Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013"

Transkriptio

1 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 201

2

3 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 201

4 Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu: Marianne Holm, Helsingin seudun kauppakamari Kuvat: Pixhill.com Paino: Savion Kirjapaino Oy ISBN (PAINETTU) ISBN (PDF)

5 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Tutkimuksen sisältö Tutkimuksen toteutustapa ja kohderyhmä HAASTATELTUJA PK-YRITYKSIÄ JA HENKILÖITÄ KUVAAVAT TAUSTATIEDOT SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISUUDET, TEHOKKUUS, ESTEET JA HIDASTEET Sähköisen liiketoiminnan synnyttämien mahdollisuuksien merkitys Sähköinen liiketoiminta yrityksen toimintojen tehostajana Sähköisen liiketoiminnan esteet ja hidasteet VERKKOMYYNTI Verkkomyynnin muodot Verkkomyynnin integroituminen yrityksen tietojärjestelmiin Verkkomyynnin osuus liikevaihdosta ULKOISTUS JA SOVELLUSVUOKRAUS Tietotekniikkaan ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvien tukipalveluiden ulkoistus Sovellusvuokrauspalvelujen käyttö Vastaajien mainintoja sovellusvuokrauksen tulevaisuudennäkymistä TIETOTURVA ETÄTYÖ Etätyön osuus tuotetusta työstä ja kasvunäkymät Etätyön kannustimet Vastaajien mainintoja etätyön kannustimista Etätyön esteet Vastaajien mainintoja etätyön esteistä SOSIAALINEN MEDIA LIIKETOIMINNASSA Sosiaalisen median hyödyntäminen tällä hetkellä Kokemuksia sosiaalisesta mediasta ja hyödyntämisen kehitysnäkymät... 27

6 10. VERKOSTOTYÖKALUT PILVIPALVELUT Pilvipalveluiden käyttö yrityksissä tällä hetkellä Pilvipalveluiden käytön edut vs. syyt olla käyttämättä pilvipalveluja... 2 Vastaajien mainintoja pilvipalvelujen käytön eduista ICT-INVESTOINTIEN KANNATTAVUUDEN MITTAAMINEN VERKKOLASKUTUS TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN AJANKOHTAISET AIHEET YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUSKYSYMYKSET... 4

7 1. JOHDANTO Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista toteutettiin viidennen kerran. Tietotekniikan ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien merkitys yritysten kilpailukykyyn on hyvin ratkaiseva, sillä tuottavuudesta valtaosa syntyy uuden teknologian hyödyntämisen kautta. Tänä päivänä käytännössä jokaisella pk-yrityksellä on mahdollisuus hankkia itselleen uusinta teknologiaa ilman, että kustannukset tai tietotekniikan saatavuus muodostavat merkittävää estettä. Vuoden 201 selvityksen teemat noudattelevat suurelta osin vuosien 2001, 200, 2006 ja 2011 selvitysten rakennetta. Teknologian kehityksessä vuosikymmen on hyvin pitkä aika, mutta selvityksessä on pyritty pitämään mukana vertailukelpoisuutta eri selvitysten välillä. Tämän vuoksi sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet ja esteet, tietotekniikan ajankohtaiset kehittämiskohteet, verkkomyynti, sovellusvuokraus, tietoturva ja Selvityksen kohdejoukkona olivat kauppakamarin pienet ja keskisuuret jäsenyritykset. verkkolasku ovat edelleen tutkimuksen keskeistä sisältöä. Uusina teemoina ja entistä syvempinä näkökulmina on nostettu esiin muun muassa sosiaalinen media, tietotekniikan tuottavuus, pilvipalvelut ja etätyö. Selvityksen kohdejoukkona olivat kauppakamarin pienet ja keskisuuret jäsenyritykset. Vastaajat olivat pääasiassa yritysten päättäjiä, jotka edustavat monipuolisesti eri toimialoja. Selvityksen aineisto kerättiin marraskuussa Selvityksen tiedonkeruun ja tulosten analysoinnin hoiti kauppakamarin toimeksiannosta Taloustutkimus Oy, jossa toteutuksesta vastasi johtaja Kari Roose. Kauppakamarissa toteutuksesta ja selvityksen ohjauksesta vastasi asiamies Markku Lahtinen. 7

8 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Selvitys on toteutettu aiemmin vuosina 2001, 200, 2006 ja Nyt selvitys toteutettiin viidennen kerran. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa aiempien vuosien tapaan sähköiseen liiketoimintaan liittyviä tarpeita, valmiuksia, mahdollisuuksia ja esteitä pk-yritysten keskuudessa. Tutkimus toteutettiin Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten keskuudessa. 2.2 Tutkimuksen sisältö Selvitys etsi vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: y Millaisia tietoteknisiä sovellusratkaisuja ja niihin liittyviä tukipalveluita yritykset käyttävät liiketoimintansa tukena? y Miten sähköinen liiketoiminta vaikuttaa yritysten tuottavuuteen ja mitataanko ICT-investointien kannattavuutta? y Millaisina koetaan sähköisen liiketoiminnan luomat uudet mahdollisuudet? y Millaisia esteitä/hidasteita sähköiseen liiketoimintaan liittyy? y Mikä on verkkomyyntikanavien asema pk-yritysten keskuudessa? y Missä määrin sosiaalista mediaa hyödynnetään liiketoiminnassa? 2. Tutkimuksen toteutustapa ja kohderyhmä Tutkimus toteutettiin sähköposti-informoituna internetkyselynä Tutkimuksen tilasi Helsingin seudun kauppakamari ja sen toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen kysymyslomake suunniteltiin aiempien vuosien lomakkeen pohjalta yhteistyössä Helsingin seudun kauppakamarin ja Taloustutkimuksen kanssa. Tutkimuksen kohderyhmä oli Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritykset kokoluokassa työntekijää ja joiden liikevaihto on alle 168 miljoonaa euroa. Otos muodostettiin Helsingin seudun kauppakamarin jäsenrekisteristä. Perille menneiden tutkimuskutsujen määrä oli 955 kpl ja vastausprosentiksi muodostui 10. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen vastasi siten 95 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Selvitys toteutettiin viidennen kerran. 8

9 . HAASTATELTUJA PK-YRITYKSIÄ JA HENKILÖITÄ KUVAAVAT TAUSTATIEDOT y Tutkimukseen osallistui 95 pk-yrityksen edustajaa y Vastaajista suurin osa on toimitusjohtajia (52 %) tai yrittäjiä/omistajia (9 %) y Tutkimukseen vastanneista valtaosa (82 %) harjoittaa yritysten välistä kauppaa y Suomessa toimintaa harjoittaa 96 %, muissa EU-maissa 21 % ja EU:n ulkopuolella 14 % y 89 %:lla tutkituista yrityksistä henkilöstön koko on alle 50 työntekijää y 71 % yrityksistä toimii yhdellä toimipaikalla y 44 % yrityksistä tuottaa palveluja liike-elämälle, 26 % toimii kaupan alalla ja 22 % jalostuksessa Taustatiedot 1/2 Kaikki vastaajat, n=95 ASEMA YRITYKSESSÄ: Toimitusjohtaja Yrittäjä/omistaja Muu johtaja Päällikkötaso Asiantuntija Muu YRITYKSEN LIIKEVAIHTO 0-0, milj.eur 0,4-1,7 milj.eur 1,8-16,8 milj.eur 16,9-168 milj.eur 168+ milj.eur TOIMIPAIKKOJEN MÄÄRÄ: Yksi Kaksi Kolme Neljä tai useampi HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ: 1-4 hlöä 5-9 hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä 200+ hlöä %

10 Taustatiedot 2/2 Kaikki vastaajat, n=95 MILLAISTA KAUPANKÄYNTIÄ HARJOITTAA: B2B eli yritysten välinen kauppa 82 B2C eli kuluttajille suunnattu kauppa 1 B2G eli julkishallinnolle suunnattu 22 YRITYKSELLÄ ON LIIKETOIMINTAA: Suomessa 96 muissa EU-maissa 21 EU:n ulkopuolella 14 YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA: Alkutuotanto Jalostus (esim. teollisuus ja rakentaminen) 22 Kauppa 26 Markkinapalvelut (mm. palvelut liike-elämälle) 44 Julkiset palvelut % Vastaajat olivat pk-yritysten ylintä johtoa tai omistajia. Tutkimukseen vastanneista henkilöistä 52 % on toimitusjohtajia, 9 % yrittäjiä/omistajia. Vuoden 2006 tutkimuksessa näiden yhteenlaskettu osuus oli 61 %. Muiden johtajien, päällikköjen ja asiantuntijoiden tai muuta sellaista osuus jää yhteensä 9 prosenttiin. Tutkimuksen vastaajina on täten ollut pääasiassa pk-yritysten ylin johto. Yritysten liikevaihto on 94 %:lla yrityksistä pienempi kuin 16,9 Meuroa. Hieman useampi kuin kaksi kolmesta vastaajasta edustaa 0,4 16,8 Meuron liikevaihdon omaavia yrityksiä. Henkilöstön määrää tarkastellessa, yli puolet vastaajista on 1 9 henkilön organisaatiosta. Vähintään 50 henkilön organisaatioita on mukana 11 % kaikista vastaajista. Toimipaikkojen määrää kysyttäessä 29 %:lla yrityksistä on enemmän kuin yksi toimipaikka ja 9 %:lla neljä tai useampia toimipaikkoja. Useimmin vastaajien organisaatioiden toimiala kuuluu markkinapalveluihin (45 %). Kaupan alan yrityksiä vastaajissa oli noin neljännes ja jalostuspuolen yrityksiä hieman tätä vähemmän. Kaupankäynnin muotoa koskevista tuloksista nähdään, että valtaosa (82 %) harjoittaa yritysten välistä kauppaa ja kuluttajille suunnattua kauppaa harjoittaa vajaa kolmannes. Julkishallintoon päin toimintaansa suuntaa reilu viidennes yrityksistä. Suomessa liiketoimintaa on 96 %:lla yrityksistä ja muissa EU-maissa noin viidenneksellä. EU:n ulkopuolella liiketoimintaa on 14 %:lla tutkituista yrityksistä. 10

11 4. SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISUUDET, TEHOKKUUS, ESTEET JA HIDASTEET Sähköisen liiketoiminnan koetaan synnyttävän mahdollisuuksia etenkin yrityskuvan vahvistamisessa sekä asiakaspalvelun parantamisessa. Käytännössä sähköisen liiketoiminnan koetaan tehostaneen etenkin taloushallintoa sekä ulkoista viestintää. Suurimmat esteet sähköiselle liiketoiminnalle löytyvät yhteistyökumppanien valmiuksissa sekä tietotekniikan perustamis- ja ylläpitokustannuksista. 4.1 Sähköisen liiketoiminnan synnyttämien mahdollisuuksien merkitys Yrityskuvan vahvistuminen koetaan pk-yrityksissä sähköisen liiketoiminnan merkittävimmäksi mahdollisuudeksi yhdessä asiakaspalvelun parantumisen ja uusien asiakasryhmien tavoittamisen kanssa. Nämä kolme mahdollisuutta ovat olleet merkittävimpien sähköisen liiketoiminnan synnyttämien mahdollisuuksien joukossa myös edellisellä kerralla vuoden 2011 tutkimuksessa. Taustaryhmittäin tarkasteltuna ko. mahdollisuudet ovat merkityksellisimpiä etenkin kaupan alan yrityksille ja ennen kaikkea yrityksille, joilla on muita enemmän verkkomyyntiä. Ylipäätään verkkomyynti yhtenä sähköisen liiketoiminnan ilmentymänä tuntuu korreloivan vahvasti sähköisen liiketoiminnan synnyttämien mahdollisuuksien merkityksen kanssa kautta linjan. Sen avulla voi pa- rantaa yrityskuvaa, asiakaspalvelua, tavoittaa uusia asiakasryhmiä, parantaa kannattavuutta, luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tehostaa liiketoimintaprosesseja jne. Vähiten sähköisen liiketoiminnan nähdään synnyttävän mahdollisuuksia liiketoiminnan kansainvälistymiseen. Tässä kohtaa on kuitenkin huomattava, että tämä näkemys vallitsee lähinnä niiden yritysten vastaajien keskuudessa, jotka edustavat yrityksiä, joilla on toimintaa lähinnä vain Suomessa. EU:ssa ja etenkin ulkopuolella liiketoimintaa harjoittavien yritysten vastaajat pitävät sähköisen liiketoiminnan synnyttämiä mahdollisuuksia merkittävinä myös liiketoiminnan kansainvälistämisessä. Tutkimuksessa selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa miten pk-yrityksissä arvioidaan sähköisen liiketoiminnan tehostaneen yrityksen eri toimintoja. Eniten sähköisen liiketoiminnan koetaan eri toiminnoista tehostaneen taloushallintoa; 59 % vastaajista arvioi sen tehostuneen yrityksessään vähintään melko paljon. 4.2 Sähköinen liiketoiminta yrityksen toimintojen tehostajana Tutkimuksessa selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa miten pk-yrityksissä arvioidaan sähköisen liiketoiminnan tehostaneen yrityksen eri toimintoja. Eniten sähköisen 11

12 liiketoiminnan koetaan eri toiminnoista tehostaneen taloushallintoa; 59 % vastaajista arvioi sen tehostuneen yrityksessään vähintään melko paljon. Seuraavaksi useimmin sähköisen liiketoiminnan koetaan tehostaneen ulkoista viestintää, asiakaspalvelua sekä markkinointia. Nämä toiminnot ovat niitä samoja, jotka vaikuttavat niissä prosesseissa, jotka useimmiten mainittiin myös sähköisen liiketoiminnan synnyttämissä mahdollisuuksissa. Voidaan siten hyvin todeta, että sangen moni pk-yritys on jo kapitalisoinut niitä hyötyjä, joita sähköisen liiketoiminta voi niille tarjota toiminnan kehittämisessä. Vähiten sähköisen liiketoiminnan katsotaan tehostaneen yrityksen tuotantoa, hankintaa ja varastointia, joskin niissäkin reilu viidennes vastaaja ilmoitti tapahtuneen sähköisen liiketoiminnan avulla vähintäänkin melko paljon tehostumista. liiketoiminnan kehittämiseen. Verrattuna vuoden 2011 syksyn tutkimukseen, näiden merkittävämpien esteiden merkitys on hieman laskenut mainintojen prosenttiosuuksia tarkasteltaessa (muutamalla prosenttiyksiköllä), mutta käytännössä ne ovat edelleen lähes yhtä usein mainittuja kuin aikaisemminkin. On mielenkiintoista havaita, että vuosienkaan kuluessa sähköisen liiketoiminnan haasteet eivät tunnu muuttuvan tai poistuvan. Toki esimerkiksi ajanpuute on yleismaailmallinen ilmiö aina kehitystyössä mutta voisi kuvitella esimerkiksi yhteistyökumppanien valmiuksissa tai tietotekniikan ratkaisujen hinnoissa voivan tapahtua suotuisaa kehitystä sähköisen liiketoiminnan esteiden ja hidasteiden poistumisen auttamiseksi. Näin ei kuitenkaan tunnu tapahtuneen pk-sektorilla. 4. Sähköisen liiketoiminnan esteet ja hidasteet Sähköisen liiketoiminnan neljä merkittävintä estettä ja hidastetta ovat samat kuin vuosien 2006 ja 2011 tutkimuksissa; yhteistyökumppanien valmiudet, tietotekniikan korkeat kustannukset, yhteensopivuuskysymykset (tekniset ratkaisut/standardit) sekä ajan puute sähköisen Vähiten sähköisen liiketoiminnan katsotaan tehostaneen yrityksen tuotantoa, hankintaa ja varastointia. 12

13 Sähköisestä liiketoiminnasta syntyvien mahdollisuuksien merkitys yritykselle Kaikki vastaajat, n=95 1 ei merkitystä 2 vähäinen merkitys en osaa sanoa 4 kohtalainen merkitys 5 suuri merkitys KA Miten paljon sähköinen liiketoiminta on tehostanut yrityksen toimintoja viimeisen 2 vuoden aikana Kaikki vastaajat, n=95 1 ei lainkaan 2 hyvin vähän vähän 4 en osaa sanoa 5 melko paljon 6 paljon 7 erittäin paljon KA Yrityskuvan vahvistuminen ,9 Taloushallinto ,8 Asiakaspalvelun parantuminen ,91 Ulkoinen viestintä ,5 Uusien asiakasryhmien tavoittaminen Yhteistyön tiivistyminen yhteistyökumppanien kanssa Liiketoimintaprosessien tehostuminen ,86,6,61 Asiakaspalvelu Markkinointi Myynti Tilaus ja toimitus ,18 4,05,85,79 Kannattavuuden parantuminen ,5 Resurssien hallinta ,65 Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen Omaan liiketoiminnalliseen osaamiseen keskittyminen Tuotekehityksen tehostuminen Liiketoiminnan kansainvälistyminen ,45 15, ,99 2, % Sisäinen viestintä ,54 Henkilöstöhallinto ,4 Tuotekehitys ,11 Hankinta ja varastointi ,07 Tuotanto , % Sähköisen liiketoiminnan esteiden/hidasteiden merkitys yritykselle Kaikki vastaajat, n=95 1 ei merkitystä 2 vähän merkitystä melko vähän merkitystä 4 en osaa sanoa 5 melko paljon merkitystä 6 paljon merkitystä 7 erittäin paljon merkitystä KA Yhteistyökumppaneiden valmiudet ,02 Tietotekniikan perustamis-/ylläpitokustannukset ,89 Yhteensopivuuskysymykset ,81 Aika ei riitä sähköisen liiketoiminnan kehitystyölle ,80 Sopivien palvelu-/pakettiratkaisujen puute Ulk. palv. tuottajat eivät perehtyneet pk-yritysten näkökohtiin Sähköisen liiketoiminnan osaamisen puute ,64,62 2,55 Tietoturva- ja virusongelmat ,54 Yrityksen liikeidea ei sovellu sähköiseen liiketoimintaan Asiakaskunnan koko Pelko tietotekniikkaprojektin epäonnistumisesta Maksuliikenteen epävarmuus Henkilöstön muutosvastarinta Yrityksen avainhenkilöiden muutosvastarinta Kuluttajasuojaan liittyvät asiat Tekijänoikeus- ja patenttiasiat , , , , , , , , % Eniten sähköisen liiketoiminnan koetaan tehostaneen taloushallintoa.

14 5. VERKKOMYYNTI 5.1 Verkkomyynnin muodot Oma verkkokauppa löytyy 11 %:lta tutkituista pk-yrityksistä. Osuus on samaa tasoa kuin vuoden 2011 tutkimuksessa, 12 %. Kaiken kaikkiaan verkkomyyntiä harjoittaa 25 % pk-yrityksistä. Näiden yritysten osuus ei näytä olleen merkittävässä kasvussa aikaisempaan tutkimukseen verrattuna vaikka kysymysasettelu olikin tänä vuonna hieman aikaisemmasta poikkeava, tarkentunut, eikä siten täysin vertailukelpoinen. Taustaryhmittäin tarkasteltuna verkkomyynti on joka tapauksessa sitä yleisempää mitä suuremmasta yrityksestä on kyse. Verkkomyyntikanavat ovat myös yleisempiä b2c-sektorin pk-yrityksissä; näistä jo 40 prosentilla on jonkin verkkomyyntikanava käytössä, ja 21 %:lla on oma verkkokauppa. Tulos ei ole yllättävä ottaen huomioon kuluttajien verkko-ostamisen yleistymisen esimerkiksi vuosina kuluttajien verkko-ostoksiin käyttämä rahasumma on kasvanut suomenkielisten verkkokauppojen osalta noin 0 % (lähde: Web & Mobile Tracking, Taloustutkimus Oy). Taustaryhmittäin tarkasteltuna verkkomyynti on selvästi yleisempää suuremmissa, 1,8 16,8 Meuron liikevaihdon pk-yrityksissä. Näistä 17 %:lla on oma verkkokauppa ja lisäksi 18 %:lla jokin muu oma sähköinen markkinapaikka. Kaiken kaikkiaan puolella tämän kokoluokan pk-yrityksistä on jokin verkkomyyntikanava mikä jättää vielä toisen puoliskon ilman verkkomyyn- tikanavaa. Oma verkkomyyntikanava on keskimääräistä yleisempi kaupan alalla toimivilla ja kuluttajille suunnattua kauppaa tekevillä pk-yrityksillä; näistä 21 prosentilla on oma verkkokauppa. Kaiken kaikkiaan kuluttajille kauppaa tekevistä pk-yrityksistä 60 prosentilla on jokin verkkomyyntikanava käytössä ja lisäksi 20 % näistä yrityksistä harkitsee sellaista. 5.2 Verkkomyynnin integroituminen yrityksen tietojärjestelmiin Vain viidennes tutkituista pk-yrityksistä on integroinut verkkomyyntikanavassa tehtävät toimenpiteet kuten tilaamisen ja maksamisen suoraan yrityksen tietojärjestelmiin. Etenkin pienemmissä, alle 10 hengen yrityksissä toimenpiteet vaativat manuaalista käsittelyä (noin puolessa näistä yrityksistä). Mutta kun yrityskoko kasvaa, lisääntyy osittainen automaatio eli vain osa kirjaamistoimenpiteistä on manuaalista. Verkkomyynnin osuus yrityksen liikevaihdosta on aika hyvä mittari manuaalisen työn osuuden tarkastelussa. Pk-yritykset, joilla verkkomyynnin osuus on vähintään 10 % liikevaihdosta, enää 25 % kirjaa verkkomyyntikanavassa tehdyt toimenpiteet manuaalisesti tietojärjestelmiin. 44 prosentilla näistä yrityksistä työ on osin 14

15 Onko yrityksellä käytössä verkkomyyntikanava Kaikki vastaajat, n=95 Oma verkkokauppa 11 Muu oma sähköinen markkinapaikka 15 Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten keskuudessa verkkomyynnin osuus liikevaihdosta on selvästi suurempi. Tuotteet/palvelut esillä yhteisverkkokaupassa/-tori Tuotteet/palvelut esillä toimialan yhteisellä sähköisellä markkinapaikalla Ei ole verkkomyyntikanavaa, mutta harkitsemme sellaista Ei ole verkkomyyntikanavaa, emmekä edes harkitse sellaista Ei osaa sanoa % Verkkomyynnin osuus liikevaihdosta manuaalista ja osin automatisoitua, ja 27 prosentilla näistä yrityksistä toimenpiteiden kirjaaminen on kokonaan automatisoitua. Verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen, verkkomyyntikanavan toimenpiteiden kirjautumisen täysi automatisointi ei ole yleistynyt mutta täysin manuaalisen toiminnan osuus on hieman vähentynyt (4 % 8 %). Aikaisempaa hieman suurempi osa toimenpiteistä kirjataan siis nyt yrityksen tietojärjestelmiin osin manuaalisesti, osin automaattisesti. Verkkomyynnin osuus niiden pk-yritysten liikevaihdosta, jotka verkkomyyntiä harjoittavat, on keskimäärin 19 %. Koska verkkomyyntiä harjoittavia pk-yrityksiä on tutkittavien yritysten joukossa suhteellisen vähän, 120 kpl, ei niistä voi tehdä mitään kovin tarkkaa profilointia. Selvää on kuitenkin se, että kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten keskuudessa verkkomyynnin osuus liikevaihdosta on selvästi suurempi, yli 0 % liikevaihdosta, kuin pelkästään Suomessa liiketoimintaa harjoittavien pk-yritysten keskuudessa. Tämä on hyvin ymmärrettävää sillä verkko tarjoaa sekä luontevan myynti- että markkinointikanavan valtioiden rajojen ylitse. 15

16 Kahdessa vuodessa verkkomyyntikanavan toimenpiteiden automatisointi on edistynyt hitaasti. Kirjautuvatko asiakkaan verkkomyyntikanavassa tekemät toimenpiteet (esimerkiksi tilaaminen ja maksaminen) suoraan tietojärjestelmiin Ei, toimenpiteet vaativat manuaalista käsittelyä Yrityksellä on käytössä verkkomyyntikanava, n=120 8 Toimenpiteet vaativat osittain manuaalista käsittelyä Kyllä, toimenpiteet ovat automatisoituja 20 En osaa sanoa % Verkkomyynnin prosentuaalinen osuus yrityksen liikevaihdosta Yrityksellä on käytössä verkkomyyntikanava, n=120 0 % 8 Keskiarvo 19,2 % (0-100 %) 1-20 % % % % % Ei osaa sanoa % 16

17 6. ULKOISTUS JA SOVELLUSVUOKRAUS 6.1 Tietotekniikkaan ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvien tukipalveluiden ulkoistus Useimmiten pk-yritykset ovat ulkoistaneet tietoturvaan sekä järjestelmien käyttötukeen (help desk) liittyviä tukipalveluita (lähes puolet yrityksistä ulkoistanut). Myös IT-henkilöstön on ulkoistanut sangen moni yritys ja siinä on myös tapahtunut selvää kehitystä ulkoistuksen suuntaan viimeisten kahden vuoden aikana (5 % 41 %). Esimerkiksi koneita ja laitteita ulkoistetaan sen sijaan edelleen melko vähän, 21 prosentin osuus yrityksistä on sama kuin vuoden 2011 tutkimuksessa. Tällä hetkellä eniten ulkoistusaikeita on verkkotiedostojen tallennuspaikoissa, joiden ulkoistusta suunnittelee 1 % tutkituista yrityksistä. Verkkomyynnin prosentuaalinen osuus yrityksen liikevaihdosta Yrityksellä on käytössä verkkomyyntikanava, n=120 Koneita ja laitteita ulkoistetaan edelleen melko vähän. 0 % 1-20 % % Keskiarvo 19,2 % (0-100 %) % % % Ei osaa sanoa % 17

18 6.2 Sovellusvuokrauspalvelujen käyttö Sovellusvuokrauspalveluista käytetyimpiä ovat taloushallinnon ohjelmistot, työryhmäohjelmistot sekä henkilöstöhallinnon ohjelmistot. Tämä kolmen kärki on sama kuin vuoden 2011 tutkimuksessa. Sovellusvuokraus on silti nyt selvästi yleisempää kuin mitä se oli kaksi vuotta sitten. Taloushallinnon ohjelmistoissa kasvua on 11 %-yksikköä, työryhmäohjelmistoissa 5 %-yksikköä ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoissa 6 %-yksikköä. Tietämyksenhallintaohjelmistoja lukuun ottamatta kaikissa eri ohjelmistotyypeissä on tapahtunut sovellusvuokrauskäytön kasvua viimeisen kahden vuoden aikana. Tutkimuksessa kysyttiin myös sovellusvuokrauksen tulevaisuudesta eli millaisena vastaajat näkevät sen. Suurin osa vastaajina näkee sovellusvuokrauksen tulevaisuuden hyvänä ja alan kasvavana. Mitä sovellusvuokrauspalveluita yritys käyttää Kaikki vastaajat, n=95 kyllä suunnitteilla ei en osaa sanoa Taloushallinnon ohjelmistot Työryhmäohjelmistot (sähköposti, kalenteri, arkisto) Henkilöstöhallinnon ohjelmistot Asiakkuuden hallinnan ohjelmistot (CRM) Toimisto-ohjelmistot (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta jne.) Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) Materiaalihallinnon ohjelmistot (SCM) Tietämyksenhallinnan ohjelmistot (päätöksenteon tukijärjestelmät) Sovellusvuokraus on nyt selvästi yleisempää kuin kaksi vuotta sitten % 18

19 Vastaajien mainintoja sovellusvuokrauksen tulevaisuudennäkymistä: Tulevaisuuden ala. Järjestelmät kehittyvät ja muuttuvat niin nopeasti, että omiin sovelluksiin tai laitteisiin ei kannata investoida. Kapasiteettitarve kasvaa koko ajan. Suuntaus on koko ajan siihen suuntaan. Ongelmana on ohjelmien nopea vanheneminen ja palvelutuottajien rahastuksen ahneus. Sovellukset tulevaisuudessa ostetaan töpselistä. Uskoisin sovellusvuokrauksen kasvavan hallitsevaksi tavaksi levittää sovelluksia. Mahdollisuuksia on, paitsi jos hinnoittelevat itsensä ulos (kipuraja ei ole kaukana). Kasvaa todennäköisesti, mutta eräs ongelma/ pelko on jos tulee tarve vaihtaa sovelluksia tai toimittajaa, niin miten käy tietojen ja tiedostojen. Lisäksi hinnoilla on taipumus nousta, kun asiakas on saatu koukkuun ja siksi kustannusten hallinta on selvempää kun ostaa eikä vuokraa. 19

20 7. TIETOTURVA Luottavaisuus yrityksen tietoturvaan osa-alueiden kohdalla Kaikki vastaajat, n=95 1: erittäin epävarma 2 4: erittäin luottavainen Ei osaa sanoa KA virustorjunta ,46 Useimmiten toteutuneet tietoturvariskit ovat liittyneet varmuuskopiointiin, viruksiin, haittaohjelmiin ja poikkeustilanteisiin. tietomurtojen ehkäisy tiedostojen varmuuskopiointi varautuminen poikkeustilanteisiin ,27 2,6 5 2, % Tietoturva-asioihin liittyen tässä tutkimuksessa selvitettiin vastaajayritysten luottavaisuutta organisaatioidensa tietoturvaan neljän eri osa-alueen kohdalla. Osa-alueita olivat virustorjunta, tietomurtojen ehkäisy, tiedostojen varmuuskopiointi sekä varautuminen poikkeustilanteisiin kuten sähkökatkokset, tulipalot, vesivahingot yms. Eniten luottavaisuutta on virustorjunnan ja tiedostojen varmuuskopioinnin kohdalla; näissä yli puolet vastaajista on erittäin luottavainen yrityksensä toimintaan. Eniten epävarmuutta esiintyy sen sijaan poikkeustilanteisiin varautumisen kohdalla lähes kolmannes vastaajista kokee tässä kohtaa epävarmuutta yrityksensä tietoturvan osalta ja vain neljännes vastaajista on erittäin luottavainen yrityksensä toiminnan suhteen. Eniten epävarmuutta yrityksensä tietoturvaan esiintyy kaikkein pienimmissä, enintään 4 hengen yrityksis- sä, riippumatta tutkitusta tietoturvan osa-alueesta. Ja kaikkein eniten epävarmuutta esiintyy juurikin poikkeustilanteisiin (sähkökatkokset, tulipalot, vesivahingot yms.) varautumisessa. Vastaajilta kysyttiin myös onko heidän yrityksissään lauennut tietoturvariskejä viime vuosina ja jos on, niin millaisia. Suurimmalla osalla vastaajista ei ole ilmennyt realisoituneita tieturvariskejä mutta osalla riskejä on lauennut. Useimmiten lauenneet tietoturvariskit ovat liittyneet toimimattomaan varmuuskopiointiin tai varmuuskopioinnin puutteeseen, viruksiin ja haittaohjelmiin, koneiden varastamiseen tai poikkeustilanteisiin (sähkökatkokset, vesivahingot, kaapeliviat jne.). Myös henkilöstöön liittyvät riskit mainittiin useissa vastauksissa, erityisesti yrityksestä pois lähtevien henkilöiden osalta, jotka voivat viedä luottamuksellisia tai arvokkaita tietoja mennessään. 20

21 8. ETÄTYÖ 8.1 Etätyön osuus tuotetusta työstä ja kasvunäkymät Etätyön (käytetään myös termejä hajautettu työ tai läsnätyö) osuus tutkituissa pk-yrityksissä on keskimäärin noin 16 % kaikesta henkilöstön tuottamasta työstä. Osuuden vaihteluväli yrityskoon mukaan tarkasteltuna on käytännössä keskimäärin prosentin välissä. Mitä suuremmasta yrityksestä on henkilöstömäärällä mitattuna kyse, sitä pienempi etätyön osuus on kaikesta tuotetusta työstä. Merkille pantavaa on myös se, että sellaisia yrityksiä, joissa etätyötä ei tehdä lainkaan, on ainoastaan 16 % kaikista tutkituista pk-yrityksistä. Suurimmassa osassa yrityksiä etätyön osuus on jossain 1 ja 20 prosentin välissä kaikesta henkilöstön tuottamasta työstä. Mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä pienempi etätyön osuus on kaikesta tuotetusta työstä. Kaikki vastaajat (n=95) HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Kuinka suuri osuus kaikesta yrityksen henkilöstön tuottamasta työstä tehdään etätyönä 16 n=kaikki vastaajat 0 % 1-20 % % % % % Ei osaa sanoa KA (0-100 %) , hlöä (n=140) , hlöä (n=88) , hlöä (n=61) , hlöä (n=62) , hlöä (n=44) , % 21

22 Onko etätyön tekeminen yrityksessä lisääntymässä vai vähenemässä seuraavan vuoden aikana n=kaikki vastaajat 1 vähenee selvästi 2 vähenee hieman ei muutosta 4 lisääntyy hieman 5 lisääntyy selvästi Ei osaa sanoa KA Kaikki vastaajat (n=95) ,61 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 1-4 hlöä (n=140) , hlöä (n=88) , hlöä (n=61) , hlöä (n=62) , hlöä (n=44) , % Etätyön osuutta ollaan lisäämässä eniten niissä yrityksissä, joissa tälläkin hetkellä tehdään eniten etätöitä. Etätyön tekeminen on lisääntymässä seuraavan vuoden aikana suurimmassa osassa tutkittuja yrityksiä. Kasvua on odotettavissa kaikissa yrityskokoluokissa mutta ehkä eniten kuitenkin suuremmissa kokoluokissa, ja vähintään 50 hengen yrityksissä. Etätyön osuutta ollaan lisäämässä eniten niissä yrityksissä, joissa tälläkin hetkellä tehdään eniten etätöitä. Yrityksistä, joissa etätyön osuus on %, peräti 72 % uskoo etätyön lisääntyvän edelleen seuraavan vuoden aikana. Myös niistä yrityksistä, joissa etätyön osuus on jo nyt 50 % tai enemmän, yli puolet uskoo etätyön osuuden kasvavan edelleen. Näistä tuloksista voi vetää sen johtopäätöksen, että etätyön koetaan usein olevan järkevä ja toimiva ratkaisu pk-yrityksille, ainakin niille, joille etätyön tekeminen on liiketoiminnan laatu ja muoto huomioiden mahdollista (tutk.huom.). 8.2 Etätyön kannustimet Vastaajilta kysyttiin myös avoimella kysymyksellä mitkä ovat suurimmat kannustimet etätyön lisäämiseksi yrityksessään. Useimmiten kannustimina mainitaan ajankäytön ja joustavuuden tehostuminen, ei kulu turhaa aikaa työmatkoihin jne. Toisaalta moni mainitsee myös, että etätyö itsessään on jo kannustin eli muita erillisiä kannustimia ei tarvita, sekä työntekijä että yritys hyötyvät. 22

23 Vastaajien mainintoja etätyön kannustimista: Ajankäytön tehostuminen, matkustuksen väheneminen ja reaaliaikaiset tilannetiedot. Turha matkustaminen pois. Tällöin ei myöskään turhaan kuormiteta luontoa. Samoin matka-ajat tehokkaammassa käytössä. Verkostomainen rakenne pakottaa etätyöhön, kannustimia ei tarvita kun tekijät asuvat eri puolilla maailmaa. Ei tarvita muita kannustimia kuin että voi välttää turhaa liikkumista paikasta toiseen. Joustavuus, meillä ollaan töissä tuloksen, ei läsnäolon mittauksen perusteella. Joustavuus ja henkilöstötyytyväisyys. 2

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista 0 SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu:

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä Sisältö 1 JOHDANTO...2 2 TIIVISTELMÄ...3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...4 3.1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Elisa Kettunen, Tuomas Jalava Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Kuntien tietotekniikan tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet Helsinki 2014 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...7

Lisätiedot

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Laskentatoimi 17.2.2011 Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Evaluation and Development of Financial Management in an SME Tekijä:

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu & Päivi Iskanius Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Tutkimuksen tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LASKUTUSPROSESSIN TEHOSTAMINEN. Medictes Oy

SÄHKÖISEN LASKUTUSPROSESSIN TEHOSTAMINEN. Medictes Oy SÄHKÖISEN LASKUTUSPROSESSIN TEHOSTAMINEN Medictes Oy Elisa Halonen Opinnäytetyö Elokuu 2014 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma ELISA HALONEN: Sähköisen laskutusprosessin

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI 12.6.2014 ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Taustaa... 4 3. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 4 4. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai teeman

Lisätiedot

OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä.

OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä. OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalous Visamäki, syksy 2014 Essi Ahokas TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalous

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot