Lausunto uuden mekanismin luomisesta seuraamaan sananvapautta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto uuden mekanismin luomisesta seuraamaan sananvapautta"

Transkriptio

1 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo cc: Helsinki Lausunto uuden mekanismin luomisesta seuraamaan sananvapautta Viite: LVM:n lausuntopyyntö , Dnro 923/30/2007 Viestinnän Keskusliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto uuden mekanismin luomisesta seuraamaan ja kehittämään Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan toteutumista. Keskusliitto toteaa lausuntonaan seuraavaa: Pääviestit: 1. Viestinnän Keskusliitto ei kannata uuden mekanismin luomista seuraamaan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan toteutumista. Sananvapauden toteutumista seurataan jo nykyisin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Uusi mekanismi ei toisi tähän seurantaan lisäarvoa. 2. Olennaista sananvapauden toteutumisen kannalta on, että eri valtioiden poliittinen johto, viranomaiset, lainsäädäntöelimet ja tuomioistuimet tuntevat sananvapautta koskevat periaatteet ja noudattavat niitä tinkimättä omassa työssään. Uuden seurantamekanismin luomisen sijasta tärkeämpää on tehdä pitkäjänteisesti työtä näiden perusedellytysten kuntoon saattamiseksi. 3. Viestinnän Keskusliitto yhtyy asiakirjassa esitettyyn näkemykseen siitä, että sananvapaus ja viestinnän vapaus ovat ratkaisevan tärkeitä asioita demokratian toteutumiselle. Sananvapaus ei ole itsestään selvä asia, vaan vaatii jatkuvaa puolustamista. Keskusliiton perusviestit sananvapaudesta on liitetty lausunnon oheen.

2 2 Ehdotuksen pääpiirteet Euroopan neuvoston piirissä on käyty keskustelua siitä, pitäisikö neuvoston yhteyteen perustaa uusi mekanismi seuraamaan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan (sananvapaus) toteutumista. Tämä mekanismi koostuisi komiteasta, johon jäsenvaltiot voisivat ehdottaa ihmisoikeus- ja sananvapauskysymyksiin syvällisesti perehtyneitä, puolueettomia asiantuntijoita. Komitea tekisi säännöllisiä tarkastuskäyntejä Euroopan neuvoston jäsenvaltioihin ja raportoisi havaitsemistaan epäkohdista. Komitea voisi antaa suosituksia jäsenvaltioille sananvapaustilanteen parantamiseksi. Sananvapauden merkitys Viestinnän Keskusliitto yhtyy keskusteluasiakirjassa esitettyyn näkemykseen sananvapauden ja viestinnän vapauden ratkaisevasta merkityksestä kansanvallalle. Ilman sananvapautta ei voi olla demokratiaa. Demokraattiseen päätöksentekomenettelyyn kuuluvat olennaisena osana kaikille avoin, vapaa ja julkinen kansalaiskeskustelu sekä vapaa tiedonvälitys. Sananvapaus on ytimeltään poliittinen perusoikeus. Kuitenkin myös kaupallinen sananvapaus nauttii perusoikeussuojaa. Riippumaton ja vapaa joukkoviestintä pohjautuu suurelta osin mainosrahoitukseen ja tämän rahoituksen vaarantaminen mainontaa rajoittamalla heikentää osaltaan sananvapauden toteutumista. Julkisesta vallasta riippumattomilla ja vapailla tiedotusvälineillä on ratkaiseva merkitys sananvapauden aidolle toteutumiselle. Näiden tiedotusvälineiden luonteeseen ja elinehtoihin kuuluu, että ne toimivat markkinalähtöisesti. Julkisin varoin rahoitetulla julkisen palvelun tiedonvälityksellä ja tarjonnalla on tärkeä, mutta vain täydentävä tehtävä. Sananvapaussääntely Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus EIS muodostaa oikeudellisen perustan neuvoston jäsenvaltioiden kansalliselle sananvapaussääntelylle. Sopimusta tulkitseva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut merkittäviä ratkaisuja myös Suomen kannalta (Karhuvaara ja Iltalehti v. Suomi ja Selistö v. Suomi ). Suomessa sananvapauden turvasta on säädetty perustuslaissa sekä laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä. Tämä sananvapauden perussääntely on korkeatasoista ja kestää vertailun minkä tahansa Euroopan neuvoston jäsenvaltion lainsäädännön kanssa. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä on Suomessa annettu useilla lailla, esimerkiksi rikoslailla, mainontaa ja markkinointia koskevalla lainsäädännöllä sekä televisio- ja radiotoimintaa koskevalla lailla. Sananvapauden huomioon ottaminen lakeja laadittaessa ja niitä sovellettaessa ei ole itsestään selvyys. Sananvapaus vaatii jatkuvaa puolustamista. Viestinnän Keskusliitto tekee omalta osaltaan tätä työtä nostamalla sananvapausnäkökohdat esille viestintäalan eri lainsäädäntöhankkeissa.

3 3 Sananvapauden toteutuminen Ratkaisevaa sananvapauden toteutumiselle Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa on, että kunkin jäsenvaltion keskeiset toimielimet ovat aidosti sitoutuneet kunnioittamaan sananvapautta ja toimivat sen mukaisesti. Niin poliittisen johdon, virkamiesten, lakeja säätävien elinten kuin tuomioistuintenkin on välttämätöntä tuntea EIS:n sananvapaussäännösten ja kansallinen sananvapaussääntelyn perusteet ja toteuttaa niitä omassa työssään. Jos tämä perusedellytys ei ole kunnossa, sananvapaus ei toteudu. Sananvapauden käytännön toteutumisessa on mielestämme Suomessakin vielä paljon parantamisen varaa. Viittaamme tässä yhteydessä mm. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen edellä mainittuihin päätöksiin, mainonnan yhä lisääntyviin rajoituspyrkimyksiin, radio- ja televisiotoiminnan toimilupasääntelyyn lähetystoimintaa rajoittavine ehtoineen sekä tuoreimpana esimerkkinä pääministerin kannanottoihin julkisen keskustelun rajoittamisesta. Ehdotettu uusi mekanismi Viestinnän Keskusliitto ei näe tarvetta sananvapauden ehdotetun uuden seurantajärjestelmän luomiseen. Sananvapauden toteutumista seurataan jo nykyisin jatkuvasti niin kansallisella tasolla kuin kansainvälisestikin. Media, jonka koko toiminta perustuu sananvapauteen, seuraa luonnollisesti itse sananvapausasioita ja nostaa niitä julkiseen keskusteluun. Sananvapautta valvovat lisäksi viestintäalan riippumattomat kansainväliset järjestöt. Perinteikkäin näistä on International Press Institute IPI, jolla on myös monia suomalaisia jäseniä. IPI seuraa sananvapauden toteutumista maailman eri valtioissa ja laatii tuloksista vuosittain raporttinsa. Raportit saavat poikkeuksetta laajaa julkisuutta. Toinen vastaavantyyppinen lehdistönvapautta seuraava järjestö on World Press Freedom Committee. Monia muitakin aktiivisesti toimivia järjestöjä on olemassa, kuten World Association of Newspapers. Sananvapauteen liittyvät ongelmat ja epäkohdat Suomessa ja muissa Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa eivät nähdäksemme ratkea uuden seurantamekanismin luomisella ja uusien suositusten antamisella. Ehdotettu uusi mekanismi ei toisi lisäarvoa lukuisiin jo olemassa oleviin riippumattomiin seurantajärjestelmiin nähden. Uusien mekanismien luomisen sijasta tärkeämpää on tehdä pitkäjänteisesti ja sitkeästi työtä edellä mainittujen sananvapauden toteutumisen perusedellytysten kuntoon saattamiseksi. Tässä työssä kansainvälisillä toimielimillä, eri maiden viranomaisilla, medialla, edunvalvontajärjestöillä ja kansalaisjärjestöillä on kullakin oma roolinsa. Viestinnän Keskusliitto viestintäalan edunvalvojana puolustaa sananvapautta ja valvoo sen toteutumista lainsäädäntöhankkeissa. Liitämme lausuntomme oheen keskeiset teesimme sananvapaudesta (liite).

4 4 Viestinnän Keskusliitto Håkan Gabrielsson Toimitusjohtaja Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä toimintaedellytyksiä tavoitteenaan turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille. Viestinnän Keskusliitto edustaa noin 800 yritystä, jotka työllistävät noin henkilöä. Edustettujen yritysten osuus joukkoviestintämarkkinoista on noin 80 %. Keskusliiton jäseniä ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto sekä Suomen Televisioiden Liitto. Lisätietoja lausuntoon liittyen antavat tarvittaessa: Håkan Gabrielsson Satu Kangas Toimitusjohtaja johtaja, lakiasiat puhelin puhelin

5 5 Viestinnän Keskusliitto puolustaa sananvapautta 1. Sananvapaus on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Sananvapaus on kansanvallan tärkeimpiä kulmakiviä. Perustuslaki antaa jokaiselle oikeuden ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Kaikenlaiset viestit nauttivat sananvapauden suojaa tarkoituksesta riippumatta. Tarkoitus voi olla esimerkiksi poliittinen, kaupallinen, tieteellinen, taiteellinen, uutisoiva tai viihteellinen. Sananvapautta voidaan rajoittaa ainoastaan perusteilla, jotka on määritelty Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Suomen perustuslaissa ja perustuslakivaliokunnan kannanotoissa. Sananvapauteen ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa. Viranomaistoiminnan ja asiakirjojen julkisuus on perusedellytys sananvapauden toteuttamiselle. Julkisuusperiaate on kirjattu perustuslakiin. Viestien sisältöön liittyvistä oikeudenloukkauksista koituvien seuraamusten on oltava kohtuullisia, jotta ne eivät käytännössä rajoita sananvapautta (itsesensuuri). 2. Toimituksellinen vapaus on tiedotusvälineiden toiminnan perusta. Vapaa ja riippumaton media on sananvapauden laajan toteutumisen sekä avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan perusedellytys. Sananvapauteen liittyy myös vastuu. Selkeä vastuujärjestelmä on erityisen tärkeä joukkoviestinnän kannalta. Päätoimittaja, joka päättää julkaisun tai ohjelmiston sisällöstä, on keskeisin osa vastuujärjestelmää. Lähdesuoja on välttämätön sananvapauden turvaamiseksi. Se mahdollistaa vallankäytön valvonnan. Viestinnän Keskusliitto tukee joukkoviestinnän eettistä itsesääntelyä. Sen perusta on kirjattu Journalistin ohjeisiin, joita tulkitsee Julkisen sanan neuvosto. 3. Kaupallinen viestintä kuuluu sananvapauteen. Perustuslaki ei erottele kaupallista viestintää muusta viestinnästä. Myös kaupalliset viestit ovat sananvapaussuojan piirissä. Toimiva markkinatalous edellyttää markkinoinnin ja mainonnan vapautta. Yritykset voivat kilpailla aidosti keskenään vain, jos kuluttajille annetaan tietoa tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksista, hinnoista, valmistajista, hankintapaikoista ja muista vastaavista mainonnan keinoin välitettävistä seikoista. Tuotteita, joita saa laillisesti valmistaa ja myydä, on saatava myös mainostaa ja markkinoida. Markkinaehtoisesti toimivat viestimet saavat rahoituksensa suurelta osin mainonnasta. Laadukkaat ja innovatiiviset viestintäpalvelut edellyttävät vahvaa

6 rahoituspohjaa. Mainonnan rajoitukset rajoittavat myös viestintäpalveluiden tarjontaa. Lukijoiden, katselijoiden ja kuuntelijoiden luottamuksen säilyttämiseksi mainonnan on oltava tunnistettavaa. Viestinnän Keskusliitto tukee mainonnan ja markkinoinnin itsesääntelyä. 6

Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi. Pääviestit. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto.

Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi. Pääviestit. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto.fi Helsinki 28.6.2005 Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida

Lisätiedot

Arpajaislakihankkeen loppuraportti

Arpajaislakihankkeen loppuraportti Helsinki 29.5.2009 Sisäasiainministeriö sm.kirjaamo@intermin.fi Lausuntopyyntö SM064:00/2007, 28.4.2009 Arpajaislakihankkeen loppuraportti Viestinnän Keskusliitto haluaa esittää sisäasiainministeriölle

Lisätiedot

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 13.3.2008 Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Viestintämarkkinoita koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudistaminen

Viestintämarkkinoita koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudistaminen Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00023 Valtioneuvosto CC: olli-pekka.rantala@mintc.fi Helsinki 21.12.2007 Viestintämarkkinoita koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudistaminen Viestinnän

Lisätiedot

Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp

Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Eduskunnan talousvaliokunnalle Helsinki 21.5.2008 Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kuluttajansuojalain muuttamista

Lisätiedot

Radio- ja televisioyritysten suojan uudistaminen. Pääviestit. Yleisiä kommentteja. Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto. anna.vuopala@minedu.

Radio- ja televisioyritysten suojan uudistaminen. Pääviestit. Yleisiä kommentteja. Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto. anna.vuopala@minedu. 1 Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto cc: anna.vuopala@minedu.fi 8.6.2007 Radio- ja televisioyritysten suojan uudistaminen Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida Maailman

Lisätiedot

Vahva sähköinen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus

Vahva sähköinen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus Helsinki 4.12.2008 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirsi Miettinen kirsi.miettinen@mintc.fi Viite: Lausuntopyyntönne 1862/30/2008 Vahva sähköinen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus Viestinnän Keskusliitto

Lisätiedot

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus 1 HG/ah Helsinki 23.4.2008 Liikenne- ja viestintäministeriön 12.2.2008 asettama Yleisradio Oy:n julkista palvelua ja rahoitusta selvittävä työryhmä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Lisätiedot

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen LAUSUNTO Helsinki 25.5.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi copyright@minedu.fi Kommenttipyyntö 10.5.2012, diaarinumero 28/040/2012 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeudellisten suoja-aikojen muuttamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä

Lausunto tekijänoikeudellisten suoja-aikojen muuttamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä Helsinki 5.12.2008 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle U 63/2008 vp Lausunto tekijänoikeudellisten suoja-aikojen muuttamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta

Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Helsinki 22.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@stm.fi cc. copyright@minedu.fi Viite: OKM:n lausuntopyyntö 13.5.2015, OKM2015-00106 Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Viestinnän

Lisätiedot

Lausunto lehtitilauksia koskevasta arvonlisäverolain muutosesityksestä

Lausunto lehtitilauksia koskevasta arvonlisäverolain muutosesityksestä Helsinki 27.9.2011 Valtiovarainministeriö Vero-osasto PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO valtiovarainministeriö@vm.fi Viite: VM:n lausuntopyyntö 15.9.2011, VM071:00/2011 Lausunto lehtitilauksia koskevasta arvonlisäverolain

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen

IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen Oikeusministeriölle Helsinki 15.4.2008 IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen Lausuntonaan IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittämistä selvittäneen työryhmän mietinnöstä (oikeusministeriön

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Luonnollisen henkilön sananvapaus Facebookissa

Luonnollisen henkilön sananvapaus Facebookissa Luonnollisen henkilön sananvapaus Facebookissa Topi Heinänen Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Oikeusinformatiikka Kevät 2014 I Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Kuka vastaa? Sananvapaus ja päätoimittajan vastuu. muuttuvassa mediassa. Lapin yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta. Oikeusinformatiikka

Kuka vastaa? Sananvapaus ja päätoimittajan vastuu. muuttuvassa mediassa. Lapin yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta. Oikeusinformatiikka Kuka vastaa? Sananvapaus ja päätoimittajan vastuu muuttuvassa mediassa Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Oikeusinformatiikka Viestintäoikeuden maisteritutkielma Syksy 2013 Marjo Oikarinen ii Lapin

Lisätiedot

Lausunto postilainsäädännön uudistamisesta LVM104:00/2008

Lausunto postilainsäädännön uudistamisesta LVM104:00/2008 Helsinki 26.4.2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@lvm.fi viestintapalvelut@lvm.fi Lausuntopyyntö LVM104:00/2008 Lausunto postilainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

ICC:n tulkintaohjeet Elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullisesta kaupallisesta viestinnästä

ICC:n tulkintaohjeet Elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullisesta kaupallisesta viestinnästä ICC:n tulkintaohjeet Elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullisesta kaupallisesta viestinnästä ICC Framework for Responsible Food and Beverage Communications ICC 2005 Hyväksytty 6.4.2005 1 Johdanto

Lisätiedot

SANANVAPAUDEN SUHDE YKSITYISYYDEN JA KUNNIAN SUOJAAN

SANANVAPAUDEN SUHDE YKSITYISYYDEN JA KUNNIAN SUOJAAN Minna-Liisa Hällström SANANVAPAUDEN SUHDE YKSITYISYYDEN JA KUNNIAN SUOJAAN 1. Johdanto Oikeuslaitosta on viimeaikoina arvosteltu voimakkaasti sananvapauden loukkaamisesta ratkaisuissa, joissa media on

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000. Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000. Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000 Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista HELSINKI 2000 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

Mitä ihmisoikeudet ovat?

Mitä ihmisoikeudet ovat? Mitä ihmisoikeudet ovat? 1 Artikkeli on alun perin julkaistu selvityksessä Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus Suomessa (Ihmisoikeuskeskus 2014). Ihmisoikeuskeskus 2014 ISBN: 978-952-7117-03-3 (nidottu) ISBN:

Lisätiedot

Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010

Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 59/2004 Viestintä Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 13.10.2004

Lisätiedot

Yksityisyyden suojan laajuus blogikirjoituksissa

Yksityisyyden suojan laajuus blogikirjoituksissa Yksityisyyden suojan laajuus blogikirjoituksissa SALLA SOFIA VARTIAINEN 0310211 Maisteritutkielma Oikeusinformatiikka Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto kevät 2014 Tiivistelmä Lapin yliopisto,

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

Tietosuojalautakunta 3 /26.11.2009, DN:o 2/933/2003. Haastetiedoksianto 12.1.2010 (Liite 1)

Tietosuojalautakunta 3 /26.11.2009, DN:o 2/933/2003. Haastetiedoksianto 12.1.2010 (Liite 1) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Valitus Valituksenalainen päätös: Tietosuojalautakunta 3 /26.11.2009, DN:o 2/933/2003 Valitusajan alkamisajankohta: Haastetiedoksianto 12.1.2010 (Liite 1) Valittajat: Satakunnan

Lisätiedot

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Dnro 2006/70/0402 17.2.2006 TELEVISIO ILMAN RAJOJA DIREKTIIVIN MUUTTAMINEN (COM(2005) 646 FINAL)

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Dnro 2006/70/0402 17.2.2006 TELEVISIO ILMAN RAJOJA DIREKTIIVIN MUUTTAMINEN (COM(2005) 646 FINAL) Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Dnro 2006/70/0402 17.2.2006 Lausuntopyyntönne 20.1.2006 TELEVISIO ILMAN RAJOJA DIREKTIIVIN MUUTTAMINEN (COM(2005) 646 FINAL) Komissio on antanut ehdotuksensa

Lisätiedot

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus 14.6.2005 405/4/03 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus PÄÄTÖS KANTELUUN KUVAAMISLUPIA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja Jarkko Sipilä pyysi

Lisätiedot