin syytä miettiä, nk messutapahtumalla mahdllista miellyttää mlempia khderyhmiä vai lisik esimerkiksi harrastajat järkevämpää rajata taviteltavien khderyhmien ulkpulelle. Harrastajien sivuuttamisen vidaan kuitenkin nähdä levan ristiriidassa sekä messujen idean että kyselytutkimuksella saavutettujen tulsten kanssa. Mikäli mitään tapahtumalle määritellyistä khderyhmistä ei lla valmiita sivuuttamaan, tisistaan eravista tivmuksista aiheutuvat ngelmat pystytään ratkaisemaan vain, mikäli tapahtumapaikaksi n löydettävissä tila, jka mahdllistaa tisistaan suhteellisen merkittävästi eravien hjelmist-sa-alueiden yhtäaikaisen tteuttamisen.

11 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 9 6. Työtehtävät ja tutantaikataulu Prjektikknaisuuden hallitsemiseksi tutannn työtehtävät n hyvä jatella alatsikittain. Tapahtumatutannn vidaan ajatella kstuvan seuraavista sa-alueista: Sisältötutant, taludellinen tutant, tekninen tutant, markkininti ja tiedtus sekä laki ja hallint. Näiden lisäksi tutantprsessin kknaisuuden taustalle n hahmtettava prjektinhallinta ja jhtaminen, jtka yhdistävät eri sa-alueet timivaksi kknaisuudeksi. Tutantprsessin hahmttaminen yksittäisistä sa-alueista rakentuvana kknaisuutena helpttaa kknaisuuden ymmärtämistä sekä mahdllistaa yksittäisten työtehtävien merkityksen hahmttamisen sekä itsenäisinä siina että sana suurempaa kknaisuutta. Tämä pulestaan helpttaa niin tutannn suunnittelua kuin tteutusta ja raprtintiakin. Elkuva- ja mediakulttuurimessutapahtuman työtehtävät vidaan hahmtella tämän jattelun mukaisesti pääpiirteittäin esimerkiksi seuraavasti: 6.1 Jhtaminen Tutantprsessin hallinninti ja jhtaminen pitää sisällään seuraavat pääkhdat: Työryhmän, harjittelijiden ja vapaaehtisten rekrytinti Työnjak Prjektikknaisuuden hallinninti/krdininti Prjektisuunnitelma, jka vi nudatella esimerkiksi seuraavaa mallia: 1. Perusidea, tausta ja knsepti 2. Tavitteet ja mittarit 2.1 Määrälliset tavitteet ja mittarit 2.2 Laadulliset tavitteet ja mittarit 3. Khde- ja sidsryhmät 3.1 Khderyhmät 3.2 Sidsryhmät 4. Ohjelmist 5. Aikataulu 6. Henkilöstö, työnjak ja päätöksentek 6.1 Henkilöstö ja työnjak

12 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Päätöksentek 7. Tapahtumapaikat ja tekniikka 7.1 Tapahtumapaikat 7.2. Tekniikka 8. Budjetti ja rahitus 8.1 Budjetti 8.2 Rahitus 9. Viestintä 9.1 Sisäinen viestintä 9.2 Ulkinen viestintä Markkininti Tiedtus 10. Hankintatarpeet 11. Riskianalyysi 12. Raprtinti Aikataulutus Raprtinti 6.2 Taludellinen tutant Taludellinen tutant pitää sisällään niin budjetinnin ja rahituksen suunnittelun kuin taluden hallintaan liittyvät käytännön työtehtävät. Tutanta varten kannattaa laatia sekä kknaisbudjetti että hjelmista kskevat sabudjetit helpttamaan kulujen jakaantumisen hahmttamista. Erityisesti kknaisbudjetti pyritään laatimaan pääpiirteittäin j tutantprsessin alkuvaiheessa tehkkaan rahitussuunnittelun mahdllistamiseksi. Budjetti n hyvä jakaa sabudjetteihin esimerkiksi kappaleessa 7.1 esitellyn kustannusrakenteen mukaisesti. Rahitussuunnitelmassa pulestaan vi hyödyntää khdassa 7.2 esiteltyä tapahtuman ansaintalgiikkaa. Taludellisen tutannn salta työtehtävät vidaan eritellä päälukittain seuraavasti: Rahituksen suunnittelu ja hankinta

13 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 11 Budjetinti apurahahakemukset (ulkinen rahitus, julkinen) yritysyhteistyö (ulkinen rahitus, yritysyhteistyö) lipputult (sisäinen rahitus) vaihtspimukset (ulkinen rahitus, yritysyhteistyö) ment: tult: henkilöstökulut: palkat, mahd. päivärahat, työnantajamaksut markkinintikulut: markkinintivastaavan palkka, graafikn palkka, painkulut (julisteet, lehdet, flyerit, liput) hjelmistkulut: esitysikeudet, tekijänikeusmaksut, tiljen vukrat, rahdit, matkakulut, tekniikan vukra timistkulut muut kulut, kuten vakuutukset rganisaatin ma rahitus lipputult apurahat ja avustukset spnsriyhteistyöspimukset (vaihtspimukset) mainsmyynti laskujen maksu, kassjen lasku yms. käytännön talushallintn liittyvät timet 6.3 Sisältötutant Sisältötutannn salta työtehtävät vat riippuvaisia prjektisuunnitelmassa tehdyistä sisältölinjauksista. Elkuva- ja mediakulttuurimessutapahtuman salta vidaan kuitenkin ajatella sisältötutannn pitävän sisällään seuraavat pääkhdat: Teeman ja hjelmistkknaisuuksien suunnittelu Sisällön valinta ja hankkiminen Puhujavieraat

14 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Laki ja hallint Juridiset seikat kulkevat jhtamisen hella kk tutannn suunnittelun ja tteutuksen perustana. Lakiin ja hallintn ja liittyviä työtehtäviä vat seuraavat: Tekijänikeudet Vakuutukset Spimukset: esiintyjät, työntekijöiden, harjittelijiden, yhteistyökumppaneiden, hjelmist Luvat ja ilmitukset 6.5 Tekninen tutant Tapahtuman järjestämiseksi vaadittavat tilat ja tekniikka vat riippuvaisia hjelmasisällöistä. Vidaan kuitenkin ajatella, että vähimmäisvaatimuksena n tila, jka mahdllistaa sekä puheenvurjen tai keskustelutilaisuuksien järjestämisen että esittely- tai myyntipisteiden svittamisen tilaan järkevästi ja timivasti suhteessa tisiinsa. Esimerkiksi mahdlliset elkuvanäytökset ja puheenvurt n kyettävä tteuttamaan niin, etteivät ne keskeytä muuta samanaikaista timintaa, minkä vuksi tila n pystyttävä tarpeen vaatiessa jakamaan. Esitysteknisesti valkkankaalla esitettäväksi tarkitetun elkuvan näyttäminen edellyttää ajantasaista laitteista valkkangasta, prjektria ja elkuvan esittämiseen sveltuvaa äänentista sekä ammattilaista vastaamaan laitteistn käytöstä. Myös esitystilan valaistus vaatii erikishumita, sillä elkuvan esittämisen edellytyksenä vidaan pitää täysin pimennettävissä levaa tilaa. Optimaalisen esitystilan erityisvaatimuksena vidaan nähdä myös nuseva, kiinteä katsm, minkä lisäksi tilan tulisi lla äänieristetty sekä muuten akustiikaltaan tarkituksenmukainen. Kska elkuvien esittäminen ei kuitenkaan le messutapahtuman päätarkitus, vidaan esitysteknisistä vaatimuksista tinkiä perustellusti. Olennaista n kuitenkin humiida elkuvien esittämisen tekniset edellytykset ja pyrkiä löytämään tapahtuman käyttöön tila, jssa esitellyt seikat tteutuvat mahdllisimman hyvin ilman, että elkuvien esittämisestä kituu häiriötä tapahtuman muulle hjelmistlle.

15 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 13 Tekniikan salta vähimmäisvaatimuksena vidaan kuitenkin pitää timivaa äänentista sekä mahdllista elkuvien esityskalusta ja puheenvurjen tteuttamiseen vaadittavaa tekniikkaa, kuten äänentista ja esimerkiksi videtykkiä ja valkkangasta. Optimaalista lisikin löytää tila, jka täyttää sellaisenaan messujen hjelmistn sille asettamat vaatimukset, mutta sa elkuvien esittämiseen ja puheenvurjen pitämiseen vaadittavasta kaluststa n myös mahdllista lainata tai vukrata jltakin alueella timivalta tahlta. Alun perin messujen tapahtumapaikaksi li suunniteltu Ylippilastal Ilkiven yläkertaa, kska messut kettiin järkevimmäksi järjestää samassa rakennuksessa Ilkiven alakerrassa timivan Arktisen Upeeta -elkuvafestivaalin kanssa, jnka saksi messutapahtumaa li alun perin kaavailtu. Mikäli messut päädytään yhdistämään jhnkin muuhun paikalliseen kulttuuritapahtumaan, messut vikin lla järkevintä tteuttaa myös sijaintinsa pulesta emtapahtumansa yhteydessä yhtenäisen tapahtumakknaisuuden lumiseksi. Kska elkuvien esittäminen ja muu messuille alustavasti suunniteltu hjelmist kuitenkin asettaa tapahtumapaikalle verraten tiukkja vaatimuksia, tapahtumaa järjestettäessä spivan tilan löytäminen vi sittautua ngelmalliseksi. Messujen liittämistä jnkin tisen kulttuuritapahtuman yhteyteen nkin syytä miettiä myös ptentiaalisten tapahtumapaikkjen kannalta, sillä elkuvamessujen ja esimerkiksi jnkin tisen messutapahtuman svittaminen samaan, mlempia sapulia tyydyttävään tilaan vi lla haastavaa. Tekniseen tutantn liittyvät työtehtävät vidaan eritellä seuraavasti: Turvallisuus Tekniikka Tilat tilalla n päivitetty ja vimassa leva pelastussuunnitelma hätäulskäynnit avinna tilan maksimi-ihmismäärä ei ylity järjestyksenvalvjat tarvittaessa kuva ja ääni

16 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 14 pasteet tilan valmistelu Hankintatarpeet ja niiden palautus Pystytys, purku ja siivus 6.6 Markkininti ja tiedttaminen Markkinintikanavat ja täten myös markkininnin työtehtävät riippuvat tapahtumalle valituista khderyhmistä. Markkininnin phjaksi laaditaan markkinintisuunnitelma, jka pitää sisällään suunnitellut markkinintitimenpiteet aikatauluineen. Yleisen, kaikki taviteltavat khderyhmät tavittamaan pyrkivän markkininnin lisäksi lennaista n suunnitella markkinintitimenpiteet kullekin taviteltavista asiakassegmenteistä erikseen. Markkinintisuunnitelma esimerkiksi seuraavan kaavan mukaisesti: 1. Perustiedt tapahtumasta 2. Markkinat 2.1 Kysyntä 2.2 Kilpailu 2.3. Timintaympäristö 3. Lähtökhta-analyysi 3.1 Ympäristöanalyysi Riskianalyysi 3.2 Tapahtuma-analyysi Timinta-ajatus 4. Markkinintistrategia 4.1 Markkina-alue 4.2 Khderyhmät ja segmentinti 4.3 Markkininnin haasteet ja tavitteet 4.4. Markkinintitimenpiteet 5. Organisaati ja henkilöstö Markkininnin ja tiedtuksen aikataulutus

17 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 15 Työnjak mahdllisten yhteistyökumppaneiden kanssa Painmateriaalien suunnittelu Paintaljen kilpailutus ja materiaalien timitus Yhteistyökumppaneiden mainkset ja lgt Materiaalin tuttaminen (esim. tiedtteet) Tiedtuslista, mediarekisteri Painmateriaalien levitys Markkinintitempaukset Tiedtteiden lähetys useampi kierrs mahdllinen khdennettu tiedtus Facebk -markkininti Asiakassegmenttien mukainen khdennus Mediaseuranta Levitettyjen painmateriaalien kerääminen pis tapahtuman jälkeen 6.7 Tutantaikataulu Perinteisesti suurehkn kklukan tapahtumatutantjen aikataulu suunnitellaan kattamaan nin 13 kuukauden mittainen ajanjaks. Näin pitkä prjektiaikataulu kuitenkin n tarpeen ainastaan, mikäli tutant sisältää esimerkiksi apurahahakuja, jtka saattavat lla ajankhtaisia jpa vutta ennen tapahtuman tteutumista. Järkevää n kuitenkin jakaa työtehtävät pidemmälle ajanjakslle prjektin laajuuden humin ttaen. Tutantaikataulun laatiminen n lennainen sa tutannn suunnittelua ja yksityiskhtainen aikataulu tulisikin sisällyttää prjektisuunnitelmaan. Tarkan tutantaikataulun laatiminen ilman varmaa tieta tapahtumasisällöistä n mahdtnta, mutta pääpiirteittäin aikataulun vi rakentaa esimerkiksi seuraavasti: 12 kk ennen tapahtumaa: Prjektisuunnitelma, markkinintisuunnitelma, tutantaikataulu ja budjetti sekä rahitussuunnitelma valmiina

18 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 16 6 kk ennen tapahtumaa: Rahituksen järjestäminen (esim. spnsripakettien myynti), tilan ja tekniikan varaus, hjelmasisällön hankinta, esim. puhujat, esittelypaikkjen pitäjät yms. 3 kk ennen tapahtumaa: Markkininnin ja tiedtuksen alitus, mahdlliset lupa-asiat 1-2 kk ennen tapahtumaa: Mahdllisten paintutteiden (julisteet/flyerit) levitys Viimeiset viikt: Tehstettu media- ja sidsryhmätiedtus 7. Kustannukset ja ansaintalgiikka Tapahtuman järjestämisestä kituvat kustannukset n jateltu pääkhdittain kustannusrakenteen kknaiskuvan hahmttamiseksi. Kustannusten vidaan ajatella kstuvan seuraavista pääkhdista: palkat, tilat ja tekniikka, markkininti sekä hjelmasisällöt ja muut kulut. Myös tapahtuman ansaintalgiikka n knseptinnissa käsitelty pääkhdittain. 7.1 Kustannukset Palkat Tapahtuman tteuttamisesta kituvat palkkakustannukset kstuvat tapahtuman suunnittelusta ja tteutuksesta vastaavan työryhmän palkkakuluista mahdllisine työnantajamaksuineen tai arvnlisäverineen. Humin tulisi ttaa ainakin tapahtuman tuttajan ja graafikn palkkit sekä mahdllisesti erillisen tiedttajan tai markkininnista vastaavan henkilön palkkakustannukset. Lisäksi n humiitava mahdllinen tarve tekniselle henkilöstölle. Kustannuksia arviitaessa vidaan hyödyntää ammattiliittjen palkkasusituksia tai mahdllisesti spia prjektin tteutuksesta kertakrvausluntisesti. Palkkakustannuksia ei kuitenkaan vida arviida tarkasti tietämättä työryhmän kknpana tai vaadittavan työpanksen tarkkaa määrää. Tilat ja tekniikka Tiljen salta kustannuksista n humiitava mahdllinen tilavukra, mikäli tapahtumapaikkaa ei saada käyttöön yhteistyöspimuksella. Tilaa valittaessa n lennaista

19 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 17 humiida khdassa 6.5 esitellyt timivan tapahtumapaikan edellytykset. Mahdllisuuksien mukaan tapahtumapaikaksi kannattaa valita tila, jsta löytyy valmiina tapahtuman järjestämiseen vaadittava tekniikka. Mikäli saatavilla ei kuitenkaan le tilaa, jsta tekniikka löytyy valmiina, teknistä laitteista n mahdllista vukrata erikseen. Tällaisessa tapauksessa n myös hyvä pyrkiä kattamaan ainakin sa kuluista yhteistyöspimuksilla. Markkininti Markkininnista kituvat kulut riippuvat suurilta sin siitä, järjestetäänkö messutapahtuma jnkin tisen tapahtuman yhteydessä. Tämän vuksi tarkkaa kustannusarvita ei lekaan mahdllista esittää ennen kuin n tiedssa, tteutetaank messut muista tapahtuma erillisenä, itsenäisenä tapahtumana vai pyritäänkö elkuvamessut tteuttamaan sana jtakin tista paikallista kulttuuritapahtumaa. Messujen järjestäminen jnkin tisen tapahtuman yhteydessä ja sitä kautta yhteisen markkinintistrategian tteuttaminen vähentää kunkin yhteistyötapahtuman markkinintikustannuksia, minkä vuksi messujen järjestäminen sana jtakin tista paikallista kulttuuritapahtumaa vidaankin nähdä markkinintikustannusten minimimisen kannalta järkevänä. Yhteistyössä vidaan kuitenkin nähdä myös miinuspulia, jtka n esitelty kappaleessa 2. Tapahtuman markkininnista kituvat kustannukset kstuvat pääasiassa painmateriaaleista, kuten julisteista, lentlehtisistä ja mahdllisesta messujen hjelmista esittelevästä lehtisestä. Mikäli tapahtuman katstaan tarvitsevan mat Internet-sivut muun markkininnin tueksi, kuluja kituu myös Internet dmainista. Lisäksi kuluja kertyy hjelmalehtisessä mahdllisesti käytettävistä prmkuvista. Graafikn ja tiedttajan palkkit n knseptinnissa laskettu henkilöstökuluihin. Ohjelmasisällöt Ohjelmasisältöjen salta tapahtuman kustannusrakennetta n mahdtnta määrittää tarkasti ennen hjelmistlinjauksien tekemistä. Ohjelmistkustannuksia arviitaessa n kuitenkin mahdllista jatella kulut ylälukittain. Jattelu vi nudatella esimerkiksi seuraavaa kaavaa:

20 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 18 Vierailijat Elkuvaesitykset Palkkit Mahdlliset matkakulut ja päivärahat Majitukset Rukailut Esitysikeudet Esityskpivukrat Rahdit Tekijänikeusmaksut Muut kulut Timistkulut Vakuutukset Luvat Ostpalvelut 7.2 Ansaintalgiikka Tapahtuman tult vidaan jakaa sisäiseen ja ulkiseen rahitukseen. Sisäisellä rahituksella tarkitetaan rganisaatin maa taludellista pansta sekä esimerkiksi tapahtuman lipputulja. Ulkinen rahitus pulestaan pitää sisällään sekä julkisen rahituksen eli apurahat ja avustukset että yritysyhteistyön kautta saatavat tult. Elkuva- ja mediakulttuurimessujen man rahituksen vidaan nähdä kstuvan tapahtuman mahdllisista lipputulista sekä esimerkiksi esittelypaikkavukrista. Kuitenkin n lennaista suhteuttaa mlempien tulnlähteiden mittakaava tapahtuman lunteeseen spivaksi. Knseptintia varten tteutettuun kyselyyn saatujen vastausten perusteella vidaan esimerkiksi nähdä, että tapahtuman maksuttmuutta sallistujille pidettiin merkittävänä satekijänä tapahtumaa suunniteltaessa. On siis lennaista suunnitella tapahtuman mahdllinen pääsymaksu khderyhmän tiveiden ja maksuvalmiuden mukaan.

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 HL7 Finland ry. Bard 2015: c/ Juha Mykkänen, THL, P.O.B. 95, FI-70701 Kupi, Finland tel: +358295248038 Tim Kistinen, FiHTA Juha Mykkänen, THL (chair) Jaakk Lähteenmäki, VTT Jani Kariniemi, Medi-IT Jyrki

Lisätiedot

Yhteenveto työryhmän esityksestä

Yhteenveto työryhmän esityksestä Yhteenvet työryhmän esityksestä Asiakirjassa esitetyt luvut perustuvat Helsingin kaupungin laatimaan arvin Guggenheim Helsinki -hankkeen taludellisista vaikutuksista. GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEON RAHOITUS

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: OSOITTEET Suunnitelma Otsikk Päivämäärä Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Mut Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille KOMPASSI - tueksi imetystä phtiville vanhemmille VAUVAMYÖNTEISYYSKOULUTTAJAT RY 18.10.2016 Kansalliset imetyspäivät 18.10.2016 Th- imetyskuluttaja Mari Khnen Klö-th- imetyskuluttaja Minna Rantanen Prjektin

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Virtanen, Jhanna 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Yhteenveto Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitystä koskevista lausunnoista

Yhteenveto Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitystä koskevista lausunnoista Yhteenvet Kunnallishallinnn rakennetyöryhmän selvitystä kskevista lausunnista Kuntarakennelakia valmisteleva työryhmä 22.5.2012 2 Yhteenvet Kunnallishallinnn rakennetyöryhmän selvitystä kskevista lausunnista

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja Tutanttaluden laits Palvelujen tutteistamisen käsikirja Osallistavia menetelmiä palvelujen kehittämiseen Tiina Tuminen, Katriina Järvi, Mikk H. Lehtnen, Jesse Valtanen, Miia Martinsu TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

Topinpuisto (Topi UrbanMine) Innovatiivinen kiertotalouspuisto

Topinpuisto (Topi UrbanMine) Innovatiivinen kiertotalouspuisto Tpinpuist (Tpi UrbanMine) Innvatiivinen kierttaluspuist LOPPURAPORTTI 9.3.2016 Mari Saari, Ida Rönnlund, Tea Miller, Anna Hillgrén ja Teresa Lindhlm Gaia Cnsulting Oy www.gaia.fi SISÄLTÖ Hankkeen tavitteet

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Toivon, että tulen pärjäämään Raportti uusien opiskelijoiden kyselystä 2015

Toivon, että tulen pärjäämään Raportti uusien opiskelijoiden kyselystä 2015 Tivn, että tulen pärjäämään Raprtti uusien piskelijiden kyselystä 2015 Minna Savlainen, Annina Lindberg, Glria Sal, Katja Kaulimäki, Pasi Aklahti ja Leena Tuuttila 2016 Sisältö 1 Jhdannksi... 3 2 Kyselyn

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot