Makrotalousteoria 1. Toinen luento: Keynesiläinen makroteoria. Markku Siikanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Makrotalousteoria 1. Toinen luento: Keynesiläinen makroteoria. Markku Siikanen"

Transkriptio

1 Makrotalousteoria 1 Toinen luento: Keynesiläinen makroteoria Markku Siikanen

2 2 Luento Aiheena on keynesiläiseen makroteoriaan syventyminen Uusien termien sisäistäminen Makrotason hyödykkeiden kysyntä Keynesiläinen kerroinprosessi Keynesiläinen kerroinmalli

3 1.1Makrotason hyödykkeiden kysyntä Ensimmäisellä luennolla tutustuimme BKT:n taseyhtälöön Y=C+I+G+(X-M) Talouden kokonaiskysyntä vastaa BKT:a Mallia yksinkertaistetaan aluksi niin, että julkiset menot ja julkinen pääomanmuodostus G sekä ulkomaankauppa (X-M) jätetään mallin ulkopuolelle. Y=C+I, kuvaa suljettua taloutta, jossa ei ole julkista sektoria

4 1.1Makrotason hyödykkeiden kysyntä Ihmisten kulutukseen vaikuttavat seuraavat tekijät Varallisuus Verotus Odotukset tulevista hinnoista ja tuloista Tulonjako

5 1.1Makrotason hyödykkeiden kysyntä Ilman julkista sektoria ja ulkomaankauppaa toimivan suljetun talouden makrotason hyödykemarkkinoiden kysyntä muodostuu Kotitalouksien kulutusmenoista C Yritysten investoinneista I Kotitalouksien kulutusmenojen ja yritysten investointien erottelua voidaan perustella sillä, että kotitalouksien ja yritysten kulutuskäyttäytyminen ja kulutuksen motiivit ovat eroavia.

6 Yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit Suomessa : %/vuosi

7 Yksityinen kulutus, yksityiset investoinnit ja BKT Suomessa

8 1.1 Makrotason hyödykkeiden kysyntä Yrityksien investointipäätöksiin vaikuttaa uskomukset tulevista myynneistä. Kotitalouksien kulutuspäätöksiin vaikuttaa suurelta osin käytettävissä olevat tulot. Yrityksien kohdalla velkarahan käyttö on yleisempää kuin kotitalouksilla.

9 1.1 Makrotason hyödykkeiden kysyntä Määritelmä: Säästöt ovat se osa tuloista, joita ei kuluteta. Kansantalouden vuosittaiset säästöt lasketaan vähentämällä vuosittaisista käytettävissä olevista tuloista vuosittaisen kulutuksen arvo. Määritelmän mukaan säästöihin kirjataan mukaan myös pöytälaatikoihin talletetut rahat. Seuraus: pankkeihin talletetut rahavarat eivät vastaa talouden kokonaissäästöjen määrää.

10 1.1 Makrotason hyödykkeiden kysyntä Huoltotaseyhtälö on yhä muodossa BKT=Y=C+I Kansantalouden käytettävissä olevat tulot vastaavat kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja. Ilman julkista sektoria toimivan suljetun kansantalouden vuoden t aikana tekemät säästöt määritellään seuraavasti: St = Yt-Ct <=> Yt=Ct+St (1) Kaikki suureet ovat mittayksiköltään (eur/v)

11 1.1 Makrotason hyödykkeiden kysyntä Kaavan (1) mukaan kansantalouden säästöt määräytyvät epäsuorasti kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ja kulutusmenojen Ct perusteella Keynes perusti makrotaloudellisen analyysinsä oletukseen, että kotitalouksien kulutusmenot ovat vakiosuhteessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin. Oletus vastaa melko hyvin tilastollisia havaintoja näistä suureista.

12 Käytettävissä olevien tulojen kulutusosuus Suomessa vuosina

13 1.1 Makrotason hyödykkeiden kysyntä Säästämisen ja investointien yhtäsuuruus on kansantalouden tilinpidossa aina pätevä identiteetti. Yhtäsuuruus on voimassa riippumatta siitä, vastaako kokonaistuotanto haluttua kokonaiskysyntää ja onko kokonaistuotanto tasapainossa Kansantalouden investointeihin sisältyy tahattomat varastojen muutokset. Jos kokonaiskysyntä supistuu yritysten sitä ennakoimatta, kaikki tuotanto ei käy kaupaksi vaan osa siitä jää myymättä varastoihin Säästämisen ja investointien identiteetti pätee, vaikka kokonaistuotanto ei ole tasapainossa.

14 1.1Makrotason hyödykkeiden kysyntä Keynesin mukaan kotitalouksien vuosittaiset kulutusmenot voidaan kirjoittaa muodossa Ct= kyt (2) Ct+St= Yt, niin kansantalouden vuosittaiset säästöt voidaan ilmaista tällöin muodossa St =Yt Ct = Yt-kYt = (1-k)Yt, eli St = (1-k)Yt Funktiossa 2 esiintyvä vakio k vastaa kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen keskimääräistä ja marginaalista kulutusosuutta.

15 1.1Makrotason hyödykkeiden kysyntä Käytettävissä olevien tulojen kulutusosuus k kertoo paljonko kotitalouksien kulutusmenot kasvavat, kun käytettävissä olevat tulot kasvavat yhdellä rahayksiköllä. k:n arvot lamavuosina 1991 ja 1992 ovat normaalia suuremmat, koska kyseessä ovat lamavuodet. Tällöin säästöt jäivät pienemmiksi.

16 1.1Makrotason hyödykkeiden kysyntä Yksityiset investoinnit koostuvat yritysten tekemistä fyysisen pääomakannan lisäyksistä. Vuositasolla mitattu kansantalouden investointien yhteisarvo riippuu yritysten vallitsevasta kapasiteetin käyttöasteesta, yrityksen odotetuista myynneistä, sekä odotetusta korkotasosta Lainarahalla toteutetuissa investoinneissa odotetulla korkotasolla on tärkeä rooli.

17 1.1Makrotason hyödykkeiden kysyntä Keynes ei kuitenkaan halunnut selittää kansantalouden investointien määräytymistä, vaan hän halusi selittää BKT:n vaihteluja investoinneissa tapahtuvien muutosten avulla. Tästä syystä investoinnit luokitellaan tässä mallissa eksogeeniseksi muuttujaksi Kun aikaisemmat oletukset ovat voimassa, niin silloin makrotason hyödykemarkkinoiden kysynnän yhteisarvo muodostuu seuraavasti At= Ct+I= kyt+i

18 1.2 Tasapainoisen BKT:n muodostuminen Jatketaan tarkastelua mallilla, jossa ei ole mukana julkista sektoria, verotusta, tai ulkomaankauppaa. Keynes toi tällaiseen mallin bruttokansantuotteen muodostumiseen kaksi lisäoletusta Kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja Yd approksimoidaan BKT:lla. BKT=Y. Oletuksesta seuraa, että talouden pääomahyödykkeiden ei oleteta kuluvan. Oletus on epärealistinen Hinnat oletetaan kiinteiksi. Oletus on hyvin voimakas, sillä esimerkiksi arkitodellisuudessa on huomattavissa, että hinnat ovat joustavia. Seurauksena on, että vain kansantalouden tuotantonopeus sopeutuu kysynnän muutoksiin.

19 1.2 Tasapainoisen BKT:n muodostuminen Määritelmä: Kansantalouden tuotantopotentiaalilla tarkoitetaan sitä kansantalouden yritysten tuotantonopeuksien arvoista yhteenlaskettua ja jollakin talouden yleisellä hintaindeksillä deflatoitua, kansantalouden tuotantonopeutta kuvaavaa suuretta, jolla kansantalouden kaikki resurssit ovat täyskäytössä.

20 1.2 Tasapainoisen BKT:n muodostuminen Keynesin teoria vastasi kysymykseen miten talouden aktiviteettia voi nostaa lamatilanteessa. Tästä seuraa se, resurssien ollessa vajaakäytössä kansantalouden tuotantonopeus on mahdollista saada sopeutumaan hyödykemarkkinoiden kysynnän muutoksiin. Tarkastelemme yhä Y=I+C mallia Koska mallissa ei ole mukana tuontitarjontaa, niin kansantalouden hyödykkeiden tarjonnan vuotuinen arvo on BKT:n suuruinen. Hyödykemarkkinoiden tasapainotilanteessa koko tuotanto menee kaupaksi, jolloin koko vuoden aikana tuotettujen hyödykkeiden yhteisarvo vastaa hyödykkeiden kysyntää.

21 1.2 Tasapainoisen BKT:n muodostuminen Tulkitsemalla myymättä jääneet tuotteet varastoinvestoinneiksi, kansantalouden hyödykemarkkinoiden tasapainoehto vuonna t voidaan kirjoittaa muodossa Yt=Ct+I (3) Seurauksena on se, että talouden käytettävissä olevat tulot ovat kysynnän yhteisarvon suuruiset, joten hyödykemarkkinoiden tasapainotilanteessa taloudessa ansaittuja tuloja vastaava rahamäärä käytetään kulutukseen ja investointeihin.

22 1.2 Tasapainoisen BKT:n muodostuminen Aiemmin todettiin, että kotitalouksien kulutusmenojen oletetaan olevan vakiosuhteessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin Ct= kyt Kun saadun tuloksen sijoittaa yhtälöön (3), niin kansantalouden hyödykemarkkinoiden tasapainoehto tulee muotoon Yt=kYt +I ja siitä saa muokattua kerroinmuodon. Saatu Y* merkitsee BKT:n tasapainoarvoa ja tasapainoratkaisu riippuu investoinnesta ja kotitalouksien rajakulutusalttiudesta

23 1.2 Tasapainoisen BKT:n muodostuminen Saatua suuretta 1/(1-k) >1kun 0<k<1kutsutaan keynesiläiseksi bruttokansantuotekertoimeksi. Se määrää miten paljon BKT:n tasapainoarvo muuttuu vuosittaisten investointien myötä. Kerroin on hyvin yksinkertainen, koska julkinen sektori ja ulkomaankauppa puuttuvat tarkastelusta.

24 1.2 Tasapainoisen BKT:n muodostuminen Kerroinmalliin liittyy vahvoja oletuksia Hinnat ovat kiinteitä, eli inflaatiota ei esiinny taloudessa Kaikki lisäykset tuloissa ovat reaalisia Huomioitavaa on myös se, että kerroinvaikutuksella on rajat. Kerroinprosessi pysähtyy, kun BKT:n uusi tasapaino saavutetaan.

25 1.2 Tasapainoisen BKT:n muodostuminen Keynesiläisen BKT-kertoimen ykköstä suurempi arvo selittyy siten, että investointien kasvun aiheuttama tuotantonopeuden lisääntyminen lisää kotitalouksien kulutusmenoja riippuvuuden Ct=kYt mukaisesti, mikä ylläpitää investointien kasvun BKT-vaikutusta ns kerrannaisvaikutuksilla. Hetkellinen investointien kasvu näkyy tulevina vuosina korkeasuhdanteena.

26 1.2 Tasapainoisen BKT:n muodostuminen Kerroinvaikutus syntyy siitä, että lisääntynyt kulutus saa aikaan taloudessa lisää tuloja, joka lisää talouden kulutusta jne. Esimerkiksi yritysten lisääntyneet investoinnit johtavat siihen, että ihmisiä työllistyy ja työllistyneet ihmiset pystyvät kuluttamaan enemmän, koska heidän tulonsa ovat kasvaneet. Kotitalouden kuluttavat tulonsa kotimaisiin tuotteisiin. Lisääntyneen kysynnän vuoksi yritykset tuottavat enemmän ja työllistävät lisää ihmisiä

27 1.2 Tasapainoisen BKT:n muodostuminen Keynesiläisen makroteorian mukaan investoinneissa tapahtuvat vaihtelut ovat suhdannevaihteluiden syy Tilastollisten havaintojen perusteella vuositasolla mitatut yksityiset investoinnit vaihtelevat selvästi yksityisiä kulutusmenoja voimakkaammin. Tästä syystä keynesiläinen makroteoria perustuu talouden kokonaiskysynnän tarkasteluun

28 1.2 Tasapainoisen BKT:n muodostuminen Investointipäätökset riippuvat tulevaisuuden odotuksista Suhdanneodotukset vaikuttavat suuresti yritysten investointipäätöksiin Yleensä yritysten investoinnit ajoittuvat samaan aikaan kuin milloin suhdanneodotukset kääntyvät nousuun. Talouden ylikuumeneminen

29 1.2 Tasapainoisen BKT:n muodostuminen Suhdannevaihteluja on mahdollista selittää keynesiläisellä kerroinvaikutuksella. Kerroinmalli on hyvin pelkistetty kuvaus kansantalouden toiminnasta. Kerroinmallin ideana on kuvata prosessia mikä käynnistyy, kun talouden investoinneissa tapahtuu muutos. Mallin taustalla on ceteris paribus ajattelu muiden kansantalouden suureiden suhteen.

30 1.2 Tasapainoisen BKT:n muodostuminen Kerroinmallilla on mahdollista selittää suhdannevaihteluja, koska kansantalouden kokonaistulojen, kokonaistyöttömyyden ja kokonaistuotannon sopeutuminen vie aikaa Muodostuu suhdanteita Noususuhdanne loppuu kun investointien lisäyksen kerrannaisvaikutukset loppuvat.

31 1.3 Säästämisen paradoksi keynesiläisessä makroteoriassa Tarkastellaan yhä Y=C+I mallia Säästöjen lisääntyminen aiheuttaa sen, että BKT:n tasapainoarvo pienenee mallissa, kun kotitalouksien kulutusmenot pienenevät vastaavalla määrällä. Keynesiläisessä mallissa tapahtuva säästämisen paradoksi perustuu huomioon siitä, että lisääntynyt säästäminen ei korvaudu vastaavana kasvuna investoinneissa

32 1.3 Säästämisen paradoksi keynesiläisessä makroteoriassa Rahoitusmarkkinoiden lisääminen malliin ratkaisee ongelman, koska rahoitusmarkkinoiden kautta säästöt kanavoituvat tahoille, ketkä haluavat tehdä velkarahalla investointeja. Tästä seuraa että lisääntyneellä säästämisellä ei ole enää BKT:a pienentävää vaikutusta. Tärkeää on huomata ero pankkisäästämisellä ja rahojen patjan alla säilyttämisessä.

33 1.3 Säästämisen paradoksi keynesiläisessä makroteoriassa Keynesiläinen kerroin osoittaa, että mitä suurempi osuus tuloista kulutetaan- ja mitä pienempi osuus säästetään, sitä suuremmat kerrannaisvaikutukset investoinneilla on. Laman aikana patjan alle säästäminen pidentää taantuman kestoa, kun rahat eivät kanavoidu investoinneiksi. Tulojen kuluttamatta jättäminen mahdollistaa investointien rahoituksen.

34 Julkinen sektori ja ulkomaankauppa keynesiläisessä mallissa Tähän asti olemme käsitelleet Y=C+I mallia, mutta nyt siihen lisätään julkinen sektori. Y=C+I+G, C=a+b(Y-T), a,b positiivisia vakioita, T=tY, t positiivinen vakio ja T valtion verotulot.

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A0) KULUTTAJAN TEORIA HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT. Kyseiset hyödykkeet ovat niukkoja eli niillä on hinta, koska niitä ei ole (mahdollista tuottaa) tarpeeksi kaikille,

Lisätiedot

Likviditeettiansa talouden selittäjänä

Likviditeettiansa talouden selittäjänä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Likviditeettiansa talouden selittäjänä Kansantaloustiede Pro Gradu tutkielma Huhtikuu 2012 Ohjaaja Matti Tuomala Outi Siitonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 1. Rahoitusjärjestelmä 2. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 3. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS TALOUSTETEDEN TEDEKUNTA Anni sojärvi YKSTYSTEN PALVELUELNKENOJEN YHTESKUNNALLNEN JA TALOUDELLNEN MERKTYS Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen yksikkö Lokakuu 2012 OULUN YLOPSTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta.

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta. Taloustieteen perusteet Kesä 2014 Harjoitus 5: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi) Tehtävä 1 Tarkastellaan lainavarojen markkinoita. Analysoi seuraavia tapauksia kysyntä tarjonta-kehikossa

Lisätiedot

Väestön ikääntymisen taloudellisten kokonaisvaikutusten tarkastelu yleisen tasapainon mallilla

Väestön ikääntymisen taloudellisten kokonaisvaikutusten tarkastelu yleisen tasapainon mallilla Väestön ikääntymisen taloudellisten kokonaisvaikutusten tarkastelu yleisen tasapainon mallilla Väestön ikääntymisestä aiheutuvat taloudelliset kokonaisvaikutukset ovat mittavia. Yleisen tasapainon mallilla

Lisätiedot

176 FINANSSI- POLITIIKAN EI- KEYNESILÄISET VAIKUTUKSET YKSITYISEEN KULUTUKSEEN

176 FINANSSI- POLITIIKAN EI- KEYNESILÄISET VAIKUTUKSET YKSITYISEEN KULUTUKSEEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 176 FINANSSI- POLITIIKAN EI- KEYNESILÄISET VAIKUTUKSET YKSITYISEEN KULUTUKSEEN Lippo Suominen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

JULKINEN TALOUS JA VÄESTÖN IKÄÄNTY- MINEN PITKÄLLÄ AIKA- VÄLILLÄ KATSAUS KIRJALLISUUTEEN JA SIMULOINTEJA SUKUPOLVIMALLILLA

JULKINEN TALOUS JA VÄESTÖN IKÄÄNTY- MINEN PITKÄLLÄ AIKA- VÄLILLÄ KATSAUS KIRJALLISUUTEEN JA SIMULOINTEJA SUKUPOLVIMALLILLA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 263 JULKINEN TALOUS JA VÄESTÖN IKÄÄNTY- MINEN PITKÄLLÄ AIKA- VÄLILLÄ KATSAUS KIRJALLISUUTEEN JA SIMULOINTEJA SUKUPOLVIMALLILLA Juha Kilponen - Antti Romppanen

Lisätiedot

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 HYÖDYKEMARKKINAT Matti Estola 5. marraskuuta 2013 Sisältö 1 Erilaiset markkinatilanteet 4 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 3 Yritys täydellisesti kilpailluilla markkinoilla 8 3.1 Hinnan

Lisätiedot

RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012

RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012 Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma 1.8.2013 Tekijä: Lauri Taskinen Ohjaajat: Kari Heimonen,

Lisätiedot

Impulsseja Marraskuu 2012

Impulsseja Marraskuu 2012 Impulsseja Marraskuu 2012 Jussi Ahokas ja Lauri Holappa Luonnollisesta työttömyydestä täystyöllisyyteen Vivahde-eroistaan huolimatta, kaikkien Suomen puolueiden työllisyyspolitiikka on korostanut työvoiman

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS

LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS TAMPEREEN YLIOPISTO LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS Taloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Ohjaaja: Hannu Laurila 26.5.2015 Ville Heinonen VILLE

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

KESKIPISTEESSÄ KEYNESILÄINEN TALOUSTIEDE Murray N. Rothbard. Sen merkitys

KESKIPISTEESSÄ KEYNESILÄINEN TALOUSTIEDE Murray N. Rothbard. Sen merkitys KESKIPISTEESSÄ KEYNESILÄINEN TALOUSTIEDE Murray N. Rothbard Sen merkitys Viisikymmentä vuotta sitten ylenpalttinen Amerikan kansa tiesi hyvin vähän ja vähät välitti taloudesta. He kuitenkin ymmärsivät

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

21 Miten kuluttajat käyttäytyvät?

21 Miten kuluttajat käyttäytyvät? 21 Miten kuluttajat käyttäytyvät? 2 0 Yksityisen kulutuksen komponentit ja trendit 1 Keynesiläinen perushypoteesi 2 Suhteellisen tulon hypoteesi 3 Pysyväistulohypoteesi 4 Elinkaarihypoteesi 5 Muita kulutukseen

Lisätiedot

Suomen Pankin dynaaminen yleisen tasapainon malli (Aino) ja reaalisten suhdannevaihteluiden teoria*

Suomen Pankin dynaaminen yleisen tasapainon malli (Aino) ja reaalisten suhdannevaihteluiden teoria* Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 4/2006 Suomen Pankin dynaaminen yleisen tasapainon malli (Aino) ja reaalisten suhdannevaihteluiden teoria* Juha Kilponen Tutki usohjaaja rahapolitiikka ja tutkimusosasto,

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. Allaolevassa kuvassa on tuotantomahdollisuuksien käyrä. a. Mitkä kuvaan merkityistä pisteistä ovat tehokkaita?

Lisätiedot

Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen

Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen Jaakko Kiander 1 Suomen kansantalous on käynyt historiansa aikana läpi monia vaikeuksia, mutta niistä on aina selvitty.

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa

Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma Elokuu 2012 Ohjaaja: Jukka Pirttilä Juha Parviainen Tiivistelmä:

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers. No. 654. Jyrki Ali-Yrkkö

Keskusteluaiheita Discussion papers. No. 654. Jyrki Ali-Yrkkö TUT- KIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ETLAELINKEINOELÄMÄN ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon

Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2009 Juha Koskinen Ohjaaja: Matti Tuomala Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3 Työvoima tehokkaaseen käyttöön JUHANA VARTIAINEN Työvoima tehokkaaseen käyttöön eli miksi työn tarjonnan lisääminen ratkaisee kestävyysvajeemme Tehokkaan

Lisätiedot