Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen"

Transkriptio

1 Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen

2 Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3 Tuote...3 Hinta... 3 Saatavuus...3 Markkinointiviestintä... 3 Markkinointi ja muu mainonta... 4 Mainonta...4 Mainonnan ja muun markkinoinnin säännöt... 4 Kuluttajansuojalaki...4 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa... 4 Mainonnan kansainväliset perussäännöt...4 Mainonnan ja muun markkinoinnin valvonta...5 Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies... 5 Lääninhallitukset... 5 Markkinaoikeus... 5 Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta...5 Mainonnan eettinen neuvosto...6

3 Yrityksen mainonta ja muu markkinointi Yrityksen ja sen tarjoamien tuotteiden markkinoinnilla on keskeinen merkitys tuotteiden menekin kannalta Markkinoille tulee jatkuvasti suuri määrä uusia toistensa kanssa kilpailevia tuotteita, joilla pyritään tyydyttämään samoja tarpeita. Markkinoinnilla oman tuotteen voi erottaa kilpailijoiden tuotteista ja antaa sille mielikuvallista lisäarvoa Markkinoinnin avulla on mahdollista saada uusia asiakkaita ja parantaa asiakasuskollisuutta. Keskeinen osa markkinointia on mainonta sen eri muodoissaan. Myös aloittavan yrityksen on syytä kiinnittää huomiota markkinointiin. Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää Pientenkin yritysten on tarpeellista suunnitella markkinointia tekemällä kirjallinen markkinointisuunnitelma. Suunnitelman tulisi selventää yrittäjälle itselleen; mitä markkinointikeinoja ja -viestintävälineitä hänen olisi hyödyllisintä käyttää ja mihin asiakasryhmään markkinointi olisi viisainta kohdentaa (segmentointi). Suunnitelmasta tulisi ilmetä; konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä markkinoinnista aiheutuvat kustannukset omiin resursseihin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuva markkinointitoimenpiteiden kokonaisuus Kannattaa myös harkita; yhteistyötä esimerkiksi omaa liiketoimintaa tukevien yritysten kanssa. Markkinoinnin kilpailukeinot Markkinoinnin kilpailukeinoja ovat tuote hinta saatavuus ja markkinointiviestintä (imagon luonti) Tuote Tuotteeseen liittyvät kilpailuedut voivat olla; taloudellisia toiminnallisia tai imagollisia Kilpailuedun tulee olla asiakkaan arvostama ominaisuus, jonka perusteella hän tekee ostopäätöksen. Hinta Hinnoittelu vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen, mutta myös yrityksen tuote- ja yrityskuvaan. Hinnoittelussa tulisi löytää tasapaino, jossa yritys saa haluamansa katteen ja tuotteella on ennakoidun mukainen kysyntä. Imagovaikutuksen vuoksi hinnoittelusta tulisi päättää samanaikaisesti tuote- ja jakelutieratkaisujen kanssa. On huomattava, että eri kohderyhmät voivat mieltää tuotteet eri tavoin ja olla valmiita maksamaan tuotteista erilaisen hinnan. Saatavuus Tuotteiden tulee olla asiakkaan saatavilla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Palveluja myytäessä olennaista on ostotilanteen tekeminen mahdollisimman helpoksi asiakkaalle. Tuotantoyrityksessä tulee ensisijaisesti kiinnittää huomiota jakelutien valintaan. Markkinointiviestintä Markkinointiviestinnällä välitetään asiakkaalle tietoa ja mielikuvia.

4 Asiakkaita informoidaan yrityksen; tuotteista palveluista hinnoista sekä siitä missä ja milloin yritys palvelee asiakasta Jotta markkinointiviestintä tuottaisi tulosta, yrityksen tulee pystyä vastaamaan niihin odotuksiin, joita se saa markkinointiviestinnällä aikaan asiakkaissa. Markkinointi ja muu mainonta Markkinoinnin ja muun mainonnan tavoitteena on joukkoviestintävälineitä käyttäen lisätä tuotteen, palvelun tai yrityksen tunnettuutta Mainonta Mainonnalla pyritään antamaan asiakkaalle häneen vetoava lupaus tuotteen hyödystä. Mainonta kannattaa kohdentaa harkitusti siihen viestintävälineeseen, jolla mainoksen viesti saadaan tehokkaasti välitettyä kohderyhmälle. Mainonnan tulee olla luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Mainostaja itse on viime kädessä vastuussa mainoksen sisällöstä. Lisätietoa: Mainostajien liitto ry: Suomen Markkinointiliitto ry: Suomen Suoramarkkinointiliitto ry: Mainonnan ja muun markkinoinnin säännöt Tärkeimmät mainontaa ja markkinointia koskevat lain tasoiset säädökset ovat kuluttajansuojalaki ja laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Näiden lisäksi mainontaa ja markkinointia koskevat esimerkiksi kunkin alan omat sopimuspohjaiset, toimialakohtaiset ja mainosvälinekohtaiset säännöt sekä kuluttaja-asiamiehen markkinointiohjeet. Kuluttajansuojalaki Kuluttajansuojalaissa säännellään kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja markkinointia elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle. Kuluttajansuojalain 2 luku käsittelee erityisesti markkinointia. Sen yleislausekkeen mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä.... Sopimatonta menettelyä arvioidaan kuluttajan kannalta. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (SopMenL) tarkoituksena on suojata elinkeinonharjoittajaa toisen elinkeinonharjoittajan käyttämiltä hylättävänä pidettäviltä menettelyiltä. Lain yleislausekkeen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Lain mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan. Lakia ei sovelleta elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliseen suhteeseen (siinähän toimii kuluttajansuojalaki). Mainonnan kansainväliset perussäännöt Kansainvälinen kauppakamari on laatinut mainonnan kansainväliset perussäännöt (ICC In- ternational Code of Advertising Practice). Lähtökohtana on, että kaikissa viestimissä tapahtuvan mainonnan ja markkinoinnin on noudatettava korkeita eettisiä normeja. Perussääntöjä sovelletaan kaikenlaiseen tavaroiden tai palveluiden mainontaan. Niitä sovelletaan mainoksen kokonaissisältöön, johon kuuluvat kaikki sanat ja numerot (suulliset ja kirjalliset), kuvalliset esitykset, musiikki ja äänitehosteet. Termi mainos ymmärretään sen laajassa merkityksessä. Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan: mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudellista jokaista mainosta laadittaessa on pidettävä mielessä mainonnan yhteiskunnallinen vastuu mainosta laadittaessa on myös noudatettava liike-elämässä yleisesti hyväksyttyjä rehellisen kilpailun periaatteita

5 mainos ei saa heikentää yleisön luottamusta mainontaan Lisätietoa: Mainostajien liitto on julkaissut Mainonnan säännöt ja ohjeet (2004) -kansion, jossa esitellään kattavasti mainontaa koskeva sääntely, ohjeistot ja valvonta. Lisätietoa: Mainonnan ja muun markkinoinnin valvonta Mainontaa ja muuta markkinointia valvovat ja ohjaavat monet viranomaiset ja muut toimielimet. Valvovia elimiä ovat muun muassa: Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies Kuluttajavirasto valvoo kuluttajan suojaksi säädetyn lainsäädännön noudattamista. Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies pyrkivät markkinoinnin valvonnassa ennen pakotteiden käyttämistä löytämään ratkaisun neuvotteluteitse. Markkinointia suunnitellessaan yritykset voivat kysyä kirjallisesti kuluttajavirastosta näkemystä markkinoinnin lainmukaisuudesta. Lisätietoa: Lääninhallitukset Lääninhallitukset valvovat hinta- ja tuotemerkintöjä. Lääninhallitus voi antaa hintamerkintämääräyksiä toistuvasti rikkovalle markkinointikiellon. Lääninhallitukset valvovat myös kiinteistön -ja vuokranvälitystoiminnan markkinointia. Lisätietoa: Markkinaoikeus Markkinaoikeus käsittelee muun muassa markkinointia, kohtuuttomia sopimusehtoja ja elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua koskevia asioita. Kuluttajansuojalakiin perustuvissa asioissa kuluttaja-asiamies saattaa asian vireille markkinaoikeudessa. Sen sijaan SopMenL:iin perustuvassa asiassa hakemuksen voi tehdä toinen elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajan etuja valvova yhdistys. Markkinaoikeus voi kieltää harhaanjohtavan tai sopimattoman markkinoinnin, kohtuuttoman sopimusehdon taikka hyvän liiketavan vastaisen menettelyn. Kieltäessään esimerkiksi sopimattoman menettelyn jatkamisen markkinaoikeus voi asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon Helmikuussa 2006 eräälle suomalaiselle rohdosvalmisteita maahantuovalle yritykselle pantiin maksuun jo aiemmin määrätty uhkasakko yrityksen jatkettua edelleen lääkkeenomaisin väittein kahden edustamansa rohdostuotteen kauppa (Antivir/Antiwir ja oliivinlehtiuute)... Markkinaoikeus ei käsittele näihin kysymyksiin liittyviä vahingonkorvausoikeudellisia asioita. Kaikki elinkeinonharjoittajan ja yksittäisen kuluttajan väliset riita-asiat käsitellään yleisessä alioikeudessa. Lisätietoa: Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta Liiketapalautakunta käsittelee yritysten välisiä markkinointiin liittyviä riita-asioita, joissa varsinaisena oikeusistuimena toimii markkinaoikeus. Lautakunta antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko suoritettua toimenpidettä pidettävä hyvän liiketavan vastaisena tai loukkaako se mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä. Annetut lausunnot ovat käsitelleet mm. harhaanjohtavaa mainontaa vertailevaa mainontaa jäljittelyä kilpailijan halventamista koskevia asioita. Lausuntopyynnön käsittely on nopeaa lausunnon voi saada noin 1-3 kk lausuntopyynnön lähettämisestä. Käsittely tapahtuu kirjallisen aineiston pohjalta. Liiketapalautakunnan lausunnot eivät ole julkisia.

6 Lautakunnan lausunto voidaan kuitenkin julkistaa, jos liiketapalautakunnan ratkaisua ei ole noudatettu. Lausunnot ovat suositusluonteisia. Lausuntomaksu riita-asiassa on 1000 euroa. Yritys voi pyytää liiketapalautakunnan kannanottoa myös etukäteen siitä, onko markkinointi hyvän liiketavan mukaista. Ennakkolausuntomaksu on 600 euroa. Lisätietoja: Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettisen neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko mainonta eettisesti hyväksyttävää. Neuvosto ei ota kantaa mainonnan lain vastaisuuteen. Mainonnan eettinen neuvosto keskittyy ensisijaisesti kuluttajilta tuleviin lausuntopyyntöihin ja asioihin, joilla katsotaan olevan yleistä merkitystä. Lausuntopyyntöjä voivat kuitenkin tehdä myös elinkeinonharjoittajat sekä järjestöt ja viranomaiset, joiden toimialaan mainontaa koskevat kysymykset kuuluvat. Neuvoston lausunnot perustuvat muun muassa Kansainvälisen kauppakamarin hyväksymän mainonnan kansainvälisiin perussääntöihin sekä mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskeviin periaatteisiin. Mainonnan eettisen neuvoston antamat lausunnot ovat luettavissa Keskuskauppakamarin kotisivuilla. Lisätietoja:

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Sopimattomat kaupalliset menettelyt TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI Muistiot 2014:3 KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia KULUTTAJALUOTTO TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN MARKKINOINNISSA Kuluttajaluottojen markkinoinnin perussäännöt 1. Luottoa ei saa markkinoida siten, että markkinointi selvästi heikentää

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa. 54 Luottosuhteessa ovat merkityksellisiä useat siviilioikeudelliset lait. Keskeisiä säännöksiä on muun muassa kuluttajansuojalaissa, kauppakaaren 9 ja 10 luvussa, velkakirjalaissa (622/1947), korkolaissa

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007 2/2007 18.4.2007 Tutkassa nyt Kun pelkkä mielikuva ei riitä Artikkelit Kuluttajaoikeuden teemat 2007 Kuluttajavirastossa Kuluttajapoliittinen ohjelma on voimassa viimeistä vuottaan. Työ ohjelman keskeisillä

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE

SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE Lotta Heinämäki Leena Huuskonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous LOTTA HEINÄMÄKI

Lisätiedot

5/2009 Teemana Luotto & Raha

5/2009 Teemana Luotto & Raha 31.8.2009 5/2009 Teemana Luotto & Raha Pääkirjoitus Välttämätön luotto, välttävät ehdot... 2 Artikkelit Finanssikriisi terästää luottojen valvontaa maailmalla... 3 OECD peräänkuuluttaa taloudellista lukutaitoa

Lisätiedot

Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 1/2009 13.2.2009. En vaan osaa!... 2

Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 1/2009 13.2.2009. En vaan osaa!... 2 1/2009 13.2.2009 Pääkirjoitus En vaan osaa!... 2 Artikkelit Henkilöllisyyden sähköinen todistaminen lähtökuopissa... 3 Luottojen ongelmia ratkottava laaja-alaisesti... 4 Vastuullisempi luotonanto torjuu

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

OECD:N NEUVOSTON SUOSITUS OHJEIKSI KULUTTAJANSUOJASTA SÄHKÖISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ

OECD:N NEUVOSTON SUOSITUS OHJEIKSI KULUTTAJANSUOJASTA SÄHKÖISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ OECD:N NEUVOSTON SUOSITUS OHJEIKSI KULUTTAJANSUOJASTA SÄHKÖISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Kuluttajalainsäädäntö, kuluttajapolitiikka sekä säädetyt ja sovitut toimintatavat rajoittavat vilpillistä, harhaanjohtavaa

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

4/2009 17.6.2009. Pääkirjoitus. Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit

4/2009 17.6.2009. Pääkirjoitus. Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit 17.6.2009 4/2009 Pääkirjoitus Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit Luotto voi olla pelastusrengas tilapäisissä maksuvaikeuksissa... 3 Palvelusetelinkäyttäjät kuluttajansuojalain

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot