Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring."

Transkriptio

1 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta

2 Sisällys 1. Jhdant Tapahtuman idea Tapahtuman sisältö Kysyntä Khderyhmä ja segmentinti Työtehtävät ja tutantaikataulu Jhtaminen Taludellinen tutant Sisältötutant Laki ja hallint Tekninen tutant Markkininti ja tiedttaminen Tutantaikataulu Kustannukset ja ansaintalgiikka Kustannukset Ansaintalgiikka Yhteenvet Liitteet Lähteet... 23

3 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 1 1. Jhdant Helmikuussa 2013 suunniteltiin järjestettäväksi valtakunnallisella taslla ainutlaatuiset elkuva- ja mediakulttuurimessut. Messut li tarkitus tteuttaa Arktisen Upeeta - elkuvafestivaalin yhteydessä Ylippilastal Ilkivessä, Jyväskylässä. Ensimmäisellä tteuttamiskerralla messujen li tarkitus keskittyä esittelemään paikallista ja alueellista elkuva- ja mediakulttuuria. Messujen sisällön suunniteltiin alunperin kstuvan työnäytöksistä, puheenvurista, tute-esittelyistä ja heistutemyynnistä sekä mahdllisuuksien mukaan myös työpajatiminnasta. Tapahtuman tarkitukseksi määriteltiin tarjta pienemmille alueellisille timijille, kuten tutantyhtiöille, elkuvantekijöille ja pienyrittäjille mahdllisuus timintansa esille tumiseen ja kehittämiseen uusien vertais-, asiantuntija- ja asiakaskntaktien lumisen kautta. Lisäksi timijille haluttiin tarjta tilaisuus tutustua alan uuteen teknlgiaan ja tekniikihin. Tapahtuma alun perin suunnitellun laajuisena päätettiin kuitenkin jättää tteuttamatta ja sen sijaan järjestettiin Keski-Sumen alueen elkuvatimijille suunnattu timijatapaaminen, jnka li tarkitus timia sana alkuperäistä tapahtumaa. Tapaamisen tarkituksena li keskusteluttaa suunniteltu knsepti sekä kerätä kmmentteja ja ideita knseptin kehittämiseksi timijiden tarpeiden ja tiveiden mukaiseen suuntaan. Osana knseptintia tteutettiin kyselytutkimus, jlla pyrittiin kartittamaan messutapahtuman knseptinnin kannalta lennaisia satekijöitä, kuten kiinnstusta, sisältötivmuksia ja käytännön tteutukseen liittyviä seikkja. Kysely tteutettiin internetkyselynä ja linkkiä kyselyyn jaettiin Keski-Sumen alueen elkuvatimijille sähköpstitse. Vastauksia kyselyyn saatiin 13. Timijatapaamisessa saatujen kmmenttien ja kyselytutkimuksen vastausten phjalta tapahtumasta rakennetaan mnistettavissa leva knsepti, jta n jatkssa mahdllista hyödyntää sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Valmis knsepti n saatavilla käyttöön Live Herring -työryhmän kautta.

4 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 2 Elkuva- ja mediakulttuurimessuprjektin taustalla vaikuttavat elkuva- ja mediakulttuurin läänintaiteilijaryhmä Live Herring (Taike/ Keski-Sumi), Keski-Sumen elkuvakeskus ja Arktisen Upeeta -elkuvafestivaali sekä Jyväskylän Ylipistn Ylippilaskunta. Knseptintia n tukenut Audivisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. 2. Tapahtuman idea Tapahtuman tarkituksena n tarjta pienemmille alueellisille timijille, kuten tutantyhtiöille, elkuvantekijöille ja pienyrittäjille mahdllisuus timintansa esille tumiseen ja kehittämiseen uusien vertais-, asiantuntija- ja asiakaskntaktien lumisen kautta. Lisäksi timijille tarjtaan tilaisuus tutustua alan uuteen teknlgiaan ja tekniikihin. Tapahtuma li alun perin suunniteltu tteutettavan alueellisena, Keski-Sumen alueen kattavana. Kska knseptinnissa kuitenkin li lennaista humiida työryhmän näkemysten lisäksi myös alan timijiden mielipiteet ja tiveet tapahtuman kattavuutta kskien, knseptinnin tueksi laadittuun kyselyyn päätettiin sisällyttää kysymys aiheeseen liittyen. 53,8 prsenttia vastaajista kki alueellisuuden järkeväksi rajaukseksi messutapahtumalle, kun taas sekä paikallisuutta että valtakunnallisuutta kannatti 23,1 prsenttia kyselyyn vastanneista. Tapahtuman ulttaminen valtakunnalliseksi nähtiin kuitenkin ngelmallisena, sillä messujen ei uskttu ainakaan ensimmäisinä järjestämisvusinaan pystyvän hukuttelemaan paikalle ulkpaikkakuntalaisia timijita pitkien välimatkjen vuksi. Myöskään paikallisuutta ei nähty Jyväskylän kkisessa kaupungissa kannattavaksi, sillä suuren san esimerkiksi elkuva-alan timijista tiedettiin timivan Keski-Sumessa Jyväskylän alueen ulkpulella. Messutapahtuman rajaamisen paikalliseksi uskttiinkin näin llen asettavan liikaa rajituksia tapahtuman sisällölle, kun esimerkiksi man timinnan esittelijöiden juksta karsiutuisivat maakunnan elkuvateatterien ja audivisuaalisen alan yritysten edustajat. Tämän vuksi tapahtuma katsttiinkin levan järkevintä rajata Keski-Sumen laajuiseksi.

5 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 3 Messutapahtumaknseptia ei kuitenkaan haluttu sita pelkästään Keski-Sumeen vaan tavitteena li luda mnistuskelpinen knsepti, jka lisi hyödynnettävissä myös Keski- Sumen alueen ulkpulella. Jyväskylän ja kaupungissa vaikuttavan alan timijakentän verrattain pienestä ksta jhtuen tapahtumaa ei katsttu järkeväksi rajata paikalliseksi, mutta paikallisuus vidaan kuitenkin nähdä timivaksi ratkaisuksi, mikäli tapahtuma päädytään järjestämään asukasluvultaan ja elkuva- ja av-timijiden määrältään suuremmassa kaupungissa. Olennaista nkin humiida rajauksen levan riippuvainen avkulttuurikentän laajuudesta ja alan timijiden aktiivisuudesta. Kyselytutkimuksella haluttiin selvittää myös, kuinka usein elkuva- ja av-alan timijat tivisivat tapahtuman järjestettävän. Kysymykseen kuinka usein tapahtuma tulisi järjestää? vastanneista 61,5 prsenttia tivi tapahtumasta vusittaista. Vastausvaihteht kerran kahdessa vudessa sai kannatusta 30,8 prsentilta ja kahdesti vudessa 7,7 prsentilta. Muu, mikä? -khdassa li kuitenkin tutu esille näkemys siitä, että tapahtuman järjestämistiheys lisi järkevää suunnitella ensimmäisestä messutapahtumasta saatujen kkemusten perusteella. Messutapahtumaa li alun perin kaavailtu saksi vusittain Jyväskylässä järjestettävää Arktisen Upeeta -elkuvafestivaalia. Tapahtuma li alustavasti suunniteltu kertaluntiseksi, niin santuksi pilttitapahtumaksi, jlla pyrittäisiin kartittamaan messujen kysyntää, liiketimintaptentiaalia ja uudelleenjärjestämismahdllisuuksia. Messut kettiin järkeväksi piltida kysynnän selvittämiseksi, sillä knseptinnin tueksi laadittu kyselytutkimus teetettiin ainastaan elkuva- ja audivisuaalisen alan ammattilaisilla eikä esimerkiksi harrastaja- ja piskelijayleisöjen kiinnstuksesta tapahtumaa khtaan le juurikaan tieta. Myös kyselytutkimukseen sallistuneiden ammattilaisten verraten pienen määrän vidaan puhua piltinnin järkevyyden pulesta, sillä mikäli tapahtumasta kiinnstuneiden timijiden määrä ei ylitä kyselyyn vastanneiden ammattilaisten määrää, tapahtumasta tuskin n kannattavaa kaavailla vusittaista. Näin llen tapahtuma vidaankin nähdä järkeväksi piltida alueellisten timijiden aktiivisuuden selvittämiseksi. Tämän vuksi lpullinen päätös tapahtuman järjestämistiheydestä kannattaneekin tehdä ensimmäisestä messutapahtumasta saatujen kkemusten perusteella.

6 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 4 Tapahtuma li alun perin suunniteltu saksi jyväskyläläistä Arktisen Upeeta - elkuvafestivaalia, mutta ajatuksen järkevyyttä päätettiin testata selvittämällä kyselytutkimuksessa, missä yhteydessä messutapahtuma lisi alan timijiden mielestä kannattavinta järjestää. 33,3 prsenttia vastaajista kannatti ajatusta messutapahtuman järjestämisestä jnkin tisen aihealueeseen liittyvän tapahtuman yhteydessä, kun taas 25 prsenttia tivi messuista muista tapahtumista erillistä, itsenäistä tapahtumaa. Osaksi jtain tista jyväskyläläistä messutapahtumaa, kuten levy- tai kirjamessuja, tapahtumaa tivi 25 prsenttia vastaajista. Lput 25 prsenttia ei kkenut yhteyttä merkitykselliseksi. Messutapahtuman yhdistämisessä jhnkin tiseen paikalliseen kulttuuritapahtumaan vidaan nähdä sekä psitiivisia että negatiivisia pulia. Messujen tteuttaminen tisen tapahtuman yhteyteen karsisi kuluja etenkin markkininnin salta, kun yhteistyössä timivat tapahtumat visivat markkinida tapahtumiaan yhteisillä materiaaleilla ja jakaa esimerkiksi julisteiden painattamisesta kituvat kulut. Yhteistyötapahtumat visivat myös hyödyntää tistensa verkstja markkininnissa ja tavittaa näin mien kntaktiensa ulkpulisia yleisöjä. Messujen tteuttaminen jnkin verraten suuren ja j vakiintuneen ja nimekkään tapahtuman sana tisi messuille näkyvyyttä ja uskttavuutta. Tisaalta jnkin tisen tapahtuman yhteydessä timiminen saattaisi hämärtää rajaa elkuvamessujen ja yhteistyötapahtuman välillä. Suurimpana ngelmana kahden tapahtuman yhdistämisessä vidaan kuitenkin nähdä spivan, mlempien tapahtumien tekniset tarpeet täyttävän tapahtumapaikan löytäminen. Tapahtumapaikkaan liittyviä ngelmia n käsitelty kappaleessa 6.5. Kska kahden tapahtuman välisestä yhteistyöstä n löydettävissä sekä psitiivisia että negatiivisia pulia, yhteistyötä suunniteltaessa lennaista n punnita, kumpi vaihtehdista n miinuspulistaan hulimatta kannattavampi elkuvamessutapahtuman kannalta. Plus- ja miinuspulien määrän n kuitenkin humiitava levan suurilta sin riippuvainen siitä, minkätyyppisen tapahtuman yhteydessä messut pyritään tteuttamaan, sillä negatiivisten vaikutusten määrän vidaan katsa jäävän psitiivisten varjn mikäli yhteistyötapahtumat vat teknisiltä vaatimuksiltaan lähellä tisiaan.

7 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 5 3. Tapahtuman sisältö Alkuperäisen suunnitelman mukaan tapahtuman li tarkitus kstua työnäytöksistä, puheenvurista, tute-esittelyistä ja heistutemyynnistä sekä mahdllisuuksien mukaan myös työpajatiminnasta. Knseptinnissa päädyttiin kuitenkin hyödyntämään sekä timijatapaamisessa saatua palautetta että kyselytutkimuksen vastauksia. Timijatapaamisessa käydyssä keskutelussa krstuivat erityisesti mahdllisuus verkstitumiseen sekä erityyppisten kulutustilaisuuksien järjestämiseen. Kyselyssä tapahtuman hjelmasisältöjä kartitettiin kysymyksellä minkälaisista sa-alueista tivisit tapahtuman kstuvan?. Kysymykseen annettiin yhdeksän valmista vastausvaihtehta, jista vastaajat valitsivat itseään eniten kiinnstavat vaihtehdt. Vaihtehtja li mahdllista valita useampia. Kannatus valmiiden vaihtehtjen välillä jakautui seuraavasti: - Esittelypisteitä 58,3% - Puheenvurja 58,3% - Tutemyyntiä (esim. tekniikka) 16,7% - Oheistutemyyntiä (esim. elkuvakirpputri) 58,3% - Keskustelutilaisuuksia 75% - Paikallisten tekijöiden elkuvien näytöksiä 75% - Verkstitumismahdllisuuksia 91,7% - Työnäytöksiä 16,7% - Työpajja 41,7% Muuta, mitä? -khdassa tapahtumaan tivttiin kutsuvieraita ja elkuvanäytöksiä ilman alueellista rajausta. Kyselytutkimukseen sallistuneiden ammattilaisten vastauksissa krstuivat tivmukset verkstitumismahdllisuuksista, keskustelutilaisuuksista ja paikallisten tekijöiden elkuvanäytöksistä. Sisällön kannalta ngelmallisena vidaan kuitenkin nähdä se, että, kuten kappaleessa 5. n esitetty, ammattilaiset tivivat messutapahtuman suunnattavan alan timijiden lisäksi myös elkuvaharrastajille, jiden tivmusten tapahtuman sisällöstä vidaan uska pikkeavan ammattilaisten tiveista verraten merkittävästi. Näin llen

8 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 6 sisällöllisesti tapahtuman suurin haaste nkin tteuttaa tapahtuma niin, että kukin messuille määritelty khderyhmä pystytään humiimaan tapahtuman sisällössä ilman, että tietylle asiakassegmentille suunnattu hjelmist häiritsee tiselle segmentille tarkitettuja hjelmasa-alueita tai estää niiden tteuttamisen kknaan. Ammattilaisten ja harrastajien hjelmisttiveiden ristiriitaisuuksien tapahtumalle mahdllisesti aiheuttamia ngelmia n käsitelty lisää khdissa 4. Kysyntä ja 5. Khderyhmä. 4. Kysyntä Tapahtuman kysynnän arviiminen knseptintivaiheessa n hankalaa, sillä knseptia kskevaan kyselyyn pyydettiin vastauksia ainastaan alan timijilta sen sijaan, että tutkimuksella lisi pyritty kartittamaan esimerkiksi alan piskelijiden tai elkuvakulttuurin suurkuluttajien sallistumishalukkuutta. Kyselytutkimuksessa alan timijilta saadut vastaukset vidaan kuitenkin nähdä kysynnän kannalta rhkaisevina, sillä kaikki kysymykseen lisitk kiinnstunut sallistumaan elkuvamessutapahtumaan? saaduista vastauksista livat psitiivisia. Kysynnän arviiminen pelkkien ammattilaisten näkemysten perusteella n kuitenkin ngelmallista, sillä esimerkiksi elkuvakulttuurin kuluttajien vidaan uska levan kiinnstuneita jkseenkin erilaisista hjelmistsisällöistä kuin alalla timivien ammattilaisten. Messutapahtuman knseptinnin tueksi laaditussa kyselyssä lähestulkn 92 prsenttia vastaajista tivi tapahtuman mahdllistavan verkstitumisen timijiden kesken, mutta verkstitumismahdllisuuksien ei kuitenkaan uskta hukuttelevan esimerkiksi elkuvakulttuurin harrastajia. Vunna 2011 tteutetun, jyväskyläläisen elkuvafestivaalin khderyhmien tiveita kartittaneen kyselytutkimuksen perusteella elkuvamessutapahtumalle vidaan kuitenkin nähdä levan kysyntää ammattilaisten lisäksi myös muiden elkuvakulttuurista kiinnstuneiden keskuudessa (Ks. Huttunen & Huttunen 2011). Kysynnän edellytyksenä vidaan kuitenkin nähdä tapahtuman hjelmistn suunnittelu elkuvaharrastajat humin ttaen. Messuknseptin tueksi tteutetussa kyselyssä esimerkiksi elkuvakirpputrin tivi saksi tapahtumaa vain hieman yli pulet kyselyyn vastanneista ammattilaisista, mutta

9 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 7 aiemman, jyväskyläläisen elkuvafestivaalin khderyhmien heishjelmativeita selvittäneen kyselyn perusteella heistutemyynnille löytyi kysyntää nimenmaan elkuvakulttuurin harrastajien keskuudessa. Näin llen kysynnän takaamiseksi tapahtuma nkin pyrittävä suunnittelemaan tisistaan ertettujen khderyhmien ehdilla svittamalla eri yleisöjen tiveet yhdeksi tapahtumakknaisuudeksi. 5. Khderyhmä ja segmentinti Tapahtuman khderyhmän määrittelyssä n hyödynnetty knseptinnista vastaavan työryhmän ja yhteistyörganisaatiiden alkuperäisten ajatusten lisäksi kyselytutkimukseen saatuja vastauksia. Tapahtuma li alun perin suunniteltu kaikille avimeksi, kuitenkin painttuen alan timijiden ja harrastajien humiimiseen hjelmistsisällöissä. Kyselyssä khderyhmää kartitettiin kysymyksellä kenelle tapahtuman tulisi lla suunnattu?. 76,9 prsenttia vastaajista tteuttaisi tapahtuman kaikille avimena ja 23,1 prsenttia kki kannattavaksi suunnata messut pääasiassa elkuva- ja audivisuaalisen alan timijille ja harrastajille. Tapahtuman rajaaminen pelkästään alan timijille tai harrastajille ei saanut kannatusta ainaltakaan kyselyyn vastanneelta. Vaikka messutapahtuma tulisikin kyselyyn saaduista vastauksista päätellen pitää kaikille avimena, tapahtuman markkininti nähdään kannattavimmaksi suunnata messujen ensisijaiselle khderyhmälle, elkuva- ja audivisuaalisen alan timijille. Tapahtuman khderyhmien n kuitenkin humiitava riippuvan messujen hjelmistsisällöistä, minkä vuksi tarkkja khderyhmiä ei vida määritellä ennen kuin tapahtuman lpullinen sisältö n tiedssa. Tapahtuman pääkhderyhmä n kuitenkin alustavasti järkevää jakaa klmeen yläsegmenttiin - elkuva- ja av-alan timijihin, alan piskelijihin ja muihin teemasta kiinnstuneisiin. Pääkhderyhmä kettiin järkeväksi lhka useampaan segmenttiin, sillä segmentinnin katsttiin mahdllistavan eri asiakasryhmien mahdllisimman tehkkaan tavittamisen ja eri yleisöjen humiimisen tapahtuman sisällössä. Alan harrastajat segmentitiin elkuva- ja av-tutantjen tekijöihin ja elkuvakulttuurin suurkuluttajiin, jista

10 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 8 jälkimmäiseen ryhmään luettiin sekä elkuvakerhjen jäsenet että aktiivisesti elkuvakulttuuria seuraavat ja elkuvia katsvat. Ensimmäinen yläsegmentti, alan timijat, luettiin maksi segmentikseen, sillä ryhmän uskttiin levan tavitettavissa muista segmenteistä pikkeavin keinin, kuten alan lehtien, sähköpstilistjen ja Internet-sivustjen kautta. Jukk päädyttiin jakamaan kahteen erilliseen ryhmään, kska itse elkuvia ja muita av-tutantja tekevien uskttiin levan kiinnstuneita erilaisista tapahtumasisällöistä kuin muiden teemasta kiinnstuneiden. Tekijöiden arviitiin vivan lla kiinnstuneita esimerkiksi hjaajavieraiden luennista ja työpajista, kun taas muun muassa heistutemyynnin ja elkuvanäytösten uskttiin kiinnstavan klmatta yläsegmenttiä. Alan piskelijat pulestaan ertettiin maksi segmentikseen sillä piskelijiden uskttiin levan tavitettavissa ppilaitsten sähköpstilistjen kautta. Kuten kappaleessa 3. n esitetty, alan timijiden tiveet messutapahtuman suhteen pikkesivat kuitenkin suhteellisen merkittävästi elkuvaharrastajien hjelmisttivmuksista. Ammattilaisia messutapahtumassa kiinnstivat pääasiassa verkstitumismahdllisuudet ja keskustelutilaisuudet, kun taas harrastajat sittivat kiinnstusta elkuva-aiheista kirpputria ja muuta heistutemyyntiä khtaan. Vaikka ammattilaisten tiveet eivät lleetkaan yhteneväisiä harrastajien tiveiden kanssa, alan timijat kkivat järkeväksi pitää messutapahtuman avimena kaikille kiinnstuneille. Ammattilaisten tiveiden ristiriitaisuus suhteessa harrastajien tiveisiin kuitenkin hankalittaa saltaan knseptin suunnittelua ja etenkin tapahtuman käytännön tteutusta. Tämän vuksi tapahtumaa käytännössä järjestettäessä nkin syytä miettiä, nk messutapahtumalla mahdllista miellyttää mlempia khderyhmiä vai lisik esimerkiksi harrastajat järkevämpää rajata taviteltavien khderyhmien ulkpulelle. Harrastajien sivuuttamisen vidaan kuitenkin nähdä levan ristiriidassa sekä messujen idean että kyselytutkimuksella saavutettujen tulsten kanssa. Mikäli mitään tapahtumalle määritellyistä khderyhmistä ei lla valmiita sivuuttamaan, tisistaan eravista tivmuksista aiheutuvat ngelmat pystytään ratkaisemaan vain, mikäli tapahtumapaikaksi n löydettävissä tila, jka mahdllistaa tisistaan suhteellisen merkittävästi eravien hjelmist-sa-alueiden yhtäaikaisen tteuttamisen.

11 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 9 6. Työtehtävät ja tutantaikataulu Prjektikknaisuuden hallitsemiseksi tutannn työtehtävät n hyvä jatella alatsikittain. Tapahtumatutannn vidaan ajatella kstuvan seuraavista sa-alueista: Sisältötutant, taludellinen tutant, tekninen tutant, markkininti ja tiedtus sekä laki ja hallint. Näiden lisäksi tutantprsessin kknaisuuden taustalle n hahmtettava prjektinhallinta ja jhtaminen, jtka yhdistävät eri sa-alueet timivaksi kknaisuudeksi. Tutantprsessin hahmttaminen yksittäisistä sa-alueista rakentuvana kknaisuutena helpttaa kknaisuuden ymmärtämistä sekä mahdllistaa yksittäisten työtehtävien merkityksen hahmttamisen sekä itsenäisinä siina että sana suurempaa kknaisuutta. Tämä pulestaan helpttaa niin tutannn suunnittelua kuin tteutusta ja raprtintiakin. Elkuva- ja mediakulttuurimessutapahtuman työtehtävät vidaan hahmtella tämän jattelun mukaisesti pääpiirteittäin esimerkiksi seuraavasti: 6.1 Jhtaminen Tutantprsessin hallinninti ja jhtaminen pitää sisällään seuraavat pääkhdat: Työryhmän, harjittelijiden ja vapaaehtisten rekrytinti Työnjak Prjektikknaisuuden hallinninti/krdininti Prjektisuunnitelma, jka vi nudatella esimerkiksi seuraavaa mallia: 1. Perusidea, tausta ja knsepti 2. Tavitteet ja mittarit 2.1 Määrälliset tavitteet ja mittarit 2.2 Laadulliset tavitteet ja mittarit 3. Khde- ja sidsryhmät 3.1 Khderyhmät 3.2 Sidsryhmät 4. Ohjelmist 5. Aikataulu 6. Henkilöstö, työnjak ja päätöksentek 6.1 Henkilöstö ja työnjak

12 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Päätöksentek 7. Tapahtumapaikat ja tekniikka 7.1 Tapahtumapaikat 7.2. Tekniikka 8. Budjetti ja rahitus 8.1 Budjetti 8.2 Rahitus 9. Viestintä 9.1 Sisäinen viestintä 9.2 Ulkinen viestintä Markkininti Tiedtus 10. Hankintatarpeet 11. Riskianalyysi 12. Raprtinti Aikataulutus Raprtinti 6.2 Taludellinen tutant Taludellinen tutant pitää sisällään niin budjetinnin ja rahituksen suunnittelun kuin taluden hallintaan liittyvät käytännön työtehtävät. Tutanta varten kannattaa laatia sekä kknaisbudjetti että hjelmista kskevat sabudjetit helpttamaan kulujen jakaantumisen hahmttamista. Erityisesti kknaisbudjetti pyritään laatimaan pääpiirteittäin j tutantprsessin alkuvaiheessa tehkkaan rahitussuunnittelun mahdllistamiseksi. Budjetti n hyvä jakaa sabudjetteihin esimerkiksi kappaleessa 7.1 esitellyn kustannusrakenteen mukaisesti. Rahitussuunnitelmassa pulestaan vi hyödyntää khdassa 7.2 esiteltyä tapahtuman ansaintalgiikkaa. Taludellisen tutannn salta työtehtävät vidaan eritellä päälukittain seuraavasti: Rahituksen suunnittelu ja hankinta

13 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 11 Budjetinti apurahahakemukset (ulkinen rahitus, julkinen) yritysyhteistyö (ulkinen rahitus, yritysyhteistyö) lipputult (sisäinen rahitus) vaihtspimukset (ulkinen rahitus, yritysyhteistyö) ment: tult: henkilöstökulut: palkat, mahd. päivärahat, työnantajamaksut markkinintikulut: markkinintivastaavan palkka, graafikn palkka, painkulut (julisteet, lehdet, flyerit, liput) hjelmistkulut: esitysikeudet, tekijänikeusmaksut, tiljen vukrat, rahdit, matkakulut, tekniikan vukra timistkulut muut kulut, kuten vakuutukset rganisaatin ma rahitus lipputult apurahat ja avustukset spnsriyhteistyöspimukset (vaihtspimukset) mainsmyynti laskujen maksu, kassjen lasku yms. käytännön talushallintn liittyvät timet 6.3 Sisältötutant Sisältötutannn salta työtehtävät vat riippuvaisia prjektisuunnitelmassa tehdyistä sisältölinjauksista. Elkuva- ja mediakulttuurimessutapahtuman salta vidaan kuitenkin ajatella sisältötutannn pitävän sisällään seuraavat pääkhdat: Teeman ja hjelmistkknaisuuksien suunnittelu Sisällön valinta ja hankkiminen Puhujavieraat

14 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Laki ja hallint Juridiset seikat kulkevat jhtamisen hella kk tutannn suunnittelun ja tteutuksen perustana. Lakiin ja hallintn ja liittyviä työtehtäviä vat seuraavat: Tekijänikeudet Vakuutukset Spimukset: esiintyjät, työntekijöiden, harjittelijiden, yhteistyökumppaneiden, hjelmist Luvat ja ilmitukset 6.5 Tekninen tutant Tapahtuman järjestämiseksi vaadittavat tilat ja tekniikka vat riippuvaisia hjelmasisällöistä. Vidaan kuitenkin ajatella, että vähimmäisvaatimuksena n tila, jka mahdllistaa sekä puheenvurjen tai keskustelutilaisuuksien järjestämisen että esittely- tai myyntipisteiden svittamisen tilaan järkevästi ja timivasti suhteessa tisiinsa. Esimerkiksi mahdlliset elkuvanäytökset ja puheenvurt n kyettävä tteuttamaan niin, etteivät ne keskeytä muuta samanaikaista timintaa, minkä vuksi tila n pystyttävä tarpeen vaatiessa jakamaan. Esitysteknisesti valkkankaalla esitettäväksi tarkitetun elkuvan näyttäminen edellyttää ajantasaista laitteista valkkangasta, prjektria ja elkuvan esittämiseen sveltuvaa äänentista sekä ammattilaista vastaamaan laitteistn käytöstä. Myös esitystilan valaistus vaatii erikishumita, sillä elkuvan esittämisen edellytyksenä vidaan pitää täysin pimennettävissä levaa tilaa. Optimaalisen esitystilan erityisvaatimuksena vidaan nähdä myös nuseva, kiinteä katsm, minkä lisäksi tilan tulisi lla äänieristetty sekä muuten akustiikaltaan tarkituksenmukainen. Kska elkuvien esittäminen ei kuitenkaan le messutapahtuman päätarkitus, vidaan esitysteknisistä vaatimuksista tinkiä perustellusti. Olennaista n kuitenkin humiida elkuvien esittämisen tekniset edellytykset ja pyrkiä löytämään tapahtuman käyttöön tila, jssa esitellyt seikat tteutuvat mahdllisimman hyvin ilman, että elkuvien esittämisestä kituu häiriötä tapahtuman muulle hjelmistlle.

15 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 13 Tekniikan salta vähimmäisvaatimuksena vidaan kuitenkin pitää timivaa äänentista sekä mahdllista elkuvien esityskalusta ja puheenvurjen tteuttamiseen vaadittavaa tekniikkaa, kuten äänentista ja esimerkiksi videtykkiä ja valkkangasta. Optimaalista lisikin löytää tila, jka täyttää sellaisenaan messujen hjelmistn sille asettamat vaatimukset, mutta sa elkuvien esittämiseen ja puheenvurjen pitämiseen vaadittavasta kaluststa n myös mahdllista lainata tai vukrata jltakin alueella timivalta tahlta. Alun perin messujen tapahtumapaikaksi li suunniteltu Ylippilastal Ilkiven yläkertaa, kska messut kettiin järkevimmäksi järjestää samassa rakennuksessa Ilkiven alakerrassa timivan Arktisen Upeeta -elkuvafestivaalin kanssa, jnka saksi messutapahtumaa li alun perin kaavailtu. Mikäli messut päädytään yhdistämään jhnkin muuhun paikalliseen kulttuuritapahtumaan, messut vikin lla järkevintä tteuttaa myös sijaintinsa pulesta emtapahtumansa yhteydessä yhtenäisen tapahtumakknaisuuden lumiseksi. Kska elkuvien esittäminen ja muu messuille alustavasti suunniteltu hjelmist kuitenkin asettaa tapahtumapaikalle verraten tiukkja vaatimuksia, tapahtumaa järjestettäessä spivan tilan löytäminen vi sittautua ngelmalliseksi. Messujen liittämistä jnkin tisen kulttuuritapahtuman yhteyteen nkin syytä miettiä myös ptentiaalisten tapahtumapaikkjen kannalta, sillä elkuvamessujen ja esimerkiksi jnkin tisen messutapahtuman svittaminen samaan, mlempia sapulia tyydyttävään tilaan vi lla haastavaa. Tekniseen tutantn liittyvät työtehtävät vidaan eritellä seuraavasti: Turvallisuus Tekniikka Tilat tilalla n päivitetty ja vimassa leva pelastussuunnitelma hätäulskäynnit avinna tilan maksimi-ihmismäärä ei ylity järjestyksenvalvjat tarvittaessa kuva ja ääni

16 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 14 pasteet tilan valmistelu Hankintatarpeet ja niiden palautus Pystytys, purku ja siivus 6.6 Markkininti ja tiedttaminen Markkinintikanavat ja täten myös markkininnin työtehtävät riippuvat tapahtumalle valituista khderyhmistä. Markkininnin phjaksi laaditaan markkinintisuunnitelma, jka pitää sisällään suunnitellut markkinintitimenpiteet aikatauluineen. Yleisen, kaikki taviteltavat khderyhmät tavittamaan pyrkivän markkininnin lisäksi lennaista n suunnitella markkinintitimenpiteet kullekin taviteltavista asiakassegmenteistä erikseen. Markkinintisuunnitelma esimerkiksi seuraavan kaavan mukaisesti: 1. Perustiedt tapahtumasta 2. Markkinat 2.1 Kysyntä 2.2 Kilpailu 2.3. Timintaympäristö 3. Lähtökhta-analyysi 3.1 Ympäristöanalyysi Riskianalyysi 3.2 Tapahtuma-analyysi Timinta-ajatus 4. Markkinintistrategia 4.1 Markkina-alue 4.2 Khderyhmät ja segmentinti 4.3 Markkininnin haasteet ja tavitteet 4.4. Markkinintitimenpiteet 5. Organisaati ja henkilöstö Markkininnin ja tiedtuksen aikataulutus

17 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 15 Työnjak mahdllisten yhteistyökumppaneiden kanssa Painmateriaalien suunnittelu Paintaljen kilpailutus ja materiaalien timitus Yhteistyökumppaneiden mainkset ja lgt Materiaalin tuttaminen (esim. tiedtteet) Tiedtuslista, mediarekisteri Painmateriaalien levitys Markkinintitempaukset Tiedtteiden lähetys useampi kierrs mahdllinen khdennettu tiedtus Facebk -markkininti Asiakassegmenttien mukainen khdennus Mediaseuranta Levitettyjen painmateriaalien kerääminen pis tapahtuman jälkeen 6.7 Tutantaikataulu Perinteisesti suurehkn kklukan tapahtumatutantjen aikataulu suunnitellaan kattamaan nin 13 kuukauden mittainen ajanjaks. Näin pitkä prjektiaikataulu kuitenkin n tarpeen ainastaan, mikäli tutant sisältää esimerkiksi apurahahakuja, jtka saattavat lla ajankhtaisia jpa vutta ennen tapahtuman tteutumista. Järkevää n kuitenkin jakaa työtehtävät pidemmälle ajanjakslle prjektin laajuuden humin ttaen. Tutantaikataulun laatiminen n lennainen sa tutannn suunnittelua ja yksityiskhtainen aikataulu tulisikin sisällyttää prjektisuunnitelmaan. Tarkan tutantaikataulun laatiminen ilman varmaa tieta tapahtumasisällöistä n mahdtnta, mutta pääpiirteittäin aikataulun vi rakentaa esimerkiksi seuraavasti: 12 kk ennen tapahtumaa: Prjektisuunnitelma, markkinintisuunnitelma, tutantaikataulu ja budjetti sekä rahitussuunnitelma valmiina

18 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 16 6 kk ennen tapahtumaa: Rahituksen järjestäminen (esim. spnsripakettien myynti), tilan ja tekniikan varaus, hjelmasisällön hankinta, esim. puhujat, esittelypaikkjen pitäjät yms. 3 kk ennen tapahtumaa: Markkininnin ja tiedtuksen alitus, mahdlliset lupa-asiat 1-2 kk ennen tapahtumaa: Mahdllisten paintutteiden (julisteet/flyerit) levitys Viimeiset viikt: Tehstettu media- ja sidsryhmätiedtus 7. Kustannukset ja ansaintalgiikka Tapahtuman järjestämisestä kituvat kustannukset n jateltu pääkhdittain kustannusrakenteen kknaiskuvan hahmttamiseksi. Kustannusten vidaan ajatella kstuvan seuraavista pääkhdista: palkat, tilat ja tekniikka, markkininti sekä hjelmasisällöt ja muut kulut. Myös tapahtuman ansaintalgiikka n knseptinnissa käsitelty pääkhdittain. 7.1 Kustannukset Palkat Tapahtuman tteuttamisesta kituvat palkkakustannukset kstuvat tapahtuman suunnittelusta ja tteutuksesta vastaavan työryhmän palkkakuluista mahdllisine työnantajamaksuineen tai arvnlisäverineen. Humin tulisi ttaa ainakin tapahtuman tuttajan ja graafikn palkkit sekä mahdllisesti erillisen tiedttajan tai markkininnista vastaavan henkilön palkkakustannukset. Lisäksi n humiitava mahdllinen tarve tekniselle henkilöstölle. Kustannuksia arviitaessa vidaan hyödyntää ammattiliittjen palkkasusituksia tai mahdllisesti spia prjektin tteutuksesta kertakrvausluntisesti. Palkkakustannuksia ei kuitenkaan vida arviida tarkasti tietämättä työryhmän kknpana tai vaadittavan työpanksen tarkkaa määrää. Tilat ja tekniikka Tiljen salta kustannuksista n humiitava mahdllinen tilavukra, mikäli tapahtumapaikkaa ei saada käyttöön yhteistyöspimuksella. Tilaa valittaessa n lennaista

19 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 17 humiida khdassa 6.5 esitellyt timivan tapahtumapaikan edellytykset. Mahdllisuuksien mukaan tapahtumapaikaksi kannattaa valita tila, jsta löytyy valmiina tapahtuman järjestämiseen vaadittava tekniikka. Mikäli saatavilla ei kuitenkaan le tilaa, jsta tekniikka löytyy valmiina, teknistä laitteista n mahdllista vukrata erikseen. Tällaisessa tapauksessa n myös hyvä pyrkiä kattamaan ainakin sa kuluista yhteistyöspimuksilla. Markkininti Markkininnista kituvat kulut riippuvat suurilta sin siitä, järjestetäänkö messutapahtuma jnkin tisen tapahtuman yhteydessä. Tämän vuksi tarkkaa kustannusarvita ei lekaan mahdllista esittää ennen kuin n tiedssa, tteutetaank messut muista tapahtuma erillisenä, itsenäisenä tapahtumana vai pyritäänkö elkuvamessut tteuttamaan sana jtakin tista paikallista kulttuuritapahtumaa. Messujen järjestäminen jnkin tisen tapahtuman yhteydessä ja sitä kautta yhteisen markkinintistrategian tteuttaminen vähentää kunkin yhteistyötapahtuman markkinintikustannuksia, minkä vuksi messujen järjestäminen sana jtakin tista paikallista kulttuuritapahtumaa vidaankin nähdä markkinintikustannusten minimimisen kannalta järkevänä. Yhteistyössä vidaan kuitenkin nähdä myös miinuspulia, jtka n esitelty kappaleessa 2. Tapahtuman markkininnista kituvat kustannukset kstuvat pääasiassa painmateriaaleista, kuten julisteista, lentlehtisistä ja mahdllisesta messujen hjelmista esittelevästä lehtisestä. Mikäli tapahtuman katstaan tarvitsevan mat Internet-sivut muun markkininnin tueksi, kuluja kituu myös Internet dmainista. Lisäksi kuluja kertyy hjelmalehtisessä mahdllisesti käytettävistä prmkuvista. Graafikn ja tiedttajan palkkit n knseptinnissa laskettu henkilöstökuluihin. Ohjelmasisällöt Ohjelmasisältöjen salta tapahtuman kustannusrakennetta n mahdtnta määrittää tarkasti ennen hjelmistlinjauksien tekemistä. Ohjelmistkustannuksia arviitaessa n kuitenkin mahdllista jatella kulut ylälukittain. Jattelu vi nudatella esimerkiksi seuraavaa kaavaa:

20 Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti 18 Vierailijat Elkuvaesitykset Palkkit Mahdlliset matkakulut ja päivärahat Majitukset Rukailut Esitysikeudet Esityskpivukrat Rahdit Tekijänikeusmaksut Muut kulut Timistkulut Vakuutukset Luvat Ostpalvelut 7.2 Ansaintalgiikka Tapahtuman tult vidaan jakaa sisäiseen ja ulkiseen rahitukseen. Sisäisellä rahituksella tarkitetaan rganisaatin maa taludellista pansta sekä esimerkiksi tapahtuman lipputulja. Ulkinen rahitus pulestaan pitää sisällään sekä julkisen rahituksen eli apurahat ja avustukset että yritysyhteistyön kautta saatavat tult. Elkuva- ja mediakulttuurimessujen man rahituksen vidaan nähdä kstuvan tapahtuman mahdllisista lipputulista sekä esimerkiksi esittelypaikkavukrista. Kuitenkin n lennaista suhteuttaa mlempien tulnlähteiden mittakaava tapahtuman lunteeseen spivaksi. Knseptintia varten tteutettuun kyselyyn saatujen vastausten perusteella vidaan esimerkiksi nähdä, että tapahtuman maksuttmuutta sallistujille pidettiin merkittävänä satekijänä tapahtumaa suunniteltaessa. On siis lennaista suunnitella tapahtuman mahdllinen pääsymaksu khderyhmän tiveiden ja maksuvalmiuden mukaan.

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Khti Arctic Imagea LIME INNO päättynyt 31.3.2015 VETOVOIMAISUUTTA AV-TUOTANNOILLA 1.4.2015-31.12.2015 ARCTIC IMAGE 1.3.2015-31.12.2017 Vetvimaisuutta AV-tutannilla

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkitutant ja tiedtus Laatu-hankkeen teemaryhmä D:n kkus 23.4.2013 kl 9.30-14.30 Hämeenlinnan kaupunginkirjastn musiikkisalissa Kkuksen agenda tälle

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Phjis-Phjanmaan krkeakulupiskelijille Syyskuu 2014 Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -prjekti Tarve ja timintatapa Tarve kyselylle syntyi Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011 Sumen Elintarviketyöläisten Liitt ry Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kest 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnr 2089/325/2011 Jaana Saaranen 20.1.2014 1 Sisällys Hankkeen tavite... 1 Hankesapulet ja yhteistyö...

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Asiakas- ja tietopalvelu, tilat, laitteet ja aukiolo. Laatu-hankkeen teemaryhmä A:n kokous 17.4.2013 klo 9.30-14.30 Lahden aikuiskoulutuskeskuksessa

Asiakas- ja tietopalvelu, tilat, laitteet ja aukiolo. Laatu-hankkeen teemaryhmä A:n kokous 17.4.2013 klo 9.30-14.30 Lahden aikuiskoulutuskeskuksessa Asiakas- ja tietpalvelu, tilat, laitteet ja aukil Laatu-hankkeen teemaryhmä A:n kkus 17.4.2013 kl 9.30-14.30 Lahden aikuiskulutuskeskuksessa Kkuksen agenda tälle päivälle Viime kkuksen jälkeen tapahtunutta

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI VILUKKO hanke 17353. Hankkeen toteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nro: VILUKKO, 17353

LOPPURAPORTTI VILUKKO hanke 17353. Hankkeen toteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nro: VILUKKO, 17353 LOPPURAPORTTI Hankkeen tteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nr: VILUKKO, 17353 Lyhyt yhteenvet hankkeesta Hankkeen kattteemana li lunt- ja kulttuurimatkailun kehittäminen. Ylätasn

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 25.8.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot