Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013"

Transkriptio

1 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 201

2

3 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 201

4 Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu: Marianne Holm, Helsingin seudun kauppakamari Kuvat: Pixhill.com Paino: Savion Kirjapaino Oy ISBN (PAINETTU) ISBN (PDF)

5 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Tutkimuksen sisältö Tutkimuksen toteutustapa ja kohderyhmä HAASTATELTUJA PK-YRITYKSIÄ JA HENKILÖITÄ KUVAAVAT TAUSTATIEDOT SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISUUDET, TEHOKKUUS, ESTEET JA HIDASTEET Sähköisen liiketoiminnan synnyttämien mahdollisuuksien merkitys Sähköinen liiketoiminta yrityksen toimintojen tehostajana Sähköisen liiketoiminnan esteet ja hidasteet VERKKOMYYNTI Verkkomyynnin muodot Verkkomyynnin integroituminen yrityksen tietojärjestelmiin Verkkomyynnin osuus liikevaihdosta ULKOISTUS JA SOVELLUSVUOKRAUS Tietotekniikkaan ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvien tukipalveluiden ulkoistus Sovellusvuokrauspalvelujen käyttö Vastaajien mainintoja sovellusvuokrauksen tulevaisuudennäkymistä TIETOTURVA ETÄTYÖ Etätyön osuus tuotetusta työstä ja kasvunäkymät Etätyön kannustimet Vastaajien mainintoja etätyön kannustimista Etätyön esteet Vastaajien mainintoja etätyön esteistä SOSIAALINEN MEDIA LIIKETOIMINNASSA Sosiaalisen median hyödyntäminen tällä hetkellä Kokemuksia sosiaalisesta mediasta ja hyödyntämisen kehitysnäkymät... 27

6 10. VERKOSTOTYÖKALUT PILVIPALVELUT Pilvipalveluiden käyttö yrityksissä tällä hetkellä Pilvipalveluiden käytön edut vs. syyt olla käyttämättä pilvipalveluja... 2 Vastaajien mainintoja pilvipalvelujen käytön eduista ICT-INVESTOINTIEN KANNATTAVUUDEN MITTAAMINEN VERKKOLASKUTUS TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN AJANKOHTAISET AIHEET YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUSKYSYMYKSET... 4

7 1. JOHDANTO Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista toteutettiin viidennen kerran. Tietotekniikan ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien merkitys yritysten kilpailukykyyn on hyvin ratkaiseva, sillä tuottavuudesta valtaosa syntyy uuden teknologian hyödyntämisen kautta. Tänä päivänä käytännössä jokaisella pk-yrityksellä on mahdollisuus hankkia itselleen uusinta teknologiaa ilman, että kustannukset tai tietotekniikan saatavuus muodostavat merkittävää estettä. Vuoden 201 selvityksen teemat noudattelevat suurelta osin vuosien 2001, 200, 2006 ja 2011 selvitysten rakennetta. Teknologian kehityksessä vuosikymmen on hyvin pitkä aika, mutta selvityksessä on pyritty pitämään mukana vertailukelpoisuutta eri selvitysten välillä. Tämän vuoksi sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet ja esteet, tietotekniikan ajankohtaiset kehittämiskohteet, verkkomyynti, sovellusvuokraus, tietoturva ja Selvityksen kohdejoukkona olivat kauppakamarin pienet ja keskisuuret jäsenyritykset. verkkolasku ovat edelleen tutkimuksen keskeistä sisältöä. Uusina teemoina ja entistä syvempinä näkökulmina on nostettu esiin muun muassa sosiaalinen media, tietotekniikan tuottavuus, pilvipalvelut ja etätyö. Selvityksen kohdejoukkona olivat kauppakamarin pienet ja keskisuuret jäsenyritykset. Vastaajat olivat pääasiassa yritysten päättäjiä, jotka edustavat monipuolisesti eri toimialoja. Selvityksen aineisto kerättiin marraskuussa Selvityksen tiedonkeruun ja tulosten analysoinnin hoiti kauppakamarin toimeksiannosta Taloustutkimus Oy, jossa toteutuksesta vastasi johtaja Kari Roose. Kauppakamarissa toteutuksesta ja selvityksen ohjauksesta vastasi asiamies Markku Lahtinen. 7

8 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Selvitys on toteutettu aiemmin vuosina 2001, 200, 2006 ja Nyt selvitys toteutettiin viidennen kerran. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa aiempien vuosien tapaan sähköiseen liiketoimintaan liittyviä tarpeita, valmiuksia, mahdollisuuksia ja esteitä pk-yritysten keskuudessa. Tutkimus toteutettiin Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten keskuudessa. 2.2 Tutkimuksen sisältö Selvitys etsi vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: y Millaisia tietoteknisiä sovellusratkaisuja ja niihin liittyviä tukipalveluita yritykset käyttävät liiketoimintansa tukena? y Miten sähköinen liiketoiminta vaikuttaa yritysten tuottavuuteen ja mitataanko ICT-investointien kannattavuutta? y Millaisina koetaan sähköisen liiketoiminnan luomat uudet mahdollisuudet? y Millaisia esteitä/hidasteita sähköiseen liiketoimintaan liittyy? y Mikä on verkkomyyntikanavien asema pk-yritysten keskuudessa? y Missä määrin sosiaalista mediaa hyödynnetään liiketoiminnassa? 2. Tutkimuksen toteutustapa ja kohderyhmä Tutkimus toteutettiin sähköposti-informoituna internetkyselynä Tutkimuksen tilasi Helsingin seudun kauppakamari ja sen toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen kysymyslomake suunniteltiin aiempien vuosien lomakkeen pohjalta yhteistyössä Helsingin seudun kauppakamarin ja Taloustutkimuksen kanssa. Tutkimuksen kohderyhmä oli Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritykset kokoluokassa työntekijää ja joiden liikevaihto on alle 168 miljoonaa euroa. Otos muodostettiin Helsingin seudun kauppakamarin jäsenrekisteristä. Perille menneiden tutkimuskutsujen määrä oli 955 kpl ja vastausprosentiksi muodostui 10. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen vastasi siten 95 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Selvitys toteutettiin viidennen kerran. 8

9 . HAASTATELTUJA PK-YRITYKSIÄ JA HENKILÖITÄ KUVAAVAT TAUSTATIEDOT y Tutkimukseen osallistui 95 pk-yrityksen edustajaa y Vastaajista suurin osa on toimitusjohtajia (52 %) tai yrittäjiä/omistajia (9 %) y Tutkimukseen vastanneista valtaosa (82 %) harjoittaa yritysten välistä kauppaa y Suomessa toimintaa harjoittaa 96 %, muissa EU-maissa 21 % ja EU:n ulkopuolella 14 % y 89 %:lla tutkituista yrityksistä henkilöstön koko on alle 50 työntekijää y 71 % yrityksistä toimii yhdellä toimipaikalla y 44 % yrityksistä tuottaa palveluja liike-elämälle, 26 % toimii kaupan alalla ja 22 % jalostuksessa Taustatiedot 1/2 Kaikki vastaajat, n=95 ASEMA YRITYKSESSÄ: Toimitusjohtaja Yrittäjä/omistaja Muu johtaja Päällikkötaso Asiantuntija Muu YRITYKSEN LIIKEVAIHTO 0-0, milj.eur 0,4-1,7 milj.eur 1,8-16,8 milj.eur 16,9-168 milj.eur 168+ milj.eur TOIMIPAIKKOJEN MÄÄRÄ: Yksi Kaksi Kolme Neljä tai useampi HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ: 1-4 hlöä 5-9 hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä 200+ hlöä %

10 Taustatiedot 2/2 Kaikki vastaajat, n=95 MILLAISTA KAUPANKÄYNTIÄ HARJOITTAA: B2B eli yritysten välinen kauppa 82 B2C eli kuluttajille suunnattu kauppa 1 B2G eli julkishallinnolle suunnattu 22 YRITYKSELLÄ ON LIIKETOIMINTAA: Suomessa 96 muissa EU-maissa 21 EU:n ulkopuolella 14 YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA: Alkutuotanto Jalostus (esim. teollisuus ja rakentaminen) 22 Kauppa 26 Markkinapalvelut (mm. palvelut liike-elämälle) 44 Julkiset palvelut % Vastaajat olivat pk-yritysten ylintä johtoa tai omistajia. Tutkimukseen vastanneista henkilöistä 52 % on toimitusjohtajia, 9 % yrittäjiä/omistajia. Vuoden 2006 tutkimuksessa näiden yhteenlaskettu osuus oli 61 %. Muiden johtajien, päällikköjen ja asiantuntijoiden tai muuta sellaista osuus jää yhteensä 9 prosenttiin. Tutkimuksen vastaajina on täten ollut pääasiassa pk-yritysten ylin johto. Yritysten liikevaihto on 94 %:lla yrityksistä pienempi kuin 16,9 Meuroa. Hieman useampi kuin kaksi kolmesta vastaajasta edustaa 0,4 16,8 Meuron liikevaihdon omaavia yrityksiä. Henkilöstön määrää tarkastellessa, yli puolet vastaajista on 1 9 henkilön organisaatiosta. Vähintään 50 henkilön organisaatioita on mukana 11 % kaikista vastaajista. Toimipaikkojen määrää kysyttäessä 29 %:lla yrityksistä on enemmän kuin yksi toimipaikka ja 9 %:lla neljä tai useampia toimipaikkoja. Useimmin vastaajien organisaatioiden toimiala kuuluu markkinapalveluihin (45 %). Kaupan alan yrityksiä vastaajissa oli noin neljännes ja jalostuspuolen yrityksiä hieman tätä vähemmän. Kaupankäynnin muotoa koskevista tuloksista nähdään, että valtaosa (82 %) harjoittaa yritysten välistä kauppaa ja kuluttajille suunnattua kauppaa harjoittaa vajaa kolmannes. Julkishallintoon päin toimintaansa suuntaa reilu viidennes yrityksistä. Suomessa liiketoimintaa on 96 %:lla yrityksistä ja muissa EU-maissa noin viidenneksellä. EU:n ulkopuolella liiketoimintaa on 14 %:lla tutkituista yrityksistä. 10

11 4. SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISUUDET, TEHOKKUUS, ESTEET JA HIDASTEET Sähköisen liiketoiminnan koetaan synnyttävän mahdollisuuksia etenkin yrityskuvan vahvistamisessa sekä asiakaspalvelun parantamisessa. Käytännössä sähköisen liiketoiminnan koetaan tehostaneen etenkin taloushallintoa sekä ulkoista viestintää. Suurimmat esteet sähköiselle liiketoiminnalle löytyvät yhteistyökumppanien valmiuksissa sekä tietotekniikan perustamis- ja ylläpitokustannuksista. 4.1 Sähköisen liiketoiminnan synnyttämien mahdollisuuksien merkitys Yrityskuvan vahvistuminen koetaan pk-yrityksissä sähköisen liiketoiminnan merkittävimmäksi mahdollisuudeksi yhdessä asiakaspalvelun parantumisen ja uusien asiakasryhmien tavoittamisen kanssa. Nämä kolme mahdollisuutta ovat olleet merkittävimpien sähköisen liiketoiminnan synnyttämien mahdollisuuksien joukossa myös edellisellä kerralla vuoden 2011 tutkimuksessa. Taustaryhmittäin tarkasteltuna ko. mahdollisuudet ovat merkityksellisimpiä etenkin kaupan alan yrityksille ja ennen kaikkea yrityksille, joilla on muita enemmän verkkomyyntiä. Ylipäätään verkkomyynti yhtenä sähköisen liiketoiminnan ilmentymänä tuntuu korreloivan vahvasti sähköisen liiketoiminnan synnyttämien mahdollisuuksien merkityksen kanssa kautta linjan. Sen avulla voi pa- rantaa yrityskuvaa, asiakaspalvelua, tavoittaa uusia asiakasryhmiä, parantaa kannattavuutta, luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tehostaa liiketoimintaprosesseja jne. Vähiten sähköisen liiketoiminnan nähdään synnyttävän mahdollisuuksia liiketoiminnan kansainvälistymiseen. Tässä kohtaa on kuitenkin huomattava, että tämä näkemys vallitsee lähinnä niiden yritysten vastaajien keskuudessa, jotka edustavat yrityksiä, joilla on toimintaa lähinnä vain Suomessa. EU:ssa ja etenkin ulkopuolella liiketoimintaa harjoittavien yritysten vastaajat pitävät sähköisen liiketoiminnan synnyttämiä mahdollisuuksia merkittävinä myös liiketoiminnan kansainvälistämisessä. Tutkimuksessa selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa miten pk-yrityksissä arvioidaan sähköisen liiketoiminnan tehostaneen yrityksen eri toimintoja. Eniten sähköisen liiketoiminnan koetaan eri toiminnoista tehostaneen taloushallintoa; 59 % vastaajista arvioi sen tehostuneen yrityksessään vähintään melko paljon. 4.2 Sähköinen liiketoiminta yrityksen toimintojen tehostajana Tutkimuksessa selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa miten pk-yrityksissä arvioidaan sähköisen liiketoiminnan tehostaneen yrityksen eri toimintoja. Eniten sähköisen 11

12 liiketoiminnan koetaan eri toiminnoista tehostaneen taloushallintoa; 59 % vastaajista arvioi sen tehostuneen yrityksessään vähintään melko paljon. Seuraavaksi useimmin sähköisen liiketoiminnan koetaan tehostaneen ulkoista viestintää, asiakaspalvelua sekä markkinointia. Nämä toiminnot ovat niitä samoja, jotka vaikuttavat niissä prosesseissa, jotka useimmiten mainittiin myös sähköisen liiketoiminnan synnyttämissä mahdollisuuksissa. Voidaan siten hyvin todeta, että sangen moni pk-yritys on jo kapitalisoinut niitä hyötyjä, joita sähköisen liiketoiminta voi niille tarjota toiminnan kehittämisessä. Vähiten sähköisen liiketoiminnan katsotaan tehostaneen yrityksen tuotantoa, hankintaa ja varastointia, joskin niissäkin reilu viidennes vastaaja ilmoitti tapahtuneen sähköisen liiketoiminnan avulla vähintäänkin melko paljon tehostumista. liiketoiminnan kehittämiseen. Verrattuna vuoden 2011 syksyn tutkimukseen, näiden merkittävämpien esteiden merkitys on hieman laskenut mainintojen prosenttiosuuksia tarkasteltaessa (muutamalla prosenttiyksiköllä), mutta käytännössä ne ovat edelleen lähes yhtä usein mainittuja kuin aikaisemminkin. On mielenkiintoista havaita, että vuosienkaan kuluessa sähköisen liiketoiminnan haasteet eivät tunnu muuttuvan tai poistuvan. Toki esimerkiksi ajanpuute on yleismaailmallinen ilmiö aina kehitystyössä mutta voisi kuvitella esimerkiksi yhteistyökumppanien valmiuksissa tai tietotekniikan ratkaisujen hinnoissa voivan tapahtua suotuisaa kehitystä sähköisen liiketoiminnan esteiden ja hidasteiden poistumisen auttamiseksi. Näin ei kuitenkaan tunnu tapahtuneen pk-sektorilla. 4. Sähköisen liiketoiminnan esteet ja hidasteet Sähköisen liiketoiminnan neljä merkittävintä estettä ja hidastetta ovat samat kuin vuosien 2006 ja 2011 tutkimuksissa; yhteistyökumppanien valmiudet, tietotekniikan korkeat kustannukset, yhteensopivuuskysymykset (tekniset ratkaisut/standardit) sekä ajan puute sähköisen Vähiten sähköisen liiketoiminnan katsotaan tehostaneen yrityksen tuotantoa, hankintaa ja varastointia. 12

13 Sähköisestä liiketoiminnasta syntyvien mahdollisuuksien merkitys yritykselle Kaikki vastaajat, n=95 1 ei merkitystä 2 vähäinen merkitys en osaa sanoa 4 kohtalainen merkitys 5 suuri merkitys KA Miten paljon sähköinen liiketoiminta on tehostanut yrityksen toimintoja viimeisen 2 vuoden aikana Kaikki vastaajat, n=95 1 ei lainkaan 2 hyvin vähän vähän 4 en osaa sanoa 5 melko paljon 6 paljon 7 erittäin paljon KA Yrityskuvan vahvistuminen ,9 Taloushallinto ,8 Asiakaspalvelun parantuminen ,91 Ulkoinen viestintä ,5 Uusien asiakasryhmien tavoittaminen Yhteistyön tiivistyminen yhteistyökumppanien kanssa Liiketoimintaprosessien tehostuminen ,86,6,61 Asiakaspalvelu Markkinointi Myynti Tilaus ja toimitus ,18 4,05,85,79 Kannattavuuden parantuminen ,5 Resurssien hallinta ,65 Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen Omaan liiketoiminnalliseen osaamiseen keskittyminen Tuotekehityksen tehostuminen Liiketoiminnan kansainvälistyminen ,45 15, ,99 2, % Sisäinen viestintä ,54 Henkilöstöhallinto ,4 Tuotekehitys ,11 Hankinta ja varastointi ,07 Tuotanto , % Sähköisen liiketoiminnan esteiden/hidasteiden merkitys yritykselle Kaikki vastaajat, n=95 1 ei merkitystä 2 vähän merkitystä melko vähän merkitystä 4 en osaa sanoa 5 melko paljon merkitystä 6 paljon merkitystä 7 erittäin paljon merkitystä KA Yhteistyökumppaneiden valmiudet ,02 Tietotekniikan perustamis-/ylläpitokustannukset ,89 Yhteensopivuuskysymykset ,81 Aika ei riitä sähköisen liiketoiminnan kehitystyölle ,80 Sopivien palvelu-/pakettiratkaisujen puute Ulk. palv. tuottajat eivät perehtyneet pk-yritysten näkökohtiin Sähköisen liiketoiminnan osaamisen puute ,64,62 2,55 Tietoturva- ja virusongelmat ,54 Yrityksen liikeidea ei sovellu sähköiseen liiketoimintaan Asiakaskunnan koko Pelko tietotekniikkaprojektin epäonnistumisesta Maksuliikenteen epävarmuus Henkilöstön muutosvastarinta Yrityksen avainhenkilöiden muutosvastarinta Kuluttajasuojaan liittyvät asiat Tekijänoikeus- ja patenttiasiat , , , , , , , , % Eniten sähköisen liiketoiminnan koetaan tehostaneen taloushallintoa.

14 5. VERKKOMYYNTI 5.1 Verkkomyynnin muodot Oma verkkokauppa löytyy 11 %:lta tutkituista pk-yrityksistä. Osuus on samaa tasoa kuin vuoden 2011 tutkimuksessa, 12 %. Kaiken kaikkiaan verkkomyyntiä harjoittaa 25 % pk-yrityksistä. Näiden yritysten osuus ei näytä olleen merkittävässä kasvussa aikaisempaan tutkimukseen verrattuna vaikka kysymysasettelu olikin tänä vuonna hieman aikaisemmasta poikkeava, tarkentunut, eikä siten täysin vertailukelpoinen. Taustaryhmittäin tarkasteltuna verkkomyynti on joka tapauksessa sitä yleisempää mitä suuremmasta yrityksestä on kyse. Verkkomyyntikanavat ovat myös yleisempiä b2c-sektorin pk-yrityksissä; näistä jo 40 prosentilla on jonkin verkkomyyntikanava käytössä, ja 21 %:lla on oma verkkokauppa. Tulos ei ole yllättävä ottaen huomioon kuluttajien verkko-ostamisen yleistymisen esimerkiksi vuosina kuluttajien verkko-ostoksiin käyttämä rahasumma on kasvanut suomenkielisten verkkokauppojen osalta noin 0 % (lähde: Web & Mobile Tracking, Taloustutkimus Oy). Taustaryhmittäin tarkasteltuna verkkomyynti on selvästi yleisempää suuremmissa, 1,8 16,8 Meuron liikevaihdon pk-yrityksissä. Näistä 17 %:lla on oma verkkokauppa ja lisäksi 18 %:lla jokin muu oma sähköinen markkinapaikka. Kaiken kaikkiaan puolella tämän kokoluokan pk-yrityksistä on jokin verkkomyyntikanava mikä jättää vielä toisen puoliskon ilman verkkomyyn- tikanavaa. Oma verkkomyyntikanava on keskimääräistä yleisempi kaupan alalla toimivilla ja kuluttajille suunnattua kauppaa tekevillä pk-yrityksillä; näistä 21 prosentilla on oma verkkokauppa. Kaiken kaikkiaan kuluttajille kauppaa tekevistä pk-yrityksistä 60 prosentilla on jokin verkkomyyntikanava käytössä ja lisäksi 20 % näistä yrityksistä harkitsee sellaista. 5.2 Verkkomyynnin integroituminen yrityksen tietojärjestelmiin Vain viidennes tutkituista pk-yrityksistä on integroinut verkkomyyntikanavassa tehtävät toimenpiteet kuten tilaamisen ja maksamisen suoraan yrityksen tietojärjestelmiin. Etenkin pienemmissä, alle 10 hengen yrityksissä toimenpiteet vaativat manuaalista käsittelyä (noin puolessa näistä yrityksistä). Mutta kun yrityskoko kasvaa, lisääntyy osittainen automaatio eli vain osa kirjaamistoimenpiteistä on manuaalista. Verkkomyynnin osuus yrityksen liikevaihdosta on aika hyvä mittari manuaalisen työn osuuden tarkastelussa. Pk-yritykset, joilla verkkomyynnin osuus on vähintään 10 % liikevaihdosta, enää 25 % kirjaa verkkomyyntikanavassa tehdyt toimenpiteet manuaalisesti tietojärjestelmiin. 44 prosentilla näistä yrityksistä työ on osin 14

15 Onko yrityksellä käytössä verkkomyyntikanava Kaikki vastaajat, n=95 Oma verkkokauppa 11 Muu oma sähköinen markkinapaikka 15 Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten keskuudessa verkkomyynnin osuus liikevaihdosta on selvästi suurempi. Tuotteet/palvelut esillä yhteisverkkokaupassa/-tori Tuotteet/palvelut esillä toimialan yhteisellä sähköisellä markkinapaikalla Ei ole verkkomyyntikanavaa, mutta harkitsemme sellaista Ei ole verkkomyyntikanavaa, emmekä edes harkitse sellaista Ei osaa sanoa % Verkkomyynnin osuus liikevaihdosta manuaalista ja osin automatisoitua, ja 27 prosentilla näistä yrityksistä toimenpiteiden kirjaaminen on kokonaan automatisoitua. Verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen, verkkomyyntikanavan toimenpiteiden kirjautumisen täysi automatisointi ei ole yleistynyt mutta täysin manuaalisen toiminnan osuus on hieman vähentynyt (4 % 8 %). Aikaisempaa hieman suurempi osa toimenpiteistä kirjataan siis nyt yrityksen tietojärjestelmiin osin manuaalisesti, osin automaattisesti. Verkkomyynnin osuus niiden pk-yritysten liikevaihdosta, jotka verkkomyyntiä harjoittavat, on keskimäärin 19 %. Koska verkkomyyntiä harjoittavia pk-yrityksiä on tutkittavien yritysten joukossa suhteellisen vähän, 120 kpl, ei niistä voi tehdä mitään kovin tarkkaa profilointia. Selvää on kuitenkin se, että kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten keskuudessa verkkomyynnin osuus liikevaihdosta on selvästi suurempi, yli 0 % liikevaihdosta, kuin pelkästään Suomessa liiketoimintaa harjoittavien pk-yritysten keskuudessa. Tämä on hyvin ymmärrettävää sillä verkko tarjoaa sekä luontevan myynti- että markkinointikanavan valtioiden rajojen ylitse. 15

16 Kahdessa vuodessa verkkomyyntikanavan toimenpiteiden automatisointi on edistynyt hitaasti. Kirjautuvatko asiakkaan verkkomyyntikanavassa tekemät toimenpiteet (esimerkiksi tilaaminen ja maksaminen) suoraan tietojärjestelmiin Ei, toimenpiteet vaativat manuaalista käsittelyä Yrityksellä on käytössä verkkomyyntikanava, n=120 8 Toimenpiteet vaativat osittain manuaalista käsittelyä Kyllä, toimenpiteet ovat automatisoituja 20 En osaa sanoa % Verkkomyynnin prosentuaalinen osuus yrityksen liikevaihdosta Yrityksellä on käytössä verkkomyyntikanava, n=120 0 % 8 Keskiarvo 19,2 % (0-100 %) 1-20 % % % % % Ei osaa sanoa % 16

17 6. ULKOISTUS JA SOVELLUSVUOKRAUS 6.1 Tietotekniikkaan ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvien tukipalveluiden ulkoistus Useimmiten pk-yritykset ovat ulkoistaneet tietoturvaan sekä järjestelmien käyttötukeen (help desk) liittyviä tukipalveluita (lähes puolet yrityksistä ulkoistanut). Myös IT-henkilöstön on ulkoistanut sangen moni yritys ja siinä on myös tapahtunut selvää kehitystä ulkoistuksen suuntaan viimeisten kahden vuoden aikana (5 % 41 %). Esimerkiksi koneita ja laitteita ulkoistetaan sen sijaan edelleen melko vähän, 21 prosentin osuus yrityksistä on sama kuin vuoden 2011 tutkimuksessa. Tällä hetkellä eniten ulkoistusaikeita on verkkotiedostojen tallennuspaikoissa, joiden ulkoistusta suunnittelee 1 % tutkituista yrityksistä. Verkkomyynnin prosentuaalinen osuus yrityksen liikevaihdosta Yrityksellä on käytössä verkkomyyntikanava, n=120 Koneita ja laitteita ulkoistetaan edelleen melko vähän. 0 % 1-20 % % Keskiarvo 19,2 % (0-100 %) % % % Ei osaa sanoa % 17

18 6.2 Sovellusvuokrauspalvelujen käyttö Sovellusvuokrauspalveluista käytetyimpiä ovat taloushallinnon ohjelmistot, työryhmäohjelmistot sekä henkilöstöhallinnon ohjelmistot. Tämä kolmen kärki on sama kuin vuoden 2011 tutkimuksessa. Sovellusvuokraus on silti nyt selvästi yleisempää kuin mitä se oli kaksi vuotta sitten. Taloushallinnon ohjelmistoissa kasvua on 11 %-yksikköä, työryhmäohjelmistoissa 5 %-yksikköä ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoissa 6 %-yksikköä. Tietämyksenhallintaohjelmistoja lukuun ottamatta kaikissa eri ohjelmistotyypeissä on tapahtunut sovellusvuokrauskäytön kasvua viimeisen kahden vuoden aikana. Tutkimuksessa kysyttiin myös sovellusvuokrauksen tulevaisuudesta eli millaisena vastaajat näkevät sen. Suurin osa vastaajina näkee sovellusvuokrauksen tulevaisuuden hyvänä ja alan kasvavana. Mitä sovellusvuokrauspalveluita yritys käyttää Kaikki vastaajat, n=95 kyllä suunnitteilla ei en osaa sanoa Taloushallinnon ohjelmistot Työryhmäohjelmistot (sähköposti, kalenteri, arkisto) Henkilöstöhallinnon ohjelmistot Asiakkuuden hallinnan ohjelmistot (CRM) Toimisto-ohjelmistot (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta jne.) Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) Materiaalihallinnon ohjelmistot (SCM) Tietämyksenhallinnan ohjelmistot (päätöksenteon tukijärjestelmät) Sovellusvuokraus on nyt selvästi yleisempää kuin kaksi vuotta sitten % 18

19 Vastaajien mainintoja sovellusvuokrauksen tulevaisuudennäkymistä: Tulevaisuuden ala. Järjestelmät kehittyvät ja muuttuvat niin nopeasti, että omiin sovelluksiin tai laitteisiin ei kannata investoida. Kapasiteettitarve kasvaa koko ajan. Suuntaus on koko ajan siihen suuntaan. Ongelmana on ohjelmien nopea vanheneminen ja palvelutuottajien rahastuksen ahneus. Sovellukset tulevaisuudessa ostetaan töpselistä. Uskoisin sovellusvuokrauksen kasvavan hallitsevaksi tavaksi levittää sovelluksia. Mahdollisuuksia on, paitsi jos hinnoittelevat itsensä ulos (kipuraja ei ole kaukana). Kasvaa todennäköisesti, mutta eräs ongelma/ pelko on jos tulee tarve vaihtaa sovelluksia tai toimittajaa, niin miten käy tietojen ja tiedostojen. Lisäksi hinnoilla on taipumus nousta, kun asiakas on saatu koukkuun ja siksi kustannusten hallinta on selvempää kun ostaa eikä vuokraa. 19

20 7. TIETOTURVA Luottavaisuus yrityksen tietoturvaan osa-alueiden kohdalla Kaikki vastaajat, n=95 1: erittäin epävarma 2 4: erittäin luottavainen Ei osaa sanoa KA virustorjunta ,46 Useimmiten toteutuneet tietoturvariskit ovat liittyneet varmuuskopiointiin, viruksiin, haittaohjelmiin ja poikkeustilanteisiin. tietomurtojen ehkäisy tiedostojen varmuuskopiointi varautuminen poikkeustilanteisiin ,27 2,6 5 2, % Tietoturva-asioihin liittyen tässä tutkimuksessa selvitettiin vastaajayritysten luottavaisuutta organisaatioidensa tietoturvaan neljän eri osa-alueen kohdalla. Osa-alueita olivat virustorjunta, tietomurtojen ehkäisy, tiedostojen varmuuskopiointi sekä varautuminen poikkeustilanteisiin kuten sähkökatkokset, tulipalot, vesivahingot yms. Eniten luottavaisuutta on virustorjunnan ja tiedostojen varmuuskopioinnin kohdalla; näissä yli puolet vastaajista on erittäin luottavainen yrityksensä toimintaan. Eniten epävarmuutta esiintyy sen sijaan poikkeustilanteisiin varautumisen kohdalla lähes kolmannes vastaajista kokee tässä kohtaa epävarmuutta yrityksensä tietoturvan osalta ja vain neljännes vastaajista on erittäin luottavainen yrityksensä toiminnan suhteen. Eniten epävarmuutta yrityksensä tietoturvaan esiintyy kaikkein pienimmissä, enintään 4 hengen yrityksis- sä, riippumatta tutkitusta tietoturvan osa-alueesta. Ja kaikkein eniten epävarmuutta esiintyy juurikin poikkeustilanteisiin (sähkökatkokset, tulipalot, vesivahingot yms.) varautumisessa. Vastaajilta kysyttiin myös onko heidän yrityksissään lauennut tietoturvariskejä viime vuosina ja jos on, niin millaisia. Suurimmalla osalla vastaajista ei ole ilmennyt realisoituneita tieturvariskejä mutta osalla riskejä on lauennut. Useimmiten lauenneet tietoturvariskit ovat liittyneet toimimattomaan varmuuskopiointiin tai varmuuskopioinnin puutteeseen, viruksiin ja haittaohjelmiin, koneiden varastamiseen tai poikkeustilanteisiin (sähkökatkokset, vesivahingot, kaapeliviat jne.). Myös henkilöstöön liittyvät riskit mainittiin useissa vastauksissa, erityisesti yrityksestä pois lähtevien henkilöiden osalta, jotka voivat viedä luottamuksellisia tai arvokkaita tietoja mennessään. 20

21 8. ETÄTYÖ 8.1 Etätyön osuus tuotetusta työstä ja kasvunäkymät Etätyön (käytetään myös termejä hajautettu työ tai läsnätyö) osuus tutkituissa pk-yrityksissä on keskimäärin noin 16 % kaikesta henkilöstön tuottamasta työstä. Osuuden vaihteluväli yrityskoon mukaan tarkasteltuna on käytännössä keskimäärin prosentin välissä. Mitä suuremmasta yrityksestä on henkilöstömäärällä mitattuna kyse, sitä pienempi etätyön osuus on kaikesta tuotetusta työstä. Merkille pantavaa on myös se, että sellaisia yrityksiä, joissa etätyötä ei tehdä lainkaan, on ainoastaan 16 % kaikista tutkituista pk-yrityksistä. Suurimmassa osassa yrityksiä etätyön osuus on jossain 1 ja 20 prosentin välissä kaikesta henkilöstön tuottamasta työstä. Mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä pienempi etätyön osuus on kaikesta tuotetusta työstä. Kaikki vastaajat (n=95) HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Kuinka suuri osuus kaikesta yrityksen henkilöstön tuottamasta työstä tehdään etätyönä 16 n=kaikki vastaajat 0 % 1-20 % % % % % Ei osaa sanoa KA (0-100 %) , hlöä (n=140) , hlöä (n=88) , hlöä (n=61) , hlöä (n=62) , hlöä (n=44) , % 21

22 Onko etätyön tekeminen yrityksessä lisääntymässä vai vähenemässä seuraavan vuoden aikana n=kaikki vastaajat 1 vähenee selvästi 2 vähenee hieman ei muutosta 4 lisääntyy hieman 5 lisääntyy selvästi Ei osaa sanoa KA Kaikki vastaajat (n=95) ,61 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 1-4 hlöä (n=140) , hlöä (n=88) , hlöä (n=61) , hlöä (n=62) , hlöä (n=44) , % Etätyön osuutta ollaan lisäämässä eniten niissä yrityksissä, joissa tälläkin hetkellä tehdään eniten etätöitä. Etätyön tekeminen on lisääntymässä seuraavan vuoden aikana suurimmassa osassa tutkittuja yrityksiä. Kasvua on odotettavissa kaikissa yrityskokoluokissa mutta ehkä eniten kuitenkin suuremmissa kokoluokissa, ja vähintään 50 hengen yrityksissä. Etätyön osuutta ollaan lisäämässä eniten niissä yrityksissä, joissa tälläkin hetkellä tehdään eniten etätöitä. Yrityksistä, joissa etätyön osuus on %, peräti 72 % uskoo etätyön lisääntyvän edelleen seuraavan vuoden aikana. Myös niistä yrityksistä, joissa etätyön osuus on jo nyt 50 % tai enemmän, yli puolet uskoo etätyön osuuden kasvavan edelleen. Näistä tuloksista voi vetää sen johtopäätöksen, että etätyön koetaan usein olevan järkevä ja toimiva ratkaisu pk-yrityksille, ainakin niille, joille etätyön tekeminen on liiketoiminnan laatu ja muoto huomioiden mahdollista (tutk.huom.). 8.2 Etätyön kannustimet Vastaajilta kysyttiin myös avoimella kysymyksellä mitkä ovat suurimmat kannustimet etätyön lisäämiseksi yrityksessään. Useimmiten kannustimina mainitaan ajankäytön ja joustavuuden tehostuminen, ei kulu turhaa aikaa työmatkoihin jne. Toisaalta moni mainitsee myös, että etätyö itsessään on jo kannustin eli muita erillisiä kannustimia ei tarvita, sekä työntekijä että yritys hyötyvät. 22

23 Vastaajien mainintoja etätyön kannustimista: Ajankäytön tehostuminen, matkustuksen väheneminen ja reaaliaikaiset tilannetiedot. Turha matkustaminen pois. Tällöin ei myöskään turhaan kuormiteta luontoa. Samoin matka-ajat tehokkaammassa käytössä. Verkostomainen rakenne pakottaa etätyöhön, kannustimia ei tarvita kun tekijät asuvat eri puolilla maailmaa. Ei tarvita muita kannustimia kuin että voi välttää turhaa liikkumista paikasta toiseen. Joustavuus, meillä ollaan töissä tuloksen, ei läsnäolon mittauksen perusteella. Joustavuus ja henkilöstötyytyväisyys. 2

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista 0 SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla kohdennettua kehitystoimintaa alueen pk-yrityksille Ari Saloranta 1 Uutisointia sähköisestä liiketoiminnasta Internet-käyttäjiä kohta miljardi Internet

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä. Ari Saloranta 09.09.2004

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä. Ari Saloranta 09.09.2004 Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Ari Saloranta 09.09.2004 datatiimi - Tietojenkäsittely Päijät-Hämeen suurin tietotekniikan yrityskouluttaja Yrityksen henkilöstökoulutus

Lisätiedot

HYVÄSTÄ PARHAAKSI PK-YRITYSTEN ODOTUKSET IT:LLE

HYVÄSTÄ PARHAAKSI PK-YRITYSTEN ODOTUKSET IT:LLE HYVÄSTÄ PARHAAKSI PK-YRITYSTEN ODOTUKSET IT:LLE 14.12.2006 JUKKA SUUNIITTY HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI jukka.suuniitty@chamber.fi ESITYKSEN AIHEET 1. Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Visio Määrittely Kilpailutus Valvonta Sulava Ray Byman Käyttöönotto Käyttö ray.byman@sulava.com Puhelin: 040 5920960 www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 Mobiili MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 AIHEITA Taustaa Keskeiset muutoksen tekijät Pilvipalvelut ja sovelluskauppa Mahdollisuudet myyntityössä Miksi myyntiaineistot ja asiakastapaamiset?

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

SONERA YRITTÄJÄKYSELY TUTKIMUSRAPORTTI YRITTÄJÄT JA SOME

SONERA YRITTÄJÄKYSELY TUTKIMUSRAPORTTI YRITTÄJÄT JA SOME SONERA YRITTÄJÄKYSELY TUTKIMUSRAPORTTI YRITTÄJÄT JA SOME //07 Käyttääkö yrityksessä sosiaalista mediaa liiketoiminnan tukena Kyllä Ei En osaa sanoa Kaikki SUKUPUOLI Mies Nainen IKÄRYHMÄ Alle 45 vuotta

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistamispalvelut Tutkimusraportti

Taloushallinnon ulkoistamispalvelut Tutkimusraportti Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016 Tutkimusraportti Kontrolli kestää ulkoistuksen Yritys ei menetä kontrollia taloushallintoonsa ulkoistuksessa. Päinvastoin. Peräti 90 prosenttia vastaajista sanoo

Lisätiedot

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa)

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Juhani Lempiäinen Ohjelmapalvelujen tuottaja Digitaalinen tuoteprosessi-ohjelma Valmistavissa yrityksissä pilvipalvelujen

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa?

Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa? Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa? Business Breakfast 6.2.2015 Market-Visio Oy:n tutkimus: Pilvet muuttavat ICT-ostamista Mikko Kairtamo, DataCenter Finland Oy DataCenter Finland

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa?

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Kohti Kesää -tietopäivä 10.5.2016 Patrik Cederberg, Myynti- ja markkinointijohtaja, Nethit Oy 27.5.2016 1 Me = & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Askeleen edellä Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Liiketoiminnan ja taloushallinnon prosessit kilpailuetuna Asiakkaamme saavat meiltä heidän kilpailijoitaan tehokkaammat liiketoiminnan

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

YRITTÄJÄKYSELY 2017 TUTKIMUSRAPORTTI: TIETOTURVA

YRITTÄJÄKYSELY 2017 TUTKIMUSRAPORTTI: TIETOTURVA YRITTÄJÄKYSELY 207 TUTKIMUSRAPORTTI: TIETOTURVA Mikä huolestuttaa tietoturvassa? Pk-yrittäjillä on yksi huolenaihe ylitse muiden mitä tulee tieto-/kyberturvallisuuteen: haittaohjelmat. Ne mainitsee vuoden

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ. Tiivistelmä

Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ. Tiivistelmä SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ 2008 Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ Tiivistelmä Suomen Yrittäjät tiedusteli jäseniltään sähköisen laskun käyttöä ja näkymiä suomalaisissa

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut Pilvipalvelut Nouseva toteutustekniikka ja trendi Kuluttajat edellä, yritykset perässä Paino sanalla Palvelu Yhtenäisyyksiä vuosikymmenten taakse, sovelletaan

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo Sähköisen liiketoiminnan koulutuskokonaisuus 1. Päivä / Kirsi Mikkola SIVU 2 Koulutuspäivän tavoite Koulutuspäivän tavoitteena on luoda

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Inspire-verkosto Hyödyntäminen-työryhmä 23.5.2012 Julkisen tiedon

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900- luvulla avasivat tien digitaaliseen tietoyhteiskuntaan Transistori

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy. Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille

10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy. Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille 10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille Maankattavaa ICT-palvelua Huolehdimme asiakkaidemme tieto- ja viestintätekniikan toimivuudesta 24/7

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa CxO Mentor Oy tutki hankesalkun hallintaa, projektitoimiston toimintaa ja kokonaisarkkitehtuurityötä maalis-huhtikuussa 2012

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15 Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 PÄÄTEEMAT 1. Organisoituminen ja työnjako käytännössä 2. Johtaminen ja liiketoimintaprosessit 3. Asiakkaat 4.

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

Listautumiskysely 2010

Listautumiskysely 2010 Listautumiskysely 2010 Listautumiset 2005-2009 Listautuneet yhtiöt, päämarkkina ja First North 60 50 40 0 Tukholma Helsinki Kööpenhamina 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 2

Lisätiedot

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011 www.sodexo.fi Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä

Lisätiedot

järjestelmän hankintaan

järjestelmän hankintaan järjestelmän hankintaan Yrityksen toimintojen hallintaan sopivan ohjelmiston miettiminen voi olla haastavaa, varsinkin jos aiempaa kokemusta ei ole. Tästä oppaasta löydät vinkkejä siihen, mitä kannattaa

Lisätiedot

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän Julkaisuvapaa maanantaina 11.11.2013, klo. 09.00 Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän - EPSI Rating vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimus 2013 EPSI Rating tutkii vuosittain asiakkaiden

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen 1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen Tarjontaa paljon tarvitaan henkilö, joka kokoaa oikeat palikat yhteen Ensin hahmotetaan kokonaisuus sen jälkeen tarkastellaan pienempiä osa-alueita Koulutus/tiedon

Lisätiedot

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Technopolis Business Breakfast Oulu 9.5.2014 Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Jari P. Tuovinen, Oulu ICT Oy toimitusjohtaja 1 Oulu ICT Oy on tele- ja tietotekniikka-alan kehittämiseen

Lisätiedot

Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012

Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012 Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012 Joonatan Henriksson, Nixu Oy joonatan.henriksson@nixu.com 050 342 3472 17.1.2012 Nixu 2012 Agenda Federoinnin hyödyt

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot