Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos. Toimintakäsikirja Versio 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos. Toimintakäsikirja Versio 3"

Transkriptio

1 Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos Toimintakäsikirja Versio 3

2 Version hallinta Versio Päivitetty Laatinut Hyväksynyt Muutos P.Kontio P.Kontio Kommentit huomioitu P.Kontio Poistettu kappaleet (visio, arvot ja strategia) Viittaus SWOTanalyysiin Lisätty vuokaaviot Tutkijakoulu poistettu ja organisaatiokaavio päivitetty P. Kontio R. Sepponen P. Kontio R.Sepponen Kuvauksia muutettu sisäisen auditoinnin pohjalta 2.1 kuvaus muutettu Liite 2 tarkennettu 2.3 mittareiden seuranta kaavio 4.2 kansainvälinen tutkijanvaihto 2 R. Sepponen 3 draft 3.11 P. Kontio perustutkinto jatkokoulutus P. Kontio R. Sepponen Linkitys perehdyttäminen jatkokoulutus 4.1.2

3 1. ELEKTRONIIKAN LAITOS Johdanto Laitoksen toimenkuva JOHTAMINEN Laitoksen organisaatio Johtoryhmä Toiminnan ohjaus Mittarit, tiedon keruu ja tiedon analysointi VOIMAVARAT Henkilöstö Laitoskokoukset Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus Työsuojelu Seuranta Rahoitus Tilat Laitteet TOIMINNAN KUVAUS Koulutus Perustutkinnot Tieteellinen jatkokoulutus Opintojen ohjaus ja tuutorointi Tutkimus Tutkimus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus TOIMINNAN LAADUNVARMISTAMINEN JA JATKUVA PARANTAMINEN Laadunvarmistusjärjestelmä Opetuksen laadun varmistaminen Tutkimuksen laadun varmistaminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja laadunvarmistus TUKITOIMINNAT Taloushallinto ja hankinnat Testaus- ja kalibrointilaboratorio ATK Laatujärjestelmän dokumentointi Liite 1. Elektroniikan laitoksen organisaatiokaavio Liite 2. Elektroniikan laitoksen vastuutaulukko

4 1. ELEKTRONIIKAN LAITOS 1.1 Johdanto Elektroniikan laitos perustettiin Teknillisessä korkeakoulussa vuoden 2008 alussa toteutetun organisaatiouudistuksen yhteydessä, kun Sovelletun elektroniikan laboratorio, Elektroniikan valmistustekniikan laboratorio ja Valaistuslaboratorio yhdistettiin. Elektroniikan laitos kuuluu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekuntaan. Tämä toimintakäsikirja kuvaa Elektroniikan laitoksen ydinprosessit ja laadunvarmistusjärjestelmän, jonka tavoitteena on toiminnan ja sen tulosten jatkuva parantaminen. Laitoksen koko henkilöstö osallistuu laadunvarmistusjärjestelmän kehitysprosessiin. 1.2 Laitoksen toimenkuva Elektroniikan laitos tekee tutkimusta ja kehitystyötä sekä antaa siihen perustuvaa korkeinta opetusta sovelletun elektroniikan, valaistustekniikan, sähköisen talotekniikan ja elektroniikan integroinnin- ja luotettavuustekniikan aloilla sidosryhmien tarpeet huomioiden. Laitoksen professorit ja tutkijatohtorit hoitavat useita kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä, joista tärkeimpiä ovat: toiminta kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä, tutkimusohjelmissa ja teknisissä toimikunnissa (Puolustusministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, TEKES, VTT, SESKO, IEEE, CIE, IEA, COST 531) yrityksille suoritettava tutkimus- ja luotettavuustestauspalvelu tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksista tiedottaminen 2. JOHTAMINEN 2.1 Laitoksen organisaatio Laitoksen organisaatiorakenne perustuu korkeakoulun hallintojohtosääntöön ja laitostyöryhmän mietintöön ( ). Laitoksen johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää laitoksen toimintaa ja vastata sen toiminnan tuloksista. Tutkimus- ja opetustoiminta toteutetaan laitoksen professorien johdolla neljässä tutkimusryhmässä, jotka muodostuvat tutkijaopettajista, erikoistutkijoista, tutkijoista ja tutkijaopiskelijoista. Laitoksen varajohtajan alaisuudessa toimii opetuksen kehitysryhmä, johon kuuluvat lehtorit, opettavat tutkijat, yliassistentit ja assistentit. Laitoksen johtajan alaisuudessa toimivat talous ja hallintopalvelut ryhmä sekä tekninen ryhmä. Talous- ja hallintopalvelut ryhmä hoitaa talous-, projekti- ja henkilöstöhallintoon sekä sisäiseen tiedotukseen liittyvät asiat. Ryhmän tärkeimmät vastuut on kirjattu tehtäväkohtaiseen vastuutaulukkoon.(liite 2). Laitoksen talousvastaava toimii yhdyshenkilönä korkeakoulun taloushallintoon. 4

5 Tekniset henkilöt muodostavat tukipalveluryhmän, jonka tavoitteena on edistää ydintoimintojen onnistumista ja kehittämistä. Tukipalveluryhmän tehtäviä ovat mm. tutkimusryhmien avustaminen, laitteiden, työpajan ja kiinteistön ylläpitoon liittyvät tehtävät, hankinnat ja ATK-tuki. Laboratorioinsinööri koordinoi teknisen ryhmän tehtäviä ja toimii erikoislaboratoriomestarien lähiesimiehenä. Laitoksessa toimii neljä professoria ja kokonaishenkilömäärä on 50. Jokaisen laitoksella työskentelevän toimenkuva on kirjattu VPJ-järjestelmään. Laitoskäsikirjan liitteenä on organisaatiokaavio (liite 1), jota täydentää tehtäväkohtainen vastuutaulukko (liite 2). 2.2 Johtoryhmä Laitoksella toimii säännöllisesti kokoontuva johtoryhmä. Siihen kuuluvat laitoksen johtaja, laitoksen varajohtaja ja professorit. Laitoksen johtaja toimii kokouksen puheenjohtajana ja laitoksen talousvastaava sihteerinä. Johtoryhmä vastaa laitoksen strategian, vuosisuunnitelman, tavoitteiden ja budjetin suunnittelusta ja seurannasta. Johtoryhmä käsittelee myös yhteisiin asioihin kuten nimityksiin, henkilöstörekrytointeihin, laitehankintoihin ja huonetilojen käyttöön liittyvät kysymykset. Johtoryhmä vastaa myös laadunvarmistusjärjestelmän katselmoinnista ja kehittämisestä Toiminnan ohjaus Laitoksen johtaja laatii johtoryhmän avustamana alkusyksystä budjettiehdotuksen dekaanille. Rehtorin kanssa käytyjen tulossopimusneuvottelujen jälkeen dekaani sopii laitosbudjeteista laitosten johtajien kanssa. Tulossopimuksessa määritellään laitoksen strateginen kehys, opetuksen ja tutkimuksen tavoitteet ja toimenpiteet sekä resurssit. Strategista toimenpideohjelmaa varten laitoksen johtoryhmä laatii SWOT-analyysin, jonka avulla tunnistetaan Elektroniikan laitoksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 2.3 Mittarit, tiedon keruu ja tiedon analysointi Laitoksen toimintaa seurataan tiedekunnassa yhteisesti sovituilla mittareilla. Tiedekunnan yhteisten laatumittareiden lisäksi laitoksen johtoryhmä laatii seurantamittareita oman toimintansa arviointiin. Niiden avulla johtoryhmä seuraa tutkimusryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja päättää jatkotoimenpiteistä. Laitoksen mittareiden seuranta on kuvattu kaaviossa 1. Mittaamista varten tarvittava tieto kerätään Teknillisen korkeakoulun perusjärjestelmiin, jotka on kuvattu TKK:n käsikirjassa. Talous- ja hallintopalvelut ryhmä vastaa tietojen keruusta ja syöttämisestä järjestelmiin. 5

6 ETA tiedekunta ja Elektroniikan laitos sopivat tulossopimusmittareista Laitoksen johtoryhmä laatii seurantamittarit tutkimusryhmille Johtoryhmä seuraa mittareiden kehittymistä Dekaani ja laitoksen johtaja arvioivat tavoitteiden toteutumista Tulokset/rahoitus Kaavio 1. Laitoksen mittareiden seuranta 6

7 3. VOIMAVARAT 3.1 Henkilöstö Laitoksen henkilöstöjohtamisessa noudatetaan TKK:n henkilöstöstrategiaa ja henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelmaa. Henkilöstön kehittämistoimikunta seuraa ja arvioi strategian toimenpidesuunnitelman toteutumista. TKK:n strategia nostaa osaavan, motivoituneen ja yliopiston tavoitteisiin sitoutuneen henkilöstön yhdeksi korkeakoulun tärkeimmistä voimavaroista. Laitoksen talous- ja hallintopalveluryhmä hoitaa henkilöstöasiat TKK:n henkilöstöhallinnon ohjeistuksen mukaan. Vuosittain pidettävä lähiesimiehen ja työntekijän välinen kehityskeskustelu on yksilöjohtamisen tärkein työväline. Keskustelussa arvioidaan mennyttä työvuotta ja sovitaan seuraavan työvuoden tavoitteista ja työnkuvasta Laitoskokoukset Laitoksen johtaja järjestää hallintojohtosäännön 25.2 :n mukaisesti laitoskokouksia toiminnan kannalta merkittävien asioiden käsittelemiseksi, tiedon välittämiseksi ja henkilökunnan kuulemiseksi. Henkilökunta voi esittää asioita kokouksen asialistalle. Laitoskokouksia järjestetään vähintään kolme kertaa vuodessa ja yksi niistä on virallinen yhteistoimintalain mukainen kokous Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus Perehdyttämisen tarkoituksena on uuden henkilön tutustuttaminen Elektroniikan laitokseen, tiedekuntaan ja TKK:n. Perehdyttämistä varten laitoksella on oma perehdyttämisohje.tkk:n koulutusyksikkö järjestää perehdyttämiskoulutusta 4-5 kertaa vuodessa. \\ece.hut.fi\eceroot\units\el\lvj\perehdyttäminen\mo Elektroniikan laitoksen perehdyttämisohje v3.doc Henkilökohtainen koulutustarve arvioidaan vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. TKK:n koulutusyksikön tarjoama sisäinen koulutus on erittäin monipuolista ja kattaa mm. johtamis- opetus-, kieli-, ATK- ja projektikoulutusta. Jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvoite osallistua henkilöstökoulutukseen. Vuoden kestävä yliopisto-opetuksen opintokokonaisuus (YOOP) on suunnattu opetushenkilöstölle. YOOP-koulutus rakentuu osallistujan oman opetustyön kehittämisen ympärille. Pääteemat ovat opetuksen ja oppimisen suunnittelu, toteuttaminen ja opetukseen liittyvät ja vaikuttavat taustaoletukset. Puolet laitoksen opetushenkilökunnasta on osallistunut YOOP-koulutukseen. TKK:n koulutusyksikkö ylläpitää henkilöstökoulutusrekisteriä Työsuojelu Työsuojelun tavoitteena on työympäristön vaarojen ja niistä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäiseminen tai poistaminen määrätietoisesti. 7

8 Laitoksen henkilöstö ja opiskelijat noudattavat lakisääteisiä sekä korkeakoulun ja laitoksen työsuojelu ja turvallisuusohjeita. Laitoksen työsuojeluohjeistus koskee kemikaali- ja sähköturvallisuutta. TKK:n työsuojelutoimintaa kehittää työsuojelutoimikunta, jossa kaikki henkilöstöryhmät ovat edustettuna. \\ece.hut.fi\eceroot\units\el\lvj\työturvallisuus\sähköturvallisuus\toimintaohje elektroniikkatyöpisteessä versio1.doc TKK:n työntekijöiden työterveysasiat hoidetaan Suomen Terveystalon terveysasemilla. Työterveyshuolto toimii tiiviissä yhteistyössä TKK:n henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja työyhteisöjen kanssa. Työterveystoiminnan pääpaino on ennalta ehkäisevässä ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. Työterveyshuolto ja työsuojelutoimikunta toteuttavat vuosittain työpaikkakäyntejä ja tekevät niihin liittyvän työpaikkaselvityksen. Kohteet sovitaan vuosittain työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Selvityksissä arvioidaan työpaikan fyysisiä ja henkisiä riskitekijöitä. Tulosten perusteella työterveyshuolto esittää tarvittaessa korjaus- ja kehittämisehdotuksia Seuranta Henkilöstön työviihtyvyyttä on selvitetty ulkopuolisen yrityksen suorittamalla työhyvinvointitutkimuksella. Tutkimuksen kysymykset kartoittavat organisaation toimivuutta sekä henkilöstön työtyytyväisyyttä. Laitoskokouksessa laitoksen johtaja esittää yhteenvedon kyselyn tuloksista sekä tarvittaessa päättää yhdessä henkilöstön kanssa parannustoimenpiteistä. Tutkimuksen pohjalta esille tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi on myös käynnistetty tiedekunnan yhteisiä kehittämishankkeita. Tiedekunnassa toimii hallintopäällikön johtama toimintakulttuuriryhmä, joka tekee ehdotuksia ja toimeenpanee työviihtyvyyteen liittyviä uudistuksia. 3.2 Rahoitus Vuoden 2008 alussa laitoksen budjetista OPM:n rahoitus kattoi 36% ja ulkopuolinen rahoitus 64%. Tutkimustoiminnan suurimpia rahoittajia olivat Tekes (24%) ja yritykset (12%). Sekä Suomen Akatemian että EU:n osuus oli 6 % budjetista. 3.3 Tilat Elektroniikan laitoksen toimitilat sijaitsevat Sähkötalo 1:ssä (Otakaari 7 A ja B). Laitoksen kiinteistöasioista vastaavat tiedekunnan kehityspäällikkö yhdessä korkeakoulun tila- ja turvallisuuspalveluyksikön ja Senaattikiinteistöjen kanssa. 3.4 Laitteet Laitoksen laitekannan arvo on korkeakoulun yhteisessä laiterekisterissä. Laitteiden hankinta, käyttöönotto ja ylläpito hoidetaan korkeakoulun palvelukeskuksen laatimien ohjeiden mukaisesti. 8

9 4. TOIMINNAN KUVAUS 4.1 Koulutus Elektroniikan laitos tarjoaa perustutkinto-opetusta elektroniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelman ja bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelman pää- ja sivuaineopiskelijoille, sekä jatko-opetusta korkeakoulun hallituksen hyväksymiltä jatkokoulutuksen tutkimusaloilta, joiden vastuuyksiköksi laitos on osoitettu. Laitoksen professorit vastaavat opetusalojensa opetuksesta. Opetussuunnitelmien ja kurssien laadinnassa ja opetuksen järjestämisessä noudatetaan TKK:n ja tiedekunnan ohjeistusta. Elektroniikan laitoksen opetukseen ja opiskeluun liittyvä materiaali on julkaistu TKK:n yhteisillä verkkosivuilla (www.noppa.fi ). Opettajia tukee työssään tiedekunnan opetuksen laatutoimikunta, jonka tehtäviin kuuluu opetuksen kehittäminen ja arviointi, opetuspalkkiot, opetusnäytteitten arviointi ja tutor-toiminnan kehittäminen. Opetuksen laatutoimikunta on laatinut ohjeistuksia mm. kurssien järjestämiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä sekä kandidaatin ja diplomitöiden arvosteluperiaatteista. Tämän lisäksi laitoksen opetusta tukee laitoksen opetuksen kehittämisryhmä Perustutkinnot Perusopetus annetaan kursseina, jotka muodostavat moduuleita. Tutkinto-ohjelmien koulutusneuvosto hyväksyy kurssit ja moduulisisällöt sekä niiden vastuuhenkilöt. Opetuksen tavoitteet asetetaan tutkintosäännössä ja tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa. Laitoksen vastuulla olevat moduulikokonaisuudet on esitetty taulukossa 1. Moduulien sisältö on kuvattu tutkinto-ohjelmien opinto-oppaissa. Laitoksen opetus- ja tutkimusryhmät vastaavat pääaineopiskelijoiden kandidaatti ja diplomitöiden valvonnasta ja arvostelusta. Alempi perustutkinto Tekniikan kandidaatti Ylempi perustutkinto Diplomi-insinööri Bioadaptiivinen tekniikka Magneettikuvaus Bioniikka Bioniikka Bioelektroniikka ja laitetekniikka a Bioadaptiivinen tekniikka Bioelektroniikka Biotroniikka Elektroniikan integraatio ja luotettavuus Elektroniikan integraatio ja luotettavuus Valaistustekniikka ja sähköinen talotekniikka Elektroniikka ja mittaustekniikka Perusmoduulit Jatkomoduulit Syventävät moduulit Erikoismoduulit taulukko1. Elektroniikan laitoksen vastuulla olevat moduulit 9

10 4.1.2 Tieteellinen jatkokoulutus Tohtorikoulutus on laitoksen strategiassa keskeisellä sijalla. Jatkokoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäisen tutkimustyön tekemiseen ja vaativiin asiantuntijatehtäviin kansainvälisessä toimintaympäristössä. Korkeakoulun hallitus päättää jatkokoulutuksen tutkimusaloista. Elektroniikan laitoksen opiskelijoilla on valittavana neljä jatkotutkimuksen tutkimusalaa: Bioelektroniikka ja laitetekniikka (S105Z) Sovellettu elektroniikka (S007Z) Valaistustekniikka ja sähköinen talotekniikka (S049Z) Elektroniikan tuotantotekniikka (S036Z) Laitoksen tutkimus-ja opetusryhmät suunnittelevat ja toteuttavat jatko-opintokursseja sekä hoitavat jatko-opiskelijoiden rekrytoinnin. Jatko-opiskelijaksi hyväksymisestä ja opinto-oikeuden myöntämisestä päättää elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta. Jatko-opiskelijat työskentelevät tutkimusryhmissä ja laativat henkilökohtaisen ja vuosittain päivitettävän tutkimus- ja opintosuunnitelmansa valvovan professorin ohjauksessa. Jatko-opintoja valvova professori määrittelee tutkimustyön tieteellisen suunnan ja vaatimustason sekä huolehtii tiedekunnan kanssa, että jatko-opinnot täyttävät TKK:n tutkintosäännön vaatimukset. Tutkimus- ja opintosuunnitelman tulee sisältää jatkotutkintoon suunnitellut moduulit ja niihin liittyvät kurssit, tutkimussuunnitelman sekä opinnäytetyöhön liittyvät tiedot. Opiskelija sisällyttää tutkimus- ja opintosuunnitelmaan myös osallistumiset kansainvälisiin konferensseihin ja mahdolliseen tutkijanvaihtoon liittyvät vierailut. Jatko-opiskelijat allekirjoittavat jatko-opiskelusitoumuksen ja raportoivat vuosittain tutkijakoululle opintomenestyksestään. Kaikki laitoksen jatko-opiskelijat kuuluvat tiedekunnan elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tohtoriohjelmaan. Tiedekunnan tohtoriohjelman johtaja vastaa ohjelman toiminnasta sekä kehittää ja koordinoi tohtorikoulutusta. Johtajaa avustaa dekaanin nimittämä johtoryhmä, joka valmistelee ja koordinoi tohtoriohjelman käytännön asioita. Johtoryhmä huolehtii myös jatko-opintoihin liittyvien hallinnollisten prosessien toimivuudesta sekä arvioi jatkokoulutuksen tuloksia. Lisäksi johtoryhmän seurannassa ovat ne tutkijakoulut, joiden johtaja kuuluu tiedekuntaan. ETA- tiedekunnalla on myös oma tutkijakoulu, jota rahoitetaan tiedekunnan toimintamenomäärärahasta. Projektirahoituksella työskentelevät opiskelijat, jotka eivät saa palkkaa tutkijakoulusta, kuuluvat tiedekunnan tutkijakouluun. Tärkeimmät vaiheet jatko-opintojen ohjausjärjestelmästä on esitetty kaaviossa 2. Jatkokoulutusprosessin laajempi kuvaus valintamenettelyineen on esitetty TKK:n ja ETA-tiedekunnan toimintakäsikirjoissa. Lisäksi tietoa käytännön järjestelyistä löytyy opinto-oppaasta sekä tiedekunnan opintotoimiston ohjeista. us https://wiki.tkk.fi/display/etatk/jatko-opiskelu 10

11 TKK Tieteellisen jatkokoulutuksen johtaminen Vararehtori /tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta ETA-Tiedekunta Tohtoriohjelmat jatko-opintojen seuranta ja kehittäminen jatko-opintojen tulosten arviointi tutkijakoulujen seuranta Tiedekuntaneuvosto jatko-opiskelijavalinta tutkintojen hyväksyminen Väitöskirjalautakunta valvoo väitöskirjojen yleistä tasoa antaa julkaisuluvan Elektroniikan laitos jatko-opintojen ohjaus (tutkimus ja julkaisutoiminta) jatko-opintokurssien suunnittelu ja toteutus jatko-opiskelijoiden rekrytointi Lisensiaattityön tarkastaminen Tekniikan lisensiaatin tutkinto Väitoskirjan tarkistaminen / väitöstilaisuus Tekniikan tohtorin tutkinto Kaavio 2. Jatko-opintojen ohjausjärjestelmä 11

12 4.1.3 Opintojen ohjaus ja tuutorointi Opintojen ohjausta ja tuutorointia varten tiedekunnassa toimii opintoneuvola, tuutorointiverkosto ja kanslia, joka tarjoaa opintohallinnon tukipalveluja. Laitoksen opintoneuvojat opastavat laitoksen kurssien sisältöön ja vaatimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Opetushenkilöstö osallistuu myös tuutorointitoimintaan, jonka tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen suunnittelemisessa ja siten edesauttaa tutkinnon suorittamista tavoiteajassa. Tutor järjestää jokaisen tuutoroimansa opiskelijan kanssa ainakin yhden henkilökohtaisen tapaamisen, jossa käydään läpi opiskelijan laatima henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Kaaviossa 3. on kuvattu päävaiheet kandidaattitason tuutoroinnista. Kandidaattitason tuutorointi Elektroniikan laitoksella Tuutoroinnin suunnittelu ja kehittäminen: Tuutorien rekrytointi (tiedekunta, laitos) Tuutorien ohjaus (tiedekunta,laitos) Tuutorkokoukset (tiedekunta, laitos) Toiminnan suunnittelu (tiedekunta, laitos) Toiminnan toteutus ja teemat: Pakolliset teemat Opiskelijoiden yksilöohjaus (tuutori) Opintosuunnitelman laatiminen (tuutori) Vaihtuvia teemoja Työpaikan haku (laitoksen tuutoriyhteistyö) Kansainvälinen vaihtoinfo (laitoksen tuutoriyhteistyö) Ekskursiot (laitoksen tuutoriyhteistyö) Dokumentointi Tuutoritapaamisten raportit (to. suunnittelijalle) Tietopankki (tiedekunta laitoksen tietopankki Y:\common\Opetus\Tuutorointi\Dokumentit) Palaute Henkilökohtaiset keskustelut (tuutori + opiskelija) Laitoksen tuutorikokoukset (tuutorit) Opiskelijapalaute (tiedekunta, laitos) Tiedekunnan tuutorikokoukset (to suunnittelijalta palaute tuutoreille) Kaavio 3. Kanditason tuutorointi 12

13 4.2. Tutkimus TKK:n strategian mukaisesti laitoksen johdolla on vapaus päättää tutkimusalueista. Laitoksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää korkeatasoista tutkimusta sekä harjoittaa aktiivista yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen, tutkimusinstituuttien, ministeriöiden ja yritysten kanssa.strategia Laitoksen tutkimustoiminta on jakaantunut seuraaviin tutkimusryhmiin ja -alueisiin: sovellettu elektroniikka, jonka tutkimusalueita ovat terveystekniikka, aivotutkimus, itsenäinen selviytyminen ja kuntoutus puolustuselektroniikka valaistus- ja sähköinen talotekniikka, jonka tutkimusalueita ovat sisävalaistus ja energiatehokkaat valaistusjärjestelmät, liikennevalaistus, valon visuaaliset ja biologiset vaikutukset, sähköinen talotekniikka sekä valomittaus ja testaus. elektroniikan integraatio- ja luotettavuustekniikka, jonka tutkimusalueita ovat elektroniikan luotettavuus ja bioadaptiivinen tekniikka. Tutkimustoiminta jakaantuu useisiin itsenäisiin projekteihin. Hankkeiden päärahoittajia ovat TEKES, Suomen Akatemia, EU ja yritykset. Tutkimushankkeiden vastuulliset johtajat vastaavat tutkimuksesta. Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelman toteuttamisesta yhdessä projektin johtoryhmän kanssa. Talous-ja hallintopalvelut ryhmä hoitaa projekteihin liittyvät talous- ja sopimusasiat sekä päättyneiden projektien arkistoinnin. Tutkimusyhteistyötä tehdään useiden ulkomaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Kansainvälinen vuorovaikutus on myös keskeinen tavoite jatko-opiskelussa. Laitos kannustaa jatko-opiskelijoita osallistumaan kansainväliseen tutkijanvaihtoon ja kansainvälisiin konferensseihin. Tärkeimpiä ulkomaisia yhteistyöyliopistoja ja tutkimuslaitoksia ovat Tokion, Osakan ja Grenoblen yliopistot, Fudanin yliopisto, ENTPE, Berliinin yliopisto, Delftin teknillinen yliopisto, School of Engineering Jönnköping, Belgian Building Research Institute, Bartenbach Lichtlabor, Russian Lighting Research Institute sekä Eindhovenin ja Chalmersin teknilliset korkeakoulut. 4.3 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Laitoksen professoreiden ja tutkijoiden toiminta asiantuntijoina kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä, tutkimusohjelmissa ja teknisissä toimikunnissa vaikuttaa hyvin laajalle yhteiskunta-alueelle kuten elektroniikka-, energia- ja rakennusteollisuuteen, valaistus- ja sähkösuunnitteluun, puolustuselektroniikkaan ja terveydenhuoltoon. Merkittävä osa yhteiskunnallista vaikuttavuutta on myös yhteistyössä toteutettujen kehityshankkeiden avulla tapahtuva tutkimustulosten ja teknologian siirto elinkeinoelämään sekä tieteellisen tiedon välittäminen. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on nostettu TKK:n strategiassa yhdeksi pääteemaksi koko korkeakoulutasolla tiedekunta- ja yksikkörajat ylittäen. Rehtori on nimennyt ohjausryhmän, jonka tehtävänä on suunnitella tämän pääteeman tavoitteet ja määritellä tavoitteiden toteutumisen mittarit. 13

14 5. TOIMINNAN LAADUNVARMISTAMINEN JA JATKUVA PARANTAMINEN 5.1 Laadunvarmistusjärjestelmä Laitoksen laadunvarmistusjärjestelmä on integroitu johtamis- ja toimintakäytäntöihin. Tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen kaikilla osa-alueilla. Tässä työssä hyödynnetään TKK- ja tiedekuntatasolla kehitettyjä yhteisiä työkaluja (tieto- ja palautejärjestelmät, ohjeet ja koulutus) ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Erilaisten palautejärjestelmien ja arviointimenetelmien avulla tuotettu tieto vaikuttaa nykytilaan ja sen pohjalta kehitetään toimintaa kohti asetettuja tavoitteita. Johdon katselmuksen yhteydessä laitoksen johtoryhmä käsittelee sisäisten auditointien raportit ja päättää mahdollisista korjaavista toimenpiteistä. Opetukseen, tutkimukseen ja tukitoimintoihin liittyviä kehitystoimenpiteitä toteutetaan ryhmätyönä Opetuksen laadun varmistaminen Opetuksen kehittämistä varten Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnassa kerätään kurssipalaute sähköisen palautejärjestelmän avulla kaikista tiedekunnassa järjestetyistä kursseista. Lisäksi palautetta kerätään tutoroinnista, DI- vaiheesta ja jatko-opiskelijoilta. Tiedekunnan opetuksen laatutoimikunta käsittelee palautteet ja tekee niiden pohjalta kehitysehdotukset tiedekunnan johtoryhmälle. Elektroniikan laitoksella on edustaja tiedekunnan opetuksen laatutoimikunnassa. Laitoksen professorit ja opetuksen kehittämisryhmä suunnittelevat ja toteuttavat opiskelijoiden rekrytointiin, perus- ja jatko-opetukseen liittyvät kehitystoimenpiteitä. Opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä on esitetty kaaviossa Tutkimuksen laadun varmistaminen Tutkimushankkeiden rahoittajaorganisaatioiden (SA, TEKES, EU, ja yritykset) projektit ovat erittäin kilpailtuja. Ennen rahoitusmyöntöä kotimaiset ja kansainväliset asiantuntijat arvioivat projektisuunnitelmat sekä tutkimusyksikön resurssit. Sen lisäksi rahoittajat arvioivat erilliset tutkimusraportit projektin aikana ja sen päätyttyä. Suomen Akatemia valitsee tutkimuksen huippuyksiköt. Laitoksen sovelletun elektroniikan tutkimusryhmä on osana Systeemisen neurotieteen ja aivokuvantamisen huippuyksikköä. Kansainvälisen vertaisarvioinnin läpikäyneet tieteelliset julkaisut ja niiden korkeat sitaatioindeksit ovat osa laadunvarmistusprosessia. Mykäli tutkimuksessa syntyy keksintö tutkimusprojektin tulokset pidetään salassa patenttihakemuksen jättämiseen asti. Keksintöohjesääntö velvoittaa keksinnön tehnyttä henkilöä tai tutkimusryhmää toimittamaan keksintöilmoituksen Innovaatiokeskuksen asiamiehelle. Korkeakoulun laaturyhmä on laatinut ohjeistuksen, jonka tavoitteena on edistää tutkimusprojektien valmistelua, toteutusta ja raportointia Lisäksi projektien hallinnoinnin tukemiseksi on kehitetty korkeakoulujen tietojärjestelmä halli. 14

15 Opetuksen suunnittelu ja kehittäminen: Laitoskokoukset Laitoksen opetuksen yhteistyö Laitoksen opetuskokonaisuudet Kurssikohtaiset kokoukset Opiskelijapalautteen käsittely Toiminnan toteutus ja teemat: Toimenpiteet opiskelijapalautteen perusteella Verkko-opetuksen kehittäminen Opetusyhteistyön kehittäminen Opettajien pedagoginen koulutus (YOOP) Opinnäytteet (esim. Valaistustekniikan opetus korkeakoulutasolla) Määrärahakemukset Palaute Tiedekunnan sähköinen kurssipalautejärjestelmä Http//palaute.ee.hut.fi/ Kaavio 4. Opetuksen suunnittelu ja kehittäminen 15

16 5.1.3 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja laadunvarmistus Kansallisen ja kansainvälisen tiedeyhteisön palkinnot ja tunnustukset laitoksen professoreille ja tutkijoille ovat osoituksena toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Myös laitoksen pitkäaikaiset hankkeet ja hankkeiden jatkosopimukset yritysten, ministeriöiden ja tutkimuslaitosten kanssa ovat laadukkaan toiminnan tuloksia. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi tiedekunnassa on perustettu neuvottelukunta, johon kuuluu teollisuuden, rahoittajien ja liittojen edustajia. 6. TUKITOIMINNAT 6.1 Taloushallinto ja hankinnat Laitoksen talous- ja hallintoryhmä hoitaa laitoksen käytännön talousasiat, joita ovat mm. määrärahojen käytön seuranta, laskujen käsittely ja matkustusasiat. Laitoksen talousvastaava laatii laitoksen vuosibudjetin sekä vastaa budjetin seurannasta ja raportoinnista. Käytännön toiminta-ohjeet on kirjattu tiedekunnan Sihteerien ja hallinnon käsikirjaan. Ohjeistus perustuu Teknillisen korkeakoulun taloussääntöön ja palvelukeskus PAVE:n ohjeistukseen pdf Hankinnoissa noudatetaan valtion hankintalain mukaisia menettelyjä ja TKK:n hankintaohjeistusta. Sovelletun elektroniikan, valaistustekniikan ja elektroniikan valmistuksen ja luotettavuuden tutkimusryhmät ylläpitävät hankinnoistaan omaa tilausrekisteriä. Tilaaja kirjaa rekisteriin tilausnumeron, tomittaja-, tarvike-, ja hintatiedot sekä projektinumeron, jolle kustannukset kohdennetaan. Laitoksen hankintavastaava koordinoi ostotoimintaa sekä tarvittaessa kilpailuttaa hankintoja. 6.2 Testaus- ja kalibrointilaboratorio Valaistustekniikan tutkimusryhmä ylläpitää testaus- ja kalibrointilaboratoriota, joka on akkreditoitu FINAS:in toimesta. Testaus- ja kalibrointilaboratorion tavoitteena on tuottaa luotettavia valoteknisiä testaus- ja kalibrontipalveluja tutkimuksen, teollisuuden ja viranomaisten tarpeisiin.toimintaohjeessa TO-002v2.0 on kuvattu testaus- ja kalibrointitoiminnan johtaminen, vastuut sekä mittauksiin liittyvät menettelyt. Toiminnassa käytettävät standardit on esitetty toimintaohjeissa TO-004 ja TO ATK Laitoksen ATK-vastaava hoitaa verkkoympäristöön, palvelimiin ja työasemiin liittyvät tehtävät ja toimii myös laitoksen tietoturvavastaavana. Tiedekunnassa toimii ATK-tuki, johon myös laitoksen ATK-vastaava kuuluu. ATK-tuen tehtävänä on opastaa, koordinoida ja valvoa tietoturvaan liittyviä toimenpiteitä. Tietojärjestelmien ylläpidosta, ylläpitäjien vastuista ja oikeuksista tietojärjestelmän toiminnan ja käytön hallintaan sekä sen tietoturvasta huolehtimiseen. 16

17 6.4 Laatujärjestelmän dokumentointi Toimintakäsikirja on laatujärjestelmän päädokumentti. Sitä täydentävät työ- ja toiminta-ohjeet, jotka löytyvät laitoksen verkkosivuilta. Ohjeiden nimeämisessä noudatetaan korkeakoulun ohjeistusta. Laitoksen johtaja hyväksyy laitoksen toimintakäsikirjan ja muut ohjeet tutkimusryhmän johtaja tai laatuvastaava. 17

18 Elektroniikan laitos Prof Sepponen JOHTORYHMÄ TALOUS JA HALLINTO Holmberg, Väisänen TEKNINEN PALVELU Kontio, Kurhinen, Rajala, Ruostemäki, Viitala Prof Halonen Prof Sepponen Prof Eskelinen Prof Halonen Prof Paulasto-Kröckel OPETUKSEN KEHITTÄMINEN Hyvärinen, Laurila, Palva,Turunen, Vuorinen SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA Terveystekniikka Linnavuo Aivotutkimus Paukkunen Itsenäinen selviytyminen Ropponen, Riminen Kuntoutus Reijula, Blomqvist PUOLUSTUS JÄRJESTELMÄT VALAISTUS JA SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA Energia, Valolähteet Sisävalaistus Raunio,Tetri, Bhusal, Amogpai, Paakkinen, Viitanen, Liikennevalaistus Puolakka,Ylinen Jaatinen,Andersen Valon visuaaliset ja biologiset vaikutukset Puolakka, Rautkylä ELEKTRONIIKAN INTEGROINTI JA LUOTETTAVUUS Elektroniikan luotettavuus Laurila, Mattila, Vuorinen, Karppinen, Hokkanen, Li,Toivanen Bioadaptiivinen tekniikka Turunen, Lahti; Haaja, Hallila, Ritvanen, Saloniemi Valomittaus ja -testaus Lehtovaara, Kurhinen Liite 1. Elektroniikan laitoksen organisaatiokaavio 18

19 Liite 2. Elektroniikan laitoksen vastuutaulukko Tehtävä /toiminta Vastuu Henkilö Toimintastrategia Laitoksen johtaja ja johtoryhmä Raimo Sepponen Pekka Eskelinen Liisa Halonen Mervi Paulasto-Kröckel Johdon katselmus Opintoyhdyshenkilöt Laitoksen johtoryhmä Lauri Palva, Vesa Vuorinen, Mikko Hyvärinen, Markus Turunen Opetuksen kehittäminen Opetuksen kehitysryhmä Liisa Halonen,Lauri Palva, Tomi Laurila, Vesa Vuorinen, Markus Turunen, Mikko Hyvärinen, Reeta Lahti Laitoksen edustaja tiedekunnan opetuksen laatutoimikunnassa Tutkimushankkeet Tomi Laurila Hankkeiden vastuulliset johtajat ja projektipäälliköt Raimo Sepponen Pekka Eskelinen Liisa Halonen Mervi Paulasto Matti Linnavuo, Toni Mattila, Eino Tetri, Marjukka Puolakka, Vesa Vuorinen Projektikansioiden arkistointi Leena Väisänen Pia Holmberg Henkilöstöasiat Laitoksen johtaja ja talous- ja hallintopalvelut ryhmä Raimo Sepponen Pia Holmberg Leena Väisänen Laitoskokoukset Laitoksen johtaja Raimo Sepponen Talousasiat Laitoksen johtaja/ Talousvastaava Raimo Sepponen / Pia Holmberg Verkkoympäristö, palvelimet, ATK-vastaava Esa Kurhinen työasemat ja Web sivusto Hallivastaavat Talous- ja hallintopalvelut Pia Holmberg, Leena Väisänen ryhmä Viestintävastaava Talous- ja hallintopalvelut Leena Väisänen ryhmä Matkavastaava Talous- ja hallintopalvelut Leena Väisänen ryhmä Hankintavastaava Laboratorioinsinööri Pirjo Kontio Sähkölaboratorio Laboratorioinsinööri Matti Linnavuo Laatuvastaavat Mikko Hyvärinen, Pirjo Kontio Tekninen palvelu, työpaja, tilat, laitteet, kemikaalit ja jätehuolto Tekninen palveluryhmä Kimmo Rajala,Heikki Ruotoistenmäki, Riitta Viitala, Pirjo Kontio Perehdyttäminen Lähiesimies/proj.päällikkö (työtehtävät ja tutkimusryhmä) Laboratorioinsinööri (tilat ja työsuojelu) Projektisihteeri (työsuhdeasiat ) 19

LAITOSKÄSIKIRJA TEKNILLINEN KORKEAKOULU INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA ENERGIATEKNIIKAN LAITOS. ver 1.1

LAITOSKÄSIKIRJA TEKNILLINEN KORKEAKOULU INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA ENERGIATEKNIIKAN LAITOS. ver 1.1 LAITOSKÄSIKIRJA TEKNILLINEN KORKEAKOULU INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA ENERGIATEKNIIKAN LAITOS VERSION HALLINTA versio pvm laatija selitys ver 0.1 25.11.2008 Siren alustava versio ver

Lisätiedot

Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos. Laitoskäsikirja versio 2.0

Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos. Laitoskäsikirja versio 2.0 Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos versio 2.0 27.3.2010 VERSION HALLINTA Versio Päivitetty Päivittäjä Muutos 001 24.9.2008 A. Kontturi n runko 002 4.11.2008 A. Kontturi Laitoksen kommentit

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA 1 TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA Prof. Kirsi Pyhältö TAUSTAA: TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAISELLE KEHITTÄMISELLE 2 Tohtorikoulutus on yliopiston toiminnan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tuotantotalouden laitos. Laitoskäsikirja Versio 1,001 15.10.2009

Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tuotantotalouden laitos. Laitoskäsikirja Versio 1,001 15.10.2009 Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tuotantotalouden laitos Laitoskäsikirja Versio 1,001 15.10.2009 VERSION HALLINTA Versio Päivitetty Päivittäjä Muutos 0,001 10.11.2008 Aila Orbinski Runko Informaatio-

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Töiden organisointi laitoksella

Töiden organisointi laitoksella Töiden organisointi laitoksella Jukka Maalampi Fysiikan laitos KATSE TULEVAISUUTEEN talous-,, henkilöst stö- ja koulutusasioiden muutoksissa. 26.11.2007 Fysiikan laitos Henkilökunta kunta Opetus ja tutkimus

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUIDEN (KOTU) SEKÄ AVOIMEN YLIOPISTON LAATUJÄRJESTELMÄ (KOLA)

KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUIDEN (KOTU) SEKÄ AVOIMEN YLIOPISTON LAATUJÄRJESTELMÄ (KOLA) SISÄLLYSLUETTELO 1 (13) A. LAATUKÄSIKIRJA... 4 A1. KOTUN MENESTYSTEKIJÄT... 4 A2. JOHDON VASTUU JA VALTUUDET SEKÄ ORGANISAATION KUVAUS... 4 A3. TOIMINNAN SUUNNITTELUN KUVAUS... 4 A4. LAATUJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Markku Ihonen Tutkijakoulu Tohtorikoulutus tutkimuksen arvioinnissa YLEISHUOMIO yksikköjen, ohjelmien ja tohtoriopiskelijoiden välinen vaihtelu suurta

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 emeritusprofessori Paavo Okko Auditointiryhmän

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Opetustaidon arviointimatriisin tarkoitus on määritellä arviointikriteerit selkeästi ja läpinäkyvästi. Matriisia käytetään tukena opetustaitoa

Lisätiedot

Auditoinnin jälkeinen kehittämistyö Polamkissa

Auditoinnin jälkeinen kehittämistyö Polamkissa Auditoinnin jälkeinen kehittämistyö Polamkissa Korkeakoulujen laatujärjestelmien seurantaja kehittämisseminaari 14.10.2015 Aatos Juurijoki Poliisiammattikorkeakoulun laatujärjestelmä muodostuu kolmesta

Lisätiedot

HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö

HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö Kalle Romanov, LKT Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö (TUKE), Helsingin yliopisto Tiedekunta I Tiedekunnassa on 6 koulutusohjelmaa

Lisätiedot

yhteyshenkilö ihmeidentekijä?

yhteyshenkilö ihmeidentekijä? eedu 2004/NRO6 VirtuaaliAMK-yhteyshenkil yhteyshenkilö ihmeidentekijä? - Ketä AMKista tarvitaan - tytti.thuren thuren@tamk.fi 1 AMKin toimijat - Opiskelija Läsnäolevana tutkinto-opiskelijana AMKissa (perus-

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta

Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta Ilkka Virtanen Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta 25.11.2014 Tekniikan ala mukana suunnitelmissa Kauppakorkeakoulun alusta alkaen Muistio 7.2.1967, VKKK:n

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle!

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Aika Aihe / teema Alustaja / vastuuhenkilö klo 13.00 13.20 klo 13.20 14.15 klo 14.15 14.45 klo 14.45 15.00 Tervetulosanat ja välitehtävien

Lisätiedot

PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA. Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006

PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA. Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006 PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006 Sanastoa ja käsitteitä Portfoliotyö: materiaalin keräämistä, valikointia ja arviointia sekä sen tallentamista

Lisätiedot

NanoWiki : Mikro ja nanotekniikan laitoksen laitoskäsikirja

NanoWiki : Mikro ja nanotekniikan laitoksen laitoskäsikirja NanoWiki : Mikro ja nanotekniikan laitoksen laitoskäsikirja Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikro- ja nanotekniikan laitos Laitoskäsikirja versionhallinta Versio pvm Tekijä Selitys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA. Taina Joutsenvirta

LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA. Taina Joutsenvirta LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA Taina Joutsenvirta Laatu Laatu tarkoittaa Helsingin yliopistossa toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tulosten korkeatasoisuutta. Ks. http://www.helsinki.fi/laatu/index.html

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Käytännöllisen teologian laitoksen pedagoginen kärkihanke yleiskuvaus

Käytännöllisen teologian laitoksen pedagoginen kärkihanke yleiskuvaus Pedagoginen yksikkö Hallintopalvelut Teologinen tiedekunta LUONNOS Käytännöllisen teologian laitoksen pedagoginen kärkihanke 2007 2009 yleiskuvaus Käytännöllisen teologian laitoksella pyritään kehittämään

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä Johtoryhmän vahvistama 28.10.2008 Johtamisjärjestelmä tukee johtamista Johtamisjärjestelmä TKK:n johtamista tukevien organisaatiotasoisten prosessien, foorumien,

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto Itä-Suomen yliopiston strategia Uusi Itä-Suomen yliopisto aloitti

Lisätiedot

Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja on kokousmuistiossa.

Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja on kokousmuistiossa. Jyväskylän yliopisto 1(8) L A A T U T Y Ö 6. 3. 2 0 0 8 J o h d o n k a t s e l m u s, l u o n n o s Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän 3.3.2008 pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja

Lisätiedot

Kielten tohtoriohjelma

Kielten tohtoriohjelma Kielten tohtoriohjelma 1. Taustaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä on kaksi tohtoriohjelmaa. Kielten tohtoriohjelma on kieliin ja käännöstieteeseen erikoistuville tohtoriopiskelijoille

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TOIMITTANUT TERTTU ORPANA SISÄLLYS Lukijalle 1. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Filosofian tohtorin

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk lyhyesti Mikkelin ammattikorkeakoulu on elinikäisen oppimisen korkeakoulu, opiskelijan korkeakoulu, kansainvälinen korkeakoulu, yhteisöllinen korkeakoulu, vahva TKI-korkeakoulu

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Toimintakäsikirja Versio 0,6 20.10.2009

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Toimintakäsikirja Versio 0,6 20.10.2009 Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Toimintakäsikirja Versio 0,6 20.10.2009 Version hallinta versio pvm laatija selitys versio 0,1 17.11.2008 Jorma Kyyrä, Maaret Djupsjöbacka, Anita

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 1.9.2014 31.8.2017. Kirjallisuustiede, erityisesti kertomus- ja tekstiteoria

Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 1.9.2014 31.8.2017. Kirjallisuustiede, erityisesti kertomus- ja tekstiteoria TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin

Lisätiedot

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN Perehtyjä /pm Mentori / pm Huomiot, havainnot, kysymykset, kehittämisehdotukset yms. Perehtymissuunnitelman laatiminen Tavoitteet ja aikataulu Uusi laatuvastaava laatii oman

Lisätiedot

Insinööritieteiden ja Arkkitehtuurin tiedekunta Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos. Laitoskäsikirja Versio 1,

Insinööritieteiden ja Arkkitehtuurin tiedekunta Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos. Laitoskäsikirja Versio 1, Insinööritieteiden ja Arkkitehtuurin tiedekunta Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Laitoskäsikirja Versio 1,00 15.10.2009 Laakso/Enberg/Järvinen/Lojander/Tammenmaa/Ojala/Koskela SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja LAATUKÄSIKIRJA 7.10.2009. Versio 1.00. Koulutus- ja tutkimuspalvelut

Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja LAATUKÄSIKIRJA 7.10.2009. Versio 1.00. Koulutus- ja tutkimuspalvelut Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja 7.10.2009 Versio 1.00 Koulutus- ja tutkimuspalvelut 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMINEN... 3 1.1 KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUJEN PERUSTEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Laitoskäsikirja Versio 1.2 Martti Rahkila 24.02.2010 Versio Päiväys

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Historian tutkinto-ohjelma Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa Historian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden ohjaukseen.

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa.

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA julistetaan haettavaksi Koulutuksen tutkimuslaitos 1. Tutkijan määräaikainen virkasuhde ajaksi 1.11.2008 30.9.2011 Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suuren tutkimusprojektin hallinto Johtoryhmä Projektin strateginen ja hallinnollinen ohjaus 5-8 henkilöä yrityksistä Vastaa yrityksen

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa Linjakas TAHI Palautteen pedagogiikkaa Markku Ihonen 24.9.2012 markku.ihonen@uta.fi Yleistä opiskelijapalautteesta 1 arvioidaan sitä, mihin voidaan vaikuttaa kaikki muodostaa yhdessä tärkeän tietopohjan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti 28.3.2007 Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän jäsenet Hannu Soini, professori (pj.) Leena Syrjälä, professori

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2014 alkaen toistaiseksi. TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 atakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 Kokemäenjokilaakson kky Pohjois-atakunnan kky Kokemäenjokilaakson mmattiopisto Kokemäki Kokemäenjokilaakson mmattiopisto

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JATKOKOULUTUKSEN YLEISET LINJAUKSET JA TOIMINTAPERIAATTEET

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JATKOKOULUTUKSEN YLEISET LINJAUKSET JA TOIMINTAPERIAATTEET TEKNILLINEN KORKEAKOULU Jatkokoulutustyöryhmä/Anneli Ahvenniemi 9.11.2009 YDINPROSESSI: JATKOKOULUTUS Voimaan 1.8.2009 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JATKOKOULUTUKSEN YLEISET LINJAUKSET JA TOIMINTAPERIAATTEET

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot