Radio- ja televisioyritysten suojan uudistaminen. Pääviestit. Yleisiä kommentteja. Opetusministeriö PL Valtioneuvosto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radio- ja televisioyritysten suojan uudistaminen. Pääviestit. Yleisiä kommentteja. Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto. anna.vuopala@minedu."

Transkriptio

1 1 Opetusministeriö PL Valtioneuvosto cc: Radio- ja televisioyritysten suojan uudistaminen Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn piirissä tehtävää valmistelutyötä radio- ja televisioyritysten suojan uudistamiseksi. Pääviestit 1. Radio- ja televisiolähetysten kansainvälinen suoja ei teknisestä kehityksestä johtuen ole enää ajan tasalla. Lähettäjäyritykset tarvitsevat parempaa oikeudellista suojaa ohjelmien lähettämisen vaatimille panostuksilleen. Viestinnän Keskusliitto tukee ponnisteluja uuden, ajanmukaisen yleissopimuksen aikaan saamiseksi. 2. Puheenjohtajan non-paperiin kirjattu suojan taso ei ole riittävä lähettäjäyritysten tarpeiden kannalta. Tämä vesitetty ratkaisu on mahdollista hyväksyä vain, jos paremman suojan tarjoavan asiakirjan (SCCR/15/2) pohjalta tehtävällä työllä ei ole onnistumisen mahdollisuuksia. 3. Uutta yleissopimusta kohtaan esitetty kritiikki näyttää perustuvan väärinymmärryksiin tai on muuten vailla pohjaa. Perusteettomat väitteet eivät saa muodostua esteeksi uudelle yleissopimukselle. Yleisiä kommentteja Viestinnän Keskusliitto pitää valitettavana, että radio- ja televisioyritysten suojaa koskevan uuden yleissopimuksen valmistelu on eri syistä viivästynyt. Rooman sopimus vuodelta 1961 on auttamatta vanhentunut, sillä lähetystoiminta on sekä sisällöllisesti että teknisesti muuttunut viimeisten vuosien aikana. Tulevaisuudessa suojan tarve korostuu

2 2 entisestään ohjelmasisällön jakelutapojen monipuolistuessa ja erilaisten internetpohjaisten ratkaisujen yleistyessä. Radio- ja televisioyritykset tarvitsevat oikeudellista suojaa ohjelmien lähettämiseen liittyville panostuksilleen. Ohjelmistoihin sisältyvien aineistojen tuottaminen ja lähetysoikeuksien hankkiminen, ohjelmistokokonaisuuksien suunnittelu ja aikatauluttaminen, lähetyksiin liittyvä kehitys- ja markkinointityö sekä itse lähetystoiminnasta huolehtiminen vaativat mittavia investointeja. Lähetysten oikeudeton hyödyntäminen ja vapaamatkustaminen lähettäjäyritysten kustannuksella on teknisesti helppoa. Maailmalla radio- ja televisio-ohjelmia kopioidaan ja välitetään eri tavoin yleisölle - osin ansaintamielessä, osin aatteellisista syistä ja osin puhtaasti ajanvietteenä. Asialla voivat olla lähettäjäyrityksen kilpailijat, piraattitoimijat tai vaikkapa yhteisiä elämyksiä jakavat yksityishenkilöt, joiden motiivi ei ole taloudellinen. Viimeksi mainitussa tilanteessa ansaintaintressit ovat niillä tahoilla, jotka tarjoavat palvelualustat ohjelmaklippien jakamiseen ja esimerkiksi myyvät mainontaa alustojen yhteyteen. Radio- ja televisio-ohjelmistoihin tehtyjen panostusten tehokas suojaaminen ei ole mahdollista pelkästään lähettäjäyritysten hankkimien oikeuksien tai esimerkiksi sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevien säännösten nojalla. Lähettäjäyritykset tarvitsevat tekijänoikeudellista signaalisuojaa turvatakseen investointinsa luvatonta käyttöä vastaan. Vapaamatkustamiseen ja erilaisiin väärinkäytöksiin on mahdollista puuttua vain, jos säännöspohja on kunnossa. Nykyistä parempaa suojatasoa edellyttää myös eri oikeudenhaltijaryhmien tasapuolinen kohtelu. Ei voi olla oikein, että tekijöiden, esittäjien ja tuottajien panokset suojataan, mutta lähettäjäyritysten panokset jäävät heikommin suojatuiksi. Opetusministeriön lausuntopyynnössä pyydetään kommentoimaan kahta WIPOn työasiakirjaa, jotka liittyvät radio- ja televisioyritysten suojaa koskevan yleissopimuksen valmisteluun, sekä eri osapuolten valmistelutyön yhteydessä esittämää kritiikkiä yleissopimusta kohtaan. Viestinnän Keskusliitto toteaa asiakirjoista seuraavaa. Puheenjohtajan non-paper Viestinnän Keskusliiton käsitys on, että puheenjohtajan non-paperissa suojataso ei ole läheskään riittävä lähettäjäyritysten tarpeiden kannalta. Lähettäjäyrityksen suostumus tarvittaisiin vain lähetyssignaalin edelleen lähettämiseen ja viivästettyyn lähettämiseen yleisölle. Lisäksi esitykseen sisältyy määräys teknisistä suojakeinoista. Oikeudet, jotka lähettäjäyritykset tarvitsevat panostustensa suojaamiseksi, ovat: oikeus valmistaa kappaleita lähetyksestä tai sen osasta sekä oikeus kopioida näin valmistettuja kappaleita sekä

3 3 oikeus saattaa lähetys yleisön saataviin julkisesti esittämällä, samanaikaisella tai viivästetyllä välittämisellä taikka ohjelmatallenteita levittämällä. Käsityksemme mukaan non-paperissä ehdotettua suojaa korkeampi suojataso luo oikeudellista vakautta lähetystoimintaan, antaa paremmat edellytykset monipuolisen ohjelmiston tarjoamiseen katsojille ja kuulijoille sekä edistää vapaata tiedonvälitystä ja sananvapautta. Lähettäjäyritysten oikeuksiin voidaan non-paperin mukaan tehdä vastaavat rajoitukset kuin tekijöiden ja lähioikeuksien haltijoiden oikeuksiin. Edellytyksenä on ns. kolmen kohdan testin läpäiseminen: rajoituksia voidaan tehdä tietyissä erityistapauksissa, jotka eivät ole ristiriidassa lähetyksen tavanomaisen hyödyntämisen kanssa eivätkä haittaa kohtuuttomasti lähettäjäyrityksen oikeutettuja etuja. On myönteistä, että tämä edellytys on kirjattu puheenjohtajan non-paperiin. Vakaa käsityksemme on, ettei puheenjohtajan non-paperin mukaisesta kansainvälisestä suojasta aiheudu haittaa kuluttajille taikka muille mediamarkkinoiden taloudellisille toimijoille. Lähettäjäyrityksen suostumuksen hankkiminen lähetyksen edelleen lähettämiseen tai viivästettyyn lähettämiseen ei ole haitta, vaan normaali lisensiointitoimi, joiden avulla taataan monipuolisen ja laadukkaan ohjelmiston lähettäminen yleisölle vastaisuudessakin. Jos WIPOn piirissä tehtävä valmistelutyö ajautuu tilanteeseen, jossa valittavana on joko non-paperin pohjalle rakentuva uusi yleissopimus tai ei yleissopimusta lainkaan, pidämme parempana vaihtoehtona uuden sopimuksen hyväksymistä ja työn välitöntä jatkamista lähettäjäyritysten edut paremmin turvaavan kansainvälisen suojajärjestelmän aikaan saamiseksi. Asiakirja SCCR/15/2 Asiakirjassa SCCR/15/2 (jäljempänä asiakirja) lähettäjäyritysten suojan taso on merkittävästi parempi kuin puheenjohtajan non-paperissa. Viestinnän Keskusliitto toivoo Suomen jatkavan ponnisteluja korkeamman suojatason puolesta. Lausuntopyynnössä esitettyjen kysymysten osalta toteamme, ettei asiakirjaa vastaava kansallinen suoja Suomessa ole aiheuttanut ongelmia kuluttajille tai estänyt yleisöä vastaanottamasta radio- ja televisiolähetyksiä. Viestinnän Keskusliiton edustamien televisio- ja radioyritysten lähetykset ovat kuluttajien vastaanotettavissa toimilupaalueilla asianmukaisilla vastaanotinlaitteilla. Lähettäjäyritysten rahoituspohja perustuu mainostuloihin, joten yritykset luonnollisesti haluavat lähetystensä olevan mahdollisimman laajan vastaanottajajoukon saatavilla. Se, että lähettäjäyritykset signaalisuojaan vedoten haluaisivat estää yleisöä vastaanottamasta lähetyksiä, on absurdi ajatus.

4 4 Lähettäjäyritykset hyödyntävät uutta teknologiaa ja kehittävät uusia palveluja kuluttajille. Lähettäjäyritysten selkeä oikeudellinen suoja luo omalta osaltaan toimintaympäristön, jossa tätä kehitystyötä voidaan tehdä turvatuissa olosuhteissa. Lähettäjäyritysten suoja ei estä muita toimijoita kehittämästä omia palvelujaan ja hankkimasta sisältöoikeuksia tekijöiltä, esittäviltä taiteilijoilta ja tuottajilta. Sen sijaan lähettäjäyritysten suoja ehkäisee lähetysten oikeudetonta ja epälojaalia hyödyntämistä muiden toiminnassa. Suojaan kolmen kohdan testin nojalla tehtävien poikkeusten avulla on mahdollista ottaa tasapainoisesti huomioon sivistykselliset ja muut yhteiskunnalliset edut, mukaan lukien lähetysten yksityinen käyttö. Erilaiset public domain -aineistot ovat käsityksemme mukaan vapaasti, tekijänoikeuden estämättä, niin lähettäjäyritysten kuin muidenkin toimijoiden käytettävissä. Public domain -aineistot eivät tule uudelleen tekijänoikeussuojatuiksi, jos niitä käytetään lähetyksissä. Public domain -aineisto ei siis lukkiudu väitetyllä tavalla yleisön ulottumattomiin lähettäjäyritysten suojan perusteella. Lähettäjäyritysten suoja ei vaikuta tekijöiden, esittävien taiteilijoiden tai äänite- tai elokuvatuottajien oikeuksiin. Heidän oikeutensa ovat itsenäisiä oikeuksia ja voimassa lähettäjäyritysten oikeuksista riippumatta. Lähettäjäyritysten kansainvälisen suojan kehittäminen on tarpeen, jotta nykyinen epätasapaino lähettäjäyritysten ja muiden, WIPO Copyright Treatyn ja WIPO Performances and Phonograms Treatyn suojaamien oikeudenhaltijoiden välillä korjaantuisi. Kehittäminen ei siis johtaisi väitettyyn epätasapainoon, vaan päinvastoin korjaisi olemassa olevaa epätasapainoa. Toisin kuin on esitetty, lähettäjäyritysten suojalla ei myöskään ole vaikutusta laitevalmistajien tai verkkopalveluiden tarjoajien vastuisiin muiden verkossa tekemistä rikkomuksista. Lähettäjäyritysten suoja ja muiden tahojen vastuut ovat kaksi täysin eri asiaa. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että radio- ja televisiolähetysten suojaa koskevaa uutta kansainvälistä yleissopimusta vastaan esitetty kritiikki perustuu väärinymmärryksiin suojan luonteesta ja vaikutuksista tai on muuten vailla pohjaa. Viestinnän Keskusliitto toivoo, että Suomen hallitus jatkaa erinomaista työtään radio- ja televisiolähetysten kansainvälisen suojan kehittämiseksi ja saattamiseksi ajan tasalle. Viestinnän Keskusliitto ry Håkan Gabrielsson toimitusjohtaja

5 5 Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä toimintaedellytyksiä tavoitteenaan turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille. Viestinnän Keskusliitto edustaa noin 800 yritystä, jotka työllistävät noin henkilöä. Edustettujen yritysten osuus joukkoviestintämarkkinoista on noin 80 %. Keskusliiton jäseniä ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto sekä Suomen Televisioiden Liitto. Lisätietoja lausuntoon liittyen antavat tarvittaessa: Håkan Gabrielsson Satu Kangas Toimitusjohtaja johtaja, lakiasiat puhelin puhelin

Viestintämarkkinoita koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudistaminen

Viestintämarkkinoita koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudistaminen Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00023 Valtioneuvosto CC: olli-pekka.rantala@mintc.fi Helsinki 21.12.2007 Viestintämarkkinoita koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudistaminen Viestinnän

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeudellisten suoja-aikojen muuttamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä

Lausunto tekijänoikeudellisten suoja-aikojen muuttamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä Helsinki 5.12.2008 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle U 63/2008 vp Lausunto tekijänoikeudellisten suoja-aikojen muuttamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä Helsinki 25.9.2013 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto

Lisätiedot

Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi. Pääviestit. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto.

Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi. Pääviestit. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto.fi Helsinki 28.6.2005 Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida

Lisätiedot

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus 1 HG/ah Helsinki 23.4.2008 Liikenne- ja viestintäministeriön 12.2.2008 asettama Yleisradio Oy:n julkista palvelua ja rahoitusta selvittävä työryhmä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Lisätiedot

Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp

Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Eduskunnan talousvaliokunnalle Helsinki 21.5.2008 Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kuluttajansuojalain muuttamista

Lisätiedot

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 13.3.2008 Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä

Lisätiedot

HE 181/2014 vp. Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain

HE 181/2014 vp. Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain muutosehdotuksia. Lakia ehdotetaan selvennettäväksi

Lisätiedot

Arpajaislakihankkeen loppuraportti

Arpajaislakihankkeen loppuraportti Helsinki 29.5.2009 Sisäasiainministeriö sm.kirjaamo@intermin.fi Lausuntopyyntö SM064:00/2007, 28.4.2009 Arpajaislakihankkeen loppuraportti Viestinnän Keskusliitto haluaa esittää sisäasiainministeriölle

Lisätiedot

Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10. Opetusministeriölle. Tasapainoinen luova talous

Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10. Opetusministeriölle. Tasapainoinen luova talous Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10 Opetusministeriölle Tasapainoinen luova talous Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) on laaja-alaisin kotimaista luovaa alaa edustava yhteistyöelin. Sen

Lisätiedot

MUISTIO - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 g :n muuttamisesta

MUISTIO - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 g :n muuttamisesta MUISTIO - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 g :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tekijänoikeuslain 25 g. Nykyinen 25 g :n sopimuslisenssisäännös

Lisätiedot

Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta

Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Helsinki 22.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@stm.fi cc. copyright@minedu.fi Viite: OKM:n lausuntopyyntö 13.5.2015, OKM2015-00106 Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Viestinnän

Lisätiedot

27 3 (ennallaan) Sopimus yleisölle välittämisestä (uusi) 30 a

27 3 (ennallaan) Sopimus yleisölle välittämisestä (uusi) 30 a PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS 16.5.2008 Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 27 3 (ennallaan) - - - - - Tekijänoikeuden luovutuksesta eräissä tapauksissa säädetään 30 40 sekä 40 b :ssä. Mainittuja säännöksiä on kuitenkin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta LUONNOS 15.7.2003 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan tehtäviksi tekijänoikeuden

Lisätiedot

IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen

IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen Oikeusministeriölle Helsinki 15.4.2008 IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen Lausuntonaan IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittämistä selvittäneen työryhmän mietinnöstä (oikeusministeriön

Lisätiedot

Asia: Lausunto keskustelumuistion Tekijänoikeuden suuntaviivoja kysymyksiin ja yleisemmin tekijänoikeuslainsäädännön ja järjestelmän kehittämisestä

Asia: Lausunto keskustelumuistion Tekijänoikeuden suuntaviivoja kysymyksiin ja yleisemmin tekijänoikeuslainsäädännön ja järjestelmän kehittämisestä Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry PL 148 01301 Vantaa musakir@kaapeli.fi Opetusministeriölle Asia: Lausunto keskustelumuistion Tekijänoikeuden suuntaviivoja kysymyksiin ja yleisemmin tekijänoikeuslainsäädännön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä 1. Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme TV-sarjoja ja elokuvia, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, pelaamme pelejä, kuuntelemme musiikkia ja käytämme

Lisätiedot

ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas

ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas Ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry Kulttuurialan jaosto 2001 Annika Ihalainen

Lisätiedot

Voimassa oleva laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. ja välittämistä. 1

Voimassa oleva laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. ja välittämistä. 1 Voimassa oleva laki 1 1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta Liite Rinnakkaistekstit 15.7.2003 2 Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Teos

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus Miira Kuhlberg Martina Castrén Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Ville Rantanen Helsinki 2003 1. Johdanto 1.1. Tutkimuksen tavoite Informaatio on nykyään tärkeä vaurauden lähde. Oikeudesta tietoon taistellaan hankkimalla erilaisia immateriaalioikeuksia.

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (Tekijänoikeuden suuntaviivoja)

Lausunto tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (Tekijänoikeuden suuntaviivoja) OPETUSMINISTERIÖLLE ASIA Lausunto tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (Tekijänoikeuden suuntaviivoja) LAUSUNNON ANTAJA Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry

Lisätiedot

Tekijänoikeuspolitiikka 2012

Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Keskustelumuistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:20 Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Keskustelumuistio Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot