Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp"

Transkriptio

1 Eduskunnan talousvaliokunnalle Helsinki Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kuluttajansuojalain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 32/2008 vp ja toteaa asiasta seuraavaa: Pääviestit 1. Hyvää tapaa koskeva kuluttajansuojalain 2 luvun 2 :n säännös on kansallista sääntelyä, jota direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä ei edellytä. Eettiset erityisvelvoitteet asettavat Suomessa toimivat yritykset heikompaan asemaan kuin yritykset maissa, joissa tällaisia velvoitteita ei ole. Lisävelvoitteet toimivat direktiivin tarkoitusta harmonisointia vastaan. Niitä ei pitäisi sen vuoksi säätää. 2. Hyvää tapaa koskeva säännös rajoittaa kaupallista sananvapautta ja elinkeinon harjoittamisen vapautta. Täsmällinen ja tarkkarajainen sääntely perusoikeuksia rajoitettaessa on tarpeen. Ehdotettu, nykyistä yksityiskohtaisempi säännös on kuitenkin monelta osin epäselvä ja tulkinnanvarainen. Uusi säännös aiheuttaa enemmän tulkintaongelmia kuin selkiyttää nykytilaa. Tämän vuoksi kannatamme nykyisen hyvää tapaa koskevan yleissäännöksen säilyttämistä. Jos tämä ei perusoikeussyistä ole mahdollista, esitämme säännöksen tarkistamista lausunnossa jäljempänä esitetyllä tavalla. 3. Mainonnan eettisyyttä arvioidaan Mainonnan eettisessä neuvostossa itsesääntelynä. Neuvosto on antanut vuosittain vain muutaman huomautuksen epäeettisestä mainonnasta. Markkinatuomioistuin ei viimeisten viiden vuoden aikana ole antanut yhtään ratkaisua mainonnan hyvän tavan vastaisuuden perusteella. Todellinen tarve esitetylle hyvän tavan sääntelylle on itsesääntelyn ja oikeuskäytännön valossa kyseenalainen. Mielestämme voidaan myös perustellusti kysyä, täyttääkö esitys perusoikeuksien rajoitukselta vaadittavan suhteellisuusedellytyksen eli onko ehdotettu säännös välttämätön. 4. Kritiikkimme hyvää tapaa koskevaa erityissäännöstä vastaan ei tarkoita sitä, että hyväksyisimme epäeettiset markkinointikeinot. Yritys, joka harjoittaa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen vastaista markkinointia, ei pitkällä aikavälillä voi menestyä.

2 2 Direktiivi ei edellytä eettistä sääntelyä Esitetyllä kuluttajansuojalain muutoksella saatetaan kansallisesti voimaan direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä (2005/29/EY). Direktiivi on luonteeltaan pääosin täysharmonisoiva ja sen tavoitteena on luoda jäsenvaltioihin yhtenäiset säännökset mainonnasta ja markkinoinnista. Direktiivi sallii tiukemman kansallisen sääntelyn vain rahoitusmarkkinoista ja kiinteästä omaisuudesta. Direktiivi ei edellytä luonteeltaan eettisten säännösten antamista kansallisessa laissa. Kuluttajansuojalain 2 luvun ehdotettua 2 :ää ei siten ole direktiivin nojalla tarpeen säätää. Erot eri maiden laeissa vaikeuttavat yhteisönlaajuisten markkinointikampanjoiden toteuttamista ja aiheuttavat yrityksille ylimääräisiä kustannuksia. Kansallinen lisäsääntely eettisellä perusteella toimii direktiivin tarkoitusta vastaan. Lisäksi se asettaa Suomessa toimivat yritykset heikompaan asemaan kuin yritykset, jotka toimivat sellaisissa maissa, joissa eettistä sääntelyä ei ole annettu. Hyvää tapaa koskeva säännös aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta Hyvää tapaa koskeva sääntely kuluttajansuojalaissa rajoittaa kaupallista sananvapautta ja elinkeinon harjoittamisen vapautta. Sääntelyn täsmentämistä perustellaan esityksessä perustuslain vaatimuksilla. Perustuslakivaliokunnan linjausten mukaan perusoikeuksia on mahdollista rajoittaa vain, jos rajoitukset ovat tarkkarajaisia ja täsmällisiä. Ehdotettu hyvää tapaa koskeva erityissäännös on nykyistä yleissäännöstä näennäisesti yksityiskohtaisempi. Mielestämme se ei kuitenkaan tuo riittävää selkeyttä eikä vähennä lain tulkinnanvaraisuutta. Pikemminkin uusi säännös on omiaan johtamaan lisääntyvään epävarmuuteen hyvän tavan tulkinnasta yritysten keskuudessa. Mitä on esimerkiksi hyväksyvä suhtautuminen toimintaan, jossa vaarannetaan terveyttä, yleistä turvallisuutta tai ympäristöä ilman markkinoitavaan hyödykkeeseen liittyvää asiallista perustetta? Asiasta ei anneta perusteluissa yhtään esimerkkiä, joiden valossa hyvän tavan vastaisuutta olisi mahdollista arvioida. Jos esimerkiksi nuori mies kävelee televisiomainoksessa vasten liikennemerkkiä ja loukkaa itsensä ihaillessaan mainostettavaan vaatteeseen pukeutunutta naista, olisiko mainos lain vastainen? Vielä ongelmallisempaa on arvailla, mitä tarkoittaa pyrkimys sivuuttaa vanhempien mahdollisuus toimia täysipainoisesti lapsensa kasvattajina. Jos mainoksessa esimerkiksi isoäiti lohduttaa jalkansa loukannutta lasta tarjoamalla tälle epäterveellisiä herkkuja äidin toruessa vieressä, onko mainos lain vastainen? Sananvapauden kannalta huomautamme, että poliittinen mielipiteenilmaisu sisältyy sananvapauden kovaan ytimeen. Uskonnollista vakaumusta puolestaan turvaa rikoslain 17 luvun 10 :n säännös, joka kriminalisoi uskonrauhan rikkomisen. Kuluttajansuojalakiin ehdotettu säännös uskonnollisen vakaumuksen vastaisesta markkinoinnista on tältä osin päällekkäistä ja tarpeetonta sääntelyä. Ensisijainen ehdotuksemme esityksen parantamiseksi on kuluttajansuojalain 2 :n erityissäännöksen poistaminen ja pitäytyminen nykyiseen hyvän tavan sääntelyyn. Jos tätä ei perusoikeussyistä pidetä mahdollisena, esitämme toissijaisesti 2 :ssä olevien tulkinnanvaraisimpien sanontojen poistamista seuraavasti:

3 3 Hallituksen esitys 2 Markkinoinnin hyvän tavan vastaisuus Markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa ja erityisesti jos: 1) se loukkaa ihmisarvoa taikka uskonnollista tai poliittista vakaumusta; 2) siinä esiintyy sukupuoleen, ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään seikkaan perustuvaa syrjintää; taikka 3) siinä suhtaudutaan hyväksyvästi toimintaan, jossa vaarannetaan terveyttä, yleistä turvallisuutta tai ympäristöä ilman, että tällaisen toiminnan esittämiseen on markkinoitavaan hyödykkeeseen liittyvää asiallista perustetta. Alaikäisille suunnattua tai alaikäiset yleisesti tavoittavaa markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena erityisesti, jos siinä käytetään hyväksi alaikäisen kokemattomuutta tai herkkäuskoisuutta, jos se on omiaan vaikuttamaan haitallisesti alaikäisen tasapainoiseen kehitykseen tai jos siinä pyritään sivuuttamaan vanhempien mahdollisuus toimia täysipainoisesti lapsensa kasvattajina. Hyvän tavan vastaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon markkinoinnin yleisesti tavoittamien alaikäisten ikä ja kehitystaso sekä muut olosuhteet. Viestinnän Keskusliiton esitys 2 Markkinoinnin hyvän tavan vastaisuus Markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa ja erityisesti jos: 1) se loukkaa ihmisarvoa (poist.) taikka; 2) siinä esiintyy sukupuoleen, ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään seikkaan perustuvaa syrjintää. (Poist.) Hyvän tavan vastaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon markkinoinnin kohteena olevien alaikäisten ikä ja kehitystaso sekä muut olosuhteet. Hyvää tapaa koskevalle erityissäännökselle ei ole perusteita Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva Mainonnan eettinen neuvosto arvioi mainonnan hyvän tavan mukaisuutta. Neuvoston ratkaisut perustuvat kansainvälisen kauppakamarin ICC:n laajoihin markkinointisääntöihin. Neuvosto antaa vuosittain vain muutaman (5-10) huomautuksen epäeettisestä mainonnasta. Mainonnan kokonaisvolyymiin nähden tämä on todella vähäinen määrä.

4 4 Markkinatuomioistuimessa hyvän tavan vastainen mainonta on ollut arvioitavana 2000-luvulla vain neljä kertaa. Viimeisten viiden vuoden aikana hyvän tavan vastaisesta mainonnasta ei ole annettu yhtään ratkaisua. (Lähde: Tuomioistuinkäytännön ja Mainonnan eettisen neuvoston lausuntokäytännön pohjalta voidaan todeta, että epäeettinen mainonta on Suomessa äärimmäisen harvinaista. Sananvapauden ja muiden perusoikeuksien rajoittaminen edellyttää, että rajoitukset ovat oikeasuhtaisia ja välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. Hallituksen esityksessä ei kerrota sitä, millä perusteella hyvää tapaa koskeva erityissääntely olisi välttämätöntä ja oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään nähden. Perusteluissa todetaan tältä osin vain lakonisesti, että säännökset täyttävät perusoikeutta rajoittavalta sääntelyltä vaadittavat edellytykset. Mielestämme voidaan perustellusti kysyä, täyttääkö esitys perusoikeuksien rajoittamiselta edellytettävän suhteellisuusperiaatteen vaatimukset. Yksittäiset, vuosien takaiset ylilyönnit eivät merkitse kuluttajansuojan vaarantumista siinä laajuudessa, että perusoikeuksia rajoittava sääntely olisi oikeutettua. Esitämme, että talousvaliokunta pyytäisi tältä osin perustuslakivaliokunnan lausunnon. Esityksen perusteluissa (s. 13) todetaan, että hyvää tapaa koskevat säännökset perustuvat markkinaoikeuden vakiintuneen ratkaisukäytännön ohella televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 23 :n säännöksiin. Mainitut säännökset on annettu EU:n televisiotoimintaa koskevan direktiivin nojalla (89/552/EEC) ja niiden taustana on arvio liikkuvan kuvan painettua kuvaa suuremmasta vaikuttavuudesta ihmismieleen. Näin televisiotoimintaa koskevat erityisrajoitukset laajennetaan yleiseksi sääntelyksi ilman selvitystä todellisesta tarpeesta. Vaikka viestintävälineen vaikuttavuus voidaan esityksen perustelujen mukaan ottaa huomioon hyvän tavan vastaisuutta arvioitaessa, menettely kuitenkin aiheuttaa tarpeetonta oikeudellista epävarmuutta. Yhteenveto Viestinnän Keskusliitto esittää, että hyvää tapaa koskeva kuluttajansuojalain 2 luvun 2 :n erityissäännös poistetaan esityksestä ja hyvän tavan vastainen markkinointi kielletään voimassa olevan 1 :n yleissäännöksen nojalla. Erityissäännös ei ole direktiivin edellyttämä, se on omiaan aiheuttamaan oikeudellista epävarmuutta ja on kyseenalaista, täyttääkö se perusoikeuksien rajoitukselta edellytettävän suhteellisuusperiaatteen vaatimukset. Kriittinen näkemyksemme hyvää tapaa koskevasta erityissäännöksestä ei tarkoita sitä, että hyväksyisimme tai kannattaisimme epäeettisiä markkinointikeinoja. Itsesääntely ja voimassa oleva hyvää tapaa koskeva yleissäännös turvaavat mielestämme riittävästi markkinoinnin eettisyyttä. Yritys, joka harjoittaa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen vastaista markkinointia, ei nähdäksemme voi menestyä kiristyvässä kilpailussa pidemmällä aikavälillä. Viestinnän Keskusliitto ry Satu Kangas johtaja, lakiasiat

5 5 Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä toimintaedellytyksiä tavoitteenaan turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille. Viestinnän Keskusliitto edustaa noin 800 yritystä, jotka työllistävät noin henkilöä. Edustettujen yritysten osuus joukkoviestintämarkkinoista on noin 80 %. Keskusliiton jäseniä ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto sekä Suomen Televisioiden Liitto. Lisätietoja lausuntoon liittyen antavat tarvittaessa: Håkan Gabrielsson Satu Kangas Toimitusjohtaja johtaja, lakiasiat puhelin puhelin GSM GSM

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 13.3.2008 Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Sopimattomat kaupalliset menettelyt TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus 1 HG/ah Helsinki 23.4.2008 Liikenne- ja viestintäministeriön 12.2.2008 asettama Yleisradio Oy:n julkista palvelua ja rahoitusta selvittävä työryhmä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä Helsinki 25.9.2013 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies ALAIKÄISET, MARKKINOINTI JA OSTOKSETt Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi. Markkinoinnin kohteena ovat

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA

Lisätiedot

Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien

Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien OIKEUSMINISTERIÖ 28.9.2007 Lainvalmisteluosasto Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi 1. Johdanto Pikaluotoilla

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 509/7074/2013 Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi pvm. 12.2.2014 Oikeusministeriö

Lisätiedot

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet:

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet: Lausuntoyhteenveto 1 (26) Viestintäpolitiikan osasto 8.8.2013 YLEISTÄ Suurin osa lausunnonantajista pitää sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisenlainsäädännön kokoamista ja säännösten

Lisätiedot

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Esko Lukk ar i n e n LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuriyksikkö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2010 http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/?lang=fi

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus Dnro 45 31 2010. Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.3.2010 LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa Valtiontalouden tarkastusvirastolta (tarkastusvirasto)

Lisätiedot

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä 7.6.2012 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

HE 216/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia

HE 216/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia koskevaa lukua muutettavaksi. Nykyinen säännös

Lisätiedot

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut 6.5.2009 3/2009 Teema: Viestintäpalvelut Tutkassa nyt Huippuoperaattori haussa... 2 Artikkelit Näin toteutetaan unelma tietoyhteiskunnasta... 3 Laskutuksen muuttumisesta ei tiedotettu kunnolla... 5 Uusi

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA Valtiovarainministeriölle Dnro 25/2015 PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 12.6.2015 1 (12) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla

maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 18/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Lisätiedot

Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus 19/2010 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus Lausuntotiivistelmä 19/2010 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2010

Lisätiedot