Verensiirron turvallisuus. Verivalmisteiden tilaus. Veriryhmä- ja sopivuustutkimusnäytteet VERENSIIRTOTOIMINNAN YLEISOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verensiirron turvallisuus. Verivalmisteiden tilaus. Veriryhmä- ja sopivuustutkimusnäytteet VERENSIIRTOTOIMINNAN YLEISOHJEET"

Transkriptio

1 Käyttöönottopäivä: (8) VERENSIIRTOTOIMINNAN YLEISOHJEET Tässä esitettyjen ohjeiden tarkoituksena on potilasturvallisuuden takaaminen verensiirron yhteydessä ja virhemahdollisuuksien minimoiminen tarkistustoimenpiteillä. Käyttökelpoista ohjeistusta esim. verivalmisteiden valinnasta, verensiirtohoidosta ja verensiirron haittavaikutuksista löytyy esim. SPR:n Veripalvelun "Veri- ja plasmavalmisteet" -kirjasta ja "Akuuttihoito-oppaasta", joiden uusimmat versiot löytyvät internetistä ( ja sekä Kuntaliiton julkaisusta "Verensiirto-opas 2006". Verensiirron turvallisuus Verivalmisteen siirto tehdään lääkärin päätöksellä ja vastuulla. Ellei lääkäri itse suorita verensiirtoa, hän voi antaa sen käytännön toteuttamisen näihin tehtäviin toimipaikkakoulutuksella perehdytetyn henkilön tehtäväksi. Lääkärin on perehdyttävä potilaan tilaan ennen verensiirron aloittamista ja annettava ohjeet siirrettävän veren määrästä ja siirtonopeudesta sekä potilaan tarkkailussa huomioon otettavista seikoista. Verensiirto-ohjeet on laadittava kirjallisina kuten muutkin hoidosta ja toimenpiteistä annettavat ohjeet ja lääkärin on varmennettava ne allekirjoituksellaan. Verivalmisteiden tilaus Verivalmistetilaukset on syytä tehdä mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen. TAYS:ssa ja Coxassa verivalmisteet tilataan yleensä TAMLABin välityksellä (V9990 avoverivaraus, V9991 punasolutilaus, V9995 trombosyyttitilaus, V9996 jääplasmatilaus). Hoidosta vastaava lääkäri tai hänen valtuuttamansa varmentaa tilauksen nimikirjoituksellaan potilasta koskevaan asiakirjaan esim. hoitosuunnitelmalomakkeeseen. Jos tilausta ei jostain syystä voida tehdä atk:n välityksellä (esim. aluesairaalat ja terveyskeskukset), tehdään se kirjallisesti käyttäen verentilauslomaketta (esitäytetty mallilomake). Leikkaussalit voivat tehdä veren lisätilaukset puhelimitse. Tietoa erikoisverivalmisteista ja niiden käytön indikaatioista löytyy SPR:n Veripalvelun toimittamasta "Veri- ja plasmavalmisteet" -ohjekirjasta. Verikeskukseen on syytä ilmoittaa, mikäli potilaalle on päätetty siirtää jatkuvasti tai toistaiseksi erikoisverivalmisteita. Näin varmistetaan, että potilas saa sopivia tuotteita, vaikka häntä hoidettaisiin toisella osastolla. Veriryhmä- ja sopivuustutkimusnäytteet Näytteet veriryhmän määritystä varten otetaan eri kerralla ja eri henkilön toimesta kuin sopivuustutkimusnäytteet. Näytteet on otettava toisistaan riippumatta eikä toista näytettä ottava henkilö saa olla läsnä ensimmäistä näytettä otettaessa. Menettelytavan tarkoituksena on estää väärän veren siirto potilaalle ja löytää alkuperäisessä määrityksessä tehdyt virheet sekä näytteiden vaihtumiset. Poikkeus, ks. hätätapaukset. Laboratorio ottaa sekä veriryhmä- että sopivuustutkimusnäytteitä omissa toimipisteissään ja näytteenottokierroilla. Muina aikoina näytteen ottaa hoitoyksikkö. Potilasta pyydetään itse ilmoittamaan nimensä ja henkilötunnuksensa. Jos potilas ei itse pysty antamaan tietoja, tarkistetaan henkilöllisyys esim. rannekkeesta tai henkilöllisyystodistuksesta. Tietoja verrataan putkitarran tietoihin. Putkitarrassa tulee olla potilaan nimi, henkilötunnus ja näytteenottohetki. Putkitarra kiinnitetään näyteputkeen potilaan vieressä. Näytteenottaja kuittaa oikein tehdyn tunnistuksen

2 Käyttöönottopäivä: (8) nimikirjoituksellaan/tunnuksellaan putkitarraan. Puutteellisesti merkittyjä näytteitä ei tutkita. Näytteenoton ajoittaminen On suositeltavaa, että toimenpidepotilaista otetaan näyte veriryhmän määritystä (E -ABORh) ja vasta-aineiden seulontaa (P -VRAb-O) varten etukäteen esim. polikliinisen käynnin yhteydesssä tai hajautettuna. Näin menetellen ehditään selvittää mahdolliset vasta-aineongelmat ja turvata veren löytyminen tarvittaessa. On suositeltavaa, että myös sopivuustutkimusnäyte otetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Sopivuustutkimusnäyte ei saa olla siirtohetkellä 5 vrk vanhempi. Sopivuustutkimuskäytännöt TAYS:ssa ja Coxassa on käytössä kaksi verensiirron sopivuustutkimuskäytäntöä. Veriryhmä ja seulonta -käytäntö Coxa ja osa TAYS:n hoitoyksiköistä on siirtynyt käytäntöön, jossa potilaalle ei tehdä sopivuuskokeita. Verensiirron turvallisuus taataan aiempaa kattavammalla seulonnalla sekä siirrettävien punasolujen oikeellisuuden varmistamisella. Käytäntöä on noudatettu monissa maissa (esim. Ruotsissa) pisimmillään jo yli 20 vuotta. Menettelytapa on osoittautunut turvalliseksi. Potilaalta tutkitaan veriryhmä, veriryhmän tarkistus ja veriryhmävasta-aineiden seulonta entiseen tapaan. Myös veritilaus tehdään kuten aiemminkin. Käytäntö sopii n. 90 %:lle potilaista. Seuraaville potilasryhmille käytäntö ei kuitenkaan sovi potilaat, joilla on joskus todettu veriryhmävasta-aineita maksansiirtopotilaat potilaat, joille on tehty allogeeninen kantasolujen siirto Verikeskuksen tiedossa ovat ne vasta-aineet, jotka on tulostettu verensiirtolehdelle (ns. tippalehti). Potilaalta on hyvä kysyä aiemmista veriryhmävasta-aineista ja ilmoittaa niistä verikeskukseen. Potilaalta voidaan kysyä esim. onko aiemmin jouduttu siirtämään toimenpidettä sen takia, että sopivia veriä ei ole löytynyt. Uuden käytännön suurin etu potilaalle on se, että tutkimusten valmistuttua käytettävissä on verikeskuksen varastokoon puitteissa rajaton määrä punasoluvalmisteita viiveettä. Valmisteita voidaan toimittaa ilman eri tilausta 5 vrk:n ajan sopivuustutkimusnäytteen ottamisesta. Nopeudesta on etua esim. ennakoimattoman suuren vuodon yhteydessä. Sopivuuskoekäytäntö Veriryhmä ja seulonta -käytäntöön sopimattomille potilaille ja niiden hoitoyksiköiden potilaille, jotka eivät ole siirtyneet uuteen käytäntöön tehdään sopivuuskokeet entiseen tapaan. Verivalmisteita on saatavissa ennalta sovittu määrä verivarauksen keston ajan. Lisätilaukset kestävät selvästi kauemmin kuin veriryhmä ja seulonta -käytännössä.

3 Käyttöönottopäivä: (8) Verensiirron kiireellisyys Veritilaukseen on syytä kirjata arvioitu siirtoajankohta. Hätäverensiirrot Potilas tarvitsee välittömästi verta, eikä (kaikkia) tavanomaisia verensiirtoserologisia tutkimuksia ehditä tehdä (ks. hätätapaukset). Soita tilauksesta aina verikeskukseen p Kiireelliset verensiirrot Kaikki verensiirtoserologiset tutkimukset tehdään ennen verituotteen luovuttamista. Kiireelliset veritilaukset ohittavat muut tilaukset. Soita tilauksesta päivystysaikana verikeskukseen p Normaalit verensiirrot Yleensä tutkimukset valmistuvat saman päivän aikana. Avoverivaraus Avoverivarauksessa verta ei varata valmiiksi. Sopivuustutkimusnäytteestä tarkistetaan potilaan veriryhmä ja tutkitaan, onko potilaalla sopivuuskokeita haittaavia punasoluvasta-aineita. Sopivuuskokeet tehdään vasta sitten kun potilas tarvitsee verta. Avoverivarausta suositellaan käytettäväksi silloin, kun on epätodennäköistä, että toimenpiteessä tarvitaan punasoluja. Avoverivarausta ei tule käyttää, jos potilaalla tiedetään olevan veriryhmävasta-aineita. Avoverivarausta voi käyttää myös, jos jostain muusta syystä halutaan, että laboratoriossa on valmiina sopivuuskoenäyte mahdollista verensiirtoa varten (esim. halutaan, että laboratoriohoitaja ottaa aamukierrolla huonosuonisesta potilaasta sopivuuskoenäytteen jo ennen kuin hemoglobiinitulos on valmistunut). Veriryhmä ja seulonta -käytäntö korvaa avoverivarauksen. Veritilausten voimassaolo Tavalliset verivaraukset Verivaraukset ovat voimassa ilmoitetun käyttöpäivän. Varaus purkautuu seuraavana aamuna klo 7. Veriryhmä ja seulonta -käytännössä punasoluvalmisteita voidaan toimittaa niin kauan kuin sopivuustutkimusnäyte on voimassa. Kestovaraus Jos hoitoyksikkö haluaa, että potilaalla on aina valmiina tietty määrä sopivia veriyksiköitä, vaikka osa yksiköistä siirrettäisiinkin, tehdään kestovaraus. Se on voimassa ilmoitetun käyttöpäivän lisäksi 2 vrk. Tämän jälkeen varaus purkautuu automaattisesti seuraavana aamuna klo 7. Hoitoyksikkö pitää huolen siitä, että varaus tarvittaessa uusitaan. Kestovarauksen käyttäminen ei ole tarpeen veriryhmä ja seulonta -käytäntöä noudattavilla potilailla. Verivalmisteiden toimittaminen laboratoriosta Laboratorio ei kiireellisissäkään tapauksissa yleensä luovuta tilattuja veripusseja ennen kuin niistä on tehty sopivuustutkimukset (Poikkeus: katso hätätapaukset).

4 Käyttöönottopäivä: (8) Salamakirjoittimia käyttäviin hoitoyksikköihin tulostuu tieto, kun tilatut valmisteet ovat valmiita. Tieto näkyy myös Tamlabin tulostyhteenvedosta. Mikäli toisin ei ole sovittu, hoitoyksikkö soittaa verikeskukseen p ja pyytää verikeskuksta lähettämään valmisteet putkipostilla. Potilaan nimi ja henkilötunnus on ehdottomasti ilmoitettava sekaannusten välttämiseksi. Putkipostikatkoksen aikana hoitoyksiköt hakevat verivalmisteet verikeskuksesta (FM 4, 3. kerros) tai verikeskus toimittaa valmisteet K-siiven näytehissiin. Z-taloihin toimitettavista valmisteista sovitaan aina erikseen. Verivalmisteita ei saa säilyttää osastoilla. Siirto tulee aloittaa mahdollisimman pian siitä kun veri on toimitettu osastolle. Muussa tapauksessa verivalmisteet palautetaan verikeskukseen. Verensiirto Älä käsittele usean potilaan verivalmisteita samanaikaisesti. Tarkista, että verivalmisteen sisältö on normaalin näköistä. Palauta epäilyttävät pussit verikeskukseen. Varmista, että potilaalle on määrätty annettavaksi tilattua verivalmistetta ja että tilaus on edelleen voimassa. Tarkista, että potilaan verensiirtolehdellä ("tippalehti") ilmoitettu veriryhmä ja siirrettävän valmisteen veriryhmä ovat yhteensopivat. Varmista, että potilaasta ja verivalmisteesta on tehty asianmukaiset verensiirtoserologiset tutkimukset (sopivuustutkimukset), ja että kaikki mainitut kokeet osoittavat verituotteen sopivan potilaalle. Tarkista, että laboratorion tuottamassa lähetyslistassa ja verivalmisteen etiketissä olevat valmistenumerot vastaavat toisiaan ja että verivalmiste on tarkoitettu kyseiselle potilaalle. Siirrosta vastaava lääkäri/hoitaja varmentaa nämä tarkistukset allekirjoituksellaan verensiirtolomakkeeseen. Tarkista potilaan henkilöllisyys kysymällä mikä hänen nimensä ja henkilötunnuksensa on. Jos potilas ei pysty itse niitä ilmoittamaan tarkista tiedot esim. potilasrannekkeesta tai henkilöllisyystodistuksesta. Tarkkaile potilaan vointia siirron alussa (ns. biologinen esikoe). Potilaan vointia on tarkkailtava muutenkin säännöllisesti siirron aikana ja verensiirtoreaktiota epäiltäessä siirto on keskeytettävä (ks. verensiirron haittavaikutukset). Liimaa etiketin siirtotarra verensiirtolomakkeeseen ("tippalehti"), joka jää potilaan sairauskertomukseen. Kaikkien potilaalle (osittainkin) annettujen verituotteiden tulee käydä ilmi verensiirtolomakkeesta.

5 Käyttöönottopäivä: (8) Säilytä verivalmisteen jäänteitä (esim. solmu siirtoletkuun) hyvin suljettuina puhtaassa muovipussissa osaston jääkaapissa 24 tuntia verensiirron jälkeen. Varmista jälkikäteen, että toivottu siirtovaste on saavutettu (esim. B -Hb, B -Trom, P -TT-SPA). Verivalmisteiden jäljitettävyys Veripalvelulain (197/2005) mukaan verivalmiste on voitava jäljitttää 30 vuoden ajan sekä luovuttajasta potilaaseen että potilaasta luovuttajaan. Verikeskuksen tiedossa on, kenelle valmiste on lähetetty, mutta ei tietoa siitä, onko valmiste siirretty. Hoitoyksiköiden tulee ilmoittaa verikeskukseen, mikäli valmiste jää jostain syystä siirtämättä. Verensiirtolehti (tippalehti) on dokumentti, jonka perusteella jäljitys viime kädessä tapahtuu. Lain vaatiman jäljitysketjun takaamiseksi ja veriturvatoiminnan kehittämiseksi verikeskukseen on ilmoitettava, mikäli potilaalle on erehdyksessä siirretty toiselle potilaalle tarkoitettu verivalmiste. Myös verensiirtolehdelle on tehtävä tässä asianmukainen merkintä. Hätätapauksia koskevat ohjeet Hätätapauksen määrittelee potilaasta vastuussa oleva lääkäri ja tämä kirjataan sairauskertomukseen. Hoitava yksikkö ilmoittaa verikeskukseen puhelimitse yksiselitteisen selvästi, että kyseessä on hätäverensiirto. Jos verikeskuksessa on ongelmia sopivan veren toimittamisessa, ilmoitetaan hoitavalle lääkärille heti, kun vaikeudet ovat tiedossa. Hoitavan lääkärin voi päättää, että veriryhmän määritys ja sopivuuskoe on tehtävä kiireen vuoksi poikkeuksellisesti samasta näytteestä. Kaksi hoitohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä varmentaa nimikirjoituksillaan hoitosuunnitelmalomakkeeseen, että kyseessä on hätätapaus ja että potilaan tunnistus ja näytetarroissa olevat merkinnät on tehty asianmukaisesti. Seuraavat ohjeet koskevat lääketieteellisessä hätätilanteessa sallittuja poikkeuksia normaalista tutkimuskäytännöstä, jos potilas tarvitsee ehdottomasti verta, mutta tutkimuksia ei ehditä tekemään tai serologisesti sopivaa verta ei löydy. Jos veriryhmää ei pystytä määrittämään tai sen tulosta ei ehditä odottaa, annetaan O RhD neg punasoluja ja trombosyyttejä ja/tai AB-veriryhmään kuuluvaa Octaplasia. Jos käytettävissä on omassa verikeskuksessa määritetty veriryhmä, ryhmänmukaisen veren siirtämiseen siirrytään heti kun potilaan sopivuuskoeputkesta on tehty veriryhmätarkistus. Veriryhmän määritys, vasta-aineiden seulonta ja sopivuuskoe tehdään jälkikäteen ennen verensiirtoa otetusta verinäytteestä. Jos veriryhmä on tiedossa ja vasta-aineiden seulonta tai jokin sopivuuskokeista on positiivinen, voidaan hätätilanteessa siirtää ryhmänmukaisia sopivuuskokeessa negatiivisia yksiköitä. Negatiivinen sopivuuskoe ei ole kuitenkaan tae siitä, että veri todella sopii potilaalle. Jos vasta-aineiden seulonta on positiivinen eikä yksikölle tehdyissä sopivuuskokeissa löydetä yhtään sopivaa valmistetta, ei verta voi antaa. Tilanne selvitetään suoraan potilasta hoitavalle lääkärille. Hän voi kliinisen tilanteen perusteella päättää, onko kuitenkin välttämätöntä siirtää serologisesti sopimatonta verta. Sopivuuskokeen vastaisesti siirrettyjen yksiköiden veriryhmä tarkistetaan.

6 Käyttöönottopäivä: (8) Punasolujen toimittaminen massiivisessa verensiirrossa Veriryhmä- ja seulontakäytännössä punasolujen toimittaminen jatkuu samalla tavalla kuin normaalitilanteessa. Sopivuuskoekäytännössä voidaan käyttää ilman sopivuuskoetta ryhmänmukaista verta, jos potilas on saanut saman vuorokauden kuluessa yli 20 yksikköä verta. Ilman sopivuuskoetta annettavien veriyksiköiden veriryhmä tarkistetaan. Terveyskeskuksia koskevia verensiirtojen erityisohjeita Tiedustelut TAYS verikeskus, puh Veren tilaus Verivalmisteet tilataan kirjallisesti käyttäen verentilauslomaketta. (mallilomake) Lomakkeen täyttö Lomakkeeseen täytetään siinä pyydetyt tiedot (myös laitos ja laitoskoodi) sekä tilattavan verivalmisteen määrä ja laatu, siirtoajankohta ja tilaajan yhteystiedot. Veren toimitus Toimitukseen on syytä varata aikaa vähintään 2 vrk. Terveyskeskus ilmoittaa pyyntölomakkeessa milloin ja miten veret halutaan toimitettavan terveyskeskukseen. Aluesairaaloita ja Hatanpään sairaalaa koskevat ohjet Näissä sairaaloissa sovelletaan em. mainittuja ohjeita ottaen kuitenkin huomioon paikalliset käytännöt. Verensiirron haittavaikutukset (verensiirtoreaktiot) Veriturvatoiminnalla tarkoitetaan koko verensiirtoketjun alkaen verenluovuttajasta aina potilaan jälkiseurantaan turvallisen toiminnan seuraamista ja varmistamista. Veriturvatoimintaan kuuluu oleellisena osana haittavaikutusten, vaaratilanteiden eli ns. läheltä piti tilanteiden sekä väärien verensiirtojen raportointi. Vakavien haittavaikutusten ja valmisteen ominaisuuksiin liittyvien vaaratilanteiden raportoiminen on veripalvelulain (197/2005) ja veripalveluasetuksen (258/2006) mukaan pakollista. Ainoastaan tutkimalla huolellisesti ja tunnistamalla tällaisten tilanteiden syyt voidaan suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla käytännön toiminnassa olevia riskejä pienennetään. Monet vakavista haittavaikutuksista voidaan ehkäistä noudattamalla edellä esitettyjä ohjeita näytteiden ottamisesta ja potilaan tunnistamisesta. Haittavaikutusten syyt, yleisyys, oireet ja hoito on kuvattu mm. SPR:n Veripalvelun ohjekirjassa "Veri- ja plasmavalmisteet". Myös Akuuttíhoito-oppaasta löytyy lisätietoa. Välittömät toimenpiteet verensiirtoreaktiota epäiltäessä

7 Käyttöönottopäivä: (8) Verensiirron haittavaikutusta (verensiirtoreaktio) epäiltäessä tulee siirto keskeyttää ja tarkistaa välittömästi, ettei kyseessä ole potilaan ja verivalmisteen välinen tunnistusvirhe. Kanyylia ei pidä irooittaa nestetien säilyttämiseksi. Tämän jälkeen otetaan heti yhteyttä hoitavaan lääkäriin tarkempien toimintaohjeiden saamiseksi. Potilasta ei saa jättää yksin. Verikeskuksesta saa tietoja reaktion selvityksiin tarvittavista näytteistä. Verta ei yleensä pitäisi siirtää lisää ennen alustavien tutkimustulosten valmistumista. Haittavaikutusten luokittelu Haittavaikutus luokitellaan vakavaksi, jos seurauksena voisi jossain olosuhteissa olla vakava haittavaikutus (esim. kuolema, vammautuminen työkyvyttömyys, sairaalahoidon pidentyminen tai sairastuminen). Haittavaikutus luokitellaan siis vakavaksi, vaikka potilaan oireet olisivat lievä ja hän toipuisi täysin. Esimerkiksi viivästynyt hemolyyttinen reaktio on kliinisesti yleensä lievä, mutta se voi joillakin potilailla johtaa vaikeaan haittavaikutukseen. Hoitava lääkäri ilmoittaa vakavat haittavaikutukset verikeskukseen lomakkeella "Ilmoitus verivalmisteen siirron aiheuttamasta vakavasta haittavaikutuksesta ja väärän verivalmisteen siirrosta", jonka verikeskus toimittaa Veripalveluun. Veripalvelu lähettää hoitoyksikköön n. kuukauden kuluessa vahvistuslomakkeen, minkä hoitoyksikkö palauttaa verikeskuksen kautta Veripalveluun. Myös lievemmät haittavaikutukset voidaan toistaiseksi ilmoittaa samalla lomakkeella. Vakavat haittavaikutukset Akuutit akuutti hemolyysi anafylaktinen sokki (esim. IgA-puutospotilaan anti-iga -vasta-aineet) sepsis verensiirtoon liittyvä akuutti keuhkoreaktio (TRALI) urtikaria ja muut allergiset reaktiot Myöhäisreaktiot käänteishyljintäreaktio posttransfuusiopurppura virus-/parasiitti-infektio viivästynyt hemolyysi (usein kliinisesti lievä) Lievät verensiirron haittavaikutukset Näitä haittavaikutuksia ei ole lain mukaan pakko ilmoittaa eikä tutkia. Reaktiosta ilmoittaminen on kuitenkin suositeltavaa. Lisäksi on huomattava, että kuume on usein oireena monissa vakavissa haittavaikutuksissa ja kliinisesti nääiden haittavaikutusten erottaminen toisistaan voi olla mahdotonta ilman lisätutkimuksia. Akuutit allergia anafylaktoidi reaktio kuume

8 Käyttöönottopäivä: (8) Näytteet 3 x 6 ml EDTA-verta. punasolu-, trombosyytti- ja Octaplas-valmisteen tähteet hyvin suljettuna puhtaassa muovipussissa. Mahdollinen siirtoletku jätetään paikoilleen ja siihen tehdään solmu. Näyte säilytetään verikeskuksen jääkaapissa mahdollista SPR:n Veripalveluun lähettämistä varten virtsanäyte hematurian tutkimiseksi muista tutkimuksista sovitaan erikseen HUOM! Jos epäillään infektoituneen veriyksikön aiheuttamaa reaktiota, potilaasta otetaan useita veriviljelyjä. Veriyksiköistä ei saa ottaa mitään näytteitä. Lähete Siirrosta vastaava lääkäri täyttää huolellisesti lomakkeen "Ilmoitus verivalmisteen siirron aiheuttamasta vakavasta haittavaikutuksesta ja väärän verivalmisteen siirrosta". Lomakkeen takaosaan merkitään ruksilla kohta, jossa pyydetään tutkimuksen tekoa Veripalvelussa (maksuton palvelu). Vakavien vaaratilanteiden ilmoittaminen Verensiirron vakava vaaratilanne tarkoittaa tilanetta, jossa viallinen verivalmiste huomataan ajoissa ennen siirtoa (esim. silmin nähden kontaminoitunut trombosyyttivalmiste, vuotava veripussi, väärin säilytetty verivalmiste). Lain mukaan vaaratilanteen havainneen terveydenhuollon toimintayksikön on tehtävä ilmoitus lomakkeella "Ilmoitus verivalmisteen laatua ja turvallisuutta uhanneesta vakavasta vaaratilanteesta". Lähete toimitetaan verikeskukseen, joka toimittaa sen edelleen Veripalvelun välityksellä Lääkelaitokselle. Lisäksi täytetettäväksi tulee myöhemmin asiaa koskeva vahvistuslomake. Tärkeä on tehdä oikeat johtopäätökset ja ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin. Veriturvatoiminnan kehittämiseksi on suositeltavaa ilmoittaa myös muut kuin valmisteen ominaisuuksiin liittyvät vaaratilanteet (esim. väärältä potilaalta otettu näyte; havainto väärästä verivalmisteesta juuri ennen tiputuksen alkua). Väärän verivalmisteen siirrosta (esim. A-potilaalle siirretty sopiva O-potilaan punasoluvalmiste) ilmoitetaan lomakkeella "Ilmoitus verivalmisteen siirron aiheuttamasta vakavasta haittavaikutuksesta ja väärän verivalmisteen siirrosta". Octaplas-valmisteen aiheuttamista haittavaikutuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen Octaplas on lääkkeeksi rekisteröity jääplasmaa vastaava farmaseuttinen valmiste. Sen haittavaikutuksista ilmoitetaan samalla tavalla kuin muidenkin lääkevalmisteiden kohdalla tehdään. Lisäksi on kuitenkin suositeltavaaa ilmoittaa haittavaikutuksista ja vaaratilanteista myös samalla tavalla kuin verivalmisteiden osalta on kuvattu. Tämä on tärkeää veriturvatoiminnan kehittämiseksi etenkin sellaisista pauksissa, joissa potilaalle on siirretty väärään veriryhmään kuuluva valmiste tai toiselle potilaalle tarkoitettu valmiste.

VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN

VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN 1(6) VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN VERIRYHMÄ JA SEULONTA -KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN 11.2.2008 ALKAEN Soten hoitoyksiköitä lukuun ottamatta Finn-Medi

Lisätiedot

VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA

VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA 1(7) Jakelussa mainitut VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA VERIRYHMÄ JA SEULONTA KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN PYSYVÄSTI TAYS:n verikeskuksen toiminta supistuu TEHY:n

Lisätiedot

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus 22.3.2013 Anestesiakurssi 2013 Anri Tienhaara, verikeskuslääkäri Vsshp-Sapa, Tykslab Verensiirron tarpeellisuuden arviointi verensiirtohoito

Lisätiedot

Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN

Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) Jakelussa mainitut VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN Valkeakosken aluesairaala siirtyy käyttämään veriryhmä ja seulonta käytäntöä,

Lisätiedot

LABORATORIOTIEDOTE 25/2012

LABORATORIOTIEDOTE 25/2012 1 (6) TAYS:N VERIKESKUS HOITAA YLÄ-PIRKANMAAN TERVEYDENHUOLTOALUEEN VERITILAUKSET 18.6.2012 ALKAEN Mäntän verikeskuksen toiminta siirtyy TAYS:n verikeskuksen hoidettavaksi 18.6.2012. Samalla myös Ylä-Pirkanmaan

Lisätiedot

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2010 Verensiirtoihin liittyvät turvallisuusriskit ovat Suomessa vähäiset. Vuonna 2010 sairaanhoitolaitoksiin toimitettiin yhteensä yli 343 000 verivalmistetta. Vakavia

Lisätiedot

LABORATORIOTIEDOTE 4/2008 1(6) Kliininen kemia/tk

LABORATORIOTIEDOTE 4/2008 1(6) Kliininen kemia/tk 1(6) VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN MUIHIN SOTE:N HOITOYKSIKÖIHIN KUIN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN VERIRYHMÄ JA SEULONTA -KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN 11.2.2008 ALKAEN Soten hoitoyksiköitä

Lisätiedot

Kliininen kemia/tk VEREN SOPIVUUSKOKEISTA LUOPUMINEN KIRURGIAN VASTUUALUEELLA

Kliininen kemia/tk VEREN SOPIVUUSKOKEISTA LUOPUMINEN KIRURGIAN VASTUUALUEELLA LABORATORIOTIEDOTE 4/2007 1 (5) Jakelussa mainitut VEREN SOPIVUUSKOKEISTA LUOPUMINEN KIRURGIAN VASTUUALUEELLA 1.2.2007 TAYS:ssa siirrytään vaiheittain veriryhmä ja seulonta käytäntöön, jossa sopivuuskokeita

Lisätiedot

Positiivisesta seulonnasta sopivien verien löytymiseen

Positiivisesta seulonnasta sopivien verien löytymiseen Positiivisesta seulonnasta sopivien verien löytymiseen Anu Korhonen, FM, SPR Veripalvelu Laboratoriolääketiede 2014 ja näyttely 1 1 1 1 1 Veren sopivuustutkimukset Ennen verensiirtoa punasoluvalmisteiden

Lisätiedot

- TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ

- TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ KIIRE JA HÄTÄ VERIKESKUSTYÖSSÄ - TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ Labquality Days 2016 11.2.2016 Susanna Sainio, LT, Dos. luovutetun veren kuljetus Veripalveluun verenluovutus, terveen verenluovuttajan valinta Turvallinen

Lisätiedot

VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2009

VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2009 VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA Verensiirtojen haittavaikutusten raportoinnilla ja tutkimisella on Suomessa pitkät perinteet, ja veriturvatoiminta on lakisääteistä. Toiminnan

Lisätiedot

Lomaketta käytetään myös lähetteenä verensiirron haittavaikutusten tutkimukseen. Potilaan nimi Hetu Veriryhmä RhD

Lomaketta käytetään myös lähetteenä verensiirron haittavaikutusten tutkimukseen. Potilaan nimi Hetu Veriryhmä RhD 788 N:o 258 1. ILMOITUS VERIVALMISTEEN SIIRRON AIHEUTTAMASTA VAKAVASTA HAITTA- VAIKUTUKSESTA JA VÄÄRÄN VERIVALMISTEEN SIIRROSTA (terveydenhuollon toimintayksikkö) Lomaketta käytetään myös lähetteenä verensiirron

Lisätiedot

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1 Vertti Verituotteiden tilaus Versio 2.1 Mylab Oy Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere puhelin (03) 316 5165, telekopio (03) 316 5166 Tulostettu: 11.1.2010 10:17 Versio Päivämäärä Tekijä Lisätietoja 0.1

Lisätiedot

LABORATORIOTIEDOTE 23/2008. Kemian keskitetyt laboratoriopalvelut/tk (5) Jakelussa mainitut

LABORATORIOTIEDOTE 23/2008. Kemian keskitetyt laboratoriopalvelut/tk (5) Jakelussa mainitut Kemian keskitetyt laboratoriopalvelut/tk 26.5.2008 1 (5) Jakelussa mainitut MUUTOKSIA VERITILAUS- JA VERENSIIRTOKÄYTÄNNÖISSÄ 28.5.2008 ALKAEN Verikeskuksen uusi palvelunumero p. (03) 311 76550 Verikeskuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake N:o 815 4651 2. ILMOITUS VERIVALMISTEEN LAATUA JA TURVALLISUUTTA UHANNEESTA VAKAVASTA VAARATILANTEESTA (terveydenhuollon toimintayksikkö ja veripalvelulaitos) Vaaratilanneilmoituksen tunniste Ilmoittava

Lisätiedot

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei?

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Turvallinen verensiirto 15.3.2016 Susanna Sainio, SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Ensisijaisesti potilaan ABO- ja RhD-veriryhmän mukaisia valmisteita 2 222 2 2 Entä

Lisätiedot

LABORATORIOTIEDOTE 80b/2016

LABORATORIOTIEDOTE 80b/2016 1 (4) Jakelussa mainitut KESKI-SUOMI, TERVEYSKESKUKSET (PL. KYLLÖ): VERIKESKUKSEN TILAUSJÄRJESTELMÄ JA VERENSIIRRON SOPIVUUSTUTKIMUKSET VAIHTUVAT 1.11.2016 Veritilaukset ja verensiirtotietojen kirjaaminen

Lisätiedot

VERENSIIRROT TYKSLABIN ALUEELLA

VERENSIIRROT TYKSLABIN ALUEELLA VERENSIIRROT TYKSLABIN ALUEELLA TYKSLABIN VERIKESKUKSET Tykslabin verikeskukset sijaitsevat TYKS Kantasairaalassa, Loimaan aluesairaalassa, Salon aluesairaalassa ja Vakka- Suomen sairaalassa. Verikeskukset

Lisätiedot

Ennen verensiirtoa tehtävät tutkimukset miksi veret viipyvät?

Ennen verensiirtoa tehtävät tutkimukset miksi veret viipyvät? Ennen verensiirtoa tehtävät tutkimukset miksi veret viipyvät? 16.3.2016 Anu Korhonen www.veripalvelu.fi Veriryhmät punasolun pintarakenne periytyvä löydetty siihen tarttuvan vasta-aineen perusteella veriryhmäjärjestelmät

Lisätiedot

OYS:N KLIINISEN KEMIAN JA HEMATOLOGIAN LABORATORION YLEISOHJEET

OYS:N KLIINISEN KEMIAN JA HEMATOLOGIAN LABORATORION YLEISOHJEET OYS:N KLIINISEN KEMIAN JA HEMATOLOGIAN LABORATORION YLEISOHJEET Sivu 1/ 5 TUTKIMUSTEN TILAAMINEN Laboratoriotutkimukset tilataan ensisijaisesti atk-järjestelmään käyttäen tietojärjestelmässä mainittuja

Lisätiedot

VERENSIIRTOPOTILAAN HOITO. Perehdytysopas

VERENSIIRTOPOTILAAN HOITO. Perehdytysopas VERENSIIRTOPOTILAAN HOITO Perehdytysopas SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI Laatijat: sh Katja Lehtoranta ja sh Heidi Pohjonen Päivitetty 14.08.2013 Tekstisisällön on lukenut ja kommentoinut: Hematologi Seppo

Lisätiedot

Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen

Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen PREANALYTIIKKA Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen Sivu: 1(6) Versio: 19.12.2013 Laatijat: K. Salmela, M. Nikiforow, P. Pohja-Nylander, U. Peltola Tarkastajat: S. Takala, R.-M. Romppanen, M.

Lisätiedot

OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERIVALMISTEIDEN TILAAMINEN JA SAAMINEN OSASTOLLE KIRURGISESSA SAIRAALASSA

OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERIVALMISTEIDEN TILAAMINEN JA SAAMINEN OSASTOLLE KIRURGISESSA SAIRAALASSA Verikeskusprosessi ; Meilahden verikeskus OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERIVALMISTEIDEN TILAAMINEN JA SAAMINEN Sivu 1(4) Laatija: K. Salmela, S. Takala, I. Rokka, P. Arovaara Tarkastaja: V. Sirén, H. Koivula-Tynnilä,

Lisätiedot

Mitä teen, kun verensiirrolla on kiire?

Mitä teen, kun verensiirrolla on kiire? Mitä teen, kun verensiirrolla on kiire? Laboratoriolääketiede ja näyttely 2014 10.10.2014 Inna Sareneva FM 1 1 1 1 1 Veriryhmät veriryhmät ovat punasolun pinta-antigeeneja veriryhmät määritellään antigeenien

Lisätiedot

Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin

Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin Labquality Days 5.2.2015 Johanna Salminen Tiiminvetäjä/Verikeskuksen vastuuhoitaja VSSHP Tyks-Sapa liikelaitos, Tykslab, Päivystys-ja automaatiolaboratorio Päivystys-

Lisätiedot

Labquality-päivät Anri Tienhaara TYKSLAB. Verensiirtojen ongelmatilanteita verikeskuksessa esimerkkien valossa..

Labquality-päivät Anri Tienhaara TYKSLAB. Verensiirtojen ongelmatilanteita verikeskuksessa esimerkkien valossa.. Labquality-päivät 7.2.2008 Anri Tienhaara TYKSLAB Verensiirtojen ongelmatilanteita verikeskuksessa esimerkkien valossa.. Verensiirtohoito.. Punaisen Ristin Veripalvelu verivalmisteet laboratoriopalvelut

Lisätiedot

VERIVALMISTEIDEN KÄYTÖN OPAS 2016

VERIVALMISTEIDEN KÄYTÖN OPAS 2016 VERIVALMISTEIDEN KÄYTÖN OPAS 2016 1 Toimitus: Susanna Sainio ja Hannele Sareneva Työryhmä: Veripalvelun valmiste- ja verensiirtoasiantuntijat Taitto: Riitta Malinen Kuvat: Jyrki Komulainen/Mediafocus,

Lisätiedot

VERENSIIRRON TURVALLINEN TOTEUTTAMINEN VUODEOSASTOLLA

VERENSIIRRON TURVALLINEN TOTEUTTAMINEN VUODEOSASTOLLA VERENSIIRRON TURVALLINEN TOTEUTTAMINEN VUODEOSASTOLLA Verensiirtotoimintamme turvallisuus Yksikön toimintakulttuuri ja hoidon laadulliset tavoitteet; haluammeko hoitaa potilasta parhaalla mahdollisella

Lisätiedot

Verensiirtoa edeltävät sopivuustutkimukset ja niiden oikea ajoitus

Verensiirtoa edeltävät sopivuustutkimukset ja niiden oikea ajoitus Verensiirtoa edeltävät sopivuustutkimukset ja niiden oikea ajoitus Inna Sareneva FM Laboratorioasiantuntija 13.5.2013 1 1 1 1 1 Immunologian perusteita taustaksi Immunologia on tieteenala, jossa tutkitaan

Lisätiedot

Verensiirron haittavaikutukset Johanna Wiksten ja Susanna Sainio

Verensiirron haittavaikutukset Johanna Wiksten ja Susanna Sainio Verensiirron haittavaikutukset 2016 11.5.2017 Johanna Wiksten ja Susanna Sainio 2016 lukuja 207 000 265 000 50 000 verenluovutusta myytyä punasolu-, trombosyytti- ja octaplaslg -valmistetta potilasta saa

Lisätiedot

OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERENSIIRTO

OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERENSIIRTO Sivu 1(11) Laatija: K. Salmela Tarkastaja: S. Siitonen 23.12.2016 Hyväksyjä: L. Joutsi-Korhonen 23.12.2016 Tämä ohje on laadittu HUSLABin verikeskusten asiakkaille ja on tarkoitettu niille hoitoyksikön

Lisätiedot

Vastasyntyneen veriryhmämääritys ja sopivuuskoeongelmat

Vastasyntyneen veriryhmämääritys ja sopivuuskoeongelmat Vastasyntyneen veriryhmämääritys ja sopivuuskoeongelmat Laboratoriolääketiede ja näyttely 2014 Susanna Sainio,SPR Veripalvelu 1 1 1 2 2 2 Vastasyntyneen veriryhmämääritys ABO A ja B antigeenien määrä punasolujen

Lisätiedot

Veriturvallisuus ja jäljitettävyysvaatimukset. Anu Puomila, ylitarkastaja puh

Veriturvallisuus ja jäljitettävyysvaatimukset. Anu Puomila, ylitarkastaja puh Veriturvallisuus ja jäljitettävyysvaatimukset Anu Puomila, ylitarkastaja anu.puomila@fimea.fi puh. 029-522 3242 Fimean Luvat ja tarkastukset -yksikkö Vuonna 2016 yksikössä: käsiteltiin 2356 lupa-asiaa

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Verilogistiikan riskienhallinta

Verilogistiikan riskienhallinta Veren matka luovuttajalta potilaalle: Verilogistiikan riskienhallinta Eeva Nyberg-Oksanen Riskienhallintapäällikkö 18.3.2009 1 Aiheena Veripalvelun ja verivalmisteiden yleisesittely Verivalmisteiden i

Lisätiedot

Verensiirron toteutus sairaalassa: verikeskus. Sisko Takala 16.3.2016

Verensiirron toteutus sairaalassa: verikeskus. Sisko Takala 16.3.2016 Verensiirron toteutus sairaalassa: verikeskus Sisko Takala 16.3.2016 - Sairaalan verikeskus on osa potilaan verensiirtoketjua - Ketju alkaa Veripalvelusta verenluovutuksesta (Veripalvelun prosessit) -

Lisätiedot

VERIPALVELU JA VERENLUOVUTUS.

VERIPALVELU JA VERENLUOVUTUS. VERIPALVELU JA VERENLUOVUTUS. 2009 1 1 1 1 Esityksen sisältö Yleistä Veripalvelusta Verenluovutus ja verivalmisteet 2 2 2 2 Veripalvelu lyhyesti 550 työntekijää 17 toimipaikkaa ja liikkuva veripalvelu

Lisätiedot

VERENSIIRTOTOIMINNAN OHJEISTUS TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN HOITOHENKILÖSTÖLLE

VERENSIIRTOTOIMINNAN OHJEISTUS TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN HOITOHENKILÖSTÖLLE VERENSIIRTOTOIMINNAN OHJEISTUS TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN HOITOHENKILÖSTÖLLE Heidi Palomäki Miia Taipale Opinnäytetyö Syyskuu 2009 Bioanalytiikan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KLIINISEN KEMIAN LISÄKOULUTUSOHJELMA: VERENSIIRTOLÄÄKETIEDE 1.JOHDANTO 2.KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET 3.KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ

KLIINISEN KEMIAN LISÄKOULUTUSOHJELMA: VERENSIIRTOLÄÄKETIEDE 1.JOHDANTO 2.KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET 3.KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ HELSINGIN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA KLIINISEN KEMIAN LISÄKOULUTUSOHJELMA: VERENSIIRTOLÄÄKETIEDE 1.JOHDANTO Koulutusohjelman vastuuhenkilö on Helsingin yliopiston kliinisen kemian professori.

Lisätiedot

EU:n veridirektiivi ja veriturvatoiminta

EU:n veridirektiivi ja veriturvatoiminta EU:n veridirektiivi ja veriturvatoiminta Jukka Koistinen Laaduntarkkailupäivät 13.2.2004 1 Veriturvatoiminta Veriturvatoiminta on ohjausjärjestelmä, johon kerätään tietoa koko verensiirtoketjun toiminnasta.

Lisätiedot

VERITURVATOIMINTA JA VERENSIIRRON HAITTAVAIKUTUKSET

VERITURVATOIMINTA JA VERENSIIRRON HAITTAVAIKUTUKSET VERITURVATOIMINTA JA VERENSIIRRON HAITTAVAIKUTUKSET Johanna Wiksten 16.3.2016 Lukuja/vuosi 221 000 verenluovutusta 284 000 myytyä veri- ja jääplasmavalmistetta 50 000 potilasta saa verivalmisteita 250

Lisätiedot

Raskaana olevien ja vastasyntyneiden verensiirto ja seulonta käytäntö. Uusi Verensiirto-opas

Raskaana olevien ja vastasyntyneiden verensiirto ja seulonta käytäntö. Uusi Verensiirto-opas Raskaana olevien ja vastasyntyneiden verensiirto ja seulonta käytäntö Uusi Verensiirto-opas Tomi Koski 11.5.2017 1 Raskaana olevien veriryhmä ja seulonta käytäntö 2 periaatteellista estettä ei ole raskauden

Lisätiedot

RhD-negatiivisten äitien raskaudenaikaisen anti-d-suojausohjelman laajeneminen sekä synnyttäjän verensiirtoon varautuminen ja immunisaatiotutkimukset

RhD-negatiivisten äitien raskaudenaikaisen anti-d-suojausohjelman laajeneminen sekä synnyttäjän verensiirtoon varautuminen ja immunisaatiotutkimukset HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 142014 RhD-negatiivisten äitien raskaudenaikaisen anti-d-suojausohjelman laajeneminen sekä synnyttäjän verensiirtoon varautuminen ja immunisaatiotutkimukset Asia

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

MITÄ SITTEN, KUN MAAILMASSA ON VAIN YKSI AINOA SOPIVA VERENLUOVUTTAJA

MITÄ SITTEN, KUN MAAILMASSA ON VAIN YKSI AINOA SOPIVA VERENLUOVUTTAJA MITÄ SITTEN, KUN MAAILMASSA ON VAIN YKSI AINOA SOPIVA VERENLUOVUTTAJA Verikeskuspäivä 12.5.2017 Susanna Sainio www.veripalvelu.fi M.O -57 sektiosynnytys -85, ps siirto 18.8.2016 OYS olkavarren trauma,

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita veriryhmätutkimuksista

Ajankohtaisia asioita veriryhmätutkimuksista Ajankohtaisia asioita veriryhmätutkimuksista Inna Sareneva FM Laboratorioasiantuntija 13.5.2013 1 1 1 1 1 Veripalvelu lyhyesti 18 toimipaikkaa ja lukuisia verenluovutustilaisuuksia ei tavoittele voittoa

Lisätiedot

VERITURVATOIMINTA Johanna Wiksten ja Susanna Sainio

VERITURVATOIMINTA Johanna Wiksten ja Susanna Sainio VERITURVATOIMINTA 2015 19.5.2016 Johanna Wiksten ja Susanna Sainio Lukuja/vuosi 221 000 verenluovutusta 284 000 myytyä veri- ja jääplasmavalmistetta ~ 50 000 potilasta saa verivalmisteita ~ 250 haittareaktiota

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu sovittelumenettelyssä. Direktiivin

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Verensiirtoreaktiot ja veriturvatoiminta Suomessa

Verensiirtoreaktiot ja veriturvatoiminta Suomessa Tieteessä katsaus Eeva Juvonen dosentti, osastonylilääkäri eeva.juvonen@veripalvelu.fi Johanna Wiksten veriturvakoordinaattori Anu Korhonen FM, veriryhmäasiantuntija Susanna Sainio LT, erikoislääkäri SPR

Lisätiedot

VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA?

VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA? VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA? Pia Niittymäki, LL, sis.el Esityksen sisältö Punasoluvalmiste Trombosyyttivalmiste Trombosyyttivalmisteen muutokset Octaplas LG Verituotteiden

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO

KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO SAIRAALAHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Laatijat: Apulaisylilääkäri Helena Sarlund Erikoislääkäri Satu Paanila Sairaanhoitaja Niina Pitkänen Osastonhoitaja Annikki

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen

Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen PREANALYTIIKKA Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen Sivu: 1(6) Versio: 19.12.13 Laatijat: K. Salmela, M. Nikiforow, P. Pohja-Nylander, U. Peltola Tarkastajat: S. Takala, R.-M. Romppanen, M. Salminen,

Lisätiedot

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA 18.5.2016/M.Sihvola Veripalvelun tilaustoimitusketju plasma ulkomaille Rekrytointi Luovutus Testaus Valmistus Varastointi Jakelu Varastointi Jatkokäsittely

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

1. Preanalytiikan merkitys laboratoriotutkimusten luotettavuuden kannalta

1. Preanalytiikan merkitys laboratoriotutkimusten luotettavuuden kannalta Sivu 1 (5) VERINÄYTTEIDEN OTTO LABORATORIOTUTKIMUKSIA VARTEN 1. Preanalytiikan merkitys laboratoriotutkimusten luotettavuuden kannalta Preanalyyttisellä vaiheella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET

SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET Käyttöönottopäivä: 21.11.2011 1 (5) SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET Atk-numero ja -lyhenne 1154 Li-BaktVi 1470 Li-Gluk 2186 Li-Laktaat 2514 Li-Prot 2655 Li-Solut 4059 Li-Syto Likvorin irtosolututkimus

Lisätiedot

ISLABIN UUSI VERIKES- KUSOHJELMISTO

ISLABIN UUSI VERIKES- KUSOHJELMISTO OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA ISLABIN UUSI VERIKES- KUSOHJELMISTO Käyttäjien kokemukset Kuopiossa, Joensuussa, Varkaudessa, Iisalmessa ja Pieksämäellä TEKIJÄT:

Lisätiedot

Veripalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 11/2005 vp. Hallituksen esitys veripalvelulaiksi. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 11/2005 vp HE 251/2004 vp

Veripalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 11/2005 vp. Hallituksen esitys veripalvelulaiksi. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 11/2005 vp HE 251/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 11/2005 vp Hallituksen esitys veripalvelulaiksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä veripalvelulaiksi (HE 251/2004 vp). Valiokuntakäsittely Sosiaali-

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Tuottaja antaa tilaajalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot näytteiden ottoon, kuljetukseen, analyysien

Tuottaja antaa tilaajalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot näytteiden ottoon, kuljetukseen, analyysien 27.1.2015 1(5) Laboratoriopalvelut 1. MÄÄRITYKSET JA ANALYYSIMÄÄRÄT 2. PALVELUN TOTEUTUS 2.1. Kaikki näytetyypit Laboratoriopalvelu koskee liitteen 2 (hintalomake) mukaista analytiikkaa tässä palvelukuvauksessa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 809 818. Valtioneuvoston asetus. N:o 809

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 809 818. Valtioneuvoston asetus. N:o 809 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 809 818 SISÄLLYS N:o Sivu 809 Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta... 4633 810 Sosiaali-

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Ohje x.x.2017 6895/00.01.02/2016 x/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Terveydenhuollon laitteiden ja

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN ISLAB Laboratoriotiedote 17/2008 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kliininen mikrobiologia (5)

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN ISLAB Laboratoriotiedote 17/2008 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kliininen mikrobiologia (5) Kliininen mikrobiologia 20.10.2008 1(5) MUUTOKSIA PUUMALAVIRUSVASTA-AINETUTKIMUKSISSA JA KÄYTTÖÖN OTETAAN UUSI RIPULIEPIDEMIATUTKIMUS NOROVIRUSANTIGEENIN OSOITTAMISEKSI Puumalapikatesti käyttöön Kuopion

Lisätiedot

LIITE 1, Palvelukuvaus

LIITE 1, Palvelukuvaus Lääkkeiden jakelupalvelu 1(6) Sisällys 1. PALVELUN SISÄLTÖ... 2 1.1. PALVELUN SUORITTAMINEN... 2 1.2. ASIAKASKOHTAISET LÄÄKE-ERÄT... 2 1.3. PALVELUN ALOITUS JA KOULUTUS... 3 1.4. LÄÄKKEIDEN TARKASTUS...

Lisätiedot

Veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen vaikutus verikeskusten toimintaan

Veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen vaikutus verikeskusten toimintaan Veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen vaikutus verikeskusten toimintaan Labquality Days 5.2.2015 Messukeskus, Helsinki ylitarkastaja Pasi Peltoniemi ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Fimea lyhyesti 2. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat.

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat. OMAHOITO Varkauden kaupunki tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Omahoidon Terveyskansion välityksellä. Palvelun käyttö edellyttää sopimusta asiakkaan ja Varkauden kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä. NKNPPKL klö Henna Meriläinen

Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä. NKNPPKL klö Henna Meriläinen Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä NKNPPKL klö Henna Meriläinen 7.11.2016 Hoitoon ohjautuminen Potilaat tulevat päivystykseen hoitajan puhelinohjauksella, lähetteellä terveyskeskuksesta/ yksityiseltä,

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Taustaa Biosimilaarilääke on patenttisuojansa menettäneen biologisen alkuperäislääkkeen samankaltainen,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä

Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä Infektiolääkäri Sakari Vuorinen Terveydenhuollon ATK-päivät 30.05.2006 klo 10-10.30 Terveydenhuollossa 3 erilaista infektioista

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JÄRJESTÖREKISTERI / Liikuntapalvelut Laatimispvm: 31.3.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Määräys pp.kk.vvvv Dnro 002646/00.01.00/2014 /2014 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys PITKÄLLE KEHITETYSSÄ TERAPIASSA KÄY- TETTÄVIEN LÄÄKKEIDEN (ATMP) VALMISTA- MINEN YKSITTÄISEN POTILAAN

Lisätiedot

Verensiirtoserologian laadunarviointi. Tarja-Terttu Pelliniemi

Verensiirtoserologian laadunarviointi. Tarja-Terttu Pelliniemi Verensiirtoserologian laadunarviointi Tarja-Terttu Pelliniemi 13.2.2004 Laadunarviointi Taustaa Sisäinen laadunvarmistus Ulkoinen laadunarviointi Tulevaisuuden näkymiä 8.2.2003 EU-Direktiivi 6 Artikla

Lisätiedot

Vaaratilanneilmoitusmenettely Minna Kymäläinen

Vaaratilanneilmoitusmenettely Minna Kymäläinen Vaaratilanneilmoitusmenettely 26.5.2016 Minna Kymäläinen Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. Vaaratilanteista ilmoittaminen

Lisätiedot