Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä"

Transkriptio

1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 3/2008 vp). Lausuntonaan liitto toteaa esityksestä seuraavaa: Pääviestit 1. Lakiehdotuksen 9 lukuun sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien turvaamisesta sisältyy useita säännöksiä, jotka rajoittavat perustuslain turvaamaa sananvapautta. Taloudellisissa kriiseissä sekä suuronnettomuus- ja pandemiatilanteissa sananvapautta ei käsittääksemme ole mahdollista rajoittaa ehdotetulla tavalla viranomaispäätöksillä. Sananvapauden rajoitukset tulisi rajata koskemaan vain aseellista hyökkäystä tai sen huomattavaa uhkaa (3 :n 1 ja 2-kohdat). Muissa tilanteissa riittää, että julkaisijoilla ja ohjelmatoiminnan harjoittajilla on velvollisuus julkaista viranomaisten tiedotuksia. 2. Viestintää rajoittaviin toimiin voidaan ehdotuksen mukaan ryhtyä tieto- ja viestintäjärjestelmien toimivuuden ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Nämä edellytykset on määriteltävä lain tasolla, koska perusoikeuksien rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja täsmällisesti määriteltyjä. Perusteluissa olevat esimerkit eivät yksinään ole riittäviä. Sananvapaudesta ja sen rajoitusedellytyksistä Suomen perustuslaki turvaa sananvapauden. Perustuslain 12 :n mukaan jokaisella on sananvapaus, johon sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden

2 2 käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia, lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. Sananvapautta, kuten muitakin perusoikeuksia, voidaan rajoittaa poikkeusoloissa perustuslain 23 :n mukaisesti. Perusoikeuksiin voidaan säätää sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin vakavuudeltaan aseelliseen hyökkäykseen lain mukaan rinnastettavien, kansakuntaa uhkaavien poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Sananvapauteen voidaan säätää myös muita kuin poikkeusoloihin liittyviä rajoituksia perustuslakivaliokunnan linjaamien yleisten rajoitusedellytysten täyttyessä. Tällainen yleinen edellytys on mm. lailla säätämisen vaatimus. Tähän liittyy kielto delegoida perusoikeuksien rajoittamista koskevaa toimivaltaa lakia alemmalle säädöstasolle (PeVM 25/1994). Perusoikeuksien rajoituksia koskee myös täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus: rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä ja niiden olennaisen sisällön tulee ilmetä laista. Sananvapautta rajoittavat säännökset lakiehdotuksessa Valmiuslakiehdotuksen 9 lukuun sisältyvät säännökset sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien toimivuuden turvaamisesta. Osa ehdotetuista toimenpiteistä koskee sananvapauden käyttämistä. Sananvapautta rajoittavia toimenpiteitä ovat erityisesti seuraavat: verkko- tai viestintäpalveluyhteyksien katkaiseminen määräajaksi tai toistaiseksi tiettyyn maahan tai kansainvälisiin verkko- ja viestintäpalveluihin liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä (59 :n 1 momentin 7-kohta) radiotaajuuksiin kohdistuvat Viestintäviraston toimenpiteet (60 ), kuten radioluvan peruuttaminen tai sen ehtojen muuttaminen sekä radiolähettimen tai radiojärjestelmän käytön kieltäminen; sekä liikenne- ja viestintäministeriön päätös velvoittaa teleyritys estämään tilapäisesti viestien lähettäminen, välittäminen tai vastaanottaminen (61 :n 1 momentin 1- kohta). Mainitut toimenpiteet voidaan toteuttaa sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien toimivuuden ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi lakiehdotuksen 3 :ssä määritellyissä poikkeusoloissa. Lisäksi lakiehdotuksen 124 :n mukaan julkaisija ja ohjelmatoiminnan harjoittaja ovat velvollisia korvauksetta julkaisemaan tai lähettämään tiettyjen viranomaisten tiedotukset, jotka koskevat valmiuslain soveltamista tai noudattamista ja jotka on saatettava nopeasti koko väestön tai tietyn alueen asukkaiden tietoon.

3 3 Sananvapauden rajoitusedellytysten täyttyminen Lailla säätämisen vaatimus Perustuslain kannalta ehdotetut :n sananvapautta rajoittavat säännökset ovat ongelmallisia, jos poikkeusolossa on kysymys taloudellisista kriisistä, suuronnettomuudesta tai pandemiasta. Näissä tilanteissa sananvapautta ei ole mahdollista rajoittaa perustuslain 23 :n nojalla, vaan rajoitusten on perustuttava perustuslakivaliokunnan linjaamiin yleisiin rajoitusedellytyksiin. Perusoikeuksia voidaan rajoittaa vain eduskuntalailla, ei lakia alemmanasteisilla säännöksillä. Valmiuslakiehdotuksen :n mukaan sananvapauden rajoituksia voitaisiin toteuttaa liikenne- ja viestintäministeriön päätöksillä tai ministeriön antaman valtuutuksen nojalla Viestintäviraston päätöksellä. Voidaan perustellusti kysyä, onko lakiesitys tältä osin perustuslain mukainen. Valmiuslakiehdotuksen 6 :n mukaan viranomaisten toimivaltuussäännösten soveltamisen aloittamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella (käyttöönottoasetus) ja eduskunta päättää asetuksen voimassaolosta. Vastaako tämä eduskunnan päätös varsinaisen eduskuntalain säätämistä, mitä perusoikeuksien rajoittaminen edellyttää, on mielestämme vähintäänkin kyseenalaista. Riippumatta siitä, säädetäänkö valmiuslaki tavallisen lain vai perustuslain säätämisjärjestyksessä, ehdotuksen 59, 60 ja 61 :ää pitäisi näkemyksemme mukaan täydentää. Säännösten viimeiseksi momentiksi tulisi lisätä ehto, jonka mukaan mainittuja pykäliä voidaan soveltaa vain valmiuslain 3 :n 1 ja 2-kohdissa määritellyissä tilanteissa. Nämä tilanteet ovat aseellinen hyökkäys tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila sekä Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen hyökkäyksen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka. Sananvapauden rajoituksia ei sen sijaan voitaisi toteuttaa taloudellisten kriisien yhteydessä, suuronnettomuuksissa ja pandemiatilanteissa. Sitä, miksi sananvapautta olisi välttämätöntä rajoittaa muulloin kuin aseellisessa hyökkäyksessä tai sen uhatessa, ei mielestämme ole lakiesityksessä kunnolla perusteltu. Perusteluissa mainitaan esimerkkeinä rajoitustarpeista: puolustusvoimien tai vastaavan tahon lisääntynyt taajuuksien tarve ja tästä aiheutuva tilanne, jossa taajuuksia on järjestettävä uudelleen (radioluvan ehtojen muuttaminen, s. 63) sekä jonkin siviiliradiojärjestelmän häirintä puolustusvoimien järjestelmän toiminnalle puolustusvoimien operaatioalueilla (radioluvan peruuttaminen, s. 63). Esimerkit puolustusvoimia koskevina liittyvät käsittääksemme nimenomaan aseelliseen hyökkäykseen tai sen uhkaan ja näin ollen valmiuslain 3 :n 1 ja 2 kohtaan.

4 4 Taloudellisissa kriiseissä, suuronnettomuuksissa ja pandemioissa on riittävää, että julkaisijoilla ja ohjelmatoiminnan harjoittajilla on lakiehdotuksen 124 :n mukaisesti velvollisuus viranomaisten tiedotusten julkaisemiseen. Tarvetta verkko- tai viestintäyhteyspalvelujen katkaisemiseen, radiotaajuuksien käytön estämiseen taikka viestien tai vertaisverkkoliikenteen lähettämisen, välittämisen tai vastaanottamisen estämiseen on sen sijaan vaikea nähdä. Täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimus Perusoikeusrajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä. Lakiehdotuksen :ssä mainittuja toimenpiteitä voidaan toteuttaa sähköisten tietoja viestintäjärjestelmien toimivuuden ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Näitä edellytysten sisältöä ei ole määritelty itse lakitekstissä. Ehdotuksen perusteluissa on annettu yhteiskunnan elintärkeistä eduista ainoastaan joitakin esimerkkejä. Näitä ovat seuraavat: sähkön ja veden jakelu rahoituspalvelut energian tuotantolaitokset tiedonvälitys sekä muut kriisitilanteessa keskeisessä asemassa olevat palvelut. Lakiehdotus antaa poikkeusoloissa mahdollisuuden kajota viestintäverkkojen toimintaan ja radiotaajuuksien käyttöön tavalla, joka liittyy läheisesti sananvapauden ydinalueeseen. Esimerkkinä voidaan mainita radioluvan peruuttaminen, jonka perustuslakivaliokunta on todennut olevan ankara keino puuttua sananvapauden käyttämiseen (PeVL 26/2001 vp). Mielestämme on välttämätöntä määritellä selkeästi ne tilanteet, joissa puuttuminen on mahdollista. Näin ollen sähkö- ja viestintäjärjestelmien toimivuus ja erityisesti yhteiskunnan elintärkeät toiminnot pitäisi määritellä lain tasolla. Pelkät perustelumaininnat eivät mielestämme ole riittäviä. Viestinnän Keskusliitto ry Håkan Gabrielsson toimitusjohtaja Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä toimintaedellytyksiä tavoitteenaan turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille. Viestinnän Keskusliitto edustaa noin 800 yritystä, jotka työllistävät noin henkilöä. Edustettujen yritysten osuus joukkoviestintämarkkinoista on noin 80 %. Keskusliiton jäseniä ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto sekä Suomen Televisioiden Liitto.

5 5 Lisätietoja lausuntoon liittyen antavat tarvittaessa: Håkan Gabrielsson Satu Kangas Toimitusjohtaja johtaja, lakiasiat puhelin puhelin GSM GSM

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus 1 HG/ah Helsinki 23.4.2008 Liikenne- ja viestintäministeriön 12.2.2008 asettama Yleisradio Oy:n julkista palvelua ja rahoitusta selvittävä työryhmä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 143/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.12.2009 Dnro OKV/1168/1/2007 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan perusteella

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

S uomen perustuslaki 11.6.1999/731

S uomen perustuslaki 11.6.1999/731 S uomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö S uomi

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot