SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA"

Transkriptio

1 Selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista 0

2

3 SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA

4 Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu: Marianne Holm Savion kirjapaino Oy, kesäkuu 0 ISBN (NIT.) ISBN (PDF)

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO.... TUTKIMUKSEN TOTEUTUS....1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet.... Tutkimuksen sisältö.... Tutkimuksen toteutustapa, kohderyhmä.... Tutkimukseen lisätyt uudet ja laajennetut kysymykset.... PK-YRITYKSIÄ JA HENKILÖITÄ KUVAAVAT TAUSTATIEDOT....1 Henkilöiden asema yrityksessä.... Yritysten liikevaihto ja henkilöstö sekä etätyön osuus.... Yritysten liiketoiminnan suuntautuminen.... SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN MERKITYS YRITYSTEN TOIMINNOISSA JA TAVOITTEISSA Neljän merkittävimmän sähköisen liiketoiminnan tarjoaman mahdollisuuden vertailu suhteessa yritysten taustatekijöihin...1. Sähköisen liiketoiminnan esteet ja hidasteet...1. Merkittävimpien esteiden ja hidasteiden vertailu suhteessa yritysten liikevaihtoon...1. Sähköisen liiketoiminnan vaikutus eri toimintojen tuottavuuteen...1. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA OSANA YRITYKSEN STRATEGIAA JA TOIMINTASUUNNITELMIA Sähköisen liiketoiminnan ottaminen huomioon liiketoimintastrategioiden ja toimintasuunnitelmien laadinnassa ja vastuuhenkilöiden nimeäminen...0. Sähköisen liiketoiminnan ottaminen huomioon strategioiden ja toimintasuunnitelmien laadinnassa ja vastuuhenkilöiden nimeäminen suhteessa yrityksen taustatekijöihin...1. SÄHKÖISET KAUPPAPAIKAT....1 Sähköiset kauppapaikat suhteessa yritysten taustatekijöihin.... Sähköisten kauppapaikkojen integrointi yritysten tietojärjestelmiin.... Sähköisten kauppapaikkojen integrointi suhteessa yritysten taustatekijöihin...

6 . KOKONAISVALTAISET TIETOJÄRJESTELMÄT....1 Tietojärjestelmien käyttö.... Kokonaisvaltaisten tietojärjestelmien integrointi.... Tietojärjestelmien integrointi suhteessa yritysten taustatekijöihin.... ULKOISTUS JA SOVELLUSVUOKRAUS Tietotekniikkaan ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvien tukipalveluiden ulkoistus...1. Sovellusvuokrauspalvelut.... Sovellusvuokraus suhteessa yritysten taustatekijöihin.... TIETOTURVA....1 Tietoturvan osa-alueet ja tulokset.... Tietoturva suhteessa yritysten taustatekijöihin.... SÄHKÖISET VIRANOMAIS- JA JÄRJESTÖPALVELUT....1 Mielipiteitä sähköisestä viranomaisasioinnista.... VERKKOLASKUTUS Saapuvien verkkolaskujen prosentuaalinen osuus.... Lähetettyjen verkkolaskujen prosentuaalinen osuus.... Verkkolaskutus liikevaihdon mukaan tarkasteltuna TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN AJANKOHTAISET AIHEET YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUSKYSYMYKSET...1

7 1. JOHDANTO Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista toteutettiin neljännen kerran. Tietotekniikan ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien merkitys yritysten kilpailukykyyn on hyvin ratkaiseva, sillä tuottavuudesta valtaosa syntyy uuden teknologian hyödyntämisen kautta. Vuoden 0 selvityksen pääteemoina olivat vuosien 001, 00 ja 00 selvitysten tapaan sähköisen liike-toiminnan mahdollisuudet ja esteet, tuottavuus, tietojärjestelmien käyttö, sovellusvuokraus, sähköinen liiketoiminta osana yritysstrategiaa, yritysten käyttämät sähköiset viranomaispalvelut ja verkkolaskutus sekä ajankohtaiset kehittämiskohteet. Kysymyksissä on uusina tai entistä syvempinä tarkastelukulmina nostettu esiin sosiaalisen median merkitys, verkkolaskutuk- sen kehitystilanne, verkkokaupankäynnin muodot ja etätyön määrä yrityksissä. Selvityksen kohdejoukkona olivat kauppakamarin pienet ja keskisuuret jäsenyritykset. Vastaajat olivat pääasiassa yritysten johtavassa asemassa olevia päätöksentekijöitä, jotka edustavat monipuolisesti eri toimialoja. Selvityksen aineisto kerättiin marraskuussa 0. Selvityksen tiedonkeruun ja tulosten analysoinnin hoiti kauppakamarin tilauksesta Taloustutkimus Oy, jossa toteutuksesta vastasi johtaja Kari Roose. Kauppakamarissa toteutuksesta ja selvityksen ohjauksesta vastasi asiamies Markku Lahtinen.

8 . TUTKIMUKSEN TOTEUTUS.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Selvitys on toteutettu aiemmin vuosina 001, 00 ja 00. Nyt vuonna 0 selvitys toteutettiin neljännen kerran. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa aiempien vuosien tapaan sähköiseen liiketoimintaan liittyviä tarpeita, valmiuksia, mahdollisuuksia ja esteitä pk-yritysten keskuudessa. Tutkimus toteutettiin Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten keskuudessa.. Tutkimuksen sisältö Selvitys etsi vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Millaisia tietoteknisiä sovellusratkaisuja ja niihin liittyviä tukipalveluita yritykset käyttävät liiketoimintansa tukena? Miten sähköinen liiketoiminta vaikuttaa yritysten tuottavuuteen? Millaisina koetaan sähköisen liiketoiminnan luomat uudet mahdollisuudet? Millaisia esteitä/hidasteita sähköiseen liiketoimintaan liittyy? Miten sähköinen liiketoiminta on levinnyt yritysten taloushallinnon toimiin? Mikä on verkkomyyntikanavien asema pk-yritysten keskuudessa? Miten yritykset huomioivat sähköisen liiketoiminnan pitkän ja lyhyen aikavälin suunnitelmissaan? Missä määrin yritykset integroivat tietojärjestelmiään sidosryhmiensä kanssa?. Tutkimuksen toteutustapa, kohderyhmä Tutkimus toteutettiin sähköposti-informoituna Internet-kyselynä Tutkimuksen tilasi Helsingin seudun kauppakamari ja sen toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen kysymyslomake suunniteltiin aiempien vuosien lomakkeen pohjalta yhteistyössä Helsingin seudun kauppakamarin ja Taloustutkimuksen kanssa. Tutkimuksen kohderyhmä oli Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritykset kokoluokassa

9 1 työntekijää ja joiden liikevaihto on alle 1 miljoonaa euroa. Otos muodostettiin Helsingin seudun kauppakamarin jäsenrekisteristä. Lähtönäytteen koko oli ja vastausprosentiksi muodostui. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen vastasi 1 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä.. Tutkimukseen lisätyt uudet ja laajennetut kysymykset Kysymyslomake noudatti pääpiirteittäin edellisten tutkimusten linjaa, muutamia muutoksia ja lisäyksiä lukuun ottamatta. Tänä vuonna haluttiin selvittää myös etätyöhön liittyviä kysymyksiä. Verkkomyyntikanavien osalta tarkastelua laajennettiin verkkomyynnin kasvun tulevaisuudennäkymiin. Myös verkkolaskutukseen liittyviä asioita selvitettiin tänä vuonna edellisvuosia hieman laajemmin. Kysymykset sidosryhmien lukumäärästä sekä perinteisten viestintävälineiden (puhelin, faksi, sähköposti, jne.) tärkeydestä poistettiin kokonaan.

10 . PK-YRITYKSIÄ JA HENKILÖITÄ KUVAAVAT TAUSTATIEDOT Tutkimukseen osallistui 1 pk-yrityksen edustajaa Vastaajista suurin osa on toimitusjohtajia tai yrittäjiä/omistajia Tutkimukseen vastanneista valtaosa ( ) harjoittaa yritysten välistä kauppaa Suomessa toimintaa harjoittaa, muissa EU-maissa ja EU:n ulkopuolella 1 0 :lla tutkituista yrityksistä henkilöstön koko on alle 0 työntekijää 1 toimii yhdellä toimipaikalla 1 :ssa yrityksistä tehdään ainakin jonkin verran etätöitä.1 Henkilöiden asema yrityksessä Tutkimukseen vastanneista henkilöistä on toimitusjohtajia, 1 yrittäjiä/omistajia. Vuoden 00 tutkimuksessa näiden yhteenlaskettu osuus oli 1. Muita johtajia ja päällikkötason vastaajia on huomattavasti vähemmän kuin viime tutkimuskerralla (1 ); tänä vuonna heitä on 1. Asiantuntijoita on kutakuinkin yhtä suuri osuus vastaajista kuin aiemmassakin tutkimuksessa.. Yritysten liikevaihto ja henkilöstö sekä etätyön osuus Yritysten liikevaihto on :lla yrityksistä pienempi kuin 1, Meuroa. Noin kaksi kolmesta vastaajas- ta edustaa kuitenkin 0, 1, Meuron liikevaihdon omaavaa yritystä. Henkilöstön määrää tarkastellessa, yli puolet vastaajista on 1 henkilön organisaatiosta. Yli henkilön organisaatioita on mukana 1. Edellisellä tutkimuskerralla suurin osa vastaajista koostui henkilön organisaatioista, joita tänä vuonna oli vastaajista enää ( vuonna 00). Etätyöntekijöiden (kokonaan tai osittain) osuutta yrityksen henkilöstöstä tiedusteltiin tänä vuonna ensimmäisen kerran; ilmoittaa, ettei yrityksessä tehdä ollenkaan etätöitä. Yrityksiä, joissa lähes kaikki (1 0 ) tekevät (myös) etätöitä, on vastaajayrityksistä.

11 Vastaajan asema yrityksessä n=1 Toimitusjohtaja Yrittäjä/omistaja 1 Toimipaikkojen määrää kysyttiin tänä vuonna ensimmäisen kerran ja tulokset kertovat, että :lla yrityksistä on enemmän kuin yksi toimipaikka ja :lla neljä tai useampia toimipaikkoja. Muu johtaja Päällikkötaso. Yritysten liiketoiminnan suuntautuminen Päätoimialaluokittelun vaihtuessa vertailuja ei voida, luokittelun uudistuksen vuoksi, suoraan tehdä edelliseen tutkimuskertaan. Useimmin vastaajien organisaatioiden toimiala kuuluu markkinapalveluihin ( ). Kaupan alan yrityksiä vastaajissa oli noin neljännes ja jalostuspuolen yrityksiä hieman tätä vähemmän. Kaupankäynnin muotoa koskevista tuloksista nähdään, että valtaosa ( ) harjoittaa yritysten välistä kauppaa ja kuluttajille suunnattua kauppaa harjoittaa runsas neljännes. Julkishallintoon päin toimintaansa suuntaa tätä hieman harvempi eli 1 yrityksistä. Suomessa liiketoimintaa on :lla yrityksistä ja muissa EU-maissa runsaalla neljänneksellä. EU:n ulkopuolista kauppaa harjoittaa 1. Asiantuntija 0-0, 0, - 1, 1, - 1, 1, - 1 Yrityksen liikevaihto vuonna 00 (Meuroa) n=1

12 Henkilöstön määrä n=1 Toimipaikkojen määrä n= tai enemmän 00-1 Kokonaan tai osittain etätyötä tekevien osuus henkilöstöstä n=1 0 Yrityksen päätoimiala n=1 1- Markkinapalvelut (mm. palvelut liike-elämälle) Kauppa Jalostus (esim. teollisuus ja rakentaminen) Julkiset palvelut Alkutuotanto 1

13 . SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN MERKITYS YRITYSTEN TOIMINNOISSA JA TAVOITTEISSA Yrityksen liikevaihto vuonna 00 (Meuroa) n=1 0-0, 0, - 1, 1, - 1, 1, - 1 Viime tutkimuskertaan verrattuna kärkinelikkoon sähköisen liiketoiminnan myötä syntyvistä mahdollisuuksista on noussut uusien asiakasryhmien tavoittaminen, yhteistyön tiivistymisen yhteistyökumppaneiden kanssa laskiessa yhden sijan. Kaikkein merkittävimmäksi sähköisen liiketoiminnan myötä syntyväksi mahdollisuudeksi koetaan kaikkien vastaajien keskuudessa asiakaspalvelun parantuminen, kokee sillä olevan suuri tai kohtalainen merkitys. Myös yrityskuvan vahvistuminen, liiketoimintaprosessien tehostaminen ja uusien asiakasryhmien tavoittaminen koetaan muita merkityksellisimmiksi mahdollisuuksiksi. Liiketoiminnan kansainvälistyminen ja tuotekehityksen tehostuminen ovat vastaajien mielestä vähiten merkityksellisiä mahdollisuuksia. 1

14 .1 Neljän merkittävimmän sähköisen liiketoiminnan tarjoaman mahdollisuuden vertailu suhteessa yritysten taustatekijöihin Henkilöstön koon mukaan tarkasteltuna asiakaspalvelun parantuminen on merkityksellisin mahdollisuus henkilöstöltään suurimmille yrityksille, joiden vastaajista yli puolet (1 ) kokee sillä olevan suuri merkitys. Yrityskuvan vahvistuminen koetaan sitä merkityksellisemmäksi mahdollisuudeksi mitä suuremmasta yrityksestä on kyse. 0 henkilön organisaatioiden vastaajista jopa kokee mahdollisella yrityskuvan parantumisella olevan suuri merkitys. Samoin voidaan todeta liiketoimintaprosessien tehostumisen osalta etenkin suuremmat, yli 0 hengen yritykset näkevät liiketoimintaprosessien tehostumisen mahdollisuudet muita selkeämmin. Uusien asiakasryhmien tavoittamisen näkevät mahdollisuutena kaikki vastaajat lähes samassa määrin eli yrityskohtaisia merkittäviä eroja ja ei vastauksissa juuri näy. Ehkä kaikkein pienimmät, alle hengen yritykset näkevät vähiten mahdollisuuksia uusien asiakasryhmien tavoittamiseen sähköisen liiketoiminnan avulla. 1

15 Sähköisestä liiketoiminnasta syntyvien mahdollisuuksien merkitys: Yrityskuvan vahvistuminen henkilöstön määrän mukaan n=1 ei merkitystä 1 vähäinen merkitys kohtalainen merkitys Sähköisestä liiketoiminnasta syntyvien mahdollisuuksien merkitys: Uusien asiakasryhmien tavoittaminen henkilöstön määrän mukaan n=1 ei merkitystä 1 vähäinen merkitys kohtalainen merkitys suuri merkitys en osaa sanoa 1-1,00 1-1,0 -,0-1,1-1,1-1 1, ,1 0-1, 0-0, 0-, Sähköisestä liiketoiminnasta syntyvien mahdollisuuksien merkitys: Asiakaspalvelun parantuminen henkilöstön määrän mukaan n=1 ei merkitystä 1 vähäinen merkitys kohtalainen merkitys Sähköisestä liiketoiminnasta syntyvien mahdollisuuksien merkitys: Liiketoimintaprosessien tehostuminen henkilöstön määrän mukaan n=1 ei merkitystä 1 vähäinen merkitys kohtalainen merkitys 1-1 0, 1-1 1,01-1,01-1, -1 0, , 0-1, , , 0-0 1, 1

16 . Sähköisen liiketoiminnan esteet ja hidasteet ESTEIDEN/HIDASTEIDEN merkitys sähköiselle liiketoiminnalle n=1 ei merkitystä 1 vähän merkitystä melko vähän merkitystä melko paljon merkitystä paljon merkitystä erittäin paljon merkitystä en osaa sanoa Yhteistyökumppaneiden valmiudet Tietotekniikan perustamis- ja ,, Aika ei riitä sähköisen , Yhteensopivuuskysymykset 1 1, Ulkoisten palveluiden tuottajat 1 0, Sopivien palvelu- 1 1, Tietoturva- ja virusongelmat Sähköisen liiketoiminnan ,, Yrityksen liikeidea ei sovellu ,0 Asiakaskunnan koko , Maksuliikenteen epävarmuus 0 1 1,1 Pelko tietotekniikkaprojektin , Yrityksen avainhenkilöiden Henkilöstön muutosvastarinta ,, Kuluttajasuojaan liittyvät asiat , Tekijänoikeus- ja patenttiasiat 1 1 1,0 Vuoden 00 selvityksen tapaan yhteistyökumppaneiden valmiudet, tietotekniikan perustamis- ja ylläpitokustannukset, sekä yhteensopivuuskysymykset arvioidaan neljän merkityksellisimmän sähköisen liiketoiminnan esteiden/hidasteiden joukkoon. Ajan riittämättömyys sähköisen liiketoiminnan kehitystyölle on uusi este/hidaste kärkinelikossa. 1

17 . Merkittävimpien esteiden ja hidasteiden vertailu suhteessa yritysten liikevaihtoon Kaikista merkityksellisimmäksi sähköisen liiketoiminnan esteeksi/hidasteeksi koetaan tänä vuonna yhteistyökumppaneiden valmiudet; vastaajista kokee ko. asialla olevan vähintään melko paljon merkitystä hidasteena/esteenä. Yhteiskumppanien valmiudet sähköiseen liiketoimintaan koetaan esteiksi/hidasteiksi useimmin pienemmissä yrityksissä. Ajan riittämättömyys on merkityksellisin 1, 1, Meuron liikevaihdon omaaville yrityksille, joissa voi olla jo useita erilaisia tarpeita sähköiselle liiketoiminnalle muttei dedikoituja resursseja (tutk.huom.). Yhteensopivuuskysymykset koetaan sitä merkityksellisempänä esteenä/hidasteena mitä suuremman liikevaihdon omaavasta yrityksestä on kyse eli järjestelmien kasvava määrä ja koko aiheuttavat luonnollisesti enemmän yhteensopivuusongelmia (tutk.huom.). Sähköisen liiketoiminnan esteet/hidasteet liikevaihdon mukaan: Yhteistyökumppaneiden valmiudet n=1 ei merkitystä 1 vähän merkitystä melko vähän merkitystä melko paljon merkitystä paljon merkitystä erittäin paljon merkitystä en osaa sanoa 0-0, 0, - 1, 1, - 1, 1, Sähköisen liiketoiminnan esteet/hidasteet liikevaihdon mukaan: Tietotekniikan perustamis- ja ylläpitokustannukset n=1 ei merkitystä 1 vähän merkitystä melko vähän merkitystä melko paljon merkitystä paljon merkitystä erittäin paljon merkitystä en osaa sanoa Liikevaihto (Meuroa) 0-0, 0, - 1, 1, - 1, ,,,,,,, 1, , 1

18 Sähköisen liiketoiminnan esteet/hidasteet liikevaihdon mukaan: Aika ei riitä sähköisen liiketoiminnan kehitystyölle n=1 Liikevaihto ei merkitystä 1 0-0, 1 1 1, vähän merkitystä 0, - 1, 1 1 1, melko vähän merkitystä melko paljon merkitystä 1, - 1, 1 1, paljon merkitystä erittäin paljon merkitystä 1, , en osaa sanoa Sähköisen liiketoiminnan esteet/hidasteet liikevaihdon mukaan: Yhteensopivuuskysymykset (tekniset ratkaisut/standardointi) n=1 ei merkitystä 1 vähän merkitystä melko vähän merkitystä melko paljon merkitystä paljon merkitystä erittäin paljon merkitystä en osaa sanoa Liikevaihto 0-0, 1 1 0,1 0, - 1, 1 1, 1, - 1, 1 1, 1, , 1

19 Sähköisen liiketoiminnan vaikutus eri toimintojen TUOTTAVUUTEEN n=1 ei lainkaan 1 hyvin vähän vähän melko paljon paljon erittäin paljon en osaa sanoa. Sähköisen liiketoiminnan vaikutus eri toimintojen tuottavuuteen Taloushallinto Ulkoinen viestintä Asiakaspalvelu Markkinointi Myynti Tilaus ja toimitus ,,,,,, Sisäinen viestintä ,1 Resurssien hallinta ,0 Henkilöstöhallinto ,0 Hankinta ja varastointi , Tuotanto , Tuotekehitys 1 1 0, Sähköisellä liiketoiminnalla koetaan olevan tuottavuutta parantava vaikutus yrityksen eri toiminnoista etenkin taloushallintoon, ulkoiseen viestintään sekä asiakaspalveluun. Seuraavaksi eniten sähköisen liike-toiminnan katsotaan tehostavan markkinoinnin ja myynnin tuottavuutta. Ainakin markkinoinnin kontaktihinnat voivat olla sähköisessä liiketoiminnassa perinteisiä menetelmiä selvästi edullisemmat, joskin tehokkuuden mittaaminen ei ole aina yksinkertaista. Myyntiin sähköinen liiketoiminta tarjoaa ainakin joustavuutta, uutta alueellista ja ajallista ulottuvuutta ja uusia kanavia (tutk.huom.). Toimitusketjun hallintaan liittyvistä toiminnoista tilauksen ja toimituksen nähdään lisänneen eniten tuottavuuttaan sähköisen liiketoiminnan ansiosta, kun taas muiden toimitusketjun hallintaan liittyvien toimintojen tuottavuuteen vastaajista uskoo sähköisen liiketoiminnan vaikuttaneen enintään vähän. Esimerkiksi tuotekehityksen integroiminen edes osin osaksi sähköistä liiketoimintaa on vielä uusi ja sangen tuntematon konsepti monelle pk-yritykselle, joskin sosiaalisen median merkityksen kasvaminen tullee muuttamaan tätäkin asiaa tulevaisuudessa (tutk.huom.). 1

20 . SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA OSANA YRITYKSEN STRATEGIAA JA TOIMINTASUUNNITELMIA.1 Sähköisen liiketoiminnan ottaminen huomioon liiketoimintastrategioiden ja toimintasuunnitelmien laadinnassa ja vastuuhenkilöiden nimeäminen Onko sähköinen liiketoiminta...osana strategiaa/...osana toimintasuunnitelmia/...onko vastuuhenkilöt nimetty n=1 kyllä, koko yrityksen kyllä, tietyn osa-alueen ei en osaa sanoa Osana strategiaa Osana toimintasuunnitelmia 0 0 Vastuuhenkilö(t) nimetty 0 1 Sähköinen liiketoiminta on muodostunut yhä erottamattomammaksi osaksi liiketoimintaa. Tällä hetkellä 0 tutkituista pk-yrityksistä sisällyttää sähköisen liiketoiminnan osaksi strategiaansa. Merkittävä havainto on myös se, että sähköinen liiketoiminta on paitsi osana strategioita, se on nyt yhtä suuressa osassa yrityksistä osana toimintasuunnitelmia ja vastuuhenkilökin on nimetty. Sähköinen liiketoiminta tuntuu siltä osin olevan nyt tasapainoisempaa ja vakiintuneempaa kuin aikaisempina tutkimuskertoina. 0

21 . Sähköisen liiketoiminnan ottaminen huomioon strategioiden ja toimintasuunnitelmien laadinnassa ja vastuuhenkilöiden nimeäminen suhteessa yrityksen taustatekijöihin Onko sähköinen liiketoiminta yrityksessä...osana strategiaa n=1 Liikevaihto (Meuroa) kyllä, koko yrityksen kyllä, tietyn osa-alueen ei en osaa sanoa Onko sähköinen liiketoiminta yrityksessä...osana toimintasuunnitelmia n=1 Liikevaihto (Meuroa) kyllä, koko yrityksen kyllä, tietyn osa-alueen ei en osaa sanoa 0-0, 0-0, 1 0, - 1, 0 0, - 1, 0 1, - 1, 1 1, - 1, 0 1 1, , - 1 Liikevaihdon mukaan tarkasteltuna yli 1, Meuron liikevaihdon omaavilla yrityksillä on jonkin verran todennäköisemmin sähköinen liiketoiminta sisällytetty joko strategiaan tai toimintasuunnitelmiin kuin tätä pienemmillä yrityksillä. Suurimmat erot yritysten kokoluokkien välillä syntyvät vastuuhenkilöiden nimeämisen suhteen. Mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä harvemmin vastuuhenkilö vastaa koko yrityksen sähköisestä liiketoiminnasta vaan ennemminkin jostakin osa-alueesta eli vastuu lienee hajautettu useammalle vastuuhenkilölle esim. yrityksen toimintojen mukaan. Tämä on luonnollinen kehityspolku yrityskoon ja yksittäisten toimintojen (kuten taloushallinto, tilausjärjestelmät, markkinointi jne.) koon ja merkityksen kasvaessa (tutk. huom.). 1

22 . SÄHKÖISET KAUPPAPAIKAT Onko käytössä oma verkkokauppa tai muu sähköinen kauppapaikka n=1 Yrityksellämme ei ole verkkomyyntikanavaa Yrityksellämme on muu oma sähköinen markkinapaikka 1 Yrityksellämme ei ole verkkomyyntikanavaa, mutta harkitsemme sellaista 1 Yrityksellämme on oma verkkokauppa 1 Tuotteemme/palvelumme ovat esillä toimialan yhteisellä sähköisellä markkinapaikalla Tuotteemme/palvelumme ovat esillä yhteisverkkokaupassa/-torilla En osaa sanoa Edellisen tutkimuksen mukaan vuonna 00 sähköisiä kauppapaikkoja käytti yrityksistä. Tänä vuonna vastaava tulos on mutta kysymys on muotoiltu hieman eri tavalla kuin aikaisemmin, koska haluttiin selvittää tarkemmin mitä sähköisiä kauppapaikkoja yritykset käyttävät. Muun muassa tästä syystä tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin tutki muskertoihin. Saadaksemme tietoa tulevasta, selvitettiin myös kuinka suurella osalla yrityksistä sähköinen kauppapaikka on suunnitteilla. Oma verkkokauppa on 1 prosentilla tutkituista pk yrityksistä ja sama osuus ilmoittaa harkitsevansa jotakin verkkomyyntikanavaa tulevaisuudessa. Lisäksi noin joka kymmenes pk-yritys käyttää jotain yhteisverkkokauppaa/-toria ja/tai pitää tuotteitaan esillä jollain toimialan yhteisellä kauppapaikalla. 1 :lla on lisäksi käytössä jokin muu oma sähköinen kauppapaikka.

23 .1 Sähköiset kauppapaikat suhteessa yritysten taustatekijöihin Onko yrityksellä oma verkkokauppa tai muu oma sähköinen markkinapaikka (toimialan mukaan) n=1 Jalostus (esim. teollisuus ja rakentaminen) Kauppa Markkinapalvelut (mm. palvelut liike-elämälle) Julkiset palvelut Yrityksellämme on oma verkkokauppa Yrityksellämme on muu oma sähköinen markkinapaikka Tuotteemme/palvelumme ovat esillä yhteisverkkokaupassa/- torilla Tuotteemme/palvelumme ovat esillä toimialan yhteisellä sähköisellä markkinapaikalla Yrityksellämme ei ole verkkomyyntikanavaa, m utta harkitsemme sellaista Yrityksellämme ei ole verkkomyyntikanavaa En osaa sanoa Mikäli yrityksellä on toimintaa myös Suomen ulkopuolella, on keskimääräistä yleisempää, että käytössä on oma verkkokauppa tai muu oma sähköinen markkinapaikka. EU:n sisämarkkinoilla toimivilla yrityksillä on myös hieman useammin jotakin verkkokauppatoimintaa kuin pelkästään Suomessa tai EU:n ulkopuolelle myyntiä harjoittavilla pk-yrityksillä. Toimialan mukaan tarkasteltuna kaupan alan yrityksistä noin viidenneksellä on oma verkkokauppa. Jalostusalan yritykset (teollisuus, rakentaminen jne.) ovat ymmärrettävästikin heikoimmin mukana verkkomyyntikanavien hyödyntämisessä, sillä jopa ilmoittaa, ettei niillä ole minkäänlaista verkkomyyntikanavaa. Liikevaihdon mukaan tarkasteltuna, mitä suurempi on yrityksen liikevaihto, sitä todennäköisemmin yrityksellä on ainakin jokin verkkomyyntikanava. Yritysten edustajilta tiedusteltiin myös heidän omia näkemyksiä verkkomyynnin tulevaisuudennäkymistä; yli kolmannes uskoo verkkomyynnin osuuden kokonaismyynnistä kasvavan ja samainen määrä vastaajia uskoo sen pysyvän ennallaan. Vain 1 vastaajista näkisi verkkomyyntinsä kehityksen olevan laskusuuntaista.

24 Mihin suuntaan verkkomyynnin osuuden kokonaismyynnistä uskoo muuttuvan seuraavan vuoden aikana n=1 kasvavan pysyvän ennallaan vähenevän en osaa sanoa 1 Liikevaihdon mukaan tarkasteltuna 0, 1, Meuron liikevaihdon pk-yritysten vastaajat uskovat muita useammin verkkomyynnin osuuden (kokonaismyynnistä) kasvamiseen seuraavan vuoden aikana. Liikevaihto Uskooko verkkomyynnin osuuden yrityksen kokonaismyynnistä kasvavan vai vähenevän seuraavan vuoden aikana (liikevaihdon n=1 mukaan) kasvavan pysyvän ennallaan vähenevän en osaa sanoa 0-0, 0 1 0, - 1, 1, - 1, 0 1 1,

25 . Sähköisten kauppapaikkojen integrointi yritysten tietojärjestelmiin Kirjautuvatko asiakkaan verkkomyyntikanavassa tekemät toimenpiteet suoraan tietojärjestelmiin n=1 Ei, toimenpiteet vaativat manuaalista käsittelyä Toimenpiteet vaativat osittain manuaalista käsittelyä Kyllä, toimenpiteet ovat automatisoituja En osaa sanoa Noin puolet (1 ) sähköisen kauppapaikan omaavista yrityksistä on integroinut kokonaan tai osittain sähköisen kauppapaikkansa yrityksen tietojärjestelmiin. Tällöin asiakkaan toimenpiteet, kuten tilaaminen ja maksaminen kirjautuvat täysin tai osin automaattisesti yrityksen tilaus- ja laskutusjärjestelmiin. Yrityksistä kuitenkin peräti ilmoittaa, että nämä toimenpiteet vaativat edelleen manuaalista käsittelyä. Tällöin kyse ei ole varsinaisesta verkkokaupasta vaan lähinnä sähköisestä tuoteluettelosta, jonka tilaukset tehdään jotakin muuta kanavaa käyttäen, sähköpostilla, puhelimitse tms.

26 . Sähköisten kauppapaikkojen integrointi suhteessa yritysten taustatekijöihin Kirjautuuko asiakkaan verkkomyyntikanavassa tekemät toimenpiteet (esimerkiksi tilaaminen ja maksaminen) suoraan tietojärjestelmiin (toimialan mukaan) n=1 Jalostus (esim. teollisuus ja rakentaminen) Ei, toimenpiteet vaativat manuaalista käsittelyä Kauppa 0 Toimenpiteet vaativat osittain manuaalista käsittelyä Markkinapalvelut (mm. palvelut liike-elämälle) 1 1 Kyllä, toimenpiteet ovat automatisoituja En osaa sanoa Julkiset palvelut Markkina-alueiden mukaan tarkasteltuna tilastollisesti merkitseviä eroja ei ole havaittavissa. Sen sijaan toimialoista kaupan alalla verkkomyyntikanavan tapahtumien täysin automatisoitu kirjautuminen on selvästi keskimääräistä yleisempää ja julkisissa palveluissa täysin manuaalinen toiminta on harvinaisinta. Liikevaihdon mukaan tarkasteltuna merkittävä hyppy sähköisen kauppapaikan integrointiasteessa yrityksen muihin järjestelmiin tapahtuu siirryttäessä yli 1, Meuron yrityskokoon, jossa enää vain 1 yrityksistä kirjaa asiakkaan sähköisessä kauppapaikassa tekemät toimenpiteet manuaalisesti. Koska tietojärjestelmäintegroinnit aiheuttavat aina kustannuksia ja yksi sähköisen liiketoiminnan merkittävistä esteistä on tietotekniikan perustamis- ja ylläpitokustannukset, voi olla, että pienyrityksille sopivia sähköisiä kauppapaikkaratkaisuja tai järjestelmäintegrointipalveluja ei ole riittävästi kohtuuhinnalla tarjolla tai niitä ei tunneta (tutk.huom.).

27 . KOKONAISVALTAISET TIETOJÄRJESTELMÄT.1 Tietojärjestelmien käyttö Tietojärjestelmien käyttö n=1 käytössä käyttöönottovaiheessa suunnitteilla ei ole suunnitteilla en osaa sanoa ASIAKKUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ 1 TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄ TOIMITUSKETJUN HALLINTAJÄRJESTELMÄ 1 PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ 1 Tutkituista yrityksistä käyttää asiakkuudenhallintajärjestelmää (CRM) runsas kolmasosa, joista vastaajayrityksistä :lla se on juuri käyttöönottovaiheessa. Lisäksi 1 :lla tutkituista pk-yrityksistä kyseinen järjestelmä on suunnitteilla. Tutkimuksessa mukana olleista tietojärjestelmätyypeistä myös toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on käytössä yleisesti. Toimitusketjun hallintajärjestelmää (SCM) käyttää 1 ja päätöksenteon tukijärjestelmää (KMS) 1 tutkituista yrityksistä. Tietojärjestelmien yleisyys korreloi vahvasti yrityskoon mukaan, mitä suurempi yritys, sitä todennäköisemmin sillä on jokin tai useampi em. tietojärjestelmistä käytössään.

28 . Kokonaisvaltaisten tietojärjestelmien integrointi Onko jokin kokonaisvaltainen tietojärjestelmä integroitu sidosryhmien tietojärjestelmiin n=1 kyllä ei suunnitteilla en osaa sanoa Alihankkijoiden suuntaan Kumppaneiden suuntaan 1 Asiakkaiden suuntaan 1 0 Tutkimuksessa selvitettiin myös mihin suuntaan, jos mihinkään, yritysten kokonaisvaltaiset tietojärjestelmät on integroitu. Kokonaisuudessa kokonaisvaltaisten tietojärjestelmien integrointi yrityksen sidosryhmien tietojärjestelmiin on verrattain vähäistä, eikä sitä ole suunnitteillakaan kovin suurella osalla yrityksistä. Yleisimmin tietojärjestelmäintegraatiota on tapahtunut asiakkaiden suuntaan (1 :lla jokin tietojärjestelmä integroitu). Kumppaneiden suuntaan integrointi on lähes yhtä yleistä (1 ), mutta alihankkijoiden suuntaan tietojärjestelmiä integroineita yrityksiä on vain vastanneista yrityksistä. Yksittäisen yrityksen näkökulmasta tietojärjestelmäintegraatio on järkevintä asiakkaan suuntaan, koska integraatio sitouttaa asiakasta yritykseen ja tekee toimittajan vaihtamisen vaikeammaksi. Kumppaneiden suuntaan tietojärjestelmien integrointi voi olla samoin järkevää jos sillä saadaan aikaan tehokkuutta toimintaan ja siten pystytään palvelemaan asiakkaita paremmin tai monipuolisemmin. Alihankkijoiden suuntaan tietojärjestelmien integrointi on harvinaisinta ja sille on esteenä mm. alihankkijoiden säännöllinen kilpailuttaminen, mikä ei toimintamallina suosi tiettyyn alihankkijaan sitouttavia tietojärjestelmäintegraatioita (tutk.huom.).

29 . Tietojärjestelmien integrointi suhteessa yritysten taustatekijöihin Jalostus (esim. teollisuus ja rakentaminen) Onko kokonaisvaltainen tietojärjestelmä integroitu ASIAKKAIDEN SUUNTAAN (toimialan mukaan) n=1 kyllä ei suunnitteilla en osaa sanoa 1 Kauppa 1 Markkinapalvelut (mm. palvelut liike-elämälle) 1 Julkiset palvelut 0 Taustaryhmittäin tarkasteltuna, toimialan mukaan kokonaisvaltaisten tietojärjestelmien integrointi asiakkaiden suuntaan on tavallisinta julkisten palveluiden keskuudessa, joskin muillakin toimialoilla on juuri nyt suunnitteilla integrointihankkeita :ssa tutkituista yrityksistä. Kumppaneiden suuntaan integrointi on yleisintä kaupan alalla, jossa on myös uusia integrointihankkeita eniten käynnissä. Tietojärjestelmien integrointi kumppaneiden suuntaan on harvinaisinta jalostuksen aloilla; vain näistä yrityksistä on integroinut tietojärjestelmiään kumppaneidensa kanssa. Kaupan alan yritykset ovat integroineet tietojärjestelmiään useimmin myös alihankkijoidensa suuntaan (1 integroinut). Ilmeisesti kaupan alalla on keskimääräistä pitkäikäisempiä ja kiinteämpiä yhteistyösuhteita alihankkijoihin päin, jolloin tietojärjestelmienkin integrointi tulee useammin kysymykseen perusteltuna toimintamallina (tutk.huom.).

30 Onko kokonaisvaltainen tietojärjestelmä integroitu KUMPPANEIDEN SUUNTAAN (toimialan mukaan) n=1 kyllä ei suunnitteilla en osaa sanoa Jalostus (esim. teollisuus ja rakentaminen) 0 Kauppa 1 Markkinapalvelut (mm. palvelut liike-elämälle) 1 Julkiset palvelut 1 0 Onko kokonaisvaltainen tietojärjestelmä integroitu ALIHANKKIJOIDEN SUUNTAAN (toimialan mukaan) n=1 kyllä ei suunnitteilla en osaa sanoa Jalostus (esim. teollisuus ja rakentaminen) Kauppa 1 0 Markkinapalvelut (mm. palvelut liike-elämälle) Julkiset palvelut 0 0

31 . ULKOISTUS JA SOVELLUSVUOKRAUS.1 Tietotekniikkaan ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvien tukipalveluiden ulkoistus Tietotekniikkaan ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvien tukipalveluiden ulkoistus n=1 ulkoistettu aiotaan ulkoistaa ei ulkoistusta suunnitteillakaan en osaa sanoa Kotisivujen tekninen toteuttaminen ja/tai ylläpito Tietoturva Lähiverkon tai yrityksen sisäisen verkon ylläpito IT-henkilöstö 1 Järjestelmien käyttötuki (call center) Henkilöstön koulutus 1 Koneet ja laitteet (työasemat, palvelimet jne.) 1 0 Sähköisen kauppapaikan rakentaminen ja/tai ylläpito 1 1 Dokumenttien hallinta Tietotekniikkaan ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvien tukipalveluiden ulkoistamiseen liittyen, eniten on ulkoistettu kotisivujen teknistä toteuttamista ja/tai ylläpitoa, kuten edelliselläkin tutkimuskerralla. Lähes puolet tutkituista yrityksistä on ulkoistanut kotisivujen teknisen toteuttamisen ja/tai ylläpidon. Toiseksi useimmin on ulkoistettu tietoturvaa ( ulkoistanut). Harvimmin on ulkoistettu dokumenttien hallintaa, mutta toisaalta sen ulkoistamista suunnittelee yhtä moni yritys kuin mitä on jo ulkoistanut sen. Sikäli dokumenttien hallinnan ulkoistaminen näyttäisi tuplaantuvan lähitulevaisuudessa. Aiotaan ulkoistaa listalla esiintyvät tällä hetkellä useimmin kotisivujen tekninen toteutus ja/tai ylläpito sekä sähköisen kauppapaikan rakentaminen ja/tai ylläpito ( aikoo ulkoistaa). Näissä näyttäisi siten olevan suurin määrällinen potentiaali ajatellen ulkoistamispalveluja kokonaisuutena. 1

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa CxO Mentor Oy tutki hankesalkun hallintaa, projektitoimiston toimintaa ja kokonaisarkkitehtuurityötä maalis-huhtikuussa 2012

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2009

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2009 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2009 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2009 Kotisivut 76 prosentilla yrityksistä Internet kotisivut oli käytössä 76 prosentilla yrityksistä keväällä 2009. Suuremmissa

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Baswaren hankintatutkimus 2011 Epäsuorien hankintojen kehittäminen

Baswaren hankintatutkimus 2011 Epäsuorien hankintojen kehittäminen A Basware Presentation Baswaren hankintatutkimus 2011 Epäsuorien hankintojen kehittäminen 26.10.2011 Baswaren hankintatutkimus Toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Vastaajia: 355 kpl (139 kpl vuonna 2010)

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA Jyväskylässä 4.3.2007 Milla Lewandowski SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 KEHITTÄMISTOIMINTA... 1 1.2 OSALLISTUNEET YRITYKSET... 1 2 SELVITYKSEN TOTEUTUS... 2 3 KEHITTÄMISTOIMINNAN

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistamispalvelut Tutkimusraportti

Taloushallinnon ulkoistamispalvelut Tutkimusraportti Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016 Tutkimusraportti Kontrolli kestää ulkoistuksen Yritys ei menetä kontrollia taloushallintoonsa ulkoistuksessa. Päinvastoin. Peräti 90 prosenttia vastaajista sanoo

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 5.0.20 klo 4-7 Helsingin Messukeskus Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 Sosiaalinen media uudistaa teollisten yritysten toimintatapoja,

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JÄRJESTÖREKISTERI / Liikuntapalvelut Laatimispvm: 31.3.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Pori Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Harjavalta. Kuntaraportti

Harjavalta. Kuntaraportti Harjavalta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot