pdrg-käyttöönottohanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "pdrg-käyttöönottohanke"

Transkriptio

1 pdrg-käyttöönottohanke Loppuraportti FCG KONSULTOINTI OY P14346

2 Loppuraportti TIIVISTELMÄ pdrg-käyttöönottohanke käynnistyi alkuvuodesta 2011 ja päättyi vuoden 2013 lopulla. Käyttöönottohankkeen koordinoinnista vastasi. Hankkeeseen osallistuivat :n lisäksi Suomen Kuntaliitto sekä seitsemän kuntaa: Hamina, Heinola, Hämeenlinna, Lahti, Oulu, Sipoo ja Vantaa. pdrg-käyttöönottohankkeen tarkoituksena oli kehittää perusterveydenhuollon avohoidossa mahdollisimman laaja-alaisesti käyttöönotettavissa oleva tuotteistusjärjestelmä, joka perustuu luokiteltuun tietoon ja toteutuneisiin kustannuksiin. pdrg-käyttöönottohankkeen tavoitteina oli arvioida ja kehittää edelleen pdrgryhmittelylogiikkaa saatujen tulosten perusteella, toteuttaa ryhmittelijäsovelluksen teknisesti, laatia pdrg-kustannuslaskentamalli, arvioida aineiston ja kirjaamisen laatua, kehittää pdrg-raportointimalli, laajentaa pdrg:n käyttöalueita perusterveydenhuollon talouden ja toiminnan suunnittelussa sekä lisätä pdrg:n tunnettavuutta ja käyttöä. pdrg-käyttöönottohankkeessa perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmää kehitettiin niin, että järjestelmä on kokonaisuudessaan käyttöönotettavissa vuoden 2014 alusta alkaen järjestelmä- ja rakenneriippumattomasti terveydenhuollon organisaatioissa. Käyttöönottohankkeessa alkuvaiheessa toteutettiin auditointeja sekä arvioitiin pdrg-ryhmittelylogiikkaa käyttöönottohankkeessa mukana olevien kuntien toteuma-aineistolla käyttäen tilastollista analyysia. Hankkeessa pdrg:lle laadittiin kansallinen ohjeistus, pdrg-opas, joka sisältää ohjeet pdrg:n käyttöönottoon, kirjaamiseen ja kustannuslaskentaan. Käyttöönottohankkeen viimeisenä vuotena mukana olevien kuntien aineistot käsiteltiin uudella analysointi- ja raportointijärjestelmällä, joka sisälsi ryhmittelylogiikan lisäksi kustannuslaskentalogiikan. Uusi järjestelmä mahdollisti aineistojen monipuolisen raportoinnin ja sen avulla luotiin yhteinen perusraporttimalli. Kehittämistyötä jatkettiin edelleen kehittämällä järjestelmästä pdrg:tä käyttäville organisaatioille sopiva pdrg-ryhmittelijäsovellus käyntiaineistojen jatkuvaluonteiseen ryhmittelyyn. pdrg-tuotteistusjärjestelmä on yleishyödyllinen tuote, jonka omistaa ja sen kehittämistä ohjaa ja valvoo Suomen Kuntaliitto. Kuntaliitto on luovuttanut FCG konsernille määräaikaisen yksinomaisen käyttöoikeuden pdrg-tuotteistusjärjestelmään vuosina FCG konsernissa hallinnointioikeus on :llä.

3 Loppuraportti Sisällys 1 JOHDANTO Tausta Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg pdrg-käyttöönottohankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen organisointi Luokitustuotteiden ohjausryhmä ja sen toiminta pdrg-johtoryhmä ja sen toiminta pdrg-kirjaamis- ja kustannuslaskentatyöryhmät ja niiden toiminta pdrg-käyttöönottohankkeeseen osallistuneet FCG:n asiantuntijat pdrg-käyttöönottohankkeeseen osallistuneet muut asiantuntijat pdrg-käyttöönottohankkeen toteutus, toimenpiteet ja tulokset Toimenpiteet ja tulokset vuonna Toimenpiteet ja tulokset vuonna Hankkeen toteutus, toimenpiteet ja tulokset vuonna Yhteenveto ja johtopäätökset Lopuksi Lähteet Liitteet Kuviot Kuvio 1. Tuotteistuksen geneerinen malli (2008).... 3

4 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 3 (15) 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointihanke, PETTU, toteutettiin vuosina Hankkeen tavoitteena oli tuotteistaa perusterveydenhuollon toimintaa muodostamalla eniten resursseja vievistä sairauksista ja liitännäissairauksista sekä niihin liittyvistä tutkimuksista palvelupaketteja. Tuotteistus kehitettiin luomalla yhtenäinen perusterveydenhuollon tuotteistuksen ryhmittely, pdrg (Primary Care Diagnosis Related Groups) sekä tavoitteet tuotteistukseen liittyvälle kustannuslaskennalle. pdrg-tuotteiden määrittely pohjautuu olemassa oleviin kansallisiin hoitosuosituksiin ja käytäntöihin (esimerkki tuotteesta Kuvio 1). Tuotteiden rakentamisessa on huomioitu yhteensopivuus erikoissairaanhoidon tuotteistuksen (NordDRG) kanssa. Tuotteistuksen geneerinen malli Lasku Henkilön syntymäkk Lasku Henkilön syntymäkk Lasku Käyntisyy Episodi alkaa 2004 jatkuen seur. vuonna Hyperglykemia DM-dg Episodi jatkuu Episodi jatkuu DM Välisuoritteet Lab. tutk Lab. tutk Lääkärin vo Lab. tutk Soittoaika Hoitajan vo Lääkärin vo Soittoaika Rav. Terapeutin vo Lähete esh:oon Spkuvaus Lääkärin vo Lab. tutk Soittoaika Käyntisyy Korvatulehdus Korvatulehduskierre Episodi alkaa 2004 jatkuen seur. vuonna Episodi 2005 hoito päättyy Lasku Lasku Kuvio 1. Tuotteistuksen geneerinen malli (2008). PETTU-hanke käynnistettiin, koska perusterveydenhuollon toiminnan seuraamista, kehittämistä ja arviointia varten ei ollut olemassa yhtenäistä kansallista menetelmää. Järjestelmästä haluttiin tehdä yhteensopiva erikoissairaanhoidon tuotteistusjärjestelmän, NordDRG:n kanssa. Toisaalta haluttiin kehittää järjestelmä, joka vastaisi Terveydenhuoltolain tulevaisuudessa mukanaan tuomiin haasteisiin koskien potilaan valinnanvapauden lisääntymistä ja siihen liittyvää tarvetta ulkokuntalaskutuksen perusteeksi. Terveydenhuoltolain 58 :n mukaan kunta- tai kuntayhtymälaskutuksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntaansa. PETTU-hanke käynnistyi Kuntaliiton myötävaikutuksella ja hanketta koordinoi ja johti FCG Finnish Consulting Group Oy. Hankkeessa mukana sen eri vaiheissa oli kahdeksan terveyskeskusta/kuntayhtymää: Kouvolan kaupunki, Perusturvaliikelaitos Saarikka, Pirkkalan kunta, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Kemin kaupunki, Sisä-Savon

5 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 4 (15) terveydenhuollon kuntayhtymä, Lahden kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki sekä Pirkkalan kunta. PETTU-hankkeen jälkeen pdrg:n kehittämistä päätettiin jatkaa :n hallinnoimassa kansallisessa perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmän käyttöönottohankkeessa (pdrg-käyttöönottohanke). Hanke oli käynnissä vuosien ajan. Käyttöönottohankkeeseen osallistuivat Haminan, Heinolan, Hämeenlinnan, Lahden, Oulun, Sipoon ja Vantaan kunnat sekä Suomen Kuntaliitto ry. 1.2 Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg pdrg on perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä. Järjestelmä perustuu perusterveydenhuollon avohoidon kontaktien aikana rutiinisti kirjattuihin käyntisyy- /diagnoosikoodeihin sekä näitä tietoja vastaaviin taloushallinnon tietoihin. pdrgtuotteistusjärjestelmä ei edellytä kansallisten vaatimusten päälle tulevaa ylimääräistä kirjaamista tai (tilastointi)merkintöjä. pdrg on yhteensopiva erikoissairaanhoidon tuotteistusjärjestelmä NordDRG:n kanssa. pdrg-tuotteistusjärjestelmä sisältää ryhmittelyja kustannuslaskentalogiikan sekä yhtenäisen kansallisen ohjeistuksen kirjaamiseen ja kustannuslaskentaan (pdrg-opas). Olemassa olevat viranomaisohjeet ovat ensisijaisia ohjeistuksia, joita pdrg:tä käyttävien organisaatioiden on noudatettava, mikäli pdrgoppaan ja viranomaisohjeistusten välillä on ristiriitaisuuksia. pdrg-tuotteistuksella tarkoitetaan perusterveydenhuollon palvelujen tuotteistusjärjestelmää, joka perustuu pdrg-ryhmittelyyn ja edelleen hinnoiteltuihin pdrg-tuotteisiin. pdrg-tuotteiden muodostusta varten kerätään keskeisimmät potilaan hoitoa koskevat tiedot, jotka perustuvat kansallisesti yhdenmukaisten ja suositeltujen luokitusten käyttöön. Näitä tietoja ovat muun muassa käyntisyy/diagnoosi, kirjattuna joko ICPC2 (International Classification of Primary Care, Second edition) tai ICD10 (International Classificiation of Diseases and related Health Problems, Tenth revision) luokituksin. Käyntiaineistoon yhdistetään tiedot tutkimuksellisista toimenpiteistä, kuten laboratoriokokeista ja kuvantamistutkimuksista, minkä jälkeen käyntiaineistoon liitetään taloushallinnon tiedot (kustannustiedot) ja aineisto luokitellaan pdrg-ryhmiin käyntisyyn/diagnoosin perusteella. Edellä kuvatun mukaisesti muodostettujen pdrgryhmien sisäinen kustannusvaihtelu on vähäistä ja ne muodostavat sekä lääketieteellisesti että keskimääräisiltä kustannuksiltaan riittävän yhdenmukaisia kokonaisuuksia. pdrg sisältää 48 tuotetta. Listaus pdrg-tuotteista on esitetty liitteessä 1. Yksi pdrgtuote sisältää aina vähintään yhden ICPC2-luokituksen mukaisen käyntisyy- tai diagnoosikoodin. pdrg-tuotteistusjärjestelmä on yleishyödyllinen tuote, jonka omistaa ja sen kehittämistä ohjaa ja valvoo Suomen Kuntaliitto ry (jäljempänä Kuntaliitto). Kuntaliitto on luovuttanut FCG konsernille määräaikaisen yksinomaisen käyttöoikeuden pdrgtuotteistusjärjestelmään vuosina FCG konsernissa hallinnointioikeus on FCG Konsultointi Oy:llä (jäljempänä FCG).

6 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 5 (15) 2 pdrg-käyttöönottohankkeen tarkoitus ja tavoitteet pdrg-käyttöönottohankkeen tarkoituksena oli kehittää perusterveydenhuollon avohoidossa mahdollisimman laaja-alaisesti käyttöönotettavissa oleva tuotteistusjärjestelmä, joka perustuu luokiteltuun tietoon ja toteutuneisiin kustannuksiin. pdrg-käyttöönottohankkeen tavoitteina olivat: 1. Ryhmittelylogiikan arviointi ja edelleen kehittäminen saatujen tulosten perusteella, 2. Ryhmittelijäsovelluksen tekninen toteuttaminen, 3. Kustannuslaskentamallin laatiminen, 4. Aineiston ja kirjaamisen laadun arviointi, 5. pdrg-raportointimallin kehittäminen, 6. pdrg:n käyttöalueiden laajentaminen perusterveydenhuollon talouden ja toiminnan suunnittelussa ja 7. pdrg:n tunnettavuuden ja käytön lisääminen. 2.1 Hankkeen organisointi pdrg-käyttöönottohanke käynnistyi FCG:n johdolla yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kesken. pdrg:n siirryttyä Kuntaliiton omistukseen vuonna 2012, hanke organisoitui seuraavissa kappaleissa kuvatulla tavalla Luokitustuotteiden ohjausryhmä ja sen toiminta Kuntaliitto lunasti kaikki FCG:n omistamat perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmän (pdrg) liittyvät oikeudet (omistusoikeus, mahdolliset tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet) itselleen vuonna 2012 ( ). Lunastamisen jälkeen Kuntaliitto luovutti hallinnointisopimuksella FCG:lle määräaikaisen yksinomaisen käyttöoikeuden järjestelmään vuosiksi FCGkonsernissa pdrg-tuotteistusjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastasi FCG Konsultointi Oy. pdrg-omistusoikeuksien siirryttyä Kuntaliitolle pdrg-käyttöönottohanketta on ohjannut FCG:n ja Kuntaliiton välinen luokitustuotteiden ohjausryhmä. Kuntaliiton ja FCG:n välisen luokitustuotteiden ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa FCG:n hallinnoimien Kuntaliiton omistuksessa olevien luokitustuotteiden, myös pdrg:n, kehittämistyötä niin, että se vastaa kansallisia terveydenhuollon ohjaamisen ja kehittämisen tarpeita. Ohjausryhmän tehtävänä on lisäksi hyväksyä pdrgjohtoryhmässä esitetyt ehdotukset pdrg:n kehittämiseksi sekä linjata lisenssimaksujen perusteet tulevalle vuodelle. pdrg-käyttöönottohankkeen aikana ohjausryhmä on kokoontunut 4 kertaa. Luokitustuotteiden ohjausryhmä koostui kolmesta Kuntaliiton ja kolmesta FCG:n edustajasta.

7 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 6 (15) Ohjausryhmän jäseniä vuonna 2013 olivat Tuula Haatainen (pj), varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto, Timo Leivo, talous- ja hallintojohtaja, Kuntaliitto, Tarja Myllärinen, johtaja sosiaali- ja terveysasiat, Kuntaliitto, Petra Kokko, toimialajohtaja, FCG, Ari Kolehmainen, toimitusjohtaja, FCG ja Aija Tuimala, toimitusjohtaja, FCG. Ohjausryhmän sihteerinä toimi erityisasiantuntija Tuija Savolainen, Kuntaliitto, ja paikalle kutsuttuna asiantuntijana erityisasiantuntija Anu Nemlander, Kuntaliitto pdrg-johtoryhmä ja sen toiminta pdrg-käyttöönottohankkeen johtoryhmä jatkoi PETTU-hankkeen asiantuntijaryhmän työtä. Johtoryhmän tehtävänä oli ohjata pdrg-käyttöönottohankkeen toimintaa kuntien tarpeiden mukaisesti, valvoa pdrg-projektisopimuksessa sovittujen tehtävien toteutusta, arvioida pdrg-käyttöönottohankkeen tavoitteiden saavuttamista, antaa lausunto pdrg-käyttöönottohankkeen hyväksymisestä loppuvuodesta 2013 luokitustuotteiden ohjausryhmälle sekä hyväksyä pdrg-oppaan sisällöt. Lisäksi johtoryhmän tehtävänä oli linjata pdrg-lisenssin sisältöä. Jokaisella pdrg-käyttöönottohankkeeseen osallistuneella kunnalla oli oikeus nimetä edustajansa pdrg-johtoryhmään. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen. Johtoryhmän sihteerinä toimi vuosina 2011 ja 2012 FCG:n tuotepäällikkö Liisa Klemola ja vuonna 2013 erityisasiantuntija Elina Hermiö. pdrg-johtoryhmä kokoontui vuonna 2011 kuusi kertaa, vuonna 2012 kerran sekä vuonna 2013 neljä kertaa. pdrg-johtoryhmän jäseniä vuonna 2013 olivat: Eveliina Huurre, terveyspalvelujen johtaja, Lahti, Kirsi Korttila, Sosiaali- ja terveysjohtaja, Heinola, Mia Malmila, Suunnittelija, Vantaa, Anders Mickos, johtava lääkäri, Sipoo, Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, pj., Kuntaliitto Markku Nurmikari, tilaajaylilääkäri, Hämeenlinna, Kirsi Paasovaara, suunnittelija, Oulu Asta Saario, terveysjohtaja, Hamina, Tuija Savolainen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, Elina Hermiö, erityisasiantuntija, FCG ja Petra Kokko, toimialajohtaja, FCG pdrg-kirjaamis- ja kustannuslaskentatyöryhmät ja niiden toiminta pdrg-käyttöönottohankkeelle perustettiin syksyllä 2012 kaksi kehittämistyöryhmää, kirjaamistyöryhmä ja kustannuslaskentatyöryhmä. Molemmissa työryhmissä oli vähintään yksi edustaja jokaisesta käyttöönottohankkeeseen osallistuneesta kunnasta, Kuntaliiton ja FCG:n edustajien lisäksi.

8 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 7 (15) pdrg-kirjaamistyöryhmä pdrg-kirjaamistyöryhmän tehtävänä oli käsitellä ja tarkentaa omalta osaltaan potilastietojen kirjaamiseen liittyviä käytäntöjä. Olemassa olevat kuntien kirjaamisohjeet ja käytännöt olivat lähtökohtana yhteiselle pdrg-ohjeistukselle. Näin haluttiin varmistaa pdrg-aineiston laatu, eheys ja vertailukelpoisuus. Lisäksi kirjaamistyöryhmä määritteli pdrg-aineiston rajauksen ja sopi yhtenäisestä perusraportointimallista yhdessä kustannuslaskentatyöryhmän kanssa. Kirjaamistyöryhmän kokouksissa laadittujen kehittämisehdotusten perusteella tuotettiin sisältöä pdrg-oppaaseen kirjaamisen näkökulmista. Kirjaamistyöryhmä kokoontui vuonna 2012 neljä kertaa ja vuonna 2013 viisi kertaa. Kirjaamistyöryhmän puheenjohtajina toimivat FCG:n tuotepäällikkö Liisa Klemola (v.2012) ja erityisasiantuntija Elina Hermiö (v.2013) sekä sihteerinä johtava konsultti Pirjo Haukkapää-Haara. Kirjaamistyöryhmän jäseniä vuonna 2013 olivat: Kirsi Jaakkola, hoitoteknologiaohjaaja, Hamina, Mia Lindström, osastosihteeri, Sipoo Mia Malmila, suunnittelija, Vantaa, Markku Nurmikari, tilaajaylilääkäri, Hämeenlinna, Jaana Pönkkä, vastaava hoitaja, Lahti, Aila Riusala, johtava ylilääkäri, Heinola Tuija Savolainen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, Kirsi Timonen, perusterveydenhuollon ylilääkäri, Heinola, Suvi Tolppi, kehittämis- ja laatuasiantuntija, erityisvastuualueena terveyspalvelut, Oulu, Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti, FCG ja Elina Hermiö, erityisasiantuntija, FCG. Ryhmään kutsuttiin mukaan myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustaja, joka ei kuitenkaan päässyt osallistumaan kokouksiin työesteiden vuoksi. pdrg-kustannuslaskentatyöryhmä pdrg-kustannuslaskentatyöryhmän tehtävänä oli luoda ohjeistus perusterveydenhuollon kustannuslaskentaan, määritellä keskeiset kustannuslaskennan käsitteet, luoda yhtenäinen perusraportointimalli pdrg-perusteiseen raportointiin yhdessä kirjaamistyöryhmän kanssa ja tuottaa sisältöä pdrg-oppaaseen kustannuslaskennan näkökulmista. Vuonna 2012 kustannuslaskentatyöryhmä kokoontui neljä kertaa ja vuonna 2013 kuusi kertaa. Kustannuslaskentatyöryhmän puheenjohtajana toimi FCG:n toimialajohtaja Petra Kokko ja sihteereinä tuotepäällikkö Liisa Klemola (v.2012) ja erityisasiantuntija Elina Hermiö (v.2013). Kustannuslaskentatyöryhmän työhön osallistuivat vuonna 2013: Päivi Hälinen, hallinto- ja taloussihteeri, Sipoo, Miia Karetjoki, taloussihteeri, Lahti, Eeva Ketola, yleislääketieteen erikoislääkäri, LT, Helsingin kaupunki, Mirja Kivelä, taloussihteeri, Oulu, Pekka Komulainen, palvelupäällikkö, Hämeenlinna, Marja Kääriäinen, controller, Oulu, Tiina Lampinen, taloussihteeri, Hamina, Hannele Masonen, taloussihteeri, Heinola Johan Mattsson, laskentapäällikkö, Sipoo, Mikko Mehtonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto,

9 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 8 (15) Marianne Pethman, talousasiantuntija, Vantaa, Asta Saario, terveysjohtaja, Hamina, Tuija Savolainen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, Tero Tyni, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, Katri Tynkilä, talouspäällikkö, Oulu, Martti Virtanen, johtaja, Nordic Casemix Centre, Riitta Ekuri, johtava konsultti, FCG, Elina Hermiö, erityisasiantuntija, FCG, Liisa Klemola, tuotepäällikkö, FCG ja Petra Kokko, toimialajohtaja, FCG pdrg-käyttöönottohankkeeseen osallistuneet FCG:n asiantuntijat Toiminnallisesta ja taloudellisesta kokonaisuudesta vastaavana henkilönä toimi kesäkuun 2012 loppuun saakka FCG:n ratkaisujohtaja Maija Valta ja heinäkuusta 2012 alkaen toimialajohtaja Petra Kokko. pdrg-tuotevastaavana vuosina toimi FCG:n Liisa Klemola ja vuodesta 2013 alkaen Elina Hermiö. Vastuuhenkilöjen ja tuotevastaavien lisäksi pdrg:n kehittämistyöhön käyttöönottohankkeen aikana osallistuivat seuraavat FCG:n asiantuntijat (osaamisalueet suluissa): Riitta Ekuri (kustannuslaskenta), Pirjo Haukkapää-Haara (hankkeen koordinointi, viestintä), Aapo Immonen (tietoturva-asiat), Kristiina Kahur (lääketieteellinen kliininen asiantuntemus, perusluokitukset), Veli Koistinen (tietojärjestelmät ja tekniset ratkaisut), Mikael Långström (tietojärjestelmät ja tekniset ratkaisut, viestintä), Miika Martikainen (tietojärjestelmät ja tekniset ratkaisut) ja Samu Salmela (tietojärjestelmät ja tekniset ratkaisut). FCG:n sisäisiä kehittämiskokouksia pidettiin noin kerran kuukaudessa pdrg-käyttöönottohankkeeseen osallistuneet muut asiantuntijat pdrg-kehittämistyössä oli mukana ulkopuolista asiantuntemusta. Asiantuntijat antoivat panoksensa erityisesti ryhmittelijälogiikan ja kustannuslaskentamallin sekä perusraportointimallin kehittämistyössä. pdrg-kehittämistyöhön osallistuivat asiantuntijapanoksellaan: Eeva Ketola (yleislääketieteen erikoislääkäri, LT), raportointimallien ideointi, Sami Rantanen (HTM), laskennallisen KPP-laskentamallin kehittäminen ja Martti Virtanen (lastentautien erikoislääkäri, LKT), ryhmittely sekä sen lääketieteellisen loogisuuden ja kustannuksien riittävän yhdenmukaisuuden tarkastelu. 3 pdrg-käyttöönottohankkeen toteutus, toimenpiteet ja tulokset pdrg-käyttöönottohanke käynnistyi alkuvuodesta 2011 ja päättyi vuoden 2013 lopussa. pdrg-käyttöönottohankkeelle asetetut tavoitteet ohjasivat hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä. Seuraavissa kappaleissa on esitetty pdrg-käyttöönottohankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset yksityiskohtaisesti vuosittain.

10 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 9 (15) 3.1 Toimenpiteet ja tulokset vuonna 2011 Vuonna 2011 käyttöönottohanketta käynnisteltiin. Hankkeessa mukana olivat Hämeenlinnan ja Oulun kaupungit. Vuoden 2011 aikana käyttöönottohankkeelle asetettiin kehittämistyön tavoitteet ja vahvistettiin toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Vuodelle 2011 asetetut tavoitteet Ryhmittelijälogiikan sähköisessä muodossa oleva toimintaohje, algoritmi, on valmis. pdrg:n testaus isossa, keskisuuressa ja pienessä kunnassa, varjobudjetointi (painokertoimet isoon, keskisuureen ja pieneen paikkakuntaan, jolloin käyttöönotto helpottuu) Ryhmittelijän käyttöönotto tapahtuu kunkin organisaation oman aikataulun mukaisesti. Organisaatiot voivat käyttää 2010 laskettuja painokertoimia laskutuksessa. Talousasiantuntijat aloittavat kustannuslaskentaohjeistuksen tuottamisen. Kirjaamis- ja talousasiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä ajettujen taloustietojen ja episodien yhdistämisessä ja budjetointia vuodelle 2012 koeponnistetaan. Kirjaamiskäytäntöjen auditointi organisaatioiden toimittamien sähköisestä potilastietojärjestelmästä otettujen kuukauden otosten perusteella ja palautteen anto asiakasorganisaatioille. Tuoteperheiden katkaisupisteet mietitään vastaamaan hoitoketjujen ja työnjakojen toimivuutta. Terveyskeskusten raportointimalleja kehitetään. Toteuma Ryhmittelyt toteutettiin excel-laskennalla. Ohjelman koodauttamista päätettiin lykätä, jotta saataisiin lisää asiakkaita. pdrg aineistoa saatu suuresta (Oulu) ja keskisuuresta (Hämeenlinna) kunnasta. Varjobudjetointia ei toteutettu. Koska erillistä ryhmittelijää ei koodattu, käsiteltiin aineistoja vuodelta Ei voitu toteuttaa. Alihankkija loi laskennallisen mallin, koska organisaatioilla ei ollut valmiutta toimittaa kustannus per potilas (KPP) aineistoa. Käytiin läpi käynti- ja talousaineistojen tuloksia. Todettiin, että perustetaan vuonna 2012 kirjaamis- ja kustannuslaskentatyöryhmät. Budjetointia ei voitu toteuttaa. Auditointeja ei voitu toteuttaa, koska otoksia oli vaikea saada asiakkailta. Toteutettiin vuositasolla. Katkaisupisteet tarkistettiin. Raporttimalleja suunniteltiin Oulun ja Hämeenlinnan aineistojen perusteella. Vuoden aikana pohdittiin eri vaihtoehtoja pdrg-ryhmittelijän toteuttamiseksi. Vaihtoehtoina oli joko luoda tekninen ryhmittelijä itse tai potilastietojärjestelmien toimittajien toimesta. Teknisen ryhmittelijän toteuttamistavasta ei saatu päätöstä ja ryhmittelyä jatkettiin vanhojen käytäntöjen ja työvälineiden avulla. Vuoden aikana testattiin ensimmäisen kerran aineiston poimintaa, kehiteltiin edelleen pdrg-ryhmittelijän logiikkaa, aloitettiin kustannuslaskentaohjeistuksen tuottaminen ja laadittiin ensimmäiset rajaukset poimittavalle aineistolle. Lisäksi vahvistettiin tuoteperheiden, pdrg-tuotteiden, katkaisupisteet vastaamaan hoitoketjujen ja työnjakojen toimivuutta. Vuonna 2011 ei kirjoitettu julkaisuja.

11 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 10 (15) 3.2 Toimenpiteet ja tulokset vuonna 2012 Vuoden 2012 aikana käyttöönottohankkeeseen mukaan tulivat Lahden ja Vantaan kaupungit Hämeenlinnan ja Oulun lisäksi. Kesällä 2012 Kuntaliitto lunasti pdrg:n omistusoikeuden itselleen. Samaan aikaan solmittiin sopimus Kuntaliiton ja FCG:n välillä, jossa sovittiin pdrg:n hallinnoinnista. Käyttöönottohanke organisoitui uudelleen loppuvuodesta pdrgkäyttöönottohankkeelle perustettiin johtoryhmä ja kaksi kehittämistyöryhmää. Vuodelle 2012 asetetut tavoitteet Saadaan uutta käyntitietoaineistoa, jonka pohjalta voidaan tarkistaa ryhmittelyn toimivuus. Saadaan ensimmäiset kokemukset tuotteistuksen toimivuudesta laskutuksen perusteena. Kirjaamiskäytäntöjen auditointi organisaatioiden toimittamien sähköisestä potilastietojärjestelmästä otettujen kuukauden otosten perusteella ja palautteen anto asiakasorganisaatioille. Julkaistaan kokemuksia esim. Suomen Lääkärilehdessä, Aikakauskirja Duodecimissa ja muissa terveydenhuollon julkaisuissa ja medioissa. Päivitetään tarvittaessa ryhmittelyn säännöt. Lasketaan uudet painokertoimet. Laajennetaan verkostoa. pdrg toimii laskutusperusteena ja yhteensopivana NordDRG:n kanssa. Toteuma Ryhmiteltiin vuoden 2011 aineisto ja todettiin, että ryhmittely toimii hyvin. Laskutusta ei voitu toteuttaa, koska pdrg ei ollut käyttöönottohankkeeseen osallistuvilla kunnilla tuotteistusmenetelmänä. Aineiston kirjaamiskäytäntöjä arvioitiin vuosiaineistojen perusteella. Auditointeja ei voitu toteuttaa, koska otoksia oli vaikea saada kunnilta. Suomen Lääkärilehteen tarjottiin kahta artikkelia, joista toinen hyväksyttiin. Ryhmittelysääntöjä tarkennettiin. Painokertoimet laskettiin. Saatiin uusia asiakasorganisaatioita. Laskutusperusteena toimimista ei voitu toteuttaa. pdrg:tä testattiin Hämeenlinnan ja Oulun kaupungeilta saadulla vuoden 2011 aineistolla. Aineiston perusteella tarkistettiin ryhmittelyn ja ryhmittelijän toimivuutta ja tehtiin tarkennuksia pdrg-logiikkaan. Tulosten perusteella pdrg-luokittelua täsmennettiin, esimerkiksi Diabetes -tuote jaettiin kahdeksi tuotteeksi ( Aikuistyypin diabetes ja Nuoruustyypin diabetes ) johtuen sairauksien aiheuttamien kustannusten erilaisuudesta. Vuonna 2012 käyttöönottohankkeessa mukana olevilla kunnilla ei ollut käytössään pdrg:tä tuotteistusjärjestelmänä, joten käyttökokemuksia laskutuksesta ei saatu. Vuoden 2012 aikana FCG hankki aineiston käsittelyä ja analysointia varten tietojärjestelmän (Qlikview) ja kehitti sen avulla uuden version pdrg-ryhmittelijästä. Analysointija raportointijärjestelmä antoi mahdollisuuden arvioida esimerkiksi kirjaamisen laatua välillisesti. Vuonna 2012 julkaisuja kirjoitettiin kaksi kappaletta, joista toinen julkaistiin Suomen Lääkärilehden numerossa 45/2012 (Ketola ym. 2012).

12 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 11 (15) Perustetut kehittämistyöryhmät alkoivat hahmotella pdrg-perusraportointimallia kuntien toiveiden mukaiseksi. Kirjaamistyöryhmä teki alustavat rajaukset pdrg-aineistolle. Kustannuslaskentatyöryhmässä jatkettiin kehittämistyötä pdrg-kustannuslaskentaa varten. Vuoden aikana muodostettiin kaksi eri kustannuslaskentamallia: potilaskohtainen kustannuslaskentamalli (kustannukset per potilas, KPP) ja laskennallinen KPP-malli. Potilaskohtainen kustannuslaskentamalli kehitettiin, koska pdrgtuotteistusjärjestelmän tavoitteena on saada laskettua perusterveydenhuollon avohoitotoiminnan kontaktikohtaiset kustannukset. Kontaktikohtaisia kustannustietoja tarvitaan, jotta saadaan määritettyä kullekin pdrg-kontaktille ja -episodille keskikustannus. Keskikustannuksen laskeminen pdrg-kontakteittain ja -episodeittain edellyttää potilaskohtaisten kustannusten laskentaa kullekin kontaktille. Laskennallinen KPP-malli luotiin pdrg-tuotteistusjärjestelmän kehittämisen yhteydessä välisuoritekustannusten laskentaa ja kontakteihin kohdistamista varten. Malli noudattaa perusperiaatteiltaan KPPlaskentaa, mutta sen toteutus on suhteellisen karkea verrattuna perinteiseen KPPlaskentaan. Laskennallista KPP-mallia käytetään tilanteessa, jossa kunnat eivät pysty toimittamaan potilas- ja käyntikohtaisia kustannustietoja. 3.3 Hankkeen toteutus, toimenpiteet ja tulokset vuonna 2013 Vuoden 2013 aikana käyttöönottohankkeeseen mukaan tulivat Haminan, Heinolan ja Sipoon kunnat Lahden, Vantaan, Hämeenlinnan ja Oulun lisäksi. Vuonna 2013 FCG lisäsi resursseja pdrg:n kehittämistyöhön ja suurin osa pdrgkäyttöönottohankkeen kehittämistoimenpiteistä toteutettiin ja viimeisteltiin hankkeen viimeisen vuoden aikana. Vuodelle 2013 asetetut tavoitteet Päivitetään ryhmittelijän säännöt ja painokertoimet. Kirjaamiskäytäntöjen auditointi organisaatioiden toimittamien sähköisestä potilastietojärjestelmästä otettujen kuukauden otosten perusteella ja palaute asiakasorganisaatioille. Laajennetaan verkostoa edelleen. pdrg:n käyttö laajenee kansallisesti. Toteuma Ryhmittelijän säännöt koodattiin uudelleen ja niihin liitettiin koodikieliset laskentasäännöt. Painokertoimet tuotettiin niille kunnille, jotka pystyivät toimittamaan aineiston aikataulussa FCG:lle. Aineiston kirjaamiskäytäntöjä arvioitiin vuosiaineistojen perusteella. Auditointeja ei toteutettu. pdrg oli esillä kansallisissa ja kansainvälisissä keskusteluissa ja julkaisuissa. pdrg:tä esiteltiin useammassa kansainvälisissä konferenssissa sekä kansallisissa tilaisuuksissa. pdrg:tä käyttävien organisaatioiden määrä on kasvanut ja yhteistyö kansallisten toimijoiden, kuten Kuntaliiton ja THL:n kanssa on vahvistunut. pdrg:tä on markkinoitu kymmeniin kuntiin. Uusien kuntien mukaantulo mahdollisti laajemman aineistopohjan pdrgtuotteistusjärjestelmän kehittämiselle. pdrg-ryhmittelijän toimivuus testattiin ja ryh-

13 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 12 (15) mittelysäännöt tarkistettiin kuntien vuoden 2012 aineistolla. Samalla ryhmittelijän tekniset ratkaisut kuvattiin ja dokumentoitiin. Ryhmittelijäsovellusta kehitettiin edelleen vuoden 2013 aikana niin, että se on otettavissa käyttöön missä tahansa terveydenhuollon organisaatiossa järjestelmä- ja rakenneriippumattomasti vuoden 2014 alusta alkaen. Kuntien kirjaamiskäytäntöjä ei auditoitu erikseen, sillä kunnat eivät ehtineet tuottamaan aineistojaan FCG:lle sovitussa aikataulussa. Kuntien kanssa käytiin kuitenkin läpi aineistojen kirjaamistason laatua. Vuonna 2013 kehittämistyöryhmissä määriteltiin kansalliset pdrg-laskentasäännöt ja - periaatteet sekä sovittiin pdrg-aineiston rajaukset. Laskentaperiaatteita laadittaessa huomioitiin erityisesti Kuntaliiton Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille (2012) -julkaisun ohjeistukset. pdrg:n rajaukset puolestaan määriteltiin huomioimalla kuntien tarpeet ja kansalliset ohjeistukset perusterveydenhuollon toimintaan liittyen. Kansallisten kirjaamis- ja kustannuslaskentatyöryhmien kehittämistyön pohjalta viimeisteltiin ohjeistus (pdrg-opas) pdrg-tuotteistukseen liittyvälle kustannuslaskennalle ja kirjaamiselle. Muut hankkeen aikana toteutetut toimenpiteet pdrg-perusraporttimalli pdrg-johtoryhmä yhdessä pdrg-kehittämistyöryhmien kanssa viimeisteli pdrgperusraportointimallin. Perusraportin sisällöksi valittiin keskeisimmät tulokset. Perusraportti toteutetaan FCG:n toimesta Qlikview-tietojärjestelmän avulla. Esimerkkejä Qlikviewn avulla tuotetusta pdrg-raportoinnista on esitetty liitteessä 2. Tietoturvallinen tiedonsiirtotapa ja aineiston elinkaaren hallinta Tietoturvallinen tiedonsiirtotapa on osa FCG:n toimintatapaa, jolla halutaan varmistaa luotettava aineiston elinkaaren hallinta. Aineiston elinkaaren hallinnan määrittelyjen tavoitteena on vastata hallintotoiminnan korkeaan tasoon, jonka tunnusmerkkejä ovat lainmukaisuus, suunnitelmallisuus, huolellisuus, avoimuus ja luottamuksellisuus. Tietoturvallista tiedonsiirtotapaa varten viimeisteltiin malli pdrg-aineiston tiedonkeruulle ja suojatulle tiedonsiirrolle. pdrg-aineiston poimintaa varten kehitettiin pdrg-tietomalli, muuttujaluettelo. Tietomalliin määriteltiin pdrg:tä varten kerättävän aineiston sisältö sekä aineiston tietotyypit ja -muodot. Lisäksi aineiston tietoturvalliselle toimittamiselle kehitettiin malli. Mallin toteutusta varten FCG hankki käyttöönsä palvelun edellyttämät tietojärjestelmäratkaisut. Viestintä, tiedottaminen ja markkinointi Viestinnän ja markkinoinnin tehostamista varten pdrg:n markkinointimateriaalit päivitettiin, aloitettiin valmistelutyö tavaramerkin rekisteröimiseksi ja logon suunnittelutyö sekä tuotettiin pdrg:lle Internet-sivut yhteistyössä erikoissairaanhoidon tuotteistuksen, NordDRG:n kanssa. Perusterveydenhuollon avohoidon ja erikoissairaanhoidon tuotteistusjärjestelmien yhteisten Internet-sivujen osoite on pdrgkäyttöönottohankkeen aikana myös kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja laajennettiin. Kansainvälisen verkottumisen tuloksena on aloitettu markkinointi pdrg:n viemiseksi ulkomaille.

14 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 13 (15) Koulutus- ja asiantuntijapalvelut Vuoden 2013 aikana luotiin sisältöjä pdrg-koulutus- ja asiantuntijapalveluille. Jatkossa FCG tarjoaa räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia ja asiantuntijapalveluja asiakkaan tarpeiden mukaisesti pdrg:n käyttöönottoon ja hyödyntämiseen sekä koodikirjaamisen auditointiin liittyen. Koulutuskokonaisuuksien teemoja ovat esimerkiksi kirjaaminen, kustannuslaskenta ja tiedolla johtaminen. pdrg-käyttöönottohankkeen viimeisen vuoden aikana pdrg-koulutusta järjestettiin kolmella käyttöönottohankkeeseen osallistuneella paikkakunnalla. Koulutusten teemoina olivat kirjaaminen käytännön potilastyötä tekeville ja pdrg:n perusteet perusterveydenhuollossa toimiville esimiehille. Lisäksi pdrg:n ja NordDRG:n yhteisenä koulutuskokonaisuutena järjestettiin DRGkustannuslaskennan kaksipäiväinen koulutus. Koulutuskokonaisuutta tullaan järjestämään jatkossakin yhteistyössä NordDRG:n kanssa samantyyppisesti. 4 Yhteenveto ja johtopäätökset pdrg-käyttöönottohankkeen aikana perusterveydenhuollon tuotteistusjärjestelmää (pdrg) kehitettiin niin, että järjestelmän tuotantokäyttöön ottaminen on mahdollista vuoden 2014 alusta alkaen. Käyttöönottohankkeessa onnistuttiin saavuttamaan sille asetetut tavoitteet aikataulun mukaisesti. Käyttöönottohankkeen aikana on saatu kuvattua järjestelmä kokonaisuutena, systematisoitua pdrg-järjestelmän toimintatapoja ja kehitettyä pdrg-järjestelmän laadunhallintaa. pdrg:n avulla voidaan tukea kuntakohtaisesti perusterveydenhuollon johtamista. pdrg:n avulla saadaan tietoa muun muassa väestön palvelutarpeesta, tuotetuista palveluista ja henkilöstön resurssitarpeesta. pdrg-järjestelmää voidaan hyödyntää lisäksi resurssitarpeiden ennustamiseen, oman toiminnan suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin. Käyttöönottohankkeen suurimpana haasteena oli saada kunnilta pdrg-rajausten mukainen aineisto käsiteltäväksi ja analysoitavaksi. Kuntien toimittamat aineistot poikkesivat toisistaan myös erilaisista organisaatiorakenteista johtuen, mikä vaikeutti kuntien talous- ja käyntiaineistojen vertailukelpoisuuden arvioimista. Lisäksi jotkut kunnat eivät pystyneet toimittamaan aineistojaan FCG:lle sovitun aikataulun mukaisesti. Tähän vaikutti eniten tietojärjestelmätoimittajien venyneet aikataulut aineiston toimittamisessa. pdrg:n hyödyntäminen edellyttää laadukasta kirjaamista kansallisten ohjeistusten mukaisesti. Perusterveydenhuollon kirjaamistasot ja käytännöt vaihtelevat Suomessa vielä hyvin paljon ja siksi perusterveydenhuollon yksiköissä laadukkaaseen kirjaamiseen tulee kiinnittää vieläkin enemmän huomiota. Puutteellinen kirjaamisen laatu heijastuu pdrg-järjestelmän avulla saatuihin tuloksiin. Tästä syystä kuntien tulosten vertaileminen ei ole vielä täysin mahdollista. Toisaalta kansallisten ohjeistusten keskinäisten ristiriitaisuuksien on nähty hidastavan laadukkaan kirjaamisen jalkauttamista kunnissa hankkeen aikana. Saadun palautteen perusteella kunnissa on kuitenkin alettu kiinnittää koko ajan enemmän huomiota kirjaamiseen pdrg-käyttöönottohankkeen myötä. pdrg-käyttöönottohankkeen aikana pdrg:tä käyttävissä kunnissa on toteutettu ensimmäistä kertaa perinteisten laskentamenetelmien rinnalla potilaskohtainen kustannuslaskenta. Tämä on mahdollistanut uudella tavalla toiminnan ja talouden yhdistämisen sekä niiden syy-seuraussuhteiden ymmärtämisen. Laskenta on antanut tietoa or-

15 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 14 (15) ganisaation yksikkö-, käynti- ja potilaskohtaisista kustannuksista. pdrg-järjestelmän avulla on luotu tuotteistusmalli, jossa tuotteiden hinnoittelu perustuu omakustannusperiaatteen mukaisiin yksikkökustannuksiin. pdrg-tuotteistusjärjestelmää voidaan hyödyntää organisaatioriippumattomasti perusterveydenhuollon avohoidon (ulkokunta)laskutuksen perusteena ja se mahdollistaa organisaatioiden kustannusten ja hoitokäytäntöjen vertailun kansallisesti. Laajasti käytettynä tuotteistusmallina pdrg antaa mahdollisuuden yhtenäiselle tavalle vertailla tuotehintoja potilaiden valitessa hoitopaikkaansa. pdrg:n suurimpana vahvuutena voidaan pitää sitä, järjestelmä on julkishyödyllinen tuote. Järjestelmä on kehitetty kuntien kanssa, kuntien tarpeiden mukaisesti ja kuntien perusterveydenhuollon toimintaa tukevaksi johtamisen työkaluksi, eikä järjestelmän kehitystyötä ole ohjanneet taloudelliset intressit. Järjestelmän kehittäminen ja hyödyntäminen palvelee kaikkia terveydenhuollon organisaatioita tasapuolisesti. pdrg:n vahvuus piilee lisäksi siinä, ettei sen käyttöönotto edellytä ylimääräisiä tiedonsyöttöalustoja tai kansallisten vaatimusten päälle tulevaa ylimääräistä kirjaamista tai tilastointimerkintöjä. Vahvuutena voidaan pitää myös sitä, että kansallinen pdrg-ohjeistus (pdrgopas) sisältää yhteisesti määritellyn käsitteistön ja periaatteet ja ne mukailevat kansallisten toimijoiden (mm. THL, Kuntaliitto) ohjeistuksia. Lisäksi järjestelmä on yhteensopiva erikoissairaanhoidon NordDRG-tuotteistuksen kanssa, joka mahdollistaa tulevaisuudessa potilaan hoidon tarkastelun yli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon organisaatiorajojen. Järjestelmää tullaan kehittämään jatkossa pdrg:tä käyttävien organisaatioiden tarpeiden mukaisesti. Jatkokehitystarpeina kehittäjäkunnat näkevät erityisesti potilaan hoitoketjun (hoitoepisodin) tarkastelun yli organisaatiorajojen, vertaisarviointiraportoinnin kehittämisen, kunnan laskutusjärjestelmän kehittämisen sekä tuotteistuksen laajentamisen kattamaan suurempaa osaa perusterveydenhuoltoa. 5 Lopuksi Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmän, pdrg:n, omistaa käyttöönottohankkeen jälkeen Suomen Kuntaliitto ry. pdrg-järjestelmän hallinnointia ja toiminnan koordinointia jatkaa vuoteen 2019 saakka. Yhteystiedot: 6 Lähteet Ketola E & Merikallio J Mistä apua perusterveydenhuollon työn kehittämiseen? Duodecim, 125: Klemola L, Ketola E, Virtanen M & Vohlonen I PETTU-hanke auditoi terveyskeskuslääkärin työtä tuotteistusta varten - Pelkkien käyntimäärien seuranta jättää osan työstä näkymättömiin. Suomen Lääkärilehti, 44:

16 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 15 (15) Klemola L, Ketola E, Virtanen M & Vohlonen I Diagnoosien kirjaamisessa puutteita perusterveydenhuollossa. Suomen Lääkärilehti, 18: ). Klemola, L, Ketola E & Virtanen M PETTU-hanke. Toimintakertomus Tyni T, Myllyntaus O, Suorto A Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille. Suomen Kuntaliitto. 7 Liitteet Liite 1. pdrg-tuotteet vuonna Liite 2. Esimerkkejä pdrg-raportoinnista.

17 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti Liite 1. 1 (1) pdrg-koodit ja pdrg-tuotteet vuonna pdrgkoodi T010 T011 T020 T021 T091 T092 T099 T101 T201 T202 T301 T302 T303 T308 T309 T310 T311 T312 T319 T321 T322 T329 T501 T503 T508 T509 T601 T602 T603 T604 T605 T609 T709 T719 T729 T739 T741 T742 T801 T802 T803 T911 T971 T981 T991 T992 T998 T999 pdrg-tuotenimi Silmien ja näön ongelma, akuutti Silmien ja näön ongelma, muu Korvien ja kuulon ongelma, akuutti Korvien ja kuulon ongelma, muu Pitkäaikaiset neurologiset sairaudet Päänsärky Neurologiset ongelmat, muu Atooppinen iho ja allergiat Hengitysteiden ongelma, akuutti Hengitysteiden ongelma, pitkäaikainen Suun, hampaiden, nielun ja leukojen ongelma Ylävatsan ongelma Maksan ongelma Ruoansulatuselimistön ongelma, akuutti Ruoansulatuselimistön ongelma, muu Liikapainoisuus Aikuistyypin diabetes Nuoruustyypin diabetes Veren, immuunijärjestelmän ja umpierityksen ongelma Verenpaineen seuranta ja kohonneen paineen hoito Sydän- ja verenkiertoelimistön ongelma, pitkäaikainen Verenkierron ongelma, muu Ihon tulehdus, akuutti Ihon haava tai ruhje, akuutti Ihohaavauma tai palovamma, krooninen Iho-ongelma, muu Niska- ja selkäongelma Yläraajojen ongelma Alaraajojen ongelma Nivelreuma tai pitkäaikainen reumatauti Murtumat, nyrjähdykset ja luksaatiot Tuki- ja liikuntaelinten ongelma, muu Virtsaelinten ongelmat Sukupuolitaudit Gynekologiset ongelmat Andrologiset ongelmat Perhesuunnittelu ja varhaisraskaus Raskaus ja lapsivuodeaika Depressio tai muu mielialahäiriö Psykoottinen häiriö Päihteiden käyttöön liittyvä ongelma Akuutti infektio Pahanlaatuiset kasvaimet Laaja-alaiset vammat ja hoidon komplikaatiot Terveydenedistäminen, neuvolat, koulut ja muut tarkistukset Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen ongelmat ja häiriöt Sosiaaliset ongelmat Muut/yleisoireet Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

18 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti Liite 2. 1 (2) Esimerkkejä pdrg-raportoinnista. Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

19 FCG KONSULTOINTI OY Liite 2. 2 (2) Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

Eeva Ketola, LT, Johtajaylilääkäri YTHS MITEN PDRG-TUKEE JOHTAMISTA?

Eeva Ketola, LT, Johtajaylilääkäri YTHS MITEN PDRG-TUKEE JOHTAMISTA? Eeva Ketola, LT, Johtajaylilääkäri YTHS 14.11.2012 MITEN PDRG-TUKEE JOHTAMISTA? Mikä pdgr? Primary care diagnosis related grouping Tuotteistustyökalu Non-profit Lisenssimaksu käytöstä ja tuotteistuksen

Lisätiedot

Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja Jorma Lauharanta professori

Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja Jorma Lauharanta professori Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja professori 17.2.2016 Rakenteellisesta toiminnalliseen integraatioon Rakenteellinen integraatio -> mahdollistaa,

Lisätiedot

Kansallinen DRG keskus pdrg:n kehittäjänä. pdrg johtamisjärjestelmän tukena Kuntatalo Petra Kokko

Kansallinen DRG keskus pdrg:n kehittäjänä. pdrg johtamisjärjestelmän tukena Kuntatalo Petra Kokko Kansallinen DRG keskus pdrg:n kehittäjänä pdrg johtamisjärjestelmän tukena Kuntatalo Petra Kokko 14.11.2012 FCG:n sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien omistus ja hallinnointi Omistajana FCG:n sosiaali-

Lisätiedot

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Agenda Lyhyt oppimäärä FCG:stä Tiedolla johtamisen keskittymä DRG tuotteistuksen historia Hankkeesta toiseen ja

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon tuotteistus

Perusterveydenhuollon tuotteistus Perusterveydenhuollon tuotteistus pdrg johtamisjärjestelmän tukena lisää tuottavuutta perusterveydenhuoltoon Tuula Haatainen Suomen Kuntaliitto Varatoimitusjohtaja Kuntatalo, 14.11.2012 Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Petra Kokko, toimialajohtaja 16.2.2017 16.2.2017 Page 1 Petra Kokko Kokonaiskustannuslaskenta Sisältö Välisuoritelaskenta ja potilaskohtainen

Lisätiedot

Opas Perusterveydenhuollon avohoidon potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas Perusterveydenhuollon avohoidon potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, pdrg Opas Perusterveydenhuollon avohoidon potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 KUNTALIITTO SUOSITTELEE pdrg :n, perusterveydenhuollon potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmän käyttöönottoa

Lisätiedot

PETTU-hanke (Perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointi)

PETTU-hanke (Perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointi) PETTU-hanke (Perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointi) 5.11.2009 Ilkka Vohlonen, Liisa Klemola,Eeva Ketola, Martti Virtanen, Veli Koistinen,Seppo Jaatinen PETTU tuottteistushankkeen perusteet

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Kahdesta yhdeksi APR/EPR- ja pdrg-ryhmittelijöiden yhdistäminen

Kahdesta yhdeksi APR/EPR- ja pdrg-ryhmittelijöiden yhdistäminen Kahdesta yhdeksi APR/EPR- ja pdrg-ryhmittelijöiden yhdistäminen Anne Puumalainen ja Virpi Pitkänen 1.12.2016 Kotka DRG-käyttäjäpäivät 30.11.2016 Page 1 Virpi Pitkänen, Anne Puumalainen Tapahtunutta FCG:n

Lisätiedot

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö Projekti aloitettiin 9/2011 sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksellä Erva sairaanhoitopiireille rakennetaan yhtenäinen tietovarasto KulasDW ja osaprojektina

Lisätiedot

Asiakasryhmittelyllä palveluketjun tuottavuus näkyväksi FinDRG-hanke

Asiakasryhmittelyllä palveluketjun tuottavuus näkyväksi FinDRG-hanke Asiakasryhmittelyllä palveluketjun tuottavuus näkyväksi FinDRG-hanke Petra Kokko, toimialajohtaja FCG Konsultointi Oy Sote-johdon neuvottelupäivät, Kuntatalo 14.2.2017 15.2.2017 Page 1 Sisältö: Petra Kokko

Lisätiedot

Sote-tuloksellisuusmittarointia

Sote-tuloksellisuusmittarointia Sote-tuloksellisuusmittarointia Vaikuttavuus- ja kustannustieto-alaryhmän kuulumisia Etäesitys Seinäjoelle 8.4.2016 EPSOTE-taustatietotyöryhmän kokous Sote- ja aluehallintouudistuksen valmisteluorganisaatio

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

PALVELUPAKETTIEN TESTAUS JA KÄYTTÖÖNOTON TUKI. Palvelupaketit tulevien maakuntien työkaluna -seminaari Lea Konttinen, Sitra 10.2.

PALVELUPAKETTIEN TESTAUS JA KÄYTTÖÖNOTON TUKI. Palvelupaketit tulevien maakuntien työkaluna -seminaari Lea Konttinen, Sitra 10.2. PALVELUPAKETTIEN TESTAUS JA KÄYTTÖÖNOTON TUKI Palvelupaketit tulevien maakuntien työkaluna -seminaari Lea Konttinen, Sitra 10.2.2017 Palvelupaketeista kansallinen sote-raportoinnin malli 2019 Palvelupakettityön

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS Hankkeen ohjausryhmä 26.8.2014 Marja Heikkilä Hankkeen tavoite 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen palvelutuotantojärjestelmää

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Uutta integraatioon. Eeva Ketola, LT, emba johtajalääkäri Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus

Uutta integraatioon. Eeva Ketola, LT, emba johtajalääkäri Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus Uutta integraatioon Eeva Ketola, LT, emba johtajalääkäri Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus 16.2.2016 Sisältö: tausta pdrg ddrg hyödyntäminen kolme esimerkkiä ja dynaaminen näkymä 16.2.2016 2 Palvelujen

Lisätiedot

NordDRG on muutakin kuin laskutusjärjestelmä

NordDRG on muutakin kuin laskutusjärjestelmä NordDRG on muutakin kuin laskutusjärjestelmä Minna-Liisa Sjöblom Erityisasiantuntija DRG-käyttäjäpäivät, Lahti 3.12.2015 3.12.2015 Page 1 DRG, Diagnosis Related Groups DRG-järjestelmä on alun pitäen kehitetty

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmittelyn kehittämistyö

Avohoidon potilasryhmittelyn kehittämistyö Avohoidon potilasryhmittelyn kehittämistyö Johtava konsultti Kansallinen DRG keskus DRG seminaari 16.2.2017 16.2.2017 Page 1 Mitä ollaan tekemässä, miksi ollaan tekemässä? Avohoitotoiminta on kasvanut

Lisätiedot

Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä. Solutions for Value-Based Health Care

Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä. Solutions for Value-Based Health Care Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä Solutions for Value-Based Health Care Taustaa Vuonna 2015 valtionavustusten yleinen hakuaika päättyy

Lisätiedot

Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia

Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia Keski-Suomen SOTE 2020 Peurunka II 15.4.2015 Talousjohtaja Aija Suntioinen, Ksshp TERE-järjestelmä Taustaa ja perustietoa mikä ihmeen TERE? Hankkeen

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Toteutussuunnitelma 11.9.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Ohjelman tavoitteet Laadukkaamman

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä Mittarityöpaja Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita 26.1.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sote-uudistuksessa sosiaalityöhön tarvitaan toimivat vaikuttavuuden arvioinnin

Lisätiedot

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE 1.9.2005-31.10.2007 Hankkeen vastaava Leena Penttinen Projektityöntekijä Irja Suhonen HANKKEEN TAUSTAA Porvoon hallinnoima

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä 1 (6) Asettamispäätös VM037:12/2016 VM/1384/00.01.00.01/2016 21.9.2016 Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä Valtiovarainminiseriö on asettanut maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmän

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Mitä tutkijat ehdottavat

Mitä tutkijat ehdottavat Mitä tutkijat ehdottavat Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen -seminaari Valinnanvapaudelle asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

DRG:n perusteet ja logiikka. Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur DRG-käyttäjäpäivät Joensuu

DRG:n perusteet ja logiikka. Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur DRG-käyttäjäpäivät Joensuu DRG:n perusteet ja logiikka Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur DRG-käyttäjäpäivät Joensuu 8. 9.11.2012 DRG, Diagnosis Related Groups DRG -järjestelmä on alun pitäen kehitetty Yhdysvalloissa, Yalen

Lisätiedot

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Alustus kuntatalossa KUNTALIITOSVERKOSTON JA YHTEISTOIMINTA- ALUEVERKOSTON TAPAAMINEN Tero Tyni, tero.tyni@kuntaliitto.fi Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen 23.4. 2013 23.4.2013 THL/TITO/PH 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti

Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti Jonottamatta hoitoon THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 28.1.2016 1 Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti Suomalainen terveyspalvelujärjestelmä on kehittynyt vuosien saatossa niin,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Sairaanhoitajapäivät, Helsinki 17.3.2011 24.10.2011

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

FinDRG. Miten SOTEa ohjataan? seminaari Petra Kokko Page 1

FinDRG. Miten SOTEa ohjataan? seminaari Petra Kokko Page 1 FinDRG Miten SOTEa ohjataan? seminaari 17.2.2016 Petra Kokko 18.2.2016 Page 1 Kuntaliiton omistamat ja FCG:n hallinnoimat luokitustuotteet NordDRG ja pdrg Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon

Lisätiedot

FinDRG verkostohanke

FinDRG verkostohanke FinDRG verkostohanke, toimialajohtaja FCG Konsultointi Oy 20.9.2016 20.9.2016 Page 1 FCG Konsultointi uudistuva kumppani 20.9.2016 Page 2 FCG:n luokitustuotteet NordDRG ja pdrg /APR-EPR sekä kehitteillä

Lisätiedot

Selvitys opintosektorin rekisteröintikäytännöistä

Selvitys opintosektorin rekisteröintikäytännöistä Selvitys opintosektorin rekisteröintikäytännöistä Helsingin yliopiston Oodi-päivät 17.-18.4.2007 Marja Kruut Kehittämisosasto Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut 1. Selvityksen tausta Opintosektorin

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Sipoon hyvinvointikoordinaattorin tehtävä ja toiminta. Sipoon vammaisneuvoston kokous , Kuntala, leena p-t

Sipoon hyvinvointikoordinaattorin tehtävä ja toiminta. Sipoon vammaisneuvoston kokous , Kuntala, leena p-t Sipoon hyvinvointikoordinaattorin tehtävä ja toiminta Sipoon vammaisneuvoston kokous 9.12.2015, Kuntala, leena p-t Työntekijän taustasta - koulutus: sh, esh, thm:, terveydenhuollon opettaja - työkokemus:

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

DRG-päivien avaus FCG mukana suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisinstrumenttien kehittämisessä

DRG-päivien avaus FCG mukana suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisinstrumenttien kehittämisessä DRG-päivien avaus FCG mukana suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisinstrumenttien kehittämisessä XIII DRG-käyttäjäpäivät 3.12.2015 Lahti Petra Kokko Toimialajohtaja, FCG Konsultointi

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lukuvuosibudjetointi. Sivistyspalveluiden taloussuunnittelun kehittämishanke Tarjous Vertikal Oy

Lukuvuosibudjetointi. Sivistyspalveluiden taloussuunnittelun kehittämishanke Tarjous Vertikal Oy Lukuvuosibudjetointi Sivistyspalveluiden taloussuunnittelun kehittämishanke 2016-2017 Tarjous 18.4.2016 Vertikal Oy Lähtötilanne Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät omiin yhtiöihinsä lähivuosina Kuntiin

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

valinnanvapaus ja laskutus 2014

valinnanvapaus ja laskutus 2014 Terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapaus ja laskutus 2014 Lahti 20.9.2013 Hannele Häkkinen Jean-Tibor IsoMauno Päivi Koivuranta-Vaara Tero Tyni Sisällys Kustannusten korvaamisen edellytykset» Perusterveydenhuolto»

Lisätiedot

FinDRG - hankekokonaisuuden esittely

FinDRG - hankekokonaisuuden esittely FinDRG - hankekokonaisuuden esittely XIV DRG-käyttäjäpäivät, Kotka, toimialajohtaja FCG Konsultointi Oy 1.12.2016 1.12.2016 Page 1 DRG, Diagnosis Related Groups DRG-järjestelmä on alun pitäen kehitetty

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen Perusterveydenhuollon vertailukelpoisiksi 14.11.2012 Sami Rantanen Kustannuskohdistuksen malli Kaikki Käynnin suorat Käynnin suora työaika Vyörytetyt henkilöstökulut Muut kulut Käyntikohtaiset Sami Rantanen

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa KIRSI HYNNINEN, KOTIHOIDON ESIMIES VARKAUS-JOROINEN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA -ALUE Tervehdys Joroisista Joroinen sijaitsee

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema sijaitsee Tampereen kaupungin keskustassa. Aseman väestöpohja on noin 40 000 asukasta. Asiakaskunta on pääosin ikäihmisiä.

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Valmistelutyöryhmä Hallintoylihoitaja Pirjo Aalto (puheenjohtaja) Professori Marja Kaunonen (varapuheenjohtaja) Ylihoitaja Sari Lepistö Ylihoitaja Marita Saari

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot