IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen"

Transkriptio

1 Oikeusministeriölle Helsinki IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen Lausuntonaan IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittämistä selvittäneen työryhmän mietinnöstä (oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:20) Viestinnän Keskusliitto ry toteaa seuraavaa: Pääviestit 1. Viestintäalalla immateriaalioikeuksilla on yhä kasvava merkitys. Digitalisoituminen, verkottunut toimintaympäristö sekä voimakas tekninen kehitys uusine liiketoiminnan muotoineen ovat lisänneet immateriaalioikeuksilla ja näistä tekijänoikeudella suojatun aineiston merkitystä. 2. Viestinnän Keskusliitto kannattaa teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden keskittämistä markkinaoikeuteen. Mahdollisimman kattava samaa oikeutta, sen lähioikeuksia tai liitännäisiä oikeuskysymyksiä koskeva käsittely yhdessä oikeuspaikassa on yrityksille toimintaetu. Yritysten kannalta on keskeistä saada asiantunteva ja lopullinen päätös mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. 3. Markkinaoikeus käsittelee jo nyt merkittävää osaa toimialan yritystoiminnan kannalta keskeisiä asioita kuten kilpailuoikeudellisia asioita, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa sekä muita markkinaoikeudellisia asioita. IPR-oikeuksien suojan kannalta näillä muilla oikeuksilla on yleensä keskeistä merkitystä. Markkinaoikeuteen on mahdollista siten keskittää kokonaisosaamista alalla. 4. Markkinaoikeuden toimivaltaan eivät kuulu jatkossakaan markkinaoikeudellisten rikkomusten rikosasiat eivätkä vahingonkorvausasiat. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettujen vahingonkorvausasioiden siirtäminen yleisistä tuomioistuimista markkinaoikeuteen on kuitenkin perusteltua. Samassa oikeuspaikassa olisi tämän jälkeen mahdollista käsitellä sekä SopMen kielto- että vahingonkorvausasiat. 5. Jatkotyössä on kuitenkin vielä a. turvattava markkinaoikeuden resurssit, mukaan lukien riittävän asiantuntemuksen saaminen IPR-asioissa ja pohdittava käsittelyjen ratkaisukokoonpano. Jotta

2 2 markkinaoikeus voi muodostua tehokasta oikeussuojaa antavaksi IPRtuomioistuimeksi, on sen toimivaltaa ja toimintatapoja tarpeellista kehittää; b. harkittava IPR-prosessimenettelyjen yksityiskohdat. Erityislakeihin sisältyy lukuisiä menettelysäännöksiä. Tämän lisäksi joitakin IPR-asioita käsitellään siviiliprosessissa ja toisia hallintolainkäyttöjärjestyksessä. Pidämme tärkeänä seurata erityisesti muutoksenhakujärjestelmän toimivuutta, mikäli muutoksenhaku jää valitusluvan varaiseksi; c. pohdittava, olisiko markkinoikeuden kuitenkin syytä käsitellä joissakin muissakin asioissa kuin SopMen-asioissa asiaan liittyviä vahingonkorvauskysymyksiä. Työryhmän ehdotus Työryhmämietinnössä ehdotetaan, että immateriaalioikeuksia (IPR) eli teollis- ja tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittely keskitettäisiin yhteen oikeuspaikkaan. Tavoitteena on turvata asiantuntemus IPR-asioiden käsittelyssä. Työryhmä ehdottaa mietinnössään tuomioistuinkäsittelyjen keskittämistä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuteen ehdotetaan siirrettäväksi seuraavat asiaryhmät: 1) valitukset väitteisiin ja mitättömäksi julistusvaatimuksiin annetuista teollisoikeuksia koskevista rekisteröintiratkaisuista, jotka nyt käsitellään patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) valituslautakunnassa; nämä koskevat patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeutta sekä hyödyllisyysmallin ja piirimallin rekisteröintiä, 2) teollisoikeuksia koskevat riita- ja turvaamisasiat sekä teollisoikeuksien rekisteröinnin kumoamista koskevat asiat, jotka nyt käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa; nämä koskevat patentin, mallioikeuden, tavaramerkin, toiminimen ja kasvinjalostajanoikeuden rekisteröinnin kumoamista sekä riita-asioita patenteista, tavaramerkeistä, hyödyllisyysmalleista, malleista, piirimalleista, toiminimestä ja kasvinjalostajanoikeudesta samoin kuin todistelun turvaamista; sekä 3) tekijänoikeuksia koskevat riita- ja turvaamistoimiasiat sekä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevat vahingonkorvausasiat, jotka tällä hetkellä käsitellään yleisissä alioikeuksissa; edellä mainittuja ovat tekijänoikeuksia ja sen lähioikeuksia koskevat riita-asiat ja näitä koskevat turvaamistoimet, kielto- ja keskeyttämismääräykset sekä todistelun turvaamisesta annetun lain mukaiset asiat. 4) kasvinjalostajanoikeuden rekisteröintiä ja myös verkkotunnusten rekisteröinnistä annettuja päätöksiä koskevat valitukset, jotka nyt käsitellään hallinto-oikeuksissa, Muutosta markkinaoikeuden ratkaisuun haettaisiin yleisistä tuomioistuimista siirrettävissä asioissa suoraan korkeimmalta oikeudelta (edellä kohdat 2 ja 3). Vastaavasti muutosta patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnasta sekä hallinto-oikeuksista markkinaoikeuteen siirrettävistä asioista haettaisiin korkeimmalta hallinto-oikeudelta (edellä kohdat 1 ja 4).

3 3 IPR-asioiden keskittäminen yhteen oikeuspaikkaan Mietinnössä korostetaan tarvetta keskittää immateriaaliasioiden käsittely yhteen oikeuspaikkaan. Vaatimus sisältyy myös nykyiseen hallitusohjelmaan (Vanhanen II). Helsingin käräjäoikeudelle on nykyisellään keskitetty teollisoikeuksia koskevat riita- ja turvaamisasiat sekä teollisoikeuksien rekisteröinnin kumoamista koskevat asiat. Helsingin käräjäoikeus edustaa myös asiantuntemusta sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisissa kysymyksissä, jotka usein ovat osa IPR-asiaa. Käräjäoikeuteen olisi mahdollista keskittää tulevaisuudessa myös tekijänoikeutta koskevat riita-asiat sekä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevat asiat. Keskittämisessä Helsingin käräjäoikeuteen ei kuitenkaan saavutettaisi tavoiteltua kattavuustavoitetta, sillä PRH:n valituslautakunnassa käsiteltäviä IPRasioita eikä hallinto-oikeuksissa käsiteltäviä asioita ei voida siirtää yleiseen tuomioistuimeen. Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee markkinaoikeudellisia, kilpailuoikeudellisia ja julkisia hankintoja koskevia asioita. IPR-asioilla on usein keskeinen liityntä näihin oikeuskysymyksiin. Esimerkiksi verkkotunnuksilla on kiinteä yhteys toiminimi-, tavaramerkki- ja SopMen-asioihin. Markkinaoikeuteen on lisäksi mahdollista siirtää myös hallintolainkäyttöjärjestyksessä käsiteltäviä asioita, kuten PRH:n valituslautakunnan asioita. Erityistuomioistuimessa käsiteltävistä asioista voidaan perustuslain mukaan säätää erikseen lailla. Markkinaoikeudessa IPR-asiantuntemus on mahdollista keskittää aidosti yhteen oikeuspaikkaan. Koska IPR-asioilla on usein läheinen liityntä kilpailuoikeuteen, joka on yksi markkinaoikeuden nykyisistä käsittelyaloista, on IPR-asioiden keskittämisestä markkinaoikeuteen erityisiä etuja. PRH:n valituslautakunnasta markkinaoikeuteen siirrettävät asiat ovat riita-asioihin rinnastuvia. Niiden käsittely markkinaoikeudessa muiden IPR-riita-asioiden tavoin olisi siksi perusteltua. Markkinaoikeuteen siirrettäisiin myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa säädetyssä laissa tarkoitetut vahingonkorvausasiat. Markkinaoikeus käsittelee jo nyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa koskevat kieltoasiat. Markkinaoikeus käsittelisi jatkossa myös IPR-asioita koskevia turvaamistoimivaatimuksia. Näihin kuuluu myös todistelun turvaaminen, josta säädetään laissa todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riidoissa. Sellainen aineisto, jolla voi olla merkitystä todisteena esim. tekijänoikeudellisessa riita-asiassa, voidaan määrätä takavarikkoon. Toimivaltaisen tuomioistuimen määrittäminen turvaamistoimiasiassa ei nykyisellään ole aina selvää. Vaikka teollisoikeuksien riitaasiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, on turvaamistoimia voitu käsitellä muussakin alioikeudessa vastaajan kotipaikan mukaan. IPR-asioiden turvaamistoimien siirtäminen markkinaoikeuteen selkiyttäisi tilannetta. Asioiden käsittely keskitetyssä oikeuspaikassa ja muutoksenhaku IPR-asioiden käsittelystä tai ratkaisukokoonpanoista ei työryhmän mietinnössä ole vielä esitystä. Mietinnössä viitataan tältä osin jatkotyöhön ja tätä varten perustettavaan työryhmään. IPR-asioita käsitellään nykyisellään monissa oikeuspaikoissa sekä patentti- ja rekisterihallituksessa. Erityislakeihin sisältyy lukuisia menettelysääntöjä. Mikäli markkinaoikeus käsittelisi jatkossa IPRasioita, tulevat myös nämä erilaiset ja osin päällekkäiset prosessuaaliset säännöt uudelleen tarkasteltaviksi.

4 4 Muutoksenhakua markkinaoikeuden antamaan IPR-päätökseen haettaisiin riita-asioissa korkeimmasta oikeudesta ja hallinnollisissa asioissa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Muutoksenhaku on valitusluvan varainen. Markkinaoikeus on jo nykyisin markkinaoikeudellisissa asioissa ensimmäinen oikeusaste, jonka ratkaisuihin haetaan muutosta valitusluvalla korkeimmalta oikeudelta. Kun lakia eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä säädettiin, eduskunnan perustusvaliokunta piti riittävänä, että ensimmäisen oikeusasteen päätökseen voidaan hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valitusluvalla. IPR-asioiden siirtämisestä markkinaoikeuteen seuraisi yhden muutoksenhakuasteen väheneminen. Korkeimpien oikeuksien valituslupajärjestelmä ei voisi tarkoittaa näin ollen valituskieltoa eikä sitä, ettei asianosaisella ole muutoksenhakukeinoa. Työryhmän mietinnössä yhtenä ratkaisuna esitetään, että valituslupaedellytystä väljennettäisiin. Korkeimman oikeuden olisi valituslupaharkinnassa arvioitava markkinaoikeuden päätöksen oikeellisuutta ainakin oikeuskysymyksen osalta. Mietintö ei sisällä kuitenkaan vielä kokonaisarviota muutoksenhakuun liittyvistä asioista, jotka on jatkotyössä erikseen arvioitava. Yhden muutoksenhakuasteen poistumisesta aiheutuu kokonaiskäsittelyaikojen lyhenemistä, mitä on pidettävä yrityksille ja asianosaisille myönteisenä asiana, kunhan muutoksenhakujärjestelmän toimivuus voidaan turvata. Käsittelyn ulkopuolelle rikosasiat Markkinaoikeus ei käsittele tällä hetkellä rikosasioita. Niiden on katsottu sopivan huonosti erityistuomioistuimeen. Esitutkinta- ja muiden rikosprosessin erityispiirteiden sekä kahden muutoksenhakuasteen vuoksi rikosasioiden käsittely on katsottu parhaiten voitavan turvata yleisissä tuomioistuimissa. Myös syyttäjien mahdollisuuteen erikoistua eri rikoksiin on kiinnitetty tältä osin huomiota. Rikosasiat jäisivät työryhmän esityksen mukaan jatkossakin markkinaoikeuden toimivallan ulkopuolelle. Mietintöön sisältyy IPR-asioita koskevien rikosjuttujen tilastointia viime vuosilta. Tämän mukaisesti teollisoikeuksia koskevia rikosjuttuja ei juuri ole käsitelty. Tekijänoikeusrikoksia on ollut vuosittain noin kpl ja niitä on käsitelty käräjäoikeuksissa tasaisesti eri puolilla maata. Niidenkin määrä on melko vähäinen. Rikosasioiden käsittelyjen säilyttäminen yleisissä tuomioistuimissa näyttäisi perustellulta. Näin lienee ainakin markkinaoikeuden tämänhetkisen toiminnan ja menettelyjen mukaan arvioiden. Yhteenvetoa Nykyisin IPR-asioita käsitellään lukuisissa oikeuspaikoissa. Samaa IPR-oikeutta koskevia kysymyksiä voidaan joutua käsittelemään eri oikeuspaikoissa. Myös menettelysäännöt ja muutoksenhakukeinot vaihtelevat. Nykyinen järjestelmä on varsin vaikeaselkoinen ja aiheuttaa yrityksille huomattavia hallinto- ja oikeudenkäyntikustannuksia. Asioiden käsittelyt pitkittyvät helposti ja vievät yritykseltä huomattavasti resursseja. Viestinnän Keskusliitto pitää siksi tärkeänä, että IPR-asioiden käsittelyä yksinkertaistetaan merkittävästi nykyisestä. Keskittämällä IPR-asioiden käsittelyä markkinaoikeuteen, saavutetaan monia etuja. IPR- ja kilpailuasioita sekä markkinointia ja muutoinkin sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa

5 5 koskevia asioita käsiteltäisiin yhdessä paikassa. Kokonaiskäsittelyajat lyhenisivät ja menettelyt yksinkertaistuisivat. Kattavuuden johdosta myös asiantuntemus lisääntyisi. Viestinnän Keskusliitto pitää siksi työryhmän esitystä keskittää IPR-asioiden käsittelyä markkinaoikeuteen kannatettavana. Jatkotyössä markkinaoikeuden asemaa ja tehtäviä on vielä arvioitava kokonaisuutena, jotta sille voidaan turvata riittävät resurssit. IPR-asioiden käsittelyä varten tarvittavien menettelysäännösten yksityiskohdat samoin kuin markkinaoikeuden ratkaisukokoonpanot jäävät esityksessä nekin jatkovalmistelulle. Etenkin muutoksenhakujärjestelmän toimivuus on varmistettava. Näiltä osin työryhmän mietintö on tarjonnut vasta joitakin suuntaviivoja. Viestinnän Keskusliitto ry Håkan Gabrielsson Toimitusjohtaja Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä toimintaedellytyksiä tavoitteenaan turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille. Viestinnän Keskusliitto edustaa noin 800 yritystä, jotka työllistävät noin henkilöä. Edustettujen yritysten osuus joukkoviestintämarkkinoista on noin 80 %. Keskusliiton jäseniä ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto sekä Suomen Televisioiden Liitto. Lisätietoja lausuntoon liittyen antavat tarvittaessa: Håkan Gabrielsson Satu Kangas Toimitusjohtaja johtaja, lakiasiat puhelin puhelin

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki markkinaoikeudesta

Lisätiedot

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi PL 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 Helsingin yliopisto puh (09) 191 22 766 faksi (09) 191 22 762 s-posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto PL 25 00023 Valtioneuvosto Toimitettu

Lisätiedot

28/2010. Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen

28/2010. Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen 28/2010 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen 28/2010 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen Edita Prima Oy, Helsinki 2010 30.3.2010 Julkaisun nimi

Lisätiedot

Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi. Pääviestit. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto.

Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi. Pääviestit. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto.fi Helsinki 28.6.2005 Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida

Lisätiedot

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 13.3.2008 Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

TEM raportteja 2/2011

TEM raportteja 2/2011 TEM raportteja 2/2011 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa - käytännöstä ja muutostarpeista Eliisa Reenpää Työelämä- ja markkinaosasto/mikko Huuskonen Kesä 2009 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 1

Lisätiedot

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä 7.6.2012 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp

Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Eduskunnan talousvaliokunnalle Helsinki 21.5.2008 Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kuluttajansuojalain muuttamista

Lisätiedot

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus 1 HG/ah Helsinki 23.4.2008 Liikenne- ja viestintäministeriön 12.2.2008 asettama Yleisradio Oy:n julkista palvelua ja rahoitusta selvittävä työryhmä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto 1 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 säädettiin oikeudenkäymiskaareen uudet sovintoa koskevat säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen tulee riita-asian valmistelussa

Lisätiedot

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 15.11.2011 Dnro OKV/1606/1/2009 1/7 ASIA Esitutkinnan viipyminen ja rikosasian käsittelyn kokonaiskesto KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 15.11.2009 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 24.8.2011 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA 1 Johdanto 2 Lausunnonantajat Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän

Lisätiedot

Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista

Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 10/2011 katja weckström Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

Korkein oikeus - KKO:2015:31

Korkein oikeus - KKO:2015:31 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero:

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus Dnro 45 31 2010. Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.3.2010 LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa Valtiontalouden tarkastusvirastolta (tarkastusvirasto)

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA

TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Oikeustaloustieteen tutkimusseminaari

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki Oikeusministeriö, Helsinki 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa

Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa 53/2011 Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa Lausuntotiivistelmä 53/2011 Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot