pdrg-käyttöönottohanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "pdrg-käyttöönottohanke"

Transkriptio

1 pdrg-käyttöönottohanke Loppuraportti FCG KONSULTOINTI OY P14346

2 Loppuraportti TIIVISTELMÄ pdrg-käyttöönottohanke käynnistyi alkuvuodesta 2011 ja päättyi vuoden 2013 lopulla. Käyttöönottohankkeen koordinoinnista vastasi. Hankkeeseen osallistuivat :n lisäksi Suomen Kuntaliitto sekä seitsemän kuntaa: Hamina, Heinola, Hämeenlinna, Lahti, Oulu, Sipoo ja Vantaa. pdrg-käyttöönottohankkeen tarkoituksena oli kehittää perusterveydenhuollon avohoidossa mahdollisimman laaja-alaisesti käyttöönotettavissa oleva tuotteistusjärjestelmä, joka perustuu luokiteltuun tietoon ja toteutuneisiin kustannuksiin. pdrg-käyttöönottohankkeen tavoitteina oli arvioida ja kehittää edelleen pdrgryhmittelylogiikkaa saatujen tulosten perusteella, toteuttaa ryhmittelijäsovelluksen teknisesti, laatia pdrg-kustannuslaskentamalli, arvioida aineiston ja kirjaamisen laatua, kehittää pdrg-raportointimalli, laajentaa pdrg:n käyttöalueita perusterveydenhuollon talouden ja toiminnan suunnittelussa sekä lisätä pdrg:n tunnettavuutta ja käyttöä. pdrg-käyttöönottohankkeessa perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmää kehitettiin niin, että järjestelmä on kokonaisuudessaan käyttöönotettavissa vuoden 2014 alusta alkaen järjestelmä- ja rakenneriippumattomasti terveydenhuollon organisaatioissa. Käyttöönottohankkeessa alkuvaiheessa toteutettiin auditointeja sekä arvioitiin pdrg-ryhmittelylogiikkaa käyttöönottohankkeessa mukana olevien kuntien toteuma-aineistolla käyttäen tilastollista analyysia. Hankkeessa pdrg:lle laadittiin kansallinen ohjeistus, pdrg-opas, joka sisältää ohjeet pdrg:n käyttöönottoon, kirjaamiseen ja kustannuslaskentaan. Käyttöönottohankkeen viimeisenä vuotena mukana olevien kuntien aineistot käsiteltiin uudella analysointi- ja raportointijärjestelmällä, joka sisälsi ryhmittelylogiikan lisäksi kustannuslaskentalogiikan. Uusi järjestelmä mahdollisti aineistojen monipuolisen raportoinnin ja sen avulla luotiin yhteinen perusraporttimalli. Kehittämistyötä jatkettiin edelleen kehittämällä järjestelmästä pdrg:tä käyttäville organisaatioille sopiva pdrg-ryhmittelijäsovellus käyntiaineistojen jatkuvaluonteiseen ryhmittelyyn. pdrg-tuotteistusjärjestelmä on yleishyödyllinen tuote, jonka omistaa ja sen kehittämistä ohjaa ja valvoo Suomen Kuntaliitto. Kuntaliitto on luovuttanut FCG konsernille määräaikaisen yksinomaisen käyttöoikeuden pdrg-tuotteistusjärjestelmään vuosina FCG konsernissa hallinnointioikeus on :llä.

3 Loppuraportti Sisällys 1 JOHDANTO Tausta Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg pdrg-käyttöönottohankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen organisointi Luokitustuotteiden ohjausryhmä ja sen toiminta pdrg-johtoryhmä ja sen toiminta pdrg-kirjaamis- ja kustannuslaskentatyöryhmät ja niiden toiminta pdrg-käyttöönottohankkeeseen osallistuneet FCG:n asiantuntijat pdrg-käyttöönottohankkeeseen osallistuneet muut asiantuntijat pdrg-käyttöönottohankkeen toteutus, toimenpiteet ja tulokset Toimenpiteet ja tulokset vuonna Toimenpiteet ja tulokset vuonna Hankkeen toteutus, toimenpiteet ja tulokset vuonna Yhteenveto ja johtopäätökset Lopuksi Lähteet Liitteet Kuviot Kuvio 1. Tuotteistuksen geneerinen malli (2008).... 3

4 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 3 (15) 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointihanke, PETTU, toteutettiin vuosina Hankkeen tavoitteena oli tuotteistaa perusterveydenhuollon toimintaa muodostamalla eniten resursseja vievistä sairauksista ja liitännäissairauksista sekä niihin liittyvistä tutkimuksista palvelupaketteja. Tuotteistus kehitettiin luomalla yhtenäinen perusterveydenhuollon tuotteistuksen ryhmittely, pdrg (Primary Care Diagnosis Related Groups) sekä tavoitteet tuotteistukseen liittyvälle kustannuslaskennalle. pdrg-tuotteiden määrittely pohjautuu olemassa oleviin kansallisiin hoitosuosituksiin ja käytäntöihin (esimerkki tuotteesta Kuvio 1). Tuotteiden rakentamisessa on huomioitu yhteensopivuus erikoissairaanhoidon tuotteistuksen (NordDRG) kanssa. Tuotteistuksen geneerinen malli Lasku Henkilön syntymäkk Lasku Henkilön syntymäkk Lasku Käyntisyy Episodi alkaa 2004 jatkuen seur. vuonna Hyperglykemia DM-dg Episodi jatkuu Episodi jatkuu DM Välisuoritteet Lab. tutk Lab. tutk Lääkärin vo Lab. tutk Soittoaika Hoitajan vo Lääkärin vo Soittoaika Rav. Terapeutin vo Lähete esh:oon Spkuvaus Lääkärin vo Lab. tutk Soittoaika Käyntisyy Korvatulehdus Korvatulehduskierre Episodi alkaa 2004 jatkuen seur. vuonna Episodi 2005 hoito päättyy Lasku Lasku Kuvio 1. Tuotteistuksen geneerinen malli (2008). PETTU-hanke käynnistettiin, koska perusterveydenhuollon toiminnan seuraamista, kehittämistä ja arviointia varten ei ollut olemassa yhtenäistä kansallista menetelmää. Järjestelmästä haluttiin tehdä yhteensopiva erikoissairaanhoidon tuotteistusjärjestelmän, NordDRG:n kanssa. Toisaalta haluttiin kehittää järjestelmä, joka vastaisi Terveydenhuoltolain tulevaisuudessa mukanaan tuomiin haasteisiin koskien potilaan valinnanvapauden lisääntymistä ja siihen liittyvää tarvetta ulkokuntalaskutuksen perusteeksi. Terveydenhuoltolain 58 :n mukaan kunta- tai kuntayhtymälaskutuksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntaansa. PETTU-hanke käynnistyi Kuntaliiton myötävaikutuksella ja hanketta koordinoi ja johti FCG Finnish Consulting Group Oy. Hankkeessa mukana sen eri vaiheissa oli kahdeksan terveyskeskusta/kuntayhtymää: Kouvolan kaupunki, Perusturvaliikelaitos Saarikka, Pirkkalan kunta, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Kemin kaupunki, Sisä-Savon

5 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 4 (15) terveydenhuollon kuntayhtymä, Lahden kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki sekä Pirkkalan kunta. PETTU-hankkeen jälkeen pdrg:n kehittämistä päätettiin jatkaa :n hallinnoimassa kansallisessa perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmän käyttöönottohankkeessa (pdrg-käyttöönottohanke). Hanke oli käynnissä vuosien ajan. Käyttöönottohankkeeseen osallistuivat Haminan, Heinolan, Hämeenlinnan, Lahden, Oulun, Sipoon ja Vantaan kunnat sekä Suomen Kuntaliitto ry. 1.2 Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg pdrg on perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä. Järjestelmä perustuu perusterveydenhuollon avohoidon kontaktien aikana rutiinisti kirjattuihin käyntisyy- /diagnoosikoodeihin sekä näitä tietoja vastaaviin taloushallinnon tietoihin. pdrgtuotteistusjärjestelmä ei edellytä kansallisten vaatimusten päälle tulevaa ylimääräistä kirjaamista tai (tilastointi)merkintöjä. pdrg on yhteensopiva erikoissairaanhoidon tuotteistusjärjestelmä NordDRG:n kanssa. pdrg-tuotteistusjärjestelmä sisältää ryhmittelyja kustannuslaskentalogiikan sekä yhtenäisen kansallisen ohjeistuksen kirjaamiseen ja kustannuslaskentaan (pdrg-opas). Olemassa olevat viranomaisohjeet ovat ensisijaisia ohjeistuksia, joita pdrg:tä käyttävien organisaatioiden on noudatettava, mikäli pdrgoppaan ja viranomaisohjeistusten välillä on ristiriitaisuuksia. pdrg-tuotteistuksella tarkoitetaan perusterveydenhuollon palvelujen tuotteistusjärjestelmää, joka perustuu pdrg-ryhmittelyyn ja edelleen hinnoiteltuihin pdrg-tuotteisiin. pdrg-tuotteiden muodostusta varten kerätään keskeisimmät potilaan hoitoa koskevat tiedot, jotka perustuvat kansallisesti yhdenmukaisten ja suositeltujen luokitusten käyttöön. Näitä tietoja ovat muun muassa käyntisyy/diagnoosi, kirjattuna joko ICPC2 (International Classification of Primary Care, Second edition) tai ICD10 (International Classificiation of Diseases and related Health Problems, Tenth revision) luokituksin. Käyntiaineistoon yhdistetään tiedot tutkimuksellisista toimenpiteistä, kuten laboratoriokokeista ja kuvantamistutkimuksista, minkä jälkeen käyntiaineistoon liitetään taloushallinnon tiedot (kustannustiedot) ja aineisto luokitellaan pdrg-ryhmiin käyntisyyn/diagnoosin perusteella. Edellä kuvatun mukaisesti muodostettujen pdrgryhmien sisäinen kustannusvaihtelu on vähäistä ja ne muodostavat sekä lääketieteellisesti että keskimääräisiltä kustannuksiltaan riittävän yhdenmukaisia kokonaisuuksia. pdrg sisältää 48 tuotetta. Listaus pdrg-tuotteista on esitetty liitteessä 1. Yksi pdrgtuote sisältää aina vähintään yhden ICPC2-luokituksen mukaisen käyntisyy- tai diagnoosikoodin. pdrg-tuotteistusjärjestelmä on yleishyödyllinen tuote, jonka omistaa ja sen kehittämistä ohjaa ja valvoo Suomen Kuntaliitto ry (jäljempänä Kuntaliitto). Kuntaliitto on luovuttanut FCG konsernille määräaikaisen yksinomaisen käyttöoikeuden pdrgtuotteistusjärjestelmään vuosina FCG konsernissa hallinnointioikeus on FCG Konsultointi Oy:llä (jäljempänä FCG).

6 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 5 (15) 2 pdrg-käyttöönottohankkeen tarkoitus ja tavoitteet pdrg-käyttöönottohankkeen tarkoituksena oli kehittää perusterveydenhuollon avohoidossa mahdollisimman laaja-alaisesti käyttöönotettavissa oleva tuotteistusjärjestelmä, joka perustuu luokiteltuun tietoon ja toteutuneisiin kustannuksiin. pdrg-käyttöönottohankkeen tavoitteina olivat: 1. Ryhmittelylogiikan arviointi ja edelleen kehittäminen saatujen tulosten perusteella, 2. Ryhmittelijäsovelluksen tekninen toteuttaminen, 3. Kustannuslaskentamallin laatiminen, 4. Aineiston ja kirjaamisen laadun arviointi, 5. pdrg-raportointimallin kehittäminen, 6. pdrg:n käyttöalueiden laajentaminen perusterveydenhuollon talouden ja toiminnan suunnittelussa ja 7. pdrg:n tunnettavuuden ja käytön lisääminen. 2.1 Hankkeen organisointi pdrg-käyttöönottohanke käynnistyi FCG:n johdolla yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kesken. pdrg:n siirryttyä Kuntaliiton omistukseen vuonna 2012, hanke organisoitui seuraavissa kappaleissa kuvatulla tavalla Luokitustuotteiden ohjausryhmä ja sen toiminta Kuntaliitto lunasti kaikki FCG:n omistamat perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmän (pdrg) liittyvät oikeudet (omistusoikeus, mahdolliset tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet) itselleen vuonna 2012 ( ). Lunastamisen jälkeen Kuntaliitto luovutti hallinnointisopimuksella FCG:lle määräaikaisen yksinomaisen käyttöoikeuden järjestelmään vuosiksi FCGkonsernissa pdrg-tuotteistusjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastasi FCG Konsultointi Oy. pdrg-omistusoikeuksien siirryttyä Kuntaliitolle pdrg-käyttöönottohanketta on ohjannut FCG:n ja Kuntaliiton välinen luokitustuotteiden ohjausryhmä. Kuntaliiton ja FCG:n välisen luokitustuotteiden ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa FCG:n hallinnoimien Kuntaliiton omistuksessa olevien luokitustuotteiden, myös pdrg:n, kehittämistyötä niin, että se vastaa kansallisia terveydenhuollon ohjaamisen ja kehittämisen tarpeita. Ohjausryhmän tehtävänä on lisäksi hyväksyä pdrgjohtoryhmässä esitetyt ehdotukset pdrg:n kehittämiseksi sekä linjata lisenssimaksujen perusteet tulevalle vuodelle. pdrg-käyttöönottohankkeen aikana ohjausryhmä on kokoontunut 4 kertaa. Luokitustuotteiden ohjausryhmä koostui kolmesta Kuntaliiton ja kolmesta FCG:n edustajasta.

7 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 6 (15) Ohjausryhmän jäseniä vuonna 2013 olivat Tuula Haatainen (pj), varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto, Timo Leivo, talous- ja hallintojohtaja, Kuntaliitto, Tarja Myllärinen, johtaja sosiaali- ja terveysasiat, Kuntaliitto, Petra Kokko, toimialajohtaja, FCG, Ari Kolehmainen, toimitusjohtaja, FCG ja Aija Tuimala, toimitusjohtaja, FCG. Ohjausryhmän sihteerinä toimi erityisasiantuntija Tuija Savolainen, Kuntaliitto, ja paikalle kutsuttuna asiantuntijana erityisasiantuntija Anu Nemlander, Kuntaliitto pdrg-johtoryhmä ja sen toiminta pdrg-käyttöönottohankkeen johtoryhmä jatkoi PETTU-hankkeen asiantuntijaryhmän työtä. Johtoryhmän tehtävänä oli ohjata pdrg-käyttöönottohankkeen toimintaa kuntien tarpeiden mukaisesti, valvoa pdrg-projektisopimuksessa sovittujen tehtävien toteutusta, arvioida pdrg-käyttöönottohankkeen tavoitteiden saavuttamista, antaa lausunto pdrg-käyttöönottohankkeen hyväksymisestä loppuvuodesta 2013 luokitustuotteiden ohjausryhmälle sekä hyväksyä pdrg-oppaan sisällöt. Lisäksi johtoryhmän tehtävänä oli linjata pdrg-lisenssin sisältöä. Jokaisella pdrg-käyttöönottohankkeeseen osallistuneella kunnalla oli oikeus nimetä edustajansa pdrg-johtoryhmään. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen. Johtoryhmän sihteerinä toimi vuosina 2011 ja 2012 FCG:n tuotepäällikkö Liisa Klemola ja vuonna 2013 erityisasiantuntija Elina Hermiö. pdrg-johtoryhmä kokoontui vuonna 2011 kuusi kertaa, vuonna 2012 kerran sekä vuonna 2013 neljä kertaa. pdrg-johtoryhmän jäseniä vuonna 2013 olivat: Eveliina Huurre, terveyspalvelujen johtaja, Lahti, Kirsi Korttila, Sosiaali- ja terveysjohtaja, Heinola, Mia Malmila, Suunnittelija, Vantaa, Anders Mickos, johtava lääkäri, Sipoo, Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, pj., Kuntaliitto Markku Nurmikari, tilaajaylilääkäri, Hämeenlinna, Kirsi Paasovaara, suunnittelija, Oulu Asta Saario, terveysjohtaja, Hamina, Tuija Savolainen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, Elina Hermiö, erityisasiantuntija, FCG ja Petra Kokko, toimialajohtaja, FCG pdrg-kirjaamis- ja kustannuslaskentatyöryhmät ja niiden toiminta pdrg-käyttöönottohankkeelle perustettiin syksyllä 2012 kaksi kehittämistyöryhmää, kirjaamistyöryhmä ja kustannuslaskentatyöryhmä. Molemmissa työryhmissä oli vähintään yksi edustaja jokaisesta käyttöönottohankkeeseen osallistuneesta kunnasta, Kuntaliiton ja FCG:n edustajien lisäksi.

8 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 7 (15) pdrg-kirjaamistyöryhmä pdrg-kirjaamistyöryhmän tehtävänä oli käsitellä ja tarkentaa omalta osaltaan potilastietojen kirjaamiseen liittyviä käytäntöjä. Olemassa olevat kuntien kirjaamisohjeet ja käytännöt olivat lähtökohtana yhteiselle pdrg-ohjeistukselle. Näin haluttiin varmistaa pdrg-aineiston laatu, eheys ja vertailukelpoisuus. Lisäksi kirjaamistyöryhmä määritteli pdrg-aineiston rajauksen ja sopi yhtenäisestä perusraportointimallista yhdessä kustannuslaskentatyöryhmän kanssa. Kirjaamistyöryhmän kokouksissa laadittujen kehittämisehdotusten perusteella tuotettiin sisältöä pdrg-oppaaseen kirjaamisen näkökulmista. Kirjaamistyöryhmä kokoontui vuonna 2012 neljä kertaa ja vuonna 2013 viisi kertaa. Kirjaamistyöryhmän puheenjohtajina toimivat FCG:n tuotepäällikkö Liisa Klemola (v.2012) ja erityisasiantuntija Elina Hermiö (v.2013) sekä sihteerinä johtava konsultti Pirjo Haukkapää-Haara. Kirjaamistyöryhmän jäseniä vuonna 2013 olivat: Kirsi Jaakkola, hoitoteknologiaohjaaja, Hamina, Mia Lindström, osastosihteeri, Sipoo Mia Malmila, suunnittelija, Vantaa, Markku Nurmikari, tilaajaylilääkäri, Hämeenlinna, Jaana Pönkkä, vastaava hoitaja, Lahti, Aila Riusala, johtava ylilääkäri, Heinola Tuija Savolainen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, Kirsi Timonen, perusterveydenhuollon ylilääkäri, Heinola, Suvi Tolppi, kehittämis- ja laatuasiantuntija, erityisvastuualueena terveyspalvelut, Oulu, Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti, FCG ja Elina Hermiö, erityisasiantuntija, FCG. Ryhmään kutsuttiin mukaan myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustaja, joka ei kuitenkaan päässyt osallistumaan kokouksiin työesteiden vuoksi. pdrg-kustannuslaskentatyöryhmä pdrg-kustannuslaskentatyöryhmän tehtävänä oli luoda ohjeistus perusterveydenhuollon kustannuslaskentaan, määritellä keskeiset kustannuslaskennan käsitteet, luoda yhtenäinen perusraportointimalli pdrg-perusteiseen raportointiin yhdessä kirjaamistyöryhmän kanssa ja tuottaa sisältöä pdrg-oppaaseen kustannuslaskennan näkökulmista. Vuonna 2012 kustannuslaskentatyöryhmä kokoontui neljä kertaa ja vuonna 2013 kuusi kertaa. Kustannuslaskentatyöryhmän puheenjohtajana toimi FCG:n toimialajohtaja Petra Kokko ja sihteereinä tuotepäällikkö Liisa Klemola (v.2012) ja erityisasiantuntija Elina Hermiö (v.2013). Kustannuslaskentatyöryhmän työhön osallistuivat vuonna 2013: Päivi Hälinen, hallinto- ja taloussihteeri, Sipoo, Miia Karetjoki, taloussihteeri, Lahti, Eeva Ketola, yleislääketieteen erikoislääkäri, LT, Helsingin kaupunki, Mirja Kivelä, taloussihteeri, Oulu, Pekka Komulainen, palvelupäällikkö, Hämeenlinna, Marja Kääriäinen, controller, Oulu, Tiina Lampinen, taloussihteeri, Hamina, Hannele Masonen, taloussihteeri, Heinola Johan Mattsson, laskentapäällikkö, Sipoo, Mikko Mehtonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto,

9 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 8 (15) Marianne Pethman, talousasiantuntija, Vantaa, Asta Saario, terveysjohtaja, Hamina, Tuija Savolainen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, Tero Tyni, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, Katri Tynkilä, talouspäällikkö, Oulu, Martti Virtanen, johtaja, Nordic Casemix Centre, Riitta Ekuri, johtava konsultti, FCG, Elina Hermiö, erityisasiantuntija, FCG, Liisa Klemola, tuotepäällikkö, FCG ja Petra Kokko, toimialajohtaja, FCG pdrg-käyttöönottohankkeeseen osallistuneet FCG:n asiantuntijat Toiminnallisesta ja taloudellisesta kokonaisuudesta vastaavana henkilönä toimi kesäkuun 2012 loppuun saakka FCG:n ratkaisujohtaja Maija Valta ja heinäkuusta 2012 alkaen toimialajohtaja Petra Kokko. pdrg-tuotevastaavana vuosina toimi FCG:n Liisa Klemola ja vuodesta 2013 alkaen Elina Hermiö. Vastuuhenkilöjen ja tuotevastaavien lisäksi pdrg:n kehittämistyöhön käyttöönottohankkeen aikana osallistuivat seuraavat FCG:n asiantuntijat (osaamisalueet suluissa): Riitta Ekuri (kustannuslaskenta), Pirjo Haukkapää-Haara (hankkeen koordinointi, viestintä), Aapo Immonen (tietoturva-asiat), Kristiina Kahur (lääketieteellinen kliininen asiantuntemus, perusluokitukset), Veli Koistinen (tietojärjestelmät ja tekniset ratkaisut), Mikael Långström (tietojärjestelmät ja tekniset ratkaisut, viestintä), Miika Martikainen (tietojärjestelmät ja tekniset ratkaisut) ja Samu Salmela (tietojärjestelmät ja tekniset ratkaisut). FCG:n sisäisiä kehittämiskokouksia pidettiin noin kerran kuukaudessa pdrg-käyttöönottohankkeeseen osallistuneet muut asiantuntijat pdrg-kehittämistyössä oli mukana ulkopuolista asiantuntemusta. Asiantuntijat antoivat panoksensa erityisesti ryhmittelijälogiikan ja kustannuslaskentamallin sekä perusraportointimallin kehittämistyössä. pdrg-kehittämistyöhön osallistuivat asiantuntijapanoksellaan: Eeva Ketola (yleislääketieteen erikoislääkäri, LT), raportointimallien ideointi, Sami Rantanen (HTM), laskennallisen KPP-laskentamallin kehittäminen ja Martti Virtanen (lastentautien erikoislääkäri, LKT), ryhmittely sekä sen lääketieteellisen loogisuuden ja kustannuksien riittävän yhdenmukaisuuden tarkastelu. 3 pdrg-käyttöönottohankkeen toteutus, toimenpiteet ja tulokset pdrg-käyttöönottohanke käynnistyi alkuvuodesta 2011 ja päättyi vuoden 2013 lopussa. pdrg-käyttöönottohankkeelle asetetut tavoitteet ohjasivat hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä. Seuraavissa kappaleissa on esitetty pdrg-käyttöönottohankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset yksityiskohtaisesti vuosittain.

10 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 9 (15) 3.1 Toimenpiteet ja tulokset vuonna 2011 Vuonna 2011 käyttöönottohanketta käynnisteltiin. Hankkeessa mukana olivat Hämeenlinnan ja Oulun kaupungit. Vuoden 2011 aikana käyttöönottohankkeelle asetettiin kehittämistyön tavoitteet ja vahvistettiin toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Vuodelle 2011 asetetut tavoitteet Ryhmittelijälogiikan sähköisessä muodossa oleva toimintaohje, algoritmi, on valmis. pdrg:n testaus isossa, keskisuuressa ja pienessä kunnassa, varjobudjetointi (painokertoimet isoon, keskisuureen ja pieneen paikkakuntaan, jolloin käyttöönotto helpottuu) Ryhmittelijän käyttöönotto tapahtuu kunkin organisaation oman aikataulun mukaisesti. Organisaatiot voivat käyttää 2010 laskettuja painokertoimia laskutuksessa. Talousasiantuntijat aloittavat kustannuslaskentaohjeistuksen tuottamisen. Kirjaamis- ja talousasiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä ajettujen taloustietojen ja episodien yhdistämisessä ja budjetointia vuodelle 2012 koeponnistetaan. Kirjaamiskäytäntöjen auditointi organisaatioiden toimittamien sähköisestä potilastietojärjestelmästä otettujen kuukauden otosten perusteella ja palautteen anto asiakasorganisaatioille. Tuoteperheiden katkaisupisteet mietitään vastaamaan hoitoketjujen ja työnjakojen toimivuutta. Terveyskeskusten raportointimalleja kehitetään. Toteuma Ryhmittelyt toteutettiin excel-laskennalla. Ohjelman koodauttamista päätettiin lykätä, jotta saataisiin lisää asiakkaita. pdrg aineistoa saatu suuresta (Oulu) ja keskisuuresta (Hämeenlinna) kunnasta. Varjobudjetointia ei toteutettu. Koska erillistä ryhmittelijää ei koodattu, käsiteltiin aineistoja vuodelta Ei voitu toteuttaa. Alihankkija loi laskennallisen mallin, koska organisaatioilla ei ollut valmiutta toimittaa kustannus per potilas (KPP) aineistoa. Käytiin läpi käynti- ja talousaineistojen tuloksia. Todettiin, että perustetaan vuonna 2012 kirjaamis- ja kustannuslaskentatyöryhmät. Budjetointia ei voitu toteuttaa. Auditointeja ei voitu toteuttaa, koska otoksia oli vaikea saada asiakkailta. Toteutettiin vuositasolla. Katkaisupisteet tarkistettiin. Raporttimalleja suunniteltiin Oulun ja Hämeenlinnan aineistojen perusteella. Vuoden aikana pohdittiin eri vaihtoehtoja pdrg-ryhmittelijän toteuttamiseksi. Vaihtoehtoina oli joko luoda tekninen ryhmittelijä itse tai potilastietojärjestelmien toimittajien toimesta. Teknisen ryhmittelijän toteuttamistavasta ei saatu päätöstä ja ryhmittelyä jatkettiin vanhojen käytäntöjen ja työvälineiden avulla. Vuoden aikana testattiin ensimmäisen kerran aineiston poimintaa, kehiteltiin edelleen pdrg-ryhmittelijän logiikkaa, aloitettiin kustannuslaskentaohjeistuksen tuottaminen ja laadittiin ensimmäiset rajaukset poimittavalle aineistolle. Lisäksi vahvistettiin tuoteperheiden, pdrg-tuotteiden, katkaisupisteet vastaamaan hoitoketjujen ja työnjakojen toimivuutta. Vuonna 2011 ei kirjoitettu julkaisuja.

11 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 10 (15) 3.2 Toimenpiteet ja tulokset vuonna 2012 Vuoden 2012 aikana käyttöönottohankkeeseen mukaan tulivat Lahden ja Vantaan kaupungit Hämeenlinnan ja Oulun lisäksi. Kesällä 2012 Kuntaliitto lunasti pdrg:n omistusoikeuden itselleen. Samaan aikaan solmittiin sopimus Kuntaliiton ja FCG:n välillä, jossa sovittiin pdrg:n hallinnoinnista. Käyttöönottohanke organisoitui uudelleen loppuvuodesta pdrgkäyttöönottohankkeelle perustettiin johtoryhmä ja kaksi kehittämistyöryhmää. Vuodelle 2012 asetetut tavoitteet Saadaan uutta käyntitietoaineistoa, jonka pohjalta voidaan tarkistaa ryhmittelyn toimivuus. Saadaan ensimmäiset kokemukset tuotteistuksen toimivuudesta laskutuksen perusteena. Kirjaamiskäytäntöjen auditointi organisaatioiden toimittamien sähköisestä potilastietojärjestelmästä otettujen kuukauden otosten perusteella ja palautteen anto asiakasorganisaatioille. Julkaistaan kokemuksia esim. Suomen Lääkärilehdessä, Aikakauskirja Duodecimissa ja muissa terveydenhuollon julkaisuissa ja medioissa. Päivitetään tarvittaessa ryhmittelyn säännöt. Lasketaan uudet painokertoimet. Laajennetaan verkostoa. pdrg toimii laskutusperusteena ja yhteensopivana NordDRG:n kanssa. Toteuma Ryhmiteltiin vuoden 2011 aineisto ja todettiin, että ryhmittely toimii hyvin. Laskutusta ei voitu toteuttaa, koska pdrg ei ollut käyttöönottohankkeeseen osallistuvilla kunnilla tuotteistusmenetelmänä. Aineiston kirjaamiskäytäntöjä arvioitiin vuosiaineistojen perusteella. Auditointeja ei voitu toteuttaa, koska otoksia oli vaikea saada kunnilta. Suomen Lääkärilehteen tarjottiin kahta artikkelia, joista toinen hyväksyttiin. Ryhmittelysääntöjä tarkennettiin. Painokertoimet laskettiin. Saatiin uusia asiakasorganisaatioita. Laskutusperusteena toimimista ei voitu toteuttaa. pdrg:tä testattiin Hämeenlinnan ja Oulun kaupungeilta saadulla vuoden 2011 aineistolla. Aineiston perusteella tarkistettiin ryhmittelyn ja ryhmittelijän toimivuutta ja tehtiin tarkennuksia pdrg-logiikkaan. Tulosten perusteella pdrg-luokittelua täsmennettiin, esimerkiksi Diabetes -tuote jaettiin kahdeksi tuotteeksi ( Aikuistyypin diabetes ja Nuoruustyypin diabetes ) johtuen sairauksien aiheuttamien kustannusten erilaisuudesta. Vuonna 2012 käyttöönottohankkeessa mukana olevilla kunnilla ei ollut käytössään pdrg:tä tuotteistusjärjestelmänä, joten käyttökokemuksia laskutuksesta ei saatu. Vuoden 2012 aikana FCG hankki aineiston käsittelyä ja analysointia varten tietojärjestelmän (Qlikview) ja kehitti sen avulla uuden version pdrg-ryhmittelijästä. Analysointija raportointijärjestelmä antoi mahdollisuuden arvioida esimerkiksi kirjaamisen laatua välillisesti. Vuonna 2012 julkaisuja kirjoitettiin kaksi kappaletta, joista toinen julkaistiin Suomen Lääkärilehden numerossa 45/2012 (Ketola ym. 2012).

12 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 11 (15) Perustetut kehittämistyöryhmät alkoivat hahmotella pdrg-perusraportointimallia kuntien toiveiden mukaiseksi. Kirjaamistyöryhmä teki alustavat rajaukset pdrg-aineistolle. Kustannuslaskentatyöryhmässä jatkettiin kehittämistyötä pdrg-kustannuslaskentaa varten. Vuoden aikana muodostettiin kaksi eri kustannuslaskentamallia: potilaskohtainen kustannuslaskentamalli (kustannukset per potilas, KPP) ja laskennallinen KPP-malli. Potilaskohtainen kustannuslaskentamalli kehitettiin, koska pdrgtuotteistusjärjestelmän tavoitteena on saada laskettua perusterveydenhuollon avohoitotoiminnan kontaktikohtaiset kustannukset. Kontaktikohtaisia kustannustietoja tarvitaan, jotta saadaan määritettyä kullekin pdrg-kontaktille ja -episodille keskikustannus. Keskikustannuksen laskeminen pdrg-kontakteittain ja -episodeittain edellyttää potilaskohtaisten kustannusten laskentaa kullekin kontaktille. Laskennallinen KPP-malli luotiin pdrg-tuotteistusjärjestelmän kehittämisen yhteydessä välisuoritekustannusten laskentaa ja kontakteihin kohdistamista varten. Malli noudattaa perusperiaatteiltaan KPPlaskentaa, mutta sen toteutus on suhteellisen karkea verrattuna perinteiseen KPPlaskentaan. Laskennallista KPP-mallia käytetään tilanteessa, jossa kunnat eivät pysty toimittamaan potilas- ja käyntikohtaisia kustannustietoja. 3.3 Hankkeen toteutus, toimenpiteet ja tulokset vuonna 2013 Vuoden 2013 aikana käyttöönottohankkeeseen mukaan tulivat Haminan, Heinolan ja Sipoon kunnat Lahden, Vantaan, Hämeenlinnan ja Oulun lisäksi. Vuonna 2013 FCG lisäsi resursseja pdrg:n kehittämistyöhön ja suurin osa pdrgkäyttöönottohankkeen kehittämistoimenpiteistä toteutettiin ja viimeisteltiin hankkeen viimeisen vuoden aikana. Vuodelle 2013 asetetut tavoitteet Päivitetään ryhmittelijän säännöt ja painokertoimet. Kirjaamiskäytäntöjen auditointi organisaatioiden toimittamien sähköisestä potilastietojärjestelmästä otettujen kuukauden otosten perusteella ja palaute asiakasorganisaatioille. Laajennetaan verkostoa edelleen. pdrg:n käyttö laajenee kansallisesti. Toteuma Ryhmittelijän säännöt koodattiin uudelleen ja niihin liitettiin koodikieliset laskentasäännöt. Painokertoimet tuotettiin niille kunnille, jotka pystyivät toimittamaan aineiston aikataulussa FCG:lle. Aineiston kirjaamiskäytäntöjä arvioitiin vuosiaineistojen perusteella. Auditointeja ei toteutettu. pdrg oli esillä kansallisissa ja kansainvälisissä keskusteluissa ja julkaisuissa. pdrg:tä esiteltiin useammassa kansainvälisissä konferenssissa sekä kansallisissa tilaisuuksissa. pdrg:tä käyttävien organisaatioiden määrä on kasvanut ja yhteistyö kansallisten toimijoiden, kuten Kuntaliiton ja THL:n kanssa on vahvistunut. pdrg:tä on markkinoitu kymmeniin kuntiin. Uusien kuntien mukaantulo mahdollisti laajemman aineistopohjan pdrgtuotteistusjärjestelmän kehittämiselle. pdrg-ryhmittelijän toimivuus testattiin ja ryh-

13 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 12 (15) mittelysäännöt tarkistettiin kuntien vuoden 2012 aineistolla. Samalla ryhmittelijän tekniset ratkaisut kuvattiin ja dokumentoitiin. Ryhmittelijäsovellusta kehitettiin edelleen vuoden 2013 aikana niin, että se on otettavissa käyttöön missä tahansa terveydenhuollon organisaatiossa järjestelmä- ja rakenneriippumattomasti vuoden 2014 alusta alkaen. Kuntien kirjaamiskäytäntöjä ei auditoitu erikseen, sillä kunnat eivät ehtineet tuottamaan aineistojaan FCG:lle sovitussa aikataulussa. Kuntien kanssa käytiin kuitenkin läpi aineistojen kirjaamistason laatua. Vuonna 2013 kehittämistyöryhmissä määriteltiin kansalliset pdrg-laskentasäännöt ja - periaatteet sekä sovittiin pdrg-aineiston rajaukset. Laskentaperiaatteita laadittaessa huomioitiin erityisesti Kuntaliiton Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille (2012) -julkaisun ohjeistukset. pdrg:n rajaukset puolestaan määriteltiin huomioimalla kuntien tarpeet ja kansalliset ohjeistukset perusterveydenhuollon toimintaan liittyen. Kansallisten kirjaamis- ja kustannuslaskentatyöryhmien kehittämistyön pohjalta viimeisteltiin ohjeistus (pdrg-opas) pdrg-tuotteistukseen liittyvälle kustannuslaskennalle ja kirjaamiselle. Muut hankkeen aikana toteutetut toimenpiteet pdrg-perusraporttimalli pdrg-johtoryhmä yhdessä pdrg-kehittämistyöryhmien kanssa viimeisteli pdrgperusraportointimallin. Perusraportin sisällöksi valittiin keskeisimmät tulokset. Perusraportti toteutetaan FCG:n toimesta Qlikview-tietojärjestelmän avulla. Esimerkkejä Qlikviewn avulla tuotetusta pdrg-raportoinnista on esitetty liitteessä 2. Tietoturvallinen tiedonsiirtotapa ja aineiston elinkaaren hallinta Tietoturvallinen tiedonsiirtotapa on osa FCG:n toimintatapaa, jolla halutaan varmistaa luotettava aineiston elinkaaren hallinta. Aineiston elinkaaren hallinnan määrittelyjen tavoitteena on vastata hallintotoiminnan korkeaan tasoon, jonka tunnusmerkkejä ovat lainmukaisuus, suunnitelmallisuus, huolellisuus, avoimuus ja luottamuksellisuus. Tietoturvallista tiedonsiirtotapaa varten viimeisteltiin malli pdrg-aineiston tiedonkeruulle ja suojatulle tiedonsiirrolle. pdrg-aineiston poimintaa varten kehitettiin pdrg-tietomalli, muuttujaluettelo. Tietomalliin määriteltiin pdrg:tä varten kerättävän aineiston sisältö sekä aineiston tietotyypit ja -muodot. Lisäksi aineiston tietoturvalliselle toimittamiselle kehitettiin malli. Mallin toteutusta varten FCG hankki käyttöönsä palvelun edellyttämät tietojärjestelmäratkaisut. Viestintä, tiedottaminen ja markkinointi Viestinnän ja markkinoinnin tehostamista varten pdrg:n markkinointimateriaalit päivitettiin, aloitettiin valmistelutyö tavaramerkin rekisteröimiseksi ja logon suunnittelutyö sekä tuotettiin pdrg:lle Internet-sivut yhteistyössä erikoissairaanhoidon tuotteistuksen, NordDRG:n kanssa. Perusterveydenhuollon avohoidon ja erikoissairaanhoidon tuotteistusjärjestelmien yhteisten Internet-sivujen osoite on pdrgkäyttöönottohankkeen aikana myös kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja laajennettiin. Kansainvälisen verkottumisen tuloksena on aloitettu markkinointi pdrg:n viemiseksi ulkomaille.

14 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 13 (15) Koulutus- ja asiantuntijapalvelut Vuoden 2013 aikana luotiin sisältöjä pdrg-koulutus- ja asiantuntijapalveluille. Jatkossa FCG tarjoaa räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia ja asiantuntijapalveluja asiakkaan tarpeiden mukaisesti pdrg:n käyttöönottoon ja hyödyntämiseen sekä koodikirjaamisen auditointiin liittyen. Koulutuskokonaisuuksien teemoja ovat esimerkiksi kirjaaminen, kustannuslaskenta ja tiedolla johtaminen. pdrg-käyttöönottohankkeen viimeisen vuoden aikana pdrg-koulutusta järjestettiin kolmella käyttöönottohankkeeseen osallistuneella paikkakunnalla. Koulutusten teemoina olivat kirjaaminen käytännön potilastyötä tekeville ja pdrg:n perusteet perusterveydenhuollossa toimiville esimiehille. Lisäksi pdrg:n ja NordDRG:n yhteisenä koulutuskokonaisuutena järjestettiin DRGkustannuslaskennan kaksipäiväinen koulutus. Koulutuskokonaisuutta tullaan järjestämään jatkossakin yhteistyössä NordDRG:n kanssa samantyyppisesti. 4 Yhteenveto ja johtopäätökset pdrg-käyttöönottohankkeen aikana perusterveydenhuollon tuotteistusjärjestelmää (pdrg) kehitettiin niin, että järjestelmän tuotantokäyttöön ottaminen on mahdollista vuoden 2014 alusta alkaen. Käyttöönottohankkeessa onnistuttiin saavuttamaan sille asetetut tavoitteet aikataulun mukaisesti. Käyttöönottohankkeen aikana on saatu kuvattua järjestelmä kokonaisuutena, systematisoitua pdrg-järjestelmän toimintatapoja ja kehitettyä pdrg-järjestelmän laadunhallintaa. pdrg:n avulla voidaan tukea kuntakohtaisesti perusterveydenhuollon johtamista. pdrg:n avulla saadaan tietoa muun muassa väestön palvelutarpeesta, tuotetuista palveluista ja henkilöstön resurssitarpeesta. pdrg-järjestelmää voidaan hyödyntää lisäksi resurssitarpeiden ennustamiseen, oman toiminnan suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin. Käyttöönottohankkeen suurimpana haasteena oli saada kunnilta pdrg-rajausten mukainen aineisto käsiteltäväksi ja analysoitavaksi. Kuntien toimittamat aineistot poikkesivat toisistaan myös erilaisista organisaatiorakenteista johtuen, mikä vaikeutti kuntien talous- ja käyntiaineistojen vertailukelpoisuuden arvioimista. Lisäksi jotkut kunnat eivät pystyneet toimittamaan aineistojaan FCG:lle sovitun aikataulun mukaisesti. Tähän vaikutti eniten tietojärjestelmätoimittajien venyneet aikataulut aineiston toimittamisessa. pdrg:n hyödyntäminen edellyttää laadukasta kirjaamista kansallisten ohjeistusten mukaisesti. Perusterveydenhuollon kirjaamistasot ja käytännöt vaihtelevat Suomessa vielä hyvin paljon ja siksi perusterveydenhuollon yksiköissä laadukkaaseen kirjaamiseen tulee kiinnittää vieläkin enemmän huomiota. Puutteellinen kirjaamisen laatu heijastuu pdrg-järjestelmän avulla saatuihin tuloksiin. Tästä syystä kuntien tulosten vertaileminen ei ole vielä täysin mahdollista. Toisaalta kansallisten ohjeistusten keskinäisten ristiriitaisuuksien on nähty hidastavan laadukkaan kirjaamisen jalkauttamista kunnissa hankkeen aikana. Saadun palautteen perusteella kunnissa on kuitenkin alettu kiinnittää koko ajan enemmän huomiota kirjaamiseen pdrg-käyttöönottohankkeen myötä. pdrg-käyttöönottohankkeen aikana pdrg:tä käyttävissä kunnissa on toteutettu ensimmäistä kertaa perinteisten laskentamenetelmien rinnalla potilaskohtainen kustannuslaskenta. Tämä on mahdollistanut uudella tavalla toiminnan ja talouden yhdistämisen sekä niiden syy-seuraussuhteiden ymmärtämisen. Laskenta on antanut tietoa or-

15 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 14 (15) ganisaation yksikkö-, käynti- ja potilaskohtaisista kustannuksista. pdrg-järjestelmän avulla on luotu tuotteistusmalli, jossa tuotteiden hinnoittelu perustuu omakustannusperiaatteen mukaisiin yksikkökustannuksiin. pdrg-tuotteistusjärjestelmää voidaan hyödyntää organisaatioriippumattomasti perusterveydenhuollon avohoidon (ulkokunta)laskutuksen perusteena ja se mahdollistaa organisaatioiden kustannusten ja hoitokäytäntöjen vertailun kansallisesti. Laajasti käytettynä tuotteistusmallina pdrg antaa mahdollisuuden yhtenäiselle tavalle vertailla tuotehintoja potilaiden valitessa hoitopaikkaansa. pdrg:n suurimpana vahvuutena voidaan pitää sitä, järjestelmä on julkishyödyllinen tuote. Järjestelmä on kehitetty kuntien kanssa, kuntien tarpeiden mukaisesti ja kuntien perusterveydenhuollon toimintaa tukevaksi johtamisen työkaluksi, eikä järjestelmän kehitystyötä ole ohjanneet taloudelliset intressit. Järjestelmän kehittäminen ja hyödyntäminen palvelee kaikkia terveydenhuollon organisaatioita tasapuolisesti. pdrg:n vahvuus piilee lisäksi siinä, ettei sen käyttöönotto edellytä ylimääräisiä tiedonsyöttöalustoja tai kansallisten vaatimusten päälle tulevaa ylimääräistä kirjaamista tai tilastointimerkintöjä. Vahvuutena voidaan pitää myös sitä, että kansallinen pdrg-ohjeistus (pdrgopas) sisältää yhteisesti määritellyn käsitteistön ja periaatteet ja ne mukailevat kansallisten toimijoiden (mm. THL, Kuntaliitto) ohjeistuksia. Lisäksi järjestelmä on yhteensopiva erikoissairaanhoidon NordDRG-tuotteistuksen kanssa, joka mahdollistaa tulevaisuudessa potilaan hoidon tarkastelun yli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon organisaatiorajojen. Järjestelmää tullaan kehittämään jatkossa pdrg:tä käyttävien organisaatioiden tarpeiden mukaisesti. Jatkokehitystarpeina kehittäjäkunnat näkevät erityisesti potilaan hoitoketjun (hoitoepisodin) tarkastelun yli organisaatiorajojen, vertaisarviointiraportoinnin kehittämisen, kunnan laskutusjärjestelmän kehittämisen sekä tuotteistuksen laajentamisen kattamaan suurempaa osaa perusterveydenhuoltoa. 5 Lopuksi Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmän, pdrg:n, omistaa käyttöönottohankkeen jälkeen Suomen Kuntaliitto ry. pdrg-järjestelmän hallinnointia ja toiminnan koordinointia jatkaa vuoteen 2019 saakka. Yhteystiedot: 6 Lähteet Ketola E & Merikallio J Mistä apua perusterveydenhuollon työn kehittämiseen? Duodecim, 125: Klemola L, Ketola E, Virtanen M & Vohlonen I PETTU-hanke auditoi terveyskeskuslääkärin työtä tuotteistusta varten - Pelkkien käyntimäärien seuranta jättää osan työstä näkymättömiin. Suomen Lääkärilehti, 44:

16 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti 15 (15) Klemola L, Ketola E, Virtanen M & Vohlonen I Diagnoosien kirjaamisessa puutteita perusterveydenhuollossa. Suomen Lääkärilehti, 18: ). Klemola, L, Ketola E & Virtanen M PETTU-hanke. Toimintakertomus Tyni T, Myllyntaus O, Suorto A Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille. Suomen Kuntaliitto. 7 Liitteet Liite 1. pdrg-tuotteet vuonna Liite 2. Esimerkkejä pdrg-raportoinnista.

17 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti Liite 1. 1 (1) pdrg-koodit ja pdrg-tuotteet vuonna pdrgkoodi T010 T011 T020 T021 T091 T092 T099 T101 T201 T202 T301 T302 T303 T308 T309 T310 T311 T312 T319 T321 T322 T329 T501 T503 T508 T509 T601 T602 T603 T604 T605 T609 T709 T719 T729 T739 T741 T742 T801 T802 T803 T911 T971 T981 T991 T992 T998 T999 pdrg-tuotenimi Silmien ja näön ongelma, akuutti Silmien ja näön ongelma, muu Korvien ja kuulon ongelma, akuutti Korvien ja kuulon ongelma, muu Pitkäaikaiset neurologiset sairaudet Päänsärky Neurologiset ongelmat, muu Atooppinen iho ja allergiat Hengitysteiden ongelma, akuutti Hengitysteiden ongelma, pitkäaikainen Suun, hampaiden, nielun ja leukojen ongelma Ylävatsan ongelma Maksan ongelma Ruoansulatuselimistön ongelma, akuutti Ruoansulatuselimistön ongelma, muu Liikapainoisuus Aikuistyypin diabetes Nuoruustyypin diabetes Veren, immuunijärjestelmän ja umpierityksen ongelma Verenpaineen seuranta ja kohonneen paineen hoito Sydän- ja verenkiertoelimistön ongelma, pitkäaikainen Verenkierron ongelma, muu Ihon tulehdus, akuutti Ihon haava tai ruhje, akuutti Ihohaavauma tai palovamma, krooninen Iho-ongelma, muu Niska- ja selkäongelma Yläraajojen ongelma Alaraajojen ongelma Nivelreuma tai pitkäaikainen reumatauti Murtumat, nyrjähdykset ja luksaatiot Tuki- ja liikuntaelinten ongelma, muu Virtsaelinten ongelmat Sukupuolitaudit Gynekologiset ongelmat Andrologiset ongelmat Perhesuunnittelu ja varhaisraskaus Raskaus ja lapsivuodeaika Depressio tai muu mielialahäiriö Psykoottinen häiriö Päihteiden käyttöön liittyvä ongelma Akuutti infektio Pahanlaatuiset kasvaimet Laaja-alaiset vammat ja hoidon komplikaatiot Terveydenedistäminen, neuvolat, koulut ja muut tarkistukset Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen ongelmat ja häiriöt Sosiaaliset ongelmat Muut/yleisoireet Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

18 FCG KONSULTOINTI OY Loppuraportti Liite 2. 1 (2) Esimerkkejä pdrg-raportoinnista. Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

19 FCG KONSULTOINTI OY Liite 2. 2 (2) Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

Eeva Ketola, LT, Johtajaylilääkäri YTHS MITEN PDRG-TUKEE JOHTAMISTA?

Eeva Ketola, LT, Johtajaylilääkäri YTHS MITEN PDRG-TUKEE JOHTAMISTA? Eeva Ketola, LT, Johtajaylilääkäri YTHS 14.11.2012 MITEN PDRG-TUKEE JOHTAMISTA? Mikä pdgr? Primary care diagnosis related grouping Tuotteistustyökalu Non-profit Lisenssimaksu käytöstä ja tuotteistuksen

Lisätiedot

Tiedolla parempiin tuloksiin

Tiedolla parempiin tuloksiin Tiedolla parempiin tuloksiin pdrg-potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä XII DRG -käyttäjäpäivät Vaasa 4.12.2014 Virpi Pitkänen Primary Care Diagnosis Related Groups (pdrg) 2.12.2014 Page 2 Primary

Lisätiedot

pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa

pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa Terveydenhuollon Atk-päivät 2014 21.5.2014 Jyväskylä Petra Kokko Toimialajohtaja FCG Konsultointi Oy FINNISH CONSULTING

Lisätiedot

Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja Jorma Lauharanta professori

Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja Jorma Lauharanta professori Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja professori 17.2.2016 Rakenteellisesta toiminnalliseen integraatioon Rakenteellinen integraatio -> mahdollistaa,

Lisätiedot

Kansallinen DRG keskus pdrg:n kehittäjänä. pdrg johtamisjärjestelmän tukena Kuntatalo Petra Kokko

Kansallinen DRG keskus pdrg:n kehittäjänä. pdrg johtamisjärjestelmän tukena Kuntatalo Petra Kokko Kansallinen DRG keskus pdrg:n kehittäjänä pdrg johtamisjärjestelmän tukena Kuntatalo Petra Kokko 14.11.2012 FCG:n sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien omistus ja hallinnointi Omistajana FCG:n sosiaali-

Lisätiedot

Kuntalaisen hoitoketju haltuun pdrg-tuotteistuksen avulla

Kuntalaisen hoitoketju haltuun pdrg-tuotteistuksen avulla Kuntalaisen hoitoketju haltuun pdrg-tuotteistuksen avulla - alueellisen terveydenhuollon hoitoepisodien kartoitus pdrg-ryhmittelyllä 11.9.2014 klo 14 Virpi Pitkänen Mika Keinänen 11.9.2014 Sivu 1 FINNISH

Lisätiedot

KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN

KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 26.10.2011 KÄYNTISYYTIEDOT Reason for encounter Diagnosis ICPC ICD-10 Potilaan ilmaisema käynnin

Lisätiedot

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Agenda Lyhyt oppimäärä FCG:stä Tiedolla johtamisen keskittymä DRG tuotteistuksen historia Hankkeesta toiseen ja

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon tuotteistus

Perusterveydenhuollon tuotteistus Perusterveydenhuollon tuotteistus pdrg johtamisjärjestelmän tukena lisää tuottavuutta perusterveydenhuoltoon Tuula Haatainen Suomen Kuntaliitto Varatoimitusjohtaja Kuntatalo, 14.11.2012 Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Kustannuslaskentaohjeet NordDRG opas, julkaisu 2014 Kuntaliiton Kustannuslaskentaopas kunnille

Lisätiedot

Opas Perusterveydenhuollon avohoidon potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas Perusterveydenhuollon avohoidon potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, pdrg Opas Perusterveydenhuollon avohoidon potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 KUNTALIITTO SUOSITTELEE pdrg :n, perusterveydenhuollon potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmän käyttöönottoa

Lisätiedot

Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy 14.11.2012

Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy 14.11.2012 Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy Käsitteitä Episodi= Yhden potilaan 1 ongelma ja kaikki siihen liittyvät hoitotapahtumat ja/tai kontaktit

Lisätiedot

pdrg ja ddrg Järvenpäässä Eeva Ketola, LT, emba, johtajalääkäri, Järvenpään kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus

pdrg ja ddrg Järvenpäässä Eeva Ketola, LT, emba, johtajalääkäri, Järvenpään kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus pdrg ja ddrg Järvenpäässä Eeva Ketola, LT, emba, johtajalääkäri, Järvenpään kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus 4.12.2015 Perusterveydenhuollon toiminnan ja talouden koordinointi: tuotteistuksella väestön

Lisätiedot

Ajankohtaista sote-rakenneselvityksiin liittyen. XII DRG-käyttäjäpäivät, Vaasa Petra Kokko 5.12.2014

Ajankohtaista sote-rakenneselvityksiin liittyen. XII DRG-käyttäjäpäivät, Vaasa Petra Kokko 5.12.2014 Ajankohtaista sote-rakenneselvityksiin liittyen XII DRG-käyttäjäpäivät, Vaasa Petra Kokko 5.12.2014 pdrg-järjestelmän kehitys 2008- Perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointi, PETTUhanke vuosina

Lisätiedot

DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely

DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur, MD MPH Johtava konsultti DRG -käyttäjäpäivät Tampere 12.12.2013 DRG:n perusteet ja logiikka 10.12.2013 Page 2

Lisätiedot

PETTU-hanke (Perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointi)

PETTU-hanke (Perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointi) PETTU-hanke (Perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointi) 5.11.2009 Ilkka Vohlonen, Liisa Klemola,Eeva Ketola, Martti Virtanen, Veli Koistinen,Seppo Jaatinen PETTU tuottteistushankkeen perusteet

Lisätiedot

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

HOITOTAPAHTUMASTA EPISODIIN

HOITOTAPAHTUMASTA EPISODIIN HOITOTAPAHTUMASTA EPISODIIN Drg-käyttäjäpäivät, Tampere 13.12.2013 Mika Keinänen, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy +358 50 5373 583 Mika.keinanen@fcg.fi 16.12.2013 Page 1 Hoitotapahtumasta episodiin!

Lisätiedot

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Matti Liukko WONCA luokituskomitea ICPC, Kuntaliitto: DRG, RAVA, FIM Laatujohtaminen Kuntaliitto

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö Projekti aloitettiin 9/2011 sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksellä Erva sairaanhoitopiireille rakennetaan yhtenäinen tietovarasto KulasDW ja osaprojektina

Lisätiedot

NordDRG:n perusteet ja logiikka

NordDRG:n perusteet ja logiikka NordDRG:n perusteet ja logiikka Kristiina Kahur, MD MPH Johtava konsultti Kansallinen DRG keskus DRG-käyttäjäpäivät, Vaasa 4.-5.12 2014 DRG, Diagnosis Related Groups DRG -järjestelmä on alun pitäen kehitetty

Lisätiedot

TARJOUS. Pegasos potilastietojärjestelmä Tilastouudistus - AvoHILMO

TARJOUS. Pegasos potilastietojärjestelmä Tilastouudistus - AvoHILMO TARJOUS Pegasos potilastietojärjestelmä TARJOUS 56021 29.9.2010 Turun kaupunki Palvelutuotantojohtaja Petri Virtanen PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ TILASTOUUDISTUS - AVOHILMO Kiitämme tarjouspyynnöstä.

Lisätiedot

eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus

eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus Tuotteistus/potilasryhmitys terveydenhuollossa! Tuotteistuksella ymmärretään monentasoisia asioita yksittäiset toimenpiteet

Lisätiedot

Kotihoidon toiminnanohjaushanke

Kotihoidon toiminnanohjaushanke Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 154 14.8.2013 252 Kotihoidon toiminnanohjaushanke Asianro 777/05.05.00/2013 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Lisätiedot

ICPC johdon työkaluna. 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS

ICPC johdon työkaluna. 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS ICPC johdon työkaluna 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) Huolehtii yliopisto-opiskelijoiden ja tällä hetkellä kokeiluna kahden ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

NordDRG on muutakin kuin laskutusjärjestelmä

NordDRG on muutakin kuin laskutusjärjestelmä NordDRG on muutakin kuin laskutusjärjestelmä Minna-Liisa Sjöblom Erityisasiantuntija DRG-käyttäjäpäivät, Lahti 3.12.2015 3.12.2015 Page 1 DRG, Diagnosis Related Groups DRG-järjestelmä on alun pitäen kehitetty

Lisätiedot

Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä. Solutions for Value-Based Health Care

Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä. Solutions for Value-Based Health Care Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä Solutions for Value-Based Health Care Taustaa Vuonna 2015 valtionavustusten yleinen hakuaika päättyy

Lisätiedot

Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014)

Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014) Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014) Kansallinen DRG-keskus Esityksen sisältö Auditoinnin tausta ja tarkoitus Auditointimenetelmä Yleiset havainnot kirjaamisesta (pää- ja sivudiagnoosit,

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 14.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka UKK instituutti, kokoustila kesä Kaupinpuistonkatu 1, Tampere Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia

Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia Keski-Suomen SOTE 2020 Peurunka II 15.4.2015 Talousjohtaja Aija Suntioinen, Ksshp TERE-järjestelmä Taustaa ja perustietoa mikä ihmeen TERE? Hankkeen

Lisätiedot

Uutta integraatioon. Eeva Ketola, LT, emba johtajalääkäri Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus

Uutta integraatioon. Eeva Ketola, LT, emba johtajalääkäri Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus Uutta integraatioon Eeva Ketola, LT, emba johtajalääkäri Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus 16.2.2016 Sisältö: tausta pdrg ddrg hyödyntäminen kolme esimerkkiä ja dynaaminen näkymä 16.2.2016 2 Palvelujen

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

DRG:n perusteet ja logiikka. Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur DRG-käyttäjäpäivät Joensuu

DRG:n perusteet ja logiikka. Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur DRG-käyttäjäpäivät Joensuu DRG:n perusteet ja logiikka Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur DRG-käyttäjäpäivät Joensuu 8. 9.11.2012 DRG, Diagnosis Related Groups DRG -järjestelmä on alun pitäen kehitetty Yhdysvalloissa, Yalen

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11.

TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11. TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11.2009 DIAGNOSIS RELATED GROUPS Diagnooseihin, toimenpiteisiin ikään, sukupuoleen,

Lisätiedot

YO-SAIRAALOIDEN MONIAMMATILLINEN HOITOKERTOMUS. Vallitsevan tilanteen lähtökohdat ja käyttötapojen linjaukset

YO-SAIRAALOIDEN MONIAMMATILLINEN HOITOKERTOMUS. Vallitsevan tilanteen lähtökohdat ja käyttötapojen linjaukset YO-SAIRAALOIDEN MONIAMMATILLINEN HOITOKERTOMUS Vallitsevan tilanteen lähtökohdat ja käyttötapojen linjaukset YMMÄRTÄÄKSEEN NYKYISYYTTÄ ON TUNNETTAVA HISTORIA Lähtökohdat Ensimmäinen työskentelykausi Toinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari

Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari tuotteistus Hiiden terveyskeskusten toimintakäytäntöjen kehittämishanke Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari Lähtökohta! Lohjan perusturvalautakunta 20.8.2003: Perusturvakeskus käynnistää välittömästi

Lisätiedot

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti.

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti. Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 19.3.2015 PoSoTe talous ja rahoitus työryhmä/ 2. kokous Aika keskiviikko 18.3.2015 klo 13.00 13.55 Paikka Läsnä Poissa KYS/ rak. 10, 1. krs. hallituksen kokoushuone Vesa Lötjönen

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Mihin pilotti koneen ohjaa?

Mihin pilotti koneen ohjaa? Mihin pilotti koneen ohjaa? Terveyskeskusten tuottavuus VATT Kati Myllymäki, Kouvola 30.5.2011 Kuolleisuus ja sen syyt vaihtelevat maakunnittain!"#$%&'()*+,-./01,.23./0,45'+4,),3(04()66.,2((204()6.1+/277/01(4++/01++4(//,8+,/0!99:#;

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot

DRG-päivien avaus FCG mukana suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisinstrumenttien kehittämisessä

DRG-päivien avaus FCG mukana suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisinstrumenttien kehittämisessä DRG-päivien avaus FCG mukana suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisinstrumenttien kehittämisessä XIII DRG-käyttäjäpäivät 3.12.2015 Lahti Petra Kokko Toimialajohtaja, FCG Konsultointi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Alustus kuntatalossa KUNTALIITOSVERKOSTON JA YHTEISTOIMINTA- ALUEVERKOSTON TAPAAMINEN Tero Tyni, tero.tyni@kuntaliitto.fi Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

Lisätiedot

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Erkki Vartiainen, professori, ylijohtaja 29.10.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 2013 1 Työkaluja Terveyden edistämisen aktiivisuuden

Lisätiedot

CC ryhmittelijän testaus

CC ryhmittelijän testaus CC ryhmittelijän testaus Petra Kokko 27.9.2012 1.10.2012 Page 1 Testauksen taustaa ja tavoite Suomessa on pidemmän aikaa käyty keskustelua DRG -ryhmittelyn komplisointisäännöistä Ruotsi analysoi yhdysvalloissa

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Toteutussuunnitelma 11.9.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Ohjelman tavoitteet Laadukkaamman

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ohjaus muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristössä

Toiminnan ja talouden ohjaus muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristössä Toiminnan ja talouden ohjaus muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristössä Terveydenhuollon Atk-päivät 2015 12.5.2015 Petra Kokko, toimialajohtaja FCG:n hallinnoimat luokitustuotteet NordDRG ja

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma 2011 2015 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Saatteeksi Kanta-Hämeen alueella käynnistettiin syksyllä 2005 yhteistyö hoitotyön

Lisätiedot

HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS

HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS Pirkko Kortekangas LT, kir el, neukir el VSSHP atk palvelut, alueellinen tiedonhallinta hanke 8.6.2006 Esityksen sisältö Hoitoketjun tekeminen on mielekästä Käytön

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Anita Kokkola Suomen Kuntaliitto Elektroninen kertomus - Valtakunnallinen kertomusmaarittelytyö Alueellisia kokemuksia

Lisätiedot

MUISTIO 5/2014 Aika 5.6.2014 klo 17.30-19.15 Paikka Nikkilän uusi terveysasema, Jussaksentie 14, Sipoo, iso kokoustila, 3. kerros

MUISTIO 5/2014 Aika 5.6.2014 klo 17.30-19.15 Paikka Nikkilän uusi terveysasema, Jussaksentie 14, Sipoo, iso kokoustila, 3. kerros ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGÅ SIBBO OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 5/2014 5.6.2014 Muistio ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄ MUISTIO 5/2014 Aika

Lisätiedot

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa KIRSI HYNNINEN, KOTIHOIDON ESIMIES VARKAUS-JOROINEN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA -ALUE Tervehdys Joroisista Joroinen sijaitsee

Lisätiedot

Uusia tuulia tuotteistukseen. Ikäihmisten palvelut kehittämisen kentässä Tuotteistamisen määrittelyä. Tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla

Uusia tuulia tuotteistukseen. Ikäihmisten palvelut kehittämisen kentässä Tuotteistamisen määrittelyä. Tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla Uusia tuulia tuotteistukseen 23.9.2009 RAI-seminaari-Johtamisen päivä / Rauha Heikkilä 1 Sisältö Ikäihmisten palvelut kehittämisen kentässä Tuotteistamisen määrittelyä Tuotteistamisen tarkoitus Tuotteistaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Hyvinvointikertomuksen laatiminen Kemiin. PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.10.2010 31.1.2011. Osastonhoitaja Pirjo Leinonen

Hyvinvointikertomuksen laatiminen Kemiin. PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.10.2010 31.1.2011. Osastonhoitaja Pirjo Leinonen Hyvinvointikertomuksen laatiminen Kemiin PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.10.2010 31.1.2011 Osastonhoitaja Pirjo Leinonen Sisällysluettelo Johdanto 3 Kemin kaupungin työskentelyjakson

Lisätiedot

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) Valtakunnalliset Neuvolapäivät 10.10.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Muistisairaan hoitomallia etsimässä

Muistisairaan hoitomallia etsimässä Muistisairaan hoitomallia etsimässä Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo Muistisairaudet Käypä hoito -työryhmän jäsen SIDONNAISUUTENI KAUPALLISEEN YRITYKSEEN VIIMEISEN 3

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

"-. ~ Yhteensopiva lnfrastuktuuri ~ Käsitteistö ~Tietojen välitys (lab, lähetelpaiaute)

-. ~ Yhteensopiva lnfrastuktuuri ~ Käsitteistö ~Tietojen välitys (lab, lähetelpaiaute) STRATEGIOSTA TOIMENPITEISIIN "-. Päällekkälsten toimintojen vähentäminen ja toimintojen uudeueen järjestäminen Saumatonta hoitoa tukevat toimintajärjestelyt Väestövastuutoiminta Laatujärjestelmä!YHTEISTYÖN

Lisätiedot

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE ydintiedot sähköisessä potilaskertomuksessa KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE VSSHP, Tietojenkäsittelypalvelut Projektijohtaja Kaarina Tanttu, HTL, TtM kaarina.tanttu@tyks.fi puh. 040 7406613 www.vsshp.fi ->

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 25.11.2011. Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka

Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 25.11.2011. Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. 25.11.2011 Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka Esityksen sisältö 1. Lääkityksen merkitys hoitokustannuksista

Lisätiedot

Kehittämistyöryhmät 2013

Kehittämistyöryhmät 2013 Kehittämistyöryhmät 2013 DRG -käyttäjäpäivät 13.12.2013 Kristiina Kahur, Petra Kokko, Minna-Liisa Sjöblom 13.12.2013 Page 1 Lääkehoito Työryhmä on aloittanut työnsä 10.12.2010 ja työ saatiin päätökseen

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Miika Linna, FCG, Aalto yliopisto 14.9. 2016 22.9.2016 Page 1 Lähtökohdat mitä alueellisilla

Lisätiedot

valinnanvapaus ja laskutus 2014

valinnanvapaus ja laskutus 2014 Terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapaus ja laskutus 2014 Lahti 20.9.2013 Hannele Häkkinen Jean-Tibor IsoMauno Päivi Koivuranta-Vaara Tero Tyni Sisällys Kustannusten korvaamisen edellytykset» Perusterveydenhuolto»

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 30.10.2013 25 Kokousaika 30.10.2013 klo 17.00 18.25 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kallio Reino Ketola Hannu Kulmala

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot