Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen 1.1.2013"

Transkriptio

1 Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen Yleistä Tämä toimintamalli ohjaa kiusaamisen vastaista toimintaa Puolangan lukiossa. Toimintamallissa tarkastellaan mitä eri osapuolten tulee tehdä, kun kiusaamista ilmenee, kenellä on vastuu tapauksen selvittelystä ja miten toimitaan, jos tilanteeseen puuttumisesta huolimatta kiusaaminen jatkuu. Oppilaitosyhteisöön kuuluvat sekä opiskelijat että henkilöstö. Kuka tahansa yhteisöön kuuluva voi olla kiusaaja tai kiusattu. Kiusaamista käsitellään koulukiusaamisen työpaikkakonfliktien ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta. 2. Mitä kiusaaminen on? Tässä toimintamallissa kiusaamisella tarkoitetaan toistuvaa henkistä tai ruumiillista väkivaltaa, jonka yksi tai useampi nuori tai aikuinen kohdistaa yhteen ja samaan uhriin. Henkinen väkivalta on pitkään jatkuvaa, toistuvaa mitätöintiä, sortamista tai muuta kielteistä käyttäytymistä, jonka kohteena ihminen kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi. Henkinen väkivalta tuntuu sen kohteeksi joutuneesta ahdistavalta, nöyryyttävältä, uhkaavalta tai järjettömältä. Henkistä väkivaltaa on pelottelu, suullinen tai kirjallinen uhkaaminen, kiristäminen, syrjiminen, sosiaalinen eristäminen, tahallinen väärin neuvominen, väärien tietojen levittäminen, mustamaalaus, selän takana pahan puhuminen tiedonvälityksen ulkopuolelle jättäminen, ryhmätyöskentelystä pois jättäminen, työskentelyn vaikeuttaminen toisten yllyttäminen yhtä vastaan, toisen puolustamisen estäminen, puolustajan nolaaminen tai uhkaaminen työvälineiden tai henkilökohtaisten tavaroiden luvatta ottaminen, piilottelu tai särkeminen, rahan kiristäminen pilkkaaminen, ilkkuva matkiminen ja solvaaminen sanaton viestintä kuten merkitsevät, kielteiset katseet, olankohautukset, hiljainen tai juonitteleva painostus sekä puhumattomuus sukupuolinen häirintä, joka voi ilmetä härskeinä puheina, kaksimielisinä vitseinä, ulkonäköä koskevina huomautuksina, fyysisenä kosketteluna tai vihjailevina viesteinä. Ruumiillista väkivaltaa on

2 kaikki käsiksi käyminen kuten hakkaaminen, tyrkkiminen, potkiminen, kamppaaminen, hiuksista vetäminen kuristaminen ja esineillä heittäminen Oppilaitoksen henkilökunnalla on järjestyssäännön ojentamistoimien mukaan oikeus poistaa häiritsevä tai turvallisuutta vaarantava opiskelija. Jokaisella työpaikalla syntyy ajoittain ihmisten välisiä konflikteja ja ristiriitoja. Ristiriitoja voi olla työtovereiden kesken, esimiehen ja työntekijän välillä tai opettajan ja opiskelijan kesken. Kaikki ristiriidat ja yhteentörmäykset eivät kuitenkaan ole kiusaamista. Henkinen väkivalta on yksilön oma kokemus, mutta tilanteesta voi olla myös muita tulkintoja ja näkemyksiä. Henkistä väkivaltaa ei ole se, jos työhön tai opiskeluun liittyvistä asioista, päätöksistä ja tulkinnoista syntyy ristiriitaa, ja asianosaiset tuntevat tästä syystä epävarmuutta ja ahdistusta oppilaitosyhteisössä käsitellään sen toimintaan liittyviä ongelmia, ja käsittely saattaa jonkun mielestä tuntua ahdistavalta oppilaitosyhteisön jäsenelle annetaan perusteltu kurinpidollinen rangaistus tai huomautus, ja hän saa tiedon oikaisuvaatimuksen tekemismahdollisuudesta. Oppilaitosyhteisön kaikkia jäseniä ei tarvitse pitää ystävinä, mutta heidän kanssaan pitää pystyä asialliseen työskentelyyn ja opiskeluun, noudattaa kaikkia kohtaan hyviä tapoja ja käyttää vuorovaikutuksessa asiallista kieltä. 3. Miten toimin, kun havaitsen kiusaamista? Keskeistä se, että kiusaamiseen puuttuu välittömästi henkilö, joka kiusaamisen havaitsee. 3.1 Opiskelijoiden välinen kiusaamistilanne tai sen epäily Opettaja / ryhmänohjaaja havaitsee asian puutu kiusaamiseen heti keskustele kiusatun / kiusatuksi epäillyn kanssa keskustele kiusaajan kanssa mikäli kiusaaminen on todennäköisesti tapahtunut, kiusaaja ja kiusattu kirjaavat näkemyksen tapahtuneesta (linkki lomakkeeseen kuulemiskertomus), paikalle on kutsuttava toinen henkilökuntaan kuuluva opettajan / ryhmänohjaajan avulla pyritään sopimukseen, joka merkitään kuulemiskertomukseen Huom! ryhmänohjaajalle on aina tiedotettava kiusaamisasiasta mikäli sopimukseen ei päästä tai koet sovittelutaitosi puutteelliseksi, ota välittömästi yhteyttä opinto-ohjaajaan /kuraattoriin kuulemiskertomukset lähetetään aina opinto-ohjaajalle /kuraattorille ja asia käsitellään opiskelijahuoltoryhmässä, joka tarkistaa tilanteen ja päättää jatkotoimista esim. asian tiedottamisesta huoltajalle, asian siirtämisestä poliisiasiaksi ryhmänohjaaja, kerro kiusaamisesta muille ryhmää opettaville opettajille. Huom! Siirrä tieto eteenpäin myös jakson vaihtuessa Muu henkilökunnan jäsen havaitsee asian ilmoita havaitsemastasi kiusaamistilanteesta opettajalle välittömästi

3 3.2 Kiusaamistilanne, jossa osapuolina ovat opiskelija ja opettaja / muu henkilökunnan jäsen Opiskelija jos joudut opettajan tai muun henkilökunnan jäsenen henkisen tai ruumiillisen väkivallan kohteeksi, ilmoita kiusaajalle selvästi, että et hyväksy tämän toimintaa. Kerro, että koet hänen toimintansa epäasialliseksi käytökseksi ja kehota häntä lopettamaan se mikäli kiusaaminen ei lopu, ota yhteyttä opettajan tai muun henkilökunnan esimieheen esimies pyytää kirjalliset kuulemiskertomukset molemmilta osapuolilta (lomake) ja kutsuu osapuolet luokseen keskustelemaan asiasta. Keskustelussa käydään läpi osapuolten sovintoesitykset ja tehdään sopimus kiusaamisen lopettamisesta. Keskusteluihin voidaan pyytää rehtori (henkilökunnan tapauksessa)opiskelijan huoltaja. Henkilökohtaisen kriisiavun saamiseksi osapuolet voidaan ohjata terveyspalvelujen piiriin. Mikäli sopimukseen ei päästä, esimies pyytää asiantuntija-apua työterveyshuollosta ja järjestää uuden tapaamisen. Mikäli osapuolet haluavat, esimies voi kutsua tapaamiseen opiskelijan huoltajan, opinto-ohjaajan /kuraattorin, opiskelijaterveydenhuollon edustajan, työsuojeluasiamiehen ja / tai luottamusmiehen. Opettaja / muu henkilökunnan jäsen jos joudut opiskelijan (opiskelijoiden) henkisen tai ruumiillisen väkivallan kohteeksi, ilmoita kiusaajalle selvästi, että et hyväksy tämän toimintaa. Kerro, että koet hänen toimintansa epäasialliseksi käytökseksi ja kehota häntä lopettamaan se jos kiusaaminen jatkuu, ota yhteyttä esimieheen tai työterveyshuoltoon esimies pyytää kirjalliset kuulemiskertomukset molemmilta (lomake) ja kutsuu osapuolet luokseen keskustelemaan asiasta. Keskustelussa käydään läpi osapuolten sovintoesitykset ja tehdään sopimus kiusaamisen lopettamisesta. Keskusteluihin voidaan pyytää opiskelijapalveluista vastaava rehtori ja opiskelijan huoltaja. Henkilökohtaisen kriisiavun saamiseksi osapuolet voidaan ohjata terveyspalvelujen piiriin. Mikäli sopimukseen ei päästä, esimies pyytää asiantuntija-apua työterveyshuollosta ja järjestää uuden tapaamisen. Mikäli osapuolet haluavat, esimies voi kutsua tapaamiseen opiskelijan huoltajan, opinto-ohjaajan / kuraattorin, opiskelijaterveydenhuollon edustajan, työsuojeluasiamiehen ja / tai luottamusmiehen. 3.3 Henkilöstön välinen ristiriitatilanne Puolangan kunnalla on omat ohjeet häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla. 4. Kenellä on vastuu kiusaamistapauksen selvittelyssä? 4.1 Kiusaamistilanne, jossa opiskelija on mukana Lukiolain (629/98) 21 :n mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Koulutuksen järjestäjä on Puolangan kunta, jonka sivistyslautakunta päättää ja samalla vastaa säädöksissä koulutuksen järjestäjälle määrätyistä tehtävistä.

4 4.2 Kiusaamistilanne, jossa henkilökuntaan kuuluva mukana Työturvallisuuslaki 9 :n mukaan työnantajan on otettava huomioon kaikki, mikä työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijän ikään, sukupuoleen, ammattitaitoon ja hänen muihin edellytyksiinsä katsoen kohtuudella on tarpeellista työntekijän suojelemiseksi, jottei hän joudu työssä alttiiksi tapaturmille tai saa työn takia haittaa terveydelleen. Tässä tarkoituksessa työympäristöä on jatkuvasti tarkkailtava ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tapaturmien, terveyshaittojen sekä vaaratilanteiden selvittämiseksi ja torjumiseksi. Työnantaja on Puolangan kunta, jonka sivistyslautakunta päättää ja samalla vastaa säädöksissä koulutuksen järjestäjälle määrätyistä tehtävistä. 5. Seuranta 5.1 Opiskelijoiden välinen ristiriitatilanne Opinto-ohjaaja / kuraattori arkistoi kuulemiskertomukset (säilytysaika on 10 vuotta) ja huolehtii seurantapalaverien järjestämisestä. Opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on seurata tilanteen korjaantumista ja kirjata seurannan tulokset kokousmuistioon. Mikäli tilanne ei korjaannu, opiskelijahuoltoryhmä päättää jatkotoimista. 5.2 Opiskelijan ja opettajan / muun henkilöstön välinen ristiriita Opettajan tai muun henkilöstön esimies arkistoi kuulemiskertomukset (säilytysaika 10 vuotta). Hän seuraa tilanteen korjaantumista ja päättää tarvittaessa asian eteenpäin viemisestä. 5.3 Henkilöstön välinen ristiriitatilanne Puolangan kunnalla on omat ohjeet häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla. 6. Ennaltaehkäisevä työ Kiusaamisen ennaltaehkäisy edellyttää pitkäjänteistä työtä. Olennaista ennaltaehkäisyssä on yhteinen halu poistaa ei-toivottu käyttäytyminen oppilaitoksesta. Kaikkien osapuolten, opiskelijoiden, heidän huoltajiensa sekä oppilaitoksessa työskentelevien ja sitä johtavien on tärkeää tietää, mikä on ei-toivottua käyttäytymistä ja mitä siitä seuraa. Selkeä toimintamalli kiusaamisen varalta luo kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville turvallisuuden tunteen. Kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä tiedottamisella, suvaitsevaisuuskasvatuksella, luomalla myönteistä ilmapiiriä koko oppilaitosyhteisöön ja opiskelijaryhmiin, tutor-opiskelijoiden aiheeseen liittyvillä tempauksilla, opettamalla tunteiden ilmaisua, vuorovaikutustaitoja ja konfliktinratkaisumenetelmiä sekä tekemällä yhteistyötä opiskelijoiden huoltajien ja oppilaitoksen sidosryhmien kanssa. Kiusaamisen ennaltaehkäisy on tehokkainta, kun oppilaitoksessa toimitaan ja vaikutetaan samanaikaisesti kolmella eri tasolla: oppilaitoksen, opiskelijaryhmän ja yksilön tasolla. Oppilaitoksen tasolla tiedotetaan kiusaamisen vastaisesta toimintamallista ja ei-toivotusta käyttäytymisestä

5 kehitetään oppilaitoksen ilmapiiriä suvaitsevaksi ja toista kunnioittavaksi kasvatetaan monikulttuurisuuteen luodaan hyvät ja luottamukselliset suhteet oppilaitoksen ja opiskelijoiden huoltajien välille turvataan opiskelijalle mahdollisuus saada tukea ja apua ongelmien käsittelyyn lisätään oppilaitoksen fyysisen ympäristön viihtyisyyttä luodaan opiskelijoille mahdollisuuksia persoonallisuutta kehittäviin harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuuksiin puututaan kiusaamiseen välittömästi Opiskelijaryhmän tasolla edistetään opiskelijoiden ryhmäytymistä käsitellään kiusaamista ja kiusaamisen vastaista toimintamallia oppitunneilla ja kotiväen tapaamisissa harjoitellaan käytännössä arkielämän konfliktien ratkaisutapoja laaditaan yhteistyössä ryhmän kiusaamisen vastaiset toimintatavat Yksilön tasolla puututaan kiusaamistilanteisiin ja edistetään sovinnon syntymistä kiusatun ja kiusaajan välillä vahvistetaan kiusatun itsetuntoa ohjataan kiusaajaa toivottujen käyttäytymismallien löytämiseen tuetaan vuorovaikutus- ja konfliktinratkaisutaitojen kehittymistä pyydetään opiskelijan huoltaja mukaan keskusteluihin 7. Kiusaamisen vastaisen toimintamallin ylläpito ja kehittäminen Puolangan kunta ja Puolangan lukio kehittävät tarvittaessa toimintamallia.

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työpaikkakiusaaminen Häirintä Epäasiallinen kohtelu Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työterveyshuolto Häirintä Syrjintä Työturvallisuus Työsuojeluviranomainen Tasapuolinen kohtelu Työnantaja Työntekijä

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot. Vanhempi konsultti Maija Vattulainen

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot. Vanhempi konsultti Maija Vattulainen Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista a sta kohtelua Vanhempi konsultti Maija Vattulainen Työpaikkakiusaamisen määritelmä Kiusaaminen

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI

LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI Koulun hyvinvointipaketti on moniammatillisen työryhmän kokoama arkityöhön sopiva käytännöllinen tietopaketti toimintamalleineen Kokkolan

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

KRIISITOIMINTA- KANSIO

KRIISITOIMINTA- KANSIO Tampereen yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna KRIISITOIMINTA- KANSIO Koottu käyttäen esisijaisena lähteenä STAKE- Sin laatimaa Koulun kriisitoimintamalli tukiaineisto peruskoulujen, lukioiden

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964

MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964 MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964 Työrauhan ja sen häiriön käsitettä ei ole laissa määritelty: - opiskelun esteetön sujuminen, - asianmukainen käyttäytyminen,

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTIN LIITTEET 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen,

Lisätiedot

rajaviesti Onko työpaikkakiusaamista RVL:ssa? Rajaviestimaraton houkuttelee kuntoilemaan Paikallisesti sovittavasta 0,3% erästä sopimus

rajaviesti Onko työpaikkakiusaamista RVL:ssa? Rajaviestimaraton houkuttelee kuntoilemaan Paikallisesti sovittavasta 0,3% erästä sopimus TEEMA 2008: TYÖHYVINVOINTI osa 2 RAJAVARTIOLIITON JÄSENLEHTI NRO 2/2008 rajaviesti Onko työpaikkakiusaamista RVL:ssa? Rajaviestimaraton houkuttelee kuntoilemaan Paikallisesti sovittavasta 0,3% erästä sopimus

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen

TOIMINTAOHJE. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen TOIMINTAOHJE Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen Sisällys 1 Taustaa...3 1.1 Yleistä...3 1.2 Toimintaohjeen tarkoitus...4 2 Lasten turvallisuutta edistäviä

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot