Arpajaislakihankkeen loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arpajaislakihankkeen loppuraportti"

Transkriptio

1 Helsinki Sisäasiainministeriö Lausuntopyyntö SM064:00/2007, Arpajaislakihankkeen loppuraportti Viestinnän Keskusliitto haluaa esittää sisäasiainministeriölle lausuntonsa arpajaislakihanketta koskevasta loppuraportista. Näkemyksemme raportin ehdotuksista on seuraava: Pääviestit 1. Viestinnän Keskusliitto vastustaa ehdotettua arpajaislain 62 :n sääntelyä, joka tekisi laittomaksi mainostaa laillisia ulkomaisia rahapelejä. Ehdotettu säännös on suhteellisuusperiaatteen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan vastainen. 2. Mainonnan rajoituksilla kavennetaan tiedotusvälineiden tärkeitä mahdollisuuksia hankkia ilmoitus- ja mainostuloja. Rahoituspohjan kaventuminen heikentää vapaan ja riippumattoman median toimintaedellytyksiä ja sitä kautta yleisölle tarjolla olevaa viestintäpalvelujen monipuolisuutta. Palvelujen tarjoamisen vapaus, sananvapaus ja 62 :n markkinointia koskeva kielto Työryhmän raportissa tarkastellaan rahapelejä koskevia yksinoikeuksia Euroopan yhteisön oikeuden palvelujen tarjoamisen vapauden rajoituksina (s. 8 9). Raportissa luetellaan arviointikriteerejä, joiden täyttyessä arpajaisten ja rahapelien järjestämistä koskevien kansallisten rajoitusten voidaan katsoa olevan hyväksyttäviä yhteisön oikeudessa. Kyse on yhteisön perustamissopimuksen asettamista ehdoista, joiden puitteissa jäsenvaltio voi päättää siitä, millaisten rahapelien järjestäminen on sen alueella laillista. Raportissa ja siinä viitatuissa tuomioistuinratkaisuissa ei sen sijaan käsitellä kysymystä siitä, voidaanko järjestämismaissaan laillisten rahapelien markkinointia ja mainontaa muissa jäsenvaltioissa rajoittaa tai kieltää. Suhteellisuuspunninnassa on tällöin otettava huomioon paitsi unionin sisärajat ylittävä palvelujen tarjoamisen vapaus, myös kaupallista viestintää koskeva, niin ikään sisärajoista riippumaton sananvapaus. Viestinnän Keskusliitto katsoo, että muissa jäsenvaltioissa laillisesti järjestettävien rahapelien mainonnan kieltäminen on yhteisön oikeuden vastaista. Tällainen kielto ei merkitsisi suhteellisuusperiaatteen mukaista punnintaa rahapelitoiminnan valvonnan tarpeen ja yksilön oikeuksien, palvelujen tarjoamisen vapauden ja sananvapauden välillä. On erityisesti huomattava, ettei kyse ole ainoastaan mainostajan oikeuksista vaan myös yleisön oikeudesta

2 2 saada tietoa heitä kiinnostavista palveluista, mukaan lukien laillisesti järjestettävät rahapelit. Lisäksi kielto vaikuttaisi tiedotusvälineiden ilmoitustulojen kaventumisen kautta kielteisesti jokaisen käytössä olevan viestintätarjonnan monipuolisuuteen. Koska mainoskielto ei ole oikeassa suhteessa niihin suojelutavoitteisiin, joihin niillä pyritään, ne loukkaavat myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa, jonka suoja-alaan kuuluu myös kaupallinen viestintä ja mainosviestintä. Rajat ylittävä markkinointi joukkoviestinnässä ja internetissä Mainonnan rajoituksilla kavennetaan yleisesti tiedotusvälineiden tärkeitä mahdollisuuksia hankkia ilmoitus- ja mainostuloja. Mainonnan kautta hankitun rahoituspohjan kaventuminen heikentää nopeasti vapaan ja riippumattoman median toimintaedellytyksiä ja sitä kautta yleisölle tarjolla olevien moniarvoisten viestintäpalvelujen valikoimaa. Ulkomaisten rahapelien mainonnan kieltämisen yksi keskeinen ongelma liittyy niiden järjestäjien yritys- ja tuotemerkkimainontaan Suomessa. Mikäli rahapelien markkinointia koskevan kiellon tulkittaisiin soveltuvan myös tällaiseen mainontaan, pitäisi mainoksia Suomessa julkaisevan tiedotusvälineen käytännössä pystyä selvittämään, mitä toimintoja kulloisenkin yrityksen toimenkuvaan ulkomailla kuuluu. Järjestämismaassaan laillisten rahapelien järjestäminen ulkomailla ei myöskään voi olla kohtuullinen peruste rajoittaa yritystä mainostamasta Suomessa kokonaan muita tuotteita tai palveluja. Kotimainen lainsäätäjä ei voi puuttua siihen, millä edellytyksillä rahapelit katsotaan ulkomailla laillisiksi tai laittomiksi. Ainoastaan mainontaa ja markkinointia koskevassa sääntelyssäkin on kuitenkin syytä ottaa huomioon säännösten vaikutukset vallitsevaan kilpailuasetelmaan laillisten ja laittomien palvelujen välillä. Kuten Euroopan komissio on vastikään maininnut kuluttajaoikeudellisissa sääntelytavoitteissaan 1, markkinoiden sääntelyssä on pyrittävä välttämään kilpailuedun antamista niille yrityksille, jotka eivät kunnioita sääntöjä. Viestinnän Keskusliitto on eduskunnan hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa perustellut tarkemmin ehdotetun markkinointikiellon poistamista. Liitämme lausunnon tämän kannanottomme oheen. Viestinnän Keskusliitto ry Håkan Gabrielsson toimitusjohtaja 1 Euroopan komission kuulemisasiakirja ( ) Follow up to the Green Paper on consumer collective redress, s. 13.

3 3 Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä toimintaedellytyksiä tavoitteenaan turvata monipuoliset viestintäpalvelut suomalaisille. Viestinnän Keskusliitto edustaa noin 800 yritystä ja yhteisöä, jotka työllistävät noin henkilöä. Edustettujen yritysten osuus joukkoviestintämarkkinoista on noin 80 %. Keskusliiton jäseniä ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto ja Suomen Televisioiden Liitto. Lisätietoja lausuntoon liittyen antavat tarvittaessa: Håkan Gabrielsson Mikko Hoikka toimitusjohtaja lakimies, OTT puhelin puhelin matkapuhelin matkapuhelin

4 4 LIITE Viestinnän Keskusliiton lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle HE 96/2008 vp Lausunto arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä Pääviestit 1. Viestinnän Keskusliiton mielestä kansalaisilla pitää olla oikeus saada tietoa sellaisista tuotteista ja palveluista, joita he voivat laillisesti hankkia. Liitto puolustaa sananvapautta ja siihen liittyen niin kaupallista kuin yhteiskunnallistakin viestintää. Vapaan ja riippumattoman tiedonvälityksen edellytyksenä on, että viestintäyritykset voivat rahoittaa toimintaansa mainoksilla. Mitä enemmän rahoituspohjaa kavennetaan, sitä heikommin media voi toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä. 2. Lakiehdotukseen sisältyvät markkinointikiellot rajoittavat kaupallista sananvapautta. Ehdotus ei liiton mielestä täytä niitä edellytyksiä, joita perusoikeuksien rajoituksille on asetettu. Ehdotus myös heikentää vapaan ja riippumattoman joukkoviestinnän toimintaedellytyksiä. 3. Esitys on puutteellisesti valmisteltu ja siihen liittyvät vaikutusarvioinnit ovat vajavaisia. Yritysten oikeusturva jää esityksessä heikoksi. Kaiken kaikkiaan lakiesityksessä valitut keinot vaikuttavat epäsuhteisilta esityksen tavoitteisiin nähden. Esityksen ydinsisältö Hallitus esittää arpajaislakiin muutoksia, joilla rahapelien mainontaa rajoitetaan voimakkaasti. Ulkomaisia rahapelejä ei saisi jatkossa mainostaa lainkaan. Rahapeliluvan saaneet yhteisöt, kuten Veikkaus ja RAY, eivät myöskään saisi mainostaa pelejä, joihin liittyy erityinen pelihaittojen vaara. Kielletyiksi tulisivat suoranaisen mainonnan lisäksi myös epäsuora mainonta ja muunlainen luvattomien rahapelien myynninedistäminen. Sisäasiainministeriö toimisi valvontaviranomaisena ja voisi kieltää lainvastaisen markkinoinnin. Kieltoa voitaisiin tehostaa uhkasakolla. Ministeriön päätöksistä ei olisi valitusoikeutta. Viestinnän Keskusliitto vastustaa kaupallisen sananvapauden rajoituksia Perustuslain turvaamaan sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä on säädetty erikseen sananvapauslailla. Sananvapaus on oikeutena sisältöneutraali ja koskee myös kaupallisen viestinnän muotoja. Se on myös viestintävälineneutraali. Sananvapauslaki koskee kaikkia joukkoviestinnän muotoja: niin painettua viestintää, verkkojulkaisuja kuin televisio- ja radio-ohjelmia.

5 5 Lakiesitykseen ei sisälly riittävää arviota lakiesityksen vaikutuksista sananvapauteen taikka sananvapauslakiin. Sananvapaus on ulottuvuudeltaan paljon laajempi kuin hallituksen esityksen 4 :n perusteluissa mainittu mahdollisuus käydä yhteiskunnallinen keskustelua esimerkiksi Suomen arpajaislainsäädännön sisällöstä, johon esitys ei kajoaisi. Ehdotus vaarantaa kokonaisuudessaan esimerkiksi pelisegmenttiin erikoistuneiden aikakauslehtien julkaisemisen maassamme ja siten alan keskustelun. Lakiehdotuksen 62 :n ja 62 b :n mukaiset markkinointikiellot kohdistuvat kaikkiin rahapelejä markkinoiviin tahoihin. Markkinointia koskevat säännökset ovat perustelujen mukaan välineneutraaleja ja niitä sovelletaan kaikilla viestintävälineillä tapahtuvaan markkinointiin. Kun joukkoviestimiä pelimainosten (tai jopa peliyhtiön logon tai pelin toimeenpanijan tunnuksen) välittäjinä ei ole suljettu pois rahapelejä markkinoivina tahoina, voi lakiin sisältyvä tai sisäasiainministeriön antama markkinointikielto sekä uhkasakko ilmeisesti kohdistua suoraan myös aikakaus- tai sanomalehteen taikka TV- tai radioyhtiöön. Esityksessä ei suljeta pois mahdollisuutta, että sisäasiainministeriön antama markkinointikielto voisi kohdistua (rajoituksitta) myös tuleviin mainoksiin. Sananvapautta rajoitettaessa on noudatettava perusoikeuksien yleisiä rajoitusedellytyksiä, joista eräs tärkeimmistä on suhteellisuusperiaate. Rajoituksen on oltava välttämätön hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi eikä rajoitus saa mennä pidemmälle kuin on perusteltua. Viestinnän Keskusliitto ei pidä hallituksen ehdotuksessa esitettyjä mainonnan rajoituksia välttämättöminä eikä edes tehokkaina. Tehokkuuden näkökulmasta yleisperusteluissa mainittuja tavoitteita tehostaa pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemistä ehdotetuilla toimilla voidaan pitää kiistanalaisina. Lisäksi ulkomaisten peliyhtiöiden sivustot ovat vapaasti verkkopalveluina saatavissa mm. yksinkertaisin hakutoiminnoin. Pelejä voivat ja saavat pelata myös suomalaiset arpajaislain sitä voimatta rajoittaa. Näin ollen myöskään pelaamista ei kyetä estämään tehokkaasti. Kuitenkin markkinointiin kohdistetaan voimakkaita toimenpiteitä. Näyttämättä jää myös esimerkiksi peliyhtiön logon julkaisemisen ja siitä seuraavan mahdollisen pelaamisen yhteys toisiinsa. Suhteellisuusperiaatteen osalta liitto kiinnittää huomioita vielä seuraaviin näkökohtiin. Lakiesitys ei sisällä minkäänlaisia perusteluja sille, minkä vuoksi esitykseen sisältyviä rajoittavia toimia on tarpeen ulottaa joukkoviestimiin. Rajoittavien toimenpiteiden tulisi muutoinkin laissa ensisijaisesti kohdistua kielletyn rahapelin toimeenpanijaan ja rahapelejä välittäviin yhteisöihin. Arviota tavoitteiden ja valittujen keinojen välillä taikka niiden kohdistumisessa eri toimijoihin (rahapelien tarjoajiin, markkinoinnista vastaaviin tai pelkän ilmoitustilan antaviin tahoihin) ei ole esitetty. Laki ei sisällä ohjausta myöskään valvontaa, markkinointikieltoja ja uhkasakkoja asettavalle viranomaiselle siitä, mihin tahoon toimenpiteet tulisi ensisijaisesti kohdistaa taikka millä tavoin oikeudellinen arvio asiassa tulisi tehdä taikka miten elinkeinonharjoittajan oikeusturvasta tai toimenpiteen kohtuullisuudesta huolehditaan. Lakiesitys antaa kovin vähän käytännön ohjausta ja kriteerejä sen arvioimiseksi millainen mainos on sallittu ja millainen on kielletty arpajaislain näkökulmasta. Vertailun vuoksi esimerkiksi kuluttajansuojalainsäädäntö tai elintarvikelainsäädäntö antaa kieltojen lisäksi myös lain soveltajalle, esimerkiksi toiminnanharjoittajalle, eväitä mainonnan tai markkinoinnin sallittavuuden ja kiellettävyyden rajanvedon arvioimiseen. Kun tarkasteltavana oleva esitys on hyvin niukkasanainen tältä osin ja kun esityksessä ei myöskään tuoda esiin mi(t)kä taho(t) on ensisijaisessa ja ketkä toissijaisessa vastuussa, voi lain soveltaminen aiheuttaa epäselvyyttä. Esimerkkinä tästä voidaan ottaa vaikkapa lehteen ilmoituksia vastaanottava ilmoitus- tai mediamyyjä. Hänelle on äärimmäisen vaikeaa erottaa lakiesityksen tarjotessa niukkuudessaan vielä perin vähän avuja laillista ja laitonta mainosta. Päätoimittaja joutuu vastuuseen sananvapauslain nojalla myös ilmoitusaineiston sisällöstä, ehdotetun lain kuitenkaan hänelle tarjoamatta juuri parempia mahdollisuuksia laillisen ja laittoman mainonnan arvioimiseen.

6 6 Vaikka viranomaisten keinoja puuttua laittomaan rahapelitoimintaan saattaa olla tarpeen lisätä, jättää esitys epäselväksi sen, ovatko valitut keinot tavoitteen kannalta parhaimpia, oikeasuhteisia ja vähiten palvelujen tarjontaa rajoittavia tai yksittäisen ilmoituksen tai mainoksen kannalta edes järkeviä. Esitys antaisi mahdollisuuden puuttua laittoman rahapelitoiminnan estämistarkoituksessa vaikkapa mobiiliviestintää harjoittavan yrityksen yksittäisen viestin lähettämiseen, jos viesti sisältää rahapelin toimeenpanijan vakiintuneen tunnuksen. Epäselvää on, millä tavoin tämä toimenpide ja se, ettei mobiiliviestintää tilannut yksityinen henkilö saa viestiä nähtäväkseen, on oikeassa suhteessa laittoman rahapelitoiminnan estämistarkoituksen kanssa taikka viestin vastaanottajalle aiheutuvien sosiaalisten tai terveydellisten haittojen kanssa. Rajoitusten laajuuteen liittyviä ongelmia Ehdotettu 62 ja 62 b yhdessä 14 b :n kanssa muodostuu kaupallisen viestinnän kannalta varsin laajaksi. Kuitenkin itse sääntely tarjoaa hyvin vähän tulkinta-apua ja kriteerejä sen arvioimiseksi millainen markkinointi ja mainonta olisi lain mukaan kuitenkin sallittua. Liitto katsookin, että yleisluonteisen ilmaisun vuoksi rajoituksen olennainen sisältö mainonnan ja markkinoinnin harjoittajan vielä vähemmän mainontaa mahdollisesti välittävän joukkoviestimen kannalta ei riittävällä tarkkuudella ilmene mainituista säännöksistä. Viestinnän Keskusliitto katsoo, että jo esityksen tavoitteen kannalta lienee tarpeen voida esimerkiksi valistaa kielletyistä tai muutoin haitallisista peleistä. Peliyhtiön logon julkaisemisen haitallisuutta markkinoinnissa liitto pitää lähtökohtaisesti kiistanalaisena. On vaikeata kuvitella millä tavoin ulkomaisen peliyhtiön logoa taikka jonkin pelin tunnusta voitaisiin suoraan pitää yksinään haitallisena. Liitto jää pohtimaan myös mihin kaikkeen lakia on tarkoitus laajuutensa vuoksi ulottaa. Esimerkiksi ulkomaisia urheilukilpailuja koskevia TV-lähetyksiä, jossa kuvassa vilahtaa ulkomaisen rahapeliyhtiön logo, lienee jatkossa vaikeata lähettää (vrt. PeVL 54/2006). Myös Suomeen tuotavien ja täällä myynnissä olevien ulkomaisten lehtien osalta ehdotettu sääntely johtaa ongelmallisiin tilanteisiin. Ehdotus johtaisi käytännössä ulkomaisten lehtien jakelun loppumiseen Suomessa, mikä ei voi olla esityksen tarkoitus. Liitto esittää, että lakiin otettaisiin ulkomaisia painokirjoituksia koskeva poikkeus seuraavasti (vrt. alkoholilain 33 6 mom. ja tupakkalain 4:8 2 mom.): 62 uusi 6 momentti Mitä 1-3 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan sovelleta mainontaan sellaisessa Suomessa levitettävässä ulkomaisessa painokirjoituksessa, jonka pääasiallinen tarkoitus ei ole rahapelin tai sen toimeenpanijan mainonta. Yritysten oikeusturva jää vajavaiseksi Esityksen mukaan kielletyistä ja sallituista markkinointitavoista on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. Nämä kysymykset ovat markkinointia harjoittavien yritysten tai mainosten julkaisijoiden kannalta keskeisiä. Koska tällaisella sääntelyllä on suurta merkitystä viestintä- ja markkinointisektorin elinkeinonharjoittajiin, tulisi niistä liiton käsityksen mukaan säätää lailla (oikeuksien ja velvollisuuksien keskeinen sisältö). Jos kielloilla on markkinoinnin sisältöön ulottuvia vaikutuksia, niistä on perusoikeusrajoituksina joka tapauksessa säädettävä lailla. Esitykseen sisältyy myös viranomaisille annettuja uusia valtuuksia, joiden oikeasuhteisuutta ja asianmukaista järjestämistä ei esityksessä ole arvioitu. Viestinnän Keskusliitto katsoo, että uusia viranomaisvaltuuksia ja niille tarpeellista ohjausta on tarpeen arvioida vielä uudelleen. Liitto kiinnittää huomiota ratkaisuun, jossa samalle viranomaiselle sisäasiainministeriölle

7 7 on annettu yleisten hallintotehtävien ja lainvalmistelullisten tehtäviensä ohella myös lain valvontavalta sekä markkinoinnin kielto- ja uhkasakon määräämisoikeus. Ministeriö voi myös tuomita uhkasakon maksettavaksi. Ministeriön antamaan markkinoinnin kieltoon tai sen asettamaan uhkasakkoon ei saa hakea valittamalla muutosta. Liitto pitää esitystä epätasapainoisena yritysten oikeusturvan näkökulmasta. Ehdotuksen 62 b nojalla markkinointikiellon saanut yritys tai toimija voi saattaa asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi ministeriön päätökseen ei muutosta kuitenkaan voi hakea ja näin ollen ministeriön päätös on heti lainvoimainen. Markkinaoikeudessa käynnistettävä menettely on erillinen prosessi ja saattaa viedä myös aikaa. Liiketoiminnalle aiheutunut vahinko on silloin kuitenkin jo syntynyt. Viestinnän Keskusliitto ei näe erillistä markkinaoikeudessa käynnistettävää prosessia ehdotetussa muodossaan yritysten oikeusturvan kannalta riittävänä. Jopa kolmen kuukauden mittaisen (jota voidaan jatkaa 6 kk kerrallaan) markkinointikiellon kohteeksi joutunut yritys tai toimija voi saada oikeusturvaa ainoastaan erillisen ja lisäkuluja sekä resursseja vievän prosessin kautta. Liitto kiinnittää vertailun vuoksi huomiota kuluttajaviranomaisen toimivaltuuksien järjestämiseen. Kuluttajansuojalain 2. luvun tuoreiden markkinointia koskevien säännösten mukaan kiellon säännösten vastaiseen menettelyyn ja mahdollisen uhkasakon voi antaa vain markkina-oikeus, eräissä tapauksissa vain lääninhallitus. Kuluttaja-asiamies voi antaa väliaikaisen kiellon. Kuluttaja-asiamiehen valtuuksia tältä osin säännellään kuitenkin melko yksityiskohtaisesti kuluttajavirastosta annetun lain 6 :ssä. Esitys on puutteellisesti valmisteltu Esitystä laadittaessa ei ole riittävästi kuultu viestinnän, mainonnan ja markkinoinnin aloja ja toimialojen etujärjestöjä. Esityksestä on näin muodostunut yksipuolinen ja se painottuu ainoastaan uusien viranomaisvaltuuksien antamiseen. Vapaalle joukkoviestinnälle ja kaupalliselle sananvapaudelle aiheutuvia rajoituksia ei esityksessä tarkastella ja arvioida lainkaan. Liitto pitää puutetta vakavana. Esitys ei täytä myöskään hallituksen esitysten vaikutusarvioinneille annettuja vaatimuksia. Vaikutusarviointi on lyhyt eikä sisällä mainonnan ja markkinoinnin alalle aiheutuvia taloudellisia, teknisiä ja suhdannevaikutuksia. Esitys on sangen vähäsanainen myös tavoitteen ja valittujen toimenpiteiden välisestä suhteesta. Vaihtoehtoisia keinoja ei tuoda esiin. Suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta esityksessä on lukuisia heikkouksia. Suhteellisuusperiaate tulee kuitenkin arvioitavaksi jo yleisesti palvelujen vapaata tarjontaa rajoittavan toimen näkökulmasta, mutta myös sananvapautta rajoittavien säännösten osalta. Uhkasakolla tehostettava täyskielto ei voine ainakaan ilman arviota ja perusteluita olla vähiten rajoittava keino. Tehokkuustavoite jäänee toteutumatta jo rajat ylittävän verkkomainonnan vuoksi. Toimenpiteiden yleinen kohtuullisuus erityisesti mainonnan ja markkinoinnin alan kannalta jättää useita kysymyksiä ilmaan. Liitto ei esimerkiksi näe selvää yhteyttä logon julkaisemisen ja siihen liittyvän uhkasakolla tehostetun markkinointikiellon ja toisaalta pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen välillä. Markkinointikielto aiheuttaa kuitenkin mainosvälineille välittömiä ja tuntuvia taloudellisia menetyksiä. Mainostulojen merkitys viestimille ja riippumattomalle sisältötuotannolle on yhä merkittävämpi. Esitys vaikuttaa kielteisesti viestinnän alan ja etenkin kotimaisen median toimintaedellytyksiin. Hallituksen esityksessä näihin seikkoihin ei kiinnitetä lainkaan huomiota. Liitto pitää välttämättömänä, että esityksestä aiheutuvat vaikutukset mainonnan ja markkinoinnin alalle sekä viestintäalalle selvitetään. Uusien viranomaisvaltuuksien tarpeellisuus ja myös soveltuvin viranomaistaho on tarpeen arvioida perusteellisesti. Toimenpiteiden kohtuullisuudesta ja yritysten oikeusturvasta tulisi kuitenkin huolehtia kaikissa

8 8 olosuhteissa ja valittavasta sääntelyratkaisusta riippumatta. Johtopäätös Viestinnän Keskusliitto ei edellä esitetyillä perusteluilla voi puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä esitetyssä muodossaan. Esitämme, että lakiehdotukseen sisältyvät markkinoinnin rajoittamista koskevat säännökset (4 :n 1 momentin 4-kohta, 14 b, 62 :n 2 momentin 1- kohta ja 62 b sekä 66 a ) poistetaan. Liitto ei näe perusteltuna ulottaa esitykseen sisältyviä markkinoinnin rajoituksia joukkoviestimiin. Ulkomaiset lehdet, joiden pääasiallisena tarkoituksena ei ole rahapelien markkinoiminen, tulisi joka tapauksessa sulkea esityksen soveltamisalan ulkopuolelle. Liitto kiinnittää lopuksi huomiota myös siihen, että esityksen puutteet suhteellisuusperiaatteen osalta sekä valitun toteuttamistavan tehokkuudessa ja välttämättömyydessä korostuvat EU-oikeuden näkökulmasta. Markkinoinnin rajoitukset luovat esteitä palvelujen vapaalle tarjonnalle. Esteen salliminen edellyttää, että valitut toimenpiteet voidaan osoittaa välttämättömiksi takaamaan tavoiteltu päämäärä ja että ne ovat oikeasuhteisia ja tehokkaita päämäärän kannalta (ks esim. HaVL 30/2008 vp). Kun juuri viime mainitut periaatteet eivät esityksellä tule täytetyiksi eivätkä perustelut myöskään näitä seikkoja käsittele, on esitys helposti jo syntyessään yhteisön oikeuden vastainen. Viestinnän Keskusliitto ry, Satu Kangas / Kirsi Salo

Lausunto arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä Helsinki 13.11.2008 Eduskunnan hallintovaliokunnalle HE 96/2008 vp Lausunto arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: eero.paukku@mintc.fi Helsinki 7.11.2005 Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta

Lisätiedot

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 13.3.2008 Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi

Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto cc: kirjaamo@om.fi liisa.vanhala@om.fi Helsinki 28.2.2006 Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi Oikeusministeriön lausuntopyyntö 21.12.2005, OM 32/41/2003 Lausuntonaan

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00230 Valtioneuvosto cc: kirsi.miettinen@mintc.fi Helsinki 13.6.2007 Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Viestinnän Keskusliitto ry

Lisätiedot

Lausunto uuden mekanismin luomisesta seuraamaan sananvapautta

Lausunto uuden mekanismin luomisesta seuraamaan sananvapautta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: aleksandra.partanen@mintc.fi Helsinki 20.8.2007 Lausunto uuden mekanismin luomisesta seuraamaan sananvapautta Viite: LVM:n lausuntopyyntö

Lisätiedot

Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi. Pääviestit. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto.

Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi. Pääviestit. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto.fi Helsinki 28.6.2005 Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida

Lisätiedot

Lausunto sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehdotuksesta

Lausunto sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi CC: pia.hammar@mintc.fi Helsinki 15.8.2007 Lausunto sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Lausunto tupakkapoliittisen työryhmän ehdotuksesta

Lausunto tupakkapoliittisen työryhmän ehdotuksesta HG/SK Helsinki 6.2.2008 Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi Viite: STM:n lausuntopyyntö 095:00/2007 Lausunto tupakkapoliittisen työryhmän ehdotuksesta Viestinnän Keskusliitto ry

Lisätiedot

Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi

Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi Helsinki 17.10.2008 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: tarja.itaniemi@mintc.fi Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp

Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 23.9.2005 Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp Viestinnän Keskusliitto

Lisätiedot

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Eduskunnan puolustusvaliokunnalle Helsinki 6.5.2008 Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä valmiuslaiksi

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Helsinki 12.11.2009 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: päivi.rissanen@mintc.fi Viite: LVM 024:00/2009 Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja

Lisätiedot

INTERNETIN VILLIT PELIKUVIOT Seminaari 11.12.2012. Arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho

INTERNETIN VILLIT PELIKUVIOT Seminaari 11.12.2012. Arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho INTERNETIN VILLIT PELIKUVIOT Seminaari 11.12.2012 Arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho Komission valvontamenettely komission virallinen ilmoitus Suomelle 10.4.2006, jonka mukaan Suomi on laiminlyönyt

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

LAUSUNTO KULUTTAJA-ASIAMIEHEN KIELTOHAKEMUKSESTA KOSKIEN INSERTTEJÄ

LAUSUNTO KULUTTAJA-ASIAMIEHEN KIELTOHAKEMUKSESTA KOSKIEN INSERTTEJÄ 1 6.8.2004 LAUSUNTO KULUTTAJA-ASIAMIEHEN KIELTOHAKEMUKSESTA KOSKIEN INSERTTEJÄ Sanoma Osakeyhtiö on pyytänyt Viestinnän Keskusliitolta (myöhemmin liitto) lausuntoa kuluttaja-asiamiehen 19.5.2004 päivätystä

Lisätiedot

Alkoholilain 33 ja 40 :n muuttaminen (HE 70/2013 vp)

Alkoholilain 33 ja 40 :n muuttaminen (HE 70/2013 vp) LAUSUNTO Eduskunta Helsinki 20.9.2013 Sivistysvaliokunta siv@eduskunta.fi Lausuntopyyntö 12.9.2013 Alkoholilain 33 ja 40 :n muuttaminen (HE 70/2013 vp) Viestinnän Keskusliitto kiittää valiokuntaa tilaisuudesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Yleisradiotiedonannon uudistaminen

Yleisradiotiedonannon uudistaminen Helsinki 6.5.2009 Euroopan komissio Kuuleminen 7.4.2009 8.5.2009 Yleisradiotiedonannon uudistaminen Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta valtiontukisääntöjen

Lisätiedot

Lausunto kaupallisen radiotoiminnan kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työryhmän raportista Radiotoiminta 2007

Lausunto kaupallisen radiotoiminnan kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työryhmän raportista Radiotoiminta 2007 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00023 Valtioneuvosto Sähköpostitse: cc kirjaamo@mintc.fi elina.normo@mintc.fi Helsinki 31.1.2005 Lausunto kaupallisen radiotoiminnan kehittämisvaihtoehtoja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN Arpajaislakiin on tehty muutoksia, jotka koskevat erityisesti rahapelien alaikärajaa ja rahapelien markkinointia. Arpajaislain muutokset tulevat

Lisätiedot

3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta. professori Veli-Pekka Viljanen

3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta. professori Veli-Pekka Viljanen ESITYSLISTA 79/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Keskiviikko 2.10.2002 kello 09.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp

Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Eduskunnan talousvaliokunnalle Helsinki 21.5.2008 Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kuluttajansuojalain muuttamista

Lisätiedot

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016)

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) MaRan lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1. Johdannoksi Käsiteltävä teema 1.

Lisätiedot

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA Rahapelit ja EU Yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 24.09.2008, Rantasipi Aulanko Harri Syväsalmi, Suomen EU-edustusto, Bryssel Rikkomuskannemenettelystä 1/6 Komission

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja)

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja) Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Helsinki 18.10.2004 Viite: Lausuntopyyntö 10.9.2004 Dnro 14/670/2004 Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 92/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden. annetun lain 2 ja 7 :n muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 92/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden. annetun lain 2 ja 7 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 92/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 :n muuttamisesta Hallituksen esitys arpajaislain sekä

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva toimikunnan mietintö

Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva toimikunnan mietintö Helsinki 9.4.2010 Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto oikeusministeriö@om.fi Lausuntopyyntö OM 12/42/2006, 12.2.2010 Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva toimikunnan mietintö Viestinnän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Sopimattomat kaupalliset menettelyt. Pääviestit. Oikeusministeriölle. Helsinki

Sopimattomat kaupalliset menettelyt. Pääviestit. Oikeusministeriölle. Helsinki Oikeusministeriölle Helsinki 11.12.2007 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Sopimattomat kaupalliset menettelyt työryhmän mietinnöstä (oikeusministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp Helsinki 9.3.2010 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto E-kirjelmistä, jotka

Lisätiedot

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki

Lisätiedot

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari Yksilön suoja vai tutkimuksen vapaus? Niklas Vainio Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari 28.1.2011 2011 Säännöt ja periaatteet t oikeussäännöt soveltuvat t täysin tai eivät ollenkaan esim. ehdottomat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

Lausunto alkoholimainontatyöryhmän muistiosta

Lausunto alkoholimainontatyöryhmän muistiosta Helsinki 23.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi Viite: Lausuntopyyntö 1.7.2010, STM085:00/2009 Lausunto alkoholimainontatyöryhmän muistiosta Viestinnän Keskusliitto kiittää

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Lausunto digitaalista agendaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta

Lausunto digitaalista agendaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta Helsinki 19.1.2011 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Viite: VNS 10/2010 vp Tuottava ja uudistuva Suomi - Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Lausunto digitaalista agendaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto 2014. Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015

Mainonnan eettinen neuvosto 2014. Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015 Mainonnan eettinen neuvosto 2014 Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015 Esitys Mikä mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on Mitkä seikat vaikuttavat mainoksen hyvän tavan vastaisuuden arviointiin Vuoden

Lisätiedot

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa Taina Mäntyranta 12.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Lisätiedot

LAKIALOITE Alkoholilain 33 :n muuttamisesta Eduskunnalle

LAKIALOITE Alkoholilain 33 :n muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITE Alkoholilain 33 :n muuttamisesta Eduskunnalle Alkoholijuomat poikkeavat useimmista muista kulutushyödykkeistä, sillä ne aiheuttavat suuria terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

Esitutkinta- ja pakkokeinotoimikunnan mietintö (KM 2009:2)

Esitutkinta- ja pakkokeinotoimikunnan mietintö (KM 2009:2) Helsinki 31.8.2009 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lausuntopyyntö OM 15/021/2006, 27.5.2009 Esitutkinta- ja pakkokeinotoimikunnan mietintö (KM 2009:2) Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Helsinki 12.4.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Viite: HE 28/2012 vp ja HE 29/2012 vp Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainontaan voi vaikuttaa Yritykset mainostavat lisätäkseen tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä. Ne pyrkivät noudattamaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

RadioMedian lausunto alkoholimainonnan rajoittamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

RadioMedian lausunto alkoholimainonnan rajoittamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi Viite: Lausuntopyyntö 19.4.2013 Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi alkoholilain 33 :n muuttamisesta (STM078:00/2011) 1 RadioMedian lausunto alkoholimainonnan

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa

Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa Erityisasiantuntija, VTT Ulla Knuuti, Rikosseuraamuslaitos, Keskushallintoyksikkö VI Valtakunnalliset Tupakka ja terveys -päivät 3.12.2014 Tupakointi vankien

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Lausunto AV-direktiivin täytäntöönpanosta ja toimilupakysymyksistä

Lausunto AV-direktiivin täytäntöönpanosta ja toimilupakysymyksistä Helsinki 27.2.2009 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi CC: tarja.itaniemi@mintc.fi Lausuntopyyntö 30.1.2009, LVM 125:00/2007 Lausunto AV-direktiivin täytäntöönpanosta ja toimilupakysymyksistä

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Luova sisältö Euroopan digitaalisilla sisämarkkinoilla: tulevaisuuden haasteita

Luova sisältö Euroopan digitaalisilla sisämarkkinoilla: tulevaisuuden haasteita Helsinki 11.12.2009 Opetusministeriö Marjo Hellström PL 29 00023 Valtioneuvosto laura.makela@minedu.fi jorma.walden@minedu.fi Lausuntopyyntö OPM2009-00361, 20.11.2009, kohta 2 Luova sisältö Euroopan digitaalisilla

Lisätiedot

Lausunto oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa koskevasta hallituksen esityksestä HE 13/2006 vp

Lausunto oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa koskevasta hallituksen esityksestä HE 13/2006 vp Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsinki 31.5.2006 Lausunto oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa koskevasta hallituksen esityksestä HE 13/2006 vp Lausuntonaan oikeudenkäynnin julkisuutta

Lisätiedot

Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa

Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa Technopolis Business Breakfast, Kuopio 24.3.2017 Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Markkinointi somessa Markkinoinnin hyvä tapa Kilpailijan halventaminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT HE 71/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholilakia niin, että vähintään 1,2 ja enintään 2,8

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitetta koskevan sääntelyn uudistamisesta

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitetta koskevan sääntelyn uudistamisesta Helsinki 22.4.2010 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Viite: HE 13/2010 vp Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitetta koskevan sääntelyn uudistamisesta Viestinnän Keskusliitto kiittää

Lisätiedot

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo Median sääntely ja sananvapaus Anna Alatalo Median toiminnan rajat Median toimintaan vaikuttavien yhteiskunnallisten ehtojen yhteensovittaminen toteutuu median yhteiskunnallisena sääntelynä eli regulaationa.

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 114/2010 vp Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Hallintovaliokunta

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Hallintovaliokunta Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Hallintovaliokunta 10.2.2017 Lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström Laki puolustusvoimista 2 Puolustusvoimien tehtävät Puolustusvoimien tehtävänä on: 1) Suomen

Lisätiedot

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 118/2002 vp Torstai 19.12.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa Esko Gustafsson Natura 2000 ohjelma Taustalla luontodirektiivin määräykset Kohteet luontodirektiivin mukaisia (erityisten

Lisätiedot

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Juhani, KKV:n valvontaroolin taustoja Hankintadirektiivin 83 artikla: jäsenvaltion on varmistettava, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Teuvo Pohjolainen

Teuvo Pohjolainen 1 Teuvo Pohjolainen 9.12.2016 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Luento 6.11.2008 Salli.Hakala@Helsinki.fi Laki - modernin järjestyksen kivijalka Demokraattisen oikeusvaltion näkökulmasta keskeisiä

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 :n muuttamisesta Hallituksen esitys arpajaislain

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Tilannekatsaus Harri Jokiranta

Tilannekatsaus Harri Jokiranta Tilannekatsaus 9.8.2017 Harri Jokiranta Alueelliset erot talouskehityksessä väestökartat Muuttoliike kartta Yle.fi 6.8.2017 Perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapautta koskevan lakiesityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jalometallituotteista annettua lakia siten,

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

Alkoholijuomien markkinoinnin uudet säännöt 1.1.2015. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 varatuomari Kai Massa

Alkoholijuomien markkinoinnin uudet säännöt 1.1.2015. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 varatuomari Kai Massa Alkoholijuomien markkinoinnin uudet säännöt 1.1.2015 MaRan Marraspäivä 19.11.2014 varatuomari Kai Massa Johdannoksi Alkoholilaissa lähtökohtaisesti väkevien alkoholijuomien mainostamisen täyskielto (poikkeuksena

Lisätiedot