I.1. Elatusvelvollisuus I AVIOLIITON OIKEUS- VAIKUTUKSET. Henkilöoikeudelliset oikeusvaikutukset?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I.1. Elatusvelvollisuus 14.2.2011 I AVIOLIITON OIKEUS- VAIKUTUKSET. Henkilöoikeudelliset oikeusvaikutukset?"

Transkriptio

1 PERHE- JA PERINTÖOIKEUS Itä-Suomen yliopisto Kevät 2011 Lehtori, VT Heidi Théman, PKAMK, Perhe- ja perintöoikeuden jaottelua Lapsioikeus Nimioikeus Edunvalvonta- eli holhousoikeus Avioliitto-oikeus Perintöoikeus o testamenttioikeus Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus Oikeuslähdehierarkia Perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet Euroopan ihmisoikeussopimus, 8 artikla YKn lapsen oikeuksien yleissopimus Suomen perustuslaki: 6 Yhdenvertaisuus Lait Asetukset Lakien esityöt Oikeuskäytäntö Oikeuskirjallisuus 1

2 I AVIOLIITON OIKEUS- VAIKUTUKSET Henkilöoikeudelliset oikeusvaikutukset? AL 2 : Puolisot ovat keskenään yhdenvertaiset. Heidän tulee avioliitossa osoittaa keskinäistä luottamusta sekä yhteisesti toimia perheen hyväksi. Kummallakin puolisolla on oikeus itse päättää osallistumisestaan ansiotyöhön sekä yhteiskunnalliseen ja muuhun toimintaan perheen ulkopuolella. AL 20.1 : Perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat on pyrittävä ensisijassa selvittämään asianosaisten välisissä neuvotteluissa ja ratkaisemaan sopimuksilla. I.1. Elatusvelvollisuus AL : Kummankin pson tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen. Puolisoiden elatus käsittää puolisoiden yhteisten sekä kummankin hlökohtaisten tarpeiden tyydyttämisen. Psolle suoritettavan elatusavun määrä ja sen suorittamistapa voidaan vahvistaa sopimuksella tai TIn päätöksellä. 2

3 Edellytykset TIssa: -pso laiminlyö elatusvelvollisuutensa tai -psot asuvat erillään. Myös taannehtivasti enintään 1 vuodelta. Ulottuvuus: Vihkiminen ALn päättyminen -ae. tai kuolema Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Vrt. elatusvelvollisuus avioeron jälkeen AL 48.1 : Kun tuomitaan avioeroon ja pson katsotaan tarvitsevan elatusapua, TI voi velvoittaa toisen pson suorittamaan elatusapua sen mukaan kuin hänen kykynsä ja muihin seikkoihin nähden harkitaan kohtuulliseksi. Toistaiseksi tai määräajaksi. Myös kertakaikkisena. Raukeaa, jos pso menee uuteen avioliittoon. KKO 2010:3 Kysymys ulkomaalaissyntyisen, heikon suomen kielen taidon omaavan ja ammattikoulutusta vailla olevan puolison oikeudesta elatusapuun noin 10 vuotta kestäneen avioliiton päättymisen jälkeen. (Ään.) -KKO velvoitti toisen pson suorittamaan elatusapua 3 vuoden ajan 300 /kk. 3

4 I.2. Oikeus tehdä sopimuksia AL 33 : Avioliitto ei rajoita pson oikeutta tehdä sopimuksia, mikäli 2 luvussa ei toisin säädetä, eikä myöskään hänen oikeuttaan esiintyä kantajana ja vastaajana. Psot saavat tehdä sopimuksia myös keskenään, kuitenkin ottaen huomioon, mitä 3 luvussa sanotaan. I.3. Omaisuuden erillisyyden periaate AL 34 : Se omaisuus, mikä psolla on avioliittoon mennessään, kuuluu edelleen hänelle. Niin ikään on hänen omaisuuttaan, mitä hän avioliiton aikana saa. AL :t Vallinnanrajoitussäännökset AL 40a Lahjan palautus I.4. Velkojen erillisyysperiaate AL 52 : Kumpikin pso vastaa yksin siitä velasta, minkä hän on tehnyt ennen avioliittoa tai sen aikana. Velasta, jonka jompikumpi pso on tehnyt perheen elatusta varten, vastaavat kuitenkin psot kumpikin omasta ja toisensa psta. Mitä 2 mom:ssa sanotaan, älköön sovellettako rahalainaan, jonka toinen pso on ottanut, älköönkä myöskään, milloin velkoja on tietänyt, että psot välien rikkoutumisen vuoksi asuvat erillään. AL 53 Yhteisvastuu yhteisestä velasta 4

5 I.5. AVIO-OIKEUS AL 35.1 : Kumpaisellakin psolla on aviooikeus toisen omaisuuteen. Sen nojalla saavat omaisuuden osituksessa eloonjäänyt pso ja kuolleen pson perilliset taikka kumpikin pso ½ psoiden omaisuuden säästöstä, sen mukaan kuin IV osassa tarkemmin säädetään. Ajallinen ulottuvuus: -alkaa vihkimisestä -taannehtiva vaikutus: koskee kaikkea omaisuutta riippumatta siitä, milloin ja miten se on saatu. -päättyy: omaisuus saatu ositusperusteen syntyhetken jälkeen AL 90.1 Poikkeus: Jos ae-asia raukeaa sen vuoksi, että kumpikaan osapuolista ei hae avioeroa, avio-oikeusyhteys jatkuu normaalisti. (AL 90.2 ) 2. poikkeus: Jos ositus toimitetaan (avio-oikeusyhteys siis katkeaa), avio-oikeutta ei ole, ellei ae-sopimuksella toisin määrätä. (AL 107a ) Huom! Ositusperuste säilyy ennallaan, vaikka al. päättyisi kuolemaan ae-asian vireilletulon jälkeen. -sovittelulla (AL 103b.2 2-kohta) voidaan vaikuttaa aviooikeusyhteyden ulottuvuuteen Poissulkeminen AL 35.2 : -avioehtosopimus -testamentti tai lahjakirja Huom! Muotomääräys AL 66! Huom! Ei mahdollista vastikkeellisissa saannoissa! -surrogaatti/tuotto Puolisot eivät ole sidottuja lahjakirjassa tai testamentissa olevaan määräykseen. -velkojat kuitenkin huomioitava AL 104, TakSL 9 Avio-oikeuden poistaminen konkurssin johdosta AL

6 Suoraan lain nojalla avio-oikeudesta vapaa omaisuus AL esimerkiksi tekijänoikeus -ae-sopimuksella ei voida muuttaa omaisuuden luonnetta -surrogaattiperiaatetta ei noudateta Avio-oikeus realisoituu osituksessa. II AVIOEHTOSOPIMUS AL 41.1 : Ennen avioliittoa tai sen aikana tekemässään avioehtosopimuksessa voivat kihlakumppanit tai psot määrätä, että aviooikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla heistä on tai jonka hän myöhemmin saa. Samassa järjestyksessä voidaan sopia siitä, että psolla on avio-oikeus omaisuuteen, johon hänellä aikaisemmin tehdyn ae-sopimuksen perusteella ei olisi sellaista oikeutta. Mitkä ovat sallittuja ehtoja? KKO 2000:100 AL surrogaatti. VO VO -tuotto. Pääsäännön mukaan vo:n tuotto ao-omaisuutta. Määrämuotoinen sopimus. AL 42 ja 66 Rekisteröinti -edellytys voimaantulolle -maistraatti 6

7 III OSITUS 1. Ositusperuste 2. Omaisuus- ja velkaluettelon laatiminen 2.1. Omistusoikeuden selvittäminen -lähtökohtana nimiperiaate -MK 10:1, 13:4 -rahoitus saatava, ei omistus -fidusiaari- eli luottamusperiaate -näytettävä: yhteishankinnan tarkoitus -AL 89. Irtain omaisuus, josta ei tiedetä kenelle se kuuluu -AL 65. Puolison henkilökohtaiset esineet 2.2. Avio-oikeuden alaisen ja siitä vapaan omaisuuden toteaminen 2.3. Velkojen kirjaaminen ja selvittäminen 3. Osituslaskelma -avio-osan määrääminen laskennallisesti -avio-oikeus = pson oikeus toisen pson omaisuuteen ositusperusteen synnyttyä -AL 99 -omaisuuden arvostaminen: Sovittavissa Käypä arvo = todennäköinen myyntihinta Ositushetken mukaiseen arvoon -velat Velkojen kattaminen laskennallisesti -ositusperusteen syntyhetken mukaisesti po. + korot Jäämistöositus AL 87 -velkavastuu PK 21:6 Puolisoiden yhteinen velka AL 88.1 Takausvelka -onko realisoitunut? Kattamisjärjestys -pääsääntö: avio-oikeuden alaisella omaisuudella -poikkeuksia: AL , 102 -nollasääntö -sovelletaan, kun pso ylivelkainen 7

8 -ennallistamis- eli restituutioperiaate =alihintaan luovutetun omaisuuden laskennallinen huomioon ottaminen osituksessa -ositettavan omaisuuden tuotto =ositettavaa -lahjanlupaus AL 40a.3 -päältä päin erottaminen AL Tasinko -AL 100, AL 103 -turvaamistoimet OK 7:2-3 -lesken tasinkoprivilegi AL ositusperusteesta riippumatta -ei sovellettavissa PK 3 luvun mukaisissa tilanteissa -lesken otto-oikeus AL 103a -AL 59 -AL tasinkoa maksava päättää Tasingon suorittaminen: a. rahaa b. ao-omaisuutta c. vo-omaisuutta osapuolten suostumuksella d. vo-omaisuutta, jos ao-omaisuus ei riitä tasingon maksuun e. jos varoja ei ole jää velaksi f. jos ei muita mahdollisuuksia, yhteisomistussuhteen perustaminen g. pesänjakaja voi pyytää TIlta myyntilupaa PK 23:8 Erääntyy: kun ositus on toimitettu (lainvoim. ei vaikuta) 8

9 5. Ositusmenettely -ei määräaikaa Poikkeus: Ositusvaateen vanhentuminen passiviteetin perusteella Kts. KKO 2001:56 -jäämistöositus: oikeus vaatia ositusta jokaisella kp:n osakkaalla erikseen -AL 98 PK a. Sopimusositus PK 23:3.1 b. Toimitusositus PK 23:3.2 ja 23:4 -pesänjakaja -ositusmenettely PK 23:7.1 Pyrkimys sovintoon Informointivelvollisuus Keskittämisperiaate laaja toimivalta KKO 1979 II 125 ja 1999:58 Ratkaisupakko Myyntilupa PK 23:8.2 Kts. KKO 2002:121 Osituksen moite. Kanneaika 6 kk. 6. Osituksen muoto -PK 23:9 a. Sopimusositus b. Toimitusositus + mahd. hyväksymisklausuuli Kts. KKO 1995:34 9

10 7. Omaisuuden vallinta -ennen kuin ositus on toimitettu, kummankin pson tulee vallita ao-omaisuuttaan niin, ettei se aiheettomasti vähene toisen pson vahingoksi -vallinnanrajoitukset (AL ) jatkuvat entisessä laajuudessaan siihen saakka kunnes ositus on toimitettu. Vaikka psot olisivat muuttaneet välien rikkoutumisen vuoksi pysyvästi erilleen. -AL päättyi kuolemaan AL 86 Leskellä tilivelvollisuus PK 3:1 vallinta yksin leskellä PK 3:1a PK 12:2-9 PK 18 ja 19 luvut Lesken osakkuus kp:ssä PK 18:1 8. Keskinäiset takautumis- ja muut saatavat ositusperusteen syntyhetken ja osituksen toimittamishetken väliseltä ajalta -esim. toinen pso maksanut yksin yhteistä velkaa. 9. Avio-osan täydentäminen -AL 40a. Lahjan/sen arvon palauttam. 10

11 10. Yhteisen omaisuuden jakaminen AL Ei lunastusvelvollisuutta. 11. Vastikkeet 12. Omaisuuden erottelu AL 85.2 osituksen sijasta omaisuuden erottelu IV OSITUKSEN SOVITTELU -vaikuttaa tasingon suuruuteen -minkälaiseen tulokseen normaali ositus/erottelu johtaisi? -velkojien oikeutta ei voi loukata -tarpeellisuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti (kokonaisharkinta) Yleiset edellytykset: -jos ositus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen, tai siihen, että -toinen toinen pso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Erityisesti huomioitava: -avioliiton kestoaika -puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä raha- että muu panos -muut e.m. syihin verrattavat, puolisoiden taloutta koskevat seikat esim. pson vastikkeeton saanto AL 103b soveltuu myös jäämistöosituksiin. 11

12 Sovittelutavat: a) tasinko-oikeuden rajoitus b) ao-omaisuuden käsitteleminen vo-omaisuutena -omaisuus voi olla b.1. ansaittua/saatua psoiden asuessa erillään, b.2. psolla avioliittoon mentäessä ollutta, tai b.3. avioliiton aikana perintönä, testamentilla tai lahjana saatua. c) avioehtosopimuksella vo-omaisuudeksi määrätyn omaisuuden käsitteleminen ao-omaisuutena. AL 103b.3 -osituksen moite PK 23:10/osituksen sovittelu OikTL 12

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Tietoa avioliittolaista Tässä esitteessä selostetaan lyhyesti avioliiton solmimista ja purkamista sekä avioliiton oikeudellisia vaikutuksia koskevia säännöksiä. Esite on tarkoitettu annettavaksi jokaiselle

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan

TAMPEREEN YLIOPISTO. Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Marjaana Suni Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2008 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet

Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Salonen, Emmi 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Emmi Salonen Liiketalous

Lisätiedot

AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA Tytti Hietanen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 226

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 226 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 226 Henriikka Rosti & Marjukka Litmala AVIOVARALLISUUSJÄRJESTELMÄ LAKIMIESTEN NÄKÖKULMASTA Avioliittolain varallisuussäännösten toimivuuden tarkastelua II

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti Perhe- ja jäämistöoikeus Oikeudenalojen perusteet PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti 23.4.2015 Huom! Kysymykset 1 2 (professori Markku Helin) ja toisaalta 3 4 (tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Lahti 5.10.2011 Kristel Pynnönen Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Osakeluettelomerkintä Autopaikat, jakaminen ja irtisanominen Sovittelumenettelylaki Pelastuslaki Osakeluettelomerkintä

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelun välineet ja ikääntyvä yhteiskunta

Jäämistösuunnittelun välineet ja ikääntyvä yhteiskunta Jäämistösuunnittelun välineet ja ikääntyvä yhteiskunta Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Perhe- ja jäämistöoikeus Maisteritutkielma Syksy 2013 Milla Henriikka Turunen Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015.

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015. Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus Erikoistumisjakso 16.4.2015. (vastausten palautus prof. Markku Helin) 1. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: a) Mistä johtuu, että lainsäätäjän on nykyisin

Lisätiedot

ITÄVALTA. 70 artikla Yleisön saataville asetettavat tiedot

ITÄVALTA. 70 artikla Yleisön saataville asetettavat tiedot ITÄVALTA 70 artikla Yleisön saataville asetettavat tiedot Asetuksen 70 ja 76 artikla kuuluvat seuraavasti: Yleisön saataville asetettavat tiedot Jäsenvaltioiden on päätöksellä 2001/470/EY perustetun siviili-

Lisätiedot

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliitossa asuvia on Suomessa yhä enemmän, mutta tilastoja ei ole siitä, kuinka usein avoliitot päättyvät

Lisätiedot

EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI

EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI 1 (11) Ohjeita eroavalle 1. Ero 1.1 Avioero Ensimmäinen hakemus Avioeroa koskeva asia pannaan vireille käräjäoikeudelle toimitettavalla kirjallisella hakemuksella.

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Ilman harkinta-aikaa puolisoilla on oikeus saada avioero, jos he ovat asuneet keskeytyksettä erillään viimeiset kaksi vuotta.

Ilman harkinta-aikaa puolisoilla on oikeus saada avioero, jos he ovat asuneet keskeytyksettä erillään viimeiset kaksi vuotta. Raili Salojärvi 1 (12) Ohjeita eroavalle 1. Ero 1.1 Avioero Ensimmäinen hakemus Avioeroa koskeva asia pannaan vireille käräjäoikeudelle toimitettavalla kirjallisella hakemuksella. Sen voivat tehdä puolisot

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus

Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus 1. Vastaus a) vapaamuotoinen kaksipuolinen oikeustoimi eli sopimus, tarkemmin ilmaistuna kauppa b) määrämuotoinen kaksipuolinen oikeustoimi c)

Lisätiedot

Edunvalvontapalkkion periminen

Edunvalvontapalkkion periminen OIKEUSMINISTERIÖ, OIKEUSHALLINTO-OSASTO, OIKEUSAPU- JA ULOSOTTOYKSIKKÖ YLEISEN EDUNVALVONNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ OM 7/33/2014 Edunvalvontapalkkion periminen Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän suositus

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ. Esityksessä ehdotetaan isyyden toteamista avioliiton perusteella koskevan isyyslain säännöksen muuttam

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Lainsäädäntöaloitteet 2012

Lainsäädäntöaloitteet 2012 Lainsäädäntöaloitteet 2012 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 13.3.2012 1 (36) Sisältö Johdanto... 2 1 Rahoitus... 3 1.2

Lisätiedot