Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi. Pääviestit. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi. Pääviestit. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto."

Transkriptio

1 Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen Helsinki Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida lapsia ja elintarvikkeiden markkinointia koskevaa kuluttajaviraston ohjeluonnosta ja toteaa asiasta lausuntonaan seuraavaa: Pääviestit 1. Ohjeen antaminen ei Viestinnän Keskusliiton mielestä ole perusteltua. Lasten paino-ongelmiin olisi löydettävä ratkaisu muilla keinoilla kuin mainontaa ja markkinointia rajoittamalla. Jos elintarvikkeen valmistus ja myynti on sallittua, myös sen mainostamisen pitäisi olla sallittua. 2. Joukkoviestintäalan ja muun elinkeinoelämän mainontaa ja markkinointia koskeva itsesääntely on mielestämme riittävää eikä uuden viranomaisohjeistuksen antaminen itsesääntelyjärjestelmien lisäksi ole tarpeellista. 3. Jos kuluttajavirasto kuitenkin päätyy ohjeen antamiseen, siitä olisi hyvä käydä ilmi, ettei kyseessä ole oikeudellisesti sitova sääntely. Esitämme harkittavaksi ohjeen nimeämistä sen luonnetta paremmin kuvaavalla termillä, esimerkiksi suositukseksi. 4. Suomen perustuslaki ja Euroopan ihmisoikeussopimus turvaavat sananvapauden, joka koskee myös kaupallista viestintää. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä voidaan antaa vain lailla. Esitämme, että ohjeesta poistetaan kaikki viestien sisältöä koskevat rajoitukset.

2 2 Ohjeiden tarpeellisuus Viestinnän Keskusliitto ei pidä ohjeen antamista perusteltuna. Vaikka joillakin lapsilla epäilemättä on ylipaino-ongelmia, niitä ei pitäisi yrittää ratkaista mainontaa rajoittamalla. Mainonta ei ole syy lasten ylipainoon. Lasten ravitsemus riippuu ensisijaisesti vanhempien päätöksistä. Painonhallinnassa olennaisia asioita ovat myös liikunta ja ruokailutottumukset. Ehdotettu ohje ei tuo mitään olennaisesti uutta kuluttaja-asiamiehen vuonna 2004 julkaisemaan ohjeeseen Alaikäiset, markkinointi ja ostokset. Päällekkäiset ohjeet ovat omiaan aiheuttamaan sekaannusta ja lisäämään tehottomuutta. Ratkaisua kansanterveydellisiin ongelmiin on kepin sijasta parempi hakea porkkanan avulla: tehokkaalla terveysvalistuksella, houkuttelevalla liikuntatarjonnalla, hyvällä ja innostavalla liikuntaympäristöllä, kodin, koulun ja terveydenhuollon välisellä yhteistyöllä ravitsemusasioissa jne. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan sydänprojektissa saavutettuja kansanterveyden kannalta myönteisiä tuloksia ei saatu aikaan elintarvikkeiden mainontaa rajoittamalla, vaan muilla keinoin. Näitä oppeja kannattaisi hyödyntää myös lasten paino-ongelmien ratkaisemisessa. Jos jonkin tuotteen valmistus ja myynti on sallittu, myös sen mainostamisen tulisi olla sallittu. Voimassa olevan lainsäädäntöön sisältyy lukuisia mainonnan rajoituksia. Lisärajoitukset eivät ole toivottavia. Joukkoviestintäala ja muu elinkeinoelämä on sitoutunut mainontaa ja markkinointia koskeviin eettisiin periaatteisiin erilaisilla itsesääntelyjärjestelmillä. Esimerkiksi Journalistin ohjeet sisältävät piilomainonnan torjumista ja ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston rajan selvänä pitämistä koskevan ohjeen. Aikakauslehtien Liitto ry:llä ja Aikakauslehtien Päätoimittajat ry:llä on säännöt toimituksellisista ilmoituksista. Lasten aseman mainonnan ja markkinoinnin kohteena ottavat huomioon mm. Mainonnan kansainväliset perussäännöt ja niitä koskevat tulkintaohjeet, joita soveltavat Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta ja mainonnan eettinen neuvosto. Elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullista kaupallista viestintää koskevat tulkintaohjeet on juuri hyväksytty. Mielestämme elinkeinoelämän omat itsesääntelyjärjestelmät ovat riittäviä eikä lisäohjeistukselle ole tarvetta. Ohjeiden oikeudellinen luonne Kuluttaja-asiamiehen ohjeet eivät ole oikeudellisesti sitovaa sääntelyä; lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta ja asetuksenantovaltaa Tasavallan presidentti, valtioneuvosto tai ministeriö. Alemmanasteisen viranomaisen mahdollisuus antaa määrätyissä vähämerkityksisissä asioissa oikeussääntöjä edellyttää nimenomaista, soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattua valtuutta laissa. Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalain 10 :n mukaan markkinoinnin lainmukaisuutta kuluttajansuojan kannalta. Tämä valvontavaltuus ei sisällä perustuslain mu-

3 3 kaista valtuutta oikeussääntöjen antamiseen. Valvonnassa ei myöskään ole kysymys tuomiovallan käyttämisestä, joka kuuluu riippumattomille tuomioistuimille. Mielestämme kuluttajaviraston antamista ohjeista pitäisi käydä ilmi se, etteivät ohjeet ole oikeudellisesti sitovaa sääntelyä. Lapsia ja elintarvikemainontaa koskevaan ohjeluonnokseen sisältyy useita kieltonormilta vaikuttavia suosituksia, joita ohjeiden lukija voi erehtyä pitämään itseään velvoittavina oikeussääntöinä. Ohjeiden selkeytys tässä suhteessa olisi hyvän hallintotavan kannalta myönteinen asia. Myös ohjeiden nimeäminen jollain toisella, niiden oikeudellista luonnetta paremmin kuvaavalla termillä, olisi mielestämme tarpeen. Esimerkiksi suositus on parempi termi kuin ohje, koska ao. sanasta itsestään käy ilmi se, ettei kyseessä ole sitova oikeusnormi tai laintulkinta. Ohjeluonnos sisältää useita tiivistelmiä kuluttaja-asiamiehen ja markkinaoikeuden ratkaisuista. Havainnollistavat esimerkit lain tulkinnasta ovat sinänsä paikallaan. Kuluttaja-asiamiehen ratkaisuilla ei kuitenkaan ole samanlaista oikeudellista statusta kuin markkinaoikeuden ratkaisuilla. Kuluttaja-asiamiehen ratkaisut ilmaisevat viranomaisen oman käsityksen lain sisällöstä. Tuomioistuimen ratkaisut ovat oikeusvoimaista lain tulkintaa. Mielestämme ohjeessa olisi hyvä tehdä tämä ero selväksi lukijoille. Ohjeluonnoksessa vedotaan useaan otteeseen tutkimuksiin. Näitä tutkimuksia ei kuitenkaan millään lailla yksilöidä. Jos tutkimuksiin halutaan vedota, niitä koskevat viitetiedot on mielestämme liitettävä ohjeeseen. Ohjeet perusoikeuksien kannalta Ohjeluonnoksessa viitataan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen sekä Suomen perustuslain yhdenvertaisuutta (6 ) ja sosiaaliturvaa (19 ) koskeviin säännöksiin. Viestinnän Keskusliiton näkemyksen mukaan myös muut mainontaan ja markkinointiin liittyvät perusoikeudet tulisi tässä tarkastelussa ottaa huomioon. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artikla turvaa jokaiselle sananvapauden. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. Artikla kattaa poliittisen ja aatteellisen viestinnän ohella myös kaupallisen viestinnän. Sananvapautta on Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan mukaan mahdollista rajoittaa tietyin edellytyksin: rajoituksista on säädettävä laissa ja rajoitusten on oltava välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa. Rajoituksilla on myös oltava hyväksyttävä peruste, joksi sopimus mainitsee mm. terveyden suojelemisen.

4 4 Onko runsaasti sokeria, suolaa tai rasvaa sisältävien elintarvikkeiden mainontaa mahdollista rajoittaa ehdotetulla kuluttajaviraston ohjeella? Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan ei ole. Vaikka tavoitteena onkin sinänsä hyvä asia - joidenkin kansalaisten painon alentaminen siitä seuraavine myönteisine terveysvaikutuksineen - rajoitukset eivät ole välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa. Sokeri, suola ja rasva eivät ole terveydelle vaarallisia myrkkyjä, vaan olennaisia elintarvikkeiden ainesosia. Rajoituksia ei myöskään voida antaa lakia alemmanasteisella normistolla, kuten kuluttaja-asiamiehen ohjeilla. Tarkasteltaessa ohjeluonnosta Suomen perustuslain kannalta päädytään samaan lopputulokseen. Suomen perustuslain 12 takaa jokaiselle sananvapauden. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan myös säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. Elintarvikemainontaa ei voida rajoittaa kuluttaja-asiamiehen ohjeella. Viestinnän Keskusliitto esittää ohjeluonnoksesta poistettaviksi kaikki viestien sisältöä rajoittavat lausumat. Esimerkkinä voidaan mainita sivulla 2 mainittu suorien ostokehotusten, kuten osta, kokeile, saat, näet, kieltäminen. Viranomainen ei voi ennakolta kieltää määrättyjen sanojen käyttöä tai muulla tavoin rajoittaa viestinnän sisältöä. Mahdolliset kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten loukkaukset ratkaistaan jälkikäteen asianmukaisessa tuomioistuinprosessissa. Sananvapausnäkökohtien ohella ohjeistusta laadittaessa on otettava huomioon myös perustuslain 18 :ssä säädetty elinkeinon harjoittamisen vapaus. Elinkeinovapauden rajoittaminen ennakolta on mahdollista vain pakottavissa tapauksissa ja riittävän yksityiskohtaisin lain säännöksin. Elinkeinovapauden rajoittamistoimivaltaa ei voida delegoida lakia alemmalle säädöstasolle. Viranomaisohjeilla ei elinkeinovapautta voida rajoittaa lainkaan. Ehdotusluonnos sisältää lukuisia kieltoja, jotka ovat kyseenalaisia mainostajien ja mainosten toteuttajien elinkeinovapauden kannalta. Mainonnan rajoitusten vaikutukset viestintäpalvelujen kuluttajille Kaupalliset joukkoviestintäpalvelut rahoitetaan suureksi osaksi mainosrahoituksella. Kaupallinen televisio ja radio ovat täysin mainosrahoitteisia medioita. Myös aikakaus- ja sanomalehdistölle mainostuloilla on keskeinen merkitys. Mediamainontaan kohdistuvat rajoitukset vaikuttavat joukkoviestintävälineiden toimintaedellytyksiin ja kuluttajille tarjottaviin palveluihin. Jos mainonta rajoitusten johdosta vähenee, palvelutarjontaa joudutaan supistamaan tai kaventuvaa rahoituspohjaa kompensoimaan jollain muulla tavoin, esimerkiksi hintoja nostamalla. Kun viranomaiset harkitsevat erilaisia mainontaan liittyviä toimenpiteitä, niiden vaikutukset mediapalvelujen tarjontaan ja tuotteiden hintoihin on perusteltua ottaa huomioon.

5 5 Viestinnän Keskusliitto ry Håkan Gabrielsson toimitusjohtaja Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä toimintaedellytyksiä tavoitteenaan turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille. Viestinnän Keskusliitto edustaa noin 900 yritystä, jotka työllistävät noin henkilöä. Edustettujen yritysten osuus joukkoviestintämarkkinoista on noin 80 %. Keskusliiton jäseniä ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Televisioiden Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto sekä Viestintätyönantajat VTA. Lisätietoja lausuntoon liittyen antavat tarvittaessa: Håkan Gabrielsson Satu Kangas Toimitusjohtaja johtaja, lakiasiat puhelin puhelin GSM GSM

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 13.3.2008 Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp

Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Eduskunnan talousvaliokunnalle Helsinki 21.5.2008 Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kuluttajansuojalain muuttamista

Lisätiedot

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus 1 HG/ah Helsinki 23.4.2008 Liikenne- ja viestintäministeriön 12.2.2008 asettama Yleisradio Oy:n julkista palvelua ja rahoitusta selvittävä työryhmä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Sopimattomat kaupalliset menettelyt TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.05.2015 Dnro OKV/384/1/2015 1/8 ASIA Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 13.3.2015

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

LAPSEN YKSITYISYYDEN SUOJA VERKOSSA

LAPSEN YKSITYISYYDEN SUOJA VERKOSSA LAPSEN YKSITYISYYDEN SUOJA VERKOSSA LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN NÄKÖKULMA LASTEN SUOJELUN KESÄPÄIVÄT 10.6.2015 Talvikki Virkkala OTM TAUSTAKSI Some ja muut uudet mediat muuttaneet tapaa kommunikoida ja jakaa tietoa

Lisätiedot

Tietosuojalautakunta 3 /26.11.2009, DN:o 2/933/2003. Haastetiedoksianto 12.1.2010 (Liite 1)

Tietosuojalautakunta 3 /26.11.2009, DN:o 2/933/2003. Haastetiedoksianto 12.1.2010 (Liite 1) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Valitus Valituksenalainen päätös: Tietosuojalautakunta 3 /26.11.2009, DN:o 2/933/2003 Valitusajan alkamisajankohta: Haastetiedoksianto 12.1.2010 (Liite 1) Valittajat: Satakunnan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä Helsinki 25.9.2013 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Esko Lukk ar i n e n LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuriyksikkö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2010 http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/?lang=fi

Lisätiedot

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet:

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet: Lausuntoyhteenveto 1 (26) Viestintäpolitiikan osasto 8.8.2013 YLEISTÄ Suurin osa lausunnonantajista pitää sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisenlainsäädännön kokoamista ja säännösten

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

HE 54/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 54/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 54/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut 6.5.2009 3/2009 Teema: Viestintäpalvelut Tutkassa nyt Huippuoperaattori haussa... 2 Artikkelit Näin toteutetaan unelma tietoyhteiskunnasta... 3 Laskutuksen muuttumisesta ei tiedotettu kunnolla... 5 Uusi

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus 14.6.2005 405/4/03 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus PÄÄTÖS KANTELUUN KUVAAMISLUPIA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja Jarkko Sipilä pyysi

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL CHANNELS

LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL CHANNELS Progradu -tutkielma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikan maisteriohjelma LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Sisällysluettelo Liiton 53. toimintavuosi Toiminta-ajatus 5 Kansainväliset yhteydet 23 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Jäsenpalvelu 25 Toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA

ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA Muistio KUV/7193/48/2011 08.11.2011 ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA Puhelinmyyntiin liittyvät ongelmat ovat työllistäneet kuluttajaviranomaisia viime vuosina runsaasti. Kuluttajaneuvontaan

Lisätiedot

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI Muistiot 2014:3 KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI

Lisätiedot

toimintakertomus 2006

toimintakertomus 2006 toimintakertomus 2006 toimintaperiaatteet Mainostajien Liiton tehtävä on antaa mainostajille taloudellista hyötyä, vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot