Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos. Toimintakäsikirja Versio 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos. Toimintakäsikirja Versio 3"

Transkriptio

1 Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos Toimintakäsikirja Versio 3

2 Version hallinta Versio Päivitetty Laatinut Hyväksynyt Muutos P.Kontio P.Kontio Kommentit huomioitu P.Kontio Poistettu kappaleet (visio, arvot ja strategia) Viittaus SWOTanalyysiin Lisätty vuokaaviot Tutkijakoulu poistettu ja organisaatiokaavio päivitetty P. Kontio R. Sepponen P. Kontio R.Sepponen Kuvauksia muutettu sisäisen auditoinnin pohjalta 2.1 kuvaus muutettu Liite 2 tarkennettu 2.3 mittareiden seuranta kaavio 4.2 kansainvälinen tutkijanvaihto 2 R. Sepponen 3 draft 3.11 P. Kontio perustutkinto jatkokoulutus P. Kontio R. Sepponen Linkitys perehdyttäminen jatkokoulutus 4.1.2

3 1. ELEKTRONIIKAN LAITOS Johdanto Laitoksen toimenkuva JOHTAMINEN Laitoksen organisaatio Johtoryhmä Toiminnan ohjaus Mittarit, tiedon keruu ja tiedon analysointi VOIMAVARAT Henkilöstö Laitoskokoukset Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus Työsuojelu Seuranta Rahoitus Tilat Laitteet TOIMINNAN KUVAUS Koulutus Perustutkinnot Tieteellinen jatkokoulutus Opintojen ohjaus ja tuutorointi Tutkimus Tutkimus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus TOIMINNAN LAADUNVARMISTAMINEN JA JATKUVA PARANTAMINEN Laadunvarmistusjärjestelmä Opetuksen laadun varmistaminen Tutkimuksen laadun varmistaminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja laadunvarmistus TUKITOIMINNAT Taloushallinto ja hankinnat Testaus- ja kalibrointilaboratorio ATK Laatujärjestelmän dokumentointi Liite 1. Elektroniikan laitoksen organisaatiokaavio Liite 2. Elektroniikan laitoksen vastuutaulukko

4 1. ELEKTRONIIKAN LAITOS 1.1 Johdanto Elektroniikan laitos perustettiin Teknillisessä korkeakoulussa vuoden 2008 alussa toteutetun organisaatiouudistuksen yhteydessä, kun Sovelletun elektroniikan laboratorio, Elektroniikan valmistustekniikan laboratorio ja Valaistuslaboratorio yhdistettiin. Elektroniikan laitos kuuluu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekuntaan. Tämä toimintakäsikirja kuvaa Elektroniikan laitoksen ydinprosessit ja laadunvarmistusjärjestelmän, jonka tavoitteena on toiminnan ja sen tulosten jatkuva parantaminen. Laitoksen koko henkilöstö osallistuu laadunvarmistusjärjestelmän kehitysprosessiin. 1.2 Laitoksen toimenkuva Elektroniikan laitos tekee tutkimusta ja kehitystyötä sekä antaa siihen perustuvaa korkeinta opetusta sovelletun elektroniikan, valaistustekniikan, sähköisen talotekniikan ja elektroniikan integroinnin- ja luotettavuustekniikan aloilla sidosryhmien tarpeet huomioiden. Laitoksen professorit ja tutkijatohtorit hoitavat useita kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä, joista tärkeimpiä ovat: toiminta kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä, tutkimusohjelmissa ja teknisissä toimikunnissa (Puolustusministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, TEKES, VTT, SESKO, IEEE, CIE, IEA, COST 531) yrityksille suoritettava tutkimus- ja luotettavuustestauspalvelu tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksista tiedottaminen 2. JOHTAMINEN 2.1 Laitoksen organisaatio Laitoksen organisaatiorakenne perustuu korkeakoulun hallintojohtosääntöön ja laitostyöryhmän mietintöön ( ). Laitoksen johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää laitoksen toimintaa ja vastata sen toiminnan tuloksista. Tutkimus- ja opetustoiminta toteutetaan laitoksen professorien johdolla neljässä tutkimusryhmässä, jotka muodostuvat tutkijaopettajista, erikoistutkijoista, tutkijoista ja tutkijaopiskelijoista. Laitoksen varajohtajan alaisuudessa toimii opetuksen kehitysryhmä, johon kuuluvat lehtorit, opettavat tutkijat, yliassistentit ja assistentit. Laitoksen johtajan alaisuudessa toimivat talous ja hallintopalvelut ryhmä sekä tekninen ryhmä. Talous- ja hallintopalvelut ryhmä hoitaa talous-, projekti- ja henkilöstöhallintoon sekä sisäiseen tiedotukseen liittyvät asiat. Ryhmän tärkeimmät vastuut on kirjattu tehtäväkohtaiseen vastuutaulukkoon.(liite 2). Laitoksen talousvastaava toimii yhdyshenkilönä korkeakoulun taloushallintoon. 4

5 Tekniset henkilöt muodostavat tukipalveluryhmän, jonka tavoitteena on edistää ydintoimintojen onnistumista ja kehittämistä. Tukipalveluryhmän tehtäviä ovat mm. tutkimusryhmien avustaminen, laitteiden, työpajan ja kiinteistön ylläpitoon liittyvät tehtävät, hankinnat ja ATK-tuki. Laboratorioinsinööri koordinoi teknisen ryhmän tehtäviä ja toimii erikoislaboratoriomestarien lähiesimiehenä. Laitoksessa toimii neljä professoria ja kokonaishenkilömäärä on 50. Jokaisen laitoksella työskentelevän toimenkuva on kirjattu VPJ-järjestelmään. Laitoskäsikirjan liitteenä on organisaatiokaavio (liite 1), jota täydentää tehtäväkohtainen vastuutaulukko (liite 2). 2.2 Johtoryhmä Laitoksella toimii säännöllisesti kokoontuva johtoryhmä. Siihen kuuluvat laitoksen johtaja, laitoksen varajohtaja ja professorit. Laitoksen johtaja toimii kokouksen puheenjohtajana ja laitoksen talousvastaava sihteerinä. Johtoryhmä vastaa laitoksen strategian, vuosisuunnitelman, tavoitteiden ja budjetin suunnittelusta ja seurannasta. Johtoryhmä käsittelee myös yhteisiin asioihin kuten nimityksiin, henkilöstörekrytointeihin, laitehankintoihin ja huonetilojen käyttöön liittyvät kysymykset. Johtoryhmä vastaa myös laadunvarmistusjärjestelmän katselmoinnista ja kehittämisestä Toiminnan ohjaus Laitoksen johtaja laatii johtoryhmän avustamana alkusyksystä budjettiehdotuksen dekaanille. Rehtorin kanssa käytyjen tulossopimusneuvottelujen jälkeen dekaani sopii laitosbudjeteista laitosten johtajien kanssa. Tulossopimuksessa määritellään laitoksen strateginen kehys, opetuksen ja tutkimuksen tavoitteet ja toimenpiteet sekä resurssit. Strategista toimenpideohjelmaa varten laitoksen johtoryhmä laatii SWOT-analyysin, jonka avulla tunnistetaan Elektroniikan laitoksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 2.3 Mittarit, tiedon keruu ja tiedon analysointi Laitoksen toimintaa seurataan tiedekunnassa yhteisesti sovituilla mittareilla. Tiedekunnan yhteisten laatumittareiden lisäksi laitoksen johtoryhmä laatii seurantamittareita oman toimintansa arviointiin. Niiden avulla johtoryhmä seuraa tutkimusryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja päättää jatkotoimenpiteistä. Laitoksen mittareiden seuranta on kuvattu kaaviossa 1. Mittaamista varten tarvittava tieto kerätään Teknillisen korkeakoulun perusjärjestelmiin, jotka on kuvattu TKK:n käsikirjassa. Talous- ja hallintopalvelut ryhmä vastaa tietojen keruusta ja syöttämisestä järjestelmiin. 5

6 ETA tiedekunta ja Elektroniikan laitos sopivat tulossopimusmittareista Laitoksen johtoryhmä laatii seurantamittarit tutkimusryhmille Johtoryhmä seuraa mittareiden kehittymistä Dekaani ja laitoksen johtaja arvioivat tavoitteiden toteutumista Tulokset/rahoitus Kaavio 1. Laitoksen mittareiden seuranta 6

7 3. VOIMAVARAT 3.1 Henkilöstö Laitoksen henkilöstöjohtamisessa noudatetaan TKK:n henkilöstöstrategiaa ja henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelmaa. Henkilöstön kehittämistoimikunta seuraa ja arvioi strategian toimenpidesuunnitelman toteutumista. TKK:n strategia nostaa osaavan, motivoituneen ja yliopiston tavoitteisiin sitoutuneen henkilöstön yhdeksi korkeakoulun tärkeimmistä voimavaroista. Laitoksen talous- ja hallintopalveluryhmä hoitaa henkilöstöasiat TKK:n henkilöstöhallinnon ohjeistuksen mukaan. Vuosittain pidettävä lähiesimiehen ja työntekijän välinen kehityskeskustelu on yksilöjohtamisen tärkein työväline. Keskustelussa arvioidaan mennyttä työvuotta ja sovitaan seuraavan työvuoden tavoitteista ja työnkuvasta Laitoskokoukset Laitoksen johtaja järjestää hallintojohtosäännön 25.2 :n mukaisesti laitoskokouksia toiminnan kannalta merkittävien asioiden käsittelemiseksi, tiedon välittämiseksi ja henkilökunnan kuulemiseksi. Henkilökunta voi esittää asioita kokouksen asialistalle. Laitoskokouksia järjestetään vähintään kolme kertaa vuodessa ja yksi niistä on virallinen yhteistoimintalain mukainen kokous Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus Perehdyttämisen tarkoituksena on uuden henkilön tutustuttaminen Elektroniikan laitokseen, tiedekuntaan ja TKK:n. Perehdyttämistä varten laitoksella on oma perehdyttämisohje.tkk:n koulutusyksikkö järjestää perehdyttämiskoulutusta 4-5 kertaa vuodessa. \\ece.hut.fi\eceroot\units\el\lvj\perehdyttäminen\mo Elektroniikan laitoksen perehdyttämisohje v3.doc Henkilökohtainen koulutustarve arvioidaan vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. TKK:n koulutusyksikön tarjoama sisäinen koulutus on erittäin monipuolista ja kattaa mm. johtamis- opetus-, kieli-, ATK- ja projektikoulutusta. Jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvoite osallistua henkilöstökoulutukseen. Vuoden kestävä yliopisto-opetuksen opintokokonaisuus (YOOP) on suunnattu opetushenkilöstölle. YOOP-koulutus rakentuu osallistujan oman opetustyön kehittämisen ympärille. Pääteemat ovat opetuksen ja oppimisen suunnittelu, toteuttaminen ja opetukseen liittyvät ja vaikuttavat taustaoletukset. Puolet laitoksen opetushenkilökunnasta on osallistunut YOOP-koulutukseen. TKK:n koulutusyksikkö ylläpitää henkilöstökoulutusrekisteriä Työsuojelu Työsuojelun tavoitteena on työympäristön vaarojen ja niistä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäiseminen tai poistaminen määrätietoisesti. 7

8 Laitoksen henkilöstö ja opiskelijat noudattavat lakisääteisiä sekä korkeakoulun ja laitoksen työsuojelu ja turvallisuusohjeita. Laitoksen työsuojeluohjeistus koskee kemikaali- ja sähköturvallisuutta. TKK:n työsuojelutoimintaa kehittää työsuojelutoimikunta, jossa kaikki henkilöstöryhmät ovat edustettuna. \\ece.hut.fi\eceroot\units\el\lvj\työturvallisuus\sähköturvallisuus\toimintaohje elektroniikkatyöpisteessä versio1.doc TKK:n työntekijöiden työterveysasiat hoidetaan Suomen Terveystalon terveysasemilla. Työterveyshuolto toimii tiiviissä yhteistyössä TKK:n henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja työyhteisöjen kanssa. Työterveystoiminnan pääpaino on ennalta ehkäisevässä ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. Työterveyshuolto ja työsuojelutoimikunta toteuttavat vuosittain työpaikkakäyntejä ja tekevät niihin liittyvän työpaikkaselvityksen. Kohteet sovitaan vuosittain työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Selvityksissä arvioidaan työpaikan fyysisiä ja henkisiä riskitekijöitä. Tulosten perusteella työterveyshuolto esittää tarvittaessa korjaus- ja kehittämisehdotuksia Seuranta Henkilöstön työviihtyvyyttä on selvitetty ulkopuolisen yrityksen suorittamalla työhyvinvointitutkimuksella. Tutkimuksen kysymykset kartoittavat organisaation toimivuutta sekä henkilöstön työtyytyväisyyttä. Laitoskokouksessa laitoksen johtaja esittää yhteenvedon kyselyn tuloksista sekä tarvittaessa päättää yhdessä henkilöstön kanssa parannustoimenpiteistä. Tutkimuksen pohjalta esille tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi on myös käynnistetty tiedekunnan yhteisiä kehittämishankkeita. Tiedekunnassa toimii hallintopäällikön johtama toimintakulttuuriryhmä, joka tekee ehdotuksia ja toimeenpanee työviihtyvyyteen liittyviä uudistuksia. 3.2 Rahoitus Vuoden 2008 alussa laitoksen budjetista OPM:n rahoitus kattoi 36% ja ulkopuolinen rahoitus 64%. Tutkimustoiminnan suurimpia rahoittajia olivat Tekes (24%) ja yritykset (12%). Sekä Suomen Akatemian että EU:n osuus oli 6 % budjetista. 3.3 Tilat Elektroniikan laitoksen toimitilat sijaitsevat Sähkötalo 1:ssä (Otakaari 7 A ja B). Laitoksen kiinteistöasioista vastaavat tiedekunnan kehityspäällikkö yhdessä korkeakoulun tila- ja turvallisuuspalveluyksikön ja Senaattikiinteistöjen kanssa. 3.4 Laitteet Laitoksen laitekannan arvo on korkeakoulun yhteisessä laiterekisterissä. Laitteiden hankinta, käyttöönotto ja ylläpito hoidetaan korkeakoulun palvelukeskuksen laatimien ohjeiden mukaisesti. 8

9 4. TOIMINNAN KUVAUS 4.1 Koulutus Elektroniikan laitos tarjoaa perustutkinto-opetusta elektroniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelman ja bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelman pää- ja sivuaineopiskelijoille, sekä jatko-opetusta korkeakoulun hallituksen hyväksymiltä jatkokoulutuksen tutkimusaloilta, joiden vastuuyksiköksi laitos on osoitettu. Laitoksen professorit vastaavat opetusalojensa opetuksesta. Opetussuunnitelmien ja kurssien laadinnassa ja opetuksen järjestämisessä noudatetaan TKK:n ja tiedekunnan ohjeistusta. Elektroniikan laitoksen opetukseen ja opiskeluun liittyvä materiaali on julkaistu TKK:n yhteisillä verkkosivuilla (www.noppa.fi ). Opettajia tukee työssään tiedekunnan opetuksen laatutoimikunta, jonka tehtäviin kuuluu opetuksen kehittäminen ja arviointi, opetuspalkkiot, opetusnäytteitten arviointi ja tutor-toiminnan kehittäminen. Opetuksen laatutoimikunta on laatinut ohjeistuksia mm. kurssien järjestämiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä sekä kandidaatin ja diplomitöiden arvosteluperiaatteista. Tämän lisäksi laitoksen opetusta tukee laitoksen opetuksen kehittämisryhmä Perustutkinnot Perusopetus annetaan kursseina, jotka muodostavat moduuleita. Tutkinto-ohjelmien koulutusneuvosto hyväksyy kurssit ja moduulisisällöt sekä niiden vastuuhenkilöt. Opetuksen tavoitteet asetetaan tutkintosäännössä ja tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa. Laitoksen vastuulla olevat moduulikokonaisuudet on esitetty taulukossa 1. Moduulien sisältö on kuvattu tutkinto-ohjelmien opinto-oppaissa. Laitoksen opetus- ja tutkimusryhmät vastaavat pääaineopiskelijoiden kandidaatti ja diplomitöiden valvonnasta ja arvostelusta. Alempi perustutkinto Tekniikan kandidaatti Ylempi perustutkinto Diplomi-insinööri Bioadaptiivinen tekniikka Magneettikuvaus Bioniikka Bioniikka Bioelektroniikka ja laitetekniikka a Bioadaptiivinen tekniikka Bioelektroniikka Biotroniikka Elektroniikan integraatio ja luotettavuus Elektroniikan integraatio ja luotettavuus Valaistustekniikka ja sähköinen talotekniikka Elektroniikka ja mittaustekniikka Perusmoduulit Jatkomoduulit Syventävät moduulit Erikoismoduulit taulukko1. Elektroniikan laitoksen vastuulla olevat moduulit 9

10 4.1.2 Tieteellinen jatkokoulutus Tohtorikoulutus on laitoksen strategiassa keskeisellä sijalla. Jatkokoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäisen tutkimustyön tekemiseen ja vaativiin asiantuntijatehtäviin kansainvälisessä toimintaympäristössä. Korkeakoulun hallitus päättää jatkokoulutuksen tutkimusaloista. Elektroniikan laitoksen opiskelijoilla on valittavana neljä jatkotutkimuksen tutkimusalaa: Bioelektroniikka ja laitetekniikka (S105Z) Sovellettu elektroniikka (S007Z) Valaistustekniikka ja sähköinen talotekniikka (S049Z) Elektroniikan tuotantotekniikka (S036Z) Laitoksen tutkimus-ja opetusryhmät suunnittelevat ja toteuttavat jatko-opintokursseja sekä hoitavat jatko-opiskelijoiden rekrytoinnin. Jatko-opiskelijaksi hyväksymisestä ja opinto-oikeuden myöntämisestä päättää elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta. Jatko-opiskelijat työskentelevät tutkimusryhmissä ja laativat henkilökohtaisen ja vuosittain päivitettävän tutkimus- ja opintosuunnitelmansa valvovan professorin ohjauksessa. Jatko-opintoja valvova professori määrittelee tutkimustyön tieteellisen suunnan ja vaatimustason sekä huolehtii tiedekunnan kanssa, että jatko-opinnot täyttävät TKK:n tutkintosäännön vaatimukset. Tutkimus- ja opintosuunnitelman tulee sisältää jatkotutkintoon suunnitellut moduulit ja niihin liittyvät kurssit, tutkimussuunnitelman sekä opinnäytetyöhön liittyvät tiedot. Opiskelija sisällyttää tutkimus- ja opintosuunnitelmaan myös osallistumiset kansainvälisiin konferensseihin ja mahdolliseen tutkijanvaihtoon liittyvät vierailut. Jatko-opiskelijat allekirjoittavat jatko-opiskelusitoumuksen ja raportoivat vuosittain tutkijakoululle opintomenestyksestään. Kaikki laitoksen jatko-opiskelijat kuuluvat tiedekunnan elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tohtoriohjelmaan. Tiedekunnan tohtoriohjelman johtaja vastaa ohjelman toiminnasta sekä kehittää ja koordinoi tohtorikoulutusta. Johtajaa avustaa dekaanin nimittämä johtoryhmä, joka valmistelee ja koordinoi tohtoriohjelman käytännön asioita. Johtoryhmä huolehtii myös jatko-opintoihin liittyvien hallinnollisten prosessien toimivuudesta sekä arvioi jatkokoulutuksen tuloksia. Lisäksi johtoryhmän seurannassa ovat ne tutkijakoulut, joiden johtaja kuuluu tiedekuntaan. ETA- tiedekunnalla on myös oma tutkijakoulu, jota rahoitetaan tiedekunnan toimintamenomäärärahasta. Projektirahoituksella työskentelevät opiskelijat, jotka eivät saa palkkaa tutkijakoulusta, kuuluvat tiedekunnan tutkijakouluun. Tärkeimmät vaiheet jatko-opintojen ohjausjärjestelmästä on esitetty kaaviossa 2. Jatkokoulutusprosessin laajempi kuvaus valintamenettelyineen on esitetty TKK:n ja ETA-tiedekunnan toimintakäsikirjoissa. Lisäksi tietoa käytännön järjestelyistä löytyy opinto-oppaasta sekä tiedekunnan opintotoimiston ohjeista. us https://wiki.tkk.fi/display/etatk/jatko-opiskelu 10

11 TKK Tieteellisen jatkokoulutuksen johtaminen Vararehtori /tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta ETA-Tiedekunta Tohtoriohjelmat jatko-opintojen seuranta ja kehittäminen jatko-opintojen tulosten arviointi tutkijakoulujen seuranta Tiedekuntaneuvosto jatko-opiskelijavalinta tutkintojen hyväksyminen Väitöskirjalautakunta valvoo väitöskirjojen yleistä tasoa antaa julkaisuluvan Elektroniikan laitos jatko-opintojen ohjaus (tutkimus ja julkaisutoiminta) jatko-opintokurssien suunnittelu ja toteutus jatko-opiskelijoiden rekrytointi Lisensiaattityön tarkastaminen Tekniikan lisensiaatin tutkinto Väitoskirjan tarkistaminen / väitöstilaisuus Tekniikan tohtorin tutkinto Kaavio 2. Jatko-opintojen ohjausjärjestelmä 11

12 4.1.3 Opintojen ohjaus ja tuutorointi Opintojen ohjausta ja tuutorointia varten tiedekunnassa toimii opintoneuvola, tuutorointiverkosto ja kanslia, joka tarjoaa opintohallinnon tukipalveluja. Laitoksen opintoneuvojat opastavat laitoksen kurssien sisältöön ja vaatimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Opetushenkilöstö osallistuu myös tuutorointitoimintaan, jonka tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen suunnittelemisessa ja siten edesauttaa tutkinnon suorittamista tavoiteajassa. Tutor järjestää jokaisen tuutoroimansa opiskelijan kanssa ainakin yhden henkilökohtaisen tapaamisen, jossa käydään läpi opiskelijan laatima henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Kaaviossa 3. on kuvattu päävaiheet kandidaattitason tuutoroinnista. Kandidaattitason tuutorointi Elektroniikan laitoksella Tuutoroinnin suunnittelu ja kehittäminen: Tuutorien rekrytointi (tiedekunta, laitos) Tuutorien ohjaus (tiedekunta,laitos) Tuutorkokoukset (tiedekunta, laitos) Toiminnan suunnittelu (tiedekunta, laitos) Toiminnan toteutus ja teemat: Pakolliset teemat Opiskelijoiden yksilöohjaus (tuutori) Opintosuunnitelman laatiminen (tuutori) Vaihtuvia teemoja Työpaikan haku (laitoksen tuutoriyhteistyö) Kansainvälinen vaihtoinfo (laitoksen tuutoriyhteistyö) Ekskursiot (laitoksen tuutoriyhteistyö) Dokumentointi Tuutoritapaamisten raportit (to. suunnittelijalle) Tietopankki (tiedekunta laitoksen tietopankki Y:\common\Opetus\Tuutorointi\Dokumentit) Palaute Henkilökohtaiset keskustelut (tuutori + opiskelija) Laitoksen tuutorikokoukset (tuutorit) Opiskelijapalaute (tiedekunta, laitos) Tiedekunnan tuutorikokoukset (to suunnittelijalta palaute tuutoreille) Kaavio 3. Kanditason tuutorointi 12

13 4.2. Tutkimus TKK:n strategian mukaisesti laitoksen johdolla on vapaus päättää tutkimusalueista. Laitoksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää korkeatasoista tutkimusta sekä harjoittaa aktiivista yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen, tutkimusinstituuttien, ministeriöiden ja yritysten kanssa.strategia Laitoksen tutkimustoiminta on jakaantunut seuraaviin tutkimusryhmiin ja -alueisiin: sovellettu elektroniikka, jonka tutkimusalueita ovat terveystekniikka, aivotutkimus, itsenäinen selviytyminen ja kuntoutus puolustuselektroniikka valaistus- ja sähköinen talotekniikka, jonka tutkimusalueita ovat sisävalaistus ja energiatehokkaat valaistusjärjestelmät, liikennevalaistus, valon visuaaliset ja biologiset vaikutukset, sähköinen talotekniikka sekä valomittaus ja testaus. elektroniikan integraatio- ja luotettavuustekniikka, jonka tutkimusalueita ovat elektroniikan luotettavuus ja bioadaptiivinen tekniikka. Tutkimustoiminta jakaantuu useisiin itsenäisiin projekteihin. Hankkeiden päärahoittajia ovat TEKES, Suomen Akatemia, EU ja yritykset. Tutkimushankkeiden vastuulliset johtajat vastaavat tutkimuksesta. Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelman toteuttamisesta yhdessä projektin johtoryhmän kanssa. Talous-ja hallintopalvelut ryhmä hoitaa projekteihin liittyvät talous- ja sopimusasiat sekä päättyneiden projektien arkistoinnin. Tutkimusyhteistyötä tehdään useiden ulkomaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Kansainvälinen vuorovaikutus on myös keskeinen tavoite jatko-opiskelussa. Laitos kannustaa jatko-opiskelijoita osallistumaan kansainväliseen tutkijanvaihtoon ja kansainvälisiin konferensseihin. Tärkeimpiä ulkomaisia yhteistyöyliopistoja ja tutkimuslaitoksia ovat Tokion, Osakan ja Grenoblen yliopistot, Fudanin yliopisto, ENTPE, Berliinin yliopisto, Delftin teknillinen yliopisto, School of Engineering Jönnköping, Belgian Building Research Institute, Bartenbach Lichtlabor, Russian Lighting Research Institute sekä Eindhovenin ja Chalmersin teknilliset korkeakoulut. 4.3 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Laitoksen professoreiden ja tutkijoiden toiminta asiantuntijoina kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä, tutkimusohjelmissa ja teknisissä toimikunnissa vaikuttaa hyvin laajalle yhteiskunta-alueelle kuten elektroniikka-, energia- ja rakennusteollisuuteen, valaistus- ja sähkösuunnitteluun, puolustuselektroniikkaan ja terveydenhuoltoon. Merkittävä osa yhteiskunnallista vaikuttavuutta on myös yhteistyössä toteutettujen kehityshankkeiden avulla tapahtuva tutkimustulosten ja teknologian siirto elinkeinoelämään sekä tieteellisen tiedon välittäminen. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on nostettu TKK:n strategiassa yhdeksi pääteemaksi koko korkeakoulutasolla tiedekunta- ja yksikkörajat ylittäen. Rehtori on nimennyt ohjausryhmän, jonka tehtävänä on suunnitella tämän pääteeman tavoitteet ja määritellä tavoitteiden toteutumisen mittarit. 13

14 5. TOIMINNAN LAADUNVARMISTAMINEN JA JATKUVA PARANTAMINEN 5.1 Laadunvarmistusjärjestelmä Laitoksen laadunvarmistusjärjestelmä on integroitu johtamis- ja toimintakäytäntöihin. Tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen kaikilla osa-alueilla. Tässä työssä hyödynnetään TKK- ja tiedekuntatasolla kehitettyjä yhteisiä työkaluja (tieto- ja palautejärjestelmät, ohjeet ja koulutus) ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Erilaisten palautejärjestelmien ja arviointimenetelmien avulla tuotettu tieto vaikuttaa nykytilaan ja sen pohjalta kehitetään toimintaa kohti asetettuja tavoitteita. Johdon katselmuksen yhteydessä laitoksen johtoryhmä käsittelee sisäisten auditointien raportit ja päättää mahdollisista korjaavista toimenpiteistä. Opetukseen, tutkimukseen ja tukitoimintoihin liittyviä kehitystoimenpiteitä toteutetaan ryhmätyönä Opetuksen laadun varmistaminen Opetuksen kehittämistä varten Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnassa kerätään kurssipalaute sähköisen palautejärjestelmän avulla kaikista tiedekunnassa järjestetyistä kursseista. Lisäksi palautetta kerätään tutoroinnista, DI- vaiheesta ja jatko-opiskelijoilta. Tiedekunnan opetuksen laatutoimikunta käsittelee palautteet ja tekee niiden pohjalta kehitysehdotukset tiedekunnan johtoryhmälle. Elektroniikan laitoksella on edustaja tiedekunnan opetuksen laatutoimikunnassa. Laitoksen professorit ja opetuksen kehittämisryhmä suunnittelevat ja toteuttavat opiskelijoiden rekrytointiin, perus- ja jatko-opetukseen liittyvät kehitystoimenpiteitä. Opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä on esitetty kaaviossa Tutkimuksen laadun varmistaminen Tutkimushankkeiden rahoittajaorganisaatioiden (SA, TEKES, EU, ja yritykset) projektit ovat erittäin kilpailtuja. Ennen rahoitusmyöntöä kotimaiset ja kansainväliset asiantuntijat arvioivat projektisuunnitelmat sekä tutkimusyksikön resurssit. Sen lisäksi rahoittajat arvioivat erilliset tutkimusraportit projektin aikana ja sen päätyttyä. Suomen Akatemia valitsee tutkimuksen huippuyksiköt. Laitoksen sovelletun elektroniikan tutkimusryhmä on osana Systeemisen neurotieteen ja aivokuvantamisen huippuyksikköä. Kansainvälisen vertaisarvioinnin läpikäyneet tieteelliset julkaisut ja niiden korkeat sitaatioindeksit ovat osa laadunvarmistusprosessia. Mykäli tutkimuksessa syntyy keksintö tutkimusprojektin tulokset pidetään salassa patenttihakemuksen jättämiseen asti. Keksintöohjesääntö velvoittaa keksinnön tehnyttä henkilöä tai tutkimusryhmää toimittamaan keksintöilmoituksen Innovaatiokeskuksen asiamiehelle. Korkeakoulun laaturyhmä on laatinut ohjeistuksen, jonka tavoitteena on edistää tutkimusprojektien valmistelua, toteutusta ja raportointia Lisäksi projektien hallinnoinnin tukemiseksi on kehitetty korkeakoulujen tietojärjestelmä halli. 14

15 Opetuksen suunnittelu ja kehittäminen: Laitoskokoukset Laitoksen opetuksen yhteistyö Laitoksen opetuskokonaisuudet Kurssikohtaiset kokoukset Opiskelijapalautteen käsittely Toiminnan toteutus ja teemat: Toimenpiteet opiskelijapalautteen perusteella Verkko-opetuksen kehittäminen Opetusyhteistyön kehittäminen Opettajien pedagoginen koulutus (YOOP) Opinnäytteet (esim. Valaistustekniikan opetus korkeakoulutasolla) Määrärahakemukset Palaute Tiedekunnan sähköinen kurssipalautejärjestelmä Http//palaute.ee.hut.fi/ Kaavio 4. Opetuksen suunnittelu ja kehittäminen 15

16 5.1.3 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja laadunvarmistus Kansallisen ja kansainvälisen tiedeyhteisön palkinnot ja tunnustukset laitoksen professoreille ja tutkijoille ovat osoituksena toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Myös laitoksen pitkäaikaiset hankkeet ja hankkeiden jatkosopimukset yritysten, ministeriöiden ja tutkimuslaitosten kanssa ovat laadukkaan toiminnan tuloksia. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi tiedekunnassa on perustettu neuvottelukunta, johon kuuluu teollisuuden, rahoittajien ja liittojen edustajia. 6. TUKITOIMINNAT 6.1 Taloushallinto ja hankinnat Laitoksen talous- ja hallintoryhmä hoitaa laitoksen käytännön talousasiat, joita ovat mm. määrärahojen käytön seuranta, laskujen käsittely ja matkustusasiat. Laitoksen talousvastaava laatii laitoksen vuosibudjetin sekä vastaa budjetin seurannasta ja raportoinnista. Käytännön toiminta-ohjeet on kirjattu tiedekunnan Sihteerien ja hallinnon käsikirjaan. Ohjeistus perustuu Teknillisen korkeakoulun taloussääntöön ja palvelukeskus PAVE:n ohjeistukseen pdf Hankinnoissa noudatetaan valtion hankintalain mukaisia menettelyjä ja TKK:n hankintaohjeistusta. Sovelletun elektroniikan, valaistustekniikan ja elektroniikan valmistuksen ja luotettavuuden tutkimusryhmät ylläpitävät hankinnoistaan omaa tilausrekisteriä. Tilaaja kirjaa rekisteriin tilausnumeron, tomittaja-, tarvike-, ja hintatiedot sekä projektinumeron, jolle kustannukset kohdennetaan. Laitoksen hankintavastaava koordinoi ostotoimintaa sekä tarvittaessa kilpailuttaa hankintoja. 6.2 Testaus- ja kalibrointilaboratorio Valaistustekniikan tutkimusryhmä ylläpitää testaus- ja kalibrointilaboratoriota, joka on akkreditoitu FINAS:in toimesta. Testaus- ja kalibrointilaboratorion tavoitteena on tuottaa luotettavia valoteknisiä testaus- ja kalibrontipalveluja tutkimuksen, teollisuuden ja viranomaisten tarpeisiin.toimintaohjeessa TO-002v2.0 on kuvattu testaus- ja kalibrointitoiminnan johtaminen, vastuut sekä mittauksiin liittyvät menettelyt. Toiminnassa käytettävät standardit on esitetty toimintaohjeissa TO-004 ja TO ATK Laitoksen ATK-vastaava hoitaa verkkoympäristöön, palvelimiin ja työasemiin liittyvät tehtävät ja toimii myös laitoksen tietoturvavastaavana. Tiedekunnassa toimii ATK-tuki, johon myös laitoksen ATK-vastaava kuuluu. ATK-tuen tehtävänä on opastaa, koordinoida ja valvoa tietoturvaan liittyviä toimenpiteitä. Tietojärjestelmien ylläpidosta, ylläpitäjien vastuista ja oikeuksista tietojärjestelmän toiminnan ja käytön hallintaan sekä sen tietoturvasta huolehtimiseen. 16

17 6.4 Laatujärjestelmän dokumentointi Toimintakäsikirja on laatujärjestelmän päädokumentti. Sitä täydentävät työ- ja toiminta-ohjeet, jotka löytyvät laitoksen verkkosivuilta. Ohjeiden nimeämisessä noudatetaan korkeakoulun ohjeistusta. Laitoksen johtaja hyväksyy laitoksen toimintakäsikirjan ja muut ohjeet tutkimusryhmän johtaja tai laatuvastaava. 17

18 Elektroniikan laitos Prof Sepponen JOHTORYHMÄ TALOUS JA HALLINTO Holmberg, Väisänen TEKNINEN PALVELU Kontio, Kurhinen, Rajala, Ruostemäki, Viitala Prof Halonen Prof Sepponen Prof Eskelinen Prof Halonen Prof Paulasto-Kröckel OPETUKSEN KEHITTÄMINEN Hyvärinen, Laurila, Palva,Turunen, Vuorinen SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA Terveystekniikka Linnavuo Aivotutkimus Paukkunen Itsenäinen selviytyminen Ropponen, Riminen Kuntoutus Reijula, Blomqvist PUOLUSTUS JÄRJESTELMÄT VALAISTUS JA SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA Energia, Valolähteet Sisävalaistus Raunio,Tetri, Bhusal, Amogpai, Paakkinen, Viitanen, Liikennevalaistus Puolakka,Ylinen Jaatinen,Andersen Valon visuaaliset ja biologiset vaikutukset Puolakka, Rautkylä ELEKTRONIIKAN INTEGROINTI JA LUOTETTAVUUS Elektroniikan luotettavuus Laurila, Mattila, Vuorinen, Karppinen, Hokkanen, Li,Toivanen Bioadaptiivinen tekniikka Turunen, Lahti; Haaja, Hallila, Ritvanen, Saloniemi Valomittaus ja -testaus Lehtovaara, Kurhinen Liite 1. Elektroniikan laitoksen organisaatiokaavio 18

19 Liite 2. Elektroniikan laitoksen vastuutaulukko Tehtävä /toiminta Vastuu Henkilö Toimintastrategia Laitoksen johtaja ja johtoryhmä Raimo Sepponen Pekka Eskelinen Liisa Halonen Mervi Paulasto-Kröckel Johdon katselmus Opintoyhdyshenkilöt Laitoksen johtoryhmä Lauri Palva, Vesa Vuorinen, Mikko Hyvärinen, Markus Turunen Opetuksen kehittäminen Opetuksen kehitysryhmä Liisa Halonen,Lauri Palva, Tomi Laurila, Vesa Vuorinen, Markus Turunen, Mikko Hyvärinen, Reeta Lahti Laitoksen edustaja tiedekunnan opetuksen laatutoimikunnassa Tutkimushankkeet Tomi Laurila Hankkeiden vastuulliset johtajat ja projektipäälliköt Raimo Sepponen Pekka Eskelinen Liisa Halonen Mervi Paulasto Matti Linnavuo, Toni Mattila, Eino Tetri, Marjukka Puolakka, Vesa Vuorinen Projektikansioiden arkistointi Leena Väisänen Pia Holmberg Henkilöstöasiat Laitoksen johtaja ja talous- ja hallintopalvelut ryhmä Raimo Sepponen Pia Holmberg Leena Väisänen Laitoskokoukset Laitoksen johtaja Raimo Sepponen Talousasiat Laitoksen johtaja/ Talousvastaava Raimo Sepponen / Pia Holmberg Verkkoympäristö, palvelimet, ATK-vastaava Esa Kurhinen työasemat ja Web sivusto Hallivastaavat Talous- ja hallintopalvelut Pia Holmberg, Leena Väisänen ryhmä Viestintävastaava Talous- ja hallintopalvelut Leena Väisänen ryhmä Matkavastaava Talous- ja hallintopalvelut Leena Väisänen ryhmä Hankintavastaava Laboratorioinsinööri Pirjo Kontio Sähkölaboratorio Laboratorioinsinööri Matti Linnavuo Laatuvastaavat Mikko Hyvärinen, Pirjo Kontio Tekninen palvelu, työpaja, tilat, laitteet, kemikaalit ja jätehuolto Tekninen palveluryhmä Kimmo Rajala,Heikki Ruotoistenmäki, Riitta Viitala, Pirjo Kontio Perehdyttäminen Lähiesimies/proj.päällikkö (työtehtävät ja tutkimusryhmä) Laboratorioinsinööri (tilat ja työsuojelu) Projektisihteeri (työsuhdeasiat ) 19

LAITOSKÄSIKIRJA TEKNILLINEN KORKEAKOULU INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA ENERGIATEKNIIKAN LAITOS. ver 1.1

LAITOSKÄSIKIRJA TEKNILLINEN KORKEAKOULU INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA ENERGIATEKNIIKAN LAITOS. ver 1.1 LAITOSKÄSIKIRJA TEKNILLINEN KORKEAKOULU INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA ENERGIATEKNIIKAN LAITOS VERSION HALLINTA versio pvm laatija selitys ver 0.1 25.11.2008 Siren alustava versio ver

Lisätiedot

Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos. Laitoskäsikirja versio 2.0

Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos. Laitoskäsikirja versio 2.0 Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos versio 2.0 27.3.2010 VERSION HALLINTA Versio Päivitetty Päivittäjä Muutos 001 24.9.2008 A. Kontturi n runko 002 4.11.2008 A. Kontturi Laitoksen kommentit

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Rehtorin asettama tenure track ryhmä asettaa yleiset tavoitteet kullekin vakinaistamispolun vaiheelle.

Rehtorin asettama tenure track ryhmä asettaa yleiset tavoitteet kullekin vakinaistamispolun vaiheelle. 1 (5) VAKINAISTAMISPOLKU JA ARVIOINTIMENETTELY YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Vakinaistamispolkua koskevat ohjeet Rehtori on antanut vakinaistamispolkua koskevan menettelyohjeen 6.2.2013. Tämä ohje

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA 1 TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA Prof. Kirsi Pyhältö TAUSTAA: TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAISELLE KEHITTÄMISELLE 2 Tohtorikoulutus on yliopiston toiminnan

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tuotantotalouden laitos. Laitoskäsikirja Versio 1,001 15.10.2009

Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tuotantotalouden laitos. Laitoskäsikirja Versio 1,001 15.10.2009 Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tuotantotalouden laitos Laitoskäsikirja Versio 1,001 15.10.2009 VERSION HALLINTA Versio Päivitetty Päivittäjä Muutos 0,001 10.11.2008 Aila Orbinski Runko Informaatio-

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampere Metropolialueen ulkopuolella Suomen suurin kaupunki, 220 000 asukasta, yksi Suomen nopeimmin kasvavista keskuksista

Lisätiedot

laaditaan joka kokouksessa laaditaan joka kokouksessa Tehdään joka kokouksesta Tehdään joka kokouksesta

laaditaan joka kokouksessa laaditaan joka kokouksessa Tehdään joka kokouksesta Tehdään joka kokouksesta Kokoukset,työryhmät, lausunnot Johtoryhmän kokous -asialista laatii -muistio asialistan. Johtoryhmän sihteeri laatii muistion / Opetuksen kehittämisja arviointitoimikunnan kokous -asialista -muistio Toimikunnan

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Töiden organisointi laitoksella

Töiden organisointi laitoksella Töiden organisointi laitoksella Jukka Maalampi Fysiikan laitos KATSE TULEVAISUUTEEN talous-,, henkilöst stö- ja koulutusasioiden muutoksissa. 26.11.2007 Fysiikan laitos Henkilökunta kunta Opetus ja tutkimus

Lisätiedot

KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUIDEN (KOTU) SEKÄ AVOIMEN YLIOPISTON LAATUJÄRJESTELMÄ (KOLA)

KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUIDEN (KOTU) SEKÄ AVOIMEN YLIOPISTON LAATUJÄRJESTELMÄ (KOLA) SISÄLLYSLUETTELO 1 (13) A. LAATUKÄSIKIRJA... 4 A1. KOTUN MENESTYSTEKIJÄT... 4 A2. JOHDON VASTUU JA VALTUUDET SEKÄ ORGANISAATION KUVAUS... 4 A3. TOIMINNAN SUUNNITTELUN KUVAUS... 4 A4. LAATUJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

laaditaan joka kokouksessa laaditaan joka kokouksessa Tehdään joka kokouksesta Tehdään tarvittaessa kokouksesta muistio

laaditaan joka kokouksessa laaditaan joka kokouksessa Tehdään joka kokouksesta Tehdään tarvittaessa kokouksesta muistio Kokoukset,työryhmät, lausunnot Johtoryhmän kokous -asialista Laitosjohtaja laatii -muistio asialistan. Johtoryhmän sihteeri laatii muistion / ohtaja Opetuksen kehittämisja arviointitoimikunnan kokous -asialista

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Mediatekniikan laitos. Laitoskäsikirja Versio 1.1. Tassu Takala Stina Westman 28.9.

Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Mediatekniikan laitos. Laitoskäsikirja Versio 1.1. Tassu Takala Stina Westman 28.9. Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Mediatekniikan laitos Laitoskäsikirja Versio 1.1 Tassu Takala Stina Westman 28.9.2009 Versionhallinta versio pvm laatija selitys ver 0.001 4.11.2008 Mari Knuuttila,

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat Akatemiatutkija

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Johanna Bovellán

Johanna Bovellán 5.6.2009 Johanna Bovellán Ohjaus tiedekunnassa: kanslia, opintoneuvoja, opettajat, opettajatuutorit Ohjaus killassa: ISOhenkilöt, opiskelijatuutorit (jo pidemmällä opinnoissaan olevia opiskelijoita) Tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

Aalto-yliopisto. Raili Pönni

Aalto-yliopisto. Raili Pönni Aalto-yliopisto Raili Pönni 7.9.2017 Aalto-yliopiston organisaatio Insinööritieteiden Kauppa Kemian tekniikan Sähkötekniikan Perustieteiden Taiteiden ja suunnittelun Professorineuvosto Provosti, vararehtorit

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 1 TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 Yliopistoallianssin hallitus julistaa avoimeksi allianssin tutkimuksen kärkihankehaun 5.1.2009. Hakuaika päättyy 30.4.2009. Haku kohdistuu erityisesti allianssin tutkimuksen

Lisätiedot

yhteyshenkilö ihmeidentekijä?

yhteyshenkilö ihmeidentekijä? eedu 2004/NRO6 VirtuaaliAMK-yhteyshenkil yhteyshenkilö ihmeidentekijä? - Ketä AMKista tarvitaan - tytti.thuren thuren@tamk.fi 1 AMKin toimijat - Opiskelija Läsnäolevana tutkinto-opiskelijana AMKissa (perus-

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö

HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö Kalle Romanov, LKT Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö (TUKE), Helsingin yliopisto Tiedekunta I Tiedekunnassa on 6 koulutusohjelmaa

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Markku Ihonen Tutkijakoulu Tohtorikoulutus tutkimuksen arvioinnissa YLEISHUOMIO yksikköjen, ohjelmien ja tohtoriopiskelijoiden välinen vaihtelu suurta

Lisätiedot

Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta

Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta Ilkka Virtanen Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta 25.11.2014 Tekniikan ala mukana suunnitelmissa Kauppakorkeakoulun alusta alkaen Muistio 7.2.1967, VKKK:n

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Opetustaidon arviointimatriisin tarkoitus on määritellä arviointikriteerit selkeästi ja läpinäkyvästi. Matriisia käytetään tukena opetustaitoa

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

Laitoksen johtaja. tarkistetaan. puolivälissä. strategiakautta Tarkistetaan vuosittain. uusitaan tarvittaessa, vuosittain. Päivitetään tarvittaessa

Laitoksen johtaja. tarkistetaan. puolivälissä. strategiakautta Tarkistetaan vuosittain. uusitaan tarvittaessa, vuosittain. Päivitetään tarvittaessa Liite 2a: Asiakirjahallintataulukko, dokumentit Suunnittelu- ja seurantadokumentit (Dokumentti=toimintaa ohjaava asiakirja) Strategia -strategia Kuvattu laitoksen Uusitaan 5 Johtoryhmä käsittelee, tiimissivut

Lisätiedot

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 emeritusprofessori Paavo Okko Auditointiryhmän

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Ote humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaasta 3. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Tavoitteet Filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä asiantuntijoita,

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

MUUTOKSELLA MAINETTA Jyväskylän yliopiston kasvatusalan kehittämisen

MUUTOKSELLA MAINETTA Jyväskylän yliopiston kasvatusalan kehittämisen 1 MUUTOKSELLA MAINETTA Jyväskylän yliopiston kasvatusalan kehittämisen suunnitelma 2012 2013 Jyväskylän yliopiston kasvatusalan kehittämisen tavoitteena on edistää alan tutkimuksen kansainvälistä tasoa

Lisätiedot

Auditoinnin jälkeinen kehittämistyö Polamkissa

Auditoinnin jälkeinen kehittämistyö Polamkissa Auditoinnin jälkeinen kehittämistyö Polamkissa Korkeakoulujen laatujärjestelmien seurantaja kehittämisseminaari 14.10.2015 Aatos Juurijoki Poliisiammattikorkeakoulun laatujärjestelmä muodostuu kolmesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle!

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Aika Aihe / teema Alustaja / vastuuhenkilö klo 13.00 13.20 klo 13.20 14.15 klo 14.15 14.45 klo 14.45 15.00 Tervetulosanat ja välitehtävien

Lisätiedot

PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA. Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006

PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA. Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006 PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006 Sanastoa ja käsitteitä Portfoliotyö: materiaalin keräämistä, valikointia ja arviointia sekä sen tallentamista

Lisätiedot

LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA. Taina Joutsenvirta

LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA. Taina Joutsenvirta LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA Taina Joutsenvirta Laatu Laatu tarkoittaa Helsingin yliopistossa toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tulosten korkeatasoisuutta. Ks. http://www.helsinki.fi/laatu/index.html

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Orientaatio uusille väitöskirjatutkijoille Tampereen yliopiston tutkijakoulu Koordinaattori Olli Nuutinen Jatkokoulutuksen tavoitteena on,

Lisätiedot

NanoWiki : Mikro ja nanotekniikan laitoksen laitoskäsikirja

NanoWiki : Mikro ja nanotekniikan laitoksen laitoskäsikirja NanoWiki : Mikro ja nanotekniikan laitoksen laitoskäsikirja Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikro- ja nanotekniikan laitos Laitoskäsikirja versionhallinta Versio pvm Tekijä Selitys

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen Hops-ohjausohjaus maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa Työpaja 18.8.2011 Leena Suominen ja Outi Vlk Valkama www.helsinki.fi/yliopisto 8.9.2011 1 Hops periaatteet HY:ssä (hops-työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä Johtoryhmän vahvistama 28.10.2008 Johtamisjärjestelmä tukee johtamista Johtamisjärjestelmä TKK:n johtamista tukevien organisaatiotasoisten prosessien, foorumien,

Lisätiedot

Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 1.9.2014 31.8.2017. Kirjallisuustiede, erityisesti kertomus- ja tekstiteoria

Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 1.9.2014 31.8.2017. Kirjallisuustiede, erityisesti kertomus- ja tekstiteoria TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto Itä-Suomen yliopiston strategia Uusi Itä-Suomen yliopisto aloitti

Lisätiedot

Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja on kokousmuistiossa.

Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja on kokousmuistiossa. Jyväskylän yliopisto 1(8) L A A T U T Y Ö 6. 3. 2 0 0 8 J o h d o n k a t s e l m u s, l u o n n o s Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän 3.3.2008 pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Kielten tohtoriohjelma

Kielten tohtoriohjelma Kielten tohtoriohjelma 1. Taustaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä on kaksi tohtoriohjelmaa. Kielten tohtoriohjelma on kieliin ja käännöstieteeseen erikoistuville tohtoriopiskelijoille

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TOIMITTANUT TERTTU ORPANA SISÄLLYS Lukijalle 1. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Filosofian tohtorin

Lisätiedot

Käytännöllisen teologian laitoksen pedagoginen kärkihanke yleiskuvaus

Käytännöllisen teologian laitoksen pedagoginen kärkihanke yleiskuvaus Pedagoginen yksikkö Hallintopalvelut Teologinen tiedekunta LUONNOS Käytännöllisen teologian laitoksen pedagoginen kärkihanke 2007 2009 yleiskuvaus Käytännöllisen teologian laitoksella pyritään kehittämään

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 10.3.2010 Lukuvuoden 2010 2011 työsuunnitelmat ja tuntiopetus Työsuunnitelmat Laitoksia pyydetään laatimaan työsuunnitelmat lukuvuodeksi 2010 2011. Työsuunnitelmat

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos. Laitoskäsikirja

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos. Laitoskäsikirja Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos Laitoskäsikirja Versio Laati Selitys 0.1 D. Häggman, H. Aarnio 28.10.2008 0.2 Laaturyhmä 2.3.2009 0.3 Laaturyhmä Käsikirjan 1.

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Jatkotutkinnon tutkimusalan ja täydentävän aihealueen koodaus. Päivitys Anna-Kaarina Hakala

Jatkotutkinnon tutkimusalan ja täydentävän aihealueen koodaus. Päivitys Anna-Kaarina Hakala Jatkotutkinnon tutkimusalan ja täydentävän aihealueen koodaus Päivitys 24.5.2006 Anna-Kaarina Hakala Jatkokoulutuksen opinnot, moduulirakenne Tutkimusala Osastoneuvosto vahvistaa opiskelijan omalta tutkimusalalta

Lisätiedot

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN Perehtyjä /pm Mentori / pm Huomiot, havainnot, kysymykset, kehittämisehdotukset yms. Perehtymissuunnitelman laatiminen Tavoitteet ja aikataulu Uusi laatuvastaava laatii oman

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2014 alkaen toistaiseksi. TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

Teologisen tiedekunnan opetuksen ja opintojen kehittämisen toimeenpanosuunnitelma

Teologisen tiedekunnan opetuksen ja opintojen kehittämisen toimeenpanosuunnitelma Teologisen tiedekunnan opetuksen ja opintojen kehittämisen toimeenpanosuunnitelma 2007-2009 TUTKIMUKSEEN PERUSTUVA OPETUS JA OPISKELU - Vuosityösuunnitelmien laatimisen yhteydessä kiinnitetään huomiota

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot